Regulativ. for. Erhvervsaffald

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regulativ. for. Erhvervsaffald"

Transkript

1 Nordfyns Kommune Regulativ for Erhvervsaffald Januar 2007

2 Indhold 1. Formål 2. Lovgrundlag og administration 3. Regulativs område 4. Definitioner 5. Affaldsproducenters pligter 6. Transportørens pligter 7. Importørens og eksportørens anmeldepligt 8. Særlige bestemmelser for indsamlingsordninger 9. Særlige bestemmelser for anvisningsordninger 10. Specialordning for mindre virksomheder 11. Særlige bestemmelser for modtageanlæg 12. Gebyrer 13. Dispensation 14. Klager 15. Tilsyn 16. Bemyndigelse 17. Straf 18. Ikrafttrædelse Bilag Bilag 1: Særlige bestemmelser for bygge- og anlægsaffald Bilag 2: Særlige bestemmelser for have- og parkaffald Bilag 3: Særlige bestemmelser for jern- og metalaffald, herunder ståltromler Bilag 4: Særlige bestemmelser for genanvendelse af papir og pap Bilag 5: Særlige bestemmelser for madaffald Bilag 6: Særlige bestemmelser for plastaffald Bilag 7: Særlige bestemmelser for bilskrot, herunder dæk Bilag 8a: Særlige bestemmelser for affald af elektriske og elektroniske produkter som i art og mængde svarer til affald fra private husholdninger Bilag 8b Særlige bestemmelser for affald af elektriske og elektroniske produkter som i art og mængde IKKE svarer til affald fra private husholdninger Bilag 9: Særlige bestemmelser for forbrændingsegnet affald Bilag 10: Særlige bestemmelser for deponeringsegnet affald Bilag 11: Ophævet Bilag 12: Særlige bestemmelser for farligt affald Bilag 13: Særlige bestemmelser for imprægneret træ Bilag 14: Særlige bestemmelser for bortskaffelse af jord fra kortlagte ejendomme m.v. Bilag 15: Særlige bestemmelser for emballage affald af træ

3 1. Formål 1.1 Det overordnede mål er, at affald fra enhver erhvervsvirksomhed, herunder offentlige eller private institutioner, sikres en miljømæssig forsvarlig bortskaffelse med størst mulig ressourceudnyttelse til følge. Det er et generelt mål, at affald skal sorteres, hvor det opstår, således at unødig transport mindskes og hygiejnemæssige problemer i forbindelse med senere sortering undgås. Desuden skal det sikres, at genanvendelige materialer genanvendes, at alt brændbart affald, der ikke kan genanvendes, brændes på et kraftvarmeanlæg, og at kun deponerbart affald deponeres eller specialbehandles. 2 Lovgrundlag og administration 2.1 Regulativet er udarbejdet med hjemmel i: Miljøbeskyttelsesloven, lovbekendtgørelse nr. 698 af 22. september 1998 med senere ændringer Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 619 af 27. juni 2000 om affald (herefter omtalt som Affaldsbekendtgørelsen). 3. Regulativets område 3.1 Regulativet er gældende for Nordfyns Kommune 3.2 Regulativet gælder for alle virksomheder, offentlige og private institutioner, som frembringer, transporterer eller behandler affald fra virksomheder i ovennævnte kommuner og omfatter bortskaffelse af fast og flydende erhvervsaffald af enhver art, bortset fra de under punkt 3.4 anførte affaldstyper. 3.3 Regulativet fastsætter pligter og rettigheder for affaldsproducenter, transportører, modtageanlæg samt kommunerne. 3.4 Regulativet omfatter ikke følgende kategorier af affald, der er omfattet af særlige lovbestemmelser: Restprodukter fra kraftværker og affaldsforbrændingsanlæg Radioaktivt affald Havnesediment, der opfylder kravene til klapning i havet

4 Husdyrgødning, slam og andre affaldsprodukter, der lovligt anvendes til jordbrugsformål Flydende stoffer, som lovligt afledes via kloaksystemet 4. Definitioner 4.1 Affald: Er ethvert fast eller flydende stof og enhver genstand, som indehaveren skiller sig af med, agter at skille sig af med eller er forpligtiget til at skille sig af med, jf. Affaldsbekendtgørelsen. 4.2 Affaldsbortskaffelse: Genanvendelse, kompostering, forbrænding, deponering eller special-behandling af affaldet. 4.3 Affaldsproducent: Enhver erhvervsvirksomhed inkl. institutioner, som ved sit virke frembringer affald. Ved bygge- og anlægsaffald er bygherren affaldsproducent. 4.4 Anvisning: Et pålæg om, hvilke modtageanlæg de forskellige affaldsfraktioner skal afleveres til. 4.5 Anvisningsordning: En ordning, hvor affaldsproducenten er ansvarlig for, at affaldet håndteres og behandles miljømæssigt forsvarligt. 4.6 Anvisningspligt: Nordfyns Kommunes pligt til at anvise en bortskaffelsesmulighed for affaldet. 4.7 Benyttelsespligt: Affaldsproducentens pligt til at anvende de bortskaffelsesmuligheder, som hjemstedskommunen har anvist, med mindre affaldsproducenten har opnået dispensation eller fritagelse. 4.8 Bringeordning: En indsamlingsordning, hvor affaldsproducenten selv skal bringe affaldet til et opsamlingssted. 4.9 Dagrenovationslignende erhvervsaffald: Affald fra virksomheder og offentlige eller private institutioner indeholdende forrådnelige og uhygiejniske affaldsstoffer, svarende til affald, der fremkommer fra husholdninger Deklaration: En erklæring, hvor den, der underskiver, står inde for, at oplysninger om affaldstyper og mængder er korrekte.

5 4.11 Erhvervsaffald: Affald, der fremkommer fra erhvervsvirksomheder inkl. institutioner Erhvervsvirksomhed: Virksomhed, herunder institution, forretning m.v. omfattet af Danmarks Statistiks erhvervsgruppekode Farligt affald: Affald, der er markeret på listen som farligt affald i bilag 2 i Affalds- bekendtgørelsen og som opfylder betingelserne i bilag 3 og 4 i Affaldsbekendtgørelsen Henteordning: En indsamlingsordning, hvor affaldet afhentes fra affaldsproducenters adresse Hjemstedskommune: Nordfyns Kommune er hjemstedskommune for de virksomheder som har aktiviteter i kommunen og hvor affaldet fremkommer Homogene biprodukter: Betegnelse for større ensartede affaldsmængder, minimum tons årligt, opstået som en integreret del af en industriel produktionsproces og som uden videre behandling og sortering direkte kan indgå i en anden produktion Håndtering: Indsamling og transport af affald, samt nyttiggørelse og bortskaffelse af affald Indsamlingsmateriel: Enhver type køretøj, der anvendes til indsamling og transport af affald 4.19 Indsamlingsordning En ordning for håndtering og behandling af affald, hvor kommunen har påtaget sig ansvaret for ordningens funktionsduelighed. Affaldsproducenten har pligt til at anvende indsamlingsordningen, medmindre affaldsproducenten har fået dispensation fra eller fritagelse for brugen af ordningen. Indsamlingsordninger kan være organiseret som en bringeordning eller en henteordning Konkret anvisning: Anvisning, der ikke har generel gyldighed, men knytter sig til en specifik affaldstype og mængde, som skal bortskaffes Modtageanlæg: Anlæg, der modtager og/eller behandler affald til genanvendelse, kompostering, forbrænding, deponering eller specialbehandling Opsamlingsmateriel: Affaldsbeholder som affaldsproducenten bruger på ejendommen til at opsamle affald i.

6 4.23 Takster: Det affaldsproducenten betaler for håndtering og bortskaffelse af affaldet Transportør: Virksomheder, der erhvervsmæssigt: indsamler eller transporterer affald transporterer eget affald med eget materiel. 5. Affaldsproducenters pligter Benyttelsespligt 5.1 Enhver virksomhed, der med sit virke frembringer affald, som omfattes af dette regulativ, har pligt til at benytte den i regulativet fastsatte renovationsordning. Afbrænding af erhvervsaffald eller anden bortskaffelse på virksomheden må ikke finde sted uden særskilt godkendelse og anvisning. Rent, tørt træ, der ikke er behandlet med lak, maling imprægnering, lim eller lignende kan dog lovligt anvendes som brænde. 5.2 Nordfyns Kommune kan i særlige tilfælde, hvor en affaldsproducents affald i mængde og karakter ikke er egnet til behandling på sædvanlige modtageanlæg, påbyde virksomheden ved egen foranstaltning at afhjælpe forholdene på tilfredsstillende vis eller behandle affaldet efter særlige retningslinier. 5.3 Erhvervsaffald kan bortskaffes ved en indsamlingsordning eller anvisningsordning. 5.4 Når der er etableret en indsamlingsordning, skal virksomheden benytte denne. Indsamlingsordningerne fremgår af regulativets bilag. 5.5 Erhvervsaffald, der ikke er omfattet af en indsamlingsordning, er omfattet af en anvisningsordning. Affald, der er omfattet af en anvisningsordning, reguleres efter reglerne i afsnit 9. Sorteringspligt 5.6 Affaldsproducenten har pligt til at sortere affald i affaldstyper og -fraktioner ved kilden, og således at affaldet opfylder modtageanlæggenes modtageregler. 5.7 Affaldsproducenten er forpligtet til at frasortere genanvendelige materialer, hvis mængden af disse overstiger de minimumsmængder, der er angivet i bilagene til dette regulativ.

7 Affaldsproducenter, som undlader at sortere genanvendelige materialer, skal over for Nordfyns Kommune på forlangende dokumentere, at de minimumsgrænser for affaldsmængder, der er angivet i bilagene, overholdes. 5.8 Ikke genanvendeligt, forbrændingsegnet affald skal frasorteres og holdes adskilt fra ubrændbart affald, således at det sikres, at forbrændingsegnet affald ikke deponeres, men føres til forbrænding. 5.9 Affaldssorteringen skal foregå i umiddelbar forbindelse med affaldsproduktionen. Det er ikke uden særlig tilladelse fra Nordfyns Kommune tilladt at sammenblande fraktionerne på virksomheden med henblik på senere sortering Fortrolige papirer er ikke omfattet af krav om frasortering til genanvendelse. I det omfang fortrolige papirer ikke bortskaffes til genanvendelse - eventuelt efter makulering - skal fortrolige papirer bortskaffes som brændbart affald. Opsamling og opbevaring m.v Affaldsproducenten skal sikre, at der er faciliteter til opsamling af alle de affaldstyper, der fremkommer på virksomheden Opbevaring af affald må ikke give anledning til gene, forurening eller uhygiejniske forhold på ejendommen eller naboejendomme, eller forårsage tilhold af skadedyr For opbevaring af affald gælder i øvrigt: Materialer, der kan fjernes med vinden, skal opbevares i lukkede beholdere eller indendørs. Genanvendelige materialer, som kan ødelægges af vejrlig, skal opbevares således at de genanvendelige materialer ikke ødelægges Affald, herunder materialer og produkter, der er frasorteret til genanvendelse, må ikke oplagres i mere end et halvt år før det bortskaffes Nordfyns Kommune kan bestemme, at særlige typer af affald skal bortskaffes hurtigere end den ovenfor nævnte tidshorisont For farligt affald gælder særlige regler for opbevaring og mærkning, jvf. bilag 12.

8 Anmeldelsespligt 5.17 Affaldsproducenten skal anmelde farligt affald inkl. forurenet bygge- og anlægsaffald til Nordfyns Kommune Affaldsproducenten skal herudover anmelde alt affald, der fremkommer på affaldsproducentens virksomhed til Nordfyns Kommune Ved væsentlige ændringer af art og mængde skal der ske fornyet anmeldelse, dog min. hvert 4. år Der skal endvidere foretages særskilt anmeldelse af affald fra bygge- og anlægsaktiviteter, når der samlet fremkommer mere end 1 ton affald. Anmeldelsen skal ske til Nordfyns Kommune senest 14 dage før igangsættelsen For jord fra kortlagte ejendomme gælder særlige regler, se særlige bestemmelser for bortskaffelse af jord fra kortlagte ejendomme. Afbrænding 5.22 Afbrænding af affald er kun tilladt på dertil godkendte anlæg, jvf. dog pkt Afbrænding af tørt haveaffald, parkaffald og haveaffaldslignende affald fra gartnerier og naturplejeprojekter er tilladt i begrænset omfang, se særlige bestemmelser for haveaffald Afbrænding af træstød og hugstaffald er tilladt i skovbruget Rent tørt træ, der ikke er behandlet med lak, maling, imprægneringsmateriale, lim eller lignende kan lovligt anvendes som brænde. Såfremt en affaldsproducent frembringer mere end 1 tons rent emballagetræ pr. måned er det ikke tilladt at anvende det som brænde. Se bilag 15 for nærmere information. Homogene biprodukter 5.26 Homogene biprodukter, kan undtages fra anvisningen af erhvervsaffaldet, såfremt partiet af erhvervsaffald hidrører fra en integreret del af en industriel produktion, og det uden nogen anden form for videre behandling eller sortering afsættes og transporteres direkte til

9 genanvendelse i anden produktion. Erhvervsaffald der hidrører fra fejlproduktioner, maskindele, emballage, indsamlede genanvendelige materialer samt reststoffer fra påbudte renseforanstaltninger, kan således ikke klassificeres som et homogent biprodukt. Ligeledes kan farligt affald ikke klassificeres som homogent biprodukt. Et affaldsprodukt kan karakteriseres som et homogent biprodukt, hvis det opfylder nedenstående kriterier. Mængden af det pågældende erhvervsaffald skal være større end tons årligt. Erhvervsaffaldet skal være ensartet, og må ikke ændres i sammensætning i forhold til den sammensætning, der er oplyst over for Nordfyns Kommune i forbindelse med den afgørelse, der træffes om at undtage affaldet fra anvisningspligten. Erhvervsaffaldet skal kunne anvendes direkte uden videre behandling og sortering. Erhvervsaffaldet skal kunne erstatte andre råvarer på modtagevirksomheden eller denne basis for en produktion. Brændsel eller energi er i denne sammenhæng ikke at betragte som en råvare. Det er således ikke relevant i denne sammenhæng, om affaldet erstatter et indkøbt brændsel eller indkøbt energi. Erhvervsaffaldet skal have en sådan karakter og beskaffenhed, at genanvendelsen af affaldet i produktionen ikke i sig selv kan give anledning til en væsentlig afledt affaldsstrøm. Der skal være tale om reel genanvendelse. Dette indebærer, at en væsentlig andel af erhvervsaffaldet skal materialegenanvendes Afsætning til forbrænding er ikke acceptabel anvendelse af et homogent biprodukt Hvis en virksomhed ønsker en forudgående vurdering af, om et givet affaldsprodukt kan karakteriseres som et homogent biprodukt, gives denne vurdering af Nordfyns Kommune på grundlag af de nævnte oplysninger i punkt Affaldsproducenten, der afsætter homogene biprodukter til anvendelse i en anden produktion, skal én gang årligt og senest den 31. januar det følgende år oplyse Nordfyns Kommune om: mængder afsat til modtagevirksomheden og benyttet transportør. modtagevirksomhedens CVR-nummer, navn, adresse, postnummer, telefonnummer og navn på kontaktperson. 6 Transportørens pligter 6.1 Transportører, der erhvervsmæssigt afhenter affald, skal lade sig registrere Nordfyns Kommune. Transportører, der tidligere er registreret hos Nordfyns Kommune skal ikke foretage fornyet registrering.

10 6.2 Transportøren skal føre register over: transporterede affaldsmængder og -fraktioner affaldets oprindelse og afleveringssted oplysningerne og dokumentationen skal opbevares i 5 år 6.3 Efter anmodning fra Nordfyns Kommune skal transportørerne afgive oplysning om transporterede affaldsmængder, materialefraktioner, affaldets afleveringssted samt affaldsproducents navn, CVR-nummer, adresse og telefonnummer for hver enkelt erhvervs-virksomhed, som har fået afhentet affald. 6.4 Af hensyn til databehandling kan det forlanges at oplysningerne, jf. punkt 6.3 indsendes på standardformular eller på elektronisk form efter Nordfyns Kommunes anvisninger. 6.5 Transportører må kun afhente affald, der er korrekt sorteret, emballeret, mærket og deklareret ifølge regulativets bestemmelser herom. Affaldet skal kontrolleres visuelt inden afhentningen. 6.6 Transportøren har pligt til straks at give meddelelse til Nordfyns Kommune, hvis han nægter at hente affald, der ikke er korrekt sorteret, mærket eller deklareret. Nordfyns Kommune tager herefter kontakt til affaldsproducenten. 6.7 Transportøren skal sikre, at der ikke sker sammenblanding af forskellige affaldstyper eller kvalitetsforringelse af affaldet under transporten. 6.8 Transportøren skal transportere affaldet til de i dette regulativ foreskrevne behandlingsanlæg. 6.9 Transportøren skal sikre, at der ikke under håndteringen forekommer eller er risiko for materialeflugt fra afhentet affald. 7 Importørens og eksportørens anmeldepligt 7.1 Affaldsimportører og eksportører skal til Nordfyns Kommune anmelde import og eksport af affald henholdsvis til og fra kommunen forud for at importen/eksporten til og fra Danmark finder sted. I anmeldelsen skal angives: mængde, affaldsfraktion og tidspunkt for import/eksport

11 hvordan affaldet er bortskaffet, på hvilke anlæg og tidspunkt for bortskaffelsen. 7.2 Import og eksport af affald til og fra Danmark skal i øvrigt ske i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 971 af 19. november 1996 om import og eksport af affald samt forordning (EØF) nr. 259 af 1. februar Særlige bestemmelser for indsamlingsordninger 8.1 Det påhviler enhver erhvervsvirksomhed, der frembringer affald omfattet af en indsamlingsordning, at tilslutte sig indsamlingsordningen. 8.2 Når en indsamlingsordning er etableret må afhentning af det af ordningen omfattede affald kun finde sted ved Nordfyns Kommunes foranstaltning, jvf. dog regulativets afsnit Ved gentagne overskridelser af opsamlingsmateriellets kapacitet eller hvis der konstateres oplagring af affald på virksomheden, kan Nordfyns Kommune bestemme, at der skal ske hyppigere tømning eller anvendes opsamlingsmateriel med større kapacitet. 8.4 Særlige bestemmelser for de enkelte indsamlingsordninger fremgår af bilagene til dette regulativ. 9 Særlige bestemmelser for anvisningsordninger 9.1 Alt affald, der ikke er omfattet af en indsamlingsordning, skal på affaldsproducentens foranledning føres til anviste modtageanlæg. 9.2 For genanvendelige materialer kan der frit vælges mellem lovlige modtageanlæg, medmindre andet fremgår af bilagene til dette regulativ. 9.3 Nordfyns Kommune er forpligtet til at give anvisning for bortskaffelse af alt affald. De generelle anvisninger af affaldstyper til bestemte modtageanlæg fremgår af regulativets bilag. 9.4 Affaldsproducenten er ansvarlig for at affaldet bortskaffes i overensstemmelse med Nordfyns Kommunes anvisninger.

12 9.5 I tilfælde, hvor samtlige anviste anlæg for en given fraktion ikke kan modtage affald, f.eks. som følge af driftsuheld, renovering eller andet, giver Nordfyns Kommune en midlertidig anvisning til et andet behandlingsanlæg, alternativt midlertidig oplagring for den pågældende fraktion. 10 Specialordning for mindre virksomheder 10.1 Nordfyns Kommune kan åbne for at kommunens virksomheder kan levere deres affald eller dele heraf til kommunens genbrugsstation Nordfyns Kommune kan vedtage en tilmeldelsesprocedure til ovennævnte ordning. 11 Særlige bestemmelser for modtageanlæg 11.1 De virksomheder eller anlæg, som modtager affald, skal føre registre over, hvilke affaldstyper og -mængder der er modtaget fra hver enkelt affaldsproducent Efter anmodning fra Nordfyns Kommune skal modtageanlæggene afgive oplysning om modtagne affaldsmængder, materialefraktioner, affaldets oprindelsessted samt affaldsproducents navn, CVR-nummer, adresse og telefonnummer Af hensyn til databehandling kan det forlanges, at oplysningerne skal indsendes på standardformular eller på elektronisk form efter Nordfyns Kommunes anvisninger. 12 Gebyrer 12.1 Det påhviler grundejere og affaldsproducenter, at betale gebyrer til dækning af de udgifter, der afholdes af Nordfyns Kommune, eller Modtagestation Fyn I/S i forbindelse med de fastsatte ordninger Nordfyns Kommune kan beslutte at opkræve et grundgebyr hos samtlige erhvervsvirksomheder omfattet af dette regulativ til dækning af kommunens udgifter til administration af kommunens erhvervsaffaldsordninger.

13 12.3 For indsamlingsordninger skal affaldsproducenten betale det af Nordfyns Kommunes kommunalbestyrelse fastsatte gebyr for ordningen. For indsamlingsordningerne for farligt affald fastsættes gebyrerne dog af Modtagestation Fyn I/S For anvisningsordningerne er afregning for affaldstransport og behandling et mellemværende mellem affaldsproducent, transportør og modtageanlæg Nordfyns Kommune kan beslutte, at der opkræves særgebyrer for særlige ydelser Tilsidesættes regulativets bestemmelser er Nordfyns Kommune eller den ansvarlige for ordningerne jvf. regulativets afsnit 16 berettiget til at opkræve betaling for de udgifter, som opstår pga. tilsidesættelsen. 13 Dispensation 13.1 Nordfyns Kommune kan inden for rammerne af lovgivningen dispensere fra bestemmelserne i dette regulativ. Ansøgning om dispensation sendes til Nordfyns Kommune For de af Modtagestation Fyn I/S administrerede ordninger, der fremgår af regulativets afsnit 16, meddeles dispensation dog af Modtagestation Fyn Det påhviler alle, der har dispensation fra dette regulativ, straks at underrette den der har meddelt dispensationen, såfremt forholdene bliver væsentligt ændrede. I tvivlstilfælde træffer den, der har meddelt dispensationen afgørelse om, hvad der anses for væsentligt. 14 Klage 14.1 Klage i forbindelse med affaldsordninger, der er reguleret af dette regulativ skal rettes til følgende: Modtagestation Fyn I/S: Ordning for farligt affald. Nordfyns Kommune: Øvrige bestemmelser og administrative forhold.

14 14.2 Afgørelser truffet af Modtagestation Fyn I/S kan indbringes for Nordfyns kommune Nordfyns Kommunes afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. 15 Tilsyn 15.1 Nordfyns Kommune fører tilsyn med, at affaldet opbevares, indsamles og behandles i overensstemmelse med lovgivningen og anvisningerne i dette regulativ Konstateres forhold, som er i strid med dette regulativs bestemmelser, kan Nordfyns Kommune indskærpe, at forholdene bringes i overensstemmelse med reglerne inden en nærmere angivet frist Nordfyns Kommune kan endvidere efter forvarsel give påbud om overholdelse af lovgivningen og bestemmelserne i dette regulativ. 16 Bemyndigelse 16.1 Modtagestation Fyn I/S bemyndiget til at administrere: Ordningen for farligt affald. 17 Straf 17.1 Overtrædelse af reglerne i dette regulativ eller undladelse af at efterkomme påbud eller forbud, som Nordfyns Kommune giver i henhold til dette regulativ straffes med bøde eller hæfte, jvf. Miljøbeskyttelseslovens 110 eller efter anden lovgivning, som angivet i Miljøbeskyttelseslovens 113 og 114.

15 18 Ikrafttrædelse 18.1 Regulativet træder i kraft 1. januar Samtidig ophæves følgende regulativer: Erhvervsaffaldsregulativ for Assens -, Bogense -, Broby -, Ejby -, Faaborg-, Glamsbjerg -, Haarby -, Otterup -, Søndersø -, Tommerup og Årslev Kommune vedtaget i marts 2002.

16 BILAG 1 Særlige bestemmelser for bygge- og anlægsaffald (anvisningsordning) Gyldighedsområde 1. Ved bygge- og anlægsaffald forstås affald eller genanvendelige materialer, der er opstået i forbindelse med nybyggeri, renovering/ombygning eller nedrivning, samt ved anlægsarbejder. 2. Bestemmelserne gælder dog ikke for: Jord fra kortlagte ejendomme, eller som på anden måde er forurenet (se særlige bestemmelser for jord fra kortlagte ejendomme m.v.) Farligt affald (se særlige bestemmelser for farligt affald). 3. Alene bygherren (ejeren) betragtes som affaldsproducent, og er ansvarlig for, at det opståede affald bortskaffes korrekt. Sortering 4. Sortering af bygge- og anlægsaffald skal ske på det sted, hvor affaldet opstår (kildesortering). 5. Affald, der kan genanvendes skal frasorteres hertil. Som minimum skal genanvendelige materialer frasorteres såfremt der opstår mere end 100 kg. heraf ved et givet bygge- og anlægsarbejde. 6. Affald til genanvendelse skal som minimum sorteres i følgende fraktioner: Rene stenmaterialer, f.eks. natursten, granit og flint. Rent uglaseret tegl (mur- og tagsten) Ren beton (jernbeton og uarmeret beton) Blandinger af rene stenmaterialer, rent uglaseret tegl og beton. Asfalt Blandinger af ren beton og asfalt Jord, grus- og sandmaterialer Jern og metal Andet genanvendeligt 7. Affald sorteret i fraktionerne a), b), c), e) eller h). jvf. punkt 6, skal tilføres miljøgodkendte modtageanlæg med henblik på genanvendelse. 8. Affald sorteret i fraktionerne d) eller f), jvf. punkt 6 skal tilføres miljøgodkendte modtageanlæg, med henblik på sortering til genanvendelse. 9. Som erstatning for primære råstoffer kan fraktionerne a), b), c), d) og e) jvf. punkt 6, genanvendes på samme matrikel som nedbrydning er foregået. Tilladelse skal indhentes hos hjemstedskommunen. 10. Ved genanvendelse af fraktionerne b), c) eller d) jvf. punkt 6, på stedet, betinges, at alt andet end mørtel og evt. armeringsjern er fjernet og frasorteret. De nævnte fraktioner må således ikke indeholde forurenende stoffer, herunder stoffer, der kan give anledning til forurenende nedsivning til jord eller grundvand: f.eks. træ og andet organisk materiale, PCB-fugemasse, tjære, sod, rester af maling og lak. 11. Ved genanvendelse af fraktionerne a), b), c), og d) jvf. punkt 6, på stedet, skal materialerne være genanvendt inden for et år. 12. Ved genanvendelse af fraktionen e) jvf. punkt 6. på stedet, skal materialerne genanvendes umiddelbart efter opbrydning. Der må ikke etableres permanente eller midlertidige deponier af denne fraktion. 13. Anvendelse af affaldsmaterialer til direkte genanvendelse kræver ingen tilladelse.

17 14. Hvor særlige forhold gør sig gældende, eksempelvis pladsforhold, små affaldsmængder m.m., kan Nordfyns Kommune give tilladelse til anden sortering/håndtering af affaldet. 15. Hvor særlige forhold gør sig gældende, kan Nordfyns Kommune give tilladelse til brug af sorterede, men ikke forarbejdede materialer til bygge- og anlægsformål på tredjemands matrikel. 16. Ikke genanvendeligt affald skal sorteres til forbrænding, deponi eller specialbehandling. 17. Ved benyttelse af et mobilt nedknusningsanlæg skal der indhentes tilladelse hos Nordfyns Kommune. Anmeldelser 18. Inden gennemførelse af bygge- og anlægsarbejder, hvor den samlede affaldsmængde over-stiger 1 ton, påhviler det affaldsproducenten at indgive en skriftlig anmeldelse til Nordfyns Kommune vedrørende affaldet fra aktiviteten. Anmeldelse skal indgives senest 14 dage før arbejdet påbegyndes. 19. Anmeldelsen skal indeholde følgende oplysninger: Affaldsproducentens navn, adresse og CVR-nr. Navn og adresse på entreprenør som foreslår aktiviteten. Adresse og matrikelnummer på stedet for aktiviteten. Angivelse af, hvilke affaldstyper, der vil fremkomme, og i hvilke(n) periode(r). Angivelse af de forventede affaldsmængder. Navn og adresse på den eller de virksomheder som skal transportere og behandle det fremkomne affald. Oplysninger om evt. mobilt nedknusningsanlæg. Behandling 20. Genanvendeligt bygge- og anlægsaffald skal afleveres til et lovligt modtageanlæg, som oparbejder pågældende affaldstyper. Forbrændingsegnet, deponeringsegnet og farligt affald fra bygge- og anlægsarbejder skal bortskaffes i overensstemmelse med de særlige bestemmelser for disse affaldstyper. 21. Affaldsproducenten kan, efter forudgående tilladelse fra Nordfyns Kommune, vælge at bortskaffe affaldet direkte til anlægsarbejder, eventuelt efter forudgående neddeling af materialet ved kilden. Der må kun anvendes genanvendeligt forsorteret affald, der erstatter tilsvarende jomfruelige råstoffer. 22. Omlastning med henblik på sortering uden for byggepladsen må kun finde sted på virksomheder og anlæg, der har miljøgodkendelse hertil. Ikrafttræden 23. Bestemmelserne træder i kraft den 1. januar 2007.

18 BILAG 2 Særlige bestemmelser for have- og parkaffald (anvisningsordning) Gyldighedsområde 1. Bestemmelserne omfatter alle typer af have- og parkaffald. Behandling 2. Have- og parkaffald kan komposteres eller flishugges på egen grund. 3. Have- og parkaffald kan afbrændes på egen grund, såfremt dette ikke er til gene for naboer o. lign.. Endvidere skal bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 900 af 7. december 1999 om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding af halm, kvas, haveaffald, bål m.v. overholdes. 4. Såfremt have- og parkaffaldet ikke afbrændes eller komposteres på egen grund, skal det leveres til et komposteringsanlæg eller tilsvarende genanvendelsesanlæg. 5. Haveaffald i form af stød, hele stammer o. lign. skal dog leveres til forbrænding på Fynsværket (se særlige bestemmelser om forbrændingsegnet affald). Endvidere kan haveog parkaffald i form af rent tørt træ lovligt anvendes som brænde. Ikrafttræden 6. Bestemmelserne træder i kraft den 1. januar 2007.

19 BILAG 3 Særlige bestemmelser for jern- og metalaffald, herunder ståltromler (anvisningsordning) Gyldighedsområde 1. Bestemmelserne er gældende for alle typer jern- og metalaffald, herunder ståltromler. 2. I tvivlstilfælde afgør Nordfyns Kommune, hvad der skal henregnes til ovennævnte type af affald. Behandling 3. Enhver affaldsproducent skal frasortere jern- og metalaffaldet til genanvendelse. Jernog metalaffald skal som minimum frasorteres såfremt affaldsproducenten har mere end 10 kg. af dette pr. uge, beregnet som et gennemsnit over året eller som et gennemsnit over den aktive periode. 4. Enhver affaldsproducent, som i kraft af deres virke får ikke ubetydelige mængder af tømte ståltromler skal føre disse til et lovligt genanvendelsesanlæg. I tvivlstilfælde afgør Nordfyns Kommune, hvilke anlæg, der må benyttes. 5. Jern- og metalaffald, der ikke kan genanvendes skal deponeres, se særlige bestemmelser for deponeringsegnet affald. Ikrafttræden 6. Bestemmelserne træder i kraft den 1. januar 2007.

20 BILAG 4 Særlige bestemmelser for genanvendelse af papir og pap (anvisningsordning) Gyldighedsområde 1. Bestemmelserne omfatter alle typer af papir og pap, som kan genanvendes. Papir- og papaffald, som ikke kan genanvendes, skal behandles som forbrændingsegnet affald, se de særlige bestemmelser herfor. 2. Fortroligt papir er generelt undtaget for disse bestemmelser, og kan således altid føres til forbrænding. Sortering og opbevaring 3. Enhver affaldsproducent, som har genanvendeligt papir- og papaffald skal frasortere dette til genanvendelse. Papir- og papaffaldet skal som minimum frasorteres såfremt affaldsproducenten har mere end 5 kg. pr. uge af enten papir- eller papaffald. 4. Papir- og papaffaldet skal opbevares tørt, og således at det ikke tilsmudses eller på anden måde kvalitetsforringes. Behandling 5. Papir- og papaffaldet skal føres til et lovligt genanvendelsesanlæg. I tvivlstilfælde afgør hjemstedskommunen, hvilke anlæg, der kan benyttes. Ikrafttræden 6. Bestemmelserne træder i kraft den 1. januar 2007.

21 BILAG 5 Særlige bestemmelser for madaffald. (Anvisningsordning) Gyldighedsområde 1. Ved madaffald forstås affald i form af rester og levninger fra såvel tilberedning som servering af levnedsmidler. Eksempler på madaffald: Kasserede kødvarer og mælkeprodukter. Kasserede frugter og grøntsager. Grøntsagsafskæringer og -skræller. Brødrester, æggeskaller, kaffegrums, kødben, supper, grød, sovs og kartofler, kød, fisk, pålæg, kager med videre. 2. Bestemmelserne gælder for storkøkkener, herunder supermarkeder, slagtere, bagere og virksomheder, der forarbejder levnedsmidler. Bestemmelserne gælder når en virksomhed har mindst 100 kg. madaffald pr. uge. 3. Storkøkkener med mindre end den angivne mængdegrænse kan frivilligt frasortere madaffald til genanvendelse og benytte anvisningsordningen. 4. Virksomheder med mindre end 100 kg. madaffald pr. uge kan efter nærmere vurdering påbydes tilslutning til nedenstående anvisningsordning, hvis de for eksempel er beliggende tæt ved en indsamlingsrute. Sortering og opbevaring 5. Der må ikke ske sammenblanding med andet affald, og den hygiejniske kvalitet skal sikres. Affaldet må ikke indeholde emballage, plastfilm, alufolie og andre urenheder. 6. Ved opbevaring af madaffald og tønder skal fødevareregionens hygiejneforskrifter overholdes. 7. Madaffaldet skal minimum afhentes 1 gang pr. uge. 8. Affaldsproducenten er forpligtet til at benytte det af behandlingsanlæggene foreskrevne indsamlingsmateriel. Tilmelding/afmelding 9. Tilmelding til ordningen skal ske til de valgte affaldstransportører/modtageanlæg. 10. Affaldstransportøren/modtageanlægget skal indgå skriftlig aftale/kontrakt med det enkelte storkøkken. 11. Afmelding skal ske til transportøren/modtageanlægget. Afmeldingen skal være skriftlig og indeholde en begrundelse. Ikrafttrædelse: 12. Bestemmelserne træder i kraft den 1. januar 2007.

22 BILAG 6 Særlige bestemmelser for plastaffald. (anvisningsordning) Gyldighedsområde 1. Bestemmelserne omfatter bortskaffelse og genanvendelse af alle former for plast som er egnet til genanvendelse. Plastemballager som har indeholdt faremærkede produkter er ikke egnet til genanvendelse, ligesom urengjort plastemballage fra levnedsmidler. 2. Bestemmelserne er gældende for alle erhvervsvirksomheder, forretninger, offentlige og private institutioner, m.v. 3. I tvivlstilfælde afgør Nordfyns Kommune, hvad der skal henregnes til genanvendeligt plast affald Sortering og behandling 4. Enhver affaldsproducent, der i gennemsnit frembringer mere end 10 kg plastaffald om ugen taget som et gennemsnit over året eller som et gennemsnit over den aktive periode er forpligtiget til i videst muligt omfang at kildesortere dette. Plastaffaldet, skal i videst muligt omfang sorteres i de forskellige plasttyper. Plasttyperne kan identificeres via tallet i midten af genbrugstrekanten. 5. Genanvendeligt plastaffald skal føres til et lovligt genanvendelsesanlæg. I tvivlstilfælde afgør hjemstedskommunen, hvilke anlæg, der må benyttes. 6. Plast som ikke egner sig til genanvendelse skal føres til forbrænding på Odense Kraftvarmeværk (se særlige bestemmelser om forbrændingsegnet affald). 7. Plast som ikke egner sig til genanvendelse og forbrænding, skal deponeres (se særlige bestemmelser om deponeringsegnet affald) Undtagelse Miljøstyrelsen kan efter ansøgning træffe afgørelse om, at virksomheder, der indgår i en ordning for indsamling af plastemballageaffald organiseret af affaldsproducenternes brancheforening eller af kædevirksomheder inden for detailhandlen, kan undtages fra benyttelsespligten til den fastsatte anvisningsordning. Der kan kun gives tilladelse til at etablere en ordning hvis ansøgerne dokumenterer, at der via ordningen som minimum vil kunne indsamles 400 tons plastemballageaffald årligt. Miljøstyrelsen fastsætter i afgørelser vilkår for ordningerne, herunder krav til rapportering og dokumentation for de indsamlede mængder og vilkår om bortfald af tilladelsen hvis ikke indsamlingspotentialet opnås på årligt plan m.v. Miljøstyrelsen fører tilsyn med de etablerede ordninger. Ikrafttræden 10. Bestemmelserne træder i kraft den 1. januar 2007

23 BILAG 7 Særlige bestemmelser for bilskrot, herunder dæk (anvisningsordning) Gyldighedsområde 1. Bestemmelserne omfatter håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og ved håndtering af affaldsfraktioner herfra opstået ved: affaldsbehandling af motordrevne køretøjer, reparation og vedligeholdelse af motordrevne køretøjer, offentlige og private institutioners affaldsbehandling samt reparation og vedligeholdelse af motordrevne køretøjer. 2. Bestemmelserne omfatter tillige alle typer af dæk. 3. Bestemmelserne omfatter ikke: Knallerter og Motorredskaber, der er bestemt til at føres af en gående. 4. Bestemmelserne omfatter ikke: alle typer af farligt affald, som opstår ved reparation og vedligeholdelse af motordrevne køretøjer (se særlige bestemmelser for farligt affald). alle typer af affald af elektriske og elektroniske produkter, der opstår ved reparation og vedligeholdelse af motordrevne køretøjer (se særlige bestemmelser for affald af elektriske og elektroniske produkter). Behandling 5. Affaldsproducenter skal aflevere personbiler og varebiler til et registreret skrotningsanlæg eller til en forhandler, der har tilladelse til at modtage affald i form af biler. Liste over registrerede skrotningsanlæg og godkendte forhandlere udleveres af hjemstedskommunen. 6. Øvrige typer af hele motordrevne køretøjer skal bortskaffes til et lovligt skrotningsanlæg, dvs. et anlæg, der oparbejder bilaffald i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 860 af 29. november 1999 om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfraktioner heraf. 7. Alle typer af dæk, glas, metaller og øvrige genanvendelige materialer skal leveres til genanvendelse. Et hvert lovligt genanvendelsesanlæg kan anvendes. I tvivlstilfælde afgør hjemstedskommunen hvilke anlæg, der må benyttes. Ikrafttræden 8. Bestemmelserne træder i kraft den 1. januar 2007.

24 BILAG 8a Særlige bestemmelser for affald af elektriske og elektroniske produkter som i art og mængde svarer til affald fra private husholdninger (Indsamlingsordning) Gyldighedsområde 1. Bestemmelserne omfatter bortskaffelse og genanvendelse af alle former for udstyr som er: afhængigt af elektrisk strøm eller elektromagnetiske felter for at kunne fungere samt udstyr til produktion, transmission og måling af elektriske strømme og elektromagnetiske felter og udstyret skal endvidere i art og mængde svare til det som i art og mængde anvendes i private husholdninger og have været bestemt til brug ved en spænding på højest 1000 volt for vekselstrøms vedkommende og 1500 volt for jævnstrøms vedkommende og udstyret skal være markedsført efter den 1. april 2006 til brug for erhverv, eller skal være udstyr som er erstattet af nyt tilsvarende udstyr. 2. Dog er følgende produkter altid undtaget: Motordrevne køretøjer, der er omfattet af færdselsloven. Elektrisk og elektronisk udstyr, der har tilknytning til beskyttelse af væsentlige sikkerhedsinteresser, våben, ammunition og krigsmateriel, medmindre udstyret ikke er fremstillet til specifikt militære formål. Batterier og akkumulatorer, medmindre disse indgår som en bestanddel af affald af elektrisk og elektronisk udstyr eller produkter. Elektrisk og elektronisk udstyr, der indeholder lukkede radioaktive kilder og røgdetektorer, der indeholder radioaktive stoffer. 3. Affald, som er omfattet af bilaget skal afleveres på en af Nordfyns Kommunes genbrugspladser, hvor det skal sorteres i nedenstående 5 fraktioner, eller aflevere udstyret til en forhandler som tilbyder at modtage affaldet. 1. Store husholdningsapparater Hårde hvidevare, kogeapparater, elkomfurer, elkogeplader, mikrobølgeovne, elektrisk varmeapparatur, elventilatorer, klimaanlæg, salgsautomater 2. Små husholdningsapparater Støvsugere og andre rengøringsapparater, apparater tilforarbejdning til tekstiler, brødristere, frituregryder, kværne, kaffemaskiner og udstyr til åbning eller forsegling af beholdere eller pakker elektriske knive, hårklipningsapparater, hårtørrere, tandbørstningsapparater, barbermaskiner, massageapparater og andre apparater til kropspleje, vægte, elektrisk og elektronisk værktøj (undtagen stationære industrielle værktøjer i stor skala), legetøj, fritids- og sportsudstyr, medicinsk udstyr (undtagen alle implanterede og inficerede produkter), røgdetektorer, varmeregulatorer, termostater måle-, veje- eller justeringsapparater, 3. It- og teleudstyr Mainframes, Pc'er (herunder CPU, mus, printer skærm og tastatur), kopieringsudstyr elektriske og elektroniske skrivemaskiner, lommeregnere og bordregnemaskiner, Telefax og telexapparater, telefoner, telefonsvarere og andre produkter eller andet udstyr til transmission af lyd, billeder eller anden

25 4. Forbrugerudstyr Radioapparater, tv-apparater, videokameraer, videobåndoptagere,hi-fibåndoptagere, forstærkere og Musikinstrumenter. 5. Belysningsudstyr Lysarmaturer til lysstofrør samt lysstofrør, kompakt-lysstoflamper, udladningslamper, herunder tryknatriumlamper og halogenlamper, lavtryksnatriumlamper, 4. Affald af elektrisk og elektronisk udstyr skal opbevares således at det ikke ødelægges eller på anden måde kvalitetsforringes. 5. Ikrafttræden Bestemmelserne træder i kraft den 1. januar 2007.

26 BILAG 8b Særlige bestemmelser for affald af elektriske og elektroniske produkter som i art og mængde IKKE svarer til affald fra private husholdninger (anvisningsordning) Gyldighedsområde Bestemmelserne omfatter bortskaffelse og genanvendelse af alle former for udstyr som er afhængigt af elektrisk strøm eller elektromagnetiske felter for at kunne fungere samt udstyr til produktion, transmission og måling af elektriske strømme og elektromagnetiske felter og som i art og mængde ikke svarer til lignende affald fra private husholdninger. Bestemmelserne omfatter udstyr af elektriske og elektroniske produkter som har været bestemt til brug ved en spænding på højere end 1000 volt for vekselstrøms vedkommende og 1500 volt for jævnstrøms vedkommende. Bestemmelserne omfatter udstyr af elektriske og elektroniske produkter som er markedsført før den 1. april 2006 til brug for erhverv, og som ikke udskiftes med nyt udstyr. Bestemmelserne omfatter udstyr, hvor der er lavet en aftale mellem slutbrugeren og producenten / importøren om at slutbrugeren står for bortskaffelsen. Dog er følgende produkter altid undtaget: Motordrevne køretøjer, der er omfattet af færdselsloven. Elektrisk og elektronisk udstyr, der har tilknytning til beskyttelse af væsentlige sikkerhedsinteresser, våben, ammunition og krigsmateriel, medmindre udstyret ikke er fremstillet til specifikt militære formål. Batterier og akkumulatorer, medmindre disse indgår som en bestanddel af affald af elektrisk og elektronisk udstyr eller produkter. Elektrisk og elektronisk udstyr, der indeholder lukkede radioaktive kilder og røgdetektorer, der indeholder radioaktive stoffer. Affald af elektrisk og elektronisk udstyr skal opbevares således at det ikke ødelægges eller på anden måde kvalitetsforringes. Affald af elektrisk og elektronisk udstyr skal føres til et lovligt genanvendelsesanlæg. I tvivlstilfælde afgør Nordfyn Kommune, hvilke anlæg, der kan benyttes. Ikrafttræden Bestemmelserne træder i kraft den 1. januar 2007.

27 BILAG 9 Særlige bestemmelser for forbrændingsegnet affald (anvisningsordning) Gyldighedsområde 1. Ved affald til forbrænding forstås affald med en positiv brændværdi, der ikke er omfattet af kravene om frasortering til genanvendelse eller frasortering til specialbehandling. 2. I tvivlstilfælde afgør Nordfyns Kommune om affald er forbrændingsegnet. Sortering 3. Affaldet skal være sorteret /neddelt således: småt brændbart 0,5 x 0,5 x 1,0 meter stort brændbart max. 3,0 x max. 2,0 meter Behandling 4. Forbrændingsegnet affald anvises til: Fynsværket, Havnegade 120, 5000 Odense C Forbrændingsegnet affald kan endvidere afleveres til omlastning på: Sandholt Lyndelse Losseplads, Landevejen 5, 5672 Broby Biomasseaffald 5. Biomasseaffald, der udgøres af rent træ fra skov- og landbrug, samt træaffald fra træforarbejdende virksomheder kan bortskaffes efter reglerne i Miljø- og energiministeriets bekendtgørelse nr. 638 af 3. juli 1997 om biomasseaffald. 6. Biomasseaffald kan uden kommunal anvisning afsættes til forbrænding eller til fremstilling af brændselspiller. Ikrafttræden 7. Bestemmelserne træder i kraft den 1. januar 2007.

28 BILAG 10 Særlige bestemmelser for deponeringsegnet affald (anvisningsordning) Gyldighedsområde 1. Ved deponeringsegnet affald forstås affald, hvor affald til genbrug, forbrænding og specialbehandling er frasorteret. 2. Som eksempler på deponeringsegnet affald kan nævnes: Isoleringsmaterialer gipsplader tagplader keramik porcelæn ikke genbrugeligt glas ikke genbrugeligt sandblæsningssand støbesand sand fra sandfang svejse- og slibestøv i tromler aske og sod trykimprægneret træ. 3. Jord fra kortlagte ejendomme, eller jord der på anden måde er forurenet er ikke omfattet af disse bestemmelser. (Se særlige bestemmelser for jord fra kortlagte ejendomme m.v.). 4. I tvivlstilfælde afgør Nordfyns Kommune om affaldet er deponeringsegnet. Behandling 5. Deponeringsegnet affald fra Nordfyns Kommune anvises til deponering på: Odense Nord Losseplads Strandløkkevej Odense N Ikrafttræden 6. Bestemmelserne træder i kraft den 1. januar 2007.

29 BILAG 11 Ophævet

30 BILAG 12 Særlige bestemmelser for farligt affald (indsamlingsordning) Gyldighedsområde: 1. Ved farligt affald forstås affald, der opfylder kriterierne i "Fællesregulativ for farligt affald for de fynske kommuner" Anmeldelse: 2. Enhver virksomhed, der frembringer farligt affald, bortset fra eksplosivt affald, skal anmelde affaldet til Nordfyns Kommune. Anmeldelsen bør ske på et af kommunen udleveret anmeldelsesskema. Virksomheder, som frembringer eksplosivt affald, er ansvarlige for, at affaldet bortskaffes miljømæssigt forsvarligt på et dertil godkendt anlæg eller på områder udpeget og godkendt af miljømyndighederne. 3. Anmeldelsen efter stk. 1 skal omfatte oplysning om affaldets art (affaldskatalogkoden), affaldets oprindelse, mængde, emballering, sammensætning og egenskaber. 4. Ved væsentlige ændringer i affaldets mængde, sammensætning eller egenskaber skal virksomheden straks underrette Nordfyns Kommune herom. Øvrige bestemmelser 5. For yderligere bestemmelser henvises til det til enhver tid gældende "Fællesregulativ for farligt affald for de fynske kommuner". Ikrafttræden 6. Bestemmelserne træder i kraft den 1. januar 2007.

31 BILAG 13 Særlige bestemmelser for imprægneret træ (anvisningsordning) Gyldighedsområde 1. Ved imprægneret træ forstås træ, som er tryk- eller vakuumimprægneret eller på anden måde tungmetalforurenet. Behandling 2. Imprægneret træ anvises til deponering, se særlige bestemmelser for deponeringsegnet affald 3. Kreosotbehandlet træ (jernbanesveller, træ fra kajanlæg og lignende) kan dog bortskaffes til forbrænding, hvis træet forud for forbrændingen neddeles, således at en fuldstændig forbrænding sikres. Ikrafttræden 4. Bestemmelserne træder i kraft den 1. januar 2007.

32 BILAG 14 Særlige bestemmelser for bortskaffelse af jord fra kortlagte ejendomme m.v. (anvisningsordning) Gyldighedsområde: 1. Bestemmelserne gælder jord fra ejendomme, der efter lov om forurenet jord er kortlagt, og som er eller kan være forurenet, samt anden jord, der er forurenet. Kategori 2. Jord opdeles i 3 kategorier alt efter forureningsgrad, jf. bilag 4 i bekendtgørelse om genanvendelse af restprodukter og jord. 3. Generelt gælder, at hvis der ikke foreligger acceptkriterier for et givet stof, kan disse fastsættes af miljømyndighederne. Genanvendelse og bortskaffelse af jord 4. Jord i kategori 1 må uden tilladelse genanvendes til bygge- og anlægsarbejder. 5. Jord i kategori 2 må uden tilladelse genanvendes til bygge- og anlægsarbejder på de betingelser, der fremgår af bilag 2 i bekendtgørelse om genanvendelse af restprodukter og jord til bygge- og anlægsarbejder. 6. Jord i kategori 3 må uden tilladelse genanvendes til bygge- og anlægsarbejder på de betingelser, der fremgår af bilag 3 i bekendtgørelse om genanvendelse af restprodukter og jord til bygge- og anlægsarbejde 7. Genanvendelse af jord i kategori 2 og 3 til bygge- og anlægsarbejder er betinget af: at afstanden til indvindingsanlæg for vandforsyning, hvortil der stilles krav om drikkevandskvalitet, er mindst 30 m. at jorden anbringes over højeste grundvandsspejl, og at den udlagte jord er afgrænset med markeringsnet. 8. Der kan meddele dispensation fra reglerne om genanvendelsesbegrænsninger i bilag 2 og 3 i bekendtgørelse om genanvendelse af jord og restprodukter, hvis genanvendelsen er anlægsteknisk begrundet og miljømæssig forsvarlig. Dispensationen kan gøres betinget af, at nærmere angivne vilkår overholdes. 9. Jord, der ikke kan genanvendes skal deponeres. Kontrolkrav 10. Affaldsproducenten skal inden afsætning til genanvendelse lade jorden analysere ved repræsentative prøver efter retningslinierne i bilag 5 til Bekendtgørelse om genanvendelse af restprodukter og jord. 11. Analyser af jord og restprodukter skal udføres på et akkrediteret laboratorium. Deklaration 12. Affaldsproducenten skal inden jord afhændes til genanvendelse udarbejde en deklaration med oplysning om: Affaldsproducent, produktionssted samt typen af jord Den kategori som jorden tilhører Eventuel rensning med angivelse af den anvendte proces Den anvendte metode for prøveudtagning, anvendte udvaskningstest og analyseresultater. Tidspunkt for prøveudtagning og analyse samt analyselaboratorium oplyses.

33 Deklarationen skal underskrives af affaldsproducenten og opbevares hos denne i 5 år. Deklarationen skal på forlangende udleveres til miljømyndighederne. Anmeldelsespligt 13. Opgravning af jord skal anmeldes til den kommune, hvor jorden opgraves. Anmeldelsen skal indeholde oplysninger om: Beliggenheden af opgravningspladsen Datoen for projektet påbegyndelse og afslutning. Mængde, typen af jord og kategorien af jord 14. Genanvendelse af jord i kategori 2 og 3 skal endvidere anmeldes til det amt, hvor jorden agtes anvendt. Anmeldelsen skal indeholde oplysninger om: Anmeldelsen skal indeholde oplysninger om: Projektet beliggenhed. Datoen for projektet påbegyndelse og afslutning. Mængde, typen af jord og kategorien af jord, der agtes anvendt i projektet. Dimensioner/tegninger af projektet. Oversigtsplan med angivelse af berørte matr. nr., og placering i forhold til drikkevandsboringer og brønde, samt vandløb, søer og havet. Oplysninger om hvorvidt der vil ske udledning direkte eller via drænsystemer til vandløb, søer og havet. 15. Anmeldelsen skal være vedlagt den i punkt 12 omtalte deklaration. Opgravning 16. Opgravning og håndtering af jord i kategori 1 og 2 må iværksættes 4 uger efter anmeldelsen, medmindre Nordfyns Kommune har modsat sig opgravningen. Sortering 17. Affaldsproducenten har pligt til at sortere jorden, så den er uden synligt indhold af andre typer affald. Indeholder jorden andet affald, f.eks. bygge- og anlægsaffald, der ikke kan frasorteres, henvises der til håndtering efter bestemmelserne for bygge- og anlægsaffald. 18. Allerede ved opgravningen bør jord sorteres med genanvendelse for øje og i forhold til såvel forureningskomponenter og forureningskoncentrationer som materialetekniske egenskaber (muld, sand, grus, ler m.v.). De materialetekniske egenskaber vil ofte være afgørende for mulig genanvendelse. 19. Det skal sikres, at forurenet jord ikke blandes med ren jord, f.eks. ved separat fjernelse af erkendte forurenede jordpartier. Oplagring 20. Kategori 1 jord kan oplagres på stedet for genanvendelse i op til 6 måneder regnet fra modtagelsen af første læs. 21. Kategori 2 og 3 jord kan oplagres på stedet for genanvendelse i 4 uger uden overdækning. Oplagring kan med tæt overdækning ske i op til 6 måneder regnet fra datoen for modtagelse af første læs.

Anvisningsordning for Bygge- og anlægsaffald

Anvisningsordning for Bygge- og anlægsaffald Regulativ-tillæg for bygge- og anlægsaffald i Dragør Kommune 1 Anvisningsordning for Bygge- og anlægsaffald Tillæg 3 til Regulativ for Erhvervsaffald Dragør Kommune Regulativ-tillæg for bygge- og anlægsaffald

Læs mere

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S. 1. januar 2007

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S. 1. januar 2007 Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. januar 2007 Side 1 af 8 02-05-2012 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Gyldighedsområde... 3 3. Generelle definitioner....

Læs mere

Regulativ for erhvervsaffald Brønderslev Kommune Indholdsfortegnelse

Regulativ for erhvervsaffald Brønderslev Kommune Indholdsfortegnelse Regulativ for erhvervsaffald Brønderslev Kommune Indholdsfortegnelse 1 Formål.......................................................... 2 2 Lovgrundlag..................................................

Læs mere

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. Juni 2009

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. Juni 2009 Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. Juni 2009 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Gyldighedsområde... 3 3. Generelle definitioner.... 4 4. Affaldsproducenternes

Læs mere

Generelle bestemmelser

Generelle bestemmelser Regulativ for Erhvervsaffald i Frederikshavn Kommune Generelle bestemmelser 1 Indholdsfortegnelse 1. Regulativets formål 2. Lovgrundlag 3. Regulativets område 4. Definitioner 5. Affaldsproducentens pligter

Læs mere

Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD

Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD 1. Formål Formålet med regulativet er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejer og virksomheder i Tønder Kommune. Regulativet

Læs mere

Genanvendelse og genbrug af bygge- og anlægsaffald

Genanvendelse og genbrug af bygge- og anlægsaffald Genanvendelse og genbrug af bygge- og anlægsaffald Affald hvad, hvem og hvorfor Bygge- og anlægsaffald er det affald der opstår efter nybygning, renovering eller nedrivning. Bygherren er ansvarlig for

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Formål 2. 2 Lovgrundlag 2. 3 Regulativ-tillæggets område 2. 4 Definitioner 2. 5 Anden indsamling 3

Indholdsfortegnelse. 1 Formål 2. 2 Lovgrundlag 2. 3 Regulativ-tillæggets område 2. 4 Definitioner 2. 5 Anden indsamling 3 Tillæg 2 til Regulativ for Erhvervsaffald indsamling af farligt affald Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1 Formål 2 2 Lovgrundlag 2 3 Regulativ-tillæggets område 2 4 Definitioner 2 5 Anden indsamling 3 6

Læs mere

FREDENSBORG- HUMLEBÆK KARLEBO ERHVERVSAFFALD HØRSHOLM NORDFORBRÆNDING ALLERØD SØLLERØD VEJLEDNING OG REGLER

FREDENSBORG- HUMLEBÆK KARLEBO ERHVERVSAFFALD HØRSHOLM NORDFORBRÆNDING ALLERØD SØLLERØD VEJLEDNING OG REGLER ERHVERVSAFFALD VEJLEDNING OG REGLER NORDFORBRÆNDING KARLEBO ALLERØD FREDENSBORG- HUMLEBÆK HØRSHOLM SØLLERØD Denne folder om håndtering af erhvervsaffald involverer virksomheder, transportører og affaldsmodtagere

Læs mere

Bygge- og anlægsaffald

Bygge- og anlægsaffald Bygge- og anlægsaffald 1.1 Bygge og anlægsaffald 1.1.1 Bilaget er gældende bygge- og anlægsaffald fra, og omfatter al opbevaring, håndtering og indsamling af bygge- og anlægsaffald til direkte genbrug,

Læs mere

JORDREGULATIV Horsens Kommune. Gældende fra 26. marts 2015

JORDREGULATIV Horsens Kommune. Gældende fra 26. marts 2015 JORDREGULATIV Horsens Kommune Gældende fra 26. marts 2015 Indholdsfortegnelse regulativ 1. Formål 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde 3. Definitioner 4. Affaldsproducentens pligter 5. Affaldstransportørens

Læs mere

Regulativ for erhvervsaffald

Regulativ for erhvervsaffald Regulativ for erhvervsaffald Struer Kommune Januar 2006 Regulativ for erhvervsaffald 1. Formål... 2 2. Lovgrundlag... 2 3. Regulativets område.... 3 4. Definitioner... 3 5. Affaldsproducenternes pligter...

Læs mere

Regulativ for jordhåndtering i Solrød Kommune

Regulativ for jordhåndtering i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNISK OG MILJØ Regulativ for jordhåndtering i Solrød Kommune Januar 2012 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Gyldighed og anvendelsesområde... 3 3 Lovgrundlag og definitioner... 3 4 Områdeklassificering...

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 20-06-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v.

Læs mere

BILAG 1: FORSLAG TIL REVIDERET JORDREGULATIV, BILAG TIL INDSTILLING OM REVIDERET JORDREGULATIV

BILAG 1: FORSLAG TIL REVIDERET JORDREGULATIV, BILAG TIL INDSTILLING OM REVIDERET JORDREGULATIV BILAG 1: FORSLAG TIL REVIDERET JORDREGULATIV, BILAG TIL INDSTILLING OM REVIDERET JORDREGULATIV UDKAST JORDREGULATIV 1. Formål 1 Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord,

Læs mere

Varde Kommune REGULATIV FOR JORD

Varde Kommune REGULATIV FOR JORD REGULATIV FOR JORD Gældende fra d. 1. juni 2012 1 Formål m.v... 3 1.1 Affaldshåndtering... 3 1.2 Jordflytning og områdeklassificering... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Registrering af udenlandske

Læs mere

, -' ' *. # 0 % 0.&2,

, -' ' *. # 0 % 0.&2, Regulativ for jord Roskilde Kommune Gældende fra 1. januar 2012 ! "!##$ %!$&'& (!&& ) *&+&, -' ' *. # /# 01$,...5 0 % 0.&2, 1 Regulativet har til formål at: - Inddrage og undtage områder fra områdeklassificeringen

Læs mere

Om relevant regulering ved håndtering af bygge- og anlægsaffald

Om relevant regulering ved håndtering af bygge- og anlægsaffald Om relevant regulering ved håndtering af bygge- og anlægsaffald Fælles netværksmøde Dakofas netværk for affalds jura og bygge- og anlægsaffald 7. Marts 2013 Kontorchef Dorte Balle Hermansen, Jord & Affald,

Læs mere

Udstyr, som er afhængigt af elektrisk strøm eller elektromagnetiske felter for at kunne fungere. Omfattet af ovennævnte er bl.a.:

Udstyr, som er afhængigt af elektrisk strøm eller elektromagnetiske felter for at kunne fungere. Omfattet af ovennævnte er bl.a.: Affaldstype: Elektrisk elektronisk udstyr. Affaldsfraktion: Udstyr, som er afhængigt af elektrisk strøm eller elektromagnetiske felter for at kunne fungere. Udstyr til produktion, transmission måling af

Læs mere

ANMELDESKEMA 3. Anvendelse af sorteret, uforurenet bygge- og anlægsaffald som erstatning for primære råstoffer

ANMELDESKEMA 3. Anvendelse af sorteret, uforurenet bygge- og anlægsaffald som erstatning for primære råstoffer Anvendelse af sorteret, uforurenet bygge- og anlægsaffald som erstatning for primære råstoffer Det skal anmeldes til Frederikssund Kommune, hvis der genanvendes bygge- og anlægsaffald som erstatning for

Læs mere

Regulativ for jord Vesthimmerlands Kommune

Regulativ for jord Vesthimmerlands Kommune Regulativ for jord Vesthimmerlands Kommune Postadresse: Himmerlandsgade 27 9600 Aars Tlf.: 99 66 70 00 www.vesthimmerland.dk Indholdsfortegnelse I Generel del...3 1 Formål m.v....3 1.1 Affaldshåndtering...3

Læs mere

Regulativ for jord Roskilde Kommune Udkast

Regulativ for jord Roskilde Kommune Udkast Regulativ for jord Roskilde Kommune Udkast Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Områdeklassificering... 2 5. Analysefrie delområder...

Læs mere

Regulativ for flytning af overskudsjord. i Esbjerg Kommune. Regulativ gældende pr. 19.09.2012 - 1 -

Regulativ for flytning af overskudsjord. i Esbjerg Kommune. Regulativ gældende pr. 19.09.2012 - 1 - Regulativ for flytning af overskudsjord i Esbjerg Kommune - 1 - Regulativ for flytning af overskudsjord i Esbjerg Kommune 1. Formål Formålet med regulativet er at sikre, at håndtering og flytning af overskudsjord

Læs mere

Udkast til REGULATIV FOR JORD. Generel del. Gældende fra d. xxxxxx

Udkast til REGULATIV FOR JORD. Generel del. Gældende fra d. xxxxxx Udkast til REGULATIV FOR JORD Gældende fra d. xxxxxx Generel del 1 Formål Formålet med dette regulativ er: At fastsætte regler om kommunale ordninger for jord, der er affald At sikre, at jord bortskaffes

Læs mere

Jordregulativ. Dato XXXX

Jordregulativ. Dato XXXX Jordregulativ Dato XXXX Indholdsfortegnelse 1. Formål, lovgrundlag og definitioner... 3 Formål... 3 Lovgrundlag... 3 Definitioner... 3 2. Gyldigheds - og anvendelsesområder... 3 Ordning for jord som er

Læs mere

Kapitel 2 Definitioner

Kapitel 2 Definitioner 1 Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet I medfør af 7 b, 44, stk. 1 og 4-6, 45, stk. 2, 5 og 7, 45 a, 45 d, stk. 1 og 2, 46 a, stk. 1-3, 46 b, stk. 1 og 2, 47, stk. 2 og 3, 48, stk. 4, 8 og 9, 50 d, stk.

Læs mere

Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Definitioner... 3 5. Områdeklassificering...

Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Definitioner... 3 5. Områdeklassificering... Regulativ for jord Holbæk Kommune Gældende fra 28.6 2012 Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Definitioner... 3 5. Områdeklassificering...

Læs mere

- 1 - REGULATIV FOR AFFALD AF ELEKTRISKE OG ELEKTRONISKE PRODUKTER FRA ERHVERV I GLADSAXE KOMMUNE

- 1 - REGULATIV FOR AFFALD AF ELEKTRISKE OG ELEKTRONISKE PRODUKTER FRA ERHVERV I GLADSAXE KOMMUNE - 1 - REGULATIV FOR AFFALD AF ELEKTRISKE OG ELEKTRONISKE PRODUKTER FRA ERHVERV I GLADSAXE KOMMUNE - 2 - INDHOLD LOVGRUNDLAG................................................. 4 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE.................................................

Læs mere

BilagØU_111121_pkt.16_03. REGULATIV OM JORD Hvidovre Kommune (Dato) OKTOBER 2011 UDKAST

BilagØU_111121_pkt.16_03. REGULATIV OM JORD Hvidovre Kommune (Dato) OKTOBER 2011 UDKAST REGULATIV OM JORD Hvidovre Kommune (Dato) OKTOBER 2011 UDKAST 1 Indhold Generel del... 4 1. Formål... 4 Jord som affald... 4 Områdeklassificering, jordflytning og anmeldelse... 4 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde...

Læs mere

Regulativ for jord, Vejen Kommune Januar 2012

Regulativ for jord, Vejen Kommune Januar 2012 REGULATIV for jord Regulativ for jord, Vejen Kommune Januar 2012 1. Formål Formålet med dette regulativ er: 1.1 at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og

Læs mere

Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen

Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen Bilag 1 Screeningskema for PCB Er bygningen, anlægget eller dele heraf opført eller renoveret i perioden fra 1950 til1977, er der risiko

Læs mere

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk Byggeaffald styr på sorteringen 9623 6644 affald@avv.dk AVVTlf. www.avv.dk Hvad er byggeaffald? Bygge- og anlægsaffald er alt affald, som fremkommer ved anlægsarbejder, nedrivning, nybyggeri og renovering.

Læs mere

Regulativ for Erhvervsaffald

Regulativ for Erhvervsaffald Regulativ for Erhvervsaffald Orientering Fredericia Kommunes Affaldssystem tager udgangspunkt i kildesortering og genanvendelse, d.v.s. at erhvervsvirksomhederne selv sorterer deres affald i følgende dele:

Læs mere

Jordregulativ 2013 PLAN OG MILJØ Ikrafttrædelse 13. august 2013

Jordregulativ 2013 PLAN OG MILJØ Ikrafttrædelse 13. august 2013 Jordregulativ 2013 PLAN OG MILJØ Ikrafttrædelse 13. august 2013 Indholdsfortegnelse Generel del... 2 1 Formål... 2 1.1 Affaldshåndtering... 2 1.2 Jordflytning og områdeklassificering... 2 2 Lovgrundlag...

Læs mere

Regulativ for erhvervsaffald. i Haderslev Kommune

Regulativ for erhvervsaffald. i Haderslev Kommune Regulativ for erhvervsaffald i Haderslev Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Formål 3 3. Lovgrundlag 3 4. Regulativets gyldigheds- og anvendelsesområde 3 5. Definitioner 4 6. Affaldsproducenters

Læs mere

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Den generelle del af regulativet er affaldsbekendtgørelsens tekst og erstatter de nugældede regulativers generelle indledninger med angivelse

Læs mere

Sorø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Sorø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Sorø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD 2 REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Sorø Kommune Indhold: 1 Formål m.v. 3 2 Lovgrundlag 3 3 Definitioner 3 4 Registrering af udenlandske virksomheder 3 5 Gebyrer 4

Læs mere

Forskrift for midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter SKANDERBORG KOMMUNE

Forskrift for midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter SKANDERBORG KOMMUNE Forskrift for midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter SKANDERBORG KOMMUNE OKTOBER 2014 1 Indhold Formål 3 Gyldigheds- og anvendelsesområde 3 Anmeldelse 3 Arbejdstider 4 Støj-, støv- og vibrationsbegrænsning

Læs mere

Anmeldelse af anvendelse af restprodukter og jord til bygge- og anlægsarbejder

Anmeldelse af anvendelse af restprodukter og jord til bygge- og anlægsarbejder Sendes til: Frederikssund kommune Plan og Miljø Torvet 2 3600 Frederikssund Anmeldelse af anvendelse af restprodukter og jord til bygge- og anlægsarbejder I henhold til miljøministeriets bekendtgørelse

Læs mere

Struer Kommune AFFALDSREGULATIV FOR JORD

Struer Kommune AFFALDSREGULATIV FOR JORD Struer Kommune AFFALDSREGULATIV FOR JORD Gældende fra 1. maj 2012 1. Formål Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og virksomheder

Læs mere

Regulativ for erhvervsaffald

Regulativ for erhvervsaffald Regulativ for erhvervsaffald Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk Forsyning Affald FORORD Dette regulativ er udarbejdet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Formål 2. 2 Lovgrundlag 2. 3 Regulativ-tillæggets område 2. 4 Definitioner 2. 5 Anden indsamling 3

Indholdsfortegnelse. 1 Formål 2. 2 Lovgrundlag 2. 3 Regulativ-tillæggets område 2. 4 Definitioner 2. 5 Anden indsamling 3 Regulativ-tillæg for kasserede elektriske og elektroniske produkter 1 Indholdsfortegnelse 1 Formål 2 2 Lovgrundlag 2 3 Regulativ-tillæggets område 2 4 Definitioner 2 5 Anden indsamling 3 6 Affaldsproducenters

Læs mere

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD 1 Formål Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og virksomheder i Egedal Kommune med henblik

Læs mere

Regulativ for Jord. 1 af 9

Regulativ for Jord. 1 af 9 1 af 9 INDHOLDSFORTEGNELSE Formål... 3 Lovgrundlag... 3 Definitioner... 4 Undtagelse/ind-dragelse af områder af områdeklassificeringen... 4 Analysefrie områder inden for det områdeklassificerede område...

Læs mere

Jordstyringsregulativ

Jordstyringsregulativ Jordstyringsregulativ Silkeborg Kommune April 2011 I Generel del 1 Formål m.v. Formålet med dette regulativ er: At fastsætte regler om de kommunale affaldsordningers omfang og tilrettelæggelse m.v., jf.

Læs mere

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 20. december 2012. Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet 1) 17. december 2012. Nr. 1306.

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 20. december 2012. Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet 1) 17. december 2012. Nr. 1306. Lovtidende A 2012 Udgivet den 20. december 2012 17. december 2012. Nr. 1306. Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet 1) I medfør af 45 a, 46 a, stk. 1 og 2, 48, stk. 4 og 8, 73, 80, stk. 1, 88, 89 b, 92

Læs mere

Kommunens nuværende affaldsordninger

Kommunens nuværende affaldsordninger 7 Kommunens nuværende affaldsordninger Ordninger for private husstande Lejre Kommune er forpligtet til, at etablere indsamlingsordninger for affald fra private husstande. De private husstande er samtidig

Læs mere

Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD

Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD 1. Formål Formålet med regulativet er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejer og virksomheder i Tønder Kommune. Regulativet

Læs mere

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD Teknik og Miljø 2012 REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Formål 3 2 Lovgrundlag reguleringer 3 3 Gebyrer 3 4 Klage mv. 4 5 Overtrædelse og straf 4 6 Bemyndigelse 4 7 Ikrafttrædelse 5

Læs mere

ORIENTERING OM SORTERING OG BORTSKAFFELSE AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD

ORIENTERING OM SORTERING OG BORTSKAFFELSE AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD ORIENTERING OM SORTERING OG BORTSKAFFELSE AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD Denne orientering indeholder en vejledning om bortskaffelse af bygge- og anlægsaffald samt andre praktiske oplysninger herom. Formålet

Læs mere

Generelle regler for husholdninger Generelle regler for virksomheder Særlig del Områdeklassificering... 13

Generelle regler for husholdninger Generelle regler for virksomheder Særlig del Områdeklassificering... 13 REGULATIV OM JORD Hvidovre Kommune December 2011 1 Indhold Generel del... 4 1. Formål... 4 Jord som affald... 4 Områdeklassificering, jordflytning og anmeldelse... 4 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde...

Læs mere

Vordingborg Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Vordingborg Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Vordingborg Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 01-04-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

Regulativ for jordstyring

Regulativ for jordstyring Regulativ for jordstyring Februar 2012 Regulativ for jordstyring i Nyborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Lovgrundlag 3. Gyldigheds- og anvendelsesområde 4. Områder omfattet af områdeklassificeringen

Læs mere

Alle virksomheder skal sortere deres affald

Alle virksomheder skal sortere deres affald Alle virksomheder skal sortere deres affald Affald fra virksomheder Ofte stillede spørgsmål om erhvervsaffald og svarerne Spørgsmål: Skal virksomheder sortere deres affald? Svar: Ja, affaldssortering er

Læs mere

Regulativ om jord, som er affald

Regulativ om jord, som er affald Regulativ om jord, som er affald 1 Formål 1.1 Affaldshåndtering Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og virksomheder i

Læs mere

Affaldssortering i landbruget. Teknik og Miljø

Affaldssortering i landbruget. Teknik og Miljø Affaldssortering i landbruget Teknik og Miljø 1 Indhold Affaldssorteringen... 3 Affaldshierarkiet... 3 Genanvendelse... 3 Bygge- og anlægsaffald... 3 Affald til forbrænding... 3 Afbrænding... 3 Træ/-halmfyr

Læs mere

Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse 1)

Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse 1) Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse (Producentansvar for elektronikskrot m.v.) LOV nr 385 af 25/05/2005 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Forskriftens fulde tekst Lov om ændring af lov

Læs mere

Affaldsregulativ for jord i Assens Kommune

Affaldsregulativ for jord i Assens Kommune Affaldsregulativ for jord i Assens Kommune 1 REGULATIV FOR JORD 1 Formål Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og virksomheder

Læs mere

Forslag til: Regulativ for jord

Forslag til: Regulativ for jord Forslag til: Regulativ for jord Forslag til ændringer til gældende regulativ er vist med rød skrift Læs om: Regler for jord som er affald herunder områdeklassificering og flytning af jord Marts 2016 20

Læs mere

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD Teknik og Miljø 2012 REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Formål 3 2 Lovgrundlag reguleringer 3 3 Gebyrer 3 4 Klage mv. 4 5 Overtrædelse og straf 4 6 Bemyndigelse 4 7 Ikrafttrædelse 5

Læs mere

Regulativ for erhvervsaffald

Regulativ for erhvervsaffald Regulativ for erhvervsaffald Hjørring Kommune Miljø- og Naturkontoret Regulativ for erhvervsaffald Hjørring Kommune Indholdsfortegnelse: side 1 Formål..........................................................................

Læs mere

REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD FAXE KOMMUNE. Høringsudkast

REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD FAXE KOMMUNE. Høringsudkast REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD I FAXE KOMMUNE Høringsudkast Dato 25.06.2013 1 Indholdsfortegnelse Erhvervsaffald I Generel del 1 Form ål m.v. 2 Lovgrundlag 3 Definitioner 4 Registrering af udenlandske virksomheder

Læs mere

Ringsted Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Ringsted Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Ringsted Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 19-04-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

REGULATIV FOR EE-AFFALD

REGULATIV FOR EE-AFFALD REGULATIV FOR EE-AFFALD (AFFALD FRA ELEKTRISKE OG ELEKTRONISKE PRODUKTER) MORSØ KOMMUNE JUNI 1999 REGULATIV FOR EE-AFFALD (Affald fra elektriske og elektroniske produkter) side 1 1. FORMÅL: Dette regulativ

Læs mere

Sammenfatning af de nye regler på affaldsområdet

Sammenfatning af de nye regler på affaldsområdet Notat Fra: Lars Høier 05. februar 2010 Dokumentnr.: 51042 Sammenfatning af de nye regler på affaldsområdet Der er i januar 2010 kommet to nye bekendtgørelser på affaldsområdet: Affaldsbekendtgørelsen,

Læs mere

Skema til anmeldelse af byggeaffald

Skema til anmeldelse af byggeaffald Skema til anmeldelse af byggeaffald ANMELDELSE Affaldsbekendtgørelsens 64-65 og 78-83, se uddrag på siden efter skemaet. Bygherrens navn Bygherrens adresse Ejendommens adresse Matrikelnr. Byggeår Evt.

Læs mere

Regulativ for håndtering af affald fra virksomheder i Hvidovre Kommune

Regulativ for håndtering af affald fra virksomheder i Hvidovre Kommune TMU.møde den 10. januar 2007 Bilag til pkt. 3 U D K A S T Regulativ for håndtering af affald fra virksomheder i Hvidovre Kommune December 2006 Udgivelsesdato : 13. december 2006 Regulativ Hvidovre 3 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD FAXE KOMMUNE

REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD FAXE KOMMUNE REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD I FAXE KOMMUNE Dato 23.08.2012. 1 Indholdsfortegnelse Erhvervsaffald I Generel del 1 Formål m.v. 2 Lovgrundlag 3 Definitioner 4 Registrering af udenlandske virksomheder 5 Gebyrer

Læs mere

Næstved Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Næstved Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Næstved Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 03-05-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28

Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 2 FORORD Affaldsbekendtgørelsens 13, stk. 2, punkt 1 om kortlægning opfyldes

Læs mere

REG U LATIV FO R ERH VERVSAFFALD Århus Kommune 2007 1 Indhold: 1. Formål 2. Lovgrundlag og administration 3. Regulativets område 4. D efinitioner 5. Affaldsproducenters pligter 6. Transportørens pligter

Læs mere

Byggeaffald-Regelgrundlaget. Session D1 Ulla Højsholt, Jord & Affald, Miljøstyrelsen

Byggeaffald-Regelgrundlaget. Session D1 Ulla Højsholt, Jord & Affald, Miljøstyrelsen Byggeaffald-Regelgrundlaget Session D1 Ulla Højsholt, Jord & Affald, Miljøstyrelsen Disposition Ved (forventet) frembringelse MBL om pligten til affaldsforebyggelse og pligt til at undgå forurening ABK

Læs mere

REGULATIV FOR JORD. Side 1 af 6

REGULATIV FOR JORD. Side 1 af 6 REGULATIV FOR JORD Side 1 af 6 1 Formål 1.1 Affaldshåndtering Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og virksomheder i Frederikshavn

Læs mere

REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD NÆSTVED KOMMUNE

REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD NÆSTVED KOMMUNE REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD I NÆSTVED KOMMUNE Gældende fra den 28.2.2012 1 I GENEREL DEL 3 1 FORMÅL 3 2 LOVGRUNDLAG 3 3 GEBYRER 3 4 KLAGE M.V. 3 5 OVERTRÆDELSE OG STRAF 4 6 BEMYNDIGELSE 4 7 IKRAFTTRÆDELSE

Læs mere

Albertslund Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Albertslund Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Albertslund Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 01-04-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Albertslund Komm mune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD UDKAST Juni 2015 Læsevejledning Forslag til Regulativ for erhvervsaffald i Albertslund Kommune er opbygget med baggrund i standardregulativet, som fremgår

Læs mere

Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter

Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter SKANDERBORG KOMMUNE 1 Indhold Formål 3 Gyldigheds- og anvendelsesområde 3 Anmeldelse 3 Arbejdstider 4 Støj-, støv- og vibrationsbegrænsning

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Regulativ for jord

Bornholms Regionskommune. Regulativ for jord Regulativ for jord Gældende pr. 1. januar 2011 Bornholms Affaldsbehandling Almegårdsvej 8 3700 Rønne Tlf.: 56 95 92 00 Fax: 56 95 92 03 E-mail: mail@bofa.dk www.bofa.dk Bofa en virksomhed i Bornholms Regionskommune

Læs mere

Den 27. april 2006 Århus Kommune

Den 27. april 2006 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 27. april 2006 Århus Kommune Ledelsessekretariatet Teknik og Miljø Revision af Århus Kommunes regulativer for erhvervsaffald og husholdningsaffald

Læs mere

Udfyld nedenstående Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald, og indsend det til Aabenraa Kommune..

Udfyld nedenstående Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald, og indsend det til Aabenraa Kommune.. Anmeldelse af byggeaffald Bygge- og anlægsaffald skal anmeldes, hvis byggearbejdet vil medføre mere end 1 tons affald, eller hvis renoveringen eller nedrivningen berører en bygning eller et anlæg på et

Læs mere

Jordregulativ for Hillerød Kommune

Jordregulativ for Hillerød Kommune Jordregulativ for Hillerød Kommune Indholdsfortegnelse Kapitel 1 formål, lovgrundlag m.v. 1.1 Formål 1.2 Lovgrundlag 1.3 Definitioner 1.4 Gyldigheds- og anvendelsesområde Kapitel 2 - affaldshåndtering

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD Affaldsbekendtgørelsens 13, stk. 2, punkt 1 om kortlægning opfyldes med denne rapport. Rapporten rummer kortlagte affaldsmængder fra 2009 samt en prognose for affaldsmængderne

Læs mere

Regulativ for aflevering af affald til genbrugspladser i

Regulativ for aflevering af affald til genbrugspladser i Regulativ for aflevering af affald til genbrugspladser i Hals kommune Indledning Formålet med dette regulativ er at beskrive en kommunal ordning for aflevering af affald til Hals Kommunes 5 genbrugspladser.

Læs mere

Formålet med regulativet

Formålet med regulativet Formålet med regulativet Formålet med regulativet er at fastsætte regler for håndtering af husholdningsaffald fra alle borgere og grundejere i Fanø Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske

Læs mere

Gitte Schack. Ulla Merete Riel Sendt: 11. april 2007 14:48 Til: Fra: Liz T. Johannesen Emne: Bilag til Regulativ for erhvervsaffald. M.v.h.

Gitte Schack. Ulla Merete Riel Sendt: 11. april 2007 14:48 Til: Fra: Liz T. Johannesen Emne: Bilag til Regulativ for erhvervsaffald. M.v.h. Gitte Schack Fra: Ulla Merete Riel Sendt: 11. april 2007 14:48 Til: Liz T. Johannesen Emne: Bilag til. M.v.h. Ulla Vedhæftede filer: Regulativ erhvervsaffald - forslag.doc Regulativ_erhvervs affald for...

Læs mere

Kalundborg Kommune - Teknisk Forvaltning

Kalundborg Kommune - Teknisk Forvaltning Kalundborg Kommune - Teknisk Forvaltning Regulativ for Erhvervsaffald INDHOLDSFORTEGNELSE PUNKT EMNE SIDE 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Formål Lovgrundlag Regulativets område Definitioner

Læs mere

Slagelse Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Slagelse Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Slagelse Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 01-05-2013 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 3 7 Overtrædelse

Læs mere

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner 4. udgave, juli 2013 Grafisk produktion: Kommunikation, Esbjerg Kommune Teknik & Miljø. Industrimiljø Torvegade 74. 6700 Esbjerg

Læs mere

Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet 1)

Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet 1) BEK nr 1306 af 17/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 27. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-7779-00224 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Hillerød Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Hillerød Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Hillerød Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 27-06-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

Jordregulativ Juli 2012

Jordregulativ Juli 2012 Jordregulativ Juli 2012 Udgiver: Ikrafttræden: Titel: Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne 1. juli 2012 www.skidt.dk Jordregulativ Side 2 af 15 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 4 2 Lovgrundlag... 5

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE 2014 2024 KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD I forbindelse med udarbejdelsen af den kommunale affaldshåndteringsplan 2014-2024 er denne kortlægnings- og prognoserapport udarbejdet. Affaldsbekendtgørelsens

Læs mere

Konference for skuemestre, LUU-medlemmer og skolerepræsentanter ejendomsserviceteknikeruddannelsen. Onsdag d. 29. august 2012 i Middelfart Lovgivningen på miljøområdet (samt et bud på udviklingen de kommende

Læs mere

6. februar 2014. 14 Nr. 130. Elektronikaffaldsbekendtgørelsen nr. 130, 2014: Bilag 1 og 2. Kategorier af elektrisk og elektronisk udstyr

6. februar 2014. 14 Nr. 130. Elektronikaffaldsbekendtgørelsen nr. 130, 2014: Bilag 1 og 2. Kategorier af elektrisk og elektronisk udstyr 6. februar 2014. 14 Nr. 130. Elektronikaffaldsbekendtgørelsen nr. 130, 2014: Bilag 1 og 2 Kategorier af elektrisk og elektronisk udstyr Bilag 1 Kategorier af elektrisk og elektronisk udstyr, jf. 10, stk.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Læsevejledning... 4 3. Opsamling... 4 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 3.2 Supplerende data-2013 vedrørende kommunale indsamlingsordninger... 5 3.2.1 Genanvendelsesprocent

Læs mere

Den nye affaldsbekendtgørelse - hvad betyder den for din virksomhed?

Den nye affaldsbekendtgørelse - hvad betyder den for din virksomhed? Den nye affaldsbekendtgørelse - hvad betyder den for din virksomhed? Morten Therkildsen Peter L. Madsen Reno Djurs I/S Disposition Baggrund for de nye regler Ny ansvarsfordeling i forhold til genanvendeligt

Læs mere

Regulativ. for. Erhvervsaffald

Regulativ. for. Erhvervsaffald Regulativ for Erhvervsaffald Høje-Taastrup Kommune Januar 2004 Indholdsfortegnelse 1 Formål...3 2 Opbygning...3 3 Lovgrundlag...3 4 Regulativets område...3 5 Definitioner...4 6 Affaldsproducentens pligter

Læs mere

Håndtering af bygge- og anlægsaffald WEBUDGAVE TEKNIK OG MILJØ

Håndtering af bygge- og anlægsaffald WEBUDGAVE TEKNIK OG MILJØ Håndtering af bygge- og anlægsaffald TEKNIK OG MILJØ Har du styr på sorteringen af byggeog anlægsaffaldet? Bygherrens ansvar Hvad enten du er selvbygger, arkitekt, håndværker, entreprenør, bygherre eller

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Januar 2014 Indhold 1. Formål... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Gyldighedsområde... 3 4. Definitioner... 3 5. Tilslutningspligt... 3 6. Tømning af

Læs mere

REGULATIV FOR OPBEVARING, TRANSPORT OG BORTSKAFFELSE AF SPECIELT SYGEHUSAFFALD I DRAGØR KOMMUNE

REGULATIV FOR OPBEVARING, TRANSPORT OG BORTSKAFFELSE AF SPECIELT SYGEHUSAFFALD I DRAGØR KOMMUNE REGULATIV FOR OPBEVARING, TRANSPORT OG BORTSKAFFELSE AF SPECIELT SYGEHUSAFFALD I DRAGØR KOMMUNE Nærværende regulativ er udfærdiget i henhold til Miljøministeriets Bekendtgørelse nr. 131 af 21. marts 1993,

Læs mere