Samfund, Snoretræk, Snubletræk i

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samfund, Snoretræk, Snubletræk i"

Transkript

1 Samfund, Snoretræk, Snubletræk i Razorblades masken Verner C. Petersen Klæde sig ud som Rødskæg, Kleopatra, Batman eller svømmedykker. Alle muligheder står åbne ved maskeballet. For en tid kan man lege, at man er en helt anden og slippe fri af de konventi oner og forventninger, der forbindes med ens normale jeg. I dag er hverdagen blevet et maskebal. Maskerne er ikke længere eksotiske. Nu hedder de afdelingschef med tilhørende Boss blazer, 9 cm bredt farvestrålende silkeslips og navneclip, cyklist i Riis-antræk med Razorblades solbriller, formand for grundejerforeningen, med delfinansieret hjemmecomputer, forældrerepræsentant med DAMP -barn i skolen, fortravlet billist i Volvo S40 med spoiler og tredje bremselygte, og patient med bar røv, og blå EKG- udskrifter i hånden på hospitalsgangen. Som i det oprindelige maskebal søger vi at leve op til rollen. På cyklen bliver vi prustende uhyrer med fråde omkring mundvigene, således som vi ved, det hører sig til. Vi kræver fri fart for frie cyk lister. Det gælder om ikke at vise nogen smålig hensyntagen til den øvrige færdsel, og vi ved, hvilke krav vi vil have opfyldt, cyklerne med i togene, flere cykelstier, ret til at cykle i fodgængerzonerne. Som formand for grundejerforeningen kræver vi, at kommunen i ndretter bump her på villavejen, fordi der bliver kørt alt for uforsvarligt. Som travl afdelingschef på vej i Volvoen irriterer den slags chikaner ganske vist umanerligt meget. Som patienter er vi overbeviste om, at der må bruges flere penge på hospi talssektoren, når vi venter langt nede på en venteliste uden venner blandt lægerne. Der bliver ikke megen plads til bare at være borger i dette samfund. De, der ikke deltager i maskespillet spiller ingen rolle, hvis man kan sige det således. For det er kun som maske, man bliver hørt, og kan deltage i rituelle ceremonier og danse og frem for alt stille krav. Uden masken er man ingenting. Den traditionelle dikotomi mellem kollektiv versus individuel bliver utilstrækkelig, for hvad vi har at gøre med er snarere en slags indiv idualisme knyttet til de forskellige roller, man indtager, til maskerne. Maskeindividualismen er indlejret i en art maskebalsfællesskab og det er kun i disse fællesskaber, man stadig kan vise ansvarlighed. Maskeindividualismen mange dob ler de forventninger, ønsker, krav, behov vi har. Kravene rettes ikke mod en selv, eller pseudofælleskabet, men mod komm unen, når det gælder om at få skabt trafikdæmpende foranstaltninger hjemme i boligområdet, mod skolens ledelse, når børnene ikke kan finde ud at stave, eller sidde stille, og mod amtet, når det gælder ventelister, og nedsættelse af amtsskatten. På et eller andet tidspunkt, når vi har deltaget rigtig intensivt i dette maskebal, kommer vi til at lide af en slags personlighedsspaltning. Vi er ikke længere i stand til at holde sammen på vores tilværelse. Selv det er der dog råd for, vi skal blot have offentligt finansieret psykologbistand. Spørgs målet er dog, om psykologbistand vil kunne hjælpe på denne form for personligh edsspaltni ng, hvor vi bliver vore egne modstandere i de forskel-

2 lige roller, vi spiller. Ja værre endnu, hvor vi i en vis forstand kommer til at kæmpe mod vore egne roller som ældre og senere, når vi bliver ældre, mod vore roller som yngre. Hvem skal sikre sammenhængen? Er det tilstrækkeligt at appell ere til politikerne? Næppe. Det ser ud til, at politi kerne selv deltager i et rollespil, som de vil få meget svært ved at forlade. De har vænnet sig til at lytte til de krav som de forskellige masker, cyklister, grun d ejere, forældre og patien ter, udtrykker gennem de foreninger, der varetager deres krav. Det er politikernes tyste handel med vælgerne, der efterhånden er blevet reduceret til interessenter. På denne måde er vi allesammen ved at tabe sammenhængen af syne. En af følgerne er, at der kan opstå et større og større gab mellem de forventninger og krav, vi stiller i én rolle og de resultater, vi kan opnå i andre roller. Samtidig diffunderer ansvaret for sammenhængen i vore liv ud af os selv og kondenserer i store diffuse klumper af uopnåelige og inkonsistente krav på de fælles institutioner, på fællesorganisationer, på politikere. Mere sikring mindre ansvar Med den kollektive sikring af velfærden, påtager vi os mere og mere egoistisk hedonistiske masker. Vi vil have, og vi forlanger, ud fra den maske vi tilfældigvis bærer på et givet tidspunkt i vort opsplittede liv. Vi kan ikke engang være solidariske med os selv. Systemet giver mig planer for mit liv, garantier mod konsekvenserne af at fejle og tryghed over for anklager om at have truffet en forkert beslutning. Jeg er dækket ind under syv gange syv påtegninger, af alle dem, der har været med til at træffe beslut ningen. Jeg er dækket ind, selv om jeg overtræder loven, bare der er mange andre end mig, der gør det. Vi kan ikke alle blive straffet. Nogle få bliver måske ramt af selskabstøm mersager, men ellers er der god sikkerhed i at være mange. Ingen har ansvaret og i hvert fald ikke mig, for jeg gjorde blot, som alle andre gjorde. Derfor opstår der behov for det, man har kaldt Hr. Jensen love. Begrundelsen for den slags love lyder i Mimi Jakobsens udlægning således: Hr. Jensen er kommet galt af sted med et eller andet og jeg siger ikke, at det ikke kan være både synd og forfærdeligt for ham og det må være nogens ansvar (altså lige bortset fra hans eget). Hvis ikke man kan finde nogen at gøre ansvarlig så vil nogen... kræve, at man laver en lov, der kan forhindre hr. Jensen i at komme galt af sted en anden gang. i i Mere og mere detaljeret reguler ing er med til at flytte ansvaret fra den enkeltes hoved og hjerte til et sæt retningslinier eller en lov. Derefter behøver vi næsten ikke at tænke selv, vi kan nøjes med at følge retningslinierne. Problemer uden for de gældende retnings linier er ikke vo rt ansvar, de vedkommer ikke os, og vi behøver ikke at tænke os om eller selv tage et initiativ. Resultatet er, at det personlige ansvar ero deres væk. Papirautoriteter og bureaukratiet i hovedet Traditionelle autoriteters appeller til fællesskab og solidaritet accepteres ikke længere. Vi har ansvaret for vore egne liv, hævder vi tomt bombastisk og mener dermed blot, at vi har 2

3 lov til at stille krav til fællesskabet for at få opfyldt maskernes ønsker, krav og behov. Fællesskabet har ingen krav på mig. Vi har lært at være antiautoritære overfor personer og institutioner, men samtidig er der opstået en ny slags nonsens-a u t oritet. En papir autoritet, bestående af anvisninger og skriftlige retnings linier, som vi nu retter os ind efter uden selv at tænke efter. Vi har fået Kafkas verden ind i hovedet. Dermed er ét autoritært hierarkisk system ved at blive afløst af et andet autori tært system af komplekst hierarkiske regler og procedurer, der skal følges. Vi er ved at blive vore egne bureau krater, med en slags udvendig følgagtighed over reglerne, mens holdningen i virkeligheden kommer til at gå på, hvorledes reglerne kan udnyttes til vor egen fordel. Prøv en gang følgende eksperiment. Bed banken om et eksemplar af alle de papirer, man som ny kunde f orventes at have set, så som forretnings b e t i ngelser, gebyrregler, samt de papirer, anmodninger, fuldmagter erklæ ringer og skemaer, man skal underskrive. Formentlig vil man få udleveret et utal af sider, plus småfoldere med diverse regler for bl.a. kredi tkort/dankort. Det rækker lige fra anmodninger om overførsel fra den gamle bank til nye kontobetingelser, diverse kreditaftaler, prisblade, sikkerhedsstillelse, gebyrregler, aftaler om homebanking og til noget så mærkværdigt som tilladelse til telefonkontakt til kunden. Det sidste for at omgå andre regler, der skal forhindre, at banker uopfordret kan kontakte kunderne med gode tilbud. Undervejs gennem papirstablen skal man også levere en halv snes underskrifter. De fleste giver op, får ikke læst papi rerne, men kigger i stedet på bankråd giveren og spørger, idet de griber efter bankens billige kuglepen: Det er vel i orden, at jeg skriver under? Det, der skulle sikre en som kunde i transaktionen med banken, bliver uoverskueligt. Eksemplet viser kun en lille flig af problemet. I realiteten er vi ved at druk ne i regler og i mærkværdige og uforståelige krav på os i alle vore roller. Vi ender med at blive døve og sløve af regulering, af sikkerhed og information. Det absurde dukketeater Det viser sig, at vore masker sidder på dukker i en slags absurd dukketeater, hvor vi selv både er dukker og dukkeførere. Dukker, fordi vi holdes på plads og regu leres i vores adfærd af synlige og usynlige snore, som nogen trækker i udefra. I mod sæt ning til almindelige marionetdukker, holder vi imidlertid selv snore i hån den. Når vi oplever et eller andet, vi er utilfredse med, trækker vi i disse snore for at ændre på tingenes tilstand. Vi kræver, at nogen griber ind og gør noget. Forsøger at påvirke myndigheder og instit u t i oner til at gøre dette og hint. Hvad vi ikke har bemærket er, at de snore, vi trækker i, forsvinder ud af syne. Her sidder politikere, embedsmænd og lobbyister. Med fintmærkende fingre afprøver de trækket i de mange snore. Fletter de forskellige kr av i fin balance, men uden ret mange overordnede overvejelser. Ved den komplicerede og uigennemskuelige proces flettes snorene med lodder og trisser sammen med andre snoretræk og dukker frem igen som retningslinier, regler og påbud. Der er ingen overord net intelligens, ingen styrende plan. Hvad vi oplever er, at 3

4 resultatet af vore egne anstrengelser i vore mange forskellige roller, nu manifesterer sig som ny regulering. Nye snore, der trækker i os, regulerer vores adfærd, og påvirker vores liv. Hvorfra kommer alle de snore, spørger vi irriterede og er utilfredse med, at vore egne krav ikke er kommet igennem. Hvad vi ikke altid forstår er, at det er mennesker, der agerer ligesom os selv, der er årsag til, at der hives i os, og jo mindre vi forstår det, jo mere hiver og slider vi i de snore, vi selv har fat i. Giv os ejerskab til problemerne Måske vil det at være ejer af et problem eller et dilemma automatisk med føre større ansvarlighed overfor problemet eller dilemmaet. Vi har i dag næppe ejendomsret til mere end et lille udsnit af forholdsvis overfladiske problemer. Liv, sundhed, uddannelse, etc. er delvis taget ud af vore hænder og gjort til noget, der er underlagt en anonym kollektiv ansvarlighed. Hvor får den enkelte så i dag lejlighed til at demonstrere personlig autonomi? Ejerskab til problemer og dilemmaer vil være ensbetydende med, at den enkelte har et selvstændigt råderum med plads til egne afgørelser og løsninger ud fra sin egen tolkning af de fælles værdier. Ejerskabet betyder imidlertid også, at man skal kunne stilles til regnskab for sin varetagelse af problemer og dilemmaer. Uddelegering uden krav er ansvarsløst. Hvis der sker en reel uddelegering og tildeling af et større ansvars område til den enkelte, kræves der også mere af hv er enkelt. Mere selvstændighed og mere ansvarlighed. Den traditionelt højt besungne tryghed mindskes for at blive erstattet af en frihed til og et krav om, at man skal vælge. Hvis man kun har givet udgangspunktet og målet, skal man selv finde vejen. Det kan resultere i fejl og usikkerhed, indtil man har lært det. Alligevel er dette at foretrække frem for en uansvarlig og robotagtig følgen regler og retningslinier. Noget, der er større end os selv... Prøv engang at tage en magnet, en bunke jernfilspåner, og et stykke papir. Hæld jernfilspånerne ud over papiret. Hvert af de små stykker repræsenterer én person. Prøv så at tage magneten og stryg den langsomt hen under papiret og jernfil spånerne. Med lidt behændighed rettes de enkelte småspåner ind efter usynlige kraftlinier. Er det ikke sådanne usynlige kraftlinier, der er nødvendige for at sikre, at vi hver for sig agerer i overensstemmelse med en helhed, vi ikke mentalt kan overskue eller kapere? Ikke som jernfilspåner ganske vist, for de kan ikke siges at have megen selvstændighed, men som individer, der indgår i et fællesskab, der er større end dem selv. Hvor finder vi imidlertid i dag sådanne kraftlinier? Vi har gjort, hvad vi kunne for at afskaffe de gamle autoriteter: gud, konge og fædreland, plus alle de andre. Hvad har vi at sætte i stedet? Det offentlige? Eleva2ren?, Ekstrabladet? Af og til oplever vi eksempler på adfærd, der tilsyneladende viser, at mennesker kan handle ud fra noget, der er større end dem selv. Det er imidlertid en næsten uforklarlig handlemåde, hvis vi nøjes med at appellere til egeninteres sen og til den herskende fornuft. 4

5 Hvad får f.eks. vagtmanden Christoph Meili til i en schweizisk bank til at redde bilag vedrørende jødisk ejendom fra nazi-perioden fra at blive makuleret? Selv den mest naive må vide, at det ikke er en handling, man kan foretage, uden at det får konsekvenser, specielt i en tid hvor schweiziske banker er under pres, dels for at redegøre for, hvad der skete med i n d es t ående tilhørende de jøder, der døde eller forsvandt som følge af den tyske End - lösung, dels for at forklare, hvad der skete med nazi -ofrenes guld. Ansættelsen røg naturligvis. En kortvarig optræden i verdens medier var et andet resultat, men er det forklaringen på noget, der synes at have været impulsiv handling, i en kælder i en schweiz i s k b a n k? Vi leder efter forklaringer, der kan afsløre, at man alene handler ud fra en i disse tilfælde ganske vist misforstået egeninteresse, eller simpel mangel på situationsfornemmelse. Bestræbelserne går ud på at vise, at de alligevel er små mennesker med ganske almindelige selviske strategier, der blot slog fejl. Samtidig håber vi også, at vi ikke finder sådanne forklaringer. At man kan handle ud fra nogle principper, der er større end en selv, og at d er findes larger than life skikkelser. Vi har behov for historier og myter, uanset om de nu forekommer i det halvt virkelige liv, som nyhedsudsendelser serverer for os eller det helt uvirkelige liv, som fjernsynet præsenterer os for i serie efter serie. Her finder vi måske et alternativ til det upersonlige ansvar, der er lokaliseret i regler og institutioner. Problemet er imidlertid, at vi har brug for idealer ikke idoler. I hvert fald, hvis ideal ikke skal blive redu ceret til at være et ord på 5 b ogstaver i en kryds og tværs opgave. Ansvarlighed kræver individualisme For hver gang vi fremsætter argumenter for ny offentlig regulering og etiske kodekser, eroderer vores stiltiende viden og vores tyste normer. Det, der var groet op ganske stille s o m et utilsigtet resultat af vor egen udvikling. Det, der gav mening og sikrede en vis sam - menhæng. Nu vil vi have, at det hele skal erstattes af eksplicitte, mentale betonkonstruktioner, af rationelle regler. Hver gang fjernes et lille stykke personligt ansvar imidlertid fra hver enkelt for at blive indlejret i en lov, en regel eller retningslinie. Alternativet til den institutionelle ansvar er derfor en løsning, hvor vi hver for sig ser det som en pligt at overholde et sæt fælles normer. Ikke mindst ud fra en forestilling om den skam, det ville være ikke at overholde disse normer, og den soci ale ostrakisme, man ville blive udsat for, hvis andre fik den idé, at man ikke levede op til normerne. Måske har vi brug for mere individualisme, snarere end mindre. En ny individualisme, der kan træde i stedet for den pseudosolidaritet, der garan teres af systemer og regulering. En individualisme, hvor det er muligt at optræde som ansvarlige individer i en social sammen - hæng. For det er kun som ansvarlige personer, uafhængige af maskespillets partikularitet, at man overhovedet kan få øje på og engagere sig i noget, der er større end den maske, man bærer. Paradoksalt nok kan en sådan uafhængig individualisme dermed være en forudsætning for interessen for fællesskabet. Hvis vi vil fremme den enkeltes ansvarlighed, skal vi hver for sig have nogle stumper ansvar. Vi skal hver have en slags moralsk autonomi, et råderum for det personlige ansvar, 5

6 så vi kan tage ansvaret for større dele af vort eget liv. Det vil tvinge os til at gøre noget selv, tvinge os til at løse egne problemer, træffe egne beslutn i n ger og tage stilling. Alligevel er det personlige ansvar ikke en personlig sag. Det er ikke noget vi opnår i isolation. Det personlige ansvar kan kun dannes socialt, ved interaktionen med andre, og det må øves og øves, indtil det bliver en ryg marvsreaktion. Ellers vil vi hver gang, vi står med et dilemma, nøjes med at sige, at nogen må gøre noget, men denne nogen er aldrig os selv. At tage ansvaret kræver ogs å, at vi indser, at vi selv har været med til at skabe det absurde marionetteater. Kræver, at vi forstår, at vi står og hiver i os selv, når vi hiver i de snore, vi holder i hænderne. Dermed er mit og dit ansvar, at vi begynder at klippe snorene over, så vi i stedet for at stavre af sted, holdt oppe af snorene, kan begynde at stå på egne ben. At klippe alle snorene over på én gang går ikke, så falder vi bare på halen, men hvis vi skal komme ud af det sløve og sikre liv, skal vi i hvert fald ikke binde flere snore. Uden mulighed for at falde kan vi ikke lære at gå. i ii Oprindeligt bragt i Berlingske Tidende (26. april 1997) Uddrag af daværende Erhvervsminister Mimi Jakobsens foredrag ved et CREDO -arrangement, d. 30. september 1996, Handelshøjskolen i Århus. CREDO (Centre for Research in Ethics and Decision-making in Organizations), er betegnelsen på forskergruppe under ledelse af forfatteren, ved Institut for Organisation og Ledelse, Handelshøjskolen i Århus. 6

Mere papir, mindre etik

Mere papir, mindre etik Mere papir, mindre etik Kommentar til Retningslinier om etik i pengeinstitutternes rådgivning i Verner C. Petersen Onsdag d. 26. marts 1997 kommer nogle udvalgte pengeinstitutter i søgelyset. Anledningen

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

12. koncepter for NA service.

12. koncepter for NA service. 12. koncepter for NA service. Samt studie materiale Oversættelsen er ikke godkendt af WCNA Introduktion. Narcotics Anonymous er som fællesskab defineret ved dets principper. Vore 12 Trin detaljere vort

Læs mere

:: :: :: :: :: Solveig Hansen Lotte Colberg Olsen Lene Schou VÆRDIER ARBEJDE :: :: Frydenlund

:: :: :: :: :: Solveig Hansen Lotte Colberg Olsen Lene Schou VÆRDIER ARBEJDE :: :: Frydenlund Værdier på arbejde :: :: :: :: :: Solveig Hansen Lotte Colberg Olsen Lene Schou VÆRDIER PÅ ARBEJDE :: :: Frydenlund Solveig Hansen Lotte Colberg Olsen Lene Schou Værdier på arbejde Case-research: Solveig

Læs mere

9-Lad os tale om penge.

9-Lad os tale om penge. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 9-Lad os tale om penge. Kvinder og mænd har bekymret sig om penge

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

Indledning. Side 1 af 34

Indledning. Side 1 af 34 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Problemformulering... 2 Metode... 2 Afgrænsning... 3 Begrebsafklaring... 4 Beskrivelse af Glide... 5 Walk-In Centeret... 5 Personale og værdier... 6 Case fra Glide...

Læs mere

VIGTIGT OMKRING OPHAVSRET

VIGTIGT OMKRING OPHAVSRET 1 Velkommen til dette minikursus i Coaching. Kurset består af 18 små lektioner. Lektionerne er letlæste, og nemme at gå til. Du vil ret hurtigt kunne gennemgå kurset og begynde at bruge dine ny færdigheder.

Læs mere

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre BØRN, UNGE OG ALKOHOL Information til forældre Din holdning er vigtigere, end du tror Forældre har stor indflydelse på, hvor tidligt og hvor meget deres børn kommer til at drikke. Derfor er det er vigtigt,

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

Hvad er mariologi? Jakob Munck

Hvad er mariologi? Jakob Munck Hvad er mariologi? Jakob Munck - 2 - HVAD ER MARIOLOGI? *** INDLEDNING... - 4 - *** HVAD ER MARIOLOGI?... - 6 - *** MARIA OG DE STORE RELIGIONER... - 15 - *** HVIS MARIA VAR STATSMINISTER!... - 21 - ***

Læs mere

Hjælp til navigation i værdiarbejdet

Hjælp til navigation i værdiarbejdet KOGEBOG 3 Hjælp til navigation i værdiarbejdet PROJEKT NYE VÆRDIER I ARBEJDSLIVET Kogebog om fire værdistrategier Udarbejdet af Kubix ApS Projektet»Nye værdier i arbejdslivet«er støttet af EU-socialfonden

Læs mere

Anja Vintov FLYT DIG LIDT. Små skridt til store forandringer. Gads Forlag

Anja Vintov FLYT DIG LIDT. Små skridt til store forandringer. Gads Forlag Anja Vintov FLYT DIG LIDT Små skridt til store forandringer Gads Forlag ANJA VINTOV FLYT DIG LIDT Gads Forlag Indhold Forord... 6 Kapitel 1 Hverdagsmod er vejen frem... 10 Kapitel 2 Smerten er dit vækkeur...

Læs mere

Formanden præsenterede bestyrelsen der var til stede på konferencen:

Formanden præsenterede bestyrelsen der var til stede på konferencen: Notatreferat fra konference 2014 for social- og sundhedsassistentklubbens medlemmer mandag den 31. marts tirsdag den 1. april på Pejsegården i Brædstrup Tema: Livsfarlig ledelse Der var ca. 75 fremmødte

Læs mere

Maria ikon og spiritualitet

Maria ikon og spiritualitet Maria ikon og spiritualitet Jakob Munck Indhold *** Indledning...- 4 - *** Hvad er mariologi?...- 5 - *** Maria...- 6 - ** Hvem er Maria?...- 6 - ** Det horisontale og det vertikale Mariabillede...- 10

Læs mere

Teenbibeltimer 2015. Jesus one on one. Materialet er udviklet af Indre Missions Ungdom

Teenbibeltimer 2015. Jesus one on one. Materialet er udviklet af Indre Missions Ungdom Teenbibeltimer 2015 Jesus one on one Materialet er udviklet af Indre Missions Ungdom Jesus one on one Dette materiale er lavet til dig, der skal holde bibeltime for teenagere i en eller anden sammenhæng.

Læs mere

Bør menneskerettighederne styrkes i Grundloven?

Bør menneskerettighederne styrkes i Grundloven? Bør menneskerettighederne styrkes i Grundloven? - af Kai Sørlander I gennem snart flere år har der været talt om, at tiden nu igen er kommet til en revision af Grundloven. En væsentlig begrundelse er,

Læs mere

Selvevaluering Nørre Å by Efterskole 2012/2013

Selvevaluering Nørre Å by Efterskole 2012/2013 Selvevaluering Nørre Å by Efterskole 2012/2013 Indhold Forord... 1 Konklusion... 1 Spørgsmål 1: Er du glad for skolen og måden vi gerne vil være på?... 2 Uddybende svar til spørgsmål 1... 2 Spørgsmål 2:

Læs mere

Polak på det danske arbejdsmarked

Polak på det danske arbejdsmarked Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Polak på det danske arbejdsmarked Projektnummer 125605, Sags nr.: 080.06D.251 Rapport udarbejdet for BAI, Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og

Læs mere

Den professionelle relation og pædagogiske dilemmaer i arbejdet med udviklingshæmmede børn og unge

Den professionelle relation og pædagogiske dilemmaer i arbejdet med udviklingshæmmede børn og unge Den professionelle relation og pædagogiske dilemmaer i arbejdet med udviklingshæmmede børn og unge Bachelor VIA Universety Collage Horsens pædagoguddannelse Henriette Hansen Studienr 142095 Eksaminator:

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Grundbogen til Sidste Søndag

Grundbogen til Sidste Søndag Hvad er rollespil I dette kapitel vil vi forklare lidt omkring hvad rollespil er. Først vil vi forsøge at definere rollespil (en svær opgave), og derefter har vi et afsnit skrevet specielt til forældrene

Læs mere

Selvhjælp Skanderborg

Selvhjælp Skanderborg Januar 2014 Selvhjælp Skanderborg Introduktionshæfte for frivillige Selvhjælp Skanderborg Vestergade 14 A, 1. sal 8660 Skanderborg www.selvhjaelpskanderborg.dk 1. Velkommen som frivillig i SelvhjælpSkanderborg...

Læs mere

Historier er strategi

Historier er strategi Historier er strategi Historien eller eksemplet knytter faktuelle oplysninger, abstrakte, komplekse sammenhænge og det følelsesmæssige sammen på en naturlig måde. Den rigtige historie skaber på én gang

Læs mere

Intern lederrekruttering

Intern lederrekruttering Intern lederrekruttering Fra kollega til leder Arbejdsmiljø i Metal- og maskinindustrien 1 Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Web: www.i-bar.dk Medarbejdersekretariet: Vester

Læs mere

Artikler om mariologi

Artikler om mariologi Artikler om mariologi Jakob Munck - 2 - ARTIKLER OM MARIOLOGI *** HVAD ER MARIOLOGI?... - 4 - *** HVIS MARIA VAR STATSMINISTER!... - 13 - *** MARIOLOGI OG ROBOTPSYKOLOGI... - 22 - *** KATOLICISME, PROTESTANTISME

Læs mere

Kapitel 2 Der findes en løsning. Læs kapitlet i sin helhed

Kapitel 2 Der findes en løsning. Læs kapitlet i sin helhed ANDET TRIN: Vi kom til den erkendelse, at en Magt større end os selv kunne give os vor sunde fornuft tilbage. Kapitel 2 Der findes en løsning Læs kapitlet i sin helhed Med sygdommen alkoholisme følger

Læs mere