BYGGE OG ANLÆGSAFFALD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BYGGE OG ANLÆGSAFFALD"

Transkript

1 REGULATIV FOR BORTSKAFFELSE AF BYGGE OG ANLÆGSAFFALD I HØJE-TAASTRUP KOMMUNE Januar 1997

2 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 0.0 Forord 1.0 Lovgrundlag 2.0 Gyldighedsområde 3.0 Affaldsproducentens pligter og rettigheder 3.1 Sortering af affaldet 3.2 Opbevaring af affaldet 3.3 Beholdere 3.4 Indsamling og transport 3.5 Benyttelse af modtageanlæg 3.6 Oplysningspligt og anmeldelse af affald 4.0 Transportørens pligter og rettigheder 5.0 Modtageanlæggets pligter og rettigheder 5.1 Anviste modtageanlæg 5.2 Andre modtageanlæg 6.0 Eksport af affald 7.0 Administrative bestemmelser 7.1 Administration 7.2 Dispensation 7.3 Tilsyn og påbud 7.4 Straffebestemmelser 7.5 Gebyrer 7.6 Klage 8.0 Ikrafttrædelse

3 3 Bilag: 1 Definitioner 2 Affaldstyper, herunder krav til forbehandling og sortering samt mærkning, emballering, deklarering og anmeldelse 3 Mærkning af materiel 4 Transportørregler 5 Miljømæssige krav og objektive kriterier for modtageanlæggene 6 Liste over anviste modtageanlæg 7 Anmeldelse af affald for bygge- og anlægsopgaver 8 Gebyr

4 4 0. FORORD 0.1 I regulativet fastsættes pligter og rettigheder for affaldsproducenter, affaldstransportører, grundejere, modtageanlæg, affaldseksportører samt kommunen vedrørende bortskaffelse m.v. af affaldet Dette regulativ er revideret, så det opfylder bekendtgørelsen om bortskaffelse, planlægning og registrering af affald, der trådte i kraft den 1. april Ændringerne i forhold til det tidligere regulativ er især nye regler for transportører og modtageanlæg. 0.3 I bekendtgørelsen er definitionen af affald præciseret, så genanvendelige materialer er omfattet af definitionen. Når der i regulativet kun står affald, dækker det derfor også de genanvendelige materialer. Ved Affald forstås ethvert fast eller flydende stof og enhver genstand, som indehaveren skiller sig af med, agter at skille sig af med eller er forpligtet til at skille sig af med. Øvrige definitioner fremgår af bilag Målet med dette regulativ er at sikre et godt miljø, ved at affaldsbehandlingen og -bortskaffelsen sker efter følgende kriterier: * høj hygiejnestandard * højt miljøbeskyttelsesniveau * undgå at frembringe affald, f.eks. ved at fremme renere teknologi * maksimal genanvendelse af affaldet * affaldsforbrænding med energiudnyttelse * minimal affaldsdeponering * miljørigtig behandling af miljøfarligt affald 0.5 Affaldsbehandlingen og -bortskaffelsen skal iøvrigt altid ske i overensstemmelse med den kommunale affaldsplan. 0.6 Regulativet administreres af Høje-Taastrup kommune. På enkelte områder er administrationen af regulativet overdraget til VEGA, Vestegnens Genanvendelses- og Affaldssamarbejde I/S.

5 5 1. LOVGRUNDLAG 1.1 Regulativet er udarbejdet med hjemmel i Miljøministeriets - bekendtgørelse nr. 581 af 24. juni 1996 om bortskaffelse, planlægning og registrering af affald ( i det følgende benævnt bekendtgørelsen ), - bekendtgørelse nr. 590 af 27. juni 1994 om bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse. 2. GYLDIGHEDSOMRÅDE 2.1 Regulativet gælder for affald frembragt i Høje-Taastrup kommune og omfatter sortering, indsamling, bortkørsel og behandling af bygge- og anlægsaffald af enhver art, herunder sorterede materialer og produkter, der er egnede til genanvendelse. 2.2 Regulativet regulerer ikke affald, som kommunen har fastsat særskilte regulativbestemmelser for, herunder: * Husholdningsaffald * Madaffald fra storkøkkener * Erhversaffald * Olie- og kemikalieaffald * Specielt sygehusaffald * Indsamling af genanvendeligt erhvervsaffald Der henvises til særskilte regulativer for disse affaldstyper. 2.3 Regulativet omfatter ligeledes ikke affald, som bortskaffes efter andre lovbestemmelser, herunder: * Animalsk affald, kadavere og ekskrementer * Andet organisk affald fra skovbrug, landbrug og gartnerier, herunder gødning og lignende fra dyrehold * Restprodukter fra kraftværker * Radioaktivt affald * Havnesediment * Slam og andre affaldsprodukter, der opfylder kravene til anvendelse til jordbrugsformål * Flydende stoffer som lovligt kan afledes via kloaksystemet 2.4 I tvivlstilfælde afgør byrådet, om det pågældende affald er omfattet af regulativet.

6 6 2.5 Enhver affaldsproducent, der er beliggende i Høje-Taastrup kommune, og som ved sit virke frembringer affald, som er omfattet af dette regulativ, har pligt til at følge regulativets bestemmelser. Transportører, der håndterer affald fra Høje-Taastrup kommune, er ligeledes omfattet af regulativet. 3. AFFALDSPRODUCENTENS PLIGTER OG RETTIGHEDER 3.1 Forbehandling og sortering af affaldet Affaldsproducenten har pligt til at sortere virksomhedens affald i følgende fraktioner: * Husholdningsaffald * Genanvendelige materialer * Øvrigt brændbart affald * Øvrigt ikke-brændbart affald * Olie- og kemikalieaffald Affaldstyperne, herunder forbehandlings- og sorteringskrav er beskrevet i bilag Byrådet afgør i tvivlstilfælde hvilken affaldsfraktion, der er tale om Hvis der ønskes fritagelse for kravet om frasortering af genanvendeligt affald, skal affaldsproducenten dokumentere, at mængden af genanvendeligt affald ikke overstiger mængdegrænserne som anført i bilag Det er ikke tilladt at sammenblande affaldsfraktionerne på virksomheden med henblik på senere sortering indenfor eller udenfor virksomhedens område Er den samlede mængde bygge- og anlægsaffald ved den pågældende byggeog anlægsaktivitet mindre end 1 ton, bortfalder kravet om opdeling og kildesortering af de nævnte affaldstyper. Dog sorteres i en brændbar og en ikke-brandbar fraktion Jord fra udgravninger skal holdes adskilt fra øvrigt affald Asfalt fra anlægsarbejder skal altid frasorteres til genanvendelse I bilag 2 er anført en sorteringsvejledning. Har affaldsproducenten ikke pligt til at kildesortere genanvendeligt affald, jf.ovenstående, skal papir, pap og plast medtages i den brændbare fraktion, og de øvrige materialer i den ikkebrændbare fraktion.

7 7 3.2 Opbevaring af affaldet Affaldsproducenten skal indrette faciliteter til opsamling af alle de affaldstyper, der forekommer på virksomheden. Der må ikke forekomme større oplag af affald på virksomheden Affald skal internt transporteres og opbevares, så der ikke sker tilsmudsning eller kvalitetsforringelse af affaldet Opbevaring af affald må ikke give anledning til uhygiejniske forhold på ejendommen eller naboejendomme, øge risikoen for brand, forårsage tilhold af skadedyr, eller give anledning til papir- eller plastflugt. Materialer, der kan fjernes med vinden, skal opbevares i lukkede beholdere eller indendøre. Spildt affald skal straks opsamles Genanvendeligt affald skal beskyttes mod vejrliget. Affaldet må ikke forurenes med olieprodukter, kemikalier, dagrenovation eller andet affald, så det ikke kan genanvendes, eller så genanvendelsen vanskeliggøres, f.eks. som følge af arbejdsmiljømæssige problemer Afbrænding af affald på virksomheden er ikke tilladt. 3.3 Beholdere Affaldsproducenten skal selv sørge for at anskaffe beholdere Materiel til opsamling og/eller transport af affaldet skal være mærket med affaldstype og taravægt, jf. bilag Brandmyndighederne og Arbejdstilsynets anvisninger om placering og brug af beholdere skal følges Affaldsproducenten har pligt til at følge transportørens anvisninger om placering og benyttelse af beholdere samt evt. andet renovationsmateriel Byrådet kan fastsætte bestemmelser om emballering, mærkning og deklarering af affaldet. Kravene er nærmere beskrevet i bilag 2 og Indsamling og transport Affaldsproducenten skal benytte en registreret transportør. Affaldsproducenter, der udelukkende transporterer eget affald med eget materiel er dog undtaget fra registreringspligten.

8 Indsamling og transport af affald skal ske efter behov Hvis affaldsproducenten ikke selv er registreret som transportør, skal denne kunn dokumentere, at der indgået en aftale med en eller flere transportører om indsamling,transport og bortskaffelse af virksomhdens affald Hvis affaldsproducenten ikke selv er registreret som transportør, skal denne kunne dokumentere, at der er indgået en aftale med en eller flere transportører om indsamling, transport og bortskaffelse af virksomhedens affald. 3.5 Benyttelse af modtageanlæg Affald må kun tilføres anviste modtageanlæg, jf.afsnit Affaldsproducenten har ansvaret for, at affald bortskaffes ifølge byrådets anvisninger. Affaldsproducenten har pligt til at få nødvendig dokumentation for transportøren om affaldsmængde og type samt benyttede modtageanlæg Er virksomheden i tvivl om, hvilket anvist anlæg, der må benyttes, skal henvendelse rettes til VEGA eller kommunen. Anvisninger, der ikke umiddelbart fremgår af regulativet, skal indhentes hos kommunen Hvis et andet modtageanlæg for genanvendelige materialer end anført i bilag 6 benyttes, skal dette anmeldes til byrådet i forbindelse med anmeldelse af bygge- og anlægsaffaldet. Affaldsproducenten skal kunne dokumentere, at kravene i afsnit 5.2 overholdes på det pågældende modtageanlæg Homogene biprodukter, som uden videre behandling eller sortering kan afsættes til anvendelse i anden produktion undtages fra anvisningspligten. Virksomheden skal kunne dokumentere, at biproduktet er homogent, f.eks. via produktionsbeskrivelsen jf. kravene i afsnit Anmeldelse skal ske til kommunen senest 14 dage efter at bortskaffelse er foretaget Hvis en virksomheds affald i mængde og karakter ikke forsvarligt kan behandles på et anvist anlæg, kan kommunen påbyde virksomheden ved egen foranstaltning at afhjælpe forholdene på tilfredsstillende vis eller behandle affaldet efter særlige retningslinier. 3.6 Oplysningspligt og anmeldelse af affald Affaldsproducenten har pligt til overfor byrådet at afgive alle oplysninger om affald fremkommet hos producenten, herunder uden beregning at afgive

9 9 prøver af materialer, affald etc., samt til at lade udføre alle nødvendige analyser til karakterisering af affaldets miljømæssige egenskaber Affaldsproducenten skal desuden en gang om året inden den 31.januar det følgende år afgive oplysninger til byrådet om affaldstyper og mængde, herunder om homogene biprodukter, der er afhentet fra virksomheden samt oplyse om benyttede transportører og modtageanlæg. Denne forpligtelse anses for opfyldt, såfremt anvist modtageanlæg benyttes og når indsamling og transport af affald alene sker med registrerede transportører, som har pligt til at indberette disse oplysninger til kommunen Affaldsproducenten skal i forbindelse med ansøgning om bygge- eller nedrivningstilladelse eller anmeldelse af anlægs-, bygge- og nedrivningsarbejder udfylde en anmeldelse ( bilag 7 ), som r oplysning om, hvilke affaldstyper og mængder, der vil blive produceret ved de pågældende bygge- og anlægsaktiviteter, samt hvilde modtageanlæg affaldsproducenten vil benytte. Ligeledes har affaldsproducenten pligt til, at anmelde til byrådet, hvis der benyttes et andet modtageanlæg for genanvendelige materialer end anført i bilag Affaldsproducenten har pligt til straks at underrette kommunen om væsentlige ændringer af betydning for affaldsbortskaffelsen herunder væsentlige ændringer i affaldstyper og årlige mængder Affaldsproducenten skal altid inden bortskaffelsen anmelde til byrådet, hvis der ønskes bortskaffet asbestaffald ( alle typer ) eller forurenet jord. Bortskaffelsen må ikke foretages, før byrådets svar foreligger Byrådet kan stille krav om, at der skal udfyldes en deklaration ved afhentning af affald på virksomheden. Byrådet kan bestemme, om deklarationer udarbejdes og administreres af VEGA.

10 10 4. TRANSPORTØRENS PLIGTER 4.1 Transportører, der erhvervsmæssigt indsamler og transporterer affald fra affaldsproducenter i Høje-Taastrup kommune, skal lade sig registrere hos VEGA. Transportører skal i anmeldelsen oplyse navn, adresse, telefonnummer, SE-nummer samt hvilke køretøjer, der benyttes til affaldstransport. 4.2 VEGA registrerer transportørerne på kommunens vegne. Liste over registrerede transportører samt anmeldelsesskema kan fås ved henvendelse til VEGA. 4.3 Den registrerede transportør skal overholde betingelser opført i bilag KRAV TIL MODTAGEANLÆG 5.1 Modtageanlæg med anvisningsaftale VEGA har på vegne af kommunen indgået skriftlige aftaler med de modtageanlæg, der er optaget på anvisningslisten i bilag 6. Aftalerne forpligter modtageanlæggene til at modtage alt affald, der er omfattet af aftalen, fra virksomheder beliggende i Høje-Taastrup kommune Anviste modtageanlæg skal endvidere overholde kravene anført i bilag Optagelse på listen over anviste anlæg sker ud fra en samlet miljømæssig vurdering af modtageanlægget. 5.2 Modtageanlæg uden anvisningsaftale Private genvindingsvirksomheder, der ikke har indgået en skriftlig anvisningsaftale med byrådet, kan modtage affald til genanvendelse forudsat, at kravene i bilag 5 overholdes. 6. EKSPORT AF AFFALD 6.1 Affaldseksportører skal anmelde eksport af affald til kommunen senest 31. januar det følgende år. I anmeldelsen skal oplyses

11 11 - mængde, affaldsfraktion og tidspunkt for eksporten, - hvordan og hvortil affaldet bortskaffes. 6.2 Eksport af affald skal i øvrigt ske i overensstemmelse med EF-forordning nr. 259/93 af 1. februar 1993, om overvågning af og kontrol med overførsel af affald indenfor, til og fra Det Europæiske Fælleskab samt bekendtgørelse nr. 457 af 25. juni 1987, som ændret ved bekendtgørelse nr. 321 af 3. maj ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER 7.1 Administration Den daglige administration af bestemmelserne i dette regulativ varetages af Høje-Taastrup kommune, Teknisk Forvaltning, Bygaden 2, 2630 Taastrup, tlf Dog administreres registreringen af transportører samt indgåelse og a'jourføring af anvisningsaftaler af VEGA, Vestegnens Genanvendelses- og Affaldssamarbejde I/S, Lervangen 1, 2630 Taastrup, tlf eller VEGAs kundeservice Anmeldelse af affald, tilmelding og ændringer i bestående tilmelding til kommunale renovationsordninger, forespørgsler og klager samt spørgsmål om fortolkning af regulativet rettes til Teknisk forvaltning. 7.2 Dispensation Kommunen kan under særlige omstændigheder dispensere fra bestemmelserne i dette regulativ. Ansøgning herom indsendes til byrådet Såfremt en producent ved ikrafttrædelsen af dette regulativ har kontraktlige forpligtigelser med hensyn til bortskaffelse af affald omfattet af regulativet, kan byrådet tillade denne sædvanlige bortskaffelse, forudsat at bortskaffelsen sker til et anvist anlæg jf. afsnit 5. Tilladelsen kan gives indtil udløb af kontraktforholdet. Ved genforhandling af kontrakten skal bestemmelserne i dette regulativ opfyldes Affaldsproducenter, der ønsker at bortskaffe homogene biprodukter til anvendelse i anden produktion, er fritaget for regulativets bestemmelser om at benytte et anvist modtageanlæg, hvis affaldsproducenten ved anmeldelsen kan dokumentere,

12 12 * at produktet ikke kræver yderligere behandling eller sortering før anvendelse, * at der er tale om en reel anvendelse ved, at biproduktet erstatter andre råvarer i modtagevirksomheden, eller i sig selv danner basis for en produktion, * at anvendelsen ikke medfører en væsentlig større affaldsmængde, * at produktet opstår som en integreret del af den industrielle fremstillingsproces. * at transporten sker direkte mellem affaldsproducenten og virksomheden, der oparbejder materialet, * at der foreligger en aftale direkte mellem affaldsproducenten og modtagevirksomheden om direkte afsætning og leverance af det homogene biprodukt, der sikrer at bortskaffelsen sker tilfredsstillende Såfremt en affaldsproducent ønsker en forudgående vurdering af, om et givet affaldsprodukt kan karakteriseres som et homogent biprodukt, gives denne vurdering af byrådet på grundlag af de ovennævnte oplysninger Transportører af homogene biprodukter kan dog ikke fritages for registreringspligten, jf. afsnit Tilsyn og påbud Byrådet fører tilsyn med, at affaldet opbevares, indsamles, transporteres og behandles i overensstemmelse med lovgivningen og bestemmelserne i dette regulativ Konstateres forhold, som er i modstrid med dette regulativs bestemmelser, eller andre bestemmelser udstedt med hjemmel i lovgivningen, kan byrådet indskærpe at bringe forholdene i overensstemmelse med reglerne inden en nærmere angivet frist Byrådet kan endvidere efter forvarsel give påbud om overholdelse af lovgivningen. 7.4 Straffebestemmelser

13 Overtrædelse af reglerne i dette regulativ straffes efter 48 i bekendtgørelsen. Påbud, som kommunen giver i henhold til lovgivningen, straffes efter pågældende lovgivnings bestemmelser Følgende straffes med bøde, med mindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning: * Transportører, der undlader at lade sig registrere. * Transportører, der undlader at afgive oplysning om transporterede mængder, fraktioner samt affaldets oprindelses- og afleveringssted. * Indberetningspligtige virksomheder, der undlader at registrere oplysninger ifølge ISAG-systemet. * Indberetningspligtige virksomheder, der undlader at indsende oplysninger om behandlet og bortskaffet affald rettidigt. * Overtrædelse af bestemmelser, som byrådet har fastsat, om - emballering, mærkning og deklarering af affald, - sortering og oplysning om affaldet, - miljømålsætninger, - bortskaffelse og behandling af affald, - anmeldelse af affald, - oplagring af affald, - transportørens pligter. * Affaldproducenter, der undlader at afgive oplysninger om og foretage prøver og analyser af affaldet. * Affaldsproducenter, der undlader at benytte anvist modtageanlæg. * Affaldsproducenter, der undlader at underrette om væsentlige ændringer i affaldets mængde, sammensætning eller egenskaber. * Modtageanlæg, der på byrådets anmodning, undlader at afgive oplysning om affaldstyper og -mængder fra hver enkelt virksomhed. * Affaldsproducenter, der på byrådets anmodning undlader at afgive oplysning om affaldsbortskaffelsen.

14 Gebyrer Gebyrer for afhentning af affald, der ikke er omfattet af kommunale indsamlingsordninger, aftales direkte mellem affaldsproducent, transportører og modtageanlæg og er kommunen uvedkommende Byrådet opkræver et gebyr hos samtlige grundejere omfattet af listen i bilag 8 til dækning af kommunens udgifter til fælles administration af regulativets bestemmelser, herunder til tilsyn med affaldsordninger, til kommunens andel af kapacitetsomkostningerne på behandlingsanlæggene, og tilsvarende Kommunen, transportører og modtageanlæg er berettiget til at opkræve særlige gebyrer, hvis affaldet som følge af forkert sortering, mærkning, emballering, deklarering eller opbevaring hos affaldsproducenten skal underkastes en særlig håndtering. 7.6 Klage Byrådets afgørelser efter dette regulativ kan ikke påklages. Indbringelse af byrådets afgørelser for domstolene skal ske inden 6 måneder efter, at afgørelsen eller beslutningen er meddelt Afgørelser i form af påbud efter Miljøbeskyttelsesloven kan påklages til Miljøstyrelsen efter reglerne i Miljøbeskyttelseslovens kap IKRAFTTRÆDELSE 8.1 Regulativet træder i kraft den 1.januar Samtidig med vedtagelsen af dette regulativ ophæves regulativ for * Bygge- og anlægsaffald af 1. januar Vedtaget af byrådet i Høje-Taastrup kommune den 5.marts Anders Bak Borgmester Peter B. Zahlekjær / Teknisk direktør

15 15 BILAG 1 Til regulativ for bygge- og anlægsaffald DEFINITIONER Affaldsproducent Enhver virksomhed eller privat husstand, der frembringer affald. Erhvervsvirksomheder Alle virksomheder omfattet af Danmarks Statistiks erhvervsgruppekoder (ISIC - numre). Transportør Virksomheder, som erhvervsmæssigt indsamler eller transporterer affald, herunder også virksomheder, der afhenter genanvendelige materialer og virksomheder, der erhvervsmæssigt transporterer affald med egne indsamlingsbiler. Transportør i anvisningsordning er transportører, som indsamler affald, der ikke er omfattet af en kommunal indsamlingsordning. Transportør i indsamlingsordning er transportører, der har aftale med kommunen om indsamling af affald i en kommunal indsamlingsordning. Modtageanlæg Anvisning Konkret anvisning Beholder Et anlæg, der modtager og/eller behandler affald ved genanvendelse, kompostering, forbrænding, deponering eller specialbehandling. Kommunes pålæg om, hvilke affaldsbehandlingsanlæg de forskellige affaldstyper skal afleveres til. En anvisning, der ikke har generel gyldighed, men knytter sig til en specifik affaldsmængde, som skal bortskaffes. Den sæk, spand eller container, som affaldsproducenten bruger på ejendommen til at opsamle affaldet og de genanvendelige materialer i. Bygge- og anlægsaffald Alt affald, der produceres ved nybyggeri, renovering, nedrivning, anlæg og reparation af veje og/eller forsyningsanlæg samt anlægsarbejder i øvrigt. Erhvervsaffald Eksport Genanvendelse Affald af enhver art fra erhvervsvirksomheder, herunder affald, som er egnet til genanvendelse samt homogene biprodukter. Affald, der transporteres ud af landet. Anvendelse af affaldsmaterialer til samme eller beslægtede formål som affaldsmaterialerne har være brugt hidtil, udnyttelse af

16 16 ( Rev ) materialer i affald f.eks. omsmeltning eller anvendelse af affaldets materialeegenskaber, så dette efter sortering og forarbejdning kan anvendes som erstatning for primære råstoffer.

17 17 BILAG 2 Til regulativ for bygge- og anlægsaffald Genanvendeligt affald er : Rene stenmaterialer, (natursten, granit, flint) Skal sorteres til genanvendelse, når mængden i aktivitets- Modtageanlæg (se bilag 6) perioden overstiger: Rent uglaseret tegl (mur- og tagsten) Rent beton Blandinger af rene stenmaterialer, rent uglaseret tegl og rent beton 1 ton ialt Blandinger af beton og asfalt fra veje, anlæg m.m. Jern og metal Asfalt Blandinger af ovennævnte affaldstyper Altid uanset mængde Såfremt mængden er mindre end 1 ton anvises til sortering Plastfolie 10 kg/uge 7, 9, 10 Glas 10 kg/uge 5, 6 Fortrolige papirer er ikke omfattet af krav om frasortering til genanvendelse. I det omfang fortrolige papirer ikke bortskaffes til genanvendelse eventuelt efter makulering skal fortrolige papirer bortskaffes som øvrigt brændbart affald. Papir og pap er omfattet af regulativ for indsamling af genanvendeligt affald. Dagrenovation består bl.a. af Madaffald Brugte emballager fra rengøring og madlavning Affald fra oprydning og rengøring på virksomheden og tilsvarende lignende vådt og uhygiejnisk affald. Dette affald sorteres og bortskaffes jævnfør kommunens regulativ for husholdningsaffald.

18 18 Øvrigt brændbart affald er brændbart affald, der ikke er omfattet af kravene om genanvendelse, eksempelvis: Modtageanlæg (se bilag 6) Stort brændbart (affald større end 1,0 x 0,5 x 0,5 m) 23 Småt brændbart (f.eks. træ, urent eller coated pap, plast og papir, tagpap, andet brændbart) 23 Øvrigt ikke-brændbart affald, som ikke er genanvendeligt, og som ikke er egnet til forbrænding, eksempelvis: Modtageanlæg (se bilag 6) Ren jord 21 Forurenet jord 22 Ikke- genbrugsegnet beton 19 og tegl, gips og mørtel, keramik, ikke- gengrugsegnet glas Asbestholdigt affald-alle typer 27 Andet ikke-brændbart og 24 ikke- genanvendeligt ( f.eks. isoleringsmaterialer ( sten og glasuld)) Olieaffald er brugte olieholdige produkter, der helt eller delvis består af mineralolier eller syntetiske olier, eksempelvis: Motor- og gearolie Bore-og skæreolie Petroleum Diselolie Fuelolie Oliefiltre o. lign. Affaldet er omfattet af kommunens indsamlingsordning for olieaffald, og skal sorteres og bortskaffes ifølge regulativ for olie- og kemikalieaffald fra erhversvirksomheder.

19 19 Kemikalieaffald er en stor og sammensat gruppe, såsom: Fremkalder- og fixerbade Ukrudts- og insektmidler Akkumulatorer Opløsningsmidler Affald nde malings- og/eller lakprodukter Ætsende kemikalier eller opløsninger heraf Medicinrester Affaldet er omfattet af kommunens indsamlingsordning for kemikalieaffald og skal sorteres og bortskaffes ifølge regulativ for olie- og kemikalieaffald fra erhvervsvirksomheder. Affald omfattet af landsdækkende tilbagetagningsordninger, der er fastlagt i en bekendtgørelse: * Genopladelige batterier (Nikkel Cadmium) (Rev )

20 20 BILAG 3 Til regulativ for bygge- og anlægsaffald MÆRKNING AF MATERIEL Opsamlingscontainere skal være mærket med et af nedenstående symboler: Mærkater kan købes ved henvendelse til Prento A/S, Skalbakken 5, Postboks 1636, 2720 Vanløse, tlf Containere, der benyttes til transport, eller indsamlingsbilen skal være mærket jvf. Hovedstadsregionens fælles modtageregler. Mærkater er gratis og udleveres ved henvendelse til VEGA, Lervangen 1, 2630 Taastrup, kundeservice tlf , hvor de fælles modtageregler, ligeledes kan udleveres. (Rev )

21 21 BILAG 4 Til regulativ for bygge- og anlægsaffald KRAV TIL TRANSPORTØRER * Transporten må ikke forringe mulighederne for genanvendelse. * Ændringer i hvilke køretøjer, der benyttes til affaldstransport, skal uopfordret oplyses til VEGA. * Transport og indsamling skal ske ifølge Arbejdstilsynets anvisninger. * Transporten skal ske ifølge Færdselsloven, f.eks. skal åbne læs inden transporten dækkes med net eller presenning for at undgå materialeflugt. Indsamles affald i komprimatorbiler, må der ikke ligge affald i skuffen under transporten. * Vognmandens køretøjer skal til enhver tid overholde typegodkendelsens krav vedrørende støj og luftforurening. * Containere skal mærkes med affaldstype og taravægt på højre og venstre side, jf. bilag 3. * Transportører må kun afhente affald, der er korrekt sorteret, emballeret, mærket og deklareret. Affaldet skal kontrolleres visuelt inden afhentningen. * Transportøren har pligt til at meddele VEGA, hvis denne nægter at afhente affald, der ikke er korrekt sorteret, emballeret, mærket og deklareret. * Transportøren skal aflevere affaldet til et anvist anlæg, jf. afsnit 5, ifølge nærmere aftale med affaldsproducenten.. * Genanvendeligt affald, omfattet af dette regulativ, kan efter instruktion fra affaldsproducenten afleveres til et genanvendelsesanlæg, der opfylder betingelserne i afsnit 5 og i bilag 5. * Transportøren har pligt til at overholde modtageanlæggets regler for modtagelse af affald, herunder at afgive oplysninger om affaldstype, kildetype og oprindelsessted. * Transportører skal 1 gang årligt og senest den 31. januar det følgende år oplyse om transporterede affaldsmængder i ton, materialefraktioner, affaldets afleveringssted samt affaldsproducentens navn, SE-nummer, adresse og telefonnummer for hver enkeltaffaldsproducent, som har fået afhentet affald i det pågældende kalenderår.

22 22 Oplysningerne skal registreres ifølge ISAG-systemets standard og fremsendes til VEGA enten på standardformular eller på diskette efter VEGA's anvisninger om format. (Rev )

23 23 BILAG 5 Til regulativ for bygge- og anlægsaffald MILJØMÆSSIGE KRAV/OBJEKTIVE KRITERIER FOR BENYTTELSE AF MODTAGEANLÆG Modtageanlæg, der modtager og behandler affald skal opfylde følgende: * Modtageanlægget skal være miljøgodkendt og/eller opfylde hjemkommunens/amtets miljøkrav. Miljøgodkendelse skal fremsendes til VEGA. Alternativt skal dokumentation for lovlig etablering og drift fremsendes. * Modtageanlægget skal føre register over modtaget og fraført mængde, affaldsog kildetype, leverandør og oprindelseskommune i overensstemmelse med ISAG-systemet. * Modtageanlægget skal kontrollere, om affaldet er sorteret, mærket, emballeret eller deklareret efter regulativets bestemmelser. * Modtageanlægget skal foretage stikprøvekontrol og i tvivlstilfælde foretage totalkontrol af den enkelte aflevering. Rapport fra stikprøvekontrol fremsendes i kopi til VEGA. * Modtageanlægget skal afvise affald, der ikke opfylder forskrifterne for modtagelse af affaldet jf. anlæggets modtageregler og nærværende regulativ. Anlægget skal henvise transportører af ureglementerede læs til VEGA, som oplyser om korrekt bortskaffelsesmulighed. * Anlægget skal sikre en genanvendelse, der efter byrådets vurdering er på samme niveau eller højere end på de øvrige anviste modtageanlæg. VEGA eller kommunen foretager en samlet miljømæssig vurdering i forhold til kommunens affaldsplan. Vurderingen kan omfatte genanvendelsesprocenten, om der er tale om materialegenvinding eller mere direkte genanvendelse, modtageanlæggets afledte miljøeffekter m.v. * Modtageanlæg, der modtager genanvendeligt affald til specialbehandling, skal overholde følgende: Elektronikskrot skal som minimum adskilles i kategorierne * miljøfarligt affald ( kondensatorer, batterier og evt. andet miljøfarligt ), som skal bortskaffes som olie- og kemikalieaffald. * genanvendeligt affald ( jern og metal, papemballager ) * forbrændingsegnet affald ( kabinetter af træ og plast ) * affald til deponi ( billedrør ).

24 24 Køle/fryseskabe skal minimum underkastes følgende behandling * CFC-holdigt kølemiddel aftappes. Olie, PCB-holdige kondensatorer, kviksølvkontakter og andet miljøfarligt affald afmonteres. Affaldet skal bortskaffes som olie- og kemikalieaffald. * CFC-holdigt isoleringsskum skal behandles ved forbrænding i miljøgodkendt forbrændingsanlæg. Behandligen ska sikre at højst 15% af CFC-indholdet i isoleringsskummet emitteres til atmosfæren ved omlastning, for behandling og destruktion. Modtageanlæg der har indgået skriftlig anvisningsaftale med VEGA: * Modtageanlægget skal en gang årligt og senest den 31. januar det følgende år oplyse VEGA om modtagne mængder fra Høje-Taastrup kommune opdelt på transportører. Oplysningerne registreres efter ISAG-systemets standard og fremsendes til VEGA. Private genvindingsvirksomheder, der ikke er indgået skriftlig anvisningsaftale med: * Der skal foreligge en aftale direkte mellem affaldsproducenten og modtageanlægget om afsætning af de genanvendelige materialer, der sikrer, at bortskaffelsen sker tilfredsstillende. (Rev )

25 25 BILAG 6 LISTE OVER ANVISTE MODTAGEANLÆG. Affaldstype Se nummer Asbest - alle typer 40 Asfalt 26 Autogummi 21, 22 Bygge- og anlægsaffald 23, 24 Dyregødning 15 Elektrisk og elektronisk affald Farligt affald, herunder kviksølvholdige lyskilder, akkumulatorer og alle andre batterier 28, Flasker, glas 4, 5 Forbrændingsegnet affald 30, 31, 32 Gadeopfej 34 Grene, blade, græs m.m. 16 Hårde hvidevarer 48 Ikke-forbrændingsegnet affald 35 Jern og metal, herunder kabler Jord og sten 18, 19, Klinisk risikoaffald 50 Madaffald fra storkøkkener 12 Mineraluld 52 Organisk affald 13, 14 Papir, pap, karton, herunder til makulering 1-3 Plast 6-11 Sand og ristestof 37 Sandblæsningsprodukter 51

26 26 Affaldstype Se nummer Slam 36 Springmadrasser 33 Ståltromler 53 Særlige affaldstyper (ammunition, fyrværkeri, radioaktivt affald) Træ 17 (Rev )

27 27 Fraktion 1. Papir (ISAG-kode 50.01) Bemærkning Omfattet af en kommunal indsamlingsordning. Virksomheder i Albertslund Kommune skal kildesortere og bortskaffe alt papiraffald til genanvendelse uanset mængde. I Høje- Taastrup og Vallensbæk kommuner gælder kravet om kildesortering og bortskaffelse til genanvendelse for virksomheder, hvis den gennemsnitlige mængde over et år overstiger 5 kilo. Beskrivelse Kontorpapir, aviser, indpakningspapir, edb-lister, makuleringsaffald og andre papirkvaliteter samt store papirruller. Karton, pap, plastbelagte papirvarer (f.eks. mælkekartoner), tilsmudset papir, ringbind, edb-disketter, farvebånd, mikrofilm VEGA Lervangen Taastrup Fraktion 2. Papir til makulering (ISAG-kode 50.04) Beskrivelse Noter Kontorpapir, kartotekskort og lignende, der r fortrolige oplysninger. Aviser, ugeblade, plastlommer, ringbind, metal, karton, pap, plastbelagte papirvarer samt tilsmudset papir, edb-disketter, farvebånd, mikrofilm. Averhoff & Co A/S Banevingen København N Averhoff & Co A/S Naverland Glostrup Averhoff & Co A/S Støberigade København SV Reno-Flex Raffinaderivej København S Smørum Papir A/S Egeskovvej 1 & / 2665 Vallensbæk Strand VEGA 1) Lervangen Taastrup 1) Modtager kun mindre mængder

28 28 Fraktion 3. Pap og karton (ISAG-kode 50.04) Bemærkning Omfattet af en kommunal indsamlingsordning. Virksomheder i Albertslund Kommune skal kildesortere og bortskaffe alt papiraffald til genanvendelse uanset mængde. I Høje- Taastrup og Vallensbæk kommuner gælder kravet om kildesortering og bortskaffelse til genanvendelse for virksomheder, hvis den gennemsnitlige mængde over et år overstiger 5 kilo. Beskrivelse Pap, karton, bølgepap fra emballering, transport og opbevaring. Aviser, ugeblade, plastfolie, plastbelagt karton og pap, flamingo, telefonbøger, ringbind, edb-disketter, farvebånd, mikrofilm. VEGA Lervangen Taastrup Fraktion 4. Flasker, glas og skår (ISAG-kode 51.00) Beskrivelse Alle typer tomme, skyllede flasker og emballageglas samt skår. Plastflasker, porcelæn, keramik, hærdet glas, spejlglas, vinduesglas, el-pærer, lysstofrør, metal, plastlåg, hvide (ikke gennemsigtige) flasker, urene eller fyldte flasker og glas. Dansk Flaskegenbrug Agendavej Greve Genbrugsflasker ApS Stengårdsvej Tølløse HCS A/S Genbrug og Hvissingvej Sortering 2600 Glostrup Krogh s Flaskegenbrug Ulvevej A/S 4622 Havdrup VEGA Lervangen Taastrup Fraktion 5. Vinduesglas og hærdet glas (ISAG-kode 51.00) Bemærkning 1) Modtager kun mindre mængder Beskrivelse Vinduesglas, hærdet glas, autoruder, andet planglas. Porcelæn, keramik, el-pærer, lysstofrør, flasker og emballageglas, kitrester, gummirester, kulørt eller armeret glas. Brdr. Broegaard A/S Lillemarken Næstved

29 29 HC Container Service 1) Lejrvej Værløse VEGA 1) Lervangen Taastrup Fraktion 6. Blød plast af polyethylen (ISAG-kode 52.01) Beskrivelse Krympefolie, afdækningsfolie og anden folie ("uklare" bløde plastemballager) af polyethylen fra erhvervsvirksomheder. Ofte mærket PET, LDPE, PELD eller genanvendelseskoden 1 eller 4. Noter Andre plasttyper og må ikke være tilsmudset af dagrenovation eller lignende. Averhoff & Co A/S Banevingen København N Averhoff & Co A/S Naverland Glostrup BS Plast og Metal Industrivænget Fårevejle B.K.Hinrichsen ApS Kundby Tromlerenseri Bygaden 12, Kundby 4520 Svinninge Expladan Industrivej Haarlev Ganløse Miljøanlæg Toppevadvej 26, Ganløse Stenløse P.O.N. Entreprenør Postboks Materiel ApS Baltikavej København Ø Replast A/S Tingvejen Vojens Reno-Flex A/S Raffinaderivej København S Skandinavisk Plast- Vanløsevej Industri 4370 St. Merløse Smørum Papir A/S Egeskovvej Vallensbæk Strand VEGA 1) Lervangen Taastrup ) Modtager kun mindre mængder

30 30 Fraktion Beskrivelse Noter 7. Hård plast af polyethylen, HDPE (ISAG-52.02) Emballager til vaskemiddel, skyllemiddel, opvaskemiddel, rengøring, shampo og flydende sæbe. Øl- og sodavandskasser. Ofte mærket HDPE, PEHD eller med genanvendelseskoden 2 Andre plasttyper, f.eks. låg og hætter fra dunke og bøtter, plastposer og plastsække, fødevareemballager og -folier, flasker til læskedrikke, urtepotter, flamingo, persienner, tagrender, kabler, legetøj, køkkenting. Emballager med indhold af f.eks. olie- og kemikalieaffald. BS Plast og Metal Industrivænget Fårevejle VEGA 1) Lervangen Taastrup ) Kun efter aftale Fraktion 8. Polyvinylchlorid, PVC til genanvendelse (ISAG-kode 52.06) Beskrivelse Tagrender, nedløbsrør, kloakrør, plastvinduer. Blød PVC i form af haveslanger, gulvfliser, emballager = deponi Ofte mærket PVC eller med genanvendelseskoden 3. Andre plasttyper, emballager med indhold. Noter BS Plast og Metal Industrivænget Fårevejle VEGA 1) Lervangen Taastrup ) Kun efter aftale Fraktion 9. Polyvinylchlorid, PVC til deponi (ISAG-kode 52.06) Beskrivelse Blød PVC i form af tagrender, haveslanger, gulvfliser, emballager. Ofte mærket PVC. Andre plasttyper, emballager med indhold. Sorteringscenter Kohøjvej 1, Postboks Sengeløse 1) 2640 Hedehusene, VEGA? Toelt Deponeringsplads Hørsholmvej

31 Noter Kvistgård VEGA 1) Lervangen Taastrup 1) Kun efter aftale Fraktion 10. Ekspanderet polystyren, EPS (ISAG-kode 52.05) Bemærkning Modtages til genanvendelse, men kun efter forudgående aftale Beskrivelse Ekspanderet polystyren f.eks. plantekasser, transportchips fra stødadsorberende indpakning af radio- og tv-apparater o.lign. Ofte mærket EPS eller med genanvendelseskoden 6. Rester af madvarer, jord eller lignende, andre plasttyper. VEGA Lervangen Taastrup Fraktion 11. Hård plast af polypropylen, PP (ISAG-kode 52.03) Beskrivelse Plast af polypropylen f.eks. emballage, møbler, legetøj, tekniske artikler, køkkenting, låg og hætter fra dunke og bøtter. Ofte mærket PP eller med genanvendelseskoden 5. Andre plasttyper, f.eks. plastposer og -sække, fødevareemballager og -folier, flasker til læskedrikke, urtepotter, flamingo, persienner, tagrender, kabler. Emballager med indhold af f.eks. olie- og kemikalieaffald. BS Plast og Metal Industrivænget Fårevejle VEGA Lervangen Taastrup Fraktion 12. Madaffald fra storkøkkener (ISAG-kode 53.00) Bemærkning Omfattet af en kommunal indsamlingsordning. Beskrivelse Madaffald fra storkøkkener, kantiner, institutionskøkkener, cafeterier, restauranter, hoteller og lignende, der producerer mere end 100 kg madaffald om ugen. Madaffaldet omfatter rester fra tilberedning og servering af måltider, herunder kød og mejeriprodukter, frugt, grøntsager, skræller, brød m.m. Mælkekartoner, (engangs)service, alufolie, plastfilm, fordærvede madrester. VEGA Lervangen Taastrup

32 32 Fraktion 13. Organisk husholdningsaffald (ISAG-kode 53.00) Bemærkning Til kompostering Beskrivelse Brødrester, skræller fra frugt og grøntsager, te- og kaffegrums, madrester, sauce, ben, vådt papir, hygiejnebind, køkkenruller, vat, blomsteraffald samt andet organisk affald (bioaffald) fra indsamling af dagrenovation i to fraktioner. Aske, (engangs)service, el-pærer, porcelæn, støvsugerposer, tøj, emballager f.eks. juice- og mælkekartoner, alufolie og -bakker, plastfilm, dåser, æggebakker. AFAV Standvangen Frederikssund Fraktion 14. Andet organisk affald (ISAG-kode 53.00) Beskrivelse Organisk affald dvs. animalske eller vegetabilske biprodukter fra produktion. F.eks. benaffald, talg, tarmaffald eller friturefedt, der kan genanvendes. Døde dyr, der ikke udgør smittefare. i Mælkekartoner, (engangs)service, alufolie, plastfilm, fordærvede madrester. KAMBAS A.m.b.a. Hejdesvej 23 Ortved 4100 Ringsted Fraktion 15. Husdyrgødning (ISAG-kode 53.00) Beskrivelse Dyrestrøelse og afføring fra dyr. Noter Afføring, der kan udgøre en smittefare feks. fra syge dyr. være forurenet med ikke-komposterbar fraktion. AFAV 1) Strandvangen Frederikssund 1 ) Kun efter aftale Fraktion 16. Grene, blade, græs m.m (ISAG-kode og 55.00) Beskrivelse Grene, grøntsagsaffald, mask, blade, græs, bark, træflis og neddelte træer fra haver, parkaffald o.lign.,der kan komposteres samt mindre mængder jord. Elmesyge træer (se afsnit om forbrændingsegnet affald), stød og rødder, ikke komposterbart materiale og emballage, sten og større mængder jord. Bregnebjerggård Grusgrav Fyldplads og Slangerupvej Lynge

33 33 Komposteringsanlæg Ganløse Miljøanlæg Toppevadsvej 26 Ganløse 3660 Stenløse Greve Erhversgenbrug Metalgangen Karlslunde HCS A/S Genbrug og Hvissingvej 100 Sortering 2600 Glostrup Nymølle Kompostcenter Hovedgaden 539 P.O.N Entreprenør Materiel ApS RGS90 Kalvebod Miljøcenter Søndersted Fyldplads v/ DSV Anlæg, Teknik & Miljø 2640 Hedehusene Postboks 110 Baltikavej København Ø Selinevej København S Holbækvej Tølløse Træ (ISAG-kode 62.00) Fraktion Beskrivelse Træstød og rødder samt savsmuld, spåner og andet træaffald fra tømrer- og snedkervirksomheder, møbelfabrikker og lignende. Ikke-brændbare materialer, store træstykker, dagrenovation, sten, jord, grene, blade og lign. B.K.Hinrichsen ApS Kundby Tromlerenseri Bygaden 12, Kundby 4520 Svinninge Ganløse Miljøanlæg Toppevadsvej Ganløse 3660 Stenløse Greve Erhversgenbrug Metalgangen Karlslunde HCS A/S Genbrug og Hvissingevej Sortering 2600 Glostrup Hillerød Lastbilcentral Ægirsvej Hillerød Minstrupgård v/tune Ny Tunevej Grusgrav Vindinge P.O.Nielsen Entreprenør Materiel ApS 4000 Roskilde Baltikavej København Ø

34 Noter 34 RGS 90 A/S Selinevej 4 Kalvebod Miljøcenter 2300 København S Sorteringscenter Kohøjvej 1 Sengeløse 1) 2640 Hedehusene Spanvall A/S Tissøvej Jerslev SJ Uggeløse Fyldplads Mosegårdsvej Uggerløse 3540 Lynge VEGA Lervangen Taastrup Ågesholm Fyldplads Kohøjvej, Sengeløse v/ DSV Anlæg, Teknik 2640 Hedehusene & Miljø 1) modtager træstød og rødder til nedknusning Fraktion 18. Jern og metal (ISAG-kode 56.20) Beskrivelse Komfurer, opvaskemaskiner, vaskemaskiner, større metaldele, radiatorer, rør, fyr, kedler, cykler, jern, sengebunde, messing, kobber, motorer, rustfrit stål, zink, støbejern o.lign. Springmadrasser, isoleringsmaterialer, olie- og kemikalieaffald, eksplosionsfarlige materialer. Køle- og frysemøbler nde freon, radio og tv-apparater. Alco-Metal A/S Østmarken Søborg Arnes Jernhandel Skovvej Ballerup Bagsværd Jernhandel Brudelysvej Bagsværd B.K.Hinrichsen ApS Børge Kristiansen & Søn A/S Ganløse Miljøanlæg Glostrup Produkthandel A/S Hedehusene Produkthandel HCS A/S Genbrug og Sortering Kundby Tromlerenseri Bygaden 12, Kundby 4520 Svinninge Bådehavnsgade København SV Toppevadvej 26, Ganløse 3660 Stenløse Naverland Glostrup Hovedgaden Hedehusene Hvissingvej Glostrup

35 Noter 35 H.J.Hansen Havnegade 110 Genvindingsindusti 5100 Odense Jans Transport og Omfartsvejen 16 Produkthandel 4300 Holbæk Jernpladsen A/S Vandtårnsvej Søborg Kronborg Metal Lunikvej Greve Lyngby Produkthandel Virumgårdsvej Virum Nordisk Jern- og Metal Værkstedvej Køge P.O.N. Entreprenør Postboks 110 Materiel ApS Baltikavej København Ø Produkten Præstø Værkstedsvej Præstø Roskilde Jernværk A/S Navervej Roskilde Rødovre Jern- og Islevdalsvej Metalhandel A/S 2610 Rødovre Uniscrap A/S Fiskerihavnsgade København SV VEGA 1) Lervangen Taastrup 1) Kun i mindre mængder Fraktion 19. Bilskrot (ISAG-kode 56.20) Beskrivelse Biler og andre køretøjer. Bemærkning Der ydes en godtgørelse på kr, hvis biler og andre køretøjer under kg afleveres til en autoophugger, der er certificeret og registreret hos Miljøstyrelsen. Alco-Metal A/S Østmarken Søborg Bagsværd Jernhandel 1) Brudelysvej Bagsværd Børge Kristiansen & Søn Bådehavnsgade A/S 1) 2450 København SV Glostrup Produkthandel Naverland A/S 1) 2600 Glostrup Hedehusene Hovedgaden Produkthandel 2640 Hedehusene H.J.Hansen 1) Havnegade

36 Noter 36 Genvindingsindustri A/S 5100 Odense C Jans Transport & Omfartsvejen 16 Produkthandel A/S 1) 4300 Holbæk Jernpladsen A/S Vandtårnsvej Søborg Kronborg Metal ApS 1) Lunikvej Greve Kvistgård Jern & metal Hejreskovvej 7 A/S 1) 3490 Kvistgård Produkten Præstø Værkstedsvej 11 A/S 1) 4720 Præstø Roskilde Jernværk A/S Navervej Roskilde Rødovre Jern- og Islevdalvej Metalhandel A/S 1) 2610 Rødovre Uniscrap A/S 1) Fiskerihavnsgade København SV 1) Anlægget er certificeret og registreret hos Miljøstyrelsen Fraktion 20. Kabler (ISAG-kode 56.20) Beskrivelse Hele kabler med stik samt kabelafklip. Noter Bagsværd Jernhandel Brudelysvej Bagsværd Jans Transport & Langagergård Produkthandel 1) Omfartsvej Holbæk Jernpladsen A/S Vandtårnsvej Søborg NKT-Cables Stenlillevej Stenlille ) Ikke oliekabler Fraktion 21. Autogummi, dæk uden fælge (ISAG-kode 57.00) Beskrivelse Dæk fra køretøjer, gummi og lignende. Fælge HJ Hansen Havnegade Genvindingsindustri A/S 5100 Odense C

37 37 Noter Kohøjvej 1 Høyer & Partner ApS Bredegade Slagelse RAGN-SELLS Danmark Strandvejen 130 A/S 2900 Hellerup Sorteringscenter Sengeløse 1) 2640 Hedehusene VEGA 2) Lervangen Taastrup 1) Modtager også lastvognsdæk. 2) Modtager maximalt 500 kg pr.gang. Modtager ikke lastvognsdæk Fraktion 22. Autogummi, dæk med fælge (ISAG-kode 57.00) Beskrivelse Dæk med fælge fra køretøjer. Noter Ganløse Miljøanlæg 1) 1) Modtager ikke lastvogns- og traktordæk Toppevadvej 26 Ganløse 3660 Stenløse Fraktion Beskrivelse 23. Bygge- og anlægsaffald sorteret (ISAG-kode 58.00, 59.00, og 63.00) Rene fraktioner af beton, murbrokker, sten, mørtel, grus, jord og/eller tegl fra byggepladser eller selektiv nedrivning. Glaserede tegl, træ, pap, plast, kemikalieaffald eller dagrenovation. Bregnebjerggård Slangerupvej Grusgrav fyldplads og kommposteringsanlæg 3540 Lynge City Container I/S Yderholmen Ballerup Farum Sten- og Stensøvej Gruskompagni A/S 3540 Lynge Greve Erhversgenbrug Metalgangen Karlslunde

38 HCS A/S Genbrug og Sortering Kallerup Grusgrav Mindstrupgård v/tune Ny Grusgrav Mogenstrup Grusgrav og Genbrugsindustri P.O.N. Entreprenør Materiel ApS 38 Hvissingvej Glostrup Baldersbuen 16A 2640 Hedehusene Tunevej 30 Vindinge 4000 Roskilde Galøvej Tølløse Baltikavej København Ø Noter Preben Hockerup A/S 1) Industrivej Haslev RGS 90 A/S Selinevej 4 Kalvebod Miljøcenter 2300 København S RGS 90/ Hornbækvej 657 Sanderødgård 3100 Hornbæk RGS 90/ Sundkrogsgade 23 Nordhavnen 2100 København Ø Superfos Construction Reerslev Grusgrav A/S Tranemosevej Hedehusene Sydhavnens Sten og Prøvestenen, A-vej Grus ApS 2300 København S Ågeholm Fyldplads v/ DSV Anlæg, Teknik & Miljø 1) Modtager kun beton og mursten. Kohøjvej, Sengeløse 2640 Hedehusene Fraktion 24. Bygge- og anlægsaffald - usorteret (ISAG-kode 60.00) Beskrivelse Blandet affald, som ikke kan kildesorteres, fra byggeri og nedrivning med indhold af beton, grus, murbrokker, skifer, klinker, glas, puds, asfaltbrud, gips, isoleringsmaterialer, tegl samt træ, pap, plast eller lignende samt sanitet (badekar, håndvaske, toilet og lignende). Kemikalieaffald, dagrenovation eller andet let fordærveligt affald samt emballageaffald. Bregnebjerggård Grusgrav fyldplads og kommposteringsanlæg Slangerupvej Lynge City Container I/S Yderholmen

39 Ballerup Ganløse Miljøanlæg Toppevadvej Stenløse Greve Erhversgenbrug Metalgangen Karlslunde Hillerød Lastbilcentral Ægirsvej Hillerød Lønggårdens Grusgrav Løngvej 14 v/thomas Jull Olsen Mindstrupgård v/tune Ny Grusgrav Mogenstrup Grusgrav og Genbrugsindustri P.O.N. Entreprenør Materiel ApS RGS 90 / Kalvebod Miljøcenter 4180 Sorø Tunevej 30 Vindinge 4000 Roskilde Galøvej Tølløse Baltikavej København Ø Selinevej København S Sydhavnens Sten og grus A-vej, Prøvestenen 2300 København S Sorteringscenter Kohøjvej 1 Sengeløse 2640 Hedehusene Uggeløse Fyldplads Mosegårdsvej, Uggeløse 3540 Lynge VEGA Lervangen Taastrup Ågeholm Fyldplads v/ Kohøjvej, Sengeløse DSV Anlæg, Teknik & 2640 Hedehusene Miljø Fraktion 25. Andet bygge- og anlægsaffald til fyldplads (ISAG-kode 60.00) Beskrivelse Uforurenet blandet affald i form af eksempelvis sanitet, gipsplader, letbeton, puds, indskudsler samt behandlingsrester fra nedknusningsanlæg, som kan deponeres på fyldplads. Forurenet affald (imprægneret træ, mineraluld, fugemasse, PVC mv.) olie- og kemikalieaffald, let fordærveligt affald, forbrændingsegnet affald samt affald omfattet af sorteringspligt til genanvendelse eller special-behandling. Bregnebjerggård Grusgrav fyldplads og kommposteringsanlæg Slangerupvej Lynge

40 Fladså Grusgrav og Fyldplads ApS Kallerup Grusgrav Lønggårdens Grusgrav V/Thomas Jull Olsen Ågeholm Fyldplads v/ DSV Anlæg, Teknik & Miljø 40 Myrupvej 4700 Næstved Baldersbuen 16A 2640 Hedehusene Løngvej Sorø Kohøjvej, Sengeløse 2640 Hedehusene Fraktion 26. Asfalt (ISAG-kode 61.00) Beskrivelse Ren asfalt fra renovering og nyanlæg til genanvendelse. Træ, plast eller andet organisk materiale samt væsentlige mængder af jord eller grus. Colas Danmark Fabriksparken Glostrup Genfalt Nymølle I/S Hovedgaden Hedehusene HCS A/S Genbrugt og Hvissingvej 100 Sortering 2600 Glostrup Lønggårdens Grusgrav Løngvej 14 v/thomas Jull Olsen 4180 Sorø Mindstrupgård Tunevej 30 v/tune Ny Grusgrav Vindinge 4000 Roskilde Mogenstrup Grusgrav og Galøvej 6 Genbrugsindustri Tølløse P.O.N. Entreprenør Baltikavej 25 Materiel ApS 2100 København Ø Preben Hockerup Finlandsgade Haslev RGS 90 / "Kalvebod Selinevej 4 Miljøcenter" 2300 København S RGS 90 / Hornbækvej 657 "Sanderødgård" 3100 Hornbæk RGS 90 / "Nordhavnen" Sundkrogsgade København Ø Superfos Construction Reerslev Grusgrav A/S Tranemosevej Hedehusene Sydhavnens Sten og grus A-vej, Prøvestenen 2300 København S

Anvisningsordning for Bygge- og anlægsaffald

Anvisningsordning for Bygge- og anlægsaffald Regulativ-tillæg for bygge- og anlægsaffald i Dragør Kommune 1 Anvisningsordning for Bygge- og anlægsaffald Tillæg 3 til Regulativ for Erhvervsaffald Dragør Kommune Regulativ-tillæg for bygge- og anlægsaffald

Læs mere

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk Byggeaffald styr på sorteringen 9623 6644 affald@avv.dk AVVTlf. www.avv.dk Hvad er byggeaffald? Bygge- og anlægsaffald er alt affald, som fremkommer ved anlægsarbejder, nedrivning, nybyggeri og renovering.

Læs mere

FREDENSBORG- HUMLEBÆK KARLEBO ERHVERVSAFFALD HØRSHOLM NORDFORBRÆNDING ALLERØD SØLLERØD VEJLEDNING OG REGLER

FREDENSBORG- HUMLEBÆK KARLEBO ERHVERVSAFFALD HØRSHOLM NORDFORBRÆNDING ALLERØD SØLLERØD VEJLEDNING OG REGLER ERHVERVSAFFALD VEJLEDNING OG REGLER NORDFORBRÆNDING KARLEBO ALLERØD FREDENSBORG- HUMLEBÆK HØRSHOLM SØLLERØD Denne folder om håndtering af erhvervsaffald involverer virksomheder, transportører og affaldsmodtagere

Læs mere

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S. 1. januar 2007

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S. 1. januar 2007 Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. januar 2007 Side 1 af 8 02-05-2012 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Gyldighedsområde... 3 3. Generelle definitioner....

Læs mere

Genanvendelse og genbrug af bygge- og anlægsaffald

Genanvendelse og genbrug af bygge- og anlægsaffald Genanvendelse og genbrug af bygge- og anlægsaffald Affald hvad, hvem og hvorfor Bygge- og anlægsaffald er det affald der opstår efter nybygning, renovering eller nedrivning. Bygherren er ansvarlig for

Læs mere

Regulativ for erhvervsaffald Brønderslev Kommune Indholdsfortegnelse

Regulativ for erhvervsaffald Brønderslev Kommune Indholdsfortegnelse Regulativ for erhvervsaffald Brønderslev Kommune Indholdsfortegnelse 1 Formål.......................................................... 2 2 Lovgrundlag..................................................

Læs mere

Alle virksomheder skal sortere deres affald

Alle virksomheder skal sortere deres affald Alle virksomheder skal sortere deres affald Affald fra virksomheder Ofte stillede spørgsmål om erhvervsaffald og svarerne Spørgsmål: Skal virksomheder sortere deres affald? Svar: Ja, affaldssortering er

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Formål 2. 2 Lovgrundlag 2. 3 Regulativ-tillæggets område 2. 4 Definitioner 2. 5 Anden indsamling 3

Indholdsfortegnelse. 1 Formål 2. 2 Lovgrundlag 2. 3 Regulativ-tillæggets område 2. 4 Definitioner 2. 5 Anden indsamling 3 Tillæg 2 til Regulativ for Erhvervsaffald indsamling af farligt affald Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1 Formål 2 2 Lovgrundlag 2 3 Regulativ-tillæggets område 2 4 Definitioner 2 5 Anden indsamling 3 6

Læs mere

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. Juni 2009

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. Juni 2009 Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. Juni 2009 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Gyldighedsområde... 3 3. Generelle definitioner.... 4 4. Affaldsproducenternes

Læs mere

Bygge- og anlægsaffald

Bygge- og anlægsaffald Bygge- og anlægsaffald 1.1 Bygge og anlægsaffald 1.1.1 Bilaget er gældende bygge- og anlægsaffald fra, og omfatter al opbevaring, håndtering og indsamling af bygge- og anlægsaffald til direkte genbrug,

Læs mere

BILAG 3 DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG

BILAG 3 DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG BILAG 3 DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG 2 KONTRAKTER OG AFTALER MED DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG som Gentofte Kommune og Vestforbrænding har indgået aftaler med pr. 1. januar

Læs mere

Deponerings-, sorterings- og behandlingsanlæg

Deponerings-, sorterings- og behandlingsanlæg Kontrakter og afaftaler med Deponerings-, sorterings- og behandlingsanlæg som Ishøj Kommune og Vestforbrænding har indgået aftaler med pr. 1. januar 2012: Kategori Anlæg Behandlingsform Kontrakt udløber

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 20-06-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v.

Læs mere

Regulativ for jordhåndtering i Solrød Kommune

Regulativ for jordhåndtering i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNISK OG MILJØ Regulativ for jordhåndtering i Solrød Kommune Januar 2012 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Gyldighed og anvendelsesområde... 3 3 Lovgrundlag og definitioner... 3 4 Områdeklassificering...

Læs mere

Deponerings-, sorterings- og behandlingsanlæg

Deponerings-, sorterings- og behandlingsanlæg Kontrakter og aftaler med Deponerings-, sorterings- og behandlingsanlæg som Frederikssund Kommune og Vestforbrænding har indgået aftaler med pr. 1. januar 2012: Kategori Anlæg Behandlingsform Kontrakt

Læs mere

Generelle bestemmelser

Generelle bestemmelser Regulativ for Erhvervsaffald i Frederikshavn Kommune Generelle bestemmelser 1 Indholdsfortegnelse 1. Regulativets formål 2. Lovgrundlag 3. Regulativets område 4. Definitioner 5. Affaldsproducentens pligter

Læs mere

ORIENTERING OM SORTERING OG BORTSKAFFELSE AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD

ORIENTERING OM SORTERING OG BORTSKAFFELSE AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD ORIENTERING OM SORTERING OG BORTSKAFFELSE AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD Denne orientering indeholder en vejledning om bortskaffelse af bygge- og anlægsaffald samt andre praktiske oplysninger herom. Formålet

Læs mere

BILAG 3 DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG UDKAST

BILAG 3 DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG UDKAST BILAG 3 DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG UDKAST 2 KONTRAKTER OG AFTALER MED DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG som Egedal Kommune og Vestforbrænding har indgået aftaler med pr.

Læs mere

Kategori Anlæg Behandlingsform Ordning Fraktion Bemærkning Forbrænding I/S Vestforbrænding Ejbymosevej 219 2600 Glostrup CVR. Nr.

Kategori Anlæg Behandlingsform Ordning Fraktion Bemærkning Forbrænding I/S Vestforbrænding Ejbymosevej 219 2600 Glostrup CVR. Nr. 1 Kontrakter og aftaler med Deponerings-, sorterings- og sanlæg Som Gladsaxe Kommune og Vestforbrænding har indgået aftaler med pr. 1. april 2014 Kategori Anlæg Behandlingsform Ordning Fraktion Bemærkning

Læs mere

Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen

Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen Bilag 1 Screeningskema for PCB Er bygningen, anlægget eller dele heraf opført eller renoveret i perioden fra 1950 til1977, er der risiko

Læs mere

Regulativ for aflevering af affald til genbrugspladser i

Regulativ for aflevering af affald til genbrugspladser i Regulativ for aflevering af affald til genbrugspladser i Hals kommune Indledning Formålet med dette regulativ er at beskrive en kommunal ordning for aflevering af affald til Hals Kommunes 5 genbrugspladser.

Læs mere

, -' ' *. # 0 % 0.&2,

, -' ' *. # 0 % 0.&2, Regulativ for jord Roskilde Kommune Gældende fra 1. januar 2012 ! "!##$ %!$&'& (!&& ) *&+&, -' ' *. # /# 01$,...5 0 % 0.&2, 1 Regulativet har til formål at: - Inddrage og undtage områder fra områdeklassificeringen

Læs mere

Kommunens nuværende affaldsordninger

Kommunens nuværende affaldsordninger 7 Kommunens nuværende affaldsordninger Ordninger for private husstande Lejre Kommune er forpligtet til, at etablere indsamlingsordninger for affald fra private husstande. De private husstande er samtidig

Læs mere

Om relevant regulering ved håndtering af bygge- og anlægsaffald

Om relevant regulering ved håndtering af bygge- og anlægsaffald Om relevant regulering ved håndtering af bygge- og anlægsaffald Fælles netværksmøde Dakofas netværk for affalds jura og bygge- og anlægsaffald 7. Marts 2013 Kontorchef Dorte Balle Hermansen, Jord & Affald,

Læs mere

ANMELDESKEMA 3. Anvendelse af sorteret, uforurenet bygge- og anlægsaffald som erstatning for primære råstoffer

ANMELDESKEMA 3. Anvendelse af sorteret, uforurenet bygge- og anlægsaffald som erstatning for primære råstoffer Anvendelse af sorteret, uforurenet bygge- og anlægsaffald som erstatning for primære råstoffer Det skal anmeldes til Frederikssund Kommune, hvis der genanvendes bygge- og anlægsaffald som erstatning for

Læs mere

BILAG 3 DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG BRØNDBY KOMMUNE

BILAG 3 DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG BRØNDBY KOMMUNE BILAG 3 DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG BRØNDBY KOMMUNE 2 KONTRAKTER OG AFTALER MED DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG som Vestforbrænding og Brøndby Kommune har indgået aftaler

Læs mere

Regulativ for jord Roskilde Kommune Udkast

Regulativ for jord Roskilde Kommune Udkast Regulativ for jord Roskilde Kommune Udkast Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Områdeklassificering... 2 5. Analysefrie delområder...

Læs mere

Affaldssortering i landbruget. Teknik og Miljø

Affaldssortering i landbruget. Teknik og Miljø Affaldssortering i landbruget Teknik og Miljø 1 Indhold Affaldssorteringen... 3 Affaldshierarkiet... 3 Genanvendelse... 3 Bygge- og anlægsaffald... 3 Affald til forbrænding... 3 Afbrænding... 3 Træ/-halmfyr

Læs mere

Affald fra landbrug Sorteringsvejledning 2015. Billede

Affald fra landbrug Sorteringsvejledning 2015. Billede Affald fra landbrug Sorteringsvejledning 2015 Billede Affald fra landbrug Sorteret affald er nemt - og billigt - at komme af med. Brug sorteringsvejledningen på side 3. Når affaldet er sorteret, kan det

Læs mere

Regulativ for Erhvervsaffald

Regulativ for Erhvervsaffald Regulativ for Erhvervsaffald Orientering Fredericia Kommunes Affaldssystem tager udgangspunkt i kildesortering og genanvendelse, d.v.s. at erhvervsvirksomhederne selv sorterer deres affald i følgende dele:

Læs mere

Håndtering af bygge- og anlægsaffald WEBUDGAVE TEKNIK OG MILJØ

Håndtering af bygge- og anlægsaffald WEBUDGAVE TEKNIK OG MILJØ Håndtering af bygge- og anlægsaffald TEKNIK OG MILJØ Har du styr på sorteringen af byggeog anlægsaffaldet? Bygherrens ansvar Hvad enten du er selvbygger, arkitekt, håndværker, entreprenør, bygherre eller

Læs mere

BILAG 3 DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG

BILAG 3 DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG BILAG 3 DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG 2 KONTRAKTER OG AFTALER MED DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG som XX Kommune og Vestforbrænding har indgået aftaler med pr. 1. januar 2012

Læs mere

Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD

Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD 1. Formål Formålet med regulativet er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejer og virksomheder i Tønder Kommune. Regulativet

Læs mere

Ren besked om affald. Pak pappet rigtigt - Se bagsiden

Ren besked om affald. Pak pappet rigtigt - Se bagsiden Ren besked om affald Pak pappet rigtigt - Se bagsiden Kan HÆNGes PÅ KØLESKABET Dagrenovation Ja, tak til ting fra den daglige husholdning uden farligt affald Det siger vi ja tak til: * Emballage fra mad

Læs mere

Godkendt indsamler el. genbrugsplads rene Big bags / sække / poser / fodersække, ikke rengjorte

Godkendt indsamler el. genbrugsplads rene Big bags / sække / poser / fodersække, ikke rengjorte Vejledning i sortering af affald i Varde Kommune Affaldsfraktion Genbrug Forbrænding Deponi Special Afleveres til / kommentarer Akkumulatorer Genbrugsplads, genanvendeligt affald el. godkendt indsamler.

Læs mere

Kapitel 2 Definitioner

Kapitel 2 Definitioner 1 Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet I medfør af 7 b, 44, stk. 1 og 4-6, 45, stk. 2, 5 og 7, 45 a, 45 d, stk. 1 og 2, 46 a, stk. 1-3, 46 b, stk. 1 og 2, 47, stk. 2 og 3, 48, stk. 4, 8 og 9, 50 d, stk.

Læs mere

Affald til genbrug. Plastaffald. 21 Dæk med og uden fælge Ikke cykel- og knallertdæk.

Affald til genbrug. Plastaffald. 21 Dæk med og uden fælge Ikke cykel- og knallertdæk. Affald til genbrug 1 Papir Fx bøger, reklamer og telefonbøger. Plastomslag og ringbind. 5 Jern og metal Fx cykler, dåser, gaskomfurer, gryder og radiatorer. Elektronikaffald. 6 Pap og karton Fx rent og

Læs mere

- 1 - REGULATIV FOR AFFALD AF ELEKTRISKE OG ELEKTRONISKE PRODUKTER FRA ERHVERV I GLADSAXE KOMMUNE

- 1 - REGULATIV FOR AFFALD AF ELEKTRISKE OG ELEKTRONISKE PRODUKTER FRA ERHVERV I GLADSAXE KOMMUNE - 1 - REGULATIV FOR AFFALD AF ELEKTRISKE OG ELEKTRONISKE PRODUKTER FRA ERHVERV I GLADSAXE KOMMUNE - 2 - INDHOLD LOVGRUNDLAG................................................. 4 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE.................................................

Læs mere

Varde Kommune REGULATIV FOR JORD

Varde Kommune REGULATIV FOR JORD REGULATIV FOR JORD Gældende fra d. 1. juni 2012 1 Formål m.v... 3 1.1 Affaldshåndtering... 3 1.2 Jordflytning og områdeklassificering... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Registrering af udenlandske

Læs mere

Sorteringsvejledning

Sorteringsvejledning Sorteringsvejledning PAPIR Aviser Reklamer Magasiner Ugeblade Tegneserier Printerpapir Kuverter Breve Papiraffald skal være rent og tørt, når det kommes i beholderen. Nej tak til pap, mælkekartoner, pizzabakker,

Læs mere

Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune

Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune Bakkegårdsvej Højvangen. Miljøberetning 2010 Indledning Både besøgstal og mængder er faldet i 2010. Besøgstallet er for de to pladser,

Læs mere

Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Definitioner... 3 5. Områdeklassificering...

Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Definitioner... 3 5. Områdeklassificering... Regulativ for jord Holbæk Kommune Gældende fra 28.6 2012 Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Definitioner... 3 5. Områdeklassificering...

Læs mere

Genbrug & affald NY genbrugsbeholder på vej til dig. i Billund Kommune

Genbrug & affald NY genbrugsbeholder på vej til dig. i Billund Kommune Genbrug & affald NY genbrugsbeholder på vej til dig i Billund Kommune 2 3 Ny genbrugsbeholder med 2 rum I september 2013 får alle husstande en grøn 240 liters genbrugsbeholder på hjul. Genbrugsbeholderen

Læs mere

Affaldsstatus 2010. Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune

Affaldsstatus 2010. Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Affaldsstatus 2010 Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Savsvinget 2 2970 Hørsholm Telefon 45 16 05 00 Telefax 45 16 05 11 Email: nordf@nordf.dk www.nordf.dk 1. Indledning

Læs mere

Nedknusningen skal anmeldes til kommunen mindst 14 dage i forvejen og anmeldelsen skal indeholde:

Nedknusningen skal anmeldes til kommunen mindst 14 dage i forvejen og anmeldelsen skal indeholde: SCREENING, KORTLÆGNING OG ANMELDELSE AF PCB, FARLIGT AFFALD, SAMT ALM. BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD 1. Oplysninger om ejendom, bygherre og entreprenør 1A. Byggeriets/anlægsarbejdets adresse: Adresse: Postnr:

Læs mere

Sortering. Sådan sorterer du dit affald. en del af byen

Sortering. Sådan sorterer du dit affald. en del af byen Sortering Sådan sorterer du dit affald en del af byen Hjælp til at sortere rigtigt Spørg genbrugsvejlederen hvis du er i tvivl om, hvordan du sorterer dit affald rigtigt. De hjælper gerne med vejledning.

Læs mere

Ren besked om affald. Vi går online. Tjek præcis hvornår der bliver hentet affald på din adresse på www.taarnby.dk/affald

Ren besked om affald. Vi går online. Tjek præcis hvornår der bliver hentet affald på din adresse på www.taarnby.dk/affald Ren besked om affald LÆS OM DE NYE ORDNINGER Vi går online. Tjek præcis hvornår der bliver hentet affald på din adresse på www.taarnby.dk/affald Dagrenovation Ja, tak til ting fra den daglige husholdning

Læs mere

Regulativ for aflevering af affald på Affaldsvarmeværket (HAV) og Genbrugsafdelingen (GA) i Hobro. (gældende fra 1. januar 2015)

Regulativ for aflevering af affald på Affaldsvarmeværket (HAV) og Genbrugsafdelingen (GA) i Hobro. (gældende fra 1. januar 2015) Regulativ for aflevering af affald på Affaldsvarmeværket (HAV) og Genbrugsafdelingen (GA) i Hobro. (gældende fra 1. januar 2015) For alle affaldstilførsler gælder, at køretøjet skal vejes både før og efter

Læs mere

Sorteringspjece for i samarbejde med Marius Pedersen A/S

Sorteringspjece for i samarbejde med Marius Pedersen A/S Sorteringspjece for i samarbejde med Marius Pedersen A/S For at optimere affaldshåndteringen på alle JAKON A/S s byggepladser er der udarbejdet en sorteringspjece, som kort redegør for, hvordan affaldet

Læs mere

Regulativ for jord Vesthimmerlands Kommune

Regulativ for jord Vesthimmerlands Kommune Regulativ for jord Vesthimmerlands Kommune Postadresse: Himmerlandsgade 27 9600 Aars Tlf.: 99 66 70 00 www.vesthimmerland.dk Indholdsfortegnelse I Generel del...3 1 Formål m.v....3 1.1 Affaldshåndtering...3

Læs mere

12-10-2015 CF/EIK Primær kode, hvis der ikke er tale om produktions affald Affaldsfraktioner H-kode E-kode EAK-kode

12-10-2015 CF/EIK Primær kode, hvis der ikke er tale om produktions affald Affaldsfraktioner H-kode E-kode EAK-kode 12-10-2015 CF/EIK Primær kode, hvis der ikke er tale om produktions affald Affaldsfraktioner H-kode E-kode EAK-kode Affald fra husholdninger og lignede affald fra andre kilder 1 Dagrenovation (Blandet

Læs mere

AFFALDSPLAN KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013

AFFALDSPLAN KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 AFFALDSPLAN 2015 2024 KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for

Læs mere

Sorø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Sorø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Sorø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD 2 REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Sorø Kommune Indhold: 1 Formål m.v. 3 2 Lovgrundlag 3 3 Definitioner 3 4 Registrering af udenlandske virksomheder 3 5 Gebyrer 4

Læs mere

Vordingborg Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Vordingborg Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Vordingborg Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 01-04-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

BILAG 1: FORSLAG TIL REVIDERET JORDREGULATIV, BILAG TIL INDSTILLING OM REVIDERET JORDREGULATIV

BILAG 1: FORSLAG TIL REVIDERET JORDREGULATIV, BILAG TIL INDSTILLING OM REVIDERET JORDREGULATIV BILAG 1: FORSLAG TIL REVIDERET JORDREGULATIV, BILAG TIL INDSTILLING OM REVIDERET JORDREGULATIV UDKAST JORDREGULATIV 1. Formål 1 Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord,

Læs mere

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

Affaldssortering i landbruget

Affaldssortering i landbruget Affaldssortering i landbruget Affaldssortering i landbruget Normalt opfatter vi affald som alt det, vi smider væk. Men meget affald er også en brugbar ressource, der ikke bør gå tabt. I fremtiden bliver

Læs mere

JORDREGULATIV Horsens Kommune. Gældende fra 26. marts 2015

JORDREGULATIV Horsens Kommune. Gældende fra 26. marts 2015 JORDREGULATIV Horsens Kommune Gældende fra 26. marts 2015 Indholdsfortegnelse regulativ 1. Formål 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde 3. Definitioner 4. Affaldsproducentens pligter 5. Affaldstransportørens

Læs mere

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 20. december 2012. Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet 1) 17. december 2012. Nr. 1306.

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 20. december 2012. Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet 1) 17. december 2012. Nr. 1306. Lovtidende A 2012 Udgivet den 20. december 2012 17. december 2012. Nr. 1306. Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet 1) I medfør af 45 a, 46 a, stk. 1 og 2, 48, stk. 4 og 8, 73, 80, stk. 1, 88, 89 b, 92

Læs mere

Affaldsguide. Rahbekshus EF Rahbeks Allé 2A-D, Vesterbrogade 161-167. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal.

Affaldsguide. Rahbekshus EF Rahbeks Allé 2A-D, Vesterbrogade 161-167. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Affaldsguide Rahbekshus EF Rahbeks Allé 2A-D, Vesterbrogade 161-167 Dagrenovation Papir Pap og karton Glas Hård plast Metal Storskrald Elektronik og hårde hvidevarer Farligt affald PVC Imprægneret træ

Læs mere

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD 1 Formål Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og virksomheder i Egedal Kommune med henblik

Læs mere

Regulativ for erhvervsaffald

Regulativ for erhvervsaffald Regulativ for erhvervsaffald Struer Kommune Januar 2006 Regulativ for erhvervsaffald 1. Formål... 2 2. Lovgrundlag... 2 3. Regulativets område.... 3 4. Definitioner... 3 5. Affaldsproducenternes pligter...

Læs mere

Forskrift for midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter SKANDERBORG KOMMUNE

Forskrift for midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter SKANDERBORG KOMMUNE Forskrift for midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter SKANDERBORG KOMMUNE OKTOBER 2014 1 Indhold Formål 3 Gyldigheds- og anvendelsesområde 3 Anmeldelse 3 Arbejdstider 4 Støj-, støv- og vibrationsbegrænsning

Læs mere

Sammenfatning af de nye regler på affaldsområdet

Sammenfatning af de nye regler på affaldsområdet Notat Fra: Lars Høier 05. februar 2010 Dokumentnr.: 51042 Sammenfatning af de nye regler på affaldsområdet Der er i januar 2010 kommet to nye bekendtgørelser på affaldsområdet: Affaldsbekendtgørelsen,

Læs mere

KORTLÆGNING AF AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2011

KORTLÆGNING AF AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2011 KORTLÆGNING AF AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2011 BRØNDBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 3 Fraktioner og behandlingsformer... 8 4 Ordninger...12 5 Affaldsmængder pr. indbygger

Læs mere

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020 Husholdninger Dagrenovation Information om sortering og om eksisterende ordninger En øget udsortering af genanvendelige materialer fra husholdningsaffald. Etablere affaldsøer i kolonihaver Optimere mulighederne

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 4.2.1. Nøgletal for husholdninger... 11. 4.3. Behandlingsform... 12 4.4. Affaldstype... 16

Indholdsfortegnelse. 4.2.1. Nøgletal for husholdninger... 11. 4.3. Behandlingsform... 12 4.4. Affaldstype... 16 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Opsummering på årets kortlægning... 4 3. Usikkerheder og fejlkilder... 5 3.1 Usikkerheder på anlæggenes indberetninger... 5 4. Statistisk afrapportering...

Læs mere

Ringsted Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Ringsted Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Ringsted Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 19-04-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Læsevejledning... 4 3. Opsamling... 4 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 3.2 Supplerende data-2013 vedrørende kommunale indsamlingsordninger... 5 3.2.1 Genanvendelsesprocent

Læs mere

BILAG 3 DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG

BILAG 3 DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG BILAG 3 DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG 2 KONTRAKTER OG AFTALER MED DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG som Herlev Kommune og Vestforbrænding har indgået aftaler med pr. 1. januar

Læs mere

Bilag 1 til dagsordenspunkt til MTU, om revision af Ringsted Kommunes regulativ for husholdningsaffald.

Bilag 1 til dagsordenspunkt til MTU, om revision af Ringsted Kommunes regulativ for husholdningsaffald. Bilag 1 til dagsordenspunkt til MTU, om revision af Ringsted Kommunes regulativ for husholdningsaffald. Sag nr. 09/11153 Indledning På Miljø- og Teknikudvalgets møde den 20. maj 2008, blev der truffet

Læs mere

Affaldsguide. Falkoner Allé 71/Holger Danskes Vej 2. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald

Affaldsguide. Falkoner Allé 71/Holger Danskes Vej 2. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald Affaldsguide Falkoner Allé 71/Holger Danskes Vej 2 Dagrenovation Papir Pap og karton Glas Hård plast Metal Storskrald Elektronik og hårde hvidevarer Farligt affald PVC Imprægneret træ Kære beboer I denne

Læs mere

Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune

Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Forskrift Forskrift for opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Formål og administration 1. Formålet med denne forskrift

Læs mere

REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD FAXE KOMMUNE

REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD FAXE KOMMUNE REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD I FAXE KOMMUNE Dato 23.08.2012. 1 Indholdsfortegnelse Erhvervsaffald I Generel del 1 Formål m.v. 2 Lovgrundlag 3 Definitioner 4 Registrering af udenlandske virksomheder 5 Gebyrer

Læs mere

Regulativ. for. Erhvervsaffald

Regulativ. for. Erhvervsaffald Regulativ for Erhvervsaffald Høje-Taastrup Kommune Januar 2004 Indholdsfortegnelse 1 Formål...3 2 Opbygning...3 3 Lovgrundlag...3 4 Regulativets område...3 5 Definitioner...4 6 Affaldsproducentens pligter

Læs mere

Regulativ for aflevering af affald til genbrugspladser i

Regulativ for aflevering af affald til genbrugspladser i Regulativ for aflevering af affald til genbrugspladser i Hals kommune Indledning Formålet med dette regulativ er at beskrive en kommunal ordning for aflevering af affald til Hals Kommunes 5 genbrugspladser.

Læs mere

Den 27. april 2006 Århus Kommune

Den 27. april 2006 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 27. april 2006 Århus Kommune Ledelsessekretariatet Teknik og Miljø Revision af Århus Kommunes regulativer for erhvervsaffald og husholdningsaffald

Læs mere

Næstved Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Næstved Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Næstved Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 03-05-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

Udkast til REGULATIV FOR JORD. Generel del. Gældende fra d. xxxxxx

Udkast til REGULATIV FOR JORD. Generel del. Gældende fra d. xxxxxx Udkast til REGULATIV FOR JORD Gældende fra d. xxxxxx Generel del 1 Formål Formålet med dette regulativ er: At fastsætte regler om kommunale ordninger for jord, der er affald At sikre, at jord bortskaffes

Læs mere

Affaldsstatus Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune

Affaldsstatus Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Affaldsstatus 2015 Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Savsvinget 2 2970 Hørsholm Telefon 45 16 05 00 norfors@norfors.dk www.norfors.dk Indholdsfortegnelse Affaldsstatus

Læs mere

Struer Kommune AFFALDSREGULATIV FOR JORD

Struer Kommune AFFALDSREGULATIV FOR JORD Struer Kommune AFFALDSREGULATIV FOR JORD Gældende fra 1. maj 2012 1. Formål Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og virksomheder

Læs mere

ANMELDELSESSKEMA FOR BYGGEAFFALD

ANMELDELSESSKEMA FOR BYGGEAFFALD ANMELDELSESSKEMA FOR BYGGEAFFALD Anmeldelse af bygge- og anlægsaffald samt screening for PCB-holdigt affald 1.0 STAMOPLYSNINGER Aktivitetsadresse: Matrikel nr.: Opførelsessår: Bygningsnr.: Renoveringsår:

Læs mere

Forslag til: Regulativ for jord

Forslag til: Regulativ for jord Forslag til: Regulativ for jord Forslag til ændringer til gældende regulativ er vist med rød skrift Læs om: Regler for jord som er affald herunder områdeklassificering og flytning af jord Marts 2016 20

Læs mere

REGULATIV FOR OPBEVARING, TRANSPORT OG BORTSKAFFELSE AF SPECIELT SYGEHUSAFFALD I DRAGØR KOMMUNE

REGULATIV FOR OPBEVARING, TRANSPORT OG BORTSKAFFELSE AF SPECIELT SYGEHUSAFFALD I DRAGØR KOMMUNE REGULATIV FOR OPBEVARING, TRANSPORT OG BORTSKAFFELSE AF SPECIELT SYGEHUSAFFALD I DRAGØR KOMMUNE Nærværende regulativ er udfærdiget i henhold til Miljøministeriets Bekendtgørelse nr. 131 af 21. marts 1993,

Læs mere

Kalundborg Kommune - Teknisk Forvaltning

Kalundborg Kommune - Teknisk Forvaltning Kalundborg Kommune - Teknisk Forvaltning Regulativ for Erhvervsaffald INDHOLDSFORTEGNELSE PUNKT EMNE SIDE 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Formål Lovgrundlag Regulativets område Definitioner

Læs mere

Regulativ for erhvervsaffald. i Haderslev Kommune

Regulativ for erhvervsaffald. i Haderslev Kommune Regulativ for erhvervsaffald i Haderslev Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Formål 3 3. Lovgrundlag 3 4. Regulativets gyldigheds- og anvendelsesområde 3 5. Definitioner 4 6. Affaldsproducenters

Læs mere

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Den generelle del af regulativet er affaldsbekendtgørelsens tekst og erstatter de nugældede regulativers generelle indledninger med angivelse

Læs mere

4.2.1. Nøgletal for husholdninger... 11. 4.3. Behandlingsform...12 4.4. Affaldstype...16. 4.4.1. Emballageaffald indberettet... 17

4.2.1. Nøgletal for husholdninger... 11. 4.3. Behandlingsform...12 4.4. Affaldstype...16. 4.4.1. Emballageaffald indberettet... 17 Indholdsfortegnelse 1. Forord...3 2. Opsummering på årets kortlægning...4 3. Usikkerheder og fejlkilder...5 3.1 Usikkerheder på anlæggenes indberetninger...5 4. Statistisk afrapportering...8 4.1. Indledning...8

Læs mere

Jordregulativ. Dato XXXX

Jordregulativ. Dato XXXX Jordregulativ Dato XXXX Indholdsfortegnelse 1. Formål, lovgrundlag og definitioner... 3 Formål... 3 Lovgrundlag... 3 Definitioner... 3 2. Gyldigheds - og anvendelsesområder... 3 Ordning for jord som er

Læs mere

Regulativ for jord, Vejen Kommune Januar 2012

Regulativ for jord, Vejen Kommune Januar 2012 REGULATIV for jord Regulativ for jord, Vejen Kommune Januar 2012 1. Formål Formålet med dette regulativ er: 1.1 at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og

Læs mere

4.2.1. Nøgletal for husholdninger... 11. 4.3. Behandlingsform... 12 4.4. Affaldstype... 16. 4.4.1. Emballageaffald indberettet...

4.2.1. Nøgletal for husholdninger... 11. 4.3. Behandlingsform... 12 4.4. Affaldstype... 16. 4.4.1. Emballageaffald indberettet... Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Opsummering på årets kortlægning... 4 3. Usikkerheder og fejlkilder... 5 3.1 Usikkerheder på anlæggenes indberetninger... 5 4. Statistisk afrapportering... 8 4.1.

Læs mere

BilagØU_111121_pkt.16_03. REGULATIV OM JORD Hvidovre Kommune (Dato) OKTOBER 2011 UDKAST

BilagØU_111121_pkt.16_03. REGULATIV OM JORD Hvidovre Kommune (Dato) OKTOBER 2011 UDKAST REGULATIV OM JORD Hvidovre Kommune (Dato) OKTOBER 2011 UDKAST 1 Indhold Generel del... 4 1. Formål... 4 Jord som affald... 4 Områdeklassificering, jordflytning og anmeldelse... 4 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde...

Læs mere

Skilt fraktion/typer uønsket Procedure. Asbest/Eternit Asbestplader G1 Tagplader af eternit Tagrens-rester. aske Aske G2 Sod

Skilt fraktion/typer uønsket Procedure. Asbest/Eternit Asbestplader G1 Tagplader af eternit Tagrens-rester. aske Aske G2 Sod Skilt fraktion/typer uønsket Procedure Asbest/Eternit Asbestplader G1 Tagplader af eternit Tagrens-rester aske Aske G2 Sod aviser, ugeblade, reklamer Aviser Ikke bøger G3 Ugeblade Reklamer ikke telefonbøger

Læs mere

Anmeldelsesskema for ERHVERV Anmeldelse af farligt bygge- og anlægsaffald - herunder asbestholdigt affald og PCB-holdigt affald

Anmeldelsesskema for ERHVERV Anmeldelse af farligt bygge- og anlægsaffald - herunder asbestholdigt affald og PCB-holdigt affald Anmeldelsesskema for ERHVERV Anmeldelse af farligt bygge- og anlægsaffald - herunder asbestholdigt affald og PCB-holdigt affald SKEMAET SKAL ANVENDES VED: Anmeldelse af farligt affald ved alt nybyggeri

Læs mere

DEPONERINGS-, SORTERINGS OG BEHANDLINGSANLÆG

DEPONERINGS-, SORTERINGS OG BEHANDLINGSANLÆG KORTLÆGNING & PROGNOSE Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BILAG 3 DEPONERINGS-, SORTERINGS OG BEHANDLINGSANLÆG www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28

Læs mere

1. Forord... 3 2. Opsummering på årets kortlægning... 4 3. Usikkerheder og fejlkilder... 5 3.1 Usikkerheder på anlæggenes indberetninger...

1. Forord... 3 2. Opsummering på årets kortlægning... 4 3. Usikkerheder og fejlkilder... 5 3.1 Usikkerheder på anlæggenes indberetninger... Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Opsummering på årets kortlægning... 4 3. Usikkerheder og fejlkilder... 5 3.1 Usikkerheder på anlæggenes indberetninger... 5 4. Statistisk afrapportering... 8 4.1.

Læs mere

Byggeaffald-Regelgrundlaget. Session D1 Ulla Højsholt, Jord & Affald, Miljøstyrelsen

Byggeaffald-Regelgrundlaget. Session D1 Ulla Højsholt, Jord & Affald, Miljøstyrelsen Byggeaffald-Regelgrundlaget Session D1 Ulla Højsholt, Jord & Affald, Miljøstyrelsen Disposition Ved (forventet) frembringelse MBL om pligten til affaldsforebyggelse og pligt til at undgå forurening ABK

Læs mere

ANMELDESKEMA 1. Bygge- og anlægsaffald og screening for PCB-holdigt affald

ANMELDESKEMA 1. Bygge- og anlægsaffald og screening for PCB-holdigt affald Bygge- og anlægsaffald og screening for PCB-holdigt affald Byggeaffald skal anmeldes til Frederikssund Kommune senest 2 uger før byggearbejdet starter, hvis affaldet stammer fra en bygning over 10 m2,

Læs mere

Furesø Kommune REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD

Furesø Kommune REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD Indholdsfortegnelse 1 Formål...3 2 Lovgrundlag...3 3 Gebyrer...3 4 Klage m.v...3 5 Overtrædelse og straf...4 6 Ikrafttrædelse...4 AFFALDSORDNING FOR JORD FRA HUSHOLDNINGER...5

Læs mere

Affald fra husholdninger. GRIBSKOV Kommune

Affald fra husholdninger. GRIBSKOV Kommune Affald fra husholdninger 2014 GRIBSKOV Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere