Regulativ for Erhvervsaffald

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regulativ for Erhvervsaffald"

Transkript

1 Regulativ for Erhvervsaffald Orientering Fredericia Kommunes Affaldssystem tager udgangspunkt i kildesortering og genanvendelse, d.v.s. at erhvervsvirksomhederne selv sorterer deres affald i følgende dele: Vegetabilsk affald Restaffald Genanvendelige materialer Farligt affald (olie- og kemikalieaffald) Andet affald Der er etableret en indsamlingsordning for dagrenovationslignende vegetabilsk affald og restaffald, svarende til ordningen for private husholdninger: Det vegetabilske affald kan efter den enkelte virksomheds eget valg enten hjemmekomposteres i en lukket rottesikret kompostbeholder, eller lægges i en lukket beholder, der indsamles af kommunen. Det vegetabilske affald, der indsamles, bliver komposteret på kommunens komposteringsanlæg. Restaffaldet indsamles og forbrændes. Beholderne tømmes hver 14. dag på faste ugedage. Genanvendelige materialer skal sorteres i følgende fraktioner: madaffald fra storkøkkener med over 100 kg madaffald pr. uge, jern og metal, aviser, ugeblade, og papir, pap, glasemballage, plast, bildæk, tegl, beton, asfalt, træ, samt rene isoleringsmaterialer. De genanvendelige materialer bortskaffes til miljøgodkendte oparbejdningsvirksomheder. Pap og papir, aviser og ugeblade, plastfolie, polystyren, samt flasker og konserves glas kan alternativt afleveres til kommunens genbrugscenter. Farligt affald (olie- og kemikalieaffald) bortskaffes til I/S K.O.K., Kommunernes Olie- og Kemikalieaffaldsselskab, Vejlbyvej 21, 7000 Fredericia, eller et af I/S K.O.K. andet godkendt modtage- og behandlingsanlæg. Virksomheder med egen olie- og benzinudskiller er forpligtede til at benytte den kommunale tømningsordning. Tømningsordningen administreres af I/S K.O.K, som foranstalter en årlig tømning af udskillerne. Kviksølvholdige lyskilder, som f.eks. alle former for lysstofrør, sparepærer og neonrør, kan afleveres på kommunens genbrugscenter. Endvidere kan virksomhederne aflevere elektronikskrot på kommunens genbrugscenter. Andet affald: brændbart, ikke genanvendeligt affald forbrændes på Kolding Affaldsforbrændingsanlæg. Andet affald: ikke genanvendeligt, ikke brændbart affald deponeres på Vejlby Losseplads.

2 Lovgrundlag Regulativet er udstedt med hjemmel i : Miljøbeskyttelsesloven, 45, stk. 3. Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 581 af 24. juni 1996 om bortskaffelse, planlægning og registrering af affald. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 883 af 11. december 1986 om indsamling af madaffald fra storkøkkener. Miljø- og Energiministeriets cirkulære nr. 93 af 21. juni 1995 om kommunale regulativer om forbrændingsegnet affald. Miljø- og Energiministeriets cirkulære nr. 94 af 21. juni 1995 om kommunale regulativer om sortering af bygge- og anlægsaffald med henblik på genanvendelse. Miljø- og Energiministerietscirkulære nr. 132 af 13. juni 1996 om kommunale regulativer om bortskaffelse af CFC- holdige kølemøbler. Regulativets område Regulativet gælder for virksomheder i Fredericia Kommune, og omfatter bortskaffelse af fast og flydende erhvervsaffald af enhver art, herunder dagrenovationslignende affald og genanvendeligt affald. Med regulativet fastsættes pligter og rettigheder for affaldsproducenter, affaldstransportører, grundejere, affaldsimportører og -eksportører samt kommunen. Regulativet omfatter ikke bortskaffelse af affald, der reguleres efter andre lovbestemmelser. Endvidere er flydende stoffer, som lovligt kan afledes til kloaksystemet, ikke omfattet af regulativet. Desuden er farligt affald (olie- og kemikalieaffald) ikke omfattet af regulativet. For farligt affald har kommunen i stedet fastsat et særskilt regulativ, som kan fås ved henvendelse til kommunen. Enhver virksomhed, herunder også ubebyggede grunde, beliggende i Fredericia Kommune og som ved sit virke frembringer affald, som er omfattet af dette regulativ, har pligt til at følge regulativets bestemmelser.

3 Affaldsproducentens pligter Benyttelsespligt Enhver virksomhed, der med sit virke frembringer affald, som omfattes af dette regulativ, har pligt til at benytte den i regulativet fastsatte renovationsordning. Fredericia Kommune kan i særlige tilfælde, hvor en affaldsproducents affald i mængde og karakter ikke er egnet til behandling på sædvanligt modtageanlæg, påbyde virksomheden ved egen foranstaltning at afhjælpe forholdene på tilfredsstillende vis eller behandle affaldet efter særlige retningslinier. Affaldsproducenter, der ønsker at afsætte homogene biprodukter til anvendelse i anden produktion, kan umiddelbart gøre dette, i overensstemmelse med gældende regler. Ved homogent biprodukt forstås. en større homogen affaldsmængde, opstået som en integreret del af en industriel produktonsproces. Biproduktet skal kunne anvendes direkte i en anden virksomhedsproduktion uden viderebehandling eller sortering). Fredericia Kommune kan anvise bortskaffelsesmulighed for affald, der er produceret uden for kommunen, når affaldet er bragt til Fredericia Kommune og ikke er bortskaffet i overensstemmelse med hjemkommunens anvisninger. Sorteringspligt Affaldsproducenten har pligt til at sortere virksomhedens affald i affaldstyper og -fraktioner, som angivet i bilag l og 2. Kommune afgør i tvivlstilfælde, hvilken affaldstype og -fraktion, der er tale om. Fortrolige papirer er ikke omfattet af krav om frasortering til genanvendelse. I det omfang det er muligt, skal fortrolige papirer efter makulering bortskaffes til genanvendelse. Opbevaring Affaldsproducenten skal sikre, at der er faciliteter til opsamling af alle de affaldstyper, der fremkommer på virksomheden. Opbevaring af affald, herunder eventuel hjemmekompostering, må ikke give anledning til forurening eller uhygiejniske forhold på ejendommen eller naboejendomme, eller forårsage tilhold af skadedyr. Kommunen kan efter bestemmelserne i Miljøbeskyttelsesloven bestemme, at oplagret affald, herunder materialer der er frasorteret til genanvendelse, skal bortskaffes. For opbevaring af affald gælder i øvrigt, at materialer, der kan fjernes med vinden, skal opbevares i lukkede beholdere eller inden døre. Pap og papir skal opbevares tørt. Oplysningspligt m.v. Affaldsproducenten er efter anmodning fra kommunen forpligtet til at afgive alle oplysninger om affald fremkommet hos producenten, benyttet transportør m. v. Affaldsproducenten er ligeledes forpligtet til uden beregning at afgive prøver af materialer, affald m.v., samt lade udføre alle nødvendige analyser af affaldet med henblik på en miljømæssig forsvarlig anvisning. Affaldsproducenten har pligt til straks at underrette kommunen om væsentlige ændringer af betydning for affaldsbortskaffelsen, herunder om væsentlige ændringer i affaldstyper og årlige mængder.

4 Transportørens pligter Transportører, der erhvervsmæssigt indsamler affald, skal lade sig registrere hos kommunen. Ved registreringen skal gives de oplysninger, der fremgår af Fredericia Kommunes registreringsskema. Affaldet kan transporteres til et behandlingsanlæg, anvist af Fredericia Kommune. Transportører skal hvert halve år afgive oplysning om transporterede affaldsmængder, affaldsfraktioner, affaldets afleveringssted samt affaldsproducentens navn, SE-nummer og adresse for hver enkelt erhvervsvirksomhed, som har fået afhentet affald. Virksomheder, der transporterer eget affald, skal afgive tilsvarende oplysninger. Oplysningerne, skal registreres og fremsendes til Fredericia Kommune, enten på standardformular eller på diskette, som angivet i bilag 4. Transportører har ansvaret for kun at afhente affald, der er korrekt sorteret og emballeret ifølge regulativets bestemmelser herom. Affaldet skal kontrolleres visuelt inden afhentningen. Transportører skal sikre at der ikke forekommer eller er risiko for materialeflugt fra afhentet affald. Under åben transport skal affaldet overdækkes med net eller presenning. Indsamles affald i komprimatorbiler, må der ikke ligge affald i skuffen under transporten. Import og eksport af affald Affaldsimportører og -eksportører skal anmelde import og eksport af affald til Fredericia Kommune samtidig med, at importen/eksporten finder sted. I anmeldelsen skal angives: mængde, affaldsfraktion og tidspunkt for importen/eksporten, hvordan affaldet bortskaffes, på hvilket anlæg og tidspunkt for bortskaffelsen. Særlige bestemmelser for indsamlingsordninger Det påhviler enhver virksomhed, der frembringer affald, som er omfattet af en indsamlingsordning, at tilslutte sig indsamlingsordningen inden en af kommunen fastsat frist. Særlige bestemmelser for indsamlingsordningen fremgår af bilag 1 og 3. Når en indsamlingsordning er etableret. må indsamling af det af ordningen omfattede affald kun finde sted ved kommunens foranstaltning. Det påhviler affaldsproducenten at rette henvendelse til Fredericia Kommune, såfremt opsamlingsmateriellets kapacitet ikke passer til den producerede affaldsmængde. Ved gentagne overskridelser af opsamlingsmateriellets kapacitet eller hvis der konstateres oplagring af affald på ejendommen, kan kommunen bestemme, at der skal ske hyppigere tømning eller anvendes opsamlingsmateriel med større kapacitet. Ansvaret for at indsamlet affald. omfattet af en indsamlingsordning, afhentes på opsamlingsstedet, transporteres og behandles korrekt, påhviler kommunen.

5 Indsamlingsordning for vegetabilsk affald og restaffald Virksomheder kan vælge mellem afhentning af komposterbart vegetabilsk affald eller hjemmekompostering. Hvis der vælges hjemmekompostering, skal dette anmeldes til Fredericia Kommune. Omvalg mellem ordningerne sker ved anmeldelse til kommunen med virkning fra den 1. i efterfølgende måned. Virksomheder, der har valgt hjemmekompostering, må kun kompostere vegetabilsk køkkenaffald i lukkede, rottesikrede beholdere. I bilag 1 er nærmere beskrevet, hvilke vegetabilske materialer, der kan hjemmekomposteres. Virksomheder, som har valgt afhentning af komposterbart affald, skal frasortere vegetabilsk materiale. Virksomheder skal frasortere restaffald i form af ikke genanvendeligt materiale, og lægge affaldet i beholderen til restaffald. Affaldsbeholdere Det påhviler virksomheden at anvende godkendte beholdertyper. Beholdere må kun anvendes til de affaldsfraktioner, de er beregnet til. Virksomheder, der får afhentet komposterbart affald, skal anvende mindst 2 beholdere til affaldet, -en til vegetabilsk affald og en til restaffald. Fredericia Kommune stiller de i bilag 3 angivne minimumskrav til renovationskapaciteten ved forskellige typer bebyggelse. Fredericia Kommune kan stille andre krav til renovationskapaciteten, hvor særlige forhold på stedet nødvendiggør det. Beholdere skal placeres i henhold til bestemmelserne i bilag 3. Affaldsbeholdere tømmes på faste ugedage. Der kan forekomme undtagelser eksempelvis ved helligdage. Beholdere må ikke fyldes mere end, at låget kan lukkes tæt, og affaldet ikke klemmes fast i beholderen. Det påhviler virksomheden at renholde og vedligeholde benyttede affaldsbeholdere. Anvisningsordninger for andet affald Alt affald, der ikke er omfattet af en indsamlingsordning, føres på affaldsproducentens foranledning til anvist modtageanlæg. Fredericia Kommune er forpligtet til at give anvisning for bortskaffelse af alt affald, der er frembragt i kommunen, se bilag 2. Kommunens anvisninger af affald kan have karakter af konkrete anvisninger. Kommunen afgør i tvivlstilfælde, hvilke modtageanlæg der må benyttes. I tilfælde hvor samtlige anviste anlæg for en given fraktion ikke kan modtage affald, f.eks. som følge af driftsuheld m.m., giver Fredericia Kommune en midlertidig anvisning til et andet behandlingsanlæg. Ansvaret for, at affaldet bortskaffes i overensstemmelse med Fredericia Kommunes anvisninger og på miljømæssig forsvarlig måde påhviler affaldsproducenten. Gebyrer

6 Det påhviler grundejere og affalds producenter at betale gebyrer til dækning af de udgifter, der afholdes af kommunen i forbindelse med de fastsatte ordninger. Der henvises til takstblad, som kan ses i Borgerhåndbogen for Fredericia Kommune. Oplysning om taksternes størrelse kan også fås ved henvendelse til kommunen. Kommunen kan udover de i takstbladet angivne gebyrer. opkræve særgebyrer for særlige ydelser. Særlige bestemmelser for indsamlingsordninger Gebyret opkræves hos grundejeren/affaldsproducenten sammen med ejendomsskatten. I enkelte tilfælde kan der udstedes en særskilt regning. Det påhviler affaldsproducenten at meddele Fredericia Kommune, hvis der sker ændringer, der kan motivere en regulering af pålignede gebyrer, herunder ved forøget eller reduceret affaldsmængde. Særlige bestemmelser for anvisningsordninger For affald der er omfattet af en anvisningsordning, betales de til enhver tid gældende takster for behandling på modtageanlægget. Dispensationer Kommunen kan inden for rammerne af lovgivningen dispensere fra bestemmelserne i dette regulativ. Ansøgning om dispensation sendes til Fredericia Kommune. Klager Klager over bestemmelser i regulativet rettes til Fredericia Kommune, Teknik og Miljø. Kommunens afgørelser i henhold til regulativet kan ikke indbringes for, anden administrativ myndighed. Tilsyn Fredericia Kommune fører tilsyn med, at affaldet opbevares, indsamles og behandles i overensstemmelse med lovgivningen og anvisningerne i dette regulativ. Konstateres forhold, som er i modstrid med dette regulativs bestemmelser, kan Fredericia Kommune indskærpe, at forholdene bringes i overensstemmelse med reglerne inden en nærmere angivet frist. Fredericia Kommune kan endvidere efter forvarsel give påbud om overholdelse af lovgivningen og bestemmelserne i dette regulativ. Overtrædelser Overtrædelse af reglerne i dette regulativ eller undladelse af at efterkomme påbud eller forbud, som kommunen giver i henhold til dette regulativ straffes med bøde eller hæfte, jf. affaldsbekendtgørelsens 58. Ikrafttrædelse

7 Samtidig med ikrafttrædelse af dette regulativ ophæves: Regulativ for affald fra erhvervsvirksomheder, af 2. februar Regulativet træder i kraft den februar Fredericia Byråd. den 6. januar 1997 Bilag 1 Affald, der bliver indsamlet

8 Følgende dagrenovationslignende affaldstyper bliver indsamlet: Vegetabilsk affald Restaffald til forbrænding Ved vegetabilsk affald forstås eksempelvis: affald fra grøntsager blomster, potteplanter frugt og nødder kaffegrums og teblade inkl. filtre kartoffelskræller og andre skræller æggeskaller brød og kagerester Der kan vælges mellem hjemmekompostering eller fælleskompostering af vegetabilsk affald. Hjemmekompostering: Der benyttes en lukket beholder, f.eks. en 320 l kompostbeholder, som kan købes hos kommunen. Kompostbeholderen skal være rottesikret, og stilles et skyggefuldt sted. Fælleskompostering: Der skal minimum benyttes en 140 l ventileret beholder, som tømmes hver 14. dag. Affald skal samles i udleverede papirsposer, før det anbringes i beholderen. Der må ikke anvendes plastposer. Ved restaffald til forbrænding forstås eksempelvis: madrester som fedt, sovs, fisk, kød, pålæg m.v. forurenet pap og papir plastposer, folie m.v. snavset metal (ikke rengjorte konservesdåser, stanniol m.v,) sammensatte produkter og emballager (mælkekartoner.o.lig!1.) støv og poser fra støvsugere engangsbleer og bind andet affald, der ikke er omfattet af de ovenstående affaldstyper, og som hensigtsmæssigt kan bortskaffes som restaffald. Til opsamling af restaffald skal benyttes en beholder, der tømmes hver 14. dag eller uge. Beholderstørrelse fremgår af bilag 3, og skal tilpasses den enkelte virksomheds behov. Bilag 2 Affald, der skal afleveres

9 Affaldsproducenten har pligt til at sortere affald, omfattet af nærværende regulativ, i de nævnte fraktioner: Genanvendelige materialer: madaffald (over 100 kg pr. uge) fra f.eks. storkøkkener jern/metal aviser, ugeblade, papir, telefonbøger m.v. pap glasemballage plast bildæk genanvendelige maskiner og maskindele m.v. have- og parkaffald ren tegl, beton og jernbeton asfalt Genanvendelige materialer skal bortskaffes til genbrug på miljøgodkendte anlæg. Ikke forurenet overskudsjord og sten kan anvendes til bygge- og anlægsformål efter henvendelse til kommunen. Affald til forbrænding: Ved affald til forbrænding forstås affald med en positiv brændværdi, der ikke er omfattet af kravene om frasortering til genanvendelse. Affaldet sorteres i følgende fraktioner: dagrenovationslignende restaffald, der indsamles andet affald til forbrænding Affaldet forbrændes på Kolding Affaldsforbrændingsanlæg. Affald til deponering: Deponering af ikke genanvendeligt og ikke brændbart affald kan ske på Fredericia Kommunes Losseplads i Vejlby. Der henvises til kommunens regulativ for deponering på kommunens losseplads Regulativet kan fås ved henvendelse til kommunen. Farligt affald (olie- og kemikalieaffald): Dette affald skal behandles i overensstemmelse med kommunens regulativ for farligt affald. Regulativet kan fås ved henvendelse til kommunen. Kviksølvholdige lyskilder, som f.eks. alle former for lysstofrør, sparepærer og neonrør, kan afleveres på kommunens genbrugscenter. Endvidere kan virksomhederne aflevere elektronikskrot på kommunens genbrugscenter. For forurenet jord henvises til "Fredericia Kommunes vejledning om olieforurenet jord og andre affaldstyper, hvor der er alternativer til deponering på kontrolleret losseplads". Vejledningen kan fås ved henvendelse til kommunen.

10 Bilag 3 Affaldsbeholdere/- containere

11 Renovationskapacitet Følgende beholdere kan benyttes til opsamling af vegetabilskaffald til kompostering: Hjemmekompostering: en rotte sikret, lukket kompostbeholder. f.eks. 320 l (kan købes hos kommunen). Fælleskompostering: som minimum en 140 l ventileret beholder. Følgende beholdere/containere kan benyttes til opsamling af dagrenovationslignende restaffald med de anførte totalvægte i fyldt tilstand: Antal liter(l) Beholder kg beholder beholder beholder beholder beholder container container container container maksimalt 25 maksimalt 40 maksimalt 50 maksimalt 60 maksimalt 90 maksimalt 100 maksimalt 150 maksimalt 200 maksimalt 250 Afhentning af affald sker på faste ugedage for henholdsvis vegetabilsk affald og restaffald. Der kan forekomme undtagelser i forbindelse med helligdage og ferieperioder. Beholdere må kun benyttes til de affaldstyper, der henhører under vegetabilsk affald eller restaffald. Placering af beholdere Beholdere skal anbringes på et for såvel virksomheden som renovationsmandskabet let tilgængeligt sted på ejendommen. Afstanden fra beholder til grundskel eller kørefast vej må maksimalt andrage 20 m for beholder til restaffald og 3 m for beholder til vegetabilsk affald. Beholderen skal stå på et fast underlag som fliser eller lignende. Udgifter i forbindelse med anlæg og vedligeholdelse af underlag afholdes af grundejeren. Ved etageejendomme skal beholdere/containere placeres et centralt sted ved kørefast vej. I områder uden for bylignende bebyggelse afhentes renovationsaffald det på ejendommens gårdsplads. hvis ejendommens stuehusbygning ligger over 50 meter fra offentlig eller privat fællesvej. Det er dog et krav, at gårdspladsen er stor nok til, at renovationsbilen kan vende. Adgangsforhold Adgangsforhold på ejendommen frem til beholdere/containere samt indretning og vedligeholdelse af underlag for beholdere er underlagt kommunens godkendelse og kontrol. Det er grundejerens ansvar, at der i tidsrummet kl er uhindret adgang til beholdere/containere, herunder at adgangsvej en friholdes for is og sne. Beholdere og containere skal placeres, så renovationsmandskabet ved afhentning ikke skal passere trapper eller trappenedgange. Adgangsvejen skal i øvrigt opfylde følgende krav: ved stigning/fald op til 10% svarende til 1 m for hver 10 m, skal underlaget være forsynet med fast belægning. f.eks. asfalt, vellagte fliser eller lignende. ved stigning/fald over 10% skal der etableres slidsker med trin mellem slidskevanger. De enkelte trin må maksimalt have en stigning på 15 cm og minimum 30 cm grund. På længere slidsker skal der indskydes repos for hver 5 meter. Reposen skal have en størrelse, så der er plads til en container og 2 mand. maksimal stigning er 25%, svarende til 1 meter for hver 4 meter. ved transport med beholdere op til 240 l kan der accepteres kørsel ned

12 Bilag 4 Format for indberetning af oplysninger Transportører skal hver halve år afgive oplysninger om transporterede affaldsmængder, affaldsfraktioner, affaldets afleveringssted samt affaldsproducentens navn, adresse, SE-nummer og telefonnummer til Fredericia Kommune. Oplysningerne skal enten afgives på standard formular, som fås hos Fredericia Kommune, eller på diskette, der opbygges efter STANDAT-format, herunder tegnsæt: CODE PAGE 850 og koordinatsæt: UTM ZONE 32. Vedrørende STANDAT-format se Miljøstyrelsens Vejledning nr. 1/1994: "STANDAT V 1.1", senest gældende version. For hver virksomhed med kommunenummeret 607 gives oplysninger om: Producentnavn SE-nummer på producent Afhentningsadresse Modtageanlæg SE-nummer på modtageanlæg Afleveringsadresse Vejedato Mængde Enhed Løbenummer Geografisk kilde (kommunenummer) Affaldstype Affaldsfraktion niveau 1 Affaldsfraktion niveau 2

Regulativ for erhvervsaffald Brønderslev Kommune Indholdsfortegnelse

Regulativ for erhvervsaffald Brønderslev Kommune Indholdsfortegnelse Regulativ for erhvervsaffald Brønderslev Kommune Indholdsfortegnelse 1 Formål.......................................................... 2 2 Lovgrundlag..................................................

Læs mere

Generelle bestemmelser

Generelle bestemmelser Regulativ for Erhvervsaffald i Frederikshavn Kommune Generelle bestemmelser 1 Indholdsfortegnelse 1. Regulativets formål 2. Lovgrundlag 3. Regulativets område 4. Definitioner 5. Affaldsproducentens pligter

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Formål 2. 2 Lovgrundlag 2. 3 Regulativ-tillæggets område 2. 4 Definitioner 2. 5 Anden indsamling 3

Indholdsfortegnelse. 1 Formål 2. 2 Lovgrundlag 2. 3 Regulativ-tillæggets område 2. 4 Definitioner 2. 5 Anden indsamling 3 Tillæg 2 til Regulativ for Erhvervsaffald indsamling af farligt affald Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1 Formål 2 2 Lovgrundlag 2 3 Regulativ-tillæggets område 2 4 Definitioner 2 5 Anden indsamling 3 6

Læs mere

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. Juni 2009

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. Juni 2009 Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. Juni 2009 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Gyldighedsområde... 3 3. Generelle definitioner.... 4 4. Affaldsproducenternes

Læs mere

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S. 1. januar 2007

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S. 1. januar 2007 Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. januar 2007 Side 1 af 8 02-05-2012 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Gyldighedsområde... 3 3. Generelle definitioner....

Læs mere

Uddrag fra Regulativ for husholdningsaffald. 9 Ordning for dagrenovation

Uddrag fra Regulativ for husholdningsaffald. 9 Ordning for dagrenovation Uddrag fra Regulativ for husholdningsaffald 9 Ordning for dagrenovation 1 9 Ordning for dagrenovation Uddrag fra Regulativ for husholdningsaffald 9.1 Hvad er dagrenovation Dagrenovation er affald, der

Læs mere

Regulativ for jordhåndtering i Solrød Kommune

Regulativ for jordhåndtering i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNISK OG MILJØ Regulativ for jordhåndtering i Solrød Kommune Januar 2012 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Gyldighed og anvendelsesområde... 3 3 Lovgrundlag og definitioner... 3 4 Områdeklassificering...

Læs mere

Anvisningsordning for Bygge- og anlægsaffald

Anvisningsordning for Bygge- og anlægsaffald Regulativ-tillæg for bygge- og anlægsaffald i Dragør Kommune 1 Anvisningsordning for Bygge- og anlægsaffald Tillæg 3 til Regulativ for Erhvervsaffald Dragør Kommune Regulativ-tillæg for bygge- og anlægsaffald

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 20-06-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v.

Læs mere

Når skraldet skal fjernes

Når skraldet skal fjernes Når skraldet skal fjernes Information om affaldssystemet i Horsens Kommune KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Horsens Kommunes affaldssystem - nemt for dig og godt for miljøet Horsens Kommune har et velfungerende

Læs mere

, -' ' *. # 0 % 0.&2,

, -' ' *. # 0 % 0.&2, Regulativ for jord Roskilde Kommune Gældende fra 1. januar 2012 ! "!##$ %!$&'& (!&& ) *&+&, -' ' *. # /# 01$,...5 0 % 0.&2, 1 Regulativet har til formål at: - Inddrage og undtage områder fra områdeklassificeringen

Læs mere

Kommunens nuværende affaldsordninger

Kommunens nuværende affaldsordninger 7 Kommunens nuværende affaldsordninger Ordninger for private husstande Lejre Kommune er forpligtet til, at etablere indsamlingsordninger for affald fra private husstande. De private husstande er samtidig

Læs mere

FREDENSBORG- HUMLEBÆK KARLEBO ERHVERVSAFFALD HØRSHOLM NORDFORBRÆNDING ALLERØD SØLLERØD VEJLEDNING OG REGLER

FREDENSBORG- HUMLEBÆK KARLEBO ERHVERVSAFFALD HØRSHOLM NORDFORBRÆNDING ALLERØD SØLLERØD VEJLEDNING OG REGLER ERHVERVSAFFALD VEJLEDNING OG REGLER NORDFORBRÆNDING KARLEBO ALLERØD FREDENSBORG- HUMLEBÆK HØRSHOLM SØLLERØD Denne folder om håndtering af erhvervsaffald involverer virksomheder, transportører og affaldsmodtagere

Læs mere

Varde Kommune REGULATIV FOR JORD

Varde Kommune REGULATIV FOR JORD REGULATIV FOR JORD Gældende fra d. 1. juni 2012 1 Formål m.v... 3 1.1 Affaldshåndtering... 3 1.2 Jordflytning og områdeklassificering... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Registrering af udenlandske

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Januar 2014 Indhold 1. Formål... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Gyldighedsområde... 3 4. Definitioner... 3 5. Tilslutningspligt... 3 6. Tømning af

Læs mere

Kapitel 2 Definitioner

Kapitel 2 Definitioner 1 Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet I medfør af 7 b, 44, stk. 1 og 4-6, 45, stk. 2, 5 og 7, 45 a, 45 d, stk. 1 og 2, 46 a, stk. 1-3, 46 b, stk. 1 og 2, 47, stk. 2 og 3, 48, stk. 4, 8 og 9, 50 d, stk.

Læs mere

Regulativ for jord Roskilde Kommune Udkast

Regulativ for jord Roskilde Kommune Udkast Regulativ for jord Roskilde Kommune Udkast Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Områdeklassificering... 2 5. Analysefrie delområder...

Læs mere

Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD

Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD 1. Formål Formålet med regulativet er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejer og virksomheder i Tønder Kommune. Regulativet

Læs mere

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Den generelle del af regulativet er affaldsbekendtgørelsens tekst og erstatter de nugældede regulativers generelle indledninger med angivelse

Læs mere

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD 1 Formål Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og virksomheder i Egedal Kommune med henblik

Læs mere

Bilag 1 til dagsordenspunkt til MTU, om revision af Ringsted Kommunes regulativ for husholdningsaffald.

Bilag 1 til dagsordenspunkt til MTU, om revision af Ringsted Kommunes regulativ for husholdningsaffald. Bilag 1 til dagsordenspunkt til MTU, om revision af Ringsted Kommunes regulativ for husholdningsaffald. Sag nr. 09/11153 Indledning På Miljø- og Teknikudvalgets møde den 20. maj 2008, blev der truffet

Læs mere

- 1 - REGULATIV FOR AFFALD AF ELEKTRISKE OG ELEKTRONISKE PRODUKTER FRA ERHVERV I GLADSAXE KOMMUNE

- 1 - REGULATIV FOR AFFALD AF ELEKTRISKE OG ELEKTRONISKE PRODUKTER FRA ERHVERV I GLADSAXE KOMMUNE - 1 - REGULATIV FOR AFFALD AF ELEKTRISKE OG ELEKTRONISKE PRODUKTER FRA ERHVERV I GLADSAXE KOMMUNE - 2 - INDHOLD LOVGRUNDLAG................................................. 4 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE.................................................

Læs mere

Ordningen er en indsamlingsordning i form af en henteordning, hvor dagrenovation afhentes fra den enkelte ejendom.

Ordningen er en indsamlingsordning i form af en henteordning, hvor dagrenovation afhentes fra den enkelte ejendom. Forslag til regulativ for dagrenovation 30/7 2014 12 Ordning for dagrenovation 12.1 Hvad er dagrenovation Dagrenovation er affald, som er defineret som dagrenovation, jf. 3, nr. 13. 12.2 Hvem gælder ordningen

Læs mere

Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28

Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 2 FORORD Affaldsbekendtgørelsens 13, stk. 2, punkt 1 om kortlægning opfyldes

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældnings- og samletanke i Ballerup Kommune

Regulativ for tømning af bundfældnings- og samletanke i Ballerup Kommune Regulativ for tømning af bundfældnings- og samletanke i Ballerup Kommune Forsyning Ballerup december 2009 Regulativ for tømning af bundfældningsog samletanke i Ballerup Kommune 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Læs mere

Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Definitioner... 3 5. Områdeklassificering...

Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Definitioner... 3 5. Områdeklassificering... Regulativ for jord Holbæk Kommune Gældende fra 28.6 2012 Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Definitioner... 3 5. Områdeklassificering...

Læs mere

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner 4. udgave, juli 2013 Grafisk produktion: Kommunikation, Esbjerg Kommune Teknik & Miljø. Industrimiljø Torvegade 74. 6700 Esbjerg

Læs mere

Regulativ for erhvervsaffald

Regulativ for erhvervsaffald Regulativ for erhvervsaffald Struer Kommune Januar 2006 Regulativ for erhvervsaffald 1. Formål... 2 2. Lovgrundlag... 2 3. Regulativets område.... 3 4. Definitioner... 3 5. Affaldsproducenternes pligter...

Læs mere

BilagØU_111121_pkt.16_03. REGULATIV OM JORD Hvidovre Kommune (Dato) OKTOBER 2011 UDKAST

BilagØU_111121_pkt.16_03. REGULATIV OM JORD Hvidovre Kommune (Dato) OKTOBER 2011 UDKAST REGULATIV OM JORD Hvidovre Kommune (Dato) OKTOBER 2011 UDKAST 1 Indhold Generel del... 4 1. Formål... 4 Jord som affald... 4 Områdeklassificering, jordflytning og anmeldelse... 4 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde...

Læs mere

Regulativ for jord Vesthimmerlands Kommune

Regulativ for jord Vesthimmerlands Kommune Regulativ for jord Vesthimmerlands Kommune Postadresse: Himmerlandsgade 27 9600 Aars Tlf.: 99 66 70 00 www.vesthimmerland.dk Indholdsfortegnelse I Generel del...3 1 Formål m.v....3 1.1 Affaldshåndtering...3

Læs mere

Udkast til REGULATIV FOR JORD. Generel del. Gældende fra d. xxxxxx

Udkast til REGULATIV FOR JORD. Generel del. Gældende fra d. xxxxxx Udkast til REGULATIV FOR JORD Gældende fra d. xxxxxx Generel del 1 Formål Formålet med dette regulativ er: At fastsætte regler om kommunale ordninger for jord, der er affald At sikre, at jord bortskaffes

Læs mere

BILAG 1: FORSLAG TIL REVIDERET JORDREGULATIV, BILAG TIL INDSTILLING OM REVIDERET JORDREGULATIV

BILAG 1: FORSLAG TIL REVIDERET JORDREGULATIV, BILAG TIL INDSTILLING OM REVIDERET JORDREGULATIV BILAG 1: FORSLAG TIL REVIDERET JORDREGULATIV, BILAG TIL INDSTILLING OM REVIDERET JORDREGULATIV UDKAST JORDREGULATIV 1. Formål 1 Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord,

Læs mere

Kalundborg Kommune - Teknisk Forvaltning

Kalundborg Kommune - Teknisk Forvaltning Kalundborg Kommune - Teknisk Forvaltning Regulativ for Erhvervsaffald INDHOLDSFORTEGNELSE PUNKT EMNE SIDE 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Formål Lovgrundlag Regulativets område Definitioner

Læs mere

Regulativ TØMNINGSORDNING. for. for bundfældningstanke til husspildevand i Thisted Kommune

Regulativ TØMNINGSORDNING. for. for bundfældningstanke til husspildevand i Thisted Kommune Regulativ for TØMNINGSORDNING for bundfældningstanke til husspildevand i Thisted Kommune Gældende fra 1. januar 2012 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lovgrundlag... s. 2 Formål... s. 2 Regulativet... s. 3 Almindelige

Læs mere

Vordingborg Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Vordingborg Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Vordingborg Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 01-04-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

REGULATIV FOR OPBEVARING, TRANSPORT OG BORTSKAFFELSE AF SPECIELT SYGEHUSAFFALD I DRAGØR KOMMUNE

REGULATIV FOR OPBEVARING, TRANSPORT OG BORTSKAFFELSE AF SPECIELT SYGEHUSAFFALD I DRAGØR KOMMUNE REGULATIV FOR OPBEVARING, TRANSPORT OG BORTSKAFFELSE AF SPECIELT SYGEHUSAFFALD I DRAGØR KOMMUNE Nærværende regulativ er udfærdiget i henhold til Miljøministeriets Bekendtgørelse nr. 131 af 21. marts 1993,

Læs mere

JORDREGULATIV Horsens Kommune. Gældende fra 26. marts 2015

JORDREGULATIV Horsens Kommune. Gældende fra 26. marts 2015 JORDREGULATIV Horsens Kommune Gældende fra 26. marts 2015 Indholdsfortegnelse regulativ 1. Formål 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde 3. Definitioner 4. Affaldsproducentens pligter 5. Affaldstransportørens

Læs mere

Regulativ TØMNINGSORDNING

Regulativ TØMNINGSORDNING Egedal Kommune Regulativ for TØMNINGSORDNING for samletanke til husspildevand i Egedal Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 DEFINITION OG ANVENDELSE... 3 2 NYE TANKE... 3 3 EKSISTERENDE TANKE... 4 4 TØMNINGSORDNINGEN...

Læs mere

Sorø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Sorø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Sorø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD 2 REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Sorø Kommune Indhold: 1 Formål m.v. 3 2 Lovgrundlag 3 3 Definitioner 3 4 Registrering af udenlandske virksomheder 3 5 Gebyrer 4

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD Affaldsbekendtgørelsens 13, stk. 2, punkt 1 om kortlægning opfyldes med denne rapport. Rapporten rummer kortlagte affaldsmængder fra 2009 samt en prognose for affaldsmængderne

Læs mere

Regulativet er udarbejdet i henhold til gældende miljølovgivning, herunder navnlig:

Regulativet er udarbejdet i henhold til gældende miljølovgivning, herunder navnlig: 1 Formål Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af husholdningsaffald fra alle borgere og grundejere i Sorø Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske forhold

Læs mere

Ny affaldsbeholder. med to rum. Bio. Rest. Sortér din dagrenovation i bioaffald og restaffald

Ny affaldsbeholder. med to rum. Bio. Rest. Sortér din dagrenovation i bioaffald og restaffald Ny affaldsbeholder med to rum Sortér din dagrenovation i bioaffald og restaffald Bio Rest Kære borger Den 1. juli 2009 er vi klar med den nye affaldsordning i Kalundborg Kommune. Fremover skal du sortere

Læs mere

Regulativ for erhvervsaffald

Regulativ for erhvervsaffald Regulativ for erhvervsaffald Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk Forsyning Affald FORORD Dette regulativ er udarbejdet

Læs mere

Regulativ for tømning af private tanke til husspildevand i Esbjerg Kommune

Regulativ for tømning af private tanke til husspildevand i Esbjerg Kommune Regulativ for tømning af private tanke til husspildevand i Esbjerg Kommune 2013 Side 1 Indholdsfortegnelse Lovgrundlag... 3 Formål... 3 1. Almindelige bestemmelser... 3 1.1 Regulativets gyldighedsområde...

Læs mere

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 20. december 2012. Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet 1) 17. december 2012. Nr. 1306.

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 20. december 2012. Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet 1) 17. december 2012. Nr. 1306. Lovtidende A 2012 Udgivet den 20. december 2012 17. december 2012. Nr. 1306. Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet 1) I medfør af 45 a, 46 a, stk. 1 og 2, 48, stk. 4 og 8, 73, 80, stk. 1, 88, 89 b, 92

Læs mere

Regulativ. for. Erhvervsaffald

Regulativ. for. Erhvervsaffald Regulativ for Erhvervsaffald Høje-Taastrup Kommune Januar 2004 Indholdsfortegnelse 1 Formål...3 2 Opbygning...3 3 Lovgrundlag...3 4 Regulativets område...3 5 Definitioner...4 6 Affaldsproducentens pligter

Læs mere

Næstved Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Næstved Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Næstved Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 03-05-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

2015 Ny affaldsløsning

2015 Ny affaldsløsning 2015 Ny affaldsløsning Affaldssortering i fire rum TEKNIK OG MILJØ 2 Fire farverige typer RESTAFFALD TIL FOR- BRÆNDING MAD- AFFALD PAPIR KARTON METAL PLAST GLAS + + + = RENERE MILJØ Horsens Kommune gør

Læs mere

REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR SAMLETANKE I FURESØ KOMMUNE

REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR SAMLETANKE I FURESØ KOMMUNE REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR SAMLETANKE I FURESØ KOMMUNE 2013 1 Formål Formålet med regulativet er at sikre en lovlig og miljørigtig håndtering af husspildevand og -slam fra samlestanke ved alle ejendomme

Læs mere

Jordregulativ. Dato XXXX

Jordregulativ. Dato XXXX Jordregulativ Dato XXXX Indholdsfortegnelse 1. Formål, lovgrundlag og definitioner... 3 Formål... 3 Lovgrundlag... 3 Definitioner... 3 2. Gyldigheds - og anvendelsesområder... 3 Ordning for jord som er

Læs mere

Genanvendelse og genbrug af bygge- og anlægsaffald

Genanvendelse og genbrug af bygge- og anlægsaffald Genanvendelse og genbrug af bygge- og anlægsaffald Affald hvad, hvem og hvorfor Bygge- og anlægsaffald er det affald der opstår efter nybygning, renovering eller nedrivning. Bygherren er ansvarlig for

Læs mere

Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner Produkter, affald m.v. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner Produkter, affald m.v. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner Produkter, affald m.v. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

Affaldsregulativ for jord i Assens Kommune

Affaldsregulativ for jord i Assens Kommune Affaldsregulativ for jord i Assens Kommune 1 REGULATIV FOR JORD 1 Formål Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og virksomheder

Læs mere

Regulativ for tømning af fedtudskillere i Hørsholm Kommune

Regulativ for tømning af fedtudskillere i Hørsholm Kommune Regulativ for tømning af fedtudskillere i Hørsholm Kommune 2 Indhold 1 Grundlag for regulativet 2 Definitioner 3 Tilmelding 4 Afmelding 5 Dispensation 6 Grundejerens forpligtelser og ansvar 6.1 MEDDELELSESPLIGT

Læs mere

Albertslund Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Albertslund Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Albertslund Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 01-04-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

Hedensted Kommune. Regulativ for tømning af bundfældningstanke

Hedensted Kommune. Regulativ for tømning af bundfældningstanke Regulativ for tømning af bundfældningstanke 2014 Indholdsfortegnelse 1 Generelle forhold 1.1 Indledning 1.2 Lovgrundlag 1.3 Regulativets gyldighedsområde 1.4 Benyttelsespligt 2 Tømningsordningen 2.1 Almindelig

Læs mere

Forslag til: Regulativ for jord

Forslag til: Regulativ for jord Forslag til: Regulativ for jord Forslag til ændringer til gældende regulativ er vist med rød skrift Læs om: Regler for jord som er affald herunder områdeklassificering og flytning af jord Marts 2016 20

Læs mere

Regulativ for tømningsordning for hustanke i Brønderslev Kommune 11. december Regulativ for Tømningsordning for hustanke i Brønderslev Kommune

Regulativ for tømningsordning for hustanke i Brønderslev Kommune 11. december Regulativ for Tømningsordning for hustanke i Brønderslev Kommune Regulativ for Tømningsordning for hustanke i Brønderslev Kommune Med virkning fra 1. januar 2009 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål og gyldighedsområde 3 2. Lovgrundlag 3 3. Grundejerens pligt og ansvar

Læs mere

Regulativ for aflevering af affald til genbrugspladser i

Regulativ for aflevering af affald til genbrugspladser i Regulativ for aflevering af affald til genbrugspladser i Hals kommune Indledning Formålet med dette regulativ er at beskrive en kommunal ordning for aflevering af affald til Hals Kommunes 5 genbrugspladser.

Læs mere

REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD FAXE KOMMUNE

REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD FAXE KOMMUNE REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD I FAXE KOMMUNE Dato 23.08.2012. 1 Indholdsfortegnelse Erhvervsaffald I Generel del 1 Formål m.v. 2 Lovgrundlag 3 Definitioner 4 Registrering af udenlandske virksomheder 5 Gebyrer

Læs mere

Formålet med regulativet

Formålet med regulativet Formålet med regulativet Formålet med regulativet er at fastsætte regler for håndtering af husholdningsaffald fra alle borgere og grundejere i Fanø Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske

Læs mere

Jordstyringsregulativ

Jordstyringsregulativ Jordstyringsregulativ Silkeborg Kommune April 2011 I Generel del 1 Formål m.v. Formålet med dette regulativ er: At fastsætte regler om de kommunale affaldsordningers omfang og tilrettelæggelse m.v., jf.

Læs mere

Tømningsordning for hustanke

Tømningsordning for hustanke Regulativ for Tømningsordning for hustanke Teknik- og Miljøforvaltningen April 2011 Indholdsfortegnelse 1 Formål m.v.... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Tilslutningspligt... 4 5 Tekniske bestemmelser...

Læs mere

Kalundborg Kommune - Teknisk Forvaltning

Kalundborg Kommune - Teknisk Forvaltning Kalundborg Kommune - Teknisk Forvaltning Regulativ for Bortskaffelse af husholdningsaffald INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Formål Side 1 2 Lovgrundlag Side 1 3 Regulativets område Side 1 4 Definitioner Side 1 5

Læs mere

Generelle regler for husholdninger Generelle regler for virksomheder Særlig del Områdeklassificering... 13

Generelle regler for husholdninger Generelle regler for virksomheder Særlig del Områdeklassificering... 13 REGULATIV OM JORD Hvidovre Kommune December 2011 1 Indhold Generel del... 4 1. Formål... 4 Jord som affald... 4 Områdeklassificering, jordflytning og anmeldelse... 4 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde...

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Favrskov Kommune (tømningsordning)

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Favrskov Kommune (tømningsordning) 1 Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Favrskov Kommune (tømningsordning) 1 Formål Formålet med regulativet er at fastlægge regler for tømning af bundfældningstanke i Favrskov Kommune, så tankene

Læs mere

Regulativ for jord, Vejen Kommune Januar 2012

Regulativ for jord, Vejen Kommune Januar 2012 REGULATIV for jord Regulativ for jord, Vejen Kommune Januar 2012 1. Formål Formålet med dette regulativ er: 1.1 at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke & samletanke

Regulativ for tømning af bundfældningstanke & samletanke Regulativ for tømning af bundfældningstanke & samletanke i Næstved Kommune 1 1 Formål Formålet med dette regulativ er at fastlægge regler for tømning af bundfældningstanke og samletanke i Næstved kommune.

Læs mere

Frederikshavn Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Frederikshavn Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Frederikshavn Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Formål 2. 2 Lovgrundlag 2. 3 Regulativ-tillæggets område 2. 4 Definitioner 2. 5 Anden indsamling 3

Indholdsfortegnelse. 1 Formål 2. 2 Lovgrundlag 2. 3 Regulativ-tillæggets område 2. 4 Definitioner 2. 5 Anden indsamling 3 Regulativ-tillæg for kasserede elektriske og elektroniske produkter 1 Indholdsfortegnelse 1 Formål 2 2 Lovgrundlag 2 3 Regulativ-tillæggets område 2 4 Definitioner 2 5 Anden indsamling 3 6 Affaldsproducenters

Læs mere

Regulativ TØMNINGSORDNING

Regulativ TØMNINGSORDNING Egedal Kommune Regulativ for TØMNINGSORDNING for bundfældningstanke til husspildevand i Egedal Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 DEFINITION OG ANVENDELSE... 3 2 NYE TANKE... 3 3 EKSISTERENDE TANKE...

Læs mere

Slagelse Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Slagelse Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Slagelse Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 01-05-2013 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 3 7 Overtrædelse

Læs mere

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk Byggeaffald styr på sorteringen 9623 6644 affald@avv.dk AVVTlf. www.avv.dk Hvad er byggeaffald? Bygge- og anlægsaffald er alt affald, som fremkommer ved anlægsarbejder, nedrivning, nybyggeri og renovering.

Læs mere

Morsø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Morsø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Morsø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 17-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse

Læs mere

tømningsregulativ for samletanke

tømningsregulativ for samletanke tømningsregulativ for samletanke - med virkning fra 1. april 2011 1 Indhold 1. LOVGRUNDLAG, FORMÅL OG OMFANG 3 2. ODSHERRED FORSYNINGS ORGANISERING 3 3. DEFINITION OG ANVENDELSE 3 4. KRAV TIL SAMLETANKE

Læs mere

Ringsted Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Ringsted Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Ringsted Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 19-04-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD NÆSTVED KOMMUNE

REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD NÆSTVED KOMMUNE REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD I NÆSTVED KOMMUNE Gældende fra den 28.2.2012 1 I GENEREL DEL 3 1 FORMÅL 3 2 LOVGRUNDLAG 3 3 GEBYRER 3 4 KLAGE M.V. 3 5 OVERTRÆDELSE OG STRAF 4 6 BEMYNDIGELSE 4 7 IKRAFTTRÆDELSE

Læs mere

Regulativ for erhvervsaffald. i Haderslev Kommune

Regulativ for erhvervsaffald. i Haderslev Kommune Regulativ for erhvervsaffald i Haderslev Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Formål 3 3. Lovgrundlag 3 4. Regulativets gyldigheds- og anvendelsesområde 3 5. Definitioner 4 6. Affaldsproducenters

Læs mere

Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune

Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune Bakkegårdsvej Højvangen. Miljøberetning 2010 Indledning Både besøgstal og mængder er faldet i 2010. Besøgstallet er for de to pladser,

Læs mere

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for samletanke

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for samletanke Tårnby Kommune Regulativ for Tømningsordning for samletanke 1 Indhold: side 1 Formål 3 2 Gyldighedsområde 3 3 Grundejerens forpligtelser 3 4 Tømning 5 5 Tilmelding og afmelding 5 6 Økonomi 6 7 Henvendelser,

Læs mere

REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE I RANDERS KOMMUNE

REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE I RANDERS KOMMUNE REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE I RANDERS KOMMUNE Med virkning fra 1. januar 2012 Forord Lovgrundlag og omfang Randers Kommune har i medfør af Miljøbeskyttelsesloven med tilhørende

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald. Halsnæs Kommune

Regulativ for husholdningsaffald. Halsnæs Kommune Regulativ for husholdningsaffald I Halsnæs Kommune Halsnæs september 2010 Slettet: april 1 af 37 Indholdsfortegnelse. Side 1 Formål 3 2 Lovgrundlag 3 3 Definitioner 3 4 Ordninger 7 5 Pligter og rettigheder

Læs mere

Bilag 7. 2. Afhentningsvilkår

Bilag 7. 2. Afhentningsvilkår 6. februar 2014. 27 Nr. 130. Bilag 7 Retningslinjer for samarbejdet mellem producenter samt kommunalbestyrelserne ved indsamling af elektrisk og elektronisk udstyr fra de kommunale indsamlingssteder Reglerne

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald

Regulativ for husholdningsaffald Holbæk Kommune Regulativ for husholdningsaffald November 2007 Holbæk Kommune Regulativ for husholdningsaffald November 2007 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt CMW HHU, LEC, FML CMW 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Husholdningsaffald Regulativ

Husholdningsaffald Regulativ Husholdningsaffald Regulativ Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk Forord Dette regulativ er udarbejdet med baggrund

Læs mere

REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD FAXE KOMMUNE. Høringsudkast

REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD FAXE KOMMUNE. Høringsudkast REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD I FAXE KOMMUNE Høringsudkast Dato 25.06.2013 1 Indholdsfortegnelse Erhvervsaffald I Generel del 1 Form ål m.v. 2 Lovgrundlag 3 Definitioner 4 Registrering af udenlandske virksomheder

Læs mere

! "# $ %&$ ' (%) * +, - $ &

! # $ %&$ ' (%) * +, - $ & ! "# $ %&$ ' (%) * +, - $ & Dette regulativ fastsætter vilkårene for tømningsordning for bundfældningstanke (septiktanke, trixtanke og lignende mindre bundfældningsanlæg) i Syddjurs og Norddjurs Kommune.

Læs mere

Om relevant regulering ved håndtering af bygge- og anlægsaffald

Om relevant regulering ved håndtering af bygge- og anlægsaffald Om relevant regulering ved håndtering af bygge- og anlægsaffald Fælles netværksmøde Dakofas netværk for affalds jura og bygge- og anlægsaffald 7. Marts 2013 Kontorchef Dorte Balle Hermansen, Jord & Affald,

Læs mere

Området er brugerfinansieret, således at alle indtægter skal dække samtlige udgifter ved de forskellige affaldsordninger.

Området er brugerfinansieret, således at alle indtægter skal dække samtlige udgifter ved de forskellige affaldsordninger. MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Bevillingsområde 10.26 Renovation mv. Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter konto 01.38 og vedrører indsamling, transport og

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Struer Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Struer Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Struer Kommune Tømningsregulativ for Struer Kommune 1. Formål 1.1 For at sikre en lovlig og miljømæssig forsvarlig håndtering af slam fra bundfældningstanke,

Læs mere

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020 Husholdninger Dagrenovation Information om sortering og om eksisterende ordninger En øget udsortering af genanvendelige materialer fra husholdningsaffald. Etablere affaldsøer i kolonihaver Optimere mulighederne

Læs mere

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune - et idékatalog Idekatalog Vi er nu nået godt halvvejs i arbejdet med den nye affaldsplan. Indtil nu er der arbejdet med at gøre status over, hvilke ordninger vi tilbyder brugerne, mængden af affald, der

Læs mere

Forskrift for brug af brændeovne m.v.

Forskrift for brug af brændeovne m.v. Forskrift for brug af brændeovne m.v. Forskrift nr. 1/2009 Teknik og Miljø Baggrund 1. Som hjælp til borgerne, har Sønderborg Kommune udarbejdet denne forskrift. Den indeholder regler for korrekt brug

Læs mere

Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke i Ringkøbing- Skjern Kommune

Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke i Ringkøbing- Skjern Kommune Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke i Ringkøbing- Skjern Kommune Teknik og Forsyning April 2007 Regulativ for bundfældningstanke i Ringkøbing-Skjern Kommune Side 1 I N D H O L D S F O

Læs mere

REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD ------------------------------------------------------------------------------------ Århus Kommune Udkast til nyt REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD 2005 ------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Egedal Kommune REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE I EGEDAL KOMMUNE

Egedal Kommune REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE I EGEDAL KOMMUNE Egedal Kommune REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE I EGEDAL KOMMUNE 1 Formål Formålet med regulativet er, at sikre en lovlig og miljørigtig håndtering af husspildevand og slam fra bundfældningstanke

Læs mere

Sønderborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Sønderborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Sønderborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 05-06-2014 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 3 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD Teknik og Miljø 2012 REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Formål 3 2 Lovgrundlag reguleringer 3 3 Gebyrer 3 4 Klage mv. 4 5 Overtrædelse og straf 4 6 Bemyndigelse 4 7 Ikrafttrædelse 5

Læs mere

restaffald til forbrænding Madaffald metal plast glas papir karton Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre

restaffald til forbrænding Madaffald metal plast glas papir karton Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre restaffald til forbrænding Madaffald papir karton metal plast glas Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre restaffald til forbrænding Madaffald papir karton metal plast

Læs mere

Rebild Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Rebild Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Rebild Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2015 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere