LOKALPLAN for et erhvervsområde, Ventrupgård Nord

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALPLAN 14.24 for et erhvervsområde, Ventrupgård Nord"

Transkript

1 LOKALPLAN for et erhvervsområde, Ventrupgård Nord GREVE KOMMUNE RÅDHUSHOLMEN GREVE TLF

2 Denne lokalplan er udarbejdet af Greve Kommune, Teknisk Forvaltning. Lokalplanen er vedtaget af Greve Byråd den 25. marts Trykt i april Indholdsfortegnelse Redegørelse side 3 Lokalplanens bestemmelser side 17 Bilag Områdets afgrænsning Bilag 1 Områdets inddeling og arealanvendelse Bilag 2 Principielle beplantningsplaner Plantelister Bilag 3A Bilag 3B Servitutter m.m. Bilag 4

3 REDEGØRELSE Områdets beliggenhed og omgivelser Lokalplanområdet ligger umiddelbart vest for Køge Bugt Motorvejen, mellem Greve Centervej og Grevestien, som begge er omfattet af lokalplanen. Mod sydvest ligger det åbne landskab omkring Greve Museum og Kirkemosegård. Naboarealerne mod syd, Ventrupgård Syd, er et byggemodnet og delvist bebygget erhvervsområde. Naboarealerne nord for Greve Centervej, Tværhøjgård, er reserveareal til fremtidige erhvervsformål og andre byformål af regional interesse. Eksisterende forhold Lokalplanen omfatter et byzoneareal på ca. 45 ha. ekskl. Greve Centervej. Hovedparten af området ejes af 7 forskellige private grundejere, mens Greve Kommune ejer et mindre areal i områdets sydvestlige del. Det meste af området benyttes i dag til landbrugsformål. 3

4 En del af Ventrupgårds bygninger anvendes til erhverv. Desuden findes enkelte boliger, tre ved Ventrupvej og to ved Greve Centervej. Terrænet består af et højtliggende plateau i områdets vestlige del, beliggende i kote 15. Herfra er der et terrænfald ned mod Grevebækken til kote 8 9. Det mest markante fald sker umiddelbart syd for matr.nr. 6 aæ, hvor det over en bredde på 30 m falder 2,5 m. Udover de markante egetræer omkring Ventrupgård og træer langs tilkørslen til Greve Centervej 55, findes der bevaringsværdige træer i planområdet i en lund nær motorvejen. Her findes også en fredet granitbro over Grevebækken. Grevebækken er beskyttet ifg. Naturbeskyttelseslovens 3. Områdets vestlige del gennemskæres af Ventrupvej, der giver vejadgang til tre parcelhuse på matr. nr. 13 x, 13 z og 13 dø og til virksomheder på matr.nr. 6 a samt bebyggelse på matr.nr. 6 aæ. En række store ledningsanlæg ligger i kanten af området mod motorvejen. I nord sydgående retning, parallelt med motorvejen, forløber Københavns Vands hovedforsyningsledning i et 10 m bredt servitutbælte. Nærmere motorvejen findes NESA s højspændings-anlæg som luftledninger i et 25,5 m bredt servitutbælte. Mellem højspændingsledningerne og motorvejen ligger HNG s naturgasledning i et 10 m bredt servitutbælte. Der findes en slamtrykledning nærmest motorvejen i et 4 m bredt servitutbælte. Endelig findes en regnvandsledning, beliggende mellem indkørslen til Greve Centervej 55 og Grevebækken. Servitutterne for ovennævnte ledninger opretholdes. De medfører en række begrænsninger for beplantning, bebyggelse og andre anlæg. Andre servitutter, der overflødiggøres som følge af lokalplanens bestemmelser, bliver ophævet med planen. Der er konstateret en grundvandsforurening i området, som fortsat overvåges. Roskilde Amt har kortlagt 5 arealer med forurenet jord. Disse indeholder bl.a. tungmetaller, men udgør ingen trussel for grundvandet. Der foreligger rapport om jordbundsforholdene. Generelt skønnes det ikke nødvendigt med ekstra fundering af byggerier udover de to steder, hvor der er blød bund, men grundejerne rådes til af foretage geotekniske undersøgelser (boreprøver) før der bygges. Ovennævnte forhold fremgår af bilag 4 (bagerst i lokalplanen). Terrænforhold og bevaringsværdige træer og beplantning er vist på bilag 2. 4

5 Lokalplanens baggrund Denne lokalplan nr er udarbejdet på baggrund af et tidligere forslag nr , der blev fremlagt til offentlig debat i perioden fra 9. marts til 10. maj Lokalplanforslaget nr for Ventrupgård Nord blev udarbejdet på foranledning af en af de store grundejeres ønske om udstykning til mindre erhvervsgrunde. Lokalplanforslaget blev ikke vedtaget, fordi Lov om ændring af lov om projektering af jernbaneanlæg København- Ringsted medførte, at Banestyrelsen først skulle afklare linieføringen, inden lokalplanen kunne fastlægge arealreservationen. Det skete i slutningen af 2001 og medførte, at erhvervsområdet skulle indskrænkes. I mellemtiden ændredes forudsætningerne for lokalplanforslaget på følgende vigtige punkter. Salg af kommunens grunde i erhvervsområderne Greve Main og Ventrupgård Syd gik i stå efter den 11. september Kommuneplanen forudsætter, at disse områder er udbyggede, før en udvikling af Ventrupgård Nord kan ske. Med de foregående års udbygningstakt forventede kommunen, at grundene ville være solgt, inden Ventrupgård Nord var byggemodnet. Denne forudsætning holdt ikke. Imens grundejerne og overordnede myndigheder afklarede deres ønsker med området, konstaterede Byrådet i forbindelse med en ny renovations-ordning behov for en genbrugsstation og vurderede, at denne trafikalt og miljømæssigt placeres bedst i Ventrupgård Nord nærmest motorvejen. For at sikre en god afvikling af trafikken i området i sammenhæng med eksisterende erhvervsområder mod syd og fremtidigt erhvervsområde mod nord, fastlægger lokalplanen et sammenhængende vejnet, der giver fleksible udstykningsmuligheder, som kan imødekomme den store efterspørgsel på erhvervsgrunde, som først nu igen begynder at vise sig. En af de store grundejere i lokalplanområdets vestlige del tilbød ejerne af de tre grunde med boliger langs Ventrupvej, at købe de tre ejen- 5

6 domme til en på forhånd aftalt pris på den betingelse, at Byrådet vedtog en lokalplan for hele Ventrupgård Nord. Det forudsattes at planen ikke afveg væsentligt fra det første forslag, der ikke gav mulighed for boliger i erhvervsområdet, for at undgå miljøkonflikter. To af grundejerne tog imod tilbudet, og ønskede derefter lokalplanen vedtaget hurtigst muligt. Den tredje afslog tilbudet. Byrådet besluttede på dette grundlag at udarbejde nyt lokalplanforslag for hele Ventrupgård Nord erhvervsområde og fremlægge det til offentlig debat, frem for at begrænse lokalplanen til den østlige del af området, hvor genbrugsstationen skal etableres. Det er dog stadig en meget vigtig forudsætning, at de store grundejere og kommunen sammen finansierer den infrastruktur, der er nødvendig for, at området kan fungere tilfredsstillende. Vejnettet skal således være private fællesveje, der ligesom beplantningsbælterne og de fælles grønne områder tilskødes grundejerforeningen, der skal påtage sig anlæg og vedligeholdelse. Byrådet ønskede derfor, at der inden planens vedtagelse opnåedes enighed med grundejerne om lokalplanforslaget og om en fordelingsnøgle for udgifterne til anlæg og fremtidig vedligeholdelse af samtlige fordelingsveje og grønne fælles arealer indenfor lokalplanområdet. Fordelingsnøglen skulle fastlægges i en deklaration, som grundejerne lod tinglyse på ejendommene, før lokalplanen blev vedtaget. Fordelingsnøglen tager udgangspunkt i ejendommenes størrelse. Genbrugsstationen Genbrugsstationen er en kommunal modtageplads for indsamling af genanvendelige materialer og affald. Der kan ud over normal drift af genbrugsstationen påregnes lette oparbejdningsaktiviteter som: flisning, neddeling af flamingo o.l., makulering af papir, afmontering af dæk og fælge, ballepresning af papir, plast o.l., sortering af flasker, batterier samt evt. andet. Genbrugsstationen vil ikke være mere belastende end de virksomheder lokalplanen i øvrigt giver mulighed for. Kommunen har analyseret de trafikale konsekvenser af forskellige placeringer i kommunen og vurderet, at en genbrugsstation i Ventrupgård Nord er den bedst tilgængelige i forhold til flertallet af brugerne. En placering her medfører mindst mulig trafik på kommunens overordnede vejnet og således færrest mulige gener for boligerne ved disse veje. Kommunen har bedt Hovedstadens Udviklingsråd (HUR) om at vurdere om en genbrugsstation indenfor lokalplanområdet vil udløse krav om en såkaldt VVM (Vurdering af Virksomhedens påvirkning af Miljøet). HUR meddelte 25. sept på baggrund af en vurdering af notatet VVM-screening af genbrugsstation, Greve kommune af 14. august 2002, at ingen af de fire alternative placeringer af genbrugsstationen vil påvirke miljøet væsentligt, og at etablering af genbrugsstationen indenfor lokalplanområdet derfor ikke er VVM-pligtig. 6

7 Trafikale konsekvenser af erhvervsområdernes udbygning. Der er foretaget trafikberegninger med Greve kommunes trafik- og miljømodel, TTM. Der er gennemført beskrivelse af trafikken i år 2000 (situation 1) og beregninger af trafikforholdene i trafikudviklingen frem til 2012 for en situation uden udbygning af (VN) Ventrupgård Nord (situation 2), fuld udbygning af VN, (situation 3) og fuld udbygning af både VN og et erhvervsområde på Tværhøjgård (situation 4). Beregningerne er foretaget for de overordnede fordelingsveje i en større omkreds. Nedenfor gengives udviklingen på Greve Centervej, Greve Landevej og Greve Bygade. For situation 3 og 4 er hovedfordelingsvejen Ventrupparken lagt ind i modellen. Desuden forudsættes det, at områderne stort set indeholder samme type virksomheder som i erhvervsområderne Greve Main og Ventrupgård Syd. I situation 1 passerer der på Greve Centervej (mellem motorvejen og Greve Landevej) køretøjer pr. døgn. På Greve Landevej mellem Greve Centervej og Greve Bygade passerer køretøjer og i Greve Bygade (mellem kirken og Greve Landevej) passerer 1800 køretøjer pr. døgn (årsgennemsnit). I situation 2 (uden udbygning af erhvervsområderne) stiger trafikken på Greve Landevej til køretøjer pr. døgn. På Greve Centervej og i Greve Bygade vil trafikken være uændret. I situation 3, hvor Ventrupgård er fuldt udbygget, vil trafikken til/fra erhvervsområdet øges med knap bilture pr. døgn. Bidraget fra genbrugsstationen udgør ca. 700 ture. Disse vil dog ikke være jævnt fordelt over ugen, men koncentreres i weekenden, hvor den øvrige trafik for erhvervsvirksomhederne vil være mindre. De største trafikstigninger, i forhold til situation 2, vil forekomme på Greve Centervej mellem Ventrupparken og motorvejen, hvor trafikken øges med godt køretøjer i døgnet. Som følge af åbningen af Ventrupparken sker der på trods af erhvervsudbygningen et mindre fald i trafikken på Greve Landevej og i Greve Landsby er der kun en svag stigning. Greve Bygades vestlige del påvirkes slet ikke. I situation 4 ændres tallene i forhold til situation 2 på Greve Centervej med henholdsvis mellem motorvejen og Ventrupparken og fra Ventrupparken til Greve Landevej. På Greve Landevej falder døgntrafikken lidt mindre end i situation 3 og i Greve Bygade er der stadig kun marginale ændringer. Det må således forventes, at Greve Centervej på strækningen mellem motorvejen og Ventrupparken skal udbygges. Beregningerne viser desuden, at der forventes betydelig stigning i døgntrafikken på Greve Centervej øst for motorvejen og på Blågårdsvej, hvorimod den vil falde på Holmeagervej. 7

8 Lokalplanens indhold Formål Lokalplanen skal først og fremmest sikre arealer til genbrugsstationen og arealer til, at hovedfordelingsvejen Ventrupparken - kan føres videre fra erhvervsområdet Ventrupgård Syd til forbindelse med Greve Centervej således, at vejnettet i nuværende og fremtidige erhvervsområder vest for motorvejen forbindes og erhvervstrafikken belaster kommunens øvrige vejnet mindst muligt. Genbrugsstationen forventes færdiganlagt i foråret 2004 og den vil medføre betydelig trafik. Derfor skal lokalplanen afklare den fremtidige vejstruktur. Kommuneplanen bestemmer, at kommunens erhvervsområder skal udbygges fra syd mod nord, og at erhvervsområderne Greve Main og Ventrupgård Syd skal udbygges, før Ventrupgård Nord påbegyndes. Trafikanalyser viser imidlertid, at genbrugsstationen ligger bedst i Ventrupgård Nords østlige del. Desuden giver lokalplanerne for de øvrige erhvervsområder ikke mulighed for en genbrugsstation. Derfor ophæves kommuneplanens bestemmelser om rækkefølgen for erhvervsområdets udbygning med et tillæg til kommuneplan Indhold I områderne, der udlægges til erhverv, må bebyggelse kun indrettes til virksomheder indenfor fremstillings-, transport-, lager- og engrosvirksomhed. I den sydlige del, hvor der kan udstykkes små grunde, kan der tillige drives håndværksvirksomhed. Der gives mulighed for detailhandel, begrænset i overensstemmelse med regionplanens retningslinier til særlig arealkrævende virksomheder (automobilsalg, trælast m.v.) og i mindre omfang salg af egne på stedet fremstillede produkter. Der tillades ikke boliger i lokalplanområdet. Lokalplanen udlægger mod øst areal til udvidelsen af Køge Bugt Motorvejen og til ny jernbanelinie København - Ringsted. Det medfører en reduktion af erhvervsområdet i forhold til lokalplanforslag nr af febr Genbrugsstationen placeres nærmest arealreservationen til jernbanen og kan derved danne en støjmæssig bufferzone. Mod nord udlægges areal til udvidelse af Greve Centervej og til rundkørsler, hvorfra fordelingsvejene til Ventrupgård Nord og et fremtidigt erhvervsområde på Tværhøjgård skal udgå. Området mellem Greve Landevej og lokalplanområdet er i kommuneplanen udlagt til fælles friarealer med mulighed for fritidsaktiviteter. Området hører til Østergården, hvor der har været rideklub, en funktion som mange borgere har ytret ønske om at opretholde i overensstemmelse med kommuneplanen. Derfor foreslås Østergårdens samlede bebyggelse holdt uden for lokalplanområdet, så den ikke delvis udlægges til erhverv og gennemskæres af et beplantningsbælte. 8

9 Mod syd mod Grevebækken og Grevestien udlægges fælles friarealer til erhvervsområdet. Her skal der være mulighed for Regnvandsbassiner til områdets afvandingssystem. Erhvervsområdet afgrænses af et 15 m bredt beplantningsbælte, der skal etableres i takt med områdets udstykning og udbygning. Ud mod fremtidig jernbane udlægges areal til genbrugsstation med adgang fra Ventrupparken. Anlægget skal på alle sider omgives af beplantningsbælter. Der fastlægges et net af fordelingsveje, som skal udbygges successivt i takt med grundejernes ønsker om udnyttelse af deres ejendomme. Samtidigt anlægges beplantningsbælterne langs vejene og det 15 m brede beplantningsbælte. Sidsnævnte - evt. i etaper - således at erhvervsbebyggelsen efterhånden ikke er synlig fra det åbne landskab. Uanset hvor i lokalplanområdet der bygges først, forudsætter ibrugtagning af bebyggelsen, at Ventrupparken forlænges og Grevestien føres i bro over vejen, for at svage trafikanter kan færdes i sikkerhed mellem erhvervsområderne fra Greve Strandområde til Greve landsby. Lokalplanen bestemmer, at der skal dannes en grundejerforening, som påtager sig vedligeholdelsen af de fælles områder (veje, beplantningsbælter og fælles grønne områder). Et principielt net af adgangsveje, der udgår fra fordelingsvejene, giver mulighed for fleksibel udstykning af erhvervsområdet med de mindste grunde (ikke under 1800 m 2 ) yderst i en 60 m bred zone fra beplantningsbæltet mod syd og vest. Her må der ikke bygges højere end 9 m for at undgå, at de rager op over beplantningsbæltet. I områderne mod Greve Centervej kan udstykkes grunde fra m 2 og opefter. Her er bygningshøjden max. 12,5 m med undtagelse af et område mellem Greve Centervej, Ventrupvej og Ventrupparken, hvor der kan tillades max. 15 m høje bygninger. De højeste bygninger vil således ligge længst væk fra det åbne landskab og beplantningsbæltet, og bag ved de lavere bygninger. De vil i dette perspektiv ikke synes så høje. Til sammenligning er der tilladt 15 m høje bygninger i Ventrupgård Syd helt tæt på beplantningsbæltet, som allerede efter få år skjuler en betydelig del af bygningerne. Der fastlægges bebyggelsesprocenter, som stiger med grundstørrelsen. På grunde over m 2 er bebyggelsesprocenten 60, på grunde under m 2 er den 40, og på grunde fra m 2 er bebyggelsesprocenten 50. Det er for at sikre tilstrækkelig afstand mellem bygninger på mindre grunde samt plads til parkering m.m. Der fastlægges bestemmelser for bebyggelsens udseende, som skal sikre harmoni og sammenhæng i materialer og farvevalg samt variation i facader mod veje, hvis der opføres meget store bygninger. Der er præcise bestemmelser for skiltning og reklamering. Projekter skal forelægges kommunen og kommunen skal godkende skiltning og reklamering. Med hensyn til skiltning på veje henvises til kommunens regler herfor. 9

10 Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanområdet er såvel i regionplan som kommuneplan udlagt som en del af et større regionalt erhvervsområde mellem Køge Bugt Motorvejen og Køge-Tåstrup Landevej. Der foreligger ikke lokalplaner for området. Statslig planlægning Vejdirektoratet planlægger en udvidelse af motorvejen med en vejbane i hver retning og sydrettede ramper fra Greve Centervej til motorvejen. Banestyrelsen planlægger ny jernbanelinie København-Ringsted. Regionplan 2001 for Roskilde Amt Erhvervsomåder Erhvervsbyggeri på ubebyggede arealer skal i perioden finde sted inden for de pr. 1. januar 2001 gældende kommuneplaners rammer. Detailhandel Uden for den almindelige centerstruktur kan arealer til mindre butikker til salg af den enkelte virksomheds egne produkter i tilknytning til virksomhedens produktionslokaler udlægges i forbindelse med produktionsvirksomhed, under visse forudsætninger givet i regionplantillægget. En væsentlig forudsætning er, at der bl.a. er specielt god kollektiv trafikbetjening. Lokalplanen er i overensstemmelse med Regionplan 2001 for Roskilde Amt. Kommuneplanen I kommuneplanen er lokalplanområdet omfattet af områderne 38 og 41. Lokalplanen stemmer overens med kommuneplanens hovedstruktur, men følger ikke præcist alle bestemmelserne for de to områder. Der er derfor udarbejdet et kommuneplantillæg nr. 20, hvor der gøres rede for ændringerne. Ændringen består hovedsageligt af en anden grænsedragning mellem erhvervsområdet og friarealerne langs motorvejen. 10

11 Kystnærhed Lokalplanen tillader ikke byggeri over 15 m i højden. Da der er højere bebyggelse mellem området og kysten, bl.a. i Greve Midtby, vil lokalplanen ikke medføre visuel påvirkning af kysten. Vejplaner På vejområdet er der en række planer for området. Greve Centervej er en kommunal vej, der skal kunne udvides, når de tilgrænsende erhvervsområder udbygges. For at kunne skabe en intern forbindelse mellem erhvervsområderne, skal Ventrupparken fortsættes mod nord til et rundkørselskryds med Greve Centervej. Herved får virksomhederne samtidigt kortest mulig adgang til motorvejen. Der udlægges areal til en rundkørsel med samme dimension, som rundkørslen mellem Ventrupparken og Mosede Landevej, for at sikre en god afvikling af den øgede, tunge trafik. Dette bliver særlig aktuelt, når udviklingen af erhvervsområdet nord for Greve Centervej påbegyndes. Ventrupvej og Ventrupparken forbindes således, at der opstår en vejbøjle gennem erhvervsområdet, der er hovedadgangsvej til virksomhederne. Det er tanken, at der planlægges en tilsvarende vejbøjle gennem det kommende erhvervsområde nord for Greve Centervej med udgangspunkt i rundkørslerne. Hovedstrukturkort fra Kommuneplan

12 Busbetjening Kommunen vil arbejde for en busbetjening, der cirkulerer mellem stationerne og erhvervsområderne via Ventrupparken, Greve Centervej og evt. førnævnte vejbøjler gennem erhvervsområderne. Grevestien Teknisk Forvaltning har ladet Vejdirektoratet udarbejde en rapport om skæringen mellem Grevestien og Ventrupparken. Rapporten gennemgår alternative muligheder, og der anbefales et kryds ude af niveau, som den mest trafiksikre løsning. Det vurderes, at den mest hensigtsmæssige løsning er en forlængelse af stibroen over motorvejen via en ny dæmning og en bro over Ventrupparken, hvortil der etableres tilslutningsramper. En stitunnel vurderes som mindre realistisk på grund af den store vandforsyningsledning, der ligger ca. 1,5 m under vejen. Der foreligger ikke projektforslag. Lokalplanen bestemmer derfor, at der skal etableres et kryds ude af niveau, når Ventrupparken forlænges og forbindes med Greve Centervej. Lastbilparkering Det skal undgås, at vejene blokeres af parkerede lastbiler. Lokalplanen præciserer derfor, at der kun må parkeres på egen grund. Herudover ønsker kommunen etableret parkeringspladser til lastbiler i industriområderne, eventuelt som lukkede betalingspladser. Det er for at imødekomme de mange klager over manglende p-pladser og klager om støjgener i boligområderne, hvor vognmænd og chauffører parkerer lastbiler nær boligen, og for at politibekendtgørelsen om parkering af lastbiler kan håndhæves Der skønnes at være behov for 15 p-pladser med plads til m lange lastbiler med påhæng. P-pladserne ønskes placeret nærmest muligt Greve Centervej, men ikke langs Ventrupparken, hvor trafikken bliver tæt som følge af genbrugsstationen, hvorfor der tilstræbes færrest mulige udkørsler. Lokalplanforslaget anviser principiel placering ved Ventrupvej. Telemast Et teleselskab har, for bedre at kunne dække lokalplanområdet samt Greve og Kildebrønde landsbyer, ytret ønske om at placere en mast til telekommunikationsformål. En 39 m høj mast vil sikre, at der også er plads til de andre mobiloperatører, som skal kunne placere deres radiokabiner på samme mast. Der er behov for en ca. 400 m² stor grund med en mindst 4 m bred tilkørselsvej. Masten tænkes opført som en gitterkonstruktion forankret i et betonfundament. Den foreslås placeret med direkte adgang fra Ventrupvej. Jordbundsforhold Der er udarbejdet en indledende vurdering af jordbundsforholdene i planområdet. Vurderingen er alene baseret på eksisterende geologiske og geotekniske oplysninger, bl.a. fra en slæbegeoelektrisk undersø- 12

13 gelse, som kortlægger de dybere lag fra ca. 2 m og nedefter. Der er ikke foretaget jordbundsboringer. Det vurderes, at nybyggeri generelt vil kunne funderes direkte i frostfri dybde, svarende til 1 m under terræn. Undtaget herfra er to områder, hvor der er betydelig risiko for ekstraomkostninger som følge af et dybere liggende funderingsniveau. I disse områder, ved Ventrupvejs tilslutning til Greve Centervej og nord for Ventrupgård, må der påregnes ekstra funderingsarbejder i form af enten en dyb direkte fundering eller en udskiftning af jord. For byggeri med kælder må der, som følge af højtstående vandspejl, forventes at skulle gennemføres grundvandssænkning, samt at byggerierne skal opføres med helt eller delvis vandtætte kælderkonstruktioner. Forurenet jord I medfør af lov om forurenet jord har Roskilde Amt kortlagt arealer med forurenet jord (tidligere kaldt affaldsdepoter) på 3 ejendomme. Affaldsdepoternes placering er vist på bilag 4. Det kortlagte areal nr på matr.nr. 4 ai, Greve, er forurenet med tungmetaller. Forureningsgraden er op til klasse 4 jord *. 1. Det kortlagte areal nr ved Ventrupvej på matr.nr. 6 od, Greve, er en tidligere mergelgrav, der er delvis opfyldt med jord forurenet med tungere olie, PAH er incl. benz(a)pyren og tungmetaller. Forureningsgraden svarer til klasse 4 jord. Det kortlagte areal nr Ventrupvej 13 på matr.nr. 6 a, Greve, omfatter 3 delarealer. Arealerne er forurenet med tungere olie, PAH er incl. benz(a)pyren og tungmetaller. Forureningsgraden svarer til klasse 2, 3 og 4 jord. Det sydlige delområde er delvist flyttet til det kortlagte areal nr på matr.nr. 6 od, Greve, men der er efterladt forurening med ukendt afgrænsning. Herudover ligger på et delareal af matr.nr. 13 ea, Greve, 3 fundamenter fra drivhuse. Også på matr. nr. 13z har der indtil 1985 været gartneri med drivhuse. Med baggrund i resultater af forureningsundersøgelser foretaget på nuværende og historiske gartnerigrunde vurderes jorden på dette delareal at være potentielt forurenet. Kommunen kan derfor stille særlige krav til håndtering af jorden på dette areal i forbindelse med bygge- og anlægsarbejde. Ændring af arealanvendelsen: Der skal søges om tilladelse i amtet til at ændre den nuværende arealanvendelse af de kortlagte arealer til en såkaldt følsom anvendelse, eksempelvis fra industri til bolig-, rekreativt- eller alment tilgængeligt område ( 6 i lov om forurenet jord). *Vejledning i Håndtering af forurenet jord på Sjælland. Januar Jord inddeles i forureningsklasser fra 1-4, hvor 4 er det højeste forureningsniveau. 13

14 Bygge- og anlægsarbejder: Der skal søges om tilladelse i amtet før igangsættelse af bygge- og anlægsarbejder på de kortlagte arealer ( 8 i lov om forurenet jord). Hvis der skal foretages flytning af jord fra de kortlagte arealer, skal dette anmeldes til kommunen ( 50 i lov om forurenet jord). Kommunen sender herefter anmeldelsen videre til de relevante myndigheder. Jorden kan flyttes senest 4 uger efter anmeldelsen er indgivet, hvis ikke myndighederne modsætter sig flytningen. De ovennævnte kortlagte arealer på ejendommene matr.nr. 4 ai, 6 a og 6 od falder ind under de områder, hvor der skal ske en offentlig indsats i form af undersøgelser eller afværgeforanstaltninger over for forureningen ( 6 i lov om forurenet jord). Den offentlige indsats sker i prioriteret rækkefølge efter karakter og beliggenhed af de kortlagte forureninger i amtet. Forurenet grundvand Der er i 1999 konstateret en grundvandsforurening i området, som fortsat overvåges. Den fremtidige vandforsyning i området skal derfor ske via et alment vandforsyningsanlæg. Andet I områdets sydøstlige del ligger en fredet granitbro over Grevebækken. Tilladelser efter anden lovgivning Ændringer i forbindelse med afvanding til Grevebækken Der foreligger vandløbsregulativ for Grevebækken vedtaget 14. december Kommunen har vandløbsmyndigheden. Regnvandsbassiner til regnvand bør udformes som naturlige søer/vådområder gerne med en naturlig udposning til Grevebækken. Sommer minimums vandføringen i Grevebækken bør hæves i forbindelse med anlæg af bassiner, hvis det er muligt. Grevebækken er omfattet af Naturbeskyttelseslovens 3. Ændringer i bækkens tilstand forudsætter Roskilde Amts tilladelse. Ophævelse af landbrugspligt Der er landbrugspligt på en del af de ejendomme, der er omfattet af lokalplanen. Landbrugspligten for erhvervsarealerne skal ophæves via landinspektør senest i forbindelse med salg eller bebyggelse. Ophævelse af landbrugspligten for det grønne område omkring Grevebækken skal tillades af jordbrugskommissionen i forbindelse med et anlægsprojekt. 14

15 Ændringer på jordforureningskortlagte arealer Ændringer i arealanvendelsen samt flytning af jord, som nævnt ovenfor, forudsætter amtets godkendelse. Derudover skal amtets tilladelse til et bygge- eller anlægsarbejde på et jordforureningskortlagt areal foreligge, før byggetilladelsen meddeles. Kommunen skal i sin behandling af byggesagen tage hensyn til de vilkår, amtet har stillet i sin tilladelse. Hvis amtet eksempelvis har stillet vilkår om, at en bygning ikke må placeres et nærmere angivet sted på en grund, må kommunen ikke meddele byggetilladelse til en bygning på det pågældende sted. Miljøgodkendelse af virksomheder Uanset lokalplanens bestemmelser om, hvilken type virksomheder der kan etableres i området, skal miljølovens krav være overholdt. Kommunen tilser i hvert enkelt tilfælde, at dette sker og kan i den forbindelse stille yderligere krav til virksomhederne om at reducere miljøgener, således at gældende grænseværdier for støj og for udledning af miljøbelastende stoffer m.m. bliver overholdt. Roskilde Amt har tilsynet med kommunal virksomhed og således med genbrugsstationen. Der kræves godkendelse i henhold til miljølovens Kapitel 5. Det forventes, at der skal udføres støjreducerende foranstaltninger omkring nogle af de aktiviteter, der vil være på genbrugsstationen og anlæg, der skal forhindre, at skadelige stoffer infiltrerer grundvandet. Det bliver der taget hensyn til under detailprojekteringen af anlægget. Ekstern støj fra virksomheder Virksomheder inden for lokalplanens område skal alle overholde gældende grænseværdier for ekstern støj. Væsentligt i denne sammenhæng er, at der i dag indenfor lokalplanområdet ligger enkelte boliger. Selv om ejendommene opkøbes og overgår til erhverv, ligger nord for Greve Centervej enkelte boliger i åbent land, ligesom der relativt tæt på erhvervsområdet er boligområder øst for motorvejen. Virksomheder, der lokaliseres indenfor delområderne E1, E2, E3 og genbrugsstationen i område O, vil derfor skulle overholde Miljøstyrelsens gældende støjkrav for virksomheder beliggende i områder med blandet bolig- og erhvervsbebyggelse. For at sikre afstand og afskærmning mod boligbebyggelser i nærområdet fastlægger lokalplanen, at der skal etableres 15 meter brede beplantningsbælter langs Greve Centervej - og i øvrigt omkring hele erhvervsbebyggelsen. Desuden giver lokalplanen mulighed for, at der i beplantnings-bælterne kan etableres yderligere støjafskærmning enten i form af støjskærm eller støjvold såfremt det viser sig nødvendigt for at overholde gældende grænseværdier. 15

16 Jernbane- og vejstøj Lokalplanområdet afgrænses mod øst af arealreservationen til den evt. kommende København-Ringsted jernbane og Køge Bugt Motorvejen. Det er endnu uvist hvilken drift og dermed hvor meget støj der vil komme fra jernbanen. Men der må kunne forventes en betydelig støjimmission fra banen. Hertil kommer at Køge Bugt Motorvejen allerede giver en ikke ubetydelig støjpåvirkning ind i området. Miljøstyrelsen har udsendt vejledende støjgrænser for både vej og jernbanestøj, som begge er optaget i Regionplan 2001 for Roskilde amt som retningslinier for kommune og lokalplanlægningen. Imidlertid er der ikke fastlagt grænseværdier for hverken jernbaneeller vejstøj i forhold til de arealanvendelser som lokalplanen udlægger området til da der her ikke er tale om støjfølsomme anvendelser. Desuden har Banestyrelsen meddelt, at jernbanen forventes at bidrage minimalt til det samlede støjniveau, og at banen på strækninger igennem byområder sænkes i forhold til naturligt terræn. Endeligt forventes det, at genbrugsstationen skal anlægge støjdæmpende afskærmning i beplantningsbælterne mod boligerne nævnt ovenfor. Derved dannes en bufferzone mellem motorvejen og erhvervsområdet. 16

17 Lokalplan nr for et erhvervsområde, Ventrupgård Nord LOKALPLANENS BESTEMMELSER I henhold til lov om planlægning (bekendtgørelse nr. 763 af 11. september 2002) fastsættes herved følgende bestemmelser for de i 2 nævnte områder. 1 Lokalplanens formål 1.1 Lokalplanens formål er: - at sikre etablering af en genbrugsstation nærmest motorvejen. - at reservere areal til ny jernbanelinie København Ringsted. - at fastlægge områdets fremtidige anvendelse til erhvervsvirksomheder inden for fremstillings-, transport-, lager- og engrosvirksomhed samt håndværksvirksomhed. - at forbinde området med erhvervsområderne mod syd, Ventrupgård Syd og Greve Main, ved at videreføre den anlagte hovedfordelingsvej, Ventrupparken, mod nord gennem lokalplanområdet, før området kan udbygges. - at sikre at hovedfordelingsvejen, Ventrupparken, får karakter af et parkstrøg. - at udlægge areal til fælles fordelingsveje, der giver mulighed for at anlægge adgangsveje til betjening af de grunde, der udstykkes uden direkte adgang til- eller uden facade langs fordelingsvejene. - at udlægge areal til udvidelse af Greve Centervej samt rundkørsler, der giver mulighed for en sikker afvikling af trafikken under hensyn til en videre udbygning af vejsystemet ind i et fremtidigt erhvervsområde mod nord på Tværhøjgård. - at afgrænse området med grønne, tæt beplantede bælter langs de omgivende veje og landskaber - mod Grevestien med karakter af skovbryn som en markant afgrænsning af det åbne landskab omkring Greve Museum. - at oprette grundejerforening, der påtager sig anlæg og vedligeholdelse af det fælles vejsystem, beplantningsbæltet og de fælles friarealer, der er en forudsætning for et velfungerende erhvervsområde, m.h.t. trafik, afvanding og miljø. 17

18 2 Lokalplanens område 2.1 Lokalplanområdet afgrænses som vist på bilag 1 og omfatter matr.nr. 6 a, 6 aæ, 6 od, 13 x, 13 z, 13 dø, 13 ea, 24 a, 24 h, 24 ao, 24 ap, 24 fl, 24 fo, samt del af matr.nr. 4 ai, 13aa, 18 a, 18 ig, 18 ih, 24 r og 85 a (og en del af Grevestien litra Y samt del af Greve Centervej litra ce ) alle Greve by, Greve, samt alle parceller, der udstykkes af de nævnte matrikler efter den 31. marts Området opdeles i 7 områder, som vist på bilag 2. O til offentlige formål (genbrugsstation). Område O omfatter del af matr. nr. 24 a og 24 fo. F1 og F2 til fælles friareal for erhvervsområderne (Grevestien, grøn korridor og regnvandsbassiner). Område F1 omfatter del af matr. nr. 24 a, 24 h, 24ao, 24 fo og litra Y. Område F2 omfatter del af matr. nr. 4 ai, 6 a, 85 a og litra Y. E1, E2, E3 og E4 til erhverv. Område E1 omfatter matr. nr. 24 ap, 24 fl og del af 24 h. Område E2 omfatter del af matr. nr. 18 ih. Område E3 omfatter matr. nr. 13 x, 13 z, 13 dø og 13 ea. Område E4 omfatter matr. nr. 6 aæ, 6 od og del af 4 ai og 6 a. 2.3 Området ligger i byzone og forbliver i byzone. 3 Områdets anvendelse OMRÅDE O 3.1 Området må kun anvendes til offentlige formål med fælles beplantningsbælte (genbrugsstation med salg af på stedet frasorterede produkter, der kan genbruges) OMRÅDE F1 og F2 3.2 Områderne må kun anvendes til fælles friareal (grøn korridor med regnvandsbassiner og Grevestien). Det på bilag 2 viste skraverede område mellem motorvejen og vejbyggelinien er reserveret til vejens udvidelse med sydvendte ramper fra Greve Centervej og til ny jernbanelinie København - Ringsted. OMRÅDERNE E1, E2, E3 og E4 3.3 Områderne må kun anvendes til erhvervsbebyggelse med fælles beplantningsbælter. 3.4 Der må kun indrettes bebyggelse til virksomheder inden for fremstillings-, transport-, lager- og engrosvirksomhed. I område E1 syd for vej D-E samt områderne E2 og E4 kan der tillige drives håndværksvirksomhed. 18

19 3.5 Der må ikke indrettes bebyggelse til, eller udøves detailhandel, bortset fra salg af virksomhedens egne og på stedet fremstillede produkter, samt særlig arealkrævende detailhandel (automobilforhandlere, trælast m.v.), såfremt det stemmer overens med retningslinierne i regionplanen vedr. detailhandel og har et maksimalt omfang som nævnt i 7.7 og 7.8. Undtaget fra reglen er salg af frasorterede produkter fra Genbrugsstationen jf Inden for området må kun indrettes kontorbebyggelse, der er nødvendig for den enkelte virksomheds administration. 3.7 Virksomheder, som medfører væsentlige miljøgener (svarende til klasserne 5-7 i Miljøministeriets håndbog af 1991 om miljø og planlægning) må ikke placeres i området. 4 Udstykninger / grundstørrelser 4.1 Inden for områderne E1, E2 og E3 må der ikke udstykkes grunde, der er mindre end m². Undtaget fra denne regel er område E1 syd for vej D-E, hvor der kun kan udstykkes grund(e) fra m 2 op til ca m Inden for område E4 må der ikke udstykkes grunde mindre end m 2. Inden for en afstand af 60 m fra det fælles beplantningsbælte er det dog tilladt at udstykke grunde ned til m². 4.3 Ingen grund må udstykkes med en grundbredde på mindre end 50 m i vejskel mod fordelingsvejen C-D-E og 60 m i vejskel mod hovedfordelingsvejen A-B. I vejskel langs mindre adgangsveje må grunde ikke udstykkes med en bredde på mindre end 35 m. Grunde til lastbilparkeringsplads jf og telemast jf. 4.5 og 6.8 kan udstykkes med grundbredde mindre end 50 m i skel ved vej C-D-E. 4.4 De forannævnte grundstørrelser er eksklusive de fælles beplantningsbælter udlagt efter Inden for område E2, E3 eller E4 kan der udstykkes en grund på mindst 400 m² med skel i vejskel til vejen C-D-E til opsætning af en mast til telekommunikation. 4.6 Udstykningsplaner skal forelægges til kommunens godkendelse. 5 Vej-, sti- og parkeringsforhold VEJADGANG 5.1 Vejadgang til lokalplanområdet må kun etableres fra Greve Centervej og fra Ventrupparken. Der må ikke etableres direkte vejadgang fra den enkelte grund til Greve Centervej. 19

20 5.2 Der skal, ved udformningen af alle de i 5.1, 5.3 og 5.4 nævnte vejtilslutninger og overkørsler til ejendomme, sikres gode oversigtsforhold i overensstemmelse med vej- og beplantningsprojekt, der skal godkendes af kommunen. 5.3 For alle områderne gælder, at fælles adgangsveje skal etableres med adgang via fordelingsvejene A-B og C-D-E i overensstemmelse med principperne, vist på bilag 2. Etableres blinde fælles adgangsveje for mere end to ejendomme, skal de afsluttes med en vendeplads på mindst 30 m i diameter. For ejendomme med facade mod fordelingsvejen C-D-E kan der etableres fælles overkørsel. 5.4 Adgangsvejen til område O skal anlægges langs med det 15 m brede beplantningsbælte, som vist på bilag 2. Vejen afsluttes med en vendeplads på mindst 30 m i diameter. På fordelingsvejen A-B anlægges venstresvingbane til adgangsvejen. 5.5 Til ejendomme i område E1 øst for fordelingsvej A-B skal godstrafik have adgang fra vej, fælles med område O til genbrugsstationen. Til personbiler kan tillades anlagt én fælles overkørsel fra vej A-B efter kommunens nærmere godkendelse. 5.6 I områderne E1, E2 og E3 må adgang til grunde, der ikke grænser op til vejskel langs fordelingsvejene A-B og C-D-E, kun ske fra fælles adgangsveje med principiel placering af vejtilslutning, som vist med pil-signatur på bilag I område E4 må adgang til grunde, der ikke grænser op til vejskel med fordelingsvejen D-E, kun ske via fælles adgangsveje med principiel placering, som angivet på bilag 2. Blinde adgangsveje skal afsluttes med en vendeplads på mindst 30 m i diameter. UDLÆG TIL VEJE OG STIER 5.8 Der udlægges areal til følgende veje og stier som vist på bilag 2, hvor fordelingsvejene og fuldt optrukne fælles adgangsveje ligger fast, og de med punkteret streg viste fælles adgangsveje og vejtilslutninger er principielle vejføringer, der helt eller delvis kan undlades, med undtagelse af adgangsvejen til område O. 5.9 HOVEDFORDELINGSVEJEN VENTRUPPARKEN (A-B) udlægges i en bredde af 35 m og skal anlægges med en 9 m bred kørebane og indrettes med principiel tværprofil som vist på tværsnit side 22. På strækningen igennem område F1 kan kommunen tillade vejanlægget gennemført med smallere tværprofil og kørebanen anlagt med bredde ned til 7 m. Ved tilslutning til Greve Centervej udlægges areal, der giver plads til anlæg af en rundkørsel med samme omfang som rundkørslen ved Mosede 20

21 Landevej og Ventrupparken. Indtil rundkørsel anlægges, etableres venstresvingbane på både Greve Centervej og Ventrupparken. FORDELINGSVEJ (C-D-E) udlægges i en bredde af 20 m og skal anlægges, som vist på tværsnit side 22, med en kørebanebredde på 8 m. Vejudlægget på strækningen C-D fordeles med 5,3 m øst for, og 14,7 m vest for skellet mod matr.nr. 18 a. Ved tilslutning til Greve Centervej udlægges areal, der giver plads til en rundkørsel med samme omfang som rundkørslen ved Greve Centervej og motorvejen. Indtil rundkørslen anlægges, udføres vejtilslutning i overensstemmelse med et af vejmyndigheden (kommunen) nærmere godkendt projekt. VEJ F-G (Greve Centervej). Der udlægges et trafikareal til vejudvidelse i en bredde på 8,5 m fra vejens sydskel. MINDRE ADGANGSVEJE udlægges i en bredde af min. 14 m med tilslutning til fordelingsvejene (A-B og C-D-E), med principiel vejføring som vist på bilag 2. Adgangsveje skal anlægges som vist på tværsnit side 22, med kørebane i en bredde af min. 8 m. Ved evt. blinde veje afsluttes med en vendeplads på mindst 30 m i diameter. STIER. Den eksisterende Grevesti samt stien a b udlægges i en bredde af 10 m og skal anlægges som kombinerede cykel- og gangstier i en bredde af 2 m. Grevestien føres i niveaufri skæring over Ventrupparken (vej A-B) i en højde på mindst 4,5 m over vejbanen. Fra stibroen føres ramper og evt. trapper ned til forbindelse med stierne på begge sider Ventrupparken. Fortove/cykelstier langs veje anlægges i de bredder, som er vist på tværsnit side 22. Såfremt en udstykningsplan for Ventrupgård overflødiggør anlæg af adgangsvejen frem til stien a - b, skal denne forlænges frem til fordelingsvejen C-D-E i overensstemmelse med en af kommunen godkendt plan Den blinde del af Greve Centervejs udmunding i Greve Centervej omlægges til udmunding i rundkørsel eller tilsluttes vej C-D OVERKØRSLER kan kræves udformet som fælles adgangsveje for 2 eller flere virksomheder PARKERING. Der skal på hver ejendom anlægges det til virksomheden nødvendige antal parkeringspladser til lastbiler, kunder og de ansatte. Der skal indføres generelt parkeringsforbud på fællesveje. Der skal udlægges parkeringsarealer svarende til mindst 1 parkeringsplads pr. henholdsvis 30 m² detailhandel, pr. 50 m² administrations- og pr. 100 m² produktions- værksteds- og lagervirksomhed. 21

22 22

23 5.13 LASTBILPARKERING. Der skal i tilknytning til fordelingsvejen C-D-E reserveres areal til en eller flere fælles parkeringspladser med plads til i alt 15 lastbiler med principiel beliggenhed som vist på bilag 2. Parkeringspladserne skal forbeholdes udefra kommende lastbiler og anlægges, når kommunen finder det påkrævet VEJE OG STIERS TEKNISKE STANDARD. Veje og stier skal udføres med samme standard og belægning som de eksisterende veje og stier med tilsvarende tværprofiler i erhvervsområderne Ventrupgård Syd og Greve Main. 6 Ledningsanlæg og belysning 6.1 HØJSPÆNDINGSLEDNING. Langs de på bilag 4 viste højspændingsledninger er der et servitutbælte på 25,5 m fordelt symmetrisk om traceet. Her må der ikke bygges, beplantes eller foretages terrænreguleringer m.m. uden NESA's godkendelse, jfr. deklaration lyst den 4. juni REGNEMARKSLEDNING (Københavns Vands hovedforsyningsledning). Inden for det på bilag 4 viste servitutbælte på 10 m må der ikke bebygges, beplantes eller foretages gravninger uden Københavns Vands godkendelse, jfr. deklaration lyst den 30. juni NATURGASLEDNING. Inden for et 10 m bredt bælte omkring den på bilag 4 viste lednings midte må der ikke bebygges eller plantes træer med dybtgående rødder. 6.4 SLAMTRYKLEDNING. Inden for et 4 m bælte, symmetrisk fordelt omkring den på bilag 4 viste ledning, må der ikke bygges, plantes træer eller buske med dybtgående rødder, ske terrænregulering eller iværksættes noget, der kan skade ledningen, uden kommunens forudgående tilladelse jfr. deklaration lyst den 18. februar EL-LEDNINGER må kun udføres som jordkabler. 6.6 BELYSNING af vejene A B og C-D-E skal ske med samme armaturer som er anvendt på den etablerede strækning af Ventrupparken i erhvervsområdet Ventrupgård Syd og må først etableres efter en samlet plan, der er godkendt af kommunen. 6.7 Belysning af stien a - b skal ske med samme armaturer som på Grevestien. 6.8 Der kan etableres en max. 40 m høj mast for telekommunikation på den under 4.5 nævnte grund. 23

24 6.9 Ejendommene skal tilsluttes naturgasnettet og almen vandforsyning Forsyningsledninger skal føres frem til de enkelte ejendomme i vejenes rabatter. Kloak- og vandforsyningsledninger skal placeres mindst 2 m fra vejtræer, som er vist på tværprofilerne for vejene A-B og C-D-E side Bebyggelsens omfang og placering OMRÅDERNE O, E1, E2, E3 og E4 7.1 Bebyggelsesprocenten i område O må ikke overstige 20. Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom i områderne E1, E2, E3 og E4 må ikke overstige 40 på grunde under m² og 50 på grunde mellem m² og 9000 m 2. På grunde over m 2 må bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom ikke overstige 60. De i 9.1 nævnte fælles beplantningsbælter kan ikke medregnes til grundstykkets areal.. Max. 50% af den enkelte ejendoms grundareal må bebygges. 7.2 Bygningshøjden må ikke overstige 2 etager og må ikke være højere end 9 m i en 60 m bred zone fra de i 9.1 nævnte beplantningsbælter mod øst, syd og vest, og 12,5 m i den øvrige del af områderne E1, E2 og E4. I område E3 kan tillades bygninger med højde op til max 15 m. Tagets hældning i forhold til det vandrette plan må i ingen områder overstige 20 o. 7.3 Bebyggelsen kan opføres med en højde på op til 6 m + afstanden til ejendommens skel mod de i 9.1 nævnte beplantningsbælter. For bebyggelsens højde og afstand i øvrigt gælder følgende: Afstanden til beplantningsbælte og naboskel skal være mindst 5 m. Bebyggelsens højde i forhold til vejskel må ikke overstige 0,4 x afstanden til modstående vejside og i forhold til naboskel ikke overstige 3 m + 0,5 x afstanden til nabo- eller stiskel. 7.4 Udover de foran nævnte bygningshøjder kan der opføres tekniske anlæg eller installationer samt enkelte, mindre bygningsdele, der er nødvendige for virksomhedens drift, som f.eks. skorstene, når det udformes som en integreret del af bygningens arkitektur. 7.5 Bebyggelsen må ikke placeres nærmere end 10 m fra skel mod vej A-B og 5 m fra skel mod øvrige veje og stien a - b. 7.6 Den enkelte butik med salg af virksomhedens egne produkter må maksimalt have et bruttoetageareal på 300 m², og det samlede bruttoetageareal må inden for lokalplanens område maksimalt udgøre 600 m². 7.7 Den enkelte butik for særligt pladskrævende varegrupper må maksimalt have et bruttoareal på m², og det samlede brut- 24

25 toetageareal må inden for lokalplanens område maksimalt udgøre m². OMRÅDE F1 og F2 7.8 I områderne må kun opføres mindre bygning i forbindelse med områdets drift. Højden må ikke overstige 5 m. 8 Bebyggelsens ydre fremtræden 8.1 Bebyggelsen skal udformes under hensyn til omgivelserne, således at der tilstræbes en harmonisk helhed ud mod fordelings- og adgangsvejene. Lange monotone facader mod fordelingsvejene skal undgås ved at placere vinduer og dørpartier mod vejen og/eller ved skift i materialevalg samt fremspring eller tilbagerykninger i facaden. Desuden skal virksomhedens administrationslokaler og adgangspartier vende ud mod vejene. Facaderne skal udføres med dæmpede farver. Mindre bygningsdele, som f.eks. døre og vinduer, kan udføres i klare farver. Bebyggelse, der opføres i teglsten, skal fremtræde med pudsede eller vandskurede facader eller lignende overfladebehandling. Materialeog farvevalg skal forelægges kommunen, som skal godkende den samlede arkitektoniske virkning i forhold til de nærmeste omgivelser. 8.2 Højt placerede skilte må kun angive firmaets navn eller logo og skal udformes som enkeltbogstaver placeret direkte på facaden, men ikke over taghøjde. De må ikke udformes som lyskasser. Skiltning og reklamering for virksomheder, der ikke findes på ejendommen, samt varer eller varemærker, der ikke fremstilles på ejendommen, må ikke finde sted. 8.3 Øvrig skiltning og reklamering må kun ske mod interne veje. Den skal ske under hensyntagen til bygningens anvendelse og arkitektur og til, at der opnås en harmonisk helhedsvirkning i erhvervsområdet. Skiltning og reklamering må kun finde sted efter kommunens godkendelse i hvert enkelt tilfælde. 8.4 Belysning på og omkring bygninger må ikke være til gene for omgivelserne. 8.5 Skiltning på veje skal udformes i overensstemmelse med til enhver tid gældende regulativ herfor, som er aftalt mellem kommunen og politiet. 9 Ubebyggede arealer 9.1 De på bilag 2 med særlig signatur viste 15 m brede beplantningsbælter må ikke bebygges eller udstykkes til bebyggelse og må kun anvendes som fælles beplantningsbælter. De nævnte beplantningsbælter skal beplantes i overensstemmelse med den principielle beplantningsplan og planteskemaerne på bilagene 25

26 3A og 3B. Det er tilladt at anlægge støjvolde i området i overensstemmelse med en koteplan, der kræver kommunens forudgående godkendelse. Såfremt det sker efter, at beplantningen er etableret, skal denne genetableres af ansøger. Støjskærme kan opstilles i beplantningsbæltet i overensstemmelse med et af kommunen godkendt projekt. 9.2 Beplantningsbælte inden for vejudlægget til vejene A-B og C-D- E skal udføres i overensstemmelse med den principielle beplantningsplan og planteskemaerne på bilagene 3A og 3B. Der skal ikke plantes i rabatterne på vej A-B s strækning gennem område F Hegning mod fælles veje og stier må kun etableres som levende hegn placeret på egen grund mindst 0,5 m fra vejskel. De levende hegn kan suppleres med trådhegn i højst 2 m s højde 1 Trådhegnet skal placeres enten midt i beplantningen eller på dennes indvendige side. Langs de på bilag 2 med stiplet linie viste eventuelle veje skal levende hegn være bøg af arten sylvatica, som plantes 0,5 m fra vejskel. 9.4 Udendørs arbejds- og oplagsarealer skal afskærmes med levende hegn eller som fast hegn af materialer svarende til bebyggelsen. Mindst 20% af den enkelte ejendoms grundareal skal anlægges og vedligeholdes som grønt friareal. Arealer mellem veje og de i 7.6 nævnte byggelinier anlægges med græsplæne samt enkeltstående løvtræer eller grupper af løvtræer. Genbrugsstationen i område O er undtaget fra reglerne. 9.5 De på bilag 2 viste bevaringsværdige træer og beplantninger må ikke fældes uden kommunens tilladelse. 9.6 Regnvandsbassiner skal udformes som naturlige søer. Der udarbejdes terræn- og beplantningsplan samt vedligeholdelsesplan for områderne F1 og F2 successivt eller samtidigt, afhængig af områdernes ibrugtagning til fælles formål for erhvervsbebyggelsen. Planernes gennemførelse forudsætter kommunens godkendelse. 1 Hegn omkring genbrugsstationen undtages fra denne regel. For at modvirke klunseri kan der opsættes hegn i beplantningsbæltet eller på indvendige side heraf i en højde på op til 3,5 m. Langs genbrugsstationens vestlige skel anlægges et 3 m. bredt beplantningsbælte identisk med de 3 m brede beplantningsbælter langs fordelingsvejen C-D-E. 26

27 10 Forudsætninger for ibrugtagning af bebyggelse For alle områderne gælder: 10.1 Før nogen del af bebyggelsen tages i brug, skal vejene A-B være anlagt og Grevestien være omlagt til en skæring ude af niveau med vej A-B. Hvis ikke der anlægges rundkørsel i tilslutningen til Greve Centervej, skal der være anlagt venstresvingsbaner på begge veje Før nogen del af bebyggelsen tages i brug, skal parkeringspladser og beplantningsbælter være anlagt efter bestemmelserne i 5.12, 9.1 og 9.2. Kommunen kan dog tillade, at etablering af de i 9.1og 9.2 nævnte anlæg sker i etaper, dog senest som beskrevet under Udstykning af de enkelte ejendomme forudsætter, at grundejeren indtræder i en fælles grundejerforening for området og afstår de i lokalplanen udlagte fælles vejarealer og beplantningsbælter til grundejerforeningen. Grundejerforeningen forestår gennemførelsen af anlæggene i overensstemmelse med retningslinierne i lokalplanen og de af kommunen godkendte projekter. Beplantning kan udskydes til førstkommende plantesæson, såfremt der stilles fornøden sikkerhed herfor Samtlige bygninger skal forsynes med naturgas. Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før tilslutning til naturgasnettet har fundet sted. For område O gælder: 10.4 Før genbrugsstationen kan tages i brug, skal der på grundlag af beregninger af ekstern støj fra virksomheden udarbejdes projekt, der sikrer at Miljøstyrelsens grænseværdier i forhold til omgivelserne overholdes. Projektet skal være godkendt af Roskilde amt og kommunen og de påkrævede foranstaltninger skal være gennemført. Beplantningsbælterne og hegn omkring ejendommen skal være gennemført i overensstemmelse med 9.1 og 9.3 For område E1 gælder: 10.5 Før nogen del af bebyggelsen tages i brug, skal beplantningsbælterne mod Greve centervej og Område F1 være anlagt. For område E2 gælder: 27

28 For område E2 gælder: 10.6 Før nogen del af bebyggelsen tages i brug, skal vejen C-D være anlagt inkl. de 3 m brede beplantningsbælter i begge sider af vejen. Såfremt vejen ender blindt, skal der være anlagt vendeplads på mindst 30 m i diameter. Det 15 m brede beplantningsbælte skal være anlagt på områdets strækning mod nord og vest. For område E3 gælder: 10.7 Før nogen del af bebyggelsen tages i brug, skal vejen C-D-E være anlagt inkl. de 3 m brede beplantningsbælter i begge sider af vejen, og det 15 m brede beplantningsbælte mod Greve Centervej skal være etableret. Endeligt skal stien a-b forbindes med vejen C-D-E efter en af kommunen nærmere godkendt plan, som nævnt i 5.9 under Stier. For område E4 gælder: 10.8 Før nogen del af bebyggelsen kan tages i brug, skal vejen C-D-E være anlagt inkl. de 3 m brede beplantningsbælter i begge vejsider, og de 15 m brede beplantningsbælter, der afgrænser området mod syd og vest skal være etableret. 11 Grundejerforening 11.1 Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige ejere af ejendomme inden for lokalplanens område Grundejerforeningen skal oprettes, når kommunen kræver det Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse af de i 5.9 udlagte vejarealer og de i 9.1 og 9.2 nævnte fælles beplantningsbælter og grønne områder ( F1 og F2) Grundejerforeningen skal i øvrigt udføre de opgaver, som i medfør af lovgivningen henlægges til foreningen Grundejerforeningen er berettiget til ved opkrævning hos medlemmerne og/eller ved optagelse af lån at fremskaffe de økonomiske midler, der er nødvendige for udførelsen og administrationen af foreningens opgaver, samt til at kræve fornøden sikkerhed herfor Grundejerforeningen er pligtig at tage skøde på de i 5.9 udlagte vejarealer og de i 9.1 nævnte fælles beplantningsbælter og grønne områder (F1 og F2) Grundejerforeningen skal efter krav fra kommunen sammenslutte sig med én eller flere bestående grundejerforeninger for tilgrænsende områder. 28

29 11.8 Grundejerforeningens vedtægter og ændringer heri skal godkendes af kommunen. 12 Tilladelser fra andre myndigheder 12.1 Uanset foranstående bestemmelser må der ikke foretages ændringer af eksisterende lovlige forhold, før der er opnået tilladelse fra Fødevareministeriet til ophævelse af landbrugs-pligten på følgende af lokalplanen omfattede ejendomme: 13 ea, 24 a, 24 h, 24 ao, 24 ap, 24 fl, 24 fo, samt del af matr.nr. 4 ai, 6 a, 13aa, 18 a, 18 ih, 18 ig og 24 r, alle af Greve by, Greve, dog kun på de arealer, der er omfattet af lokalplanen. 13 Ophævelse af deklaration 13.1 For det af lokalplanen omfattede område ophæves følgende deklarationer: Deklaration af 15. november 1950 på matr.nr. 13 ea, 18 a, 18 ih, 24 a, 24 h, 24 r, 24 ap og 24 fl angående fastsættelse af byggelinie langs Greve Centervej. Deklaration af 14. december 1968 på matr.nr. 6 a om firmaet Metalliseringens fastsatte benyttelse af ejendommen, m.v. Deklaration af 4. juli 1986 på matr.nr. 13 z angående forbud mod yderligere udstykning. Deklaration af 7. februar 1995 på matr. nr. 13 z om betingelser vedr. indretning af hestepension i tidligere gartneribygning. 14 Retsvirkninger 14.1 Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg m.v., der er indeholdt i planen. Kommunen kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at det ikke ændrer den særlige karakter af det område, der søges skabt ved lokalplanen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. De arealer, der er omfattet af lokalplanens 3.1 og 3.2, udlægges til offentlige formål. Det betyder, at ejeren efter planlovens 48 under visse forudsætninger kan kræve ejendommen helt eller delvist overtaget af kommunen mod erstatning. 29

30 Vedtagelsespåtegning I henhold til 27 i lov om planlægning er foranstående lokalplan vedtaget af Greve Byråd den 25. marts p.b.v. René Milo Borgmester Jesper Brandt Afdelingschef 30

31 Greve Kommune Teknik & Miljø Ophævelse Lokalplan nr for et erhvervsområde - Ventrupgård Nord, er ophævet inden for: Lokalplan nr Restaruant i Ventruppakren, der trådte i kraft den 18. december 2012, med planid.: på PlansystemDK. Lokalplan nr for Tværhøjgård - den vestlige del, der trådte i kraft den 10. juli 2009, med planid.: på PlansystemDK. Lp 14.42

Forslag Tværhøjgård - den vestlige del

Forslag Tværhøjgård - den vestlige del Lokalplan nr. 14.38 Forslag Tværhøjgård - den vestlige del Lokalplanen er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune i samarbejde med Mølbak Landinspektører A/S. Forslaget til lokalplanen er

Læs mere

LOKALPLAN NR. 243. Erhvervsområde øst for Skærbækvej mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej. Kommuneplantillæg nr. 44

LOKALPLAN NR. 243. Erhvervsområde øst for Skærbækvej mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej. Kommuneplantillæg nr. 44 LOKALPLAN NR. 243 Erhvervsområde øst for Skærbækvej mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej Kommuneplantillæg nr. 44 Lokalplanen omfatter et af Masterplanens prioriterede områder - område E4 Teknik & Miljø,

Læs mere

Blandet bolig- og erhvervsområde ved Sabroesvej og Grøndahlsvej

Blandet bolig- og erhvervsområde ved Sabroesvej og Grøndahlsvej LOKALPLAN NR. 14.BL6.2 HERNING Blandet bolig- og erhvervsområde ved Sabroesvej og Grøndahlsvej KOMMUNE Museumsgade Trøstrupsgade Thrigesvej Tietgensgade Chr. Ydes Vej A. P. Møllers Vej H. N. Andersens

Læs mere

LOKALPLAN nr. 266. Erhvervsområde Syd for Gl. Ribevej - vestlige del. Teknik & Miljø, Rådhuset, 7000 Fredericia, Tlf. 72107000

LOKALPLAN nr. 266. Erhvervsområde Syd for Gl. Ribevej - vestlige del. Teknik & Miljø, Rådhuset, 7000 Fredericia, Tlf. 72107000 LOKALPLAN nr. 266 Erhvervsområde Syd for Gl. Ribevej - vestlige del Teknik & Miljø, Rådhuset, 7000 Fredericia, Tlf. 72107000 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en detaljeret fysisk plan, som kan fastlægge

Læs mere

Rosenholm Kommune. Rosenholm. Amaliegårdvej. Lokalplan nr. 26. Område til boligbebyggelse og offentlige formål på Ågårdarealet i Hornslet

Rosenholm Kommune. Rosenholm. Amaliegårdvej. Lokalplan nr. 26. Område til boligbebyggelse og offentlige formål på Ågårdarealet i Hornslet Rosenholm Kommune 11 52 Rosenholm Å 50 gårdvej Amaliegårdvej 7 5 Lokalplan nr. 26 Område til boligbebyggelse og offentlige formål på Ågårdarealet i Hornslet Yderligere oplysninger om lokalplanen fås hos

Læs mere

Lokalplan nr. 15.18 for Tune Nordøst

Lokalplan nr. 15.18 for Tune Nordøst Greve Kommune Vedtaget den 25. maj 2010 Lokalplan nr. 15.18 for Tune Nordøst Nyt boligområde med 61 parcelhuse og 93 rækkehuse Rendebjergvej forlænges til Grevevej Lokalplanen er udarbejdet af Center for

Læs mere

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025 Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425 ODDER Forslag KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5025 For et område til boligformål ved Spøttrup Strandvej i Hov 10.3.2008 Dette hæfter er et forslag til lokalplan for et område til

Læs mere

LOKALPLAN NR. 211 ERHVERVSOMRÅDE ML. HOLSTEBROVEJ, VESTER GIMSINGVEJ, PARK ALLÉ OG BREDGADE VEST

LOKALPLAN NR. 211 ERHVERVSOMRÅDE ML. HOLSTEBROVEJ, VESTER GIMSINGVEJ, PARK ALLÉ OG BREDGADE VEST LOKALPLAN NR. 211 ERHVERVSOMRÅDE ML. HOLSTEBROVEJ, VESTER GIMSINGVEJ, PARK ALLÉ OG BREDGADE VEST STRUER KOMMUNE FEBRUAR 1999 LOKALPLAN 211 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE ORDLISTE LOV OM PLANLÆGNING Planloven blev

Læs mere

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215.

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215. Lokalplan nr. 215 Tofteåsvej Roskildevej Tinvej Benløse Skel Fælledvej Eilekiersvej Lokalplan 215 Kærup Parkvej Fælledvej Vestmotorvejen Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej Tillæg nr. 3 til

Læs mere

Lokalplan nr. 172. Del af Kærup Erhvervspark omkring Kærup Gods. Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2012

Lokalplan nr. 172. Del af Kærup Erhvervspark omkring Kærup Gods. Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2012 Lokalplan nr. 172 Jordemodervej ROSKILDEVEJ Jordemodervej Kærup Alle Kærup Industrivej Kærup Parkvej Østre Ringvej Tinvej Kærup Alle Benløse Skel Kærup Parkvej Lokalplan nr. 172 Vestmotorvejen Vestmotorvejen

Læs mere

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215.

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215. Lokalplan nr. 215 Tofteåsvej Roskildevej Tinvej Benløse Skel Fælledvej Eilekiersvej Lokalplan 215 Kærup Parkvej Fælledvej Vestmotorvejen Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej Tillæg nr. 3 til

Læs mere

FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 139

FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 139 Forslag til Lokalplan nr. 139 blev vedtaget af Ballerup Kommunalbestyrelse den 23. marts 2015. Planforslaget er fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 26. marts til den 24. maj 2015. FORSLAG TIL

Læs mere

Lokalplan 14-003. Forslag FOR ET CENTEROMR ÅDE MELLEM SKÆRSKOVHEDEVEJ OG FUNDER BYGADE. Funder FUNDER

Lokalplan 14-003. Forslag FOR ET CENTEROMR ÅDE MELLEM SKÆRSKOVHEDEVEJ OG FUNDER BYGADE. Funder FUNDER FUNDER Funder Bygade Skærskovhedevej Lokalplan 14-003 FOR ET CENTEROMR ÅDE MELLEM SKÆRSKOVHEDEVEJ OG FUNDER BYGADE Funder Fremlagt i offentlig høring fra X. 2011 til X 2011 Forslag Hvad er en lokalplan?

Læs mere

Boliger ved Holmehøj i Gundsømagle

Boliger ved Holmehøj i Gundsømagle Boliger ved Holmehøj i Gundsømagle Lokalplan 522/forslag Udkast 7. maj 2007 Indhold Forord 4 Baggrund 6 Lokalplanområdet 7 Formål 9 Indhold 9 Forhold til anden planlægning 11 Landsplandirektiver 11 Kommuneplan

Læs mere

Lokalplan nr. 2007-2 - Boligområde ved Rosenhaven i Bogense

Lokalplan nr. 2007-2 - Boligområde ved Rosenhaven i Bogense Lokalplan nr. 2007-2 - Boligområde ved Rosenhaven i Bogense Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvor Kommunalbestyrelsen kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om: Anvendelse

Læs mere

Miljøscreeningen foreligger i et selvstændigt notat, der kan rekvireres i Planafdelingen ved Ringkøbing-Skjern Kommune.

Miljøscreeningen foreligger i et selvstændigt notat, der kan rekvireres i Planafdelingen ved Ringkøbing-Skjern Kommune. Returadresse Plan, Udvikling og Kultur Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Jeanette Jeppesen Direkte telefon 99 74 10 40 E-post planlagning@rksk.dk Dato 25. juni 2009 Sagsnummer 2009022733A Forslag

Læs mere

FREDERICIAKOMMUNE. Masterplanens mest centrale område - CE 1 Syd

FREDERICIAKOMMUNE. Masterplanens mest centrale område - CE 1 Syd FREDERICIAKOMMUNE LOKALPLAN nr. 242 Masterplanens mest centrale område - CE 1 Syd Teknik & Miljø, Rådhuset, 7000 Fredericia, Tlf. 72107000 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en detaljeret fysisk plan,

Læs mere

Aarhus Kommune. Lokalplan nr. 650. Erhvervs- og centerområde ved Ringvej Syd og Søndervangs Allé i Viby

Aarhus Kommune. Lokalplan nr. 650. Erhvervs- og centerområde ved Ringvej Syd og Søndervangs Allé i Viby Aarhus Kommune Lokalplan nr. 650 Erhvervs- og centerområde ved Ringvej Syd og Søndervangs Allé i Viby Del ophævet i henhold til Lokalplan nr. 925. Se endvidere lokalplan nr. 39 (se kortet på næste side)

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag 1: Eksisterende forhold Kortbilag 2: Lokalplankort: Delområder og byggefelter Kortbilag 3: Illustrationsplan

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag 1: Eksisterende forhold Kortbilag 2: Lokalplankort: Delområder og byggefelter Kortbilag 3: Illustrationsplan INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE... 4 INDLEDNING... 4 OFFENTLIG HØRING... 4 BORGERMØDE... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. LOKALPLANOMRÅDET... 5 LOKALPLANENS INDHOLD... 6 LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING...

Læs mere

Lokalplan nr. 12-010-0001. Boligområde nord for Hulvej. Tjæreborg By

Lokalplan nr. 12-010-0001. Boligområde nord for Hulvej. Tjæreborg By Lokalplan nr. 12-010-0001. Boligområde nord for Hulvej Tjæreborg By Juni 2010 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på

Læs mere

ASSENS KOMMUNE. Lokalplan 85 Bolig- og erhvervsområde ved Svanevej i Tommerup St.

ASSENS KOMMUNE. Lokalplan 85 Bolig- og erhvervsområde ved Svanevej i Tommerup St. ASSENS KOMMUNE Lokalplan 85 Bolig- og erhvervsområde ved Svanevej i Tommerup St. April 2007 ASSENS KOMMUNE Lokalplanlægning Vejledning En lokalplan fastlægger detaljerede og bindende bestemmelser om den

Læs mere

Lokalplan for boliger nord for Dalvejen i Vinge. Vedtaget d. 29. april 2015. Lokalplan nr. 065

Lokalplan for boliger nord for Dalvejen i Vinge. Vedtaget d. 29. april 2015. Lokalplan nr. 065 Lokalplan for boliger nord for alvejen i Vinge Vedtaget d. 2. april 2015 Lokalplan nr. 065 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse 3 Indledning... 3 Områdets beliggenhed og eksisterende forhold... 3 Baggrund

Læs mere

Varde Kommune. LOKALPLAN 23.02.L08 Område til boligformål mellem Ringkøbingvej og Frisvadvej

Varde Kommune. LOKALPLAN 23.02.L08 Område til boligformål mellem Ringkøbingvej og Frisvadvej Varde Kommune LOKALPLAN 23.02.L08 Område til boligformål mellem Ringkøbingvej og Frisvadvej VEJLEDNING LOKALPLAN 23.02.L08 OFFENTLIG HØRING Et forslag til denne lokalplan har været i offentlig høring i

Læs mere

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG Lokalplan nr. 1048 Område til offentlige formål - f.eks. nyt rådhus Vestre Boulevard, Aars Juni 2015 5 5 5 5 5 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens afgrænsning og omgivelser

Læs mere

Hvad er en lokalplan?

Hvad er en lokalplan? Lokalplan Nr. 10.01 Nyt boligområde i Svinninge - området er beliggende vest for Ringstedvej og syd for Landlystvej K al und bor gv e j j Le de gå r ds ve j j Rosenvej Erantisvej Erantisvej Erantisvej

Læs mere

Lokalplan nr. 363. Erhvervsområde og grønt område ved Agerlandsvej og Ndr. Ringvej i Viborg

Lokalplan nr. 363. Erhvervsområde og grønt område ved Agerlandsvej og Ndr. Ringvej i Viborg Lokalplan nr. 363 Erhvervsområde og grønt område ved Agerlandsvej og Ndr. Ringvej i Viborg 1 Læsevejledning En lokalplan fastlægger, hvordan et område må bruges fremover. Reglerne for lokalplaner er fastlagt

Læs mere

FORSLAG LOKALPLAN NR. 155. og tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025. Dagligvarebutik og boliger ved Strib Landevej og Højskolevej i Strib

FORSLAG LOKALPLAN NR. 155. og tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025. Dagligvarebutik og boliger ved Strib Landevej og Højskolevej i Strib FORSLAG LOKALPLAN NR. 155 og tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025 Dagligvarebutik og boliger ved Strib Landevej og Højskolevej i Strib August 2014 HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokalplan er en detaljeret

Læs mere

Lokalplan B54.1-1 RETTELSESBLAD. Bilag til sagnr.: 1370-49553 ENDELIG VEDTAGELSE AF LOKALPLAN

Lokalplan B54.1-1 RETTELSESBLAD. Bilag til sagnr.: 1370-49553 ENDELIG VEDTAGELSE AF LOKALPLAN Lokalplan B54.1-1 for et område til boliger mellem Digtervejskvarteret og Vestre Ringvej Med Kommuneplantillæg nr. 31 til Næstved Kommuneplan 2001-2012 Forslag vedtaget: 12.12.2006 Offentlig høring: 19.12.2006-06.02.2007

Læs mere

Boligområde i Svinninge

Boligområde i Svinninge LOKALPLAN NR. 10.01 Boligområde i Svinninge området er beliggende vest for Ringstedvej og syd for Landlystvej Kalundborgvej Ledegårdsvej Rosenvej Erantisvej Erantisvej Erantisvej Erantisvej Erantisvej

Læs mere

LOKALPLAN 4-4-103 BOLIGER VED KIPLINGS ALLE UNIVERSITETSOMRÅDET

LOKALPLAN 4-4-103 BOLIGER VED KIPLINGS ALLE UNIVERSITETSOMRÅDET LOKALPLAN 4-4-103 BOLIGER VED KIPLINGS ALLE UNIVERSITETSOMRÅDET AALBORG KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN OKTOBER 2008 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge

Læs mere