OPUS Journal. Kontinuation. Arbejdsliste. I dette nyhedsbrev NYHEDER OG ÆNDRINGER I OPUS JOURNAL. Filtrering af notater. Samspil med Anæstesi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OPUS Journal. Kontinuation. Arbejdsliste. I dette nyhedsbrev NYHEDER OG ÆNDRINGER I OPUS JOURNAL. Filtrering af notater. Samspil med Anæstesi"

Transkript

1 Nr. 1 marts 2007 NYHEDER OG ÆNDRINGER I OPUS JOURNAL I dette nyhedsbrev Ændringer i OPUS Journal Ændringer i OPUS Obstetrik Ændringer i OPUS Diabetes Vi udsender hermed nyhedsbrev nr. 1 i 2007, der omhandler ændringer i OPUS Journal, OPUS Obstetrik og OPUS Diabetes, version 5.4. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte din konsulent hos CSC Scandihealth. Vær opmærksom på, at nyhedsbrevet indeholder nye funktionaliteter, der kræver selvstændig aftale før ibrugtagning. Det står anført under beskrivelse af funktionaliteten, hvis denne er en tilkøbsmulighed. OPUS Journal Kontinuation Filtrering af notater Journaler med lange forløb kan indeholde mange notater, som gør det svært at danne sig et overblik over de forskellige notater. Ved brug af et nyt menupunkt Vis udvalgte notater bliver det muligt at afgrænse eksisterende notater via notaternes type, afdeling, afsnit og funktion. Det vil sige, at det fx er muligt at få præsenteret alle forundersøgelsesnotater, der er oprettet af en læge. Når en bruger har afgrænset kontinuationen til at vise udvalgte notater, er det på vanlig vis muligt at arbejde i kontinuationen. Denne funktionalitet er en tilkøbsmulighed. Arbejdsliste Samspil med Anæstesi Når rekvisitionerne på Anæstesi blev lagt til godkendelse, blev der oprettet en opgave på både udarbejder og ansvarliges arbejdsliste. Opgaverne blev fjernet 24 timer efter godkendelse af rekvisitionerne.

2 SIDE 2 AF 8 Denne fejl er rettet, således at rekvisitionerne indsættes på arbejdslisten ved første redigering, flyttes til ny udarbejders arbejdsliste ved redigering/statusskift og lægges på den ansvarliges arbejdsliste, så snart den ansvarlige redigeres. Ved godkendelse fjernes rekvisitionen fra arbejdslister efter 24 timer. Der bliver ikke rettet op på eksisterende arbejdslister automatisk, men bruger kan rette op manuelt ved at skifte udarbejder eller ansvarlig for hver rekvisition. Samspil med Medicinordinationer Der er rettet generelt op på samspillet mellem medicinordinationer og arbejdslister. Datoen, der vises på arbejdslister, er datoen for sidste ajourføring eller statusskift på Medicinordination. Medicinordinationer vises altid på arbejdslisten for den bruger, som senest har rettet, skiftet status eller overtaget skrivning på medicinordinationen. Medicinordinationen lægges på den ansvarliges arbejdsliste, så snart den ansvarlige redigeres. Der rettes ikke automatisk op på eksisterende arbejdslister, men den nye funktionalitet vil slå igennem, når der rettes, skiftes status eller en bruger overtager skrivning på medicinordinationen. Medicinmodul Arkivering af medicingivninger Der er udviklet arkivering af medicingivninger. Hver aften/nat kører et job, der arkiverer givninger ældre end X antal uger ud fra feltet Dato/tid. Det er således ikke en betingelse for arkivering, at der skal være dokumenteret, at givningen er foretaget. Det er tilstrækkeligt, at givningen er oprettet. Denne funktion arkiverer automatisk givninger, der er ældre end fem uger. Det er dog muligt for systemansvarlige at angive en anden værdi i en ny lokal redigerbar klassifikation Arkivering af medicingivninger i værktøjet Rediger Små Klassifikationer. Arkivering af givninger betyder, at givninger flyttes til et nyt ark Medicingivninger, arkiv. På Medicingivninger, arkiv kan givningerne ikke ændres, ligesom det ikke er muligt at fortryde en arkivering. Der vil på Medicingivning stå, hvis der er arkiverede givninger. Teksten OBS: Arkiverede givninger vises længst til højre i blokken Givninger. Der er kun et Medicingivninger, arkiv pr. journal. De arkiverede givninger kan ses på to måder: Ved valg af menupunkt Vis Medicingivning, arkiv på Medicingivning eller på valglisten i feltet Medicinordination på arket Medicingivninger, arkiv. Denne funktionalitet er en tilkøbsmulighed. Sideombrydning på Medicingivning, oversigt Sideombrydningen på Medicingivning, oversigt har bevirket, at hvis der f.eks. blev kvitteret på side 2 kom side 1 igen i fokus. Dette er ændret, således at sideombrydningen er fjernet. Medicingivningsoversigten er dermed én lang liste. Hvis der er flere givninger, end der kan vises på brugergrænsefladen, fremkommer der en scrollbar. Fjernelsen af sideombrydningen medfører, at print af sider, der på papir fylder mere end een side, har den konsekvens, at side 2 m.fl. ikke har en header med patientens identifikation. Ændringen gælder nye og eksisterende Medicingivning, oversigt.

3 SIDE 3 AF 8 Engangsordinationer Godkendte medicinordinationer af typen Engangs blev tidligere automatisk seponeret efter et minut, hvorfor bruger skulle ændre denne seponering manuelt for at give tid til kvittering for givningen. Dette er ændret, således at Engangsordinationer er gældende, indtil der er kvitteret for givet. Når brugeren kvitterer for givningen af engangsordinationen, bliver feltet Seponeret dato/tid på Medicinordination udfyldt med kvitteringstidspunktet, og feltet Seponeret af bliver udfyldt med signaturen AUTOSEP. Medicinordinationer, der er autoseponeret, vises ikke på arbejdslister. En engangsordination, der var sat til seponering i fremtiden, blev ikke vist på Status (aktuelt forløb) eller på Aktuel Medicin. Engangsordinationen blev heller ikke vist på Seponeret Medicin. Dette er ændring, så engangsordinationer fungerer på samme måde som en fast medicinordination uden tildato i doseringsblokken. Engangsordinationer, der er sat til seponering i fremtiden, vil dermed blive vist på Status (aktuelt forløb), på Aktuel Medicin og på Seponeret Medicin. Medicinbrowser I forbindelse med overgang fra DADL til LMS blev antallet af SAD-præparater i Medicindatabasen beskåret. For at afhjælpe situationen blev der foretaget et udtræk fra en tidligere udgave af Medicindatabasen (DADLdata) over SAD-præparater, og disse blev dernæst oprettet automatisk som lokale præparater i Medicindatabasen. Fremover loades SAD-præparater også i Medicindatabasen hver 14. dag. I forbindelse med installation af OPUS Journal fjernes de tidligt lokalt oprettede SAD-præparater fra Medicindatabasen. Hvis der var flere pakninger til ét præparat, og én af pakningsstørrelserne var udgået, blev hele præparatet betragtet som udgået, og dermed var det ikke muligt for brugeren at vælge præparatet i Medicinbrowseren. Dette er rettet, således at det er muligt for brugeren at vælge et præparat, selv om der er én eller flere pakningsstørrelser, der er udgået. Hvis der bare er én gyldig pakningsstørrelse, er det muligt for brugeren at vælge præparatet. Auto-godkendelse af ordinationer Det er muligt at auto-godkende ordinationer, der er ordineret inden eller senere end en given dato. En auto-godkendelse medfører, at en ordination markeres som Udført og Set, og ordinationen placeres på arket Gennemførte ordinationer. Det er ikke muligt at fortryde auto-godkendelse af ordinationerne på anden måde end ved manuelt at gennemgå de auto-godkendte ordinationer og fjerne de relevante markeringer. Denne funktionalitet er en tilkøbsmulighed Forløbsoversigt Visning af Patientansvarlig gruppe (PAG) Hvis en patient, der var indlagt på et afsnit med en underliggende PAG, blev overflyttet til et andet afsnit, hvor PAG en ikke organisatorisk var tilknyttet, blev patienten vist på Patientlisten for både det nye afsnit og den oprindelige PAG.

4 SIDE 4 AF 8 Denne fejl er rettet, således at oplysninger i PAG-felterne på Forløbsoplysninger blankes, hvis der indtastes et afsnit, som ikke har den anførte PAG under sig organisatorisk. Fejlrettelsen gælder ikke Nordsjællands Hospital og Steno Diabetes Center, idet PAG her anvendes på tværs af afsnit/afdelinger i organisationen. Der rettes ikke op på eksisterende Forløbsoplysninger, hvilket kan gøres ved manuelt at redigere et afsnitsfelt. Opgave Status på opgave på arbejdslisten Når bruger sender en opgave til en eller flere modtagere, oprettes en opgave på afsenderens og modtagernes arbejdsliste med status Afsendt af <signatur>. På denne måde bliver det tydeligt, at opgaven er afsendt fra bruger med <signatur>, og på modtagerens arbejdsliste bliver det tydeligt, at der er tale om en opgave modtaget fra bruger med <signatur>. Egne ark Afslutning af Egne ark Der er tilføjet to nye felter Afsluttet dato/tid og Afsluttet af på Eget Ark, således at det er muligt at afslutte et eget ark på samme måde, som det er muligt at afslutte fx et problemark. Felterne findes både på nye og på eksisterende ark. Aktuelle Egne Ark placeres i mappen Aktuelle Egne Ark og afsluttede Egne Ark placeres ved afslutning i mappen Afsluttede Egne Ark. Begge mappe findes som undermappe til mappen egne ark. Patienthistorie Ingen medikamentel allergi Hvis der var kryds ud for Patienten har ingen medikamentel allergi på Patienthistorie, blev teksten Ingen medikamentel allergi i feltet Cave på Sygeplejerapport ikke vist. Ingen medikamentel allergi vises fremover på både nye og eksisterende sygeplejerapporter. Udskrivning Primær sektor i blokken Aftaler I blokken Aftaler dannes der automatisk en ny række, når der skrives i et vilkårligt felt i rækken vedr. Primær sektor, dvs. når der skrives i et af felterne Kontaktperson, Telefonnr. eller i feltet Træffetid. Der vil ikke blive vist scrollbar, og dermed vil arket fylde mere end én side, når der automatisk er danne fem nye rækker. rækker. Ændringen vil gælde nye ark. Hvis bruger har behov for at tilføje en ny række til et eksisterende ark, hvor der står noget i forvejen i felterne Kontaktperson, Telefonnr. eller i feltet Træffetid, gøres dette nemt ved at indsætte en blank i ét af de tre felter i rækken.

5 SIDE 5 AF 8 Stillingsbetegnelser Nye stillingsbetegnelser Valglisten over stillingsbetegnelser er udvidet, således at indholdet afspejler de personalegrupper, der anvender OPUS Journal, fx er der tilføjet stillingerne Afdelingsjordemoder og Jordemoderstuderende med samme funktion som stillingen Jordemoder. Valglisten over stillingsbetegnelser er sorteret alfabetisk i stigende orden, og ændringen medfører ikke oprettelse eller ændring af, hvad de enkelte brugere har tilladelse til i OPUS Journal. Brugeradgange Adgang som blodbanksansvarlig Når en bruger havde været oprettet som blodbanksansvarlig i en afdeling, vedblev brugeren med at have adgang, selv om denne adgang var afsluttet. Dette er rettet. Kvitteringsbakken Fejlmeddelelser Der er gennemført en oprydning af de fejlmeddelelser, der ses i Kvitteringsbakken i mappen Fejlmeddelelser, således at der kun vises meddelelser ved konkrete fejl. Derudover er den tekst, der vises i det enkelte tilfælde, gjort mere anvendelig for superbrugeren, dvs teksten indeholder nu information om: Fejlens id Hvornår fejlen er opstået Hvilken type besked fejlen knytter sig til Hvilken patient fejlen knytter sig til Superbrugeren får dermed bedre hjælp til at tage stilling til, hvordan der skal handles på fejlen. Benyttelsesstatistikker SQL Forespørgsler til opfølgning

6 SIDE 6 AF 8 OPUS Obstetrik Navlesnorsblod fra arterie og/eller vene Det er muligt at angive, at navlesnorsblod er taget fra en arterie ( NS-a i 1. kolonne) eller fra en vene ( NS-v i 2. kolonne) i blokken Syrebase status. Ved godkendelse af Diagnoser og Indgreb barn overføres værdierne i 1. og 2. kolonne til Forløbskoder i barnets journal. For at indikere, at blodprøven er taget fra en arterie, anvendes koderne ZZ4232A og ZZ4229A. Tilsvarende anvendes koderne ZZ4232V og ZZ4229V for at indikere, at blodprøven taget i en vene. OPUS Obstetrik Statistik er ændret, således at det også er muligt at foretage udtræk på ph og Base excess målt i en vene i navlesnoren. Tilsvarende er liste 80 Fødsel Base excess og NavlesnorspH ændret i OPUS Obstetrik Uddata, således at det er muligt at udsøge på og præsentere værdier målt i arterie og på værdier målt i vene. Ændringen gælder alle kunder, og vil gælde nye og eksisterende Apgar skema. Hvad angår overførsel af værdier til Forløbskoder, vil dette kun gælde nye godkendelser af Diagnoser og Indgreb barn. Hvis godkendelse af eksisterende Diagnoser og Indgreb barn ophæves, tjekkes der for, om de nye koder er gældende på registreringstidspunktet. Hvis de ikke var gældende, vil der ikke ske en markering for, hvor blodprøven var taget; men de gamle koder, dvs. ZZ4229 og ZZ4232 anvendes fortsat. Afsnit Ved overførsel af værdier for ph og BaseExcess fra Diagnoser og indgreb barn til Forløbskoder var der følgende fejl: Det senest indtastede afsnit, som I-kontakten blev oprettet med, blev brugt som rekvirent og ansvarlig. I stedet skulle det være det først registrerede afsnit (altså som blev registreret under oprettelsen af forløb/kontakt i GS) Ydelserne blev oprettet med prioritet planlagt. Det skulle i stedet være akut. Begge fejl er rettet. Der rettes ikke op på eksisterende ydelser. Bruger kan ophæve godkendelse og gengodkende Diagnoser og indgreb barn for at rette op på eksisterende ydelser Slettede svangerskaber Hvis svangerskabet var blevet slettet i et forløb, blev der alligevel oprettet en opgave på arbejdslisten, når gestationsalderen blev større end 45 uger. Denne fejl er rettet, således at opgaven Gestationsalder > 45 uger ikke længere oprettes på slettede svangerskaber. Når svangerskabet slettes, fjernes opgaven Gestationsalder > 45 uger umiddelbart fra arbejdslisten. Hvis der efter opgraderingen fortsat findes opgaver af typen Gestationsalder > 45 uger på arbejdsliste, skal disse fjernes manuelt. Dette sker ved henvendelse til CSC Scandihealth. Opgaver knyttet til Rhesus-notater Når et Rhesus-notat blev makuleret, blev den tilknyttede opgave på arbejdslisten ikke fjernet samtidigt.

7 SIDE 7 AF 8 Dette er rettet, således at den tilknyttede opgave på arbejdslisten fjernes, hvis Rhesus-notat makuleres. Derudover er der foretaget følgende rettelser: Opgaver vedr. Rhesus-notat flyttes til ny brugers arbejdsliste ved redigering af felter. Bruger får ikke længere fejl ved ophævelse af godkendelse på Rhesus-notat, når sekretærfeltet, som ikke findes på Rhesus-notat, forsøges udfyldt. Som for de øvrige opgaver på arbejdslisten vises der også titel og dato for Rhesus-notat. Ved redigering af felt på Rhesus negativ notat oprettes der en opgave på arbejdslisten. Hvis der efter opgraderingen fortsat findes opgaver vedr. Rhesus-notat som følge af makulerede notater, skal disse fjernes manuelt. Dette sker ved henvendelse til CSC Scandihealth. Overførsel af Risikofaktorer Eftersom det ikke var muligt at angive tidspunkt for risikofaktorer på Svangreoplysninger, medførte det, at det manglende tidspunkt blev sat til kl. 00:00, og dermed som oftest før kontaktens start. Ved efterfølgende overførsel af risikofaktoren som diagnose til Forløbskoder blev risikofaktoren fejlagtigt tolket til at være en assistancediagnose. Dette er rettet, således at det er muligt at angive både dato og tidspunkt for risikofaktorer både på nye og på eksisterende Svangreoplysninger. Hvis der angives et tidspunkt, der ligger før kontaktens start, overføres risikofaktoren som assistancediagnose. Hvis der angives et tidspunkt, der ligger på eller efter kontaktens start, overføres risikofaktoren som diagnose. Overførsel fra Diagnoser og indgreb - moder Når Diagnoser og indgreb moder blev godkendt, blev ansvaret for de koder, der skulle overføres til Forløbskoder bestemt udfra behandlingsansvaret for den nyeste kontakt på forløbet. Hvis der var oprettet en ambulant kontakt efter den indlagte kontakt, hvor fødslen havde fundet sted, blev ansvaret dermed ikke korrekt. Denne fejl er rettet, således at ansvaret for de koder, der overføres til Forløbskoder ved godkendelse af Diagnoser og indgreb moder findes udfra den kontakt, der var gældende på det tidspunkt for aktionsdiagnosen, der er registreret på Partogramnotat. Hvis denne kontakt ikke er en indlagt kontakt, får brugeren en fejlmeddelelse. OPUS Obstetrik Uddata Liste 13 Kvindens vægt og højde kan indtastes i fødejournalens Svangreoplysninger med brug af decimaler. I OPUS Obstetrik Uddata mangler cifrene efter punktummet. Vægt og højde med decimaltal kan nu vises i OPUS Obstetrik Uddata. Fødsler mangler i statistikdatabasen I liste 62 trækkes hvor mange gravide med arbejdstermin i en given periode, der ikke har født endnu. Ved træk langt tilbage tidsmæssigt burde tallet være 0, men er det ikke, da der er fødsler der ikke slår igennem. Fejlen er rettet, alle fødsler og afsluttede graviditeter fremgår ikke længere af listen.

8 SIDE 8 AF 8 OPUS Diabetes Recept Flere ens pakkestørrelser (1665 fejlrettelse) Hvis der til et præparat (samme DrugId) var flere ens pakkestørrelser, var det ikke muligt at se forskel i valglisten for Pakkestørelse på Recept. Uanset hvilket valg brugeren foretog, blev den første altid valgt. Forhandlerens navn vil fremover vises i parentes efter pakkestørrelsen.

1 Brugermanual Fællesmedicinkort i TDjournal BRUGERMANUAL. Sådan benytter du Det Fælles Medicinkort i TDjournal

1 Brugermanual Fællesmedicinkort i TDjournal BRUGERMANUAL. Sådan benytter du Det Fælles Medicinkort i TDjournal 1 Brugermanual Fællesmedicinkort i TDjournal BRUGERMANUAL Sådan benytter du Det Fælles Medicinkort i TDjournal 2 Brugermanual Fællesmedicinkort i TDjournal Indholdsfortegnelse Har du husket?... 3 Fælles

Læs mere

Få overblik over Portalens muligheder og lær at bruge de fleste funktioner http://portalen.kfum-kfuk.dk

Få overblik over Portalens muligheder og lær at bruge de fleste funktioner http://portalen.kfum-kfuk.dk Samlet guide til Portalen Få overblik over Portalens muligheder og lær at bruge de fleste funktioner http://portalen.kfum-kfuk.dk 1 Indholdsfortegnelse VELKOMMEN PÅ PORTALEN... 3 Lær at bruge Portalen...

Læs mere

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0 My booking Version 9.0 System til at lave online bookinger, med mulighed for opdeling i grupper, forskellige booking typer, ændre layout indstillinger, status styring, sprogvalg samt en del mere, detaljer

Læs mere

Tillæg ortopædkirurg. Indholdsfortegnelse

Tillæg ortopædkirurg. Indholdsfortegnelse Tillæg ortopædkirurg Indholdsfortegnelse 5A. Afregning... 3 5A.1. Regninger... 3 5A.2. Skabelon for regninger... 7 5A.3. Sygesikringsafregning... 9 5A.4. Afregningsliste... 11 5A.5. Udskriv tidligere afregninger...

Læs mere

MidtEPJ Manual. Dokumentationspraksis og arbejdsgange ved brug af MidtEPJ

MidtEPJ Manual. Dokumentationspraksis og arbejdsgange ved brug af MidtEPJ MidtEPJ Manual Dokumentationspraksis og arbejdsgange ved brug af MidtEPJ Aarhus Universitetshospital December 2012 Indholdsfortegnelse 1 Generelt Regionalt... 3 1.1 Adressebeskyttelse (Patientkontekstvisning)...

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

KOM GODT I GANG MED KURSUSPORTALEN. Centraladministrator

KOM GODT I GANG MED KURSUSPORTALEN. Centraladministrator KOM GODT I GANG MED KURSUSPORTALEN Centraladministrator KOM GODT I GANG MED KURSUSPORTALEN Indholdsfortegnelse Velkommen til Administratorforsiden... 4 Sektionen Topmenu... 4 Sektionen Kalender... 4 Sektionen

Læs mere

Manual til Rsiden.dk for rygestoprådgivere

Manual til Rsiden.dk for rygestoprådgivere 1 Manual til Rsiden.dk for rygestoprådgivere Muligheder på Rsiden.dk www.rsiden.dk er en side, som skal samle alle de relevante dokumenter, informationer og kurser til rygestoprådgivere på et sted. Der

Læs mere

Januar 2015. Brugermanual. Til Det Fælles Medicinkort i WinPLC. Tlf. 38 77 00 40 www.a-data.dk info@a-data.dk

Januar 2015. Brugermanual. Til Det Fælles Medicinkort i WinPLC. Tlf. 38 77 00 40 www.a-data.dk info@a-data.dk Januar 2015 Brugermanual Til Det Fælles Medicinkort i WinPLC 1 Indhold Før du går i gang med FMK... 4 Digital signatur... 4 CPR-nummer på alle FMK-brugere... 4 Opret klinikkens øvrige personale... 4 Fælles

Læs mere

XMO vejledning - fra V7 til V8

XMO vejledning - fra V7 til V8 XMO vejledning - fra V7 til V8 Indhold Medicinkortet med FMK... - 1 - Ny ordination... - 1 - Ordinationsmodulet... - 2 - Ændring af en eksisterende ordination... - 2 - FMK Sammenkodning og overførsel...

Læs mere

Grundkursus. Prisme Portalen

Grundkursus. Prisme Portalen Grundkursus Prisme Portalen 2009 Indholdsfortegnelse 1. Prisme Portalen... 4 1.1 Hovedmenuen... 4 2. Prisme Indkøb... 5 2.1 Forside på Prisme Indkøb... 5 2.2 Opsætning af bruger... 6 2.3 Navigationsmenu

Læs mere

Betalingsservice web Brugervejledning for kreditorer i Betalingsservice web

Betalingsservice web Brugervejledning for kreditorer i Betalingsservice web Betalingsservice web Brugervejledning for kreditorer i Betalingsservice web Juni 2015 Nets A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup CVR-nr.: 20 01 61 75 Indhold... 1 1 Sådan fungerer Betalingsservice web... 3

Læs mere

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.33.0. Den 25. juli 2013. J.nr. 4004-V1111-13

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.33.0. Den 25. juli 2013. J.nr. 4004-V1111-13 Versionsbrev LUDUS Web version 2.33.0 Den 25. juli 2013 J.nr. 4004-V1111-13 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.csc.com/ludus, sc-ludus@csc.com

Læs mere

Lectio. Lectio Bogdepotvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.

Lectio. Lectio Bogdepotvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom. Lectio Lectio Bogdepotvejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord Forord

Læs mere

Vejledning til. v 5.25.02. SmartTID, 2014

Vejledning til. v 5.25.02. SmartTID, 2014 Vejledning til v 5.25.02 SmartTID, 2014 1 Indhold Kort om SmartTID... 6 Data Application Builder... 7 Brug af Data Application Builder... 7 Hovedmenuen... 7 Genveje i Data Application Builder... 8 Funktions

Læs mere

VEJLEDNING til BAR service og tjenesteydelsers Elektroniske APV-program

VEJLEDNING til BAR service og tjenesteydelsers Elektroniske APV-program VEJLEDNING til BAR service og tjenesteydelsers Elektroniske APV-program INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Download, installation og opdateringer... 3 1.1 Hvordan får jeg fat i det elektroniske APV-program?... 3 1.2

Læs mere

JAR-Manual, Version 2.1.3.0

JAR-Manual, Version 2.1.3.0 JAR-Manual, Version 2.1.3.0 JAR-manual 1 INDLEDNING... 3 1.1 OVERSIGT OVER SYSTEMET... 3 1.2 DE ENKELTE IKONER... 3 1.3 KLADDE OG GODKENDT... 3 1.4 MIN STATUS... 3 1.4.1 Alarmer... 3 1.5 SØGNING OG NAVIGATION...

Læs mere

WinPLC Fodterapi. Manual

WinPLC Fodterapi. Manual WinPLC Fodterapi Manual V1.0 juli 2011 Indhold 01. WinPLC Fodterapis opbygning... 3 02. Patientsøgning... 4 03. Stamkortet... 5 04. Notater/dagens tekst... 6 05. Medicinkort... 7 06. Diagnoser... 8 07.

Læs mere

Omega EMS Manual. - Version 3.2.8.2 - Energy Management Systems. Vitani Energy Systems A/S, Vestermarksvej 3, 8800 Viborg, Tlf.

Omega EMS Manual. - Version 3.2.8.2 - Energy Management Systems. Vitani Energy Systems A/S, Vestermarksvej 3, 8800 Viborg, Tlf. Omega EMS Manual - Version 3.2.8.2 - Energy Management Systems Vitani Energy Systems A/S, Vestermarksvej 3, 8800 Viborg, Tlf. +45 7026 3606 Omega Web-bruger Manual Omega web-administrator Indhold 1 INTRODUKTION

Læs mere

Vejledning til projekterende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til projekterende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til projekterende Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 4 Log på... 5 Opret din bruger... 5 Personlige informationer... 5 Gem login... 6 Glemt password... 6 Brugerfladen

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Velkommen til GECKO Booking! Hvad enten du har købt produktet, eller prøver vores gratis demo, vil denne vejledning give dig en grundig gennemgang af GECKO Booking og dets mange muligheder. Denne vejledning

Læs mere

Tillæg ørelæger. Indholdsfortegnelse

Tillæg ørelæger. Indholdsfortegnelse Tillæg ørelæger Indholdsfortegnelse 5A. Afregning... 3 5A.1. Regninger... 3 5A.2. Udskriv regninger... 7 5A.3. Skabelon for regning... 9 5A.4. Sygesikringsafregning... 11 5A.5. Afregningsliste... 13 5A.6.

Læs mere

Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2

Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2 Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2 1 1. Indhold 6 2. Log ind til administrationen 7 3. Administrationen forside 8 4. Menu Bjælke 9 4.1 Start 9 4.2 Varekatalog 9 4.2.1 Varegrupper 9 Indsæt ny varegruppe

Læs mere

Januar 2012. Håndtering af NIP i CSO/Diabetes

Januar 2012. Håndtering af NIP i CSO/Diabetes Januar 2012 Håndtering af NIP i CSO/Diabetes Indhold Indledning... 3 Datadefinitioner... 3 NIP-inklusionskriterier... 3 Alder... 3 Diagnose... 4 Forløbet skal være aktivt på statusdatoen... 4 Statusdatoen...

Læs mere

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.42.0. Den 6. maj 2015. J.nr. 4004-V0283-15

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.42.0. Den 6. maj 2015. J.nr. 4004-V0283-15 Versionsbrev LUDUS Web version 2.42.0 Den 6. maj 2015 J.nr. 4004-V0283-15 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.csc.com/ludus, sc-ludus@csc.com

Læs mere

CaseFlow Releasenote april 2015

CaseFlow Releasenote april 2015 CaseFlow Releasenote april 2015 Generelle funktioner Kalender Skift til næste periode i kalenderen Sammenkædning af besøg Fakturering af SMS-påmindelser Medicin Egne præparater Fejlbesked ved print Tekstrettelse

Læs mere

Excel 2010 Grundlæggende

Excel 2010 Grundlæggende Excel 2010 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Det er vores håb, at du vil finde dig godt tilrette på kurset, samt du vil få mange gode og konkrete ting med herfra. Du kan være

Læs mere

Indberetning til. Dansk Lunge Cancer Register. Manual

Indberetning til. Dansk Lunge Cancer Register. Manual Indberetning til Dansk Lunge Cancer Register Manual Forord Hermed den nye udgave af manualen for indberetningen til Dansk Lunge Cancer Register (DLCR). DLCR er nu en del af Den Nationale Kliniske Kræftdatabase

Læs mere

3456.78. MANUAL TIL Vvs-katalogets administrationssystem

3456.78. MANUAL TIL Vvs-katalogets administrationssystem 3456.78 123456 MANUAL TIL Vvs-katalogets administrationssystem 10. august 2012 Indhold Indledning Side 3 Sådan kommer du nemt i gang Side 5 Find frem til en vare Hierarkisøgning Side 6 Avanceret søgning

Læs mere