TEKNIK OG MILJØ. Miljøgodkendelse. Børge Thornvig Jensen Mørupvej 29, 7400 Herning. Sagsnr.: P

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TEKNIK OG MILJØ. Miljøgodkendelse. Børge Thornvig Jensen Mørupvej 29, 7400 Herning. Sagsnr.:09.02.00-P19-3-15"

Transkript

1 TEKNIK OG MILJØ Miljøgodkendelse Børge Thornvig Jensen Mørupvej 29, 7400 Herning Sagsnr.: P Dato:3. februar 2015

2 Stamdata for virksomheden Virksomhedens navn Virksomhedens adresse Børge Thornvig Jensen Mørupvej 29, 7400 Herning Virksomhedens telefonnr Virksomhedens mail-adresse Virksomhedens kontaktperson Virksomhedens matr.nr. Virksomhedens ejer Ejendommens ejer Børge Thornvig Jensen i Baggekær, Herning Jorder Børge Thornvig Jensen Marshwind Technology, Herning ApS, under konkurs v. Kurator: Bruun & Hjejle, Nørregade København K CVR-nr. / P-nr / Listebetegnelse, godk.bek. 669 / Omfattet af VVM, bek / Grønt regnskabs pligt, bek. 210 / K212 Anlæg, der oplagrer, omlaster, omemballerer eller sorterer ikke-farligt affald og elskrot Bilag 2, pkt. 12b På baggrund af VVM-screeningen skal der ikke udarbejdes VVM-redegørelse. Nej Aktiviteter Hovedaktivitet Sortering af erhvervsaffald, primært byggeaffald Herning Kommune Telefon Mail Sagsbehandler Henrik Thimsen Kvalitetssikring Inge Hansen

3 1. Baggrund for afgørelse Vilkår... 5 Generelt... 5 Indretning og drift... 5 Luftforurening... 6 Støj... 6 Affald... 7 Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand... 7 Egenkontrol og driftsjournaler Herning Kommunes vurdering og begrundelse... 9 Placering... 9 Til- og frakørsel... 9 Bedst tilgængelige teknik (BAT)... 9 Habitatbekendtgørelsen... 9 Høring og udtalelser... 9 Vurdering og begrundelse for vilkår Forhold til loven Efterkommelse af godkendelsens vilkår Bortfald af godkendelsen Anden lovgivning Offentliggørelse Klagevejledning Søgsmål Liste over modtagere af kopi af godkendelsen Bilag 1 Oversigtplan Bilag 2 Situationsplan Bilag 3 Kommuneplanrammer Bilag 4 Virksomhedens miljøtekniske beskrivelse Bilag 4 Oversigt over affaldstyper der modtages og afvise Bilag 5 Lovgrundlag Side 3 af 21

4 1. Baggrund for afgørelse Miljøgodkendelse Børge Thornvig Jensen søger om miljøgodkendelse til midlertidig oplagring og sortering af ikkefarligt affald forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse. Virksomheden hovedaktivitet omfatter sortering af erhvervsaffald, primært byggeaffald. Virksomhedens væsentligste miljøforhold er: Væsentligste miljøforhold Støj Kilder til forurening eller gene Kørsel til og fra virksomheden samt intern transport. Tømning af containere med usorteret affald. Aflæsning og håndtering af containere. Brug af gaffeltrucks og entreprenørmateriel. Risiko for forurening af jord, grundvand eller overfladevand Luftforurening Utætte belægninger. Støv fra modtagelse, håndtering, sortering, oplag og afhentning af bygnings- og nedrivningsaffald og andet støvende affald. Affald Affald, herunder farligt affald, der sorteres ud af affaldet. Side 4 af 21

5 2. Vilkår Herning Kommune godkender hermed det ansøgte på følgende vilkår: Generelt 1. Ved ophør af virksomhedens drift skal der træffes de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at bringe stedet tilbage i tilfredsstillende tilstand. En redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder før driften ophører. 2. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen befæstet areal menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "tæt belægning" menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet. Indretning og drift 3. Der skal på pladsen foreligge en driftsinstruktion, der beskriver, hvordan personalet skal foretage fornøden modtagekontrol, og hvordan de skal forholde sig i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld. 4. Virksomheden må kun modtage og opbevare de i tabel 1 nævnte affaldsarter/-fraktioner i de angivne mængder. Affaldsart/affaldsfraktion Anden identifikation 1 Blandet bygge- og anlægsaffald (usorteret) 2 Beton 3 Uglaseret tegl og keramik Uglaseret mur- og tagsten, keramik mv. 4 Glaseret tegl og keramik Glaseret tagsten, kloakrør m.v. 5 Hvidt sanitet Toiletter, håndvaske 6 Farvet sanitet Toiletter, håndvaske 7 Blandinger af beton, mursten, tegl og keramik 8 Imprægneret træ Trykimprægneret og vakuumimprægneret træ 9 Overfladebehandlet træ Malet eller lakeret træ 10 Træplader Spånplader, krydsfinerplader 12 Ubehandlet træ Rent konstruktionstræ 13 Glas Vinduesglas, termoruder uden PCB 14 Plast Tagrender, kloakrør m.v. Side 5 af 21

6 15 Jernskrot Armeringsjern, jernrør m.v. 16 Metalskrot Kobberrør, zink tagrender, Alu profiler m.v. 17 Kabler Elkabler, el-ledninger 16 Isolationsmateriale Glasuld, stenuld 18 Gipsbaserede byggematerialer Gipsplader, fibergipsplader 19 Affald til deponi Frasorteret ikke genanvendeligt affald 20 Affald til forbrænding Frasorteret ikke genanvendeligt brændbart affald Tabel 1 Affaldsarterne/affaldsfraktionerne i tabel 1 må bortset linjerne 4, 6 og 8 ikke indeholde farlige stoffer. 5. Affaldet skal kontrolleres ved modtagelsen og hurtigst muligt, dog senest inden ophør af næstfølgende arbejdsdag, og placeres i de dertil beregnede affaldsområder, containere, båse eller beholdere. 6. Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at afvise eller henvise til en anden affaldsmodtager, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde. Virksomheden skal herefter hurtigst muligt kontakte tilsynsmyndigheden og orientere om affaldet. 7. Papir, pap, plast og andre lette materialer skal håndteres og opbevares på en sådan måde, at det ikke giver anledning til papirflugt eller andre gener for omgivelserne. Luftforurening 8. Virksomheden må ikke give anledning til lugt- eller støvgener uden for virksomhedens område, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne. Tilsynsmyndigheden kan, såfremt der konstateres væsentlige støvgener, kræve, at støvende oplag overdækkes eller befugtes, eller at der etableres afskærmning eller befugtning af knusnings-, presnings- eller neddelingsaktiviteter. 9. Såfremt der etableres mekanisk ventilation fra bygning eller hal, hvor der opbevares eller håndteres affald, skal afkastet være opadrettet og føres mindst 1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret. Afkast fra punktudsugninger fra bygning eller hal skal være opadrettede og føres mindst 1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret. 10. Bygningsaffald med cementbundne asbestfibre skal håndteres forsigtigt, så det ikke beskadiges og kan afgive asbeststøv. Såfremt der alligevel under håndteringen sker beskadigelser, skal det i befugtet tilstand opbevares i egnet lukket, tæt emballage, der er mærket med oplysning om, at den indeholder asbest. Det må ikke omlastes før borttransport. Støj 11. Virksomhedens drift må ikke medføre, at det samlede bidrag til støjbelastningen målt udendørs i naboområderne overstiger grænseværdierne Tabel 2. De angivne værdier for støjbelastningen er de ækvivalente, korrigerede lydniveauer i db(a). Grænseværdierne for støjbelastning gælder for støjens middelværdi over referencetidsrummet (det mest støjbelastet tidsrum) som anført i Tabel 2. Side 6 af 21

7 Kl. Referencetidsrum i timer Erhvervsområder 14.E8 og 14.E19 Mandag - fredag Lørdag Lørdag Søn- og helligdage Alle dage Alle dage ,5 60 Tabel 2 Områderne refererer til Herning Kommunes Kommuneplan , jf. bilag 3 Affald 12. Affald, der spildes, skal opsamles samme dag og anbringes i de dertil indrettede containere eller affaldsområder. Filterstøv skal opsamles straks og opbevares i en tæt lukket beholder, der er mærket med indhold. 13. Alt opsamlet spild indeholdende olie eller kemikalier, herunder grus, savsmuld el.lign. anvendt til opsugning, skal opbevares og bortskaffes som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opsugningsmateriale på virksomheden. Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand 14. Blandet bygnings- og nedrivningsaffald, må kun opbevares og håndteres på befæstet areal. 15. Befæstede arealer skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret. 16. Spildolie og andet farligt affald skal opbevares i tætte, lukkede beholdere, der er markeret, så det tydeligt fremgår, hvad de indeholder. Beholderne skal være placeret under tag og beskyttet mod vejrlig. Oplagspladsen skal have en tæt belægning og være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder. Egenkontrol og driftsjournaler 17. Virksomheden skal mindst 1 gang årligt foretage en visuel kontrol af alle befæstede arealer samt gulve og sumpe. Resultatet af besigtigelse og udbedringer skal noteres i driftsjournalen. Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage dette eftersyn, dog højst 1 gang hvert tredje år. 18. Installationer, anlæg og materiel, der udgør støjkilder, skal vedligeholdes forebyggende. Støjmålinger og -beregninger 19. Tilsynsmyndigheden kan bestemme, at virksomheden ved akkrediteret støjmåling/beregning skal dokumentere, at støjgrænserne i vilkår 11 er overholdt. Side 7 af 21

8 Dokumentationen skal senest 3 måneder efter, at kravet er fremsat, tilsendes tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdene under målingen. Grænseværdier anses for overholdt, når målte eller beregnede værdier fratrukket ubestemtheden er mindre end eller lig med grænseværdien. Målingernes og beregningernes samlede ubestemthed fastsættes i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledninger. Ubestemtheden må ikke være over 3 db(a). Dokumentationen skal tilsendes tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdene under målingen. Dokumentationen skal fremsendes digitalt. Dokumentationen skal gentages, når tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. Hvis støjgrænserne er overholdt, kan der kun kræves dokumentation 1 gang om året. 20. Dokumentation for bestilling af støjmålinger/støjberegning skal indsendes til tilsynsmyndigheden senest 1 måned efter, at kravet er fremsat. 21. Dokumentationen skal ske ved akkrediteret måling eller beregning efter gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen nr. 6/1984, Måling af ekstern støj og nr. 5/1993, Beregning af ekstern støj fra virksomheder. Støjmåling skal foretages, når virksomheden er i fuld drift eller efter anden aftale med tilsynsmyndigheden. Den akkrediteret måling eller beregning skal udføres af et målefirma, som er akkrediteret af Den Danske Akkreditering- og Metrologifond (DANAK) eller et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA s multilaterale aftale om gensidig anerkendelse, til at udføre "Miljømåling - ekstern støj", samt laboratorier, der beskæftiger personer, som er certificeret af Miljøstyrelsens referencelaboratorium at udføre disse målinger. Dokumentationen skal indeholde oplysninger om beregningsforudsætningerne, som er nødvendige for at vurdere rigtigheden af beregningsresultaterne. Støjkilderne skal beskrives og deres kildestyrke angives. Driftsjournal 22. Virksomheden skal føre driftsjournal over følgende: - Dato for og resultat af inspektioner samt eventuelt foretagne udbedringer af befæstede arealer, gulve eller gruber. - Dato for hvornår der er modtaget affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og hvordan det blev håndteret og bortskaffet. - Tidspunkter for vedligeholdelse og servicering af filter, herunder udskiftning af filterposer. Ved udgangen af hvert kvartal registreres mængden af hver af de oplagrede affaldsarter. Oplysningerne indføres i journalen. Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden. Side 8 af 21

9 3. Herning Kommunes vurdering og begrundelse Placering Virksomheden ligger i et erhvervsområde som i henhold til lokalplan må anvendes til lettere industri. Afstand til nærmeste boligområde ca. 630 meter. Afstand til nærmeste bolig er ca. 400 meter Afstand til nærmeste beskyttede naturtype (et vandhul) er ca. 500 meter vest for virksomheden. Afstand til nærmeste beskyttede vandløb er ca. 500 meter vest for virksomheden. Virksomheden ligger i et område med drikkevandsinteresse. Til- og frakørsel Til- og frakørsel sker gennem erhvervsområde. Det er kommunens vurdering, at trafikken til og fra virksomheden ikke giver anledning til miljømæssige problemer. Bedst tilgængelige teknik (BAT) Da virksomhedens aktiviteter er omfattet af standardvilkår, skal der ved ansøgning ikke redegøres for bedst tilgængelig teknik inden for de områder, som standardvilkårene dækker. Miljøstyrelsen har udarbejdet standardvilkår, så de er repræsentative for de typiske virksomheder inden for en bestemt branche, og vilkårene er baseret på den bedst tilgængelige teknik inden for branchen. Habitatbekendtgørelsen Herning Kommune har vurderet projektet i henhold til habitatbekendtgørelsens 7, stk. 1. Vurdering omfatter projektets potentielle indflydelse på udpegningsgrundlaget (naturtyper samt arter) for de internationale naturbeskyttelsesområder. Forudsætninger er at der ikke er udendørs oplag, og at der ikke sker spredning af materiale fra affald ved transport til og fra hallen. Det bemærkes, at virksomheden ligger i det tegnede opland til Skjern Å og Ringkøbing Fjord, men at både overfladevand og spildevand via regnvands- og spildevandskloak afledes via Storåsystemet ti Nissum Fjord. Det vurderes, at projektet ikke vil påvirke Natura 2000-områder negativt. Det vurderes, at projektet ikke vil påvirke Bilag IV-arter negativt. Begrundelserne herfor er primært, at der er tale om indendørs håndtering af affald, at der ikke fremkommer spildevand og på grund af afstanden til nærmeste Natura 2000-områder. De relevante bilag IV arter i nærområdet er odder, spidssnudet frø, grøn mosaikguldsmed og sydflagermus. Høring og udtalelser Udkast til afgørelse er den 28. januar 2015 sendt i høring hos virksomheden. Virksomheden har den 3. februar 2015 meddelt accept af det fremsendte udkast. Side 9 af 21

10 Vurdering og begrundelse for vilkår Kommunens vurdering og begrundelse for væsentligste vilkår: Standard-vilkår afsnit Vilkår nr. Godkendelsens vilkår nr. Vurdering og begrundelse Generelt 1 1 Vilkåret er et standardvilkår 2 2 Vilkåret er et standardvilkår Indretning og drift 3 3 Vilkåret er et standardvilkår 4 4 Vilkåret er et standardvilkår Vilkåret fastsætter, hvilke affaldstyper og fraktioner der må modtages på virksomheden. Termoruder uden produktionsdato eller med produktionsdato 1997 vurderes at indeholde blød fugemasse med PCB og må derfor ikke modtages. Herning Kommune vurderer ikke at der er behov for at fastsætte maksimalt oplag. 5 5 Vilkåret er et standardvilkår 6 9 Vilkåret er et standardvilkår 7 8 Vilkåret er et standardvilkår Luftforurening 8 9 Vilkåret er et standardvilkår 9 Ikke relevant da der ikke modtages dagrenovationsaffald og haveaffald 10 9 Vilkåret er et standardvilkår 11 Ikke relevant da der ikke sker makulering af papir Vilkåret er et standardvilkår Støj Virksomheden ligger i et område som i henhold til lokalplan er udlagt til lettere industri. Dette område betragtes som områdetype 2 jf. tabel 1 i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1985 Ekstern støj fra virksomheder (støjvejledningen). Inden for erhvervsområde ligger der ingen selvstændige boliger, som kan generes af støj fra virksomheden. Da virksomhedens aktiviteter foregår indendørs vurderer Herning Kommune, at virksomheden vil kunne overholde de fastsatte støjgrænseværdier, og at støjen ikke vil give anledning til væsentlige støjgener. Side 10 af 21

11 11 Grundet virksomhedens beliggenhed og områdets anvendelse er der fastsat støjgrænseværdier for område type 2. Herning Kommune vurderer, at der ikke er andre områdetyper, der vil blive påvirket af støj fra virksomheden. Affald Opbevaring og bortskaffelse af ikke-genanvendeligt affald reguleres af Herning Kommunes regulativ for erhvervsaffald Vilkåret er et standardvilkår Vilkåret er et standardvilkår. Vilkåret er tilpasset virksomhedens indretning og drift. Virksomheden har oplyst, at al modtagelse, håndtering og opbevaring sker indendørs Beskyttelse af jord og grundvand 15 Ikke relevant da der ikke er overjordiske tanke med fyringsolie og motorbrændstof. 16 Ikke relevant da virksomheden ikke modtager skrot, der indeholder farligt affald eller flydende olie. 17 Ikke relevant da virksomheden ikke modtager skrot, der kan afgive olie eller væsker. 18 Ikke relevant da virksomheden ikke modtager skrot, der kan afgive metalstøv. 19 Ikke relevant da der ikke sker neddeling af skrot 20 Ikke relevant da virksomheden ikke modtager akkumulatorer eller batterier Vilkåret er et standardvilkår 22 Ikke relevant da virksomheden ikke modtager have- og parkaffald Vilkåret er et standardvilkår 24 Ikke relevant da der ikke vaskes materiel mv Vilkåret er et standardvilkår Egenkontrol og driftsjournal Vilkåret er et standardvilkår 18 Vilkåret supplerer standardvilkårene. For at undgå at der opstår unødvendig støj, skal installationer, anlæg og materiel, der udgør støjkilder, vedligeholdes forebyggende. Erfaringsmæssigt kan installationer og systemer med bevægelige dele give anledning til unødvendig støj på grund af manglende eller dårlig vedligeholdelse. 19 Vilkåret supplerer standardvilkårene. Vilkåret skal sikre, at tilsynsmyndigheden har mulighed for at kræve, at virksomheden skal dokumentere, at støjvilkår er overholdt. Normalt vil tilsynsmyndigheden kun tage vilkåret i anvendelse, hvis der er begrundet mistanke om, at støjvilkår ikke er overholdt. Side 11 af 21

12 20 Vilkåret supplerer standardvilkårene. Vikåret skal sikre, at målinger er bestilt i så god tid, at fristen i vilkår 19 kan overholdes. 21 Vikåret er et supplement til standardvilkårene Vilkåret er et standardvilkår Tabel 3 Side 12 af 21

13 4. Forhold til loven Virksomheden er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2, listepunkt K212 og dermed standardvilkår i bilag 1, afsnit 21 i Bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed nr. 682 af 18. juni Afgørelsen omfatter: Miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelsesloven 33 og godkendelsesbekendtgørelsen Godkendelsen er givet på grundlag af ansøgningen og supplerende oplysninger. Virksomhedens indretning og drift skal være i overensstemmelse ansøgning, supplerende oplysninger og de ændringer, der fremgår af beskrivelsen og vilkårene i denne godkendelse. En kopi af miljøgodkendelsen skal til enhver tid være tilgængelig på virksomheden for de personer, der har ansvaret for virksomhedens indretning og drift. Fremtidige nye aktiviteter, ændringer eller udvidelser såvel bygningsmæssigt som driftsmæssigt, som kan indebære forurening, herunder affaldsfrembringelse, må ikke påbegyndes, før der foreligger en afgørelse fra kommunen. Det er kommunen, der afgør om godkendelse er nødvendig (miljøbeskyttelsesloven 33 og 37). Efterkommelse af godkendelsens vilkår Vilkår skal efterkommes straks efter ibrugtagning af godkendelsen. Bortfald af godkendelsen Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 2 år fra godkendelsesdatoen. Godkendelsen bortfalder, hvis de godkendelsespligtige aktiviteter ikke har været i drift i 3 på hinanden følgende år, jf. miljøbeskyttelseslovens 78a, stk. 1. Hvis driften genoptages, kræves der ny godkendelse. Begrundelsen for godkendelsespligten er, dels at omgivelserne i almindelighed vil have disponeret i tillid til, at virksomhedens drift er ophørt, dels at godkendelsen kan hvile på forældede vilkår, hvorfor forudsætningen for fortsat drift er en nyvurdering af virksomheden og vilkårene for driften. Anden lovgivning Virksomheden er ud over godkendelsesbekendtgørelsen bl.a. omfattet af: Herning Kommunens regulativ for erhvervsaffald Affaldsbekendtgørelsen Bekendtgørelse om anvendelse af restprodukter og jord til bygge- og anlægsarbejder og om anvendelse af sorteret, uforurenet bygge- og anlægsaffald Offentliggørelse Afgørelsen offentliggøres ved annoncering på kommunens hjemmeside den 3. februar Derudover orienteres en række interessenter direkte jf. liste over modtagere af kopi af afgørelsen. Miljøgodkendelsen kan i klageperioden ses på kommunens hjemmeside Klagevejledning Der kan efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 11 klages over kommunens afgørelse. Side 13 af 21

14 Følgende kan klage: Ansøgeren, Sundhedsstyrelsen - Embedslægeinstitutionen Nord samt enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Der kan desuden klages af visse organisationer, som angivet i lovens Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, skal du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af Klageportalen ligger på og Du logger på eller ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Herning Kommune i Klageportalen. Klagen skal være tilgængelig for Herning Kommune senest den 3. marts Når du klager, skal du betale et gebyr på kr Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Herning Kommune, der har truffet afgørelse i sagen. Herning Kommune videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. Der gøres opmærksom på, at der til enhver tid er adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som tilsynsmyndigheden har, samt i sagen i øvrigt. Ansøgeren vil få besked, hvis andre klager over afgørelsen. En klage over en afgørelse efter miljøbeskyttelseslovens 33 har ikke opsættende virkning. Ved klage kan Natur- og Miljøklagenævnet dog bestemme, at klagen har opsættende virkning. Udnyttelse i klageperioden og mens eventuel klage behandles sker på eget ansvar. Søgsmål Ifølge miljøbeskyttelseslovens 101 kan afgørelsen prøves ved domstolene. Sag skal anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort. Liste over modtagere af kopi af godkendelsen Sundhedsstyrelsen Nord Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, Friluftsrådet, kreds Midtvestjylland Marshwind Technology, Herning ApS, att. Kurator: Bruun & Hjejle, Nørregade København K Side 14 af 21

15 Bilag 1 Oversigtplan Side 15 af 21

16 Bilag 2 Situationsplan Side 16 af 21

17 Bilag 3 Kommuneplanrammer Side 17 af 21

18 Bilag 4 Virksomhedens miljøtekniske beskrivelse Den miljøtekniske beskrivelse er udarbejdet på baggrund af virksomhedens beskrivelse. Beskrivelse: Sortering af erhvervsaffald. Karakteren af affaldet domineres af bygningsaffald. Vægtmæssigt vil inert materiale formentlig udgøre langt størstedelen. Fra denne del vil bl.a. beton kunne afleveres til knusning hos entreprenør. Metaller ligeledes afleveres til modtagere af skrot. De primære bestanddele i den brændbare del vil være ikke-imprægneret træ, PVC-plast, pap og papir, som kan genbruges af relevante industrier. Der vil naturligvis også blive en fraktion, som vil skulle afleveres til forbrænding. Derudover vil der blive en lang række mindre fraktioner, som f. eks. dæk, gulvtæpper, glas. Det må påregnes, at der vil blive en restfraktion, som vil skulle deponeres. Forventelig vil denne fraktion vægtmæssigt være mindre end 10 %. Oversigt over hvilke affaldstyper der modtages og afvises fremgår af bilag 4. Aktiviteten skal foregå på en, for virksomheden, ny lokalitet i lejede lokaler. Sorteringen vil foregå inden døre med hjælp af relevant materiel. Der anvendes modificeret mindre gravemaskine og en læssemaskine. Affaldet ankommer med lastbil eller lastbil-containere. Læsses af på gulvet, hvor gravemaskinen griber de forskellige dele og drejer rundt og afleverer i de respektive bokse. Disse bokse er lavet ved, at der i lokalet er opsat betonelementer, som opdeler rummet i mindre rum, bokse. Når der er opsamlet nok materiale af en enkelt eller flere fraktioner, læsses det igen på lastbil og bortkøres til relevant modtager. Alle materialer som køres til sortering vejes og alle de sorterede fraktioner vejes ved bortkørsel eller af de respektive modtagere. Således vil materiale flowet altid kunne dokumenteres. Ved arbejde med støvende materialer, vil støvet blive dæmpet med et sprinkleranlæg. Etableringen: Virksomhedens aktivitet kræver ikke nybygning eller egentlige ændringer bortset fra ovennævnte foranstaltninger. Driften vil kunne påbegyndes inden for en uge efter modtagelse af tilladelse. Placering og driftstid: Aktiviteten placeres i den vestligste ende af bygning (se oversigtsplan bilag 1) og omfatter 400m 2. Lokaliseringen er kendetegnet af, at der er relativ langt til nærmeste beboelse, og der er gode trafikale forhold, hvor den afledte lastvognstrafik ikke forventes at give problemer. Driftstiden vil være i normal arbejdstid i perioden 07:00 til 16:30 mandag til og med fredag på almindelige arbejdsdage. Støjbelastningen vil være stærkt mindsket af, at aktiviteterne foregår inden døre. Støjkilderne vil være Læssemaskinen, gravemaskinen og de lastbiler, som bringer og henter materialerne. Der kommer ikke til at forekomme knusning af beton på stedet. Indretning: Se vedlagte skitse (bilag 2). Gulvet består af in-situ støbt beton. Der bliver ikke tale om stationært materiel ud over de flytbare rumdelere (betonelementer), som fungerer som boksvægge. Der vil ikke findes tanke og beholdere. Der vil kunne anbringes lastbilcontainere inden døre, hvor det ad hoc vil være hensigtsmæssigt i forhold til sorteringen. Der vil ikke være nogen vaskeplads, idet det forventes, at man vil anvende faciliteterne på virksomhedens adresse på Hvidelvej. Side 18 af 21

19 Der vil ikke være nogen form for ventilation af lokalet og dermed heller ikke noget luftafkast. Der vil ikke være afløb fra det pågældende areal, som derfor ikke vil være tilsluttet kloaknettet. Side 19 af 21

20 Bilag 4 Oversigt over affaldstyper der modtages og afvise EAKgruppe EAK-nr. Affaldstype Modtages Afvises Beton x Mursten x Tegl og keramik x Blandet beton, tegl og keramik m. farligt indhold x Blandet beton, tegl og keramik u. farligt indhold x Træ x Glas x Plast x Træ, glas og plast med farlige stoffer x Bitumenholdige blandinger med kultjære x Bitumenholdige blandinger uden kultjære x Kultjære og tjærede produkter x Kobber, bronze og messing x Aluminium x Bly x Jern og stål x Tin x Blandet metal x Metalaffald forurenet m. farlige stoffer x Kabler med olie, kultjære eller andet farligt x Kabler uden farlige stoffer x Jord og sten med farlige stoffer x jord og sten uden farlige stoffer x Jernbaneballast med farligt stoffer x Jernbaneballast uden farligt stoffer x Isolationsmateriale med asbest x Andet isolationsmateriale af eller med asbest x Isolationsmateriale uden asbest x Asbestholdige byggematerialer x Asbestholdige byggematerialer, støvende x Gibsbaserede byggematerialer m. farligt indhold x Gibsbaserede byggematerialer u. farligt indhold x Bygningsaffald med kviksølv x Bygningsaffald med PCP x Andet affald (også blandet) med farlige stoffer x Blandet bygnings og nedrivningsaffald u. farligt x Side 20 af 21

21 Bilag 5 Lovgrundlag Godkendelsen er givet på følgende lovgrundlag fra Miljøministeriet (inklusive eventuelle ændringer til den anførte lovgivning, der er gældende på godkendelsestidspunktet): Lov om miljøbeskyttelse nr. 358 af 6. juni 1991, jf. lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, nr. 669 af 18. juni 2014 (godkendelsesbekendtgørelsen). Bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed nr. 682 af 18. juni Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning, nr af 6. november 2014 (VVM-bekendtgørelsen). Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter nr. 408 af 1. maj 2007 (habitatbekendtgørelsen). Der er endvidere benyttet følgende vejledninger/orienteringer fra Miljøstyrelsen: Ekstern støj fra virksomheder nr. 5/1984. Beregning af ekstern støj fra virksomheder nr. 5/1993. Copyright Kortmateriale er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen. Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen /2000 Luftfotos Danmarks Digitale Ortofoto - er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Cowi. DDO, Copyright COWI Side 21 af 21

VVM-screeningsafgørelse. Miljøgodkendelse. MFC A/S Karupvej 30, Fårbæk, 7470 Karup

VVM-screeningsafgørelse. Miljøgodkendelse. MFC A/S Karupvej 30, Fårbæk, 7470 Karup TEKNIK OG MILJØ Dato: 5. december 2013 Sagsnr.: 09.02.00-P19-16-13 VVM-screeningsafgørelse Miljøgodkendelse Karupvej 30, Fårbæk, 7470 Karup Herning Kommune behandler og gemmer alle dokumenter i alle sager

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse

Tillæg til miljøgodkendelse TEKNIK OG MILJØ Tillæg til miljøgodkendelse Godkendelse af forbehandlingsanlæg for lyskilder på Baggeskærvej 15 og færdigvarelager på Baggeskærvej 12 Baggeskærvej 15, 7400 Herning Sagsnr.: 09.02.00-P19-18-15

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse

Tillæg til miljøgodkendelse TEKNIK OG MILJØ Tillæg til miljøgodkendelse Fremstilling af produkter i fiberbeton og støbeforme Norgesvej 4-8, 7480 Vildbjerg Sagsnr.:09.02.00-P19-11-15 Dato:9. juli 2015 Stamdata for virksomheden Virksomhedens

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ. Tillæg til miljøgodkendelse. HedeDanmark A/S Døvlingvej 6, 6933 Kibæk. Sagsnr.: 09.02.00-P19-9-15

TEKNIK OG MILJØ. Tillæg til miljøgodkendelse. HedeDanmark A/S Døvlingvej 6, 6933 Kibæk. Sagsnr.: 09.02.00-P19-9-15 TEKNIK OG MILJØ Tillæg til miljøgodkendelse HedeDanmark A/S Døvlingvej 6, 6933 Kibæk Sagsnr.: 09.02.00-P19-9-15 Dato: 18. februar 2015 Stamdata for virksomheden Virksomhedens navn Virksomhedens adresse

Læs mere

Miljøgodkendelse. Værdipark Skanderborg, Renosyd I/S Sverigesvej 13, 8660 Skanderborg SKANDERBORG KOMMUNE

Miljøgodkendelse. Værdipark Skanderborg, Renosyd I/S Sverigesvej 13, 8660 Skanderborg SKANDERBORG KOMMUNE Miljøgodkendelse Værdipark Skanderborg, Renosyd I/S Sverigesvej 13, 8660 Skanderborg SKANDERBORG KOMMUNE 1 Værdipark Skanderborg, Renosyd I/S Sverigesvej 13 8660 Skanderborg Skanderborg Kommune Adelgade

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Jørgen Rasmussen Gruppen A/S, Rørdalsvej 244, 9220 Aalborg Øst

Tillæg til miljøgodkendelse af Jørgen Rasmussen Gruppen A/S, Rørdalsvej 244, 9220 Aalborg Øst #BREVFLET# Click here to enter text. Udkast til tillæg 2014 til miljøgodkendelse af Jørgen Rasmussen Gruppen A/S, Rørdalsvej 244 Aalborg Kommune, IndustriMiljø, MEF Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby

Læs mere

Godkendelse i henhold til miljøbeskyttelsesloven af S. P. Jensen A/S Kloak & Miljøservice, Flødalvej 18, 9230 Svenstrup J.

Godkendelse i henhold til miljøbeskyttelsesloven af S. P. Jensen A/S Kloak & Miljøservice, Flødalvej 18, 9230 Svenstrup J. #BREVFLET# Click here to enter text. prøve Aalborg Kommune, Miljø, MEF Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby S. P. Jensen A/S Kloak & Miljøservice Flødalvej 18 9230 Svenstrup J. 7. juli 2015 Godkendelse

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. Miljøgodkendelse til etablering af nedknusningsanlæg på Sønderhedevej 56, 6780 Skærbæk. Afgørelse om ikke VVM-pligt

MILJØGODKENDELSE. Miljøgodkendelse til etablering af nedknusningsanlæg på Sønderhedevej 56, 6780 Skærbæk. Afgørelse om ikke VVM-pligt Miljø og Natur Rie J. Eilersen Direkte tlf.: +4574929241 Mail: rje@toender.dk Sags id.: 09.02.16-P19-8-14 Ks: HAL 8. januar 2015 MILJØGODKENDELSE Miljøgodkendelse til etablering af nedknusningsanlæg på

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND

MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND oplag af genbrugsasfalt Colas Danmark A/S Djeldvej 26 A, 7830 Vinderup MILJØGODKENDELSE MEDDELT I HEN- HOLD TIL BEKENDTGØRELSE AF LOV

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S

Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S UDKAST April 2015 Stamdata for Expladan Recycling A/S Virksomhedens

Læs mere

Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup By, Gørding

Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup By, Gørding Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 3. juli 2014 Sagsbehandler Anitta Knattrup Telefon direkte 76 16 13 94 Sags id 14/2361 Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup

Læs mere

MILJØGODKENDELSE OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT

MILJØGODKENDELSE OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT MILJØGODKENDELSE OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT Danish Car Service Viborgvej 792 12. sept. 2012 1 Sagsnr.: MIL/11/1554 Sagsbeh.: UR K.S.: HK Miljøgodkendelse af listevirksomhed i henhold til kap. 5 i lovbekendtgørelse

Læs mere

Miljøgodkendelse. Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg. Lodskovvej 27 5863 Ferritslev

Miljøgodkendelse. Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg. Lodskovvej 27 5863 Ferritslev Miljøgodkendelse Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg Vi meddeler miljøgodkendelse til Miljøservice A/S til opbevaring af spildevandsslam i beholder på Stubbedam 6, 5600 Faaborg Lodskovvej

Læs mere

ScrapTrans A/S Stilbjergvej 1 A, 7190 Billund

ScrapTrans A/S Stilbjergvej 1 A, 7190 Billund Miljøgodkendelse ScrapTrans A/S Stilbjergvej 1 A, 7190 Billund Dato: 01.07.2010 Afdeling: Natur og Miljø Sagsnr.: 09/16130 KSnr.: P8.5.1 Sagsbehandler: LTN Kvalitetssikring: GSK Billund Kommune, Jorden

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kemikalieoplag på del af matr. nr. 1207 k, Esbjerg Bygrunde. Schlumberger Danmark a/s. Tværkaj 2, 6700 Esbjerg

Miljøgodkendelse af Kemikalieoplag på del af matr. nr. 1207 k, Esbjerg Bygrunde. Schlumberger Danmark a/s. Tværkaj 2, 6700 Esbjerg Schlumberger Danmark a/s Tværkaj 2 6700 Esbjerg Sendt pr. mail: Esbjerg-reception@slb.com Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 19. august 2013 Sags id 2012-18769 Sagsbehandler Sonja Gubi Knudsen Telefon direkte

Læs mere

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indledning... 3 3 Stamoplysninger... 3 4 Afgørelse...

Læs mere

Miljøgodkendelse. Fyringsanlæg hos KiMs A/S Sømarksvej 31, 5471 Søndersø

Miljøgodkendelse. Fyringsanlæg hos KiMs A/S Sømarksvej 31, 5471 Søndersø Miljøgodkendelse Fyringsanlæg hos KiMs A/S Sømarksvej 31, 5471 Søndersø Miljømyndighed Nordfyns Kommune Godkendt den 18. marts 2015 Dokument nr. 480-2015-138845 Sags nr. 480-2011-48313 Indhold Stamoplysninger...

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. Bioman ApS

MILJØGODKENDELSE. Bioman ApS MILJØGODKENDELSE Bioman ApS 25. juni 2015 1 Sagsnr.: edoc 15/009639 Sagsbeh.: Lars Stenvang Hansen K.S.: Boris Schuleit Miljøgodkendelse af listevirksomhed i henhold til kap. 5 i lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Miljøgodkendelse af Danbor Service A/S, Måde Industrivej 36, 6700 Esbjerg

Miljøgodkendelse af Danbor Service A/S, Måde Industrivej 36, 6700 Esbjerg Danbor Service A/S Måde Industrivej 36 6700 Esbjerg Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 20. december 2013 Sagsbehandler Ulla Feldt Baggesgaard/kjlh Telefon direkte 76 16 13 95 Sags id 2007-1460 Miljøgodkendelse

Læs mere

Virksomhedens hovedaktivitet er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens 1 bilag 2, listepunkt:

Virksomhedens hovedaktivitet er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens 1 bilag 2, listepunkt: Hedensted Maskinfabrik A/S Mosetoften 6 8722 Hedensted (Sendt med digital post til cvr.nr.: 20004630) Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Mette Christina Hedegaard Direkte

Læs mere

Miljøgodkendelse af anlæg til fremstilling af sprinklervæske m.m.

Miljøgodkendelse af anlæg til fremstilling af sprinklervæske m.m. Curesin A/S Olievej 2 6700 Esbjerg Sendt pr. henrik@curesin.dk Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 22. maj 2013 Sags id 2012-22587 Sagsbehandler Bodil D. Kristensen/sgk Telefon direkte 76 16 13 87 E-mail bdk@esbjergkommune.dk

Læs mere

Miljøgodkendelse Zastrow Bioenergi Langehede 71 5471 Søndersø

Miljøgodkendelse Zastrow Bioenergi Langehede 71 5471 Søndersø Miljøgodkendelse Zastrow Bioenergi Langehede 71 5471 Søndersø Miljømyndighed: Nordfyns Kommune Godkendt den 2. juli 2015 Dokument nr. 480-2015-249053 Sags nr. 480-2015-76276 Indhold Stamoplysninger...

Læs mere

Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup

Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup Side 1 Miljøgodkendelse af listevirksomhed I henhold til 33 i lovbekendtgørelse nr. 875 af 26. juni 2010 til

Læs mere

Miljøgodkendelse til Nordfyns Biogas A.m.b.a.

Miljøgodkendelse til Nordfyns Biogas A.m.b.a. Miljøgodkendelse til Nordfyns Biogas A.m.b.a. Miljøgodkendelse af Nordfyns Biogas A.m.b.a., Odensevej 156, 5400 Bogense, i henhold til Miljøbeskyttelseslovens kap.5 Dato: 24. september 2013 Godkendt af:

Læs mere

Udkast til Miljøgodkendelse. Fuglsang Biogas Fuglsangsvej 100-102 8450 Hammel

Udkast til Miljøgodkendelse. Fuglsang Biogas Fuglsangsvej 100-102 8450 Hammel Udkast til Miljøgodkendelse Fuglsang Biogas Fuglsangsvej 100-102 8450 Hammel dd.måned 2015 Stamdata for virksomheden Virksomhedens navn: Listebetegnelse: Virksomhedens adresse: Matr. nr.: Virksomhedens

Læs mere

Støj 5. Virksomhedens bidrag til støjniveauet uden for eget areal må ikke overstige følgende

Støj 5. Virksomhedens bidrag til støjniveauet uden for eget areal må ikke overstige følgende Teknik og Miljøafdelingen Natur og Miljø Hjulby Automatdrejning A/S Krogvænget 5 5800 Nyborg Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Per Jürgensen Tlf. 63337154 E-mail:

Læs mere

Miljøgodkendelse til Haarslev Industries A/S

Miljøgodkendelse til Haarslev Industries A/S Miljøgodkendelse til Haarslev Industries A/S Tillæg til miljøgodkendelse af Haarslev Industries A/S, Bogensevej 85, 5471 Søndersø, i henhold til Miljøbeskyttelseslovens kap.5 Dato: 9. oktober 2014 Godkendt:

Læs mere

Der meddeles miljøgodkendelse, VVM-tilladeles og spildevandstilladelse til drift af biogasanlæg.

Der meddeles miljøgodkendelse, VVM-tilladeles og spildevandstilladelse til drift af biogasanlæg. Teknik og Miljøafdelingen Natur og Miljø NGF Nature Energy Biogas A/S Ørbækvej 260 5220 Odense SØ Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Per Jürgensen Tlf. 63337154

Læs mere

Kommunekemi a/s. Revurdering af Generelle miljøforhold.

Kommunekemi a/s. Revurdering af Generelle miljøforhold. Kommunekemi a/s Revurdering af Generelle miljøforhold. Kommunekemi a/s Att. Ninna Johnsen Lindholmvej 3 5800 Nyborg Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ODE-431-00033 Ref. Johje/klhou Den 27. november 2009

Læs mere

Retsbeskyttelsen for miljøgodkendelsen udløber 8 år efter at godkendelsen er endeligt meddelt.

Retsbeskyttelsen for miljøgodkendelsen udløber 8 år efter at godkendelsen er endeligt meddelt. Teknik- og Miljøafdeling NC-Miljø ApS Generalgyden 4 5853 Ørbæk Dato: 23-07-07 Sagsbehandler: Per Jürgensen Direkte tlf: 6333 74 E-mail: pej@nyborg.dk Sagsid.: 07/2752. Miljøgodkendelse og spildevandstilladelse

Læs mere