REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD HELSINGØR KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD HELSINGØR KOMMUNE"

Transkript

1 REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD HELSINGØR KOMMUNE

2 1

3 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generel del Formål Lovgrundlag Definitioner Ordninger Pligter og rettigheder Tilsyn Gebyrer Klage m.v Overtrædelse og straf Bemyndigelse Ikrafttrædelse II. Særlig del Ordning for dagrenovation Ordning for papiraffald Ordning for papaffald Ordning for glasemballageaffald Ordning for genanvendeligt metalemballageaffald Ordning for genanvendeligt plastemballageaffald Ordning for genbrugspladserne Ordning for PVC-affald Ordning for imprægneret træ Ordning for farligt affald Ordning for affald af elektriske og elektroniske produkter (WEEE) Ordning for bærbare batterier og akkumulatorer Ordning for uforurenet bygge- og anlægsaffald Ordning for øvrigt bygge- og anlægsaffald Ordning for storskrald Ordning for haveaffald Ordning for jord, der er affald

4 Indledning Dette er standardregulativet for husholdningsaffald. Regulativet for husholdningsaffald er udarbejdet i henhold til de nye regler for nationale standardregulativer, jf. kapitel 5 i bekendtgørelse om affald (nr. 48 af 13. januar 2010) fra Miljøministeriet. Det er således lovpligtigt, at regulativet udarbejdes i overensstemmelse med de paradigmer, der er fastsat i affaldsbekendtgørelsen. Det betyder, at regulativ for husholdningsaffald skal udarbejdes efter bekendtgørelsens bilag 9 ligesom regulativ for erhvervsaffald skal udarbejdes efter bilag 10 i bekendtgørelsen. Paradigmerne angiver en fast struktur og en del af teksten er obligatorisk. Visse steder resulterer den obligatoriske struktur og tekst i en ikke så læsevenlig tekst, fordi beskrivelsen af de eksisterende kommunale ordninger skal tilpasses paradigmerne. Som følge af affaldsreformen, der er udmøntet i affaldsbekendtgørelsen, er der en række nationalt fastsatte ændringer særligt for så vidt angår bestemmelser om kildesorteret genanvendeligt erhvervsaffald og adgangen til genbrugspladser. Regulativerne skal i høring i 4 uger før endelig godkendelse. Efter godkendelse af kommunalbestyrelsen skal regulativerne for hhv. husholdningsaffald og erhvervsaffald offentliggøres ved indrapportering til den nationale regulativdatabase (NSTAR). Den nationale regulativdatabase udstikker egne og mere begrænsede rammer for den grafiske opstilling af indholdet. Visse paragraffer, der ikke indeholder tekst, vil udgå i det endelige regulativ. Denne indledning vil ligeledes ikke være en del af de endelige regulativer. Det er valgt at udarbejde høringsforslagene i et selvstændigt dokument uden for den nationale regulativdatabase af flere grunde: NSTAR bliver først tilgængelig ultimo 2010, og desværre viser det sig, at systemet er behæftet med fejl, hvilket gør det vanskeligt at benytte programmet. Den grafiske fremstilling af regulativer i NSTAR er pt. noget uoverskuelig. 3

5 Af hensyn til kravet om at regulativerne skal træde i kraft senest 1. januar 2011 og være offentliggjort på NSTAR senest 22. december 2010 tillader den nødvendige politiske proces ikke at afvente eventuelle forbedringer i NSTAR. I lighed med NSTAR er teksten i dette høringsforslag markeret således: Obligatorisk tekst, der ikke må ændres lokalt, er rød. Valgfri tekst i bokse, hvor der er mulighed for at sætte et eller flere krydser ved forskellige forslag til formuleringer jf. NSTAR. Denne option er markeret med gul skrift, men er dog ikke valgt i dette regulativ. Valgfri tekst i bokse, hvor der er mulighed for at sætte et eller flere krydser ved forskellige forslag til formuleringer jf. NSTAR, er markeret med blå skrift. Fritekst i bokse, der er formuleret lokalt i kommunen, er grøn. Visse paragraffer, der ikke indeholder tekst, vil ligeledes ikke indgå i det endelige regulativ, selvom overskriften er markeret med rødt. 4

6 Generel del 1 Formål Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af husholdningsaffald, jf. 3, nr. 27, fra alle borgere og grundejere i Helsingør Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske forhold for miljø og mennesker og begrænse ressourceanvendelsen ved at fremme genanvendelse af affald. Formålet er endvidere at fastsætte regler om de kommunale affaldsordningers omfang og tilrettelæggelse m.v., jf. miljøbeskyttelseslovens 45, stk. 4, med henblik på at etablere og skabe rammerne for velfungerende kommunale ordninger, herunder normere de praktiske forhold i forbindelse med afviklingen af affaldsindsamlingen og -håndteringen. 2 Lovgrundlag Regulativet er udarbejdet i henhold til gældende miljølovgivning, herunder navnlig: Lov om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven). Bekendtgørelse om affald (Affaldsbekendtgørelsen). Bekendtgørelse om håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (Elskrotbekendtgørelsen). Bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer (Batteribekendtgørelsen). Bekendtgørelse om sortering og genanvendelse af bygge- og anlægsaffald (Bygge- og anlægsaffaldsbekendtgørelsen). Bekendtgørelse om visse krav til emballager (Emballagebekendtgørelsen). 3 Definitioner De definitioner, der anvendes i dette regulativ, svarer til de definitioner, der fremgår af den til enhver tid gældende affaldsbekendtgørelse. 1) Affald: ethvert stof og enhver genstand, jf. bilag 2, som indehaveren skiller sig af med, agter at skille sig af med eller er forpligtet til at skille sig af med. Som affald anses dog ikke stoffer eller genstande, som er resultatet af en produktionsproces, som ikke primært sigter mod fremstilling af dette stof eller denne genstand, og hvis: a) det er sikkert, at stoffet eller genstanden videreanvendes, 5

7 b) stoffet eller genstanden kan anvendes direkte uden anden yderligere forarbejdning, end hvad der er normal industriel praksis, c) stoffet eller genstanden fremstilles som en integrerende del af en produktionsproces, og d) videreanvendelse er lovlig, dvs. at stoffet eller genstanden lever op til alle relevante krav til produkt-, miljø- og sundhedsbeskyttelse for den pågældende anvendelse og ikke vil få generelle negative indvirkninger på miljøet eller menneskers sundhed. 2) Affaldsdatasystemet: System for indberetning af affaldsdata. 3) Affaldsfraktion: Underopdeling af affald efter materiale, sammensætning og oprindelse, herunder asfalt, papir, pap, dæk, affald i form af metal og elektriske og elektroniske produkter, affald i form af batterier og akkumulatorer, PVC, plast, glas, shredderaffald, jord og træ. 4) Affaldsindehaver: Producenten af affaldet eller den fysiske eller juridiske person, der er i besiddelse af affaldet. 5) Affaldsproducent: Enhver, hvis aktivitet frembringer affald (den oprindelige affaldsproducent), eller enhver, der foretager en forbehandling, blanding eller andet, som medfører en ændring af dette affalds karakter eller sammensætning. 6) Affaldstype: Affald, som er opført på listen over affald, jf. bilag 2, og som er beskrevet med en EAK-kode. 7) Affaldstransportør: Transportør, som transporterer affald for fremmed regning. 8) Anvisningsordning: En ordning, hvor kommunalbestyrelsen i et regulativ har fastlagt på hvilken måde og eventuelt på hvilket anlæg, affaldsproducenten skal sikre, at affaldet bliver håndteret. 9) Behandling: Nyttiggørelses- eller bortskaffelsesoperationer, herunder forberedelse forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse. 10)Benyttelsespligt: Pligt for borgere og virksomheder til at a) anvende en indsamlings- eller anvisningsordning fastsat i et regulativ eller b) følge kommunalbestyrelsens konkrete anvisninger om håndtering af affald, der ikke er omfattet af en indsamlings- eller anvisningsordning. 11)Blandet affald fra erhverv: Blandinger af forbrændingsegnet, deponeringsegnet eller genanvendeligt affald, som ikke er kildesorteret, fra virksomheder. 12)Bortskaffelse: Enhver operation, der ikke er nyttiggørelse, også hvis operationen som sekundær konsekvens fører til genvinding af stoffer eller til energiudnyttelse. Bilag 6 A indeholder en ikke-udtømmende liste over bortskaffelsesoperationer. 13)Dagrenovation: Affald, som hovedsageligt består af køkkenaffald, hygiejneaffald og mindre emner af kasserede materialer, der typisk frembringes af private husholdninger, herunder madaffald og dagrenovation i form af kartoner til mælk, juice og lignende, snavset papir, pap og plast. m.v., og som ikke er omfattet af andre ordninger. 6

8 14)Dagrenovationslignende affald: Affald, som er frembragt af virksomheder, og som i sammensætning svarer til dagrenovation fra private husholdninger. 15)Deponeringsanlæg: Som defineret i bekendtgørelse om deponeringsanlæg. 16)Deponeringsegnet affald: Affald som ikke er egnet til genanvendelse eller til forbrænding. 17)Emballage: Som defineret i bekendtgørelse om visse krav til emballager. 18)Erhvervsaffald: Affald, som er frembragt af virksomheder, herunder dagrenovationslignende affald, have-park-affald, storskrald, bygge- og anlægsaffald, produktionsaffald, industriaffald, kildesorterede affaldsfraktioner og jord. Erhvervsaffald kan enten være farligt eller ikke-farligt. 19)Farligt affald: Affald, som er opført på og markeret som farligt affald på listen over affald i bilag 2, og som udviser egenskaber som angivet i bilag 4. Som farligt affald anses endvidere affald, som udviser egenskaber, som er angivet i bilag 4. 20)Flydende affald: Affald i flydende form, dog ikke slam. 21)Forbehandling: De fysiske, termiske, kemiske eller biologiske processer forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse, herunder sortering, knusning, sammenpresning, pelletering, tørring, neddeling, konditionering, adskillelse, og forud for nyttiggørelse endvidere demontering, ompakning, blending eller blanding, hvorved affaldets egenskaber ændres med det formål at mindske dets omfang eller farlighed eller på anden måde, gøre den videre håndtering lettere. 22)Forberedelse med henblik på genbrug: Enhver nyttiggørelsesoperation i form af kontrol, rengøring eller reparation, hvor produkter eller produktkomponenter, der er blevet til affald, forberedes, således at kan de genbruges uden anden forbehandling. 23)Forbrændingsegnet affald: Affald, som ikke er egnet til genanvendelse, og som kan destrueres ved forbrænding, uden at forbrænding heraf giver anledning til udledning af forurenende stoffer i uacceptabelt omfang. Forbrændingsegnet affald omfatter dagrenovation og dagrenovationslignende affald fra virksomheder men ikke: a) affald, som det efter lovgivningen er forbudt at forbrænde, b) affald, der efter lovgivningen eller et regulativ vedtaget af kommunalbestyrelsen skal indsamles eller anvises til genanvendelse eller anden behandling, herunder deponering, c) olieforurenet jord, PVC-affald, fx kloakrør, vinduer og gulvbelægning og tungmetalbelastet affald, fx fiskenet med blylodder og affald fra røntgenafdelinger samt affald, der på lignende måde ved forbrænding kan give anledning til miljømæssige problemer. 24)Forhandler: Enhver virksomhed, der optræder som hovedmand ved køb og efterfølgende salg af affald, herunder forhandlere, der ikke fysisk tager affaldet i besiddelse. 25)Genanvendelse: Enhver nyttiggørelsesoperation, hvor affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål. Heri indgår omforarbejdning af 7

9 organisk materiale, men ikke energiudnyttelse og omforarbejdning til materialer, der skal anvendes til brændsel eller til opfyldningsoperationer. 26)Genanvendelsesanlæg: Anlæg, hvorpå der foretages genanvendelsesoperationer, jf. nr )Genbrug: Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til. 28)Husholdningsaffald: Affald, som er frembragt af husholdninger, herunder dagrenovation, haveaffald, storskrald, kildesorterede affaldsfraktioner og jord fra husholdninger. Husholdningsaffald kan enten være farligt eller ikkefarligt. 29)Håndtering: Indsamling, transport, nyttiggørelse og bortskaffelse af affald, herunder tilsyn i forbindelse hermed og efterbehandling af deponeringsanlæg samt forhandleres og mægleres virksomhed. 30)Indsamling: Afhentning af affald, herunder indledende sortering og indledende oplagring af affald med henblik på transport til et affaldsbehandlingsanlæg. 31)Indsamlingsordning: En regulativbestemt ordning, hvor kommunen overtager ansvaret for affaldets videre håndtering ved opsamlingsstedet, og som er organiseret som en hente- eller en bringeordning. 32)Indsamlingsvirksomhed for kildesorteret genanvendeligt erhvervsaffald: En godkendt og registreret virksomhed, som indsamler genanvendeligt erhvervsaffald, og som overtager ansvaret for aflevering af affaldet på et registreret genanvendelsesanlæg og for indberetning af data om affaldet til affaldsdatasystemet. 33)Indsamlingsvirksomhed for forbrændingsegnet, deponeringsegnet eller blandet affald: En registreret virksomhed, som indsamler forbrændingsegnet, deponeringsegnet eller blandet affald uden at overtage ansvaret for aflevering af affaldet til slutbehandling på et godkendt anlæg. 34)Kildesortering: Sortering på det sted, hvor affaldet genereres, i genanvendeligt, forbrændings- og deponeringsegnet affald samt sortering efter materiale og anvendelsesform. 35)Kommunale genanvendelsesanlæg: Genanvendelsesanlæg, hvor en eller flere kommunalbestyrelser til sammen ejer en væsentlig andel af anlægget eller direkte eller indirekte ejer en væsentlig del af kapitalen i det selskab eller lignende, der ejer anlægget. 36)Mægler: Enhver virksomhed, der arrangerer nyttiggørelse eller bortskaffelse af affald på andres vegne, herunder mæglere, der ikke fysisk tager affaldet i besiddelse. 37)Nyttiggørelse: Enhver operation, hvis hovedresultat er, enten at affald opfylder et nyttigt formål ved at erstatte anvendelsen af andre materialer, der ellers ville være blevet anvendt til at opfylde en bestemt funktion, eller at affaldet bliver forberedt med henblik på at opfylde den bestemte funktion i anlægget eller i samfundet generelt. Bilag 6 B indeholder en ikkeudtømmende liste over nyttiggørelsesoperationer. 38)Olieaffald: Enhver form for industriolie eller smøreolie af mineralsk eller syntetisk oprindelse, der er blevet uegnet til det formål, som den oprinde- 8

10 ligt var bestemt til, såsom olie fra forbrændingsmotorer og transmissionssystemer samt olie til maskiner, turbiner og hydrauliske anordninger. 39)Uforurenet bygge- og anlægsaffald: Som defineret i bygge- og anlægsaffaldsbekendtgørelsen 40)Virksomhed: Enhver fysisk eller privat eller offentlig juridisk person, som er registreret i Det centrale virksomhedsregister (CVR), og som derved har et CVR-nummer. 41)WEEE: Som defineret i elskrotbekendtgørelsen. Husholdninger: Alle typer af boliger til sommer- eller helårsbenyttelse, herunder: Etageboliger og kollegieboliger Haveboliger, herunder stuehuse, parcelhuse, rækkehuse og tæt/lav bebyggelse Sommerboliger, herunder sommerhuse og kolonihaver 4 Ordninger Kommunalbestyrelsen har etableret forskellige ordninger for affald fra borgere og grundejere i kommunen. Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om klassificering af affald, jf. affaldsbekendtgørelsens 4. Af regulativets særlige del fremgår de enkelte indsamlings- og anvisningsordninger, som kommunen har etableret. 5 Pligter og rettigheder 5.1 Benyttelse af affaldsordninger Borgeren og grundejeren i Helsingør Kommune skal benytte de af kommunalbestyrelsen etablerede ordninger for affald, jf. affaldsbekendtgørelsens 37, stk. 1. Hvis en borger eller grundejer har affald, som ikke er omfattet af en ordning beskrevet i dette regulativ eller i henhold til anden lovgivning, skal borgeren eller grundejeren kontakte Helsingør Kommune med henblik på en konkret anvisning af behandlingsmulighed for det pågældende affald, jf. affaldsbekendtgørelsens 24, stk. 4. Borgeren og grundejeren skal følge den anvisning, der gives af kommunalbestyrelsen, og borgeren og grundejeren er selv ansvarlige for den efterfølgende håndtering af affaldet, herunder udgifterne til håndteringen, jf. affaldsbekendtgørelsens 37, stk. 1. Borgeren og grundejeren skal på anmodning fra kommunalbestyrelsen godtgøre, at affaldet er håndteret i overensstemmelse med de af kommunalbestyrel- 9

11 sen fastsatte og etablerede ordninger eller kommunalbestyrelsens konkrete anvisning, jf. affaldsbekendtgørelsens 37, stk. 2. Benyttelsespligten gælder ikke i akutte sager, hvor affald er opstået som følge af uheld og lignende, og hvor affaldet skal håndteres øjeblikkeligt. 5.2 Sortering Borgeren og grundejeren skal kildesortere sit affald. Borgeren og grundejeren skal sikre sortering af affald i overensstemmelse med de ordninger, der fremgår af regulativets særlige del. Hvis der er tvivl eller usikkerhed om, hvordan en affaldsfraktion skal sorteres eller klassificeres, er det kommunalbestyrelsen, der træffer afgørelse herom, jf. affaldsbekendtgørelsens Opbevaring af affald Borgeren og grundejeren er ansvarlig for, at borgerens og grundejerens affald ikke opbevares på en måde, så der opstår uhygiejniske forhold eller sker forurening af luft, vand eller jord, jf. miljøbeskyttelseslovens 43. Det er ikke tilladt at oplagre affald. 5.4 Beholderkapacitet Ved indsamlingsordninger i form af henteordninger påhviler det borgeren og grundejeren at sikre, at beholderkapaciteten opfylder borgerens og grundejerens behov. 5.5 Fælles opsamling og afhentning for flere borgere og grundejere Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at en borger og grundejer kan have fælles beholdere med andre borgere og grundejere. Borgere og grundejere med fælles beholdere er solidarisk ansvarlige for at sikre benyttelse af de indsamlingsordninger, der er fastsat i regulativet. Borgere og grundejere, der bor i etagebyggeri, skal, medmindre kommunalbestyrelsen bestemmer andet for den enkelte affaldsordning, benytte fælles beholdere. 6 Tilsyn Kommunalbestyrelsen administrerer regulativet og fører tilsyn med, at affaldet håndteres og opbevares i overensstemmelse med gældende lovgivning og dette regulativs bestemmelser, jf. miljøbeskyttelseslovens 65, stk Gebyrer 10

12 Kommunalbestyrelsen fastsætter gebyrer i henhold til miljøbeskyttelseslovens 48 samt affaldsbekendtgørelsens kapitel Gebyr for fælles formål (administration m.v.) Kommunalbestyrelsen fastsætter et gebyr til dækning af kommunens udgifter til planlægning og administration, herunder af kommunens regulativer, jf. affaldsbekendtgørelsens 58, stk. 1. Gebyret til dækning af kommunens omkostninger til administration og planlægning af indsamlings- og anvisningsordninger for husholdninger samt konkret anvisning fastsættes på baggrund af kommunens samlede udgifter hertil, jf. affaldsbekendtgørelsens 58, stk. 1. Gebyrer opkrævet af Miljøstyrelsen og Miljøcenter Roskilde hos kommunen til dækning af omkostninger til drift, vedligeholdelse og administration af regulativdatabasen og affaldsdatasystemet indgår i gebyret for fælles formål, jf. affaldsbekendtgørelsens 57, stk. 2. Gebyret fastsættes som et gennemsnitsgebyr, jf. affaldsbekendtgørelsens 58, stk Gebyr for dagrenovation Kommunalbestyrelsen fastsætter et gebyr for indsamlingsordninger for dagrenovation hos borgere og grundejere i kommunen. Gebyret for henteordninger for dagrenovation fastsættes på baggrund af den service, der med ordningen stilles til rådighed for husholdningen, defineret ved enten vægten af det affald, der hentes, beholdervolumen eller tømningsfrekvens eller en kombination af disse kriterier. I gebyrfastsættelse kan indgå yderligere kriterier, der afspejler den enkelte husholdnings belastning af ordningen. Kommunalbestyrelsen kan i gebyrbladet, jf. 7.5, bestemme at fastsætte et nedsat gebyr for ejendomme, der ikke benyttes til helårsbeboelse, jf. affaldsbekendtgørelsens 58, stk Gebyr for øvrige ordninger Kommunalbestyrelsen fastsætter særskilte gebyrer for hver af de øvrige ordninger, jf. affaldsbekendtgørelsens 58, stk. 4-8, og der skal som minimum fastsættes gebyrer for papir, pap og glas, storskrald og haveaffald, farligt affald genbrugspladser, samt øvrige ordninger og anlæg. Kommunalbestyrelsen kan i gebyrbladet, jf. 7.5, bestemme at fastsætte et nedsat gebyr for ejendomme, der ikke benyttes til helårsbeboelse, jf. affaldsbekendtgørelsens 58, stk

13 7.4 Særgebyr Kommunalbestyrelsen kan fastsætte særgebyr for de ekstraomkostninger, som kommunen påføres, jf. affaldsbekendtgørelsens 56, stk. 2, herunder omkostninger der følger af ukorrekt sortering, eller omkostninger til afhentning. 7.5 Vedtagelse, offentliggørelse, opkrævning af gebyr m.v. Kommunalbestyrelsen vedtager én gang årligt et gebyrblad, der angiver størrelsen på ovennævnte gebyrer. Gebyrbladet er tilgængeligt på Helsingør Kommunes hjemmeside, jf. affaldsbekendtgørelsens 56, stk. 1. Gebyrer til dækning af de udgifter, der afholdes af kommunen i forbindelse med kommunens affaldshåndtering m.v. efter dette regulativ, opkræves hos den, der har tinglyst adkomst på ejendommen, jf. miljøbeskyttelseslovens 48, stk. 6. Kommunalbestyrelsen kan ved opkrævning i henhold til miljøbeskyttelseslovens 48, stk. 6, hos ejerforeninger, andelsboligforeninger o. lign. bestemme, om opkrævningen skal ske samlet hos foreningen eller særskilt hos foreningens enkelte medlemmer. Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at gebyrerne for hver enkelt ordning kan opkræves samlet, jf. affaldsbekendtgørelsens 57, stk. 5. Kommunalbestyrelsen udleverer på anmodning oplysninger om beregningen af gebyret for hver ordning, jf. miljøbeskyttelseslovens 48, stk. 3. Alle borgere og grundejere skal meddele kommunalbestyrelsen, hvis der sker ændringer, som kan påvirke fastsættelsen eller opkrævningen af gebyrerne. 8 Klage m.v. Kommunalbestyrelsens afgørelser kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, jf. affaldsbekendtgørelsens 100. Efter 47, stk. 1, jf. 48, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse kan spørgsmål om, hvorvidt kommunen overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder, herunder kommunale forskrifter, der er udstedt i medfør af denne lovgivning, indbringes for statsforvaltningen i den region, hvori kommunen er beliggende. Statsforvaltningen beslutter selv, om der er tilstrækkeligt grundlag for at rejse en tilsynssag, jf. 48 a i den kommunale styrelseslov. 9 Overtrædelse og straf Overtrædelse af regulativet straffes med bøde, jf. affaldsbekendtgørelsens 101, stk. 1, nr

14 Efter affaldsbekendtgørelsens 101, stk. 2, kan straffen stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er: 1) voldt skade på miljøet eller fremkaldt fare herfor, eller 2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser. 10 Bemyndigelse Byrådet har bemyndiget Teknisk Udvalg (TU) til at træffe myndighedsafgørelser efter dette regulativ. Byrådet har bemyndiget Forsyning Helsingør A/S til at forestå affaldshåndteringen i Helsingør Kommune og herunder: at forestå den faktiske forvaltning af dette regulativ at lave affaldsplanlægning at drive genbrugspladser at opkræve gebyrer at etablere og drive affaldsordninger at indgå anvisningsaftaler med og anvise til modtageanlæg, der sortere eller behandler ikke-kildesorteret genanvendeligt affald 11 Ikrafttrædelse Regulativet træder i kraft den 1. januar Samtidig med ikrafttrædelsen af dette regulativ ophæves følgende: Regulativ for Husholdningsaffald, 2008 Således vedtaget af kommunalbestyrelsen den 13. december Borgmester Johannes Hecht-Nielsen / Kommunaldirektør Bjarne Petersen II. Særlig del 12 Ordning for dagrenovation 12.1 Hvad er dagrenovation Dagrenovation er affald, som er defineret som dagrenovation, jf. affaldsbekendtgørelsens 3, nr. 13. Dagrenovation er fx: vegetabilsk affald, som ikke hjemmekomposteres 13

15 animalsk affald tilsmudset papir og pap tilsmudset plast og tilsmudsede plastflasker forurenet metal (fx stanniol) sammensatte produkter (fx mælke- og juiceemballage) sod og aske mindre stykker glas (emballeret forsvarligt) bleer (emballerede) andet affald, der ikke er nævnt, men som hensigtsmæssigt kan bortskaffes som dagrenovation Dagrenovation er fx ikke: Flasker og glas til genanvendelse Papir til genanvendelse Tøj og sko til genanvendelse Storskrald Haveaffald Farligt affald PVC Bygningsaffald Vegetabilsk affald, der kan komposteres er fx: Grøntsager, frugt, blomster, kaffegrums mv Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen, hvor borgeren og grundejeren frembringer dagrenovation. Ordningen gælder for sommerhuse, kolonihavehuse m.m. i kommunen, hvor borgeren og grundejeren frembringer dagrenovation. Regulativet gælder også for affaldsproducenter, der har midlertidige aktiviteter i kommunen. Alle grundejere og producenter af dagrenovation skal være tilmeldt indsamlingsordningen for dagrenovation. Ubebyggede grunde skal også tilmeldes, hvis der på disse fremkommer dagrenovation Beskrivelse af ordningen Indsamlingsordningen for dagrenovation er organiseret som en henteordning, hvor renovatøren afhenter affaldet ved den enkelte ejendom. Affaldsproducenter har pligt til at sortere affaldet. Der må således ikke komme dagrenovation i beholdere for genanvendeligt affald, og der må ikke være genanvendeligt affald i dagrenovation til forbrænding. Affaldet skal emballeres forsvarligt og hensigtsmæssigt, så affaldssækkene 14

16 ikke bliver fugtige eller at affaldet ikke kommer i berøring med containerens sider og bund. Affaldet skal desuden emballeres, så renovatørerne ikke risikerer skader fra glas eller andre skarpe/stikkende genstande. Borgeren og grundejeren kan kompostere og anvende den vegetabilske del af dagrenovationen på den matrikel, hvor husholdningen er beliggende, jf. affaldsbekendtgørelsens 25, stk Beholdere Det påhviler borgeren og grundejeren at anskaffe/modtage og benytte de af kommunalbestyrelsen anviste beholdere til dagrenovation. Borgeren og grundejeren anskaffer og vedligeholder selv beholdere efter anvisning fra Forsyning Helsingør A/S. Beholdere, som bortkommer eller beskadiges, skal erstattes af borgeren eller grundejeren. Til opsamling af dagrenovation kan der vælges mellem affaldsstativer til sække eller containere af varierende størrelse. For ejendomme med én bolig skal der mindst tilmeldes en 110 liter sæk. For ejendomme med mere end én bolig skal der mindst tilmeldes det volumen, der fremgår af takstreglerne. Affaldssække Renovatøren leverer og monterer affaldssækkene. Der må ikke anvendes andre sække til dagrenovation. Såfremt affaldssækken indeholder affald på tømningstidspunktet, leverer og monterer renovatørerne en ny, tom sæk. Der leveres ikke en ny sæk, hvis der intet affald er. Sækkene må ikke fyldes over fyldningsstregen. Affaldsstativer og affaldscontainere Grundejeren er forpligtet til at anskaffe, renholde og vedligeholde det nødvendige opsamlingsmateriel. Opsamlingsmateriellet skal altid være i funktionsduelig og rengjort stand. Stativer til affaldssække og affaldscontainere kan købes gennem Forsyning Helsingør A/S, hvorfra type- og prisoversigt kan rekvireres. Andet opsamlingsmateriel Andet opsamlingsmateriel kan anvendes, såfremt type og kvalitet forinden er godkendt af Forsyning Helsingør A/S. Opsamlingsmateriel til affald skal være sikret mod rotter. Konstruktion og placering skal tillade bekæmpelse af insekter og hindre kattes og fugles adgang til affaldet. 15

17 Der kan, hvor lokale forhold nødvendiggør dette, stilles yderligere krav til beholdere. Husstande kan med tilskud købe en kompostbeholder pr. husstand til hjemmekompostering af vegetabilsk dagrenovation af Forsyning Helsingør A/S Kapacitet for beholdere For dagrenovation påhviler det borgeren og grundejeren, at der altid er tilmeldt tilstrækkeligt volumen og opsamlingsmateriel til indsamlingen, således at der ikke sker overfyldning. Borgeren og grundejeren skal meddele Forsyning Helsingør A/S, hvis den tilmeldte volumen skal ændres. Forsyning Helsingør A/S kan give vejledning om tilstrækkeligt antal og typer af beholdere samt om tømningsfrekvensen af disse. Forsyning Helsingør A/S afgør, om en beholder er overfyldt. Hvis der gentagne gange konstateres overfyldning, kan Forsyning Helsingør A/S efter forudgående skriftligt varsel tilmelde yderligere volumen - i form af flere eller ændrede beholderstørrelser, således at overfyldning undgås. Ekstrasække, til anvendelse i situationer hvor der kortvarigt er behov for større kapacitet, kan købes ved henvendelse til Renovatøren eller Forsyning Helsingør A/S. Prisen for ekstrasække indbefatter udgiften til indsamling og behandling. På ekstrasækken er der påtrykt EKSTRA, således at renovatøren kan se, at der er betalt for ydelsen. De fyldte ekstrasække skal placeres ved affaldsstativet, hvorfra de medtages på tømningsdagen. Prisen for ekstrasække fremgår af takstbladet. Forsyning Helsingør A/S oplyser endvidere, hvor ekstrasække i øvrigt kan købes Anbringelse af beholdere Bestemmelserne om standpladser, placering af opsamlingsmateriel og indretning af adgangsveje har til formål at sikre, at der ikke ved opbevaringen og bortskaffelsen af affald sker forurening af luft, vand eller jord i forbindelse med udøvelsen af den kommunale indsamlingsordning. Alt opsamlingsmateriel til dagrenovation skal placeres i terræn på et jævnt, plant og fast underlag af fliser, asfalt eller lignende. Der skal være en frihøjde over stativer og containere og et frit areal foran og på sider af stativer, så renovatøren frit og uhindret og med sækkekærre kan afhente og montere sækkene. Hvis der er flere stativer på samme adresse, skal disse være placeret ved siden af hinanden under hensyn til den nødvendige fribredde på siderne. 16

18 Standpladser for containere skal være af en sådan størrelse, at renovatøren frit og uhindret kan manøvrere containerne ved tømning. Adgangsvejen skal være jævn og plan og uden trin og stigninger med en fast belægning af f.eks. fliser, asfalt eller komprimeret grus. Jord, græs, løse sten, løst grus mv. anses ikke for at være fast belægning. Affaldssække skal kunne transporteres med sækkekærre. I etageejendomme, hvor opsamlingsmateriel er placeret i kældre, gårde mv. vil affald kun blive indsamlet, hvis adgangsvejene gør dette muligt. Standpladsen skal placeres så tæt på vej eller fællessti som muligt. Ved tømning af materiel på hjul må afstanden fra standplads til renovationsbilens mulige holdeplads (adgangsvejen) ikke overstige 20 meter. Ved sækketømning fra nybyggeri må afstanden fra standplads til renovationsbilens mulige holdeplads (adgangsvejen) ikke overstige 20 meter. På koteletgrunde medregnes koteletbenet ikke i adgangsvejens længde. Dog bør standpladsen etableres umiddelbart herefter. I tæt/lav bebyggelse, hvor renovationsbilen ikke kan køre til de enkelte boliger, regnes afstanden fra standplads til eventuel fællessti/-vej. Adgangsvejen skal være indrettet på en måde og have en højde og bredde, der gør, at renovatøren frit og uhindret kan få adgang til standpladsen. Der må ikke være forhindringer på adgangsvejen som fx løse hunde eller alarmsystemer. Der må kun være én låge eller dør på adgangsvejen, og denne skal kunne betjenes i oprejst stilling og kunne stå åben ved egen hjælp. Standpladser og adgangsveje skal være velbelyste. Buske og træer skal beskæres, således at bestemmelserne om fri og uhindret adgang ad adgangsveje er overholdt. Der skal ryddes for sne og gruses i nødvendigt omfang. Adgangskørevejen for renovationsbiler skal være af en sådan beskaffenhed, at den tåler renovationbilernes tunge tryk. Vejens bredde, eventuelle stigninger på vejen og manglende beskæring af buske og træer må ikke være en hindring for kørsel og afhentning af affaldet. Dispensation Det vil normalt ikke være muligt at opnå dispensation fra bestemmelserne i dette regulativtillæg om benyttelse af indsamlingsordningen for dagrenovation. I helt ekstraordinære tilfælde, fx i Helsingør indre by, kan der ansøges om 17

19 dispensation fra enkelte af regulativtillæggets bestemmelser vedrørende adgangsveje og standpladser. Begrundet ansøgning om dispensation skal sendes til Forsyning Helsingør A/S Anvendelse og fyldning af beholdere Affaldssække må ikke fyldes mere end til fyldningsstregen. Beholdere må ikke fyldes mere, end at låget kan lukkes tæt, og affaldet ikke klemmes fast i beholderen. Sod og aske skal være fuldstændig afkølet samt emballeret inden anbringelse i opsamlingsmateriellet. Skarpe, skærende, rivende eller spidse genstande samt støvende, vådt og uhygiejnisk affald skal være forsvarligt emballeret inden anbringelse i beholderen, så der hverken kan ske skade på personer eller på affaldssækken/beholderen. Containerne må ikke fyldes mere, end at låget ved egen vægt kan lukke tæt, og affaldet må ikke klemmes fast i containerne Renholdelse af beholdere Opsamlingsmateriel skal af borgere og grundejer renholdes og vedligeholdes, så de altid er i funktionsduelig og forsvarlig hygiejnisk stand. Ved rengøring af affaldscontainere skal det sikres, at vandet, der er anvendt til rengøringen, bortledes til spildevandskloak. Kloak til overfladevand må ikke benyttes. Rengøringen kan alternativt udføres af en entreprenør med specielt rengøringsudstyr, der ikke bortleder rengøringsvandet på den ejendom, hvor rengøringen udføres. Helsingør Kommune kan give påbud, hvis forholdene på en ejendom medfører uhygiejniske tilstande eller giver anledning til miljøproblemer. Efter bekendtgørelse om bekæmpelse af rotter har grundejeren pligt til at sikre, at rotternes levemuligheder på ejendommen begrænses mest muligt - samt sørge for rottebekæmpelse Afhentning af dagrenovation Der tømmes som udgangspunkt én gang om ugen. Ændringer af tømningsfrekvensen kan kun ske efter særlig aftale med Forsyning Helsingør A/S. Affaldet afhentes i tidsrummet mellem kl og Hvis trafikale forhold, vejrlig eller andre forhold nødvendiggør afhentning uden for dette tidsrum, kan afhentning dog ske efter konkret aftale mellem renovatøren og Forsyning Helsingør A/S. Hvis bestemmelserne i dette regulativ ikke overholdes af borgere og grundejere kan normal-afhentning udelades. Hvis afhentning udelades, skal reno- 18

20 vatøren orientere borgeren og Forsyning Helsingør A/S. Hvis dagrenovationen ikke afhentes, eller hvis der er spørgsmål i forbindelse med afhentningen, skal borgere eller grundejere rette henvendelse til renovatøren. Fra fritidshuse og sommerboliger afhentes affaldet én gang om ugen fra 1. april til 30. september og én gang om måneden fra 1. oktober til 31. marts. For fritidshuse og sommerboliger kan der med Forsyning Helsingør A/S aftales ændring til helårstømning. Fra kommunale og private kolonihaver afhentes affaldet én gang om ugen fra 1. april til 30. september. Afvigelser i forhold til den ugentlige tømning af dagrenovation kan kun ske efter særlig aftale med Forsyning Helsingør A/S. Forsyning Helsingør A/S kan i visse tilfælde iværksætte afhentning og opkræve særgebyr for dette. Klager over manglende tømning på den normale tømningsdag skal hurtigst muligt indgives til renovatøren på tlf. nr Tilmelding/afmelding Til- og afmelding foretages til kommunalbestyrelsen. Til- og afmelding skal ske til Forsyning Helsingør A/S. Det er ikke muligt at til- og afmelde sig ordningen for en kortere periode end 1 måned. Dog kan der i særlige tilfælde etableres sæsontømning eller tømning i forbindelse med særlige begivenheder som fx byfester. Afmelding fra ordningen kan kun ske i særlige tilfælde, fx hvis ejendommen i minimum 6 måneder er ubeboelig, og hvor der i perioden ikke forekommer dagrenovation på adressen. Forsyning Helsingør A/S kan kræve dokumentation herfor. Afmeldingsperioden kan kun omfatte dagrenovationstaksten. Der vil dog fortsat skulle betales øvrige affaldsgebyrer. Der kan ikke ske permanent afmelding. Når der sker ændringer, således at der igen fremkommer affald på ejendommen, skal der omgående ske tilmelding til ordningen. Til- og afmeldinger kan kun foretages af grundejeren. Såfremt grundejeren ønsker det, kan der ske ændringer i opsamlingsmateriel og tømningsfrekvens i henhold til den til enhver tid gældende bestemmelser. 19

21 Ændring i til- og afmeldinger kan for den enkelte grundejer ske højst 2 gange årligt med mindre Forsyning Helsingør A/S afgør andet. 13 Ordning for papiraffald 13.1 Hvad er papiraffald Eksempler på papir til genanvendelse: Aviser, ugeblade, reklamer Tidsskrifter, brochurer Breve, kuverter Bøger med blød ryg, tegneserier Telefonbøger/vejvisere Makuleret papir, gavepapir Kontorpapir, skrivepapir Papirvarer, der ikke må komme i beholderen, er fx: Vådt og snavset papir Kartoner til drikkevarer Bøger (med ryg) Plastbelagt papir Køkkenrulle, kaffefiltre Pergamentpapir Karbonpapir Papirbeholdere må ikke indeholde andet affald som f.eks. dagrenovation, pap og karton. Forsyning Helsingør A/S kan vejlede om, hvad der er egnet til genanvendelse Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere samt for sommerhuse, kolonihavehuse m.m. i Helsingør Kommune Beskrivelse af ordningen Genanvendeligt papir indsamles i Helsingør Kommune på følgende måder: Papiret anbringes til papircontainere, der er opstillet på udvalgte steder i kommunen. Papiret bringes til Skibstrup Genbrugsplads. Papiret anbringes i papirbeholdere, som er opstillet ved en- og to familieboliger. Ordningen omfatter endnu ikke sommerhusområder og Helsingør bykerne. De containere, der opstilles på udvalgte steder i kommunen, indkøbes og placeres af Forsyning Helsingør A/S. Forsyning Helsingør A/S kan oplyse, hvor genbrugsplads og containerpladser er lokaliseret, eller det kan ses på 20

22 I boligselskaber mv. kan der som hovedregel opstilles en container pr. 200 boliger. Boligselskaber mv. kan træffe aftale med Forsyning Helsingør A/S om opstilling af og betaling for flere containere. Containere og containerpladser på offentligt areal tømmes samt ren- og vedligeholdes af Forsyning Helsingør A/S. I boligselskaber mv. tømmer og vedligeholder Forsyning Helsingør A/S containerne, men boligselskaber mv. etablerer containerpladserne samt renholder pladser og containere. Ved etablering af en containerplads kræves et jævnt, fast og vandret underlag af beton, asfalt eller lignende. Der skal være et frit omkring containerne. Tilkørselsvejen til containerne skal være jævn, fast, af beton eller lignende og med en bredde på 4 5 meter. På læssestedet, hvor lastbilen holder for tømning af containerne, må terrænet ikke være stærkt hældende, og lastbilen skal have en fri arbejdshøjde på 7 meter. Belægningen på adgangsvejen og på læssestedet skal kunne tåle lastbilens tryk. Containerpladser i boligselskaber mv. skal indrettes i samarbejde med og godkendes af Forsyning Helsingør A/S. Hvis papir til genanvendelse transporteres til containerne i plastposer, kan disse efter tømning anbringes i det opstillede affaldsstativ. Hvis der anvendes kasser til transporten, skal disse efter tømning medtages til anden bortskaffelse (storskrald eller Skibstrup Genbrugsplads). Der må ikke anbringes dagrenovation, storskrald eller andet affald i eller ved papircontainerne. Papirbeholdere til husstandsindsamlingen indkøbes hos Forsyning Helsingør A/S. Beholderen er grundejers ejendom og køb og vedligeholdelse af papirbeholderen sker for grundejerens egen regning. Afhentning af papiraffald ved husstanden Affaldet afhentes i tidsrummet mellem kl og Hvis trafikale forhold, vejrlig eller andre forhold nødvendiggør afhentning uden for dette tidsrum, kan afhentning ske efter konkret aftale mellem renovatøren og Forsyning Helsingør A/S. Hvis bestemmelserne i dette regulativ ikke overholdes af grundejeren eller af affaldsproducenten, kan afhentning udelades. Ungdomsforeninger/-organisationer mv., der indsamler papir til støtte for foreningens/organisationens arbejde, kan ansøge Forsyning Helsingør A/S 21

23 om tilladelse til indsamling. Såfremt der gives tilladelse til indsamling af papir, vil der være pligt til at give oplysninger til Forsyning Helsingør A/S om afsatte mængder og afsætningssted. Grundejerne kan søge om fritagelse fra indsamlingsordningen eller vælge selv at sætte beholderen frem til fortov på tømningsdagen, senest kl Ved fritagelse fra henteordningen skal bringeordningen benyttes. Hvis papiraffaldet ikke afhentes, eller hvis der er spørgsmål i forbindelse med afhentningen, skal grundejeren rette henvendelse til renovatøren på tlf. nr Beholdere Borgeren og grundejeren anskaffer og vedligeholder selv beholdere efter anvisning fra Forsyning Helsingør A/S. Til- og afmelding af beholdere i husstandsindsamlingen skal foretages af grundejeren til Forsyning Helsingør A/S. Beholdere, som bortkommer eller som beskadiges, herunder ved brand, hærværk eller misbrug, erstattes af grundejeren. Husstande, der vælger ikke at benytte en opstillet beholder på adressen samt sommerhuse og lignende, skal benytte enten Forsyning Helsingør A/S genbrugsplads eller containerpladser til genanvendeligt papir Kapacitet for beholdere Efter behov kan grundejeren vælge mellem at købe beholdere på 140 l, 240 l beholder eller 660 l minicontainer. Hvis flere husstande ønsker at dele opsamlingsmateriel rettes henvendelse til Forsyning Helsingør A/S Anbringelse af beholdere Beholdere i husstandsindsamlingen skal anbringes i overensstemmelse med bestemmelserne i Anvendelse og fyldning af beholdere Beholdere må kun anvendes til genanvendeligt papir. Der må ikke henstilles affald på containerpladserne. Beholdere må ikke overfyldes, og beholdere må ikke benyttes til andre formål Renholdelse af beholdere Beholdere skal renholdes og vedligeholdes, så de altid er i funktionsduelig og forsvarlig hygiejnisk stand Afhentning af papiraffald Afhentning/tømning af beholdere til papir på den enkelte adresse i husstandsindsamlingen sker med faste intervaller, normalt ca. hver 5. uge. 22

24 Tømning vil så vidt muligt blive foretaget på faste ugedage. Bl.a. i forbindelse med helligdage kan der dog forekomme forskydninger i den sædvanlige afhentningsdag. Klager over manglende tømning på den normale tømningsdag skal ske til renovatøren på tlf. nr Øvrige ordninger 14 Ordning for papaffald 14.1 Hvad er papaffald Ordningen omfatter alt rent og tørt pap. Rent papaffald er desuden papkasser, paprør og bølgepap Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i Helsingør Kommune Beskrivelse af ordningen Genanvendeligt pap fra husholdninger skal udsorteres og afleveres til genanvendelse. Genanvendeligt pap indsamles af Forsyning Helsingør A/S ved følgende metoder: Husstandsindsamling ved den enkelte husstand sammen med storskraldsordningen Genbrugspladsordning for såvel husstande som sommerhuse og lignende 14.4 Beholdere 14.5 Kapacitet for beholdere 14.6 Anbringelse af beholdere 14.7 Anvendelse og fyldning af beholdere 23

25 14.8 Renholdelse af beholdere 14.9 Afhentning af papaffald Husstandsindsamling af pap sker ved den enkelte husstand 5 gange årligt sammen med storskraldsordningen, for ejendomme der er tilmeldt denne Øvrige ordninger Pap kan afleveres på Skibstrup Genbrugsplads. 15 Ordning for glasemballageaffald 15.1 Hvad er glasemballageaffald Glasemballageaffald er emballageaffald af glas, der er omfattet af definitionen på emballageaffald i emballagebekendtgørelsen. Glasemballager til genanvendelse omfatter eksempelvis skyllede: Vin- og spiritusflasker Konservesglas Dressing og ketchupflasker Keramik, stentøj, hærdet glas, vinduesglas, spejlglas og lignende må ikke komme i beholdere til flasker og emballageglas. Forsyning Helsingør A/S kan vejlede om, hvilke flasker og glasemballager, der er egnet til genanvendelse Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i Helsingør Kommune Beskrivelse af ordningen Genanvendeligt flasker og glasemballager fra husholdninger skal udsorteres og afleveres til genanvendelse. Genanvendeligt glas indsamles af Forsyning Helsingør A/S ved følgende metoder: Indsamling af flasker og emballageglas i opstillede glascontainere på centrale standpladser i kommunen Genbrugsplads Ordningerne retter sig mod såvel husstande som sommerhuse og lignende. Herudover kan genanvendelige flasker, herunder flasker med pant, afleveres til butikker, der tilbyder at modtage disse, og som opfylder lovbestemmelserne. 24

26 I boligselskaber mv. kan der som hovedregel opstilles en container pr. 200 boliger. Boligselskaber mv. kan træffe aftale med Forsyning Helsingør A/S om opstilling af og betaling for flere containere. Containere og containerpladser på offentligt areal tømmes samt ren- og vedligeholdes af Forsyning Helsingør A/S. I boligselskaber mv. tømmer og vedligeholder Forsyning Helsingør A/S containerne, men boligselskaber mv. etablerer containerpladserne samt renholder pladser og containere. Ved etablering af en containerplads kræves et jævnt, fast og vandret underlag af beton, asfalt eller lignende. Der skal være et frit omkring containerne. Tilkørselsvejen til containerne skal være jævn, fast, af beton eller lignende og med en bredde på 4 5 meter. På læssestedet, hvor lastbilen holder for tømning af containerne, må terrænet ikke være stærkt hældende, og lastbilen skal have en fri arbejdshøjde på 7 meter. Belægningen på adgangsvejen og på læssestedet skal kunne tåle lastbilens tryk. Containerpladser i boligselskaber mv. skal indrettes i samarbejde med og godkendes af Forsyning Helsingør A/S. Hvis glas til genanvendelse transporteres til containerne i plastposer, kan disse efter tømning anbringes i det opstillede affaldsstativ. Hvis der anvendes kasser til transporten, skal disse efter tømning medtages til anden bortskaffelse (storskrald eller Skibstrup Genbrugsplads). Der må ikke anbringes dagrenovation, storskrald eller andet affald i eller ved glascontainerne Beholdere 15.5 Kapacitet for beholdere 15.6 Anbringelse af beholdere 15.7 Anvendelse og fyldning af beholdere 15.8 Renholdelse af beholdere 15.9 Afhentning af glasemballageaffald 25

27 15.10 Øvrige ordninger 16 Ordning for genanvendeligt metalemballageaffald 16.1 Hvad er genanvendeligt metalemballageaffald Metalemballageaffald er emballageaffald af metal, der er omfattet af definitionen på emballage i emballagebekendtgørelsen. Metalemballage til genanvendelse er eksempelvis: Tomme øl- og sodavandsdåser Rengjorte konservesdåser 16.2 Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i Helsingør Kommune Beskrivelse af ordningen Genanvendelig metalemballage skal udsorteres og afleveres til genanvendelse. Genanvendelig metalemballage indsamles ved følgende metoder: Indsamling af tomme øl- og sodavandsdåser samt rengjorte konservesdåser på genbrugspladsen. Denne ordning retter sig mod såvel husstande som sommerhuse og lignende Storskrald Herudover kan tomme øl- og sodavandsdåser, herunder med pant, afleveres til butikker, der tilbyder at modtage disse, og som opfylder lovbestemmelserne Beholdere 16.5 Kapacitet for beholdere 16.6 Anbringelse af beholdere 16.7 Anvendelse og fyldning af beholdere 16.8 Renholdelse af beholdere 26

28 16.9 Afhentning af genanvendeligt metalemballageaffald Øvrige ordninger 17 Ordning for genanvendeligt plastemballageaffald 17.1 Hvad er genanvendeligt plastemballageaffald Plastemballageaffald er emballageaffald af plast, der er omfattet af definitionen på emballage i emballagebekendtgørelsen. Plastemballage til genanvendelse er fx: HDPE-dunke, tomme og uden låg bl.a. fra: Rengøringsmidler uden faremærke Saftevand Sprinklervæske Eddike PET-flasker i klar plast, tomme og uden låg bl.a. fra Saftevand Drikkevand Cider Udenlandske pantflasker Ren, genanvendelig plastfolie på størrelse med bæreposer og derover, sorteret i klar og farvet folie Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i Helsingør Kommune Beskrivelse af ordningen Genanvendelige plastemballager skal indsamles via genbrugspladsen se endvidere 18 om brug af genbrugspladsen. Herudover kan tomme plastflasker til drikkevarer samt fx dunke til sprinklervæske, herunder med pant, afleveres til butikker, der tilbyder at modtage disse, og som opfylder lovbestemmelser Beholdere 17.5 Kapacitet for beholdere 17.6 Anbringelse af beholdere 27

29 17.7 Anvendelse og fyldning af beholdere 17.8 Renholdelse af beholdere 17.9 Afhentning af genanvendeligt plastemballageaffald Øvrige ordninger 18 Ordning for genbrugspladserne Kommunalbestyrelsen har etableret adgang til genbrugspladser til modtagelse af affald Hvem gælder ordningen for Genbrugspladsen i Helsingør Kommune drives af Forsyning Helsingør A/S. Genbrugspladsen er forbeholdt borgere, grundejere og virksomheder i Helsingør Kommune. Borgere og grundejere må kun anvende Skibstrup Genbrugsplads, såfremt der er betalt genbrugspladsgebyr. Dog må der fortsat afleveres farligt affald Adgang til genbrugspladsen Køretøjer med en tilladt totalvægt på maksimalt kg + en trailer, der sammen med køretøjet overholder færdselslovens bestemmelser, har adgang til genbrugspladsen. Adgang og ophold er kun tilladt i forbindelse med aflevering af affald. Hvis pladspersonalet på genbrugspladsen anmoder om det, skal borgeren eller grundejeren dokumentere, at denne er bosiddende i Helsingør Kommune, hvilket eksempelvis kan ske ved forevisning af sygesikringsbevis el.lign. Der kan endvidere forlanges oplysninger om affaldets oprindelsessted. Skibstrup Genbrugsplads har åbent alle ugens dage fra kl til Genbrugspladsen lukker kl på følgende dage: 1. maj og 5. juni. Genbrugspladsen holder lukket på følgende dage: Store bededag, Kristi himmelfartsdag, 24. december, 1. og 2. juledag, 31. december og 1. januar. Eventuelle særlige lukkedage vil blive annonceret i dagspressen og ved op lag på genbrugspladsen samt på Forsyning Helsingør A/S hjemmeside. 28

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 20-06-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v.

Læs mere

Regulativ for jord Vesthimmerlands Kommune

Regulativ for jord Vesthimmerlands Kommune Regulativ for jord Vesthimmerlands Kommune Postadresse: Himmerlandsgade 27 9600 Aars Tlf.: 99 66 70 00 www.vesthimmerland.dk Indholdsfortegnelse I Generel del...3 1 Formål m.v....3 1.1 Affaldshåndtering...3

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Regulativ for jord

Bornholms Regionskommune. Regulativ for jord Regulativ for jord Gældende pr. 1. januar 2011 Bornholms Affaldsbehandling Almegårdsvej 8 3700 Rønne Tlf.: 56 95 92 00 Fax: 56 95 92 03 E-mail: mail@bofa.dk www.bofa.dk Bofa en virksomhed i Bornholms Regionskommune

Læs mere

Regulativ om jord, som er affald

Regulativ om jord, som er affald Regulativ om jord, som er affald 1 Formål 1.1 Affaldshåndtering Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og virksomheder i

Læs mere

BilagØU_111121_pkt.16_03. REGULATIV OM JORD Hvidovre Kommune (Dato) OKTOBER 2011 UDKAST

BilagØU_111121_pkt.16_03. REGULATIV OM JORD Hvidovre Kommune (Dato) OKTOBER 2011 UDKAST REGULATIV OM JORD Hvidovre Kommune (Dato) OKTOBER 2011 UDKAST 1 Indhold Generel del... 4 1. Formål... 4 Jord som affald... 4 Områdeklassificering, jordflytning og anmeldelse... 4 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde...

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 20-06-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8

Læs mere

REGULATIV FOR JORD. Side 1 af 6

REGULATIV FOR JORD. Side 1 af 6 REGULATIV FOR JORD Side 1 af 6 1 Formål 1.1 Affaldshåndtering Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og virksomheder i Frederikshavn

Læs mere

Sønderborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Sønderborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Sønderborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 05-06-2014 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 3 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD 1 Formål Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og virksomheder i Egedal Kommune med henblik

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald. Halsnæs Kommune

Regulativ for husholdningsaffald. Halsnæs Kommune Regulativ for husholdningsaffald I Halsnæs Kommune Halsnæs september 2010 Slettet: april 1 af 37 Indholdsfortegnelse. Side 1 Formål 3 2 Lovgrundlag 3 3 Definitioner 3 4 Ordninger 7 5 Pligter og rettigheder

Læs mere

Generelle regler for husholdninger Generelle regler for virksomheder Særlig del Områdeklassificering... 13

Generelle regler for husholdninger Generelle regler for virksomheder Særlig del Områdeklassificering... 13 REGULATIV OM JORD Hvidovre Kommune December 2011 1 Indhold Generel del... 4 1. Formål... 4 Jord som affald... 4 Områdeklassificering, jordflytning og anmeldelse... 4 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde...

Læs mere

Bekendtgørelse om affald

Bekendtgørelse om affald Fornyet høring over tilmeldeordning for virksomhedernes adgang til genbrugspladser samt nye gebyrbestemmelser Bekendtgørelse om affald. Etablering af og krav til visse ordninger for virksomheder 39. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Uddrag fra Regulativ for husholdningsaffald. 9 Ordning for dagrenovation

Uddrag fra Regulativ for husholdningsaffald. 9 Ordning for dagrenovation Uddrag fra Regulativ for husholdningsaffald 9 Ordning for dagrenovation 1 9 Ordning for dagrenovation Uddrag fra Regulativ for husholdningsaffald 9.1 Hvad er dagrenovation Dagrenovation er affald, der

Læs mere

Sorø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Sorø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Sorø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD 2 REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Sorø Kommune Indhold: 1 Formål m.v. 3 2 Lovgrundlag 3 3 Definitioner 3 4 Registrering af udenlandske virksomheder 3 5 Gebyrer 4

Læs mere

Regulativ for erhvervsaffald Helsingør Kommune - 2013. Helsingør Kommune. Regulativ for husholdningsaffald. Juni 2013

Regulativ for erhvervsaffald Helsingør Kommune - 2013. Helsingør Kommune. Regulativ for husholdningsaffald. Juni 2013 Regulativ for erhvervsaffald Helsingør Kommune - 2013 Helsingør Kommune Regulativ for husholdningsaffald Juni 2013 Udarbejdet af: Helsingør Kommune Center for Teknik og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Helsingør

Læs mere

Varde Kommune REGULATIV FOR JORD

Varde Kommune REGULATIV FOR JORD REGULATIV FOR JORD Gældende fra d. 1. juni 2012 1 Formål m.v... 3 1.1 Affaldshåndtering... 3 1.2 Jordflytning og områdeklassificering... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Registrering af udenlandske

Læs mere

Gentofte Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Gentofte Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gentofte Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Ordninger 6 5 Pligter og rettigheder 6 6 Tilsyn 7 7 Gebyrer 8 8 Klage m.v. 10

Læs mere

, -' ' *. # 0 % 0.&2,

, -' ' *. # 0 % 0.&2, Regulativ for jord Roskilde Kommune Gældende fra 1. januar 2012 ! "!##$ %!$&'& (!&& ) *&+&, -' ' *. # /# 01$,...5 0 % 0.&2, 1 Regulativet har til formål at: - Inddrage og undtage områder fra områdeklassificeringen

Læs mere

Struer Kommune Regulativ for husholdningsaffald

Struer Kommune Regulativ for husholdningsaffald Struer Kommune Regulativ for husholdningsaffald Forslag 23. september 2010 Rød tekst: Obligatorisk tekst, jf. affaldsbekendtgørelsen, bek. nr. 48 af 13. januar 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Regulativ for jordhåndtering i Solrød Kommune

Regulativ for jordhåndtering i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNISK OG MILJØ Regulativ for jordhåndtering i Solrød Kommune Januar 2012 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Gyldighed og anvendelsesområde... 3 3 Lovgrundlag og definitioner... 3 4 Områdeklassificering...

Læs mere

Regulativ for Jord. 1 af 9

Regulativ for Jord. 1 af 9 1 af 9 INDHOLDSFORTEGNELSE Formål... 3 Lovgrundlag... 3 Definitioner... 4 Undtagelse/ind-dragelse af områder af områdeklassificeringen... 4 Analysefrie områder inden for det områdeklassificerede område...

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald høringsforslag af juni 2010

Regulativ for husholdningsaffald høringsforslag af juni 2010 REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD NORDDJURS OG SYDDJURS KOM M UNER HØRINGSFORSLAG JUNI 2010 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Generel del... 4 1 Formål... 4 2 Lovgrundlag... 4 3 Definitioner... 4 4 Ordninger...

Læs mere

Frederikshavn Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Frederikshavn Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Frederikshavn Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Formålet med regulativet

Formålet med regulativet Formålet med regulativet Formålet med regulativet er at fastsætte regler for håndtering af husholdningsaffald fra alle borgere og grundejere i Fanø Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske

Læs mere

Gladsaxe Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 18.04.2013

Gladsaxe Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 18.04.2013 Gladsaxe Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 18.04.2013 Side 1 af 53 Indhold 1 Formål... 8 2 Lovgrundlag... 8 3 Definitioner... 8 4 Gebyrer... 8 5 Klage m.v.... 8 6 Overtrædelse og

Læs mere

Forslag til: Regulativ for jord

Forslag til: Regulativ for jord Forslag til: Regulativ for jord Forslag til ændringer til gældende regulativ er vist med rød skrift Læs om: Regler for jord som er affald herunder områdeklassificering og flytning af jord Marts 2016 20

Læs mere

1 Regulativ for husholdningsaffald Sorø Kommune. Sorø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

1 Regulativ for husholdningsaffald Sorø Kommune. Sorø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD 1 Regulativ for husholdningsaffald Sorø Kommune Sorø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-05-2013 2 Regulativ for husholdningsaffald Sorø Kommune Indholdsfortegnelse: 1 Formål 3

Læs mere

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Den generelle del af regulativet er affaldsbekendtgørelsens tekst og erstatter de nugældede regulativers generelle indledninger med angivelse

Læs mere

Regulativ for jord Roskilde Kommune Udkast

Regulativ for jord Roskilde Kommune Udkast Regulativ for jord Roskilde Kommune Udkast Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Områdeklassificering... 2 5. Analysefrie delområder...

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune

Høje-Taastrup Kommune Høje-Taastrup Kommune Forslag til standardregulativ for erhvervsaffald Dato 31. august 2010 Sags id: 2862039 dok. id.: 2917996 I Generel del 1 Formål m.v. Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler

Læs mere

Odder Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Odder Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Odder Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-05-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

UDKAST AF 18. JUNI 2015

UDKAST AF 18. JUNI 2015 Albertsl lund Kommunee REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD UDKAST AF 18. JUNI 2015 Læsevejledning Forslag til Regulativ for husholdningsaffald i Albertslund Kommune er opbygget med baggrund i standardregulativet,

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-12-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Albertslund Komm mune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD UDKAST Juni 2015 Læsevejledning Forslag til Regulativ for erhvervsaffald i Albertslund Kommune er opbygget med baggrund i standardregulativet, som fremgår

Læs mere

BILAG 1: FORSLAG TIL REVIDERET JORDREGULATIV, BILAG TIL INDSTILLING OM REVIDERET JORDREGULATIV

BILAG 1: FORSLAG TIL REVIDERET JORDREGULATIV, BILAG TIL INDSTILLING OM REVIDERET JORDREGULATIV BILAG 1: FORSLAG TIL REVIDERET JORDREGULATIV, BILAG TIL INDSTILLING OM REVIDERET JORDREGULATIV UDKAST JORDREGULATIV 1. Formål 1 Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord,

Læs mere

Bekendtgørelse om affald 1)

Bekendtgørelse om affald 1) Bekendtgørelse om affald 1) I medfør af 7 b, 44, stk. 1, og 4-6, 45, stk. 2, 5 og 7, 45 a, 45 d, stk. 1 og 2, 46 a, stk. 1-3, 46 b, stk. 1 og 2, 47, stk. 2 og 3, 48, stk. 4, 8 og 9, 50 d, stk. 2-4, 51,

Læs mere

Kerteminde Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Kerteminde Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Kerteminde Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Ordninger 5 5 Pligter og rettigheder 6 6 Tilsyn 7 7 Gebyrer 7 8 Klage m.v. 10

Læs mere

Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Definitioner... 3 5. Områdeklassificering...

Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Definitioner... 3 5. Områdeklassificering... Regulativ for jord Holbæk Kommune Gældende fra 28.6 2012 Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Definitioner... 3 5. Områdeklassificering...

Læs mere

Obligatorisk tekst. De beskrevne ordninger i regulativet omfatter ikke kildesorteret

Obligatorisk tekst. De beskrevne ordninger i regulativet omfatter ikke kildesorteret Nuværende regulativ for erhvervsaffald 1 Formål m.v. Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af affald fra virksomheder, jf. 3, nr. 18, i Århus Kommune med henblik på at forebygge

Læs mere

Hvidovre Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Hvidovre Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Hvidovre Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Udkast AUGUST 2011 1 INDHOLD 1 Formål... 7 2 Lovgrundlag... 7 3 Definitioner... 7 4 Gebyrer... 9 5 Klage m.v.... 10 6 Overtrædelse og straf... 10 7 Bemyndigelse...

Læs mere

HOERING. Haderslev Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

HOERING. Haderslev Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende Haderslev Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Ordninger 5 5 Pligter og rettigheder 6 6 Tilsyn 7 7 Gebyrer 7 8 Klage

Læs mere

REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD NÆSTVED KOMMUNE

REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD NÆSTVED KOMMUNE REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD I NÆSTVED KOMMUNE Gældende fra den 28.2.2012 1 I GENEREL DEL 3 1 FORMÅL 3 2 LOVGRUNDLAG 3 3 GEBYRER 3 4 KLAGE M.V. 3 5 OVERTRÆDELSE OG STRAF 4 6 BEMYNDIGELSE 4 7 IKRAFTTRÆDELSE

Læs mere

Holbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Holbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Holbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Ordninger 6 5 Pligter og rettigheder 6 6 Tilsyn 8 7 Gebyrer 8 8 Klage m.v. 10 9

Læs mere

Roskilde Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Roskilde Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Roskilde Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 31-12-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 5 5 Klage m.v. 5 6 Overtrædelse og straf 5 7 Bemyndigelse 6 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Køge Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Køge Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Køge Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Ordninger 6 5 Pligter og rettigheder 6 6 Tilsyn 8 7 Gebyrer 8 8 Klage m.v. 10 9 Overtrædelse

Læs mere

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD Teknik og Miljø 2012 REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Formål 3 2 Lovgrundlag reguleringer 3 3 Gebyrer 3 4 Klage mv. 4 5 Overtrædelse og straf 4 6 Bemyndigelse 4 7 Ikrafttrædelse 5

Læs mere

Regulativet er udarbejdet i henhold til gældende miljølovgivning, herunder navnlig:

Regulativet er udarbejdet i henhold til gældende miljølovgivning, herunder navnlig: 1 Formål Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af husholdningsaffald fra alle borgere og grundejere i Sorø Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske forhold

Læs mere

Jordregulativ Juli 2012

Jordregulativ Juli 2012 Jordregulativ Juli 2012 Udgiver: Ikrafttræden: Titel: Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne 1. juli 2012 www.skidt.dk Jordregulativ Side 2 af 15 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 4 2 Lovgrundlag... 5

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald

Regulativ for husholdningsaffald Regulativ for husholdningsaffald Vesthimmerlands Kommune November 2010 Regulativ for husholdningsaffald Side 1 af 34 Indholdsfortegnelse Standardregulativ for husholdningsaffald... 5 I. Generel del...

Læs mere

Struer Kommune AFFALDSREGULATIV FOR JORD

Struer Kommune AFFALDSREGULATIV FOR JORD Struer Kommune AFFALDSREGULATIV FOR JORD Gældende fra 1. maj 2012 1. Formål Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og virksomheder

Læs mere

Morsø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Morsø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Morsø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 17-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald

Regulativ for husholdningsaffald Regulativ for husholdningsaffald Gældende pr. 1. januar 2011 Bornholms Affaldsbehandling Almegårdsvej 8 3700 Rønne Tlf.: 56 95 92 00 Fax: 56 95 92 03 E-mail: mail@bofa.dk www.bofa.dk Bofa en virksomhed

Læs mere

Bornholms Regionskommunes Regulativ for husholdningsaffald

Bornholms Regionskommunes Regulativ for husholdningsaffald Bornholms Regionskommunes Regulativ for husholdningsaffald Indhold: I. Generel del... 2 1 Formål... 2 2 Lovgrundlag... 2 3 Definitioner... 2 4 Ordninger... 5 5 Pligter og rettigheder... 5 6 Tilsyn... 6

Læs mere

JORDREGULATIV Horsens Kommune. Gældende fra 26. marts 2015

JORDREGULATIV Horsens Kommune. Gældende fra 26. marts 2015 JORDREGULATIV Horsens Kommune Gældende fra 26. marts 2015 Indholdsfortegnelse regulativ 1. Formål 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde 3. Definitioner 4. Affaldsproducentens pligter 5. Affaldstransportørens

Læs mere

Udkast til REGULATIV FOR JORD. Generel del. Gældende fra d. xxxxxx

Udkast til REGULATIV FOR JORD. Generel del. Gældende fra d. xxxxxx Udkast til REGULATIV FOR JORD Gældende fra d. xxxxxx Generel del 1 Formål Formålet med dette regulativ er: At fastsætte regler om kommunale ordninger for jord, der er affald At sikre, at jord bortskaffes

Læs mere

Roskilde Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

Roskilde Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende Roskilde Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Ordninger 6 5 Pligter og rettigheder 6 6 Tilsyn 8 7 Gebyrer 8 8 Klage

Læs mere

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD Teknik og Miljø 2012 REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Formål 3 2 Lovgrundlag reguleringer 3 3 Gebyrer 3 4 Klage mv. 4 5 Overtrædelse og straf 4 6 Bemyndigelse 4 7 Ikrafttrædelse 5

Læs mere

Vallensbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Vallensbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Vallensbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Ordninger 6 5 Pligter og rettigheder 6 6 Tilsyn 8 7 Gebyrer 8 8 Klage m.v. 10

Læs mere

Kapitel 2 Definitioner

Kapitel 2 Definitioner 1 Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet I medfør af 7 b, 44, stk. 1 og 4-6, 45, stk. 2, 5 og 7, 45 a, 45 d, stk. 1 og 2, 46 a, stk. 1-3, 46 b, stk. 1 og 2, 47, stk. 2 og 3, 48, stk. 4, 8 og 9, 50 d, stk.

Læs mere

Jordregulativ. Dato XXXX

Jordregulativ. Dato XXXX Jordregulativ Dato XXXX Indholdsfortegnelse 1. Formål, lovgrundlag og definitioner... 3 Formål... 3 Lovgrundlag... 3 Definitioner... 3 2. Gyldigheds - og anvendelsesområder... 3 Ordning for jord som er

Læs mere

Roskilde Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

Roskilde Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende Roskilde Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Ordninger 6 5 Pligter og rettigheder 6 6 Tilsyn 8 7 Gebyrer 8 8 Klage

Læs mere

Albertslund Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Albertslund Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Albertslund Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 01-04-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

Kolding Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Kolding Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Kolding Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Ordninger 6 5 Pligter og rettigheder 6 6 Tilsyn 8 7 Gebyrer 8 8 Klage m.v. 10 9

Læs mere

Greve Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Greve Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Greve Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-09-2015 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Affaldsregulativ for jord i Assens Kommune

Affaldsregulativ for jord i Assens Kommune Affaldsregulativ for jord i Assens Kommune 1 REGULATIV FOR JORD 1 Formål Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og virksomheder

Læs mere

Gældende fra d. 01-02-2011 REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Gældende fra d. 01-02-2011 REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-02-2011 REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Ordninger 5 5 Pligter og rettigheder 6 6 Tilsyn 7 7 Gebyrer 7 8 Klage m.v. 10 9 Overtrædelse og

Læs mere

Ordningen er en indsamlingsordning i form af en henteordning, hvor dagrenovation afhentes fra den enkelte ejendom.

Ordningen er en indsamlingsordning i form af en henteordning, hvor dagrenovation afhentes fra den enkelte ejendom. Forslag til regulativ for dagrenovation 30/7 2014 12 Ordning for dagrenovation 12.1 Hvad er dagrenovation Dagrenovation er affald, som er defineret som dagrenovation, jf. 3, nr. 13. 12.2 Hvem gælder ordningen

Læs mere

Struer Kommune Regulativ for erhvervsaffald

Struer Kommune Regulativ for erhvervsaffald Struer Kommune Regulativ for erhvervsaffald Forslag 23. september 2010 Rød tekst: Obligatorisk tekst, jf. affaldsbekendtgørelsen, bek. nr. 48 af 13. januar 2010 Generel del... 3 1 Formål m.v... 3 2 Lovgrundlag...

Læs mere

Svendborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

Svendborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende Svendborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Ordninger 5 5 Pligter og rettigheder 6 6 Tilsyn 7 7 Gebyrer 7 8 Klage

Læs mere

Kapitel 2 Definitioner

Kapitel 2 Definitioner Miljøudvalget 2012-13 MIU alm. del Bilag 54 Offentligt Bekendtgørelse om affald 1)2) I medfør af 7 b, 44, stk. 1 og 4-6, 45, stk. 2, 5 og 7, 45 a, 45 d, stk. 1 og 2, 46 a, stk. 1-3, 46 b, stk. 1 og 2,

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald i Solrød Kommune

Regulativ for husholdningsaffald i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNISK ADMINISTRATION Regulativ for husholdningsaffald i Solrød Kommune Januar 2011 Til offentlig høring Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Ordninger...

Læs mere

Kommunens nuværende affaldsordninger

Kommunens nuværende affaldsordninger 7 Kommunens nuværende affaldsordninger Ordninger for private husstande Lejre Kommune er forpligtet til, at etablere indsamlingsordninger for affald fra private husstande. De private husstande er samtidig

Læs mere

København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v.

Læs mere

Hjørring Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Hjørring Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Hjørring Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 14-10-2015 Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse

Læs mere

Greve Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Greve Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Greve Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Ordninger 6 5 Pligter og rettigheder 6 6 Tilsyn 8 7 Gebyrer 8 8 Klage m.v. 10 9 Overtrædelse

Læs mere

BEK nr 1309 af 18/12/2012 Gældende (Affaldsbekendtgørelsen) Offentliggørelsesdato: 20-12-2012 Miljøministeriet

BEK nr 1309 af 18/12/2012 Gældende (Affaldsbekendtgørelsen) Offentliggørelsesdato: 20-12-2012 Miljøministeriet BEK nr 1309 af 18/12/2012 Gældende (Affaldsbekendtgørelsen) Offentliggørelsesdato: 20-12-2012 Miljøministeriet Ændrer i følgende forskrifter BEK nr 1415 af 12/12/2011 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel

Læs mere

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. Juni 2009

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. Juni 2009 Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. Juni 2009 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Gyldighedsområde... 3 3. Generelle definitioner.... 4 4. Affaldsproducenternes

Læs mere

Tønder Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Tønder Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Tønder Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 10-06-2015 Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 19. januar 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 19. januar 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 19. januar 2010 13. januar 2010. Nr. 48. Bekendtgørelse om affald 1) I medfør af 7 b, 44, stk. 1, og 4-6, 45, stk. 2, 5 og 7, 45 a, 45 d, stk. 1 og 2, 46 a, stk. 1-3, 46 b,

Læs mere

UDKAST TIL REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD I EGEDAL KOMMUNE

UDKAST TIL REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD I EGEDAL KOMMUNE UDKAST TIL REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD I EGEDAL KOMMUNE GENEREL DEL... 3 1 FORMÅL... 3 2 LOVGRUNDLAG... 3 3 DEFINITIONER... 3 4 ORDNINGER... 6 5 PLIGTER OG RETTIGHEDER... 6 7 GEBYRER... 7 8 KLAGE

Læs mere

Aabenraa Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Aabenraa Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Aabenraa Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Vordingborg Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Vordingborg Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Vordingborg Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 01-04-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

Jammerbugt Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Jammerbugt Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Jammerbugt Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 13-12-2013 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 3 5 Klage m.v. 3 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 4 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Esbjerg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Marts 2014

Esbjerg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Marts 2014 Esbjerg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Marts 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Gebyrer... 3 5 Klage m.v... 3 6 Overtrædelse og straf... 3 7 Bemyndigelse...

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2014 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Vejle Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Vejle Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Vejle Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Indholdsfortegnelse 1 Formål... 1 2 Lovgrundlag... 1 3 Definitioner... 1 4 Gebyrer... 2 5 Klage m.v.... 2 6 Overtrædelse og straf... 3 7 Bemyndigelse... 3

Læs mere

Ny regulativ tekst Gammel tekst

Ny regulativ tekst Gammel tekst Ny regulativ tekst Gammel tekst Regulativændringer 2015 Husholdningsaffaldsregulativ Blå tekst er nye rettelser Indførelse af boligforeningsordning for farligt affald Indførelse af boligforeningso rdning

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald HVIDOVRE KOMMUNE UDKAST. Særlig del

Regulativ for husholdningsaffald HVIDOVRE KOMMUNE UDKAST. Særlig del Regulativ for husholdningsaffald HVIDOVRE KOMMUNE UDKAST Særlig del 19. AUGUST 2010 1 Indhold 12 Ordning for dagrenovation 7 12.1 Hvad er dagrenovation 7 12.2 Hvem gælder ordningen for 7 12.3 Beskrivelse

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald i Næstved Kommune

Regulativ for husholdningsaffald i Næstved Kommune Regulativ for husholdningsaffald i Næstved Kommune Gældende fra 28.2.2012 I. Generel del... 6 1 Formål... 6 2 Lovgrundlag... 6 3 Definitioner... 6 4 Gebyrer... 7 Særgebyr... 7 5 Klage m.v.... 7 6 Overtrædelse

Læs mere

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 20. december 2012. Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet 1) 17. december 2012. Nr. 1306.

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 20. december 2012. Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet 1) 17. december 2012. Nr. 1306. Lovtidende A 2012 Udgivet den 20. december 2012 17. december 2012. Nr. 1306. Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet 1) I medfør af 45 a, 46 a, stk. 1 og 2, 48, stk. 4 og 8, 73, 80, stk. 1, 88, 89 b, 92

Læs mere

Struer Kommune Regulativ for husholdningsaffald

Struer Kommune Regulativ for husholdningsaffald Struer Kommune Regulativ for husholdningsaffald Forslag 18. oktober 2011 Rød tekst: Obligatorisk tekst, jf. affaldsbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 224 af 7. marts 2011 1 Formål...3 2 Lovgrundlag...3

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald

Regulativ for husholdningsaffald Regulativ for husholdningsaffald Gældende fra 28. september 2015 TEKNIK OG MILJØ Indhold Regulativ for husholdningsaffald INDLEDNING...2 I. GENEREL DEL...3 1 Formål...3 2 Lovgrundlag...3 3 Definitioner...3

Læs mere

Regulativ om jord Helsingør Kommune 2011. Regulativ for jord. Helsingør Kommune

Regulativ om jord Helsingør Kommune 2011. Regulativ for jord. Helsingør Kommune Regulativ for jord Helsingør Kommune Teknisk Forvaltning Indholdsfortegnelse Generel del 3 1 Formål 3 2 Lovgrundlag 3 3 Definitioner 4 4 Anvendelsesområde 8 Husholdninger 8 5 Pligter og rettigheder 8 6

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald 2012

Regulativ for husholdningsaffald 2012 Regulativ for husholdningsaffald 2012 Indhold 1 Formål... 4 2 Lovgrundlag... 4 3 Definitioner... 5 4 Gebyrer... 5 5 Klage m.v... 5 6 Overtrædelse og straf... 5 7 Bemyndigelse... 5 8 Ikrafttrædelse... 5

Læs mere

Tønder Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

Tønder Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende Tønder Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Nyborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Nyborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Nyborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Ordninger 6 5 Pligter og rettigheder 6 6 Tilsyn 8 7 Gebyrer 8 8 Klage m.v. 10 9

Læs mere

Samkøring af Affaldsbekendtgørelserne af 21.12.09 og 13.01.10

Samkøring af Affaldsbekendtgørelserne af 21.12.09 og 13.01.10 Samkøring af Affaldsbekendtgørelserne af 21.12.09 og 13.01.10 Dette dokument består af en afskrift af den nye, gældende affaldsbekendtgørelse (nr. 48 af 13.01.10), som via elektronisk tekstbehandling er

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 23. marts 2011. Bekendtgørelse om affald 1)2) 7. marts 2011. Nr. 224.

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 23. marts 2011. Bekendtgørelse om affald 1)2) 7. marts 2011. Nr. 224. Lovtidende A 2011 Udgivet den 23. marts 2011 7. marts 2011. Nr. 224. Bekendtgørelse om affald 1)2) I medfør af 7 b, 44, stk. 1, og 4-6, 45, stk. 2, 5 og 7, 45 a, 45 d, stk. 1 og 2, 46 a, stk. 1-3, 46 b,

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 31. december 2011. Bekendtgørelse om affald 1)2) 12. december 2011. Nr. 1415.

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 31. december 2011. Bekendtgørelse om affald 1)2) 12. december 2011. Nr. 1415. Lovtidende A 2011 Udgivet den 31. december 2011 12. december 2011. Nr. 1415. Bekendtgørelse om affald 1)2) I medfør af 7 b, 44, stk. 1 og 4-6, 45, stk. 2, 5 og 7, 45 a, 45 d, stk. 1 og 2, 46 a, stk. 1-3,

Læs mere

224 af 07/03 2011 Status: Gældende

224 af 07/03 2011 Status: Gældende Bek. om affald 224 af / 21 Status: Gældende Nr. 224 af 7. marts 21 Miljøministeriet Bekendtgørelse om affald Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere