FORLAGSAFTALE. Aftalens parter. er der dags dato truffet følgende aftale om værket. (arbejdstitel). Ophavsretten til værket.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORLAGSAFTALE. Aftalens parter. er der dags dato truffet følgende aftale om værket. (arbejdstitel). Ophavsretten til værket."

Transkript

1 1 FORLAGSAFTALE Dansk Forfatterforening, Forlæggerforeningen og Udvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde (UBVA) under Akademikernes Centralorganisation er blevet enige om at anbefale, at forlagsaftaler om udgivelse af videnskabelige og populærvidenskabelige værker formuleres sådan: Aftalens parter 1. Mellem (herefter kaldet forfatteren) og (herefter kaldet forlaget) er der dags dato truffet følgende aftale om værket (arbejdstitel). Ophavsretten til værket 2. Forfatteren garanterer at have ophavsretten til værket og at offentliggørelsen af det ikke krænker andres rettigheder. Forlaget skal dog sikre, at værkets titel er lovlig. Medier og sprog 3. Forlaget har eneret til at udgive værket i følgende formater (sæt kryds): [ ] I trykt form (inkl. print on demand) på følgende sprog.:

2 2 [ ] I digital form på følgende sprog: Stk. 2. Forfatteren kan kun udnytte rettigheder, forlaget ikke har fået overdraget efter stk. 1, med respekt af loyalitetspligten efter 15. Stk. 3. Udgivelse i digital form betyder, at værket udgives på et digitalt medium, hvis indhold kun kan tilegnes af slutbrugeren ved hjælp af digital teknologi. Digital udgivelse omfatter fremstilling af fysiske digitale medier (cd-rom, dvd mv.) og salg af dem til offentligheden. Desuden omfattes trådbunden eller trådløs digital tilrådighedsstillelse af værket for offentligheden på en sådan måde, at denne kan få adgang til det på et individuelt valgt sted og tidspunkt, herunder via internettet o.l. Stk. 4. Hvis forlaget ønsker at udgive værket i digitale formater, som ikke var almindeligt kendte og anvendte, da denne aftale blev indgået, skal forfatteren skriftligt informeres om det. Hvis forfatteren ikke ønsker, at værket udgives i de pågældende digitale formater, kan forfatteren inden for en frist på meddele forlaget, at udnyttelsen ikke må ske. Hvis forfatteren ikke protesterer inden for fristen, må forlaget udgive værket i de pågældende formater. Udgivelse af bearbejdede versioner og syntetisk tale 4. Forlagets ret efter 3 omfatter kun udgivelse af værket i oprindelig indholdsmæssigt uændret form, se dog 13 om nye udgaver og opdateringer. Forlaget har således ikke ret til at udgive lydbøger eller oversættelser til andre sprog end dem, der er nævnt i 3, stk. 1, medmindre det er udtrykkeligt aftalt. Stk. 2. Forlaget har ret til at foretage nødvendige tekniske ændringer og tilpasninger af værket, med henblik på at udnytte værket i digital form.

3 3 Stk. 3. Forlaget kan udgive værket digitalt på en måde, som gør det muligt for slutbrugeren efter eget valg at erhverve dele af værket. Stk. 4. Når værket udgives digitalt, kan forlaget ved afkrydsning her lade værket være ledsaget af programmer, som muliggør oplæsning ved syntetisk tale. Udgivelse i trykt form 5. Forlaget forpligter sig til at udgive værket i trykt form (sæt kryds) [ ]. Udgivelse i digital form 6. Forlaget forpligter sig til at udgive værket digitalt på følgende måde (sæt kryds): [ ] Forlaget skal udgive værket digitalt i formater det selv vælger. Forlaget oplyser, at det indtil videre påtænker at udgive værket i følgende formater: [ ] Forlaget skal udgive værket digitalt i følgende formater:

4 4 7. Hvis forlaget ikke har forpligtet sig til at udgive værket i digitale formater, kan forfatteren skriftligt kræve, at det sker. Hvis forlaget ikke inden 1 måned efter, at det har modtaget et skriftligt krav fra forfatteren, indvilliger i at udgive værket digitalt inden for en frist på, kan forfatteren selv udgive den del af værket, som forfatteren har ophavsret til, digitalt. Det skal loyalt fremgå, at det udgivne ikke er identisk med den version, som forlaget har udgivet i trykt form. Stk. 2. Forfatteren kan først kræve digital udgivelse efter stk. 1, når der er gået efter det tidspunkt, hvor manuskriptet er afleveret i aftalt stand. Udgivelsestidspunkt 8. Forlaget skal udgive værket på den måde eller de måder, det har forpligtet sig til, inden for rimelig tid. Udgivelse i trykt form skal ske senest (12 måneder hvis ikke andet er angivet) måneder efter manuskriptet er afleveret i aftalt stand. Udgivelse i digital form skal ske senest fra manuskriptet er afleveret i aftalt stand. Stk. 2. Udgivelsestidspunktet er foreløbig fastsat til:. Stk. 3. Hvis forlaget skønner at udgivelse må opgives uanset årsag kan forlaget frigøre sig fra aftalen mod at honorere forfatteren svarende til hele eller halvdelen af den aftalte garantisum afhængig af det af forfatteren udførte arbejde. Markedsføring 9. Forlaget skal markedsføre værket i rimeligt omfang, såsom ved reklamering og annoncering i egnede medier, herunder i. Stk. 2. I forbindelse med værkets udgivelse orienterer forlaget forfatteren om den planlagte markedsføring af værket.

5 5 Stk. 3. Forlaget sørger for at udsende anmeldereksemplarer til egnede medier, herunder til. Stk. 4. Forlaget er berettiget til at anvende værket og dele af det, som led i markedsføringen. Stk. 5. Med henblik på markedsføringen er forlaget berettiget til uden at betale honorar til forfatteren at disponere over eksemplarer af hver udgave, som værket måtte blive udgivet i, til fri-, anmelder- og reklameeksemplarer. Synliggørelse 10. Efter værket er udgivet, sørger forlaget for, at værket til enhver tid er synligt for offentligheden ved at værkets titel og forfatterens navn er digitalt søgbart på forlagets hjemmeside og/eller på bogforhandleres hjemmesider eller på anden passende måde. Stk. 2. Hvis forlaget ikke synliggør værket, kan forfatteren skriftligt forlange, at værket synliggøres. Forfatteren kan hæve aftalen, hvis forlaget ikke opfylder sin pligt til at synliggøre værket inden (2 måneder hvis ikke andet er aftalt), at regne fra tidspunktet, hvor begæringen er kommet forlaget i hænde. Stk. 3. Hvis forfatteren hæver aftalen efter stk. 2 er forlaget berettiget til at sælge eventuelle restoplag i indtil 18 måneder efter aftalen er hævet. Hvis værket udbydes digitalt via internettet eller på andre måder, der giver offentligheden adgang til det på et individuelt valg sted og tidspunkt, kan forlaget tilsvarende fortsætte hermed i indtil 18 måneder, dog ikke efter den trykte udgave er udsolgt. Tilgængeliggørelse

6 6 11. Hvis værket udgives i trykt form, skal det være tilgængeligt hos forlaget eller forhandlere i minimum trykte eksemplarer eller kunne fremskaffes i trykt form inden for maksimalt 1 måned. Ved afkrydsning her [ ] er det dog aftalt, at det efter (minimum 2) år fra værkets udgivelse er tilstrækkeligt, hvis værket er tilgængeligt i digitalt format. Stk. 2. Hvis værket udgives på fysiske digitale medier, skal disse være tilgængelige hos forlaget eller forhandlere i minimum eksemplarer eller kunne fremskaffes inden for maksimalt 14 hverdage. Stk. 3. Hvis værket udgives digitalt på en måde, der giver offentligheden adgang til det på et individuelt valgt sted og tidspunkt, herunder via internettet o.l., skal det forblive tilgængeligt på denne måde. Ved afkrydsning her [ ] er det dog aftalt, at det efter (minimum 2) år fra værkets udgivelse på den nævnte måde er tilstrækkeligt, hvis det er tilgængeligt i trykt form eller på fysiske digitale medier. Stk. 4. Hvis forlaget ikke tilgængeliggør værket, som det skal, kan forfatteren skriftligt kræve, at forlaget opfylder sin pligt til tilgængeliggørelse. Hvis forlaget ikke derefter tilgængeliggør værket efter senest (12 måneder, hvis ikke andet er angivet), går retten til at udgive værket i den form, forlaget skulle have tilgængeliggjort det på, tilbage til forfatteren, som derefter er berettiget til selv at tilgængeliggøre den del af værket, som forfatteren har ophavsret til, på den pågældende måde. Det skal loyalt fremgå, at det udgivne ikke er identisk med den version, som forlaget har udgivet i trykt eller digital form. Forlaget er berettiget til at sælge eventuelle restoplag i indtil 18 måneder efter det tidspunkt, hvor forfatteren forlanger tilgængeliggørelse. Hvis værket udbydes digitalt via internettet eller på andre måder, der giver offentligheden adgang til det på et individuelt valgt sted og tidspunkt, kan forlaget tilsvarende fortsætte hermed i indtil 18 måneder, dog ikke efter den trykte udgave er udsolgt. Oplag

7 7 12. Ved oplag forstås det antal indholdsmæssigt uændrede eksemplarer af værket, som forlaget lader fremstille på én gang eller inden for en periode på 3 måneder. Stk. 2. Forlaget har ret til at mangfoldiggøre og udgive værket i trykt form i et første oplag, der foreløbig er planlagt til eksemplarer, samt i nye oplag i det antal eksemplarer, som forlaget bestemmer. Stk. 3. Forlaget har ret til at mangfoldiggøre og udgive værket på fysiske digitale medier i et første oplag, der foreløbig er planlagt til eksemplarer samt i nye oplag i det antal eksemplarer, som forlaget bestemmer. Stk. 4. Er der siden udgivelsen af det første oplag sket sådanne væsentlige ændringer af de forhold, værket beskæftiger sig med, at de fra første færd med sikkerhed ville have afholdt forfatteren fra at udgive værket i den foreliggende form, kan denne kræve, at nye oplag ikke udgives. Stk. 5. Hvis forlaget udgiver værket digitalt på en sådan måde, at offentligheden kan få adgang til det på et individuelt valgt sted og tidspunkt, herunder via internettet o. lign., og er der siden udgivelsen sket så væsentlige ændringer af de forhold, værket beskæftiger sig med, at de fra første færd med sikkerhed ville have afholdt forfatteren fra at udgive værket i den foreliggende form, kan denne kræve, at den digitale tilrådighedsstillelse ophører. Stk. 6. Hvis forlaget vil udgive et nyt oplag mere end 1 år efter, at det foregående blev udgivet, skal forlaget give forfatteren adgang til at foretage sådanne ændringer, som ikke volder uforholdsmæssige omkostninger eller forandrer værkets karakter. Nye udgaver og opdateringer 13. Forlaget kan beslutte, at der skal udgives ændrede versioner (nye udgaver) af værket. Forfatteren skal foretage de ændringer, der skal ske i værket i den nye udgave. Hvis forfatteren ikke opfylder denne pligt, kan forlaget, efter samråd med forfatteren udpege en sagkyndig til at stå for ændringerne. Betalingen til den sagkyndige afholdes af forfatterens honorar. Forfatterens honorar for den første

8 8 nye udgave kan dog ikke reduceres med mere end 50 %. Ved nye udgaver, der er væsentligt bearbejdet, kan der aftales ny garantisum. Stk. 2. Efter forfatterens død kan forlaget på samme måde, udpege en sagkyndig til at stå for ændringerne. Dennes vederlag afholdes af forfatterhonoraret. Stk. 3. Stk. 1 kan fraviges ved afkrydsning her [ ] og stk. 2 kan fraviges ved afkrydsning her [ ] med den konsekvens, at forlaget kun kan udgive nye udgaver efter samtykke fra forfatteren. Stk. 4. Hvis værket udgives digitalt på en sådan måde, at offentligheden kan få adgang til det på et individuelt valgt sted og tidspunkt, herunder via internettet o. lign., kan forlaget ved afkrydsning her [ ] forpligte sig til at lade forfatteren rette eller opdatere værket, hvis det er rimeligt og sagligt begrundet og ikke påfører forlaget uforholdsmæssigt eller urimeligt store udgifter. Forfatteren kan ikke forvente, at der bliver foretaget mere end årlige rettelser/opdateringer. Frieksemplarer 14. Forfatteren har ret til frieksemplarer af første oplag af værket i følgende omfang: trykte eksemplarer af første oplag og af hvert efterfølgende oplag. eksemplarer af fysiske digitale eksemplarer af første oplag og af hvert efterfølgende oplag. Stk. 2. Herudover er forfatteren berettiget til til privat brug at købe eksemplarer med % rabat på den vejledende pris, eller til følgende aftalte pris Stk. 3. Hvis værket udgives digitalt på en sådan måde, at offentligheden kan få adgang til det på et individuelt valgt sted og tidspunkt, herunder via internettet o. lign., skal forfatteren enten have gratis adgang til værket ved. f.eks. at modtage password fra forlaget eller modtage værket på andet digitalt medium.

9 9 Loyalitetspligt 15. I det omfang det direkte konkurrerer med forlagets rettigheder, må forfatteren ikke uden forlagets tilladelse offentliggøre værket i uændret form i sin helhed eller for en større dels vedkommende, herunder i dagblade, tidsskrifter, på digitale netværk mv. Forfatteren må heller ikke udgive et andet værk, der direkte konkurrerer med det værk, denne aftale vedrører, og underminerer forlagets muligheder for at afsætte det. stk. 2. Forfatteren kan uanset stk. 1 frit udøve sine rettigheder efter 7 og 11, stk. 4. Betaling for sekundær brug 16. Indtægter fra aftalelicenser, jf ophavsretslovens 50, der griber ind i forlagets rettigheder, såsom Copydan-vederlag som følge af fotokopiering, deles mellem forfatteren og forlaget i overensstemmelse med lovreglerne og Copydan-aftalegrundlaget. Individuelle tilladelser til fotokopiering eller lignende former for eksemplarfremstilling af værket i trykt form kan kun gives af parterne i forening, og et eventuelt vederlag fordeles således: til forfatteren og til forlaget. Indtægter fra aftalelicenser, der ikke griber ind i forlagets rettigheder, f.eks. for oplæsning i radio eller fremførelse i TV, tilkommer alene forfatteren. Flere forfattere 17. Hvis der er flere forfattere til værket, er samtlige forfattere ansvarlige for at tilvejebringe manuskriptet. Stk. 2. Samtlige forfattere angives på titelblad og i kolofon m.v. på følgende måde (sæt kryds): [ ] Alfabetisk [ ] I følgende rækkefølge:

10 10. Stk. 3. Forfatterhonoraret udbetales til hver enkelt efter følgende forholdstal. Forlagets videreoverdragelse af rettigheder 18. Forlaget er ikke berettiget til at overdrage sine rettigheder efter denne aftale, medmindre rettighederne overdrages sammen med hele forlaget eller en fagligt afgrænset del heraf. Forlaget vedbliver at være ansvarlig for, at aftalen med forfatteren bliver opfyldt. Manuskriptet 19. Foreligger manuskriptet ved indgåelsen af denne aftale, således at forlaget har haft lejlighed til at gennemgå det, kan der ikke efterfølgende rejses indsigelser mod det i henseende til kvalitet eller kvantitet, medmindre der foreligger grove mangler, der ikke kunne konstateres ved en sædvanlig fagmæssig gennemgang, eller forfatteren har handlet svigagtigt. Stk. 2. Om aflevering af manuskript gælder følgende (sæt kryds): [ ] Fuldstændigt og trykfærdigt manuskript er afleveret. [ ] Fuldstændigt og trykfærdigt manuskript skal senest den leveres i digital form i følgende format:. Stk. 3. Manuskriptet skal kvalitativt leve op til forlagets normale faglige standard og må kvantitativt ikke overstige enheder inkl. mellemrum. Stk. 4. Hvis manuskriptet skal afleveres inden en bestemt dato, jf. stk. 2, og forfatteren væsentligt overskrider fristen, kan forlaget hæve

11 11 aftalen. Det samme gælder, hvis manuskriptet lider af væsentlige indholdsmæssige mangler. Inden ophævelsen skal forlaget dog i alle tilfælde varsle forfatteren om den og give denne en frist på mindst 14 dage til at aflevere et trykfærdigt manuskript eller til at udbedre de påpegede mangler. Stk. 5. Forlaget er ikke ansvarlig over for forfatteren, hvis manuskriptet går tabt ved et hændeligt uheld. Korrektur og registre m.v. 20. Forlaget sørger for, at der bliver læst bogstavkorrektur, og at den bliver sendt til forfatteren til indholdskorrektur. Hvis forfatteren ikke tilbagesender korrekturen inden uger efter modtagelsen, betragtes den som godkendt. Forlaget er herefter berettiget til at lade værket producere, efter at sættefejl er rettet. Stk. 2. Hvis forfatteren, efter at værket er sat, ændrer indholdet i et sådant omfang, at udgifterne forøges med mere end 10 % af udgifterne til prepress, betales det overskydende beløb af forfatteren. Stk. 3. Forfatteren må ikke ændre værkets karakter væsentligt. Stk. 4. Om udarbejdelse af stikordsregister gælder følgende (sæt kryds): [ ] Når korrekturgangen er afsluttet, skal forfatteren udarbejde stikordsregister. Registeret skal være færdiggjort senest dage efter, at forfatteren har modtaget endelig og ombrudt korrektur. Har forfatteren ikke udarbejdet registeret inden udløbet af fristen, kan forlaget lade registeret udarbejde for forfatterens regning. Inden da skal forlaget varsle forfatteren og give ham en frist på dage til at aflevere stikordsregisteret. [ ] Forlaget er ansvarlig for, at der udfærdiges stikordsregister. [ ] Der skal ikke udarbejdes stikordsregister.

12 12 Billedmateriale 21. Om billedmateriale gælder følgende (sæt kryds): [ ] Værket udgives uden billedmateriale. [ ] Værket illustreres med billedmateriale, der fremskaffes af forfatteren og godkendes af forlaget. [ ] Værket illustreres med billedmateriale, der fremskaffes af forlaget og godkendes af forfatteren. Stk. 2. De fornødne tilladelser til brugen af billedmaterialet indhentes og afregnes af (sæt kryds): [ ] Forlaget [ ] Forfatteren Trykning, forfatterkreditering m.v. 22. Forlaget vælger bogtilrettelægger, bogtrykker, trykmetode, papir og bogbinder. Stk. 2. Forlaget skal give forfatteren lejlighed til at se og kommentere et udkast til værkets fremtoning i ovennævnte henseender. Stk. 3. Forlaget skal, bl.a. med henblik på biblioteksafgiftsystemet, påse, at forfatteren/forfatterne m.fl. anføres korrekt på titelblad og i kolofon m.v., sådan som det kræves efter de til enhver tid gældende regler for Nationalbibliografien og det gældende katalogiseringsreglement. Stk. 4. De færdigtrykte eksemplarer skal opbevares forsvarligt og forsikres mod brandskade og lignende ulykkestilfælde. Priser

13 Forlaget fastsætter den vejledende udsalgspris til forbruger, eller den pris forhandlere skal betale for værket. Forfatteren orienteres, hvis priserne nedsættes eller forhøjes. Beregning af honorar for værket i trykt form 24. Honoraret for værket i trykt form kan aftales på en af nedenstående måder (sæt kryds): [ ] Honoraret udgør % af den vejledende pris ekskl. moms. Foreligger værket alene indbundet, udgør beregningsgrundlaget % af den vejledende pris eksl. moms. [ ] Honoraret udgør % af forlagets nettopris ekskl. moms (forlagets indtægter fra forhandlere). Foreligger værket alene indbundet, udgør beregningsgrundlaget % af nettoprisen ekskl. moms. Ved forlagets egen direkte forhandling udgør honoraret % af forlagets salgspris til slutbruger ekskl. moms. Foreligger værket alene indbundet, udgør beregningsgrundlaget % af forlagets salgspris til slutbruger ekskl. moms [ ] Hvis værkets art, udgivelsesform, salgsmåde eller salgsmuligheder gør det hensigtsmæssigt for at værket kan realiseres optimalt, kan anden honorarmodel aftales. Dette kan f.eks. være tilfældet, hvor værket er illustreret eller hvor værket udgives med fondsstøtte, eller hvor der er særlige udgifter til ekstern redaktør, research, kontrol, specialsats eller speciel aflønning af forfatteren. Honoraret aftales således: Stk. 2. Ved afkrydsning her [ ] er det desuden aftalt, at honorarprocenten forhøjes til % af det i stk. 1 afkrydsede beregningsgrundlag, hvis antallet af solgte eksemplarer overstiger.

14 14 Beregning af honorar for digitale udgivelser 25. Ved digital udgivelse udgør honoraret % af forlagets nettopris ekskl. moms (forlagets indtægter fra forhandlere). Ved forlagets egen direkte forhandling udgør honoraret % af forlagets pris til slutbrugeren ekskl. moms. Stk. 2. Ved afkrydning her [ ] er det desuden aftalt, at honorarprocenten forhøjes til % af overskydende indtægter, hvis forlagets indkomne nettoindtægter (forlagets indtægter fra forhandlere sammenlagt med forlagets indtægter fra direkte forhandling) overstiger kr.. Forskudshonorar 26. Sker den første udgivelse af værket i trykt form udbetales forskudshonorar sådan (sæt kryds): [ ] (mindst 1/3) af det beregnede honorar for hele det planlagte første oplag udbetales ved aftalens underskrivelse eller, hvis manuskriptet afleveres senere, så snart det er afleveret i aftalt stand, jf. 19. [ ] (mindst ½) af det beregnede honorar for hele det planlagte første oplag udbetales senest 14 dage efter udgivelsen af første oplag. Ved beregning af forskudshonoraret tages der udgangspunkt i en vejledende pris på kr. [ ] kr. svarende til royalty af de forventede nettoindtægter de første 3 måneder. Stk. 2. Sker den første udgivelse af værket i stedet på fysiske digitale medier, udbetales forskudshonorar sådan (sæt kryds):

15 15 [ ] (mindst 1/3) af det beregnede honorar for hele det planlagte første oplag udbetales ved aftalens underskrivelse eller, hvis manuskriptet afleveres senere, så snart det er afleveret i aftalt stand, jf. 19. [ ] (mindst halvdelen) af det beregnede honorar for hele det planlagte første oplag udbetales senest 14 dage efter udgivelsen af første oplag. Ved beregning af forskudshonoraret tages der udgangspunkt i en vejledende pris på kr. [ ] kr. svarende til royalty af de forventede nettoindtægter de første 3 måneder. Stk. 3. Sker den første udgivelse af værket i stedet på en sådan måde, at almenheden får adgang til det på et individuelt valgt sted og tidspunkt, herunder via internettet, udbetales et forskud på kr. svarende til royalty af de forventede nettoindtægter de første 3 måneder. Forskuddet udbetales ved aftalens underskrivelse eller, hvis manuskriptet afleveres senere, ved aflevering af manuskriptet. Stk. 4. Sker en første udgivelse af værket som en kombination af stk. 1, 2 eller 3 udbetales der forskudshonorar for hver udgivelsesform i henhold til beregningsprincipperne i stk. 1-3 stk. 5. Ved nettoindtægter forstås forlagets indtægter fra forhandlere sammenlagt med dets indtægter fra direkte forhandling. stk. 6. Hvis forlaget inden for 3 måneder efter udgivelsesdatoen lader fremstille flere eksemplarer end planlagt eller hvis nettoindtægterne viser sig at overstige det forudsatte beløb, opreguleres forskuddet i overensstemmelse hermed. stk. 7. Forlaget kan ikke kræve forskudshonoraret tilbagebetalt, selv om salget måtte svigte.

16 16 Udbetaling af honorar udover forskud 27. Honorar udbetales i øvrigt én gang om året efter opgørelse af omsætningen i det umiddelbart foregående år og med fradrag af allerede udbetalte forskudshonorarer. Der betales ikke honorar af forfatterens frieksemplarer, jf. 14, eller af eksemplarer, der bruges i markedsføringen, jf. 9. Udbetalingen skal foretages senest den. Stk. 2. Hvis det ved prisnedsættelser viser sig, at der er afregnet flere eksemplarer til fuld pris, end der er solgt, har forlaget ret til at fradrage det for meget betalte honorar i afregningen for de til nedsat pris solgte eksemplarer, forudsat at forlaget ved udbetalingen har taget forbehold herfor. 28. For hvert kalenderår skal forlaget senest sende forfatteren en opgørelse, der som minimum skal oplyse: 1. antal trykte eksemplarer ialt af hver trykt udgave (ordinær- og billigudgaver) samt oplysning om digital udgivelsesform, 2. antal eksemplarer på lager, 3. antal beskadigede og bortkomne eksemplarer, 4. antal frieksemplarer, 5. antal realiserede og efter aftale makulerede eksemplarer, 6. antal solgte eksemplarer specificeret under anvendt pris og prisform for hver udgave, trykte og digitale, 7. antal eksemplarer på lager, 8. forfatterhonorar i henhold til forlagsaftale, 9. udbetalt garantisum, 10. evt. henlæggelse til imødegåelse af retur, 11. samlet forfatterhonorar og 12. saldo. Stk. 2. Hvis værket er udgivet på flere forskellige medier, skal de ovenstående oplysninger gives, så det så vidt muligt fremgår, hvilke medier de vedrører. Stk. 3. Hvis forfatteren senest 3 måneder efter modtagelsen af opgørelsen skriftligt udtrykker ønske om det, skal der sendes ham en erklæring, udfærdiget af en af forfatteren udpeget revisor, der viser,

17 17 at opgørelsen er rigtigt udformet i overensstemmelse med stk. 1 og forlagets bogføring. Forfatteren skal betale for revisionserklæringen, hvis den bekræfter, at opgørelsen er fuldt ud rigtig. Stk. 4. Forlaget skal i 5 år opbevare kopier af de opgørelser, der er sendt til forfatteren, og give forfatteren adgang til dem, hvis han eller hun ønsker det. Afkald på forfatterhonorar i forbindelse med fondsstøtte 29. Udgives værket med fondsstøtte fra f. eks. forskningsråd eller lign., og er det et vilkår for bevillingen af støtten, at der ikke ydes noget honorar til forfatteren, påhviler det forlaget at føre fornødent regnskab med bevillingen og give de i forbindelse hermed fornødne tilbagemeldinger til den, der har ydet støtten. Viser det sig, at udgivelsen giver overskud efter fradrag af forlagets almene driftsudgifter (ansat til 10 %) og efter et eventuelt krav om tilbagebetaling af støtten er honoreret, er forfatteren berettiget til en andel heraf på %. Hvis støtten alene vedrører det første oplag, og iværksættes der et nyt oplag uden fondsstøtte, skal forfatteren i henseende til forskudshonoraret stilles, som om det nye oplag var det første. Makulering 30. Forlaget skal orientere forfatteren inden en evt. makulering af restoplag. Inden makulering skal forfatteren have lejlighed til gratis at afhente de eksemplarer, vedkommende ønsker. Krænkelser af ophavsretten 31. Hvis tredjemand krænker ophavsretten til værket, kan både forlaget og forfatteren påtale og retsforfølge krænkelsen i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler. 32. Desuden er følgende aftalt: Særlige aftaler

18 18 Sted og dato (Forfatteren) Sted og dato (Forlaget)

Stk. 3 Alle øvrige rettigheder tilhører forfatteren, medmindre der er indgået anden skriftlig aftale.

Stk. 3 Alle øvrige rettigheder tilhører forfatteren, medmindre der er indgået anden skriftlig aftale. FORLAGSAFTALE 25. januar 2006 j.nr. KS-007-005/cbh for skønlitteratur (romaner, noveller, digtsamlinger og værker, der må ligestilles hermed), erindringer, børne- og ungdomslitteratur samt humor, kriminal-

Læs mere

Forlagsaftale. Mellem. er der dags dato truffet følgende aftale:

Forlagsaftale. Mellem. er der dags dato truffet følgende aftale: Forlagsaftale udfærdiget på grundlag af den normalformular, der med virkning fra 1. januar 1987 er godkendt af Dansk Forfatterforening og Den danske Forlæggerforening til brug for aftaler om skønlitteratur

Læs mere

Lindhardt og Ringhof Forlag A/S

Lindhardt og Ringhof Forlag A/S E - B O G S A F T A L E Mellem: ( Forfatteren ) og Vognmagergade 11 1148 København K ( Forlaget ) er dags dato truffet følgende aftale ( E-bogsaftalen ): 3. juli 2015 1 Aftalens omfang Stk. 1 Forfatteren

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om ophavsret

Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om ophavsret Anordning nr. 561 af 7. juni 2006 Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om ophavsret VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds nåde Danmarks dronning, gør vitterligt: I medfør af 93 i lov om ophavsret, jf.

Læs mere

EF SCHELENBORG. UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013

EF SCHELENBORG. UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013 EF SCHELENBORG UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013 Sagsadr.: Kastrupvej 67, 69/ Italiensvej 2 Projektleder: Katrine Strodtmann Sag nr.: 01.1653.03 Dato: 19. april 2013 Udbudsskrivelse INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

OVERENSKOMST MELLEM PRODUCENTFORENINGEN DANSK SKUESPILLERFORBUND VEDRØRENDE TV-PRODUKTION. 1. juli 2002

OVERENSKOMST MELLEM PRODUCENTFORENINGEN DANSK SKUESPILLERFORBUND VEDRØRENDE TV-PRODUKTION. 1. juli 2002 OVERENSKOMST MELLEM PRODUCENTFORENINGEN OG DANSK SKUESPILLERFORBUND VEDRØRENDE TV-PRODUKTION 1. juli 2002 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT I PRODUKTIONSAFTALE..s. 3 AFSNIT II RETTIGHEDSAFTALE..s. 10 AFSNIT III

Læs mere

Vedtægter Andelsboligforeningen Rørmosen 1 Farum

Vedtægter Andelsboligforeningen Rørmosen 1 Farum Side 1 af 13 Vedtægter Andelsboligforeningen Rørmosen 1 Farum Side 2 af 13 Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen RØRMOSEN I. Foreningens hjemsted er i Farum kommune. 2.

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

Særlige betingelser. Sønderborg Kommune Vintertjeneste 2015 2019 Særlige Betingelser. Supplerende betingelser til AB-Service 2003

Særlige betingelser. Sønderborg Kommune Vintertjeneste 2015 2019 Særlige Betingelser. Supplerende betingelser til AB-Service 2003 Særlige betingelser AB- Service2003 A Indledende bestemmelser Anvendelsesområde 1 Almindelige Betingelser for levering af Serviceydelser (ABService) gælder ved aftaler om levering af serviceydelser, når

Læs mere

OVERENSKOMST DANSK SKUESPILLERFORBUND

OVERENSKOMST DANSK SKUESPILLERFORBUND DR Jura 01-03-2005 2005 OVERENSKOMST MELLEM DR OG DANSK SKUESPILLERFORBUND 11 INDHOLDSFORTEGNELSE: KAPITEL 1 GENERELLE BESTEMMELSER...3 1 OVERENSKOMSTENS DÆKNINGSOMRÅDE... 3 KAPITEL 2 BESTEMMELSER VEDR.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om leje af almene boliger

Bekendtgørelse af lov om leje af almene boliger Lovbekendtgørelse nr. 187 af 27. februar 2007 Bekendtgørelse af lov om leje af almene boliger Herved bekendtgøres lov om leje af almene boliger, jf. lovbekendtgørelse nr. 394 af 2. maj 2006, med de ændringer,

Læs mere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger er udarbejdet

Læs mere

Andelsboligforeningen

Andelsboligforeningen Andelsboligforeningen PILELY Vægtens Kvarter 122 164 5220 Odense SØ 19 April 2010 Indledning ABF udarbejdede i 1979 sin første standardvedtægt for private andelsboligforeninger og er siden da løbende

Læs mere

Høje Hasseris Andelsboligforening

Høje Hasseris Andelsboligforening Vedtægter for Høje Hasseris Andelsboligforening (Boligstyrelsens normalvedtægt for en privat andelsboligforening 1988 med ændringer) Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Høje Hasseris Andelsboligforening.

Læs mere

VEDTÆGTER December 2005

VEDTÆGTER December 2005 J.nr.. 025145-0018 sli/hkj VEDTÆGTER December 2005 For Andelsboligforeningen Østbanehus Bech-Bruun Advokatfirma Langelinie Allé 35 2100 København Ø T +45 72 27 00 00 F +45 72 27 00 27 www.bechbruun.com

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N I S T E D G A D E 8 7 / S A X O G A D E 8 6 9 0

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N I S T E D G A D E 8 7 / S A X O G A D E 8 6 9 0 V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N I S T E D G A D E 8 7 / S A X O G A D E 8 6 9 0 - 2-1 Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er A/B Istedgade 87/Saxogade 86-90. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for AB Holsteinsgade 53-55

Vedtægter for AB Holsteinsgade 53-55 Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Holsteinsgade 53-55. Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. 2. Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommen

Læs mere

Regelsæt for innovationsmiljøer og medfinansiering af innovative iværksættere 2010

Regelsæt for innovationsmiljøer og medfinansiering af innovative iværksættere 2010 Notat UDKAST, 10. FEBRUAR 2010 Regelsæt for innovationsmiljøer og medfinansiering af innovative iværksættere 2010 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Indledning... 4 Definitioner af centrale ord og begreber

Læs mere

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat af Boligministeriet, med repræsentation for: BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING

Læs mere

Vedtægter. Njalsgade 30 A, st.tv. DK-2300 København S Tlf- 3254 0401 CVR-nr. 46807014 www.isafjord.dk

Vedtægter. Njalsgade 30 A, st.tv. DK-2300 København S Tlf- 3254 0401 CVR-nr. 46807014 www.isafjord.dk Vedtægter Njalsgade 30 A, st.tv. DK-2300 København S Tlf- 3254 0401 CVR-nr. 46807014 www.isafjord.dk Vedtægter for BoligSelskabet Isafjord a.m.b.a. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Honorarhåndbogen Pr. 1. april 2012

Honorarhåndbogen Pr. 1. april 2012 Honorarhåndbogen Pr. 1. april 2012 Vejledning om minimumshonorarer for freelance arbejde er oprindeligt udarbejdet af Ernærings- og husholdningsøkonomforeningen (senere: Formidlerne) for faggruppen af

Læs mere

Almindelige Betingelser for Totalentreprise ABT 93

Almindelige Betingelser for Totalentreprise ABT 93 Almindelige Betingelser for Totalentreprise ABT 93 Udfærdiget af Boligministeriet den 22. december 1993 Almindelige Betingelser for Totalentreprise er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat

Læs mere

VEDTÆGTER A/B DYBBØLSGAARD

VEDTÆGTER A/B DYBBØLSGAARD VEDTÆGTER A/B DYBBØLSGAARD 1. Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Dybbølsgaard. 1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål. 2.1 Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

Region Midtjylland. Aarhus Universitetshospital Risskov. Arbejdsbeskrivelse AB 92

Region Midtjylland. Aarhus Universitetshospital Risskov. Arbejdsbeskrivelse AB 92 AB 92 "Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed" er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat af Boligministeriet, med repræsentation for: BOLIGSELSKABERNES

Læs mere

Praktiserende Arkitekters Råd og Foreningen af Rådgivende Ingeniører

Praktiserende Arkitekters Råd og Foreningen af Rådgivende Ingeniører Oktober 2012 AB 92 med et begrænset antal fravigelser, tilføjelser og præciseringer samt bemærkninger til brug for de almene boligorganisationer i nybyggeri og renoveringssager. BL Danmarks Almene Boliger

Læs mere

VEDTÆGTER FOR A/B BLIDAHLUND & ESPERANCEGÅRDEN

VEDTÆGTER FOR A/B BLIDAHLUND & ESPERANCEGÅRDEN VEDTÆGTER FOR A/B BLIDAHLUND & ESPERANCEGÅRDEN Side 2 af 18 Navn og hjemsted 1. (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Blidahlund & Esperancegården. (1.2) Foreningens hjemsted er i Gentofte Kommune.

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R A/B H O L T E H U S

V E D T Æ G T E R F O R A/B H O L T E H U S V E D T Æ G T E R F O R A/B H O L T E H U S 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Holtehus. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2 Formål (2.1) Foreningens formål

Læs mere

Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed

Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed AB 92 Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed AB92 Udfærdiget af Boligministeriet den 10. december 1992 Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge-

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SUNDGLIMT. Maj 2014

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SUNDGLIMT. Maj 2014 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SUNDGLIMT Maj 2014 S:\Vedtægter mv\vedtægter maj 2014.docx Side 1 af 11 1. NAVN OG HJEMSTED: 1.1. Foreningens navn er ANDELSBOLIGFORENINGEN SUNDGLIMT. 1.2. Foreningens

Læs mere

Vedtægter. for Boligforeningen Prøvestenen Juni 2005

Vedtægter. for Boligforeningen Prøvestenen Juni 2005 Vedtægter for Boligforeningen Prøvestenen Juni 2005 Backersvej 2, st. th. 2300 København S. Tlf: 32 97 25 46 Girokonto: 530-3060 Kontortid: Hver torsdag 18.00 19.00 prøvestenen jf.indd 1 28/11/05 14:03:11

Læs mere