INDHOLDSFORTEGNELSE. socialpsykiatrien sagahåndtering bemærkninger CFA center for afhængighed sagshåndtering...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLDSFORTEGNELSE. socialpsykiatrien... 3. sagahåndtering... 3. bemærkninger... 4. CFA center for afhængighed... 4. sagshåndtering..."

Transkript

1

2 INDHOLDSFORTEGNELSE socialpsykiatrien... 3 sagahåndtering... 3 bemærkninger... 4 CFA center for afhængighed... 4 sagshåndtering... 4 Bemærkninger... 5 Kvindekrisecenter hjemmet... 6 sagshåndtering... 6 bemærkninger... 7 Forsorgshjemmet saxenhøj... 8 sagshåndtering... 8 bemærkninger... 9 Handicap guldborgsund sagshåndtering bemærkninger: Marie grubbe skolen og stu guldborgsund sagshåndtering bemærkninger Den sociale virksomhed guldborgsund sagshåndtering bemækrninger Bilag bilag

3 Bilag Bilag bilag bilag bilag bilag bilag bilag bilag bilag bilag

4 SOCIALPSYKIATRIEN Jeg besøgte Birgit Rasmussen, som er administrativ medarbejder, den 15/ på adressen Nørrevang 24. Jeg fik tilsendt arbejdsgange før vores møde for 85 samt 107/108 (bilag 1). SAGAHÅNDTERING Birgit Rasmussen oplyste, at arbejdsbeskrivelsen (bilag 1) er udarbejdet for 5-6 år siden. Den opdateres minimum en gang om året, eller hvis der sker ændringer i sagshåndteringen. Materiale vedr. 85 bliver sendt til administrationen, hvor Birgit videresender det til det udførende personale. Materialet bliver gemt i ringbind på Birgits kontor, og ligeledes gemmer hun mails (med vedhæftede filer) i Outlook. Det udførende personale, som modtager materiale fra Birgit, printer materialet ud, og gemmer det i arkivskabe på kontoret samt i borgersagen, som ligger på det personlige drev eller fællesdrevet. Der ligger en borgerliste på fællesdrevet, som både administrationen og det udførende personale har adgang til. Det er vha. denne liste, at Birgit udsender data til det udførende personale. På listen står alle borgerne fordelt på teams, udførende personale samt visitator. Birgit opdaterer i øvrigt listen ved nye sager. Hvis hun holder ferie eller er syg, opdateres listen ikke i mellemtiden. Modtages fysisk post, bliver den scannet ind, og herefter er det samme procedure som ovenfor. Det skal tilføjes, at det er ekstremt sjældent der modtages fysisk post. Hvis Birgit er syg eller holder ferie, er det Jette Gravgaard der står for udsendelsen af post til det udførende personale. Personalet har adgang til et personligt drev, hvor mange har deres borgersager, samt til et fællesdrev, hvor der ligeledes, i nogle teams, er adgang til borgersager. Der er ikke ensartet forretningsgange for dette. Dvs. nogle teams har sørget for, at det hele ligger på fællesdrevet, mens andre har det på det personlige drev. Herudover er der oprettet mapper på fællesdrevet for bl.a. ledelsen, hvor der er budgetter, personalelister mv. Denne mappe er begrænset i sin adgang til ledelsen. Birgit oplyste, at det udførende personale skriver borgernotater i Word, som bliver gemt på enten fællesdrev, personlige drev eller USB-stik). Tidligere blev disse notater skrevet i kinabøger, men dette stoppede for et par år siden. Kinabøger som stadig er relevante for en borgersag, ligger i den fysiske sag i arkivskabe. Dvs. de findes kun fysisk. Der kan i det hele taget godt være papirsager, som ikke er lagt på computeren. Der findes igangværende sager, som er påbegyndt inden data blev behandlet elektronisk. I sådanne tilfælde, er det op til den enkelte hvordan det opbevares. (om det ligger i papirsagen, eller om det er scannet ind og lagt elektronisk.) En sag afsluttes, når en borger ikke længere modtager støtte, eller ved dødsfald. Der sorteres i materialet, og det som ikke skal gemmes, bliver makuleret. De har udarbejdet en plan for, hvordan de sorterer i materialet, og hvornår sagerne kasseres (se bilag 2). De har ikke ensartede forretningsgange for opbevaringen af afsluttede sager. Nogle teams har lavet en elektronisk mappe for de afsluttede borgersager på fællesdrevet. Andre har dem liggende på personlige drev, eller i arkivskuffer på kontoret. Hvis en borger tidligere har modtaget støtte, og på ny visiteres hertil, oprettes en ny sag. Dvs. en afsluttet sag genåbnes ikke. Når en borgersag har været inaktiv i 5 år makuleres den.

5 4 I PCD bliver ind- og udskrivning registreret for 107 og 108. Ligeledes registreres stamdata på borgeren. Herudover benyttes PCD ikke. (bilag 1) BEMÆRKNINGER Der er på mange punkter ikke entydige arbejdsgange. Det er op til det enkelte team, hvorledes de vil opbevare deres borgersager. Det er en svaghed, at borgersager opbevares på personlige drev, da data derfor ikke er let tilgængelig for andre ved ferie, sygdom eller andet. At data bliver gemt på en USB-stik er ikke optimalt, da en sådan kan gå i stykker, og data derfor vil gå tabt. Det er i øvrigt i strid med Guldborgsund Kommunes IT-politik, at data opbevares på sådanne medier, da der ikke foretages backup af data (både gældende for personlige drev og USB-stik). Det skal noteres, at risikoen for data tab ikke er stor. Langt størstedelen af data er gemt både på papir og på computer. Data er både hos udførende personale, i administrationen og hos visitator. Dvs. data kan findes mange steder. Jeg vil anbefale man får ensrettet behandlingen af data, så sagsbehandlingen foregår på samme måde, i de forskellige teams. Det vil alt andet lige mindske risikoen for fejl, samt minimere et evt. tidsforbrug i sagsbehandlingen ved fx aktindsigt. Ved håndtering af data, som kun ligger på papir (dem af ældre dato), vil jeg foreslå man laver en ensartet arbejdsgang for behandlingen heraf. Der er på sin vis ikke noget i vejen for, at data ligger i en papirsag, men man skal kunne finde frem til den. Er der ikke entydige arbejdsgange for opbevaringen, er risikoen for tab af data større, og det vil som minimum kræve et større arbejde at fremfinde data. Der er ifølge Birgit stor usikkerhed, hvad angår reglerne for arkivering. De så gerne, at der blev udarbejdet klare instrukser for dette. De har tidligere modtaget en skrivelse fra Stadsarkivar Christian Frederiksen, men de har svært ved at gennemskue hvad de skal. Som det er nu, bliver alt vedr. borgersagerne makuleret 5 år efter afslutning. Det skal dog noteres, at der kun er tale om papirsager, og ikke om de elektroniske sager. Der er fra Kommunens side et ønske om, at man ikke opbevarer data på fællesdrev, personligtdrev, USB-stik eller lignende. Sådanne data ønskes opbevaret i IT-systemer. Da institutionen tilsyneladende har adgang til Acadre, ville det have været optimalt, hvis data var opbevaret her. Ovenstående problemetik skulle gerne løse sig selv ved indførelsen af EKJ. Guldborgsund Kommune ønsker merbevaring af personalesager fra teamleder- til chefniveau. Da personalesager generelt ligger hos HR & Personale, burde det ikke være et problem. Vedlagt er i øvrigt udfyldt skema vedr. datastrøm. (indeholder beskrivelse af sagstyper, IT-systemer, digitale data, papirsager osv. (bilag 3) CFA CENTER FOR AFHÆNGIGHED Jeg har den 16/ besøgt CFA på deres adresse Nørregade 21 A. Jeg talte med administrativ medarbejder Connie B. Pedersen SAGSHÅNDTERING På CFA anvender behandlerne IT-systemet NOVAX Misbrugsbehandling. Dette system er et journalsystem, som giver et overblik over patientens behandlingsforløb og medicin. Systemet er ifølge stadsarkivar Christian Frederiksen bevaringsværdigt, og systemet blev taget i brug den 4/ Herudover anvendes KMD-Opus til økonomistyring.

6 5 CFA anvender ikke andre IT-systemer da man bl.a. mente, at Acadre ikke var sikkert nok. Det vil sige, at alt stadig er på papir. Der kan godt ligge journalnotater i elektroniske mapper, som er gemt i Outlook. Der er ingen procedurer og garanti herfor, da det er individuelt. Ifølge Connie er der ingen nedskrevne arbejdsgange, men sagsforløbet ser efter hendes udsagn således ud: Borgeren kommer ind, og der bliver noteret stamdata, og sagen oprettes fysisk. Herefter fører behandlerne løbende journalnotater (journalnotater fra sygeplejerske og læge ligger både fysisk og i NOVAX). Herudover ligger der diverse indgående post som blodprøver osv. (generelt får de ikke særlig meget post). Sagerne er låst inde i et arkivskab, hvor de hænger i hængemapper. Sagerne er emneopdelt vha. farvede omslag, hvor det nyeste lægges forrest. Når behandler skriver notat, bliver det sendt til administrationen, som journaliserer det. Der er ingen nedskrevne procedurer for hvor lang tid der går, før notatet bliver sendt til administrationen. Ifølge Connie sker det ret hurtigt og man har en mundtlig procedure, der hedder inden for en uge (som oftest går det hurtigere). Behandlerne kører også ud til borgere på forsorgshjemmet Saxenhøj. Notater fra disse borgere er ligeledes at finde på adressen Nørregade 21 A. De igangværende sager hænger, som tidligere nævnt, i arkivskabe. De hænger i alfabetisk rækkefølge efter borgerens navn. I Skabene er der både ind- og udskrevne sager. Dette skyldes at mange borgere kommer igen, og sagen derfor åbnes på ny. Dvs. der oprettes ikke en ny sag, hvis borgeren er kendt i systemet. Sagerne lukkes, når en borger er færdigbehandlet eller hvis pågældende udebliver flere gange. Har sagen været passiv igennem længere tid, eller dør borgeren, bliver hele sagen arkiveret. Arkivet består af aflåste arkivskabe (15 skuffer). De er, ligesom de aktive sager, i alfabetisk rækkefølge. De aktive sager er placeret på stofmisbrugsafdelingen og alkoholmisbrugsafdelingen. Arkivet er på 1. sal på alkoholmisbrugsafdelingen. Der bliver løbende ført borgerlister, med borgerens stamdata. Den første og sidste liste fra året bliver gemt, så de har alle borgere med fra året, og dataene kan også bruges til statistik. Herefter arkiveres Listerne. De har lister tilbage fra 2007 (kommunesammenlægningen) Disse lister er også placeret aflåst i skabe. Der er som tidligere nævnt ingen procedure for, hvad der bliver gemt, men de kasserer ikke noget, og smider ikke noget ud efter fx 5 eller 10 år, da de er usikre på, hvad de må kasserer. De vil rigtig gerne have nogle retningslinjer for, hvorledes sagsbehandlingen på dette område skal være. I forhold til implementeringen af EKJ er planen, at det skal være fuldt integreret fra den 1/ Dvs. at alle nye sager oprettes i dette system, og herefter oprettes der ikke nye papirsager. De vil stadig have igangværende sager på papir (dem fra før 1/1 2015), planen er dog at det relevante materiale skal scannes ind. Udover borgersagerne, er der også personalesager (det administrative). Dette opbevares ligeledes på papir i aflåste skabe. Det drejer sig fx om ferieplaner, mus-samtaler osv. Udfyldt skema vedr. datastrøm er vedlagt som bilag 4. BEMÆRKNINGER De har ingen skriftlige arbejdsgange, hvilket efter min vurdering ville være en god idé. Ved ikke at have nedskrevne arbejdsgange er der større risiko for data tab som følge af ferie, sygdom, fyring/nyansættelse osv.. Det risikeres, at personalet behandler sagerne forskelligt. Derved kan det tage længere tid, at fremfinde materiale. Acadre er, efter hvad de har oplyst, ikke sikkert nok til opbevaring af data, hvorfor man ikke har anvendt et IT-system.

7 6 De drøfter om ældre materiale skal scannes ind i EKJ, når det er implementeret. Jeg vil anbefale, at der er en klar skillelinje mellem papirsager og elektroniske sager. Hvis materiale både findes fysisk og elektronisk, stiger risikoen for, at fejl indfinder sig ved fx aktindsigt, da det ikke er klarlagt hvor data ligger. De skal være opmærksomme på, at Guldborgsund Kommune ønsker merbevaring af personalesager fra teamlederniveau, til og med chefniveau. Det skal bemærkes, at disse data gerne skulle ligge hos HR & Personale. KVINDEKRISECENTER HJEMMET Jeg har den 23/ besøgt kvindekrisecentret Hjemmet. Jeg talte med forstander Sabine Heun. De anvender IT-systemet Danjournal, som blev taget i brug 1/ Dette system anvender de til journalskrivning. De kan også gemme dokumenter, men det gør de ikke. Systemet kører over internettet, og Danjournal sørger for, at der tages backup af data hver dag. SAGSHÅNDTERING Der er aktuelt ikke planer for implementering af EKJ. Der er ingen nedskrevne forretningsgange, men datastrømmen forløber således, ifølge forstander Sabine Heun: Ved en kvindes ankomst til krisecenteret, bliver dette noteret på skemaet persondata, som bliver lagt i den oprettede sag. Ved oprettelse af persondata bliver cpr-nr. noteret, medmindre borgeren ønsker at være anonym. Sagen bliver lagt i en hængemappe i et arkivskab. Ofte ligger kvindernes post også i sagen, da krisecenteret opbevarer posten i det tilfælde, hvor kvinden ikke kan overskue det. Ved indskrivning skriver kvinden under på en samtykkeerklæring vedr. krisecenterets videregivelse af data til myndigheder osv. Når kvinden er klar til det (typisk efter ca. 14 dage), påbegyndes en opholdsplan (som også er et skema), hvor det noteres, hvad det forventede forløb for kvinden er. De aktive sager, dem der er indskrevet, hænger i de øverste arkivskuffer, og kan findes via kvindens fornavn + værelsesnummer. De afsluttede sager (de udskrevne), er nederst i arkivskabet, hvor de er sat i mapper inddelt pr. år. Når en kvinde udskrives, sorteres materialet i sagen. Kvinden får sin post, og det der ikke skal gemmes, bliver makuleret. Af materiale der bevares er fx personstamdata, opholdsplan, samtykkeerklæring, og hvad der ellers kan være relevant. En kvinde der er udskrevet, er nødvendigvis ikke en afsluttet sag, da der fx kan være forhold vedr. en retssag eller lignende der gør, at der stadig kommer materiale. Disse data lægges i sagen, inden den afsluttes. Kommer en kvinde retur til krisecenteret efter udskrivning, oprettes en ny sag på vedkommende. Dvs. en afsluttet sag bliver ikke åbnet igen. Sabine har, udover mapperne over udskrevne borgere, en liste over hvem der har været på krisecenteret. Dette data bruges bl.a. til indberetning til kommunen. Listen er på Sabines personlige drev, og er derfor ikke tilgængelig for andre. Der bliver ført journal (som i krisecenterets tilfælde er en beskrivelse af sagsforløbet) hver dag. I journalen bliver der noteret opfølgning på borgeren, opholdsplan osv.. Journalen skrives i IT-systemet Danjournal. De skriver notat om dagens forløb for krisecenteret, i en elektronisk kinabog. Er der specielle bemærkninger vedr. en kvinde, bliver det noteret særskilt på kvindens sag. Kvinderne er oprettet i systemet med fornavn + værelsesnummer. Når en kvinde bliver udskrevet, gemmes journalen i en mappe for udskrevne kvinder i Danjournal. Som det er nu, bliver der ikke slettet data fra systemet.

8 7 Før implementeringen af Danjournal, blev alle notater ført i Kinabøger (fysiske). Disse Kinabøger er gemt i et aflåst skab og går, ifølge Sabine, tilbage til ca. år Sabine oplyste, at sorteret data ikke bliver smidt ud. Sorteret data er i hvert fald gemt fra da Sabine startede (5½år siden). Herudover ligger der også en masse data, fra før den tid i aflåste skabe. Inden indførslen af et elektronisk arkiv, blev journaler skrevet ned på papir. Når kvinderne blev udskrevet, blev de personlige journaler makuleret. Da Sabine mente, det ikke var hensigtsmæssigt, har de siden 2012 (omkring marts) skrevet notater på PC, og gemt dem på en USB-pin, som er låst inde i et nøgleskab. Dvs. der ligger borgerjournaler på denne USB-pin fra primo 2012 til ultimo Personalet fører en log-bog hvor de noterer henvendelser generelt. Denne log-bog er kun til internt brug. De fleste henvendelser er fra kvinder, men kan også være fra fx myndigheder eller familie. Sabine fortalte, at der ikke udleverer data til fx myndigheder, før de har bekræftet deres identitet. Verificering af identitet kan fx ske via fremsendelse af mail. Herudover skal de også oplyse formål med brugen af data. I den førnævnte log-bog, bliver notaterne nedskrevet i kronologisk rækkefølge og gemmes pr. år. Udover data skrives i kronologisk rækkefølge, er det ikke muligt at søge henvendelser frem på anden vis, end at bladre bogen igennem. Foruden at henvendelserne bliver registret i personalets interne log-bog, bliver den også indberettet til Socialstyrelsen. Data bliver også brugt til at føre statistik, hvor der bl.a. kan udarbejdes analyser i forhold til spidsbelastningsperioder, hvem der hovedsageligt henvender sig osv. Når der kommer post til Krisecenteret (ikke til borgerne), bliver det lagt på Sabines bord, der gennemgår posten, og foretager sig det nødvendige. Når Sabine holder ferie eller er syg, er det stedfortræderen der varetager opgaven. Udover borgersager, har krisecenteret også en mappe vedr. personalet, hvor de mest relevante informationer ligger. Selve personalesagen findes hos HR & personale. BEMÆRKNINGER Der er ingen nedskrevne arbejdsgange, i forhold til oprettelse af borgersager. Der kunne med fordel udarbejdes en arbejdsgangsbeskrivelse til brugen af Danjournal. Ved ikke at have nedskrevne arbejdsgange, er risikoen for misforståelser i forhold til håndteringen af Danjournal større, og derved er risikoen for fejl, og evt. data tab større. Der er ikke noget decideret system for, at fremfinde data vedr. borgere. Det er ikke så problematisk, da der er meget få borgersager. Der er plads til 7 kvinder + deres børn. Ifølge Sabine Heun har de indtil den 23/ haft lidt under 30 kvinder indlogeret på hjemmet. Det kan overvejes, om der kunne gøres noget for, at lette data søgningen i forhold til borgersager (specielt de afsluttede). Der skal dog tages hensyn til det forhold, at krisecentret er en smule begrænset i muligheden for søgning, da nogle borgere er anonyme. Det er også derfor, at man kun anvender fornavn + værelsesnummer, til sagerne. Dvs. man har ikke mulighed for at anvende cpr-nr. som søgemiddel, og heller ikke det fulde navn. Sabine er i tvivl i forhold til opbevaring af journalnotater på borgere. Hun ved ikke om de må opbevare notater for de borgere, som er blevet udskrevet. Der tænkes i den situation hvor de ikke har fået en samtykkeerklæring (kun et problem fra tidligere sager, hvor de ikke fik indhentet erklæringer på alle kvinder). Borgerlister opbevares på personligt drev hvilket ikke er optimalt. Det er i strid med Guldborgsund Kommunes IT-politik at opbevare data på personlige drev, samt på USB-stiks, da der ikke foretages backup af dataen. Sabine anvender det personlige drev, da hun derved begrænser adgangen til dataen. Det kan overvejes at benytte Danjournal i stedet (hvis muligt) da der foretages backup af data. Ligeledes er det som førnævnt ikke optimalt, at de benytter et USB-stik til opbevaring af data. I forhold til log-bogen, hvor henvendelserne noteres, virker det svært at genfremfinde data. Det virker ikke effektivt, at man skal bladre rundt for at finde henvendelserne. Man kunne overveje at fører noget på

9 8 computer, hvor man kunne lave søgning på fx dato, eller en log-bog pr. måned, eller noget helt tredje. Sabine Heun mener, at det virker okay, og hun kan ikke lige finde på alternativer. FORSORGSHJEMMET SAXENHØJ Jeg har den 29/ besøgt Forsorgshjemmet Saxenhøj. Deltagende på mødet var fra Parkvej 37: Rasmus Malik Tausen Nielsen og Sheila Ettrup Vind. Fra Forsorgshjemmet deltog: Erik Søndergaard, Allan Schødts Sell og Lajla B. Næss. Jeg har fået udleveret udfyldt skema fra Erik Søndergaard (se bilag 5). Det skal nævnes, at Erik ikke havde fået noteret KMD Opus og KMD-vagtplan på listen. Herudover har jeg modtaget retningslinjer for brugen af PCD i forhold til borgerjournal og døgnrapport (bilag 6) Foruden de modtagne arbejdsgange, er der stort set ikke nogen. De arbejdsgangsbeskrivelser der er, bliver opdateret en gang om året. De fleste arbejdsgange er meget rutineprægede, og de forsøges indført igennem introduktionsforløb (ved ansættelse). Herudover forsøger man bedst muligt, at sætte de urutinerede medarbejdere sammen med de rutinerede som en del af oplæringen. Det samme gør sig gældende ved anvendelse af vikarer. SAGSHÅNDTERING Når der ankommer en ny borger til Forsorgshjemmet, bliver det registreret i modtagelsen i døgnrapport (dvs. borger oprettes i PCD). Hver morgen (mandag til fredag) bliver der oprettet en papirsag, ud fra de indskrivninger der har været ifølge døgnrapporten. Denne procedure udføres af den samme medarbejder (Dorthe). Når Dorthe enten er syg eller holder ferie, bliver der ikke oprettet papirsager. Dvs. man venter til hun er retur, før der sker noget. I en papirsag ligger mange af de samme ting, som i PCD. Der kan være andre dokumenter som fx en bestilt udredning på borgeren, som kun ligger i papirsagen. Enkelte beboere får deres post opbevaret i borgersagen. Denne post får de retur ved udskrivning. Fysisk post der modtages vedr. borgersagen, bliver sommetider scannet, og lagt på sagen i PCD, men der er ingen faste retningslinjer herfor. De indskrevne borgersager, hænger i hængemapper i arkivskabe. Når en borger bliver udskrevet, flyttes sagen til et andet arkivskab. Dvs. der er særskilte arkivskabe til ind- og udskrevne borgere. Borgersagerne hænger i alfabetisk rækkefølge. Når en borgersag har været passiv i over 5 år, bliver den flyttet op på en hylde, hvor sagerne er sorteret på cpr-nr. Ifølge Erik Søndergaard har de sager liggende fra de sidste 25 år (det var et gæt). Det sker tit, at en borger vender tilbage til Forsorgshjemmet. I det tilfælde hentes den gamle borgersag frem igen. I PCD vil borgeren blive noteret med en ny indskrivningsdato. De forskellige indskrivninger ligger i PCD i kronologisk rækkefølge. Der er ikke noget der smides ud, så der ligger mange papirsager. Omkring 1995/96 begyndte Forsorgshjemmet at anvende PCD. Før denne tid var alle sager på papir. Erik Søndergaard har talt med Stadsarkivar Christian Frederiksen om, at alle de gamle papirsager skal arkiveres i kælderen. Herudover har de drøftet, om det samme skal ske med sager fra før Grunden til det er 2007 man drøfter, er pga. kommunesammenlægningen som skete pr. 1/1 2007, samt Bekendtgørelse nr. 995 af 3. august 2010, som beskriver nye retningslinjer for bevaring og kassation fra 2007 og frem. De indskrevne og udskrevne sager, samt de sager der er rykket til bokse på hylder, er alle placeret inde hos administrationen, og er derfor ikke tilgængelig for andre end de ansatte. Udover at der er papirsager hos administrationen på Saxenhøj, er der også placeret sager på eksternafdeling (også beliggende på Saxenhøj), Kollegiet i Nykøbing F. og Bøgely i Øster Ulslev. På disse locationer foregår opbevaring og behandling af data efter samme forskrifter som beskrevet ovenfor.

10 9 I PCD ligger alle sager tilbage fra 1995/1996. der er normalt ikke noget der bliver slettet. Det kan dog ske, at der bliver skrevet noget faktuelt forkert, eller et notat er skrevet på en, for borgeren, stødende måde, hvorfor notatet bliver rettet. Dette sker i forhold til aktindsigt. Ikke alle kan rette i data i PCD, da der er oprettet brugerrettigheder, men alle kan se alt i PCD, Skal der søges på data i PCD, kan det gøres på cpr-nr. eller navn. Alles sager er oprettes på cpr-nr., så det er et ret effektivt søgemiddel. (sagerne kan ikke oprettes anderledes, og der kan ikke være 2 sager med samme cpr-nr.) Der benyttes også Acadre, samt KMDsag. Disse systemer anvendes udelukkende til mellemkommunal refusion. Saxenhøj samarbejder med Visitation og Kvalitetssikring (parkvej 37) på dette område, hvorfor disse systemer benyttes. Er det andet borgerrelateret, anvendes PCD. Udover borgersager har man bl.a. også personalesager. Da det meste ligger hos HR & Personale (kontrakter m.v.) er det begrænset hvad der ligger på Forsorgshjemmet. Det kan fx være mus-samtaler. Har en personalesag være passiv i over 10 år, smides den ud. Der oprettes også driftsrelaterede sager. Disse sager kan bl.a. dreje sig om Regnskab, projekter, fagudvalg, samarbejdsaftaler m.v. Disse aftaler ligger hovedsageligt på det personlige drev. Det er nødvendigt, da det ikke har været muligt at oprette brugeradgang på fællesdrevet. Ifølge Erik Søndergaard er en del af disse sager i samarbejde med forvaltningen, hvorfor data også vil ligge i Acadre. Der ligger også data på fællesdrevet. Dette kan fx være en borgerliste, der viser belægningen af borgere på forsorgshjemmet. Det skal foreligge i tilfælde af fx en brand, hvor brandvæsenet vil efterspørge en sådan. Der var ikke en entydig arbejdsgang i forhold til data på interne computere. Når en sag er passiv, kunne man fx flytte den til en mappe, hvor indholdet bliver slettet en gang om året. De data der ligger på fællesdrevet er ikke personfølsomme. Fx er borgerlisten kun oprettes med fødselsdag, og altså ikke med cpr-nr. Man vil meget gerne fra Forsorgshjemmets side, have klar besked om, hvad der skal arkiveres. Der er stor usikkerhed om hvorledes det skal foregå, og derfor gemmes alt. BEMÆRKNINGER Da der ikke er så mange arbejdsgange er der en risiko for, at sagshåndteringen kan variere. Erik Søndergaard udtrykte også, at det var muligt personalet havde forskellige rutiner. Det kan overvejes, om man burde scanne og gemme al data i PCD (fremadrettet EKJ). Eller som minimum lave klare retningslinjer for, hvad der skal scannes. Det fremgik at det er meget forskelligt, om personalet scanner dokumenter ind. Risikoen for datatab virker ikke så stor, da data kan findes enten fysisk, eller i PCD. Sagsbehandlingstiden vil dog kunne blive påvirket, ved fx aktindsigt, da man kan lede flere steder efter samme data. De mente ikke, at de måtte rette i journalnotaterne i PCD. Det gør de alligevel, af hensyn til det tidligere beskrevet scenarie (fx ved faktuelle forkerte ting) De skal være opmærksomme i forhold til Guldborgsund Kommunes ønske om merbevaring af chefsager til og med teamlederniveau. Dataen vedr. dette skulle gerne kunne findes hos HR & Personale. Forsorgshjemmet benytter personlige- og fællesdrev. Her kunne man med fordel benytte Acadre, til oprettelse af diverse sager. Der er fra Kommunens side af, et ønske om, at man ikke anvender personlige- eller fællesdrev, da dette ikke stemmer overens med Guldborgsund Kommunes IT-politik.

11 10 HANDICAP GULDBORGSUND Jeg har haft møde med Christian Barding og Søren Tiller den 5/8 2014, på adressen Stubbekøbingvej 83. SAGSHÅNDTERING Handicap Guldborgsund har udarbejdet en oversigt over, hvorledes sager skal oprettes i Acadre (hvor borgerog personalesager journaliseres) i forhold til journalkode, facet og kassationskode (bilag 8). Derudover er der ingen nedskrevne procedurer for, hvorledes data håndteres. Handicap Guldborgsund har først indført Acadre i januar Derfor har alle borgersager før indførelsen af Acadre, været gemt som papirsager og på USB-stik/fællesdrev Elektronisk samt fysisk post kommer ind til administrationen, som er placeret på adressen Stubbekøbingvej 83. Herfra bliver den delt ud til afdelingerne. Der er i alt 4 ansatte der får den elektroniske post fra hovedpostkassen, så man skulle være dækket ind i forhold til ferie samt sygdom. De forskellige afdelinger får tilsendt den post, der er relevant i forhold til deres borgere. (borgerens post får borgeren selv). På afdelingerne bliver data gemt på USB-stik, hvor der er oprettet mapper til hver enkelt borger. Under borgermappen er der desuden undermapper vedr. bevillinger osv. Man har brugt USB-stik i 5-10 år (et gæt, da de er i tvivl om præcist hvor lang tid). De forskellige USB-stiks opbevares i aflåste skabe. Det udførende personale fører også dagbog på borgeren. Denne dagbog er ligeledes gemt på USB-stik, som et langt Word dokument. Før indførelsen af USB-stiks, blev dagbogen ført i kinabøger (nogle afdelinger anvender stadig kinabøger) Det eneste der umiddelbart ligger ude på afdelingerne, som ikke er at finde hos administrationen, er de føromtalte dagbøger. Papirsager som stadig er aktive, ligger i hængemapper i arkivskabe på administrationens kontor. Gamle kinabøger (dagbøger) skal afleveres hos administrationen. Pt. ligger de ude på afdelingerne. De passive papirsager ligger i arkivskabe i kælderen. Ligeledes ligger der afsluttede personalesager, emnesager og bogførings- samt regnskabsmateriale (også hos administrationen). Det materiale der vedr. løn og økonomi bliver kørt på forbrændingen efter 5 års arkivering. Internt udarbejdet materiale som fx pædagogiske handleplaner bliver gemt på USB-stik og i Acadre hos administrationen. Det udførende personale håndterer få administrative opgaver vedr. personalesager. Her kan nævnes rettelser til vagtplanen i forbindelse med sygemelding, eller bytte af vagt. Disse rettelser får administrationen, og det bliver registreret i KMD vagtplan. Personale- og borgersager ligger i alfabetiskrækkefølge. I Acadre oprettes der sager på borgeren. Dette sker kun i administrationen, da det udførende personale (afdelingerne) ikke anvender Acadre. Der oprettes en sag hvert år (indtil nu har der kun været i år, men en tidligere gruppeleder begyndte dog tidligere, da pgl. Havde adgangstilladelser til Acadre fra en tidligere ansættelse på Rådhuset) Borgersager bliver oprettet på CPR-nr. Ligeledes skrives CPR-nr. forrest i feltet indholdsbeskrivelse ved dokumenter. Det samme gør sig gældende for personalesager. Udover at der kasseres materiale vedr. løn og økonomi efter 5 år, bliver alt gemt. Dette skyldes at der er stor usikkerhed om, hvad der skal gemmes. Jeg har vedhæftet modtaget bilag fra institutionen, hvor der bl.a. er noteret sletteregler i Acadre (bevaringskode eller kasseringskode) De har ligeledes udfyldt et skema med sagstyper, samt hvor meget arkivet fylder i meter (50 meter) se bilag 7 og 8. Søren Tiller fører lister over borgerne, disse lister er alene til regnskabsbrug.

12 11 BEMÆRKNINGER: Opbevaring af data på USB-stik er ikke optimalt, da risikoen for datatab er relativt stor i forhold til andre opbevaringsmetoder. Det er sket en enkelt gang (hvad de vidste af) at et USB-stik er forsvundet, og derved er dataene også gået tabt. Ifølge Guldborgsund Kommunes IT-sikkerhedspolitik foreskrives det, at der ikke må gemmes data på USB-stiks og lignende, da der ikke foretages backup af data på disse Ovenstående problemstilling skulle gerne løses ved implementeringen af EKJ. Vi drøftede hvad der sker med et USB-stik, hvis det bliver fyldt. Christian og Søren går ud fra, at man enten kopierer data fra gamle stik over til et nyt USB-stik, som har mere plads. Evt. at gamle stik gemmes. Der er dog ingen procedure herfor, så de ved det reelt ikke. Der er forskel på, hvorledes data håndteres. Nogle steder bruges stadig kinabøger til notering i dagbøgerne. Som nævnt tidligere forventes dette problem løst ved indførelsen af EKJ. Dog kan det være problematisk at fremfinde gamle data, hvis man ikke er sikker på hvorledes data opbevares. De skal ligeledes være opmærksomme på, at Guldborgsund Kommune har indført mere opbevaring på personalesager, fra teamlederniveau op til chefniveau. Dvs. disse sager skal ikke kasseres. (pt. smides personalesager ud, når de har været passive i 5 år). Det er dog også ret begrænset hvad de har ude på institutionen, da en meget stor del af dataene i forvejen bliver, og skal sendes til HR & Personale. Det er kritisabelt, at en tidligere medarbejder har anvendt Acadre, før det reelt var implementeret. Det må have den konsekvens, at det kun var den pågældende medarbejder der havde adgang til materialet, indtil resten fik adgang til Acadre. Problemet er ikke længere relevant, men lignende situationer bør undgås fremadrettet. MARIE GRUBBE SKOLEN OG STU GULDBORGSUND Jeg har besøgt Marie Grubbe Skolen i Stubbekøbing den 6/8 2014, til mødet var forstander Per Kløvborg Raith og viceforstander Lars Danshøjgaard. SAGSHÅNDTERING De har netop skrevet alt ud fra STU Guldborgsunds intranet, da driftsaftalen udløb d. 1. juli Lars kunne oplyse, at intranettet ikke levede op til lovgivningen vedr. persondataloven, hvorfor det har været nødvendigt, at trække data ud og afslutte samarbejdet (samtidig skal der også implementeres EKJ). Data vedr. eleverne er opbevaret på kontoret hos lederen for STU Guldborgsund. (se evt. bilag 9 afvikling af skoleintra) Da skoleåret starter 11/8 2014, har de behov for, at registrerer eleverne (tidligere på intranet). Derfor bliver alle elever oprettet i PCD, hvor det hele skal køre indtil indførelsen af EKJ. Dvs. al data vedr. eleverne ligger på et fysisk arkiv op til den 11/ Herefter skal det hele kører elektronisk. Der er udarbejdet klare retningslinjer i forhold til opbevaring af de afsluttede papirsager, så de kan fremfindes igen. De er sat i alfabetisk rækkefølge, dvs. man har et søgemiddel til at fremfinde data. På Marie Grubbe Skolen anvendes PCD, og der er udarbejdet forretningsgang for brugen heraf, og nyansatte bliver oplært i brugen (se evt. bilag 10 vejledning til brug af elevadministration). Når en ny elev starter på skolen sker der følgende: Borgeren bliver visiteret til tilbuddet. Der oprettes kontrakt til eleven Relevant indskrivningsdata modtages

13 12 Sagen oprettes i PCD med cpr-nr. Herefter er sagen klar for det udførende personale. Udover data oprettet i PCD vedr. borgerne, så er der også oprettet fysiske mapper, på de elever der er aktive. Mapperne står på hylder i administrationen. I elevmappen er fx elevens kontrakt med skolen, handleplaner, pædagogiske planer og hvad der ellers kan være relevant for elevsagen. 3 administrative medarbejdere har adgang til disse sager (Per Raith, Lars Danshøjgaard og Jeanette Omø). De afsluttede elevsager bliver sat i kælderen, hvor de står i 5 år. Herefter bliver de kørt på forbrændingen. Det er den samme procedure ved arkivering af økonomidata samt personaledate. Dvs. når sagen er afsluttet, bliver sagen makuleret efter 5 år. Udover data i elevmappen samt i PCD, er der også data på fællesdrevet. Her er der oprettet elevmapper, som er oprettet pr. årgang. I mappen ligger fx handleplaner, pædagogiske planer, eksamensbevis osv. Udover borgerdata er der også økonomisager på fællesdrevet. Der er oprettet brugerrettigheder til forskellige mapper til personalet. Der opbevares personalesager hos administrationen på Marie Grubbe Skolen. Der er kun tale om originale kontrakter, kursusbeviser mv. Alt bliver sendt ind til HR & personale. Sagerne opbevares i aflåste arkivskabe. Der bliver ikke slettet noget hverken i PCD eller på fællesdrev. Det er den enkelte medarbejder der har ansvaret for, at der bliver journaliseret i de enkelte sager. Per og Lars gjorde opmærksom på, at det også er et ledelsesspørgsmål, at det bliver gjort korrekt. Medarbejderen skal være instrueret ordentligt. Der modtages en del fysisk post, som kun opbevares fysisk. Der oprettes et excelark, hvor al ud- og indgående post registreres (postliste), så det er dokumenteret hvad man modtager og sender. Excelarket bliver sendt rundt til det administrative personale. Størstedelen af posten er materiale til borgermapperne. Det er kun data i papirform der bliver kasseret. Afsluttede sager i PCD og på fællesdrevet bliver ikke slettet ved sagsafslutning. Ved kommunesammenlægningen i 2007 (da Marie Grubbe Skolen overgik fra amtet til kommunen) mistede man en del data i processen. Per og Lars har ikke noget overblik over, hvad man har mistet. Da vi snakkede om data oplyste Lars, at han mener datasikkerheden ved printning er meget ringe. De oplever tit, at print ryger et andet sted hen, end hvad der var meningen. Da det ofte er personfølsomme emner, er det meget uheldigt. Data fra STU Guldborgsund er tilbage fra 2010, hvor STU Guldborgsund blev etableret. Ved drøftelse af opbevaring i forhold til arkivering, var der usikkerhed omkring, hvad der skal gemmes, og hvad der kan kasseres. Se desuden skema 11, hvor det er noteret hvad de har af IT-system osv. BEMÆRKNINGER Der var oprettet arbejdsgange for håndteringen af PCD, hvor der er udarbejdet en fornuftig manual til håndtering af systemet. Der bliver i høj grad ført data på fællesdrev. Dette er i strid med Guldborgsund Kommunes IT-politik. Da Marie Grubbe Skolen ikke har andre IT-systemer end PCD, er der dog ikke mulighed for anderledes håndtering. Acadre har ikke været implementeret, da man i lang tid har ventet på indførelsen af nyt IT-system (EKJ). Ved indførelsen af EKJ vil det anbefales, at man journaliserer mails fra Outlook, da der i øjeblikket kun gemmes mails ved at de ligger i Outlook, eller printes ud. Dette selvfølgelig i tilfælde hvor det er relevant. De skal være opmærksomme på, at der ikke ryger data ud, når papirsager kasseres 5 år efter afslutning. Forhold omkring eleverne, fx eksamensbevis, gemmes på fællesdrev, og bliver derfor ikke kasseret.

14 13 De skal specielt være varsomme i forhold til data fra STU Guldborgsund. Da de har printet alle data ud, kan der være data, der skal bevares i henhold til arkivloven. Dog har de oplyst, at eksamensbeviser, elevplaner og lignende ligger på fællesdrev. Ligeledes skal de være opmærksomme på, at Guldborgsund Kommune ønsker merbevaring af personalesager fra teamlederniveau til chefniveau. Det skal tilføjes, at data gerne skulle ligge hos HR & personale. DEN SOCIALE VIRKSOMHED GULDBORGSUND Jeg har besøgt DSV Guldborgsund den 12/8 2014, på adressen Nørrevang 24, 4990 Sakskøbing. Med til mødet var fra DSV: Bent Frederiksen, Per Lønager, May-Britt Palmberg, Belinda Holm Simonsen, Helle Petersen og Kurt Lejbølle. (sidste 2 kun en del af mødet.) SAGSHÅNDTERING Der er udarbejdet arbejdsgange for håndteringen af skånejob (se bilag 12). Herudover er der ingen nedskrevne arbejdsgange, og der er i det hele taget stor usikkerhed omkring, hvorledes sagshåndteringen behandles de forskellige steder. De mener det skyldes, at DSV Guldborgsund for det første er en meget stor organisation, og for det andet, at DSV har været igennem virksomhedssammenlægninger i både 2007 og Dette gør, at arbejdsgangene er, eller kan være, forskellige fra hinanden. DSV Guldborgsund har muligheden for at benytte Acadre, men bliver stort set ikke brugt. Der ligger nogle få EU-projekter og lidt andet. Alt hvad der drejer sig om borgersager vedr. bevillinger til 103 og 104, håndteres af May-Britt Palmberg, og til dels også Belinda Simonsen. Når de modtager en bevilling/visitation, bliver denne gemt på S-drevet. Adgangen til S-drevet er begrænset til det administrative personale. Borgersagerne på S-drevet er delt op i Team øst og vest, og herefter i 103 og 104. Når bevillingen er gemt, oprettes borgeren også i Access, som er en database. Den har May-Britt Palmberg selv oprettet. Registreringen af borgerne i Access bruges bl.a. til statistikker, belægningsprocent, registrering af betalingskommune, type af bevilling, hvor mange timer osv. Der føres bl.a. også kontrol af registreringerne vha. lister som hun modtager fra Sarah Gravgård Frederiksen fra Visitation og Kvalitetssikring. Disse lister kommer månedsvis. Borgerregistreringen i Access er foretaget, fra da May-Britt Palmberg startede i Der er også ældre borgerdata, men listen i Access er ikke fuldstændig før 2007, da Skovriddergården blev lagt sammen med DSV her, og deres data ikke er implementeret. Ligeledes har der været sammenlægning i 2010 med Falster. Udover data der gemmes på S-drevet, bliver der også gemt mails i Outlook, som er delt op i mapper. Hvis de modtager en bevilling på post, bliver den scannet ind og gemt på S-drevet hvorefter papirudgaven makuleret. Inden 2006 blev ovenstående handlinger kun registreret på papir. Disse data er gemt på de aktive borgersager, og står i en papkasse på May-Britt Palmbergs kontor. Størstedelen af papirsager ligger i kælderen, da de vedrører udgåede borgersager. Disse sager bliver smidt ud efter 5 år (en del er ikke smidt ud, da det er lang tid siden, de har sorteret materialet). Registreringen af borgernes timer sker ude på tilbuddene på fortrykte skemaer, som ligger på K-drevet. Herfra henter administrationen (Helle og Dorte) borgerens timeantal, og indberetter disse i lønsystemet KMD Opus. Ude på tilbuddene ligger der, ifølge Kurt Lejbølle, handleplaner på borgerne. handleplanerne er gemt på USBstiks, og er låst inde i et skab. Der kan godt være tilbud, hvor der også/kun er fysiske papirer. I sådanne tilfælde vil sagen ligge i arkivskabe, i alfabetisk rækkefølge. Dvs. der er ikke nogen fast procedure for, hvordan handleplanen opbevares. Der bliver ført en kontaktbog, som udfører laver sammen med borgeren. kontaktbogen tilhører borgeren, og har på sin vis ikke noget med institutionen at gøre. Der bliver ikke ført dagbøger eller lignende.

15 14 Kurt Lejbølle oplyste, at hvis der et forhold omkring en borger som skal noteres, fx en bekymringsskrivelse, bliver den sendt til visitationen, hvorefter det vil blive gemt i Acadre. Udover handleplanen har tilbuddene ikke noget materiale liggende vedr. borgeren- Foruden S-drevet (begrænset adgang) og K-drevet (fællesdrev), er der også et personligt drev (H-drevet). Bent Frederiksen oplyste, at han bl.a. kunne have et budget og de tilhørende arbejdspapirer liggende på sit personlige drev. budgettet bliver sendt rundt til de relevante samarbejdspartnere, mens de bagvedliggende arbejdspapirer ikke bliver sendt ud. Regnskabsmateriale bliver smidt ud efter 5 år. De er opmærksomme på, at der er/kan være andre regler for EU projekter i forhold til kassation. Per Lønager oplyste, at han har samarbejdsaftaler, leasingkontrakter, forsikringssager og lignende liggende fysisk i en mappe. Disse sager findes også på Rådhuset (genparter). Alle oplysninger vedr. forsrikringssager kan findes på Willis og Easyask. Per Lønager har også personalesager samt skånejobsager liggende i hængemapper i arkivskabe (aflåst). Når sagerne er afsluttet, flyttes de op på loftet, hvor de efter 10 år bliver kørt på forbrændingen I forhold til personalesagerne ligger det hele hos HR & personale. DSV har i få tilfælde kopi af ansættelseskontrakten, kursusbeviser mv. liggende. Dette må de ifølge HR & Personale ikke. Det ikke særligt hensigtsmæssigt, at de skal kontakte HR & personale hver gang, at de skal bruge data, da de har omkring 150 ansatte. I forhold til skånejob bliver der anvendt Workbase. Vi drøftede kort hvad der skal bevares, og der er stor usikkerhed om hvad der er bevaringsværdigt. Jeg var oppe på loftet og se deres arkiv, hvor der bl.a. opbevares gamle personalesager, økonomibilag mv. Ligeledes var jeg nede i deres kælder, hvor May-Britt opbevarer deres gamle papirsager vedr. udgåede borgersager. BEMÆKRNINGER Opbevaring på fælles- og personlige drev, samt på USB-stiks er i strid med Guldborgsund Kommunes sikkerhedsregler inden for IT. Det ville have været en fordel, at disse data var ført i Acadre i stedet. At man ikke har anvendt Acadre skyldes, ifølge Kurt Lejbølle, at de har ventet på implementering af EKJ i de sidste 4-5 år, og derfor har ventet med at ændre på arbejdsgange osv., for at undgå dobbeltarbejde. Dette ændrer dog ikke på, at opbevaringen af data ikke har været korrekt. Access er ikke en godkendt database til opbevaring af borgernes oplysninger, og der burde havde været anvendt et andet program. De kan med fordel indføre nogle arbejdsgange, og få ensartet hvorledes sagsbehandlingen skal foregå. Det har de ikke haft gjort, og der er derfor stor tvivl om, hvorledes de forskellige tilbud varetager deres opbevaring af data. Det kan ikke anbefales, at man gemmer mails i Outlook. Vigtige mails bør journaliseres. Den administrative del af kan synes lidt sårbar i forhold til registrering af data, da de ingen forretningsgange har for registreringen i Access, og Det hovedsageligt er May-Britt Palmberg der har ansvaret for området. Det kan overvejes om det er korrekt, at eksempelvis bekymringsskrivelser ikke bliver journaliseret på tilbuddene, men kun bliver sendt til visitationen. Guldborgsund Kommune ønsker merbevaring af personalesager fra teamlederniveau op til chefniveau. Disse data skulle gerne ligge hos HR & Personale.

16 15 BILAG 1 ARBEJDSBESKRIVELSE - 85 ADMINISTRATION Navn: Birgit Rasmussen Socialpsykiatrien Stilling: Adm. Medarbejder - 85 Arbejdsbeskrivelse: 85 administration (borgere/timer) Kontrol af modtagne bevillinger Registrering af nye borgere, afsluttede borgere, ændringer i timetal, dato for indsendelse af pædagogiske planer og lign. Bevillinger modtages pr. mail fra visitator. Bevillingerne udskrives. De modtagne bevillinger kontrolleres. Der skal som minimum være startdato, kvalitetsstandard og 141 handleplan. Kontakt pågældende visitator ved mangler og følg op på sagen Mailen/bevillingen videresendes til tovholderne i det team, der skal udføre opgaven Vejledning findes på K:\ledelse\sekretariatet\ 85 visitationer Mail til visitator med oplysning om, hvilket team og områdeleder, der bliver udfører af opgaven. Registrering på: 1. Samlet borgerliste teamlister 3. Evalueringsoversigt 4. Udvikling timer/borgere 5. Regneark for kontrol af listerne fra BOV-systemet samt til budgetopfølgning Straks efter modtagelsen registreres ændringen på den samlede borgerliste således at gruppelederne kan gå ind og få det aktuelle overblik. Borgerlisten er teamsopdelt og opdelt i rammebevilling (15 timer og derunder) og udenfor rammen (over 15 timer samt udenbys borgere, udredningsopgaver og beboere på Kollegiet uanset timetal). K:\ Ledelse\2011 -\ 85 samlet borgerliste Registrering på teamlister og evalueringsoversigt K: \ 85 teams\vælg det respektive team\2014 borgerlister Registrering af udvikling K:\ Ledelse\2011 -\ 85 udvikling Registrering BOV-kontrol og budgetopfølgning K: \Ledelse\Sekretariatet\Birgit\2014 BOV kontrol Den udprintede mail/bevilling arkiveres i ringbind på kontoret i administrationen på Nørrevang 24, 4990 Sakskøbing og forbliver også liggende digitalt i OUTLOOK. Denne arkiveringsprocedure benyttes indtil nyt omsorgssystem implementeres.

17 16 ARBEJDSBESKRIVELSE / 108 ADMINISTRATION 1. Gruppeleder sender elektronisk besked om stamdata samt bevillingsskrivelse til administrationen, når en ny beboer flytter ind. 2. Administrationen sender indrapportering elektronisk til Forvisiteringen med navn, cpr.nr., betalingskommune, takst, m.m. - bevilling fra betalingskommune vedhæftes. 3. Kontaktpersonen på ny borger udfylder og sender elektronisk tjekliste med diverse forbrugsdata inden 7 dage til administrationen. Tjeklisten gemmes på K-drev under den enkelte afdeling. 4. Stamdata, bevilling, somatisk journal, pårørende, betalingsoplysninger indtastes i PCD. 5. Der oprettes en socialjournal (papirudgave) på ny borger (dette er gældende indtil nyt omsorgssystem implementeres.) 6. Betalingsaftale udarbejdes. Indtægtsoplysninger fra hjemkommune indhentes elektronisk og gemmes på K-drev. Indhentning af oplysninger fra egne registre (KMD pension) Oplysninger fra tjekliste føres ind i betalingsaftale. Omkostninger vedr. bolig føres ind i betalingsaftale. Betalingsaftalen underskrives af ledere og sendes til borger eller værge for underskrift. 7. Underskrevet betalingsaftale modtages og scannes, sendes herefter til borgerens bank på mail eller fax. Er borgeren under administration sendes betalingsaftalen til Borgerservice. Betalingsaftale med underskrift arkiveres elektronisk i PCD. Original gemmes fysisk i arkiv i administrationen. 8. Journalen afleveres og opbevares på den enkelte afdeling. Notater fra psykiater videresendes af administrationen til afdelingen, som printer notatet ud og gemmer det i borgerens journal. 9. Region Sjælland kontaktes på mail, når en ny borger ( 107 ) flytter ind i en af afdelingerne. Dette sker af hensyn til evt. psykiatrisk bistand. ARKIVERING I TEAMS/AFDELINGER 85 Neuroteam - Skolegade 1 B, Nykøbing (Susanne) I Neuroteam har vi ingen kinabøger. Notater lægger vi i borgernes sagsmapper, som vi opbevarer i aflåst arkivskab, hvor der også ligger pædagogiske planer, handleplaner og tidsudmåling. Desuden har vi borgermapper på K- drevet under Neuroteamet. 85 UNGETEAM Skolegade 1 B, Nykøbing (Michael) Alle sagsakter/bevillinger bliver printet ud og lagt i arkivskab samt gemt på vores personlige drev, når man får tildelt en borger. Det vi ellers dokumenterer omkring borgerne har vi liggende hver især på vores personlige drev, men kun vedr. de borgere vi kommer hos. Afsluttede sager har vi liggende i arkivskabet. 85 Team MIDT, Skolegade 1 B (Eva) Vi bruger stadig papirform til sagsmappen i arkivskabet, men også på vores eget drev (H drev).

18 17 85 Team VEST, Rådhusgade 2, Sakskøbing (Bente) Alle sager ligger på et USB-stik. Disse stik har vi låst inde i et kodet skab. Vi har også sagerne liggende i papirform i et aflåst arkivskab. Løbende notater bliver lagt i både arkivskab og på USB-stik. 85 Team NORD, Torvet 1, Stubbekøbing (Henrik) Når jeg modtager papir på en borger sendes de elektronisk til pågældende socialvejleder der er/kommer på sagen, hvorpå de gemmes på hver enkelt socialvejleders individuelle H drev. Derudover udskrives samt arkiveres der kopi i fysik form i arkivskab, i borgerens sagsmappe. Løbende notater vedr. borgeren gemmes ligeledes på socialvejlederens individuelle H- Drev, hvor der er oprettet mappe på hver enkelt borger. 107 og 108 (Jane) Alt vedrørende borgers hverdag, dag til dag, pæd.planer m.m. ligger på k-drev Lægejournaler er på papir på kontor. 107 og 108 (Rudi) Journaler på borgerne ligger i aflåste arkivskabe på kontorerne i de forskellige bo-tilbud. Stamkort ligger på K- drew, og ligeledes findes dag-til-dag på K-drewet. PERSONALESAGER (iflg. Jette) Vi har samlet P arkivet på Anette P s kontor I praksis lægger hver gruppeleder relevante papirer ind i mapperne.. Ex Jeg laver en indstilling til ansættelse med løn indplacering en blanket med min, TR og medarbejderens underskrift den scanner jeg til løn og personale afd. som journaliserer og skriver ansættelsesbrev. Original blanket gemmer jeg i P arkiv som en slags intern kvittering på, at jeg har sendt blanket. Andre typiske papirer som lægges i arkiv: Individuel lønforhandlings referat udbetaling af diverse tillæg efter lokalaftale, kursusbeviser, referater fra omsorgssamtaler og andre tjeneste samtaler efter, at de er sendt til HR til P sagen.

19 BILAG 2 18

20 BILAG 3 19

21 20

22 21

23 BILAG 4 22

24 23

25 24

26 BILAG 5 25

27 26

28 27

29 BILAG 6 28

30 29

31 BILAG 7 30

32 31

33 32

34 BILAG 8 Sags- og dokumentregistrering Guldborgsund kommune, HANDICAP OPRETTEDE SAGER (ajourført ): SAGSTYPE SAGSTITEL SAGSINDHOLD KL-JOURNALNR. FACET KASSATIONS- KODE AUTOPROFIL BORGERSAG Cpr.nr. 85 støtte G01 K5 x BORGERSAG Cpr.nr. 97 ledsagerordning G01 K5 x BORGERSAG Cpr.nr. 108 længerevarende botilbud PERSONALE SAG Cpr.nr. Personaleadministrativ sag Handicapområdet G01 K5 x G01 K5 x EMNESAG APV Vurdering af P05 B arbejdspladsens fysiske/ psykiske sundhedsforhold EMNESAG Betalingstilsagn Mellemkommunal betaling Ø36 K5 personlig og praktisk hjælp EMNESAG Nyhedsbrev 2014 Nyhedsbreve A50 B EMNESAG Møder ledere Mandagsmøder P35 B EMNESAG Møder team Grønsund Dagsorden og referater fra møder Grønsund EMNESAG EMNESAG Møder team Bryggen 1. sal Møder team Bryggen stuen Dagsorden og referater fra møder Bryggen 1. sal Dagsorden og referater fra møder Bryggen stuen P35 B P35 B P35 B EMNESAG Møder team Støtte Dagsorden og referater fra P35 B

Elev- og personaleadministration

Elev- og personaleadministration Forretningsgang nr. Godkendt den Gældende fra Am nr. 6.7 Elev- og personaleadministration Jf. skolens administrationsregler pkt. 6.7 er følgende regler gældende for elev- og personaleadministrationen.

Læs mere

Rehabiliteringsteamet: Retningslinjer og arbejdsopgaver for sagsbehandlerne, de faglige koordinatorer, formanden og projektkoordinatoren

Rehabiliteringsteamet: Retningslinjer og arbejdsopgaver for sagsbehandlerne, de faglige koordinatorer, formanden og projektkoordinatoren Beskæftigelsesudvalget 2012-13 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 377 Offentligt Jobcenter Tårnby Rehabiliteringsteamet: Retningslinjer og arbejdsopgaver for sagsbehandlerne, de faglige koordinatorer,

Læs mere

Arbejdsgange og retningslinier vedr. brug af KMD-SAG-EDH

Arbejdsgange og retningslinier vedr. brug af KMD-SAG-EDH FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Arbejdsgange og retningslinier vedr. brug af KMD-SAG-EDH KMD-sag-edh Side 1 af 10 MÅL MED ELEKTRONISK DOKUMENTHÅNDTERING 4 AFGRÆNSNING 4 SIKKERHED 4 DOKUMENTER 5 Dokumentdefinition

Læs mere

Ansøgning modtaget på: XXX Sendt bekræftelse på modtagelse til ansøger, folder medsendt Oprettet sag i KMD Care

Ansøgning modtaget på: XXX Sendt bekræftelse på modtagelse til ansøger, folder medsendt Oprettet sag i KMD Care Ansøgning om støtte til køb af invalidebil Navn: Adresse: Cpr.nr.: Tlf. Dato: Sagsgang: Ansøgning modtaget på: XXX Sendt bekræftelse på modtagelse til ansøger, folder medsendt Oprettet sag i KMD Care Borger

Læs mere

Håndter adgang til arkivalier

Håndter adgang til arkivalier Håndter adgang til arkivalier Samarbejdsproces mellem kommuner og Udbetaling Danmark - udmøntning af opgavesplit Udbetaling Danmark, 25. maj 2012 Version 1.5 1 Håndter adgang til arkivalier Definition

Læs mere

Vejledning til "Henstandsordning"

Vejledning til Henstandsordning 1. AFGRÆNSNING AF HENSTANDSORDNINGENS VIRKEOMRÅDE... 3 2. SAMTYKKEERKLÆRING... 3 3. ANSØGNINGEN... 3 4. SAGSBEHANDLING... 4 4.1 SAGSBEHANDLINGSTIDER... 4 4.2 AFSLAG PÅ HENSTANDSORDNING... 4 4.3 KLAGER

Læs mere

Forretningsgang Procedurer for den elektroniske personsag Oprette adressat og sag med adressat som sagspart

Forretningsgang Procedurer for den elektroniske personsag Oprette adressat og sag med adressat som sagspart Forretningsgang Procedurer for den elektroniske personsag Oprette adressat og sag med adressat som sagspart SSM, PUK den 09.08.10 v.9 Hvis instituttet skal journalisere de dokumenter, der sagsbehandles

Læs mere

HÅNDBOG FOR GULDBORGSUND KOMMUNE ACADRE

HÅNDBOG FOR GULDBORGSUND KOMMUNE ACADRE HÅNDBOG FOR GULDBORGSUND KOMMUNE ACADRE Indledning 3 Brug af Acadre 4 Formål 4 Overordnede mål: 4 Konkrete mål: 4 Udviklingsmål (fremtidigt mål) 5 Hvem har adgang til hvad? 5 Adgang og misbrug 5 Postmodtagelse

Læs mere

26. november 2014 1. Specifikation af arbejdsopgaver for Susanne. Funktion Opgaver Substitut PERSONALE ADM. Sekretæropgaver for afdelingsledelsen - MR

26. november 2014 1. Specifikation af arbejdsopgaver for Susanne. Funktion Opgaver Substitut PERSONALE ADM. Sekretæropgaver for afdelingsledelsen - MR 26. november 2014 1 Specifikation af arbejdsopgaver for Susanne. PERSONALE ADM. Sekretæropgaver for afdelingsledelsen - MR Administrative opgaver Journalnotater Booking af mødelokaler + forplejning Telefon

Læs mere

Sådan håndterer vi personalesager i Børn og Unge

Sådan håndterer vi personalesager i Børn og Unge Sådan håndterer vi personalesager i Børn og Unge Alle dokumenter, der hører til en personalesag, skal gemmes på medarbejderens sag i RI Lønservice. Der skal ikke forefindes personalesager i papirform.

Læs mere

Handleplan for Embedslægens Tilsyn på Tranehavegård den

Handleplan for Embedslægens Tilsyn på Tranehavegård den for Embedslægens Tilsyn på Tranehavegård den 1.9.2010 Jeg vil i nedenstående handleplan besvare følgende fire spørgsmål, stillet af Drifts- og Udviklingskontoret for Handicap og Psykiatri i forbindelse

Læs mere

Indstilling. Indførelse af digitale lønsedler for administrative medarbejdere. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indførelse af digitale lønsedler for administrative medarbejdere. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 30. august 2006 Indførelse af digitale lønsedler for administrative medarbejdere i Århus Kommune Århus Kommune Personaleafdelingen

Læs mere

RS Standard. Effektivt og struktureret bogføringssamarbejde

RS Standard. Effektivt og struktureret bogføringssamarbejde RS Standard Effektivt og struktureret bogføringssamarbejde 1 RS Standard Spar penge - gør brug af vores erfaringer med hvad der virker! Benyt dig af vores standardiserede bogføringspakke RS Standard. RS

Læs mere

Arkiv i SIMU World. Arkivet ligger i SIMU World, og gør det muligt at arkivere jeres sager direkte i SIMU World.

Arkiv i SIMU World. Arkivet ligger i SIMU World, og gør det muligt at arkivere jeres sager direkte i SIMU World. Indhold Hvad er Arkivet?... 2 Arkiv er elektronisk, og ligger nederst i hver menu... 3 Arkivgrupper... 3 Oprette hovedmapper under de enkelte faner... 5 Oprette sagsmapper under hovedmapper... 6 Arkivering

Læs mere

Spørg om bevaring, kassation og aflevering

Spørg om bevaring, kassation og aflevering Spørg om bevaring, kassation og aflevering Ved arkivar Christian Larsen og arkivar Birgitte Vedel-Troelsen 14-03-2017 Netværksmøde for kommuner og regioner der afleverer til Rigsarkivet 1 Summeopgave Tal

Læs mere

Salg af andele (procedure og bilag)

Salg af andele (procedure og bilag) Dato. 04/03-2015. Salg af andele (procedure og bilag) Ved salg af en andel, skal følgende procedurer og regler følges 1. Information om salg af andel. 2. Når bestyrelsen modtager en opsigelse. 3. Når bestyrelsen

Læs mere

PRÆSENTATION AF CENTER FOR SOCIALOMRÅDET

PRÆSENTATION AF CENTER FOR SOCIALOMRÅDET PRÆSENTATION AF CENTER FOR SOCIALOMRÅDET Hvem er Center for socialområdet? Center for socialområdet består af 5 decentrale virksomheder, som yder forskellige tilbud til borgerne samt en centralt placeret

Læs mere

Personalesager i SD Personaleweb

Personalesager i SD Personaleweb NOTAT HR-centret 8. december 2015 Personalesager i SD Personaleweb Indholdsfortegnelse Generelt:... 1 Sådan laver du forespørgsel på en personalesag:... 2 Sådan opretter du et dokument via personalesagen:...

Læs mere

Dokumentnr Kære Helle Bonnesen

Dokumentnr Kære Helle Bonnesen KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Til Helle Bonnesen, MB E-mail: Helle_Bonnesen@br.kk.dk 17. januar 2018 Sagsnr. 2018-0000088 Dokumentnr. 2018-0000088-4 Kære Helle

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011.

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011. Opholdsstedets navn: Opholdsstedet Skovbærgården Dato for tilsynet: Torsdag den 24. november 2011 kl. 15:30-17:00 Opholdsstedet repræsenteret ved: Medhjælper, som

Læs mere

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Frederiksberg kommune, voksenområdet Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Tilbuddets navn og adresse: Bakkegården Bakkegårdens Allé 18 1804 Frederiksberg - 38 21 39 60 gith01@frederiksberg.dk

Læs mere

Captia - kvik guide Personalesager

Captia - kvik guide Personalesager Captia - kvik guide Personalesager 05-05-2015 Aalborg Universitet, HR-afdelingen HR@adm.aau.dk Indhold Inden du går i gang... 1 Søg efter en medarbejder (på C-adressat)... 1 Opret C-adressat... 2 Oprettelse

Læs mere

Systematisk opfølgning på sygemeldinger ( model)

Systematisk opfølgning på sygemeldinger ( model) Vejledning Systematisk opfølgning på sygemeldinger (1-5-15-model) www.regionsyddanmark.dk/sygefravær Systematisk opfølgning på sygemeldinger (1-5-15-model) Den enkelte leder vælger selv en måde til at

Læs mere

Journalinstruks Aarhus Universitet gældende fra 1. december 2016 til 1. december 2021

Journalinstruks Aarhus Universitet gældende fra 1. december 2016 til 1. december 2021 Journalinstruks Aarhus Universitet gældende fra 1. december 2016 til 1. december 2021 Indhold Formål... 2 Lovgrundlag... 2 Lov om offentlighed i forvaltningen... 2 Forvaltningsloven... 2 Arkivloven...

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2008 og budget

Læs mere

DIGITAL SAGSBEHANDLING DEN ELEKTRONISKE SAG

DIGITAL SAGSBEHANDLING DEN ELEKTRONISKE SAG DIGITAL SAGSBEHANDLING DEN ELEKTRONISKE SAG Kommunernes sagsbehandling digitaliseres i stigende grad. Det gælder ikke kun sagernes behandling internt, men også kommunikationen med borgere og virksomheder.

Læs mere

Vistemmernu. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive. E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.

Vistemmernu. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive. E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket. Vistemmernu Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Vistemmernu på HVAL.DK Forfatter: Susanne

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Tre Birke. Dueoddevej 9 Jørgen M. Bitsch. Joan Nørgaard. Mia Mortensen

Uanmeldt tilsyn. Tre Birke. Dueoddevej 9 Jørgen M. Bitsch. Joan Nørgaard. Mia Mortensen TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Handicap og Psykiatri Dato: 07.06.16 Tilbud: Adresse: Leder: Tilsynsførende: Tilsynsførende: Tre Birke Dueoddevej 9 Jørgen M. Bitsch Joan Nørgaard Mia Mortensen

Læs mere

Vejledning arbejdsgang ved behandling af klagesager i afd. O

Vejledning arbejdsgang ved behandling af klagesager i afd. O Afdeling: Ortopædkirurgisk Afdeling O Udarbejdet af: Nina Egesborg og Inge Marie Holland Instruksnavn: Vejledning - arbejdsgang ved behandling af Dato: 10. juli 2008 patientklager Sektor: UAG Revideret

Læs mere

Arkivmæssige hensyn - generelt

Arkivmæssige hensyn - generelt Arkivmæssige hensyn Arkivloven: 8: Myndighederne skal drage omsorg for varetagelse af arkivmæssige hensyn, herunder at arkivalier opbevares på en betryggende måde. Stk. 2: Myndighederne skal drage omsorg

Læs mere

Oplysningsskema til driftsorienteret tilsyn sociale tilbud

Oplysningsskema til driftsorienteret tilsyn sociale tilbud Oplysningsskema til driftsorienteret tilsyn sociale tilbud Socialtilsynet fører driftsorienteret tilsyn med sociale tilbud for at sikre, at tilbuddene fortsat har den fornødne kvalitet, jf. 6 i lov om

Læs mere

Faxe Kommunes administration af ordninger med statsrefusion. August 2013

Faxe Kommunes administration af ordninger med statsrefusion. August 2013 Faxe Kommunes administration af ordninger med statsrefusion August 2013 FAXE KOMMUNES ADMINISTRATION AF ORDNINGER MED STATSREFUSION 2012 1 Faxe Kommunes administration af ordninger med statsrefusion 2012

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2011?... 2 Hvor kan jeg få hjælp.... 3 Kontrol af data

Læs mere

Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner

Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner Denne vejledning indeholder en kort præsentation af portalen i edoc version 4.1 og præsenterer de mest anvendte funktioner og arbejdsgange inkl. søgninger.

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2010?... 2 Hvor kan jeg få hjælp.... 3 Kontrol af data

Læs mere

Tilpasset anmeldt tilsyn 2012 Lilleskov

Tilpasset anmeldt tilsyn 2012 Lilleskov Område: Psykiatri og socialstaben Afdeling: Psykiatri og socialstaben Journal nr.: 10/18900 Dato: 31. oktober 2012 Udarbejdet af: Hege Margrethe Grunnet E-mail: Hege.Margrethe.Grunnet@regionsyddanmark.dk

Læs mere

Eksamensreglement og anvendelse af it

Eksamensreglement og anvendelse af it Eksamen og terminsprøver 2014/2015 Eksamensreglement og anvendelse af it 2 INDHOLDSFORTEGNELSE EKSAMENSREGLEMENT Overtrædelse af eksamensreglementet 4 Eksamensstart 4 Mødetid 4 Tilsynsførende 4 Hjælpemidler

Læs mere

LEDSAGERORDNING JF. SERVICELOVENS 97. Orientering om ledsagerordninger i Guldborgsund kommune.

LEDSAGERORDNING JF. SERVICELOVENS 97. Orientering om ledsagerordninger i Guldborgsund kommune. LEDSAGERORDNING JF. SERVICELOVENS 97. Orientering om ledsagerordninger i Guldborgsund kommune. BETINGELSER FOR AT BLIVE VISITERET TIL EN LEDSAGERORDNING. Kan visiteres til borgere fra det 18 år til folkepensionsalderen.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Cancerregisteret. Februar 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Cancerregisteret. Februar 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Cancerregisteret Februar 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Cancerregisteret (beretning nr. 3/2007) 2. februar 2010

Læs mere

God dialog og godt samarbejde på børnehandicapområdet ~ en manual for servicelovens 41, 42 og 84

God dialog og godt samarbejde på børnehandicapområdet ~ en manual for servicelovens 41, 42 og 84 God dialog og godt samarbejde på børnehandicapområdet ~ en manual for servicelovens 41, 42 og 84 Dokumentnr. 993287_2 Sagsnr. 12/12165 Udarbejdet af vije på baggrund af arbejdsgruppeinddragelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj 1 Indhold: mininstitution vejledning til forældre... 3 Sådan logger du på systemet... 4 Sådan opsætter du din profil

Læs mere

Retningslinjer for håndtering og forebyggelse af sygefravær. Formål. Forebyggelse. Allerød Kommune

Retningslinjer for håndtering og forebyggelse af sygefravær. Formål. Forebyggelse. Allerød Kommune Retningslinjer for håndtering og forebyggelse af sygefravær Allerød Kommune Personale Formål Allerød kommune har den holdning at sygdom ikke kun er en privat sag. Sygdom har ikke alene konsekvenser for

Læs mere

Salg af andel (procedure og bilag)

Salg af andel (procedure og bilag) Salg af andel (procedure og bilag) Ved salg af en andel, skal følgende procedurer og regler følges 1. Information om salg af andel. 2. Når bestyrelsen modtager en opsigelse. 3. Når bestyrelsen modtager

Læs mere

KMD Opus Rollebaseret Indgang

KMD Opus Rollebaseret Indgang Januar 2013 KMD Opus Rollebaseret Indgang Minivejledning - løn Version 2.2 1 Indhold Forord... 3 01. Mine medarbejdere -> Medarbejderprofil Teamoversigten... 4 02. Mine medarbejdere -> Oversigt... 4 03.

Læs mere

Dokumentation af sikkerhed i forbindelse med databehandling

Dokumentation af sikkerhed i forbindelse med databehandling - Dokumentation af sikkerhed i forbindelse med databehandling Al databehandling, der er underlagt persondataloven, skal overholde de tekniske krav, der er opstillet i Datatilsynets bekendtgørelse 528 (sikkerhedsbekendtgørelsen).

Læs mere

Skole/hjem-samarbejde på internettet

Skole/hjem-samarbejde på internettet Skole/hjem-samarbejde på internettet Sakskøbing Skole 2009 Forord Guldborgsund kommune har vedtaget at indføre intranet på skolerne. Som system er valgt SkoleIntra, som består af 4 dele: 1. LærerIntra

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014 Plejecenter Egehaven Egehaven 2 Strøby Egede 4600 Køge Teamleder Annegerd Grimsbo Birk-Sørensen Tilsynet blev ført af: Afsnitsleder Anne

Læs mere

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Københavns Kommune Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 10. november 2014 beretning om revision

Læs mere

Projekt Tab Ud. Slutmåling. Guldborgsund Kommune

Projekt Tab Ud. Slutmåling. Guldborgsund Kommune Projekt Tab Ud Slutmåling Guldborgsund Kommune Baggrundsoplysninger Andet fagområde - uddybning forsorgshjem Socialt udsatte Baggrundsoplysninger, fortsat Tidsforbrug - Borgerstøtte Gennemsnit Respondenter

Læs mere

Den Sociale Database

Den Sociale Database Den Sociale Database Undersøgelse om frister for afgørelser i sociale sager Retssikkerhedslovens 3, stk. 2 Kommuneskema Kommune Kontaktperson Telefonnummer Afsendt dato E-post Underskrift Indsendes eller

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Lindevejscenteret den 18. april 2012

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Lindevejscenteret den 18. april 2012 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Lindevejscenteret den 18. april 2012 Centerleder Gitte Larsen Tilsynet blev udført af konsulent Birgit Friis Levysohn og ekstern sygeplejefaglig konsulent Grethe

Læs mere

MEDLEMS- REGISTRERING

MEDLEMS- REGISTRERING MEDLEMS- REGISTRERING Medlemsskema Medlemsregistreringsskema udsendes op til opgørelsesdatoen således, at postmodtageren har skemaet på opgørelsesdagen. Med skemaet følger kode til indberetning via internettet.

Læs mere

MANUAL FORÆLDREINTRA TIL. Brøndenvej 3 9750 Østervrå Telefon 96 89 20 10 Telefax 98 95 19 97 E-mail: torslev.847007@torslev-skole.

MANUAL FORÆLDREINTRA TIL. Brøndenvej 3 9750 Østervrå Telefon 96 89 20 10 Telefax 98 95 19 97 E-mail: torslev.847007@torslev-skole. MANUAL TIL FORÆLDREINTRA Hvordan logger jeg på 1. gang? Når I har åbnet jeres computer og Internettet skriver du i din browser i adressefeltet www.torslev-skole.dk Derpå får I dette skærmbillede og klikker

Læs mere

Vejledning På bordene ligger omslag til din besvarelse, med dit navn på. Sæt dig ved bordet med dit omslag.

Vejledning På bordene ligger omslag til din besvarelse, med dit navn på. Sæt dig ved bordet med dit omslag. Vejledning 2017 Eksamen Indhold: 1. Ved prøvens begyndelse 2. Under prøven 3. Aflevering af din besvarelse 4. Regler for eksamen generelt 5. Brug af computer 6. Brug af ordbøger 7. Udeblivelse og snyd

Læs mere

Lønområdet tast kun én gang

Lønområdet tast kun én gang Lønområdet tast kun én gang Skal I i udbud med jeres lønsystem? Kig på jeres arbejdsgange og hent gevinsten hjem Arbejdsgangsbanken og KLK En genvej til effektivisering på lønområdet En undersøgelse fra

Læs mere

Vejledning i håndtering af medicinskema i EKJ

Vejledning i håndtering af medicinskema i EKJ Dokumenttype: Amtslig administrativ vejledning Udarbejdet af: Arbejdsgruppe om medicinhåndtering i Den Fælles Kvalitetsmodel Gældende fra: 15.06.2006 Standarder: Korrekt overførelse af medicinordination;

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 9. oktober 2014 Plejecenter Christians Have, Kommunal del

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 9. oktober 2014 Plejecenter Christians Have, Kommunal del SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn den 9. oktober 2014 Plejecenter Christians Have, Kommunal del Solrød kommune aflagde den 9. oktober 2014, uanmeldt tilsyn

Læs mere

IT-SIKKERHEDSVEJLEDNING IT-SIKKERHED ER OGSÅ DIT ANSVAR

IT-SIKKERHEDSVEJLEDNING IT-SIKKERHED ER OGSÅ DIT ANSVAR IT-SIKKERHEDSVEJLEDNING IT-SIKKERHED ER OGSÅ DIT ANSVAR 1 HUSK n Adgangskoder må ikke videregives til andre. n Andre må ikke anvende din personlige bruger-id. n Ved mistanke om, at andre har fået kendskab

Læs mere

Care Borgerportal Esbjerg Kommune. Vejledning. 9. februar 2012 1

Care Borgerportal Esbjerg Kommune. Vejledning. 9. februar 2012 1 Care Borgerportal Esbjerg Kommune Vejledning 9. februar 2012 1 Indhold 1. Indledning 3 2. Anmod om adgang 4 Hvem kan få adgang... 4 Sådan søger du om adgang... 4 3. Log ind 7 Det kan du se... 7 Vælg borger...

Læs mere

Referat: Dato: 28/11 2011. Tidspunkt: 18.00 Sted: Ellekildevej. Efter mødet spiser vi mad fra Rikkes cafe.

Referat: Dato: 28/11 2011. Tidspunkt: 18.00 Sted: Ellekildevej. Efter mødet spiser vi mad fra Rikkes cafe. Referat: Dato: 28/11 2011 Tidspunkt: 18.00 Sted: Ellekildevej Efter mødet spiser vi mad fra Rikkes cafe. Fremmødte: Alle. Afbud: Punkter til evt. Ingen. Godkendelse af referat fra sidste møde. Godkendt.

Læs mere

Fyrvejen Nykøbing Mors. Udført den 30. september 2013 af: Dorte M. Jensen

Fyrvejen Nykøbing Mors. Udført den 30. september 2013 af: Dorte M. Jensen Regionshuset Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst Tlf. 96 35 10 00 Specialsektor@rn.dk www.specialsektor.rn.dk Anmeldt økonomisk tilsyn på: Rehabiliteringscentret Strandgården Fyrvejen 65 7900 Nykøbing

Læs mere

Privatlivspolitik for Hjernesagen

Privatlivspolitik for Hjernesagen Privatlivspolitik for Hjernesagen Vi tager ansvaret for dine oplysninger alvorligt Når du bliver medlem hos Hjernesagen, så giver du os en række personlige oplysninger, som vi skal behandle ansvarligt.

Læs mere

Forretningsgang for rådgivning

Forretningsgang for rådgivning FinansSparring er uvildig økonomisk rådgivning til private - til dig der har brug for et godt råd til at få råd. FinansSparring ApS Kragelundvænget 135 7080 Børkop Din vej til større overblik og mere overskud

Læs mere

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg:

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg: RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Tilsyn med private opholdssteder og botilbud Møde med: Ganerbo Klostervej 108 6900 Skjern Mødedato: Torsdag den 18. december 2014 Mødedeltagere: Fra Ganerbo: Pædagog Karen ansat

Læs mere

Ansøgningsskema: Godkendelse af nye sociale tilbud

Ansøgningsskema: Godkendelse af nye sociale tilbud Ansøgningsskema: Godkendelse af nye sociale tilbud Praktiske oplysninger Uddrag af 5: Socialtilsynet træffer efter ansøgning afgørelse om godkendelse som generelt egnet af sociale tilbud mv., jf. 4, på

Læs mere

Kl. mikrobiologisk afdeling Side 1 af 15 Hvidovre Hospital vers.1.6

Kl. mikrobiologisk afdeling Side 1 af 15 Hvidovre Hospital vers.1.6 Kl. mikrobiologisk afdeling Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse: Generelt om WWBakt...3 Brugere...3 Anvendelse af patientoplysninger....3 Adgang til programmet...3 Anbefalet skærmindstilling....3 Log på programmet...4

Læs mere

Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn den 15/12 2008 på Områdecentret Kristianslyst

Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn den 15/12 2008 på Områdecentret Kristianslyst Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn den 15/12 2008 på Områdecentret Kristianslyst Tilsynsskemaet følger de områder, der ifølge bekendtgørelsen som minimum skal afdækkes ved tilsynet. Beboerne Bemærkninger

Læs mere

Patienter der ikke blev indkaldt til kontroller fordi henvisninger, ordinationer, journaler m.v. blev væk i systemet

Patienter der ikke blev indkaldt til kontroller fordi henvisninger, ordinationer, journaler m.v. blev væk i systemet Hospitalsenheden Vest Patienter der ikke blev indkaldt til kontroller fordi henvisninger, ordinationer, journaler m.v. blev væk i systemet Analyse af arbejdsprocesser i U-kir afdeling Regionshospitalet

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Søndervang Plejecenter den 17. april 2013

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Søndervang Plejecenter den 17. april 2013 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Søndervang Plejecenter den Centerleder Lennart Christiansen Tilsynet blev udført af konsulent Annelise Dehn og ekstern sygeplejefaglig konsulent Grethe Østergaard-Nielsen

Læs mere

Retnings. for arkivering

Retnings. for arkivering Retnings linjer for arkivering Indhold Retningslinjer for arkivering i Københavns Kommune 5 1. Hvorfor arkiverer vi og hvem gør det? 6 1.1 Hvorfor arkiverer vi? 6 1.2 Hvad arkiverer vi? 6 1.3 Hvem arkiverer?

Læs mere

Vejledning til online lønindberetning for aftenskoler

Vejledning til online lønindberetning for aftenskoler Vejledning til online lønindberetning for aftenskoler Pr. 5-01-2017 1 Generelt om udfyldelse af formularen. Lønindberetning fra aftenskolerne skal fra 1. jan 2017 udfyldes hver måned online. Systemet er

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 19. juni 2013 blev der i sag 184-2012 KK mod Ejendomsmæglerfirmaet AA A/S afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 19. juni 2012 har KK indbragt ejendomsmæglerfirmaet AA A/S og ejendomsmægler YY for

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune. Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00

Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune. Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Støtte- og

Læs mere

Vejledning til indberetning af oplysninger om handicappede og udsatte voksne til Danmarks Statistik via Webløsning

Vejledning til indberetning af oplysninger om handicappede og udsatte voksne til Danmarks Statistik via Webløsning Vejledning til indberetning af oplysninger om handicappede og udsatte voksne til Danmarks Statistik via Webløsning Version 6 side 1 Indhold Indledning... 3 Baggrund... 3 Start indberetninger... 4 Kontaktoplysninger...

Læs mere

Referat. Fra Brugerrådsmøde den 14. november 2011 kl. 17.00 til 19.30 på Parkvej 10, 2750 Ballerup.

Referat. Fra Brugerrådsmøde den 14. november 2011 kl. 17.00 til 19.30 på Parkvej 10, 2750 Ballerup. Referat Fra Brugerrådsmøde den 14. november 2011 kl. 17.00 til 19.30 på Parkvej 10, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsordenen. Godkendt 2. Godkendelse af referat fra sidste møde. Godkendt.

Læs mere

Politik for Elektronisk Sags- og dokumenthåndtering Godkendt af Styregruppen for edoc

Politik for Elektronisk Sags- og dokumenthåndtering Godkendt af Styregruppen for edoc Politik for Elektronisk Sags- og dokumenthåndtering Godkendt af Styregruppen for edoc Politik for Elektronisk Sags- og Dokumenthåndtering i Region Nordjylland (ESDH) Lovgivning/aftalegrundlag Politikken

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn hos borgere, der ikke bor på plejecenter

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn hos borgere, der ikke bor på plejecenter Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn hos borgere, der ikke bor på plejecenter Faxe Nord den 23. september 2013 Kommunal leverandør af hjemmepleje Tilsynet blev udført af konsulent Annelise Dehn og ekstern

Læs mere

Borgere må gerne sende papirdokumentation, selvom de søger om boligstøtte digitalt

Borgere må gerne sende papirdokumentation, selvom de søger om boligstøtte digitalt Til alle kommuner 11. juli 2013 Ref. nr.: Oplys venligst ved Nyhedsbrev fra Boligstøtte Udbetaling Danmark henvendelse Dette er det første nyhedsbrev om boligstøtte fra Udbetaling Danmark. Vi vil fremadrettet

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: STU (Særligt Tilrettelagt Undervisning) Klub jf. sl 104

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: STU (Særligt Tilrettelagt Undervisning) Klub jf. sl 104 TILSYNSRAPPORT Tilbud: STU (Særligt Tilrettelagt Undervisning) Klub jf. sl 104 Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger at tilbuddets fysiske standard følger generelle

Læs mere

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA NOTAT Forenklet model for tilskud til BPA Indledning Kommunerne har administrative byrder ved sagsbehandling i sager vedr. borgerstyret personlig assistance (BPA). Tilsvarende oplever borgerne, der modtager

Læs mere

Mødested: Administrationen Botilbud Ebberød: Sophie Magdelenes vej Godkendelse af referat fra mødet den 26. marts 2014.

Mødested: Administrationen Botilbud Ebberød: Sophie Magdelenes vej Godkendelse af referat fra mødet den 26. marts 2014. Referat af møde i pårørenderådet ved Botilbud Ebberød tirsdag den 10. juni klokken 16.30 19.30. Mødested: Administrationen Botilbud Ebberød: Sophie Magdelenes vej 12. Medlemmer: Jørgen Egholm, Gitte Søgaard,

Læs mere

Information til forældre og pårørende

Information til forældre og pårørende Information til forældre og pårørende Marjatta Strandvejen 15 4733 Tappernøje Tlf. 5596 5119 marjatta@marjatta.dk www.marjatta.dk Informationspjecen er udgivet af Marjattas Driftfond April 2013. Indledning

Læs mere

Ansættelse af ny medarbejder - Månedsløn

Ansættelse af ny medarbejder - Månedsløn Vejledning HR-centret 13.10.2014 Ansættelse af ny medarbejder - Månedsløn Ansættelse af fast medarbejder både indenfor og udenfor overenskomst og forhåndsaftale. Med indenfor overenskomst og forhåndsaftale

Læs mere

Tirsdag Morgen nr. 3-2007. Personalepolitikken i Syddjurs Kommune. Vinteren kom til Syddjurs

Tirsdag Morgen nr. 3-2007. Personalepolitikken i Syddjurs Kommune. Vinteren kom til Syddjurs Vinteren kom til Syddjurs Nogen måtte have gang i skovlene for at lave en passage til personaleindgangen i Borgerservicen i Rønde da sneen lå meterhøj på parkeringspladsen. Personalepolitikken i Syddjurs

Læs mere

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Nord. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 17. November 2015 kl

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Nord. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 17. November 2015 kl Hvidovre kommune Børn og Velfærd Sundheds- og Træningsafdelingen Visitationen visitationen@hvidovre.dk November 2015 Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Nord Dato og tidspunkt for tilsyn:

Læs mere

Vejledning til kommunerne om kontrol af elever indskrevet på en fri grundskole 5. september 2016

Vejledning til kommunerne om kontrol af elever indskrevet på en fri grundskole 5. september 2016 Vejledning til kommunerne om kontrol af elever indskrevet på en fri grundskole 5. september 2016 Indholdsfortegnelse Log på systemet... 2 Navigation mellem skærmbilleder og på skærmbillede... 3 Godkendelse

Læs mere

mininstitution vejledning til forældre... 2 Sådan logger du på systemet... 3 Sådan opsætter du din profil på mininstitution... 5

mininstitution vejledning til forældre... 2 Sådan logger du på systemet... 3 Sådan opsætter du din profil på mininstitution... 5 Indhold mininstitution vejledning til forældre... 2 Sådan logger du på systemet... 3 Sådan opsætter du din profil på mininstitution... 5 Sådan registrerer du oplysninger om dit barn... 6 Sådan oprettes

Læs mere

Formålet er at se på sammenhænge mellem visiterede ydelser, metoder og indsats.

Formålet er at se på sammenhænge mellem visiterede ydelser, metoder og indsats. Tilsyn Uanmeldt tilsyn 29. oktober 2014 Bostøtte korpset Leder Mette Raabjerg Tilsynsførende Mia Gry Mortensen Tilsynsførende Hanne Vesterbæk Fogdal Tilsynsførende Pia Bjerring Strandbygaard Tilsynet 2014

Læs mere

REVISION AF ESDH I ESBJERG KOMMUNE MED UDGANGSPPUNKT I ACADRE. ESDH-systemet Acadre KL-journalplanen

REVISION AF ESDH I ESBJERG KOMMUNE MED UDGANGSPPUNKT I ACADRE. ESDH-systemet Acadre KL-journalplanen REVISION AF ESDH I ESBJERG KOMMUNE MED UDGANGSPPUNKT I ACADRE ESDH-systemet Acadre KL-journalplanen Baggrund Lang rejse med forskellige systemer tilbage fra 1989 Esbjerg Byhistoriske Arkiv blev indblandet

Læs mere

Velkommen i praktik Skredsande Center for Handicap Holstebro Kommune

Velkommen i praktik Skredsande Center for Handicap Holstebro Kommune Velkommen i praktik Skredsande Center for Handicap Holstebro Kommune Praktikbeskrivelse Skredsande, afd. A og hjerneskadeteamet Maj 2016 1 Hvad er Skredsande, Center for Handicap? Skredsande, Center for

Læs mere

S2. Førtidspension S2.1 Ansøgning om førtidspension

S2. Førtidspension S2.1 Ansøgning om førtidspension S2. Førtidspension S2. Førtidspension ANSØGNING OM FØRTIDSPENSION REVURDERING AF TILKENDT FØRTIDSPENSION ARBEJDSEVNEVURDERING EFTER ENDT REVALIDERING Skriftlig beskrivelse 1. Borgeren eller dennes værge

Læs mere

Dokumenter og mails. - Arkivering af dokumenter og mails på sagen

Dokumenter og mails. - Arkivering af dokumenter og mails på sagen Dokumenter og mails - Arkivering af dokumenter og mails på sagen Denne guide er lavet for at vise hvordan, man arkivere dokumenter og mails fra Outlook og mails fra C&B i sagens filmappe. Arkivering af

Læs mere

Der foreligger et ydelseskatalog fra 2006. Fremadrettet har vi valgt at fokusere på en fyldest gørende service deklaration.

Der foreligger et ydelseskatalog fra 2006. Fremadrettet har vi valgt at fokusere på en fyldest gørende service deklaration. Ældre og handicap Handlingsplan efter tilsyn Efter hvert tilsyn skal institutionen udarbejde en handlingsplan indenfor en måned efter modtagelse af rapport. Hvis der modtages rapporter, hvor der peges

Læs mere

E-mail politik for FOA Nordsjælland

E-mail politik for FOA Nordsjælland E-mail politik for FOA Nordsjælland Da det er FOA Nordsjællands holdning, at vi i størst mulig omfang skal anvende elektronisk kommunikation, har vi udformet en e-mail politik med henblik på at sikre såvel

Læs mere

Oversigt over de 62 forenklingsforslag i projekt administrativ forenkling samt status for gennemførelse pr. februar 2010

Oversigt over de 62 forenklingsforslag i projekt administrativ forenkling samt status for gennemførelse pr. februar 2010 Oversigt over de 62 forenklingsforslag i projekt administrativ forenkling samt status for gennemførelse pr. februar 2010 Emne Nr Forslag Samarbejde og rollefordeling Organ i- sering Kommunikation & information

Læs mere

VTC. Vejledning til VTC-registrering. for medarbejder. Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø 09.03.2015 Version 4

VTC. Vejledning til VTC-registrering. for medarbejder. Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø 09.03.2015 Version 4 VTC Vejledning til VTC-registrering for medarbejder Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø 09.03.2015 Version 4 Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til Arbejdsmiljøsystemet...3 2. Medarbejderstartside...4 3. Udfyld

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Reflekterende gennemgang af skriftligt materiale: Formålet er at kontrollere om dokumentationen har en professionel og faglig tilgang

Reflekterende gennemgang af skriftligt materiale: Formålet er at kontrollere om dokumentationen har en professionel og faglig tilgang Tilsyn Anmeldt den. 6. marts 2013 Rehabiliteringscenteret Brændgårdsvej 20 B 7400 Herning Leder: Kirsten Svendsen Tilbuddets navn og adresse Tilbuddets målgruppe Tilbuddets leder Tilsynsførende Dato for

Læs mere

Projekt administrativ forenkling - status på de 62 delprojekter, maj 2009

Projekt administrativ forenkling - status på de 62 delprojekter, maj 2009 forenkling - status på de 62 delprojekter, maj 2009 Samarbejde og rollefordeling Organisering Kommunikation & information Nr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Udarbejdelse af arbejdsgangsbeskrivelser (1) Tydeliggørelse

Læs mere

Digital Post og særligt svage borgergrupper

Digital Post og særligt svage borgergrupper Digital Post og særligt svage borgergrupper Vejledning til kommunerne om håndtering af svage borgergrupper i forbindelse med indførelsen af Offentlig Digital Post. Version: 1.0 Udarbejdet: april 2014 Udarbejdet

Læs mere