Statsforvaltningens brev af til et firma. Vedrørende Esbjerg Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statsforvaltningens brev af 9.2. 2012 til et firma. Vedrørende Esbjerg Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr"

Transkript

1 Statsforvaltningens brev af til et firma Vedrørende Esbjerg Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Du har i et brev af 20. september 2011, bilagt korrespo n- dance med kommunen klaget over, at kommunen på grund af en fastsat tidsfrist for ansøgninger om dispensationer ikke har fritaget dig for betaling af genbrugspladsgebyret for 2011 på 616,25 kr. Statsforvaltningen har nu afsluttet behandlingen af sagen. Det er statsforvaltningens opfattelse, at kommunes pra k- sis ikke har hjemmel i den dagældende affaldsbekendtg ø- relse. Statsforvaltningen har derfor anmodet byrådet om en u d- talelse om, hvad kommunen agter at foretage sig i sagen og i tilsvarende sager, som er blevet sagsbehandlet efter samme praksis T I L S Y N E T M E D K O M M U N E R N E I R E G I O N S Y D D A N M A R K S T A T S F O R V A L T N I N G E N S Y D D A N M A R K S T O R E T O R V A A B E N R A A J O U R N A L N R. : / S A G S B E H A N D L E R : O D S O E D I R E K T E T E L E F O N : Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en næ r- nærmere begrundelse for statsforvaltningens opfattelse. Sagens baggrund Det fremgår af din klage og af din korrespondance med kommunen, at du driver et mindre regnskabs - og revisionsfirma og at du har anerkendt, at du skal betale grun d- gebyret, men ikke genbrugspladsgebyret af erhvervsa f- faldsgebyret, da din virksomhed kun produc erer en meget begrænset mængde papir, der destrueres ved makulering eller afbrænding. Du er utilfreds med, at kommunen ikke - i lighed med hvad det var tilfældet for fritager dig for ge n- brugspladsgebyret. Du var således ikke bekendt med a n- søgningsfristen den 23. maj 2011, da du ikke har modt a- get kommunens almindelige informationsbrev af 26. april T E L E F O N : T E L E F A X : E A N - N R SE- N R t i l s y n s y s t a t s f o r v a l t n i n g. d k w w w. s t a t s f o r v a l t n i n g. d k E K S P E D I T I O N S T I D : M A N D A G - O N S D A G : T O R S D A G : F R E D A G : T E L E F O N T I D : M A N D A G - O N S D A G : o g T O R S D A G : F R E D A G : Det fremgår af kommunens brev af 14. juli 2011, at ko m- munen har afslået ansøgning om fritagelse alene med henvisning til, at ansøgningen ikke er ind givet inden for den af kommunen fastsatte tidsfrist. Statsforvaltningen har i en brev af 24. oktober 2011 stilet til kommunens juridiske afdeling anmodet kommunen om

2 en udtalelse om baggrunden for, at kommunen har fastsat en frist, der ikke er i overensst emmelse med Miljøstyrelsens fortolkning af affaldsbekendtgørelsen, som den fre m- går af Styrelsens hjemmeside pr. 14. oktober Under overskriften: Om tidsfrister for anmodning om fr i- tagelser for gebyrer er følgende anført på hjemmesiden : Det er Mil jøstyrelsens vurdering, at i forhold til den n u- værende udformning af fritagelsesbestemmelsen i a f- faldsbekendtgørelsens 60, er der ikke adgang til at indsætte en tidsfrist, hvorefter der ikke længere kan a n- søges om fritagelse for gebyrer. Miljøstyrelsen er imidlertid opm ærksom på, at det for komm unerne er vanskeligt administrativt at håndtere, at anmodningerne om frit agelse kan fremsættes hele året. Styrelsen overvejer derfor, om der ved den kommende revision af affaldsbekendtgørelsen skal indsættes en s å- dan tidsfrist. Kommunens afdeling for Teknik & Miljø Affald har i brev af 8. november 2011 blandt andet oplyst, at ordningen med erhverv på genbrugspladser har været en ressourc e- tung og tidskrævende ordning, og at det af hensyn til E s- bjergs 6000 virksomheder har været nødvendigt at fas t- sætte en administrationspraksis for ordningen. Komm u- nen har derfor fastsat en ansøgningsfrist for ansøgning om dispensation for betaling af genbrugspladsgebyret. Det hedder videre i udtalelsen: Esbjerg Kommune har i april måned udsendt inform at i- onsbreve til samtlige virksomheder, som var underlagt ordningen. I informat ionen var der en beskrivelse af ordningen, priser samt beskrivelse af og vejledning i m u- ligheden for at søge om dispensation for de virksomh e- der, der ikke ønskede at ben ytte genbrugspladsen. Alle de virksomheder, som inden ansøgningsfr isten havde søgt om dispensation, og som ikke benytter genbrug s- pladse rne, har fået dispensation. Virksomhederne i Esbjerg Kommune, som er tilmeldt ordningen, kan bruge genb rugspladserne i hele Esbjerg Kommune har ingen bomme eller anden kontrol af, hvilke virksomheder der benytter genbrugspladserne. Virksomhederne kan derfor i teorien benytte genbrug s- pladserne hele 2011 for så sidst på året at søge om d i- spensation, da der ingen tidsfrister er i bekendtgøre l- sen. S I D E 2

3 Esbjerg Kommune har derfor nedsat [ formentlig rettelig fastsat] en ansøgningsfrist for at minimere risiko for snyd fra virksomhederne. De omkostninger som komm u- nen har med virksomhedernes snyd, pålægger kommunen igen virksomhederne i øget gebyr året efter. Det er de r- for i virksomhedernes egen interesse at misbrug med ordningen minimeres. I affaldsbekendt gørelsen som er i høring i disse dage, har Miljøstyrelsen tilføjet en m ulighed for fastsættelse af tidsfrister. Statsforvaltningens udtalelse Statsforvaltningen fører tilsyn med, at kommunerne ove r- holder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder, jf. 48, stk. 1 i lov om kommunernes st y- relse (styrelsesloven - lovbekendtgørelse nr af 1. november 2010, som senest ændret ved 1 i lov nr. 606 af 14. juni 2011). Det følger af bestemmelsen, at statsforvaltningen påser kommunernes overholdelse af lovgivningen, d.v.s. såvel skreven som uskreven ret, herunder offentligretlige grundsætninger. Tilsynet er således som hidtil et legal i- tetstilsyn. 61 og 62 i dagældende bekendtgørelse nr. 224 af 7. marts 2011 om affald er sålydende: 61. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte og opkræve et gebyr hos alle virksomheder i kommunen til dækning af komm unens om kost ninger til administration af in d- samlings- og anvisningsordninger for virksom heder, ko n- krete anvisninger om håndtering af affald fra virksomh e- der samt planlægning, jf. dog 62, stk Den samlede gebyrindt ægt skal dække den del af kom munens omkostninger, der vedrører virksomheder. Gebyret skal fastsættes som et gennemsnitsgebyr for alle virksomh e- der. (---) Stk. 4. Kommunalbest yrelsen skal fastsætte og opkræve et gebyr for virksomheders adgang til at aflevere affald på genbrugspladser, jf. dog 62, st k. 4. (---) 62 (---) Stk. 4. Kommunalbestyrelsen skal fritage virksomheder, der kan dokumentere, at virksomheden selv forestår håndteringen af alt sit affald til nyttiggørelse, fra at b e- tale gebyr efter 61, stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan S I D E 3

4 dog opkræve gebyr hos virksomhederne, hvis de anve n- der en eller flere ordninger i komm unen. Stk. 5. Komm unalbestyrelsen kan fritage virksomheder fra et eller flere af gebyrerne efter 61, st k. 1-4 og 6, hvis komm unalbest yrelsen kan lægge til grund, at vir k- somheden ikke har en egentlig affaldsproduktion. Ko m- munalbest yrelsen kan dog opkræve gebyr hos virkso mhederne, hvis de anvender en eller flere ordninger i ko m- munen. Fritagelsesbestemmelserne i 60 i den tidligere affald s- bekendtgørelse nr. 48 af 13. janua r 2010, som Miljøst y- relsen henviser til på sin hjemmeside, svarer til 62 i den ovenfor nævnte bekendtgørelse. Miljøstyrelsen har på telefonisk forespørgsel oplyst, at styrelsen ikke i andre forbindelser har udtalt sig om tid s- frister for anmodninger om fritagelser for gebyrer. Miljøministeren kan efter miljøbeskyttelseslovens 48, stk. 4, fastsætte regler om principper for fastsættelse og opkrævning af gebyrer, herunder regler om fritagelse og dokumentation for gebyrets sammensætning. Med bestemmelsen bemyndiges ministeren således til at fastsætte de overordnede rammer for kommunalbestyre l- sens fastsættelse og opkrævning af gebyrer. Som Miljøstyrelsen har oplyst, har der ikke i de hidtidige affaldsbekendtgørelser været adgang til at indsætte en tidsfrist for anmodning om fritagelser for gebyrer, men bemyndigelsen i 48, stk. 4, er nu udnyttet til at fastæ t- te regler herom i 65, stk. 5, i den gældende affaldsb e- kendtgørelse nr af 12. december 2011, der er trådt i kraft den 1. januar Efter bes temmelsen kan kommunalbestyrelsen fastsætte en årlig skæringsdato for, hvornår anmodning om fritagelse skal være modtaget af kommunen. Legalitetsprincippet i forvaltningsretten omfatter kravet om lovhjemmel, hvilket kort vil sige, at forvaltningen ikke kan træffe afgørelse uden den fornødne bemyndigelse fra lovgivningsmagten. Dette er ikke ensbetydende med, at det umiddelbare grundlag for administrationen behøver at være formelle lovregler. Tværtimod er det almindelig a n- taget, at lovgivningsmagten kan bem yndige navnlig ministre til at udstede regler også om borgernes rettigheder og pligter. Dette betyder, at en kommune eller forvaltning må kunne legitimere sin afgørelse med henvisning til en lov eller til administrative forskrifter, typisk en bekendtgørel se. Der S I D E 4

5 henvises til Forvaltningsret Almindelige emner, 5. udgave, Jens Garde m.fl. side og 173. Som det fremgår af kommunens udtalelse, indeholder den dagældende affaldsbekendtgørelse ikke bestemmelser om tidsfrister for ansøgninger om dispensat ioner. Statsforvaltningen må således konstatere, at afslaget på fritagelse for betaling af genbrugspladsgebyr begrundet i overskridelse af en tidsfrist er truffet uden den fornødne lovhjemmel, og kommunens administration har således været i strid med lovgivningen. Det forhold, at Miljøstyrelsen har været opmærksom på, at den manglende adgang til at fastsætte tidsfrister for dispensationsansøgninger medfører et administrativt b e- svær, giver således ikke kommunerne adgang til træffe afgørelser, der strider m od gældende lovgivning. Statsforvaltningen har derfor anmodet Byrådet om at o p- lyse, hvad kommunen agter at foretage sig i sagen og i ti l- tilsvarende sager, som er blevet sagsbehandlet efter samme praksis. I øvrigt: Esbjerg Kommune har modtaget kopi af dette brev. Udtalelsen vil snarest blive offentliggjort i anonymiseret form på statsforvaltningens hjemmeside (www.statsforvaltning.dk). Med venlig hilsen Ninna Würtzen Direktør /Ole Dupont fuldmægtig S I D E 5

Lone Mikkelsen fuldmægtig

Lone Mikkelsen fuldmægtig X Henvendelse vedrørende betaling af renovationsgebyr Du har anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til, om det er lovligt, at den kommunale myndighed i Vesthimmerland har opkrævet

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. 03-12- 2010 Statsforvaltningen har den 19. maj 2008 fra Velfærdsministeriet modtaget Stomiforeningen

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 30. juni 2011 til Den Erhvervsdrivende Fond "Aabenraa Golfbane"

Statsforvaltningens brev af 30. juni 2011 til Den Erhvervsdrivende Fond Aabenraa Golfbane Statsforvaltningens brev af 30. juni 2011 til Den Erhvervsdrivende Fond "Aabenraa Golfbane" 30-06- 2 0 1 1 T I L S Y N E T M E D K O M M U N E R N E I R E G I O N S Y D D A N M A R K Du har på vegne af

Læs mere

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab «brevdato» Kolding Kommune har den 21. maj 2007 videresendt Deres brev af 15. maj 2007 vedrørende klage over behandlingen af Deres forsikringssag ved Kommuneforsikring

Læs mere

Slagelse Kommune Teknik og Miljø 19. februar 2013. Administrationsgrundlag for fritagelse for administrationsgebyr for virksomheder

Slagelse Kommune Teknik og Miljø 19. februar 2013. Administrationsgrundlag for fritagelse for administrationsgebyr for virksomheder Slagelse Kommune Teknik og Miljø 19. februar 2013 Administrationsgrundlag for fritagelse for administrationsgebyr for virksomheder Lovgivning Miljøbeskyttelsesloven nr. 879 af 26. juni 2010. (Affaldsbekendtgørelsen

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger:

Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger: Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger: De har ved mail af 29. marts 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Sønderjylland, nu Statsforvaltningen Syddanmark 13-07- 2007 Sagen vedrører

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2012 til et kommunalbestyrelsesmedlem

Statsforvaltningens brev af 13. december 2012 til et kommunalbestyrelsesmedlem Statsforvaltningens brev af 13. december 2012 til et kommunalbestyrelsesmedlem 1 3-12- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Du har som kommunalbestyrelsesmedlem klaget over b e- handlingen af en sag om undladelse af

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Klage over Kolding Kommune.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Klage over Kolding Kommune. Statsforvaltningens brev til en forening Vedr.: Klage over Kolding Kommune. Ældre Sagen har den 4. marts 2010 klaget over, at Ko l- ding Kommune i forbindelse med budgetlægningen for 2010 har ændret kriterierne

Læs mere

Støjulemper fra vognmandsvirksomhed på naboejendom

Støjulemper fra vognmandsvirksomhed på naboejendom 31-03- 2011 TILSYNET Støjulemper fra vognmandsvirksomhed på naboejendom Du har den 28. februar 2010 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland. Din henvendelse er siden fulgt op af en række

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger.

Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger. Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger. 20-04- 2007 De har ved mails af 4. og 5. december 2006 klaget over Esbjerg Kommunes anvendelse af skattemidler til afskedsfest m.v. Deres henvendelse

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 12. april 2011 til en fagforening

Statsforvaltningens brev af 12. april 2011 til en fagforening Statsforvaltningens brev af 12. april 2011 til en fagforening 12-04- 2011 Fagligt Fælles Forbund (3F) Kolding har i brev af 19. marts 2010 klaget over Kolding Kommunes afslag på aktindsigt i partnerskabsaftalen

Læs mere

Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning. Beboeres flytteudgifter ved nedlæggelse af plejehjem

Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning. Beboeres flytteudgifter ved nedlæggelse af plejehjem Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning 27-08- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Beboeres flytteudgifter ved nedlæggelse af plejehjem Den 22. marts 2011 skrev A til Statsforvaltningen Midtjylland, der fører

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at en borgers anmodning om at få oplyst navnene på de medarbejdere, som havde deltaget i behandlingen af hans klage, skulle betragtes som en begæring om

Læs mere

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg.

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning 11-10- 2007 TILSYNET Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Kommune har ved mail af 17. januar 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 21. januar 2010 til Aabenraa Kommune. Sagsid.: 09/41712 Tømning af hustanke.

Statsforvaltningens brev af 21. januar 2010 til Aabenraa Kommune. Sagsid.: 09/41712 Tømning af hustanke. Statsforvaltningens brev af 21. januar 2010 til Aabenraa Kommune Sagsid.: 09/41712 Tømning af hustanke. 21-01- 2010 Denne sag drejer sig om Aabenraa Kommunes administration af kommunens Regulativ for kontrol

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 11. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 11. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 11. december 2007 til en borger: 11-12- 2007 TILSYNET Ved udtalelse af 28. Juli 2006 har det tidligere Statsamtet Vestsjælland behandlet Deres klager med hensyn til forskellige

Læs mere

I ejer i fællesskab en ejendom beliggende [XXX]. Der er tale om et parcelhus, som I anvender som bolig. Ejendommen er opført i 1937.

I ejer i fællesskab en ejendom beliggende [XXX]. Der er tale om et parcelhus, som I anvender som bolig. Ejendommen er opført i 1937. [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid. Guldborgsund Kommune Parkvej 37 4800 Nykøbing F Sagsnr. 2012-00318 Doknr. 181006 Dato 13-12-2013 Guldborgsund Kommune rettede ved brev af 16. november 2009 med bilag henvendelse til Indenrigs- og Socialministeriet,

Læs mere

3F Fagligt Fælles Forbund Kampmannsgade 4 1790 København V KOPI. Aabenraa Kommunes procedure i sygedagpengesager

3F Fagligt Fælles Forbund Kampmannsgade 4 1790 København V KOPI. Aabenraa Kommunes procedure i sygedagpengesager 3F Fagligt Fælles Forbund Kampmannsgade 4 1790 København V KOPI 08-01- 2 0 1 4 T i l s y n e t S t a t s f o r v a l t n i n g e n Aabenraa Kommunes procedure i sygedagpengesager S t o r e t o r v 1 0

Læs mere

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt 4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt En advokat klagede over et statsamts sagsbehandlingstid. Statsamtet havde indtil da brugt over 2 år på at behandle en sag uden løbende at orientere

Læs mere

Silkeborg Kommunalbestyrelse Rådhuset 8600 Silkeborg. Gebyr for udsendelse af kommunale regninger

Silkeborg Kommunalbestyrelse Rådhuset 8600 Silkeborg. Gebyr for udsendelse af kommunale regninger Silkeborg Kommunalbestyrelse Rådhuset 8600 Silkeborg 17-02- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Gebyr for udsendelse af kommunale regninger Advokat Poul Gudberg, Silkeborg, skrev den 18. august 2011 til Statsforvaltningen

Læs mere

Vedrørende aktindsigt i oplysninger om udbetaling af erstatning for dokumenteret

Vedrørende aktindsigt i oplysninger om udbetaling af erstatning for dokumenteret Borger (A) Sagsnr. 2014-6337 Doknr. 137486 Dato 22-09-2014 Vedrørende aktindsigt i oplysninger om udbetaling af erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste Ved e-mail af 9. januar 2014 har du rettet

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 15. april 2010 til en borger.

Statsforvaltningens brev af 15. april 2010 til en borger. Statsforvaltningens brev af 15. april 2010 til en borger. 15-04- 2010 Du har den 24. april 2008 rettet henvendelse til statsforvaltningen med klage over Odense Kommunes tilsyn med plejehjem/-centre i 2007.

Læs mere

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation Sagsnr. 2014-5752 Doknr. 230269 Dato 11-05-2015 Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation (SIO)

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Byråd Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing

Ringkøbing-Skjern Byråd Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing Ringkøbing-Skjern Byråd Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing 08-12- 2010 TILSYNET Advokatfirmaet Johansen og Bliddal har den 7. oktober 2009 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, der

Læs mere

januar 2010 Af Jacob Brandt

januar 2010 Af Jacob Brandt januar 2010 Af Jacob Brandt A F FA L D S G E B Y R E R EFTER DEN REVIDEREDE AFFALDSBEKENDTGØRELSE Med den nye affaldsbekendtgørelse er der indført en mere detaljeret regulering af de kommunale affaldsgebyrer,

Læs mere

X Kommune Byrådet. Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service

X Kommune Byrådet. Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service X Kommune Byrådet 18. december 2009 Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service 114. Sundheds-, ældre- og handicapudvalget i X Kommune

Læs mere

Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab

Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab Advokat Jens Andersen-Møller jam@holst-law.com kna@holst-law.com Sagsnr. 2014-3071 Doknr. 133450 Dato 10-04-2014 Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab

Læs mere

Attestation af elever og udbetaling af statsligt tilskud til en friskole i kommunen

Attestation af elever og udbetaling af statsligt tilskud til en friskole i kommunen X Kommune Sagsnr. 2012-00325 Doknr. 212679 Dato 13-03-2014 Attestation af elever og udbetaling af statsligt tilskud til en friskole i kommunen X Kommune har ved brev af 20. august 2012 med bilag henvendt

Læs mere