Forsikringsbetingelser af juni Maskiner forsikring R Forsikringsbetingelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsikringsbetingelser af juni Maskiner forsikring R Forsikringsbetingelser"

Transkript

1 Forsikringsbetingelser af juni 2012 Maskiner forsikring Forsikringsbetingelser R

2 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser afsnit 1-15 Side 6 Maskinkasko afsnit Side 7 Maskindriftstab pos. 1 afsnit Side 9 Maskindriftstab pos. 2 afsnit Side 10 Maskin meromkostninger afsnit Side 11 Erstatningsregler afsnit Side 13 Ordforklaringer Kontakt Gjensidige Forsikring Tlf.: for police, service og salg. Skadecenter hvis du vil anmelde en skade eller har spørgsmål til en skadesag. Du kan også få svar på dine spørgsmål på gjensidige.dk Om Gjensidige Forsikring Gjensidige er et af de ledende nordiske skadeforsikringsselskaber, som er bygget af kunder, for kunder. Koncernen har været noteret på Oslo Børs siden I snart 200 år har vi ansat ildsjæle, som arbejder for at sikre kundernes liv, helbred og værdier. Vi er circa medarbejdere, heraf 495 i Danmark, og vi tilbyder skadeforsikring i Norge, Danmark, Sverige og Baltikum. I Norge tilbydes også bank og pension. Driftsindtægterne var 19,4 mia. NOK i 2011, mens forvaltningskapitalen udgjorde 88,5 mia. NOK. 2 Betingelser Gjensidige Forsikring - Maskiner forsikring - juni 2012

3 FÆLLESBETINGELSER BETINGELSER R Forsikringsbetingelsernes opbygning Forsikringsbetingelserne har følgende opbygning: Forklaring af enkelte begreber der bruges i betingelserne. Fællesbetingelser der gælder for alle dækninger på forsikringen. Her kan bl.a. findes oplysninger om, hvem der er sikret, hvor forsikringen dækker, om præmiebetaling, og hvad der skal gøres ved skade eller erstatningskrav. Betingelserne for dækninger der kan være omfattet af forsikringen. Det vil fremgå af policen, hvilke dækninger der er omfattet af forsikringen. Under betingelserne for dækningerne fremgår det, hvilke skader og/eller omkostninger der er dækket, og hvad forsikringen ikke dækker. Erstatningsregler hvor eventuelle summer, opgørelsesregler samt regler for selvrisiko og regres fremgår. Ordforklaringer for de ord der i betingelserne er stjernemarkeret*. Forklaring af enkelte begreber Selskabet Ved selskabet forstås Gjensidige Forsikring, dansk filial af Gjensidige Forsikring ASA, Norge. Forsikringstager Ved forsikringstager forstås den person eller virksomhed, der med selskabet har indgået forsikringsaftalen. Sikrede Sikrede er den, som har ret til erstatning. 1 Hvem er sikret Sikret er forsikringstager i egenskab af ejer eller bruger af det forsikrede. 2 Hvor dækkes Forsikringen dækker på det eller de forsikringssteder, der er nævnt i policen. 3 Ikrafttrædelse Forsikringen træder i kraft på den i policen anførte dato. 4 Præmiebetaling Sammen med præmien opkræves de offentlig fastsatte afgifter til staten. Forsikringstageren betaler de udgifter, der er forbundet med opkrævningen og betalingen af præmien mv. 4.2 Betales pr. indbetalingskort sendes påkrav om betaling til den opgivne betalingsadresse. Betales via betalingsservice eller anden elektronisk betalingsmåde hæves beløbet på det opgivne kontonummer. 4.3 Ændres betalingsadressen eller kontonummer, skal selskabet straks underrettes. 4.4 Første præmie forfalder til betaling ved forsikringens ikrafttræden og senere præmier på de anførte forfaldsdage. 4.5 Betalingsfristen for første præmie er mindst 12 dage fra modtagelsen af indbetalingskortet. Ved senere præmier er betalingsfristen mindst 21 dage fra modtagelsen af indbetalingskortet. Sidste rettidige betalingsdag vil fremgå af indbetalingskortet. Betalingsfristerne gælder ikke, hvor præmien opkræves via betalingsservice. 4.6 Betales første præmie ikke rettidigt, ophører forsikringen. 4.7 Betales senere præmie ikke rettidigt, kan selskabet, 14 dage efter udløbet af betalingsfristen efter punkt 4.5, opsige forsikringsaftalen. Aftalen opsiges med 21 dages varsel, medmindre præmien er betalt inden denne dato. 4.8 Betales præmien for sent på grund af særligt undskyldende omstændigheder, og betales præmie samt renter og omkostninger umiddelbart efter at den særligt undskyldende omstændighed er ophørt, løber forsikringsaftalen på ny fra dagen efter, at betalingen sker. Betalingen skal dog ske senest 3 måneder efter udløbet af opsigelsesfristen i punkt 4.7. Ved manglende betaling af første præmie, skal betaling dog ske senest 3 måneder efter betalingsfristen i punkt 4.5. Er forsikringsaftalen indgået for en bestemt periode, skal betaling ske inden udløbet af denne periode. 4.9 Bygningsbrandforsikringen kan ikke bringes til ophør på grund af manglende præmiebetaling. Selskabet har derfor adgang til at gøre udlæg for præmien for bygningsbrandforsikringen med påløbne renter og omkostninger. 4.1 Præmien opkræves med angivelse af sidste rettidige betalingsdag. Betingelser Gjensidige Forsikring - Maskiner forsikring - juni

4 5 Gebyrer 5.1 Gebyrer Selskabet er berettiget* til at beregne gebyrer til hel eller delvis dækning af omkostningerne ved opkrævninger, rykkerskrivelser, inkasso, udbetalinger, dokumenter, oversigter, genparter og fotokopier samt besigtigelser, ekspeditioner og ydelser i forbindelse med police- og skadebehandling Prisen er enten fast eller beregnes som en procentsats/ timesats. Beregningsmetoderne kan kombineres Priserne fremgår af selskabets prisliste, der kan ses på selskabets hjemmeside eller oplyses ved forespørgsel. 5.2 Ændring og indførelse af nye gebyrer I bestående forsikringsaftaler kan gebyrer forhøjes eller nye gebyrer indføres af omkostnings-, indtjenings- eller markedsmæssige årsager Forhøjelse af gebyrer sker med 1 måneds varsel til den første i en måned. Ændringerne offentliggøres på selskabets hjemmeside. Indførelse af nye gebyrer sker ved brev til forsikringstager med 3 måneders varsel til policens hovedforfaldsdato. 6 Varighed og opsigelse årig periode Forsikring, der er tegnet for en 1-årig periode, løber indtil den skriftligt opsiges af forsikringstageren eller selskabet med mindst 1 måneds varsel til en hovedforfaldsdato. 6.2 Flerårig periode Forsikring, der er tegnet for en flerårig periode løber indtil den skriftligt opsiges af forsikringstageren eller selskabet med mindst 1 måneds varsel til den flerårige periodes udløb. 6.3 Opsigelse i forbindelse med skade Fra anmeldelse af skade og indtil 1 måned efter erstatningens betaling eller efter afvisning af skaden er forsikringstageren og selskabet berettiget* til at opsige forsikringen skriftligt med 14 dages varsel Hvis forsikringen er tegnet for en flerårig periode, og der derfor har været ydet reduktion i præmien, kan opsigelse fra forsikringstagers side kun ske mod efterbetaling af et beløb svarende til den ydede reduktion i forsikringspræmien, der er sket fra den flerårige periodes start til ophørsdagen. 7 Reguleringer 7.1 Præmie, forsikringssummer, erstatnings- og selvrisikobeløb bliver reguleret hvert år den 1. januar. Reguleringen sker i takt med ændringen i maskinprisindekset for juli kvartal, som er blevet offentliggjort det foregående år af Danmarks Statistik. 7.2 Ændringen af præmien får virkning fra den første forfaldsdag i kalenderåret. 7.3 Erstatningen bliver fastsat på grundlag af de regulerede forsikringssummers størrelse på skadetidspunktet. Ophører udgivelsen af maskinprisindekset, er selskabet berettiget til at fortsætte indeksreguleringen efter et andet indeks fra Danmarks Statistik. 7.4 Regulering af summer Hvis de oplyste summer/beløb der er nævnt i betingelserne indeksreguleres, vil beløbet være efterfulgt af årstal:(2012). 8 Ændringer Selskabet kan ændre betingelser og/eller præmie med 1 måneds varsel til hovedforfald. Forsikringstageren er berettiget til skriftligt at opsige forsikringen med 14 dages varsel til ændringsdagen, når ændringen er til ugunst for forsikringstageren. 9 Oplysningspligt Forsikringen er tegnet på baggrund af oplysningerne nævnt i policen. 9.1 Forsikringstager skal snarest muligt meddele følgende ændringer til selskabet: Forandringer i maskinanlæggets konstruktion eller anvendelsesmåde, herunder forandringer, hvorved belastning, hastighed eller tryk ændres, samt bygningsarbejde, som kan berøre de forsikrede genstande Flytning af de forsikrede genstande fra og uden for forsikringsstedet Ejerskifte 9.2 Hvis selskabet ikke får meddelelse om risikoændringerne, kan det medføre, at erstatningen bortfalder eller bliver nedsat. Selskabet træffer i øvrigt bestemmelse, om hvorvidt forsikringen kan fortsættes og i så fald på hvilke betingelser. 4 Betingelser Gjensidige Forsikring - Maskiner forsikring - juni 2012

5 10 Sikkerhedsforskrifter 10.1 Det er en forudsætning for forsikringsdækningen: At forsikringstager og dennes ansvarlige medarbejdere holder de forsikrede maskiner med tilbehør i god og driftssikker stand og straks lader fejl og mangler, som kommer til hans eller deres kendskab, afhjælpe herunder lader de reparationer og ændringer udføre, som selskabet måtte anse for nødvendige At de af offentlig myndighed* givne forskrifter overholdes At de af fabrikant eller leverandør givne anvisninger om de forsikrede genstandes betjening, benyttelse, belastning og vedligeholdelse* overholdes 11 Ved skade 11.1 Selskabet skal straks underrettes, hvis der sker en skade som er omfattet af maskinkasko, samt hvis denne kan medføre driftstab. Anmeldelse kan ske ved at ringe til os på tlf Hele døgnet kan anmeldelse ske på selskabets hjemmeside Ved akut hjælp henvises til vores døgnservice på tlf Tyveri og hærværk* skal ligeledes anmeldes til politiet Sikrede skal så vidt muligt afværge eller begrænse skaden og give selskabet adgang til at fortage de fornødne foranstaltninger. Udbedring af skaden eller fjernelse af forsikrede genstande må dog ikke iværksættes før selskabet har givet samtykke hertil Anerkendelse af erstatningspligt/-krav må kun ske med selskabets samtykke, og selskabet træffer i øvrigt bestemmelse om sagens behandling Hvis sikrede uden selskabets samtykke har betalt erstatning eller godkendt et fremsat erstatningskrav, uden der foreligger juridisk erstatningspligt, er selskabet fri for ansvar. 12 Dækning i andet selskab Er der tegnet forsikring mod samme risiko i et andet selskab, og har dette selskab taget forbehold om, at dækningen falder bort eller indskrænkes, hvis forsikring tillige er tegnet i andet selskab, gælder samme forbehold for nærværende forsikring. Denne bestemmelse gælder kun opgørelsen mellem selskaberne. 13 Krig, jordskælv, atomenergi mv. Forsikringen dækker ikke skade, som direkte eller indirekte er en følge af: Krig, krigslignende handlinger, neutralitets-krænkelser, borgerkrig, oprør eller borgerlige uroligheder Terrorisme* Jordskælv eller andre naturkatastrofer* Udløsning af atomenergi eller radioaktive kræfter 14 Utilfreds med selskabet 14.1 Ved utilfredshed med selskabets behandling af en skade, fx erstatningens størrelse eller tolkning af forsikringsbetingelserne, er der mulighed for at klage. Vedrører klagen vores afgørelse, den måde sagen er behandlet på eller vores produkter, så prøv i første omgang at kontakte den person eller det center, der har behandlet sagen. Det er nemmest og hurtigst at løse sagen på denne måde Klageansvarlig enhed Bliver det nødvendigt at gå videre, kan vores klageansvarlige enhed kontaktes via eller brev. Kontaktoplysninger findes på selskabets hjemmeside eller oplyses ved forespørgsel. 15 Lovgivning og værneting For forsikringen gælder også lov om forsikringsaftaler. Tvister* vedrørende forsikringsaftalen afgøres efter dansk ret ved danske domstole I det omfang, selskabet har betalt erstatning, indtræder det i enhver henseende i sikredes eventuelle krav mod tredjemand. Betingelser Gjensidige Forsikring - Maskiner forsikring - juni

6 MASKINKASKO BETINGELSER R Gælder kun, hvis det fremgår af policen 16 Hvad er omfattet 16.1 De i policen nævnte genstande Genstande tilhørende tredjemand, som forsikringstageren i skadetilfælde er pligtig at erstatte eller bærer risikoen for Dækningen for genstande tilhørende tredjemand gælder kun i det omfang, genstandene ikke er dækket ved anden forsikring Forsikringen dækker i øvrigt ikke for fremmed regning, medmindre policen indeholder bestemmelser herom. 17 Forsikringen omfatter ikke Forsikringen omfatter ikke den risiko, der er forbundet med at leje, låne eller lease ting ud, medmindre der foreligger en særlig aftale. 18 Hvilke skader er dækket 18.1 Skade på de forsikrede genstande ved pludselige og uforudsete hændelser af en hvilken som helst årsag med de nedenfor angivne undtagelser Dækningen forudsætter, at forsikringsgenstandene er færdigmonterede på forsikringsstedet og prøvekørt samt tilfredsstillende afleveret Tillige dækkes under udførelse af rensning, vedligeholdelse* og flytning inden for forsikringsstedet Fundamenter og murværk Begivenheder, der alene består i funktionsfejl Skade, der skyldes forsætlig handling eller grov uagtsomhed fra forsikringstagers eller dennes ansvarlige medarbejderes side Skade, der skyldes mangelfuld pasning eller ikke behørig vedligeholdelse*, for så vidt dette kan lægges forsikringstager eller dennes ansvarlige medarbejdere til last Skade, der skyldes at maskinerne overbelastes eller ikke anvendes efter deres bestemmelse eller konstruktion Skade, der skyldes fejl eller mangler, som forelå ved forsikringens tegning og var eller burde være forsikringstager eller dennes ansvarlige medarbejdere bekendt Skade for hvilken en leverandør eller transportør er ansvarlig ifølge kontrakt eller lov Skade, der er en følge af forsikringsbegivenheder, som er eller ville være dækket af en på almindelige danske betingelser tegnet brand-, indbrudstyveri- eller vandskadeforsikring Slid, rust, tæring, forbrænding eller kedelsten Forsikringen dækker ikke forurening af enhver art, herunder kemisk og biologisk forurening Driftstab eller andre indirekte følgeskader Tab eller skade på elektroniske data eller hardware, direkte eller indirekte forvoldt af computervirus eller datasabotage. 19 Forsikringen dækker ikke 19.1 Olie og kølemedier og andre væsker Skade der alene rammer pakninger, stempelringe, kiler, remme, snore, værktøj, forme, stanser, matricer, skriftskiver eller andre sådanne dele, som fra tid til anden fordrer udskiftning. 6 Betingelser Gjensidige Forsikring - Maskiner forsikring - juni 2012

7 MASKINDRIFTSTAB POS. 1 BETINGELSER R Gælder kun, hvis det fremgår af policen 20 Hvilke skader er dækket Forsikringstagers tab ved nedgang i omsætning af varer og tjenesteydelser (driftstab) som følge af, at de forsikrede maskiner på forsikringsstedet lider skade, der er erstatningsberettiget i henhold til maskinkaskodækningen. De forsikrede maskiner er nævnt i policen. 21 Forsikringen dækker ikke 21.1 Driftstab eller forøgelse af driftstab som følge af skade på andre genstande fx materialer, varer og andre maskiner end de forsikrede Driftstab eller forøgelse af driftstab, der skyldes strejke, lockout eller forsinkelse af virksomhedens genoptagelse som følge af kapitalmangel, forbedring, udvidelse, offentligt påbud eller lignende. 22 Dækningsperiode 22.1 Dækningsperioden er det tidsrum, der er nævnt i policen, for hvilket selskabet erstatter tab som følge af en forsikringsbegivenhed Dækningsperioden begynder ved karenstidens udløb Dækningsperioden ophører så mange måneder senere, som svarer til det i policen angivne antal måneder og på samme tidspunkt på døgnet som begyndelsestidspunktet. 23 Karenstid Forsikringen omfatter ikke den nedgang i omsætning af varer og tjenesteydelser, som skyldes standsning - hel eller delvis - af forsikringstagers virksomhed i den i policen anførte karenstid*, som begynder på det tidspunkt, hvor en forsikringsbegivenhed konstateres. 24 Forsikringsinteresse 24.2 For forsikring med en dækningsperiode på ikke over 12 måneder er forsikringsinteressen forsikringstagers forventede samlede omsætning af varer og tjenesteydelser i de første 12 måneder efter dækningsperiodens begyndelsestidspunkt med fradrag af forventet forbrug i samme periode af: Indkøbte handelsvarer til videresalg. Råvarer. Rirekte løn inklusiv lønafhængige omkostninger til medarbejdere, der ikke henhører under funktionærloven respektive lærlingeloven For forsikringer med en dækningsperiode på 18 eller 24 måneder er forsikringsinteressen forsikringstagers forventede samlede omsætning af varer og tjenesteydelser i de første 24 måneder efter dækningsperiodens begyndelsestidspunkt med fradrag af forventet forbrug i samme periode af: Indkøbte handelsvarer til videresalg Råvarer Direkte løn inklusiv lønafhængige omkostninger til medarbejdere, der ikke henhører under funktionærloven respektive lærlingeloven 24.4 Ved omsætning forstås faktureret omsætning eksklusiv merværdiafgift, ydede rabatter, bonus og anden salgsprisreduktion Er forsikringssummen mindre end forsikringsinteressen foreligger der underforsikring*, og i så fald dækkes kun så stor en del af det lidte tab, som svarer til den del, forsikringssummen udgør af forsikringsinteressen. 25 Skadeopgørelse 25.1 Skadeopgørelse påbegyndes senest 14 dage efter dækningsperiodens udløb I skadetilfælde udarbejdes en opgørelse af forsikringsinteressen Den således opgjorte interesse indgår i erstatningsberegningen, dog højst med forsikringssummen. Det beløb, der skal indgå i erstatningsberegningen, betegnes erstatningsgrundlaget Forsikringssummen skal svare til forsikringsinteressen. Betingelser Gjensidige Forsikring - Maskiner forsikring - juni

8 26 Erstatningsberegning 26.1 Forsikringstager kan ikke opnå mere i erstatning, end hvad der kræves til dækning af det faktiske lidte tab, der omfattes af forsikringen Erstatningen udgør så stor en del af erstatningsgrundlaget, som den af skaden forårsagede nedgang i omsætningen i dækningsperioden udgør af den forventede omsætning i 12 respektive 24 måneder efter dækningsperiodens begyndelsestidspunkt Hvis omsætningen hidrører fra produkter med varierende lønsomhed, tages ved erstatningsberegningen rimelige hensyn hertil Hvis omkostninger spares under dækningsperioden, nedsættes erstatningen tilsvarende Efter samråd med selskabet erstattes rimelige omkostninger, der afholdes til begrænsning af skade, dog kun i det omfang de har virkning i dækningsperioden og for øvrigt med den begrænsning, at selskabets samlede ydelse (inklusiv sådanne omkostninger) ikke kan blive større end, hvis de nævnte foranstaltninger ikke var foretaget. Foreligger underforsikring*, reduceres erstatning herfor forholdsmæssigt. 27 Ophør af virksomheden 27.1 Hvis virksomheden efter skade ikke genoptages, udregnes erstatningsbeløbet for det tidsrum (maksimalt dækningsperioden), der normalt ville hengå, indtil virksomheden kunne være i drift Af det således udregnede beløb betales kun den del, der svarer til uundgåelige forsikrede omkostninger, som bevisligt er afholdt. Er forsikringstager uden skyld i forhold der medfører, at virksomheden ikke genoptages, ydes erstatning uden hensyn til ovennævnte regler. 8 Betingelser Gjensidige Forsikring - Maskiner forsikring - juni 2012

9 MASKINDRIFTSTAB POS. 2 BETINGELSER R Gælder kun, hvis det fremgår af policen 28 Hvilke skader er dækket I overensstemmelse med nedennævnte betingelser dækker forsikringen forsikringstagerens omkostninger til direkte løn inklusiv lønafhængige omkostninger til egne medarbejdere, der ikke har været anvendelse for på grund af en under forsikringsbetingelserne for maskinkasko omfattet skade. 29 Forsikringen dækker ikke 29.1 Driftstab eller forøgelse af driftstab som følge af skade på andre genstande fx materialer, varer og andre maskiner end de forsikrede Driftstab eller forøgelse af driftstab, der skyldes strejke, lockout eller forsinkelse af virksomhedens genoptagelse som følge af kapitalmangel, forbedring, udvidelse, offentligt påbud eller lignende. 30 Dækningsperiode 30.1 Dækningsperioden er det tidsrum, der er nævnt i policen, for hvilket selskabet erstatter tab som følge af en forsikringsbegivenhed Dækningsperioden begynder ved karenstidens udløb Dækningsperioden ophører så mange måneder senere, som svarer til det i policen angivne antal måneder og på samme tidspunkt på døgnet som begyndelsestidspunktet. 31 Karenstid Forsikringen omfatter ikke den nedgang i omsætning af varer og tjenesteydelser, som skyldes standsning - hel eller delvis - af forsikringstagers virksomhed i den i policen anførte karenstid*, som begynder på det tidspunkt, hvor en forsikringsbegivenhed konstateres. 32 Forsikringsinteresse 32.1 Forsikringssummen skal svare til forsikringsinteressen Forsikringsinteressen er den i policen anførte procent af forventet direkte løn inklusiv lønafhængige omkostninger til egne medarbejdere, der ikke henhører under funktionærloven respektive lærlingeloven Den herefter udregnede løn omfatter altid de første 12 måneder efter dækningsperiodens begyndelsestidspunkt Er forsikringssummen mindre end forsikringsinteressen foreligger der underforsikring*, og i så fald dækkes kun så stor en del af det lidte tab, som svarer til den del, forsikringssummen udgør af forsikringsinteressen. 33 Skadeopgørelse 33.1 Skadeopgørelse påbegyndes senest 14 dage efter dækningsperiodens udløb I skadetilfælde udarbejdes en opgørelse af forsikringsinteressen, der indgår i erstatningsberegningen, dog højst med forsikringssummen. 34 Erstatningsberegningen 34.1 Forsikringstager kan ikke opnå mere i erstatning, end hvad der kræves til dækning af det faktiske lidte tab, der omfattes af forsikringen Erstatningen udgør inden for de fastsatte grænser de dokumenterede lønudgifter, som forsikringstager måtte have afholdt til egne medarbejdere, der ikke har været anvendelse for på grund af skaden, samt de hertil knyttede dokumenterede lønafhængige omkostninger. Betingelser Gjensidige Forsikring - Maskiner forsikring - juni

10 MASKIN MEROMKOSTNINGER BETINGELSER R Gælder kun, hvis det fremgår af policen 35 Hvilke skader er dækket 35.1 Efter en skade, som er omfattet af Maskinkasko, dækkes nødvendige, rimelige og dokumenterede meromkostninger, som pålægges forsikringstager i dækningsperioden udover normale omkostninger for at undgå - eller forkorte - afbrydelse eller forstyrrelse i driften. Det er en betingelse for dækning, at skaden sker på genstande, der er omfattet af Maskinkasko Det er en betingelse, at udgifterne ikke er omfattet af anden forsikring Udgifter ved skadeudbedringen til over-, nat- og helligdagsarbejde samt luft- og ekspresfragt Erstatning for meromkosninger/udgifter jf. punkt 35.1 og 35.2 til imødegåelse af nedgang i omsætningen (driftstab), kan kun ske efter forudgående aftale med selskabet Sparede omkostninger i dækningsperioden nedsættes erstatningen tilsvarende. 36 Dækningsperiode 36.1 Dækningsperioden er det tidsrum, der er nævnt i policen, for hvilket selskabet erstatter tab som følge af en forsikringsbegivenhed Dækningsperioden begynder ved karenstidens udløb Dækningsperioden ophører så mange måneder senere, som svarer til det i policen angivne antal måneder og på samme tidspunkt på døgnet som begyndelsestidspunktet. 37 Karenstid Forsikringen omfatter ikke den nedgang i omsætning af varer og tjenesteydelser, som skyldes standsning - hel eller delvis - af forsikringstagers virksomhed i den i policen anførte karenstid*, som begynder på det tidspunkt, hvor en forsikringsbegivenhed konstateres. 10 Betingelser Gjensidige Forsikring - Maskiner forsikring - juni 2012

11 ERSTATNINGSREGLER 38 Erstatningsopgørelse Hvis selskabet forlanger det, skal forsikringstager levere selskabet en fortegnelse over de skaderamte og ikke skaderamte genstande Selskabet erstatter de normale omkostninger ved istandsættelse af de forsikrede genstande til den brugsstand, hvori de befandt sig umiddelbart før skadens indtræden Ekstraudgifter mv. til transport af maskiner, dele heraf eller reparationsgrej erstattes efter normale takster. Kan reservedele ikke fremskaffes eller kun på uforholdsmæssig bekostelig måde, ydes erstatning i henhold til, hvad det normalt ville have kostet at udbedre skaden Ekstraordinære udgifter fx som følge af gennembrydning eller afstivning af mure og gulve, rydning og reparation af veje eller lignende, eller som skyldes strejke, lockout, force majeure, over-, nat- eller helligdagsarbejde samt luft- og ekspresfragt, erstattes ikke Udgift til foreløbig reparation er selskabet uvedkommende. 39 Ændringer efter skade Anvendelse af andre materialekvaliteter end de oprindelige eller ændring af maskinens konstruktion i forbindelse med en skade må kun finde sted med selskabets samtykke. 40 Erstatningsopgørelse for totalskader Hvis skaden ikke kan afhjælpes ved reparation, opgøres tabet som forskellen mellem de skaderamte genstandes nyværdi* og deres værdi efter skaden. 41 Genanskaffelsespligt 41.1 Under sådanne forhold, som angivet i punkt 40, skal genstandene inden 1 år fra skadedagen være genanskaffet, medmindre genanskaffelse efter selskabets skøn er betryggende sikret, i modsat fald opgøres tabet på grundlag af dagsværdien. 42 Nyværdi Ved nyværdi* forstås genanskaffelsesprisen inklusiv fragt, montage, told og andre afgifter umiddelbart før skadens indtræden uden fradrag for alder og brug, men alene med rimeligt fradrag for nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder. 43 Dagsværdi Ved dagsværdi* forstås genanskaffelsesprisen inklusiv fragt, montage, told og andre afgifter umiddelbart før skadens indtræden med rimeligt fradrag for alder, brug, nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder. 44 Underforsikring 44.1 Hvis det i skadetilfælde viser sig, at den faktiske nyværdi* af de forsikrede genstande er højere end forsikringssummen, foreligger der underforsikring*, og skaden erstattes kun forholdsmæssigt Indeholder policen mere end 1 position, behandles hver enkelt position som en selvstændig forsikring. 45 Selvrisiko 45.1 Forsikringstager bærer en selvrisiko på 0,5 %, minimum kr. pr. maskine. Beløbet beregnes som 0,5 % af den til enhver tid gældende nyværdi* pr. maskine pr. skade. Bestemmelsen om selvrisiko er gældende, medmindre højere selvrisiko fremgår af policen Er der sket beskadigelser ved flere af hinanden uafhængige hændelser, gælder selvrisikoen for hver af disse, selvom beskadigelserne opdages og/eller udbedres ved samme lejlighed Foreligger underforsikring, fradrages selvrisikoen fuldt ud i den andel af skadebeløbet, der efter underforsikringsreglerne skal betales af selskabet Forskellen mellem den til nyværdi* og den til dagsværdi* svarende del af erstatningen udbetales først, når de skaderamte genstande er genanskaffet, eller genanskaffelse efter selskabets skøn er betryggende sikret. Betingelser Gjensidige Forsikring - Maskiner forsikring - juni

12 46 Moms Forsikringstagers oplysninger om momsregistrering er anført i policen Moms i henhold til lov om merværdiafgift skal betales af forsikringstager i det omfang, denne kan trække det fra i sit momsregnskab med Skat I tilfælde, hvor forsikringstager ikke er momsregistreret eller ikke kan trække momsen fra i sit regnskab med Skat, erstattes momsen kun, hvis det fremgår af policen, at forsikringstager ikke er momsregistreret. 47 Forsikringssum efter skade Efter en skade forbliver policens forsikringssummer uforandrede. Dog er forsikringstager - i tilfælde, hvor erstatningsbeløbet måtte overstige 10 % af forsikringssummen for den skaderamte forsikring - forpligtet til at betale en tillægspræmie udregnet af erstatningsbeløbet, fra skadedagen til forsikringsårets* udløb, medmindre forsikringssummen ønskes nedsat. 48 Regres Når selskabet har betalt erstatning, kan det til enhver tid gøre regres mod en erstatningsansvarlig skadevolder. Forsikringstageren kan således ikke på selskabets vegne fraskrive sig retten til regres. 12 Betingelser Gjensidige Forsikring - Maskiner forsikring - juni 2012

13 ORDFORKLARINGER Berettigede De berettigede er, ifølge samtlige adkomster og hæftelser, der er tinglyst på ejendommen, ejere og panthavere. Forsikringsår Forsikringsår er perioden fra hovedforfald til hovedforfald. Hærværk Ved hærværk forstås begivenheder, der er begrænset til og kun indbefatter forsætlige og ondsindede handlinger, der medfører en direkte fysisk beskadigelse. Karenstid Karenstiden er en form for selvrisiko, der er aftalt som et antal timer eller døgn i stedet for et beløb. Karenstiden begynder, når skaden konstateres, og forsikringen dækker ikke tab indenfor denne tid. Myndighed (offentlig) En offentlig myndighed er eksempelvis politiet, beredskabsstyrelsen, militæret, kommunen, regioner, staten eller lignende. Naturkatastrofer Ved naturkatastrofer forstås en katastrofe, som forårsages af noget naturligt og ikke af mennesker. Følgende regnes som naturkastrofe(r): Jordskælv Jordskred/jorderodering/nedsynkning Tropisk storm /cyklon Stormflod Tornado Tsunami Vulkanudbrud Ved NBCR terrorisme forstås terrorisme, hvor der ved handlingen - tilsigtet eller ej - er anvendt: Nuklear proces, eller Biologisk, kemisk eller radioaktiv forurening som våben, herunder at den biologiske, kemiske eller radioaktive forurening er udløst af konventionelle handlinger. NBCR terrorisme omfatter både den skade, der følger af: Den nukleare proces, eller Biologiske, kemiske eller radioaktive forurening og al anden skade, der er en følge af handlingen. Ved konventionel terrorisme forstås terrorisme, der ikke er omfattet af ovennævnte definition af NBCR terrorisme. Tvister Ved tvister forstås konkrete, aktuelle konflikter, som med rimelighed kan danne grundlag for et civilretligt søgsmål. Underforsikring Underforsikring foreligger, når de forsikrede genstandes værdi umiddelbart før skadens indtræden overstiger forsikringssummen (respektive den angivne totalværdi). Vedligeholdelse De forsikrede genstande skal til stadighed vedligeholdes fx skal en ejendom med visse mellemrum behandles med træbeskyttende midler og maling, taget understryges, ventiler og afløb renses. Rådne, rustne, tærede, slidte og defekte dele skal udskiftes. Nyværdi Ved nyværdi forstås genanskaffelsesprisen inkl. fragt, montage, told og andre afgifter umiddelbart før skadens indtræden uden fradrag for alder og brug, men alene med rimeligt fradrag for nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder. Terrorisme Ved terrorisme forstås en handling: Der involverer, men ikke nødvendigvis er begrænset til, brug af fysisk magt eller vold og/eller trussel herom Begået af én eller flere personer, uanset om de handler på egen hånd eller på vegne af eller i tilknytning til én eller flere organisationer eller regeringer Af politiske, religiøse, ideologiske eller etniske grunde, herunder med den hensigt at påvirke én eller flere regeringer og/eller at skabe frygt i offentligheden eller dele af offentligheden, og Som er egnet til at påvirke en eller flere regeringer og/eller at skabe frygt i offentligheden eller dele af offentligheden Betingelser Gjensidige Forsikring - Maskiner forsikring - juni

14 gjensidige.dk Gjensidige Forsikring A.C. Meyers Vænge 9 DK-2450 København SV Tlf Fax CVR-nr dansk filial af Gjensidige Forsikring ASA, Norge ORG-nr

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og lov om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Maskiner. Forsikringsbetingelser R

Maskiner. Forsikringsbetingelser R Maskiner Forsikringsbetingelser R325 121 Gælder fra juni 2012 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-15 Side 3 2. Maskinkasko afsnit 16-19 Side 7 3. Maskindriftstab pos. 1 afsnit 20-27 Side

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Maskinhaveriforsikring. Betingelser nr. 601810

Forsikringsbetingelser for. Maskinhaveriforsikring. Betingelser nr. 601810 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Telte/boblehaller. Forsikringsbetingelser R

Telte/boblehaller. Forsikringsbetingelser R Telte/boblehaller Forsikringsbetingelser R317 121 Gælder fra juni 2012 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-15 Side 3 2. Stormskade og hærværk afsnit 16-18 Side 6 3. Erstatningsregler afsnit

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Materieldriftstab 1. Forsikringens omfang 1.1. Tab som erstattes I overensstemmelse med nedennævnte vilkår dækker forsikringen for den i policen

Materieldriftstab 1. Forsikringens omfang 1.1. Tab som erstattes I overensstemmelse med nedennævnte vilkår dækker forsikringen for den i policen Materieldriftstab 1. Forsikringens omfang 1.1. Tab som erstattes I overensstemmelse med nedennævnte vilkår dækker forsikringen for den i policen anførte dækningsperiode jf. 1.3. forsikringstagerens tab

Læs mere

Udvidede Danske Betingelser

Udvidede Danske Betingelser Forsikringsbetingelser af juni 2012 Udvidede Danske Betingelser Forsikringsbetingelser R33512C Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser afsnit 1-14 Side 6 Udvidede Danske Betingelser afsnit 15-18 Side

Læs mere

TotalErhverv Maskinkaskoforsikring. Forsikringsvilkår TE-MA-01

TotalErhverv Maskinkaskoforsikring. Forsikringsvilkår TE-MA-01 TotalErhverv Maskinkaskoforsikring Forsikringsvilkår TE-MA-01 Indholdsfortegnelse Hvad dækkes 1. Hvad dækkes ikke 2. Generelle forudsætninger 3. Hvor dækker forsikringen og hvornår 4. Erstatningsopgørelse

Læs mere

Kriminalitet forsikring

Kriminalitet forsikring Forsikringsbetingelser af juni 2012 Kriminalitet forsikring Forsikringsbetingelser R337 121 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser afsnit 1-14 Side 6 Kriminalitet afsnit 15-16 Side 7 Erstatningsregler

Læs mere

Udvidede Betingelser for Værktøj, Instrumenter o.lign.

Udvidede Betingelser for Værktøj, Instrumenter o.lign. Forsikringsbetingelser af juni 2012 Udvidede Betingelser for Værktøj, Instrumenter o.lign. Forsikringsbetingelser R336 12J Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-13 Side 6 Udvidede Betingelser

Læs mere

Arbejdsskade. Forsikringsbetingelser R365 121

Arbejdsskade. Forsikringsbetingelser R365 121 Arbejdsskade Forsikringsbetingelser R365 121 Gælder fra september 2012 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-12 Side 3 2. Arbejdsskade afsnit 13 Side 6 3. Ordforklaringer Side 7 Kontakt Gjensidige

Læs mere

Forsikringsbetingelser for DRIFTSTAB POS. 1 - ERHVERVSLØSØRE

Forsikringsbetingelser for DRIFTSTAB POS. 1 - ERHVERVSLØSØRE Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for DRIFTSTAB POS. 1 - ERHVERVSLØSØRE Tillægsforsikring til forsikringsbetingelser for BRAND-, TYVERI- OG VANDSKADEFORSIKRING

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Forsikringsbetingelser for Maskin- & Maskindriftstabsforsikring (udgave per. 1.12.2008) ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASKIN- OG MASKINDRIFTSTABSFORSIKRING. 1 Maskinforsikring 1.1 Forsikringen

Læs mere

Betingelser nr. 605901 Forsikringsbetingelser for Indeks- og investeringsforsikring for Maskinkaskoforsikring All-risks

Betingelser nr. 605901 Forsikringsbetingelser for Indeks- og investeringsforsikring for Maskinkaskoforsikring All-risks Betingelser nr. 605901 Forsikringsbetingelser for Indeks- og investeringsforsikring for Maskinkaskoforsikring All-risks KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25

Læs mere

Danske Køle-/Fryse betingelser

Danske Køle-/Fryse betingelser Forsikringsbetingelser af juni 2012 Danske Køle-/Fryse betingelser Forsikringsbetingelser R33612D Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser afsnit 1-14 Side 6 Danske Køle-/Frysebetingelser afsnit 15-18

Læs mere

Alm. betingelser for forsikring af rejsekollektioner. Forsikringsbetingelser R335 13K

Alm. betingelser for forsikring af rejsekollektioner. Forsikringsbetingelser R335 13K Alm. betingelser for forsikring af rejsekollektioner Forsikringsbetingelser R335 13K Gælder fra maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-13 Side 3 2. Alm. betingelser for forsikring af

Læs mere

frysetransporter Forsikringsbetingelser R335 13H

frysetransporter Forsikringsbetingelser R335 13H Danske strejkebetingelser for køle-/ frysetransporter Forsikringsbetingelser R335 13H Gælder fra maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-14 Side 3 2. Danske strejkebetingelser for køle-/

Læs mere

Arbejdsskade Stop Loss. Forsikringsbetingelser R

Arbejdsskade Stop Loss. Forsikringsbetingelser R Arbejdsskade Stop Loss Forsikringsbetingelser R368 131 Gælder fra september 2013 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-11 Side 3 2. Stop Loss - Selvforsikret afsnit 12-14 Side 6 3. Stop Loss

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Skovbrand. Forsikringsbetingelser R

Skovbrand. Forsikringsbetingelser R Skovbrand Forsikringsbetingelser R324 121 Gælder fra juni 2012 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-14 Side 3 2. Skovbrand afsnit 15-17 Side 6 3. Genplantning og oprydnings omkostninger afsnit

Læs mere

Danske køle-/fryse betingelser. Forsikringsbetingelser R335 13D

Danske køle-/fryse betingelser. Forsikringsbetingelser R335 13D Danske køle-/fryse betingelser Forsikringsbetingelser R335 13D Gælder fra maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-14 Side 3 2. Danske køle-/frysebetingelser afsnit 15-18 Side 6 3. Erstatningsregler

Læs mere

Netbankforsikring. Forsikringsbetingelser /R396161

Netbankforsikring. Forsikringsbetingelser /R396161 Netbankforsikring Forsikringsbetingelser 3504161/R396161 Gælder fra august 2016 Indholdsfortegnelse 1. Hvem er sikret Side 3 2. Hvor dækkes Side 3 3. Ikrafttrædelse Side 3 4. Præmiebetaling Side 3 5. Gebyrer

Læs mere

Teknisk udstyr forsikring

Teknisk udstyr forsikring Forsikringsbetingelser af juni 2012 Teknisk udstyr forsikring Forsikringsbetingelser R315 121 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-15 Side 6 All risks for teknisk udstyr Afsnit 16-19 Side

Læs mere

Forsikringsbetingelser. Maskinkaskoforsikring

Forsikringsbetingelser. Maskinkaskoforsikring Forsikringsbetingelser Maskinkaskoforsikring 1. Forsikringen dækker 1.1 Forsikringen dækker på det i policen angivne forsikringssted. 1.2 Fremgår det af policen, at der er tegnet maskinkasko, dækker forsikringen

Læs mere

Særlig Transportforsikring. (Tillæg til Løsøre)

Særlig Transportforsikring. (Tillæg til Løsøre) Forsikringsbetingelser af juni 2012 Særlig Transportforsikring (Tillæg til Løsøre) Forsikringsbetingelser R33612A Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser afsnit 1-14 Side 6 Særlig Transportforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser af juni Forsikringsbetingelser R335 12K

Forsikringsbetingelser af juni Forsikringsbetingelser R335 12K Forsikringsbetingelser af juni 2012 ALM. BETINGELSER FOR FORSIKRING AF REJSEKOLLEKTIONER Forsikringsbetingelser R335 12K Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-13 Side 6 Alm. betingelser

Læs mere

Ansvar plejeanbragte forsikring

Ansvar plejeanbragte forsikring Forsikringsbetingelser af juni 2012 Ansvar plejeanbragte forsikring Forsikringsbetingelser R359 121 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-12 Side 6 Plejeanbragte Afsnit 13-16 Side 8 Erstatningsregler

Læs mere

Udvidede betingelser. Forsikringsbetingelser R335 13J

Udvidede betingelser. Forsikringsbetingelser R335 13J Udvidede betingelser for værktøj, instrumenter o.lign. Forsikringsbetingelser R335 13J Gælder fra maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-13 Side 3 2. Udvidede betingelser for værktøj,

Læs mere

EDB- OG SVAGSTRØMSFORSIKRING MEROMKOSTNINGSFORSIKRING DATABÆRERFORSIKRING

EDB- OG SVAGSTRØMSFORSIKRING MEROMKOSTNINGSFORSIKRING DATABÆRERFORSIKRING EDB- OG SVAGSTRØMSFORSIKRING MEROMKOSTNINGSFORSIKRING DATABÆRERFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 340-1 ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til lov om forsikringsaftaler AFSNIT NR. HOVEDAFSNIT

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser 2150002

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser 2150002 Hundeforsikring Forsikringsbetingelser 2150002 Gælder fra juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser for hundeforsikring afsnit 1-16 Side 3 2. Lovpligtig hundeansvar afsnit 17-19 Side 6 3. Fortrydelsesret

Læs mere

Ansvarsforsikring for droner. Forsikringsbetingelser /R399171

Ansvarsforsikring for droner. Forsikringsbetingelser /R399171 Ansvarsforsikring for droner Forsikringsbetingelser 3504161/R399171 Gælder fra januar 2017 Indholdsfortegnelse 1 Fællesbetingelser punkt 1-14 3 2 Ansvarsforsikring for droner punkt 15-16 6 3 Erstatningsregler

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Skovbrandforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Skovbrandforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Sælgeransvarsforsikring til lejligheder. Forsikringsbetingelser

Sælgeransvarsforsikring til lejligheder. Forsikringsbetingelser Sælgeransvarsforsikring til lejligheder Forsikringsbetingelser 2541002 Gælder fra januar 2017 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-11 Side 3 2. Sælgeransvarsdækning afsnit 12-16 Side 5 3.

Læs mere

Arbejdsskade- forsikring. Forsikringsbetingelser

Arbejdsskade- forsikring. Forsikringsbetingelser Arbejdsskade- forsikring Forsikringsbetingelser 3565003 Gælder fra oktober 2016 Indholdsfortegnelse Fællesbetingelser Side 3 Hvordan er forsikringsbetingelserne opbygget Side 3 Hvad betyder de anvendte

Læs mere

Speditøransvarsforsikring

Speditøransvarsforsikring Forsikringsbetingelser af juli 2012 Speditøransvarsforsikring Forsikringsbetingelser R364 121 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser afsnit 1-14 Side 6 Speditøransvar afsnit 15-16 Side 7 Erstatningsregler

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser 1112 003

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser 1112 003 Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1112 003 Gælder fra maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-15 Side 3 2. Ansvarsdækning afsnit 16-18 Side 6 3. Når skaden sker afsnit 19 Side

Læs mere

Vilkår for. Maskinforsikring og Maskindriftstabsforsikring September I samarbejde med

Vilkår for. Maskinforsikring og Maskindriftstabsforsikring September I samarbejde med Vilkår for Maskinforsikring og Maskindriftstabsforsikring 4164-7 September 1988 I samarbejde med Skadesanmeldelser bliver behandlet og afgjort af Topdanmark Indhold Se venligst i policen, hvilke forsikringer

Læs mere

Speditøransvar. Forsikringsbetingelser R

Speditøransvar. Forsikringsbetingelser R Speditøransvar Forsikringsbetingelser R364 131 Gælder fra maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-14 Side 3 2. Speditøransvar afsnit 15-16 Side 6 3. Erstatningsregler afsnit 17 Side

Læs mere

Film/forevisningsanlæg. Forsikringsbetingelser R

Film/forevisningsanlæg. Forsikringsbetingelser R Film/forevisningsanlæg Forsikringsbetingelser R318 121 Gælder fra juni 2012 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-15 Side 3 2. All risks for film og -anlæg afsnit 16-19 Side 6 3. Erstatningsregler

Læs mere

Sælgeransvarsforsikring. Forsikringsbetingelser

Sælgeransvarsforsikring. Forsikringsbetingelser Sælgeransvarsforsikring Forsikringsbetingelser 2432008 Gælder fra maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-11 Side 3 2. Sælgeransvarsdækning afsnit 12-16 Side 5 3. Fortrydelsesret Side

Læs mere

Forsikringsbetingelser /R Gælder fra august 2016.

Forsikringsbetingelser /R Gælder fra august 2016. Kriminalitet Forsikringsbetingelser 3504161/R397161 Gælder fra august 2016. Indholdsfortegnelse 1. Hvem er sikret Side 3 2. Hvor dækkes Side 3 3. Ikrafttrædelse Side 3 4. Præmiebetaling Side 3 5. Gebyrer

Læs mere

Ran og røveri fra ekspeditionslokale

Ran og røveri fra ekspeditionslokale Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Arbejdsskadeydelser. Forsikringsbetingelser R

Arbejdsskadeydelser. Forsikringsbetingelser R Arbejdsskadeydelser Forsikringsbetingelser R343 131 Gælder fra maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-13 Side 3 2. Arbejdsskade afsnit 14-16 Side 6 3. Erstatningsregler afsnit 17 Side

Læs mere

Vilkår for Driftstabsforsikring

Vilkår for Driftstabsforsikring Vilkår for Driftstabsforsikring 9906-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger mv. Som kunde har I naturligvis

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for Specialforsikring for erhverv Køle- og fryseanlæg Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Telefon +45 70 10 90 09 Telefax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 www.gjensidige.dk

Læs mere

Teknisk instrument. Forsikringsbetingelser R

Teknisk instrument. Forsikringsbetingelser R Teknisk instrument Forsikringsbetingelser R313 121 Gælder fra juni 2012 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-15 Side 3 2. All risks for teknisk instrument afsnit 16-20 Side 6 3. Erstatningsregler

Læs mere

Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV

Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV VERSION 30-501 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Fællesbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring A.C. Meyers Vænge 9 DK-2450 København SV Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring ASA,

Læs mere

Syge- og retshjælpsforsikring. Forsikringsbetingelser R

Syge- og retshjælpsforsikring. Forsikringsbetingelser R Syge- og retshjælpsforsikring Forsikringsbetingelser R382 131 Gælder fra maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-14 Side 3 2. Sygdom afsnit 15-18 Side 7 3. Retshjælp afsnit 19-21 Side

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Køleforsikring for dybfrostvarer. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Køleforsikring for dybfrostvarer. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Vilkår for. Maskinforsikring og Maskindriftstabforsikring

Vilkår for. Maskinforsikring og Maskindriftstabforsikring Vilkår for Maskinforsikring og Maskindriftstabforsikring December 1992 Andre oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger vi har om dig. Det

Læs mere

SÆLGERANSVARSFORSIKRING TIL LEJLIGHEDER VERSION

SÆLGERANSVARSFORSIKRING TIL LEJLIGHEDER VERSION SÆLGERANSVARSFORSIKRING TIL LEJLIGHEDER VERSION 2541002 Forsikringsvilkår af januar 2017 Indholdsfortegnelse Side 3 Generelle betingelser Afsnit 1-11 Side 4 Sælgeransvarsdækning Afsnit 12-17 Side 5 Fortrydelsesret

Læs mere

Ansvarsforsikring for Dansk Golf Unions medlemmer

Ansvarsforsikring for Dansk Golf Unions medlemmer Ansvarsforsikring for Dansk Golf Unions medlemmer FÆLLESBETINGELSER 1. Lovregler, værneting og lovvalg 1.1 For forsikringen gælder Lov om forsikringsaftaler. 1.2 Tvister vedrørende forsikringsaftalen afgøres

Læs mere

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23

Læs mere

hundeforsikring Version 2150002

hundeforsikring Version 2150002 hundeforsikring Version 2150002 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser for hundeforsikring Afsnit 1-16 Side 6 Lovpligtig hundeansvar Afsnit 17-19 2 Vilkår Nykredit Forsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING

Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING VERSION 30-601 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Netbankforsikring

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Sælgeransvarsforsikring til lejligheder. Forsikringsbetingelser

Sælgeransvarsforsikring til lejligheder. Forsikringsbetingelser Sælgeransvarsforsikring til lejligheder Forsikringsbetingelser 2541001 Gælder fra november 2016 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-11 Side 3 2. Sælgeransvarsdækning afsnit 12-16 Side 5 3.

Læs mere

Vilkår for Maskinforsikring

Vilkår for Maskinforsikring Vilkår for Maskinforsikring 9907-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger mv. Som kunde har I naturligvis

Læs mere

Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING

Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING VERSION 30-601 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Netbankforsikring

Læs mere

SÆLGERANSVARSFORSIKRING VERSION

SÆLGERANSVARSFORSIKRING VERSION SÆLGERANSVARSFORSIKRING VERSION 2432008 Forsikringsvilkår af januar 2017 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-11 Side 4 Sælgeransvarsdækning Afsnit 12-16 Side 5 Fortrydelsesret 2 Vilkår

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EDB-Forsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for EDB-Forsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for EDB-Forsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse 1. Forsikringens omfang 1.1 EDB-forsikring 1.2 Meromkostningsforsikring 1.3 Databærerforsikring 1.4 Undtagelser 2.

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Telefon +45 70 10 90 09 Telefax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 12 42 91 85 www.gjensidige.dk Indhold: Fællesbetingelser

Læs mere

Edb-forsikring. Forsikrings betingelser Nr. 70-1. Edb-, Databærer-, og Meromkostningsforsikring

Edb-forsikring. Forsikrings betingelser Nr. 70-1. Edb-, Databærer-, og Meromkostningsforsikring Edb-forsikring Forsikrings betingelser Nr. 70-1 Edb-, Databærer-, og Meromkostningsforsikring Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

Specialforsikring for erhverv Montage. Forsikringsbetingelser 3167B05-159

Specialforsikring for erhverv Montage. Forsikringsbetingelser 3167B05-159 Specialforsikring for erhverv Montage Forsikringsbetingelser 3167B05-159 Gælder fra juni 2015 Indhold: Fællesbetingelser 3 Risikobetingelser 5 Montageobjektet, All risks 6 Bestående maskiner og bygninger,

Læs mere

Fællesbetingelser for ERHVERV. Indholdsfortegnelse: Betingelsesnr. 2200.00.01

Fællesbetingelser for ERHVERV. Indholdsfortegnelse: Betingelsesnr. 2200.00.01 Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Fællesbetingelser for ERHVERV Indholdsfortegnelse: 1 Lovgivning m.v. 2 Ved skadetilfælde 2.1 Anmeldelse af skade 2.2 Afværgelse af skade 2.3 Udbedring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Antenneforsikring. (udgave per )

Forsikringsbetingelser for Antenneforsikring. (udgave per ) Forsikringsbetingelser for Antenneforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse 1. Kaskoforsikring 1.1 Sikrede 1.2 Forsikrede genstande 1.3 Omfang 1.4 Udvidelser 1.5 Undtagelser 1.6 Erstatningsopgørelse

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Patientforsikring for kommuner. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Patientforsikring for kommuner. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Patientforsikring for kommuner. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Patientforsikring for kommuner. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Flytteforsikring. Forsikringsbetingelser

Flytteforsikring. Forsikringsbetingelser Flytteforsikring Forsikringsbetingelser 2138 7794673 Gælder fra september 2015 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-14 Side 3 2. Fortrydelsesret Side 5 Kontakt Gjensidige Forsikring Servicecenter

Læs mere

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer Fællesvilkår Erhvervsforsikringer 6499-1 September 2002 Indhold 1 Hvem er sikret 4 2 Hvor dækkes 4 3 Forsikringens betaling 4 4 Indeksregulering 5 5 Selvrisiko 5 6 Moms 5 7 Opsigelse og ændring af forsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser af juni Bus forsikring R Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser af juni Bus forsikring R Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser af juni 2012 Bus forsikring Forsikringsbetingelser R334 121 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-14 Side 7 Motoransvar Afsnit 15-16 Side 8 Motorkasko Afsnit 17-20

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

Vilkår for Maskinforsikring - ikke stationære

Vilkår for Maskinforsikring - ikke stationære Vilkår for Maskinforsikring - ikke stationære 9908-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger mv. Som kunde

Læs mere

Kunst/udstilling forsikring

Kunst/udstilling forsikring Forsikringsbetingelser af juni 2012 Kunst/udstilling forsikring Forsikringsbetingelser R316 121 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-15 Side 6 All risks for kunst/udstilling Afsnit 16-18

Læs mere

Arbejdsgiveransvar nr

Arbejdsgiveransvar nr Indholdsfortegnelsen er ikke en del af de almindelige betingelser for Arbejdsgiveransvar Afsnit Indhold Side nr. 1 De sikrede... 1 2 Forsikringen omfatter... 1 3 Forsikringen omfatter ikke... 1 4 Undladelse

Læs mere

Forsikringsbetingelser af juni 2012. Vindmølle forsikring R333121. Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser af juni 2012. Vindmølle forsikring R333121. Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser af juni 2012 Vindmølle forsikring Forsikringsbetingelser R333121 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-15 Side 6 All risks for vindmølle Afsnit 16-20 Side 9 Driftstab

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN

Forsikringsbetingelser SKURVOGN SKURVOGN 005-0..009 A 4 5 6 7 8 9 B 0 4 5 6 6 7 8 9 0 Hvad omfatter forsikringen Hvem er dækket af forsikringen Hvor dækker forsikringen KASKOFORSIKRING Hvilke skader dækker forsikringen Udstrømning af

Læs mere

Stormskade- og hærværksforsikring på telte og boblehaller

Stormskade- og hærværksforsikring på telte og boblehaller Betingelser nr. 600801 Forsikringsbetingelser for Stormskade- og hærværksforsikring på telte og boblehaller KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79

Læs mere

Lejlighedsforsikring. Forsikringsbetingelser

Lejlighedsforsikring. Forsikringsbetingelser Lejlighedsforsikring Forsikringsbetingelser 2540002 Gælder fra januar 2017 Indholdsfortegnelse Generelle betingelser 3 1. Hvem er sikret 3 2. Ikrafttrædelse og udløb 3 3. Anmeldelse af skade 3 4. Betaling

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Glasforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Glasforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

Påhængsvogn. Forsikringsbetingelser R

Påhængsvogn. Forsikringsbetingelser R Påhængsvogn Forsikringsbetingelser R306 121 Gælder fra juni 2012 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-14 Side 3 2. Motorkasko afsnit 15-18 Side 7 3. Motorbrand afsnit 19-21 Side 9 4. Kørselskasko

Læs mere

Antenne. Forsikringsbetingelser R

Antenne. Forsikringsbetingelser R Antenne Forsikringsbetingelser R314 121 Gælder fra juni 2012 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-15 Side 3 2. All risks for antenne afsnit 16-20 Side 6 3. Erstatningsregler afsnit 21 Side

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Vilkår for. Kraner og andet entreprenørmateriel. 4538-5 Januar 1994. I samarbejde med. Skadesanmeldelser bliver behandlet og afgjort af Topdanmark

Vilkår for. Kraner og andet entreprenørmateriel. 4538-5 Januar 1994. I samarbejde med. Skadesanmeldelser bliver behandlet og afgjort af Topdanmark Vilkår for Kraner og andet entreprenørmateriel 4538-5 Januar 1994 I samarbejde med Skadesanmeldelser bliver behandlet og afgjort af Topdanmark Indhold Se venligst i policen, hvilke forsikringer der er

Læs mere

Snescooter. Forsikringsbetingelser R

Snescooter. Forsikringsbetingelser R Snescooter Forsikringsbetingelser R363 121 Gælder fra juni 2012 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-14 Side 3 2. Motoransvar afsnit 15-16 Side 7 3. Motorkasko afsnit 17-19 Side 8 4. Motorbrand

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidiges Arbejdsskadeforsikring A/S Nyropsgade 45 DK-1602 København K Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 12 42 91 85 info@gjensidige.dk wwww.gjensidige.dk Betingelser nr. 560107 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Bestyrelsesansvar forsikring

Bestyrelsesansvar forsikring Forsikringsbetingelser af juni 2012 Bestyrelsesansvar forsikring Forsikringsbetingelser R361 121 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser afsnit 1-12 Side 6 Bestyrelsesansvar afsnit 13-16 Side 8 Erstatningsregler

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Indhold 1. Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 2 5 Præmiens

Læs mere

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11)

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11) INDHOLD 1. Hvem er sikret 2. Hvad er dækket 3. Forsikringstiden 4. Hvad er ikke dækket 5. Forsikringssummer 6. Udvidelser 7. Selvrisiko 8. Hvis skaden sker 9. Serieskader 10. Moms 11. Forsikringens ikrafttræden

Læs mere

Vilkår for. Køle- og dybfrostforsikring

Vilkår for. Køle- og dybfrostforsikring Vilkår for Køle- og dybfrostforsikring December 1992 Andre oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger vi har om dig. Det vil typisk være

Læs mere

TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1

TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1 TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1 TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 3 Indhold Vilkår for ingeniøransvarsforsikring 1. Forsikringens omfang 4 2. Geografisk dækningsområde 4 3. Undtagelser 5 4. Selvrisiko 6

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Indholdsfortegnelse 1.0 De sikrede... 2 2.0 Erhvervsansvar/dækningsomfand... 2 4.0 Afværgelse af skade... 3 5.0 Aftaler om ansvar og erstatning...

Læs mere

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Indhold Side 1 Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 3 5 Præmiens

Læs mere

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 GLASFORSIKRING OG LÅNEBIL Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan

Læs mere