Regulativ for Erhvervsaffald

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regulativ for Erhvervsaffald"

Transkript

1 Regulativ for Erhvervsaffald Orientering Fredericia Kommunes Affaldssystem tager udgangspunkt i kildesortering og genanvendelse, d.v.s. at erhvervsvirksomhederne selv sorterer deres affald i følgende dele: Vegetabilsk affald Restaffald Genanvendelige materialer Farligt affald (olie- og kemikalieaffald) Andet affald Der er etableret en indsamlingsordning for dagrenovationslignende vegetabilsk affald og restaffald, svarende til ordningen for private husholdninger: Det vegetabilske affald kan efter den enkelte virksomheds eget valg enten hjemmekomposteres i en lukket rottesikret kompostbeholder, eller lægges i en lukket beholder, der indsamles af kommunen. Det vegetabilske affald, der indsamles, bliver komposteret på kommunens komposteringsanlæg. Restaffaldet indsamles og forbrændes. Beholderne tømmes hver 14. dag på faste ugedage. Genanvendelige materialer skal sorteres i følgende fraktioner: madaffald fra storkøkkener med over 100 kg madaffald pr. uge, jern og metal, aviser, ugeblade, og papir, pap, glasemballage, plast, bildæk, tegl, beton, asfalt, træ, samt rene isoleringsmaterialer. De genanvendelige materialer bortskaffes til miljøgodkendte oparbejdningsvirksomheder. Pap og papir, aviser og ugeblade, plastfolie, polystyren, samt flasker og konserves glas kan alternativt afleveres til kommunens genbrugscenter. Farligt affald (olie- og kemikalieaffald) bortskaffes til I/S K.O.K., Kommunernes Olie- og Kemikalieaffaldsselskab, Vejlbyvej 21, 7000 Fredericia, eller et af I/S K.O.K. andet godkendt modtage- og behandlingsanlæg. Virksomheder med egen olie- og benzinudskiller er forpligtede til at benytte den kommunale tømningsordning. Tømningsordningen administreres af I/S K.O.K, som foranstalter en årlig tømning af udskillerne. Kviksølvholdige lyskilder, som f.eks. alle former for lysstofrør, sparepærer og neonrør, kan afleveres på kommunens genbrugscenter. Endvidere kan virksomhederne aflevere elektronikskrot på kommunens genbrugscenter. Andet affald: brændbart, ikke genanvendeligt affald forbrændes på Kolding Affaldsforbrændingsanlæg. Andet affald: ikke genanvendeligt, ikke brændbart affald deponeres på Vejlby Losseplads.

2 Lovgrundlag Regulativet er udstedt med hjemmel i : Miljøbeskyttelsesloven, 45, stk. 3. Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 581 af 24. juni 1996 om bortskaffelse, planlægning og registrering af affald. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 883 af 11. december 1986 om indsamling af madaffald fra storkøkkener. Miljø- og Energiministeriets cirkulære nr. 93 af 21. juni 1995 om kommunale regulativer om forbrændingsegnet affald. Miljø- og Energiministeriets cirkulære nr. 94 af 21. juni 1995 om kommunale regulativer om sortering af bygge- og anlægsaffald med henblik på genanvendelse. Miljø- og Energiministerietscirkulære nr. 132 af 13. juni 1996 om kommunale regulativer om bortskaffelse af CFC- holdige kølemøbler. Regulativets område Regulativet gælder for virksomheder i Fredericia Kommune, og omfatter bortskaffelse af fast og flydende erhvervsaffald af enhver art, herunder dagrenovationslignende affald og genanvendeligt affald. Med regulativet fastsættes pligter og rettigheder for affaldsproducenter, affaldstransportører, grundejere, affaldsimportører og -eksportører samt kommunen. Regulativet omfatter ikke bortskaffelse af affald, der reguleres efter andre lovbestemmelser. Endvidere er flydende stoffer, som lovligt kan afledes til kloaksystemet, ikke omfattet af regulativet. Desuden er farligt affald (olie- og kemikalieaffald) ikke omfattet af regulativet. For farligt affald har kommunen i stedet fastsat et særskilt regulativ, som kan fås ved henvendelse til kommunen. Enhver virksomhed, herunder også ubebyggede grunde, beliggende i Fredericia Kommune og som ved sit virke frembringer affald, som er omfattet af dette regulativ, har pligt til at følge regulativets bestemmelser.

3 Affaldsproducentens pligter Benyttelsespligt Enhver virksomhed, der med sit virke frembringer affald, som omfattes af dette regulativ, har pligt til at benytte den i regulativet fastsatte renovationsordning. Fredericia Kommune kan i særlige tilfælde, hvor en affaldsproducents affald i mængde og karakter ikke er egnet til behandling på sædvanligt modtageanlæg, påbyde virksomheden ved egen foranstaltning at afhjælpe forholdene på tilfredsstillende vis eller behandle affaldet efter særlige retningslinier. Affaldsproducenter, der ønsker at afsætte homogene biprodukter til anvendelse i anden produktion, kan umiddelbart gøre dette, i overensstemmelse med gældende regler. Ved homogent biprodukt forstås. en større homogen affaldsmængde, opstået som en integreret del af en industriel produktonsproces. Biproduktet skal kunne anvendes direkte i en anden virksomhedsproduktion uden viderebehandling eller sortering). Fredericia Kommune kan anvise bortskaffelsesmulighed for affald, der er produceret uden for kommunen, når affaldet er bragt til Fredericia Kommune og ikke er bortskaffet i overensstemmelse med hjemkommunens anvisninger. Sorteringspligt Affaldsproducenten har pligt til at sortere virksomhedens affald i affaldstyper og -fraktioner, som angivet i bilag l og 2. Kommune afgør i tvivlstilfælde, hvilken affaldstype og -fraktion, der er tale om. Fortrolige papirer er ikke omfattet af krav om frasortering til genanvendelse. I det omfang det er muligt, skal fortrolige papirer efter makulering bortskaffes til genanvendelse. Opbevaring Affaldsproducenten skal sikre, at der er faciliteter til opsamling af alle de affaldstyper, der fremkommer på virksomheden. Opbevaring af affald, herunder eventuel hjemmekompostering, må ikke give anledning til forurening eller uhygiejniske forhold på ejendommen eller naboejendomme, eller forårsage tilhold af skadedyr. Kommunen kan efter bestemmelserne i Miljøbeskyttelsesloven bestemme, at oplagret affald, herunder materialer der er frasorteret til genanvendelse, skal bortskaffes. For opbevaring af affald gælder i øvrigt, at materialer, der kan fjernes med vinden, skal opbevares i lukkede beholdere eller inden døre. Pap og papir skal opbevares tørt. Oplysningspligt m.v. Affaldsproducenten er efter anmodning fra kommunen forpligtet til at afgive alle oplysninger om affald fremkommet hos producenten, benyttet transportør m. v. Affaldsproducenten er ligeledes forpligtet til uden beregning at afgive prøver af materialer, affald m.v., samt lade udføre alle nødvendige analyser af affaldet med henblik på en miljømæssig forsvarlig anvisning. Affaldsproducenten har pligt til straks at underrette kommunen om væsentlige ændringer af betydning for affaldsbortskaffelsen, herunder om væsentlige ændringer i affaldstyper og årlige mængder.

4 Transportørens pligter Transportører, der erhvervsmæssigt indsamler affald, skal lade sig registrere hos kommunen. Ved registreringen skal gives de oplysninger, der fremgår af Fredericia Kommunes registreringsskema. Affaldet kan transporteres til et behandlingsanlæg, anvist af Fredericia Kommune. Transportører skal hvert halve år afgive oplysning om transporterede affaldsmængder, affaldsfraktioner, affaldets afleveringssted samt affaldsproducentens navn, SE-nummer og adresse for hver enkelt erhvervsvirksomhed, som har fået afhentet affald. Virksomheder, der transporterer eget affald, skal afgive tilsvarende oplysninger. Oplysningerne, skal registreres og fremsendes til Fredericia Kommune, enten på standardformular eller på diskette, som angivet i bilag 4. Transportører har ansvaret for kun at afhente affald, der er korrekt sorteret og emballeret ifølge regulativets bestemmelser herom. Affaldet skal kontrolleres visuelt inden afhentningen. Transportører skal sikre at der ikke forekommer eller er risiko for materialeflugt fra afhentet affald. Under åben transport skal affaldet overdækkes med net eller presenning. Indsamles affald i komprimatorbiler, må der ikke ligge affald i skuffen under transporten. Import og eksport af affald Affaldsimportører og -eksportører skal anmelde import og eksport af affald til Fredericia Kommune samtidig med, at importen/eksporten finder sted. I anmeldelsen skal angives: mængde, affaldsfraktion og tidspunkt for importen/eksporten, hvordan affaldet bortskaffes, på hvilket anlæg og tidspunkt for bortskaffelsen. Særlige bestemmelser for indsamlingsordninger Det påhviler enhver virksomhed, der frembringer affald, som er omfattet af en indsamlingsordning, at tilslutte sig indsamlingsordningen inden en af kommunen fastsat frist. Særlige bestemmelser for indsamlingsordningen fremgår af bilag 1 og 3. Når en indsamlingsordning er etableret. må indsamling af det af ordningen omfattede affald kun finde sted ved kommunens foranstaltning. Det påhviler affaldsproducenten at rette henvendelse til Fredericia Kommune, såfremt opsamlingsmateriellets kapacitet ikke passer til den producerede affaldsmængde. Ved gentagne overskridelser af opsamlingsmateriellets kapacitet eller hvis der konstateres oplagring af affald på ejendommen, kan kommunen bestemme, at der skal ske hyppigere tømning eller anvendes opsamlingsmateriel med større kapacitet. Ansvaret for at indsamlet affald. omfattet af en indsamlingsordning, afhentes på opsamlingsstedet, transporteres og behandles korrekt, påhviler kommunen.

5 Indsamlingsordning for vegetabilsk affald og restaffald Virksomheder kan vælge mellem afhentning af komposterbart vegetabilsk affald eller hjemmekompostering. Hvis der vælges hjemmekompostering, skal dette anmeldes til Fredericia Kommune. Omvalg mellem ordningerne sker ved anmeldelse til kommunen med virkning fra den 1. i efterfølgende måned. Virksomheder, der har valgt hjemmekompostering, må kun kompostere vegetabilsk køkkenaffald i lukkede, rottesikrede beholdere. I bilag 1 er nærmere beskrevet, hvilke vegetabilske materialer, der kan hjemmekomposteres. Virksomheder, som har valgt afhentning af komposterbart affald, skal frasortere vegetabilsk materiale. Virksomheder skal frasortere restaffald i form af ikke genanvendeligt materiale, og lægge affaldet i beholderen til restaffald. Affaldsbeholdere Det påhviler virksomheden at anvende godkendte beholdertyper. Beholdere må kun anvendes til de affaldsfraktioner, de er beregnet til. Virksomheder, der får afhentet komposterbart affald, skal anvende mindst 2 beholdere til affaldet, -en til vegetabilsk affald og en til restaffald. Fredericia Kommune stiller de i bilag 3 angivne minimumskrav til renovationskapaciteten ved forskellige typer bebyggelse. Fredericia Kommune kan stille andre krav til renovationskapaciteten, hvor særlige forhold på stedet nødvendiggør det. Beholdere skal placeres i henhold til bestemmelserne i bilag 3. Affaldsbeholdere tømmes på faste ugedage. Der kan forekomme undtagelser eksempelvis ved helligdage. Beholdere må ikke fyldes mere end, at låget kan lukkes tæt, og affaldet ikke klemmes fast i beholderen. Det påhviler virksomheden at renholde og vedligeholde benyttede affaldsbeholdere. Anvisningsordninger for andet affald Alt affald, der ikke er omfattet af en indsamlingsordning, føres på affaldsproducentens foranledning til anvist modtageanlæg. Fredericia Kommune er forpligtet til at give anvisning for bortskaffelse af alt affald, der er frembragt i kommunen, se bilag 2. Kommunens anvisninger af affald kan have karakter af konkrete anvisninger. Kommunen afgør i tvivlstilfælde, hvilke modtageanlæg der må benyttes. I tilfælde hvor samtlige anviste anlæg for en given fraktion ikke kan modtage affald, f.eks. som følge af driftsuheld m.m., giver Fredericia Kommune en midlertidig anvisning til et andet behandlingsanlæg. Ansvaret for, at affaldet bortskaffes i overensstemmelse med Fredericia Kommunes anvisninger og på miljømæssig forsvarlig måde påhviler affaldsproducenten. Gebyrer

6 Det påhviler grundejere og affalds producenter at betale gebyrer til dækning af de udgifter, der afholdes af kommunen i forbindelse med de fastsatte ordninger. Der henvises til takstblad, som kan ses i Borgerhåndbogen for Fredericia Kommune. Oplysning om taksternes størrelse kan også fås ved henvendelse til kommunen. Kommunen kan udover de i takstbladet angivne gebyrer. opkræve særgebyrer for særlige ydelser. Særlige bestemmelser for indsamlingsordninger Gebyret opkræves hos grundejeren/affaldsproducenten sammen med ejendomsskatten. I enkelte tilfælde kan der udstedes en særskilt regning. Det påhviler affaldsproducenten at meddele Fredericia Kommune, hvis der sker ændringer, der kan motivere en regulering af pålignede gebyrer, herunder ved forøget eller reduceret affaldsmængde. Særlige bestemmelser for anvisningsordninger For affald der er omfattet af en anvisningsordning, betales de til enhver tid gældende takster for behandling på modtageanlægget. Dispensationer Kommunen kan inden for rammerne af lovgivningen dispensere fra bestemmelserne i dette regulativ. Ansøgning om dispensation sendes til Fredericia Kommune. Klager Klager over bestemmelser i regulativet rettes til Fredericia Kommune, Teknik og Miljø. Kommunens afgørelser i henhold til regulativet kan ikke indbringes for, anden administrativ myndighed. Tilsyn Fredericia Kommune fører tilsyn med, at affaldet opbevares, indsamles og behandles i overensstemmelse med lovgivningen og anvisningerne i dette regulativ. Konstateres forhold, som er i modstrid med dette regulativs bestemmelser, kan Fredericia Kommune indskærpe, at forholdene bringes i overensstemmelse med reglerne inden en nærmere angivet frist. Fredericia Kommune kan endvidere efter forvarsel give påbud om overholdelse af lovgivningen og bestemmelserne i dette regulativ. Overtrædelser Overtrædelse af reglerne i dette regulativ eller undladelse af at efterkomme påbud eller forbud, som kommunen giver i henhold til dette regulativ straffes med bøde eller hæfte, jf. affaldsbekendtgørelsens 58. Ikrafttrædelse

7 Samtidig med ikrafttrædelse af dette regulativ ophæves: Regulativ for affald fra erhvervsvirksomheder, af 2. februar Regulativet træder i kraft den februar Fredericia Byråd. den 6. januar 1997 Bilag 1 Affald, der bliver indsamlet

8 Følgende dagrenovationslignende affaldstyper bliver indsamlet: Vegetabilsk affald Restaffald til forbrænding Ved vegetabilsk affald forstås eksempelvis: affald fra grøntsager blomster, potteplanter frugt og nødder kaffegrums og teblade inkl. filtre kartoffelskræller og andre skræller æggeskaller brød og kagerester Der kan vælges mellem hjemmekompostering eller fælleskompostering af vegetabilsk affald. Hjemmekompostering: Der benyttes en lukket beholder, f.eks. en 320 l kompostbeholder, som kan købes hos kommunen. Kompostbeholderen skal være rottesikret, og stilles et skyggefuldt sted. Fælleskompostering: Der skal minimum benyttes en 140 l ventileret beholder, som tømmes hver 14. dag. Affald skal samles i udleverede papirsposer, før det anbringes i beholderen. Der må ikke anvendes plastposer. Ved restaffald til forbrænding forstås eksempelvis: madrester som fedt, sovs, fisk, kød, pålæg m.v. forurenet pap og papir plastposer, folie m.v. snavset metal (ikke rengjorte konservesdåser, stanniol m.v,) sammensatte produkter og emballager (mælkekartoner.o.lig!1.) støv og poser fra støvsugere engangsbleer og bind andet affald, der ikke er omfattet af de ovenstående affaldstyper, og som hensigtsmæssigt kan bortskaffes som restaffald. Til opsamling af restaffald skal benyttes en beholder, der tømmes hver 14. dag eller uge. Beholderstørrelse fremgår af bilag 3, og skal tilpasses den enkelte virksomheds behov. Bilag 2 Affald, der skal afleveres

9 Affaldsproducenten har pligt til at sortere affald, omfattet af nærværende regulativ, i de nævnte fraktioner: Genanvendelige materialer: madaffald (over 100 kg pr. uge) fra f.eks. storkøkkener jern/metal aviser, ugeblade, papir, telefonbøger m.v. pap glasemballage plast bildæk genanvendelige maskiner og maskindele m.v. have- og parkaffald ren tegl, beton og jernbeton asfalt Genanvendelige materialer skal bortskaffes til genbrug på miljøgodkendte anlæg. Ikke forurenet overskudsjord og sten kan anvendes til bygge- og anlægsformål efter henvendelse til kommunen. Affald til forbrænding: Ved affald til forbrænding forstås affald med en positiv brændværdi, der ikke er omfattet af kravene om frasortering til genanvendelse. Affaldet sorteres i følgende fraktioner: dagrenovationslignende restaffald, der indsamles andet affald til forbrænding Affaldet forbrændes på Kolding Affaldsforbrændingsanlæg. Affald til deponering: Deponering af ikke genanvendeligt og ikke brændbart affald kan ske på Fredericia Kommunes Losseplads i Vejlby. Der henvises til kommunens regulativ for deponering på kommunens losseplads Regulativet kan fås ved henvendelse til kommunen. Farligt affald (olie- og kemikalieaffald): Dette affald skal behandles i overensstemmelse med kommunens regulativ for farligt affald. Regulativet kan fås ved henvendelse til kommunen. Kviksølvholdige lyskilder, som f.eks. alle former for lysstofrør, sparepærer og neonrør, kan afleveres på kommunens genbrugscenter. Endvidere kan virksomhederne aflevere elektronikskrot på kommunens genbrugscenter. For forurenet jord henvises til "Fredericia Kommunes vejledning om olieforurenet jord og andre affaldstyper, hvor der er alternativer til deponering på kontrolleret losseplads". Vejledningen kan fås ved henvendelse til kommunen.

10 Bilag 3 Affaldsbeholdere/- containere

11 Renovationskapacitet Følgende beholdere kan benyttes til opsamling af vegetabilskaffald til kompostering: Hjemmekompostering: en rotte sikret, lukket kompostbeholder. f.eks. 320 l (kan købes hos kommunen). Fælleskompostering: som minimum en 140 l ventileret beholder. Følgende beholdere/containere kan benyttes til opsamling af dagrenovationslignende restaffald med de anførte totalvægte i fyldt tilstand: Antal liter(l) Beholder kg beholder beholder beholder beholder beholder container container container container maksimalt 25 maksimalt 40 maksimalt 50 maksimalt 60 maksimalt 90 maksimalt 100 maksimalt 150 maksimalt 200 maksimalt 250 Afhentning af affald sker på faste ugedage for henholdsvis vegetabilsk affald og restaffald. Der kan forekomme undtagelser i forbindelse med helligdage og ferieperioder. Beholdere må kun benyttes til de affaldstyper, der henhører under vegetabilsk affald eller restaffald. Placering af beholdere Beholdere skal anbringes på et for såvel virksomheden som renovationsmandskabet let tilgængeligt sted på ejendommen. Afstanden fra beholder til grundskel eller kørefast vej må maksimalt andrage 20 m for beholder til restaffald og 3 m for beholder til vegetabilsk affald. Beholderen skal stå på et fast underlag som fliser eller lignende. Udgifter i forbindelse med anlæg og vedligeholdelse af underlag afholdes af grundejeren. Ved etageejendomme skal beholdere/containere placeres et centralt sted ved kørefast vej. I områder uden for bylignende bebyggelse afhentes renovationsaffald det på ejendommens gårdsplads. hvis ejendommens stuehusbygning ligger over 50 meter fra offentlig eller privat fællesvej. Det er dog et krav, at gårdspladsen er stor nok til, at renovationsbilen kan vende. Adgangsforhold Adgangsforhold på ejendommen frem til beholdere/containere samt indretning og vedligeholdelse af underlag for beholdere er underlagt kommunens godkendelse og kontrol. Det er grundejerens ansvar, at der i tidsrummet kl er uhindret adgang til beholdere/containere, herunder at adgangsvej en friholdes for is og sne. Beholdere og containere skal placeres, så renovationsmandskabet ved afhentning ikke skal passere trapper eller trappenedgange. Adgangsvejen skal i øvrigt opfylde følgende krav: ved stigning/fald op til 10% svarende til 1 m for hver 10 m, skal underlaget være forsynet med fast belægning. f.eks. asfalt, vellagte fliser eller lignende. ved stigning/fald over 10% skal der etableres slidsker med trin mellem slidskevanger. De enkelte trin må maksimalt have en stigning på 15 cm og minimum 30 cm grund. På længere slidsker skal der indskydes repos for hver 5 meter. Reposen skal have en størrelse, så der er plads til en container og 2 mand. maksimal stigning er 25%, svarende til 1 meter for hver 4 meter. ved transport med beholdere op til 240 l kan der accepteres kørsel ned

12 Bilag 4 Format for indberetning af oplysninger Transportører skal hver halve år afgive oplysninger om transporterede affaldsmængder, affaldsfraktioner, affaldets afleveringssted samt affaldsproducentens navn, adresse, SE-nummer og telefonnummer til Fredericia Kommune. Oplysningerne skal enten afgives på standard formular, som fås hos Fredericia Kommune, eller på diskette, der opbygges efter STANDAT-format, herunder tegnsæt: CODE PAGE 850 og koordinatsæt: UTM ZONE 32. Vedrørende STANDAT-format se Miljøstyrelsens Vejledning nr. 1/1994: "STANDAT V 1.1", senest gældende version. For hver virksomhed med kommunenummeret 607 gives oplysninger om: Producentnavn SE-nummer på producent Afhentningsadresse Modtageanlæg SE-nummer på modtageanlæg Afleveringsadresse Vejedato Mængde Enhed Løbenummer Geografisk kilde (kommunenummer) Affaldstype Affaldsfraktion niveau 1 Affaldsfraktion niveau 2

Faaborg-Midtfyn Kommune. Regulativ for husholdningsaffald

Faaborg-Midtfyn Kommune. Regulativ for husholdningsaffald Faaborg-Midtfyn Kommune Regulativ for husholdningsaffald Maj 2007 Faaborg-Midtfyn Kommune Regulativ for husholdningsaffald Maj 2007 Ref 06727030 J00046-4-KATN Version 4 Dato 2007-06-24 Udarbejdet af KATN

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Regulativ for husholdningsaffald

Faaborg-Midtfyn Kommune. Regulativ for husholdningsaffald Faaborg-Midtfyn Kommune Regulativ for husholdningsaffald August 2007 Faaborg-Midtfyn Kommune Regulativ for husholdningsaffald August 2007 Ref 06727030 J00046-5-KATN Version 5 Dato 2007-08-16 Udarbejdet

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Regulativ for husholdningsaffald

Faaborg-Midtfyn Kommune. Regulativ for husholdningsaffald Faaborg-Midtfyn Kommune Regulativ for husholdningsaffald August 2007 Faaborg-Midtfyn Kommune Regulativ for husholdningsaffald August 2007 Ref 06727030 J00046-5-KATN Version 5 Dato 2007-08-16 Udarbejdet

Læs mere

Hvidovre Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Hvidovre Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Hvidovre Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Udkast AUGUST 2011 1 INDHOLD 1 Formål... 7 2 Lovgrundlag... 7 3 Definitioner... 7 4 Gebyrer... 9 5 Klage m.v.... 10 6 Overtrædelse og straf... 10 7 Bemyndigelse...

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald

Regulativ for husholdningsaffald Regulativ for husholdningsaffald Hjørring Kommune Miljø- og Naturkontoret Regulativ for husholdningsaffald Hjørring Kommune Indholdsfortegnelse: side 1 Formål..........................................................................

Læs mere

REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD 1 INDHOLDSFORTEGNELSE I GENEREL DEL 1 Formål 3 2 Lovgrundlag 3 3 Regulativets gyldighedsområde 3 4 Definitioner 4 5 Pligter og rettigheder 5 6 Opbevaring af affald 6 7

Læs mere

Bornholms Regionskommunes. Regulativ for husholdningsaffald

Bornholms Regionskommunes. Regulativ for husholdningsaffald Bornholms Regionskommunes Regulativ for husholdningsaffald Indhold: I. Generel del... 2 1 Formål... 2 2 Lovgrundlag... 2 3 Definitioner... 2 4 Ordninger... 5 5 Pligter og rettigheder... 5 6 Tilsyn... 6

Læs mere

Hvidovre Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD OKTOBER 2011 UDKAST

Hvidovre Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD OKTOBER 2011 UDKAST Hvidovre Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD OKTOBER 2011 UDKAST 1 INDHOLD 1 Formål m.v.... 4 2 Lovgrundlag... 4 3 Definitioner... 4 4 Registrering af udenlandske virksomheder... 7 5 Gebyrer... 7 6 Klage

Læs mere

Glostrup Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Glostrup Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Glostrup Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 15-03-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

Roskilde Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

Roskilde Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende Roskilde Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Ordninger 6 5 Pligter og rettigheder 6 6 Tilsyn 8 7 Gebyrer 8 8 Klage

Læs mere

Skanderborg Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Skanderborg Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Skanderborg Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 01-05-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

Hillerød Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Hillerød Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Hillerød Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2014 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Skive Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Skive Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Skive Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 09-08-2013 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Aabenraa Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

Aabenraa Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende Aabenraa Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Faaborg-Midtfyn Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Faaborg-Midtfyn Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 15-08-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2

Læs mere

Struer Kommune Regulativ for husholdningsaffald

Struer Kommune Regulativ for husholdningsaffald Struer Kommune Regulativ for husholdningsaffald Forslag 18. oktober 2011 Rød tekst: Obligatorisk tekst, jf. affaldsbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 224 af 7. marts 2011 1 Formål...3 2 Lovgrundlag...3

Læs mere

Mariagerfjord Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Mariagerfjord Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Mariagerfjord Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 07-02-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald HVIDOVRE KOMMUNE UDKAST. Særlig del

Regulativ for husholdningsaffald HVIDOVRE KOMMUNE UDKAST. Særlig del Regulativ for husholdningsaffald HVIDOVRE KOMMUNE UDKAST Særlig del 19. AUGUST 2010 1 Indhold 12 Ordning for dagrenovation 7 12.1 Hvad er dagrenovation 7 12.2 Hvem gælder ordningen for 7 12.3 Beskrivelse

Læs mere

Ishøj Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Ishøj Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Ishøj Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD 1 Formål... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Gebyrer... 4 5 Klage m.v... 4 6 Overtrædelse og straf... 4 7 Bemyndigelse... 4 8 Ikrafttrædelse...

Læs mere

REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD I EGEDAL KOMMUNE

REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD I EGEDAL KOMMUNE REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD I EGEDAL KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL... 3 2 LOVGRUNDLAG... 3 3 DEFINITIONER... 3 4 GEBYRER... 3 5 KLAGE... 4 6 OVERTRÆDELSE OG STRAF... 4 7 BEMYNDIGELSE... 4 8

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 19. januar 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 19. januar 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 19. januar 2010 13. januar 2010. Nr. 48. Bekendtgørelse om affald 1) I medfør af 7 b, 44, stk. 1, og 4-6, 45, stk. 2, 5 og 7, 45 a, 45 d, stk. 1 og 2, 46 a, stk. 1-3, 46 b,

Læs mere

Glostrup Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Glostrup Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Glostrup Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 03-06-2014 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

10 KØGE BUGT MOTOR- VEJEN 1052 GREVE S - SOLRØD S

10 KØGE BUGT MOTOR- VEJEN 1052 GREVE S - SOLRØD S Vejdirektoratet Rapport 29-03-2012, rev. 30-10-2012 10 KØGE BUGT MOTOR- VEJEN 1052 GREVE S - SOLRØD S AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN GREVE OG SOLRØD KOMMUNER OKTOBER 2012 AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN GREVE OG SOLRØD

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 23. december 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 23. december 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 23. december 2010 21. december 2010. Nr. 1632. Bekendtgørelse om affald 1)2) I medfør af 7 b, 44, stk. 1, og 4-6, 45, stk. 2, 5 og 7, 45 a, 45 d, stk. 1 og 2, 46 a, stk. 1-3,

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 31. december 2011. Bekendtgørelse om affald 1)2) 12. december 2011. Nr. 1415.

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 31. december 2011. Bekendtgørelse om affald 1)2) 12. december 2011. Nr. 1415. Lovtidende A 2011 Udgivet den 31. december 2011 12. december 2011. Nr. 1415. Bekendtgørelse om affald 1)2) I medfør af 7 b, 44, stk. 1 og 4-6, 45, stk. 2, 5 og 7, 45 a, 45 d, stk. 1 og 2, 46 a, stk. 1-3,

Læs mere

Jordstyringsregulativ

Jordstyringsregulativ Jordstyringsregulativ Silkeborg Kommune April 2011 I Generel del 1 Formål m.v. Formålet med dette regulativ er: At fastsætte regler om de kommunale affaldsordningers omfang og tilrettelæggelse m.v., jf.

Læs mere

REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Ballerup Kommune

REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Ballerup Kommune Indholdsfortegnelse REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Ballerup Kommune Gældende fra 1. januar 2012 1. Formål...2 2. Lovgrundlag 2 3. Definitioner.2 4. Gebyrer. 2 5. Klage m.v 2 6. Overtrædelse og straf

Læs mere

Jordregulativ for Hillerød Kommune

Jordregulativ for Hillerød Kommune Jordregulativ for Hillerød Kommune Indholdsfortegnelse Kapitel 1 formål, lovgrundlag m.v. 1.1 Formål 1.2 Lovgrundlag 1.3 Definitioner 1.4 Gyldigheds- og anvendelsesområde Kapitel 2 - affaldshåndtering

Læs mere

retsinformation.dk - BEK nr 362 af 06/04/2010 Oversigt (indholdsfortegnelse)

retsinformation.dk - BEK nr 362 af 06/04/2010 Oversigt (indholdsfortegnelse) Page 1 of 16 BEK nr 362 af 06/04/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 10-04-2010 Miljøministeriet Senere ændringer til forskriften BEK nr 366 af 06/04/2010 BEK nr 367 af 06/04/2010 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 23. december 2011

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 23. december 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 23. december 2011 12. december 2011. Nr. 1296. Bekendtgørelse om markedsføring af elektrisk og elektronisk udstyr samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr

Læs mere