Erhvervsaffalds regulativ for Faaborg-Midtfyn Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervsaffalds regulativ for Faaborg-Midtfyn Kommune"

Transkript

1 Erhvervsaffalds regulativ for Faaborg-Midtfyn Kommune

2 Indhold 1. Formål 2. Lovgrundlag og administration 3. Regulativs område 4. Definitioner 5. Affaldsproducenters pligter 6. Transportørens pligter 7. Importørens og eksportørens anmeldepligt 8. Særlige bestemmelser for indsamlingsordninger 9. Særlige bestemmelser for anvisningsordninger 10. Specialordning for mindre virksomheder 11. Særlige bestemmelser for modtageanlæg 12. Gebyrer 13. Dispensation 14. Klager 15. Tilsyn 16. Bemyndigelse 17. Straf 18. Ikrafttrædelse 19. Vedtaget Bilag Bilag 1: Særlige bestemmelser for bygge- og anlægsaffald Bilag 2: Særlige bestemmelser for have- og parkaffald Bilag 3: Særlige bestemmelser for jern- og metalaffald, herunder ståltromler Bilag 4: Særlige bestemmelser for genanvendelse af papir og pap Bilag 5: Særlige bestemmelser for madaffald Bilag 6: Særlige bestemmelser for plastaffald Bilag 7: Særlige bestemmelser for bilskrot, herunder dæk Bilag 8a: Særlige bestemmelser for affald af elektriske og elektroniske produkter som i art og mængde svarer til affald fra private husholdninger Bilag 8b Særlige bestemmelser for affald af elektriske og elektroniske produkter som i art og mængde IKKE svarer til affald fra private husholdninger Bilag 9: Særlige bestemmelser for forbrændingsegnet affald Bilag 10: Særlige bestemmelser for deponeringsegnet affald Bilag 11: Særlige bestemmelser for farligt affald Bilag 12: Særlige bestemmelser for imprægneret træ Bilag 13: Særlige bestemmelser for bortskaffelse af jord fra kortlagte ejendomme m.v. Bilag 14: Særlige bestemmelser for emballage affald af træ

3 1. Formål 1.1 Det overordnede mål er, at affald fra enhver erhvervsvirksomhed, herunder offentlige eller private institutioner, sikres en miljømæssig forsvarlig bortskaffelse med størst mulig ressourceudnyttelse til følge. Det er et generelt mål, at affald skal sorteres, hvor det opstår, således at unødig transport mindskes og hygiejnemæssige problemer i forbindelse med senere sortering undgås. Desuden skal det sikres, at genanvendelige materialer genanvendes, at alt brændbart affald, der ikke kan genanvendes, brændes på et kraftvarmeanlæg, og at kun deponerbart affald deponeres eller specialbehandles. 2 Lovgrundlag og administration 2.1 Regulativet er udarbejdet med hjemmel i: Miljøbeskyttelsesloven, lovbekendtgørelse nr. 753 af 25. aug med senere ændringer Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr af 13.december 2006 om affald (herefter omtalt som Affaldsbekendtgørelsen) med senere ændringer 3. Regulativets område 3.1 Regulativet er gældende i Faaborg-Midtfyn Kommune 3.2 Regulativet gælder for alle virksomheder, offentlige og private institutioner, som frembringer, transporterer eller behandler affald fra virksomheder i ovennævnte kommuner og omfatter bortskaffelse af fast og flydende erhvervsaffald af enhver art, bortset fra de under punkt 3.4 anførte affaldstyper. 3.3 Regulativet fastsætter pligter og rettigheder for affaldsproducenter, transportører, modtageanlæg samt kommunerne. 3.4 Regulativet omfatter ikke følgende kategorier af affald, der er omfattet af særlige lovbestemmelser: Restprodukter fra kraftværker og affaldsforbrændingsanlæg Radioaktivt affald Havnesediment, der opfylder kravene til klapning i havet Husdyrsgødning, slam og andre affaldsprodukter, der lovligt anvendes til jordbrugsformål

4 Flydende stoffer, som lovligt afledes via kloaksystemet 4. Definitioner 4.1 Affald: Er ethvert fast eller flydende stof og enhver genstand, som indehaveren skiller sig af med, agter at skille sig af med eller er forpligtiget til at skille sig af med, jf. Affaldsbekendtgørelsen. 4.2 Affaldsbortskaffelse: Genanvendelse, kompostering, forbrænding, deponering eller special-behandling af affaldet. 4.3 Affaldsproducent: Enhver erhvervsvirksomhed inkl. institutioner, som ved sit virke frembringer affald. Ved bygge- og anlægsaffald er bygherren affaldsproducent. 4.4 Anvisning: Et pålæg om, hvilke modtageanlæg de forskellige affaldsfraktioner skal afleveres til. 4.5 Anvisningsordning: En ordning, hvor affaldsproducenten er ansvarlig for, at affaldet håndteres og behandles miljømæssigt forsvarligt. 4.6 Anvisningspligt: Kommunen har pligt til at anvise en bortskaffelsesmulighed for affaldet. 4.7 Benyttelsespligt: Affaldsproducentens pligt til at anvende de bortskaffelsesmuligheder, som Kommunen har anvist, med mindre affaldsproducenten har opnået dispensation eller fritagelse. 4.8 Bringeordning: En indsamlingsordning, hvor affaldsproducenten selv skal bringe affaldet til et opsamlingssted. 4.9 Dagrenovationslignende erhvervsaffald: Affald fra virksomheder og offentlige eller private institutioner indeholdende forrådnelige og uhygiejniske affaldsstoffer, svarende til affald, der fremkommer fra husholdninger Deklaration: En erklæring, hvor den, der underskiver, står inde for, at oplysninger om affaldstyper og mængder er korrekte Erhvervsaffald: Affald, der fremkommer fra erhvervsvirksomheder inkl. institutioner.

5 4.12 Erhvervsvirksomhed: Virksomhed, herunder institution, forretning m.v. omfattet af Danmarks Statistiks erhvervsgruppekode Farligt affald: Affald som opfylder betingelserne i bilag 3 og 4 i Affaldsbekendtgørelsen 4.14 Henteordning: En indsamlingsordning, hvor affaldet afhentes fra affaldsproducenters adresse 4.15 Homogene biprodukter: Betegnelse for større ensartede affaldsmængder, minimum tons årligt, opstået som en integreret del af en industriel produktionsproces og som uden videre behandling og sortering direkte kan indgå i en anden produktion Håndtering: Indsamling og transport af affald, samt nyttiggørelse og bortskaffelse af affald Indsamlingsmateriel: Enhver type køretøj, der anvendes til indsamling og transport af affald 4.18 Indsamlingsordning En ordning for håndtering og behandling af affald, hvor kommunen har påtaget sig ansvaret for ordningens funktionsduelighed. Affaldsproducenten har pligt til at anvende indsamlingsordningen, medmindre affaldsproducenten har fået dispensation fra eller fritagelse for brugen af ordningen. Indsamlingsordninger kan være organiseret som en bringeordning eller en henteordning Konkret anvisning: Anvisning, der ikke har generel gyldighed, men knytter sig til en specifik affaldstype og mængde, som skal bortskaffes Modtageanlæg: Anlæg, der modtager og/eller behandler affald til genanvendelse, kompostering, forbrænding, deponering eller specialbehandling 4.21 Opsamlingsmateriel: Affaldsbeholder som affaldsproducenten bruger på ejendommen til at opsamle affald i Takster: Det affaldsproducenten betaler for håndtering og bortskaffelse af affaldet Transportør: Virksomheder, der erhvervsmæssigt indsamler eller transporterer affald

6 5. Affaldsproducenters pligter Benyttelsespligt 5.1 Enhver virksomhed, der med sit virke frembringer affald, som omfattes af dette regulativ, har pligt til at benytte den i regulativet fastsatte renovationsordning. Afbrænding af erhvervsaffald eller anden bortskaffelse på virksomheden må ikke finde sted uden særskilt godkendelse og anvisning. Rent, tørt træ, der ikke er behandlet med lak, maling imprægnering, lim eller lignende kan dog lovligt anvendes som brænde. 5.2 Faaborg-Midtfyn kommunen kan i særlige tilfælde, hvor en affaldsproducents affald i mængde og karakter ikke er egnet til behandling på sædvanlige modtageanlæg, påbyde virksomheden ved egen foranstaltning at afhjælpe forholdene på tilfredsstillende vis eller behandle affaldet efter særlige retningslinier. 5.3 Erhvervsaffald kan bortskaffes ved en indsamlingsordning eller anvisningsordning. 5.4 Når der er etableret en indsamlingsordning, skal virksomheden benytte denne. Indsamlingsordningerne fremgår af regulativets bilag. 5.5 Erhvervsaffald, der ikke er omfattet af en indsamlingsordning, er omfattet af en anvisningsordning. Affald, der er omfattet af en anvisningsordning, reguleres efter reglerne i afsnit 9. Sorteringspligt 5.6 Affaldsproducenten har pligt til at sortere affald i affaldstyper og -fraktioner ved kilden, og således at affaldet opfylder modtageanlæggenes modtageregler. 5.7 Affaldsproducenten er forpligtet til at frasortere genanvendelige materialer, hvis mængden af disse overstiger de minimumsmængder, der er angivet i bilagene til dette regulativ. Affaldsproducenter, som undlader at sortere genanvendelige materialer, skal overfor Kommunen på forlangende dokumentere, at de minimumsgrænser for affaldsmængder, der er angivet i bilagene, overholdes. 5.8 Ikke genanvendeligt, forbrændingsegnet affald skal frasorteres og holdes adskilt fra ubrændbart affald, således at det sikres, at forbrændingsegnet affald ikke deponeres, men føres til forbrænding.

7 5.9 Affaldssorteringen skal foregå i umiddelbar forbindelse med affaldsproduktionen. Det er ikke uden særlig tilladelse fra kommunen tilladt at sammenblande fraktionerne på virksomheden med henblik på senere sortering Fortrolige papirer er ikke omfattet af krav om frasortering til genanvendelse. I det omfang fortrolige papirer ikke bortskaffes til genanvendelse - eventuelt efter makulering - skal fortrolige papirer bortskaffes som brændbart affald. Opsamling og opbevaring m.v Affaldsproducenten skal sikre, at der er faciliteter til opsamling af alle de affaldstyper, der fremkommer på virksomheden Opbevaring af affald må ikke give anledning til gene, forurening eller uhygiejniske forhold på ejendommen eller naboejendomme, eller forårsage tilhold af skadedyr For opbevaring af affald gælder i øvrigt: Materialer, der kan fjernes med vinden, skal opbevares i lukkede beholdere eller indendørs. Genanvendelige materialer, som kan ødelægges af vejrlig, skal opbevares således at de genanvendelige materialer ikke ødelægges Affald, herunder materialer og produkter, der er frasorteret til genanvendelse, må ikke oplagres i mere end et halvt år før det bortskaffes Kommunen kan bestemme, at særlige typer af affald skal bortskaffes hurtigere end den ovenfor nævnte tidshorisont For farligt affald gælder særlige regler for opbevaring og mærkning, jvf. bilag 12. Anmeldelsespligt 5.17 Affaldsproducenten skal anmelde farligt affald inkl. forurenet bygge- og anlægsaffald til Faaborg-Midtfyn kommune Der skal endvidere foretages særskilt anmeldelse af affald fra bygge- og anlægsaktiviteter, når der samlet fremkommer mere end 1 ton affald. Anmeldelsen skal ske til Faaborg- Midtfyn Kommune senest 14 dage før igangsættelsen.

8 5.19 For jord fra kortlagte ejendomme gælder særlige regler, se særlige bestemmelser for bortskaffelse af jord fra kortlagte ejendomme. Afbrænding 5.20 Afbrænding af affald er kun tilladt på dertil godkendte anlæg, jvf. dog pkt Afbrænding af tørt haveaffald, parkaffald og haveaffaldslignende affald fra gartnerier og naturplejeprojekter er tilladt i begrænset omfang, se særlige bestemmelser for haveaffald Afbrænding af træstød og hugstaffald er tilladt i skovbruget Rent tørt træ, der ikke er behandlet med lak, maling, imprægneringsmateriale, lim eller lignende kan lovligt anvendes som brænde. Såfremt en affaldsproducent frembringer mere end 1 tons rent emballagetræ pr. måned er det ikke tilladt at anvende det som brænde. Se bilag 15 for nærmere information. Homogene biprodukter 5.24 Homogene biprodukter, kan undtages fra anvisningen af erhvervsaffaldet, såfremt partiet af erhvervsaffald hidrører fra en integreret del af en industriel produktion, og det uden nogen anden form for videre behandling eller sortering afsættes og transporteres direkte til genanvendelse i anden produktion. Erhvervsaffald der hidrører fra fejlproduktioner, maskindele, emballage, indsamlede genanvendelige materialer samt reststoffer fra påbudte renseforanstaltninger, kan således ikke klassificeres som et homogent biprodukt. Ligeledes kan farligt affald ikke klassificeres som homogent biprodukt. Et affaldsprodukt kan karakteriseres som et homogent biprodukt, hvis det opfylder nedenstående kriterier. Mængden af det pågældende erhvervsaffald skal være større end tons årligt. Erhvervsaffaldet skal være ensartet, og må ikke ændres i sammensætning i forhold til den sammensætning, der er oplyst over for kommunen i forbindelse med den afgørelse, der træffes om at undtage affaldet fra anvisningspligten. Erhvervsaffaldet skal kunne anvendes direkte uden videre behandling og sortering. Erhvervsaffaldet skal kunne erstatte andre råvarer på modtagevirksomheden eller denne basis for en produktion. Brændsel eller energi er i denne sammenhæng ikke at betragte som en råvare. Det er således ikke relevant i denne sammenhæng, om affaldet erstatter et indkøbt brændsel eller indkøbt energi. Erhvervsaffaldet skal have en sådan karakter og beskaffenhed, at genanvendelsen af affaldet i produktionen ikke i sig selv kan give anledning til en væsentlig afledt affaldsstrøm. Der skal være tale om reel genanvendelse. Dette indebærer, at en væsentlig andel af erhvervsaffaldet skal materialegenanvendes.

9 5.25 Afsætning til forbrænding er ikke acceptabel anvendelse af et homogent biprodukt Hvis en virksomhed ønsker en forudgående vurdering af, om et givet affaldsprodukt kan karakteriseres som et homogent biprodukt, gives denne vurdering af Faaborg-Midtfyn Kommune på grundlag af de nævnte oplysninger i punkt Affaldsproducenten, der afsætter homogene biprodukter til anvendelse i en anden produktion, skal én gang årligt og senest den 31. januar det følgende år oplyse Faaborg- Midtfyn kommune om:? mængder afsat til modtagevirksomheden og benyttet transportør.? modtagevirksomhedens CVR-nummer, navn, adresse, postnummer, telefonnummer og navn på kontaktperson. 6 Transportørens pligter 6.1 Transportører, der erhvervsmæssigt afhenter affald, skal lade sig registrere hos Faaborg- Midtfyn Kommune. Dette skal gøres via Faaborg-Midtfyn Kommunes affaldsselskab FAKS. Skema rekvireres direkte hos FAKS. Transportører, der tidligere er registreret hos FAKS skal ikke foretage fornyet registrering. 6.2 Transportøren skal føre register over: transporterede affaldsmængder og -fraktioner affaldets oprindelse og afleveringsted oplysningerne og dokumentationen skal opbevares i 5 år 6.3 Efter anmodning fra Faaborg-Midtfyn kommune skal transportørerne afgive oplysning om transporterede affaldsmængder, materialefraktioner, affaldets afleveringssted samt affaldsproducents navn, CVR-nummer, adresse og telefonnummer for hver enkelt erhvervsvirksomhed, som har fået afhentet affald. 6.4 Af hensyn til databehandling kan det forlanges at oplysningerne, jf. punkt 6.3 indsendes på standardformular eller på elektronisk form. 6.5 Transportører må kun afhente affald, der er korrekt sorteret, emballeret, mærket og deklareret ifølge regulativets bestemmelser herom. Affaldet skal kontrolleres visuelt inden afhentningen.

10 6.6 Transportøren har pligt til straks at give meddelelse til Kommunen, hvis han nægter at hente affald, der ikke er korrekt sorteret, mærket eller deklareret. Kommunen tager herefter kontakt til affaldsproducenten. 6.7 Transportøren skal sikre, at der ikke sker sammenblanding af forskellige affaldstyper eller kvalitetsforringelse af affaldet under transporten. 6.8 Transportøren skal transportere affaldet til de i dette regulativ foreskrevne behandlingsanlæg. 6.9 Transportøren skal sikre, at der ikke under håndteringen forekommer eller er risiko for materialeflugt fra afhentet affald. 7 Importørens og eksportørens anmeldepligt 7.1 Affaldsimportører og eksportører skal til Kommunen anmelde import og eksport af affald henholdsvis til og fra kommunerne forud for at importen/eksporten til og fra Danmark finder sted. I anmeldelsen skal angives: mængde, affaldsfraktion og tidspunkt for import/eksport hvordan affaldet er bortskaffet, på hvilke anlæg og tidspunkt for bortskaffelsen. 7.2 Import og eksport af affald til og fra Danmark skal i øvrigt ske i overensstemmelse med bekendtgørelse nr af 13 december 2006 om import og eksport af affald samt forordning (EØF) nr. 259 af 1. februar Særlige bestemmelser for indsamlingsordninger 8.1 Det påhviler enhver erhvervsvirksomhed, der frembringer affald omfattet af en indsamlingsordning, at tilslutte sig indsamlingsordningen. 8.2 Når en indsamlingsordning er etableret må afhentning af det af ordningen omfattede affald kun finde sted ved kommunens foranstaltning, jvf. dog regulativets afsnit Ved gentagne overskridelser af opsamlingsmateriellets kapacitet eller hvis der konstateres oplagring af affald på virksomheden, kan kommunen bestemme, at der skal ske hyppigere tømning eller anvendes opsamlingsmateriel med større kapacitet.

11 8.4 Særlige bestemmelser for de enkelte indsamlingsordninger fremgår af bilagene til dette regulativ. 9 Særlige bestemmelser for anvisningsordninger 9.1 Alt affald, der ikke er omfattet af en indsamlingsordning, skal på affaldsproducentens foranledning føres til anviste modtageanlæg. 9.2 For genanvendelige materialer kan der frit vælges mellem lovlige modtageanlæg, medmindre andet fremgår af bilagene til dette regulativ. 9.3 Kommunen er forpligtet til at give anvisning for bortskaffelse af alt affald. De generelle anvisninger af affaldstyper til bestemte modtageanlæg fremgår af regulativets bilag. 9.4 Affaldsproducenten er ansvarlig for at affaldet bortskaffes i overensstemmelse med kommunens anvisninger. 9.5 I tilfælde, hvor samtlige anviste anlæg for en given fraktion ikke kan modtage affald, f.eks. som følge af driftsuheld, renovering eller andet, giver kommunen en midlertidig anvisning til et andet behandlingsanlæg, alternativt midlertidig oplagring for den pågældende fraktion. 10 Specialordning for mindre virksomheder 10.1 Kommunen kan åbne for at kommunens virksomheder kan levere deres affald eller dele heraf til kommunens genbrugsstation Kommunen kan vedtage en tilmeldelsesprocedure til ovennævnte ordning. 11 Særlige bestemmelser for modtageanlæg 11.1 De virksomheder eller anlæg, som modtager affald, skal føre registre over, hvilke affaldstyper og -mængder der er modtaget fra hver enkelt affaldsproducent. 11.2

12 Efter anmodning fra Kommunen skal modtageanlæggene afgive oplysning om modtagne affaldsmængder, materialefraktioner, affaldets oprindelsessted samt affaldsproducents navn, CVR-nummer, adresse og telefonnummer Af hensyn til databehandling kan det forlanges, at oplysningerne skal indsendes på standardformular eller på elektronisk form efter Kommunens anvisninger. 12 Gebyrer 12.1 Det påhviler grundejere og affaldsproducenter, at betale gebyrer til dækning af de udgifter, der afholdes af Kommunen eller Modtagestation Fyn I/S i forbindelse med de fastsatte ordninger Kommunen kan beslutte at opkræve et grundgebyr hos samtlige erhvervsvirksomheder omfattet af dette regulativ til dækning af kommunens udgifter til administration af kommunens erhvervsaffaldsordninger For indsamlingsordninger skal affaldsproducenten betale det af kommunalbestyrelsen fastsatte gebyr for ordningen. For indsamlingsordningerne for farligt affald fastsættes gebyrerne dog af Modtagestation Fyn I/S For anvisningsordningerne er afregning for affaldstransport og behandling et mellemværende mellem affaldsproducent, transportør og modtageanlæg Kommunen kan beslutte, at der opkræves særgebyrer for særlige ydelser Tilsidesættes regulativets bestemmelser er Kommunen eller den ansvarlige for ordningerne jvf. regulativets afsnit 16 berettiget til at opkræve betaling for de udgifter, som opstår pga. tilsidesættelsen. 13 Dispensation 13.1 Kommunen kan inden for rammerne af lovgivningen dispensere fra bestemmelserne i dette regulativ. Ansøgning om dispensation sendes til Kommunen.

13 13.2 For de af Modtagestation Fyn I/S administrerede ordninger, der fremgår af regulativets afsnit 16, meddeles dispensation dog af Modtagestation Fyn Det påhviler alle, der har dispensation fra dette regulativ, straks at underrette den der har meddelt dispensationen, såfremt forholdene bliver væsentligt ændrede. I tvivlstilfælde træffer den, der har meddelt dispensationen afgørelse om, hvad der anses for væsentligt. 14 Klage 14.1 Klage i forbindelse med affaldsordninger, der er reguleret af dette regulativ skal rettes til følgende: Modtagestation Fyn I/S: Ordning for farligt affald. Kommunen: Øvrige bestemmelser og administrative forhold 14.2 Afgørelser truffet af Modtagestation Fyn I/S kan indbringes for Faaborg-Midtfyn Kommune Kommunens afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. 15 Tilsyn 15.1 Kommunen fører tilsyn med, at affaldet opbevares, indsamles og behandles i overensstemmelse med lovgivningen og anvisningerne i dette regulativ Konstateres forhold, som er i strid med dette regulativs bestemmelser, kan Kommunen indskærpe, at forholdene bringes i overensstemmelse med reglerne inden en nærmere angivet frist Kommunen kan endvidere efter forvarsel give påbud om overholdelse af lovgivningen og bestemmelserne i dette regulativ. 16 Bemyndigelse 16.1 Modtagestation Fyn I/S bemyndiget til at administrere: Ordningen for farligt affald.

14 17 Straf 17.1 Overtrædelse af reglerne i dette regulativ eller undladelse af at efterkomme påbud eller forbud, som Kommunen giver i henhold til dette regulativ straffes med bøde eller hæfte, jvf. Miljøbeskyttelseslovens 110 eller efter anden lovgivning, som angivet i Miljøbeskyttelseslovens 113 og Ikrafttrædelse 18.1 Regulativet træder i kraft 1. januar Samtidig ophæves følgende regulativer: Erhvervsaffaldsregulativ for Assens -, Bogense -, Broby -, Ejby -, Faaborg-, Glamsbjerg -, Haarby -, Otterup -, Søndersø -, Tommerup og Årslev Kommune vedtaget i januar Vedtaget Dette regulativ er vedtaget i Faaborg-Midtfyn Kommune d. 12.februar 2007.

15 BILAG 1 Særlige bestemmelser for bygge- og anlægsaffald (anvisningsordning) Gyldighedsområde 1. Ved bygge- og anlægsaffald forstås affald eller genanvendelige materialer, der er opstået i forbindelse med nybyggeri, renovering/ombygning eller nedrivning, samt ved anlægsarbejder. 2. Bestemmelserne gælder dog ikke for: Jord fra kortlagte ejendomme, eller som på anden måde er forurenet (se særlige bestemmelser for jord fra kortlagte ejendomme m.v.) Farligt affald (se særlige bestemmelser for farligt affald). 3. Alene bygherren (ejeren) betragtes som affaldsproducent, og er ansvarlig for, at det opståede affald bortskaffes korrekt. Sortering 4. Sortering af bygge- og anlægsaffald skal ske på det sted, hvor affaldet opstår (kildesortering). 5. Affald, der kan genanvendes skal frasorteres hertil. Som minimum skal genanvendelige materialer frasorteres såfremt der opstår mere end 100 kg. heraf ved et givet bygge- og anlægsarbejde. 6. Affald til genanvendelse skal som minimum sorteres i følgende fraktioner: a) Rene stenmaterialer, f.eks. natursten, granit og flint. b) Rent uglaseret tegl (mur- og tagsten) c) Ren beton (jernbeton og uarmeret beton) d) Blandinger af rene stenmaterialer, rent uglaseret tegl og beton. e) Asfalt f) Blandinger af ren beton og asfalt g) Jord, grus- og sandmaterialer h) Jern og metal i) Andet genanvendeligt 7. Affald sorteret i fraktionerne a), b), c), e) eller h). jvf. punkt 6, skal tilføres miljøgodkendte modtageanlæg med henblik på genanvendelse. 8. Affald sorteret i fraktionerne d) eller f), jvf. punkt 6 skal tilføres miljøgodkendte modtageanlæg, med henblik på sortering til genanvendelse. 9. Som erstatning for primære råstoffer kan fraktionerne a), b), c), d) og e) jvf. punkt 6, genanvendes på samme matrikel som nedbrydning er foregået. Tilladelse skal indhentes hos Faaborg-Midtfyn Kommune. 10. Ved genanvendelse af fraktionerne b), c) eller d) jvf. punkt 6, på stedet, betinges, at alt andet end mørtel og evt. armeringsjern er fjernet og frasorteret. De nævnte fraktioner må således ikke indeholde forurenende stoffer, herunder stoffer, der kan give anledning til forurenende nedsivning til jord eller grundvand: f.eks. træ og andet organisk materiale, PCB-fugemasse, tjære, sod, rester af maling og lak. 11. Ved genanvendelse af fraktionerne a), b), c), og d) jvf. punkt 6, på stedet, skal materialerne være genanvendt inden for et år. 12. Ved genanvendelse af fraktionen e) jvf. punkt 6. på stedet, skal materialerne genanvendes umiddelbart efter opbrydning. Der må ikke etableres permanente eller midlertidige deponier af denne fraktion. 13. Anvendelse af affaldsmaterialer til direkte genanvendelse kræver ingen tilladelse.

16 14. Hvor særlige forhold gør sig gældende, eksempelvis pladsforhold, små affaldsmængder m.m., kan Kommunen give tilladelse til anden sortering/håndtering af affaldet. 15. Hvor særlige forhold gør sig gældende, kan Kommunen give tilladelse til brug af sorterede, men ikke forarbejdede materialer til bygge- og anlægsformål på trediemands matrikel. 16. Ikke genanvendeligt affald skal sorteres til forbrænding, deponi eller specialbehandling. 17. Ved benyttelse af et mobilt nedknudsningsanlæg skal der indhentes tilladelse hos Kommunen. Anmeldelser 18. Inden gennemførelse af bygge- og anlægsarbejder, hvor den samlede affaldsmængde over-stiger 1 ton, påhviler det affaldsproducenten at indgive en skriftlig anmeldelse til Kommunen vedrørende affaldet fra aktiviteten. Anmeldelse skal indgives senest 14 dage før arbejdet påbegyndes. 19. Anmeldelsen skal indeholde følgende oplysninger: Affaldsproducentens navn, adresse og CVR-nr. Navn og adresse på entreprenør som foreslår aktiviteten. Adresse og matrikelnummer på stedet for aktiviteten. Angivelse af, hvilke affaldstyper, der vil fremkomme, og i hvilke(n) periode(r). Angivelse af de forventede affaldsmængder. Navn og adresse på den eller de virksomheder som skal transportere og behandle det fremkomne affald. Oplysninger om evt. mobilt nedknudsningsanlæg. Behandling 20. Genanvendeligt bygge- og anlægsaffald skal afleveres til et lovligt modtageanlæg, som oparbejder pågældende affaldstyper. Forbrændingsegnet, deponeringsegnet og farligt affald fra bygge- og anlægsarbejder skal bortskaffes i overensstemmelse med de særlige bestemmelser for disse affaldstyper. 21. Affaldsproducenten kan, efter forudgående tilladelse fra Kommunen, vælge at bortskaffe affaldet direkte til anlægsarbejder, eventuelt efter forudgående neddeling af materialet ved kilden. Der må kun anvendes genanvendeligt forsorteret affald, der erstatter tilsvarende jomfruelige råstoffer. 22. Omlastning med henblik på sortering uden for byggepladsen må kun finde sted på virksomheder og anlæg, der har miljøgodkendelse hertil. Ikrafttræden 23. Bestemmelserne træder i kraft den 1. januar 2007.

17 BILAG 2 Særlige bestemmelser for have- og parkaffald (anvisningsordning) Gyldighedsområde 1. Bestemmelserne omfatter alle typer af have- og parkaffald. Behandling 2. Have- og parkaffald kan komposteres eller flishugges på egen grund. 3. Have- og parkaffald kan afbrændes på egen grund, såfremt dette ikke er til gene for naboer o. lign.. Endvidere skal bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 900 af 7. december 1999 om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding af halm, kvas, haveaffald, bål m.v. overholdes. 4. Såfremt have- og parkaffaldet ikke afbrændes eller komposteres på egen grund, skal det leveres til et komposteringsanlæg eller tilsvarende genanvendelsesanlæg. 5. Haveaffald i form af stød, hele stammer o. lign. skal dog leveres til forbrænding på Fynsværket (se særlige betemmelser om forbrændingsegnet affald). Endvidere kan haveog parkaffald i form af rent tørt træ lovligt anvendes som brænde. Ikrafttræden 6. Bestemmelserne træder i kraft den 1. januar 2007

18 BILAG 3 Særlige bestemmelser for jern- og metalaffald, herunder ståltromler (anvisningsordning) Gyldighedsområde 1. Bestemmelserne er gældende for alle typer jern- og metalaffald, herunder ståltromler. 2. I tvivlstilfælde afgør Kommunen, hvad der skal henregnes til ovennævnte type af affald. Behandling 3. Enhver affaldsproducent skal frasortere jern- og metalaffaldet til genanvendelse. Jernog metalaffald skal som minimum frasorteres såfremt affaldsproducenten har mere end 10 kg. af dette pr. uge, beregnet som et gennemsnit over året eller som et gennemsnit over den aktive periode. 4. Enhver affaldsproducent, som i kraft af deres virke får ikke ubetydelige mængder af tømte ståltromler skal føre disse til et lovligt genanvendelsesanlæg. I tvivlstilfælde afgør Kommunen, hvilke anlæg, der må benyttes. 5. Jern- og metalaffald, der ikke kan genanvendes skal deponeres, se særlige bestemmelser for deponeringsegnet affald. Ikrafttræden 6. Bestemmelserne træder i kraft den 1. januar 2007

19 BILAG 4 Særlige bestemmelser for genanvendelse af papir og pap (anvisningsordning) Gyldighedsområde 1. Bestemmelserne omfatter alle typer af papir og pap, som kan genanvendes. Papir- og pap-affald, som ikke kan genanvendes, skal behandles som forbrændingsegnet affald, se de særlige bestemmelser herfor. 2. Fortroligt papir er generelt undtaget for disse bestemmelser, og kan således altid føres til forbrænding. Sortering og opbevaring 3. Enhver affaldsproducent, som har genanvendeligt papir- og papaffald skal frasortere dette til genanvendelse. Papir- og papaffaldet skal som minimum frasorteres såfremt affaldsproducenten har mere end 5 kg. pr. uge af enten papir- eller papaffald. 4. Papir- og papaffaldet skal opbevares tørt, og således at det ikke tilsmudses eller på anden måde kvalitetsforringes. Behandling 5. Papir- og papaffaldet skal føres til et lovligt genanvendelsesanlæg. I tvivlstilfælde afgør Kommunen, hvilke anlæg, der kan benyttes. Ikraftræden 6. Bestemmelserne træder i kraft den 1. januar 2007

20 BILAG 5 Særlige bestemmelser for madaffald. (Anvisningsordning) Gyldighedsområde 1. Ved madaffald forstås affald i form af rester og levninger fra såvel tilberedning som servering af levnedsmidler. Eksempler på madaffald: Kasserede kødvarer og mælkeprodukter. Kasserede frugter og grøntsager. Grøntsagsafskæringer og -skræller. Brødrester, æggeskaller, kaffegrums, kødben, supper, grød, sovs og kartofler, kød, fisk, pålæg, kager med videre. 2. Bestemmelserne gælder for storkøkkener, herunder supermarkeder, slagtere, bagere og virksomheder, der forarbejder levnedsmidler. Bestemmelserne gælder når en virksomhed har mindst 100 kg. madaffald pr. uge. 3. Storkøkkener med mindre end den angivne mængdegrænse kan frivilligt frasortere madaffald til genanvendelse og benytte anvisningsordningen. 4. Virksomheder med mindre end 100 kg. madaffald pr. uge kan efter nærmere vurdering påbydes tilslutning til nedenstående anvisningsordning, hvis de for eksempel er beliggende tæt ved en indsamlingsrute. Sortering og opbevaring 5. Der må ikke ske sammenblanding med andet affald, og den hygiejniske kvalitet skal sikres. Affaldet må ikke indeholde emballage, plastfilm, alufolie og andre urenheder. 6. Ved opbevaring af madaffald og tønder skal fødevareregionens hygiejneforskrifter overholdes. 7. Madaffaldet skal minimum afhentes 1 gang pr. uge. 8. Affaldsproducenten er forpligtet til at benytte det af behandlingsanlæggene foreskrevne indsamlingsmateriel. Tilmelding/afmelding 9. Tilmelding til ordningen skal ske til de valgte affaldstransportører/modtageanlæg. 10. Affaldstransportøren/modtageanlægget skal indgå skriftlig aftale/kontrakt med det enkelte storkøkken. 11. Afmelding skal ske til transportøren/modtageanlægget. Afmeldingen skal være skriftlig og indeholde en begrundelse. Der sendes kopi til Kommunen Ikrafttrædelse: 12. Bestemmelserne træder i kraft den 1. januar 2007

21 BILAG 6 Særlige bestemmelser for plastaffald. (anvisningsordning) Gyldighedsområde 1. Bestemmelserne omfatter bortskaffelse og genanvendelse af alle former for plast som er egnet til genanvendelse. Plastemballager som har indeholdt faremærkede produkter er ikke egnet til genanvendelse, ligesom urengjort plastemballage fra levnedsmidler. 2. Bestemmelserne er gældende for alle erhvervsvirksomheder, forretninger, offentlige og private institutioner, m.v. 3. I tvivlstilfælde afgør Kommunen, hvad der skal henregnes til genanvendeligt plast affald Sortering og behandling 4. Enhver affaldsproducent, der i gennemsnit frembringer mere end 10 kg plastaffald om ugen taget som et gennemsnit over året eller som et gennemsnit over den aktive periode er forpligtiget til i videst muligt omfang at kildesortere dette. Plastaffaldet, skal i videst muligt omfang sorteres i de forskellige plasttyper. Plasttyperne kan identificeres via tallet i midten af genbrugstrekanten. 5. Genanvendeligt plastaffald skal føres til et lovligt genanvendelsesanlæg. I tvivlstilfælde afgør Kommunen, hvilke anlæg, der må benyttes. 6. Plast som ikke egner sig til genanvendelse skal føres til forbrænding på Odense Kraftvarmeværk (se særlige bestemmelser om forbrændingsegnet affald). 7. Plast som ikke egner sig til genanvendelse og forbrænding, skal deponeres (se særlige bestemmelser om deponeringsegnet affald) Undtagelse Miljøstyrelsen kan efter ansøgning træffe afgørelse om, at virksomheder, der indgår i en ordning for indsamling af plastemballageaffald organiseret af affaldsproducenternes brancheforening eller af kædevirksomheder inden for detailhandlen, kan undtages fra benyttelsespligten til den fastsatte anvisningsordning. Der kan kun gives tilladelse til at etablere en ordning hvis ansøgerne dokumenterer, at der via ordningen som minimum vil kunne indsamles 400 tons plastemballageaffald årligt. Miljøstyrelsen fastsætter i afgørelser vilkår for ordningerne, herunder krav til rapportering og dokumentation for de indsamlede mængder og vilkår om bortfald af tilladelsen hvis ikke indsamlingspotentialet opnås på årligt plan m.v. Miljøstyrelsen fører tilsyn med de etablerede ordninger. Ikraftræden 10. Bestemmelserne træder i kraft den 1. januar 2007

22 BILAG 7 Særlige bestemmelser for bilskrot, herunder dæk (anvisningsordning) Gyldighedsområde 1. Bestemmelserne omfatter håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og ved håndtering af affaldsfraktioner herfra opstået ved: affaldsbehandling af motordrevne køretøjer, reparation og vedligeholdelse af motordrevne køretøjer, offentlige og private institutioners affaldsbehandling samt reparation og vedligeholdelse af motordrevne køretøjer. 2. Bestemmelserne omfatter tillige alle typer af dæk. 3. Bestemmelserne omfatter ikke: Knallerter og Motorredskaber, der er bestemt til at føres af en gående. 4. Bestemmelserne omfatter ikke: alle typer af farligt affald, som opstår ved reparation og vedligeholdelse af motordrevne køretøjer (se særlige bestemmelser for farligt affald). alle typer af affald af elektriske og elektroniske produkter, der opstår ved reparation og vedligeholdelse af motordrevne køretøjer (se særlige bestemmelser for affald af elektriske og elektroniske produkter). Behandling 5. Affaldsproducenter skal aflevere personbiler og varebiler til et registret skrotningsanlæg eller til en forhandler, der har tilladelse til at modtage affald i form af biler. Liste over registrede skrotningsanlæg og godkendte forhandlere udleveres af Kommunen. 6. Øvrige typer af hele motordrevne køretøjer skal bortskaffes til et lovligt skrotningsanlæg, dvs. et anlæg, der oparbejder bilaffald i overensstemmelse med bekendtgørelse 480 af 19 juni 2002 om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfraktioner heraf. 7. Alle typer af dæk, glas, metaller og øvrige genanvendelige materialer skal leveres til genanvendelse. Et hvert lovligt genanvendelsesanlæg kan anvendes. I tvivlstilfælde afgør Kommunen hvilke anlæg, der må benyttes. Ikrafttræden 8. Bestemmelserne træder i kraft den 1. januar 2007

23 BILAG 8a Særlige bestemmelser for affald af elektriske og elektroniske produkter som i art og mængde svarer til affald fra private husholdninger (Indsamlingsordning) Gyldighedsområde 1. Bestemmelserne omfatter bortskaffelse og genanvendelse af alle former for udstyr som er:? afhængigt af elektrisk strøm eller elektromagnetiske felter for at kunne fungere samt udstyr til produktion, transmission og måling af elektriske strømme og elektromagnetiske felter og? udstyret skal endvidere i art og mængde svare til det som i art og mængde anvendes i private husholdninger og have været bestemt til brug ved en spænding på højest 1000 volt for vekselstrøms vedkommende og 1500 volt for jævnstrøms vedkommende og? udstyret skal være markedsført efter den 1. april 2006 til brug for erhverv, eller skal være udstyr som er erstattet af nyt tilsvarende udstyr. 2. Dog er følgende produkter altid undtaget:? Motordrevne køretøjer, der er omfattet af færdselsloven.? Elektrisk og elektronisk udstyr, der har tilknytning til beskyttelse af væsentlige sikkerhedsinteresser, våben, ammunition og krigsmateriel, medmindre udstyret ikke er fremstillet til specifikt militære formål.? Batterier og akkumulatorer, medmindre disse indgår som en bestanddel af affald af elektrisk og elektronisk udstyr eller produkter.? Elektrisk og elektronisk udstyr, der indeholder lukkede radioaktive kilder og røgdetektorer, der indeholder radioaktive stoffer. 3. Affald, som er omfattet af bilaget skal afleveres på kommunens genbrugsstationen, hvor det skal sorteres i nedenstående 5 fraktioner, eller aflevere udstyret til en forhandler som tilbyder at modtage affaldet.? 1. Store husholdningsapparater Hårde hvidevare, kogeapparater, elkomfurer, elkogeplader, mikrobølgeovne, elektrisk varmeapparatur, elventilatorer, klimaanlæg, salgsautomater? 2. Små husholdningsapparater Støvsugere og andre rengøringsapparater, apparater tilforarbejdning til tekstiler, brødristere, frituregryder, kværne, kaffemaskiner og udstyr til åbning eller forsegling af beholdere eller pakker elektriske knive, hårklipningsapparater, hårtørrere, tandbørstningsapparater, barbermaskiner, massageapparater og andre apparater til kropspleje, vægte, elektrisk og elektronisk værktøj (undtagen stationære industrielle værktøjer i stor skala), legetøj, fritids- og sportsudstyr, medicinsk udstyr (undtagen alle implanterede og inficerede produkter), røgdetektorer, varmeregulatorer, termostater måle-, veje- eller justeringsapparater,? 3. It- og teleudstyr Mainframes, Pc'er (herunder CPU, mus, printer skærm og tastatur), kopieringsudstyrk elektriske og elektroniske skrivemaskiner, lommeregnere og bordregnemaskiner, Telefax og telexapparater, telefoner, telefonsvarere og andre produkter eller andet udstyr til transmission af lyd, billeder eller anden

24 ? 4. Forbrugerudstyr Radioapparater, tv-apparater, videokameraer, videobåndoptagere,hi-fibåndoptagere, forstærkere og Musikinstrumenter.? 5. Belysningsudstyr Lysarmaturer til lysstofrør samt lysstofrør, kompakt-lysstoflamper, udladningslamper, herunder tryknatriumlamper og halogenlamper, lavtryksnatriumlamper, 4. Affald af elektrisk og elektronisk udstyr skal opbevares således at det ikke ødelægges eller på anden måde kvalitetsforringes. 5. Ikrafttræden Bestemmelserne træder i kraft den 1. januar 2007

25 BILAG 8b Særlige bestemmelser for affald af elektriske og elektroniske produkter som i art og mængde IKKE svarer til affald fra private husholdninger (anvisningsordning) Gyldighedsområde Bestemmelserne omfatter bortskaffelse og genanvendelse af alle former for udstyr som er afhængigt af elektrisk strøm eller elektromagnetiske felter for at kunne fungere samt udstyr til produktion, transmission og måling af elektriske strømme og elektromagnetiske felter og som i art og mængde ikke svarer til lignende affald fra private husholdninger. Bestemmelserne omfatter udstyr af elektriske og elektroniske produkter som har været bestemt til brug ved en spænding på højere end 1000 volt for vekselstrøms vedkommende og 1500 volt for jævnstrøms vedkommende. Bestemmelserne omfatter udstyr af elektriske og elektroniske produkter som er markedsført før den 1. april 2006 til brug for erhverv, og som ikke udskiftes med nyt udstyr. Bestemmelserne omfatter udstyr, hvor der er lavet en aftale mellem slutbrugeren og producenten / importøren om at slutbrugeren står for bortskaffelsen. Dog er følgende produkter altid undtaget:? Motordrevne køretøjer, der er omfattet af færdselsloven.? Elektrisk og elektronisk udstyr, der har tilknytning til beskyttelse af væsentlige sikkerhedsinteresser, våben, ammunition og krigsmateriel, medmindre udstyret ikke er fremstillet til specifikt militære formål.? Batterier og akkumulatorer, medmindre disse indgår som en bestanddel af affald af elektrisk og elektronisk udstyr eller produkter.? Elektrisk og elektronisk udstyr, der indeholder lukkede radioaktive kilder og røgdetektorer, der indeholder radioaktive stoffer. Affald af elektrisk og elektronisk udstyr skal opbevares således at det ikke ødelægges eller på anden måde kvalitetsforringes. Affald af elektrisk og elektronisk udstyr skal føres til et lovligt genanvendelsesanlæg. I tvivlstilfælde afgør Kommunen, hvilke anlæg, der kan benyttes. Ikrafttræden Bestemmelserne træder i kraft den 1. januar 2007

26 BILAG 9 Særlige bestemmelser for forbrændingsegnet affald (anvisningsordning) Gyldighedsområde 1. Ved affald til forbrænding forstås affald med en positiv brændværdi, der ikke er omfattet af kravene om frasortering til genanvendelse eller frasortering til specialbehandling. 2. I tvivlstilfælde afgør Kommunen om affald er forbrændingsegnet. Sortering 3. Affaldet skal være sorteret /neddelt således:? Småt brændbart, anvises direkte til behandling på nedenstående anlæg. Leveres i henhold til modtageanlæggets anvisninger? Stort brændbart, anvises til neddeling inden levering til forbrænding. Behandling 4. Forbrændingsegnet affald anvises til:? Fynsværket, Havnegade 120, 5000 Odense C? Svendborg Kraftvarmeværk, Bodøvej 15, 5700 Svendborg Biomasseaffald 5. Biomasseaffald, der udgøres af affald fra skovbrug, træforarbejdende virksomheder, landbrug og virksomheder, der forarbejder landbrugsprodukter, samt brændselspiller og brændselsbriketter fremstillet heraf, kan bortskaffes efter reglerne i Miljø- og energiministeriets bekendtgørelse nr af 13. december 2006 om biomasseaffald. 6. Biomasseaffald kan uden kommunal anvisning afsættes til forbrænding eller til fremstilling af brændselspiller. Ikrafttræden 7. Bestemmelserne træder i kraft den 1. januar 2007

27 BILAG 10 Særlige bestemmelser for deponeringsegnet affald (anvisningsordning) Gyldighedsområde 1. Ved deponeringsegnet affald forstås affald, hvor affald til genbrug, forbrænding og specialbehandling er frasorteret. 2. Som eksempler på deponeringsegnet affald kan nævnes: Isoleringsmaterialer tagplader keramik ikke genbrugeligt porcelæn ikke genbrugeligt glas ikke genbrugeligt sandblæsningssand støbesand sand fra sandfang svejse- og slibestøv i tromler aske og sod 3. Jord fra kortlagte ejendomme, eller jord der på anden måde er forurenet er ikke omfattet af disse bestemmelser. (Se særlige bestemmelser for jord fra kortlagte ejendomme m.v.). 4. I tvivlstilfælde afgør Kommunen om affaldet er deponeringsegnet. Behandling 5 Deponeringsegnet affald anvises til deponering på:? Odense Nord Losseplads, Strandløkkevej 100, 5270 Odense N? Klintholm I/S, Klintholmvej 50, 5874 Hesselager Ikrafttræden 6. Bestemmelserne træder i kraft den 1. januar 2007

28 BILAG 11 Særlige bestemmelser for farligt affald (indsamlingsordning) Gyldighedsområde: 1. Ved farligt affald forstås affald, der opfylder kriterierne i "Fællesregulativ for farligt affald for de fynske kommuner" Anmeldelse: 2. Enhver virksomhed, der frembringer farligt affald, bortset fra eksplosivt affald, skal anmelde affaldet til Kommunen. Anmeldelsen bør ske på et af kommunen udleveret anmeldelsesskema. Virksomheder, som frembringer eksplosivt affald, er ansvarlige for, at affaldet bortskaffes miljømæssigt forsvarligt på et dertil godkendt anlæg eller på områder udpeget og godkendt af miljømyndighederne. 3. Anmeldelsen efter stk. 1 skal omfatte oplysning om affaldets art (affaldskatalogkoden), affaldets oprindelse, mængde, emballering, sammensætning og egenskaber. 4. Ved væsentlige ændringer i affaldets mængde, sammensætning eller egenskaber skal virksomheden straks underrette Kommunen herom. Øvrige bestemmelser 5. For yderligere bestemmelser henvises til det til enhver tid gældende "Fællesregulativ for farligt affald for de fynske kommuner" Ikrafttræden 6. Bestemmelserne træder i kraft den 1. januar 2007

29 BILAG 12 Særlige bestemmelser for imprægneret træ (anvisningsordning) Gyldighedsområde 1. Ved imprægneret træ forstås træ, som er tryk- eller vakuumimprægneret eller på anden måde tungmetalforurenet. Behandling 2. Imprægneret træ anvises til deponering, se særlige bestemmelser for deponeringsegnet affald 3. Kreosotbehandlet træ (jernbanesveller, træ fra kajanlæg og lignende) kan dog bortskaffes til forbrænding, hvis træet forud for forbrændingen neddeles, således at en fuldstændig forbrænding sikres. Ikrafttræden 4. Bestemmelserne træder i kraft den 1. januar 2007.

30 BILAG 13 Særlige bestemmelser for bortskaffelse af jord fra kortlagte ejendomme m.v. (anvisningsordning) Gyldighedsområde: 1. Bestemmelserne gælder jord fra ejendomme, der efter lov om forurenet jord er kortlagt, og som er eller kan være forurenet, samt anden jord, der er forurenet. Kategori 2. Jord opdeles i 3 kategorier alt efter forureningsgrad, jf. bilag 4 i bekendtgørelse om genanvendelse af restprodukter og jord. 3. Generelt gælder, at hvis der ikke foreligger acceptkriterier for et givet stof, kan disse fastsættes af miljømyndighederne. Genanvendelse og bortskaffelse af jord 4. Jord i kategori 1 må uden tilladelse genanvendes til bygge- og anlægsarbejder. 5. Jord i kategori 2 må uden tilladelse genanvendes til bygge- og anlægsarbejder på de betingelser, der fremgår af bilag 2 i bekendtgørelse om genanvendelse af restprodukter og jord til bygge- og anlægsarbejder. 6. Jord i kategori 3 må uden tilladelse genanvendes til bygge- og anlægsarbejder på de betingelser, der fremgår af bilag 3 i bekendtgørelse om genanvendelse af restprodukter og jord til bygge- og anlægsarbejde 7. Genanvendelse af jord i kategori 2 og 3 til bygge- og anlægsarbejder er betinget af: at afstanden til indvindingsanlæg for vandforsyning, hvortil der stilles krav om drikkevandskvalitet, er mindst 30m, at jorden anbringes over højeste grundvandsspejl, og at den udlagte jord er afgrænset med markeringsnet. 8 Faaborg-Midtfyn Kommune kan meddele dispensation fra reglerne om genanvendelsesbegrænsninger i bilag 2 og 3 i bekendtgørelse om genanvendelse af jord og restprodukter, hvis genanvendelsen er anlægsteknisk begrundet og miljømæssig forsvarlig. Kommunen kan gøre en dispensation betinget af, at nærmere angivne vilkår overholdes. 9. Jord, der ikke kan genanvendes skal deponeres. Kontrolkrav 10. Affaldsproducenten skal inden afsætning til genanvendelse lade jorden analysere ved repræsentative prøver efter retningslinierne i bilag 5 til Bekendtgørelse om genanvendelse af restprodukter og jord. 11. Analyser af jord og restprodukter skal udføres på et akkrediteret laboratorium. Deklaration 12. Affaldsproducenten skal inden jord afhændes til genanvendelse udarbejde en deklaration med oplysning om: Affaldsproducent, produktionssted samt typen af jord Den kategori som jorden tilhører Eventuel rensning med angivelse af den anvendte proces Den anvendte metode for prøveudtagning, anvendte udvaskningstest og analyseresultater. Tidspunkt for prøveudtagning og analyse samt analyselaboratorium oplyses. Deklarationen skal underskrives af affaldsproducenten og opbevares hos denne i 5 år. Deklarationen skal på forlangende udleveres til miljømyndighederne. Anmeldelsespligt

31 13. Opgravning af jord skal anmeldes til den kommune, hvor jorden opgraves. Anmeldelsen skal indeholde oplysninger om: Beliggenheden af opgravningspladsen Datoen for projektet påbegyndelse og afslutning. Mængde, typen af jord og kategorien af jord 14. Genanvendelse af jord i kategori 2 og 3 skal endvidere anmeldes til den kommune, hvor jorden agtes anvendt. Anmeldelsen skal indeholde oplysninger om: - Projektet beliggenhed. - Datoen for projektet påbegyndelse og afslutning. - Mængde, typen af jord og kategorien af jord, der agtes anvendt i projektet. - Dimensioner/tegninger af projektet. - Oversigtsplan med angivelse af berørte matr. nr., og placering i forhold til drikkevandsboringer og brønde, - samt vandløb, søer og havet. - Oplysninger om hvorvidt der vil ske udledning direkte eller via drænsystemer til vandløb, søer og havet. 15. Anmeldelsen skal være vedlagt den i punkt 12 omtalte deklaration. Opgravning 16. Opgravning og håndtering af jord i kategori 1 og 2 må iværksættes 4 uger efter anmeldelsen, medmindre Kommunen har gjort indsigelser. Sortering 17. Affaldsproducenten har pligt til at sortere jorden, så den er uden synligt indhold af andre typer affald. Indeholder jorden andet affald, f.eks. bygge- og anlægsaffald, der ikke kan frasorteres, henvises der til håndtering efter bestemmelserne for bygge- og anlægsaffald. 18. Allerede ved opgravningen bør jord sorteres med genanvendelse for øje og i forhold til såvel forureningskomponenter og forureningskoncentrationer som materialetekniske egenskaber (muld, sand, grus, ler m.v.). De materialetekniske egenskaber vil ofte være afgørende for mulig genanvendelse. 19. Det skal sikres, at forurenet jord ikke blandes med ren jord, f.eks. ved separat fjernelse af erkendte forurenede jordpartier. Oplagring 20. Kategori 1 jord kan oplagres på stedet for genanvendelse i op til 6 måneder regnet fra modtagelsen af første læs. 21. Kategori 2 og 3 jord kan oplagres på stedet for genanvendelse i 4 uger uden overdækning. Oplagring kan med tæt overdækning ske i op til 6 måneder regnet fra datoen for modtagelse af første læs. 22. Kommunalbestyrelsen kan i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder og oplag af restprodukter og jord, der medfører uhygiejniske forhold eller væsentlig forurening, give påbud om, at forureningen skal nedbringes jf. lov om miljøskyttelse 42. Ikrafttrædelse 23. Bestemmelserne træder i kraft den 1. januar 2007

32 BILAG 14 Særlige bestemmelser for emballageaffald af træ. (anvisningsordning) Gyldighedsområde 1. Bestemmelserne omfatter bortskaffelse og genanvendelse af alle former for emballagetræ, som er egnet til genanvendelse. 2. Bestemmelserne er gældende for alle erhvervsvirksomheder, forretninger, offentlige og private institutioner, m.v. 3. Emballageaffald af træ skal som minimum frasorteres såfremt affaldsproducenten frembringer mere end 1 tons af dette pr. måned. Behandling 4. Affaldet skal tilføres til et oparbejdningsanlæg der laver materialegenvinding. Anvendelse som brændsel er ikke at betragte som materialegenanvendelse. 5. Emballagetræ, der ikke kan genanvendes skal forbrændes, se særlige bestemmelser for forbrændingsegnet affald. Ikrafttræden 6. Bestemmelserne træder i kraft den 1. januar 2007

Lovtidende A 2010 Udgivet den 23. december 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 23. december 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 23. december 2010 21. december 2010. Nr. 1632. Bekendtgørelse om affald 1)2) I medfør af 7 b, 44, stk. 1, og 4-6, 45, stk. 2, 5 og 7, 45 a, 45 d, stk. 1 og 2, 46 a, stk. 1-3,

Læs mere

Bekendtgørelse om håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (Elskrotbekendtgørelsen) 1

Bekendtgørelse om håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (Elskrotbekendtgørelsen) 1 Bekendtgørelse om håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (Elskrotbekendtgørelsen) 1 I medfør af 9 i, stk. 2, 9 j, stk. 2, 9 k, 9 l, stk. 1-3 og 4 9 m, 9 n, stk. 1-6, 9 o, 9 z, stk. 2,

Læs mere

Roskilde Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

Roskilde Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende Roskilde Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Ordninger 6 5 Pligter og rettigheder 6 6 Tilsyn 8 7 Gebyrer 8 8 Klage

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 31. december 2011. Bekendtgørelse om affald 1)2) 12. december 2011. Nr. 1415.

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 31. december 2011. Bekendtgørelse om affald 1)2) 12. december 2011. Nr. 1415. Lovtidende A 2011 Udgivet den 31. december 2011 12. december 2011. Nr. 1415. Bekendtgørelse om affald 1)2) I medfør af 7 b, 44, stk. 1 og 4-6, 45, stk. 2, 5 og 7, 45 a, 45 d, stk. 1 og 2, 46 a, stk. 1-3,

Læs mere

Hvidovre Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD OKTOBER 2011 UDKAST

Hvidovre Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD OKTOBER 2011 UDKAST Hvidovre Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD OKTOBER 2011 UDKAST 1 INDHOLD 1 Formål m.v.... 4 2 Lovgrundlag... 4 3 Definitioner... 4 4 Registrering af udenlandske virksomheder... 7 5 Gebyrer... 7 6 Klage

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 19. januar 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 19. januar 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 19. januar 2010 13. januar 2010. Nr. 48. Bekendtgørelse om affald 1) I medfør af 7 b, 44, stk. 1, og 4-6, 45, stk. 2, 5 og 7, 45 a, 45 d, stk. 1 og 2, 46 a, stk. 1-3, 46 b,

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Faaborg-Midtfyn Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Faaborg-Midtfyn Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 15-08-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2

Læs mere

10 KØGE BUGT MOTOR- VEJEN 1052 GREVE S - SOLRØD S

10 KØGE BUGT MOTOR- VEJEN 1052 GREVE S - SOLRØD S Vejdirektoratet Rapport 29-03-2012, rev. 30-10-2012 10 KØGE BUGT MOTOR- VEJEN 1052 GREVE S - SOLRØD S AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN GREVE OG SOLRØD KOMMUNER OKTOBER 2012 AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN GREVE OG SOLRØD

Læs mere

Bornholms Regionskommunes. Regulativ for husholdningsaffald

Bornholms Regionskommunes. Regulativ for husholdningsaffald Bornholms Regionskommunes Regulativ for husholdningsaffald Indhold: I. Generel del... 2 1 Formål... 2 2 Lovgrundlag... 2 3 Definitioner... 2 4 Ordninger... 5 5 Pligter og rettigheder... 5 6 Tilsyn... 6

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 23. december 2011

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 23. december 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 23. december 2011 12. december 2011. Nr. 1296. Bekendtgørelse om markedsføring af elektrisk og elektronisk udstyr samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald

Regulativ for husholdningsaffald Regulativ for husholdningsaffald Hjørring Kommune Miljø- og Naturkontoret Regulativ for husholdningsaffald Hjørring Kommune Indholdsfortegnelse: side 1 Formål..........................................................................

Læs mere

retsinformation.dk - BEK nr 362 af 06/04/2010 Oversigt (indholdsfortegnelse)

retsinformation.dk - BEK nr 362 af 06/04/2010 Oversigt (indholdsfortegnelse) Page 1 of 16 BEK nr 362 af 06/04/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 10-04-2010 Miljøministeriet Senere ændringer til forskriften BEK nr 366 af 06/04/2010 BEK nr 367 af 06/04/2010 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Regulativ for husholdningsaffald

Faaborg-Midtfyn Kommune. Regulativ for husholdningsaffald Faaborg-Midtfyn Kommune Regulativ for husholdningsaffald Maj 2007 Faaborg-Midtfyn Kommune Regulativ for husholdningsaffald Maj 2007 Ref 06727030 J00046-4-KATN Version 4 Dato 2007-06-24 Udarbejdet af KATN

Læs mere

Skanderborg Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Skanderborg Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Skanderborg Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 01-05-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

Hvidovre Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Hvidovre Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Hvidovre Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Udkast AUGUST 2011 1 INDHOLD 1 Formål... 7 2 Lovgrundlag... 7 3 Definitioner... 7 4 Gebyrer... 9 5 Klage m.v.... 10 6 Overtrædelse og straf... 10 7 Bemyndigelse...

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Regulativ for husholdningsaffald

Faaborg-Midtfyn Kommune. Regulativ for husholdningsaffald Faaborg-Midtfyn Kommune Regulativ for husholdningsaffald August 2007 Faaborg-Midtfyn Kommune Regulativ for husholdningsaffald August 2007 Ref 06727030 J00046-5-KATN Version 5 Dato 2007-08-16 Udarbejdet

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Regulativ for husholdningsaffald

Faaborg-Midtfyn Kommune. Regulativ for husholdningsaffald Faaborg-Midtfyn Kommune Regulativ for husholdningsaffald August 2007 Faaborg-Midtfyn Kommune Regulativ for husholdningsaffald August 2007 Ref 06727030 J00046-5-KATN Version 5 Dato 2007-08-16 Udarbejdet

Læs mere

Glostrup Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Glostrup Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Glostrup Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 15-03-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

Skive Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Skive Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Skive Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 09-08-2013 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Hillerød Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Hillerød Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Hillerød Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2014 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Regulativ for flytning af overskudsjord. i Esbjerg Kommune. Regulativ gældende pr. 19.09.2012 - 1 -

Regulativ for flytning af overskudsjord. i Esbjerg Kommune. Regulativ gældende pr. 19.09.2012 - 1 - Regulativ for flytning af overskudsjord i Esbjerg Kommune - 1 - Regulativ for flytning af overskudsjord i Esbjerg Kommune 1. Formål Formålet med regulativet er at sikre, at håndtering og flytning af overskudsjord

Læs mere

REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD 1 INDHOLDSFORTEGNELSE I GENEREL DEL 1 Formål 3 2 Lovgrundlag 3 3 Regulativets gyldighedsområde 3 4 Definitioner 4 5 Pligter og rettigheder 5 6 Opbevaring af affald 6 7

Læs mere

Jordstyringsregulativ

Jordstyringsregulativ Jordstyringsregulativ Silkeborg Kommune April 2011 I Generel del 1 Formål m.v. Formålet med dette regulativ er: At fastsætte regler om de kommunale affaldsordningers omfang og tilrettelæggelse m.v., jf.

Læs mere

Jordregulativ for Hillerød Kommune

Jordregulativ for Hillerød Kommune Jordregulativ for Hillerød Kommune Indholdsfortegnelse Kapitel 1 formål, lovgrundlag m.v. 1.1 Formål 1.2 Lovgrundlag 1.3 Definitioner 1.4 Gyldigheds- og anvendelsesområde Kapitel 2 - affaldshåndtering

Læs mere

Indsamling af papir og pap til genanvendelse fra virksomheder

Indsamling af papir og pap til genanvendelse fra virksomheder Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 3 2002 Indsamling af papir og pap til genanvendelse fra virksomheder Et arbejdsredskab til kommunerne til at planlægge, justere og effektivisere anvisnings- og indsamlingsordninger

Læs mere

REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD I EGEDAL KOMMUNE

REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD I EGEDAL KOMMUNE REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD I EGEDAL KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL... 3 2 LOVGRUNDLAG... 3 3 DEFINITIONER... 3 4 GEBYRER... 3 5 KLAGE... 4 6 OVERTRÆDELSE OG STRAF... 4 7 BEMYNDIGELSE... 4 8

Læs mere

Mariagerfjord Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Mariagerfjord Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Mariagerfjord Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 07-02-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Aabenraa Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

Aabenraa Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende Aabenraa Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8

Læs mere

Struer Kommune Regulativ for husholdningsaffald

Struer Kommune Regulativ for husholdningsaffald Struer Kommune Regulativ for husholdningsaffald Forslag 18. oktober 2011 Rød tekst: Obligatorisk tekst, jf. affaldsbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 224 af 7. marts 2011 1 Formål...3 2 Lovgrundlag...3

Læs mere

(EFT L 37 af 13.2.2003, s. 24) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/108/EFaf 8. december 2003

(EFT L 37 af 13.2.2003, s. 24) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/108/EFaf 8. december 2003 2002L0096 DA 31.12.2003 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2002/96/EF af 27. januar 2003 om

Læs mere