Frivilligt Grønt Regnskab for perioden Holbæk Forsyning A/S Side 2 af 110

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frivilligt Grønt Regnskab for perioden 2010-2014- Holbæk Forsyning A/S Side 2 af 110"

Transkript

1

2 Frivilligt Grønt Regnskab for perioden Holbæk Forsyning A/S Side 2 af 110 INDHOLD Præsentation... 3 Ledelsesberetning... 3 Visioner for miljø og klima... 6 Miljømål... 6 Formål... 7 Samlet CO 2 miljøregnskab... 8 Basisoplysninger Holbæk Affald A/S Holbæk Spildevand A/S Holbæk Vand A/S Jyderup Varme A/S St. Merløse Varme A/S

3 Frivilligt Grønt Regnskab for perioden Holbæk Forsyning A/S Side 3 af 110 Præsentation Holbæk Forsyning A/S er et Holdingselskab med seks underliggende selskaber: Holbæk Service A/S, Holbæk Affald A/S, Holbæk Vand A/S, Holbæk Spildevand A/S, Jyderup Varme A/S og St. Merløse Varme A/S. Samlet har Holbæk Forsyning A/S ca. 75 ansatte, inklusiv en samlet administration, som er beliggende på Tåstrup Møllevej 5, 4300 Holbæk. Selskaberne har samme direktør og virksomhederne er selskabsretligt organiseret som det fremgår af nedenstående figur. Holbæk Forsyning A/S Holbæk Affald A/S St. Merløse Varme A/S Jyderup Varme A/S Holbæk Service A/S Holbæk Spildevand A/S Holbæk Vand A/S Ledelsesberetning Produktion og CO 2 -emission Det er i 2014 lykkedes Holbæk Forsyning A/S at nedsætte den samlede CO 2 -emission fra virksomhederne med tons CO 2 set i forhold til Selskabernes samlede CO 2 -emission var i 2014 på tons. Holbæk Affald A/S Holbæk Affald A/S har i 2014 samlet set udledt 35,8 tons mindre CO 2 end i På Indsamling af dagrenovation er der en reduktion på 44 tons CO 2 som hovedsaligt ligger i brændstofforbruget til indsamling af rest- og bioaffald. På driften af Genbrugspladserne er CO 2 udledningen steget med 8,2 ton, som kan henføres et lidt højere elforbrug på Holbæk Genbrugsplads. Merforbruget skyldes, at fraktionen stort brændbart ikke benyttes mere, og at alt brændbart afleveres som småt brændbart som komprimeres direkte på pladsen. Fordelen ved brug af komprimatorcontainere er, at der bliver mindre antal kørsler med renovatørens lastbiler og derved også en CO 2 besparelse. Holbæk Affald A/S har ikke haft mulighed for at medtage denne besparelse på kørsler, så de er ikke medregnet i den samlede CO 2 udledning. Holbæk Spildevand A/S Holbæk Spildevand A/S har reduceret udledningerne af CO 2 på driften af renseanlæggene som skal ses i lyset af mindre spildevandsbehandling. Samlet set er der en reduktion på 178 tons CO 2. Pumpestationernes elforbrug er skønnet, da forbrugsoplysninger fra leverandøren er fejlbehæftede. Derfor er der her et forbehold for den beregnede besparelse. Holbæk Vand A/S Holbæk Vand A/S har i 2014 udledt 66 tons mere CO 2 end året før. Den større udledning kan henføres til rengøring af rentvandsbeholderen på Søndre Vandværk samt større udpumpede mængder samlet set på vandområdet.

4 Frivilligt Grønt Regnskab for perioden Holbæk Forsyning A/S Side 4 af 110 Jyderup Varme A/S Den store CO 2 reduktion står Jyderup Varme A/S for med hele tons lavere udledning end året før. Det skyldes en mindre varmeproduktion som følge af de milde efterårs- og vintermåneder. Der har samtidig været en mindre elproduktion grundet mindre gunstige markedsbetingelser for salg af elektricitet. St. Merløse Varme A/S St. Merløse Varme A/S har også reduceret udledningen af CO 2 med 46 tons, som kan henføres de milde efterårs- og vintermåneder og en direkte omstilling af værkets driftsprocesser. Generelt status på indsatsområder i 2014 ISO-certificeret Alle selskaber under Holbæk Forsyning A/S er certificeret efter ISO 9001 standarden for kvalitetsledelse. Vandselskabet Holbæk Vand A/S er tillige certificeret efter fødevaresikkerhedsstandarden ISO Certificeringerne sikrer procedurer og opfølgning på alle centrale processer, herunder miljøkritiske processer. I forlængelse af dette arbejde er Holbæk Forsyning A/S påbegyndt udarbejdelse af standarder efter miljøledelsesstandarden ISO med retning mod en mulig certificering. Symbiosesamarbejde I 2014 har der været fokus på industrielt symbiosesamarbejde. Der er tale om en industriel symbiose, når én virksomheds restprodukt bliver til en anden virksomheds ressource. Projektet, som sker i samarbejde med flere lokale virksomheder, modtog i 2014 blandt andet tilsagn om støtte på 3.2 mio. kr. fra Miljøstyrelsens MUDP program til et projekt, som løber de næste to år. Besøgstjenesten Besøgstjenesten, som omhandler alle forsyningsenhederne i Holbæk Forsyning A/S, er blevet godt besøgt i Besøgstjenesten er målrettet klassetrin, men alle er velkomne uanset alder. Specielt affaldsforløbet har været populært med besøg af en del børnehaver og 0. klasser. Affaldshåndteringen fylder mere og mere på skoleskemaet, hvorfor mange lærere benytter sig af tilbuddet og tager deres elever på udflugt til Holbæk Affald A/S. Her lærer børnene bl.a. om, hvorfor man ikke må smide affald i naturen, og hvorfor det er vigtigt at sortere sit affald korrekt, så det kan blive til en ressource. Affald På affaldsområdet er der konstateret stigende affaldsmængder modtaget på genbrugspladserne, mens der på indsamlingsordningerne er sket et lille fald, hvilket er forventeligt, da affaldsmængderne er konjunkturbestemte. Det kan imidlertid også være et udtryk for en samfundstendens i retning af øget direkte genbrug. En del af Genbrugspladsernes øgede mængder kan også forklares med, at der har været store efterårsstorme i både 2013 og Dette kan begrundes med, at det hovedsaligt er på bygge- og haveaffaldet de største stigninger kan ses. Husstandsindsamling af plast og metal hos de enkle hustande, har i 2014 kørt som et forsøg hos et begrænset antal hustande. I 2015 indføres denne indsamlingsordning i hele kommunen. Tysinge renseanlæg Anlægsfornyelsen af Tysinge renseanlæg har efter et fuldt driftsår givet den forventede miljøgevinst på energiforbruget. Renseanlægget har i 2014 samlet set haft en reduktion på 32 tons udledt CO 2. Det nye anlægs kapacitet til at rense større mængder spildevand har samtidig gjort det muligt at lukke et antal mindre, ineffektive anlæg.

5 Frivilligt Grønt Regnskab for perioden Holbæk Forsyning A/S Side 5 af 110 Varmværket i St. Merløse St. Merløse Varme A/S har i 2014 reduceret elforbruget med 33 % som bl.a. kan henføres direkte til en bevidst indstilling af værkets processer. Det vil sige, at der kun køres med de eldrevne motorer og snegle i den nødvendige udstrækning. Der er bl.a. sket en reduktion på cirkulering af vandet som drives af 2 store eldrevne motorer. Varmeplan Holbæk Forsyning A/S startede i 2014 et partnerskab med Holbæk kommune om udviklingen af en varmeplan for Holbæk Kommune. Ved at deltage i arbejdet, opnår Holbæk Forsyning A/S, et væsentligt højere vidensniveau om både teknologiske muligheder og forretningsmuligheder på varmemarkedet, ligesom projektet naturligt giver et overblik over muligheder i forbindelse med Holbæk Kommunes udvikling af varmeområdet. Vand Det er lykkedes at få løst et årelangt problem med et for højt niveau af ammonium ab værk på begge Holbæk Vand A/S vandværker. Løsningen, hvor der blandt andet bliver tilsat sporstoffer, blev udviklet i samarbejde med Krüger A/S og DTU, som vil søge at få patenteret metoden, da problemet med ammonium er udbredt i resten af landet. Allerede ved testmålinger i slutningen af 2013 holdt værket sig indenfor de tilladte grænseværdier, hvilket efterfølgende er bekræftet ved officielle målinger i Forsyningssamarbejde Holbæk Forsyning A/S ejere har besluttet at tilvejebringe et grundlag for et formelt forsyningssamarbejde mellem Holbæk Forsyning A/S, Roskilde Forsyning A/S og Lejre Forsyning A/S. Arbejdet blev startet i august Rammerne for forsyningssamarbejdet skal forelægges ejerne til beslutning i Status på indsatsområder 2014 og indsatsområder fremgår mere detaljeret i nærværende regnskab under de enkle selskaber.

6 Frivilligt Grønt Regnskab for perioden Holbæk Forsyning A/S Side 6 af 110 Visioner for miljø og klima Miljø er en del af Holbæk Forsyning A/S vision og det er en virksomhedsambition, at det fremadrettede fokus på miljø især skal tage sigte på at reducere ressourceforbruget. Konkret vil det betyde, at Holbæk Forsyning A/S, udover at fokusere på hvordan opgaver løses bedst og billigst, også skal sikre at det sker med mindst muligt energi- og ressourceforbrug. Den overordnede visionssætning på området er meget mere miljø og klima, og udgangspunktet er en forretningsmæssig etisk adfærd, hvor der udvises respekt for sundhed, miljø og klima. Det betyder, at selskaberne skal iagttage en række grundprincipper, der skal sikre at de løbende lever op til visionen. Grundprincipper: at selskaberne hvert år udarbejder en status- og resultatopgørelse for alle planlagte indsatområder inden for miljø og klima. Og bruger målingerne aktivt til at iværksætte løsninger, der kan nedbringe energi- og ressourceforbruget. at der arbejdes løbende med at optimere processerne i driften, så kemikalie- og energiforbrug minimeres, og derved blandt andet nedsætte selskabernes CO 2 belastninger. at der i nye spildevandsprojekter indtænkes klimatilpasninger og løsninger, som skal fremtidssikre ledningssystemerne til at modstå forventede klimaændringer. at der af hensyn til arbejdsmiljøudviklingen sker en kortlægning af arbejdsfunktioner og steder. Kortlægningen skal synliggøre hvor der kan opstå risiko for arbejdsulykker eller nærved-ulykker. Formålet er at forebygge arbejdsulykker og uhensigtsmæssige arbejdsrutiner. at der ved renoveringer samt opførelser af nye anlæg og bygninger altid vil blive regnet på afledte miljøgevinster, hvor det er relevant. Og at der ved alle nye anlæg er fokus på at opnå en samlet reduktion af energi- og ressourceforbrug. Miljømål Holbæk Forsyning A/S har et overordnet mål for miljø- og energioptimeringer gældende for alle forsyningsselskaberne: CO 2 -emissioner reduceres med 15 % frem til år 2020 (basisår 2014).

7 Frivilligt Grønt Regnskab for perioden Holbæk Forsyning A/S Side 7 af 110 Formål Holbæk Forsyning A/S har valgt at udarbejde et frivilligt grønt regnskab for at orientere ejere, kunder, samarbejdspartnere og andre interessenter om selskabets miljøpåvirkninger og miljøindsatser. Det grønne regnskab rummer en overordnet redegørelse for de væsentligste ind-og udgående stoffer i de enkelte selskabers processer. Herudover afrapporteres de vigtigste ressource- og miljøindsatser. De indgående stoffer omfatter forbrug af råvarer, energi, vand, hjælpestoffer. De udgående stoffer omhandler art og mængder af stoffer der forlader processerne i form af produkter, emissioner og affald. Der er tale om et frivilligt grønt regnskab, hvilket vil sige at Holbæk Forsyning A/S ikke indberetter miljødata i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse om visse listevirksomheders pligt til at udarbejde grønt regnskab (BEK nr af 14. december 2006). Ingen af selskaberne under Holbæk Forsyning A/S er i dag omfattet af denne bekendtgørelse. Det grønne regnskab bliver offentliggjort på Holbæk Forsyning A/S hjemmeside og er en del af Holbæk Forsyning A/S strategi indenfor klima og miljø.

8 Frivilligt Grønt Regnskab for perioden Holbæk Forsyning A/S Side 8 af 110 Samlet CO 2 miljøregnskab Datanøjagtighed CO 2 -kortlægninger er opgjort med forskellig datanøjagtighed afhængigt af hvilke data, der umiddelbart findes tilgængelige, og hvilke ressourcer, der er til indsamling af disse. Datadetaljeringsniveauet er foretaget på samme pålidelige niveau som ved tidligere kortlægninger. Der er i nærværende regnskab korrigeret på nogle få data fra tidligere år, som var fundet fejlbehæftede. Miljømål Holbæk Forsyning A/S har et overordnet mål for miljø- og energioptimeringer gældende for alle forsyningsselskaberne: CO 2 -Emissioner reduceres med 15 % frem til år 2020 (basisår 2014). Samlet miljøregnskab for hele Holbæk Forsyning A/S Den samlede CO 2 -emission fra alle selskaber under Holbæk Forsyning A/S er opgjort i nedenstående tabeller. Data på udledning af CO 2 fra egen EL-produktion er opgjort særskilt, da denne produktion er uafhængig af den nødvendige aktivitet af varmeproduktion og spildevandsbehandling. Derved giver CO 2 beregningerne et mere reelt billede af hvor selskaberne bør fokusere på reduceringer. Den væsentligste årsag til faldet i CO 2 -udledninger i 2014 er Varmeværkernes mindre produktion af MWh varmeproduktion og en omstilling af processerne på St. Merløse, samt El besparelsen på Tysinge renseanlæg. Samlet CO 2 udledning ex. El-produktion Holbæk Affald A/S Genbrug Holbæk Affald A/S Dagrenovation tons tons Holbæk Spildevand A/S tons *2.772 *2.609 *2.675 *2.719 *2.540 Holbæk Vand A/S tons Jyderup Varme A/S tons *6.266 *5.535 *5.499 *5.564 *5.182 St. Merløse Varme A/S tons Totale Samlede CO 2 udledning tons *udledningsmængden er netto da udledning fra egen EL- produktion er opgjort særskilt længere nede.. Tons Samlet CO2-emissioner opgjort i tons for for alle selskaber under Holbæk Forsyning A/S Udviklingen af den samlede CO 2 -udledning fra hele Holbæk Forsyning A/S fra er illustreret i ovenstående diagram data er ex. El-produktion.

9 Frivilligt Grønt Regnskab for perioden Holbæk Forsyning A/S Side 9 af 110 Samlet CO 2 udledning på egen produktion af EL Holbæk Renseanlæg tons Jyderup Varmeværk tons Hvis Jyderup Varmeværk A/S vælger at producerer El, er Værket forpligtiget til at levere den producerede strøm til et fælles net. Det er markedspriserne, som er det styrene element for, hvornår det bedst kan betale sig producere og sælgestrøm på net-markedet. CO 2 emissioner beregnet på behandlet enhed for hvert selskab Det er en væsentlig faktor i CO 2 -regnskabet, at CO 2 -emissioner bliver holdt op mod selskabernes producerede produktenhed. Nedenstående tabel viser hvor mange kg CO 2 der udledes for en behandlet enhed opgjort for hvert selskab. CO 2 udledning beregnet på behandlet/produktion af enhed Holbæk Affald A/S (Genbrug) Holbæk Affald A/S (Dagrenovation) Målepunkt kg kg kg kg kg CO 2/tons 2,11 1,90 2,03 1,26 1,42 CO 2/tons 30,23 34,31 31,20 37,31 32,59 Holbæk Spildevand A/S CO 2/m 3 0,36 0,34 0,41 0,40 0,39 Holbæk Vand A/S CO 2/m 3 0,36 0,36 1,20 0,39 0,41 Jyderup Varme A/S Varmeproduktion CO 2/MWh 183,22 187,48 183,20 183,07 202,62 St. Merløse Varme A/S CO 2/MWh 42,69 52,79 63,42 11,21 9,19 Ovenstående skema beregnet på enhed skal fra 2015 benyttes til at følge de reducerede CO 2 -udledninger i forhold til målsætningen om en reduktion på 15 % frem til år Felterne med rød markering viser hvor CO 2 udledningerne er steget set i forhold til Derfor vil der i 2015 være skærpet fokus på reduceringen af CO 2 udledninger på netop disse enheder. Indsatsområderne er nærmere beskrevet inde i regnskabet under de enkle selskaber.

10 Frivilligt Grønt Regnskab for perioden Holbæk Forsyning A/S Side 10 af 110 Holbæk Affald A/S Genbrugspladserne Der er i 2014 modtaget tons affald. Set i forhold til 2013 svarer det til en lille stigning på ca. 7%. De modtagne affaldsmængder er fordelt på følgende behandlingstyper. Genanvendelse 76,8% Nyttiggørelse 19,9% Deponi 2,8% Farligt affald 0,5% CO 2 -regnskabet for 2014 er udelukkende beregnet på drift af pladserne og viser, at den samlede CO 2 - emission er steget med ca. 8,2 tons i forhold til året før. Det skyldes primært merforbrug af el på Holbæk Genbrugsplads. Det har ikke været muligt at fremskaffe dieselforbrug og derved beregne CO 2 -emissior for transportørens kørsel med containere samt CO 2 -emissioner fra slutmodtagerne. Dagrenovation Der er i 2014 indsamlet tons affald. Set i forhold til 2013 er det til et lille fald svarende til ca. 2%. De indsamlede affaldsmængder er fordelt på følgende affaldstyper. Restaffald 59,40% Bioaffald 16,53% Papir 16,39% Glas 7,51% Batterier 0,02% Plast 0,09% Metal 0,07% CO 2 -regnskabet for 2014 viser, at den samlede CO 2 -emission er faldet med ca. 44 tons sammenlignet med året før. Det skyldes primært et mindre forbrug af brændstof på indsamling af rest-og bioaffald. Det har ikke været muligt at fremskaffe dieselforbruget og derved beregne CO 2 -emissioner for transportørens indsamling af storskrald og haveaffald. Holbæk Spildevand A/S Der er i 2014 behandlet m 3 spildevand. Set i forhold til 2013 svarer det til ca. 6 % mindre spildevand, som er blevet renset i CO 2 -regnskabet for 2014 viser, at den samlede CO 2 -emission er faldet med ca. 179 tons sammenlignet med året før, som svarer til ca. 7% mindre end i forhold til Det er hovedsaligt mindre mængder af renset spildevand som udløser faldet i CO 2 -udledning. Samtidig er der på det nye renseanlæg i Tysinge en reel besparelse på elforbruget på kwh. Det er selvom anlægget har behandlet m 3 mere spildevand i 2014 end året før. Elforbruget for 2014 på det nye Tysinge renseanlæg er reduceret med 33 % sammenlignet med år Holbæk Vand A/S Der er i 2014 oppumpet m 3 Set i forhold til 2013 svarer det til en stigning på 11%. CO 2 -regnskabet for 2014 viser, at den samlede CO 2 -emission er steget ca. 66 tons sammenlignet med året før, hvilket svarer til en stigning på ca. 15% i forhold til Det er hovedsaligt elforbruget, som udløser den større CO 2 -udledning. Årsagen er, at Søndre Vandværk har fået renset og spulet rentvandstanken samt en større mængde udpumpet vandmængde end året før.

11 Frivilligt Grønt Regnskab for perioden Holbæk Forsyning A/S Side 11 af 110 Jyderup Varme A/S Der er i 2014 produceret MWh. Set i forhold til året før, er det et fald på MWh svarende til et fald i varmeproduktionen på 16%. El-produktionen til videre salg er tilsvarende faldet med hele 56%. CO 2 -regnskabet for 2014 viser, at den samlede CO 2 -emission er faldet med ca tons inkl. Elproduktion sammenlignet med året før. Den store besparelse på CO 2 -udledningen er ikke udtryk for en ændret driftsproces - men for det milde vejr i efteråret og vinteren 2014 samt en mindre EL-produktion. St.Merløse Varme A/S Der er i 2014 produceret MWh. Set i forhold til året før, er det et fald på MWh svarende til et fald i varmeproduktionen på 18%. CO 2 -regnskabet for 2014 viser, at den samlede CO 2 -emission er faldet med ca. 46 tons sammenlignet med året før. Den store besparelse på CO 2 -udledningen er et udtryk for omstillinger i værkes driftsprocesser og de milde efterårs-og vintermåneder i 2014.

12 Frivilligt Grønt Regnskab for perioden Holbæk Forsyning A/S Side 12 af 110 Basisoplysninger Organisationen Holbæk Forsyning A/S er opdelt i syv aktieselskaber - ejet 100 % af Holbæk Kommune - med Holbæk Forsyning Holding A/S som moderselskab. Der er sammensat tre bestyrelser, som varetager hver deres selskaber. Bestyrelsesmedlemmer udpeget af generalforsamlingen indgår i alle bestyrelser. Navn: Holbæk Forsyning A/S Adm. adresse: Tåstrup Møllevej Holbæk Telefon: Web adresse: Selskabets ejer: Tilsynsmyndighed: Bestyrelsesmedlemmer udpeget af generalforsamlingen: Holbæk Kommune Holbæk Kommune Klima og Miljø Telefon: Bestyrelsesformand: John Harpøth Kontakt: Næstformand: Steen Klink Medlem: Mogens Jensen Medlem: Christian Ahlefeldt-Laurvig Bestyrelsesmedlemmer valgt af medarbejderne: (Holbæk Forsyning Holding A/S og Holbæk Service A/S) Medlem: Søren Jensen Medarbejderrepræsentant: Anni Pinnerup Axelsen Medarbejderrepræsentant: Mette Hauge Jørgensen Medarbejderrepræsentant: Leif Ordrup Pedersen Bestyrelsesmedlemmer valgt af kunderne: (Holbæk Vand A/S og Holbæk Spildevand A/S) Kunderepræsentant: Ernst Ekegren Kunderepræsentant: Johnny Gybel Tegningsberettiget i samtlige selskaber: Bestyrelsesformand John Harpøth Adm. direktør Susan Münster eller bestyrelsesformanden og et bestyrelsesmedlem i forening eller bestyrelsens næstformand og direktøren i forening. Certificeret DS/ISO : 2013 Certificeret DS/ISO 9 001:2013

13 Frivilligt Grønt Regnskab for perioden Holbæk Forsyning A/S Side 13 af 110 Holbæk Affald A/S Foruden storskrald og haveaffald vil kunder i Holbæk kommune fremover få afhentet ni forskellige affaldstyper. Udgiver: Holbæk Affald A/S Tåstrup Møllevej Holbæk Udgivelse: Maj 2015 Titel: Formål: Godkendelse: Frivilligt Grønt Regnskab for Holbæk Affald A/S. Nærværende grønne regnskab er udarbejdet for perioden og offentliggøres både internt og eksternt via hjemmesiden. Bestyrelsen for Holbæk Affald A/S godkendte nærværende grønne regnskab den 4. maj Regnskabet er en præsentation af aktiviteter og væsentlige miljødata i Selskabet Holbæk Affald A/S.

14 Frivilligt Grønt Regnskab for perioden Holbæk Forsyning A/S Side 14 af 110 Status på indsatsområder 2014 Der har i 2014 været en sorteringsoptimering i flere af kommunens boligselskaber. Optimeringen har været gennemført i tæt samarbejde med afdelingsbestyrelser, viceværter og beboerrepræsentanter. Indsatsen gik ud på at forøge mængden af det organiske husholdningsaffald (bioaffald) og derved minimere mængden af det brændbare restaffald. Indsatserne blev foretaget i dialog og tæt samarbejde med udgangspunkt i de lokale forhold, hvilket betød, at der blev valgt forskellige strategier, alt efter hvilke konkrete problemer og udfordringer de enkle boligselskaber havde. Det blev en kombination af bedre indsamlingsudstyr og en høj sorteringsinformation. Holbæk Affald A/S har siden december 2013 kørt et affaldsforsøg med indsamling af bioaffald i en særlig køkkenspand med dertilhørende bioposer lavet af nedbrydelig majsstivelse. Forsøget skulle afdække fordele og ulemper. Forsøget blev efterfølgende evalueret af kunderne, som var meget villige til at dele deres erfaringer. Kunderne havde mange gode forslag til, hvordan indsamlingsforsøget kunne forbedres. Det var ikke alle kunder, der var lige begejstrede for det udleverede indsamlingsmateriel, men fælles for alle kunder var, at de var meget engagerede i, at dele både de gode og dårlige erfaringer med forsøget. Mange roste initiativet og gav udtryk for, at de gerne vil bruge tid og ressourcer på at sortere mere i fremtiden. Forsøg med bioaffald indsamlet i majspose (biopose) Allerede i 2013 blev der startet et forsøg med indsamling af plast og metal hos ca kunder. Forsøget skulle vise, om det var praktisk og økonomisk muligt at hente endnu flere affaldstyper hos kunderne. Forsøget har vist, at kunderne har taget godt imod ordningen og der ad den vej kan indsamles og genanvendes store mængder plastaffald.

15 Frivilligt Grønt Regnskab for perioden Holbæk Forsyning A/S Side 15 af 110 Fra februar 2013 til maj 2014 blev der i alt indsamlet kg plastaffald, hvilket svarer til 17,3 kg plastaffald per husstand om året. Det vurderes derfor, at der er et potentiale på 15 kg plastaffald per husstand om året, såfremt den eksisterende indsamlingsordning udvides med en todelt beholder til plast og metal. Samtidig med forsøget med plast og metal lavede Holbæk Affald A/S et forsøg med at give ca kunder lov til at lægge småt papemballage i papirbeholderen. Det har givet en viden om, hvor meget papemballage Holbæk Affald A/S kunder har og om det er praktisk muligt at indsamle og afsætte pap sammen med papiret. Ordningen med indsamling af småt papemballage er efterfølgende blevet gjort permanent og dækker alle husstande fra oktober Der er blevet oprettet en besøgstjeneste, som omhandler alle forsyningsenhederne i Holbæk Forsyning A/S. Besøgstjenesten er målrettet klassetrin, men alle er velkomne uanset alder. Specielt affaldsforløbet har været populært med besøg af en del børnehaver og 0. klasser. Affaldshåndteringen fylder mere og mere på skoleskemaet, hvorfor mange lærer benytter sig af tilbuddet, og tager deres elever på udflugt til Holbæk Affald A/S. Her lærer børnene om, hvorfor man ikke må smide affald i naturen, og hvorfor det er vigtigt at sortere sit affald korrekt, så det kan blive til en ressource. Holbæk Affald A/S har i 2014 haft fokus på et industrielt symbiosesamarbejde. Der er tale om en industriel symbiose, når én virksomheds restprodukt bliver til en anden virksomheds ressource. På genbrugspladserne indsamles der mange forskellige restfraktioner, som fx træ, plastik, metal, glas og haveaffald. Allerede i dag har Holbæk Affald A/S blandt andet indgående et symbiosesamarbejde med virksomheder, som kan anvende genbrugsplast i deres produktion. Projektet, som sker i samarbejde med flere lokale virksomheder, modtog i 2014 tilsagn om støtte på 3,2 mio. kr. fra Miljøstyrelsens MUDP program og forventes at løbe over de næste to år. På genbrugspladserne er der blevet indført nye fraktioner som sendes til genanvendelse, herunder blandt andet kabler/ledninger, plastmøbler og hård plast. Det er en miljøøkonomisk gevinst for Holbæk Affald A/S, når fraktionerne bliver genanvendt i stedet for at blive sendt til forbrænding. Rent træ blev i 2013 indført som en særskilt fraktion på genbrugspladserne og status viser, at der allerede i 2014 blev modtaget næsten tons rent træ til genanvendelse. En af de store indsatser i 2014 var igangsættelse af en total renovering af Tornved Genbrugsplads. Renoveringen af pladsen begyndte i slutningen af 2014 og forventes færdig i foråret Pladsen vil blive mere hensigtsmæssigt indrettet, hvilket giver mulighed for flere kunder på pladsen samtidig. Desuden er det nye genbrugspladsdesign fleksibelt i forhold til at tilføje nye affaldsfraktioner i takt med, at der kommer nye afsætningsmuligheder. Dette forventes at øge genanvendelsesprocenten. For at minimere CO 2 udledninger fra elforbruget, bliver den nye mandskabsbygning monteret med solceller på tagarealet. Affald A/S overgik i oktober 2014 til ny kontrakt på indsamlingsordningen og i januar 2015 på kørsel fra genbrugspladserne. Den nye kontrakt på indsamlingsordningen er baseret på et minimumskrav til skraldebilerne på EURO 6 motor og en anden kørselsplanlægning. Der køres med små satellitbiler ude i distrikterne, som indsamler affaldet direkte hos kunderne. Efterfølgende omlaster de små skraldebiler affaldet til store moderbiler. Det vil sige, at de store skraldebiler kun kører til modtageranlæggende. Derved minimeres kørsel med de helt store skraldebiler i byområderne.

16 Frivilligt Grønt Regnskab for perioden Holbæk Forsyning A/S Side 16 af 110 Indsatsområder i Holbæk Affald A/S arbejder hele tiden på at optimere de nuværende affaldsordninger, samtidigt med at der arbejdes ud fra miljøministerens affaldsstrategi Danmark uden affald. Der er med støtte fra Erhvervsstyrelsen igangsat et forprojekt til et symbiosesamarbejde mellem partnerne Holbæk Affald A/S, Global Byggeservice A/S, Dana Lim A/S og Johannes Fog A/S. Formålet med projektet er at afklare, om det er muligt at genanvende trykimprægneret træ indsamlet på Holbæk Affald A/S genbrugspladser til nye byggematerialer. Der skal arbejdes på muligheden for lokal genanvendelse af det haveaffald, som modtages på Orø genbrugsplads. Tanken er, at affaldet skal neddeles og forblive på øen, hvor det eventuelt udlægges på landbrugsjord. Det vil give god mening, hvis lastbiltransporterne til og fra fastlandet kan undlades, og der derved kan opnås en CO 2 besparelse. Husstandsindsamling af plast og metal hos de enkle hustande indføres i hele kommunen i Målet er, at der årligt kan indsamles ca. 600 tons plast og 900 tons metal. Målet med indførelse af indsamling af plast og metal er at hæve genanvendelsesprocenten med 5 procentpoint til udgangen af Projektet er i øvrigt en del af Holbæk Forsyning A/S samlede mål for genanvendelse og skal endvidere kobles sammen med symbioseprojekt om genanvendelse af husholdningsplast, da plasten skal afsættes til dette projekt. For at opfylde regeringens mål i ressourcestrategien om genanvendelse af 50 % af husholdningsaffaldet i år 2022, vil det i 2015 blive undersøgt, om der er mulighed for etablering af genbrugsbutik/-byggemarked i forbindelse med genbrugspladserne. Undersøgelsen skal omfatte erfaringsindhentning fra andre affaldsselskaber med genbrugsbutik, analyse af miljøgevinster, etableringsomkostninger, mulighed for samarbejde med KommuneKram og/eller andre genbrugsbutikker.

17 Frivilligt Grønt Regnskab for perioden Holbæk Forsyning A/S Side 17 af 110 Genbrugspladser Aktiviteter Holbæk Affald A/S driver fem genbrugspladser i Holbæk Kommune. Pladserne modtager affald fra private husstande, sommerhuse og fra en del erhvervsvirksomheder. De fem genbrugspladser i Holbæk Kommune har følgende beliggenhed: Orø Genbrugsplads Nørrestængevej, 4300 Orø Holbæk Genbrugsplads Spånnebæk 34, 4300 Holbæk Jernløse Genbrugsplads Virkelyst 19, Nr. Jernløse, 4420 Regstrup Tornved Genbrugsplads Holbækvej 167, 4440 Mørkøv Tølløse Genbrugsplads Industrivej 14 A, 4340 Tølløse Geografisk oversigt over genbrugspladsernes placering Affaldstyper og modtageanlæg Nyttiggørelse: Affald til nyttiggørelse sendes til det fælleskommunale affaldsselskab KARA/NOVEREN I/S. Nyttiggørelse er en betegnelse for, at affaldet bruges til produktion af el og fjernvarme ved, at det bliver forbrændt på forbrændingsanlægget. Deponi: Affald til deponi sendes til KARA/NOVEREN I/S affaldsdeponi i Audebo. Direkte genbrug: Er de effekter, som ikke skal bearbejdes eller på anden vis gennemgå en efterbehandling. På genbrugspladserne modtager bl.a. KommuneKram effekter direkte fra kunderne med henblik på videresalg. Farligt affald: Det farlige affald sorteres på genbrugspladserne og afhentes og behandles af Stena Miljø A/S. Genanvendelse: Affald til genanvendelse bliver kørt til flere forskellige modtageanlæg, både i KARA/NOVEREN I/S regi og til tilsvarende private, godkendte modtageanlæg. Deponiaffald er affald, der ikke kan eller må genanvendes, forbrændes eller affald som kræver særbehandling. Deponering af affaldet sker under kontrollerede og miljømæssigt forsvarlige forhold.

18 Tusinde Frivilligt Grønt Regnskab for perioden Holbæk Forsyning A/S Side 18 af 110 Kundebesøg Der har i 2014 været en gennemsnitlig stigning i antallet af kundebesøg på genbrugspladserne. Set i forhold til 2013 svarer det til eller 9 % flere biler. Dette skyldes primært, at Holbæk Genbrugsplads igen er åbnet op efter den planlagte renovering. Samtidig er den store mængde af genanvendelige materialer som udsorteres fra dagrenovationen med til at højne brugen af genbrugspladserne. Besøgstal (biler) på genbrugspladserne Holbæk Genbrugsplads * Tølløse Genbrugsplads Tornved Genbrugsplads * Jernløse Genbrugsplads Orø Genbrugsplads (Skønnet) I alt *grundet renovering - lukket fra om efteråret i de pågældende år Samlede besøgstal (antal biler på genbrugspladserne)

19 Frivilligt Grønt Regnskab for perioden Holbæk Forsyning A/S Side 19 af 110 Der er et stort fald i besøgstallet på Tornved Genbrugsplads, hvilket naturligvis skyldes, at genbrugspladsen har været lukket en del af 2014 i forbindelse med renovering af pladsen. Tilsvarende kan også ses et fald på Jernløse Genbrugsplads. Det drejer sig formentlig om kunder som tidligere har benyttet pladsen mens Holbæk Genbrugsplads var under renovering. Der er en tendens til, at kunderne er vendt tilbage til Holbæk Genbrugsplads efter genåbningen af pladsen i foråret 2014.

20 Frivilligt Grønt Regnskab for perioden Holbæk Forsyning A/S Side 20 af 110 Miljødata Modtagne affaldstyper og mængder på alle genbrugspladserne. På Genbrugspladserne modtages følgende fraktioner Måle-- punkt Behandlingstype Have- og parkaffald/flis ton Genanvendelse Stort brændbart ton Nyttiggørelse Småt brændbart ton Nyttiggørelse Springmadrasser ton Deponering Ikke forbrændingsegnet ton Deponering Trykimprægneret træ ton Nyttiggørelse Eternit/asbest ton Deponering Stød og rødder ton Genanvendelse Beton- og teglbrokker ton Genanvendelse Jern og metal ton Genanvendelse Jord ton Genanvendelse Aviser og ugeblade ton Genanvendelse Pap ton Genanvendelse Plastdunke ton Genanvendelse Plastfolie - klart ton Genanvendelse Plastfolie - farvet ton Genanvendelse PVC Hård ton Genanvendelse Store husholdningsapparater ton Genanvendelse Små husholdningsapparater ton Genanvendelse Skærme og monitorer ton Genanvendelse Dæk ton Genanvendelse Iso-Mix glas ton Genanvendelse Vinduesglas med rammer ton Genanvendelse Rent træ ton Genanvendelse Gips ton Genanvendelse Glas/Flasker ton Genanvendelse Olie-kemikalieaffald ton Special behandling Små batterier ton Genanvendelse Batterier/akkumulatorer ton Genanvendelse Papir til makulering ton Genanvendelse 2 6 Asfalt ton Genanvendelse 2 55 Flamingo ton Genanvendelse 2 3 Spildolie ton Genanvendelse Tøj og sko ton Genanvendelse Kviksølvholdige lyskilder ton Genanvendelse *Direkte genbrug Genbrug 58 Kabler ton Genanvendelse - Hård plast ton Genanvendelse 11 Plasthavemøbler ton Genanvendelse 1 Tonerpatroner ton Genanvendelse 2 I alt ton *Skønnet vægt på direkte genbrug - effekter som modtages af bl.a. KommuneKram til videre salg.

21 Frivilligt Grønt Regnskab for perioden Holbæk Forsyning A/S Side 21 af 110 Fordeling af modtagne mængder på genbrugspladserne 100,00 90,00 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00-65,04 65,7 67,0 28,36 27,0 26,9 71,1 76,8 23,9 19,9 5,76 6,0 5,3 4,3 2,8 0,84 1,0 0,8 0,7 0, Genanvendelse Nyttigørelse Deponering Specialbehandling Diagrammet viser procentfordeling af affaldstyper, som er modtaget på genbrugspladserne i perioden Behandlingsform og mængder modtaget på genbrugspladserne Modtagne mængder på genbrugspladserne (tons) Genanvendelse Nyttiggørelse Deponi Specialbehandling I alt Stigningen i mængder til genanvendelse og faldet i nyttiggørelse skyldes primært udfasning af fraktionen stort brændbart på pladserne samt indførelse af fraktionen rent træ. Det har gjort, at sorteringen bliver mere intensiv og har derved flyttet store mængder fra nyttiggørelse til genanvendelse. Den samlede affaldsmængde modtaget på genbrugspladserne var i 2014 på tons. Det betyder, at affaldsmængden er steget med ca. 7 % set i forhold til Det forsatte fald i affald til deponi skyldes stort fokus på en korrekt skiltning og placering af containere.

22 Frivilligt Grønt Regnskab for perioden Holbæk Forsyning A/S Side 22 af 110 Procentfordeling på behandlingen af affald modtaget på genbrugspladserne Modtagne affaldstyper på genbrugspladserne Nationale mål 2014 Genanvendelse 65,04 % 65,70 % 67,00 % 71,10 % 76,8 % 65 % Nyttiggørelse 28,36 % 27,00 % 26,90 % 23,90 % 19,90 % 29 % Deponering 5,76 % 6,00 % 5,30 % 4,30 % 2,80 % 6 % Farligt Affald 0,84 % 1,00 % 0,80 % 0,70 % 0,50 % Ingen

23 Frivilligt Grønt Regnskab for perioden Holbæk Forsyning A/S Side 23 af 110 Tendensberegning på mængden af affald modtaget på genbrugspladserne Affaldsmængder som er modtaget på genbrugspladserne i perioden år 2010 år 2011 år 2012 år 2013 år 2014 tons Diagrammet indeholder en eksponentiel tendenslinje. De samlede affaldsmængder er steget i perioden 2013 til 2014, hvilket generelt kan forklares med, at der har været store efterårsstorme i både 2013 og Dette kan begrundes med, at det hovedsaligt er på bygge- og haveaffaldet de største stigninger kan ses. Indgående energiresurser til drift og vedligeholdelse Samlet energiforbrug for genbrugspladserne Elforbrug kwh Naturgasforbrug m3 * * Rent drikkevand m3 * * *data er ikke registeret. På Orø er energiforbruget ukendt, da udgiften er afholdt af udlejeren. Holbæk Genbrugsplads er efter ombygningen overgået fra gas- til eldrevne varmepumper. Derfor ses der et stort fald i gasforbruget i 2013 og 2014.

24 Frivilligt Grønt Regnskab for perioden Holbæk Forsyning A/S Side 24 af 110 Brændstofforbrug Diesel- og gasforbrug til maskiner og biler Diesel forbrug Liter * * *3.572 *3.435 *3.400 *data er ikke registeret Udgående emissionsudledninger fra processerne Ved forbrug af el, naturgas og brændstoffer udledes der CO 2 til atmosfæren. De samlede udledninger ses i nedenstående tabeller. Samlet CO 2 udledning fra alle genbrugspladser CO 2 Elforbrug tons 27,50 28,58 25,67 25,70 34,02 CO 2- Naturforbruget tons *29,90* *27,00 26,50 3,15 3,09 CO 2 - diesel tons *9,00 *9,00 9,46 9,10 9,01 Total CO 2 udledninger tons 64,40 64,58 61,63 37,95 46,12 *data er skønnet. Reference på CO 2 på naturgas: Energi-net.dk. CO 2 emissionen på elforbruget er beregnet ud fra SEAS/NVE s oplyste nøgletal svarende til kwh = 0,547 kg/co 2 Emissionsopgørelsen for gas er baseret på emissionsfaktorer som er præcise mht. de brændselsafhængige emissioner (CO 2 ). Dokumentation for emissionsberegningen kan ses sidst i dette regnskab.

25 Frivilligt Grønt Regnskab for perioden Holbæk Forsyning A/S Side 25 af 110 Beregnede CO 2 udledninger pr. tons affald Beregnede CO 2 udledninger pr. tons affald CO 2 udledning pr tons affald CO 2/kg 2,11 1,90 2,03 1,26 1,42 kg 2,50 2,00 CO 2 /kg pr. modtaget tons affald på genbrugspladserne 2,11 2,03 1,90 1,50 1,26 1,42 1,00 0,50 0, CO2 2,11 1,90 2,03 1,26 1,42 Ovenstående diagram viser mængderne af CO 2 udledninger set i forhold til modtaget tons affald på genbrugspladserne. I beregningen har det ikke været muligt at medregnet transportørernes transporter af containere.

26 Frivilligt Grønt Regnskab for perioden Holbæk Forsyning A/S Side 26 af 110 Dagrenovation Aktiviteter Holbæk Affald A/S indsamler husholdningsaffald fra ca private helårsboliger, sommerhuse og ca. 400 erhvervsvirksomheder i Holbæk Kommune. Private husstande kan få afhentet 11 affaldstyper: Restaffald, bioaffald, glas, papir, småt emballagepap, batterier, småt elektronik, storskrald og haveaffald og i løbet af 2015 også plast og metal. Erhvervsvirksomheder kan kun få afhentet restaffald og bioaffald. Øvrige fraktioner skal virksomhederne selv sikre bortskaffet jf. Holbæk Kommunes erhvervsaffaldsregulativ. Restaffaldet bliver leveret til KARA/NOVEREN I/S, hvor affaldet bliver brændt og dermed nyttiggjort til produktion af el og fjernvarme. Bioaffaldet leveres til Biovæksts biogasanlæg i Audebo, hvor det bioforgasses. Mængden af rest- og bioaffaldet fra de private husstande og erhvervsvirksomheder bliver vejet ved afhentningen og tømningen. De enkelte husstande og virksomheder betaler efterfølgende for de kg affald, der er afhentet på deres adresse. Papir og småt emballagepap bliver leveret til KARA/NOVEREN I/S anlæg i Gadstrup, hvor det bliver eftersorteret, presset og leveret videre til genanvendelse. Glas bliver afleveret til Kroghs Flaskehandel, hvor de hele flasker sorteres fra til genbrug, mens skår sendes til omsmeltning. Alle private husstande får to gange årligt tilbudt afhentning af storskrald og haveaffald. På billedet ses den nye forsøgspose til bioaffald. Den er lavet af majsstivelse og er nedbrydelig og kan derfor indgå direkte i bioprocessen Det er ikke endeligt besluttet, om der skal indføres bioposer af nedbrydeligt materiale. Som ordningen er lige nu, må kunderne gerne benytte almindelige indkøbsposer af plastik til deres bioaffald. Plastikposerne bliver efterfølgende frasorteret på modtageranlægget BioVækst. Det betyder, at der bliver brugt energi på forsortering af plastikken inden bioaffaldet kan behandles. Erfaringen viser, at det affald, som sorteres i nedbrydelige bioposer er bedre sorteret. Det virker som om, at bioposen sender et signal om at sorteringen faktisk nytter. Derfor er der en stor forventning til, at nye bioposer kan give en psykologisk påvirkning af kundernes adfærd og derved bidrage til en øget sortering.

27 Frivilligt Grønt Regnskab for perioden Holbæk Forsyning A/S Side 27 af 110 Miljødata Indgående / udgående energiresurser og emissioner til processerne Brændstofforbrug til indsamlingsbiler: Brændstofforbrug på indsamling og kørsel af husholdningsaffald Rest og bioaffald diesel/l Glas, papir og batterier diesel/l * Kørsel med spande diesel/l *3.000 *2.900 *3.000 * Samlet totalt forbrug af brændstof Samlet totalt udledning af CO 2 diesel/l CO 2/tons *skønnet Beregnede CO 2 udledninger pr. tons affald Beregnede CO 2 udledninger pr. tons affald som indsamles CO 2 udledning pr tons affald CO 2/kg 30,23 34,31 31,20 37,31 32,59 kg 40,00 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 30,23 CO 2 /kg pr. tons indsamlet affald 34,31 31,20 37,31 32, CO2 30,23 34,31 31,20 37,31 32,59 For at minimere emissioner bliver der indsamlet husholdningsaffald med rumopdelte skraldebiler, således at rest- og bioaffaldet indsamles samtidigt, og glas og papir indsamles samtidigt - derved halveres kørslen. Der er til transportøren stillet krav om, at alle skraldebiler som indsamler dagrenovation, er monteret med godkendte EURO-6 motorer. Dieselforbruget på indsamling af storskrald og haveaffald har ikke været tilgængeligt og er derfor ikke medregnet i ovenstående beregninger.

28 Frivilligt Grønt Regnskab for perioden Holbæk Forsyning A/S Side 28 af 110 Bortskaffelse af indsamlingsmateriel Udtjente beholdere og containere leveres til genanvendelse PVC - produkter ton * * *data ikke oplyst Indsamlede mængder Dagrenovation, glas og papir, batterier, plast, metal samt småt elektronik Restaffald tons Bioaffald tons Papir tons Glas/flasker tons * Batterier - indsamlet tons Plast tons 15 Metal tons 12 Småt elektronik tons 0 I alt tons *I Regnskabet for 2013 var data ikke korrekt og tallet er korrigeret Opgørelse af de indsamlede husholdningsmængder viser, at de totale indsamlede mængder i 2014 er faldet med et ubetydeligt antal kg. Af den samlede mængde af rest- og bioaffald er fordelingen, at 78 % udgør restaffaldet og 22 % udgør bioaffaldet. Der er sket et fald i de indsamlede papir-og glasmængder i Papirmængderne er faldet med 8 % og glas og flaskemængden er faldet med 5 %

29 tons Frivilligt Grønt Regnskab for perioden Holbæk Forsyning A/S Side 29 af 110 Indsamlingsmængder på dagrenovation, glas og papir indsamlet af skraldebiler Restaffald Bioaffald Papir Glas/flasker Affaldsmængder opdelt på husstande Gennemsnitsmængder pr. husstand (kg) Restaffald kg Bioaffald kg Papir kg Glas kg I alt kg Rest & Bio Bioaffald, som afhentes via dagrenovationsordningen, er fra 2013 til 2014 faldet med 3 kg pr. husstand, inkl. erhverv. Papir Den indsamlede papirmængde er fra 2013 til 2014 faldet med 6 kg pr. hustand. Glas Den indsamlede glasmængde er fra 2013 til 2014 faldet med 3 kg pr. hustand. Samlet set er der indsamlet 12 kg mindre pr. husstand i 2014.

30 Frivilligt Grønt Regnskab for perioden Holbæk Forsyning A/S Side 30 af 110 Genanvendelse af indsamlet organisk madaffald (bioaffald) De indsamlede mængder af organisk madaffald (bioaffald) er omsat til følgende stoffer: Kompost kg Organisk stof kg Kvælstof kg Kalium kg Fosfor kg Holbæk Affald A/S sender alle indsamlede mængder af organisk madaffald (bioaffald) direkte til Biovækst i Audebo, som er et behandlingsanlæg, der omdanner det organiske madaffald til gødningskompost og biogas; som efterfølgende bliver til elektricitet og varme. Komposten bliver genbrugt til jordforbedring hos de lokale landmænd. Komposten indeholder vigtige stoffer som fosfor, kvælstof og kalium. Det er stoffer, som er nødvendige at tilføre landsbrugsjord for at få de forventede afgrøder til at udvikle sig optimalt uden tilsætning af kunstgødning. For hver 100 kg organisk madaffald (bioaffald) produceres der elektricitet svarende til 25 kwh svarende til ca. 1 % af et menneskes årlige gennemsnitsforbrug.

31 Frivilligt Grønt Regnskab for perioden Holbæk Forsyning A/S Side 31 af 110 Fordelingen af papir- og pap mængder indsamlet ved husstandene og modtaget på genbrugspladserne. Mængder / tons Indsamlet papir Modtaget papir på genbrugspladserne I alt papir til genanvendelse Pap modtaget på genbrugspladserne I alt papir og pap til genanvendelse Fordeling af papir- og papmængder indsamlet og modtaget i perioden Indsamlet papir fra husstandene Modtaget papir på genbrugspladserne Modtaget pap på genbrugspladserne Opgørelse af indsamlingsmængder af papir fra husstandene (uden genbrugspladsernes mængder) viser, at papirbeholderen hos husstandene bliver flittigt brugt.

32 Frivilligt Grønt Regnskab for perioden Holbæk Forsyning A/S Side 32 af 110 Totalmængder på glas og flasker Samlede glasmængder indsamlet ved husstande og modtaget på genbrugspladserne Glas (kg) Modtaget på genbrugspladser tons * 160,78 139,08 140,43 138,96 Indsamlet hos husstande tons 1.105, , , , ,00 I alt tons 1.105, , , , ,96 *data er ikke tilgængelige I perioden fra 2013 til 2014 har der været et fald på 4,38 % i de samlede glasmængder. Tons Papir Glas Faldet i mængden af papir kan tilskrives et øget brug af elektroniske medier. Tendensen viser, at mange fravælger den daglige avis og de husstandsomdelte reklamer.

33 Frivilligt Grønt Regnskab for perioden Holbæk Forsyning A/S Side 33 af 110 Indsamlet storskrald og haveaffald Storskrald og haveaffald tons Storskrald tons 276,27 269,92 231,22 159,76 126,00 Haveaffald tons 106,93 87,18 76,28 34,38 44,00 I alt tons 383,20 357,10 307,50 194,14 170,00 Gennemsnitsmængder kg/pr tilmeldte husstande kg De genanvendelige affaldsmængder som jern, plast m.v. bliver efter indsamlingen afleveret direkte på den nærmeste genbrugsplads. Disse fraktioner indgår derfor kun i de samlede mængder som modtages på genbrugspladserne.

34 Frivilligt Grønt Regnskab for perioden Holbæk Forsyning A/S Side 34 af 110 Dokumentation for emissionsberegningen / 2014 Miljøbelastning fra naturgas - resultater Tidspunkt: :32:51 Inddata Værdi Anlægstype Små kedler, traditionelle Årligt gasforbrug [m 3 ] Årligt energiforbrug [GJ] 54,3 Komponent Emissionsfaktor [kg/gj] Årlig emission [kg/år] CO 2 56, CO 0,026 1,4 NO x 0,04 2,2 UHC 0,01 0,54 SO 2 0,0003 0,016 Reference: DMU, Gaspro, Energi og Miljøoversigt, Energinet.dk. Emissionsopgørelsen baseres på emissionsfaktorer, som er præcise mht. de brændselsafhængige emissioner (CO 2, SO 2 ), men mindre præcise mht. de procesafhængige emissioner (CO, NO x, UHC). Ønskes større nøjagtighed i opgørelsen, anbefales egentlige emissionsmålinger. CO 2 emissionen er beregnet under antagelse af fuldstændig forbrænding.

35 Frivilligt Grønt Regnskab for perioden Holbæk Forsyning A/S Side 35 af 110 Holbæk Spildevand A/S Udløb Virksomhedsoplysninger Udgiver: Holbæk Spildevand A/S Tåstrup Møllevej Holbæk Udgivelse: Maj 2015 Titel: Formål: Godkendelse: Frivilligt grønt regnskab for Holbæk Spildevand A/S. Nærværende grønne regnskab er udarbejdet for perioden og offentliggøres både internt og eksternt via hjemmesiden. Bestyrelsen for Holbæk Spildevand A/S godkendte nærværende grønne regnskab den 4. maj Regnskabet er en præsentation af aktiviteter og væsentlige miljødata i selskabet Holbæk Spildevand A/S.

36 Frivilligt Grønt Regnskab for perioden Holbæk Forsyning A/S Side 36 af 110 Indsatsområder Overordnede indsatser: Initiativer i henhold til struktur - og spildevandsplanen Der er udarbejdet og vedtaget en Spildevandsplan for Holbæk Kommune, som skal sikre en bedre miljøøkonomisk måde at aflede og rense spildevand. For Holbæk Spildevand A/S betyder det, at de små renseanlæg løbende vil blive nedlagt og at belastningskapaciteten på de resterende store anlæg vil blive udbygget og tilpasset til at modtage det spildevand, som i dag renses på de små anlæg. Inden udgangen af 2015, skal 11 overløb nedlægges og derved begrænse mængden af spildevand som udledes direkte til recipient. Der er i spildevandsplanen afsat 9,5 mio. kr. om året til sanering af de eksisterende ledninger for at mindske ind-/udsivning. Der foretages årligt en vurdering af de mest kritiske ledninger på baggrund af TVinspektioner for de enkelte områder samt akutte problemer. Spildevandsplanen omfatter en saneringsplan for de mindre og nedslidte rensningsanlæg. Efter 2018 er det planen, at rensningen af spildevandet fra kloakerede områder skal varetages af 6 blivende anlæg. Den nye renseanlægsstruktur er planlagt for at opnå en bedre og mere tidsvarende rensning af spildevandet og samtidig opnå miljøgevinster og reducerede driftsudgifter. Efter 2018 er det planen, at der kun vil være følgende seks renseanlæg tilbage: Holbæk, Tornved, Svinninge, Gislinge, Tysinge og Bybjerg Der sker løbende separatkloakeringer i en række oplande, som der i dag har fælleskloakerede systemer. Det vil sige, at spildevand og regnvand separeres, således at alt regnvand løber til bassin inden det løber direkte til åer, søer eller fjorden. Når regnvandet løber uden om renseanlæggene bruges der ikke unødig energi på at rense det rene regnvand og derved en besparelse på ressourcer i renseprocessen. I planperioden gennemføres en række større projekter for at modernisere og ombygge de blivende renseanlæg.

37 Frivilligt Grønt Regnskab for perioden Holbæk Forsyning A/S Side 37 af 110 Status på indsatsområder Beredskabsplaner: Der er på hele spildevandsområdet blevet udarbejdet beredskabsplan og nødplaner. Der er blevet afholdt beredskabsøvelser med fokus på kritiske punkter i systemet. Beredskabsplanen og nødplanerne har gjort at man på spildevandssiden er blevet proaktiv og er blevet bedre til at handle, før en akut hændelse indtræffer. Miljøledelse: En planlagt miljøcertificering på DS/ISO er blevet nedskaleret så aktiviteten alene handler om at tilvejebringe og kvalitetssikre miljødata. Udskiftning af gasmotorer: De fem gamle gasmotorer på Holbæk renseanlæg bliver udskiftet til en stor. Udskiftningen vil først ske hen over sommeren Begrundelse for udskiftningen er, at der er et driftsmæssigt effektiviseringspotentiale og en formodning om at kunne producere mere elektricitet, end det har været tilfældet tidligere. En endelig merproduktion af elektricitet fra biogassen vil først kunne måles efter udskiftningen i LA Gasprojektet: For at reducere udvikling af lattergas i renseprocessen er der blevet afprøvet forskelligt måleudstyr og iværksat forsøg med lattergasreducerende tiltag i henhold til regeringens ressourceplan. Der er i 2014 blevet foretaget forskellige målinger og analyser på Holbæk renseanlæg. I relation til dette er der igangsat et LA Gasprojektet. Projektet er et PHD-projekt og udføres i samarbejde med blandt andre Max Planck Institute, University of Columbia, DTU og private partnere som Veolia Eau og Krüger A/S. Projektet finansieres af det strategiske forskningsråd og målinger og analyser udføres af fem PHD studerende. Projektet koster ca. 20 mio. og forventes at blive afsluttet i Strukturplanen Ved udgangen af 2014 er 14 renseanlæg forsat aktive. I henhold til strukturplanen er renseanlægget i Ulkestrup blevet nedlagt i 2014 og 8 ud af 11 overløb er blevet nedlagt - eller der er foretaget udvidelse af bassiner. CO 2 - energibesparelse (1.fase): For at nedsætte udledninger af emissioner, har der været kørt et projekt om CO 2 - energibesparelse (1.fase) med en gennemgang af el-og brændstofforbrug på hele spildevandsområdet. Resultatet har affødt en del indsatsområder som videreføres i et CO 2 -energiprojekt (2.fase) med opstart i Skruepresse: Ny skruepresse og sandfang er blevet installeret, og beregningen viser, at der kan forventes en CO 2 reduktion på henholdsvis 10,6 og 4,5 tons/år svarende til 0,61% af den samlede CO 2 udledning fra spildevandsområdet. ca. 8 tons.. Symbiose: Holbæk Kalksymbiose er med støtte fra Erhvervsstyrelsen igangsat som et forprojekt mellem partnerne Holbæk Spildevand A/S, Standmøllen A/S, Ryegaard og Trudsholm Godser. Forprojektet skal afklare, hvor vidt det vil have en miljømæssigt og økonomisk gavnlig effekt at blande Strandmøllens restprodukt læsket kalk sammen med Holbæk Spildevand A/S spildevandsslam. Forventningen er, at der ved sammenblandingen kan opnås et hygiejniseret og forbedret gødningsprodukt, der efterfølgende kan afsættes.

38 Frivilligt Grønt Regnskab for perioden Holbæk Forsyning A/S Side 38 af 110 Udnyttelse af okkerslam Okkerslam symbiosen Holbæk Forsyning A/S fik i starten af 2012 støtte fra Vandsektorens Teknologiudviklingsfond til et projekt, der skulle undersøge, om okkerslam fra vandproduktionen rationelt kan erstatte kemikalier i processerne på et renseanlæg. DTU og Krüger A/S var partnere i projektet, der bestod af en teknikudviklingsdel og en fuldskala test på Holbæk Renseanlæg. Det viste sig, at det vil være teknisk vanskeligt at bruge rådnetanken på Holbæk Renseanlæg til testen. Desuden ville de teknikker, der skulle udvikles, ikke kunne bruges andre steder, da anlægget i Holbæk er af ældre dato. Projektet er afsluttet rettidigt og fremdriften vurderes til at være tilfredsstillende, da det er helt normalt at et udviklingsprojekt skifter retning i takt med at idéerne skal prøves af i den virkelige verden. Central overvågning - DIMS Der blev i 2014 implementeret et såkaldt DIMS system til central overvågning og automatisering af rense processerne på de større og blivende renseanlæg. Samtidig er fjernstyringssystemerne, der bliver styret af DIMS, blevet harmoniseret, så alle anlæg nu køres på samme system (Systemnavnet er IGGS). Det forventes, at implementeringen af DIMS systemet vil give driftsbesparelser i form af mindre elforbrug, mindre kemikalieforbrug og færre kørselstimer. Driftsbesparelserne blev dog ikke realiseret fuldt i 2014, da systemet kræver en del indkøring og justering, som først afsluttes i Desuden måtte implementeringen nogle steder afvente etablering af IGGS fjernstyringssystemet. Men der forventes en samlet årlig besparelse på godt 300 tons CO 2 på et normal drifts år. Anitamox Et Anitamox anlæg er blevet installeret med det formål, at der kan spares en del energi i belufningsprocessen. Der foreligger ikke på nuværende tidspunkt nogen målinger, som isoleret set kan beregne hvad CO 2 besparelsen har været. Besparelsen vil først slå igennem når DIMS styringen tager over. Indsatsområder Symbioseprojekter: I 2015 vil Holbæk Spildevand A/S fortsat deltage i netværksaktiviteter og søge nye symbioseprojekter med lokale virksomheder, samtidig med at der arbejdes videre på de projekter, der allerede er igangsat. Overløb: I 2015 skal der skabes overblik over omfanget af overløb af spildevand til recipienterne. Der skal i projektet fastlægges et ambitionsniveau og påbegyndes en indsats for at reducere overløb. Strukturplanen I overensstemmelse med strukturplanen, afskæres og nedlægges følgende fem små renseanlæg i 2015: St. Merløse, Skov Vallenderød, Ugerløse, Undløse og Østrup. CO 2 - energibesparelse (2. fase): Projektet skal sikre, at der bliver indført/etableret fremtidssikrede vedvarende og miljørigtige energier i nye anlæg og processer for derved at nedbringe CO 2 udledninger. Bimålere: Opsætning af bimålere på strategiske udvalgte steder hvor data i dag ikke kan aflæses eller online overvåges. En erfaring er, at det flere steder er svært at finde ud af præcist hvor energiforbruget sker, og hvor stort det er på enkeltelementer. Det skyldes, at der er tilsluttet mange anlæg på samme elmåler, hvilket ikke giver mulighed for at kende fx elforbruget til beluftningen. Derfor igangsættes et projekt, hvis formål er at få opsat bimålere relevante steder, så elforbruget kan følges på enkeltelementer. Der arbejdes efter en løsning der muliggør online overvågning, således at elforbruget løbende kan følges, herunder fx aflæsning af effekten på gennemførte tiltag.

39 Frivilligt Grønt Regnskab for perioden Holbæk Forsyning A/S Side 39 af 110 Gennemgang af elforbruget for pumpestationerne: Ved en gennemgang af el forbruget for pumpestationerne har det vist sig, at der ikke er overblik nok til at kunne lave analyser af forbruget. Der vil fremadrettet være fokus på at sætte en struktur op på området, som sikre bedre overblik og optimere muligheden for sporing af afvigelser. Arbejdet skal ses i lyset af en forventning om endnu flere pumpestationer fremadrettet. Kortlægning af processer: Kortlægning af processer på renseanlæg. Der skal kigges nærmere på alle de mindre processer på de blivende renseanlæg med forventning om, at der ligger en del energibesparelser skjult i nuværende styring af processerne. Ethanol kulstof: Der skal ske en væsentlig reducering eller en hel fjernelse af ethanol/kulstof. Og undersøgelser skal vise hvilke mulige produkter, der kan erstatte ethanol/kulstof. Pumpestationer: Tidligere analyser og optegnelser som er foretaget på pumpestationer, skal benyttes til en endelig oversigt og plan. Således skal energibesparelser indgå i vurderingen af pumpestørrelser, når der fremover sker udskiftninger og renoveringer. Solceller Energiberegninger på solceller på Holbæk renseanlæg skal vurderes. Symbiosesamarbejde: Forsat udvikling på symbiosesamarbejde med fokus på genanvendelse af renseprocessernes affaldsprodukter. Udnyttelse af fedtprodukter fra tømningsordningen: Undersøgelser skal vise, om det er muligt at tilføre disse fedtprodukter i biogasanlægget på Holbæk renseanlæg. Hensigten er, at de affaldsprodukter som i dag køres til deponi, kan udnyttes som et genanvendelsesprodukt i biogassen. Her tænkes også, genanvendelse af fedt og slamprodukter fra tømningsordningen. Udnyttelse af okkerslam fra Holbæk Vand A/S Der søges endnu engang midler til et okkerslamprojekt og af den vej finde en løsning på udnyttelse af okkerslammet fra Holbæk Vand A/S

40 Frivilligt Grønt Regnskab for perioden Holbæk Forsyning A/S Side 40 af 110 Aktiviteter Holbæk Spildevand A/S modtager og renser spildevand fra ca forbrugssteder i Holbæk Kommune, som er tilsluttet den offentlige kloak. Bybjerg Renseanlæg Møllebakkevej 47, Orø 4300 Holbæk Gislinge Renseanlæg Hagestedvej 27 B 4532 Gislinge Holbæk Renseanlæg Parallelvej Holbæk Svinninge Renseanlæg Nordvestvej Svinninge Tornved Renseanlæg Enghaven 7B 4450 Jyder up Geografisk oversigtsplan over de 6 blivende renseanlæg Tysinge Renseanlæg Mosevej Tølløse Behandlingsanlæg: Holbæk Spildevand A/S hovedaktiviteter omfatter planlægning, projektering, anlæg, drift og vedligeholdelse. Aktiviteterne har været opdelt på 15 renseanlæg hvoraf 1 af anlæggene blev afskåret og nedlagt i 2014 det drejer sig om Ulkestrup renseanlæg. Ud af de resterende 14 renseanlæg er 2 af dem trix-anlæg. Et trix-anlæg er en bundfældningstank og rensningen er udelukkende mekanisk (M) med afløb. Slam fra tankene køres til et af de større renseanlæg. Holbæk Spildevand A/S har foruden renseanlæg 127 bassinanlæg, 439 pumpestationer, Ca hovedbrønde og 66 overløbsbygværk. Der er ca. 990 km hovedledninger som er fordelt på følgende ledningstyper: Spildevand (hovedledninger) 515 km Regnvand (hovedledninger) 380 km Fælles (hovedledninger) 103 km

41 Frivilligt Grønt Regnskab for perioden Holbæk Forsyning A/S Side 41 af 110 Kapacitet og belastning på de seks største anlæg Kapacitet - PE Belastning PE Anlæg Dimensioneret Holbæk Tysinge * Tornved Svinninge Gislinge Bybjerg *Efter udbygning af Tysinge renseanlæg Efter 2018 er det i henhold til strukturplanen, hensigten, at rensningen af spildevand fra kloakerede områder kun skal varetages af de seks store renseanlæg som kan ses i skemaet ovenfor. Ulkestrup renseanlæg med en gennemsnitlig 140 PE er blevet nedlagt i april Anlægget er blevet afskåret til Undløse renseanlæg.

42 Frivilligt Grønt Regnskab for perioden Holbæk Forsyning A/S Side 42 af 110 Rensetype og recipient Anlæg Type Recipient Holbæk Tysinge Tornved Svinninge Gislinge Bybjerg Mekanisk/biologisk renseanlæg med nitrifikation og denitrifikation samt kemisk fældning af fosfor, efterfitrering. Mekanisk/biologisk renseanlæg med nitrifikation og denitrifikation samt kemisk fældning af fosfor Mekanisk/biologisk renseanlæg med nitrifikation og denitrifikation samt kemisk fældning af fosfor Mekanisk/biologisk renseanlæg med nitrifikation og denitrifikation samt kemisk fældning af fosfor Mekanisk/biologisk renseanlæg med nitrifikation og denitrifikation samt kemisk fældning af fosfor Mekanisk/biologisk renseanlæg med nitrifikation og denitrifikation samt kemisk fældning af fosfor Holbæk Fjord - Isefjord Åmose å Tissø - Storebælt Lammefjord - Isefjord Isefjord Billedet er taget i forbindelse med tømning af et regnvandsbassin i Holbæk By.

43 Frivilligt Grønt Regnskab for perioden Holbæk Forsyning A/S Side 43 af 110 Holbæk renseanlæg Miljødata Indgående energiresurser til processerne Samlet energiforbrug på Holbæk renseanlæg El forbrug kwh Naturgas - forbrug m Egen produktion af biogas m Rent drikkevand m Procesvand / teknisk vand (renset spildevand) m Mindre forbrug af rent drikkevand kan henføres til, at der i højre grad end tidligere benyttes procesvand til slamafvanding. Indgående hjælpestoffer til processerne: Indgående hjælpestoffer på Holbæk Renseanlæg Ethanol kulstof m Kemikalie- Pix 113 ton Kemikalie - Zetag 7504 ton ** ** Zetag 9068 ton Zetag 7557 ton Zetag 9048FS ton 6 4 *Skønnet **Kemikalie - Zetag 7504 benyttes ikke mere i processen på Holbæk renseanlæg.

44 Frivilligt Grønt Regnskab for perioden Holbæk Forsyning A/S Side 44 af 110 Indgående stoffer til drifts-og vedligehold Indgående stoffer til drift-og vedligeholdelse på Holbæk renseanlæg Smøremidler Olie og fedt (gasmotor) Målepunkt kg Klor sandfilter Liter Kemgard Liter Rupto - Rengøringsmiddel Liter Saltsyre Liter Lud (varmeveksler) Liter Mængderne har i de tidligere år ikke været registeret Udgående energiproduktion til videre salg Energiproduktion på Holbæk renseanlæg EL-produktion kwh Eget forbrug af gas i kedel har de sidste to år ligget stabilt.

45 Frivilligt Grønt Regnskab for perioden Holbæk Forsyning A/S Side 45 af 110 Udgående emissioner fra processerne De samlede udledninger ses i nedenstående tabel. Udledte emissioner fra Holbæk renseanlæg Emissioner udledt fra naturgasforbruget CO 2 udledning tons 26,4 23,7 14,1 0,09 1,49 CO kg ,27 4,6 NO x kvælstofilter kg ,26 4,4 UHC kg ,98 17 SO 2 svovldioxid kg 0,14 0,12 0,074 0, ,0078 Emissioner udledt fra El forbrug og produktion CO 2 fra forbruget tons 1.245, , , , ,26 CO 2 fra elproduktion tons -137,93-164,94-130,70-87,82-87,99 Samlede udledte CO 2 udledninger på Holbæk renseanlæg Samlede udledte Emissioner opgjort på m 3 renset spildevand CO 2 udledning pr. m 3 behandlet spildevand tons 1.133, , , , ,76 CO 2/kg 0,32 0,30 0,33 0,28 0,29 CO 2 emissionen på elforbruget er beregnet ud fra Seas/NVE s oplyste nøgletal svarende til kwh = 0,547 kg/co2 kg CO 2 /kg pr. behandlet m 3 spildevand / Holbæk renseanlæg 0,33 0,32 0,33 0,32 0,31 0,30 0,30 0,29 0,29 0,28 0,28 0,27 0,26 0, CO2 0,32 0,30 0,33 0,28 0,29

46 Frivilligt Grønt Regnskab for perioden Holbæk Forsyning A/S Side 46 af 110 Udgående affaldsprodukter fra processerne Affaldsprodukter fra Holbæk renseanlæg A - Slam Spildevandsslam kørt direkte til landbrugsjord. Rent slam (skal overholde alle grænseværdierne for udbringning på landbrugsjord). tons Slambede m Ristestof til deponi tons Sand fra renseanlægget og ledningsnettet fra hele spildevandsområdet Affald til nyttiggørelse (bortkørt af entreprenør fra driftsopgaver) Afhentet affald til genanvendelse (Jern) Jord til deponi (bortkørt af entreprenør fra driftsopgaver) *skønnet tons tons tons 22 *22 tons 100 *100 Spildevandsslam har et væsentligt indhold af næringsstoffer som kvælstof, fosfor og kalium, men også en lang række mikro-næringsstoffer og en mængde organiske stoffer som er meget vigtigt for jordens struktur.

47 Frivilligt Grønt Regnskab for perioden Holbæk Forsyning A/S Side 47 af 110 Kvalitetskrav og analyseresultater Stofudledning fra Holbæk renseanlæg Kvalitetskrav PH Ingen krav 8,08 8,08 8,10 8,32 8,40 Ilt - 67,50 64,40 61,25 62,61 60,00 P - totalt (fosfor) 1,0 mg/l 0,48 0,53 0,55 0,67 0,45 N total (kvælstof) 4 mg/l 2,77 2,75 3,07 2,94 2,70 BOD 15 mg/l 1,90 3,20 2,80 2,50 2,80 COD - (kemiske iltforbrugende stoffer) 75 mg/l 27,50 30,40 34,00 33,10 35,00 SS 30 mg/l 2,80 4,30 5,70 6,40 8,60 DIMS styringssystem er med til at effektivisere de biologiske processer til kvælstof-og fosforfjernelse. Styringen sker ved en automatisering, således at tilførsel af kemikalier, iltning og bakterier tilpasses kvalitetskravene så optimalt som muligt. Ovenstående er et skærmprint på en overvågning af bl.a. Nitrat og ammonium på Holbæk renseanlæg

48 Frivilligt Grønt Regnskab for perioden Holbæk Forsyning A/S Side 48 af 110 Rensekapacitet på Holbæk renseanlæg Rensekapacitet for Holbæk renseanlæg Behandlet spildevandsmængde / flowmåler Overløb spildevand udledt direkte m 3 * * * * m Godkendt kapacitet - PE PE Dimensioneret kapacitet - PE PE Belastning PE PE Nedbør mm Modtaget perkolat Modtaget og behandlet perkolat fra affaldsselskabet KARA/NOVEREN I/S m *der kan være en lille fejlmarken i data som opsamles af flowmålerne data er derfor retningsgivende. Der var i 2014 en større mængde som er blevet udledt direkte fra overløbet på Holbæk renseanlæg svarende til ca m3. Denne direkte udledning kan henføres til de perioder hvor regnmængderne er faldet som skybrud. Det vil sige, at der falder store mængder regn på meget kort tid. Det bevirker, at ledningskapaciteten overskrides og regnvand og spildevand blandes sammen og udledes.

49 Frivilligt Grønt Regnskab for perioden Holbæk Forsyning A/S Side 49 af 110 Tysinge Renseanlæg Indgående energiresurser til processerne Samlet energiforbrug på Tysinge renseanlæg Elforbrug kwh Rent drikkevand m Indgående hjælpestoffer til processerne: Indgående hjælpestoffer på Tysinge renseanlæg Kemikalie - Pix 113 ton 83,59 84,51 122, Indgående stoffer til driftog vedligeholdelse Tysinge renseanlæg Målepunkt Smøremidler kg *86 *85 Rupto - rengøringsmidler Liter *5 *5 *Skønnet Udgående emissioner fra processerne De samlede udledninger ses i nedenstående tabel. Udledte Emissioner fra Tysinge renseanlæg Emissioner udledt fra El forbrug CO 2 fra forbruget tons Tysinge renseanlæg Samlede udledte Emissioner opgjort på m 3 renset spildevand CO 2/kg 0,22 0,22 0,24 0,35 0,28 CO 2 emissionen på elforbruget er beregnet ud fra Seas/NVE s oplyste nøgletal svarende til kwh = 0,547 kg/co 2

50 Frivilligt Grønt Regnskab for perioden Holbæk Forsyning A/S Side 50 af 110 kg CO 2 /kg pr. behandlet m 3 spildevand / Tysinge renseanlæg 0,40 0,35 0,35 0,30 0,25 0,22 0,22 0,24 0,28 0,20 0,15 0,10 0, CO2 0,22 0,22 0,24 0,35 0,28 Udgående affaldsprodukter fra processerne Affaldsprodukter fra Tysinge Renseanlæg A - slam - Spildevandsslam pumpet på slambede m 3 227,6 143,4 149,24 85,78 87,55 Ristestof til deponi ton 7,10 7,30 6,10 4,50 10 Efter Tysinge renseanlæg er blevet renoveret, er produktionen af slam reduceret væsentligt. Kvalitetskrav og analyseresultater Stofudledning fra Tysinge Renseanlæg Kvalitetskrav Analyser PH 6,5-8,8 7,41 7,25 8,00 Ilt 60 % 71,92 62,48 61,00 P - totalt (fosfor) 0,30 mg/l 0,26 0,22 0,19 0,55 0,28 N total (kvælstof) 8 mg/l 7,03 5,87 7,30 6,96 2,39 BOD 10 mg/l 4,20 2,50 1,95 2,90 2,20 COD - (kemiske iltforbrugende stoffer) 75 mg/l 24,70 21,90 23,60 24,90 24,00 SS 30 mg/l 4,60 7,80 7,30 Ovenstående prøvetagninger skal foretages og skal overholde Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 900 af 17.august 2011 om kvalitetskrav til målinger udført af akkrediteret laboratorier certificeret personer m.v.

51 Frivilligt Grønt Regnskab for perioden Holbæk Forsyning A/S Side 51 af 110 Rensekapacitet på Tysinge Renseanlæg Rensekapacitet for på Tysinge Renseanlæg Behandlet spildevandsmængde / flow m Godkendt kapacitet - PE PE * * Dimensioneret kapacitet - PE PE * Belastning PE PE Nedbør mm *I forbindelse med renovering og godkendelse af anlægget er Godkendt kapacitet PE blevet forhøjet.

52 Frivilligt Grønt Regnskab for perioden Holbæk Forsyning A/S Side 52 af 110 Tornved Renseanlæg Indgående energiresurser Samlet energiforbrug til processerne Elforbrug kwh Rent drikkevand m Indgående hjælpestoffer Indgående hjælpestoffer til processerne Kemikalie - Pix 118 ton Ikke relevant Ikke relevant 52,3 29,00 35,28 Kemikalie - Pax 15 ton 10,20 9,80 14,00 0 6,00 Indgående stoffer til drift-og vedligeholdelse Smøremidler olie og fedtprodukter Målepunkt kg *110 *110 Rupto - rengøringsmidler Liter *5 *5 *skønnet Spildevandsslam udlægges og afvandes i slambede også kaldet slammineraliseringsanlæg forud for slutdisponering på landbrugsjord. I slambede sker afvandingen ved en kombination af fordampning og dræning, mens der ved et mineraliseringsanlæg vil ske en mekanisk afvanding i kombination med en omdannelse af det organiske materiale.

53 Frivilligt Grønt Regnskab for perioden Holbæk Forsyning A/S Side 53 af 110 Udgående emissioner fra processerne De samlede udledninger ses i nedenstående tabel. Udledte emissioner fra Tornved Renseanlæg Emissioner udledt fra elforbrug CO 2 tons 256,7 240,27 230,85 233,93 221,10 Samlede udledte emissioner opgjort på m 3 renset spildevand CO 2 udledning pr. m 3 behandlet spildevand CO 2/kg 0,20 0,19 0,22 0,24 0,24 CO 2 emissionen på elforbruget er beregnet ud fra Seas/NVE s oplyste nøgletal svarende til kwh = 0,547 kg/co 2 kg 0,30 0,25 0,20 CO 2 /kg pr. behandlet m 3 spildevand / Tornved renseanlæg 0,22 0,24 0,24 0,20 0,19 0,15 0,10 0, CO2 0,20 0,19 0,22 0,24 0,24 Udgående emissioner fra processerne: Ved forbrug af el og brændstoffer udledes der CO 2 til atmosfæren. Den samlede udledning ses i ovenstående tabel. Ved nitrifikationen udledes der kvælstof til atmosfæren.

54 Frivilligt Grønt Regnskab for perioden Holbæk Forsyning A/S Side 54 af 110 Udgående affaldsprodukter fra processerne Affaldsprodukter fra Tornved Renseanlæg A - slam - Spildevandsslam kørt på slambede m *20 Ristestof til deponi ton Sand fra renseanlægget og tilhørende ledningsnet *Skønnet grundet ny elektroniskstyring på anlægget ton Recirkuleringen af fosfor som gødning! Et vigtigt argument for genanvendelse af spildevandsslam på landbrugsjord er recirkuleringen af fosfor som gødning. Fosfor er en begrænset ressource i verden, hvor slammet bidrager til at dække behovet på landbrugsjord. Kvalitetskrav og analyseresultater Stofudledning Tornved Renseanlæg Kvalitetskrav PH 6,5-8,5 * * 7,80 3,38 8,00 Ilt Vejl. gen. 60% * * 64,50 65,24 67,00 P - totalt (fosfor) 1 mg/l 0,27 0,36 0,30 0,37 0,51 N total (kvælstof) 4 mg/l 3,02 2,83 2,91 2,88 3,37 BOD 10 mg/l 3,00 2,30 1,80 1,70 1,95 COD (kemiske iltforbrugende stoffer) 75 mg/l 24,20 20,40 22,40 20,10 22,00 SS 30 mg/l * * 5,00 4,30 3,30 *data mangler Rensekapacitet på Tornved Renseanlæg Rensekapacitet for på Tornved Renseanlæg Behandlet Spildevandsmængde / flowmålinger m Godkendt kapacitet - PE PE Dimensioneret kapacitet - PE PE Belastning PE PE Nedbør mm * * * *data mangler

55 Frivilligt Grønt Regnskab for perioden Holbæk Forsyning A/S Side 55 af 110 Svinninge Renseanlæg Indgående energiresurser til processerne Samlet energiforbrug på Svinninge Renseanlæg. EL- forbrug KWh Rent drikkevand m Indgående hjælpestoffer Indgående hjælpestoffer til processerne Zetag 9048FS - forafvander/geotubes ton * * * * 0,50 Kemikalie - Pax 15 ton 27,20 37,54 29,25 27,99 28,48 Melasse - kulstof ton 13,00 * 42,62 41,86 23,90 Indgående stoffer til drift-og vedligeholdelse Målepunkt Smøremidler olie og fedtprodukter kg *17 *17 Rupto - rengøringsmidler Liter *5 5 *Skønnet eller data mangler

56 Frivilligt Grønt Regnskab for perioden Holbæk Forsyning A/S Side 56 af 110 Udgående emissioner fra processerne Ved forbrug af el og brændstoffer udledes der CO 2 til atmosfæren. Den samlede udledning ses i nedenstående tabel. Ved nitrifikationen udledes der kvælstof til atmosfæren. Udledte Emissioner fra Svinninge Renseanlæg Emissioner udledt fra elforbrug CO 2 fra forbruget tons Samlede udledte emissioner opgjort på m 3 renset spildevand CO 2 udledning pr. m 3 behandlet spildevand CO 2/kg 0,24 0,26 0,47 0,34 0,31 CO 2 emissionen på elforbruget er beregnet ud fra Seas/NVE s oplyste nøgletal svarende til kwh = 0,547 kg/co 2 kg CO 2 /kg pr. behandlet m 3 spildevand / Svinninge renseanlæg 0,50 0,45 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05-0,24 0, CO2 0,24 0,26 0,47 0,34 0,31 0,47 0,34 0,31 Kvalitetskrav og analyseresultater Stofudledning Svinninge Kvalitetskrav PH 6,5-8,5 * * 7,64 8,07 7,60 Ilt Vejl. gen. 60% * * 73,25 65,08 69,00 P - totalt (fosfor) 1 mg/l 0,38 0,27 0,24 0,40 0,39 N total (kvælstof) 4 mg/l 2,36 2,10 2,43 2,85 3,17 BOD 10 mg/l 2,60 2,10 2,30 3,20 2,40 COD - (kemiske iltforbrugende stoffer) 75 mg/l 23,20 22,30 21,80 28,80 23,00 SS 30 mg/l * * 7,20 10,50 5,30 *data mangler

57 Frivilligt Grønt Regnskab for perioden Holbæk Forsyning A/S Side 57 af 110 Udgående affaldsprodukter fra processerne Affaldsprodukter fra Svinninge Renseanlæg A - slam - Spildevandsslam pumpet på slambede. m Ristestof til deponi ton Sand fra renseanlægget og ledningsnet fra hele spildevandsoplandet *data skønnet ton *6 4 Rensekapacitet på Svinninge Renseanlæg Rensekapacitet for på Svinninge Renseanlæg Behandlet Spildevandsmængde / flowmålinger m Godkendt kapacitet - PE PE Dimensioneret kapacitet - PE PE Belastning PE PE Nedbør mm * * * *data mangler

58 Frivilligt Grønt Regnskab for perioden Holbæk Forsyning A/S Side 58 af 110 Gislinge Renseanlæg Indgående energiresurser Samlet energiforbrug til processerne Elforbrug kwh Indgående hjælpestoffer Kemikalie - Pax 15 ton 10,70 19,42 20,36 17,53 27,57 Zetag 9048FS for afvander /geotubes ton 0,50 Melasse - kulstof ton 13,00 42,00 44,05 24,04 * *Melasse/kulstof er udtaget af produktionen Indgående stoffer til drift-og vedligeholdelse Smøremidler Olie/fedtprodukter Rupto rengøringsmidler *skønnet Målepunkt kg *17 *17 Liter *5 *4 Der har ikke de tidligere år været nogen registreringer på forbruget på flere typer af hjælpestoffer brugt i processen eller til drift og vedligeholdelse. Forbruget er derfor skønnet.

59 Frivilligt Grønt Regnskab for perioden Holbæk Forsyning A/S Side 59 af 110 Udgående emissioner fra processerne De samlede udledninger ses i nedenstående tabel. Udledte Emissioner fra Gislinge Renseanlæg Emissioner udledt fra elorbrug CO2 fra forbruget tons Samlede udledte emissioner opgjort på m3 renset spildevand CO2 udledning pr. m3 CO2/kg 0,39 0,53 0,78 0,88 0,56 behandlet spildevand CO2 emissionen på elforbruget er beregnet ud fra Saes/NVE s oplyste nøgletal svarende til kwh = 0,547 kg/co2 kg 1,00 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10-0,39 CO 2 /kg pr. behandlet m 3 spildevand / Gislinge rens 0, CO2 0,39 0,53 0,78 0,88 0,56 0,78 0,88 0,56 Udgående emissioner fra processerne. Ved forbrug af el og brændstoffer udledes der CO 2 til atmosfæren.

60 Frivilligt Grønt Regnskab for perioden Holbæk Forsyning A/S Side 60 af 110 Udgående affaldsprodukter fra processerne Udgående fra processerne Gislinge Renseanlæg A - slam - Spildevandsslam pumpet på slambede. m Ristestof til deponi ton Sand fra renseanlægget ton *4 2 Kvalitetskrav og analyseresultater Stofudledning Gislinge Kvalitetskrav PH 6,5-8,5 7,60 7,60 7,75 8,00 8,00 Ilt Vejl. gen. 60% * * 72,63 70,22 70,00 P - totalt (fosfor) 1 mg/l 0,49 0,35 0,50 0,70 0,55 N total (kvælstof) 4 mg/l 2,23 1,85 2,16 2,65 2,12 BOD 10 mg/l 1,80 1,70 1,70 2,30 2,25 COD - (kemiske iltforbrugende stoffer) 75 mg/l 20,40 17,40 23,20 26,30 22,00 SS 30 mg/l 8,20 4,70 5,20 6,40 5,50 *data mangler Rensekapacitet på Gislinge Renseanlæg Rensekapacitet for på Gislinge Renseanlæg Behandlet Spildevandsmængde / flowmålinger m Godkendt kapacitet - PE PE Dimensioneret kapacitet - PE PE Belastning PE PE Nedbør mm * * 526 * *data mangler

61 Frivilligt Grønt Regnskab for perioden Holbæk Forsyning A/S Side 61 af 110 Bybjerg Renseanlæg Indgående energiresurser til processerne Samlet energiforbrug for Bybjerg Renseanlæg Elforbrug kwh * *skønnet forbrug Indgående hjælpestoffer til processerne: Indgående hjælpestoffer på Bybjerg Renseanlæg Kemikalie - Pix 113 ton Ikke relevant 10,76 6,20 12,80 13,20 Udgående emissioner fra processerne Ved forbrug af el og brændstoffer udledes der CO 2 til atmosfæren. Den samlede udledning ses i nedenstående tabel. Ved nitrifikationen udledes der kvælstof til atmosfæren. De samlede udledninger ses i nedenstående tabel. Udledte Emissioner fra Bybjerg Renseanlæg Emissioner udledt fra elforbrug CO 2 fra forbruget tons Samlede udledte emissioner opgjort på m 3 renset spildevand CO 2 udledning pr. m3 behandlet spildevand CO 2/kg 0,79 0,90 1,40 2,00 2,08 CO2 emissionen på elforbruget er beregnet ud fra Seas/NVE s oplyste nøgletal svarende til kwh = 0,547 kg/co2 kg 2,50 2,00 1,50 CO 2 /kg pr. behandlet m 3 spildevand / Bybjerg renseanlæg 1,40 2,00 2,08 1,00 0,79 0,90 0, CO2 0,79 0,90 1,40 2,00 2,08

62 Frivilligt Grønt Regnskab for perioden Holbæk Forsyning A/S Side 62 af 110 Kvalitetskrav og analyseresultater Stofudledning fra Bybjerg Renseanlæg Kvalitetskrav PH 7,60 7,90 7,85 7,36 7,00 Ilt * * 60,90 62,43 68,00 P - totalt (fosfor) 1 mg/l 0,27 0,48 0,48 0,53 0,57 N total (kvælstof) 4 mg/l 2,63 2,66 2,13 2,37 1,50 BOD 15 mg/l 3,70 3,20 3,20 3,40 3,90 COD - (kemiske iltforbrugende stoffer) 75 mg/l 26,60 29,80 28,20 33,80 36,00 SS 30 mg/l 10,40 18,40 17,20 18,50 15,60 *data mangler Rensekapacitet på Bybjerg Renseanlæg Rensekapacitet på Bybjerg Renseanlæg Behandlet spildevandsmængde (indløb) m Godkendt kapacitet - PE PE Dimensioneret kapacitet - PE PE Belastning PE PE

63 Frivilligt Grønt Regnskab for perioden Holbæk Forsyning A/S Side 63 af 110 Øvrige mindre anlæg Indgående energiresurser for de øvrige mindre anlæg Samlet elforbrug for de øvrige små renseanlæg *Elforbrug kwh *Elforbruget er ikke oplyst for alle anlæg, derfor er resultatet retningsgivende Samlet energiforbrug på pumpestationer Elforbrug kwh * * * * * * *grundet tvivl om rigtigheden af Elforbruget på pumperne er data skønnet. Indgående hjælpestoffer til drift- og vedligehold for alle renseanlæg Indgående hjælpestoffer på alle renseanlæg Brændstofforbrug til biler og maskiner- Benzin Brændstofforbrug til biler og maskiner- Diesel Liter Liter Det har ikke været muligt at adskille forbruget af brændstof for de enkle anlæg. Biler og maskiner bliver brugt på tværs af anlæggenes geografiske placeringer Brændstofforbruget på driftsbiler er i de sidste to år ikke steget. Siden 15. juni 2013 er driftsbilerne blevet samlet fysisk på Holbæk Forsyning A/S s nye domicil på Tåstrup Møllevej. Herfra kører driftspersonalet ud hver morgen og tjekker ind igen efter endt arbejdsdag. Dette har tilsyneladende ikke bidraget til en forøgelse af de samlede antal kørte km. Årsagen kan også være, at driftsopgaverne dig samtidig er blevet mere strukturerede og tilrettelægges i forhold til faste plejeplaner. Rensekapacitet fra alle renseanlæg Behandlet spildevandsmængde (Flow) Samlet - små anlæg m Samlet 6 store anlæg m I alt m Øvrige procestal for alle anlæg Procestal for alle anlæg Overløb som er registeret Perkolat modtaget fra KARA/NOVEREN m m

64 Frivilligt Grønt Regnskab for perioden Holbæk Forsyning A/S Side 64 af 110 Udgående emissioner fra processerne Udledte emissioner fra de øvrige små renseanlæg og pumper CO 2 udledt fra elforbrug Målepunkt Øvrige små anlæg tons 369,11 296,12 276,77 271,67 252,30 Pumpestationer tons ,403 Øvrige små renseanlæg CO 2 udledning pr. m 3 behandlet spildevand CO 2/kg 0,39 0,25 0,39 0,38 0,32 CO 2 emissionen på elforbruget er beregnet ud fra Seas/NVE s oplyste nøgletal svarende til kwh = 0,547 kg/co 2 kg CO 2 /kg pr. behandlet m 3 spildevand / gennemsnit øvrige små renseanlæg 0,45 0,39 0,39 0,38 0,40 0,35 0,32 0,30 0,25 0,25 0,20 0,15 0,10 0, CO2 0,39 0,25 0,39 0,38 0,32 Emissioner fra brændstofforbrug til biler og maskiner for hele spildevandsområdet CO 2 udledt fra brændstofforbrug Målepunkt Benzin tons Diesel tons

65 Frivilligt Grønt Regnskab for perioden Holbæk Forsyning A/S Side 65 af 110 Udgående emissioner fra processerne De samlede udledninger ses i nedenstående tabel. Udledte emissioner fra hele spildevandsområdet CO 2 udledning fra hele spildevandsområdet Total CO 2 udledninger tons Samlede udledte emissioner opgjort på m 3 renset spildevand CO 2 udledning pr. m3 behandlet spildevand CO2/kg 0,36 0,34 0,41 0,40 0,39 kg CO 2 /kg pr. behandlet m 3 spildevand (totalt for hele spildevandsområdet) 0,45 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05-0,36 0,34 0,41 0,40 0, CO2 0,36 0,34 0,41 0,40 0,39

66 Frivilligt Grønt Regnskab for perioden Holbæk Forsyning A/S Side 66 af 110 Affaldsprodukter udledt fra anlæg- og saneringsprojekter for perioden 2014 Jord klasse 0-1 Jord klasse -2 Jord klasse 3-4 Bortkørt til genanvendelse Bortkørt til deponi Bortkørt til jordrens m 3 Metode m 3 Metode m 3 Metode B 150 B 6,8 S S Bortskaffet PVC Beton Asfalt Bortkørt til genanvendelse Forblevet i jord Bortkørt til genanvendelse Bortkørt til genanvendelse tons Metode tons Metode tons Metode tons Metode 1 S 22 M 280 S Forklaring vedrørende angivelse af metode: Med baggrund i Miljøstyrelsens notat af december 2006 skal det angives, om data er målt, beregnet eller skønnet. M står for målt. B står for beregnet. S står for skønnet. Ovenstående skemaer viser en oversigt over affaldsprodukter som er videresendt til behandling og genanvendelse.

67 Frivilligt Grønt Regnskab for perioden Holbæk Forsyning A/S Side 67 af 110 Tømningsordning - hustanke Entreprenørtømninger Data angives for år 2014 Antal [Stk.] Mængde i [m 3 ] Tørstof indhold i pct. [%] Mængde tørstof kørt til renseanlæg [tons] Mængde tørstof kørt ud af Holbæk Kommune [tons] Tømning af samletanke 586 Har ikke været muligt at fremskaffe data Tømning af bundfældningstanke Tanke tømt m/alm. slamsuger *2796 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant * Data mangler - Tanke tømt m/ksa slamsuger Har ikke været muligt at fremskaffe data 22 Har ikke været muligt at fremskaffe data Har ikke været muligt at fremskaffe data *tanke er kørt med både alm/slamsuger og KSA slamsuger, det er ikke muligt at angive hvor mange af hver. Bemærk: Tanke tømt m/alm. slamsuger - her skønnes det at der er fjernet 1 m 3 pr. bundfældningstank, da mængden ikke er målt. KSA er en kombineret slamsuger- med afvandingssystem. Det betyder, at både vand og tørstoffer suges med op fra fx septiktanke. KSA slamsugeren separerer effektivt slam i vand/tørstof på stedet for at tilbagelede det rensende vand til septiktanken - derfor sker der reelt kun transport og bortskaffelse af tørstofdelen.

68 Frivilligt Grønt Regnskab for perioden Holbæk Forsyning A/S Side 68 af 110 Udledningstilladelser og miljøgodkendelser Anlæg Udledningstilladelser Miljøgodkendelse kun aktuelt for anlæg med slammineraliseringsanlæg Tilladelser Revideret / ændringer Godkendelse Revideret / ændringer Bybjerg jan Ikke aktuelt Gislinge jan juni 2009 Holbæk jan jan.2002 dec.2005 jan.2006 Ikke aktuelt Maglesø Jan * Nedlagt 2013 (april) Næsby jan Ikke aktuelt Regstrup jan jan.2001 * St. Merløse jan sep Planlagt nedlagt 2015 Skov Vallenderød * Planlagt nedlagt 2015 Svinninge jan juni Tornved jan juni Tysinge jan jan juni.2005 juni marts.2000 Jan Ugerløse jan sep Planlagt nedlagt 2015 Ulkestrup jan * Nedlagt 1. april 2014 Undløse jan jan.2001 * Planlagt nedlagt 2015 Trix tank Tilladelser Revideret / ændringer Godkendelse Revideret / ændringer Algestrup jan Nedlagt april 2013 Audebo Sep Nedlagt 13. dec Igelsø * Nedlagt 31.dec 2013 Hellestrup Syd * * * Østrup * * * Planlagt nedlagt 2015 *godkendelserne har ikke været muligt at fremskaffe hos de respektive myndigheder.

69 Frivilligt Grønt Regnskab for perioden Holbæk Forsyning A/S Side 69 af 110 Dokumentation for emissionsberegningen Holbæk Renseanlæg 2010

70 Frivilligt Grønt Regnskab for perioden Holbæk Forsyning A/S Side 70 af 110 Holbæk Renseanlæg 2011

71 Frivilligt Grønt Regnskab for perioden Holbæk Forsyning A/S Side 71 af 110 Holbæk Renseanlæg 2012

72 Frivilligt Grønt Regnskab for perioden Holbæk Forsyning A/S Side 72 af 110 Holbæk Renseanlæg 2013

73 Frivilligt Grønt Regnskab for perioden Holbæk Forsyning A/S Side 73 af 110 Holbæk Renseanlæg 2014

74 Frivilligt Grønt Regnskab for perioden Holbæk Forsyning A/S Side 74 af 110 Holbæk Vand A/S Virksomhedsoplysninger Udgiver: Holbæk Vand A/S Tåstrup Møllevej Holbæk Udgivelse: Maj 2015 Titel: Formål: Godkendelse: Frivilligt grønt regnskab for Holbæk Vand A/S. Nærværende grønne regnskab er udarbejdet for perioden og offentligøres både internt og eksternt via hjemmesiden. Bestyrelsen for Holbæk Vand A/S godkendte nærværende grønne regnskab den 4.maj 2015 Nærværende grønt regnskab er en præsentation af aktiver og væsentlige miljødata i Selskabet Holbæk Vand A/S.

75 Frivilligt Grønt Regnskab for perioden Holbæk Forsyning A/S Side 75 af 110 Status på indsatsområder Styring og håndtering af vandforurening: IT onlineversion af et ledningsmodelleringsværktøj er blevet implementeret. Planlægning og håndtering af evt. vandforurening- med værktøjet (Aquis) gør det muligt at følge vandforløbet i realtid, hvilket giver mulighed for at indkredse en evt. forurening. Beredskabsplan: Der er på vandområdet blevet udarbejdet en beredskabsplan. Der er blevet afholdt beredskabsøvelser med fokus på kritiske punkter i systemet. Beredskabsplanen har gjort, at Holbæk Vand A/S er blevet proaktiv og er blevet bedre til at handle, før en akut hændelse indtræffer. Vandindvindingstilladelse: Holbæk Vand A/S har i 2014 opnået vandindvendingstilladelse på m 3 vand på den nye kildeplads på Havreholm. Det er ikke besluttet, hvornår kildepladsen sættes i drift. Sektionering af vandsystemet: For at sikre en innovativ og miljøøkonomisk levering af drikkevand til kunderne, er der udarbejdet en overordnet strategi og handlingsplan. Prioriteringen af handlingsplanens elementer styres dels af hensynet til at sikre en yderligere sektionering af vandledningssystemet i Holbæk, dels af mulighederne for at opnå driftsbesparelse. Holbæk Vand A/S udførte i 2014 rørfornyelser som led i det almindelige vedligehold. Desuden er der gennemført ledningsomlægninger og nyanlæg for at sektionere ledningssystemet i Holbæk by. Sektioneringen er et flerårigt projekt, der gradvist øger drikkevandssikkerheden, blandt andet fordi en evt. forurening hurtigt kan isoleres til en mindre del af systemet. Okkerslam: Okkerslam fra vandværkerne: Holbæk Forsyning A/S fik i starten af 2012 støtte fra Vandsektorens Teknologiudviklingsfond til et projekt, der skulle undersøge, om okkerslam fra vandproduktionen rationelt kan erstatte købekemikalier i processerne på renseanlæg. DTU og Krüger A/S var partnere i projektet, der bestod af en teknikudviklingsdel og en fuldskala test på Holbæk Renseanlæg. Projektet blev afsluttet i Det viste sig, at det vil være teknisk vanskeligt, at bruge rådnetanken på Holbæk Renseanlæg til testen. Desuden ville de teknikker, der skulle udvikles, ikke kunne bruges andre steder, da anlægget i Holbæk er af ældre dato. Derfor blev der i projektet i stedet brugt ressourcer på at udvikle et fleksibelt modul en slags minirådnetank der kan kobles ind i processen. Modulløsningen gør at projektet kan teste teknikken i fuld skala, og da et sådant modul kunne udvikles til et projekt, så er der et indlysende kommercialiseringspotentiale. Projektet opnåede at få testet nogle forskellige tekniske løsninger til at bruge okkerslam og de kommercielle partnere har et grundlag for at gå videre med at udvikle et egentlig produkt, hvis de kan se en positiv business case. Overholdelse af drikkevandskravet for ammonium: Begge Holbæk Vand A/S vandværker har haft problemer med at overholde drikkevandskravet for ammonium ved middel og høj produktion. Ved udgangen af 2013 fik Holbæk Vand A/S minimeret konsekrationen af ammonium. Efter gentagende forsøg erfarede Holbæk vand A/S, at problemet umiddelbart blev løst ved at tilsætte sporstoffer i efterfiltrene. Der blev monteret kobberplader i efterfiltrene. Interne analyser har efterfølgende vist en klar reduktion af ammonium, og kravværdien er som konsekvens heraf blevet overholdt.

76 Frivilligt Grønt Regnskab for perioden Holbæk Forsyning A/S Side 76 af 110 Indsatsområderne Det er Holbæk Vand A/S s strategi, at vandforsyningen skal fastholde en høj driftssikkerhed, det gælder også ved en unormal eller større driftsforstyrrelse eller i en truet forsyningssituation. Holbæk Vand A/S ønsker forsat at forbedre sikkerheden for, at drikkevandet er sikkert og af høj kvalitet. Derfor er selskabet blevet certificeret i forhold til standarden ISO 22000, som er et ledelsessystem for fødevaresikkerhed. Miljøledelse: Miljøcertificering DS/ISO er blevet påbegyndt og forsætter ind i Nyt Vandværk Der er igangsat en analyse af, om Søndre Vandværk skal erstattes af et helt nyt vandværk inden for en kort årrække. Kildepladsoptimering: Energioptimering af grundvandsindvinding på kildepladser. Resultaterne forventes at udmønte sig i en optimering af det specifikke energiforbrug (kwh/m 3 ) og dermed også i besparelser på indvindingens årlige energiforbrug. Udnyttelse af okkerslam Der søges endnu engang midler til et okkerslamprojekt og af den vej finde en løsning på udnyttelse af okkerslammet på Holbæk Spildevand A/S Sektionering af Holbæk by: Igangsættelse af en 3-årig plan som skal sikre, at sektionerede områder lukkes af og derved sikre forsyningssikkerheden og minimere forurening ved ledningsarbejde.

77 Frivilligt Grønt Regnskab for perioden Holbæk Forsyning A/S Side 77 af 110 Aktiviteter Holbæk Vand A/S leverer rent drikkevand til ca forbrugssteder og erhvervsvirksomheder i Holbæk Kommune. Holbæk Vand A/S vandværker og tårn er beliggende på følgende adresser: Vandtårnet Vandtårnsvej Holbæk Søndre vandværk Kalvemosevej Holbæk Langerød vandværk Omfartsvejen 47 B 4300 Holbæk Geografisk oversigt over vandværker og vandtårn Holbæk Vand A/S står for planlægning, projektering, anlægsdrift og vedligeholdelse af vandproduktion og ledningsnet. Aktiviteterne i Holbæk Vand A/S består af to komplette vandværker med indvinding, vandbehandling og distribution samt et vandtårn placeret centralt i Holbæk området. De to vandværker Langerød Vandværk og Søndre Vandværk og tilhørende 14 boringer fordelt på 3 kildepladser, samt vandtårnet er forbundet med større vandledninger, som leverer vand til kunderne i Holbæk og dele af det sydlige opland. Det ca.236 km ledningsnet er fordelt på følgende ledningstyper: Hovedledninger 217 km Råvandsledninger 19 km Grundvandet i Holbæk Kommune er blandt de reneste i Danmark.

78 Frivilligt Grønt Regnskab for perioden Holbæk Forsyning A/S Side 78 af 110 Vandets dag 2014 Hvert år den 22. marts fejres Verdens Vanddag. Det er en international mærkedag som giver Holbæk Vand A/S mulighed for at gøre opmærksom på vandkvaliteten i Holbæk. På vandets dag er der fokus på både vand og sundhed, som er to sider af samme sag. Som vandkunde er det et stort privilegium, at der bare kan åbnes for hanen og slukke tørsten med, koldt og forfriskende vand. I 2014 var der særlig fokus på, at vand og energi hænger sammen. Hvis der spares på vandet spares der også energi og omvendt. Holbæk Vand A/S markerer vandets dag med at sætte fokus på det sunde drikkevand og den miljørigtige håndtering af spildevandet. Der bliver afholdt åbent hus arrangementer og traditionen er, at der inviteres skoleklasser fra Holbæk Kommune som deltager i konkurrencer og lign. Kommunens børn får en indsigt og viden om vandets cyklus samt hvordan man håndterer og beskytter jordens vandressourcer. På vandets dag, står dygtige medarbejdere klar til at fortælle om vandets kredsløb hele vejen fra grundvandet, gennem vandværket og ud til kunderne, videre gennem kloakker til renseanlæg og tilbage til naturen. Det skønnes, at der hvert år er mellem 400 og 500 mennesker som benytter sig af åbent hus arrangementet på Holbæk Vand A/S

79 Frivilligt Grønt Regnskab for perioden Holbæk Forsyning A/S Side 79 af 110 Vand Grand Prix 2014 Holbæk Vand A/S deltog i Vand Grand Prix 2014 på Langelinie Pavillonen i København. Vand Grand Prix er et samarbejde mellem DANVA (Dansk Vand- og Spildevandsforening) og FVD (Foreningen af Vandværker i Danmark). Vand Grand Prix er en fast tilbagevendende begivenhed, der altid får god omtale i medierne. Med arrangementet ønsker Holbæk Vand A/S at fejre det danske drikkevand og det privilegium, som alle kender alt for godt: Rent vand i vandhanerne. Alle kender det så godt, at kun få skænker det en tanke i hverdagen. Men en sikker vandforsyning er en grundlæggende forudsætning for kundernes sundhed og velbefindende. Vand Grand Prix foregår hvert fjerde år i august og september, hvor vandværker fra hele landet udskænker smagsprøver til flere tusinde kunder, der er med til at kåre Danmarks mest velsmagende drikkevand. Der kan gå op mod år, fra vanddråberne rammer jordoverfladen, til de pumpes op fra undergrunden, nænsomt filtreres på vandværket og sendes ud til kundernes vandhaner som drikkeklart vand. Samarbejdet mellem natur og teknologi er simpelt og yderst komplekst på én og samme tid. Derfor skal der passes godt på grundvandet ved at beskytte det og bruge det med omtanke. Miljøminister Kirsten Brosbøl deltog i arrangementet, hvor 30 vandselskaber dystede om titlen som leverandør af Danmarks mest velsmagende drikkevand. Sønderjyske Arwos A/S løb af med sejren. Vandet fra Holbæk Vand A/S blev ikke vurderet til at være det allerbedste i et felt på 30 vandselskaber. Smag og behag er jo som bekendt forskellig. Miljøminister Kirsten Brosbøl, der overrakte 1. præmien til Sønderjyske Arwos A/S, følte sig i godt selskab med udsendte Torben Weng fra Holbæk Vand A/S.

80 Tusinde Frivilligt Grønt Regnskab for perioden Holbæk Forsyning A/S Side 80 af 110 Miljødata Søndre Vandværk Indgående energiresurser til processerne Sdr. vandværk og boringer Rent drikkevand / filterskyllevand m EL- forbrug kwh Dieselforbrug nødgenerator *skønnet liter *215 *215 * Det forhøjede El- forbrug i 2014 kan henføres direkte til spuling af rentvandsbeholderen, som i forbindelse med renovering og eftersyn bliver rengjort. Diagrammet viser flowet i Søndre Vandværks elforbrug i perioden EL - forbrug til processerne på Søndre Vandværk EL- forbrug

81 Frivilligt Grønt Regnskab for perioden Holbæk Forsyning A/S Side 81 af 110 Udgående produkter og emissioner fra processerne på Søndre Vandværk Udgående vandproduktion Vandproduktion fra Søndre Vandværk Udpumpet vandmængde (inkl. ledningstab) m Udgående emissioner fra processerne De samlede udledninger ses i nedenstående tabel. Udledte emissioner fra Søndre Vandværk Emissioner udledt fra elforbruget CO 2 fra forbruget tons 194,90 200,98 187,21 174,50 182,13 Emissioner udledt fra dieselforbruget på nødgenerator CO 2 fra forbruget tons 0,60 0,60 0,60 0,90 0,60 Samlede udledte emissioner opgjort på m3 oppumpet vand CO 2 udledning pr. m 3 oppumpet drikkevand CO 2/kg 0,32 0,30 0,33 0,28 0,29 CO 2 emissionen på elforbruget er beregnet ud fra Seas/NVE s oplyste nøgletal svarende til kwh = 0,547 kg/co2 Ved forbrug af el udledes der CO 2. Den samlede udledning ses i ovenstående tabel. kg CO 2 /kg pr. oppumpet m 3 vand / Sdr. værk 0,24 0,23 0,23 0,23 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,21 0,21 0,21 0,20 0, CO2 0,21 0,22 0,22 0,22 0,23

82 Frivilligt Grønt Regnskab for perioden Holbæk Forsyning A/S Side 82 af 110 Udgående affaldsprodukter fra processerne Affaldsprodukter Søndre Vandværk Okkerslam ton *50 *50 *50 *70 *70 *skønnet Tøjvask og opvask Data fra DANVA viser, at hver dansker bruger i gennemsnit knap 25 liter vand på tøjvask og opvask dagligt. Kvalitetskrav og analyser fra Søndre Vandværk Vandkvaliteten beregnet ud fra gennemsnitlige målinger Søndre vandværk Målepunkt Kvalitetskrav Hårdhed dh Intet krav 15,90 15,70 15,30 15,00 14 Ammonium Mg/l 0,05 0,011 *0,079 *0,153 *0,080 0,006 PH ph 8,5 7,6 7,5 7,7 7,6 7,5 Jern mg FE/l 0,1 0,043 0,050 0,052 0,053 0,490 Mangan mg ME/l 0,02 <0,005 <0,005 <0,005 <0,003 <0,002 Klorid mg cl/l ,50 33,60 33,60 33,00 34,0 Fluorid mg F/l 1,5 0,37 0,41 0,37 0,35 0,35 Nitrat mg NO 3/l 50 2,20 2,40 2,20 2,23 2,53 Sulfat mg SO 4/l ,40 21,00 17,00 18,00 17,0 Totalt fosforindhold *Ammoniums kvalitetskrav ikke overholdt mg P/l 0,15 0,017 0,023 0,026 0,024 0,020 Ovenstående analysedata for 2014 viser, at der ikke mere er problemer med overholdelse af kvalitetskravet.

83 Tusinde Frivilligt Grønt Regnskab for perioden Holbæk Forsyning A/S Side 83 af 110 Langerød Vandværk Langerød Vandværk blev idriftsat tilbage i år 1951 og blev ombygget første gang i 1961 og renoveret i Anlægget indvinder vand fra syv indvindingsboringer og har en behandlingskapacitet på 350 m 3 /time og en indvendingskapacitet på 308 m 3 /time. (den mængde der i alt kan indpumpes til filtrene). Indgående energiresurser til processerne i Langerød Langerød Vandværk og tilhørende boringer Drikkevand / filterskyllevand m EL- forbrug (inkl. El- varme) KWh Dieselforbrug nødgenerator liter *150 *150 *150 *150 *150 *skønnet forbrug Der er løbende fokus på at nedsætte forbruget af vand til at skylle filtrene. Vandforbruget er nu faldet 4 år i træk for Langerød Vandværk. Elforbruget er steget med ca. 25 % som kan henføres direkte til at der nu sker en pumpning til Søby. Tidligere var trykket til Søby kun via Vandtårnet. Derudover er der pumpet m 3 mere vand i 2014 end i Diagrammet viser flowet i Langerød vandværks elforbrug i perioden EL - forbrug til processerne på Langerød vandværk EL- forbrug (inkl. varme)

84 Frivilligt Grønt Regnskab for perioden Holbæk Forsyning A/S Side 84 af 110 Udgående produkter og emissioner fra processerne på Langerød vandværk Udgående vandproduktion fra Langerød Vandværk Vandproduktion Udpumpet vandmængde til kunder i Holbæk m Udpumpet mængde til VN m I alt (inkl. ledningstab) m Der er i perioden fra 2013 til 2014 registreret en stigning i de udpumpede vandmængder på 19,6 % Ved forbrug af el og brændstoffer udledes der CO 2 til atmosfæren. Den samlede udledning ses i nedenstående tabel. Ved nitrifikationen udledes der kvælstof til atmosfæren. Udgående emissioner fra processerne De samlede udledninger ses i nedenstående tabel. Udledte Emissioner fra Langerød vandværk Emissioner udledt fra Elforbruget CO 2 tons 307,28 326,92 306,31 257,46 321,64 Diesel forbrug på nødgenerator CO 2 fra forbruget tons 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 Samlede udledte Emissioner opgjort på m 3 oppumpet vand CO 2 udledning pr. m 3 oppumpet vand CO 2 / kg 0,23 0,21 0,20 0,19 0,21 CO 2 emissionen på elforbruget er beregnet ud fra Seas/NVE s oplyste nøgletal svarende til kwh = 0,547 kg/co 2

85 Frivilligt Grønt Regnskab for perioden Holbæk Forsyning A/S Side 85 af 110 kg 0,25 0,20 0,23 CO 2 /kg pr. oppumpet m 3 vand / Langerød 0,21 0,20 0,19 0,21 0,15 0,10 0, CO2 0,23 0,21 0,20 0,19 0,21 Udgående affaldsprodukter fra processerne Affaldsprodukter Langerød Okkerslam ton *50 *50 *50 *70 *70 Kvalitetskrav og analyser fra Langerød Vandværk Beregnet ud fra gennemsnitlige målinger Langerød Målepunkt Kvalitetskrav Hårdhed dh Intet krav 15,00 15,00 15,00 15,00 13 Ammonium Mg/l 0,05 *0,117 *0,062 *0,065 *0,260 >0,005 PH ph 8,5 7,7 7,6 7,7 7,6 7,4 Jern mg FE/l 0,1 0,009 0,012 0,010 0,005 0,007 Mangan mg ME/l 0,02 0,009 0,006 0,006 0,021 >0,002 Klorid mg cl/l Fluorid mg F/l 1,5 0,37 0,38 0,37 0,33 0,33 Nitrat mg NO 3/l 50 2,90 3,20 2,80 2,30 3,20 Sulfat mg SO 4/l 250 8,7 9,8 9,6 11,0 7 Totalt fosforindhold mg P/l 0,15 0,017 0,022 0,022 0,022 0,020 * koncentrationer oveholder ikke kvalitetskravene.

86 Frivilligt Grønt Regnskab for perioden Holbæk Forsyning A/S Side 86 af 110 Vandkvaliteten - Holbæk Vand A/S har i en årrække til stadighed haft problemer med for høje ammonium koncentrationer. Problemet blev løst ved udgangen af 2013 og analysedata for 2014 viser nu, analysetal ligger lang under kvalitetskravet. Vandtårnet Indgående energiresurser til processerne Vandtårnet Elforbrug kwh Vandtårn (trykforøget til Søby) *Pumpet vandmængder m Elforbrug (inkl. varme) kwh *Pumpet mængder som trykkes videre Vandtårnets elforbrug er steget med 20 % i Merforbruget kan henføres direkte til de høje grundvandsstigninger i 2014, hvor vandtårnets affugter blev benyttet ekstraordinært meget til at holde luftfugtigheden nede. Der har også været brugt pumpe til at holde vandet væk fra vandtårnets kælderarealer, hvilket i perioden har svinget en del. Søby trykforøger er i 2014 faldet med m3. Det skyldes, at en del kunder er blevet tilkoblet en anden ledning og derfor er mængder af videre pumpet vand blevet reduceret.

87 Frivilligt Grønt Regnskab for perioden Holbæk Forsyning A/S Side 87 af 110 Logaritmisk skala af EL - forbrug til processerne i vandtårnet , , ,00 Udgående emissioner fra processerne Ved forbrug af el og brændstoffer udledes der CO 2 til atmosfæren. Den samlede udledning ses i nedenstående tabel. Ved nitrifikationen udledes der kvælstof til atmosfæren. Udledte emissioner fra Vandtårnet inkl. trykforøger til Søby Emissioner udledt fra elforbruget CO 2 tons 7,31 6,55 19,50 7,86 4,87 Samlede udledte emissioner opgjort på m 3 oppumpet vand CO 2 udledning pr. m 3 oppumpet vand CO 2/kg 0,36 0,36 1,20 0,39 0,41 CO2 emissionen på elforbruget er beregnet ud fra Seas/NVE s oplyste nøgletal svarende til kwh = 0,547 kg/co2 kg 1,40 1,20 CO 2 /kg pr. oppumpet m 3 vand / Vandtårn og Søby 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,36 0,36 0,39 0, CO2 0,36 0,36 1,20 0,39 0,41

88 Frivilligt Grønt Regnskab for perioden Holbæk Forsyning A/S Side 88 af 110 Fællesdata for hele vandforsyningsområdet Indgående hjælpestoffer og produkter til drift- og vedligehold for hele vandforsyningen Indgående stoffer til drift og vedligeholdelse Indgående hjælpestoffer Brændstofforbrug Diesel biler m.v. Brændstofforbrug Benzin biler m.v. liter liter Smøremidler liter * * * 2 2 Rengøringsprodukter liter * * * 2 2 *mængden har ikke været beregnet Selskabets biler og maskiner bliver af hensyn til risiko for forurening kun benyttet af det faste personale, som arbejder med drikkevand.

89 Frivilligt Grønt Regnskab for perioden Holbæk Forsyning A/S Side 89 af 110 Indgående resurser til driften Indgående resurser Drikkevand til renskylning efter renovering og lægning af nye ledninger m3 * * * *data findes ikke Udgående affaldsprodukter for hele vandforsyningen Udgående affaldsprodukter fra drifts- og anlægsopgaver Udgående affaldsprodukter Målepunkt Metode Okkerslam m 3 S *120 *70 Jord til deponi m 3 S 210 Spildevand m 3 M Metode for hvordan data er fremkommet: M står for målt. B står for beregnet. S står for skønnet. Udgående vand fra produktion og til videresalg fra begge vandværker Produktion Udpumpet vand I alt (inkl. ledningstab) Solgte vandmængder til VN og nødforbindelser til private værker Udpumpet vand i alt på eget ledningsnet m m m Solgte vandmængder i alt m Ledningstab m Ledningstab opgjort i procent % Der beregnes ikke ledningstab på solgte vandmængder til VN, da tabet alene er på VN s ledningsnet

90 Frivilligt Grønt Regnskab for perioden Holbæk Forsyning A/S Side 90 af 110 m 3 Udpumpet vandmængder og ledningstab for perioden Udpumpet vand Ledningstab Ledningstab er vand der løber ud gennem utætte ventiler og tærehuller/brud i vandledningerne. Vandet løber under jorden og ud i kloakledninger, og derfor er det ikke umiddelbart muligt at lokalisere et brud når det opstår. Holbæk vand A/S har i de senere år haft et nedadgående ledningstab, men i 2014 er kurven vendt og ledningstabet har vist sig noget højere end ønsket. Årsagen menes at være en kombination af den hårde vinter 2013/2014 og gamle støbejernsledninger. Der er stor risiko for, at gamle støbejernsledninger knækker når lave frostgrader giver forskydninger af jordlagene. Udgående emissioner fra brændstoffer Udgående fra drifts- og anlægsopgaver CO 2 udledninger Diselforbrug på biler tons 14,71 11,16 8,20 8,88 8,29 Benzinforbrug på biler tons 0,56 2,57 0,82 0,59 0 Diesel til nødgenerator tons 0,84 0,84 0,84 1,74 0,9 Vandindvindingstilladelser Kildepladser Vandindvindingstilladelse Drikkevand Tilladelser Revideret / ændringer m 3 /pr. år Kalvemosen/Sandmosen Jan 2000 April Vallestrup/Hellestrup Jan 2000 April Knabstrup Enge Juli 1982 April 2005 Juni Havreholm Juni

91 Frivilligt Grønt Regnskab for perioden Holbæk Forsyning A/S Side 91 af 110 Jyderup Varme A/S Virksomhedsoplysninger Udgiver: Holbæk Forsyning A/S Tåstrup Møllevej Holbæk Udgivelse: Maj 2015 Titel: Formål: Godkendelse: Frivilligt grønt regnskab for Jyderup Varme A/S. Nærværende grønne regnskab er udarbejdet for perioden og offentliggøres både internt og eksternt via hjemmesiden. Bestyrelsen for Jyderup Varme A/S godkendte nærværende grønne regnskab den 4. maj Regnskabet er en præsentation af aktiviteter og væsentlige miljødata i selskabet Jyderup Varme A/S.

92 Frivilligt Grønt Regnskab for perioden Holbæk Forsyning A/S Side 92 af 110 Status på indsatsområder Miljøledelse: Miljøcertificering DS/ISO er blevet startet op og løber forsat i Der skal udarbejdes en miljøpolitik og opstilles miljømål på tværs af Holbæk Forsyning A/S øvrige selskaber. Projektet bliver reduceret i omfang for at tilpasse det den kommende fusion med Roskilde og Lejre Forsyninger. Beredskabsplan: Det er Jyderup Varme A/S strategi, at der skal fastholdes en høj driftssikkerhed. Det gælder også ved en unormal eller større driftsforstyrrelse, eller i en truet forsyningssituation. Der er i 2014 blevet udarbejdet beredskabsplan og der er blevet afholdt en beredskabsøvelse med fokus på kritiske punkter i systemet. Beredskabsplanen har gjort, at Jyderup Varme A/S er blevet proaktiv og bedre til at handle før en akut hændelse indtræffer. Optimering af fremløbstemperatur: Automatisk optimering af fremløbstemperatur med SRO-anlægget er blevet indført, og der har allerede for 2014 vist sig en CO 2 besparelse på 285 tons. Tilslutning af nye boliger: Der blev i 2014 tilkoblet 70 nye boligenheder i en bebyggelse for ældre på Lunderosevej i Jyderup. Energiforbedringer i privatboliger: Aftaler om, at private kan få gavn af de CO 2 besparelser, som selskabet ifølge loven skal købe, i form af tilskud til energiforbedringer i privatboliger, er sat i bero. Renoveringer af ledningsnettet: Der har i 2014 været mere fokus på de situationer, hvor længere strækninger på ledningsnettet med fordel kunne udskiftes i forbindelse med akut opståede ledningsbrud. Analyse af gasmotor/solvarme: Der er påbegyndt en analyse af alternative løsninger til eksisterende gasmotor set i forhold til fremtidens forbrændingsteknologier. Hensigten er, at analysen skal kunne påvise økonomiske- og miljøbesparelser i fremtidig udskiftning af motorer. Der er udarbejdet en business case vedr. etablering af et suppleringsanlæg baseret på solvarme. Beregningerne viser, at solvarmeanlægget vil reducere varmeværkets CO 2 påvirkning med op til tons årligt.

93 Frivilligt Grønt Regnskab for perioden Holbæk Forsyning A/S Side 93 af 110 Indsatsområder Varmeplan: Det eksisterende fjernvarmeværk i Jyderup har en begrænset restlevetid. Der skal i de kommende år startes et afklarende arbejde med henblik på at klarlægge mulighederne for at udskifte eller levetidsforlænge anlægget. Holbæk Forsyning A/S deltager i et samarbejde med Holbæk Kommune omkring en ny varmeplan for hele kommunen. Samarbejdet skal resultere i en overordnet varmeplan, som skal sikre, at Holbæk Kommunes varmeforsyning er fossilfri inden udgangen af Planen forventes at være færdig i juli Solvarme: Jyderup varmeværk bruger hvert år ca. 4,4 millioner m 3 naturgas, som ved produktion til varme bliver til ca ton/år udledt CO 2. Som lovgivningen er i dag, er der ikke andre lovlige alternativer til brændsel. Som det også er set på mange andre varmeværker, er der en mulighed for at etablere solvarmeanlæg og ad den vej udfase en del af gasforbruget. Der er i gangsat en analyse af mulighederne for at supplere Jyderup Varmeværk med solvarme. Analysen forventes at blive færdig i foråret 2015.

94 Frivilligt Grønt Regnskab for perioden Holbæk Forsyning A/S Side 94 af 110 Aktiviteter Jyderup Varme A/S leverer fjernvarme til 893 kunder. Jyderup varmeværk er beliggende på følgende adresse: Jyderup Varmeværk A/S Lyngvej Jyderup Foto: Jyderup varmeværk A/S Geografisk oversigtsplan med Jyderup Varmeværk A/S placering Jyderup Varme A/S er et kraftvarmeværk, hvor princippet er, at varmeværket pumper opvarmet fjernvarmevand gennem et lukket rørsystem ud til kunderne. Her bruges vandet til at varme huse og brugsvand op, inden det afkølede vand løber tilbage til varmeværket og varmes op igen. Fjernvarmevandet cirkulerer altså i et lukket rørsystem og således bliver genbrugt. Varmeværkets aktiviteter omfatter planlægning, projektering, anlæg, drift og vedligeholdelse af værket og tilhørende ledningsnet. Jyderup Varmeværk har ca. 14,87 km hovedledninger og 15,27 km stikledninger som indgår i den daglige drift og vedligeholdelse. Jyderup Varmeværk sikrer, at kunderne modtager varme på en forsyningssikker, økonomisk, sundheds- og miljømæssig forsvarlig måde.

95 Frivilligt Grønt Regnskab for perioden Holbæk Forsyning A/S Side 95 af 110 Kapacitet og belastning Varmeværket i Jyderup er et kraftvarmeværk, som dels leverer fjernvarme til 812 husstande og 81 erhvervsejendomme i Jyderup by, og dels producerer elektricitet som sælges til SEAS-NVE. Jyderup Varmeværk Kapacitet godkendt indfyret effekt Anlæg Anlæg MW 5-50 MW Miljøgodkendelser Godkendelse Miljøgodkendelse Revideret / ændringer Maj 1988 Juni 1994 Miljødata Indgående energiresurser til processerne Procestal EL- forbrug kwh Rent drikkevand m Procestal Naturgas Naturgas - til varmeproduktion Naturgas - til El-produktion Naturgas samlet forbrug m m m Fra naturgasforbruget bliver der produceret både El og varme. Der har i 2014 været et fald på elforbruget svarende til 18,81 % og på gasforbruget har der været et samlet fald svarende til 28,85 % Disse fald i forbruget kan bl.a. henføres til en mindre el- og varmeproduktion. Forbruget af drikkevand, som indgår i processen, registreres som stadig faldende. Det skyldes store renoveringsopgaver på ledningsnettet.

96 Frivilligt Grønt Regnskab for perioden Holbæk Forsyning A/S Side 96 af 110 Indgående hjælpestoffer Indgående til processerne Olie til gasmotor ton Hydrox - kedelstensvæske liter * * * Indgående drift-og vedligeholdelse Diesel - biler m.v. Liter Benzin biler m.v. Liter Smøre - og rengøringsmidler Liter * * * *data har ikke været registeret Målerudskiftning hos kunderne Procesdata Procestal Virkningsgrad på kedel m/k Virkningsgrad på motor m/k Varmetab MWh Jyderup Varme A/S har i 2014 medvirket til at nedsætte CO 2 udledningen ved at give økonomisk støtte til Holbæk spildevand A/S.

97 Frivilligt Grønt Regnskab for perioden Holbæk Forsyning A/S Side 97 af 110 Udgående energiproduktion til videresalg Produktion Varmeproduktion (ind fyret effekt) MWh EL- produktion til videre salg kwh Graddage grader Graddage Varmeproduktion vs Graddage Mwh VP Graddage Definitionen på graddage er faktisk meget simpel, da det er (den positive) forskel mellem en konstant indendørs temperatur og den gennemsnitlige udendørstemperatur set over en periode fx en dag eller en måned. Tallet for graddage fortæller noget om det sandsynlige forbrug af energi til opvarmning af vores huse på baggrund af klimaet. Jo større graddagetal, jo større forbrug. Forbruget af energi til opvarmning af huse er specielt vigtigt i vores del af verden, da omtrent halvdelen af al energi bruges til netop opvarmning.

98 Frivilligt Grønt Regnskab for perioden Holbæk Forsyning A/S Side 98 af 110 Udgående emissioner fra processerne De samlede udledninger ses i nedenstående tabel. Udledte emissioner fra Jyderup Varmeværk Emissioner udledt fra elforbruget CO 2 tons 173,16 192,34 158,41 172,67 140,19 Emissioner fra naturgasforbruget på kedel 900 CO 2 - udledning tons 6.090, , , , ,00 CO Kg/GJ NOx - kvælstoffilter Kg/GJ UHC Kg/GJ SO 2 - svovldioxid Kg/GJ Emissioner fra naturgasforbruget på motor 908 CO 2 - udledning tons 6.350, , , , ,00 CO Kg/GJ NOx - kvælstoffilter Kg/GJ UHC Kg/GJ SO 2 - svovldioxid Kg/GJ CO 2-emissioner fra brændstofforbruget Diesel - biler m.v. Liter 0 0,2 0,9 1,6 1,4 Benzin biler m.v. Liter 3,2 2,1 0,1 0,1 0,1 Samlet CO 2 udledning Inkl. El-produktion Samlede udledte emissioner opgjort på MWh varmeproduktion CO 2/kg CO 2 udledning pr. MWh CO 2/kg kg CO2/kg pr. MWh CO

99 Frivilligt Grønt Regnskab for perioden Holbæk Forsyning A/S Side 99 af 110 De samlede udledninger fra naturgasforbruget ses i ovenstående tabeller. Ved nitrifikationen udledes der kvælstof til atmosfæren. Dokumentation for beregningsmetoden og Reference: emi.dgc.dk for de anvendte emissionsfaktor findes sidst i regnskabet for Jyderup Varme A/S. Udgående affaldsprodukter fra processerne: Affaldstype Målepunkt Jord til deponi tons Affald til nyttiggørelse tons 1,5 1,5 Genanvendelse (Gamle varmerør) tons 1,0 2,0 Mængderne er skønnet De gamle varmerør, som graves op i forbindelse med renoveringer, består Jord til hovedsalig deponi fremkommer af jern, polyuretanskum og pvc. Efter opgravningen bortskaffes de via privat vognmand forbindelse til Jans med Produkthandel opgravninger i Hol- i bæk. Produkthandlen, som står for den videre neddeling og sortering. efter brud eller renoveringsopgaver. Jorden bliver efter prøvetagninger Affaldet og hentes klassificeret af privat Affald til nyttiggørelse er affaldstyper, som kan gå direkte til forbrænding. vognmand, som aflever mængderne hos affaldsselskabet KARA/NOVEREN afleveret I/S. til Avnsøgård.

100 Frivilligt Grønt Regnskab for perioden Holbæk Forsyning A/S Side 100 af 110 Dokumentation for emissionsberegningen Miljøbelastning fra naturgas resultater Gasmotor til El-produktion 2014 Tidspunkt: :13:18 Inddata Værdi Anlægstype Gasmotorer Årligt gasforbrug [m 3 ] Årligt energiforbrug [GJ] Komponent Emissionsfaktor [kg/gj] Årlig emission [kg/år] CO 2 56, CO 0, NO x 0, UHC 0, SO 2 0, Reference: DMU, Gaspro, Energi og Miljøoversigt, Energinet.dk. Emissionsopgørelsen baseres på emissionsfaktorer, som er ret præcise mht. de brændselsafhængige emissioner (CO 2, SO 2), men mindre præcise mht. de procesafhængige emissioner (CO, NO x, UHC). Ønskes større nøjagtighed i opgørelsen, anbefales egentlige emissionsmålinger. CO 2 emissionen er beregnet under antagelse af fuldstændig forbrænding.

101 Frivilligt Grønt Regnskab for perioden Holbæk Forsyning A/S Side 101 af 110 Dokumentation for emissionsberegningen Miljøbelastning fra naturgas resultater Gasmotor til varmeproduktion 2014 Tidspunkt: :07:11 Inddata Anlægstype Værdi Gasmotorer Årligt gasforbrug [m 3 ] Årligt energiforbrug [GJ] Komponent Emissionsfaktor [kg/gj] Årlig emission [kg/år] CO 2 56, CO 0, NO x 0, UHC 0, SO 2 0, Reference: DMU, Gaspro, Energi og Miljøoversigt, Energinet.dk. Emissionsopgørelsen baseres på emissionsfaktorer, som er ret præcise mht. de brændselsafhængige emissioner (CO 2, SO 2), men mindre præcise mht. de procesafhængige emissioner (CO, NO x, UHC). Ønskes større nøjagtighed i opgørelsen, anbefales egentlige emissionsmålinger. CO 2 emissionen er beregnet under antagelse af fuldstændig forbrænding.

102 Frivilligt Grønt Regnskab for perioden Holbæk Forsyning A/S Side 102 af 110 St. Merløse Varme A/S Virksomhedsoplysninger Udgiver: St. Merløse varme A/S Tåstrup Møllevej Holbæk Udgivelse: Maj 2015 Titel: Formål: Godkendelse: Frivilligt grønt regnskab for St. Merløse varme A/S. Det grønne regnskab er for perioden og offentligøres både internt og eksternt via hjemmesiden. Bestyrelsen for St. Merløse Varme A/S godkendte nærværende grønne regnskab den 4. maj Nærværende grønt regnskab er en præsentation af aktiver og væsentlige miljødata i selskabet St. Merløse Varme A/S.

103 Frivilligt Grønt Regnskab for perioden Holbæk Forsyning A/S Side 103 af 110 Status på indsatsområder Miljøledelse: Miljøcertificering DS/ISO er blevet startet op og løber forsat i Der skal udarbejdes en miljøpolitik og opstilles miljømål på tværs af Holbæk Forsyning A/S selskaber. Projektet bliver reduceret i omfang for at tilpasse det den forventede fusion med Roskilde-og Lejre Forsyninger. Beredskabsplan: Det er St. Merløse Varme A/S strategi, at der skal fastholdes en høj driftssikkerhed. Det gælder også ved en unormal eller større driftsforstyrrelse, eller i en truet forsyningssituation. Der er i 2014 blevet udarbejdet beredskabsplan og der er blevet afholdt en beredskabsøvelse med fokus på kritiske punkter i systemet. Beredskabsplanen har gjort, at man er blevet proaktiv og bedre til at handle, før en akut hændelse indtræffer. Optimering af fremløbstemperatur: Automatisk optimering af fremløbstemperatur med SRO-anlægget er blevet indført i Vedligeholdelsesplan for ledningsnettet: Termografering og gennemgang af ledningsnettet for at fastslå ledningsnettets tilstand til brug for en 20 års vedligeholdelsesplan. Indsatsområder Holbæk Kommunes Varmeplan: Fokusområderne for varmeværkerne skal ses i forhold til den varmeplanen, som Holbæk Kommune og Holbæk Forsyning A/S i øjeblikket er ved at udarbejde, og som forventes klar i juli Her tages der udgangspunkt i energi- og varmeforsyningsanlæg som fx solfangere, varmepumper og biomassekedler som skal udnyttes for at sikre varmekilder ved udfasningen af de fossile brændstoffer frem til år Halm som eneste varmekilde: Der er fokus på, at det kun er halm som benyttes som varmekilde. Derved sikres det at varmeværket udleder mindst muligt CO 2.

104 Frivilligt Grønt Regnskab for perioden Holbæk Forsyning A/S Side 104 af 110 Aktiviteter St. Merløse Varme A/S leverer fjernvarme til 357 private husstande og 28 erhvervsvirksomheder i Holbæk Kommune. St. Merløse Varmeværk er beliggende på adressen: Tåstrupvej St. Merløse Foto: Nye Varmeværk i anlægsfasen. St. Merløse Varme A/S er et halmfyret varmeværk, hvor princippet i fjernvarmeforsyning er ganske simpel. Varmeværket pumper opvarmet fjernvarmevand gennem rørene ud til kunderne i et lukket rørsystem. Her bruges vandet til at varme huse og brugsvand op, inden det afkølede vand løber tilbage til varmeværket og varmes op igen. Fjernvarmevandet cirkulerer altså i et lukket rørsystem, og bliver således genbrugt. Varmeværkets aktiviteter omfatter planlægning, projektering, anlæg, drift og vedligeholdelse af værket og tilhørende ledningsnet. St. Merløse Varmeværk har tilhørende ca. 9 km hovedledninger og 5 km stikledninger som indgår i den daglige drift.

Indhold. Grønt regnskab 2014 CO 2 regnskab og hovedindsatser

Indhold. Grønt regnskab 2014 CO 2 regnskab og hovedindsatser Indhold Præsentation... 3 Ledelsesberetning... 3 Samlet CO 2 miljøregnskab... 7 Indsatsområder i 2015-2016... 10 Side 2 af 14 Præsentation Holbæk Forsyning A/S er et Holdingselskab med seks underliggende

Læs mere

Kommunens nuværende affaldsordninger

Kommunens nuværende affaldsordninger 7 Kommunens nuværende affaldsordninger Ordninger for private husstande Lejre Kommune er forpligtet til, at etablere indsamlingsordninger for affald fra private husstande. De private husstande er samtidig

Læs mere

INDHOLD. Frivilligt Grønt Regnskab 2013 - Holbæk Forsyning A/S Side 2 af 112

INDHOLD. Frivilligt Grønt Regnskab 2013 - Holbæk Forsyning A/S Side 2 af 112 Frivilligt Grønt Regnskab 2013 - Holbæk Forsyning A/S Side 2 af 112 INDHOLD Præsentation... 3 Ledelsesberetning... 3-4 Visioner for miljø og klima... 4 Miljøpolitik... 5 Formål... 5 Basisoplysninger...

Læs mere

HOLBÆK FORSYNING A/S FRIVILLIGT. Grønt Regnskab 2011

HOLBÆK FORSYNING A/S FRIVILLIGT. Grønt Regnskab 2011 HOLBÆK FORSYNING A/S FRIVILLIGT Grønt Regnskab 2011 Godkendt af Bestyrelsen den 24. april 2012 Indhold Holbæk Forsyning A/S... 3 Indledning... 3 Visioner... 3 Virksomhedsoplysninger... 4 Holbæk Affald

Læs mere

HOLBÆK FORSYNING A/S

HOLBÆK FORSYNING A/S HOLBÆK FORSYNING A/S Frivilligt Grønt Regnskab 2010 2012 INDHOLD Præsentation... 3 Beretning... 3 Visioner for miljø... 4 Miljøpolitik... 4 Basisoplysninger... 5 Affald A/S... 6 Holbæk Spildevand A/S...

Læs mere

Genbrugspladsen Vandtårnsvej

Genbrugspladsen Vandtårnsvej Genbrugspladsen Vandtårnsvej Miljøberetning 2011 Indledning Genbrugspladsen Vandtårnsvej har i 2011 oplevet stigende mængder og flere besøgende. Kommentarer og spørgsmål besvares gerne. Nordforbrænding,

Læs mere

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

AFFALDSPLAN KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013

AFFALDSPLAN KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 AFFALDSPLAN 2015 2024 KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for

Læs mere

Genbrugspladsen Vandtårnsvej

Genbrugspladsen Vandtårnsvej Genbrugspladsen Vandtårnsvej Miljøberetning 2009 Indledning Genbrugspladsen Vandtårnsvej kunne i 2009 fejere sin 5 års fødselsdag. 2009 blev også året hvor genbrugspladsen rundede sin første mio. besøgende

Læs mere

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven Miljøberetning 2009 Indledning Denne Miljøberetning omhandler Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. Selvom de to pladser

Læs mere

Allerød Genbrugsplads

Allerød Genbrugsplads Allerød Genbrugsplads Miljøberetning 2009 Indledning Denne niende miljøberetning indeholder i ord og tal de væsentlige oplysninger om Allerød Genbrugsplads i 2009. Allerød Genbrugsplads har, sammenholdt

Læs mere

Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune

Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune Bakkegårdsvej Højvangen. Miljøberetning 2010 Indledning Både besøgstal og mængder er faldet i 2010. Besøgstallet er for de to pladser,

Læs mere

Affald fra husholdninger. GRIBSKOV Kommune

Affald fra husholdninger. GRIBSKOV Kommune Affald fra husholdninger 2014 GRIBSKOV Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk

Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk !!"#$ Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400

Læs mere

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014.

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014. Bilag 1 Rebild Kommunes Affaldsplan 2014-24: udkast til målsætninger og handlingsplaner Affaldsplanen skal udarbejdes i henhold til reglerne i affaldsbekendtgørelsen. Affaldsplanen skal bestå af 3 dele:

Læs mere

Anbefaling: Aalborg uden affald

Anbefaling: Aalborg uden affald Punkt 3. Anbefaling: Aalborg uden affald 2014-2025. 2011-41668. Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at byrådet godkender forslag til Aalborg uden affald 2014-2025 med henblik på en 8-ugers offentlighedsperiode,

Læs mere

Affald fra husholdninger ALBERTSLUND

Affald fra husholdninger ALBERTSLUND Affald fra husholdninger 2014 ALBERTSLUND Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK Affaldsplan 2015-2024 Udkast til høring af affaldsplan UNMK 17.2.2015 Affaldsplan 2015-2024 Affaldsbekendtgørelsen fastsætter, at kommunerne skal udarbejde en affaldsplan for håndtering af affald. Planperioden

Læs mere

Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien

Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien Teknik og Miljø Veje og Grønne Områder Sagsnr. 204045 Brevid. 1932920 Ref. ANSE Dir. tlf. 46 31 37 88 Anettesej@roskilde.dk Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien 12. august 2014 Den endelig

Læs mere

NOTAT (PTU) Affald i Stevns Kommune. Maj Affald i Stevns Kommune

NOTAT (PTU) Affald i Stevns Kommune. Maj Affald i Stevns Kommune NOTAT (PTU) Maj 2015 1 INDLEDNING Stevns Kommune samarbejder med KaraNoveren omkring udvikling af nye affaldsløsninger. Hvordan får vi borgerne i Stevns Kommune til at være mere bevidste omkring affald

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Læsevejledning... 4 3. Opsamling... 4 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 3.2 Supplerende data-2013 vedrørende kommunale indsamlingsordninger... 5 3.2.1 Genanvendelsesprocent

Læs mere

Workshop Bioaffald, plast & metal

Workshop Bioaffald, plast & metal Workshop Bioaffald, plast & metal DET GRØNNE HUS 11. april 2013 Udarbejdet af: Martin Damgaard Lehmann Vægtbaseret afregning af dagrenovation Eksempel fra Holbæk kommune I 2008 etablerede Holbæk Kommune

Læs mere

Bilag 7: Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model

Bilag 7: Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model Bilag 7: Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model for ændret affaldsbehandling i Horsens I forbindelse med udarbejdelse af affaldsplan for Horsens Kommune

Læs mere

Affald fra husholdninger 2011 Ballerup Kommune

Affald fra husholdninger 2011 Ballerup Kommune Affald fra husholdninger 2011 Ballerup Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 3 Fraktioner og behandlingsformer... 8 4 Ordninger... 12 5 Affaldsmængder pr. indbygger og husstand...

Læs mere

Grønt Regnskab Temarapport GENBRUG OG AFFALD 2013

Grønt Regnskab Temarapport GENBRUG OG AFFALD 2013 Grønt Regnskab Temarapport GENBRUG 2013 INDLEDNING - BESKRIVELSE AF OMRÅDET... 3 MÅL FOR OMRÅDET... 4 OPGØRELSER... 5 KONKLUSION - BESKRIVELSE AF UDVIKLING... 7 OPGØRELSER/GENBRUGSPLADSERNE... 8 KONKLUSION

Læs mere

PRÆSENTATION AF ERFARING FRA VEJLE KOMMUNES HÅNDTERING AF ORGANISK AFFALD. Chef AffaldGenbrug

PRÆSENTATION AF ERFARING FRA VEJLE KOMMUNES HÅNDTERING AF ORGANISK AFFALD. Chef AffaldGenbrug PRÆSENTATION AF ERFARING FRA VEJLE KOMMUNES HÅNDTERING AF ORGANISK AFFALD Yvonne Thagaard Andersen Økonomiseminar 06. december 2016 Chef AffaldGenbrug GENBRUGSPLADSER OG MODTAGELSESANLÆG I VEJLE KOMMUNE

Læs mere

Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling)

Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling) Punkt 4. Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling) 2011-41668 Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender forslag til Aalborg uden affald 2014-2025 med henblik på en 8-ugers

Læs mere

Affaldsstatus 2010. Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune

Affaldsstatus 2010. Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Affaldsstatus 2010 Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Savsvinget 2 2970 Hørsholm Telefon 45 16 05 00 Telefax 45 16 05 11 Email: nordf@nordf.dk www.nordf.dk 1. Indledning

Læs mere

Kortlægning af den kommunale håndtering af affald skal indeholde:

Kortlægning af den kommunale håndtering af affald skal indeholde: Forord. I henhold til affaldsbekendtgørelse nr. 1634 af 13.12.2006 skal kommunalbestyrelsen hvert 4. år udarbejde en plan for den kommunale håndtering af affald. Formålet med affaldsplanen er at skabe

Læs mere

Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger. I det følgende tages der udgangspunkt i følgende:

Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger. I det følgende tages der udgangspunkt i følgende: Notat Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger I forbindelse med indgåelse af aftale om etablering af nyt forbrændingsanlæg på Amagerforbrænding, skal

Læs mere

Genbrugspladserne. Allerød Bakkegårdsvej Blokken Containerhaven Højvangen Vandtårnsvej

Genbrugspladserne. Allerød Bakkegårdsvej Blokken Containerhaven Højvangen Vandtårnsvej Genbrugspladserne Allerød Bakkegårdsvej Blokken Containerhaven Højvangen Vandtårnsvej Miljøberetning 2013 Indledning Nordforbrændings Fælleskoncept for genbrugspladserne blev påbegyndt den 1. januar 2013.

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Affald Totale affaldsmængder Husholdningsaffald - kildesortering Farligt affald Behandling Borgertilfredshed Baggrund for data om affald November 2013. Teknik- og Miljøforvaltningen

Læs mere

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. (Blokken)

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. (Blokken) Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven (Blokken) Miljøberetning 2011 Indledning Denne Miljøberetning omhandler Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. Selvom

Læs mere

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune - et idékatalog Idekatalog Vi er nu nået godt halvvejs i arbejdet med den nye affaldsplan. Indtil nu er der arbejdet med at gøre status over, hvilke ordninger vi tilbyder brugerne, mængden af affald, der

Læs mere

Byens Grønne Regnskab 2012

Byens Grønne Regnskab 2012 Byens Grønne Regnskab 2012 Byens grønne regnskab 2012 Frederiksberg Kommune offentliggjorde i november 2004 for første gang et grønt regnskab for kommunen som geografisk område, kaldet Byens grønne regnskab.

Læs mere

Genbrugspladsen Vandtårnsvej

Genbrugspladsen Vandtårnsvej Genbrugspladsen Vandtårnsvej Miljøberetning 2008 Indledning Hørsholm/Karlebo Genbrugsplads skiftede i 2008 navn til Genbrugspladsen Vandtårnsvej. Denne navneændring varsler måske også nye tider, da mængden

Læs mere

Varde Forsyning A/S Årlig statusrapport til Greenet for 2014

Varde Forsyning A/S Årlig statusrapport til Greenet for 2014 Basisoplysninger Varde Forsyning A/S Navn Varde Forsyning A/S DIN Forsyning fra marts 2015 Adresse Gl. Kærvej 15, 6800 Varde Ravnevej 10, 6705 Esbjerg Ø Tlf. 7994 8000 7474 7474 Hjemmeside www.vardeforsyning.dk

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014 TEMARAPPORT GENBRUG OG AFFALD

GRØNT REGNSKAB 2014 TEMARAPPORT GENBRUG OG AFFALD GRØNT BESKRIVELSE AF OMRÅDET... 3 MÅL... 4 OPGØRELSER - HUSHOLDNINGSAFFALD... 5 OPGØRELSER - GENBRUGSPLADSER... 5 AKTIVITETER...10 TILTAG PLANLAGT I 2015...13 DEN GODE HISTORIE... 14 Ud over denne temarapport

Læs mere

sortering for KARA/NOVEREN kommunerne v / Lena Hjalholt

sortering for KARA/NOVEREN kommunerne v / Lena Hjalholt / Overvejelser vedrørende central sortering for KARA/NOVEREN kommunerne v / Lena Hjalholt DAKOFA konference 20. januar 2015 / Hvem er vi? 9 ejerkommuner 400.000 indbyggere / 20.000 virksomheder Gadstrup

Læs mere

Præsentation. Udviklingsplan 2011-2013. Middelfart Kommune Renovationsvæsenet. Virksomhedens navn. Adresse Fynsvej 100 5500 Middelfart

Præsentation. Udviklingsplan 2011-2013. Middelfart Kommune Renovationsvæsenet. Virksomhedens navn. Adresse Fynsvej 100 5500 Middelfart Præsentation Virksomhedens navn Middelfart Kommune Renovationsvæsenet Adresse Fynsvej 100 5500 Middelfart Telefonnummer E-mail adresse Antal pladser eller antal elever Personalenormering Budgetramme i

Læs mere

Amagerforbrænding aktiviteter ENERGI GENBRUG DEPONERING

Amagerforbrænding aktiviteter ENERGI GENBRUG DEPONERING Amagerforbrænding aktiviteter ENERGI GENBRUG DEPONERING Hvad er Amagerforbrænding til for? Amagerforbrænding er en integreret del af det kommunale affaldssystem og har til opgave at opfylde og sikre ejernes

Læs mere

Status 2013 for Affald

Status 2013 for Affald 2013 for Affald I 2013 har Teknik- og miljøudvalget truffet store beslutninger på affaldsområdet i Ballerup Kommune. Den ene er et forsøg med et helt nyt affaldssystem, hvor der i 2014 igangsættes forsøg

Læs mere

Analyse af restaffald. Domus Vista Park 3

Analyse af restaffald. Domus Vista Park 3 Analyse af restaffald Domus Vista Park 3 juli og november 2012 Affald & Genbrug Bygge, Plan & Miljø Frederiksberg Kommune Undersøgelse af affaldsforhold i Domus Vista Park 3 Frederiksberg Kommune prioriterer

Læs mere

Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer

Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer Konference Fossil frie Thy d. 29. november 2012 Inge Werther, DAKOFA Dagens program Affald som ressource Organisk dagrenovation i Danmark Fremtidens energisystem

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD Affaldsbekendtgørelsens 13, stk. 2, punkt 1 om kortlægning opfyldes med denne rapport. Rapporten rummer kortlagte affaldsmængder fra 2009 samt en prognose for affaldsmængderne

Læs mere

Allerød Genbrugsplads

Allerød Genbrugsplads Allerød Genbrugsplads Miljøberetning 2007 Indledning Siden Allerød Genbrugsplads blev åbnet i 2001, og frem til og med 2007, er mængden af tilført affald steget med 35 procent og antallet af besøgende

Læs mere

Supplerende indikatorer

Supplerende indikatorer Supplerende indikatorer Nedenstående tabeller viser udviklingen inden for en række områder forbundet med væsentlige miljøpåvirkninger. Det er tale totalopgørelser og indikatorer, der er separat fremstillet

Læs mere

Side 1 / 7 Side 2 / 7 Side 3 / 7 Side 4 / 7 Side 5 / 7 Side 6 / 7 Side 7 / 7 Svendborg Kraftvarme Miljøberetning for 2014 1) Miljøpolitik Gældende for strategiplan 2013-2016 og virksomhedsplan 2014. Svendborg

Læs mere

/ Nye affaldsordninger i Stevns kommune. PTU den 20. september 2016

/ Nye affaldsordninger i Stevns kommune. PTU den 20. september 2016 / Nye affaldsordninger i Stevns kommune PTU den 20. september 2016 / Temamødets indhold 1. Hvorfor nye affaldsordninger? 2. Status for mængder og genanvendelse - I fællesskabet og for Stevns 3. Hvad kan

Læs mere

Ressourcestrategi - Genanvendelse af dagrenovation kan betale sig

Ressourcestrategi - Genanvendelse af dagrenovation kan betale sig Ressourcestrategi - Genanvendelse af dagrenovation kan betale sig Jette Skaarup Justesen Miljøstyrelsen Ressourcestrategien kommer! Strategi for affaldshåndtering den vil komme i høring. Vi har en god

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

Affaldsplan 2014-18 (2014-24)

Affaldsplan 2014-18 (2014-24) Affaldsplan 2014-18 (2014-24) Læsevejledning Dette er et aktivt dokument, hvor du kan klikke dig frem til den ønskede side eller bilag. Du vælger enten indholdsfortegnelsen eller fanebladene øverst, og

Læs mere

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 SAMLERAPPORT VESTFORBRÆNDING

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 SAMLERAPPORT VESTFORBRÆNDING AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 SAMLERAPPORT VESTFORBRÆNDING INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020 Kortlægningsrapport

Affaldsplan 2009-2020 Kortlægningsrapport Affaldsplan 2009-2020 Kortlægningsrapport Kortlægning og prognoser Furesø Kommune, Affaldsplan 2009 2012, kortlægningsrapport 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Opfyldelse af mål fra Affaldsplan 2005-2008...

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

TOELT LOSSEPLADS. Grønt regnskab for 2010

TOELT LOSSEPLADS. Grønt regnskab for 2010 TOELT LOSSEPLADS Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 24 05 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK nr.

Læs mere

Affaldsstatus Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune

Affaldsstatus Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Affaldsstatus 2015 Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Savsvinget 2 2970 Hørsholm Telefon 45 16 05 00 norfors@norfors.dk www.norfors.dk Indholdsfortegnelse Affaldsstatus

Læs mere

Fra affald til ressourcer

Fra affald til ressourcer Fra affald til ressourcer Oplæg til et nyt affaldssystem Mere energi Mindre CO2 Sund økonomi Affald som ressource bæredygtig Omlægning Affald er en del af løsningen i omstillingen til et bæredygtigt samfund.

Læs mere

Fra affald til ressourcer

Fra affald til ressourcer Fra affald til ressourcer Oplæg til et nyt affaldssystem bedre sortering Mindre CO2 Ren energi bæredygtig Omlægning Affald er en del af løsningen i omstillingen til et bæredygtigt samfund. Kommunerne i

Læs mere

Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024. Del 1- målsætning og planlægning

Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024. Del 1- målsætning og planlægning Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024 Del 1- målsætning og planlægning 1 Indledning..3 Målsætning...5 Fokusområde 1: Bedre sortering...5 Fokusområde 2: Mere effektiv og miljøvenlig indsamling

Læs mere

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Miljøregnskab 2010 2011 NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Basisoplysninger Nybro Gasbehandlingsanlæg Nybrovej 185 6851 Janderup CVR-nr.: 27.21.05.38 P-nr.: 1.003.049.158 Nybro Gasbehandlingsanlæg er en behandlingsenhed

Læs mere

Dit affald Ny ordning i Viborg midtby

Dit affald Ny ordning i Viborg midtby Dit affald Ny ordning i Viborg midtby Miljøstationer i midtbyen Regeringen har besluttet, at affald skal genanvendes og udnyttes langt bedre i fremtiden, end det er tilfældet i dag. I Viborg Kommune genanvender

Læs mere

BILAG 1 TILBUDSLISTE

BILAG 1 TILBUDSLISTE BILAG 1 TILBUDSLISTE Transportør skal prissætte de enkelte er til kørsel, tømning og tilbagelevering af container til genbrugspladsen. Alle felter markeret med gult skal udfyldes er en 0 skal dette angives.

Læs mere

Notat. Muligheder for skærpelse af genanvendelsesmål og sammenligning med regeringens ressourcestrategi

Notat. Muligheder for skærpelse af genanvendelsesmål og sammenligning med regeringens ressourcestrategi Notat Muligheder for skærpelse af genanvendelsesmål og sammenligning med regeringens ressourcestrategi 14. oktober 2013 Dok.nr.: 2013/0000200-95 1. Muligheder for skærpelse af genanvendelsesmål Genanvendelsesmål

Læs mere

Offentlig høring af affaldsplan 2015 2018, gældende for Aarhus Kommune.

Offentlig høring af affaldsplan 2015 2018, gældende for Aarhus Kommune. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 3. november 2014 Høring af affaldsplan 2015 2018 Offentlig høring af affaldsplan 2015 2018, gældende for Aarhus Kommune. 1. Resume

Læs mere

Viborg kommunes affaldsplan 2010-2012. resumé

Viborg kommunes affaldsplan 2010-2012. resumé Viborg kommunes affaldsplan 2010-2012 resumé Indhold 1. Mål og visioner for affaldsplanen... side 4 2. Indsamling af affald fra private, boligforeninger og erhverv... side 6 - nuværende og nye tiltag

Læs mere

Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024

Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024 Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024 Marts 2015 1 2 Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024 Denne affaldshåndteringsplan er et værktøj for Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Godkendelse af container til restaffald og madaffald

Godkendelse af container til restaffald og madaffald Punkt 7. Godkendelse af container til restaffald og madaffald 2015-038690 Miljø- og Energiforvaltningen fremsender til Miljø- og Energiudvalgets godkendelse, at de containere, der fra 2017 anvendes til

Læs mere

BILAG 3 DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG UDKAST

BILAG 3 DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG UDKAST BILAG 3 DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG UDKAST 2 KONTRAKTER OG AFTALER MED DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG som Egedal Kommune og Vestforbrænding har indgået aftaler med pr.

Læs mere

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S Grønt regnskab 2012 Verdo Hydrogen A/S VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1984 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn, beliggenhed og ejerforhold...

Læs mere

1. Præsentation af Hillerød Forsyning

1. Præsentation af Hillerød Forsyning Agenda 1. Præsentation af Hillerød Forsyning 2. Affaldshåndtering i Hillerød Kommune Ved affaldsplanlægger og projektleder Kasper Damsgaard Thomsen Præsentation af Hillerød Forsyning Hillerød Forsyning

Læs mere

Forslag til. Bornholms Regionskommunes Affaldshåndteringsplan 2014-2018

Forslag til. Bornholms Regionskommunes Affaldshåndteringsplan 2014-2018 Forslag til Bornholms Regionskommunes Affaldshåndteringsplan 2014-2018 Bornholms Affaldsbehandling Almegårdsvej 8 3700 Rønne Tlf.: 56 95 92 00 Fax: 56 95 92 03 Bofa en virksomhed i Bornholms E-mail: Regionskommune

Læs mere

BILAG 3 DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG

BILAG 3 DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG BILAG 3 DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG 2 KONTRAKTER OG AFTALER MED DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG som Gentofte Kommune og Vestforbrænding har indgået aftaler med pr. 1. januar

Læs mere

AFFALDSPLAN. Fra affald til ressource. Kom med dine idéer til den nye affaldsplan

AFFALDSPLAN. Fra affald til ressource. Kom med dine idéer til den nye affaldsplan 2014 AFFALDSPLAN 2024 Fra affald til ressource Kom med dine idéer til den nye affaldsplan Affaldet luner i stuen Frem til den 9. februar 2015 er Vejen Kommunes nye affaldsplan i høring, og du er velkommen

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2016 TEMARAPPORT. Vand

GRØNT REGNSKAB 2016 TEMARAPPORT. Vand GRØNT GRUNDVAND... 3 Mål for området... 3 Opgørelser af vandforbrug... 3 Opgørelser af ledningstab...4 Konklusion...5 Årets aktiviteter...5 HERNING VAND A/S... 6 Miljø- og fødevaresikkerhedspolitik...

Læs mere

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus Grønt regnskab www.klima.ku.dk/groen_campus Københavns Universitet (KU) er blandt Danmarks største arbejdspladser. Omkring 50.000 medarbejdere og studerende har deres daglige gang på knap 1 mio. m 2. En

Læs mere

SVENDBORG. Side 1 af 39

SVENDBORG. Side 1 af 39 SVENDBORG Side 1 af 39 Svendborg Indledning Planen kort fortalt Status og mål Bygge og anlægsaffald Husholdningsaffald Målsætninger og sigtelinier Håndtering af de enkelte affaldsfraktioner Affald fra

Læs mere

Affaldsplan for Faxe Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser

Affaldsplan for Faxe Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Affaldsplan for Faxe Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Vedtaget 27. juni 2013 Indhold 1. Affaldsordninger, status... 2 2. Affaldskortlægning... 4 2.1. Oversigt over affaldsdannelsen...

Læs mere

Galgebakken Genbruger

Galgebakken Genbruger Nyt om Galgebakken Genbruger Nyhedsbrev 1 Marts 2014 TEMA: Madaffald Galgebakkens Drift og Afdelingsbestyrelse Galgebakken Genbruger - Og sætter turbo på affaldssorteringen Alle beboere i Galgebakken går

Læs mere

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret Grønne regnskaber 2001/2002 1 Esbjerg afdelingen Miljøledelse på afdeling Esbjerg Der er i løbet af regnskabsåret ansat en miljømedarbejder der skal være»tovholder«i indførelse af miljøledelse på afdeling

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Ressourcer og Affald Mindre affald Bedre sortering fra borgere og erhverv Mere effektiv og miljøvenlig affaldsindsamling Bedre affaldsbehandling December 2015. Teknik-

Læs mere

30 marts 2015 09:57 SVENDBORG. http://klintholm.rameplan.dk/print.aspx?id={92c7093d-e07f-4642-ba0f-aa56388d8929} 1 af 51 30-03-2015 09:57

30 marts 2015 09:57 SVENDBORG. http://klintholm.rameplan.dk/print.aspx?id={92c7093d-e07f-4642-ba0f-aa56388d8929} 1 af 51 30-03-2015 09:57 1 af 51 30-03-2015 09:57 Hjem Oplevelse Vis Rediger Preview 30 marts 2015 09:57 Danish Default Screenshots Ingen Tilstand Dato Sprog Enhed Simulator SVENDBORG 2 af 51 30-03-2015 09:57 Svendborg Indledning

Læs mere

Affald som Ressource 14.09.2015. Fanø Kommune

Affald som Ressource 14.09.2015. Fanø Kommune Affald som Ressource 14.09.2015 Fanø Kommune Dit og Danmarks affald Her ender affaldet Ud af de samlede danske affaldsmængder bliver: 61 % genanvendt 29 % forbrændt 6 % deponeret 4 % til midlertidig oplagring

Læs mere

Notat Midtvejsevaluering af handleplan i Affaldsplan 2009-2012

Notat Midtvejsevaluering af handleplan i Affaldsplan 2009-2012 Notat Midtvejsevaluering af handleplan i Affaldsplan 2009-2 Roskilde Kommune November 0 INDHOLD 1. Indledning... 3 Planens initiativer... 3 Affaldsmængder... 3 2. Affaldsplanens initiativer... 3 Generelle

Læs mere

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Disposition Indsatser og mål/effekter Genanvendelse af organisk dagrenovation Genanvendelse af plast Statslige initiativer og projekter EU Meddelelse

Læs mere

Containerhaven Rudersdal Kommune

Containerhaven Rudersdal Kommune Containerhaven Rudersdal Kommune Miljøberetning 2007 Indledning Fra årets start blev Containerhavens åbningstider harmoniseret med kommunens anden genbrugsplads, og antallet af åbningstimer blev dermed

Læs mere

FRA AFFALD TIL RESSOURCER OPLÆG TIL ET NYT AFFALDSSYSTEM

FRA AFFALD TIL RESSOURCER OPLÆG TIL ET NYT AFFALDSSYSTEM FRA AFFALD TIL RESSOURCER OPLÆG TIL ET NYT AFFALDSSYSTEM MERE ENERGI MINDRE CO2 SUND ØKONOMI BÆREDYGTIG OMLÆGNING Affald er en del af løsningen i omstillingen til et bæredygtigt samfund. Kommunerne i Syd-

Læs mere

Hørsholm/Karlebo Genbrugsplads

Hørsholm/Karlebo Genbrugsplads Hørsholm/Karlebo Genbrugsplads Miljøberetning 2007 Indledning Samarbejdet mellem Hørsholm Kommune, Fredensborg Kommune og Nordforbrænding om driften af genbrugspladsen har varet i tre år, og det kan konstateres,

Læs mere

Er det ikke sådan et Danmark

Er det ikke sådan et Danmark Er det ikke sådan et Danmark Affaldsplaner vi gerne vil have? for Danmark AFFALDSPLANER FOR DANMARK Affaldsplaner for Danmark VIBORG KOMMUNE Affaldschef Poul Møller Oktober 2013 Er det ikke sådan et Danmark

Læs mere

CO 2 -opgørelse 2007/08/09

CO 2 -opgørelse 2007/08/09 CO 2 -opgørelse 2007/08/09 Genanvendelse af bygge- og anlægsaffald til vejmaterialer 1. november 2011 Indhold FORMÅL 4 FAKTA 4 RESULTAT 4 EJERS VURDERING AF OPGØRELSEN 5 BESKRIVELSE AF ANLÆG/TEKNOLOGI/PROCES

Læs mere

CO 2 -opgørelse, 2009. Genanvendelse af papir, pap og plast fra genbrugspladser og virksomheder

CO 2 -opgørelse, 2009. Genanvendelse af papir, pap og plast fra genbrugspladser og virksomheder CO 2 -opgørelse, 2009 Genanvendelse af papir, pap og plast fra genbrugspladser og virksomheder 1. november 2011 Indhold FORMÅL 4 FAKTA 4 RESULTAT 4 EJERS VURDERING AF OPGØRELSEN 5 BESKRIVELSE AF ANLÆG/TEKNOLOGI/PROCES

Læs mere

Kilder og affaldshåndtering ved fjorden Thomas Budde Christensen Lektor, Roskilde Universitet

Kilder og affaldshåndtering ved fjorden Thomas Budde Christensen Lektor, Roskilde Universitet Kilder og affaldshåndtering ved fjorden Thomas Budde Christensen Lektor, Roskilde Universitet Affaldsforbrænding Kort over affaldsforbrændingsanlæg 29 affaldsforbrændings-anlæg i Danmark. Kapaciteten varier

Læs mere

Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28

Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 2 FORORD Affaldsbekendtgørelsens 13, stk. 2, punkt 1 om kortlægning opfyldes

Læs mere

Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI

Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI Sag nr.: 155280 Dato: 17.11.2015 E-mail: hbd@j-k-as.dk Ordninger for husholdningsaffald i andre kommuner Data over 4 kommuner og Fanø er opstillet i nedenstående

Læs mere

Affaldsstatus 2012 Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune

Affaldsstatus 2012 Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Affaldsstatus 2012 Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Savsvinget 2 2970 Hørsholm Telefon 45 16 05 00 Telefax 45 16 05 11 Email: nordf@nordf.dk www.nordf.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vi regner vores samlede miljøbelastninger ud (ressourceforbrug, affald til genanvendelse, forbrænding og deponi)

Vi regner vores samlede miljøbelastninger ud (ressourceforbrug, affald til genanvendelse, forbrænding og deponi) Hvad vil vi opnå? Et renere miljø Bedre beslutningsgrundlag Vide hvordan vi måler på miljøet Vide hvad vi får ud af det m.h.t. miljø, arbejdsmiljø og økonomi Styr på vores processer og forbrug Minimere

Læs mere

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk Byggeaffald styr på sorteringen 9623 6644 affald@avv.dk AVVTlf. www.avv.dk Hvad er byggeaffald? Bygge- og anlægsaffald er alt affald, som fremkommer ved anlægsarbejder, nedrivning, nybyggeri og renovering.

Læs mere

Deponerings-, sorterings- og behandlingsanlæg

Deponerings-, sorterings- og behandlingsanlæg Kontrakter og aftaler med Deponerings-, sorterings- og behandlingsanlæg som Frederikssund Kommune og Vestforbrænding har indgået aftaler med pr. 1. januar 2012: Kategori Anlæg Behandlingsform Kontrakt

Læs mere

1. april 2013 indførte Gladsaxe Kommune husstandsindsamling af genbrugsfraktioner. Ordningen fik stor succes fra begyndelsen.

1. april 2013 indførte Gladsaxe Kommune husstandsindsamling af genbrugsfraktioner. Ordningen fik stor succes fra begyndelsen. GLADSAXE KOMMUNE Forsyningsafdelingen Status på arbejdet 2013-2014 NOTAT Dato: 15. november 2014 Af: Malene Matthison-Hansen Dette dokument redegør for det arbejde, Gladsaxe Kommune har udført indenfor

Læs mere

Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020

Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Page 1 of 49 Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Bilag 1 Page 2 of 49 Page 3 of 49 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 2.1 Husholdninger 2.1.1 Dagrenovation 2.1.2 Papir og pap 2.1.3 Glas 2.1.4 Emballageaffald:

Læs mere