INDHOLDSFORTEGNELSE. socialpsykiatrien sagahåndtering bemærkninger CFA center for afhængighed sagshåndtering...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLDSFORTEGNELSE. socialpsykiatrien... 3. sagahåndtering... 3. bemærkninger... 4. CFA center for afhængighed... 4. sagshåndtering..."

Transkript

1

2 INDHOLDSFORTEGNELSE socialpsykiatrien... 3 sagahåndtering... 3 bemærkninger... 4 CFA center for afhængighed... 4 sagshåndtering... 4 Bemærkninger... 5 Kvindekrisecenter hjemmet... 6 sagshåndtering... 6 bemærkninger... 7 Forsorgshjemmet saxenhøj... 8 sagshåndtering... 8 bemærkninger... 9 Handicap guldborgsund sagshåndtering bemærkninger: Marie grubbe skolen og stu guldborgsund sagshåndtering bemærkninger Den sociale virksomhed guldborgsund sagshåndtering bemækrninger Bilag bilag

3 Bilag Bilag bilag bilag bilag bilag bilag bilag bilag bilag bilag

4 SOCIALPSYKIATRIEN Jeg besøgte Birgit Rasmussen, som er administrativ medarbejder, den 15/ på adressen Nørrevang 24. Jeg fik tilsendt arbejdsgange før vores møde for 85 samt 107/108 (bilag 1). SAGAHÅNDTERING Birgit Rasmussen oplyste, at arbejdsbeskrivelsen (bilag 1) er udarbejdet for 5-6 år siden. Den opdateres minimum en gang om året, eller hvis der sker ændringer i sagshåndteringen. Materiale vedr. 85 bliver sendt til administrationen, hvor Birgit videresender det til det udførende personale. Materialet bliver gemt i ringbind på Birgits kontor, og ligeledes gemmer hun mails (med vedhæftede filer) i Outlook. Det udførende personale, som modtager materiale fra Birgit, printer materialet ud, og gemmer det i arkivskabe på kontoret samt i borgersagen, som ligger på det personlige drev eller fællesdrevet. Der ligger en borgerliste på fællesdrevet, som både administrationen og det udførende personale har adgang til. Det er vha. denne liste, at Birgit udsender data til det udførende personale. På listen står alle borgerne fordelt på teams, udførende personale samt visitator. Birgit opdaterer i øvrigt listen ved nye sager. Hvis hun holder ferie eller er syg, opdateres listen ikke i mellemtiden. Modtages fysisk post, bliver den scannet ind, og herefter er det samme procedure som ovenfor. Det skal tilføjes, at det er ekstremt sjældent der modtages fysisk post. Hvis Birgit er syg eller holder ferie, er det Jette Gravgaard der står for udsendelsen af post til det udførende personale. Personalet har adgang til et personligt drev, hvor mange har deres borgersager, samt til et fællesdrev, hvor der ligeledes, i nogle teams, er adgang til borgersager. Der er ikke ensartet forretningsgange for dette. Dvs. nogle teams har sørget for, at det hele ligger på fællesdrevet, mens andre har det på det personlige drev. Herudover er der oprettet mapper på fællesdrevet for bl.a. ledelsen, hvor der er budgetter, personalelister mv. Denne mappe er begrænset i sin adgang til ledelsen. Birgit oplyste, at det udførende personale skriver borgernotater i Word, som bliver gemt på enten fællesdrev, personlige drev eller USB-stik). Tidligere blev disse notater skrevet i kinabøger, men dette stoppede for et par år siden. Kinabøger som stadig er relevante for en borgersag, ligger i den fysiske sag i arkivskabe. Dvs. de findes kun fysisk. Der kan i det hele taget godt være papirsager, som ikke er lagt på computeren. Der findes igangværende sager, som er påbegyndt inden data blev behandlet elektronisk. I sådanne tilfælde, er det op til den enkelte hvordan det opbevares. (om det ligger i papirsagen, eller om det er scannet ind og lagt elektronisk.) En sag afsluttes, når en borger ikke længere modtager støtte, eller ved dødsfald. Der sorteres i materialet, og det som ikke skal gemmes, bliver makuleret. De har udarbejdet en plan for, hvordan de sorterer i materialet, og hvornår sagerne kasseres (se bilag 2). De har ikke ensartede forretningsgange for opbevaringen af afsluttede sager. Nogle teams har lavet en elektronisk mappe for de afsluttede borgersager på fællesdrevet. Andre har dem liggende på personlige drev, eller i arkivskuffer på kontoret. Hvis en borger tidligere har modtaget støtte, og på ny visiteres hertil, oprettes en ny sag. Dvs. en afsluttet sag genåbnes ikke. Når en borgersag har været inaktiv i 5 år makuleres den.

5 4 I PCD bliver ind- og udskrivning registreret for 107 og 108. Ligeledes registreres stamdata på borgeren. Herudover benyttes PCD ikke. (bilag 1) BEMÆRKNINGER Der er på mange punkter ikke entydige arbejdsgange. Det er op til det enkelte team, hvorledes de vil opbevare deres borgersager. Det er en svaghed, at borgersager opbevares på personlige drev, da data derfor ikke er let tilgængelig for andre ved ferie, sygdom eller andet. At data bliver gemt på en USB-stik er ikke optimalt, da en sådan kan gå i stykker, og data derfor vil gå tabt. Det er i øvrigt i strid med Guldborgsund Kommunes IT-politik, at data opbevares på sådanne medier, da der ikke foretages backup af data (både gældende for personlige drev og USB-stik). Det skal noteres, at risikoen for data tab ikke er stor. Langt størstedelen af data er gemt både på papir og på computer. Data er både hos udførende personale, i administrationen og hos visitator. Dvs. data kan findes mange steder. Jeg vil anbefale man får ensrettet behandlingen af data, så sagsbehandlingen foregår på samme måde, i de forskellige teams. Det vil alt andet lige mindske risikoen for fejl, samt minimere et evt. tidsforbrug i sagsbehandlingen ved fx aktindsigt. Ved håndtering af data, som kun ligger på papir (dem af ældre dato), vil jeg foreslå man laver en ensartet arbejdsgang for behandlingen heraf. Der er på sin vis ikke noget i vejen for, at data ligger i en papirsag, men man skal kunne finde frem til den. Er der ikke entydige arbejdsgange for opbevaringen, er risikoen for tab af data større, og det vil som minimum kræve et større arbejde at fremfinde data. Der er ifølge Birgit stor usikkerhed, hvad angår reglerne for arkivering. De så gerne, at der blev udarbejdet klare instrukser for dette. De har tidligere modtaget en skrivelse fra Stadsarkivar Christian Frederiksen, men de har svært ved at gennemskue hvad de skal. Som det er nu, bliver alt vedr. borgersagerne makuleret 5 år efter afslutning. Det skal dog noteres, at der kun er tale om papirsager, og ikke om de elektroniske sager. Der er fra Kommunens side et ønske om, at man ikke opbevarer data på fællesdrev, personligtdrev, USB-stik eller lignende. Sådanne data ønskes opbevaret i IT-systemer. Da institutionen tilsyneladende har adgang til Acadre, ville det have været optimalt, hvis data var opbevaret her. Ovenstående problemetik skulle gerne løse sig selv ved indførelsen af EKJ. Guldborgsund Kommune ønsker merbevaring af personalesager fra teamleder- til chefniveau. Da personalesager generelt ligger hos HR & Personale, burde det ikke være et problem. Vedlagt er i øvrigt udfyldt skema vedr. datastrøm. (indeholder beskrivelse af sagstyper, IT-systemer, digitale data, papirsager osv. (bilag 3) CFA CENTER FOR AFHÆNGIGHED Jeg har den 16/ besøgt CFA på deres adresse Nørregade 21 A. Jeg talte med administrativ medarbejder Connie B. Pedersen SAGSHÅNDTERING På CFA anvender behandlerne IT-systemet NOVAX Misbrugsbehandling. Dette system er et journalsystem, som giver et overblik over patientens behandlingsforløb og medicin. Systemet er ifølge stadsarkivar Christian Frederiksen bevaringsværdigt, og systemet blev taget i brug den 4/ Herudover anvendes KMD-Opus til økonomistyring.

6 5 CFA anvender ikke andre IT-systemer da man bl.a. mente, at Acadre ikke var sikkert nok. Det vil sige, at alt stadig er på papir. Der kan godt ligge journalnotater i elektroniske mapper, som er gemt i Outlook. Der er ingen procedurer og garanti herfor, da det er individuelt. Ifølge Connie er der ingen nedskrevne arbejdsgange, men sagsforløbet ser efter hendes udsagn således ud: Borgeren kommer ind, og der bliver noteret stamdata, og sagen oprettes fysisk. Herefter fører behandlerne løbende journalnotater (journalnotater fra sygeplejerske og læge ligger både fysisk og i NOVAX). Herudover ligger der diverse indgående post som blodprøver osv. (generelt får de ikke særlig meget post). Sagerne er låst inde i et arkivskab, hvor de hænger i hængemapper. Sagerne er emneopdelt vha. farvede omslag, hvor det nyeste lægges forrest. Når behandler skriver notat, bliver det sendt til administrationen, som journaliserer det. Der er ingen nedskrevne procedurer for hvor lang tid der går, før notatet bliver sendt til administrationen. Ifølge Connie sker det ret hurtigt og man har en mundtlig procedure, der hedder inden for en uge (som oftest går det hurtigere). Behandlerne kører også ud til borgere på forsorgshjemmet Saxenhøj. Notater fra disse borgere er ligeledes at finde på adressen Nørregade 21 A. De igangværende sager hænger, som tidligere nævnt, i arkivskabe. De hænger i alfabetisk rækkefølge efter borgerens navn. I Skabene er der både ind- og udskrevne sager. Dette skyldes at mange borgere kommer igen, og sagen derfor åbnes på ny. Dvs. der oprettes ikke en ny sag, hvis borgeren er kendt i systemet. Sagerne lukkes, når en borger er færdigbehandlet eller hvis pågældende udebliver flere gange. Har sagen været passiv igennem længere tid, eller dør borgeren, bliver hele sagen arkiveret. Arkivet består af aflåste arkivskabe (15 skuffer). De er, ligesom de aktive sager, i alfabetisk rækkefølge. De aktive sager er placeret på stofmisbrugsafdelingen og alkoholmisbrugsafdelingen. Arkivet er på 1. sal på alkoholmisbrugsafdelingen. Der bliver løbende ført borgerlister, med borgerens stamdata. Den første og sidste liste fra året bliver gemt, så de har alle borgere med fra året, og dataene kan også bruges til statistik. Herefter arkiveres Listerne. De har lister tilbage fra 2007 (kommunesammenlægningen) Disse lister er også placeret aflåst i skabe. Der er som tidligere nævnt ingen procedure for, hvad der bliver gemt, men de kasserer ikke noget, og smider ikke noget ud efter fx 5 eller 10 år, da de er usikre på, hvad de må kasserer. De vil rigtig gerne have nogle retningslinjer for, hvorledes sagsbehandlingen på dette område skal være. I forhold til implementeringen af EKJ er planen, at det skal være fuldt integreret fra den 1/ Dvs. at alle nye sager oprettes i dette system, og herefter oprettes der ikke nye papirsager. De vil stadig have igangværende sager på papir (dem fra før 1/1 2015), planen er dog at det relevante materiale skal scannes ind. Udover borgersagerne, er der også personalesager (det administrative). Dette opbevares ligeledes på papir i aflåste skabe. Det drejer sig fx om ferieplaner, mus-samtaler osv. Udfyldt skema vedr. datastrøm er vedlagt som bilag 4. BEMÆRKNINGER De har ingen skriftlige arbejdsgange, hvilket efter min vurdering ville være en god idé. Ved ikke at have nedskrevne arbejdsgange er der større risiko for data tab som følge af ferie, sygdom, fyring/nyansættelse osv.. Det risikeres, at personalet behandler sagerne forskelligt. Derved kan det tage længere tid, at fremfinde materiale. Acadre er, efter hvad de har oplyst, ikke sikkert nok til opbevaring af data, hvorfor man ikke har anvendt et IT-system.

7 6 De drøfter om ældre materiale skal scannes ind i EKJ, når det er implementeret. Jeg vil anbefale, at der er en klar skillelinje mellem papirsager og elektroniske sager. Hvis materiale både findes fysisk og elektronisk, stiger risikoen for, at fejl indfinder sig ved fx aktindsigt, da det ikke er klarlagt hvor data ligger. De skal være opmærksomme på, at Guldborgsund Kommune ønsker merbevaring af personalesager fra teamlederniveau, til og med chefniveau. Det skal bemærkes, at disse data gerne skulle ligge hos HR & Personale. KVINDEKRISECENTER HJEMMET Jeg har den 23/ besøgt kvindekrisecentret Hjemmet. Jeg talte med forstander Sabine Heun. De anvender IT-systemet Danjournal, som blev taget i brug 1/ Dette system anvender de til journalskrivning. De kan også gemme dokumenter, men det gør de ikke. Systemet kører over internettet, og Danjournal sørger for, at der tages backup af data hver dag. SAGSHÅNDTERING Der er aktuelt ikke planer for implementering af EKJ. Der er ingen nedskrevne forretningsgange, men datastrømmen forløber således, ifølge forstander Sabine Heun: Ved en kvindes ankomst til krisecenteret, bliver dette noteret på skemaet persondata, som bliver lagt i den oprettede sag. Ved oprettelse af persondata bliver cpr-nr. noteret, medmindre borgeren ønsker at være anonym. Sagen bliver lagt i en hængemappe i et arkivskab. Ofte ligger kvindernes post også i sagen, da krisecenteret opbevarer posten i det tilfælde, hvor kvinden ikke kan overskue det. Ved indskrivning skriver kvinden under på en samtykkeerklæring vedr. krisecenterets videregivelse af data til myndigheder osv. Når kvinden er klar til det (typisk efter ca. 14 dage), påbegyndes en opholdsplan (som også er et skema), hvor det noteres, hvad det forventede forløb for kvinden er. De aktive sager, dem der er indskrevet, hænger i de øverste arkivskuffer, og kan findes via kvindens fornavn + værelsesnummer. De afsluttede sager (de udskrevne), er nederst i arkivskabet, hvor de er sat i mapper inddelt pr. år. Når en kvinde udskrives, sorteres materialet i sagen. Kvinden får sin post, og det der ikke skal gemmes, bliver makuleret. Af materiale der bevares er fx personstamdata, opholdsplan, samtykkeerklæring, og hvad der ellers kan være relevant. En kvinde der er udskrevet, er nødvendigvis ikke en afsluttet sag, da der fx kan være forhold vedr. en retssag eller lignende der gør, at der stadig kommer materiale. Disse data lægges i sagen, inden den afsluttes. Kommer en kvinde retur til krisecenteret efter udskrivning, oprettes en ny sag på vedkommende. Dvs. en afsluttet sag bliver ikke åbnet igen. Sabine har, udover mapperne over udskrevne borgere, en liste over hvem der har været på krisecenteret. Dette data bruges bl.a. til indberetning til kommunen. Listen er på Sabines personlige drev, og er derfor ikke tilgængelig for andre. Der bliver ført journal (som i krisecenterets tilfælde er en beskrivelse af sagsforløbet) hver dag. I journalen bliver der noteret opfølgning på borgeren, opholdsplan osv.. Journalen skrives i IT-systemet Danjournal. De skriver notat om dagens forløb for krisecenteret, i en elektronisk kinabog. Er der specielle bemærkninger vedr. en kvinde, bliver det noteret særskilt på kvindens sag. Kvinderne er oprettet i systemet med fornavn + værelsesnummer. Når en kvinde bliver udskrevet, gemmes journalen i en mappe for udskrevne kvinder i Danjournal. Som det er nu, bliver der ikke slettet data fra systemet.

8 7 Før implementeringen af Danjournal, blev alle notater ført i Kinabøger (fysiske). Disse Kinabøger er gemt i et aflåst skab og går, ifølge Sabine, tilbage til ca. år Sabine oplyste, at sorteret data ikke bliver smidt ud. Sorteret data er i hvert fald gemt fra da Sabine startede (5½år siden). Herudover ligger der også en masse data, fra før den tid i aflåste skabe. Inden indførslen af et elektronisk arkiv, blev journaler skrevet ned på papir. Når kvinderne blev udskrevet, blev de personlige journaler makuleret. Da Sabine mente, det ikke var hensigtsmæssigt, har de siden 2012 (omkring marts) skrevet notater på PC, og gemt dem på en USB-pin, som er låst inde i et nøgleskab. Dvs. der ligger borgerjournaler på denne USB-pin fra primo 2012 til ultimo Personalet fører en log-bog hvor de noterer henvendelser generelt. Denne log-bog er kun til internt brug. De fleste henvendelser er fra kvinder, men kan også være fra fx myndigheder eller familie. Sabine fortalte, at der ikke udleverer data til fx myndigheder, før de har bekræftet deres identitet. Verificering af identitet kan fx ske via fremsendelse af mail. Herudover skal de også oplyse formål med brugen af data. I den førnævnte log-bog, bliver notaterne nedskrevet i kronologisk rækkefølge og gemmes pr. år. Udover data skrives i kronologisk rækkefølge, er det ikke muligt at søge henvendelser frem på anden vis, end at bladre bogen igennem. Foruden at henvendelserne bliver registret i personalets interne log-bog, bliver den også indberettet til Socialstyrelsen. Data bliver også brugt til at føre statistik, hvor der bl.a. kan udarbejdes analyser i forhold til spidsbelastningsperioder, hvem der hovedsageligt henvender sig osv. Når der kommer post til Krisecenteret (ikke til borgerne), bliver det lagt på Sabines bord, der gennemgår posten, og foretager sig det nødvendige. Når Sabine holder ferie eller er syg, er det stedfortræderen der varetager opgaven. Udover borgersager, har krisecenteret også en mappe vedr. personalet, hvor de mest relevante informationer ligger. Selve personalesagen findes hos HR & personale. BEMÆRKNINGER Der er ingen nedskrevne arbejdsgange, i forhold til oprettelse af borgersager. Der kunne med fordel udarbejdes en arbejdsgangsbeskrivelse til brugen af Danjournal. Ved ikke at have nedskrevne arbejdsgange, er risikoen for misforståelser i forhold til håndteringen af Danjournal større, og derved er risikoen for fejl, og evt. data tab større. Der er ikke noget decideret system for, at fremfinde data vedr. borgere. Det er ikke så problematisk, da der er meget få borgersager. Der er plads til 7 kvinder + deres børn. Ifølge Sabine Heun har de indtil den 23/ haft lidt under 30 kvinder indlogeret på hjemmet. Det kan overvejes, om der kunne gøres noget for, at lette data søgningen i forhold til borgersager (specielt de afsluttede). Der skal dog tages hensyn til det forhold, at krisecentret er en smule begrænset i muligheden for søgning, da nogle borgere er anonyme. Det er også derfor, at man kun anvender fornavn + værelsesnummer, til sagerne. Dvs. man har ikke mulighed for at anvende cpr-nr. som søgemiddel, og heller ikke det fulde navn. Sabine er i tvivl i forhold til opbevaring af journalnotater på borgere. Hun ved ikke om de må opbevare notater for de borgere, som er blevet udskrevet. Der tænkes i den situation hvor de ikke har fået en samtykkeerklæring (kun et problem fra tidligere sager, hvor de ikke fik indhentet erklæringer på alle kvinder). Borgerlister opbevares på personligt drev hvilket ikke er optimalt. Det er i strid med Guldborgsund Kommunes IT-politik at opbevare data på personlige drev, samt på USB-stiks, da der ikke foretages backup af dataen. Sabine anvender det personlige drev, da hun derved begrænser adgangen til dataen. Det kan overvejes at benytte Danjournal i stedet (hvis muligt) da der foretages backup af data. Ligeledes er det som førnævnt ikke optimalt, at de benytter et USB-stik til opbevaring af data. I forhold til log-bogen, hvor henvendelserne noteres, virker det svært at genfremfinde data. Det virker ikke effektivt, at man skal bladre rundt for at finde henvendelserne. Man kunne overveje at fører noget på

9 8 computer, hvor man kunne lave søgning på fx dato, eller en log-bog pr. måned, eller noget helt tredje. Sabine Heun mener, at det virker okay, og hun kan ikke lige finde på alternativer. FORSORGSHJEMMET SAXENHØJ Jeg har den 29/ besøgt Forsorgshjemmet Saxenhøj. Deltagende på mødet var fra Parkvej 37: Rasmus Malik Tausen Nielsen og Sheila Ettrup Vind. Fra Forsorgshjemmet deltog: Erik Søndergaard, Allan Schødts Sell og Lajla B. Næss. Jeg har fået udleveret udfyldt skema fra Erik Søndergaard (se bilag 5). Det skal nævnes, at Erik ikke havde fået noteret KMD Opus og KMD-vagtplan på listen. Herudover har jeg modtaget retningslinjer for brugen af PCD i forhold til borgerjournal og døgnrapport (bilag 6) Foruden de modtagne arbejdsgange, er der stort set ikke nogen. De arbejdsgangsbeskrivelser der er, bliver opdateret en gang om året. De fleste arbejdsgange er meget rutineprægede, og de forsøges indført igennem introduktionsforløb (ved ansættelse). Herudover forsøger man bedst muligt, at sætte de urutinerede medarbejdere sammen med de rutinerede som en del af oplæringen. Det samme gør sig gældende ved anvendelse af vikarer. SAGSHÅNDTERING Når der ankommer en ny borger til Forsorgshjemmet, bliver det registreret i modtagelsen i døgnrapport (dvs. borger oprettes i PCD). Hver morgen (mandag til fredag) bliver der oprettet en papirsag, ud fra de indskrivninger der har været ifølge døgnrapporten. Denne procedure udføres af den samme medarbejder (Dorthe). Når Dorthe enten er syg eller holder ferie, bliver der ikke oprettet papirsager. Dvs. man venter til hun er retur, før der sker noget. I en papirsag ligger mange af de samme ting, som i PCD. Der kan være andre dokumenter som fx en bestilt udredning på borgeren, som kun ligger i papirsagen. Enkelte beboere får deres post opbevaret i borgersagen. Denne post får de retur ved udskrivning. Fysisk post der modtages vedr. borgersagen, bliver sommetider scannet, og lagt på sagen i PCD, men der er ingen faste retningslinjer herfor. De indskrevne borgersager, hænger i hængemapper i arkivskabe. Når en borger bliver udskrevet, flyttes sagen til et andet arkivskab. Dvs. der er særskilte arkivskabe til ind- og udskrevne borgere. Borgersagerne hænger i alfabetisk rækkefølge. Når en borgersag har været passiv i over 5 år, bliver den flyttet op på en hylde, hvor sagerne er sorteret på cpr-nr. Ifølge Erik Søndergaard har de sager liggende fra de sidste 25 år (det var et gæt). Det sker tit, at en borger vender tilbage til Forsorgshjemmet. I det tilfælde hentes den gamle borgersag frem igen. I PCD vil borgeren blive noteret med en ny indskrivningsdato. De forskellige indskrivninger ligger i PCD i kronologisk rækkefølge. Der er ikke noget der smides ud, så der ligger mange papirsager. Omkring 1995/96 begyndte Forsorgshjemmet at anvende PCD. Før denne tid var alle sager på papir. Erik Søndergaard har talt med Stadsarkivar Christian Frederiksen om, at alle de gamle papirsager skal arkiveres i kælderen. Herudover har de drøftet, om det samme skal ske med sager fra før Grunden til det er 2007 man drøfter, er pga. kommunesammenlægningen som skete pr. 1/1 2007, samt Bekendtgørelse nr. 995 af 3. august 2010, som beskriver nye retningslinjer for bevaring og kassation fra 2007 og frem. De indskrevne og udskrevne sager, samt de sager der er rykket til bokse på hylder, er alle placeret inde hos administrationen, og er derfor ikke tilgængelig for andre end de ansatte. Udover at der er papirsager hos administrationen på Saxenhøj, er der også placeret sager på eksternafdeling (også beliggende på Saxenhøj), Kollegiet i Nykøbing F. og Bøgely i Øster Ulslev. På disse locationer foregår opbevaring og behandling af data efter samme forskrifter som beskrevet ovenfor.

10 9 I PCD ligger alle sager tilbage fra 1995/1996. der er normalt ikke noget der bliver slettet. Det kan dog ske, at der bliver skrevet noget faktuelt forkert, eller et notat er skrevet på en, for borgeren, stødende måde, hvorfor notatet bliver rettet. Dette sker i forhold til aktindsigt. Ikke alle kan rette i data i PCD, da der er oprettet brugerrettigheder, men alle kan se alt i PCD, Skal der søges på data i PCD, kan det gøres på cpr-nr. eller navn. Alles sager er oprettes på cpr-nr., så det er et ret effektivt søgemiddel. (sagerne kan ikke oprettes anderledes, og der kan ikke være 2 sager med samme cpr-nr.) Der benyttes også Acadre, samt KMDsag. Disse systemer anvendes udelukkende til mellemkommunal refusion. Saxenhøj samarbejder med Visitation og Kvalitetssikring (parkvej 37) på dette område, hvorfor disse systemer benyttes. Er det andet borgerrelateret, anvendes PCD. Udover borgersager har man bl.a. også personalesager. Da det meste ligger hos HR & Personale (kontrakter m.v.) er det begrænset hvad der ligger på Forsorgshjemmet. Det kan fx være mus-samtaler. Har en personalesag være passiv i over 10 år, smides den ud. Der oprettes også driftsrelaterede sager. Disse sager kan bl.a. dreje sig om Regnskab, projekter, fagudvalg, samarbejdsaftaler m.v. Disse aftaler ligger hovedsageligt på det personlige drev. Det er nødvendigt, da det ikke har været muligt at oprette brugeradgang på fællesdrevet. Ifølge Erik Søndergaard er en del af disse sager i samarbejde med forvaltningen, hvorfor data også vil ligge i Acadre. Der ligger også data på fællesdrevet. Dette kan fx være en borgerliste, der viser belægningen af borgere på forsorgshjemmet. Det skal foreligge i tilfælde af fx en brand, hvor brandvæsenet vil efterspørge en sådan. Der var ikke en entydig arbejdsgang i forhold til data på interne computere. Når en sag er passiv, kunne man fx flytte den til en mappe, hvor indholdet bliver slettet en gang om året. De data der ligger på fællesdrevet er ikke personfølsomme. Fx er borgerlisten kun oprettes med fødselsdag, og altså ikke med cpr-nr. Man vil meget gerne fra Forsorgshjemmets side, have klar besked om, hvad der skal arkiveres. Der er stor usikkerhed om hvorledes det skal foregå, og derfor gemmes alt. BEMÆRKNINGER Da der ikke er så mange arbejdsgange er der en risiko for, at sagshåndteringen kan variere. Erik Søndergaard udtrykte også, at det var muligt personalet havde forskellige rutiner. Det kan overvejes, om man burde scanne og gemme al data i PCD (fremadrettet EKJ). Eller som minimum lave klare retningslinjer for, hvad der skal scannes. Det fremgik at det er meget forskelligt, om personalet scanner dokumenter ind. Risikoen for datatab virker ikke så stor, da data kan findes enten fysisk, eller i PCD. Sagsbehandlingstiden vil dog kunne blive påvirket, ved fx aktindsigt, da man kan lede flere steder efter samme data. De mente ikke, at de måtte rette i journalnotaterne i PCD. Det gør de alligevel, af hensyn til det tidligere beskrevet scenarie (fx ved faktuelle forkerte ting) De skal være opmærksomme i forhold til Guldborgsund Kommunes ønske om merbevaring af chefsager til og med teamlederniveau. Dataen vedr. dette skulle gerne kunne findes hos HR & Personale. Forsorgshjemmet benytter personlige- og fællesdrev. Her kunne man med fordel benytte Acadre, til oprettelse af diverse sager. Der er fra Kommunens side af, et ønske om, at man ikke anvender personlige- eller fællesdrev, da dette ikke stemmer overens med Guldborgsund Kommunes IT-politik.

11 10 HANDICAP GULDBORGSUND Jeg har haft møde med Christian Barding og Søren Tiller den 5/8 2014, på adressen Stubbekøbingvej 83. SAGSHÅNDTERING Handicap Guldborgsund har udarbejdet en oversigt over, hvorledes sager skal oprettes i Acadre (hvor borgerog personalesager journaliseres) i forhold til journalkode, facet og kassationskode (bilag 8). Derudover er der ingen nedskrevne procedurer for, hvorledes data håndteres. Handicap Guldborgsund har først indført Acadre i januar Derfor har alle borgersager før indførelsen af Acadre, været gemt som papirsager og på USB-stik/fællesdrev Elektronisk samt fysisk post kommer ind til administrationen, som er placeret på adressen Stubbekøbingvej 83. Herfra bliver den delt ud til afdelingerne. Der er i alt 4 ansatte der får den elektroniske post fra hovedpostkassen, så man skulle være dækket ind i forhold til ferie samt sygdom. De forskellige afdelinger får tilsendt den post, der er relevant i forhold til deres borgere. (borgerens post får borgeren selv). På afdelingerne bliver data gemt på USB-stik, hvor der er oprettet mapper til hver enkelt borger. Under borgermappen er der desuden undermapper vedr. bevillinger osv. Man har brugt USB-stik i 5-10 år (et gæt, da de er i tvivl om præcist hvor lang tid). De forskellige USB-stiks opbevares i aflåste skabe. Det udførende personale fører også dagbog på borgeren. Denne dagbog er ligeledes gemt på USB-stik, som et langt Word dokument. Før indførelsen af USB-stiks, blev dagbogen ført i kinabøger (nogle afdelinger anvender stadig kinabøger) Det eneste der umiddelbart ligger ude på afdelingerne, som ikke er at finde hos administrationen, er de føromtalte dagbøger. Papirsager som stadig er aktive, ligger i hængemapper i arkivskabe på administrationens kontor. Gamle kinabøger (dagbøger) skal afleveres hos administrationen. Pt. ligger de ude på afdelingerne. De passive papirsager ligger i arkivskabe i kælderen. Ligeledes ligger der afsluttede personalesager, emnesager og bogførings- samt regnskabsmateriale (også hos administrationen). Det materiale der vedr. løn og økonomi bliver kørt på forbrændingen efter 5 års arkivering. Internt udarbejdet materiale som fx pædagogiske handleplaner bliver gemt på USB-stik og i Acadre hos administrationen. Det udførende personale håndterer få administrative opgaver vedr. personalesager. Her kan nævnes rettelser til vagtplanen i forbindelse med sygemelding, eller bytte af vagt. Disse rettelser får administrationen, og det bliver registreret i KMD vagtplan. Personale- og borgersager ligger i alfabetiskrækkefølge. I Acadre oprettes der sager på borgeren. Dette sker kun i administrationen, da det udførende personale (afdelingerne) ikke anvender Acadre. Der oprettes en sag hvert år (indtil nu har der kun været i år, men en tidligere gruppeleder begyndte dog tidligere, da pgl. Havde adgangstilladelser til Acadre fra en tidligere ansættelse på Rådhuset) Borgersager bliver oprettet på CPR-nr. Ligeledes skrives CPR-nr. forrest i feltet indholdsbeskrivelse ved dokumenter. Det samme gør sig gældende for personalesager. Udover at der kasseres materiale vedr. løn og økonomi efter 5 år, bliver alt gemt. Dette skyldes at der er stor usikkerhed om, hvad der skal gemmes. Jeg har vedhæftet modtaget bilag fra institutionen, hvor der bl.a. er noteret sletteregler i Acadre (bevaringskode eller kasseringskode) De har ligeledes udfyldt et skema med sagstyper, samt hvor meget arkivet fylder i meter (50 meter) se bilag 7 og 8. Søren Tiller fører lister over borgerne, disse lister er alene til regnskabsbrug.

12 11 BEMÆRKNINGER: Opbevaring af data på USB-stik er ikke optimalt, da risikoen for datatab er relativt stor i forhold til andre opbevaringsmetoder. Det er sket en enkelt gang (hvad de vidste af) at et USB-stik er forsvundet, og derved er dataene også gået tabt. Ifølge Guldborgsund Kommunes IT-sikkerhedspolitik foreskrives det, at der ikke må gemmes data på USB-stiks og lignende, da der ikke foretages backup af data på disse Ovenstående problemstilling skulle gerne løses ved implementeringen af EKJ. Vi drøftede hvad der sker med et USB-stik, hvis det bliver fyldt. Christian og Søren går ud fra, at man enten kopierer data fra gamle stik over til et nyt USB-stik, som har mere plads. Evt. at gamle stik gemmes. Der er dog ingen procedure herfor, så de ved det reelt ikke. Der er forskel på, hvorledes data håndteres. Nogle steder bruges stadig kinabøger til notering i dagbøgerne. Som nævnt tidligere forventes dette problem løst ved indførelsen af EKJ. Dog kan det være problematisk at fremfinde gamle data, hvis man ikke er sikker på hvorledes data opbevares. De skal ligeledes være opmærksomme på, at Guldborgsund Kommune har indført mere opbevaring på personalesager, fra teamlederniveau op til chefniveau. Dvs. disse sager skal ikke kasseres. (pt. smides personalesager ud, når de har været passive i 5 år). Det er dog også ret begrænset hvad de har ude på institutionen, da en meget stor del af dataene i forvejen bliver, og skal sendes til HR & Personale. Det er kritisabelt, at en tidligere medarbejder har anvendt Acadre, før det reelt var implementeret. Det må have den konsekvens, at det kun var den pågældende medarbejder der havde adgang til materialet, indtil resten fik adgang til Acadre. Problemet er ikke længere relevant, men lignende situationer bør undgås fremadrettet. MARIE GRUBBE SKOLEN OG STU GULDBORGSUND Jeg har besøgt Marie Grubbe Skolen i Stubbekøbing den 6/8 2014, til mødet var forstander Per Kløvborg Raith og viceforstander Lars Danshøjgaard. SAGSHÅNDTERING De har netop skrevet alt ud fra STU Guldborgsunds intranet, da driftsaftalen udløb d. 1. juli Lars kunne oplyse, at intranettet ikke levede op til lovgivningen vedr. persondataloven, hvorfor det har været nødvendigt, at trække data ud og afslutte samarbejdet (samtidig skal der også implementeres EKJ). Data vedr. eleverne er opbevaret på kontoret hos lederen for STU Guldborgsund. (se evt. bilag 9 afvikling af skoleintra) Da skoleåret starter 11/8 2014, har de behov for, at registrerer eleverne (tidligere på intranet). Derfor bliver alle elever oprettet i PCD, hvor det hele skal køre indtil indførelsen af EKJ. Dvs. al data vedr. eleverne ligger på et fysisk arkiv op til den 11/ Herefter skal det hele kører elektronisk. Der er udarbejdet klare retningslinjer i forhold til opbevaring af de afsluttede papirsager, så de kan fremfindes igen. De er sat i alfabetisk rækkefølge, dvs. man har et søgemiddel til at fremfinde data. På Marie Grubbe Skolen anvendes PCD, og der er udarbejdet forretningsgang for brugen heraf, og nyansatte bliver oplært i brugen (se evt. bilag 10 vejledning til brug af elevadministration). Når en ny elev starter på skolen sker der følgende: Borgeren bliver visiteret til tilbuddet. Der oprettes kontrakt til eleven Relevant indskrivningsdata modtages

13 12 Sagen oprettes i PCD med cpr-nr. Herefter er sagen klar for det udførende personale. Udover data oprettet i PCD vedr. borgerne, så er der også oprettet fysiske mapper, på de elever der er aktive. Mapperne står på hylder i administrationen. I elevmappen er fx elevens kontrakt med skolen, handleplaner, pædagogiske planer og hvad der ellers kan være relevant for elevsagen. 3 administrative medarbejdere har adgang til disse sager (Per Raith, Lars Danshøjgaard og Jeanette Omø). De afsluttede elevsager bliver sat i kælderen, hvor de står i 5 år. Herefter bliver de kørt på forbrændingen. Det er den samme procedure ved arkivering af økonomidata samt personaledate. Dvs. når sagen er afsluttet, bliver sagen makuleret efter 5 år. Udover data i elevmappen samt i PCD, er der også data på fællesdrevet. Her er der oprettet elevmapper, som er oprettet pr. årgang. I mappen ligger fx handleplaner, pædagogiske planer, eksamensbevis osv. Udover borgerdata er der også økonomisager på fællesdrevet. Der er oprettet brugerrettigheder til forskellige mapper til personalet. Der opbevares personalesager hos administrationen på Marie Grubbe Skolen. Der er kun tale om originale kontrakter, kursusbeviser mv. Alt bliver sendt ind til HR & personale. Sagerne opbevares i aflåste arkivskabe. Der bliver ikke slettet noget hverken i PCD eller på fællesdrev. Det er den enkelte medarbejder der har ansvaret for, at der bliver journaliseret i de enkelte sager. Per og Lars gjorde opmærksom på, at det også er et ledelsesspørgsmål, at det bliver gjort korrekt. Medarbejderen skal være instrueret ordentligt. Der modtages en del fysisk post, som kun opbevares fysisk. Der oprettes et excelark, hvor al ud- og indgående post registreres (postliste), så det er dokumenteret hvad man modtager og sender. Excelarket bliver sendt rundt til det administrative personale. Størstedelen af posten er materiale til borgermapperne. Det er kun data i papirform der bliver kasseret. Afsluttede sager i PCD og på fællesdrevet bliver ikke slettet ved sagsafslutning. Ved kommunesammenlægningen i 2007 (da Marie Grubbe Skolen overgik fra amtet til kommunen) mistede man en del data i processen. Per og Lars har ikke noget overblik over, hvad man har mistet. Da vi snakkede om data oplyste Lars, at han mener datasikkerheden ved printning er meget ringe. De oplever tit, at print ryger et andet sted hen, end hvad der var meningen. Da det ofte er personfølsomme emner, er det meget uheldigt. Data fra STU Guldborgsund er tilbage fra 2010, hvor STU Guldborgsund blev etableret. Ved drøftelse af opbevaring i forhold til arkivering, var der usikkerhed omkring, hvad der skal gemmes, og hvad der kan kasseres. Se desuden skema 11, hvor det er noteret hvad de har af IT-system osv. BEMÆRKNINGER Der var oprettet arbejdsgange for håndteringen af PCD, hvor der er udarbejdet en fornuftig manual til håndtering af systemet. Der bliver i høj grad ført data på fællesdrev. Dette er i strid med Guldborgsund Kommunes IT-politik. Da Marie Grubbe Skolen ikke har andre IT-systemer end PCD, er der dog ikke mulighed for anderledes håndtering. Acadre har ikke været implementeret, da man i lang tid har ventet på indførelsen af nyt IT-system (EKJ). Ved indførelsen af EKJ vil det anbefales, at man journaliserer mails fra Outlook, da der i øjeblikket kun gemmes mails ved at de ligger i Outlook, eller printes ud. Dette selvfølgelig i tilfælde hvor det er relevant. De skal være opmærksomme på, at der ikke ryger data ud, når papirsager kasseres 5 år efter afslutning. Forhold omkring eleverne, fx eksamensbevis, gemmes på fællesdrev, og bliver derfor ikke kasseret.

14 13 De skal specielt være varsomme i forhold til data fra STU Guldborgsund. Da de har printet alle data ud, kan der være data, der skal bevares i henhold til arkivloven. Dog har de oplyst, at eksamensbeviser, elevplaner og lignende ligger på fællesdrev. Ligeledes skal de være opmærksomme på, at Guldborgsund Kommune ønsker merbevaring af personalesager fra teamlederniveau til chefniveau. Det skal tilføjes, at data gerne skulle ligge hos HR & personale. DEN SOCIALE VIRKSOMHED GULDBORGSUND Jeg har besøgt DSV Guldborgsund den 12/8 2014, på adressen Nørrevang 24, 4990 Sakskøbing. Med til mødet var fra DSV: Bent Frederiksen, Per Lønager, May-Britt Palmberg, Belinda Holm Simonsen, Helle Petersen og Kurt Lejbølle. (sidste 2 kun en del af mødet.) SAGSHÅNDTERING Der er udarbejdet arbejdsgange for håndteringen af skånejob (se bilag 12). Herudover er der ingen nedskrevne arbejdsgange, og der er i det hele taget stor usikkerhed omkring, hvorledes sagshåndteringen behandles de forskellige steder. De mener det skyldes, at DSV Guldborgsund for det første er en meget stor organisation, og for det andet, at DSV har været igennem virksomhedssammenlægninger i både 2007 og Dette gør, at arbejdsgangene er, eller kan være, forskellige fra hinanden. DSV Guldborgsund har muligheden for at benytte Acadre, men bliver stort set ikke brugt. Der ligger nogle få EU-projekter og lidt andet. Alt hvad der drejer sig om borgersager vedr. bevillinger til 103 og 104, håndteres af May-Britt Palmberg, og til dels også Belinda Simonsen. Når de modtager en bevilling/visitation, bliver denne gemt på S-drevet. Adgangen til S-drevet er begrænset til det administrative personale. Borgersagerne på S-drevet er delt op i Team øst og vest, og herefter i 103 og 104. Når bevillingen er gemt, oprettes borgeren også i Access, som er en database. Den har May-Britt Palmberg selv oprettet. Registreringen af borgerne i Access bruges bl.a. til statistikker, belægningsprocent, registrering af betalingskommune, type af bevilling, hvor mange timer osv. Der føres bl.a. også kontrol af registreringerne vha. lister som hun modtager fra Sarah Gravgård Frederiksen fra Visitation og Kvalitetssikring. Disse lister kommer månedsvis. Borgerregistreringen i Access er foretaget, fra da May-Britt Palmberg startede i Der er også ældre borgerdata, men listen i Access er ikke fuldstændig før 2007, da Skovriddergården blev lagt sammen med DSV her, og deres data ikke er implementeret. Ligeledes har der været sammenlægning i 2010 med Falster. Udover data der gemmes på S-drevet, bliver der også gemt mails i Outlook, som er delt op i mapper. Hvis de modtager en bevilling på post, bliver den scannet ind og gemt på S-drevet hvorefter papirudgaven makuleret. Inden 2006 blev ovenstående handlinger kun registreret på papir. Disse data er gemt på de aktive borgersager, og står i en papkasse på May-Britt Palmbergs kontor. Størstedelen af papirsager ligger i kælderen, da de vedrører udgåede borgersager. Disse sager bliver smidt ud efter 5 år (en del er ikke smidt ud, da det er lang tid siden, de har sorteret materialet). Registreringen af borgernes timer sker ude på tilbuddene på fortrykte skemaer, som ligger på K-drevet. Herfra henter administrationen (Helle og Dorte) borgerens timeantal, og indberetter disse i lønsystemet KMD Opus. Ude på tilbuddene ligger der, ifølge Kurt Lejbølle, handleplaner på borgerne. handleplanerne er gemt på USBstiks, og er låst inde i et skab. Der kan godt være tilbud, hvor der også/kun er fysiske papirer. I sådanne tilfælde vil sagen ligge i arkivskabe, i alfabetisk rækkefølge. Dvs. der er ikke nogen fast procedure for, hvordan handleplanen opbevares. Der bliver ført en kontaktbog, som udfører laver sammen med borgeren. kontaktbogen tilhører borgeren, og har på sin vis ikke noget med institutionen at gøre. Der bliver ikke ført dagbøger eller lignende.

15 14 Kurt Lejbølle oplyste, at hvis der et forhold omkring en borger som skal noteres, fx en bekymringsskrivelse, bliver den sendt til visitationen, hvorefter det vil blive gemt i Acadre. Udover handleplanen har tilbuddene ikke noget materiale liggende vedr. borgeren- Foruden S-drevet (begrænset adgang) og K-drevet (fællesdrev), er der også et personligt drev (H-drevet). Bent Frederiksen oplyste, at han bl.a. kunne have et budget og de tilhørende arbejdspapirer liggende på sit personlige drev. budgettet bliver sendt rundt til de relevante samarbejdspartnere, mens de bagvedliggende arbejdspapirer ikke bliver sendt ud. Regnskabsmateriale bliver smidt ud efter 5 år. De er opmærksomme på, at der er/kan være andre regler for EU projekter i forhold til kassation. Per Lønager oplyste, at han har samarbejdsaftaler, leasingkontrakter, forsikringssager og lignende liggende fysisk i en mappe. Disse sager findes også på Rådhuset (genparter). Alle oplysninger vedr. forsrikringssager kan findes på Willis og Easyask. Per Lønager har også personalesager samt skånejobsager liggende i hængemapper i arkivskabe (aflåst). Når sagerne er afsluttet, flyttes de op på loftet, hvor de efter 10 år bliver kørt på forbrændingen I forhold til personalesagerne ligger det hele hos HR & personale. DSV har i få tilfælde kopi af ansættelseskontrakten, kursusbeviser mv. liggende. Dette må de ifølge HR & Personale ikke. Det ikke særligt hensigtsmæssigt, at de skal kontakte HR & personale hver gang, at de skal bruge data, da de har omkring 150 ansatte. I forhold til skånejob bliver der anvendt Workbase. Vi drøftede kort hvad der skal bevares, og der er stor usikkerhed om hvad der er bevaringsværdigt. Jeg var oppe på loftet og se deres arkiv, hvor der bl.a. opbevares gamle personalesager, økonomibilag mv. Ligeledes var jeg nede i deres kælder, hvor May-Britt opbevarer deres gamle papirsager vedr. udgåede borgersager. BEMÆKRNINGER Opbevaring på fælles- og personlige drev, samt på USB-stiks er i strid med Guldborgsund Kommunes sikkerhedsregler inden for IT. Det ville have været en fordel, at disse data var ført i Acadre i stedet. At man ikke har anvendt Acadre skyldes, ifølge Kurt Lejbølle, at de har ventet på implementering af EKJ i de sidste 4-5 år, og derfor har ventet med at ændre på arbejdsgange osv., for at undgå dobbeltarbejde. Dette ændrer dog ikke på, at opbevaringen af data ikke har været korrekt. Access er ikke en godkendt database til opbevaring af borgernes oplysninger, og der burde havde været anvendt et andet program. De kan med fordel indføre nogle arbejdsgange, og få ensartet hvorledes sagsbehandlingen skal foregå. Det har de ikke haft gjort, og der er derfor stor tvivl om, hvorledes de forskellige tilbud varetager deres opbevaring af data. Det kan ikke anbefales, at man gemmer mails i Outlook. Vigtige mails bør journaliseres. Den administrative del af kan synes lidt sårbar i forhold til registrering af data, da de ingen forretningsgange har for registreringen i Access, og Det hovedsageligt er May-Britt Palmberg der har ansvaret for området. Det kan overvejes om det er korrekt, at eksempelvis bekymringsskrivelser ikke bliver journaliseret på tilbuddene, men kun bliver sendt til visitationen. Guldborgsund Kommune ønsker merbevaring af personalesager fra teamlederniveau op til chefniveau. Disse data skulle gerne ligge hos HR & Personale.

16 15 BILAG 1 ARBEJDSBESKRIVELSE - 85 ADMINISTRATION Navn: Birgit Rasmussen Socialpsykiatrien Stilling: Adm. Medarbejder - 85 Arbejdsbeskrivelse: 85 administration (borgere/timer) Kontrol af modtagne bevillinger Registrering af nye borgere, afsluttede borgere, ændringer i timetal, dato for indsendelse af pædagogiske planer og lign. Bevillinger modtages pr. mail fra visitator. Bevillingerne udskrives. De modtagne bevillinger kontrolleres. Der skal som minimum være startdato, kvalitetsstandard og 141 handleplan. Kontakt pågældende visitator ved mangler og følg op på sagen Mailen/bevillingen videresendes til tovholderne i det team, der skal udføre opgaven Vejledning findes på K:\ledelse\sekretariatet\ 85 visitationer Mail til visitator med oplysning om, hvilket team og områdeleder, der bliver udfører af opgaven. Registrering på: 1. Samlet borgerliste teamlister 3. Evalueringsoversigt 4. Udvikling timer/borgere 5. Regneark for kontrol af listerne fra BOV-systemet samt til budgetopfølgning Straks efter modtagelsen registreres ændringen på den samlede borgerliste således at gruppelederne kan gå ind og få det aktuelle overblik. Borgerlisten er teamsopdelt og opdelt i rammebevilling (15 timer og derunder) og udenfor rammen (over 15 timer samt udenbys borgere, udredningsopgaver og beboere på Kollegiet uanset timetal). K:\ Ledelse\2011 -\ 85 samlet borgerliste Registrering på teamlister og evalueringsoversigt K: \ 85 teams\vælg det respektive team\2014 borgerlister Registrering af udvikling K:\ Ledelse\2011 -\ 85 udvikling Registrering BOV-kontrol og budgetopfølgning K: \Ledelse\Sekretariatet\Birgit\2014 BOV kontrol Den udprintede mail/bevilling arkiveres i ringbind på kontoret i administrationen på Nørrevang 24, 4990 Sakskøbing og forbliver også liggende digitalt i OUTLOOK. Denne arkiveringsprocedure benyttes indtil nyt omsorgssystem implementeres.

17 16 ARBEJDSBESKRIVELSE / 108 ADMINISTRATION 1. Gruppeleder sender elektronisk besked om stamdata samt bevillingsskrivelse til administrationen, når en ny beboer flytter ind. 2. Administrationen sender indrapportering elektronisk til Forvisiteringen med navn, cpr.nr., betalingskommune, takst, m.m. - bevilling fra betalingskommune vedhæftes. 3. Kontaktpersonen på ny borger udfylder og sender elektronisk tjekliste med diverse forbrugsdata inden 7 dage til administrationen. Tjeklisten gemmes på K-drev under den enkelte afdeling. 4. Stamdata, bevilling, somatisk journal, pårørende, betalingsoplysninger indtastes i PCD. 5. Der oprettes en socialjournal (papirudgave) på ny borger (dette er gældende indtil nyt omsorgssystem implementeres.) 6. Betalingsaftale udarbejdes. Indtægtsoplysninger fra hjemkommune indhentes elektronisk og gemmes på K-drev. Indhentning af oplysninger fra egne registre (KMD pension) Oplysninger fra tjekliste føres ind i betalingsaftale. Omkostninger vedr. bolig føres ind i betalingsaftale. Betalingsaftalen underskrives af ledere og sendes til borger eller værge for underskrift. 7. Underskrevet betalingsaftale modtages og scannes, sendes herefter til borgerens bank på mail eller fax. Er borgeren under administration sendes betalingsaftalen til Borgerservice. Betalingsaftale med underskrift arkiveres elektronisk i PCD. Original gemmes fysisk i arkiv i administrationen. 8. Journalen afleveres og opbevares på den enkelte afdeling. Notater fra psykiater videresendes af administrationen til afdelingen, som printer notatet ud og gemmer det i borgerens journal. 9. Region Sjælland kontaktes på mail, når en ny borger ( 107 ) flytter ind i en af afdelingerne. Dette sker af hensyn til evt. psykiatrisk bistand. ARKIVERING I TEAMS/AFDELINGER 85 Neuroteam - Skolegade 1 B, Nykøbing (Susanne) I Neuroteam har vi ingen kinabøger. Notater lægger vi i borgernes sagsmapper, som vi opbevarer i aflåst arkivskab, hvor der også ligger pædagogiske planer, handleplaner og tidsudmåling. Desuden har vi borgermapper på K- drevet under Neuroteamet. 85 UNGETEAM Skolegade 1 B, Nykøbing (Michael) Alle sagsakter/bevillinger bliver printet ud og lagt i arkivskab samt gemt på vores personlige drev, når man får tildelt en borger. Det vi ellers dokumenterer omkring borgerne har vi liggende hver især på vores personlige drev, men kun vedr. de borgere vi kommer hos. Afsluttede sager har vi liggende i arkivskabet. 85 Team MIDT, Skolegade 1 B (Eva) Vi bruger stadig papirform til sagsmappen i arkivskabet, men også på vores eget drev (H drev).

18 17 85 Team VEST, Rådhusgade 2, Sakskøbing (Bente) Alle sager ligger på et USB-stik. Disse stik har vi låst inde i et kodet skab. Vi har også sagerne liggende i papirform i et aflåst arkivskab. Løbende notater bliver lagt i både arkivskab og på USB-stik. 85 Team NORD, Torvet 1, Stubbekøbing (Henrik) Når jeg modtager papir på en borger sendes de elektronisk til pågældende socialvejleder der er/kommer på sagen, hvorpå de gemmes på hver enkelt socialvejleders individuelle H drev. Derudover udskrives samt arkiveres der kopi i fysik form i arkivskab, i borgerens sagsmappe. Løbende notater vedr. borgeren gemmes ligeledes på socialvejlederens individuelle H- Drev, hvor der er oprettet mappe på hver enkelt borger. 107 og 108 (Jane) Alt vedrørende borgers hverdag, dag til dag, pæd.planer m.m. ligger på k-drev Lægejournaler er på papir på kontor. 107 og 108 (Rudi) Journaler på borgerne ligger i aflåste arkivskabe på kontorerne i de forskellige bo-tilbud. Stamkort ligger på K- drew, og ligeledes findes dag-til-dag på K-drewet. PERSONALESAGER (iflg. Jette) Vi har samlet P arkivet på Anette P s kontor I praksis lægger hver gruppeleder relevante papirer ind i mapperne.. Ex Jeg laver en indstilling til ansættelse med løn indplacering en blanket med min, TR og medarbejderens underskrift den scanner jeg til løn og personale afd. som journaliserer og skriver ansættelsesbrev. Original blanket gemmer jeg i P arkiv som en slags intern kvittering på, at jeg har sendt blanket. Andre typiske papirer som lægges i arkiv: Individuel lønforhandlings referat udbetaling af diverse tillæg efter lokalaftale, kursusbeviser, referater fra omsorgssamtaler og andre tjeneste samtaler efter, at de er sendt til HR til P sagen.

19 BILAG 2 18

20 BILAG 3 19

21 20

22 21

23 BILAG 4 22

24 23

25 24

26 BILAG 5 25

27 26

28 27

29 BILAG 6 28

30 29

31 BILAG 7 30

32 31

33 32

34 BILAG 8 Sags- og dokumentregistrering Guldborgsund kommune, HANDICAP OPRETTEDE SAGER (ajourført ): SAGSTYPE SAGSTITEL SAGSINDHOLD KL-JOURNALNR. FACET KASSATIONS- KODE AUTOPROFIL BORGERSAG Cpr.nr. 85 støtte G01 K5 x BORGERSAG Cpr.nr. 97 ledsagerordning G01 K5 x BORGERSAG Cpr.nr. 108 længerevarende botilbud PERSONALE SAG Cpr.nr. Personaleadministrativ sag Handicapområdet G01 K5 x G01 K5 x EMNESAG APV Vurdering af P05 B arbejdspladsens fysiske/ psykiske sundhedsforhold EMNESAG Betalingstilsagn Mellemkommunal betaling Ø36 K5 personlig og praktisk hjælp EMNESAG Nyhedsbrev 2014 Nyhedsbreve A50 B EMNESAG Møder ledere Mandagsmøder P35 B EMNESAG Møder team Grønsund Dagsorden og referater fra møder Grønsund EMNESAG EMNESAG Møder team Bryggen 1. sal Møder team Bryggen stuen Dagsorden og referater fra møder Bryggen 1. sal Dagsorden og referater fra møder Bryggen stuen P35 B P35 B P35 B EMNESAG Møder team Støtte Dagsorden og referater fra P35 B

TILSYNSRAPPORT. Borgerskolen, Lemvig Kommune SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave

TILSYNSRAPPORT. Borgerskolen, Lemvig Kommune SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave SOCIALAFDELINGEN 7 TILSYNSRAPPORT Borgerskolen, Lemvig Kommune ANMELDT TILSYN DEN 2. december 2013 Endelig udgave Dokument: ::odma\captia\http://captia/sjp/dok4193102 Sidst redigeret af: amsotr Seneste

Læs mere

Abildgården. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret

Abildgården. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret Abildgården Rapport over anmeldt tilsyn 2013 Socialcentret Indhold Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt for tilsynet... 3 Lovgrundlag, rammer og fokuspunkter... 3 Organisation... 3 Fysiske

Læs mere

Rapport. - Forslag til forenklinger af administrative arbejdsopgaver

Rapport. - Forslag til forenklinger af administrative arbejdsopgaver Rapport - Forslag til forenklinger af administrative arbejdsopgaver Version 5, d. 26. maj, 2008 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 1.1 Formål...3 1.2 Rapportens tilrettelæggelse...4 1.3 Datagrundlag...4

Læs mere

SOcialRådgivere, der Arbejder i Teams

SOcialRådgivere, der Arbejder i Teams SOcialRådgivere, der Arbejder i Teams (Fra privatpraktiserende socialrådgivere til socialrådgivere, der arbejder i teams) Tanker omkring processen 3. udkast Dato: 15. februar 2011. Udarbejdet af styregruppen

Læs mere

Sager som er færdigbehandlet i MeningsSamlingen og direktionen

Sager som er færdigbehandlet i MeningsSamlingen og direktionen KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Kontoret for Organisationsudvikling NOTAT Til Socialudvalget Uddybende orientering om sager i MeningsSamlingen Dette notat indeholder en komplet oversigt over sager,

Læs mere

Er digital post en god service for borgerne?

Er digital post en god service for borgerne? Er digital post en god service for borgerne? Resumé I april/maj 2014 blev der sendt et spørgeskema ud til 16.834 HK ansatte i danske kommuner og regioner. Formålet var at undersøge hvordan kommunernes

Læs mere

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet STRUER KOMMUNE Handicap- og Psykiatri TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for Botilbuddet Hvidbjerghus, Hovedvejen 78, 7790 Thyholm og Vesterfjord, Grøndalvej 15, Nr. Hvidbjerg, 7790 Thyholm. Tilsynsførende

Læs mere

KOMBITs tilbagemelding på kommunereview af KSD kravspecifikation

KOMBITs tilbagemelding på kommunereview af KSD kravspecifikation KOMBITs tilbagemelding på kommunereview af KSD kravspecifikation Øverst i kolonnen kommunekommentar står en kommunes kommentarer og under dette KOMBITs tilbagemelding skrevet med fed. Bilag 1, kapitel

Læs mere

Susanne i digital forvaltning

Susanne i digital forvaltning Susanne i digital forvaltning Indledning På de følgende sider kan du læse mere om den unge kvinde Susanne, som på grund af forskellige begivenheder i sit liv søger hjælp hos det offentlige. Du hører om

Læs mere

Helhedsorienteret Kontrol. - en vejledning til de kommunale medarbejdere

Helhedsorienteret Kontrol. - en vejledning til de kommunale medarbejdere Helhedsorienteret Kontrol - en vejledning til de kommunale medarbejdere 1 Forord Denne vejledning er udarbejdet i et samarbejde mellem Borgerservice Danmark og KL. Formålet med vejledningen er at opstille

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune. Krisecenter Frederiksværk. Uanmeldt tilsyn August 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune. Krisecenter Frederiksværk. Uanmeldt tilsyn August 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Halsnæs Kommune Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Krisecenter Frederiksværk Uanmeldt tilsyn August 2012 WWW.BDO.DK 0 0BForord Rapporten er bygget således, at læseren på de første

Læs mere

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid. Sociale Institutioner. Generelt tilsyn forår 2013. Josephine Schneiders Ungdomsboliger

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid. Sociale Institutioner. Generelt tilsyn forår 2013. Josephine Schneiders Ungdomsboliger Gentofte Kommune Børn, Unge og Fritid Sociale Institutioner Generelt tilsyn forår 2013 Josephine Schneiders Ungdomsboliger Center for Anbringelse og Forebyggende Arbejde (CAFA) har gennemført det generelle

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2013 Handlingsplan

Brugertilfredshedsundersøgelse 2013 Handlingsplan Brugertilfredshedsundersøgelse 2013 Handlingsplan Fordelingssekretariatet har gennemført en brugertilfredsundersøgelse. Undersøgelsen er påbegyndt den 3. september og afsluttet ultimo den 18. september

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Indsamlingen er sket over mail i december og januar. Eksemplerne fra de ansatte fremstår i den form, som de er modtaget på mail.

Indsamlingen er sket over mail i december og januar. Eksemplerne fra de ansatte fremstår i den form, som de er modtaget på mail. Kommunaludvalget 2013-14 KOU Alm.del Bilag 47 Offentligt (01) BORGERE I KLEMME.. MEDARBEJDERE ANSAT I DEN KOMMUNALE YDELSE OG BORGERSERVICE HAR INDSENDT DISSE EKSEMPLER PÅ PROBLEMER I FORHOLD TIL UDBETALING

Læs mere

Vejledning til KMD Vagtplan

Vejledning til KMD Vagtplan Vejledning til KMD Vagtplan Udarbejdet af Social og Sundhedsafdelingen Varde Kommune 2008-2015 Ver. 1.3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 4 1. Rulleplan... 5 Oprettelse af ny rulleplan...

Læs mere

Ledelsesinformation til ressourcestyring i den kommunale hjemmepleje

Ledelsesinformation til ressourcestyring i den kommunale hjemmepleje Ledelsesinformation til ressourcestyring i den kommunale hjemmepleje Hvad er det der gør, at data til ledelsesinfor mation ikke er fyldestgørende Master of Information Technology med specialisering i sundhedsinformatik

Læs mere

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet STRUER KOMMUNE Handicap- og Psykiatri TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for Ungdomshøjskolen Søndbjerggård Tilsynsførende Mie Ørskov Jakobsen og Anne Kirk Tilsynet udført den 24.04.2012 Forrige tilsyn udført

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, Lemvig Kommune SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, Lemvig Kommune SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave SOCIALAFDELINGEN 7 TILSYNSRAPPORT Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, ANMELDT TILSYN DEN: 28.11.2013 Endelig udgave Dokument: dokument1 Sidst redigeret af: Seneste gemt: 01-01-1601 01:00

Læs mere

Hvordan ser verden ud? Den ser meld op ud!

Hvordan ser verden ud? Den ser meld op ud! Hvordan ser verden ud? Den ser meld op ud! En etnografisk undersøgelse af koordinering og kommunikation under akutte patientforløb AkutFlow Caretech Innovation Louise Mejnertz Oktober 2011 Louise Mejnertz

Læs mere

SAPA roller og brugerbehov

SAPA roller og brugerbehov SAPA roller og brugerbehov Indholdsfortegnelse SAPA overblik til dem, der har behov... 3 Om SAPA... 3 Hvem er de kommende SAPA-brugere?... 3 Emner i rollebeskrivelserne... 3 Rollebeskrivelser for bedre

Læs mere

Evaluering af webportal udviklet under satspuljen Sundhedsplejen og anden tidlig tværfaglig indsats

Evaluering af webportal udviklet under satspuljen Sundhedsplejen og anden tidlig tværfaglig indsats Sundhedsstyrelsen Evaluering af webportal udviklet under satspuljen Sundhedsplejen og anden tidlig tværfaglig indsats Afrapportering BILAGSRAPPORT Marts 2009 BILAGSRAPPORT Side i 1. INTERVIEWGUIDE UFC-KONSULENTERNE...

Læs mere

Tilsynsrapport. Anmeldt tilsyn på Børn og Unge Centret Djurshøj med fokus på juniorafdelingen

Tilsynsrapport. Anmeldt tilsyn på Børn og Unge Centret Djurshøj med fokus på juniorafdelingen 1 Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Børn og Unge Centret Djurshøj med fokus på juniorafdelingen Dato: 30.9.09 2 1. Hvem på institutionen er der talt med: Ledelse Medarbejdere Børnene / de unge Forstander

Læs mere

Personalehåndbog for vikarer

Personalehåndbog for vikarer Personalehåndbog for vikarer Velkommen til Psykiatriens Vikarcenter. Vi ønsker dig velkommen som vikar i Vikarcentret, og vi glæder os til at arbejde sammen med dig. I psykiatrien arbejder vi ud fra et

Læs mere

POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK

POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK DATO: 29-08-2013 JOURNALNUMMER 27.30.00-K09-3-13 TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for Ung ved Fjorden,

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn - Private botilbud 2013

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn - Private botilbud 2013 Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn - Private botilbud 2013 Botilbud: Fonden Levestedet Dato for tilsyn: 19. august 2013 Botilbuddet er repræsenteret ved: Christian Petersen Tilsyn foretaget af: Dorit Trauelsen

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Efter mødet var der rundvisning for mødedeltagerne i Rigsarkivets magasiner.

Efter mødet var der rundvisning for mødedeltagerne i Rigsarkivets magasiner. Statens Arkiver Rigsarkivet Referat Møde: netværksmøde for kommuner og regioner, der afleverer arkivalier til Statens Arkiver Dato og tidspunkt: 23. april 2013 kl. 10-14 Sted: Rigsarkivet Deltagere fra

Læs mere

Kapitel 4 Elektroniske arkivsystemer fra anmeldelse til aflevering

Kapitel 4 Elektroniske arkivsystemer fra anmeldelse til aflevering 55 Kapitel 4 Elektroniske arkivsystemer fra anmeldelse til aflevering Anmeldelse af elektroniske arkivsystemer Alle myndigheder har ifølge arkivbekendtgørelsen pligt til at anvende et arkivsystem til sikring

Læs mere

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet STRUER KOMMUNE Handicap- og Psykiatri TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for Ung ved Fjorden, Bjerggade 52, 7600 Struer Tilsynsførende Mie Ørskov Jakobsen og Anne Kirk Tilsynet udført den 20.06.12 Forrige tilsyn

Læs mere