Regulativ for erhvervsaffald Helsingør Kommune Helsingør Kommune. Regulativ for husholdningsaffald. Juni 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regulativ for erhvervsaffald Helsingør Kommune - 2013. Helsingør Kommune. Regulativ for husholdningsaffald. Juni 2013"

Transkript

1 Regulativ for erhvervsaffald Helsingør Kommune Helsingør Kommune Regulativ for husholdningsaffald Juni 2013

2 Udarbejdet af: Helsingør Kommune Center for Teknik og Miljø Mørdrupvej Helsingør Telefon: Web: Juni 2013 Indledning Dette er standardregulativet for husholdningsaffald. Regulativet for husholdningsaffald er udarbejdet i henhold til de nye regler for nationale standardregulativer, jf. kapitel 5 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 12. december 2011 om affald. Det er således lovpligtigt, at regulativet udarbejdes i overensstemmelse med de paradigmer, der er fastsat i affaldsbekendtgørelsen. Regulativ for husholdningsaffald er således udarbejdes efter bekendtgørelsens bilag 9. Efter Kommunalbestyrelsen vedtagelse af regulativet skal teksten indtastes i NSTAR, der er den nationale database for kommunernes affaldsregulativer. Redaktion: Laust Boas, Center for Teknik og Miljø Lotte Wammen Rahbek, Forsyning Helsingør

3 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 I Generel del Formål Lovgrundlag Definitioner Gebyrer Klage m.v Overtrædelse og straf Bemyndigelse Ikrafttrædelse... 5 II Særlig del Ordning for dagrenovation Ordning for papiraffald Ordning for papaffald Ordning for glasemballageaffald Ordning for genanvendeligt metalemballageaffald Ordning for genanvendeligt plastemballageaffald Ordning for genbrugspladserne Ordning for PVC-affald Ordning for imprægneret træ Ordning for farligt affald Ordning for affald af elektriske og elektroniske produkter (WEEE) Ordning for bærbare batterier, akkumulatorer og småt elskrot (WEEE) Ordning for sparepærer Ordning for uforurenet bygge- og anlægsaffald Ordning for øvrigt bygge- og anlægsaffald Ordning for storskrald Ordning for haveaffald Ordning for jord, der er affald Hvem gælder ordningen for

4 I Generel del 1 Formål Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af husholdningsaffald fra alle borgere og grundejere i Helsingør Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske forhold for miljø og mennesker og begrænse ressourceanvendelsen ved at fremme genanvendelse af affald. Formålet er endvidere efter miljøbeskyttelsesloven at fastsætte regler om de kommunale affaldsordningers omfang og tilrettelæggelse m.v. med henblik på at etablere og skabe rammerne for velfungerende kommunale ordninger, herunder normere de praktiske forhold i forbindelse med afviklingen af affaldsindsamlingen og -håndteringen. 2 Lovgrundlag Regulativet er udarbejdet i henhold til gældende miljølovgivning, herunder navnlig: Lov om miljøbeskyttelse (miljøbeskyttelsesloven). Bekendtgørelse om affald (affaldsbekendtgørelsen). Bekendtgørelse om markedsføring af elektrisk og elektronisk udstyr samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (elektronikbekendtgørelsen). Bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer (batteribekendtgørelsen). Bekendtgørelse om sortering og genanvendelse af bygge- og anlægsaffald (bygge- og anlægsaffaldsbekendtgørelsen). Bekendtgørelse om visse krav til emballager (emballagebekendtgørelsen). 3 Definitioner De definitioner, der anvendes i dette regulativ, svarer til de definitioner, der fremgår af den til enhver tid gældende affaldsbekendtgørelse. Husholdninger er defineret som: Alle typer af boliger til sommer- eller helårsbenyttelse, herunder: Etageboliger og kollegieboliger Haveboliger, herunder stuehuse, parcelhuse, rækkehuse og tæt/lav bebyggelse Sommerboliger, herunder sommerhuse og kolonihaver For affald fra erhverv henvises til Regulativ for erhvervsaffald i Helsingør Kommune. 4 Gebyrer Kommunalbestyrelsen fastsætter gebyrer i henhold til miljøbeskyttelsesloven samt affalds- bekendtgørelsen. Kommunalbestyrelsen vedtager efter affaldsbekendtgørelsen én gang årligt et gebyrblad, der angiver størrelsen på ovennævnte gebyrer. Gebyrbladet er tilgængeligt på Helsingør Kommunes hjemmeside, jf. affaldsbekendtgørelsen. 5 Klage m.v. Kommunalbestyrelsens afgørelser kan efter affaldsbekendtgørelsen ikke påklages til anden administrativ myndighed. Efter lov om kommunernes styrelse kan spørgsmål om, hvorvidt kommunen overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder, herunder kommunale forskrifter, der er udstedt i medfør af denne lovgivning, indbringes for statsforvaltningen i den region, hvori kommunen er beliggende. Statsforvaltningen beslutter 4

5 selv, om der er tilstrækkeligt grundlag for at rejse en tilsynssag. 6 Overtrædelse og straf Overtrædelse af regulativet straffes efter affaldsbekendtgørelsen med bøde. Efter affaldsbekendtgørelsen kan straffen stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er: 1. voldt skade på miljøet eller fremkaldt fare herfor, eller 2. opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser. 8 Ikrafttrædelse Regulativet træder i kraft den 25. juni Samtidig med ikrafttrædelsen af dette regulativ ophæves følgende: Regulativ for husholdningsaffald for Helsingør Kommune Således vedtaget af kommunalbestyrelsen den 25. juni Bemyndigelse Kommunalbestyrelsen har bemyndiget Teknisk Udvalg (TU) til at træffe myndighedsafgørelser efter dette regulativ. Center for Teknik og Miljø i Helsingør Kommune er ansvarlig for myndighedsopgaverne på affaldsområdet. Det indebærer: Tilsyn med regulativets ordninger og den øvrige lovgivning Indskærpelser og påbud Tilladelser og godkendelser Anvise affald Øvrige myndighedsarbejde Kommunalbestyrelsen har bemyndiget Forsyning Helsingør A/S til at forestå affaldshåndteringen i Helsingør Kommune og herunder: at forestå den faktiske forvaltning af dette regulativ at lave affaldsplanlægning at drive genbrugspladser at opkræve gebyrer at etablere og drive affaldsordninger 5

6 II Særlig del 9 Ordning for dagrenovation 9.1 Hvad er dagrenovation Dagrenovation er affald, som er defineret som dagrenovation i affaldsbekendtgørelsen. Eksempler på dagrenovation: Vegetabilsk affald, som ikke hjemmekomposteres Animalsk affald Tilsmudset papir og pap Tilsmudset plast og tilsmudsede plastflasker Forurenet metal (fx stanniol) Sammensatte produkter (fx mælke- og juiceemballage) Sod og aske Kattegrus og andet affald fra kæledyr Mindre stykker glas (emballeret forsvarligt) Bleer (emballerede) Andet affald, der ikke er nævnt, men som hensigtsmæssigt kan bortskaffes som dagrenovation Eksempler på hvad dagrenovation ikke er: Flasker og glas til genanvendelse Papir til genanvendelse Tøj og sko til genanvendelse Kadavere Storskrald Haveaffald Farligt affald herunder elskrot, batterier, lyskilder Metal PVC Bygningsaffald Skarpe og spidse genstande, såfremt de ikke er forsvarligt indpakket Affaldet skal være egnet til kompostering, det vil sige det skal kunne omdannes til jordforbedring/næringstilskud på egen grund. Det vil fx sige grøntsager, frugt, blomster, kaffegrums mv. 9.2 Hvem gælder ordningen for og grundejere i kommunen, hvor borgeren og grundejeren frembringer dagrenovation. Ordningen gælder for sommerhuse, kolonihavehuse m.m. i kommunen, hvor borgeren og grundejeren frembringer dagrenovation. Regulativet gælder også for affaldsproducenter, der har midlertidige aktiviteter i kommunen. Alle grundejere og producenter af dagrenovation skal være tilmeldt indsamlingsordningen for dagrenovation. Ubebyggede grunde skal også tilmeldes, hvis der på disse fremkommer dagrenovation. 9.3 Beskrivelse af ordningen Indsamlingsordningen for dagrenovation er organiseret som en henteordning, hvor renovatøren afhenter affaldet ved den enkelte ejendom. Affaldsproducenter har pligt til at sortere affaldet. Der må således ikke komme dagrenovation i beholdere for genanvendeligt affald, og der må ikke blandes genanvendeligt affald i dagrenovationen. Affaldet skal emballeres forsvarligt og hensigtsmæssigt, så affaldssækkene ikke bliver fugtige, eller så affaldet ikke kommer i berøring med containerens sider og bund. Affaldet skal desuden emballeres, så renovatørerne ikke risikerer skader fra glas eller andre skarpe/stikkende genstande eller udsættes for gener fra støv eller væsker. Borgeren og grundejeren opfordres til at kompostere og anvende den vegetabilske del af dagrenovationen på den matrikel, hvor husholdningen er beliggende, jf. af- 6

7 faldsbekendtgørelsen. 9.4 Beholdere Det påhviler borgeren og grundejeren at anskaffe og benytte de af kommunalbestyrelsen anviste beholdere til dagrenovation. Borgeren og grundejeren anskaffer og vedligeholder selv beholdere efter anvisning fra Forsyning Helsingør A/S. Beholdere, som bortkommer eller beskadiges, skal erstattes af borgeren eller grundejeren. Til opsamling af dagrenovation kan der vælges mellem affaldsstativer til sække eller containere af varierende størrelse. For ejendomme med én bolig skal der mindst tilmeldes en 110 liter sæk. For ejendomme med mere end én bolig skal der mindst tilmeldes det volumen, der fremgår af takstreglerne. Affaldssække Renovatøren leverer og monterer affaldssækkene. Der må ikke anvendes andre sække til dagrenovation. Såfremt affaldssækken indeholder affald på tømningstidspunktet, leverer og monterer renovatørerne en ny, tom sæk. Der leveres ikke en ny sæk, hvis der intet affald er i sækken. Sækkene må ikke fyldes over fyldningsstregen. Affaldsstativer og affaldscontainere Grundejeren er forpligtet til at anskaffe, renholde og vedligeholde det nødvendige opsamlingsmateriel. Opsamlingsmateriellet skal altid være i funktionsduelig og rengjort stand. Stativer til affaldssække og affaldscontainere kan købes gennem Forsyning Helsingør A/S, hvorfra type- og prisoversigt kan rekvireres. Andet opsamlingsmateriel Andet opsamlingsmateriel kan anvendes, såfremt type og kvalitet forinden er godkendt af Forsyning Helsingør A/S. Opsamlingsmateriel til affald skal være sikret mod rotter. Konstruktion og placering skal tillade bekæmpelse af insekter og hindre kattes og fugles adgang til affaldet. Der kan, hvor lokale forhold nødvendiggør dette, stilles yderligere krav til beholdere. Husstande kan med tilskud købe en kompostbeholder pr. husstand til hjemmekompostering af vegetabilsk dagrenovation af Forsyning Helsingør A/S. 9.5 Kapacitet for beholdere For dagrenovation påhviler det borgeren og grundejeren, at der altid er tilmeldt tilstrækkeligt volumen og opsamlingsmateriel til indsamlingen, således at der ikke sker overfyldning. Borgeren og grundejeren skal meddele Forsyning Helsingør A/S, hvis den tilmeldte volumen skal ændres. Forsyning Helsingør A/S kan give vejledning om tilstrækkeligt antal og typer af beholdere samt om tømningsfrekvensen af disse. Forsyning Helsingør A/S afgør, om en beholder er overfyldt. Hvis der gentagne gange konstateres overfyldning, kan Forsyning Helsingør A/S efter forudgående skriftligt varsel tilmelde yderligere volumen - i form af flere eller ændrede beholderstørrelser, således at overfyldning undgås. Ekstrasække, til anvendelse i situationer hvor der kortvarigt er behov for større kapacitet, kan købes ved henvendelse til Renovatøren eller Forsyning Helsingør A/S. Prisen for ekstrasække indbefatter udgiften til indsamling og behandling. På ekstrasækken er der påtrykt EKSTRA, således at renovatøren kan se, at der er betalt for ydelsen. De fyldte ekstrasække skal placeres ved affaldsstativet, hvorfra de medtages på tømningsdagen. Prisen for ekstrasække fremgår af takstbladet. Forsyning Helsingør A/S oplyser endvidere, hvor ekstrasække i øvrigt kan købes. 7

8 9.6 Anbringelse af beholdere Arbejdstilsynet er myndighed for renovationsarbejdernes arbejdsmiljøforhold. Arbejdstilsynet vurderer derfor om, om de forhold renovationsarbejderne arbejder under, er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Nedenstående krav til placering og adgangsveje er i overensstemmelse med Arbejdstilsynets generelle retningslinjer for renovationsarbejdernes arbejdsmiljøforhold. Bestemmelserne om standpladser, placering af opsamlingsmateriel og indretning af adgangsveje har desuden til formål at sikre, at der ikke ved opbevaringen og bortskaffelsen af affald sker forurening af luft, vand eller jord i forbindelse med udøvelsen af den kommunale indsamlingsordning. Grundejeren har ret til at opstille affaldsbeholderen på et ønsket sted, hvor kravene til placering og adgangsveje ikke er opfyldte, såfremt at beholderen på afhentningsdagen stilles et sted, der opfylder kravene. Alt opsamlingsmateriel til dagrenovation skal placeres i terræn på et jævnt, plant og fast underlag af fliser, asfalt eller lignende. Der skal være en frihøjde over stativer og containere og et frit areal foran og på sider af stativer, så renovatøren frit og uhindret og med sækkekærre kan afhente og montere sækkene. Hvis der er flere stativer på samme adresse, skal disse være placeret ved siden af hinanden under hensyn til den nødvendige fribredde på siderne. Standpladser for containere skal være af en sådan størrelse, at renovatøren frit og uhindret kan manøvrere containerne ved tømning. Adgangsvejen skal være jævn og plan og uden trin og stigninger med en fast belægning af f.eks. fliser, asfalt eller komprimeret grus. Jord, græs, løse sten, løst grus mv. anses ikke for at være fast belægning. Affaldssække skal kunne transporteres med sækkekærre. I etageejendomme, hvor opsamlingsmateriel er placeret i kældre, gårde mv. vil affald kun blive indsamlet, hvis adgangsvejene gør dette muligt. Standpladsen skal placeres så tæt på vej eller fællessti som muligt. Ved tømning af materiel på hjul må afstanden fra standplads til renovationsbilens mulige holdeplads (adgangsvejen) ikke overstige 20 meter. Ved sækketømning fra nybyggeri må afstanden fra standplads til renovationsbilens mulige holdeplads (adgangsvejen) ikke overstige 20 meter. På koteletgrunde medregnes koteletbenet ikke i adgangsvejens længde. Dog bør standpladsen etableres umiddelbart herefter. I tæt/lav bebyggelse, hvor renovationsbilen ikke kan køre til de enkelte boliger, regnes afstanden fra standplads til eventuel fællessti/-vej. Adgangsvejen skal være indrettet på en måde og have en højde og bredde, der gør, at renovatøren frit og uhindret kan få adgang til standpladsen. Der må ikke være forhindringer på adgangsvejen som fx løse hunde eller alarmsystemer. Der må kun være én låge eller dør på adgangsvejen, og denne skal kunne betjenes i oprejst stilling og kunne stå åben ved egen hjælp. Standpladser og adgangsveje skal være velbelyste. Buske og træer skal beskæres, således at bestemmelserne om fri og uhindret adgang ad adgangsveje er overholdt. Der skal ryddes for sne og gruses i nødvendigt omfang. Adgangskørevejen for renovationsbiler skal være af en sådan beskaffenhed, at den tåler renovationbilernes tunge tryk. Vejens bredde, eventuelle stigninger på vejen og manglende beskæring af buske og træer eller is og sne må ikke være en hindring for kørsel og afhentning af affaldet. 8

9 Dispensation Det vil normalt ikke være muligt at opnå dispensation fra bestemmelserne i dette regulativtillæg om benyttelse af indsamlingsordningen for dagrenovation. I helt ekstraordinære tilfælde, fx i Helsingør indre by, kan der ansøges om dispensation fra enkelte af regulativtillæggets bestemmelser vedrørende adgangsveje og standpladser. Begrundet ansøgning om dispensation skal sendes til Forsyning Helsingør A/S. 9.7 Anvendelse og fyldning af beholdere Affaldssække må ikke fyldes mere end til fyldningsstregen. Beholdere må ikke fyldes mere, end at låget kan lukkes tæt, og affaldet ikke klemmes fast i beholderen. Sod og aske skal være fuldstændig afkølet samt emballeret inden anbringelse i opsamlingsmateriellet. Skarpe, skærende, rivende eller spidse genstande samt støvende, vådt og uhygiejnisk affald skal være forsvarligt emballeret inden anbringelse i beholderen, så der hverken kan ske skade på personer eller på affaldssækken/beholderen. Containerne må ikke fyldes mere, end at låget ved egen vægt kan lukke tæt, og affaldet må ikke klemmes fast i containerne. 9.8 Renholdelse af beholdere Opsamlingsmateriel skal af borgere og grundejere renholdes og vedligeholdes, så de altid er i funktionsduelig og forsvarlig hygiejnisk stand. Ved rengøring af affaldscontainere skal det sikres, at vandet, der er anvendt til rengøringen, bortledes til spildevandskloak. Kloak til overfladevand må ikke benyttes. Rengøringen kan alternativt udføres af en entreprenør med specielt rengøringsudstyr, der ikke bortleder rengøringsvandet på den ejendom, hvor rengøringen udføres. Helsingør Kommune kan give påbud, hvis forholdene på en ejendom medfører uhygiejniske tilstande eller giver anledning til miljøproblemer. Efter bekendtgørelse om bekæmpelse af rotter har grundejeren pligt til at sikre, at rotternes levemuligheder på ejendommen begrænses mest muligt - samt sørge for rottebekæmpelse. 9.9 Afhentning af dagrenovation Der tømmes som udgangspunkt én gang om ugen. Ændringer af tømningsfrekvensen kan kun ske efter særlig aftale med Forsyning Helsingør A/S. Affaldet afhentes i tidsrummet mellem kl og Hvis trafikale forhold, vejrlig eller andre forhold nødvendiggør afhentning uden for dette tidsrum, kan afhentning dog ske efter konkret aftale mellem renovatøren og Forsyning Helsingør A/S. Hvis bestemmelserne i dette regulativ ikke overholdes af borgere og grundejere kan normal-afhentning udelades. Hvis afhentning udelades, skal renovatøren orientere borgeren og Forsyning Helsingør A/S. Hvis dagrenovationen ikke afhentes, eller hvis der er spørgsmål i forbindelse med afhentningen, skal borgere eller grundejere rette henvendelse til renovatøren. Fra fritidshuse og sommerboliger afhentes affaldet én gang om ugen fra 1. april til 30. september og én gang om måneden fra 1. oktober til 31. marts. For fritidshuse og sommerboliger kan der med Forsyning Helsingør A/S aftales ændring til helårstømning. Fra kommunale og private kolonihaver afhentes affaldet én gang om ugen fra 1. april til 30. september. Afvigelser i forhold til den ugentlige tømning af dagrenovation kan kun ske efter særlig aftale med Forsyning Helsingør A/S. Forsyning Helsingør A/S kan i visse tilfælde iværksætte afhentning og opkræve særge- 9

10 byr for dette. Klager over manglende tømning på den normale tømningsdag skal hurtigst muligt indgives til renovatøren på tlf. nr Tilmelding/afmelding Til- og afmelding foretages til kommunalbestyrelsen. Til- og afmelding skal ske til Forsyning Helsingør A/S. Det er ikke muligt at til- og afmelde sig ordningen for en kortere periode end 1 måned. Dog kan der i særlige tilfælde etableres sæsontømning eller tømning i forbindelse med særlige begivenheder som fx byfester. Afmelding fra ordningen kan kun ske i særlige tilfælde, fx hvis ejendommen i minimum 6 måneder er ubeboelig, og hvor der i perioden ikke forekommer dagrenovation på adressen. Forsyning Helsingør A/S kan kræve dokumentation herfor. Afmeldingsperioden kan kun omfatte dagrenovationstaksten. Der vil dog fortsat skulle betales grundgebyr og øvrige affaldsgebyrer. Der kan ikke ske permanent afmelding. Når der sker ændringer, således at der igen fremkommer affald på ejendommen, skal der omgående ske tilmelding til ordningen. Til- og afmeldinger kan kun foretages af grundejeren. Såfremt grundejeren ønsker det, kan der ske ændringer i opsamlingsmateriel og tømningsfrekvens i henhold til de til enhver tid gældende bestemmelser. Ændring i til- og afmeldinger kan for den enkelte grundejer ske højst 2 gange årligt med mindre Forsyning Helsingør A/S afgør andet. 10 Ordning for papiraffald 10.1 Hvad er papiraffald Eksempler på papir til genanvendelse, som skal i papirbeholderen: Aviser, ugeblade, reklamer Tidsskrifter, brochurer Breve, kuverter Bøger med blød ryg, tegneserier Telefonbøger/vejvisere Makuleret papir, gavepapir Kontorpapir, skrivepapir Karton fra fødevareemballage Eksempler på papirvarer, der ikke må komme i beholderen: Vådt og snavset papir Kartoner forurenet med drikke- eller madvarer Bøger (indbundne) Plastbelagt papir Køkkenrulle, kaffefiltre Pergamentpapir Karbonpapir Papirbeholdere må ikke indeholde andet affald som f.eks. dagrenovation, pap og karton. Forsyning Helsingør A/S kan vejlede om, hvad der er egnet til genanvendelse Hvem gælder ordningen for og grundejere samt for sommerhuse, kolonihavehuse m.m. i Helsingør Kommune Beskrivelse af ordningen Genanvendeligt papir indsamles i Helsingør Kommune på følgende måder: Papiret anbringes til papircontainere, der er opstillet på udvalgte steder i kommunen. Papiret bringes til Skibstrup Genbrugs- 10

11 plads. Papiret anbringes i papirbeholdere, som er opstillet ved boliger. Ordningen kan omfatte kommunens egne institutioner. Ordningen omfatter endnu ikke sommerhusområder og Helsingør bykerne. Papircontainere i byen De containere, der opstilles på udvalgte steder i kommunen, indkøbes og placeres af Forsyning Helsingør A/S. Forsyning Helsingør A/S kan oplyse, hvor genbrugsplads og containerpladser er lokaliseret, eller det kan ses på I boligselskaber mv. kan der som hovedregel opstilles en særlig type container pr. 200 boliger. Boligselskaber mv. kan træffe aftale med Forsyning Helsingør A/S om opstilling af og betaling for flere containere. Containere og containerpladser på offentligt areal tømmes samt ren- og vedligeholdes af Forsyning Helsingør A/S. I boligselskaber mv. tømmer og vedligeholder Forsyning Helsingør A/S containerne, men boligselskaber mv. etablerer containerpladserne samt renholder pladser og containere. Ved etablering af en containerplads kræves et jævnt, fast og vandret underlag af beton, asfalt eller lignende. Der skal være et frit omkring containerne. Tilkørselsvejen til containerne skal være jævn, fast, af beton eller lignende og med en bredde på 4 5 meter. På læssestedet, hvor lastbilen holder for tømning af containerne, må terrænet ikke være stærkt hældende, og lastbilen skal have en fri arbejdshøjde på 7 meter. Belægningen på adgangsvejen og på læssestedet skal kunne tåle lastbilens tryk. Containerpladser i boligselskaber mv. skal indrettes i samarbejde med og godkendes af Forsyning Helsingør A/S. Hvis papir til genanvendelse transporteres til containerne i plastposer, kan disse efter tømning anbringes i det opstillede affaldsstativ. Hvis der anvendes kasser til transporten, skal disse efter tømning medtages til anden bortskaffelse (storskrald eller Skibstrup Genbrugsplads). Der må ikke anbringes dagrenovation, storskrald eller andet affald i eller ved papircontainerne. Afhentning af papiraffald ved husstanden Papirbeholdere til husstandsindsamlingen indkøbes hos Forsyning Helsingør A/S. Beholderen er grundejers ejendom og køb og vedligeholdelse af papirbeholderen sker for grundejerens egen regning. Affaldet afhentes i tidsrummet mellem kl og Hvis trafikale forhold, vejrlig eller andre forhold nødvendiggør afhentning uden for dette tidsrum, kan afhentning ske efter konkret aftale mellem renovatøren og Forsyning Helsingør A/S. Hvis bestemmelserne i dette regulativ ikke overholdes af grundejeren eller af affaldsproducenten, kan afhentning udelades. Ungdomsforeninger/-organisationer mv., der indsamler papir til støtte for foreningens/organisationens arbejde, kan ansøge Forsyning Helsingør A/S om tilladelse til indsamling. Såfremt der gives tilladelse til indsamling af papir, vil der være pligt til at give oplysninger til Forsyning Helsingør A/S om afsatte mængder og afsætningssted. Der gælder samme regler for adgangsveje som beskrevet for afhentning af dagrenovation. Grundejerne kan søge om fritagelse fra indsamlingsordningen eller vælge selv at sætte beholderen frem til fortov på tømningsdagen, senest kl Ved fritagelse fra henteordningen skal bringeordningen benyttes. Hvis papiraffaldet ikke afhentes, eller hvis der er spørgsmål i forbindelse med afhentningen, skal grundejeren rette henvendelse til renovatøren på tlf. nr

12 10.4 Beholdere Borgeren og grundejeren anskaffer og vedligeholder selv beholdere efter anvisning fra Forsyning Helsingør A/S. Til- og afmelding af beholdere i husstandsindsamlingen skal foretages af grundejeren til Forsyning Helsingør A/S. Beholdere, som bortkommer eller som beskadiges, herunder ved brand, hærværk eller misbrug, erstattes af grundejeren. Husstande, der vælger ikke at benytte en opstillet beholder på adressen samt sommerhuse og lignende, skal benytte enten Skibstrup Genbrugsplads eller containerpladserne i byen til genanvendeligt papir Kapacitet for beholdere Efter behov kan grundejeren vælge mellem at købe beholdere på 140 l, 240 l beholder eller 660 l minicontainer. Hvis flere husstande ønsker at dele opsamlingsmateriel rettes henvendelse til Forsyning Helsingør A/S Anbringelse af beholdere Beholdere i husstandsindsamlingen skal anbringes i overensstemmelse med bestemmelserne i Anvendelse og fyldning af beholdere Beholdere må kun anvendes til genanvendeligt papir. Der må ikke henstilles affald på containerpladserne. Beholdere må ikke overfyldes, og beholdere må ikke benyttes til andre formål Renholdelse af beholdere Beholdere skal renholdes og vedligeholdes, så de altid er i funktionsduelig og forsvarlig hygiejnisk stand Afhentning af papiraffald Afhentning/tømning af beholdere til papir på den enkelte adresse i husstandsindsamlingen sker med faste intervaller, normalt ca. hver 5. uge. Tømning vil så vidt muligt blive foretaget på faste ugedage. Bl.a. i forbindelse med helligdage kan der dog forekomme forskydninger i den sædvanlige afhentningsdag. Klager over manglende tømning på den normale tømningsdag skal ske til renovatøren på tlf. nr Ordning for papaffald 11.1 Hvad er papaffald Ordningen omfatter alt rent og tørt pap. Rent papaffald til genanvendelse er Papkasser Paprør Bølgepap Eksempler på pap, der ikke kan genanvendes og derfor skal i dagrenovation: Brugte pizzapakker Mademballager Forsyning Helsingør A/S kan vejlede om, hvilken typer pap, der er egnet til genanvendelse Hvem gælder ordningen for og grundejere i Helsingør Kommune Beskrivelse af ordningen Genanvendeligt pap fra husholdninger skal udsorteres og afleveres til genanvendelse. Genanvendeligt pap indsamles af Forsyning Helsingør A/S ved følgende metoder: Husstandsindsamling ved den enkelte husstand sammen med storskraldsordningen - indsamlingsordning Genbrugspladsordning - bringeordning 11.9 Afhentning af papaffald Husstandsindsamling af pap sker ved den enkelte husstand 5 gange årligt sammen med storskraldsordningen - for de ejendomme, der er tilmeldt denne. Se 23 for beskrivelse af storskraldsordningen. 12

13 12 Ordning for glasemballageaffald 12.1 Hvad er glasemballageaffald Glasemballageaffald er emballageaffald af glas, der er omfattet af definitionen på emballageaffald i emballagebekendtgørelsen. Glasemballager til genanvendelse omfatter eksempelvis skyllede: Vin- og spiritusflasker Konservesglas Dressing og ketchupflasker Eksempler på affald, der ikke må komme i beholderne til flasker og emballageglas: Keramik Stentøj Hærdet glas Vinduesglas Spejlglas Lyskilder Forsyning Helsingør A/S kan vejlede om, hvilke flasker og glasemballager, der er egnet til genanvendelse Hvem gælder ordningen for og grundejere i Helsingør Kommune Beskrivelse af ordningen Genanvendelige flasker og glasemballager fra husholdninger skal udsorteres og afleveres til genanvendelse. Genanvendeligt glas indsamles af Forsyning Helsingør A/S ved følgende metoder: Indsamling af flasker og emballageglas i opstillede glascontainere på centrale standpladser i kommunen Genanvendelige flasker, herunder flasker med pant, kan afleveres til butikker, der tilbyder at modtage disse, og som opfylder lovbestemmelserne Ordningerne retter sig mod såvel husstande som sommerhuse og lignende. I boligselskaber mv. kan der som hovedregel opstilles en container pr. 200 boliger. Boligselskaber mv. kan træffe aftale med Forsyning Helsingør A/S om opstilling af og betaling for flere containere. Containere og containerpladser på offentligt areal tømmes samt ren- og vedligeholdes af Forsyning Helsingør A/S. I boligselskaber mv. tømmer og vedligeholder Forsyning Helsingør A/S containerne, men boligselskaber mv. etablerer containerpladserne samt renholder pladser og containere. Ved etablering af en containerplads kræves et jævnt, fast og vandret underlag af beton, asfalt eller lignende. Der skal være et frit omkring containerne. Tilkørselsvejen til containerne skal være jævn, fast, af beton eller lignende og med en bredde på 4 5 meter. På læssestedet, hvor lastbilen holder for tømning af containerne, må terrænet ikke være stærkt hældende, og lastbilen skal have en fri arbejdshøjde på 7 meter. Belægningen på adgangsvejen og på læssestedet skal kunne tåle lastbilens tryk. Containerpladser i boligselskaber mv. skal indrettes i samarbejde med og godkendes af Forsyning Helsingør A/S. Hvis glas til genanvendelse transporteres til containerne i plastposer, kan disse efter tømning anbringes i det opstillede affaldsstativ. Hvis der anvendes kasser til transporten, skal disse efter tømning medtages til anden bortskaffelse (storskrald eller Skibstrup Genbrugsplads). Der må ikke anbringes dagrenovation, storskrald eller andet affald i eller ved glascontainerne. 13

14 13 Ordning for genanvendeligt metalemballageaffald 13.1 Hvad er genanvendeligt metalemballageaffald Metalemballageaffald er emballageaffald af metal, der er omfattet af definitionen på emballage i emballagebekendtgørelsen. Metalemballage til genanvendelse er eksempelvis: Tomme øl- og sodavandsdåser Rengjorte konservesdåser Forsyning Helsingør A/S kan vejlede om, hvilke metalemballager, der er egnet til genanvendelse. Ren, genanvendelig plastfolie på størrelse med bæreposer og derover, sorteret i klar og farvet folie. HDPE-dunke, tomme og uden låg bl.a. fra: o Rengøringsmidler uden faremærke o Saftevand o Sprinklervæske o Eddike PET-flasker i klar plast, tomme og uden låg bl.a. fra o Saftevand o Drikkevand o Cider o Udenlandske pantflasker 13.2 Hvem gælder ordningen for og grundejere i Helsingør Kommune Beskrivelse af ordningen Genanvendelig metalemballage skal udsorteres og afleveres til genanvendelse. Genanvendelig metalemballage indsamles ved følgende metoder: Aflevering af tomme øl- og sodavandsdåser samt rengjorte konservesdåser på genbrugspladsen Storskrald se 26 Tomme øl- og sodavandsdåser, herunder med pant, kan afleveres til butikker, der tilbyder at modtage disse, og som opfylder lovbestemmelserne 14 Ordning for genanvendeligt plastemballageaffald 14.1 Hvad er genanvendeligt plastemballageaffald Plastemballageaffald er emballageaffald af plast, der er omfattet af definitionen på emballage i emballagebekendtgørelsen. Plastemballage til genanvendelse er fx: Forsyning Helsingør A/S kan vejlede om, hvilken plastemballage, der er egnet til genanvendelse Hvem gælder ordningen for og grundejere i Helsingør Kommune Beskrivelse af ordningen Genanvendelige rene plastemballager skal udsorteres og afleveres til genanvendelse. Genanvendelig metalemballage indsamles ved følgende metoder: Aflevering af plastemballager på genbrugspladsen se endvidere 18 om brug af genbrugspladsen Tomme plastflasker til drikkevarer samt fx dunke til sprinklervæske kan afleveres til butikker, der tilbyder at modtage disse, og som opfylder lovbestemmelserne 15 Ordning for genbrugspladserne Kommunalbestyrelsen har etableret adgang til genbrugspladser til modtagelse af affald. 14

15 15.1 Hvem gælder ordningen for Genbrugspladsen i Helsingør Kommune drives af Forsyning Helsingør A/S. Genbrugspladsen er forbeholdt borgere, grundejere og virksomheder i Helsingør Kommune. Skibstrup Genbrugsplads må kun benyttes, såfremt der er betalt genbrugspladsgebyr. Dog må der fortsat afleveres farligt affald. Virksomheders benyttelse af genbrugspladsen er reguleret af Regulativ for erhvervsaffald Adgang til genbrugspladsen Køretøjer med en tilladt totalvægt på maksimalt kg + en trailer, der sammen med køretøjet overholder færdselslovens bestemmelser, har adgang til genbrugspladsen. Adgang og ophold er kun tilladt i forbindelse med aflevering af affald. Borgeren eller grundejeren skal være bosiddende i Helsingør Kommune, ligesom det affald der afleveres skal være produceret i Helsingør Kommune. Hvis pladspersonalet på genbrugspladsen anmoder om det, skal borgeren eller grundejeren dokumentere, at denne er bosiddende i Helsingør Kommune, hvilket eksempelvis kan ske ved forevisning af sygesikringsbevis el.lign. Der kan endvidere forlanges oplysninger om affaldets oprindelsessted. Skibstrup Genbrugsplads har åbent alle ugens dage fra kl til Genbrugspladsen lukker kl på følgende dage: 1. maj og 5. juni. Genbrugspladsen holder lukket på følgende dage: Store bededag, Kristi himmelfartsdag, 24. december, 1. og 2. juledag, 31. december og 1. januar. Eventuelle særlige lukkedage vil blive annonceret i dagspressen og ved opslag på genbrugspladsen samt på Lokalisering af genbrugspladsen oplyses af Forsyning Helsingør A/S eller kan ses på I øvrigt gælder følgende bestemmelser for brug af pladsen: 1. Personalet må ikke bistå med aflæsning af affald 2. Farligt affald må kun afleveres, når personalet er til stede. 3. Det er ikke tilladt at henkaste affald på eller uden for pladsen og eventuelt spild i forbindelse med aflæsningen skal fejes op inden pladsen forlades. 4. Det er ikke tilladt at klunse. Der må ikke fjernes ting fra containerne, og der må ikke omlastes fra et køretøj til et andet på pladsen. 5. Personalet kan bortvise brugere af genbrugspladsen, der ikke følger anvisningerne eller som overtræder ordensreglementet. 6. Ved færdsel på genbrugspladsen skal der køres forsigtigt og vises hensyn. 7. Ved aflæsning skal biler parkeres i højre vognbane, så der er fri færdsel i midterbanerne. 8. Før køretøjet forlades, skal motoren slukkes og håndbremsen trækkes. 9. Børn og hunde må ikke færdes alene på pladsen. Der er udarbejdet et ordensreglement som er opslået på pladsen, der gælder for alle brugere af pladsen. Ordensreglementet er udarbejdet i henhold til Affaldsbekendtgørelsen, Bekendtgørelse nr. 511 af 20. juni 2005 om politiets sikring af den offentlige orden og beskyttelse af enkeltpersoners og den offentlige sikkerhed mv. samt politiets adgang til at iværksætte midlertidige foranstaltninger, samt Færdselsloven 118. Ordensreglementet er godkendt af Nordsjællands Politi Sortering på genbrugspladsen Affald, der leveres til genbrugspladsen, skal håndaflæsses og sorteres i de fraktioner, der fremgår af skiltningen ved de enkelte containere, og som er beskrevet i 15

16 den til enhver tid gældende fraktionsliste. I øvrigt skal personalets anvisninger altid følges. Fraktionslisten kan ses i Affaldshåndbogen eller på Listen kan også rekvireres hos Forsyning Helsingør A/S eller fås på Skibstrup Affaldscenter. Dagrenovation og dagrenovationslignende affald må ikke afleveres på genbrugspladsen, men skal bortskaffes via indsamlingsordningen for dagrenovation. Hvis affaldet tilføres genbrugspladsen i transportemballage, fx kasser eller lignende, skal emballagen tømmes. Ved emballering af affald, der afleveres på genbrugspladsen skal der efter affaldsbekendtgørelsen anvendes klare plastsække. Dette for at indholdet tydeligt kan ses af personalet på genbrugspladsen. Ordensreglementet for genbrugspladsen skal følges Øvrige ordninger Ejendomme/afdelinger med mere end 100 boliger kan ansøge om fritagelse for betaling af det gældende gebyr for Skibstrup Genbrugsplads, såfremt ejendommen/afdelingen etablerer egen genbrugsplads, der kan godkendes af Forsyning Helsingør A/S. Ansøgning på specielt ansøgningsskema skal fremsendes til Forsyning Helsingør A/S, og en eventuel dispensation vil blive givet på følgende betingelser: Ejendommens/afdelingens beboere må kun anvende Skibstrup Genbrugsplads mod betaling i henhold til takstbladet. Dog må der fortsat afleveres farligt affald. Der skal udarbejdes den nødvendige skriftlige information til ejendommens/afdelingens beboere og til ejendomsfunktionærerne, og ejendommens/afdelingens ledelse skal sikre, at der gives den nødvendige sorteringsvejledning til beboerne. Den skriftlige information skal forelægges Forsyning Helsingør A/S til godkendelse. Åbningstiden skal være hensigtsmæssig og i overensstemmelse med beboernes muligheder for at benytte pladsen. Affaldet skal sorteres og bortskaffes efter anvisning fra Forsyning Helsingør A/S, der udarbejder en liste over fraktioner og modtageanlæg. Oplysninger om modtageanlæg og affaldsmængder for alle affaldsfraktioner skal opgøres for hvert kalenderår, og indberettes på specielt skema til Forsyning Helsingør A/S i januar måned i det efterfølgende år. Konstateres forhold på ejendommens genbrugspladser, der er i strid med dette regulativs bestemmelser, kan Forsyning Helsingør A/S indskærpe, at forholdene skal bringes i overensstemmelse med reglerne inden en nærmere angivet frist. Helsingør Kommune kan endvidere efter forvarsel give påbud om overholdelse af lovgivningen og bestemmelserne i dette regulativ. Ved gentagne overtrædelser af bestemmelserne kan tilladelsen til egen genbrugsplads inddrages. 16 Ordning for PVC-affald 16.1 Hvad er PVC-affald Genanvendeligt PVC-affald er typisk hårdt fx Kloakrør Drænrør Tagrender Nedløbsrør Vinduer Ikke-genanvendeligt PVC-affald er typisk blødt som fx Regntøj Gummistøvler Presenninger Forsyning Helsingør A/S kan vejlede om, hvad der er genanvendelig og ikke- genanvendeligt PVC. 16

17 16.2 Hvem gælder ordningen for og grundejere i Helsingør Kommune Beskrivelse af ordningen Genanvendelig PVC skal udsorteres og afleveres på Skibstrup Genbrugsplads som en selvstændig fraktion. Ikke-genanvendelig PVC skal afleveres til deponering på genbrugspladsen. 17 Ordning for imprægneret træ 17.1 Hvad er imprægneret træ Imprægneret træ er fx Behandlet udendørs træ Trykimprægneret træ Hegn Jernbanesveller Vinduer og vinduesrammer uden glas 17.2 Hvem gælder ordningen for og grundejere i Helsingør Kommune Beskrivelse af ordningen Imprægneret træ skal udsorteres med henblik på behandling. Imprægneret træ skal afleveres på Skibstrup Genbrugsplads. 18 Ordning for farligt affald 18.1 Hvad er farligt affald Farligt affald er affald, som er opført på og markeret som farligt affald i affaldsbekendtgørelsens bilag om listen over affald (EAK-koder), og som udviser egenskaber som angivet i affaldsbekendtgørelsens bilag om farligt affald. Som farligt affald anses endvidere affald, som udviser egenskaber, som er angivet i affaldsbekendtgørelsens bilag om farligt affald. Farligt affald er fx: Lim Batterier Spraydåser med restindhold Malingsrester Plante- og skadedyrsbekæmpelsesmidler Olierester Fotovæsker Kviksølvstermometre Lavenergipærer og lysstofrør Acetone, terpentin og lignende Afløbsrens Afkalkningsmidler Tungmetaller som fx bly- og cadmiumakkumulatorer Syrerester Klinisk risikoaffald som fx kanyler Bygningsmaterialer, elektriske produkter eller andet der indeholder farlige stoffer (fx PCB) Forsyning Helsingør A/S kan vejlede om hvad der er farligt affald Hvem gælder ordningen for og grundejere i Helsingør Kommune Beskrivelse af ordningen Farligt affald skal som minimum sorteres i de fraktioner beskrevet i stk. 1. Farligt affald må aldrig blandes med andet affald og må ikke hældes i kloakken. Farligt affald fra husholdninger skal som hovedregel afleveres på genbrugspladsen. Affaldet skal så vidt muligt afleveres i originalemballage og tydeligt mærket med, hvad emballagen indeholder. Farligt affald skal altid afleveres til personalet på genbrugspladsen. Se endvidere beskrivelsen af ordningen for batterier i

18 Herudover kan malingsaffald afleveres til farvehandlere, der tilbyder at modtage/tilbagetage dette, og medicinrester og batterier kan afleveres til apotekerne. Oplysninger om afleveringssteder for de forskellige affaldstyper kan fås på eller ved henvendelse til Forsyning Helsingør A/S. Klinisk risikoaffald kan afleveres til indsamlingsordningen for klinisk risikoaffald. Indsamlingsordningen for klinisk risikoaffald er nærmere beskrevet i regulativ for erhvervsaffald. Kanyler kan afleveres på apoteket eller plejepersonale til videre foranstaltning eller på genbrugspladsen, såfremt de er forsvarligt emballerede i en dertil godkendt kanyleboks Beholdere Farligt affald skal til enhver tid opbevares og håndteres miljømæssigt og sikkerhedsmæssigt forsvarligt, således at der ikke opstår fare for forurening af jord og grundvand, og således at der ikke opstår fare for mennesker og dyr. Farligt affald skal således opbevares, så børn ikke har adgang til det. Farligt affald skal opbevares og afleveres i den originale emballage, eller i undtagelsestilfælde i tilsvarende tæt emballage. Emballagen skal være tydeligt mærket med angivelse af indhold. 19 Ordning for affald af elektriske og elektroniske produkter (WEEE) 19.1 Hvad er WEEE WEEE er affald af elektrisk og elektronisk udstyr, som det er defineret i elektronikaffaldsbekendtgørelsen. Kaffemaskiner Computere Fjernsyn Belysningsudstyr Forsyning Helsingør A/S kan vejlede om hvad der er WEEE Hvem gælder ordningen for og grundejere i Helsingør Kommune Beskrivelse af ordningen WEEE skal udsorteres med henblik på genanvendelse og afleveres til den kommunale ordning. WEEE skal udsorteres og afleveres på genbrugspladsen eller til storskrald. WEEE skal udsorteres i følgende fraktioner: 1. Store husholdningsapparater 2. Kølemøbler 3. Små husholdningsapparater 4. Skærme & monitorer 5. Lyskilder Personalet på genbrugspladsen kan vejlede om korrekt sortering Øvrige ordninger WEEE kan desuden indsamles med ordningen for batterier og småt WEEE på låget af husstandens dagrenovationsbeholder jf. 20. WEEE er fx: Komfurer Vaskemaskiner Køleskabe 18

19 20 Ordning for bærbare batterier, akkumulatorer og småt elskrot (WEEE) 20.1 Hvad er bærbare batterier og akkumulatorer og småt elskrot Bærbare batterier og akkumulatorer er efter batteribekendtgørelsen defineret som ethvert batteri eller knapcellebatteri eller enhver batteripakke eller akkumulator, der er forseglet, kan være håndholdt, og ikke er et industribatteri eller en industriakkumulator eller et bilbatteri eller en bilakkumulator. Bærbare batterier er eksempelvis batterier fra: Legetøj, lommelygter, radioer Ure, høreapparater, postkort med lyd, lommeregner Kameraer og småt elektronik Genopladelige batterier til mobiltelefoner, el-værktøj Forsyning Helsingør A/S kan vejlede om hvad der er bærbare batterier og småt WEEE Hvem gælder ordningen for og grundejere i Helsingør Kommune Beskrivelse af ordningen Bærbare batterier og småt elektronik som fx mobiltelefoner, ure, eltandbørster mv. skal udsorteres og afleveres til korrekt håndtering. Det indsamles ved følgende metoder: Poseordning: Affaldet afleveres separat i poser ovenpå dagrenovationsbeholdere som en del af dagrenovationsordningen, jf. 9. Når posen ønskes afhentet, lukkes den med en knude og lægges synligt på beholderen til dagrenovation på tømningsdagen eller dagen før. Genbrugspladsordning: Batterier og småt elektronik kan også afleveres på genbrugspladsen. Detailhandelsordning: Bærbare batterier kan endvidere afleveres til butikker, der tilbyder at modtage/tilbagetage dette. Oplysninger om afleveringssteder for de forskellige affaldstyper kan fås på eller ved henvendelse til Forsyning Helsingør A/S. Større batterier som bilbatterier skal afleveres til forhandlere eller på genbrugspladsen Beholdere Batterier og småt elektronik skal pakkes i en gennemsigtig plastikpose, fx en 4- liters frysepose Anbringelse af beholdere Anbringes på låget af dagrenovationsbeholderen, og posen lukkes med en knude, når den ønskes afhentet Afhentning af bærbare batterier og akkumulatorer Den lukkede plastikpose bliver hentet sammen med dagrenovationen. 21 Ordning for sparepærer 21.1 Hvad er sparepærer Sparepærer er lyskilder, der indeholder farlige stoffer som fx kviksølv Hvem gælder ordningen for og grundejere i Helsingør Kommune Beskrivelse af ordningen Sparepærer kan afleveres separat i poser ovenpå dagrenovationsbeholdere som en del af dagrenovationsordningen, jf. 9. Sparepærerne samles i en gennemsigtig pose, fx en 4-liters frysepose. Når posen ønskes afhentet, lukkes den med en knude og lægges synligt på be- 19

20 holderen til dagrenovation på tømningsdagen eller dagen før. Almindelige glødepærer er ikke omfattet af ordningen. Sparepærer kan også afleveres på genbrugspladsen, og dette gælder tillige større lyskilder, der ikke kan være i en frysepose. Herudover kan sparepærer og andre lyskilder afleveres til butikker, der tilbyder at modtage/tilbagetage disse. 22 Ordning for uforurenet bygge- og anlægsaffald 22.1 Hvad er uforurenet bygge- og anlægsaffald Bygge- og anlægsaffald er affald beskrevet ved EAK-kode 17 i affaldsbekendtgørelsens bilag om listen over affald (EAKkoder). Uforurenet bygge- og anlægsaffald er affald, hvor det med høj grad af sikkerhed kan lægges til grund, at affaldet ikke indeholder forurenende materialer eller stoffer i et sådant omfang eller af en sådan art og koncentration, at genanvendelsen af affaldet kan have skadelig virkning på miljøet eller menneskers sundhed. Affaldet må således ikke indeholde forurenende stoffer, herunder stoffer, der kan give anledning til forurenende nedsivning til jord eller grundvand, som fx imprægneret træ, PCB-fugemasse, tjære, sod, rester af maling og lak. Forsyning Helsingør A/S kan vejlede om hvad der er uforurenet bygge- og anlægsaffald Hvem gælder ordningen for og grundejere i Helsingør Kommune Beskrivelse af ordningen Bygge- og anlægsaffald skal sorteres og håndteres i henhold til bygge- og anlægsaffaldsbekendtgørelsen. Dette indebærer bl.a., at bygge- og anlægsaffald til genanvendelse skal sorteres på stedet og som minimum sorteres i følgende fraktioner: 1. Natursten, fx granit og flint 2. Uglaseret tegl (mur- og tagsten) 3. Beton 4. Blandinger af stenmaterialer, uglaseret tegl og beton 5. Jern og metal 6. Gips 7. Mineraluld 8. Asfalt Sorteret bygge- og anlægsaffald kan afleveres på genbrugspladsen i henhold til bestemmelserne om genbrugspladsen i 15. Herudover kan bygge- og anlægsaffald afleveres til virksomheder og modtageanlæg, der tilbyder at håndtere dette i overensstemmelse med lovgivningen. 23 Ordning for øvrigt byggeog anlægsaffald 23.1 Hvad er øvrigt bygge- og anlægsaffald Øvrigt bygge- og anlægsaffald er affald beskrevet ved EAK-kode 17 i affaldsbekendtgørelsens bilag om listen over affald (EAK-koder), og som ikke er omfattet af bestemmelserne for uforurenet bygge- og anlægsaffald i 21. Forsyning Helsingør A/S kan vejlede om, hvad der er øvrigt bygge- og anlægsaffald Hvem gælder ordningen for og grundejere i Helsingør Kommune. 20

21 23.3 Beskrivelse af ordningen Sorteret bygge- og anlægsaffald kan afleveres på genbrugspladsen i henhold til bestemmelserne om genbrugspladsen i 15. Herudover kan bygge- og anlægsaffald afleveres til virksomheder og modtageanlæg, der tilbyder at håndtere dette i overensstemmelse med lovgivningen. 24 Ordning for storskrald 24.1 Hvad er omfattet af ordningen Denne ordning omfatter større, kasserede brugsgenstande og affald, der ikke kan bortskaffes via den almindelige dagrenovationsordning og som ikke er beskrevet i de øvrige ordninger Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle borgere og grundejere i Helsingør Kommune, der betaler til ordningen Beskrivelse af ordningen Der er 2 ordninger for storskrald: Storskraldsordning for ejendomme med 1 6 boliger Obligatorisk indsamlingsordning ved husstanden for storskrald fra husholdninger i ejendomme med 1 6 boliger. Kommunens egne institutioner kan tilmelde sig denne ordning. Ved denne ordning gælder at: Affaldet skal stilles til skel ved vej inden kl på afhentningsdagen, og tidligst dagen før afhentningen. Affaldet må ikke være til gene for færdslen. Affaldet skal være synligt fra offentlig vej. Hvis lokale forhold ikke muliggør overholdelse af placeringsreglerne, skal grundejeren træffe aftale med transportøren om alternativ placering. Mindre dele skal bundtes med holdbar snor eller emballeres i klare plastsække eller åbne papkasser. Mindre dele (bundter og lignende) må maksimalt være 1/2 x 1/2 x 2 m, og må maksimalt veje 20 kg. Affaldet skal stilles adskilt for hver af de forskellige affaldsfraktioner. Storskraldsordning for ejendomme med mere end 6 boliger Frivillig tilmeldeordning for indsamling af storskrald fra husholdninger i ejendomme med mere end 6 boliger. Ejendomme med mere end 6 boliger, der ikke er tilmeldt storskraldsordningen for denne ejendomskategori, og som ikke har etableret egen godkendt genbrugsplads, skal aflevere det storskraldsaffald, der produceres på ejendommen, på Skibstrup Genbrugsplads. Affaldet afhentes ved den enkelte ejendom på forud fastsatte dage. Ved denne ordning gælder at: Affaldet skal klargøres til afhentning senest kl på afhentningsdagen. Grundejeren skal træffe aftale med transportøren om placering af affaldet. Affaldet skal henlægges på et areal, hvortil der er køreadgang med tunge køretøjer. Affaldet skal lægges på et fast underlag, hvorfra der kan anvendes kran og grab til læsning. Affaldet skal lægges i ordnede bunker for hver af de forskellige affaldsfraktioner. Generelt Ved begge ordninger afhentes storskrald fem gange om året, i månederne januar, marts, maj, august og november. Forsyning Helsingør A/S kan efter behov ændre på indsamlingsmånederne og/eller antallet af indsamlinger pr. år. 21

22 Afhentningsdage og affaldsfraktioner er oplyst i Affaldshåndbogen eller på Forsyning Helsingør A/S hjemmeside I landdistrikter og i Helsingør indre by indsamles storskrald kun efter anmodning i hvert enkelt tilfælde. De pågældende adresser fremgår af Affaldshåndbogen. Grundejeren skal rekvirere afhentningen hos renovatøren på tlf. nr senest to dage før afhentningsdagen. Storskrald er pap, metal og forskellige typer kasseret indbo og skal som minimum opdeles i følgende fraktioner: Pap (fx bølgepap, karton) Jern og metal (fx cykler, barnevognsstel, metalemballage) Stort forbrændingsegnet affald (fx møbler, madrasser, gulvtæpper) Småt forbrændingsegnet affald (fx indbo, flamingo, havehynder) Elektronikaffald (fx fjernsyn, hårde hvidevarer, støvsugere) Rødder og stød Imprægneret træ Deponiaffald Der medtages ikke sanitet, bygge- og anlægsaffald, indbygget inventar (fx køkkenelementer), fliser, jord, sten og grus. 25 Ordning for haveaffald 25.1 Hvad er omfattet af ordningen Haveaffald er rent organisk materiale fra have og park, som fx: Blomster Ukrudt Blade Buske Træer m.v. Haveaffald må ikke indeholde: Bjørneklo Flyvehavre Plast Papir Ståltråd Brædder Øvrige fremmedlegemer Grene og stammer må maksimalt være 10 cm i diameter og 2 m lange. Større grene og trærødder kan afleveres uden jord på Skibstrup Genbrugsplads eller til storskraldsordningen. Forsyning Helsingør A/S kan vejlede om, hvad der er haveaffald Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle borgere og grundejere i Helsingør Kommune, der betaler til ordningen Beskrivelse af ordningen Der er to indsamlingsordninger for haveaffald: Obligatorisk indsamlingsordning fra husholdninger i ejendomme med 1 6 boliger Frivillig indsamlingsordning fra husholdninger i ejendomme med mere end 6 boliger Indsamlingsordningen er organiseret som en henteordning. Affaldet afhentes ved den 22

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 20-06-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v.

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 20-06-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8

Læs mere

Sønderborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Sønderborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Sønderborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 05-06-2014 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 3 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-12-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Frederikshavn Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Frederikshavn Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Frederikshavn Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Uddrag fra Regulativ for husholdningsaffald. 9 Ordning for dagrenovation

Uddrag fra Regulativ for husholdningsaffald. 9 Ordning for dagrenovation Uddrag fra Regulativ for husholdningsaffald 9 Ordning for dagrenovation 1 9 Ordning for dagrenovation Uddrag fra Regulativ for husholdningsaffald 9.1 Hvad er dagrenovation Dagrenovation er affald, der

Læs mere

REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD HELSINGØR KOMMUNE

REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD HELSINGØR KOMMUNE REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD HELSINGØR KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generel del... 5 1 Formål... 5 2 Lovgrundlag... 5 3 Definitioner... 5 4 Ordninger... 9 5 Pligter og rettigheder...

Læs mere

Hjørring Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Hjørring Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Hjørring Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 14-10-2015 Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse

Læs mere

UDKAST AF 18. JUNI 2015

UDKAST AF 18. JUNI 2015 Albertsl lund Kommunee REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD UDKAST AF 18. JUNI 2015 Læsevejledning Forslag til Regulativ for husholdningsaffald i Albertslund Kommune er opbygget med baggrund i standardregulativet,

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2014 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Furesø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Furesø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra 1. januar 2012 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Gebyrer... 3 5 Klage m.v... 4 6 Overtrædelse og straf... 4 7 Bemyndigelse...

Læs mere

1 Regulativ for husholdningsaffald Sorø Kommune. Sorø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

1 Regulativ for husholdningsaffald Sorø Kommune. Sorø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD 1 Regulativ for husholdningsaffald Sorø Kommune Sorø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-05-2013 2 Regulativ for husholdningsaffald Sorø Kommune Indholdsfortegnelse: 1 Formål 3

Læs mere

Sorø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Sorø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Sorø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD 2 REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Sorø Kommune Indhold: 1 Formål m.v. 3 2 Lovgrundlag 3 3 Definitioner 3 4 Registrering af udenlandske virksomheder 3 5 Gebyrer 4

Læs mere

Esbjerg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Marts 2014

Esbjerg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Marts 2014 Esbjerg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Marts 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Gebyrer... 3 5 Klage m.v... 3 6 Overtrædelse og straf... 3 7 Bemyndigelse...

Læs mere

Greve Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Greve Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Greve Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-09-2015 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Sorteringsvejledning

Sorteringsvejledning Sorteringsvejledning PAPIR Aviser Reklamer Magasiner Ugeblade Tegneserier Printerpapir Kuverter Breve Papiraffald skal være rent og tørt, når det kommes i beholderen. Nej tak til pap, mælkekartoner, pizzabakker,

Læs mere

Ren besked om affald. Pak pappet rigtigt - Se bagsiden

Ren besked om affald. Pak pappet rigtigt - Se bagsiden Ren besked om affald Pak pappet rigtigt - Se bagsiden Kan HÆNGes PÅ KØLESKABET Dagrenovation Ja, tak til ting fra den daglige husholdning uden farligt affald Det siger vi ja tak til: * Emballage fra mad

Læs mere

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Den generelle del af regulativet er affaldsbekendtgørelsens tekst og erstatter de nugældede regulativers generelle indledninger med angivelse

Læs mere

REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Bilag 1 REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Århus Kommune 2007 1 2 2 Lovgrundlag 2.1 Regulativet er udarbejdet med hjemmel i: Lovbekendtgørelse nr. 698 af 22. september 1998 om Miljøbeskyttelse med senere

Læs mere

Ny regulativ tekst Gammel tekst

Ny regulativ tekst Gammel tekst Ny regulativ tekst Gammel tekst Regulativændringer 2015 Husholdningsaffaldsregulativ Blå tekst er nye rettelser Indførelse af boligforeningsordning for farligt affald Indførelse af boligforeningso rdning

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald i Næstved Kommune

Regulativ for husholdningsaffald i Næstved Kommune Regulativ for husholdningsaffald i Næstved Kommune Gældende fra 28.2.2012 I. Generel del... 6 1 Formål... 6 2 Lovgrundlag... 6 3 Definitioner... 6 4 Gebyrer... 7 Særgebyr... 7 5 Klage m.v.... 7 6 Overtrædelse

Læs mere

Gladsaxe Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 18.04.2013

Gladsaxe Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 18.04.2013 Gladsaxe Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 18.04.2013 Side 1 af 53 Indhold 1 Formål... 8 2 Lovgrundlag... 8 3 Definitioner... 8 4 Gebyrer... 8 5 Klage m.v.... 8 6 Overtrædelse og

Læs mere

Samsø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Samsø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Samsø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-06-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Ren besked om affald. Vi går online. Tjek præcis hvornår der bliver hentet affald på din adresse på www.taarnby.dk/affald

Ren besked om affald. Vi går online. Tjek præcis hvornår der bliver hentet affald på din adresse på www.taarnby.dk/affald Ren besked om affald LÆS OM DE NYE ORDNINGER Vi går online. Tjek præcis hvornår der bliver hentet affald på din adresse på www.taarnby.dk/affald Dagrenovation Ja, tak til ting fra den daglige husholdning

Læs mere

Kommunens nuværende affaldsordninger

Kommunens nuværende affaldsordninger 7 Kommunens nuværende affaldsordninger Ordninger for private husstande Lejre Kommune er forpligtet til, at etablere indsamlingsordninger for affald fra private husstande. De private husstande er samtidig

Læs mere

Bornholm Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Bornholm Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Bornholm Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Holbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage

Holbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage Holbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Jammerbugt Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Jammerbugt Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Jammerbugt Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 13-12-2013 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 3 5 Klage m.v. 3 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 4 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

NYT Sæk og container ud til skel. Affaldshåndbog 2016. boliger

NYT Sæk og container ud til skel. Affaldshåndbog 2016. boliger NYT Sæk og container ud til skel Affaldshåndbog 2016 boliger Indhold Meget mere genbrug side 2 Kontakt os når DU har tid side 3 Velkommen på genbrugspladsen side 4 og 5 Storskrald side 6 Papir, karton,

Læs mere

Furesø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Forslag

Furesø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Forslag REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Forslag Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Formål... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Gebyrer... 4 5 Klage m.v.... 4 6 Overtrædelse og straf... 4

Læs mere

Odder Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Odder Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Odder Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-05-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Albertslund Komm mune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD UDKAST Juni 2015 Læsevejledning Forslag til Regulativ for erhvervsaffald i Albertslund Kommune er opbygget med baggrund i standardregulativet, som fremgår

Læs mere

Struer Kommune Regulativ for husholdningsaffald

Struer Kommune Regulativ for husholdningsaffald Struer Kommune Regulativ for husholdningsaffald Forslag 18. oktober 2011 Rød tekst: Obligatorisk tekst, jf. affaldsbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 224 af 7. marts 2011 1 Formål...3 2 Lovgrundlag...3

Læs mere

Sorø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Sorø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Sorø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse 3 9

Læs mere

Fredericia Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Fredericia Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Fredericia Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 06-12-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Morsø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Morsø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Morsø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 17-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald 2012

Regulativ for husholdningsaffald 2012 Regulativ for husholdningsaffald 2012 Indhold 1 Formål... 4 2 Lovgrundlag... 4 3 Definitioner... 5 4 Gebyrer... 5 5 Klage m.v... 5 6 Overtrædelse og straf... 5 7 Bemyndigelse... 5 8 Ikrafttrædelse... 5

Læs mere

Forslag til regulativ for husholdningsaffald

Forslag til regulativ for husholdningsaffald 2014 Forslag til regulativ for husholdningsaffald Miljø Esbjerg Kommune 18-06-2014 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Gebyrer... 3 5 Klage m.v... 3 6 Overtrædelse

Læs mere

Varde Kommune REGULATIV FOR JORD

Varde Kommune REGULATIV FOR JORD REGULATIV FOR JORD Gældende fra d. 1. juni 2012 1 Formål m.v... 3 1.1 Affaldshåndtering... 3 1.2 Jordflytning og områdeklassificering... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Registrering af udenlandske

Læs mere

Formålet med regulativet

Formålet med regulativet Formålet med regulativet Formålet med regulativet er at fastsætte regler for håndtering af husholdningsaffald fra alle borgere og grundejere i Fanø Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske

Læs mere

Lemvig Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Lemvig Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Lemvig Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD NORDDJURS OG SYDDJURS KOMMUNER FORSLAG JUNI 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Generel del... 3 1 Formål... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Gebyrer...

Læs mere

Holstebro Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Holstebro Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Holstebro Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 24-01-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Vejen Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Vejen Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Vejen Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 06-06-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Tønder Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Tønder Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Tønder Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 10-06-2015 Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse

Læs mere

Gentofte Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Gentofte Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gentofte Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Regulativet er udarbejdet i henhold til gældende miljølovgivning, herunder navnlig:

Regulativet er udarbejdet i henhold til gældende miljølovgivning, herunder navnlig: 1 Formål Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af husholdningsaffald fra alle borgere og grundejere i Sorø Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske forhold

Læs mere

Furesø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Forslag

Furesø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Forslag REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Forslag Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Formål... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Gebyrer... 4 5 Klage m.v.... 4 6 Overtrædelse og straf... 4

Læs mere

Vordingborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Vordingborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Vordingborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-06-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Rebild Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Rebild Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Rebild Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2015 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald

Regulativ for husholdningsaffald Holbæk Kommune Regulativ for husholdningsaffald November 2007 Holbæk Kommune Regulativ for husholdningsaffald November 2007 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt CMW HHU, LEC, FML CMW 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tønder Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

Tønder Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende Tønder Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD NORDDJURS OG SYDDJURS KOMMUNER FORSLAG MARTS 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Generel del... 3 1 Formål... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Gebyrer...

Læs mere

Vejle Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Vejle Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Vejle Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Indholdsfortegnelse 1 Formål... 1 2 Lovgrundlag... 1 3 Definitioner... 1 4 Gebyrer... 2 5 Klage m.v.... 2 6 Overtrædelse og straf... 3 7 Bemyndigelse... 3

Læs mere

Randers Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Randers Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Randers Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 12-08-2015 Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse

Læs mere

Skive Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Skive Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Skive Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 09-08-2013 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Hillerød Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Hillerød Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Hillerød Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2014 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

FANØ KOMMUNE. Regulativ for husholdningsaffald af 1. marts 2016

FANØ KOMMUNE. Regulativ for husholdningsaffald af 1. marts 2016 FANØ KOMMUNE Regulativ for husholdningsaffald af 1. marts 2016 i medfør af Miljøministeriets bekendtgørelse Nr. 1309 af 18. december 2012 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner...

Læs mere

Regulativ for Jord. 1 af 9

Regulativ for Jord. 1 af 9 1 af 9 INDHOLDSFORTEGNELSE Formål... 3 Lovgrundlag... 3 Definitioner... 4 Undtagelse/ind-dragelse af områder af områdeklassificeringen... 4 Analysefrie områder inden for det områdeklassificerede område...

Læs mere

Syddjurs Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Syddjurs Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Syddjurs Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2014 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Rebild Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

Rebild Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende Rebild Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Albertslund Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Albertslund Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Albertslund Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-02-2016 Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse

Læs mere

København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v.

Læs mere

Ordningen er en indsamlingsordning i form af en henteordning, hvor dagrenovation afhentes fra den enkelte ejendom.

Ordningen er en indsamlingsordning i form af en henteordning, hvor dagrenovation afhentes fra den enkelte ejendom. Forslag til regulativ for dagrenovation 30/7 2014 12 Ordning for dagrenovation 12.1 Hvad er dagrenovation Dagrenovation er affald, som er defineret som dagrenovation, jf. 3, nr. 13. 12.2 Hvem gælder ordningen

Læs mere

Forslag til: Regulativ for jord

Forslag til: Regulativ for jord Forslag til: Regulativ for jord Forslag til ændringer til gældende regulativ er vist med rød skrift Læs om: Regler for jord som er affald herunder områdeklassificering og flytning af jord Marts 2016 20

Læs mere

Allerød Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Allerød Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Allerød Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 14-10-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Kerteminde Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Kerteminde Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Kerteminde Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-07-2014 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald HVIDOVRE KOMMUNE UDKAST. Særlig del

Regulativ for husholdningsaffald HVIDOVRE KOMMUNE UDKAST. Særlig del Regulativ for husholdningsaffald HVIDOVRE KOMMUNE UDKAST Særlig del 19. AUGUST 2010 1 Indhold 12 Ordning for dagrenovation 7 12.1 Hvad er dagrenovation 7 12.2 Hvem gælder ordningen for 7 12.3 Beskrivelse

Læs mere

Affaldsguide. Rahbekshus EF Rahbeks Allé 2A-D, Vesterbrogade 161-167. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal.

Affaldsguide. Rahbekshus EF Rahbeks Allé 2A-D, Vesterbrogade 161-167. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Affaldsguide Rahbekshus EF Rahbeks Allé 2A-D, Vesterbrogade 161-167 Dagrenovation Papir Pap og karton Glas Hård plast Metal Storskrald Elektronik og hårde hvidevarer Farligt affald PVC Imprægneret træ

Læs mere

Aabenraa Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

Aabenraa Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende Aabenraa Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8

Læs mere

Helsingør Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Forord

Helsingør Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Forord 1 Helsingør Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Forord Dette regulativ fastlægger rammerne for, hvordan genanvendelse og bortskaffelse af affald skal foregå i Helsingør Kommune. Der stilles krav til

Læs mere

Aabenraa Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Aabenraa Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Aabenraa Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Jordregulativ Juli 2012

Jordregulativ Juli 2012 Jordregulativ Juli 2012 Udgiver: Ikrafttræden: Titel: Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne 1. juli 2012 www.skidt.dk Jordregulativ Side 2 af 15 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 4 2 Lovgrundlag... 5

Læs mere

Ny affaldsordning kort fortalt

Ny affaldsordning kort fortalt Ny affaldsordning kort fortalt 2 Faaborg-Midtfyn Kommune indfører nu en ny affaldsordning, og den sætter fokus på at sortere affaldet med god gevinst for miljøet. Filosofien er, at det skal være nemt for

Læs mere

Vallensbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Vallensbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Vallensbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 05-09-2013 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Århus Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

Århus Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende Århus Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Albertslund Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Albertslund Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Albertslund Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 01-04-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

Silkeborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Silkeborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Silkeborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-04-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Nordfyns Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Nordfyns Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Nordfyns Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 20-09-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Affaldsstatus 2010. Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune

Affaldsstatus 2010. Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Affaldsstatus 2010 Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Savsvinget 2 2970 Hørsholm Telefon 45 16 05 00 Telefax 45 16 05 11 Email: nordf@nordf.dk www.nordf.dk 1. Indledning

Læs mere

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD Teknik og Miljø 2012 REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Formål 3 2 Lovgrundlag reguleringer 3 3 Gebyrer 3 4 Klage mv. 4 5 Overtrædelse og straf 4 6 Bemyndigelse 4 7 Ikrafttrædelse 5

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald. Halsnæs Kommune

Regulativ for husholdningsaffald. Halsnæs Kommune Regulativ for husholdningsaffald I Halsnæs Kommune Halsnæs september 2010 Slettet: april 1 af 37 Indholdsfortegnelse. Side 1 Formål 3 2 Lovgrundlag 3 3 Definitioner 3 4 Ordninger 7 5 Pligter og rettigheder

Læs mere

Glostrup Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Glostrup Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Glostrup Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 03-06-2014 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Sønderborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Sønderborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Sønderborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 11-01-2016 Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse

Læs mere

Svendborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Svendborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Svendborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 30-01-2013 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

, -' ' *. # 0 % 0.&2,

, -' ' *. # 0 % 0.&2, Regulativ for jord Roskilde Kommune Gældende fra 1. januar 2012 ! "!##$ %!$&'& (!&& ) *&+&, -' ' *. # /# 01$,...5 0 % 0.&2, 1 Regulativet har til formål at: - Inddrage og undtage områder fra områdeklassificeringen

Læs mere

Regulativ for jordhåndtering i Solrød Kommune

Regulativ for jordhåndtering i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNISK OG MILJØ Regulativ for jordhåndtering i Solrød Kommune Januar 2012 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Gyldighed og anvendelsesområde... 3 3 Lovgrundlag og definitioner... 3 4 Områdeklassificering...

Læs mere

Assens Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

Assens Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende Assens Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD NÆSTVED KOMMUNE

REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD NÆSTVED KOMMUNE REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD I NÆSTVED KOMMUNE Gældende fra den 28.2.2012 1 I GENEREL DEL 3 1 FORMÅL 3 2 LOVGRUNDLAG 3 3 GEBYRER 3 4 KLAGE M.V. 3 5 OVERTRÆDELSE OG STRAF 4 6 BEMYNDIGELSE 4 7 IKRAFTTRÆDELSE

Læs mere

UDKAST AF 8. SEPTEMBER

UDKAST AF 8. SEPTEMBER Albertsl lund Kommunee REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD UDKAST AF 8. SEPTEMBER 20155 Læsevejledning Forslag til Regulativ for husholdningsaffald i Albertslund Kommune er opbygget med baggrund i standardregulativet,

Læs mere

København Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

København Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende København Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2

Læs mere

Bilag 1 til dagsordenspunkt til MTU, om revision af Ringsted Kommunes regulativ for husholdningsaffald.

Bilag 1 til dagsordenspunkt til MTU, om revision af Ringsted Kommunes regulativ for husholdningsaffald. Bilag 1 til dagsordenspunkt til MTU, om revision af Ringsted Kommunes regulativ for husholdningsaffald. Sag nr. 09/11153 Indledning På Miljø- og Teknikudvalgets møde den 20. maj 2008, blev der truffet

Læs mere

9.6 Anbringelse af beholdere

9.6 Anbringelse af beholdere 8 Regulativ for husholdningsaffald (25. februar 2011) NB! Forkert underskrift. 9.3 Beskrivelse af ordningen Dagrenovation og dagrenovationslignende affald, der ikke bliver indsamlet med henblik på genanvendelse

Læs mere

Godkendt indsamler el. genbrugsplads rene Big bags / sække / poser / fodersække, ikke rengjorte

Godkendt indsamler el. genbrugsplads rene Big bags / sække / poser / fodersække, ikke rengjorte Vejledning i sortering af affald i Varde Kommune Affaldsfraktion Genbrug Forbrænding Deponi Special Afleveres til / kommentarer Akkumulatorer Genbrugsplads, genanvendeligt affald el. godkendt indsamler.

Læs mere

Skive Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

Skive Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende Skive Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald. i Vordingborg Kommune

Regulativ for husholdningsaffald. i Vordingborg Kommune Regulativ for husholdningsaffald i Vordingborg Kommune INDLEDNING 3 1 FORMÅL 4 2 LOVGRUNDLAG 4 3 DEFINITIONER 4 4 GEBYRER 5 5 KLAGE M.V. 5 6 OVERTRÆDELSE OG STRAF 5 7 BEMYNDIGELSE 6 8 IKRAFTTRÆDELSE 6

Læs mere

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD 1 Formål Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og virksomheder i Egedal Kommune med henblik

Læs mere

Affaldsguide. Falkoner Allé 71/Holger Danskes Vej 2. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald

Affaldsguide. Falkoner Allé 71/Holger Danskes Vej 2. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald Affaldsguide Falkoner Allé 71/Holger Danskes Vej 2 Dagrenovation Papir Pap og karton Glas Hård plast Metal Storskrald Elektronik og hårde hvidevarer Farligt affald PVC Imprægneret træ Kære beboer I denne

Læs mere

Lolland Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Lolland Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Lolland Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 02-07-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere