Vejledning til Statens Arkivers bevaringsbestemmelse for arkivalier hos menighedsrådene

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til Statens Arkivers bevaringsbestemmelse for arkivalier hos menighedsrådene"

Transkript

1 Vejledning til Statens Arkivers bevaringsbestemmelse for arkivalier hos menighedsrådene 2003

2 Indledning Formålet med de nye bestemmelser Dette er en vejledning til Statens Arkivers bevaringsbestemmelser af 19. december 2000 for arkivalier hos menighedsrådene. I det følgende beskrives kort dækningsområdet samt hovedprincipperne i bevaringsbestemmelserne. Vejledningen rummer desuden forklaringer til de enkelte punkter i bevaringsbestemmelserne og afsluttes med praktiske råd vedrørende arkivering, aflevering med videre. Bestemmelserne har som formål: at bevare materiale af historisk værdi, at bevare materiale til dokumentation af forhold af væsentlig administrativ og retlig betydning for borgere og myndigheder, at sikre udskillelse og makulering af ikke bevaringsværdige arkivalier. Generel vejledning om arkiver og arkivdannelse kan fås i»arkivhåndbogen. En brugsvejledning til offentlige myndigheder«. I»Arkivhåndbogen«behandles mere grundlæggende arkivmæssige spørgsmål. Den indeholder oplysninger om dokumentationssystemer, sagsstyring og -statistik, journal/journalisering, sagsbehandling, arkivering, kassation samt ordning og aflevering af arkivalier.»arkivhåndbogen«behandler også de forskellige faser, som et myndighedsarkiv typisk gennemlever, lige fra et dokuments tilblivelse til dokumentet kasseres eller afleveres til Statens Arkiver. Menighedsrådet kan anskaffe»arkivhåndbogen«som supplement og uddybning. Bogen kan købes hos Statens Arkiver, ligesom den er tilgængelig på Internettet på adressen: Normalt vil»arkivhåndbogen«dog ikke være nødvendig for menighedsrådet. Vejledningen her skulle være tilstrækkelig. Baggrunden for bevaringsbestemmelserne for menighedsrådene er følgende: I forbindelse med Statens Arkivers aktivitetsplan blev det besluttet, at Folkekirken skal aflevere de bevaringsværdige arkivalier, som er skabt i årene frem til Det er i den forbindelse, at bevaringsbestemmelserne er udarbejdet. Der er også lavet bestemmelser for pastorater, provstier og provstiudvalg, bisper og stiftsøvrigheder. Bevaringsbestemmelserne for menighedsrådene er både bagudog fremadrettede. Det betyder, at de ikke blot gælder for allerede eksisterende arkivalier, men også for den fremtidige arkivdannelse, indtil eventuelle nye bestemmelser måtte blive udarbejdet. Kun arkivalier, der er nævnt i Bevaringsfortegnelsen Bilag 1, side 5, skal bevares. De arkivalier, der ikke udtrykkelig er nævnt som bevaringsværdige, kan kasseres, når de ikke længere har administrativ eller retlig betydning, se Kassationsfortegnelsen Bilag 2, side 6ff. Dog kan andre arkivalier, som efter menighedsrådets skøn er af særlig historisk interesse, bevares, se punkt 2.6 i Bevaringsfortegnelsen Bilag 1, side 5. Protokoller, der endnu er i administrativ brug, afleveres ikke. Menighedsrådet kan arkivere kronologisk eller emnemæssigt. 2

3 Hovedprincipperne i de nye bestemmelser Generelt om bevaring og kassation Bevaringsbestemmelserne sigter på at bevare væsentlige oplysninger om menighedsrådenes virksomhed. Statens Arkiver tilstræber, at de enkelte sagstyper med bevaringsværdig information kun bevares hos den myndighed, der har skabt dem, eller som har foretaget den afsluttende sagsbehandling. Sagerne søges så vidt muligt bevaret hos den højeste instans. Arkivdannelsen hos Folkekirken har været undersøgt, for at der kunne foretages en mere konsekvent bevarings- og kassationsbehandling, baseret på en nøje afvejning af sagsgangen mellem de forskellige kirkelige instanser. Findes et dokument eller en samling dokumenter både hos de centrale og lokale instanser (f. eks. ved at menighedsråd indberetter til provsterne eller stiftskontorerne), vil det ofte være hensigtsmæssigt alene at bevare materialet hos højeste instans. Bevaringsbestemmelserne angiver en række konkrete emner og forhold, der skal bevares informationer om. Informationerne herom kan være dokumenteret i protokoller, sager og papirer i øvrigt og skal bevares for eftertiden, således at de kan benyttes af offentligheden, forskningen og af menighedsrådene selv, hvis de skulle have behov for det. Reglerne herom er overordnet fastslået i arkivlovgivningen. Der kan læses mere herom i»arkivhåndbogen«, som indledningsvis nævnt. Ifølge cirkulærer nr. 23 og nr. 24 af 8. marts 2002 skal ethvert elektronisk system, som en myndighed bruger til opsamling og arkivering af oplysninger, anmeldes til Statens Arkiver. Anmeldelsen vil resultere i særskilte bestemmelser for aflevering af det enkelte elektroniske system. Hos nogle menighedsråd har der før 1. februar 2000 været anvendt elektroniske journaler eller arkiveringssystemer. Disse elektroniske arkivalier skal udskrives på papir mindst en gang om året og afleveres til Statens Arkiver som andre papirarkivalier i det omfang, de er bestemt til bevaring. Bevaringsbestemmelserne for menighedsrådsarkiver dækker perioden fra 1904, hvor menighedsrådsloven af 1903 trådte i kraft. 3

4 Kassation af papirarkivalier, som ikke skal afleveres til Statens Arkiver Aflevering af papirarkivalier Det er op til menighedsrådene selv at vurdere og beslutte, hvornår det materiale, der ikke skal afleveres til Statens Arkiver, kan kasseres under hensyntagen til den retlige og administrative brug. I Bilag 2 er der tilføjet en vejledende liste over materiale, som det af Kirkeministeriet nedsatte udvalg har kassationstidsbestemt. Destruktion af papirarkivalier kan foretages på to måder enten ved makulering eller forbrænding. Hvis menighedsrådet træffer aftale med et privat firma om makulering og/eller forbrænding, skal det sikre sig, at transporten foregår i aflåst container, og at forbrændingen rent faktisk finder sted. De arkivalier, der ifølge de nye bestemmelser bevares, skal afleveres til landsarkiverne, inden de er 30 år gamle, jf. lovbekendtgørelse nr. 740 af 17. juli 2000, 13. Fristerne for aflevering regnes for protokollernes vedkommende fra det tidspunkt, da protokollen er udskrevet, og for sagernes vedkommende fra udgangen af det år, der står anført uden på det pågældende ringbind/arkivæske. Ved aflevering skal arkivalierne være pakket og mærket efter Statens Arkivers almindelige regler. Der kan om fornødent læses mere om afleveringsreglerne i»arkivhåndbogen. En brugsvejledning til offentlige myndigheder«, ligesom det er muligt at rekvirere vejledningen»aflevering af papirarkivalier til Statens Arkiver«, som omhandler procedurerne for en aflevering. Uanset om arkivalier skal afleveres eller ikke, gælder dog i henhold til arkivlovgivningen, at alle offentlige myndigheder og dermed også menighedsrådene skal sikre, at de varetager arkivmæssige hensyn. Det indebærer bl.a., at bevaringsværdige arkivalier skal opbevares og sikres, således at de kan benyttes på et senere tidspunkt. Menighedsrådsarkivalier kan deponeres i lokalarkiver, hvis godkendelse foreligger fra det landsarkiv, som menighedsrådet skal aflevere til, således som det fremgår af bekendtgørelse om bevaring og kassation samt aflevering af menighedsrådenes arkivalier. Landsarkivet skal modtage en fuldstændig fortegnelse over arkivalier, der deponeres i lokalhistoriske arkiver. Hvis arkivmaterialet er ordnet, pakket og registreret, afleverer menighedsrådet det til provstiet eller til den, der af provsten er bemyndiget til at formidle materialet videresendt til landsarkivet. Aflevering til provsterne skal ske efter taktplanen og efter de retningslinier og tidsangivelser, som provsten har angivet. Hvis arkivmaterialet ikke er ordnet, kan det afleveres direkte til landsarkivet mod betaling som indtægtsdækket virksomhed til en pris af 2500 kr. ekskl. moms, når materialet fylder mindre end én meter og 2500 kr. ekskl. moms yderligere pr. løbende meter. Provsten skal underrettes om aflevering til landsarkivet. 4

5 Arkivering af papirarkivalier Ved papirarkivalier forstås protokoller, kartotekskort, sager med indhold, kort, tegninger og fotografier. Protokoller arkiveres i kronologisk rækkefølge med den ældste protokol først. Kartotekskort arkiveres i alfabetisk orden i de af Statens Arkiver godkendte kasser af fibre eller svært pap. Journalsager arkiveres enten i journalnummerorden årgangsvis, i kronologisk orden eller emnemæssigt. Kort, tegninger og fotografier skal arkiveres i mapper fremstillet af syrefrit materiale. Sagerne renses for clips, elastikker, plastomslag samt for de bilag, der ifølge de nye bestemmelser skal kasseres. Ønskes bilagsmaterialet ud fra et historisk skøn bevaret, noteres et B på sagsomslaget, når sagen henlægges i arkivet, som nævnt i slutningen af indledningen. Bevaring af menighedsrådenes arkiver sker for papirarkivalier efter bevaringsplanen, anført som Bilag 1. For hver af hovedgrupperne anføres først reglen for, hvilke arkivalier der skal bevares, og derefter en kort uddybning af bestemmelsen. BILAG 1 Statens Arkivers bevaringsbestemmelse for arkivalier hos menighedsrådene Følgende arkivalier skal bevares: 2.1 Menighedsrådets møder og udvalg Alle forhandlingsprotokoller og mødereferater for menighedsråd og for fælles menighedsråd bevares Alle forhandlingsprotokoller og mødereferater for menighedsrådenes forretningsudvalg bevares. 2.2 Kirker Synsprotokoller for kirker. 2.3 Kirkegårde Alle forhandlingsprotokoller og mødereferater for kirkegårdsudvalg bevares Planer og tegninger over kirkegårde bevares Kirkegårdsprotokoller bevares. Der findes to enslydende eksemplarer, og det ene eksemplar afleveres. 2.4 Legater, der administreres af menighedsrådet Fundatser og ændringer i fundatser bevares Forhandlingsprotokoller bevares. 2.5 Menighedspleje Forhandlingsprotokoller og mødereferater for menighedsplejens bestyrelse bevares Sager vedr. menighedsplejen bevares. Menighedsplejen findes ikke i alle sogne. Menighedsplejen har karakter af forskellige former for socialt arbejde, dækkende områder som besøgstjeneste og sygepleje. Menighedsplejen udgør sjældent en formaliseret del af menighedsrådenes virke. Hvor menighedsplejen ikke har selvstændigt arkiv, bevares materialet som en del af menighedsrådets arkiv. 2.6 Særlige arkivalier Særlig interessante arkivalier kan bevares. Det forudsætter et skøn, som menighedsrådet frit udøver efter sin egen vurdering. 5

6 BILAG 2 Vejledende fortegnelse over arkivmateriale hos menighedsrådene, som kan kasseres Det er menighedsrådenes afgørelse, om de vil kassere nedenstående materiale efter de givne tidsfrister for kassation, eller om de vil bevare materialet længere af administrative grunde. Følgende arkivalier kan kasseres: Kan kasseres efter: Menighedsrådet Korrespondancesager (journalsager/indkomne breve) Bortset fra sager vedr. menighedsplejen og andre arkivalier, som efter menighedsrådets skøn er af særlig historisk interesse Kopier af udgåede og indkomne skrivelser Mødeindkaldelser Dagsordener Ansøgninger Retssager Sager vedr. valg til menighedsråd, provstiudvalg, stiftsudvalg, bispevalg o.lign Bekendtgørelser fra Kirkeministeriet, stiftskontorerne og provsterne Cirkulærer fra Kirkeministeriet, stiftskontorerne og provsterne... Orienteringsskrivelser fra stiftskontorerne og provsterne Menighedsrådsvalg Korrespondance vedr. menighedsrådsvalg Forhandlingsprotokol for valgbestyrelsen Udskrifter af forhandlingsprotokollen for valgbestyrelsen Valglister Kandidatlister Åbning og lukning af valghandlingen Opgørelse af stemmer/stemmesedler Fortegnelser over indsendte stemmesedler Korrespondance med valglisteførerne Vejledning for tilforordnede Underskrevne troskabserklæringer fra valgte medlemmer Økonomiske forhold Korrespondance vedr. budgetter og regnskaber Hovedbøger Kassebøger Regnskabsbilag (indtægts- og udgiftsbilag) Budgetter for kirkekassen Regnskaber med overslag og regnskabsbilag for præstelønningskassen Regnskaber med overslag og regnskabsbilag for kirke- og kirkebetjeningskassen Regnskaber over indsamlede midler i kirker Kvartalsrapporter Kasseeftersyn Udskrifter af revisionsprotokollen Leje af lokaler

7 Lån i stiftsmidlerne Kirkefunktionærer og andet personale Sager, herunder regulativer vedr. kordegne, kirkesangere, organister, kirketjenere, gravere, kirkekorsangere, kirkegårdsledere, kirkegårdspersonale, kirkeværger, kasserer, sekretærer, medhjælpere ved konfirmandundervisningen, sognemedhjælpere, kontorhjælpere, løst ansat personale Kirker Korrespondance Restaureringssager såfremt materialet ikke er fremsendt til en højere myndighed. Licitationsmateriale Vedligeholdelse af kirker Nyanskaffelser Vedtægter og takstregulativer Forsikringer Inventar Præstegårde og præsteboliger og andre ejendomme Korrespondance vedr. bygninger og jorder tilhørende præsteembedet Synsprotokollen og udskrifter heraf Restaureringssager såfremt materialet ikke er fremsendt til en højere myndighed. Vedligeholdelse af bygninger Nyanskaffelser Køb og salg af jord Forpagtnings- og lejekontrakter Forsikringer Boligbidrag, varme Huslejetilskud Ejendomsvurderinger Kirkegårdsudvalg Korrespondance med kirkegårdsudvalgets medlemmer Indbydelser til kirkegårdssyn/provstesyn Takster for renholdelse af gravsteder Overslag/oversigt over byggeri Kirkegårde og andre jorder tilhørende kirken Korrespondance vedr. kapel, redskabshus og andre bygninger.... Vedtægter og takster Vedtægtsændringer Vedligeholdelse af bygninger Vedligeholdelse af kirkegård, hegn, låger og diger Reguleringsplaner Udvidelse og anlæggelse af kirkegårde Udvidelse og anlæggelse af parkeringsplads år efter fratrædelse 30 år efter udløb 0 år 7

8 Køb af jord Gravstedsbreve Kirkegårdens eksemplar af gravstedsbreve, ti år efter deres udløb. Sager vedr. legatgravsteder efter deres udløb. Sognegårde Korrespondance Udvidelse og anlæggelse af sognegårde Udvidelse og anlæggelse af parkeringsplads Tjeneste- eller lejeboliger for kirkens eller kirkegårdens funktionærer Synsprotokollen og udskrifter af synsprotokollen Ejendomsvurderinger Vedligeholdelse Udlejninger Forsikringer Forskelligt Sager om kirkekoncerter Sager om sognemøder og andre møder Sager vedr. børne- og ungdomsarbejde år Landsarkivernes adresser m.m. Landsarkivet for Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm Jagtvej København N Tlf Fax Landsarkivet for Fyn Jernbanegade 36 A 5000 Odense C Tlf Fax Landsarkivet for Sønderjylland Haderslevvej Aabenraa Tlf Fax Landsarkivet for Nørrejylland Ll. Sct. Hans Gade Viborg Tlf Fax BYENS TRYK VIBORG

Aflevering af arkivalier til offentligt arkiv

Aflevering af arkivalier til offentligt arkiv Aflevering af arkivalier til offentligt arkiv En vejledning til kommuner og regioner 2011 Opdateret december 2014 2 Indholdsfortegnelse Aflevering af arkivalier til offentligt arkiv.... 1 En vejledning

Læs mere

Aflevering af arkivalier til offentligt arkiv. En vejledning til kommuner og regioner

Aflevering af arkivalier til offentligt arkiv. En vejledning til kommuner og regioner Aflevering af arkivalier til offentligt arkiv En vejledning til kommuner og regioner 2 Indholdsfortegnelse Aflevering af arkivalier til offentligt arkiv...1 En vejledning til kommuner og regionerindholdsfortegnelse...1

Læs mere

Forretningsorden for Farum Menighedsråd

Forretningsorden for Farum Menighedsråd Forretningsorden for Farum Menighedsråd Nærværende forretningsorden 2004-08 er gældende indtil ny forretningsorden vedtages. Menighedsrådet består af 15 valgte medlemmer og sognets 4 præster. 1 Administrationschefen

Læs mere

Bevaring og kassation af arkivalier hos kommunerne

Bevaring og kassation af arkivalier hos kommunerne En vejledning til Rigsarkivets bekendtgørelse nr. 1000 af 28. september 2004 om bevaring og kassation af arkivalier i primærkommunerne Rigsarkivet 2004 (revideret 2008, version 2014) Bevaring og kassation

Læs mere

Kapitel 3 Papirarkivalier fra opbevaring til aflevering

Kapitel 3 Papirarkivalier fra opbevaring til aflevering 37 Kapitel 3 Papirarkivalier fra opbevaring til aflevering Selvom elektronisk arkivering for alvor er ved at få fodfæste i den statslige sektor, vil myndighederne i mange år frem fortsat skulle bruge deres

Læs mere

Vejledning om budget, regnskab og revision. for folkekirkens lokale kasser

Vejledning om budget, regnskab og revision. for folkekirkens lokale kasser 100296/09 Vejledning om budget, regnskab og revision for folkekirkens lokale kasser Gældende fra 1. januar 2010 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 4 2. Kontoplan og kontering 4 2.1 Formålskontoplanen.

Læs mere

Aalborg Kommunes Aalborg Arkivinstruks

Aalborg Kommunes Aalborg Arkivinstruks Aalborg Kommunes Aalborg Arkivinstruks Generelle Retningslinjer 2015 Indholdsfortegnelse 1. Forord...4 2. Hvad er Aalborg Stadsarkiv...5 3. Hvad er arkivalier?...5 4. Hvem gælder instruksen for?...6 5.

Læs mere

Bevaring og kassation af kommunale arkivalier før 1970

Bevaring og kassation af kommunale arkivalier før 1970 Bevaring og kassation af kommunale arkivalier før 1970 En vejledning til Statens Arkivers bekendtgørelse nr. 693 af 7. juli 2003 om bevaring og kassation af primærkommunernes arkivalier fra tiden før 1.

Læs mere

Arkivinstruks. Arkivinstruks for Thisted Kommune. Gl. Thisted Kommune. Instruks for arkivering og kassation - Thisted Kommune, april 2007.

Arkivinstruks. Arkivinstruks for Thisted Kommune. Gl. Thisted Kommune. Instruks for arkivering og kassation - Thisted Kommune, april 2007. Arkivinstruks for Thisted Kommune Arkivinstruks Instruks for arkivering og kassation - Thisted Kommune, april 2007. Status Gl. Thisted Kommune Den gamle Thisted Kommune har i 1989-92 gennemført et kassationsprojekt,

Læs mere

I medfør af 4, stk. 6, 5, stk. 5, og 9, stk. 3, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 969 af 2. december 2003 fastsættes følgende:

I medfør af 4, stk. 6, 5, stk. 5, og 9, stk. 3, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 969 af 2. december 2003 fastsættes følgende: Sammenskrivning af Kirkeministeriets cirkulære nr. 133 af 22. juli 1992, cirkulære nr. 155 af 25. november 1997 og cirkulære af 18. december 2003. Cirkulære om kirke- og præstegårdskassernes budget, regnskab

Læs mere

Udgivet af Kirkeministeriet 2000. T RY K B o rch Try k. R E P R O Focus Repro. G R A F I S K DESIGN Design Factory. FOTO S ø ren Nielsen

Udgivet af Kirkeministeriet 2000. T RY K B o rch Try k. R E P R O Focus Repro. G R A F I S K DESIGN Design Factory. FOTO S ø ren Nielsen 2 S A M A R B E J D E I F O L K E K I R K E N Udgivet af Kirkeministeriet 2000 T RY K B o rch Try k R E P R O Focus Repro G R A F I S K DESIGN Design Factory FOTO S ø ren Nielsen PAPIR A rctic silk 130

Læs mere

Om vurdering af praksis på tilgængelighedsområdet i perioden 1.1.2012-31.12.2012

Om vurdering af praksis på tilgængelighedsområdet i perioden 1.1.2012-31.12.2012 TILGÆNGELIGHEDSUDVALGET v/ fmd. dommer Anders Martin Jensen Retten i Næstved Gardehusarvej 5, Næstved B E R E T N I N G 18 Om vurdering af praksis på tilgængelighedsområdet i perioden 1.1.2012-31.12.2012

Læs mere

Vejledning om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision

Vejledning om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2015 Ministerium: Kirkeministeriet Journalnummer: Kirkemin., j.nr. 123584/14 Senere ændringer til forskriften Ingen Vejledning om kirke- og provstiudvalgskassernes

Læs mere

Arkivhåndbog for statslige myndigheder. Fra informationer til arkivalier

Arkivhåndbog for statslige myndigheder. Fra informationer til arkivalier Arkivhåndbog for statslige myndigheder Fra informationer til arkivalier Udgiver: Statens Arkiver ISBN 87-7479-217-0 Redaktion: Lars Martin Petersen, Kirsten Villadsen Statens Arkiver Kristmar og Mette

Læs mere

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkegårdsvedtægter En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkeministeriet 1996 Indhold Indledning... 3 1 Regler om vedtægter... 5 1.1 Vedtægtens indhold... 5 1.2 Provstiudvalgets

Læs mere

BEVARINGSPLAN FOR KØBENHAVNS KOMMUNES ARKIVALIER

BEVARINGSPLAN FOR KØBENHAVNS KOMMUNES ARKIVALIER BEVARINGSPLAN FOR KØBENHAVNS KOMMUNES ARKIVALIER En vejledning til bestemmelserne om bevaring og kassation af papirarkivalier i Københavns Kommune Bevaringsplanen gælder for papirarkivalier skabt i perioden

Læs mere

Vejledning om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v.

Vejledning om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. Dokumentnr.: 559638/09 Vejledning om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. (Til menighedsråd, provstiudvalg, stiftsadministrationerne m.v.) Budgettets formål

Læs mere

Notat. Opgave og rollefordeling mellem provstiudvalg, stiftsadministrationer, Landsforeningen af Menighedsråd og Kirkeministeriet

Notat. Opgave og rollefordeling mellem provstiudvalg, stiftsadministrationer, Landsforeningen af Menighedsråd og Kirkeministeriet Opgave og rollefordeling mellem provstiudvalg, stiftsadministrationer, Landsforeningen af Menighedsråd og Kirkeministeriet Side 2 Indhold 1 Beskrivelse af rolle- og opgavefordelingen mellem provstiudvalg,

Læs mere

Rapport om. praksis på tilgængelighedsområdet, jf. arkivlovens 39, stk. 3, for perioden. 1. januar - 31. december 2011

Rapport om. praksis på tilgængelighedsområdet, jf. arkivlovens 39, stk. 3, for perioden. 1. januar - 31. december 2011 Rapport om praksis på tilgængelighedsområdet, jf. arkivlovens 39, stk. 3, for perioden 1. januar - 31. december 2011 2012 1 Indledning... 3 Indledning... 3 Aflevering af papirarkivalier... 4 Digital bevaring...

Læs mere

Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v.

Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. CIR1H nr 10317 af 12/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar 2015 Ministerium: Kirkeministeriet Journalnummer: Kirkemin., j.nr. 123582/14 Senere ændringer til forskriften Ingen Cirkulære om kirke-

Læs mere

Kapitel 4 Elektroniske arkivsystemer fra anmeldelse til aflevering

Kapitel 4 Elektroniske arkivsystemer fra anmeldelse til aflevering 55 Kapitel 4 Elektroniske arkivsystemer fra anmeldelse til aflevering Anmeldelse af elektroniske arkivsystemer Alle myndigheder har ifølge arkivbekendtgørelsen pligt til at anvende et arkivsystem til sikring

Læs mere

Rapport om praksis på tilgængelighedsområdet i 2012, jf. arkivlovens 39

Rapport om praksis på tilgængelighedsområdet i 2012, jf. arkivlovens 39 Rapport om praksis på tilgængelighedsområdet i 2012, jf. arkivlovens 39 Statens Arkiver 2013 1 Indhold Indledning... 3 Aflevering af papirarkivalier: Status på aktivitetsplan 2012... 4 Ny aktivitetsplan

Læs mere

Vedtægt for samarbejde mellem Grene Provsti og Nørup Menighedsråd om rådgivning og sekretariatsbistand om kirkefunktionærer (kontaktpersonopgaven).

Vedtægt for samarbejde mellem Grene Provsti og Nørup Menighedsråd om rådgivning og sekretariatsbistand om kirkefunktionærer (kontaktpersonopgaven). Vedtægt for samarbejde mellem Grene Provsti og Nørup Menighedsråd om rådgivning og sekretariatsbistand om kirkefunktionærer (kontaktpersonopgaven). 1 Lovgrundlag: Samarbejdet etableres i henhold 43b og

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. de lokale kirkelige myndigheder. menighedsråd. eller. provstiudvalg

Regnskabsinstruks. for. de lokale kirkelige myndigheder. menighedsråd. eller. provstiudvalg løbenr. 100310/09 Regnskabsinstruks for de lokale kirkelige myndigheder menighedsråd eller provstiudvalg 1 Indholdsfortegnelse: Forord. 3 1. Den regnskabsmæssige organisation.. 4 2. De regnskabsmæssige

Læs mere

Vedtægt for Frederikshavn Stadsarkiv

Vedtægt for Frederikshavn Stadsarkiv Vedtægt for Frederikshavn Stadsarkiv Frederikshavn Stadsarkiv er i henhold til Arkivlovens 7 offentligt arkiv for Frederikshavn Kommune. 1. Formål Frederikshavn Stadsarkiv har til formål: 1) at sikre bevaring

Læs mere

Årsrapport for fællesfonden 2002

Årsrapport for fællesfonden 2002 Årsrapport for fællesfonden 2002 KIRKEMINISTERIET Årsrapport for fællesfonden 2002 KIRKEMINISTERIET Årsrapport for fællesfonden 2003 2 Indholdsfortegnelse 1. KIRKEMINISTERENS FORORD 3 10.3 Kordegne-,

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. de lokale kirkelige myndigheder

Regnskabsinstruks. for. de lokale kirkelige myndigheder Løbenr. 637211/09 Regnskabsinstruks for de lokale kirkelige myndigheder Indholdsfortegnelse: Forord... 3 1. Den regnskabsmæssige organisation... 4 1.1. Menighedsrådet... 4 1.2. Provstiudvalget... 4 1.3.

Læs mere

Opgaver i sogn, provsti og stift

Opgaver i sogn, provsti og stift Betænkning 1477 Opgaver i sogn, provsti og stift Betænkning fra Arbejdsgruppen om ændring af den kirkelige struktur Sammenfatning Kirkeministeriet - Juli 2006 Betænkning 1477 Opgaver i sogn, provsti og

Læs mere

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: Oktober 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Indhold Side 7.0 Bogføring 7.0-1 7.1 Procedurekrav i forbindelse med regnskabsaflæggelsen

Læs mere

Cirkulære om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v.

Cirkulære om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. Dokumentnr.: 559636/09 Cirkulære om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. (Til menighedsråd, provstiudvalg, stiftsadministrationer og provstirevisorer m.v.)

Læs mere