Regler for Indstillingsudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regler for Indstillingsudvalget"

Transkript

1 Regler for Indstillingsudvalget 1 Indstillingsudvalgets formål, arbejdsramme, struktur og mødedag Indstillingsmedlemmerne sørger for den daglige drift af Indstillingsudvalget, tager stilling til hvilke ansøgere til kollegiet som skal godkendes, samt påser at alle beboere er studieaktive. Stk. 2 - Reglerne for Indstillingsudvalget skal overholde bekendtgørelse om opsigelse i statsstøttede ungdomsboliger(nr. 500 af 26/06/1991) Stk. 3 - Indstillingsudvalget er et udvalg under beboerrådet og Herlev Kollegiets bestyrelse. Udvalget består af en repræsentant fra hver sal, hvoraf en af disse repræsentanter udpeges som formand for Indstillingsudvalget. Stk. 4 - Indstillingsudvalget skal være åben for personlig henvendelse for beboerne og boligsøgende mindst en time om ugen, uden for normal arbejdstid. Indstillingsudvalgets faste mødedag er pr. 25/3-2014, mandag kl Undtaget herfra er dog helligdage, samt jul, nytår og påske. 2 - Optagelsesberettigede Optagelsesberettigede til Herlev Kollegiet er personer under uddannelse. Optagelsesberettigede uddannelser er: a) Unge som er under en uddannelse, der efter reglerne for statens uddannelsesstøtte berigtiger til uddannelsesstøtte(su). b) Unge som følger en erhvervsuddannelse(eud). c) øvrige uddannelser på mindst 20 timer om ugen, hvor den studerende er ulønnet. I tvivlstilfælde henvises der til Undervisningsministeriet og Arbejdsministeriet. d) Unge udlændinge der indtil 3 år efter opnået opholdstilladelse kan få samme fortrinsret, som gælder for unge uddannelsessøgende, der har opnået opholdstilladelse efter følgende bestemmelser: 1) Udlændingelovens 7 og 8; 2) Udlændingelovens 9, stk. 2, nr. 2; 3) Udlændingelovens 9, stk. 2, nr. 4, i umiddelbar forlængelse af en opholdstilladelse efter udlændingelovens 9, stk. 2, nr. 2, 4) Udlændingelovens 9, stk. 2, nr. 4, når tilladelsen er meddelt en udlænding, der har indgivet ansøgning om opholdstilladelse efter udlændingelovens 7, 5) Udlændingelovens 9, stk. 2, nr. 5, eller 6) Udlændingelovens 9, stk. 2, nr. 6. Alle under indrykket d) skal enten modtage undervisning på spor 3, trin 4, med henblik på at bestå Danskprøve 2, eller undervisning med henblik på at bestå Danskprøve 3. jvn. f. "Bekendtgørelse om unge flygtninges adgang til at opnå bolig i visse selvejende ungdomsboliginstitutioner (kollegier: Bekendtgørelse nr af 08/12/2000") Side 1 af 9

2 Stk. 2 - En ansøger er ikke optagelsesberettigede til et værelse på Herlev Kollegiet, såfremt: a) Ansøgeren har mindre end 6 måneder tilbage af deres uddannelse. b) Ansøgeren har mere end 3 måneder til studiestart. c) Ansøgerens uddannelse fører til en højere akademisk grad end kandidatgraden. d) Ansøgeren modtager offentlige ydelser, som er større end den reducerede elevløn. e) Ansøgeren tjener mere ved siden af sin SU, end SU-styrelsen tillader. Stk. 3 - Indstillingsudvalget kan kun med baggrund i udlejningsvanskeligheder dispensere fra 2, stk. 2, punkt a) og b). Hvis der gøres brug af dispensation, skal dette meddeles til KAB. 3 - Krav til ansøgninger: En ansøgning accepteres, såfremt den er udfærdiget på et ansøgningsskema udarbejdet af indstillingsudvalget, hvor følgende fremgår: a) Navn, adresse, telefonnummer, fødselsdato og køn b) Tidligere uddannelser(står på ansøgningsskemaet) c) Uddannelsen som ansøgeren er startet på/forventer at starte på d) Starttidspunkt og forventet afslutningstidspunkt for uddannelsen, der søges optagelse på. e) Økonomiske forhold, herunder forventede indtægter under uddannelsen f) Dato og underskrift g) En attesteret kopi der bekræfter ansøgerens uddannelsesforhold h) En motiveret ansøgning Stk. 2 - Indstillingsudvalget kan, såfremt det vurderes nødvendigt, kræve yderligere informationer af ansøgeren. Stk. 3 - Indstillingsudvalget kan acceptere en ansøgning, selvom ansøgeren på ansøgningstidspunktet ikke er optaget på studiet, hvis indstillingsudvalget vurderer, at optagelsen er tilstrækkelig sandsynlig. 4 - Behandling af ansøgninger Indstillingsudvalget behandler ansøgningerne efter følgende retningslinjer: a) Ansøgninger, som accepteres ifølge 3, arkiveres i Indstillingsudvalgets aflåste arkivskabe. Ansøgningerne opbevares her, 1 år efter fraflytning hvorefter de makuleres. En beboer kan ved udflytning bede indstillingsudvalget om, at makulere ansøgningen. b) Ansøgere der på ansøgningstidspunktet ikke er optaget på studiet, informeres pr. telefon eller mail om at eftersende dokumentation for optagelse. 5 - Indstillingskriterier Indstillingen af optagelsesberettigede ansøgere til ledige værelser sker på baggrund af en individuel behandling af ansøgningerne. Dog gælder følgende retningslinjer: a) Beboere der ønsker intern flytning, har første prioritet, i tilfælde af dokumenteret mobning, chikane og andre ekstreme tilfælde. Se mere om intern flytning under 7. b) For at sikre en blandet beboersammensætning på hver enkelt sal, indstilles ansøgere efter uddannelsens art og beboers alder. c) Ansøgerens nuværende sociale og økonomiske forhold indgår i udvælgelsen Side 2 af 9

3 6 - Opbevaring af ansøgninger En ansøgning opbevares under værelsessagen indtil: a) Beboeren fraflytter kollegiet. b) Ansøgeren oplyser, at vedkommende ikke længere er interesseret. c) Indstillingsudvalget efter gentagende gange, ikke kan komme i skriftlig eller telefonisk kontakt med ansøgeren Stk. 2 - Ansøgningerne til kollegiet må ikke videregives eller overføres til andre kartoteker. 7 - Intern flytning Ved intern flytning forstås, at en fastboende beboer flytter fra et værelse til et andet. Intern flytning fungerer som en opsigelse af eksisterende lejemål med samtidig opnåelse af et nyt lejemål. Stk. 2 - Ved intern flytning skal genudlejning ske hurtigst muligt. Stk. 3 - For at opnå ret til intern flytning kræves det, at kollegianeren der ønsker flytning, ikke er i huslejerestance eller har misligholdt lejemålet eller lejeaftalen, samt at personen er studieaktiv, jf Studiekontrol og procedure herfor Indstillingsudvalget skal to gange årligt, i marts og oktober måned, påbegynde en studiekontrol af kollegianerne med henblik på at sikre, at kollegiet bebos af studieaktive personer. Studiekontrollen skal forløbe i overensstemmelse med Bekendtgørelse om opsigelse i statsstøttede ungdomsboliger (nr. 500 af 26/06/1991) Stk. 2 - Studiekontrollen gennemføres for alle kollegianerne, undtaget er dog kollegianere, der har op sagt deres lejemål. Endvidere skal kollegianere, som med indstillingsudvalgets godkendelse har fremlejet deres værelse, undtages. Kollegianere der bor på et fremlejet værelse, skal inkluderes i uddannelseskontrollen. Stk. 3 - Indstillingsudvalget skal ved studiekontrollens start aflevere en standardformular(bilag 1) til alle beboere, der indgår i uddannelseskontrollen. Afleveringen af studiekontrolsedlen sker til beboernes postkasser. Indstillingsudvalgets skal inden afleveringen påskrive beboerens fulde navn og fulde adresse på beboerens studiekontrolseddel. Stk. 4 - Ved afleveringen af studiekontrolsedlerne, skal minimum to indstillingsrepræsentanter underskrive et papir af hvilket det fremgår at studiekontrollen, er afleveret og påbegyndt(bilag 2). Af denne seddel skal også fremgå dags dato samt navne og værelsesnumrene på de beboere for hvilke der er påbegyndt studiekontrol. Stk. 5 - Beboeren skal selv udfylde, samt sørge for at uddannelsesstedet udfylder, følgende på studiekontrolsedlen: a) Studie og uddannelsesinstitution b) Tid for påbegyndelse og forventet afslutning af studie Side 3 af 9

4 c) Dato for underskrift d) Uddannelsesstedets stempel og underskrift. Stk. 6 - Kollegianerne skal have minimum 6 uger til at fremskaffe dokumentationen. Stk. 7 - Såfremt indstillingsudvalget har mistanke til gyldigheden af en kollegianers dokumentation skal Indstillingsudvalget forlange yderligere dokumentation af den pågældende. Derudover kan indstillingsudvalget selv kontrollere gyldigheden ved henvendelse til beboerens uddannelsessted. Stk. 8 - Senest den 15. april(marts-kontrollen) og den 15. november(oktober-kontrollen) skal Indstillingsudvalget have behandlet de modtagne svar i henhold til 9, samt svaret på dispensationsansøgninger og orienteret KAB i henhold til de aftaler, der er truffet med KAB' s udlejningsafdeling. Stk. 9 - Ved for sen aflevering af studiekontrol gives en klage til Rådet. 9 - Krav til studieaktivitet og dispensation For at indstillingsudvalget kan betragte en kollegianer som studieaktiv kræves det, at kollegianeren fortsat følger en uddannelse, der berettiger til optagelse på kollegiet. Stk. 2 - Dog kan der i forbindelse med praktikperioder accepteres, at lønnen ikke er reduceret. Stk. 3 - Indstillingsudvalget kan dispensere fra kravet om studieaktivitet, såfremt kollegianeren har indleveret en skriftlig dispensationsansøgning, hvoraf det fremgår, at kollegianeren forventer at starte et uddannelsesforløb inden for det næste halve år. Se mere angående dispensation i 77a, stk. 2 i lov om boligbyggeri. Stk. 4 - En dispensationsansøgning i forbindelse med psykisk sygdom, skal indeholde dokumentation fra læge og studie, der bekræfter at beboeren pt. ikke kan fortsætte med sit studie på grund af den psykiske sygdom. Der udover kræves en der en handlingsplan for behandlingsforløbet. Vælger Indstillingsudvalget at give dispensation, kan der ad gangen gives op til et halvt år + en vurdering om yderligere et par måneder, hvis et halvt år ikke er nok for en påregnet studiestart Fremleje af værelser Indstillingsudvalget skal godkende en fremleje. For at opnå godkendelse af en fremlejning kræves det, at fremlejeren: a) Enten skal gennemføre en del af studiet udenfor hovedstads-regionen eller er indkaldt til aftjening af værnepligt, civil eller militær, er syg, på ferie, på studieophold eller er i fængsel. I alle tilfælde er det en betingelse, at uddannelsesforløbet forventes genoptaget/fortsat umiddelbart efter forløbet af fremlejningsperioden. b) Accepterer at ansvaret for værelset (herunder huslejeindbetaling) fortsat er hans/hendes. c) Afleverer en skriftlig fremlejeansøgning(typeformular U 1991)(bilag 3) til Indstillingsudvalget, Side 4 af 9

5 d) Ansøgning om fremleje skal skriftligt rettes til indstillingsudvalget senest 4 uger før ønsket ikrafttrædelsesdato for fremlejen. Stk. 2 - Fremleje skal godkendes af formanden for indstillingsudvalget. Ved godkendelse af fremleje skal formanden, på et nyt papir skriftligt begrunde og underskrive fremlejegodkendelsen. Ansøgningen samt godkendelsen skal kopieres. Originalen arkiveres og kopien gives til ansøgeren. Stk. 3 - Fremlejetillladelsen kan opnås for den periode lejeaftalen er indgået med mulighed for forlængelse. Sammenlagt må fremlejeperioden ikke overstige 2 år. Stk. 4 - Fremlejetager skal leve op til Indstillingsudvalgets normale optagelsesbetingelser på linje med lejer, jf. 2. Lejer finder selv den nye fremlejetager. Stk. 5 - Ved fremlejningsperiodens ophør kan indstillingsudvalget ved fremlejetagerens ønske og om muligt indstille fremlejetager til et almindeligt lejemål, såfremt fremlejetager, fortsat er optagelsesberettiget. Stk. 6 - Fremlejetageren kan skriftligt opsige fremlejekontrakten med 3 måneders varsel overfor lejer med kopi til indstillingsudvalget, hvis opsigelsen sker inden for fremlejeperioden. Hvis den resterende fremlejeperiode udløber før opsigelsesvarslet, så ophører aftalen på det tidspunkt lejeaftalen er indgået til. Såfremt lejer ikke kan genfremleje værelset, dækker lejer for eventuelt manglende huslejeindbetalinger jf. gældende regler. Stk. 7 - Lejer udfærdiger en lejekontrakt på typeformular U 1991 med kopi til indstillingsudvalget, der angiver såvel fremlejetagers som lejers rettigheder og pligter. Kontrakten udfærdiges i 3 eksemplarer: en til lejer, en til fremlejetager og en til Indstillingsudvalget Ulovlig fremleje af værelse I tilfælde af at en kollegianer fremlejer sit værelse uden indstillingsudvalgets accept, betragtes det som kontraktbrud, som hjemler ret til opsigelse af lejers lejemål Dispensering fra opsigelsesfristen Fraflytter lejeren inden opsigelsesperiodens udløb, vil Indstillingsudvalget på opfordring af fraflytter bestræbe sig på, at genudleje det lejede hurtigst muligt, jf. lov om leje 95, stk. 2.(nr. 963 af 11/08/2010) 13 - Formandens arbejdsområde Formandens arbejdsområde er: a) at sikre, at det ugentlige møde bliver afholdt b) at føre protokol over fremmødte ved det ugentlige møde i Indstillingsudvalget. c) at orientere kollegiets ejendomsmester om ind- og udflytninger, herunder godkendte fremleje. d) at sikre, at indstillingsudvalgsrepræsentanterne kender til indstillingsudvalgets regler og bliver sat ind i arbejdet som indstillingsrepræsentant. e) at sikre reglerne for Indstillingsudvalget overholdes og er godkendt f) at være orienteret om kollegianernes huslejerestancer. Side 5 af 9

6 g) Ved det månedlige rådsmøde, at orientere Herlev Kollegiets beboerråd om indstillingsudvalgets arbejde. 14 repræsentanternes arbejdsområde Repræsentanternes arbejdsområde er: a) ved formandens og de andre indstillingsrepræsentanters hjælp, at sætte sig ind i Indstillingsudvalgets regler og procedure, b) at deltage i det ugentlige møde i Indstillingsudvalget, c) og at sørge for at nye beboere på repræsentantens sal, bliver taget godt imod, modtager velkomstmappen, salens egne papirer og får anvist plads i køkkenet Eksklusion af medlemmer i Indstillingsudvalget Hvis et flertal i Indstillingsudvalget vil ekskludere et medlem, skal sagen bringes for Rådet. Ønsket om eksklusionen skal begrundes og godkendes af beboerrådet før den træder i kraft. Stk. 2 - Såfremt medlemmet ønsker at klage, kan dette foretages skriftligt til beboerrådet, der kan omstøde eksklusionen. Stk. 3 - Ved mistillid til indstillingsformanden, skal dette meddeles til formanden for rådet, der er forpligtet til at tage dette op til næste rådsmøde. 16 Ændringer af Indstillingsudvalgets regler Disse regler skal mindst en gang årligt tages op til gennemlæsning af beboerrådet, for at sikre at reglerne er ajour. Reglerne bliver pr.30/ taget op på bestyrelsesmødet hver 4. år. Stk. 2 - Ændringer i reglerne skal godkendes af kollegianerforeningens generalforsamling samt bestyrelse, før de træder i kraft. Det tilstræbes, at der i ændringen tages hensyn til eventuelle ønsker fra Indstillingsudvalget. Stk. 3 - Kopi af godkendt regelsæt gives til bestyrelsen, beboerrådet og indstillingsudvalgets formand. Derudover skal der uddeles et eksemplar til hver sal. Side 6 af 9

7 Bilag 1 - Forslag til studiekontrolsseddel(fra bekendtgørelse om opsigelse i statsstøttede ungdomsboliger) UDDANNELSESKONTROL PÅ HERLEV KOLLEGIET Kollegiets indstillingsudvalg skal hermed anmode dig om, at få dit uddannelsessted til at bekræfte dit uddannelsesforhold. Jævnfør Herlev Kollegiets vedtægter 2 samt lejekontraktens 2, stk. 4, kan ingen kollegianer uden særlig dispensation forblive boende efter at uddannelsen er afsluttet. Ifølge Herlev Kollegiets ordensreglement 3, stk. 1, er enhver kollegianer forpligtet til at dokumentere sit uddannelsesforhold overfor Indstillingsudvalget. Såfremt du har afbrudt/afsluttet din uddannelse bedes du udfylde nederste del af nedenstående skema, hvorefter du vil modtage nærmere oplysning vedrørende ophævelse af dit lejemål. Denne seddel med uddannelsesstedets dokumentation(stempel og underskrift) afleveres i Indstillingsudvalgets postkasse, i kollegiets hovedindgang. Dokumentationen skal være Indstillingsudvalget i hænde senest d. [DD]/[MM]-[ÅÅÅÅ][DATOEN FOR FRISTEN] Afleveres dokumentationen ikke inden for fristen, er dit lejemål opsagt pr. [DD]/[MM]-[ÅÅÅÅ].[AFLEVERINGSDATOEN FOR SEDLEN]. Det betyder, at afleverer du ikk en gyldig studiekontrolseddel inden d. [DATOEN FOR FRISTEN], vil dit lejemål ophøre, pr. [DATO FOR OPHØR]. Dispensationsansøgninger skal søges mens man er studiaktiv. Disse skal være Indstillingsudvalget i hænde inden d. [DATOEN FOR FRISTEN], såfremt man afslutter studiet i strudiekontrolsperioden. Har du spørgsmål opfordres der til at kontakte Indstillingsudvalget hurtigst muligt! Det skal bemærkes at næste studiekontrol, vil blive afholdt igen om 6 måneder. Med venlig hilsen Indstillingsudvalget Herlev Kollegiet Stationsalleen Herlev NAVN: VÆRELSES-NUMMER: EVT. FØDSELSDATO: ADRESSE: UDDANNELSE: UDDANNELSESINSTITUTION: DATO PÅBEGYNDT UDDANNELSE: DATO FORVENTET AFSLUTTET: Jeg erklærer hermed, at jeg de sidste 12 måneder har fulgt det foreskrevne uddannelsesforløb og har gået til de foreskrevne eksaminer/prøver: Dato: Underskrift: Uddannelsesstedets stempel og underskrift samt dato: Dato: Underskrift: Udfyldes såfremt du har afsluttet/afbrudt dit uddannelsesforløb. NAVN: VÆRELSES-NUMMER: DATO: UNDERSKRIFT: Side 7 af 9

8 Bilag 2 - Forslag til seddel ang. Påbegyndt studiekontrol Påbegyndt studiekontrol samt aflevering af studiekontrolsedler Dato: Vi, skriver hermed under på, at der i dag er påbegyndt studiekontrol for følgende beboere, og at studiekontrolsedlen i dag, er blevet afleveret i disse beboeres postkasse. Den fulde liste over beboere som har fået en studiekonstrolsseddel i postkassen o Af sedlen SKAL fremgå lejers fulde navn + adresse Indstillingsrepræsentant Indstillingsrepræsentant Fulde navn Fulde navn Underskrift Underskrift Side 8 af 9

9 Bilag 3 - Typeformular U 1991(Nyeste udgave findes på nettet) Side 9 af 9

AKU-Aalborgs kriterier for anvisning af kollegie- og ungdomsboliger

AKU-Aalborgs kriterier for anvisning af kollegie- og ungdomsboliger 1. Berettiget personkreds til kollegie- og ungdomsboliger i Aalborg Efter gældende lovgivning er unge uddannelsessøgende i Aalborg Kommune samt andre unge med særligt behov for bolig i Aalborg berettiget

Læs mere

Regler for fremleje i DUAB s afdelinger

Regler for fremleje i DUAB s afdelinger Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 11 til afdelingsbestyrelserne: Regler for fremleje i DUAB s afdelinger Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier,

Læs mere

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Provstevænget. 2. Formål Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

Husorden for Kollegiegården

Husorden for Kollegiegården Husorden for Kollegiegården Generel husorden 1. Kollegianere skal i deres færden på kollegiet tage hensyn til de øvrige beboere. 2. Radio, fjernsyn, musikanlæg og lignende må aldrig benyttes til gene for

Læs mere

Vedtægter for A/B Østre Ringvej 11-21, cvr.nr. 28239688

Vedtægter for A/B Østre Ringvej 11-21, cvr.nr. 28239688 Vedtægter for A/B Østre Ringvej 11-21, cvr.nr. 28239688 Navn, hjemsted og formål: 1 Foreningens navn er A/B Østre Ringvej 11-21. Foreningens hjemsted er den til enhver tid værende administrators hjemkommune.

Læs mere

IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k)

IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k) Ansøgningsskema IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til

Læs mere

VEDTÆGTER ANDELSBOLIGFORENINGEN TOMSGÅRDSHUSE

VEDTÆGTER ANDELSBOLIGFORENINGEN TOMSGÅRDSHUSE VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN TOMSGÅRDSHUSE 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Tomsgårdshuse. 2. Formål Foreningens formål er at eje og administrere ejendommen matr. Nr. 1240 og 1241

Læs mere

Andelsboligforeningen FREMTIDEN SERIE 1

Andelsboligforeningen FREMTIDEN SERIE 1 Andelsboligforeningen Fremtiden Serie 1 Jerichausgade 24 & 26 / Lundbyesgade 13 8000 Århus C VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen FREMTIDEN Serie I Foreningen er stiftet i oktober 1926. Nye vedtægter lavet

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Andelsboligforeningen Broparken af 1986. Navn og hjemsted 1. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Broparken af 1986.

VEDTÆGTER. for. Andelsboligforeningen Broparken af 1986. Navn og hjemsted 1. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Broparken af 1986. VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Broparken af 1986 Navn og hjemsted 1. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Broparken af 1986. 1.2 Foreningens hjemsted er Gentofte Kommune. Formål 2. 2.1 Foreningens

Læs mere

Funktionærloven 18. juli 2003

Funktionærloven 18. juli 2003 Funktionærloven 18. juli 2003 Resume Du bør kende dine rettigheder i forbindelse med dit ansættelsesforhold. Det gælder både i forhold til ansættelsesforholdets indgåelse, under ansættelsesforholdet og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR A/B NDR. FASANVEJ 90

VEDTÆGTER FOR A/B NDR. FASANVEJ 90 ADVOKATKONTORET BJARNE JOHNSEN VEDTÆGTER FOR A/B NDR. FASANVEJ 90 Navn og hjemsted 1. (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Ndr. Fasanvej 90. (1.2) Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune.

Læs mere

Ostebogen. Side 1 af 64

Ostebogen. Side 1 af 64 Ostebogen Side 1 af 64 Velkommen Om Ostenfeld Kollegiet Kort om Kollegiet Historie Miljø og økonomi Plantegninger Grunden Kælderen Værelser Køkkenerne Faciliteter Festkælderen Vaskerummet Motionsrummet

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. VELKOMMEN TIL PERSONALEGUIDEN... 4 1.1 INDLEDENDE BEMÆRKNINGER... 4 2.1 OM DAB... 5

Indholdsfortegnelse 1. VELKOMMEN TIL PERSONALEGUIDEN... 4 1.1 INDLEDENDE BEMÆRKNINGER... 4 2.1 OM DAB... 5 Indholdsfortegnelse 1. VELKOMMEN TIL PERSONALEGUIDEN... 4 1.1 INDLEDENDE BEMÆRKNINGER... 4 2. OM DAB... 5 2.1 OM DAB... 5 3. REKRUTTERING OG ANSÆTTELSE... 8 3.1 ANNONCERING... 8 3.1.1 FORRETNINGSGANG FOR

Læs mere

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN Blågårdsgade 29, 29A-E

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN Blågårdsgade 29, 29A-E VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Blågårdsgade 29, 29A-E Vedtægterne oprindelig vedtaget den 6. september1984 revideret og vedtaget på generalforsamlingerne den 26. oktober 1984 22. april 1985 30. april

Læs mere

Kapitel 16 Ret og pligt til tilbud for personer, der modtager dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Kapitel 16 Ret og pligt til tilbud for personer, der modtager dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 1 of 34 27/09/2010 10:54 Oversigt (indholdsfortegnelse) LBK nr 1428 af 14/12/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 23-12-2009 Beskæftigelsesministeriet Vis mere... Kapitel 1 Formål Kapitel 2 Målgrupper,

Læs mere

Ansøgning om familiesammenføring for børn, hvor den herboende forælder har asyl (søger samtidig med forælder)

Ansøgning om familiesammenføring for børn, hvor den herboende forælder har asyl (søger samtidig med forælder) Ansøgningspakke FA11_da_240915 Ansøgning om familiesammenføring for børn, hvor den herboende forælder har asyl (søger samtidig med forælder) Hvad bruges denne ansøgningspakke til? Denne ansøgningspakke

Læs mere

Overenskomst 2006 2010 for underdistributører

Overenskomst 2006 2010 for underdistributører Overenskomst 2006 2010 for underdistributører der distribuerer aviser i postnumrene under 3000 samt 3460, 3500 og 3520 Denne overenskomst er indgået med AMC Arte Borrekrattet 10, 2800 Lyngby, 31 15 14

Læs mere

Vedtægter for A/B Tvegaarden

Vedtægter for A/B Tvegaarden Vedtægter for A/B Tvegaarden Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Tvegaarden. Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2. Foreningens formål er at erhverve, eje og

Læs mere

Institutionel del Studieordning E designer August 2015

Institutionel del Studieordning E designer August 2015 Institutionel del Studieordning E designer August 2015 University College Nordjylland 1/15 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Tidsmæssig placering af prøverne... 3 3. Rammer og kriterier

Læs mere

Kære afdelingsbestyrelsesmedlem

Kære afdelingsbestyrelsesmedlem Kære afdelingsbestyrelsesmedlem Denne pjece henvender sig både til nye afdelingsbestyrelsesmedlemmer, og til dem som er mere garvede i faget. Hvis du er nyvalgt afdelingsbestyrelsesmedlem, ved du sandsynligvis

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N I S T E D G A D E 8 7 / S A X O G A D E 8 6 9 0

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N I S T E D G A D E 8 7 / S A X O G A D E 8 6 9 0 V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N I S T E D G A D E 8 7 / S A X O G A D E 8 6 9 0 - 2-1 Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er A/B Istedgade 87/Saxogade 86-90. Foreningens

Læs mere

Vejledning om Supplerende dagpenge

Vejledning om Supplerende dagpenge Vejledning om Supplerende dagpenge 2 Vejledning om supplerende dagpenge 5 Indviklede regler 6 Supplerende dagpenge 6 Fradrag i dagpenge 7 Kontrollabelt og ukontrollabelt arbejde 9 Løndokumentation 10 Ophavsrettigheder,

Læs mere

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Til ægtefællesammenførte i Danmark Hvad indeholder informationspakken? Informationspakken om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 er udarbejdet til ægtefællesammenførte

Læs mere

l. Foreningens navn er: Haveselskabet Aablink af 23. marts 1955

l. Foreningens navn er: Haveselskabet Aablink af 23. marts 1955 l. Foreningens navn er: Haveselskabet Aablink af 23. marts 1955 Foreningen er oprettet denne dato. Lejeaftalen mellem Aalborg kommune, Kolonihaveforbundet Nordjysk kreds og haveforeningen er gældende som

Læs mere

Vedtægter for Dansk Metal Tele Øst som vedtaget på generalforsamlingen oktober 2014

Vedtægter for Dansk Metal Tele Øst som vedtaget på generalforsamlingen oktober 2014 Vedtægter for Dansk Metal Tele Øst som vedtaget på generalforsamlingen oktober 2014 1 Navn og hjemsted 2 Formål Stk. 7 Stk. 8 Stk. 9 Stk. 10 Stk. 11 3 Organisationstilhørsforhold 4 Medlemskab Afdelingens

Læs mere

Vejledning om uddannelsesydelse

Vejledning om uddannelsesydelse Vejledning om uddannelsesydelse I bekendtgørelse nr. er der fastsat regler om uddannelsesydelse. I denne vejledning beskrives bekendtgørelsens regler og nogle af reglerne uddybes med nærmere retningslinier.

Læs mere

A/B Tjørnens. Infoguide. Gem den - den er god at have. Andelsboligforeningen Tjørnen anno 2001 Tjørnerækken 2-8 og Poppelrækken 1-7, 2300 København S.

A/B Tjørnens. Infoguide. Gem den - den er god at have. Andelsboligforeningen Tjørnen anno 2001 Tjørnerækken 2-8 og Poppelrækken 1-7, 2300 København S. A/B Tjørnens Infoguide 2013 Gem den - den er god at have Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Velkommen til A/B Tjørnen! s. 3 Hvor kan jeg henvende mig med spørgsmål? s. 3 Bestyrelsen s. 3 Vaskeri s. 4 Tørrerum

Læs mere

Vedtægter for A/B Ve-Bo

Vedtægter for A/B Ve-Bo Vedtægter for A/B Ve-Bo Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er A/B Ve-Bo. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2 Foreningens formål er at eje og administrere foreningens ejendom matr. nr.

Læs mere

Barsel Når studerende bliver forældre

Barsel Når studerende bliver forældre Barsel Når studerende bliver forældre Regler og rettigheder når studerende bliver forældre Studenterrådgivningen Indhold Indledning... 2 SU ekstra klip i forbindelse med barsel (fødselsklip)... 3 Supplerende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGER UNDER RANDERSKREDSEN.

VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGER UNDER RANDERSKREDSEN. VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGER UNDER RANDERSKREDSEN. 1. HAVEFORENINGENS NAVN OG STIFTELSE. 1.1 Foreningens navn er HAVEFORENINGEN. Foreningernes hjemsted er Randers og Mariagerfjord kommuner. 1.2 Foreningen

Læs mere