Regler for Indstillingsudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regler for Indstillingsudvalget"

Transkript

1 Regler for Indstillingsudvalget 1 Indstillingsudvalgets formål, arbejdsramme, struktur og mødedag Indstillingsmedlemmerne sørger for den daglige drift af Indstillingsudvalget, tager stilling til hvilke ansøgere til kollegiet som skal godkendes, samt påser at alle beboere er studieaktive. Stk. 2 - Reglerne for Indstillingsudvalget skal overholde bekendtgørelse om opsigelse i statsstøttede ungdomsboliger(nr. 500 af 26/06/1991) Stk. 3 - Indstillingsudvalget er et udvalg under beboerrådet og Herlev Kollegiets bestyrelse. Udvalget består af en repræsentant fra hver sal, hvoraf en af disse repræsentanter udpeges som formand for Indstillingsudvalget. Stk. 4 - Indstillingsudvalget skal være åben for personlig henvendelse for beboerne og boligsøgende mindst en time om ugen, uden for normal arbejdstid. Indstillingsudvalgets faste mødedag er pr. 25/3-2014, mandag kl Undtaget herfra er dog helligdage, samt jul, nytår og påske. 2 - Optagelsesberettigede Optagelsesberettigede til Herlev Kollegiet er personer under uddannelse. Optagelsesberettigede uddannelser er: a) Unge som er under en uddannelse, der efter reglerne for statens uddannelsesstøtte berigtiger til uddannelsesstøtte(su). b) Unge som følger en erhvervsuddannelse(eud). c) øvrige uddannelser på mindst 20 timer om ugen, hvor den studerende er ulønnet. I tvivlstilfælde henvises der til Undervisningsministeriet og Arbejdsministeriet. d) Unge udlændinge der indtil 3 år efter opnået opholdstilladelse kan få samme fortrinsret, som gælder for unge uddannelsessøgende, der har opnået opholdstilladelse efter følgende bestemmelser: 1) Udlændingelovens 7 og 8; 2) Udlændingelovens 9, stk. 2, nr. 2; 3) Udlændingelovens 9, stk. 2, nr. 4, i umiddelbar forlængelse af en opholdstilladelse efter udlændingelovens 9, stk. 2, nr. 2, 4) Udlændingelovens 9, stk. 2, nr. 4, når tilladelsen er meddelt en udlænding, der har indgivet ansøgning om opholdstilladelse efter udlændingelovens 7, 5) Udlændingelovens 9, stk. 2, nr. 5, eller 6) Udlændingelovens 9, stk. 2, nr. 6. Alle under indrykket d) skal enten modtage undervisning på spor 3, trin 4, med henblik på at bestå Danskprøve 2, eller undervisning med henblik på at bestå Danskprøve 3. jvn. f. "Bekendtgørelse om unge flygtninges adgang til at opnå bolig i visse selvejende ungdomsboliginstitutioner (kollegier: Bekendtgørelse nr af 08/12/2000") Side 1 af 9

2 Stk. 2 - En ansøger er ikke optagelsesberettigede til et værelse på Herlev Kollegiet, såfremt: a) Ansøgeren har mindre end 6 måneder tilbage af deres uddannelse. b) Ansøgeren har mere end 3 måneder til studiestart. c) Ansøgerens uddannelse fører til en højere akademisk grad end kandidatgraden. d) Ansøgeren modtager offentlige ydelser, som er større end den reducerede elevløn. e) Ansøgeren tjener mere ved siden af sin SU, end SU-styrelsen tillader. Stk. 3 - Indstillingsudvalget kan kun med baggrund i udlejningsvanskeligheder dispensere fra 2, stk. 2, punkt a) og b). Hvis der gøres brug af dispensation, skal dette meddeles til KAB. 3 - Krav til ansøgninger: En ansøgning accepteres, såfremt den er udfærdiget på et ansøgningsskema udarbejdet af indstillingsudvalget, hvor følgende fremgår: a) Navn, adresse, telefonnummer, fødselsdato og køn b) Tidligere uddannelser(står på ansøgningsskemaet) c) Uddannelsen som ansøgeren er startet på/forventer at starte på d) Starttidspunkt og forventet afslutningstidspunkt for uddannelsen, der søges optagelse på. e) Økonomiske forhold, herunder forventede indtægter under uddannelsen f) Dato og underskrift g) En attesteret kopi der bekræfter ansøgerens uddannelsesforhold h) En motiveret ansøgning Stk. 2 - Indstillingsudvalget kan, såfremt det vurderes nødvendigt, kræve yderligere informationer af ansøgeren. Stk. 3 - Indstillingsudvalget kan acceptere en ansøgning, selvom ansøgeren på ansøgningstidspunktet ikke er optaget på studiet, hvis indstillingsudvalget vurderer, at optagelsen er tilstrækkelig sandsynlig. 4 - Behandling af ansøgninger Indstillingsudvalget behandler ansøgningerne efter følgende retningslinjer: a) Ansøgninger, som accepteres ifølge 3, arkiveres i Indstillingsudvalgets aflåste arkivskabe. Ansøgningerne opbevares her, 1 år efter fraflytning hvorefter de makuleres. En beboer kan ved udflytning bede indstillingsudvalget om, at makulere ansøgningen. b) Ansøgere der på ansøgningstidspunktet ikke er optaget på studiet, informeres pr. telefon eller mail om at eftersende dokumentation for optagelse. 5 - Indstillingskriterier Indstillingen af optagelsesberettigede ansøgere til ledige værelser sker på baggrund af en individuel behandling af ansøgningerne. Dog gælder følgende retningslinjer: a) Beboere der ønsker intern flytning, har første prioritet, i tilfælde af dokumenteret mobning, chikane og andre ekstreme tilfælde. Se mere om intern flytning under 7. b) For at sikre en blandet beboersammensætning på hver enkelt sal, indstilles ansøgere efter uddannelsens art og beboers alder. c) Ansøgerens nuværende sociale og økonomiske forhold indgår i udvælgelsen Side 2 af 9

3 6 - Opbevaring af ansøgninger En ansøgning opbevares under værelsessagen indtil: a) Beboeren fraflytter kollegiet. b) Ansøgeren oplyser, at vedkommende ikke længere er interesseret. c) Indstillingsudvalget efter gentagende gange, ikke kan komme i skriftlig eller telefonisk kontakt med ansøgeren Stk. 2 - Ansøgningerne til kollegiet må ikke videregives eller overføres til andre kartoteker. 7 - Intern flytning Ved intern flytning forstås, at en fastboende beboer flytter fra et værelse til et andet. Intern flytning fungerer som en opsigelse af eksisterende lejemål med samtidig opnåelse af et nyt lejemål. Stk. 2 - Ved intern flytning skal genudlejning ske hurtigst muligt. Stk. 3 - For at opnå ret til intern flytning kræves det, at kollegianeren der ønsker flytning, ikke er i huslejerestance eller har misligholdt lejemålet eller lejeaftalen, samt at personen er studieaktiv, jf Studiekontrol og procedure herfor Indstillingsudvalget skal to gange årligt, i marts og oktober måned, påbegynde en studiekontrol af kollegianerne med henblik på at sikre, at kollegiet bebos af studieaktive personer. Studiekontrollen skal forløbe i overensstemmelse med Bekendtgørelse om opsigelse i statsstøttede ungdomsboliger (nr. 500 af 26/06/1991) Stk. 2 - Studiekontrollen gennemføres for alle kollegianerne, undtaget er dog kollegianere, der har op sagt deres lejemål. Endvidere skal kollegianere, som med indstillingsudvalgets godkendelse har fremlejet deres værelse, undtages. Kollegianere der bor på et fremlejet værelse, skal inkluderes i uddannelseskontrollen. Stk. 3 - Indstillingsudvalget skal ved studiekontrollens start aflevere en standardformular(bilag 1) til alle beboere, der indgår i uddannelseskontrollen. Afleveringen af studiekontrolsedlen sker til beboernes postkasser. Indstillingsudvalgets skal inden afleveringen påskrive beboerens fulde navn og fulde adresse på beboerens studiekontrolseddel. Stk. 4 - Ved afleveringen af studiekontrolsedlerne, skal minimum to indstillingsrepræsentanter underskrive et papir af hvilket det fremgår at studiekontrollen, er afleveret og påbegyndt(bilag 2). Af denne seddel skal også fremgå dags dato samt navne og værelsesnumrene på de beboere for hvilke der er påbegyndt studiekontrol. Stk. 5 - Beboeren skal selv udfylde, samt sørge for at uddannelsesstedet udfylder, følgende på studiekontrolsedlen: a) Studie og uddannelsesinstitution b) Tid for påbegyndelse og forventet afslutning af studie Side 3 af 9

4 c) Dato for underskrift d) Uddannelsesstedets stempel og underskrift. Stk. 6 - Kollegianerne skal have minimum 6 uger til at fremskaffe dokumentationen. Stk. 7 - Såfremt indstillingsudvalget har mistanke til gyldigheden af en kollegianers dokumentation skal Indstillingsudvalget forlange yderligere dokumentation af den pågældende. Derudover kan indstillingsudvalget selv kontrollere gyldigheden ved henvendelse til beboerens uddannelsessted. Stk. 8 - Senest den 15. april(marts-kontrollen) og den 15. november(oktober-kontrollen) skal Indstillingsudvalget have behandlet de modtagne svar i henhold til 9, samt svaret på dispensationsansøgninger og orienteret KAB i henhold til de aftaler, der er truffet med KAB' s udlejningsafdeling. Stk. 9 - Ved for sen aflevering af studiekontrol gives en klage til Rådet. 9 - Krav til studieaktivitet og dispensation For at indstillingsudvalget kan betragte en kollegianer som studieaktiv kræves det, at kollegianeren fortsat følger en uddannelse, der berettiger til optagelse på kollegiet. Stk. 2 - Dog kan der i forbindelse med praktikperioder accepteres, at lønnen ikke er reduceret. Stk. 3 - Indstillingsudvalget kan dispensere fra kravet om studieaktivitet, såfremt kollegianeren har indleveret en skriftlig dispensationsansøgning, hvoraf det fremgår, at kollegianeren forventer at starte et uddannelsesforløb inden for det næste halve år. Se mere angående dispensation i 77a, stk. 2 i lov om boligbyggeri. Stk. 4 - En dispensationsansøgning i forbindelse med psykisk sygdom, skal indeholde dokumentation fra læge og studie, der bekræfter at beboeren pt. ikke kan fortsætte med sit studie på grund af den psykiske sygdom. Der udover kræves en der en handlingsplan for behandlingsforløbet. Vælger Indstillingsudvalget at give dispensation, kan der ad gangen gives op til et halvt år + en vurdering om yderligere et par måneder, hvis et halvt år ikke er nok for en påregnet studiestart Fremleje af værelser Indstillingsudvalget skal godkende en fremleje. For at opnå godkendelse af en fremlejning kræves det, at fremlejeren: a) Enten skal gennemføre en del af studiet udenfor hovedstads-regionen eller er indkaldt til aftjening af værnepligt, civil eller militær, er syg, på ferie, på studieophold eller er i fængsel. I alle tilfælde er det en betingelse, at uddannelsesforløbet forventes genoptaget/fortsat umiddelbart efter forløbet af fremlejningsperioden. b) Accepterer at ansvaret for værelset (herunder huslejeindbetaling) fortsat er hans/hendes. c) Afleverer en skriftlig fremlejeansøgning(typeformular U 1991)(bilag 3) til Indstillingsudvalget, Side 4 af 9

5 d) Ansøgning om fremleje skal skriftligt rettes til indstillingsudvalget senest 4 uger før ønsket ikrafttrædelsesdato for fremlejen. Stk. 2 - Fremleje skal godkendes af formanden for indstillingsudvalget. Ved godkendelse af fremleje skal formanden, på et nyt papir skriftligt begrunde og underskrive fremlejegodkendelsen. Ansøgningen samt godkendelsen skal kopieres. Originalen arkiveres og kopien gives til ansøgeren. Stk. 3 - Fremlejetillladelsen kan opnås for den periode lejeaftalen er indgået med mulighed for forlængelse. Sammenlagt må fremlejeperioden ikke overstige 2 år. Stk. 4 - Fremlejetager skal leve op til Indstillingsudvalgets normale optagelsesbetingelser på linje med lejer, jf. 2. Lejer finder selv den nye fremlejetager. Stk. 5 - Ved fremlejningsperiodens ophør kan indstillingsudvalget ved fremlejetagerens ønske og om muligt indstille fremlejetager til et almindeligt lejemål, såfremt fremlejetager, fortsat er optagelsesberettiget. Stk. 6 - Fremlejetageren kan skriftligt opsige fremlejekontrakten med 3 måneders varsel overfor lejer med kopi til indstillingsudvalget, hvis opsigelsen sker inden for fremlejeperioden. Hvis den resterende fremlejeperiode udløber før opsigelsesvarslet, så ophører aftalen på det tidspunkt lejeaftalen er indgået til. Såfremt lejer ikke kan genfremleje værelset, dækker lejer for eventuelt manglende huslejeindbetalinger jf. gældende regler. Stk. 7 - Lejer udfærdiger en lejekontrakt på typeformular U 1991 med kopi til indstillingsudvalget, der angiver såvel fremlejetagers som lejers rettigheder og pligter. Kontrakten udfærdiges i 3 eksemplarer: en til lejer, en til fremlejetager og en til Indstillingsudvalget Ulovlig fremleje af værelse I tilfælde af at en kollegianer fremlejer sit værelse uden indstillingsudvalgets accept, betragtes det som kontraktbrud, som hjemler ret til opsigelse af lejers lejemål Dispensering fra opsigelsesfristen Fraflytter lejeren inden opsigelsesperiodens udløb, vil Indstillingsudvalget på opfordring af fraflytter bestræbe sig på, at genudleje det lejede hurtigst muligt, jf. lov om leje 95, stk. 2.(nr. 963 af 11/08/2010) 13 - Formandens arbejdsområde Formandens arbejdsområde er: a) at sikre, at det ugentlige møde bliver afholdt b) at føre protokol over fremmødte ved det ugentlige møde i Indstillingsudvalget. c) at orientere kollegiets ejendomsmester om ind- og udflytninger, herunder godkendte fremleje. d) at sikre, at indstillingsudvalgsrepræsentanterne kender til indstillingsudvalgets regler og bliver sat ind i arbejdet som indstillingsrepræsentant. e) at sikre reglerne for Indstillingsudvalget overholdes og er godkendt f) at være orienteret om kollegianernes huslejerestancer. Side 5 af 9

6 g) Ved det månedlige rådsmøde, at orientere Herlev Kollegiets beboerråd om indstillingsudvalgets arbejde. 14 repræsentanternes arbejdsområde Repræsentanternes arbejdsområde er: a) ved formandens og de andre indstillingsrepræsentanters hjælp, at sætte sig ind i Indstillingsudvalgets regler og procedure, b) at deltage i det ugentlige møde i Indstillingsudvalget, c) og at sørge for at nye beboere på repræsentantens sal, bliver taget godt imod, modtager velkomstmappen, salens egne papirer og får anvist plads i køkkenet Eksklusion af medlemmer i Indstillingsudvalget Hvis et flertal i Indstillingsudvalget vil ekskludere et medlem, skal sagen bringes for Rådet. Ønsket om eksklusionen skal begrundes og godkendes af beboerrådet før den træder i kraft. Stk. 2 - Såfremt medlemmet ønsker at klage, kan dette foretages skriftligt til beboerrådet, der kan omstøde eksklusionen. Stk. 3 - Ved mistillid til indstillingsformanden, skal dette meddeles til formanden for rådet, der er forpligtet til at tage dette op til næste rådsmøde. 16 Ændringer af Indstillingsudvalgets regler Disse regler skal mindst en gang årligt tages op til gennemlæsning af beboerrådet, for at sikre at reglerne er ajour. Reglerne bliver pr.30/ taget op på bestyrelsesmødet hver 4. år. Stk. 2 - Ændringer i reglerne skal godkendes af kollegianerforeningens generalforsamling samt bestyrelse, før de træder i kraft. Det tilstræbes, at der i ændringen tages hensyn til eventuelle ønsker fra Indstillingsudvalget. Stk. 3 - Kopi af godkendt regelsæt gives til bestyrelsen, beboerrådet og indstillingsudvalgets formand. Derudover skal der uddeles et eksemplar til hver sal. Side 6 af 9

7 Bilag 1 - Forslag til studiekontrolsseddel(fra bekendtgørelse om opsigelse i statsstøttede ungdomsboliger) UDDANNELSESKONTROL PÅ HERLEV KOLLEGIET Kollegiets indstillingsudvalg skal hermed anmode dig om, at få dit uddannelsessted til at bekræfte dit uddannelsesforhold. Jævnfør Herlev Kollegiets vedtægter 2 samt lejekontraktens 2, stk. 4, kan ingen kollegianer uden særlig dispensation forblive boende efter at uddannelsen er afsluttet. Ifølge Herlev Kollegiets ordensreglement 3, stk. 1, er enhver kollegianer forpligtet til at dokumentere sit uddannelsesforhold overfor Indstillingsudvalget. Såfremt du har afbrudt/afsluttet din uddannelse bedes du udfylde nederste del af nedenstående skema, hvorefter du vil modtage nærmere oplysning vedrørende ophævelse af dit lejemål. Denne seddel med uddannelsesstedets dokumentation(stempel og underskrift) afleveres i Indstillingsudvalgets postkasse, i kollegiets hovedindgang. Dokumentationen skal være Indstillingsudvalget i hænde senest d. [DD]/[MM]-[ÅÅÅÅ][DATOEN FOR FRISTEN] Afleveres dokumentationen ikke inden for fristen, er dit lejemål opsagt pr. [DD]/[MM]-[ÅÅÅÅ].[AFLEVERINGSDATOEN FOR SEDLEN]. Det betyder, at afleverer du ikk en gyldig studiekontrolseddel inden d. [DATOEN FOR FRISTEN], vil dit lejemål ophøre, pr. [DATO FOR OPHØR]. Dispensationsansøgninger skal søges mens man er studiaktiv. Disse skal være Indstillingsudvalget i hænde inden d. [DATOEN FOR FRISTEN], såfremt man afslutter studiet i strudiekontrolsperioden. Har du spørgsmål opfordres der til at kontakte Indstillingsudvalget hurtigst muligt! Det skal bemærkes at næste studiekontrol, vil blive afholdt igen om 6 måneder. Med venlig hilsen Indstillingsudvalget Herlev Kollegiet Stationsalleen Herlev NAVN: VÆRELSES-NUMMER: EVT. FØDSELSDATO: ADRESSE: UDDANNELSE: UDDANNELSESINSTITUTION: DATO PÅBEGYNDT UDDANNELSE: DATO FORVENTET AFSLUTTET: Jeg erklærer hermed, at jeg de sidste 12 måneder har fulgt det foreskrevne uddannelsesforløb og har gået til de foreskrevne eksaminer/prøver: Dato: Underskrift: Uddannelsesstedets stempel og underskrift samt dato: Dato: Underskrift: Udfyldes såfremt du har afsluttet/afbrudt dit uddannelsesforløb. NAVN: VÆRELSES-NUMMER: DATO: UNDERSKRIFT: Side 7 af 9

8 Bilag 2 - Forslag til seddel ang. Påbegyndt studiekontrol Påbegyndt studiekontrol samt aflevering af studiekontrolsedler Dato: Vi, skriver hermed under på, at der i dag er påbegyndt studiekontrol for følgende beboere, og at studiekontrolsedlen i dag, er blevet afleveret i disse beboeres postkasse. Den fulde liste over beboere som har fået en studiekonstrolsseddel i postkassen o Af sedlen SKAL fremgå lejers fulde navn + adresse Indstillingsrepræsentant Indstillingsrepræsentant Fulde navn Fulde navn Underskrift Underskrift Side 8 af 9

9 Bilag 3 - Typeformular U 1991(Nyeste udgave findes på nettet) Side 9 af 9

Indhold 1. Formål... 2 1.1... 2

Indhold 1. Formål... 2 1.1... 2 Regulativ for Indstillingsudvalget Regulativ nr. 6 af den 19. oktober 2010 Vedtaget i sin nuværende form på det ordinære repræsentantskabsmøde d. 2. juni 2015 Indhold 1. Formål... 2 1.1... 2 2. Generelt

Læs mere

Regulativ for Indstillingsudvalget

Regulativ for Indstillingsudvalget Regulativ for Indstillingsudvalget Regulativ nr. 6 af den 19. oktober 2010 Vedtaget i sin nuværende form på Generalforsamling 4.marts 2014 Indhold 1. Formål... 3 1.1... 3 2. Generelt om Indstillingsudvalget...

Læs mere

Regler for fremleje i DUAB s afdelinger

Regler for fremleje i DUAB s afdelinger Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 11 til afdelingsbestyrelserne: Regler for fremleje i DUAB s afdelinger Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier,

Læs mere

AKU-Aalborgs kriterier for anvisning af kollegie- og ungdomsboliger

AKU-Aalborgs kriterier for anvisning af kollegie- og ungdomsboliger 1. Berettiget personkreds til kollegie- og ungdomsboliger i Aalborg Efter gældende lovgivning er unge uddannelsessøgende samt andre unge med særligt behov for bolig i Aalborg berettiget til at få anvist

Læs mere

Hvordan fremlejer du din bolig. Hvordan får du styr på alle reglerne og de praktiske ting, når du vil fremleje din bolig?

Hvordan fremlejer du din bolig. Hvordan får du styr på alle reglerne og de praktiske ting, når du vil fremleje din bolig? Hvordan fremlejer du din bolig Hvordan får du styr på alle reglerne og de praktiske ting, når du vil fremleje din bolig? DAB, August 1998 Fremleje af din bolig Fremleje af hele boligen Fremleje betyder

Læs mere

Kommunal anvisningsret til almene boliger

Kommunal anvisningsret til almene boliger KOMMUNIKATION OG UDVIKLING - UDVIKLING & ERHVERV Kommunikation og Udvikling - Udvikling & Erhverv Dato: 20. oktober 2016 Sagsnr.: sagsnr.? Kontaktperson: Hanna Kretzschmar Dir. tlf.: 7996 6104 E-mail:

Læs mere

AKU-Aalborgs kriterier for anvisning af kollegie- og ungdomsboliger

AKU-Aalborgs kriterier for anvisning af kollegie- og ungdomsboliger INDHOLD 1. Berettiget personkreds til kollegie- og ungdomsboliger i Aalborg... 2 1.1 Unge uddannelsessøgende... 2 1.2 Andre unge med særligt behov... 2 2. Ansøgningsregler... 3 2.1 Hvornår kan man ansøge...

Læs mere

Bekendtgørelse om meddelelse af opholdstilladelse med henblik på au pair-ophold

Bekendtgørelse om meddelelse af opholdstilladelse med henblik på au pair-ophold Bekendtgørelse om meddelelse af opholdstilladelse med henblik på au pair-ophold I medfør af 9 j, stk. 11, i udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1021 af 19. september 2014, som ændret bl.a. ved 1

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT. for. butiksansatte funktionærer uden overenskomst

ANSÆTTELSESKONTRAKT. for. butiksansatte funktionærer uden overenskomst ANSÆTTELSESKONTRAKT for butiksansatte funktionærer uden overenskomst mellem [virksomhedens navn] [Vejnavn og nr.] [Postnummer - By] [CVR.nr. xxxxxxxx] (herefter kaldet Virksomheden ) og [Medarbejderens

Læs mere

AKU-Aalborgs kriterier for anvisning af kollegie- og ungdomsboliger

AKU-Aalborgs kriterier for anvisning af kollegie- og ungdomsboliger 1. Berettiget personkreds til kollegie- og ungdomsboliger i Aalborg Efter gældende lovgivning er unge uddannelsessøgende i Aalborg Kommune samt andre unge med særligt behov for bolig i Aalborg berettiget

Læs mere

SIGURD SCHYTZ KOLLEGIET

SIGURD SCHYTZ KOLLEGIET ANSØGNINGSSKEMA TIL DEN SELVEJENDE INSTITUTION ANSØGNINGSKEMA TIL BOLIGER SIGURD SCHYTZ KOLLEGIET GULDGRAVERVEJ 37 3000 HELSINGØR Guldgravervej: 15, 17, 19, 21, 35, 37 & 39. Der ansøges om følgende bolig:

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE

ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE Mellem [virksomhedens navn] [virksomhedens adresse] [virksomhedens cvr.nr.] [virksomhedens telefonnummer og mailadresse] (herefter kaldet Virksomheden ) og [lederens navn]

Læs mere

Når du flytter fra din bolig

Når du flytter fra din bolig Når du flytter fra din bolig Brøndbyparken afd. 3 Vi kan, vi vil og vi skal! Hvad skal du være opmærksom på, når du flytter ud af din bolig? Brøndby 2007 v/ Formand: Freddy Rasmussen 1 Opsigelsen - 3 måneders

Læs mere

FREMLEJEKONTRAKT. mellem. Husbådelauget Sluseholmen. [indsæt navn]

FREMLEJEKONTRAKT. mellem. Husbådelauget Sluseholmen. [indsæt navn] FREMLEJEKONTRAKT mellem Husbådelauget Sluseholmen og [indsæt navn] INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Liggepladsen... 2 2. Liggepladsens anvendelse... 2 3. Fremlejemålets ikrafttræden og opsigelse... 3 4. Deltagelse

Læs mere

Vedtægter for Kerteminde Kollegium

Vedtægter for Kerteminde Kollegium Vedtægter for Kerteminde Kollegium Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Ungdomsboliginstitutionens navn er: Kerteminde Kollegium. Ungdomsboliginstitutionen er en selvejende institution. Dens hjemsted er

Læs mere

Otto Mønsteds Kollegium

Otto Mønsteds Kollegium Otto Mønsteds Kollegium Før du søger ind på Otto Mønsteds Kollegium, skal du vide, hvad kollegiet står for. Et kollegium er mere end blot en bolig - det er et fællesskab. Både på den enkelte gang med køkkentjans,

Læs mere

Vejledning til "Henstandsordning"

Vejledning til Henstandsordning 1. AFGRÆNSNING AF HENSTANDSORDNINGENS VIRKEOMRÅDE... 3 2. SAMTYKKEERKLÆRING... 3 3. ANSØGNINGEN... 3 4. SAGSBEHANDLING... 4 4.1 SAGSBEHANDLINGSTIDER... 4 4.2 AFSLAG PÅ HENSTANDSORDNING... 4 4.3 KLAGER

Læs mere

Nedenfor følger en kort beskrivelse af udspillets enkelte elementer.

Nedenfor følger en kort beskrivelse af udspillets enkelte elementer. N O T A T Indholdet af udspilspakken på au pair-området 28. maj 2014 Sagsnr. 2013-8383 CAAU / hkc Udspilspakken indeholder følgende 14 forslag til ændringer af au pair-ordningen, som har til formål primært

Læs mere

Ansøgningsskema FO2_da_031016

Ansøgningsskema FO2_da_031016 Ansøgningsskema FO2_da_031016 Ansøgning om opholdstilladelse på Færøerne som medfølgende familiemedlem Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge om opholdstilladelse på Færøerne,

Læs mere

Bytte Bolig. Hvordan kan du bytte bolig? Og hvordan får du overblik over alle reglerne og de praktiske ting, når du vil bytte? www.dabbolig.

Bytte Bolig. Hvordan kan du bytte bolig? Og hvordan får du overblik over alle reglerne og de praktiske ting, når du vil bytte? www.dabbolig. Bytte Bolig Hvordan kan du bytte bolig? Og hvordan får du overblik over alle reglerne og de praktiske ting, når du vil bytte? www.dabbolig.dk SIDE 1 af 6 sider Bytte bolig - hvordan er reglerne? Hvorfor

Læs mere

Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 25. januar 2012 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk 1-30-72-162-09

Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 25. januar 2012 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk 1-30-72-162-09 Vejledning om kompetencevurdering i specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 25. januar 2012 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk

Læs mere

GL2_da_ Ansøgning om opholdstilladelse i Grønland som medfølgende familiemedlem

GL2_da_ Ansøgning om opholdstilladelse i Grønland som medfølgende familiemedlem Ansøgningsskema GL2_da_031016 Ansøgning om opholdstilladelse i Grønland som medfølgende familiemedlem Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge om opholdstilladelse i Grønland,

Læs mere

Vedtægter for Kollegianerforeningen ved Aalborghus Kollegiet i Aalborg

Vedtægter for Kollegianerforeningen ved Aalborghus Kollegiet i Aalborg Vedtægter for Kollegianerforeningen ved Aalborghus Kollegiet i Aalborg NAVN OG FORMÅL 1 Navnet er Kollegianerforeningen, Aalborghus Kollegiet i Aalborg, som forkortes: K.A.K. Under Kollegianerforeningen

Læs mere

Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00

Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00 Finanstilsynets vejledning af 12. april 2008 om afvikling af investeringsforeninger, specialforeninger, hedgeforeninger, professionelle foreninger, godkendte fåmandsforeninger og afdelinger heraf efter

Læs mere

FREMLEJE. Når lejer vil udleje sin lejlighed eller en del af sin lejlighed.

FREMLEJE. Når lejer vil udleje sin lejlighed eller en del af sin lejlighed. FREMLEJE Når lejer vil udleje sin lejlighed eller en del af sin lejlighed. Baggrund for informationsmøde O Lovliggørelse af udlejningsreglerne for supplementsboliger i foråret. O Efterfølgende tvivlspørgsmål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KRUSÅGADE 13-27

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KRUSÅGADE 13-27 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KRUSÅGADE 13-27 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "Krusågade 13-27". 2. Formål Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommen matrikel

Læs mere

Anmeldelse af ansættelsesforhold for EU-statsborgere hos færøsk forhåndsgodkendt arbejdsgiver

Anmeldelse af ansættelsesforhold for EU-statsborgere hos færøsk forhåndsgodkendt arbejdsgiver FO/AR8 Ansøgningsskema FO/AR8_da_161015 Anmeldelse af ansættelsesforhold for EU-statsborgere hos færøsk forhåndsgodkendt arbejdsgiver Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til anmeldelse

Læs mere

Vejledning til studerende om orlov på UCN

Vejledning til studerende om orlov på UCN Orientering til: Dokumentdato: 18. november 2014 Dokumentansvarlig: asn Senest revideret: 16. januar 2015 Senest revideret af: Sagsnr.: asn Vejledning til studerende om orlov på UCN Dette er en vejledning

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne på baggrund af lønarbejde

Ansøgning om forlængelse af opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne på baggrund af lønarbejde Ansøgningsskema F0/AR2_da_161015 Ansøgning om forlængelse af opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne på baggrund af lønarbejde Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om

Læs mere

8. Fastsættelse af beløb for kommende regnskabsårs beboerfaciliteter 9. Indkomne forslag 10. Evt.

8. Fastsættelse af beløb for kommende regnskabsårs beboerfaciliteter 9. Indkomne forslag 10. Evt. Vedtægter for beboerrådet på Ravnsbjerg Kollegiet 23. november 2011 1 Formål Beboerrådet ved Ravnsbjerg Kollegiet har til opgave at varetage beboernes interesser og medindflydelse på kollegiets drift efter

Læs mere

Lejekontrakt Typeformular B 1998

Lejekontrakt Typeformular B 1998 Lejekontrakt Typeformular B 1998 Autoriseret af Bolig- og Byministeriet den 1. juli 1998 i henhold til 6 i lov om leje af almene boliger som typeformular B 6. udgave, til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder,

Læs mere

Udlændingestyrelsen har i forlængelse heraf besluttet, at du er omfattet af integrationsindsatsen

Udlændingestyrelsen har i forlængelse heraf besluttet, at du er omfattet af integrationsindsatsen [Modtagers navn og adresse] Opholdstilladelse Du har den [dato] fået opholdstilladelse i Danmark og skal bo i [navn] Kommune. Udlændingestyrelsen har i forlængelse heraf besluttet, at du er omfattet af

Læs mere

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e) Sendes til kommunen Ydelsesservice København Postboks 210 1502 København V Udfyldes af ansøger Navn Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Læs mere

Vedtægter for Danske Massører og Terapeuter

Vedtægter for Danske Massører og Terapeuter VEDTÆGTER Vedtægter for Danske Massører og Terapeuter Senest revideret 5. september 2009 1 Hjemsted og formål Foreningens navn er: Danske Massører & Terapeuter, www.d-m-t.dk Foreningens adresse fremgår

Læs mere

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA Ansøgning om tidsbegrænset humanitær

Læs mere

BF2_da_011115 Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt. medfølgende børn)

BF2_da_011115 Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt. medfølgende børn) Ansøgningsskema BF2_da_011115 Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt. medfølgende børn) Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet Ansøgningsskema SG4_da_141014 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet grundlag end familiesammenføring, studie, erhverv eller

Læs mere

Keops Kollegiet Bispebjerg A/S Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Keops Kollegiet Bispebjerg A/S Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 7 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 1 Indberettet til den 12. juli 2006: Hermed indkaldes på bestyrelsens vegne til ekstraordinær generalforsamling i Keops Kollegiet Bispebjerg A/S, der afholdes:

Læs mere

Lejekontrakt mellem kolonihaveforening og havelodslejer i område med lokalplan. Postnr.: By: Tlf.nr.: Mobil:

Lejekontrakt mellem kolonihaveforening og havelodslejer i område med lokalplan. Postnr.: By: Tlf.nr.: Mobil: Lejekontrakt mellem kolonihaveforening og havelodslejer i område med lokalplan Kolonihaveforeningen fremlejer have nr. til: Navn: Adresse: Postnr.: By: Mail: Tlf.nr.: Mobil: Havens areal udgør: For lejemålet

Læs mere

Vedtægt for Lukas Fællesskabet

Vedtægt for Lukas Fællesskabet 1 Vedtægt for Lukas Fællesskabet 1 Navn og hjemsted Denne vedtægt gælder for Lukas Fællesskabet, der er hjemmehørende på Diakonissehuset Sankt Lukas Stiftelsen, Bernstorffsvej 20, 2900 Hellerup, Gentofte

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

Karlstrup Boligselskab PROCEDURE FOR KLAGER

Karlstrup Boligselskab PROCEDURE FOR KLAGER Karlstrup Boligselskab PROCEDURE FOR KLAGER Hvad skal en klage indeholde? En klage skal altid være skriftlig og meget konkret. Den skal indeholde: Navn og adresse på den, som der klages over. Dato, tidspunkt

Læs mere

klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet

klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet Den frivillige retshjælp UNG RET har udarbejdet en folder til dig, der gerne vil have styr på, hvilke rettigheder og forpligtelser,

Læs mere

Bilag 4. til indstilling om evaluering af Boligstrategi for unge og studerende i København 2012 2014.

Bilag 4. til indstilling om evaluering af Boligstrategi for unge og studerende i København 2012 2014. Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Bilag 4. til indstilling om evaluering af Boligstrategi for unge og studerende i København 2012 2014. Retningslinjer for udlejning

Læs mere

IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k)

IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k) Ansøgningsskema IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til

Læs mere

FO/FA3. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel)

FO/FA3. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA FO/FA3_da_110814 Ansøgning

Læs mere

Notat om boligplacering

Notat om boligplacering Lene Mølgaard Kristensen & Bente Bondebjerg d. 3.november 2016 Notat om boligplacering Indledning Med det stigende pres på kommunerne i forhold til at boligplacere flygtninge er der for Dansk Flygtningehjælps

Læs mere

Vælg skema FA10, når din ægtefælle eller samlever søger om at komme til Danmark.

Vælg skema FA10, når din ægtefælle eller samlever søger om at komme til Danmark. 25. november 2015 Familiesammenføring til syriske flygtninge i Danmark - sådan bidrager du til en hurtigere sagsbehandling I denne vejledning har vi samlet en række gode råd og forklaringer på, hvorledes

Læs mere

Genhusning. Vejledning om genhusning i Skoleparken

Genhusning. Vejledning om genhusning i Skoleparken Genhusning Vejledning om genhusning i Skoleparken 11-12-2013 Indhold Genhusning hvad betyder det... 2 De fleste skal ikke genhuses... 2 Varig genhusning... 2 Skal jeg genhuses varigt?... 2 Bliver jeg hørt?...

Læs mere

Forretningsorden for VA s bestyrelse Juni 2010

Forretningsorden for VA s bestyrelse Juni 2010 Forretningsorden for VA s bestyrelse Juni 2010 Kap. 1. Organisationsbestyrelsens beføjelser 1. Bestyrelsens sammensætning Bestyrelsen består at 7 medlemmer. Ethvert medlem er stemmeberettiget. Derudover

Læs mere

Ansøgningsskema BF3_da_ Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet (børn, som ikke ansøger samtidig med voksne)

Ansøgningsskema BF3_da_ Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet (børn, som ikke ansøger samtidig med voksne) Ansøgningsskema BF3_da_310516 Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet (børn, som ikke ansøger samtidig med voksne) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema bruges til at søge

Læs mere

Når du flytter fra din bolig.

Når du flytter fra din bolig. Lyngby-Taarbæk kommune Ejendomskontoret Når du flytter fra din bolig. Hvordan skal du forholde dig og hvad skal du være opmærksom på, når du flytter ud af din bolig? Indholdsfortegnelse Opsigelse af din

Læs mere

VEDTÆGT. for. Anvisning af Kollegie- og Ungdomsboliger i Aalborg. (herefter kaldet AKU-Aalborg)

VEDTÆGT. for. Anvisning af Kollegie- og Ungdomsboliger i Aalborg. (herefter kaldet AKU-Aalborg) 16.12.1999/hmg redigeret i pkt. 1, 3.9 og 12.2, 22.02.2000/hmg godkendt af Aalborg Byråd 13. marts 2000 redigeret i pkt. 3.2, 4.2, og 5.2, 27.04.2004/ej redigeret i pkt. 3.1, 3.9, 3.10, og 4.5, 26.10.2004/ej

Læs mere

I medfør af 14 a, stk. 4, i lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, jf. lovbekendtgørelse nr. 126 af 11. februar 2013, fastsættes:

I medfør af 14 a, stk. 4, i lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, jf. lovbekendtgørelse nr. 126 af 11. februar 2013, fastsættes: BEK nr 291 af 19/03/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 24. februar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2013-09109 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Når du flytter. Hvad skal du være opmærksom på, når du sælger og flytter ud af din andelsbolig. A/B Frederik

Når du flytter. Hvad skal du være opmærksom på, når du sælger og flytter ud af din andelsbolig. A/B Frederik Hvad skal du være opmærksom på, når du sælger og flytter ud af din andelsbolig A/B Frederik Opsigelse 3 måneders varsel Ifølge din boligaftale med foreningen er der 3 måneders opsigelse. Denne tid skal

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Ansøgning om uddannelsesydelse til lediges uddannelse på videregående niveau

Ansøgning om uddannelsesydelse til lediges uddannelse på videregående niveau AR 238 Ansøgning om uddannelsesydelse til lediges uddannelse på videregående niveau Husk at læse vejledningen på side 4, før du udfylder blanketten. CPR-nummer Udfyldes af a-kassen Ansøgningen er modtaget

Læs mere

PROCEDURE FOR KLAGER. Aaparken 2 Postbox 150 7400 Herning. Telefon: 97 21 43 44 Fax: 97 21 30 09 E-mail: post@fruehojgaard.dk

PROCEDURE FOR KLAGER. Aaparken 2 Postbox 150 7400 Herning. Telefon: 97 21 43 44 Fax: 97 21 30 09 E-mail: post@fruehojgaard.dk PROCEDURE FOR KLAGER Aaparken 2 Postbox 150 7400 Herning Telefon: 97 21 43 44 Fax: 97 21 30 09 E-mail: post@fruehojgaard.dk Side 2 Side 11 Ingredienser i et godt naboskab Som det fremgår af de foregående

Læs mere

BEK nr 1463 af 15/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2017

BEK nr 1463 af 15/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2017 BEK nr 1463 af 15/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2013-959-0069 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

VEJLEDNING OM SALG AF ANDEL

VEJLEDNING OM SALG AF ANDEL VEJLEDNING OM SALG AF ANDEL Denne vejledning henvender sig til andelshavere på Kollegiet Glanshatten, der ønsker at sælge deres andel. Læs denne vejledning grundigt, inden du henvender dig med spørgsmål.

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som arbejder på Færøerne

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som arbejder på Færøerne Ansøgningsskema Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som arbejder på Færøerne Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge om forlængelse

Læs mere

Privat udlejning. Fraflytning. Hovedregler

Privat udlejning. Fraflytning. Hovedregler Privat udlejning Fraflytning Hovedregler 1 Denne folder handler om hovedreglerne ved fraflytning. Hvordan dit lejemål kan kræves afleveret afhænger af din lejekontrakt. Lejer Forening Fyn Skibhusvej 34,

Læs mere

Udl.nr. / Person ID Dato modtaget Modtaget af (myndighedens stempel og navn)

Udl.nr. / Person ID Dato modtaget Modtaget af (myndighedens stempel og navn) Forbeholdt myndighederne Udl.nr. / Person ID Dato modtaget Modtaget af (myndighedens stempel og navn) Ansøgning om opholdskort Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at søge om et

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl ansøger er under 18 år

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl ansøger er under 18 år Ansøgningsskema AS2_da_310516 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl ansøger er under 18 år Hvad kan I bruge dette skema til? I kan bruge dette skema til at søge

Læs mere

(Sættes i tilbud 11. juli 2014) DAC-området Katedralen, Lindholm, 200 boliger, 15/8-14 (Sættes i tilbud d.d.)

(Sættes i tilbud 11. juli 2014) DAC-området Katedralen, Lindholm, 200 boliger, 15/8-14 (Sættes i tilbud d.d.) Orientering om den aktuelle ungdomsboligsituation juli 2014. Aktuelle tal: (Ajourført d. 1. juli 2014). Kollegie-/ungdomsboliger: Antal boliger: 5.418 pt. Ledige ungdomsboliger pr. 1. juli 2014 0 stk.

Læs mere

MUSLIMERNES FÆLLESRÅD

MUSLIMERNES FÆLLESRÅD Ansøgning om optagelse i Muslimernes Fællesråd For at blive optaget i Muslimernes Fællesråd (MFR), skal den ansøgende forening aflevere ansøgningsskemaet i udfyldt stand sammen med en kopi af foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Hvordan får man en lejlighed? på Sydsjælland Møn og Bogø?

Hvordan får man en lejlighed? på Sydsjælland Møn og Bogø? Hvordan får man en lejlighed? på Sydsjælland Møn og Bogø? Vordingborg Boligselskab har 2.100 lejligheder fordelt over hele Sydsjælland - Møn og Bogø Læs her: hvordan du bliver skrevet op hvordan vores

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TOGPERSONALETS LOKALGRUPPE ODENSE

VEDTÆGTER FOR TOGPERSONALETS LOKALGRUPPE ODENSE VEDTÆGTER FOR TOGPERSONALETS LOKALGRUPPE ODENSE 1 NAVN Togpersonalets lokalgruppe Odense 2 FORMÅL At søge medlemmernes interesse fremmet mest muligt. At søge samarbejde med andre personalegrupper, såvel

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Valgregulativ for Mariagerfjord Vand a s

Valgregulativ for Mariagerfjord Vand a s Valgregulativ for Mariagerfjord Vand a s 1. Formål og baggrund 1.1 Nærværende valgregulativ fastsætter reglerne for valg af forbrugerrepræsentanter til bestyrelsen i Mariagerfjord Vand a s. 1.2 Ifølge

Læs mere

PEDERSBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING

PEDERSBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING Forslag til vedtægtsændringer Understregede og kursiverede afsnit i gældende vedtægter foreslås erstattet af de kursiverede tekststykker under de enkelte paragraffer. PEDERSBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING

Læs mere

Vedtægter for Negoti Connect

Vedtægter for Negoti Connect Vedtægter for Negoti Connect 1. Navn og hjemsted 1.1. Foreningens navn er Negoti Connect. 1.2. Foreningens hjemsted er Aarhus. 2. Foreningens formål 2.1. Foreningen er en non profit forening, hvor formålet

Læs mere

Vejledning. - om sygdom

Vejledning. - om sygdom Vejledning - om sygdom Indhold Medarbejderens pligt til at melde sygefravær.... 3 Konsekvens af medarbejderens manglende overholdelse af retningslinjer om sygemelding... 3 Den lovpligtige sygefraværssamtale...

Læs mere

Bekendtgørelse om opfyldelse af boligkravet i familiesammenføringssager og om kommunalbestyrelsens udtalelse om referencens boligforhold

Bekendtgørelse om opfyldelse af boligkravet i familiesammenføringssager og om kommunalbestyrelsens udtalelse om referencens boligforhold BEK nr 721 af 13/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 27. januar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-960-0025. Senere ændringer til forskriften

Læs mere

OVERENSKOMST AF. 2. juni 2008. mellem DANMARKS REDERIFORENING. SØFARTENS LEDERE hhv. MASKINMESTRENES FORENING (OFFICERSSTUDERENDE)

OVERENSKOMST AF. 2. juni 2008. mellem DANMARKS REDERIFORENING. SØFARTENS LEDERE hhv. MASKINMESTRENES FORENING (OFFICERSSTUDERENDE) DANSK INTERNATIONALT SKIBREGISTER OVERENSKOMST AF 2. juni 2008 mellem DANMARKS REDERIFORENING og SØFARTENS LEDERE hhv. MASKINMESTRENES FORENING (OFFICERSSTUDERENDE) Gældende fra 1. juli 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3)

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Ansøgningsskema Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til at bo

Læs mere

Ansøgningsskema Kortere kurser (fagspecifik) 1:

Ansøgningsskema Kortere kurser (fagspecifik) 1: Ansøgningsskema Kortere kurser (fagspecifik) 1: Cpr.nr. Privat Gade Post nr./by Tlf./Mobil E-mail Følgende e-mail ønskes benyttet ved udsendelse af div. mails fra VIA University College: (VIGTIGT! Notér

Læs mere

Bekendtgørelse om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v.

Bekendtgørelse om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v. BEK nr 1632 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,...

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,... STANDARDVEDTÆGTER (De med understreget og kursiv skrevne bestemmelser kan normalt ikke fraviges. Det er ikke tilladt at indføre paragraffer, der annullerer disse) Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013

Læs mere

Bekendtgørelse om organisation af ungdomsboliger, der er opført med offentlig støtte

Bekendtgørelse om organisation af ungdomsboliger, der er opført med offentlig støtte Bekendtgørelse om organisation af ungdomsboliger, der er opført med offentlig støtte I medfør af 67, stk. 7, og 75 i lov om boligbyggeri, jf. lovbekendtgørelse nr. 676 af 20. august 1993, som ændret senest

Læs mere

Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune

Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune Formål og virke 1. Foreningen har til formål at administrere og forvalte det til kolonihaveformål udlagte areal i overensstemmelse med de bestemmelser,

Læs mere

Ansættelseskontrakt for funktionærer

Ansættelseskontrakt for funktionærer Ansættelseskontrakt for funktionærer 1. Undertegnede virksomhed (navn, adresse): Ansætter herved (navn, adresse): 2. Arbejdsstedets beliggenhed: Adresse: Se pkt. 1, første afsnit. 3. Som (stillingsbetegnelse/jobbeskrivelse):

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse som adoptant

Bekendtgørelse om godkendelse som adoptant Bekendtgørelse om godkendelse som adoptant I medfør af 25, 25 b, stk. 5, 25 c, stk. 3, og 30 i adoptionsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. XX af XX, fastsættes efter bemyndigelse: Kapitel 1 Godkendelse som

Læs mere

PEDERSBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING

PEDERSBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING Vedtægter for Pedersborg Gymnastik- og Idrætsforening 1: Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Pedersborg Gymnastik- og Idrætsforening. Dens hjemsted er Sorø Kommune, Region Sjælland. 2 Forenings

Læs mere

UDKAST til Bekendtgørelse om uddannelse af skuespillere ved Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole

UDKAST til Bekendtgørelse om uddannelse af skuespillere ved Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole UDKAST til Bekendtgørelse om uddannelse af skuespillere ved Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole I medfør af 10, stk. 1 og 5, og 15, stk. 2, i lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner,

Læs mere

Udfyldelse af spørgeskema, barn i udland

Udfyldelse af spørgeskema, barn i udland Erhvervs- og Familiesammenføringsafdelingen Dato: Kontor: Fællesjournalen Telefonservicecenter: Man-fre kl. 9.00-15.00 E-post: us@us.dk Udfyldelse af spørgeskema, barn i udland Du har søgt om at få lov

Læs mere

Entreprise. Ansættelsesaftale for funktionærer

Entreprise. Ansættelsesaftale for funktionærer Ansættelsesaftale for funktionærer Denne ansættelsesaftale ( Ansættelsesaftalen ) er indgået mellem Mikael D. Lauridsen Frydelunds alle 8210 Aarhus V CPR-nummer 123456-7890 og Mikaellauridsen.dk - Entreprise

Læs mere

VEJLEDNING OM SYGDOM

VEJLEDNING OM SYGDOM VEJLEDNING OM SYGDOM INDHOLD MEDARBEJDERENS PLIGT TIL AT MELDE SYGEFRAVÆR... 3 KONSEKVENS AF MEDARBEJDERENS MANGLENDE OVERHOLDELSE AF RETNINGSLINJER OM SYGEMELDING... 3 DEN LOVPLIGTIGE SYGEFRAVÆRSSAMTALE...

Læs mere

I UhIIIIIIIIIIIIIIIH. Ansøgning om og bekræftelse af ret til optagelse påjobrettet uddannelse for ledige dagpengemodtagere AR 237

I UhIIIIIIIIIIIIIIIH. Ansøgning om og bekræftelse af ret til optagelse påjobrettet uddannelse for ledige dagpengemodtagere AR 237 Pædagogmedhjælper UhH AR 237 Ansøgning om og bekræftelse af ret til optagelse påjobrettet uddannelse for ledige dagpengemodtagere AR 237-01-2015 Husk at læse vejledningen på sidste side, før du udfylder

Læs mere

Love og vedtægter for Grundejerforeningen Pedersminde 2017

Love og vedtægter for Grundejerforeningen Pedersminde 2017 Love og vedtægter for Grundejerforeningen Pedersminde 2017 Paragraf 1 Foreningens navn er Pedersminde med hjemsted i Hønsinge i Odsherred kommune. Paragraf 2 Foreningens formål er at varetage og fremme

Læs mere

Ansøgningsskema IN3_da_020117

Ansøgningsskema IN3_da_020117 Ansøgningsskema IN3_da_020117 Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos venner eller familie (udlændingelovens 42 l, stk. 1) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge

Læs mere

Lejeaftale. Aftalens Parter

Lejeaftale. Aftalens Parter j.nr. 1.2.16 / hfs Lejeaftale 1 Aftalens Parter Mellem Museum Sønderjylland, Aastrupvej 48 A, 6100 Haderslev som udlejer og Højeregnens Lokalhistoriske Arkiv, Møllegade 12, 6280 Højer som lejer indgås

Læs mere

Ramme for prøve Farmakologi og medicinhåndtering SSA Marts 2016

Ramme for prøve Farmakologi og medicinhåndtering SSA Marts 2016 Ramme for prøve Farmakologi og medicinhåndtering SSA Marts 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1642 af 15/12/2015

Læs mere

Vejledning til beboerne om genhusning

Vejledning til beboerne om genhusning Vejledning til beboerne om genhusning 2017 2 Information om genhusning ved bygningsfornyelse I denne folder kan du læse mere om muligheder for genhusning permanent eller midlertidig i relation til støttet

Læs mere

Forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenført

Forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenført Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2008-09 UUI alm. del Svar på Spørgsmål 57 Offentligt Forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenført Reglerne, der er beskrevet nedenfor, gælder for

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl ansøger er over 18 år. Sådan gør du

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl ansøger er over 18 år. Sådan gør du Ansøgningsskema AS1_da_170615 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl ansøger er over 18 år Hvad kan du bruge dette skema til? Du kan bruge dette skema til at søge

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner

Lovtidende A. Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner Lovtidende A Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner I medfør af 1, stk. 1 og 4, i lov om adgangsregulering ved videregående uddannelser,

Læs mere

Elevkontrakt. Navn Personnummer. Stillingsbetegnelse. Tiltrædelsesdato. Dato Måned År

Elevkontrakt. Navn Personnummer. Stillingsbetegnelse. Tiltrædelsesdato. Dato Måned År Danmarks Apotekerforening Kanonbådsvej 10 1437 København K Telefon: 33 76 76 00 Elevkontrakt Mellem apotek Navn Adresse Apoteksnummer Telefonnummer Arbejdsstedets beliggenhed: og elev Navn Personnummer

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser

Bekendtgørelse af lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser LBK nr 584 af 01/06/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 10. marts 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., j.nr. 14/006467 Senere ændringer til

Læs mere