Regulativ for håndtering af affald fra virksomheder i Hvidovre Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regulativ for håndtering af affald fra virksomheder i Hvidovre Kommune"

Transkript

1 TMU.møde den 10. januar 2007 Bilag til pkt. 3 U D K A S T Regulativ for håndtering af affald fra virksomheder i Hvidovre Kommune December 2006 Udgivelsesdato : 13. december 2006

2

3 Regulativ Hvidovre 3 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 FORMÅL MED DETTE REGULATIV 6 2 REGULATIVETS OPBYGNING 6 3 LOVGRUNDLAG 6 4 GYLDIGHEDSOMRÅDE 6 5 DEFINITIONER 7 6 AFFALDSPRODUCENTERS PLIGTER OG RETTIGHEDER Pligt til at benytte indsamlings- og anvisningsordninger fastsat i regulativet Indsamlingsordninger og anvisningsordninger Konkret anvisning Fritagelse for benyttelsespligten til kommunale indsamlingsordninger Benyttelse af andre modtageanlæg Pligt til at afgive oplysninger om affaldet Registerpligt Anmeldelse af affald Indberetning af affaldsdata Sorteringspligt Opbevaring af affald Kapacitet og materiel til opbevaring af affald Mærkning Opbevaringsforhold Bortskaffelse af genanvendeligt affald i særlige tilfælde Påbud om regelmæssig aflevering af farligt affald Homogene biprodukter Afbrænding af affald 14 7 IMPORTØRERS OG EKSPORTØRERS ANMELDEPLIGT 14 8 TRANSPORT AF AFFALD OG TRANSPORTØRERS PLIGTER Transport af affald Transportørers pligter 15 9 AFFALDSORDNINGER Indsamlingsordninger 16

4 Regulativ Hvidovre Anvisningsordninger MODTAGEANLÆG TILSYN OG PÅBUD GEBYRER Fast renovationsgebyr Gebyr for benyttelse af kommunale indsamlingsordninger Særgebyrer Afregning for anvisningsordninger DISPENSATIONER HENVENDELSE OG KLAGE OVERTRÆDELSE OG STRAF BEMYNDIGELSE IKRAFTTRÆDELSE 19 BILAGSDEL 21 BILAG 1 INDSAMLINGSORDNINGER FOR FARLIGT AFFALD HERUNDER KLINISK RISIKOAFFALD 22 BILAG 2 ANVISNINGSORDNING FOR AFFALD AF ELEKTRISK OG ELEKTRONISK UDSTYR, ELSKROT 29 BILAG 3 ANVISNINGSORDNING FOR MADAFFALD 32 BILAG 4 ANVISNINGSORDNING FOR PAPIR 33 BILAG 5 ANVISNINGSORDNING FOR PAP 34 BILAG 6 ANVISNINGSORDNING FOR PLASTEMBALLAGE 35 BILAG 7 ANVISNINGSORDNING FOR TRÆEMBALLAGEAFFALD 37 BILAG 8 ANVISNINGSORDNING FOR JERN- OG METALAFFALD 39 BILAG 9 ANVISNINGSORDNING FOR METALEMBALLAGEAFFALD 41 BILAG 10 ANVISNINGSORDNING FOR IMPRÆGNERET TRÆ 43 BILAG 11 ANVISNINGSORDNING FOR PVC - AFFALD 45 BILAG 12 ANVISNINGSORDNING FOR GLASEMBALLAGEAFFALD 47

5 Regulativ Hvidovre 5 BILAG 13 ANVISNINGSORDNING FOR PLANGLASAFFALD 48 BILAG 14 ANVISNINGSORDNING FOR HAVE- OG PARKAFFALD 49 BILAG 15 ANVISNINGSORDNING FOR DÆK 51 BILAG 16 ANVISNINGSORDNING FOR FORURENET JORD 52 BILAG 17 ANVISNINGSORDNING FOR AFFALD TIL FORBRÆNDING 53 BILAG 18 ANVISNINGSORDNING FOR AFFALD TIL DEPONERING 55 BILAG 19 BENYTTELSE AF GENBRUGSPLADSEN 57 BILAG 20 HOMOGENE BIPRODUKTER, FRITAGELSE FRA KOMMUNAL ANVISNING 59 BILAG 21 TRANSPORTØRER OG MODTAGEANLÆG 61

6 Regulativ Hvidovre 6 1 FORMÅL MED DETTE REGULATIV Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af affald fra affaldsproducenter i Hvidovre Kommune med henblik på at forebygge forurening og begrænse ressourceanvendelsen ved at fremme nyttiggørelse af affald. Affald skal derfor sorteres, hvor det opstår ved kilden og affald, der kan genanvendes, skal frasorteres og sendes til godkendte modtageanlæg. Affald, der ikke kan genanvendes, skal generelt frasorteres til forbrænding med energiudnyttelse, således at så lille en mængde affald som muligt skal deponeres. 2 REGULATIVETS OPBYGNING Regulativet består af to dele, en generel del og en bilagsdel. Den generelle del, der er den første del af regulativet, indeholder bestemmelser om lovgrundlaget, generelle bestemmelser for affaldsproducenter m.fl. samt bestemmelser om administration og tilsyn. I bilagsdelen findes de specifikke bestemmelser for håndteringen af de enkelte affaldstyper. De alment gældende regler og bestemmelser, der er beskrevet i den generelle del, er samtidig gældende for alle affaldstyperne. 3 LOVGRUNDLAG Regulativet er udarbejdet med hjemmel i gældende miljølovgivning: Miljø- og Energiministeriets lovbekendtgørelse nr. 753 af 25. august 2001 om miljøbeskyttelse med senere ændringer. Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 619 af 27. juni 2000 om affald med senere ændringer. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 664 af 27. juni 2005 om håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr. 4 GYLDIGHEDSOMRÅDE Regulativet gælder for alle erhvervsaktiviteter samt erhvervslignende aktiviteter, herunder offentlige og private institutioner, forretninger m.v., der ved erhvervsmæssige aktiviteter i kommunen frembringer affald, uanset affaldsproducentens bopælskommune. Desuden er regulativet gældende for affaldstransportører, importører og eksportører af affald, samt for modtageanlæg, der modtager affald fra affaldsproducenter i Hvidovre Kommune. Regulativet omfatter alt affald, der frembringes i forbindelse med ovennævnte aktiviteter i Hvidovre Kommune med undtagelse af affald, der er omfattet af anden lovgivning eller af andre regulativer (se nedenfor).

7 Regulativ Hvidovre 7 Private og offentlige institutioner, der frembringer affald, der minder om affald fra private husholdninger, kan søge om dispensation fra brug af nærværende regulativ. Ansøgning om dispensation skal sendes til Teknisk Forvaltning. Regulativet omfatter ikke følgende affald, der er omfattet af andre regulativer for Hvidovre Kommune: Bygge- og anlægsaffald, der er omfattet af "Regulativ for bortskaffelse af byggeog anlægsaffald i Hvidovre Kommune, 1997". Dagrenovation, der er omfattet af "Regulativ for bortskaffelse af husholdningsaffald i Hvidovre Kommune, 2004". Regulativet omfatter herudover ikke affald, som er reguleret efter anden lovgivning, herunder: Biomasseaffald, der opfylder kravene i Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 638 af 3. juli 1997 om biomasseaffald. Flydende stoffer (spildevand) der lovligt afledes via kloaksystemet eller til recipient. Havnesediment, der opfylder kravene til klapning i havet, jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 975 af 19. december 1986, om dumpning af optaget havbundsmateriale med senere ændringer. Husdyrgødning, ensilage og kadavere m.v. Radioaktivt affald. Restprodukter fra kulfyrede kraftværker, kraftvarmeværker og affaldsforbrændingsanlæg, der opfylder kravene til godkendelsesfri anvendelse efter Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 655 af 27. juni 2000 om anvendelse af restprodukter og jord til bygge- og anlægsarbejder med senere ændringer. Slam og andre affaldsprodukter, der opfylder kravene til anvendelse til jordbrugsformål, jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 623 af 30. juni 2003 om anvendelse af affald til jordbrugsformål. Spildevand, der reguleres efter andre bestemmelser i Miljøbeskyttelsesloven 1 samt bekendtgørelser udstedt i medfør heraf. Eksplosivt affald, jf. Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 619 om affald af 27. juni 2000 med senere ændringer, 54 og 55. Motordrevne køretøjer og affald herfra, jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 480 om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfraktioner herfra af 19. juni Regulativets bestemmelser gælder inden for Hvidovre Kommune. 5 DEFINITIONER De begreber, der anvendes i dette regulativ, svarer til de definitioner, der fremgår af den til hver en tid gældende bekendtgørelse om affald 2, i det omfang der i denne bekendtgørelse er fastsat definitioner for de enkelte begreber. 1 Miljøbeskyttelsesloven betyder i dette regulativ Lovbekendtgørelse nr. 753 af 25. august 2001 om miljøbeskyttelse med senere ændringer. 2 Affaldsbekendtgørelsen betyder i dette regulativ Bekendtgørelse nr. 619 om affald af 27. juni 2000 med senere ændringer

8 Regulativ Hvidovre 8 Anvendte begreber og definitioner: Affald af elektriske og elektroniske produkter, er affald af udstyr, hvis funktion er afhængig af elektrisk strøm eller magnetiske felter, eller udstyr til produktion, transmission eller måling af sådanne strømme eller felter. Affald er ethvert stof og enhver genstand, som indehaveren skiller sig af med, agter at skille sig af med eller er forpligtet til at skille sig af med, jf. affaldsbekendtgørelsens 3. Affaldsbortskaffelse er deponering, specialbehandling med henblik på deponering af affaldet samt former og metoder, der kan sidestilles hermed jf. affaldsbekendtgørelsens bilag 6A. Affaldsfraktion: En affaldsfraktion er en gruppering af materialer i affaldet med fælles sammensætning Affaldshåndtering er sortering, opbevaring, indsamling, transport samt nyttiggørelse og bortskaffelse af affald. Affaldskatalogkode (EAK-kode) betegner affaldsarten og refererer til listen over affald i affaldsbekendtgørelsens bilag 2. Affaldsproducent er i dette regulativ enhver grundejer og virksomhed, herunder offentlige og private institutioner, forretninger m.m. som frembringer affald og er omfattet af Dansk Standards og EUs branchekoder (NACE), og er den fysiske eller juridiske person, der er ansvarlig for en virksomhed, hvorved der produceres affald. Ved bygge- og anlægsvirksomhed er affaldsproducenten enten bygherren eller den, der på hans vegne har overtaget ansvaret via en skriftlig aftale. Anvisningsordninger: Ved anvisningsordninger forstås ordninger, hvor Hvidovre Kommune anviser, hvilke modtageanlæg affaldet skal afleveres til. Det er affaldsproducentens ansvar, at de benyttede transportører afleverer affaldet i henhold til kommunes anvisning. Benyttelsespligt er affaldsproducentens pligt til at anvende den bortskaffelse eller behandling, som Hvidovre Kommune har anvist Bortskaffelse: De former og metoder, som er anført i affaldsbekendtgørelsens bilag 6 A, samt former og metoder, som kan sidestilles hermed. Dagrenovation: Affald, der fremkommer fra husholdninger, bortset fra haveaffald og storskrald. Emballage: Alle produkter af en hvilken som helst art og materiale, som anvendes til pakning, beskyttelse, håndtering, levering fra producenten til brugeren eller forbrugeren og præsentation af varer, det være sig råvarer eller forarbejdede varer. Alle engangsartikler, der anvendes til samme formål, skal tilsvarende betragtes som emballage. Emballageaffald er enhver emballage eller ethvert emballagemateriale, der er omfattet af definitionen på affald i affaldsbekendtgørelsen, bortset fra spildprodukter fra produktionen af emballage. Farligt affald er affald, der er opført på listen over affald i affaldsbekendtgørelsens bilag 2 og markeret som farligt affald, og som opfylder kriterierne i bekendtgørelsens bilag 3 og 4, samt affald, der opfylder kriterierne i bilag 3 og 4. Forbrændingsegnet affald er affald med en positiv brændværdi, herunder dagrenovation og dagrenovationslignende affald fra virksomheder, bortset fra affald, som det efter lovgivningen er forbudt at forbrænde, f.eks. affald, der ved forbrænding kan give anledning til miljømæssige problemer, samt affald, der efter lovgivningen eller efter et regulativ vedtaget af kommunalbestyrelsen skal anvises til genanvendelse eller anden behandling. Genanvendeligt affald: Affald, der teknisk er egnet til genanvendelse.

9 Regulativ Hvidovre 9 Genanvendelse: Nyttiggørelse bortset fra de former og metoder, som er anført i R 1, R 12 og R 13, jf. affaldsbekendtgørelsens bilag 6 B. Homogene biprodukter: Homogene biprodukter er betegnelsen for større ensartede affaldsmængder, der er opstået som en integreret del af en industriel produktionsproces og som uden videre behandling og sortering, direkte kan indgå i en anden produktion. Homogene biprodukter kan undtages fra den kommunale affaldsanvisning, når visse betingelser er opfyldt. Håndtering: Indsamling og transport af affald samt nyttiggørelse og bortskaffelse af affald. Indsamlingsmateriel: Enhver type renovationsbil, kærre o. lign., der anvendes til indsamling og transport af affald. Indsamlingsordning er en ordning for håndtering og behandling af affald, hvor det er Hvidovre Kommune, der har påtaget sig ansvaret for, at ordningen fungerer. Kildesortering: At affaldet sorteres, der hvor det genereres (fx på produktionsstedet) i forskellige, ensartede fraktioner, f.eks. papir, pap og glas. Klinisk risikoaffald: Består af affald, der på grund af risiko for smittefare og anden sundhedsfare er indsamlet særskilt fra sygehuse, plejehjem, klinikker og lignende behandlings- og plejeinstitutioner, private husholdninger, forskningsinstitutioner, laboratorier og lignende, fra praktiserende lægers og tandlægers klinikker samt fra dyrlægeklinikker. Modtageanlæg: Anlæg der modtager og/eller nyttiggør eller bortskaffer affald, herunder anlæg, der omlaster, ompakker og oplagrer affald forud for videretransport, behandling eller bortskaffelse. Nyttiggørelse af affald: De former og metoder, som er anført i affaldsbekendtgørelsens bilag 6 B, samt former og metoder, som kan sidestilles hermed. Opsamlingsmateriel: Er den beholder, sæk, spand, mini-container, vippecontainer, maxi-container, mobilsug og lignende, som affaldsproducenten bruger på ejendommen til at opsamle affaldet i. Opsamlingsmateriel omfatter ikke nedstyrtningsskakte og internt transportmateriel. Transportør: Virksomheder, der erhvervsmæssigt transporterer affald og virksomheder, der transporterer eget affald. Virksomheder: Alle aktiviteter omfattet af gældende Dansk branchekode (DB03), samt øvrige aktiviteter, der har erhvervslignende karakter, herunder offentlige og private institutioner, forretninger mv. WEEE system: Den i miljøbeskyttelseslovens 9 p, stk. 1, nævnte organisation, der sikrer, at tilbagetagningen af affald af elektriske og elektroniske produkter sker i overensstemmelse med lovgivningen. 6 AFFALDSPRODUCENTERS PLIGTER OG RETTIGHEDER Affaldsproducenten har en række pligter, rettigheder m.m. i forbindelse med håndtering af affaldet. I de nedenstående afsnit er disse pligter og rettigheder m.v. beskrevet.

10 Regulativ Hvidovre Pligt til at benytte indsamlings- og anvisningsordninger fastsat i regulativet Indsamlingsordninger og anvisningsordninger Enhver affaldsproducent, herunder offentlige og private institutioner, forretninger m.v., som ved erhvervsaktiviteter samt erhvervslignende aktiviteter frembringer affald i Hvidovre Kommune, omfattet af dette regulativ, har pligt til at håndtere dette affald i overensstemmelse med regulativet og benytte de kommunale indsamlingsordninger og anvisningsordninger, der er fastsat heri. Indsamlingsordningerne og anvisningsordningerne er beskrevet i regulativets bilagsdel, hvor også særlige bestemmelser for affaldets håndtering m.m. fremgår Konkret anvisning Hvis en affaldsproducent frembringer affald, der hverken er omfattet af en indsamlingsordning eller anvisningsordning, skal affaldsproducenten rette henvendelse til Hvidovre Kommune for at få en konkret anvisning til behandling af det pågældende affald. Når en affaldsproducent har fået en konkret anvisning af affaldet fra Hvidovre Kommune, skal affaldsproducenten selv sørge for, at affaldet bliver håndteret i overensstemmelse med den modtagne anvisning og i øvrigt i overensstemmelse med regulativets generelle bestemmelser Fritagelse for benyttelsespligten til kommunale indsamlingsordninger Farligt affald For farligt affald kan der hos kommunen ansøges om fritagelse for benyttelsespligten til at anvende den kommunale indsamlingsordning, når det farlige affald kan håndteres miljømæssigt forsvarlig til anden side. Se Bilag 1 om indsamling af farligt affald. Genanvendeligt affald Affaldsproducenten kan i øvrigt i særlige tilfælde fritages for at benytte en kommunal indsamlingsordning for genanvendeligt affald, såfremt visse betingelser er opfyldt jf. affaldsbekendtgørelsens Benyttelse af andre modtageanlæg Affaldsproducenten kan sende genanvendeligt affald omfattet af en anvisningsordning til andre end de modtageanlæg, som Hvidovre Kommune anviser til, forudsat at disse anlæg er godkendt til at modtage genanvendeligt affald. Affaldsproducenten skal dog forinden have Hvidovre Kommunes accept, idet kommunen vil sørge for, at det godkendte anlæg kommer på Hvidovre Kommunes anvisningsliste. 6.2 Pligt til at afgive oplysninger om affaldet Affaldsproducenten er, efter anmodning fra Hvidovre Kommune, forpligtet til at afgive oplysninger om det frembragte affald. Affaldsproducenten skal straks orientere Hvidovre Kommune ved væsentlige ændringer af affaldets sammensætning, egenskaber eller mængde.

11 Regulativ Hvidovre 11 Affaldsproducenten skal efter anmodning fra Hvidovre Kommune desuden afgive oplysninger om de benyttede transportører og modtageanlæg. Affaldsproducenten er desuden, såfremt Hvidovre Kommune anmoder om det, forpligtet til, uden beregning, at afgive prøver af materialer, affald m.m., fremskaffe dokumentation, samt at lade udføre de analyser af affaldet, der måtte være nødvendige for, at der kan foretages en miljømæssig forsvarlig anvisning. Affaldsproducenten har pligt til overfor transportøren at oplyse følgende: Affaldsfraktion og -type - for så vidt det angår ikke-farligt affald Affaldsart (affaldskatalogkode) - for så vidt det angår farligt affald Transporterede mængder af hver type afhentet affald Afleveringsstedets navn Afleveringsstedets CVR-nummer og P-nr. Adresse Telefonnummer 6.3 Registerpligt Affaldsproducenter, der er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsen 3 eller bilag 1 i brugerbetalingsbekendtgørelsen 4, skal ifølge affaldsbekendtgørelsens 18 føre register over deres affaldsproduktion. Registret skal føres efter forskrifterne i affaldsbekendtgørelsens bilag 13 og definitionerne i affaldsbekendtgørelsens bilag 14 over fraktion, art, mængde og sammensætning af det producerede affald, herunder muligheder for yderligere sortering, samt indhold af visse miljøbelastende stoffer Affaldsproducenten skal opbevare registrets oplysninger og dokumentationen for oplysningerne i 5 år. Affaldsproducenten skal indberette oplysningerne til Hvidovre Kommune efter forskrifterne i affaldsbekendtgørelsens bilag 13, hvis kommunen beder om det. 6.4 Anmeldelse af affald Affaldsproducenten har pligt til at anmelde nedenstående affald til Hvidovre Kommune, såfremt det forventes, at dette affald vil fremkomme: Farligt affald (regulativets bilag 1). Homogene biprodukter (se afsnit 6.8 og bilag 20). Affald til eksport og import (se afsnit 7). Forurenet jord og jord der må forventes at være forurenet (bilag 16). Asbest 5. 3 Bekendtgørelse nr. 943 af den 16. september 2004 om godkendelse af listevirksomheder 4 Bekendtgørelse nr. 942 af den 16. september 2004 om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter miljøbeskyttelsesloven 5 Asbestholdigt affald skal anmeldes til Hvidovre Kommune jf. Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr af 21. december 2004 om asbest.

12 Regulativ Hvidovre 12 Ved anmeldelsen skal de forventede mængder angives. Fremgangsmåden ved anmeldelsen er nærmere beskrevet under de angivne afsnit og bilag. De relevante afsnit og bilag i dette regulativ er angivet ovenfor. Affaldsproducenten skal efter anmodning fra Hvidovre Kommune anmelde øvrigt affald. Anmeldelse foretages på skemaer, som kan fås ved henvendelse til Hvidovre Kommune. Skemaerne kan også findes på Hvidovre Kommunes hjemmeside, 6.5 Indberetning af affaldsdata Affaldsproducenten skal hvert år senest den 1. februar indberette oplysninger til Hvidovre Kommune om det affald, der er afleveret til indsamlingsordninger, anvisningsordninger eller til anlæg, der i øvrigt har modtaget affald fra virksomheden i det foregående kalenderår. Indberetningen skal indeholde følgende oplysninger: Affaldsproducentens navn, adresse, telefonnummer, CVR nummer, P-nr. og kontaktperson. Transportørens navn, adresse, telefonnummer, CVR nummer og P-nr. Modtageanlæggets/aftagerens navn, adresse, telefonnummer, CVR nummer, P-nr. og kontaktperson. Affaldsfraktion og type - for så vidt angår ikke-farligt affald Affaldsart (affaldskatalogkode) -for så vidt angår farligt affald Mængden af det afhentede affald for hver affaldstype. Indberetningen kan foretages på to måder, enten manuelt eller digitalt. Ved manuel indberetning bruges den indberetningsformular, der kan findes via kommunens hjemmeside under Indberetning af erhvervsaffald. Indberetningen skal være gennemført senest den 1. februar. Ved digital indberetning anvendes ligeledes indberetningsskema, der kan findes via kommunens hjemmeside under Indberetning af erhvervsaffald. Ved digital indberetning anvendes STANDAT-formatet, som fastlagt af Miljøministeriet, Danmarks Miljøundersøgelser. Indberetningen skal være gennemført senest den 1. februar. Affaldsproducenten er tillige forpligtet til at afgive ovennævnte oplysninger til affaldstransportørerne. Affaldsproducentens pligt til indberetning til Hvidovre Kommune bortfalder i den udstrækning, Hvidovre Kommune modtager indberetning af ovennævnte oplysninger fra transportøren.

13 Regulativ Hvidovre Sorteringspligt Affaldsproducenten har pligt til at sortere affald i de fraktioner, der er angivet i beskrivelsen af de enkelte indsamlings- og anvisningsordninger i regulativets bilagsdel, og således at affaldet opfylder modtageanlæggenes modtageregler. Affaldsfraktioner, som affaldsproducenten ikke kan klassificere i henhold til regulativets bilagsdel eller i henhold til anden lovgivning og regulering, skal med henblik på klassificering og konkret anvisning anmeldes til Hvidovre Kommune, der vil afgøre, hvilken affaldsfraktion, der er tale om. 6.7 Opbevaring af affald Kapacitet og materiel til opbevaring af affald Affaldsproducenten er forpligtet til at have den fornødne opbevaringskapacitet samt det fornødne opsamlingsmateriel til alle de affaldsfraktioner, der frembringes. Opbevaring af affald må ikke give anledning til forurening eller risiko for forurening af luft, vand, jord og undergrund, herunder lugtgener eller uhygiejniske forhold på ejendommen eller naboejendomme. Opbevaring af affald må ikke tiltrække skadedyr på ejendommen eller på naboejendomme. Opsamlingsmateriel skal være anbragt på egen/privat grund Mærkning Opsamlingsmateriellet og området, hvor affaldet opbevares, skal være afmærket, så det tydeligt fremgår, hvilke typer affald der opbevares Opbevaringsforhold Alt affald skal opbevares i lukkede beholdere eller under tag. Opbevaring af affaldet skal ske på en måde, så mulighederne for at genanvende eller behandle affaldet ikke forringes, herunder skal affaldsproducenten sikre, at der ikke sker sammenblanding eller kvalitetsforringelse af affaldet under opbevaring. Beholdere til affald skal renholdes i fornødent omfang. Farligt affald skal opbevares efter Hvidovre Kommunes forskrift for opbevaring af olier og kemikalier 6. Se i øvrigt Bilag Bortskaffelse af genanvendeligt affald i særlige tilfælde Hvidovre Kommune kan bestemme, at oplagret affald skal bortskaffes, uanset om affaldet er frasorteret til genanvendelse, hvis affaldet giver anledning til forurening eller uhygiejniske forhold, eller på anden måde er til gene. 6 Forskrifter for opbevaring af olier og kemikalier, Hvidovre Kommune 1993.

14 Regulativ Hvidovre Påbud om regelmæssig aflevering af farligt affald Hvidovre Kommune kan meddele påbud om regelmæssig aflevering af farligt affald med henblik på at undgå ophobning af affald hos den enkelte affaldsproducent. 6.8 Homogene biprodukter Hvidovre Kommune kan i medfør af affaldsbekendtgørelsens 33 undtage større partier af homogene biprodukter fra den kommunale anvisning, såfremt affaldet hidrører fra én produktion, og det uden nogen anden form for videre behandling eller sortering afsættes og transporteres direkte til genanvendelse i anden produktion. Der er en række betingelser for, at denne type affald kan fritages fra den kommunale anvisning. Der henvises til regulativets bilag 20 samt til affaldsbekendtgørelsens 33 og samme bekendtgørelses bilag Afbrænding af affald Afbrænding af affald fra erhverv er kun tilladt på anlæg godkendt efter miljøbeskyttelsesloven. Affald fra grønne områder (have- og parkaffald) må ikke afbrændes, men skal håndteres som angivet i dette regulativs Bilag IMPORTØRERS OG EKSPORTØRERS ANMELDEPLIGT Import og eksport af affald, herunder rettidig anmeldelse af affaldet skal foregå i overensstemmelse med bekendtgørelsen om import og eksport af affald 7, samt transportforordningen 8. Af bekendtgørelsen fremgår, hvilke myndigheder der skal have meddelelse m.v. om importen eller eksporten af affald. Virksomheder, som ønsker at importere eller eksportere affald omfattet af transportforordningens Bilag II (grøn affaldsliste) til nyttiggørelse, skal forinden import- eller eksportvirksomheden påbegyndes og derefter årligt, give Hvidovre Kommune meddelelse om den omhandlede affaldsart med reference til forordningens Bilag II, den forventede årlige mængde, som påtænkes importeret eller eksporteret, samt nyttiggørelsesformen. Den årlige meddelelse af de ovenfor angivne oplysninger skal sendes til Hvidovre Kommune. 8 TRANSPORT AF AFFALD OG TRANSPORTØRERS PLIGTER 8.1 Transport af affald Transport af affald omfattet af anvisningsordninger må kun foretages af de transportører, der er registreret af Hvidovre Kommune. Regler for transportører, der erhvervsmæssigt transporterer affald, er beskrevet i afsnit Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 971 af 19. november 1996 om import og eksport af affald med senere ændringer. 8 Rådets forordning (EØF) nr. 259/93 af 1. februar 1993 om overvågning af og kontrol med overførsel af affald inden for, til og fra Det Europæiske Fællesskab.

15 Regulativ Hvidovre 15 Transport af affald omfattet af indsamlingsordninger må som hovedregel kun foretages af de transportører, der har indgået aftale med Hvidovre Kommune herom. Affaldsproducenter kan uden at være registreret som transportør i Hvidovre Kommune - transportere blyakkumulatorer, nikkel-cadmiumbatterier, lysstofrør og andre kviksølvholdige lyskilder samt begrænsede mængder af andet affald til Genbrugspladsen eller andet godkendt opsamlingssted. Det er en forudsætning, at transporten foretages med køretøjer med en totalvægt, der ikke overstiger kg. Ligeledes er det en forudsætning, at det affald, affaldsproducenten transporterer, er frembragt ved eget hovederhverv. 8.2 Transportørers pligter Transportører, der erhvervsmæssigt transporterer affald produceret i kommunen, herunder affaldsproducenter, der transporterer større mængder af eget affald, skal lade sig registrere hos kommunalbestyrelsen. Transportører må kun hente affald, der er korrekt sorteret, emballeret, mærket og deklareret efter reglerne i dette regulativ. Affaldet skal af transportøren kontrolleres visuelt inden transporten påbegyndes. Hvis transportøren på grund af manglende eller forkert sortering, emballering, mærkning eller deklaration afstår fra at transportere affald, skal transportøren straks underrette Hvidovre Kommune. Desuden gælder det, at: transportøren ikke må blande de enkelte affaldsfraktioner, og transportøren skal desuden sikre, at der ikke sker sammenblanding af de forskellige affaldstyper under transporten transportøren skal sikre, at der ikke sker kvalitetsforringelse af affaldet under transporten transportøren skal sikre, at der ikke spildes affald ved afhentning eller under transporten transportøren skal i tilfælde af spild straks samle det spildte affald op og i fornødent omfang rense vejbane m.v.

16 Regulativ Hvidovre 16 transportøren skal transportere affaldet til de modtageanlæg, som Hvidovre Kommune anviser den pågældende affaldstype til. Genanvendelige materialer, der ikke er omfattet af en indsamlingsordning, kan dog føres til et andet godkendt anlæg efter instruks fra affaldsproducenten. Transportøren skal for hver affaldsproducent, der hentes affald fra, føre register over følgende: Affaldsproducentens navn. Affaldsproducentens CVR-nummer og P-nr. Adresse. Den adresse, hvor affaldet er hentet. Affaldsfraktion og type - for så vidt det angår ikke-farligt affald. Affaldsart (affaldskatalogkode) - for så vidt det angår farligt affald. Transporterede mængder af hver type afhentet affald. Afleveringsstedets navn. Afleveringsstedets CVR-nummer og P-nr. Afleveringsstedets adresse. Afleveringsstedets telefonnummer. Registerets oplysninger og dokumentation for disse oplysninger skal opbevares i 5 år. Transportøren skal efter anmodning fra Hvidovre Kommune afgive oplysninger fra registeret og dokumentation for disse oplysninger. Indberetningen kan foretages på to måder, enten manuelt eller digitalt. Ved manuel indberetning bruges den indberetningsformular, der kan findes via kommunens hjemmeside under indberetning af erhvervsaffald. Indberetningen skal være gennemført senest den 1. februar. Ved digital indberetning anvendes ligeledes indberetningsskema, der kan findes via kommunens hjemmeside under Indberetning af erhvervsaffald. Ved digital indberetning anvendes STANDAT-formatet, som fastlagt af Miljøministeriet, Danmarks Miljøundersøgelser. Indberetningen skal være gennemført senest den 1. februar. 9 AFFALDSORDNINGER Der er som hovedregel to typer affaldsordninger, 1) indsamlingsordninger og 2) anvisningsordninger. Affald, der ikke er omfattet af en indsamlingsordning er som hovedregel omfattet af en anvisningsordning. Nedenfor er de to typer af affaldsordninger nærmere beskrevet. De enkelte affaldsordninger for de forskellige typer af affald, fremgår af bilagsdelen. 9.1 Indsamlingsordninger Ved indsamlingsordning forstås i dette regulativ:

17 Regulativ Hvidovre 17 En regulativbestemt ordning, hvor affaldsproducenten overdrager sit affald til kommunen, hvorved kommunen overtager det fulde ansvar for affaldets videre håndtering. Kommunen har således ansvaret for såvel administration, drift, den praktiske udførelse og finansiering af ordningen. Kommunen kan drive ordningen ved egen foranstaltning eller ved at indgå en privatretlig aftale med en transportør. En indsamlingsordning kan organiseres både som en hente- og en bringeordning. Affald, der ikke er omfattet af en indsamlingsordning, er omfattet af en anvisningsordning. Enhver affaldsproducent, der frembringer affald, der er omfattet af en indsamlingsordning, har pligt til at tilmelde sig ordningen. Særlige bestemmelser for indsamlingsordningerne fremgår af beskrivelsen af de enkelte ordninger i regulativets bilagsdel. 9.2 Anvisningsordninger Ved anvisningsordning i dette regulativ forstås: En regulativbestemt ordning, hvor affaldsproducenten er ansvarlig for, at affaldet håndteres efter bestemmelserne i det kommunale affaldsregulativ. Det praktiske, såvel som det økonomiske ansvar for at affaldet håndteres i overensstemmelse med kommunalbestyrelsens anvisninger, påhviler affaldsproducenten. Virksomheder, der frembringer affald, der er omfattet af anvisningsordninger, skal rette henvendelse til en registreret transportører for transport af affaldet til det eller de modtageanlæg, som Hvidovre Kommune anviser det pågældende affald til. Oplysning om, hvilke transportører der er registrerede, fås ved henvendelse til Teknisk Forvaltning Såfremt affald ikke er omfattet af en etableret indsamlings- eller anvisningsordning, skal affaldsproducenten rette henvendelse til kommunen med henblik på en konkret anvisning. Kommunen kan i særlige tilfælde, hvor en affaldsproducents affald i mængde og karakter ikke er egnet til behandling på sædvanlige behandlingsanlæg, påbyde virksomheden ved egen foranstaltning at afhjælpe forholdene på tilfredsstillende vis eller behandle affaldet efter særlige retningslinier. Særlige bestemmelser for de enkelte anvisningsordninger fremgår af beskrivelsen af de enkelte ordninger i regulativets bilagsdel. Af Bilag 21 fremgår, hvilke modtageanlæg Hvidovre Kommune anviser affaldet til. 10 MODTAGEANLÆG Affald omfattet af indsamlingsordninger, må kun modtages af de modtageanlæg, der har indgået aftale med Hvidovre Kommune herom. Modtageanlæg, undtagen forbrændingsanlæg, der modtager affald omfattet af anvisningsordninger, kan efter anmodning blive optaget på Bilag 21. Det er en forudsætning for optagelse på listen, at fornødne godkendelser samt tilladelser til modtagelse af det pågældende affald er indhentet, og at disse overholdes.

18 Regulativ Hvidovre TILSYN OG PÅBUD Hvidovre Kommune administrerer og fører tilsyn med, at affaldet håndteres og opbevares i overensstemmelse med gældende lovgivning og dette regulativs bestemmelser, jf. miljøbeskyttelseslovens 65. Hvidovre Kommune kan udstede påbud og forbud vedrørende forhold omfattet af regulativet, jf. miljøbeskyttelseslovens 69 og affaldsbekendtgørelsens GEBYRER Kommunalbestyrelsen fastsætter gebyrer i henhold til lovbekendtgørelse om miljøbeskyttelse nr. 753 af 25. august 2001, 48 samt 29 i affaldsbekendtgørelsen. Alle virksomheder, der er omfattet af dette regulativ, skal betale gebyr til dækning af de udgifter, der afholdes af kommunen i forbindelse med kommunens affaldshåndtering. Kommunens udgifter omfatter udgifter til administration af og tilsyn med alle affaldsordningerne samt udgifter til selve de kommunale affaldsordninger. Gebyret består således af et fast renovationsgebyr samt et gebyr for benyttelse af de kommunale indsamlingsordninger. Gebyrernes størrelse vedtages en gang årligt af kommunalbestyrelsen. Gebyrerne offentliggøres efter vedtagelse. Alle virksomheder, der er omfattet af dette regulativ, skal meddele kommunen, hvis der sker ændringer, der kan påvirke gebyrerne, herunder meddele forøget eller reduceret affaldsmængde Fast renovationsgebyr Der opkræves en fast renovationsafgift hos samtlige ejendomme i kommunen til dækning af kommunens udgifter til administration af affaldsordningerne Gebyr for benyttelse af kommunale indsamlingsordninger For benyttelse af de kommunale indsamlingsordninger skal affaldsproducenten betale det af kommunalbestyrelsen fastsatte gebyr for ordningen Særgebyrer Kommunen kan opkræve særgebyrer for de ekstraomkostninger, som kommunen påføres f.eks. som følge af særlige ydelser herunder udgifter, der følger af ukorrekt eller manglende sortering eller afhentning uden for ordinær rute Afregning for anvisningsordninger For anvisningsordninger er afregning af udgifter for affaldstransport og affaldsbehandling m.m. et mellemværende mellem affaldsproducent, transportør og modtageanlæg.

19 Regulativ Hvidovre DISPENSATIONER Kommunalbestyrelsen kan, hvor lovgivningen åbner mulighed herfor, meddele dispensation fra bestemmelser i dette regulativ. Miljøbeskyttelseslovens 45, stk. 7. giver hjemmel til dispensation for de af kommunen regulativfastsatte indsamlingsordninger. Ansøgning om dispensation indsendes til Teknisk Forvaltning. Enhver, der har fået dispensation fra bestemmelserne i dette regulativ, skal informere Teknisk Forvaltning, såfremt der sker væsentlige ændringer i de forhold, der har ligget til grund for den givne dispensation. 14 HENVENDELSE OG KLAGE Henvendelse om regulativets bestemmelser rettes til Hvidovre Kommune. Kommunens afgørelser truffet i medfør at dette regulativ kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. 15 OVERTRÆDELSE OG STRAF Overtrædelse af reglerne i dette regulativ eller undladelse af at efterkomme påbud eller forbud vedrørende dette regulativ, straffes med bøde og ved skærpende omstændigheder med hæfte eller fængsel, jf. bl.a. affaldsbekendtgørelsens BEMYNDIGELSE Kommunalbestyrelsen har bemyndiget Teknisk Forvaltning til om nødvendigt at foretage ændringer i Bilagsdelen. Kommunalbestyrelsen har endvidere bemyndiget Teknisk Forvaltning til at træffe afgørelser efter dette regulativ 17 IKRAFTTRÆDELSE Regulativet træder i kraft den 1. marts Samtidig med ikrafttrædelsen af dette regulativ ophæves: Regulativ for håndtering af affald fra virksomheder i Hvidovre Kommune, april 2001, samt Regulativ for sygehusaffald, Hvidovre Kommune, januar Vedtaget af Kommunalbestyrelsen i Hvidovre Kommune den 30. januar 2007.

20 Regulativ Hvidovre 20

21 Regulativ Hvidovre 21 BILAGSDEL Bilag 1 Indsamlingsordninger for farligt affald herunder klinisk risikoaffald...22 Bilag 2 Anvisnings- og indsamlingsordninger for affald af elektrisk og elektronisk udstyr...29 Bilag 3 Anvisningsordning for madaffald...32 Bilag 4 Anvisningsordning for papir...33 Bilag 5 Anvisningsordning for pap...34 Bilag 6 Anvisningsordning for plastemballage...35 Bilag 7 Anvisningsordning for træemballageaffald...37 Bilag 8 Anvisningsordning for jern- og metalaffald...39 Bilag 9 Anvisningsordning for metalemballageaffald...41 Bilag 10 Anvisningsordning for imprægneret træ...43 Bilag 11 Anvisningsordning for PVC - affald...45 Bilag 12 Anvisningsordning for glasemballageaffald...47 Bilag 13 Anvisningsordning for planglasaffald...49 Bilag 14 Anvisningsordning for have- og parkaffald...51 Bilag 15 anvisningsordning for dæk...53 Bilag 16 Anvisningsordning for forurenet jord...54 Bilag 17 Anvisningsordning for affald til forbrænding...56 Bilag 18 Anvisningsordning for affald til deponering...58 Bilag 19 Benyttelse af Genbrugspladsen...60 Bilag 20 Homogene biprodukter, Fritagelse fra kommunal anvisning...62 Bilag 21 Transportører og modtageanlæg...64

22 Regulativ Hvidovre 22 BILAG 1 INDSAMLINGSORDNINGER FOR FARLIGT AFFALD HERUNDER KLINISK RI- SIKOAFFALD Dette bilag er opdelt i tre afsnit: 1. Farligt affald, generelle bestemmelser 2. Farligt affald - Olie- og kemikalieaffald og lignende 3. Farligt affald - Klinisk risikoaffald Ad 1. Farligt affald generelle bestemmelser 1 Affaldsproducenten skal frasortere farligt affald med henblik på miljømæssig forsvarlig bortskaffelse og genanvendelse. 2 Affaldsproducenter i Hvidovre Kommune er forpligtet til at benytte de kommunale indsamlingsordninger for farligt affald. Virksomheder, der frembringer farligt affald har pligt til at tilmelde sig ordningerne. 3 Ved farligt affald forstås affald, der er opført i affaldsbekendtgørelsen på listen over affald i bilag 2, markeret som farligt affald og som samtidig opfylder kriterierne i bekendtgørelsens bilag 3 og bilag 4, eller affald, der alene opfylder kriterierne i affaldsbekendtgørelsens bilag 3 og bilag 4. 4 Eksplosivt affald er (jf. affaldsbekendtgørelsen 55) ikke omfattet af de kommunale indsamlingsordninger for farligt affald. Affaldsproducenter, der frembringer eksplosivt affald er ansvarlig for, at affaldet håndteres og bortskaffes sikkerhedsmæssigt og miljømæssigt forsvarligt. Affaldsproducenten er herunder ansvarlig for, at enhver transport af sådanne stoffer foregår efter den gældende lovgivning. Der kan rettes henvendelse til Beredskabsstyrelsen eller Politiet. Der kan henvises til Vejledning om håndtering af eksplosionsfarligt kemikalieaffald, Rigspolitiet og Beredskabsstyrelsen i samarbejde med Hærens Operative Kommando og Foreningen af Kommunale Beredskabschefer, December Vejledningen kan findes på Beredskabsstyrelsens hjemmeside under 5 Radioaktivt affald er ikke omfattet af dette regulativ. Bortskaffelse af radioaktivt affald fra sygehuse m.v. reguleres af Bekendtgørelse nr. 954 af 23/10/2000 om anvendelse af åbne radioaktive kilder på sygehuse, laboratorier m.v. 6 Producenter af farligt affald skal efter anmodning fra Hvidovre Kommune tilvejebringe skriftlig dokumentation for, at affaldet er klassificeret i overensstemmelse med affaldsbekendtgørelsen.

23 Regulativ Hvidovre 23 7 Farligt affald må ikke fortyndes eller sammenblandes med andre typer af farligt affald eller med ikke-farligt affald, medmindre der er givet tilladelse hertil i medfør af miljøbeskyttelsesloven, eller Hvidovre Kommune, på baggrund af en konkret anmodning, har givet tilladelse hertil. 8 Visse typer af imprægneret træ er farligt affald. Imprægneret træ fra erhverv omfattes imidlertid ikke af indsamlingsordningen for farligt affald, men anvises til bortskaffelse, se Bilag Farligt affald skal anmeldes til Hvidovre Kommune på et skema, som fås ved henvendelse til Teknisk Forvaltning. Skemaet kan desuden hentes på kommunens hjemmeside, 10 Farligt affald, undtagen affald fra tømning af olie- og benzinudskillere samt klinisk risikoaffald, indsamles via indsamlingsordningen for farligt affald af Storkøbenhavns Modtagestation for Olie- og Kemikalieaffald (SMOKA). 11 Kommunalbestyrelsen kan efter ansøgning meddele virksomheder, offentlige eller private institutioner fritagelse for benyttelsespligten til de kommunale ordninger, hvis virksomheden, den offentlige eller private institution godtgør, at det farlige affald kan håndteres miljømæssigt forsvarligt ved virksomhedens, den offentlige eller private institutions foranstaltning. En fritagelse kan højst meddeles for 4 år ad gangen. En ansøgningsblanket fås ved henvendelse til Teknisk Forvaltning. Desuden kan ansøgningsblanketten hentes på kommunens hjemmeside. 12 Ved eksport af farligt affald til nyttiggørelse, skal affaldsproducenten ikke søge om fritagelse for benyttelsespligten. Ved en sådan eksport skal reglerne i transportforordningen 9 samt bekendtgørelsen om import og eksport af affald 10 anvendes. Ad 2. Farligt affald Olie- og kemikalieaffald og lignende Af de følgende punkter fremgår reglerne for håndtering af den del af det farlige affald, der består af olie, kemikalier, opløsningsmidler, malingsrester m.m. 9 Rådets forordning (EØF) nr. 259/93 af 1. februar 1993 om overvågning af og kontrol med overførsel af affald inden for, til og fra Det Europæiske Fællesskab 10 Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 971 af 19. november 1996 om import og eksport af affald med senere ændringer.

24 Regulativ Hvidovre Ved aflevering af farligt affald til indsamlingsordningen, skal affaldet være deklareret samt emballeret og mærket efter gældende regler. Oplysninger om, hvordan farligt affald skal emballeres og mærkes, fås ved henvendelse til Storkøbenhavns Modtagestation for Olie- og Kemikalieaffald (SMOKA). 14 Deklarationen skal være korrekt udfyldt. Affaldsproducenten skal som dokumentation for aflevering af affaldet, opbevare den kvitterede kopi af deklarationen i 5 år. 15 For emballering af farligt affald gælder nedennævnte generelle krav: Emballagen skal være tæt, så indholdet ikke utilsigtet kan trænge ud. Emballagen skal være så stærk, at den kan tåle transport mv. Det materiale, som emballagen er fremstillet af, må ikke kunne angribes af indholdet eller kunne indgå sundhedsfarlige eller på anden måde farlige forbindelser med dette. Emballager med lukkeanordning, der gør det muligt at lukke emballagen gentagne gange, skal være konstrueret således, at emballagen kan lukkes, uden at indholdet utilsigtet kan trænge ud. Hvis der er risiko for gasudvikling, skal der anvendes sikkerhedsspuns. 16 Blyakkumulatorer kan uden fritagelse fra benyttelsespligten afleveres til de modtageanlæg, der af Foreningen til indsamling af blyakkumulatorer i Danmark (ReturBat), er registreret som indsamlere se bilag 21 og Miljøstyrelsens hjemmeside, Desuden kan blyakkumulatorer afleveres på Genbrugspladsen. 17 Nikkel-cadmiumakkumulatorer (lukkede nikkel-cadmiumbatterier) kan uden fritagelse fra benyttelsespligten afleveres til de indsamlingsvirksomheder, der hos Miljøstyrelsen er registreret som godkendte indsamlere. Se bilag 21 og Miljøstyrelsens hjemmeside, Desuden kan nikkel-cadmiumakkumulatorer afleveres på Genbrugspladsen. 18 Aflevering af farligt affald på Genbrugspladsen. En affaldsproducent må maksimalt aflevere 200 l farligt affald om året på Genbrugspladsen frem for at anvende kommunens indsamlingsordning for farligt affaldet (SMOKA). Affaldsproducenten skal kunne dokumentere, at affaldet er afleveret på Genbrugspladsen, og skal derfor på egen foranledning, medbringe en korrekt udfyldt affaldsdeklaration og bede personalet på Genbrugspladsen påtegne deklarationen. Den kvitterede deklaration opbevares af affaldsproducenten i 5 år som dokumentation for aflevering af affaldet. Deklarationsblanketter (der ikke er identiske med Kommunekemis deklarationer) kan fås ved henvendelse til Genbrugspladsen. Desuden kan deklarationen hentes på kommunens hjemmeside,

25 Regulativ Hvidovre 25 Hver affaldsproducent kan højst aflevere 25 liter farligt affald om dagen og samtidig kan der som nævnt højst afleveres i alt 200 liter om året. Se desuden bilag 19 om Genbrugspladsen. 19 Affaldsproducenten er pligtig til at føre en journal over det afleverede farlige affald på Genbrugspladsen og på anmodning fra Hvidovre Kommune afgive oplysninger om det afleverede affald samt kvitteringer for afleveringen. 20 Hvidovre Kommune kan i særlige tilfælde påbyde affaldsproducenten at tilmelde sig indsamlingsordningen uanset de producerede affaldsmængder. Kontrol og tømning af olie- og benzinudskillere 21 Olie- og benzinudskillere hos virksomheder, der er beliggende i Hvidovre Kommune, skal benytte kontrol- og tømningsordningen for affald fra olie- og benzinudskillere. Ordningen indebærer, at alle olie- og benzinudskillere inklusive sandfang under 500 liter kontrolleres to gange årligt og i fornødent omfang skummes eller bundsuges. 22 Tilmelding til kontrol- og tømningsordningen for olie- og benzinudskillere foretages ved at rette henvendelse til Teknisk Forvaltning. Det er Teknisk Forvaltning, der varetager kontrollen og tømningen af olie- og benzinudskillere. 23 Virksomheden skal føre kontrol med, om olie- og benzinudskillerens kapacitet for oliemængde ikke overskrides på noget tidspunkt og skal om nødvendigt rekvirere ekstra tømninger hos Teknisk Forvaltning. 24 Sandfang, der er større end 500 liter, er ikke omfattet af kommunens kontrol og tømningsordning, men skal i stedet tilmeldes indsamlingsordningen for farligt affald (SMOKA). 25 Olie- og benzinudskilleren vandfyldes efter tømning. Det påhviler virksomheden jævnligt at kontrollere væskestanden i udskilleren og om nødvendigt at foretage efterfyldning. 26 Ved fjernelse eller afblænding af en olie- og benzinudskiller, skal ejeren af ejendommen kontakte Teknisk Forvaltning for at afmelde udskilleren fra tømningsordningen. 27 Adgangsvejen til tømningsstedet og selve olie- og benzinudskiller skal altid være tilgængelig for vognkørsel.

26 Regulativ Hvidovre 26 Ad 3. Farligt affald Klinisk risikoaffald 28 Klinisk risikoaffald skal på grund af risiko for smittefare og anden sundhedsfare indsamles særskilt fra sygehuse, plejehjem, klinikker og lignende behandlings- og plejeinstitutioner, private husholdninger, forskningsinstitutioner, laboratorier og lignende, samt fra praktiserende lægers, tandlægers og dyrlægers klinikker. Affaldet skal bringes til godkendt anlæg for behandling. 29 Affaldsproducenten skal frasortere klinisk risikoaffald ved kilden med henblik på sundhedsmæssig og miljømæssig forsvarlig bortskaffelse. Affaldet skal ved kilden være sorteret i - Smittefarligt affald med spidse og skarpe genstande - Vævsaffald - Knogleholdigt vævsaffald 30 Producenter af klinisk risikoaffald i Hvidovre Kommune er forpligtet til at benytte den kommunale indsamlingsordning for farligt affald. Affaldsproducenterne har pligt til at tilmelde sig ordningen. 31 Eksempler på klinisk risikoaffald er: Skærende og stikkende genstande: Kanyler, knive, guidewires, sakse, pincetter, suturnåle og andet, der kan gennemtrænge hud. Reagensglas, laboratorieglasvarer, skår og lignende, der indeholder blod, pus eller vævsvæsker. Affald fra patienter, der er isolerede pga. smittefare kan også være klinisk risikoaffald. Smitteførende affald i øvrigt, som indeholder eller kan indeholde mikroorganismer fra diagnostik og behandling af patienter og fra forsøgsdyr, eksempelvis: Petriskåle, der indeholder levende bakterie-, virus- eller svampekulturer, drænflasker og lignende med blod, pus eller vævsvæsker, som ikke kan udtømmes før bortskaffelse, og som ikke er effektivt inaktiveret. Meget vådt engangsmateriale, hvor væden udgøres af vævsvæsker, pus eller blod fra patienter, fx forbindinger, afdækninger, operationsservietter, bleer og hygiejnebind. Vævsdele fra forsøgsdyr, som indeholder humanpatogene mikroorganismer. Rester af ikke-dræbt vaccine. Andet farligt affald Fra sygehuse klinikker m.m. fremkommer der også andet farligt affald. Således er rester af nogle typer medicin, f.eks. cytostatika, farligt affald. Disse stoffer er ikke klinisk risikoaffald, men andet farligt affald, der skal bortskaffes efter de gældende regler herfor, se ovenfor. Hvis f.eks. cytostatika er blandet med vævsvæsker, blod eller pus, skal dette affald på grundlag af en konkret vurdering håndteres enten som klinisk risikoaffald eller som andet farligt affald.

27 Regulativ Hvidovre 27 Vævsaffald Vævsaffald samt legemsdele, der ikke indeholder klinisk risikoaffald, er i princippet ikke farligt affald. Miljøstyrelsen anbefaler imidlertid, at sådant affald generelt håndteres som klinisk risikoaffald. Af æstetiske grunde skal vævsaffald behandles, så det efter behandlingen er ugenkendeligt. Radioaktivt affald Radioaktivt affald håndteres og bortskaffes som angivet under punkt 5 i dette bilag. Affald af kemikalier m.m. Foruden ovenstående affaldstyper fremkommer der også affald af kemikalier, desinfektionsmidler, fotokemikalier, batterier m.m., som kan være farligt affald. Dette affald er ikke klinisk risikoaffald, hvis det ikke er inficeret med smittebærende materiale, og skal håndteres og bortskaffes som andet farligt affald. Emballering og mærkning af klinisk risikoaffald 32 Skarpe og spidse genstande: Skarpe og spidse genstande skal umiddelbart efter brug anbringes i en til formålet indrettet brudsikker beholder. Beholderen må ikke indeholde desinfektionsvæske Beholderen skal være lukket forsvarligt inden den bringes til bortskaffelse, og beholderen skal være ren og tør på ydersiden. 33 Andet smitteførende affald: Andet smitteførende affald skal opsamles på produktionsstedet i egnede tætte plastposer, plastspande eller lignende tæt emballage, der kan lukkes tæt efter fyldning. Opsamlingsmateriellet skal være forsvarligt lukket inden det forlader produktionsstedet. 34 Vævsaffald: Vævsaffald skal opsamles i tætte emballager af plast, f.eks. plastposer eller spande, og emballagen skal lukkes forsvarligt inden affaldet fjernes fra produktionsstedet. 35 Andet smitteførende affald og vævsaffald skal som hovedregel altid opsamles og emballeres i den endelige emballage. 36 Emballager må ikke fyldes mere, end at de kan lukkes, uden at det er nødvendigt at presse affaldet sammen, ligesom det skal undgås at håndtere affaldet på en måde, så det sammentrykkes.

Regulativ for erhvervsaffald Brønderslev Kommune Indholdsfortegnelse

Regulativ for erhvervsaffald Brønderslev Kommune Indholdsfortegnelse Regulativ for erhvervsaffald Brønderslev Kommune Indholdsfortegnelse 1 Formål.......................................................... 2 2 Lovgrundlag..................................................

Læs mere

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. Juni 2009

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. Juni 2009 Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. Juni 2009 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Gyldighedsområde... 3 3. Generelle definitioner.... 4 4. Affaldsproducenternes

Læs mere

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S. 1. januar 2007

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S. 1. januar 2007 Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. januar 2007 Side 1 af 8 02-05-2012 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Gyldighedsområde... 3 3. Generelle definitioner....

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 20-06-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Formål 2. 2 Lovgrundlag 2. 3 Regulativ-tillæggets område 2. 4 Definitioner 2. 5 Anden indsamling 3

Indholdsfortegnelse. 1 Formål 2. 2 Lovgrundlag 2. 3 Regulativ-tillæggets område 2. 4 Definitioner 2. 5 Anden indsamling 3 Tillæg 2 til Regulativ for Erhvervsaffald indsamling af farligt affald Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1 Formål 2 2 Lovgrundlag 2 3 Regulativ-tillæggets område 2 4 Definitioner 2 5 Anden indsamling 3 6

Læs mere

KLINISK RISIKOAFFALD ORDNING FOR INDSAMLING I RANDERS KOMMUNE

KLINISK RISIKOAFFALD ORDNING FOR INDSAMLING I RANDERS KOMMUNE KLINISK RISIKOAFFALD ORDNING FOR INDSAMLING I RANDERS KOMMUNE INDHOLD HVORFOR SKAL KLINISK RISKOAFFALD INDSAMLES?... 3 HVEM ER OMFATTET?... 4 ANMELDELSE TIL KOMMUNEN... 4 HVAD ER KLINISK RISIKOAFFALD?...

Læs mere

Generelle bestemmelser

Generelle bestemmelser Regulativ for Erhvervsaffald i Frederikshavn Kommune Generelle bestemmelser 1 Indholdsfortegnelse 1. Regulativets formål 2. Lovgrundlag 3. Regulativets område 4. Definitioner 5. Affaldsproducentens pligter

Læs mere

Sorø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Sorø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Sorø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD 2 REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Sorø Kommune Indhold: 1 Formål m.v. 3 2 Lovgrundlag 3 3 Definitioner 3 4 Registrering af udenlandske virksomheder 3 5 Gebyrer 4

Læs mere

Regulativ for jord Vesthimmerlands Kommune

Regulativ for jord Vesthimmerlands Kommune Regulativ for jord Vesthimmerlands Kommune Postadresse: Himmerlandsgade 27 9600 Aars Tlf.: 99 66 70 00 www.vesthimmerland.dk Indholdsfortegnelse I Generel del...3 1 Formål m.v....3 1.1 Affaldshåndtering...3

Læs mere

Hvad er klinisk risikoaffald?

Hvad er klinisk risikoaffald? Generelt om folderen Kommunerne i Nordforbrændings opland har et samarbejde om indsamling og bortskaffelse af klinisk risikoaffald. Denne folder beskriver hvordan den kommunale indsamlingsordning for klinisk

Læs mere

klinisk risikoaffald Indsamlingsordning for norddjurs og syddjurs kommuner adresser og telefonnumre - se bagsiden

klinisk risikoaffald Indsamlingsordning for norddjurs og syddjurs kommuner adresser og telefonnumre - se bagsiden klinisk risikoaffald Indsamlingsordning for norddjurs og syddjurs kommuner adresser og telefonnumre - se bagsiden 2 hvorfor skal klinisk risikoaffald indsamles? 3 Hvem er omfattet? 4 Hvad er klinisk risikoaffald?

Læs mere

REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Albertslund Komm mune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD UDKAST Juni 2015 Læsevejledning Forslag til Regulativ for erhvervsaffald i Albertslund Kommune er opbygget med baggrund i standardregulativet, som fremgår

Læs mere

, -' ' *. # 0 % 0.&2,

, -' ' *. # 0 % 0.&2, Regulativ for jord Roskilde Kommune Gældende fra 1. januar 2012 ! "!##$ %!$&'& (!&& ) *&+&, -' ' *. # /# 01$,...5 0 % 0.&2, 1 Regulativet har til formål at: - Inddrage og undtage områder fra områdeklassificeringen

Læs mere

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. Juni 2009

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. Juni 2009 Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. Juni 2009 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Gyldighedsområde... 3 3. Generelle definitioner.... 4 4. Affaldsproducenternes

Læs mere

Kapitel 2 Definitioner

Kapitel 2 Definitioner 1 Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet I medfør af 7 b, 44, stk. 1 og 4-6, 45, stk. 2, 5 og 7, 45 a, 45 d, stk. 1 og 2, 46 a, stk. 1-3, 46 b, stk. 1 og 2, 47, stk. 2 og 3, 48, stk. 4, 8 og 9, 50 d, stk.

Læs mere

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD 1 Formål Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og virksomheder i Egedal Kommune med henblik

Læs mere

Regulativ for jordhåndtering i Solrød Kommune

Regulativ for jordhåndtering i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNISK OG MILJØ Regulativ for jordhåndtering i Solrød Kommune Januar 2012 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Gyldighed og anvendelsesområde... 3 3 Lovgrundlag og definitioner... 3 4 Områdeklassificering...

Læs mere

REGULATIV FOR OPBEVARING, TRANSPORT OG BORTSKAFFELSE AF SPECIELT SYGEHUSAFFALD I DRAGØR KOMMUNE

REGULATIV FOR OPBEVARING, TRANSPORT OG BORTSKAFFELSE AF SPECIELT SYGEHUSAFFALD I DRAGØR KOMMUNE REGULATIV FOR OPBEVARING, TRANSPORT OG BORTSKAFFELSE AF SPECIELT SYGEHUSAFFALD I DRAGØR KOMMUNE Nærværende regulativ er udfærdiget i henhold til Miljøministeriets Bekendtgørelse nr. 131 af 21. marts 1993,

Læs mere

Varde Kommune REGULATIV FOR JORD

Varde Kommune REGULATIV FOR JORD REGULATIV FOR JORD Gældende fra d. 1. juni 2012 1 Formål m.v... 3 1.1 Affaldshåndtering... 3 1.2 Jordflytning og områdeklassificering... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Registrering af udenlandske

Læs mere

BilagØU_111121_pkt.16_03. REGULATIV OM JORD Hvidovre Kommune (Dato) OKTOBER 2011 UDKAST

BilagØU_111121_pkt.16_03. REGULATIV OM JORD Hvidovre Kommune (Dato) OKTOBER 2011 UDKAST REGULATIV OM JORD Hvidovre Kommune (Dato) OKTOBER 2011 UDKAST 1 Indhold Generel del... 4 1. Formål... 4 Jord som affald... 4 Områdeklassificering, jordflytning og anmeldelse... 4 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde...

Læs mere

FREDENSBORG- HUMLEBÆK KARLEBO ERHVERVSAFFALD HØRSHOLM NORDFORBRÆNDING ALLERØD SØLLERØD VEJLEDNING OG REGLER

FREDENSBORG- HUMLEBÆK KARLEBO ERHVERVSAFFALD HØRSHOLM NORDFORBRÆNDING ALLERØD SØLLERØD VEJLEDNING OG REGLER ERHVERVSAFFALD VEJLEDNING OG REGLER NORDFORBRÆNDING KARLEBO ALLERØD FREDENSBORG- HUMLEBÆK HØRSHOLM SØLLERØD Denne folder om håndtering af erhvervsaffald involverer virksomheder, transportører og affaldsmodtagere

Læs mere

BILAG 1: FORSLAG TIL REVIDERET JORDREGULATIV, BILAG TIL INDSTILLING OM REVIDERET JORDREGULATIV

BILAG 1: FORSLAG TIL REVIDERET JORDREGULATIV, BILAG TIL INDSTILLING OM REVIDERET JORDREGULATIV BILAG 1: FORSLAG TIL REVIDERET JORDREGULATIV, BILAG TIL INDSTILLING OM REVIDERET JORDREGULATIV UDKAST JORDREGULATIV 1. Formål 1 Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord,

Læs mere

Regulativ for jord Roskilde Kommune Udkast

Regulativ for jord Roskilde Kommune Udkast Regulativ for jord Roskilde Kommune Udkast Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Områdeklassificering... 2 5. Analysefrie delområder...

Læs mere

Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD

Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD 1. Formål Formålet med regulativet er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejer og virksomheder i Tønder Kommune. Regulativet

Læs mere

Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Definitioner... 3 5. Områdeklassificering...

Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Definitioner... 3 5. Områdeklassificering... Regulativ for jord Holbæk Kommune Gældende fra 28.6 2012 Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Definitioner... 3 5. Områdeklassificering...

Læs mere

Afhentning og afregning. Generelt om folderen. Hvad er klinisk risikoaffald? Mulighed for fritagelse. Yderligere oplysninger

Afhentning og afregning. Generelt om folderen. Hvad er klinisk risikoaffald? Mulighed for fritagelse. Yderligere oplysninger Generelt om folderen Kommunerne i Nordforbrændings opland har indgået et samarbejde om indsamling og bortskaffelse af klinisk risikoaffald. Denne folder beskriver hvordan den kommunale indsamlingsordning

Læs mere

Om relevant regulering ved håndtering af bygge- og anlægsaffald

Om relevant regulering ved håndtering af bygge- og anlægsaffald Om relevant regulering ved håndtering af bygge- og anlægsaffald Fælles netværksmøde Dakofas netværk for affalds jura og bygge- og anlægsaffald 7. Marts 2013 Kontorchef Dorte Balle Hermansen, Jord & Affald,

Læs mere

JORDREGULATIV Horsens Kommune. Gældende fra 26. marts 2015

JORDREGULATIV Horsens Kommune. Gældende fra 26. marts 2015 JORDREGULATIV Horsens Kommune Gældende fra 26. marts 2015 Indholdsfortegnelse regulativ 1. Formål 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde 3. Definitioner 4. Affaldsproducentens pligter 5. Affaldstransportørens

Læs mere

Vordingborg Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Vordingborg Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Vordingborg Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 01-04-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

Jordregulativ. Dato XXXX

Jordregulativ. Dato XXXX Jordregulativ Dato XXXX Indholdsfortegnelse 1. Formål, lovgrundlag og definitioner... 3 Formål... 3 Lovgrundlag... 3 Definitioner... 3 2. Gyldigheds - og anvendelsesområder... 3 Ordning for jord som er

Læs mere

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 20. december 2012. Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet 1) 17. december 2012. Nr. 1306.

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 20. december 2012. Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet 1) 17. december 2012. Nr. 1306. Lovtidende A 2012 Udgivet den 20. december 2012 17. december 2012. Nr. 1306. Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet 1) I medfør af 45 a, 46 a, stk. 1 og 2, 48, stk. 4 og 8, 73, 80, stk. 1, 88, 89 b, 92

Læs mere

København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v.

Læs mere

Generelle regler for husholdninger Generelle regler for virksomheder Særlig del Områdeklassificering... 13

Generelle regler for husholdninger Generelle regler for virksomheder Særlig del Områdeklassificering... 13 REGULATIV OM JORD Hvidovre Kommune December 2011 1 Indhold Generel del... 4 1. Formål... 4 Jord som affald... 4 Områdeklassificering, jordflytning og anmeldelse... 4 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde...

Læs mere

Struer Kommune AFFALDSREGULATIV FOR JORD

Struer Kommune AFFALDSREGULATIV FOR JORD Struer Kommune AFFALDSREGULATIV FOR JORD Gældende fra 1. maj 2012 1. Formål Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og virksomheder

Læs mere

Hillerød Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Hillerød Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Hillerød Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 27-06-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

Regulativ for Jord. 1 af 9

Regulativ for Jord. 1 af 9 1 af 9 INDHOLDSFORTEGNELSE Formål... 3 Lovgrundlag... 3 Definitioner... 4 Undtagelse/ind-dragelse af områder af områdeklassificeringen... 4 Analysefrie områder inden for det områdeklassificerede område...

Læs mere

Bekendtgørelse om affald

Bekendtgørelse om affald Fornyet høring over tilmeldeordning for virksomhedernes adgang til genbrugspladser samt nye gebyrbestemmelser Bekendtgørelse om affald. Etablering af og krav til visse ordninger for virksomheder 39. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Næstved Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Næstved Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Næstved Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 03-05-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Ballerup Kommune

REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Ballerup Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Ballerup Kommune Gældende fra 1. januar 2012 Indholdsfortegnelse 1. Formål 2 2. Lovgrundlag.2 3. Definitioner 2 4. Registrering af udenlandske virksomheder..2 5. Gebyrer...2

Læs mere

Forslag til: Regulativ for jord

Forslag til: Regulativ for jord Forslag til: Regulativ for jord Forslag til ændringer til gældende regulativ er vist med rød skrift Læs om: Regler for jord som er affald herunder områdeklassificering og flytning af jord Marts 2016 20

Læs mere

Anvisningsordning for Bygge- og anlægsaffald

Anvisningsordning for Bygge- og anlægsaffald Regulativ-tillæg for bygge- og anlægsaffald i Dragør Kommune 1 Anvisningsordning for Bygge- og anlægsaffald Tillæg 3 til Regulativ for Erhvervsaffald Dragør Kommune Regulativ-tillæg for bygge- og anlægsaffald

Læs mere

Affaldsregulativ for jord i Assens Kommune

Affaldsregulativ for jord i Assens Kommune Affaldsregulativ for jord i Assens Kommune 1 REGULATIV FOR JORD 1 Formål Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og virksomheder

Læs mere

REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD FAXE KOMMUNE

REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD FAXE KOMMUNE REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD I FAXE KOMMUNE Dato 23.08.2012. 1 Indholdsfortegnelse Erhvervsaffald I Generel del 1 Formål m.v. 2 Lovgrundlag 3 Definitioner 4 Registrering af udenlandske virksomheder 5 Gebyrer

Læs mere

- 1 - REGULATIV FOR AFFALD AF ELEKTRISKE OG ELEKTRONISKE PRODUKTER FRA ERHVERV I GLADSAXE KOMMUNE

- 1 - REGULATIV FOR AFFALD AF ELEKTRISKE OG ELEKTRONISKE PRODUKTER FRA ERHVERV I GLADSAXE KOMMUNE - 1 - REGULATIV FOR AFFALD AF ELEKTRISKE OG ELEKTRONISKE PRODUKTER FRA ERHVERV I GLADSAXE KOMMUNE - 2 - INDHOLD LOVGRUNDLAG................................................. 4 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE.................................................

Læs mere

København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 01-05-2015 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 3 7 Overtrædelse

Læs mere

Albertslund Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Albertslund Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Albertslund Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 01-04-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

REGULATIV FOR JORD. Side 1 af 6

REGULATIV FOR JORD. Side 1 af 6 REGULATIV FOR JORD Side 1 af 6 1 Formål 1.1 Affaldshåndtering Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og virksomheder i Frederikshavn

Læs mere

Ringsted Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Ringsted Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Ringsted Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 19-04-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD NÆSTVED KOMMUNE

REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD NÆSTVED KOMMUNE REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD I NÆSTVED KOMMUNE Gældende fra den 28.2.2012 1 I GENEREL DEL 3 1 FORMÅL 3 2 LOVGRUNDLAG 3 3 GEBYRER 3 4 KLAGE M.V. 3 5 OVERTRÆDELSE OG STRAF 4 6 BEMYNDIGELSE 4 7 IKRAFTTRÆDELSE

Læs mere

REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD FAXE KOMMUNE. Høringsudkast

REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD FAXE KOMMUNE. Høringsudkast REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD I FAXE KOMMUNE Høringsudkast Dato 25.06.2013 1 Indholdsfortegnelse Erhvervsaffald I Generel del 1 Form ål m.v. 2 Lovgrundlag 3 Definitioner 4 Registrering af udenlandske virksomheder

Læs mere

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner 4. udgave, juli 2013 Grafisk produktion: Kommunikation, Esbjerg Kommune Teknik & Miljø. Industrimiljø Torvegade 74. 6700 Esbjerg

Læs mere

Formålet med regulativet

Formålet med regulativet Formålet med regulativet Formålet med regulativet er at fastsætte regler for håndtering af husholdningsaffald fra alle borgere og grundejere i Fanø Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske

Læs mere

Udkast til REGULATIV FOR JORD. Generel del. Gældende fra d. xxxxxx

Udkast til REGULATIV FOR JORD. Generel del. Gældende fra d. xxxxxx Udkast til REGULATIV FOR JORD Gældende fra d. xxxxxx Generel del 1 Formål Formålet med dette regulativ er: At fastsætte regler om kommunale ordninger for jord, der er affald At sikre, at jord bortskaffes

Læs mere

Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet 1)

Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet 1) BEK nr 1306 af 17/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 27. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-7779-00224 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Kalundborg Kommune - Teknisk Forvaltning

Kalundborg Kommune - Teknisk Forvaltning Kalundborg Kommune - Teknisk Forvaltning Regulativ for Erhvervsaffald INDHOLDSFORTEGNELSE PUNKT EMNE SIDE 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Formål Lovgrundlag Regulativets område Definitioner

Læs mere

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD Teknik og Miljø 2012 REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Formål 3 2 Lovgrundlag reguleringer 3 3 Gebyrer 3 4 Klage mv. 4 5 Overtrædelse og straf 4 6 Bemyndigelse 4 7 Ikrafttrædelse 5

Læs mere

Regulativ om jord, som er affald

Regulativ om jord, som er affald Regulativ om jord, som er affald 1 Formål 1.1 Affaldshåndtering Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og virksomheder i

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Regulativ for jord

Bornholms Regionskommune. Regulativ for jord Regulativ for jord Gældende pr. 1. januar 2011 Bornholms Affaldsbehandling Almegårdsvej 8 3700 Rønne Tlf.: 56 95 92 00 Fax: 56 95 92 03 E-mail: mail@bofa.dk www.bofa.dk Bofa en virksomhed i Bornholms Regionskommune

Læs mere

Regulativ for erhvervsaffald. i Haderslev Kommune

Regulativ for erhvervsaffald. i Haderslev Kommune Regulativ for erhvervsaffald i Haderslev Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Formål 3 3. Lovgrundlag 3 4. Regulativets gyldigheds- og anvendelsesområde 3 5. Definitioner 4 6. Affaldsproducenters

Læs mere

Den nye affaldsbekendtgørelse - hvad betyder den for din virksomhed?

Den nye affaldsbekendtgørelse - hvad betyder den for din virksomhed? Den nye affaldsbekendtgørelse - hvad betyder den for din virksomhed? Morten Therkildsen Peter L. Madsen Reno Djurs I/S Disposition Baggrund for de nye regler Ny ansvarsfordeling i forhold til genanvendeligt

Læs mere

Regulativ. for. Erhvervsaffald

Regulativ. for. Erhvervsaffald Regulativ for Erhvervsaffald Høje-Taastrup Kommune Januar 2004 Indholdsfortegnelse 1 Formål...3 2 Opbygning...3 3 Lovgrundlag...3 4 Regulativets område...3 5 Definitioner...4 6 Affaldsproducentens pligter

Læs mere

Konference for skuemestre, LUU-medlemmer og skolerepræsentanter ejendomsserviceteknikeruddannelsen. Onsdag d. 29. august 2012 i Middelfart Lovgivningen på miljøområdet (samt et bud på udviklingen de kommende

Læs mere

Regulativ for erhvervsaffald

Regulativ for erhvervsaffald Regulativ for erhvervsaffald Hjørring Kommune Miljø- og Naturkontoret Regulativ for erhvervsaffald Hjørring Kommune Indholdsfortegnelse: side 1 Formål..........................................................................

Læs mere

Jordregulativ Juli 2012

Jordregulativ Juli 2012 Jordregulativ Juli 2012 Udgiver: Ikrafttræden: Titel: Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne 1. juli 2012 www.skidt.dk Jordregulativ Side 2 af 15 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 4 2 Lovgrundlag... 5

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 20-06-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8

Læs mere

Jordregulativ 2013 PLAN OG MILJØ Ikrafttrædelse 13. august 2013

Jordregulativ 2013 PLAN OG MILJØ Ikrafttrædelse 13. august 2013 Jordregulativ 2013 PLAN OG MILJØ Ikrafttrædelse 13. august 2013 Indholdsfortegnelse Generel del... 2 1 Formål... 2 1.1 Affaldshåndtering... 2 1.2 Jordflytning og områdeklassificering... 2 2 Lovgrundlag...

Læs mere

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD Teknik og Miljø 2012 REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Formål 3 2 Lovgrundlag reguleringer 3 3 Gebyrer 3 4 Klage mv. 4 5 Overtrædelse og straf 4 6 Bemyndigelse 4 7 Ikrafttrædelse 5

Læs mere

Struer Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Struer Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Struer Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2013 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

Hvidovre Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD OKTOBER 2011 UDKAST

Hvidovre Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD OKTOBER 2011 UDKAST Hvidovre Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD OKTOBER 2011 UDKAST 1 INDHOLD 1 Formål m.v.... 4 2 Lovgrundlag... 4 3 Definitioner... 4 4 Registrering af udenlandske virksomheder... 7 5 Gebyrer... 7 6 Klage

Læs mere

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Den generelle del af regulativet er affaldsbekendtgørelsens tekst og erstatter de nugældede regulativers generelle indledninger med angivelse

Læs mere

Regulativ for jord, Vejen Kommune Januar 2012

Regulativ for jord, Vejen Kommune Januar 2012 REGULATIV for jord Regulativ for jord, Vejen Kommune Januar 2012 1. Formål Formålet med dette regulativ er: 1.1 at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og

Læs mere

Slagelse Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Slagelse Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Slagelse Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 01-05-2013 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 3 7 Overtrædelse

Læs mere

Jordregulativ for Hillerød Kommune

Jordregulativ for Hillerød Kommune Jordregulativ for Hillerød Kommune Indholdsfortegnelse Kapitel 1 formål, lovgrundlag m.v. 1.1 Formål 1.2 Lovgrundlag 1.3 Definitioner 1.4 Gyldigheds- og anvendelsesområde Kapitel 2 - affaldshåndtering

Læs mere

Regulativ for flytning af overskudsjord. i Esbjerg Kommune. Regulativ gældende pr. 19.09.2012 - 1 -

Regulativ for flytning af overskudsjord. i Esbjerg Kommune. Regulativ gældende pr. 19.09.2012 - 1 - Regulativ for flytning af overskudsjord i Esbjerg Kommune - 1 - Regulativ for flytning af overskudsjord i Esbjerg Kommune 1. Formål Formålet med regulativet er at sikre, at håndtering og flytning af overskudsjord

Læs mere

Samsø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Samsø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Samsø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 01-06-2011 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

Kommunens nuværende affaldsordninger

Kommunens nuværende affaldsordninger 7 Kommunens nuværende affaldsordninger Ordninger for private husstande Lejre Kommune er forpligtet til, at etablere indsamlingsordninger for affald fra private husstande. De private husstande er samtidig

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Formål 2. 2 Lovgrundlag 2. 3 Regulativ-tillæggets område 2. 4 Definitioner 2. 5 Anden indsamling 3

Indholdsfortegnelse. 1 Formål 2. 2 Lovgrundlag 2. 3 Regulativ-tillæggets område 2. 4 Definitioner 2. 5 Anden indsamling 3 Regulativ-tillæg for kasserede elektriske og elektroniske produkter 1 Indholdsfortegnelse 1 Formål 2 2 Lovgrundlag 2 3 Regulativ-tillæggets område 2 4 Definitioner 2 5 Anden indsamling 3 6 Affaldsproducenters

Læs mere

Regulativ for erhvervsaffald

Regulativ for erhvervsaffald Regulativ for erhvervsaffald Struer Kommune Januar 2006 Regulativ for erhvervsaffald 1. Formål... 2 2. Lovgrundlag... 2 3. Regulativets område.... 3 4. Definitioner... 3 5. Affaldsproducenternes pligter...

Læs mere

Jordstyringsregulativ

Jordstyringsregulativ Jordstyringsregulativ Silkeborg Kommune April 2011 I Generel del 1 Formål m.v. Formålet med dette regulativ er: At fastsætte regler om de kommunale affaldsordningers omfang og tilrettelæggelse m.v., jf.

Læs mere

Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28

Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 2 FORORD Affaldsbekendtgørelsens 13, stk. 2, punkt 1 om kortlægning opfyldes

Læs mere

Roskilde Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

Roskilde Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende Roskilde Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Ordninger 6 5 Pligter og rettigheder 6 6 Tilsyn 8 7 Gebyrer 8 8 Klage

Læs mere

Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Hvidovre Kommune - Råvarer og affald

Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Hvidovre Kommune - Råvarer og affald Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Hvidovre Kommune - Råvarer og affald Baggrund og lovgrundlag Opbevaring af olier og kemikalier giver ofte anledning til jord- og grundvandsforurening. En

Læs mere

Gentofte Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Gentofte Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gentofte Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 03-04-2013 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Læsevejledning... 4 3. Opsamling... 4 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 3.2 Supplerende data-2013 vedrørende kommunale indsamlingsordninger... 5 3.2.1 Genanvendelsesprocent

Læs mere

København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2014 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD

Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD 1. Formål Formålet med regulativet er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejer og virksomheder i Tønder Kommune. Regulativet

Læs mere

Obligatorisk tekst. De beskrevne ordninger i regulativet omfatter ikke kildesorteret

Obligatorisk tekst. De beskrevne ordninger i regulativet omfatter ikke kildesorteret Nuværende regulativ for erhvervsaffald 1 Formål m.v. Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af affald fra virksomheder, jf. 3, nr. 18, i Århus Kommune med henblik på at forebygge

Læs mere

Forslag til Regulativ for erhvervsaffald i Solrød Kommune

Forslag til Regulativ for erhvervsaffald i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Forslag til Regulativ for erhvervsaffald i Solrød Kommune april 2014 Indholdsfortegnelse 1 Formål m.v... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Registrering af udenlandske

Læs mere

Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse 1)

Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse 1) Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse (Producentansvar for elektronikskrot m.v.) LOV nr 385 af 25/05/2005 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Forskriftens fulde tekst Lov om ændring af lov

Læs mere

REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. xx Endnu ikke gældende 1 1 Formål m.v. side 3 2 Lovgrundlag side 3 3 Definitioner side 4 4 Registrering af udenlandske virksomheder side 4

Læs mere

Holbæk Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Holbæk Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Holbæk Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 14-01-2016 Indholdsfortegnelse 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage

Læs mere

Affaldssortering i landbruget. Teknik og Miljø

Affaldssortering i landbruget. Teknik og Miljø Affaldssortering i landbruget Teknik og Miljø 1 Indhold Affaldssorteringen... 3 Affaldshierarkiet... 3 Genanvendelse... 3 Bygge- og anlægsaffald... 3 Affald til forbrænding... 3 Afbrænding... 3 Træ/-halmfyr

Læs mere

Furesø Kommune REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD

Furesø Kommune REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD Indholdsfortegnelse 1 Formål...3 2 Lovgrundlag...3 3 Gebyrer...3 4 Klage m.v...3 5 Overtrædelse og straf...4 6 Ikrafttrædelse...4 AFFALDSORDNING FOR JORD FRA HUSHOLDNINGER...5

Læs mere

Frederikshavn Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Frederikshavn Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Frederikshavn Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 01-04-2012 Indholdsfortegnelse 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6

Læs mere

Regulativ for Erhvervsaffald

Regulativ for Erhvervsaffald Regulativ for Erhvervsaffald Orientering Fredericia Kommunes Affaldssystem tager udgangspunkt i kildesortering og genanvendelse, d.v.s. at erhvervsvirksomhederne selv sorterer deres affald i følgende dele:

Læs mere

Bekendtgørelse om affald 1)

Bekendtgørelse om affald 1) Bekendtgørelse om affald 1) I medfør af 7 b, 44, stk. 1, og 4-6, 45, stk. 2, 5 og 7, 45 a, 45 d, stk. 1 og 2, 46 a, stk. 1-3, 46 b, stk. 1 og 2, 47, stk. 2 og 3, 48, stk. 4, 8 og 9, 50 d, stk. 2-4, 51,

Læs mere

Ny Affaldsbekendtgørelse

Ny Affaldsbekendtgørelse Ny Affaldsbekendtgørelse Introduktion Ny affaldsbekendtgørelse udstedt 18. december 2009. Justeret bekendtgørelse udstedt 13. januar 2010. Fodnoten til bilag 6 B om forbrænding slettet Undtagelse for restprodukter

Læs mere

København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune

Høje-Taastrup Kommune Høje-Taastrup Kommune Forslag til standardregulativ for erhvervsaffald Dato 31. august 2010 Sags id: 2862039 dok. id.: 2917996 I Generel del 1 Formål m.v. Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler

Læs mere