Udvidelse af Holbækmotorvejen M11

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvidelse af Holbækmotorvejen M11"

Transkript

1 Udvidelse af Holbækmotorvejen M11 Affaldshåndteringsplan: Roskilde Kommune Anlægsområdet, December 2009

2 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks København K Tlf Fax Notat Affaldshåndteringsplan Dato 4. december 2009 Forfatter Michael Quist Jens Jørgen Nielsen Linda Rebien Birgitte Fjeldberg Udgiver Vejdirektoratet Projektkontor Øst Gladsaxe Ringvej Herlev Version 1.1 Filnavn AHP_1150_RK_1.0

3 Udvidelse af Holbækmotorvejen Affaldshåndteringsplan: Roskilde Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning Formål Entreprisebeskrivelser Adresseliste Projektledelse Tilsynsledere Entreprenører Kommunal affaldsmiljømyndighed og miljøvagt Transportører af affald Modtagere af affald Adresseændringer Affaldshåndtering Anmeldelse af affald Affaldshåndtering på pladsen Affaldsbortskaffelse Transport af affald Tilsynsopgaver vedrørende affaldshåndtering Bygherrens tilsyn Entreprenøren Beredskabsplan Bilag Bilag 1 Anmeldelsesskema for bygge- og anlægsaffald Bilag 2 Anmeldelsesskema for farligt affald Bilag 3 Anmeldelsesskema for asbestholdigt affald Bilag 4 Anmeldelsesskema for tankanlæg Bilag 5 Regulativ for erhvervsaffald i Roskilde Kommune Forsidefoto viser den nuværende Holbækmotorvej M11 ved afkørsel 13, Ringstedvej.

4 Udvidelse af Holbækmotorvejen Affaldshåndteringsplan: Roskilde Kommune 1. Indledning Vejdirektoratet er bygherre for udvidelse af Holbækmotorvejen M11, Fløng-Roskilde Vest. Holbækmotorvejen er en af de primære indfaldsveje til København og forbinder det Storkøbenhavnske område med den vestlige del af Sjælland. Projektet omfatter en udvidelse fra 4 til 8 spor igennem Fløng og fra 4 til 6 spor på den øvrige strækning indtil Roskilde Vest, i alt ca. 11 km. Udover udvidelsen af motorvejen omfatter projektet ramper og tilslutningsanlæg samt udskiftning, nyanlæg, ombygning eller nedlæggelse af i alt 20 broer og bygværker for skærende veje mv. I forbindelse med motorvejsudvidelsen skal afvandingssystemet opgraderes til at kunne opsamle al nedbør på vejarealet. Regnvandet ledes via udvidede eller nyetablerede regnvandsbassiner med dykket afløb til det offentlige spildevandssystem. På store dele af strækningen ligger motorvejen i bymæssig bebyggelse, og den øgede trafik har medført store støjgener for beboerne i området. Der skal derfor anlægges ca. 6 km ny støjafskærmning, og asfalten skal udføres som støjreducerende belægning. Nærværende affaldshåndteringsplan er en sammenskrivning af aftale med Roskilde Kommune, dennes miljømål og andre forudsætninger, som har til formål at sikre, at affaldshåndteringen i forbindelse med udbygning af Holbækmotorvejen sker på en miljø- og hensigtsmæssig fremgangsmåde. Affaldshåndteringsplanen omfatter ikke en nærmere beskrivelse af jordhåndtering, idet denne vil blive beskrevet i en Jordhåndteringsplan. Figur 1. Udbygning af Holbækmotorvejen. Grundkort copyright Kort- og Matrikelstyrelsen (G293). 1

5 Udvidelse af Holbækmotorvejen Affaldshåndteringsplan: Roskilde Kommune 2. Formål Affaldshåndteringsplanens formål er at: Beskrive de almindelige og særlige retningslinier for affaldshåndtering i projektet, som er aftalt for at sikre miljøinteresser. Beskrive kommunikationen i projektet i relation til genanvendelse af affald i projektet samt affaldsbortskaffelse. 2

6 Udvidelse af Holbækmotorvejen Affaldshåndteringsplan: Roskilde Kommune 3. Entreprisebeskrivelser Entreprise Baldersbrønde Hedelandsvej Hedelandsvej Vindingevej Vindingevej Darupstien Darupstien Lindenborgvej inkl. UF Vestbanen V. og UF Ringstedvej Tilslutningsanlæg ved Københavnsvej Tilslutningsanlæg ved Vindingevej (Østre Ringvej) Arbejdsdepot, Lindenborgvej Udvidelse af UF for Marbjergvej, Vestbanen Øst og stiunderføring Udskiftning af OF for Maglegårdsvej og diverse vejarbejder Udvidelse af UF af Køgebanen Udskiftning af OF for Køgevej Støjskærmskærmskassetter, støjskærmsbeklædning og espalier Beplantning vejarealer Beplantning af støjskærme og reetablering af naboarealer Planteproduktion (Lindetræer mv.) Oprensning af forurenede grunde og nedrivning Trafikledelsessystem Kørestrømsarbejder Signalanlæg, Køgevej Signalanlæg, Ringstedvej og Lindenborgvej UF = underføring, OF = overføring Entrepriseopdelingen fremgår af figur 2. 3

7 Udvidelse af Holbækmotorvejen Affaldshåndteringsplan: Roskilde Kommune Figur 2. Entreprisernes placering. Grundkort copyright Kort- og Matrikelstyrelsen (G2-93). 4

8 Udvidelse af Holbækmotorvejen Affaldshåndteringsplan: Roskilde Kommune 4. Adresseliste 4.1 Projektledelse Vejdirektoratet, Anlægsdivisionen Gladsaxe Ringvej 51, Postboks Herlev Tilsynskontor Roskilde Daurupvej Roskilde Projektleder: Preben T. Pedersen Telefon: Anlægskoordinator: Kim Aksel Sørensen Telefon: / Tilsynsledere Etape Tilsynsleder Entrepriser Etape 1 Etape 2 Etape 3 Etape 4 Per Skov Simonsen tlf.: Peter Hjort Eriksen tlf.: Jan Weber tlf.: Jan Ingegaard Henriksen tlf.:

9 Udvidelse af Holbækmotorvejen Affaldshåndteringsplan: Roskilde Kommune 4.3 Entreprenører Entreprise Entreprenør og projektchef Telefon

10 Udvidelse af Holbækmotorvejen Affaldshåndteringsplan: Roskilde Kommune 4.4 Kommunal affaldsmiljømyndighed og miljøvagt Roskilde Kommune Teknik og Miljø Natur og Miljø Postbox 100 Køgevej Roskilde Bygge- og anlægsaffald: Kontaktperson: Anette Sejersen Telefon: Farligt affald, asbestaffald: Kontaktperson: Bente Gjerulff Telefon: Olietanke: Kontaktperson: Jeanette Albertsen Telefon: Miljøvagt Telefon: 112 Alarmcentralen kontakter herefter kommunens beredskabschef 4.5 Transportører af affald Listen over registrerede transportører kan ses på KARA s hjemmeside De konkrete transportører anføres i anmeldelsen til kommunen. 4.6 Modtagere af affald Listen over godkendte modtageanlæg i kommunerne kan ses på KARA s hjemmeside De konkrete modtageanlæg anføres i anmeldelsen til kommunen. 4.7 Adresseændringer Ændringer i kontaktpersoner, adresser, telefonnumre mv. meddeles til Vejdirektoratet, Att.: Anlægskoordinator Kim Aksel Sørensen. 7

11 Udvidelse af Holbækmotorvejen Affaldshåndteringsplan: Roskilde Kommune 5. Affaldshåndtering 5.1 Anmeldelse af affald Af nedenstående skema fremgår, hvilke affaldstyper, entreprenøren skal anmelde til kommunen. Af skemaet fremgår endvidere, hvornår anmeldelsen senest skal fremsendes til kommunen. Affaldstype Anmeldelsesskema Anmeldefrist Bygge- og anlægsaffald Bilag 1 Når affaldet opstår Asfalt Særskilt afsnit i bilag 1 Når affaldet opstår Farligt affald (olie- og kemikalieaffald) Asbestaffald (alle typer) Olietanke, sløjfede/fjernede Forurenet jord eller jord, der må forventes at være forurenet 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Beskrevet i en Jordhåndteringplan Når affaldet opstår Når affaldet opstår Inden sløjfning/fjernelse 4 uger inden bortskaffelse, men med fleksibilitet Bygge- og anlægsaffald produceret i kommunen skal anmeldes til Roskilde Kommunes Natur- og Miljøafdeling. Anmeldelsen skal indeholde oplysninger om forventede affaldsfraktioner og mængder, samt hvilke modtageanlæg entreprenøren vil benytte. Til anmeldelsen vedlægges en tids- og aktivitetsplan for projektet, hvoraf fremgår hvor og hvornår de enkelte aktiviteter gennemføres. Entreprenøren har pligt til straks at underrette Natur- og Miljøafdelingen om væsentlige ændringer af betydning for affaldshåndteringen, herunder væsentlige ændringer i affaldsfraktioner og mængder. Asbestaffald (alle typer) og forurenet jord skal altid anmeldes til Natur- og Miljøafdelingen. Disse typer affald må ikke afhentes eller afleveres, før Natur- og Miljøafdelingen har svaret på anmeldelsen. Roskilde Kommune s regler på området er i øvrigt beskrevet i Regulativ for erhvervsaffald i Roskilde Kommune (bilag 5). 1 Jordhåndtering er nærmere beskrevet i en Jordhåndteringsplan 8

12 Udvidelse af Holbækmotorvejen Affaldshåndteringsplan: Roskilde Kommune 5.2 Affaldshåndtering på pladsen Entreprenøren skal indrette faciliteter til opsamling og opbevaring af alle affaldsfraktioner, der fremkommer under entreprisen. Der skal være opstillet det fornødne antal beholdere/containere til de genererede affaldsmængder. Det skal tydeligt fremgå ved skiltning eller mærkning, hvilken affaldsfraktion der opsamles i de opstillede beholdere/containere. Entreprenøren har pligt til at foretage kildesortering af affaldet i henhold til de kommunale regulativer, således at mest muligt affald genanvendes. Ved enhver bygge- og anlægsaktivitet har entreprenøren pligt til at opdele bygge- og anlægsaffald i følgende fraktioner: Brændbart affald Affald til deponering, herunder ikke-genanvendeligt pvc og imprægneret træ (dog må neddelt kreosotbehandlet træ forbrændes på godkendte anlæg) Desuden skal asfalt, elektrisk og elektronisk affald samt genanvendeligt pvc altid frasorteres til genanvendelse Hvis den samlede affaldsmængde fra en bygge- og anlægsaktivitet udgør mere end 10 m 3, er entreprenøren derudover forpligtet til - på stedet - at kildesortere følgende genanvendelige materialer: Papir Pap Plastfolie hvis mere end 10 kg. Jern og metaller Beton og tegl Grus og sand Nærmere beskrivelse om sortering fremgår af Regulativ for erhvervsaffald i Roskilde Kommune (bilag 5). Beton fra nedrivningsarbejder kan genbruges som bundsikring, hvis betonen nedknuses/forarbejdes, så de anførte krav til genbrugsmaterialer i kontrakterne er opfyldt. Alternativt bortskaffes beton fra nedrivningsarbejderne til godkendt modtageplads. Entreprenøren skal sørge for, at pladsen ved skurbyen til enhver tid fremstår i ryddelig stand. Affald må ikke give anledning til forurening, uhygiejniske forhold, øget risiko for brand, tiltrækning af skadedyr eller spredning med vinden. Affaldscontainere skal placeres således, at til- og frakørsel muliggøres. Ved projektafslutning skal entreprenøren sørge for genetablering af pladsen samt en totaloprydning og -rengøring. 9

13 Udvidelse af Holbækmotorvejen Affaldshåndteringsplan: Roskilde Kommune 5.3 Affaldsbortskaffelse Entreprenøren skal sikre, at affaldet bliver bortskaffet til anvist modtageanlæg i henhold til listen på KARA s hjemmeside Affald af elektrisk og elektronisk udstyr, omfattet af producentansvar og markedsført efter den 1. april 2006, kan uden beregning afhentes af producenten/importøren af udstyret. Hvis mængden og typen af elektronisk og elektronisk udstyr kan sidestilles med affald fra husholdninger, kan entreprenøren aflevere dette uden beregning på en af KARA s genbrugspladser. Affald af elektrisk og elektronisk udstyr markedsført før den 1. april 2006, og affald af udstyr, som ikke er omfattet af producentansvar, er omfattet af Regulativ for erhvervsaffald i Roskilde Kommune s bestemmelser for anvisningsordninger og skal dermed bortskaffes til anvist modtageanlæg i henhold til listen på Genindvindingsindustriens hjemmeside Vedrørende dagrenovation, er det tilladt at sammenblande dette med småt brændbart affald, såfremt affaldet klassificeres som dagrenovationslignende affald. Gebyr opkræves via kvartalsfaktura. Skurbyen vil ikke figurere som en selvstændig virksomhed, og vil derfor ikke kunne serviceres med den traditionelle kommuneordning for indsamling af dagrenovation. 5.4 Transport af affald Entreprenøren skal sikre, at transport af affald bliver udført af transportører, som er registreret i kommunen. Liste over godkendte transportører findes på KARA s hjemmeside 10

14 Udvidelse af Holbækmotorvejen Affaldshåndteringsplan: Roskilde Kommune 6. Tilsynsopgaver vedrørende affaldshåndtering 6.1 Bygherrens tilsyn Tilsynet har det overordnede ansvar for, at anlægsprojektet udføres og dokumenteres i henhold til det udarbejdede detailprojekt. Tilsynet inddrager miljøteknisk ekspertise, hvis der træffes uventede forekomster af farligt affald, i forbindelse med genanvendelse af affald eller hvis andre særlige miljøforhold optræder. Tilsynet står i kontakt med kommunen, hvis der træffes uventet forekomster af farligt affald eller ved genanvendelse af affald i projektet. Kommunikationen til myndigheder går gennem byggeledelsen (byggelederen eller projektkoordinatoren). Bygherrens tilsyn træffer beslutning om håndtering af miljøsager i samråd med kommunens tilsyn. 6.2 Entreprenøren Entreprenøren er ansvarlig for at anmelde affaldet til den kommunale myndighed, jf. skema i bilag 1. Entreprenøren er endvidere ansvarlig for, at affaldet sorteres, transporteres og bortskaffes i henhold til retningslinier fra kommunen. Entreprenøren kontakter tilsynet, hvis der træffes uventede forekomster af farligt affald, ved ønsker om genanvendelse af affald i projektet, eller hvis andre særlige miljøforhold optræder. 6.3 Beredskabsplan Særlige Arbejdsbeskrivelser Styring og Samarbejde (SAB 0) definerer, hvad beredskabsplanen skal indeholde. Beredskabsplanen skal beskrive, entreprenørens beredskab og handlemåde i tilfælde af uforudsete forhold, herunder uforudsete forekomster af farligt affald. 11

15 Bilag 1

16

17

18 Bilag 2

19

20

21

22

23 Bilag 3

24

25

26 Bilag 4

27

28

29 Bilag 5

30 NY ROSKILDE KOMMUNE Gundsø Ramsø Roskilde Regulativ for erhvervsaffald i Roskilde Kommune

31 Indhold 1 Formål Lovgrundlag Gyldighedsområde Affaldsproducentens pligter og rettigheder Transportørers pligter Tilsyn og administration Gebyrer Dispensation Henvendelse og klager Overtrædelse og straf Ikrafttrædelse... 7 Bilag 1 - Definitioner... 9 Bilag 2 - Indsamlingsordninger A.Indsamling af dagrenovation og papir B.Indsamling af farligt affald C.Tømningsordning for olie- og benzinudskillere og tilhørende sandfang21 2D.Indsamling af klinisk risikoaffald E.Ordning for affald af elektrisk og elektronisk udstyr Bilag 3 - Bygge- og anlægsaffald Bilag 4 - Sortering af affald

32 1 Formål 1.1 Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af affald fra erhverv i Roskilde Kommune. Reglerne skal forebygge forurening og begrænse ressourceanvendelsen ved at fremme nyttiggørelse af affald. 2 Lovgrundlag 2.1 Regulativet er udarbejdet efter gældende miljølovgivning: Lovbekendtgørelse nr. 753 af 25. august 2001 om miljøbeskyttelse (med senere ændringer) Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 619 af 27. juni 2000 om affald (med senere ændringer) Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 664 af 27. juni 2005 om håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr. 3 Gyldighedsområde 3.1 Regulativet gælder for affald fra erhverv, der fremkommer i Roskilde Kommune. Regulativet behandler, hvordan dette affald skal håndteres. Regulativets bestemmelser gælder inden for Roskilde Kommune. 3.2 Regulativet omfatter ikke affald, som er reguleret efter anden lovgivning, herunder: Biomasseaffald, der opfylder kravene i bekendtgørelsen om biomasseaffald 1 Havnesediment, der opfylder kravene til klapning i havet 2 Husdyrgødning, ensilage og kadavere m.v. Radioaktivt affald Restprodukter fra kulfyrede kraftværker, kraftvarmeværker og affaldsforbrændingsanlæg, der opfylder kravene til godkendelsesfri anvendelse af restprodukter og jord til bygge- og anlægsarbejder 3 Slam og andre affaldsprodukter, der opfylder kravene til anvendelse til jordbrugsformål 4 Spildevand, der reguleres efter andre bestemmelser i Miljøbeskyttelsesloven samt bekendtgørelser udstedt i medfør heraf. 4 Affaldsproducentens pligter og rettigheder 4.1 Affaldsproducentens benyttelsespligt Enhver affaldsproducent, eller den, der på vegne af producenten håndterer affald, er omfattet af dette regulativ og har pligt til at benytte de indsamlings- og anvisningsordninger, der er fastsat i regulativet Særlige bestemmelser for de enkelte indsamlingsordninger fremgår af beskrivelsen af ordningerne i regulativets bilagsdel Affald der ikke er omfattet af en indsamlingsordning, er som udgangspunkt omfattet af en anvisningsordning. Det fremgår af beskrivelsen af de enkelte affaldsfraktioner / - 1 Bekendtgørelse nr. 638 af 3. juli 1997 om biomasseaffald. 2 Bekendtgørelse nr. 975 af 19. december 1986, om dumpning af optaget havbundsmateriale. 3 Bekendtgørelse nr. 655 af 27. juni 2000 om genanvendelse af restprodukter og jord til bygge- og anlægsarbejder. 4 Bekendtgørelse nr. 623 af 30. juni 2003 om anvendelse af affald til jordbrugsformål.

33 typer på KARA s hjemmeside hvilke modtageanlæg, der er godkendt til at behandle den enkelte affaldsfraktion / -type Hvis affaldsproducenten har affald, der på grund af materialesammensætning mv. ikke er egnet til at blive håndteret i overensstemmelse med en indsamlings- eller anvisningsordning, skal producenten kontakte Roskilde Kommune for at få en konkret anvisning af affaldet Affaldsproducenten kan dog sende genanvendeligt affald omfattet af en anvisningsordning til et andet modtageanlæg, end de anlæg Roskilde Kommune anviser til, forudsat at anlægget er godkendt til at genanvende affald. 4.2 Sorteringspligt Affaldsproducenten har pligt til at sortere affald i de fraktioner / typer, der er angivet i beskrivelsen af de enkelte indsamlings- og anvisningsordninger og således, at affaldet opfylder modtageanlæggenes modtageregler Roskilde kommune afgør i tvivlstilfælde, hvilken affaldsfraktion / -type der er tale om. 4.3 Oplagring af affald Opbevaring af affald må ikke give anledning til forurening af luft, jord og vand eller skabe uhygiejniske forhold i omgivelserne eller forårsage tilhold af skadedyr For opbevaring af affald gælder i øvrigt: Opsamlingsmateriel skal være tydeligt mærket med den affaldsfraktion / -type, det er beregnet for. Affaldsfraktionerne / -typerne skal holdes adskilt Genanvendeligt affald skal opbevares på en sådan måde, at affaldets kvalitet ikke forringes Materialer, der kan blæse væk eller er støvende, skal opbevares i lukkede beholdere eller inden døre. Affald til forbrænding samt pap, papir og elektronikaffald skal opbevares tørt. Farligt affald skal opbevares efter Roskilde Kommunes forskrift for opbevaring af olier og kemikalier. Dagrenovationslignende affald må højest opbevares 14-dage inden afhentning. 4.4 Oplysningspligt mv Affaldsproducenten har pligt til at afgive oplysninger om sit affald, hvis Roskilde Kommune beder om det. 4.5 Registerpligt Visse virksomheder skal føre register over deres affaldsproduktion. Det gælder virksomheder omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsen 5 eller bekendtgørelse om listevirksomhed Virksomheden skal opbevare registrets oplysninger og dokumentationen for oplysningerne i 5 år Virksomheden skal indberette oplysningerne til Roskilde Kommune, hvis kommunen beder om det. 5 Bekendtgørelse nr. 942 af 16. september 2004 om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter miljøbeskyttelsesloven. 6 Bekendtgørelse nr. 943 af 16. september 2004 om godkendelse af listevirksomhed. 4

34 4.6 Fælles opsamling og afhentning fra flere affaldsproducenter Affaldsproducenter på ejendomme, der ligger tæt på hinanden, kan i fællesskab indgå skriftlig aftale om fælles opsamling af affald på en af ejendommene og fælles afhentning herfra. Affaldsproducenterne skal oplyse Roskilde Kommune om den indgåede aftale. 4.7 Afbrænding af affald Afbrænding af affald er kun tilladt på anlæg, der er godkendt til dette. 4.8 Homogene biprodukter Større partier af homogene biprodukter kan blive undtaget fra Roskilde Kommunes anvisningsordninger, såfremt et parti erhvervsaffald hidrører fra én produktion, og det uden nogen anden form for videre behandling eller sortering afsættes og transporteres direkte til genanvendelse i en anden produktion Ovenstående gælder, såfremt der ikke er tale om farligt affald Forbrænding af erhvervsaffald med energiudnyttelse betragtes dog ikke som genanvendelse Affaldsproducenten skal dokumentere over for Roskilde Kommune, at: mængden af det pågældende erhvervsaffald er større end tons årligt der foreligger en skriftlig aftale mellem affaldsproducenten og modtagevirksomheden om direkte afsætning og leverance af det homogene biprodukt, der sikrer løbende afsætning til anvendelse i anden produktion, produktet ikke kræver yderligere behandling eller sortering før anvendelse, produktet opstår som en integreret del af den industrielle fremstillingsproces, der er tale om reel genanvendelse ved, at biproduktet erstatter andre råvarer i modtagevirksomheden, eller i sig selv danner basis for en produktion, anvendelsen ikke medfører væsentlig afledt affaldsproduktion, transporten sker direkte mellem affaldsproducenten og virksomheden, der anvender materialet Hvis en affaldsproducent ønsker en forudgående vurdering af, om et givet affaldsprodukt kan karakteriseres som et homogent biprodukt, gives denne vurdering af Roskilde Kommune på grundlag af de ovennævnte oplysninger. 5 Transportørers pligter 5.1 Transportører, der transporterer affald, skal lade sig registrere hos KARA. 5.2 En transportør må kun hente affald, der er korrekt sorteret, emballeret, mærket og deklareret efter reglerne i dette regulativ. 5.3 Transportøren må ikke blande de enkelte affaldsfraktioner. 5.4 Transportøren skal benytte indsamlingsmateriel, der ikke forringer kvaliteten af genanvendelige materialer. 5.5 Transportøren skal sikre, at affaldet ikke blæser væk, spildes eller på anden vis forurener omgivelserne ved opsamling og transport af affaldet. 5

35 5.6 Transportøren skal hvert år i januar oplyse Roskilde Kommune om det foregående års transporter af affald i Roskilde Kommune. Roskilde Kommune ønsker, at indberetningerne sker i STANDAT-format. 5.7 Transportøren skal oplyse følgende for hver virksomhed, der er hentet affald fra: Virksomhedens navn, CVR-nummer og adresse samt den adresse, hvor affaldet er hentet Hvilke typer affald, der er hentet, angivet med ISAG-kode og for farligt affald også affaldets EAK-kode Hvor store mængder, der er hentet af hver type affald Hvor affaldet er afleveret, dvs. modtageanlæggets navn, CVR-nummer, adresse og telefonnummer 6 Tilsyn og administration 6.1 Roskilde Kommune administrerer og fører tilsyn med, at affaldet håndteres og opbevares i overensstemmelse med gældende lovgivning og dette regulativs bestemmelser. 6.2 Kommunen kan udstede påbud og forbud vedrørende forhold omfattet af regulativet. 7 Gebyrer 7.1 Roskilde Kommune opkræver et erhvervsaffaldsgebyr hos virksomheder, som er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR). Byrådet kan beslutte at undtage bestemte virksomheder og brancher fra gebyret. Gebyret dækker kommunens omkostninger til planlægning og administration af affaldsordninger for erhverv og til indsamling og registrering af oplysninger om affaldsmængder. Desuden dækker gebyret administration hos KARA i forbindelse med virksomheders mulighed for at bruge genbrugspladsen samt KARA s registrering af farligt affald. 7.2 Byrådet fastsætter gebyret. Gebyrets størrelse vedtages en gang årligt af Byrådet og offentliggøres efter vedtagelsen. 7.3 Kommunen kan opkræve særgebyrer for særlige ydelser. 8 Dispensation 8.1 Kommunen kan inden for rammerne af lovgivningen dispensere fra bestemmelserne i dette regulativ. Ansøgning om dispensation sendes til Roskilde Kommunes Tekniske Forvaltning. 8.2 Alle, der har fået dispensation fra bestemmelserne i dette regulativ, skal oplyse kommunens tekniske forvaltning om væsentlige ændringer i de forhold, der ligger til grund for dispensationen. 9 Henvendelse og klager 9.1 Henvendelse om regulativets bestemmelser skal ske til Roskilde Kommunes Tekniske Forvaltning. 9.2 Der kan ikke klages over kommunens afgørelser efter dette regulativ til højere administrativ myndighed. 6

36 10 Overtrædelse og straf 10.1 Den, der overtræder reglerne i dette regulativ, eller som ikke efterkommer de påbud eller forbud, som Roskilde Kommune udsteder efter regulativet, kan straffes med bø- 7 de. 11 Ikrafttrædelse 11.1 Dette regulativ træder i kraft den 1. januar Samtidig med ikrafttrædelse af dette regulativ ophæves følgende: Regulativ for affald fra erhvervsvirksomheder i Roskilde Kommune af 1. april 2006 Regulativ for Bygge- og anlægsaffald, Roskilde Kommune af 1. april 2001 Regulativ for erhvervsaffald, Gundsø Kommune af 1. april 2001 Regulativ for Bygge- og anlægsaffald, Gundsø Kommune af 1. april 2001 Regulativ for erhvervsaffald, Ramsø Kommune af 21. februar Dispensationer og tilladelser givet efter de ovenfor nævnte regulativer er gældende til udløb Vedtaget af Sammenlægningsudvalget for Teknik- og Miljø den 16. november Torben Jørgensen Formand for Sammenlægningsudvalget for Teknik og Miljø / Ole Møller Teknisk Direktør 7 Jf. bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse nr. 753 af 25. august 2001 (Miljøbeskyttelsesloven) 110 og bekendtgørelse nr. 619 af 27. juni 2000 om affald (Affaldsbekendtgørelsen) 64. 7

37 8

38 Bilag 1 - Definitioner I det omfang den gældende bekendtgørelse om affald definerer begreber, som er anvendt i dette regulativ, er det disse definitioner, der er gældende. Derudover gælder følgende definitioner: Affald: er ethvert stof og enhver genstand, som indehaveren skiller sig af med, agter at skille sig af med, eller er forpligtet til at skille sig af med jf. Affaldsbekendtgørelsen. 8 Affaldsfraktion: En affaldsfraktion er en gruppering af materialer i affaldet med fælles sammensætning. Definitionen af de enkelte affaldsfraktioner fremgår af bilag 2 og 3, hvor de enkelte ordninger er beskrevet. Affaldsproducent: Den (fysiske eller juridiske person), der er ansvarlig for en virksomhed, som producerer affald. Anvisningsordning: En regulativbestemt ordning, hvor affaldsproducenten er ansvarlig for, at affaldet håndteres efter bestemmelserne i det kommunale affaldsregulativ. Det praktiske, såvel som det økonomiske ansvar for, at affaldet håndteres i overensstemmelse med Byrådets anvisninger, påhviler affaldsproducenten. Såfremt affald ikke er omfattet af en etableret indsamlings- eller anvisningsordning, skal affaldsproducenten henvende sig til kommunen med henblik på en konkret anvisning. Farligt affald: Er affald, der er opført på listen i Affaldsbekendtgørelsens 9 bilag 2 og markeret som farligt affald, og som opfylder kriterierne i bekendtgørelsens bilag 3 og 4, samt affald der opfylder kriterierne i disse bilag. Genanvendeligt affald: Er affald, der er teknisk egnet til nyttiggørelse jf. metoderne i Affaldsbekendtgørelsens 10 bilag 6B, bortset fra bilagets pkt. R1, R12 og R13. Indsamlingsmateriel: Enhver type renovationsbil, sækkekærre o. lign., der anvendes til indsamling og transport af affald. Indsamlingsordning: En regulativbestemt ordning, hvor affaldsproducenten overdrager sit affald til kommunen, hvorved kommunen overtager det fulde ansvar for affaldets videre håndtering. Kommunen har således ansvaret for såvel administration, drift, den praktiske udførelse og finansiering af ordningen. Kommunen kan drive ordningen ved egen foranstaltning eller ved at indgå en privatretlig aftale med en transportør. En indsamlingsordning kan organiseres både som en hente- og en bringeordning. Affald, der ikke er omfattet af en indsamlingsordning, er omfattet af en anvisningsordning. Kildesortering: At affaldet sorteres, hvor det genereres (fx på produktionsstedet) i forskellige ensartede fraktioner, fx papir, pap og glas. Konkret anvisning: En anvisning, der ikke har generel gyldighed, men knytter sig til en specifik affaldstype og -mængde, som skal bortskaffes. Modtageanlæg: Anlæg der modtager og/eller nyttiggør eller bortskaffer affald. Opsamlingsmateriel: Affaldsbeholderen som er den sæk, spand, mini-container, vippecontainer, maxi-container, mobilsug og lignende, som virksomheden bruger på ejendommen til at opsamle affaldet i. Opsamlingsmateriel omfatter ikke affaldsskakte og internt transportanlæg. 8 Bekendtgørelse nr. 619 af 27. juni 2000 om affald 9 Bekendtgørelse nr. 619 af 27. juni 2000 om affald. 10 Bekendtgørelse nr. 619 af 27. juni 2000 om affald 9

39 Transportør: Virksomheder, der erhvervsmæssigt transporterer affald og virksomheder, der transporterer eget affald med eget køretøj. Virksomheder: Alle aktiviteter omfattet af gældende Dansk Branchekode, herunder offentlige og private institutioner, forretninger mv., samt øvrige aktiviteter der har erhvervslignende karakter. 10

40 Bilag 2 - Indsamlingsordninger 2A. Indsamling af dagrenovation og papir B. Indsamling af farligt affald C. Tømningsordning for olie- og benzinudskillere og tilhørende sandfang D. Indsamling af klinisk risikoaffald E. Ordning for affald af elektrisk og elektronisk udstyr

41 12

42 2A. Indsamling af dagrenovation og papir 1. Gyldighedsområde 1.1 Virksomheder kan efter ønske deltage i den kommunale dagrenovationsordning. Hvis virksomheden er med i dagrenovationsordningen, kan den også deltage i indsamlingsordningen for papir se punkt 4 Indsamlingsordningen for papir. 1.2 Hvis kravene i regulativet ikke kan overholdes, kan Roskilde Kommune beslutte, at visse virksomheder ikke kan deltage i ordningen. 2. Definition Dagrenovation er hovedsageligt køkkenaffald samt mindre emner af kasserede brandbare materialer, der ikke er omfattet af andre ordninger. Dagrenovation er fx madaffald og restaffald i form af kartoner til mælk, juice og lignende, madholdigt eller snavset pap, papir, plast, konservesdåser, stanniol mv., porcelæn, keramik og stentøj, elpærer (almindelige), sod og aske samt andet affald, som hensigtsmæssigt kan bortskaffes som dagrenovation. 2.2 Papir til genanvendelse er aviser, kontorpapir, konvolutter, ugeblade, reklametryksager, telefonbøger og lignende, som bliver eller kunne have været leveret gennem postkassen. Papiret skal være rent og tørt. 3. Dagrenovationsordningen Dagrenovationsordningen omfatter en ugentlig indsamling af affald. Indsamlingen foretages af en entreprenør Afhentning af dagrenovation finder sted på hverdage, mandag til fredag fra kl. 6 til kl. 18. Bortset fra i områder, hvor det af trafikale årsager er nødvendigt at starte kl Tømningen sker normalt på en fast ugedag, men der kan dog forekomme undtagelser fx i forbindelse med helligdage Ved afhentning af sække sætter entreprenøren ny sæk i stativet Ved afhentning af beholdere sætter entreprenøren beholderen tilbage på standplads efter tømning. 3.2 Valg af sæk eller beholder Virksomheden kan frit vælge mellem følgende størrelser: 110 liter sæk 140 liter beholder 180 liter beholder 240 liter beholder 400 liter beholder 500 liter beholder 600 liter beholder 660 liter beholder 770 liter beholder 800 liter beholder Sække skal være placeret i stativ. Stativet eller beholderen skal være rottesikret og af en type, som kan godkendes af Byrådet / Teknisk Forvaltning. Se punkt 5 med godkendt materiel. 13

43 3.2.3 Virksomheden skal selv anskaffe stativ eller beholder Virksomheden har pligt til at rengøre og vedligeholde stativet / beholderen, så der ikke opstår arbejdsmiljømæssige problemer med afhentningen eller uhygiejniske forhold. Kommunen afgør om stativet / beholderen opfylder kravet Hvis kommunen konstaterer, at sække / beholdere gentagne gange overfyldes, kan kommunen kræve, at der tilmeldes et større volumen. Det er entreprenøren, der vurderer, om sække / beholdere er overfyldt. 3.3 Indpakning af affald Vådt affald, fx let fordærvelige madrester, dyreekskrementer, bleer og hygiejnebind, skal indpakkes, så sækken / beholderen ikke bliver våd. Spidse og skarpe genstande, fx knive, glasskår, barberblade og søm, skal indpakkes, så der ikke sker skade på entreprenør eller sæk / beholder. 3.4 Tømning Til opbevaring af dagrenovation i sække, må kun anvendes de sække, som entreprenøren har leveret. Ubrugte sække kan ikke benyttes som ekstra-sække se punkt Sække må kun fyldes til stregen og må ikke veje mere end 24 kg. Låg på beholdere skal kunne lukkes tæt Overfyldte sække / beholdere tømmes ikke. Gentagne overfyldninger giver Teknisk Forvaltning ret til at opkræve for ekstra renovationskapacitet se punkt Hvis en sæk er overfyldt, itureven eller våd, så den ikke kan bæres ud uden risiko for spild, tages sækken ikke med. Det samme gælder, hvis sækken eller beholderen indeholder forkert eller uindpakket affald. Er sækken itureven eller våd leverer entreprenøren i stedet en erstatningssæk + ny sæk, som virksomheden selv fylder affaldet over i. Ved henvendelse til entreprenøren bliver sækken hentet ved næste ordinære afhentning Entreprenøren skal sørge for at fjerne affald, der spildes under udbæring og transport. Entreprenøren må hverken klunse i affaldet eller modtage betaling fra virksomhederne for de udførte tjenesteydelser Hvis adgangsforholdene se punkt 6 - ikke er i orden, eller hvis entreprenøren ikke kan afhente sæk / beholder uden at risikere at falde i sne / is, blive forulempet af hunde eller andre kæledyr, har han ikke pligt til at gå ind på ejendommen Hvis sækken eller beholderen ikke tømmes, (og der ikke er lagt en erstatningssæk jf. punkt 3.4.4) lægger entreprenøren en seddel i postkassen med forklaring på den manglende tømning. 3.5 Ekstra sække Hvis renovationsmængden enkelte gange overstiger kapaciteten, kan virksomheden købe ekstra affaldssække. Sækkene er påtrykt EKSTRA. Sækkene kan købes i Teknisk Forvaltning, i Rådhusbutikkerne og hos entreprenøren Prisen for ekstra-sække fastsættes af Byrådet og inkluderer bortkørsel og behandlingsafgift Fyldte ekstrasække skal stilles ved stativet / afhentningsstedet på afhentningsdagen eller aftenen før, så entreprenøren kan tage den med ved den normale afhentning. 14

44 3.6 Opbevaringsrum Rum til opbevaring af dagrenovation mellem de ugentlige afhentninger skal opfylde kravene i bygningsreglementet og adgangsforhold som beskrevet i punkt Indsamlingsordningen for papir Papir skal sorteres fra til genanvendelse Virksomheder der deltager i den kommunale dagrenovationsordning kan få indsamlet papir. 4.2 Indsamling af papir Indsamling af papir sker i beholdere. Beholderen er mærket, så den adskiller sig fra evt. beholder til dagrenovation Renovationsordningen udleverer som udgangspunkt 1 stk. 140 liter beholder pr. opstillet skraldesæk. Beholderen er herefter virksomhedens ejendom Virksomheden / lejeren har pligt til at vedligeholde beholderen. Virksomheden skal selv genskaffe ny beholder, hvis den bliver væk. Beholderen skal være af en type, som er godkendt af Teknisk Forvaltning. Nedslidte beholdere udskiftes af renovationsafdelingen Papiret indsamles 9 gange årligt med ca. 6 ugers mellemrum. er oplyst. Oplysninger om tømningsdage kan ses på kommunens hjemmeside. Kommunen kan ændre tømningsintervallet, hvis det viser sig, at der er behov for det Beholderen hentes af entreprenøren på standplads og stilles tilbage på standplads efter tømning I områder hvor entreprenøren har svært ved at komme til fx på grund af parkerede biler, kan Roskilde Kommune pålægge virksomheder at køre papirbeholderen til en nærmere angivet opsamlingsplads. Entreprenøren tømmer beholderen og stiller den tilbage til opsamlingspladsen. Virksomheden vil i givet fald blive kontaktet af Roskilde Kommune For beholderens placering og for adgangsveje gælder de samme regler som for placering af beholdere til dagrenovation se punkt 6. Hvis det vurderes, at Arbejdstilsynets regler om manuel håndtering af dagrenovation mv. ikke kan overholdes, kan kommunen bestemme, hvor beholderen skal stå. 15

45 5. Godkendt materiel til opsamling af dagrenovation Almindeligt trådnetstativ: Model B-3 med net: Model S-3 med net: Dybde: 57 cm Bredde: 54 cm Højde: 110 cm Dybde: 56 cm Bredde: 55 cm Højde: 106,5 cm Firkantet stativ med træbeklædning: Model B-83: Model B 96 med krængningsgaffel: Bredde: 52 cm x 45 cm Højde: 95 cm Bredde: 55cm x 50 cm Højde: 98 cm Beholdere: Beholdere skal overholde arbejdstilsynets krav. Dvs. at hjulstørrelsen skal være mindst 200 mm. i diameter. Beholdere til dagrenovation må have følgende størrelser: 140 liter 180 liter 240 liter 400 liter 500 liter 600 liter 660 liter 770 liter 800 liter 6. Retningslinier for adgangsforhold 6.1 Placering af sækkestativer og beholdere Sækkestativet / beholderen skal stå i terrænniveau på et vandret og stabilt underlag Sækkestativ / beholder må højest være placeret 40 meter fra, hvor renovationsbilen kan køre. Sækkestativ / beholder kan med fordel placeres lige inden for skel Sække og beholdere skal let og ubesværet kunne komme ud af affaldsskure og lignende. Døråbninger skal være minimum 1 meter bred og 2,2 meter høj. Døren skal kunne stå åben. 16

46 6.1.4 Ved sækkestativer skal der være god friplads til siderne, så entreprenøren let og ubesværet kan skifte sækken. Ved trådstativer svarer det til minimum 30 cm fri plads til hver side Ved afhentning skal beholderens håndtag vende frem mod entreprenøren. 6.2 Adgangsvejen Adgangsvejen skal være indrettet, så afhentningen kan foregå arbejdsmiljømæssigt forsvarligt. Det anses for at være i orden, hvis nedenstående krav er opfyldt Adgangsvejen skal have fast belægning som fx fliser, asfalt, beton, hårdt stampet grus eller lignende Hele adgangsvejen til og omkring sække / beholdere skal være oplyst og holdes ren og ryddelig, så entreprenøren kan komme til uden problemer Der må højst være én låge på adgangsvejen. Lågen skal være let at åbne og skal kunne fastholdes i åben stilling, hvis den er selvlukkende. Lågen skal være minimum 1 meter bred Over opbevaringspladsen og på adgangsvejen skal der overalt være en fri højde på mindst 2,2 meter, så afhentningen kan finde sted uden gene. Hvis der findes parkerede biler langs adgangsvejen, skal gangbredden være mindst 2 meter for at mindske risikoen for at skade bilerne Tømning af sække / beholdere skal kunne ske uden, at entreprenøren angribes eller forulempes af hunde eller andre dyr. 6.3 Vinterforanstaltninger I vinterperioden skal der gruses og ryddes for is og sne på samme måde som påbudt ved fortove minimum 1 meter gangspor. Det er nødvendigt også at rydde evt. driver / snebunker mellem fortov og vej, så entreprenøren kan komme ud på kørevejen med beholderen. 6.4 Krav i forhold til renovationsbil Af hensyn til renovationskøretøjets fremkomst skal private veje, alléer og tilsvarende holdes i forsvarlig stand. Beplantning af enhver art skal holdes således, at renovationskøretøjet på forsvarlig vis kan komme frem Der skal være mulighed for, at renovationsbilen kan vende på kørevej hvis nødvendigt. Renovationsbilen må ikke skulle bakke for at komme frem til tømningsstedet, men må gerne bakke i forbindelse med vendeplads. 6.5 Manglende opfyldelse af krav Kan ovenstående ikke opfyldes, skal virksomheden flytte stativ eller beholder ud til skel for at få tømt. Alternativt kan virksomheden sætte sæk / beholder ud til skel eller ud til nærmeste sted, hvor adgangskravene er opfyldt, dagen før afhentningen Er der uenighed mellem virksomhed og entreprenør om placering af stativer / beholdere, skal der tages kontakt til Roskilde Kommune. 6.6 Stigning og trapper på adgangsvej Adgangsvejen må ikke have trapper eller væsentlige stigninger Hvis der er trapper eller skråninger, er Arbejdstilsynets stignings- og trapperegler gældende Er stigningen større end 1:10 svarende til 1 meter pr. 10 meter, fx ved skråninger i terræn, skal der anlægges trappetrin og skrå køreramper til hjulene på begge sider af trap- 17

47 pen. Trædefladen på trappetrin skal være mindst 40 x 40 cm, og trinhøjden må højst være 10 cm. Køreramperne skal være så brede, at hjulene ikke afspores Stigningen skal for hver 5 meter være udformet med en vandret repos, der er lang og bred nok til, at der er plads til beholderen og en person Hvis stigningen er op til 1:7 svarende til 1 meter pr. 7 meter kan trappetrin udelades, hvis stigningen sker på en strækning på under 5 meter Er stigningen, herunder trappeforløb, større end 1:4 svarende til 1 meter pr. 4 meter, skal beholderen løftes eller hejses op med et teknisk hjælpemiddel, fx en lift eller hejseudstyr. Tekniske hjælpemidler skal anskaffes og vedligeholdes af virksomheden Er der tale om en skråning, hvor man går nedad med fyldt beholder og opad med en tom beholder, kan trin og ramper normalt udelades, hvis terrænforskellen ikke overstiger 1:4. 18

48 2B. Indsamling af farligt affald 1. Gyldighedsområde 1.1 Ordningen gælder for virksomheder, herunder institutioner, i Roskilde Kommune, som producerer farligt affald. 1.2 Ordningen gælder ikke for farligt affald fra olie- og benzinudskillere (jf. bilag 2C), klinisk risikoaffald (jf. bilag 2D) samt eksplosivt affald. 2. Definition 2.1 Farligt affald er affald, der er opført på listen over affald i Affaldsbekendtgørelsens 11 bilag 2 og markeret som farligt affald, og som opfylder kriterierne i bekendtgørelsens bilag 3 og 4, samt andet affald, der opfylder kriterierne i bilag 3 og Opbevaring og emballering 3.1 Farligt affald skal være opbevaret i dertil egnet og tæt emballage. Emballagen skal være i overensstemmelse med KARA s emballageregler. Egnet emballage kan rekvireres fra modtagestationen mod betaling. 3.2 Mangelfuldt emballeret affald vil blive afvist. I øvrigt henvises til Roskilde Kommunes forskrift for opbevaring af olier og kemikalier. 4. Indsamling 4.1 KARA varetager indsamlingsordningen. 4.2 Virksomheder har pligt til at benytte indsamlingsordningen. 4.3 KARAs afhentning sker som en ruteindsamling, som tilrettelægges efter affaldsproducenternes behov for afhentning. 4.4 Ved bestilling af afhentning skal der være udfyldt en deklaration for affaldet. 4.5 Ved afhentningen skal affaldet være færdigpakket og tydeligt deklareret med mængde og art af affald. 4.6 Adgangsforholdene skal ved afhentning være af en sådan karakter, at afhentningsbilen kan læsse affaldet direkte fra opbevaringspladsen. 4.7 Transport af farligt affald, der er klassificeret som farligt gods, skal ske efter de til enhver tid gældende regler om transport af farligt gods. 5. Dispensation fra ordningen 5.1 Roskilde Kommune kan efter ansøgning meddele virksomheder fritagelse for pligten til at benytte indsamlingsordningen, hvis virksomheden godtgør, at det farlige affald kan bortskaffes miljømæssigt forsvarligt ved virksomhedens foranstaltning. En fritagelse kan højst gives for 4 år ad gangen. 5.2 Roskilde Kommune kan give virksomheder, herunder institutioner med under 50 kg farligt affald om året tilladelse til at benytte en af KARA s genbrugspladser eller modtagestationen, Fabriksparken 6, Gadstrup. Virksomheden skal ved hver enkelt aflevering af farligt affald medbringe en udfyldt affaldsdeklaration. Deklarationen kan rekvireres i Miljøafdelingen eller på KARA s hjemmeside 11 Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 619 af 27. juni 2000 om affald med senere ændringer. 19

49 5.3 Det påhviler alle, der har en fritagelse efter punkt 5.1 eller tilladelse efter punkt 5.2 at underrette kommunen, hvis oplysningerne, som er givet i forbindelse med fritagelsen / tilladelsen, er ændret væsentligt. 6. Gebyr 6.1 Omkostninger ved indsamlingsordningen dækkes ved direkte opkrævning hos affaldsproducenterne, som afleverer farligt affald til KARA. 6.2 KARA udarbejder selvstændigt budget for ordningen, som skal hvile i sig selv. Taksterne fastsættes for et år ad gangen. KARA s bestyrelse godkender budget og takster. 20

50 2C. Tømningsordning for olie- og benzinudskillere og tilhørende sandfang 1. Gyldighedsområde 1.1 Ordningen gælder for enhver grundejer i Roskilde Kommune, som i forbindelse med afløbssystemet fra ejendommen har etableret en olie- og/eller benzinudskiller og tilhørende sandfang. 1.2 Udskillere i forbindelse med kommunale regnvandssystemer er undtaget. 2. Anmeldepligt 2.1 Det påhviler grundejere, der har en olie- og/eller benzinudskiller og tilhørende sandfang at anmelde dette til Roskilde Kommune. 2.2 Anmeldelsen skal ske på et særskilt skema for at fastsætte behovet for tømning. Skemaet kan rekvireres i Miljøafdelingen. 2.3 Såfremt der sker væsentlige ændringer af mængden eller sammensætningen af spildevandet, skal dette anmeldes til kommunen. 2.4 Enhver nyoprettelse og sløjfning af olie- og benzinudskillere og sandfang skal ske i samråd med Roskilde Kommune. 3. Tømningsordningen 3.1 KARA varetager tømningsordningen i Roskilde Kommune. 3.2 Udskillere, der tilledes processpildevand, skal tømmes med en fast frekvens eller efter bestilte ekstra tømninger, jf. pkt om grundejers pligt til at kontrollere udskillerens funktion. Disse typer udskillere skal tømmes mindst en gang årligt. 3.3 Udskillere, der ikke tilledes processpildevand, skal pejles mindst en gang årligt og skal tømmes efter behov. 3.4 Hvis sandfanget fungerer som et forsinkelsesbassin pejles dette ved tømning af udskilleren. Forsinkelsesbassinet tømmes efter behov. 3.5 Retningslinier for KARAs vurdering af tømningsbehov fastsættes af Roskilde Kommune. 3.6 Henvendelser om tømningsordningen, herunder bestilling af ekstra tømninger mv. skal rettes til KARA. 4. Grundejers pligter 4.1 Grundejer har inden for normal arbejdstid pligt til at give KARA adgang til at pejle og/eller tømme olie- og benzinudskillere og tilhørende sandfang. 4.2 Grundejer har pligt til at anvise/anlægge de fornødne adgangsveje. 4.3 Dæksler og lignende skal være synlige og være ført i terrænhøjde. De skal være uden nøglehuller samt være let aftagelige. Dæksler må ikke veje mere end 50 kg. 4.4 Det påhviler grundejer at føre løbende kontrol med udskilleres og sandfangs funktion. Såfremt der konstateres emulgering, eller den planlagte tømningsfrekvens ikke er tilstrækkelig, påhviler det grundejer at rekvirere de nødvendige ekstra tømninger. 21

51 4.5 Enhver udskiller skal være vandfyldt med maksimal vandstand. Det påhviler grundejer at sørge for den nødvendige efterfyldning umiddelbart efter, at tømning er foretaget. 4.6 Såfremt en olie- og benzinudskiller ved tømningen er emulgeret eller indeholder sand, vil dette blive afregnet efter en særlig takst, som fremgår af KARAs takstblad. 4.7 Såfremt Roskilde Kommune skønner det nødvendigt, skal grundejer føre driftsjournal for udskiller og sandfang. Driftsjournalens data fastsættes af Roskilde Kommune. 5. Kontroltilsyn 5.1 Roskilde Kommune kan udføre kontroltilsyn og foranledige ekstra tømning for grundejers regning. 6. Fritagelse 6.1 Roskilde Kommune kan under særlige omstændigheder give fritagelse for at benytte tømningsordningen. Grundejer skal i sådanne tilfælde godtgøre, at indholdet bortskaffes miljømæssigt forsvarligt. En fritagelse kan højst meddeles for 4 år ad gangen. 6.2 Det påhviler den grundejer, der har fritagelse fra tømningsordningen, at underrette kommunen, hvis oplysningerne, som er givet i forbindelse med fritagelsen, er ændret væsentligt. 7. Gebyr 7.1 Omkostninger ved tømningen dækkes ved at KARA opkræver direkte hos de virksomheder, som er med i tømningsordningen. 7.2 KARA udarbejder selvstændigt budget for ordningen, som skal hvile i sig selv. Taksterne fastsættes for et år ad gangen. KARA s bestyrelse godkender budget og takster. 22

52 2D. Indsamling af klinisk risikoaffald 1. Gyldighedsområde 1.1 Ordningen gælder for virksomheder, herunder institutioner i Roskilde Kommune, som producerer klinisk risikoaffald. 2. Definition 2.1 Ved klinisk risikoaffald forstås affald, som ved direkte kontakt kan indebære en særlig risiko ved håndtering: a) Skærende og stikkende genstande, der har været anvendt i patientpleje eller behandling, fx kanyler, knive, guidewires, sakse, pincetter, suturnåle, dråbekamre og andet, der kan penetrere hud. Reagensglas, laboratorieglasvarer, skår og lignende, der indeholder blod, pus eller vævsvæsker, fx hæmoglobinkuvetter, hårrør, pipetter og glasskår. Også ubrugte kanyler og lign., som kan skabe utryghed i forbindelse med affaldshåndteringen b) Affald fra patienter i isolation (fx affald fra patienter med kolera eller miltbrand), med mindre kendskabet til sygdommens smittemåde gør, at risikoen ved håndteringen må anses for minimal c) Smitteførende affald, som indeholder eller kan indeholde mikroorganismer fra diagnostik og behandling af patienter, herunder også fra forsøgsdyr, fx: petriskåle, der indeholder levende bakterie-, virus- eller svampekulturer drænflasker og lignende med blod, pus eller vævsvæsker, som ikke kan udtømmes inden bortskaffelse, og som ikke er effektivt inaktiveret meget vådt engangsmateriale, hvor væden udgøres af vævsvæsker, pus eller blod fra patienter, fx forbindinger, afdækninger, operationsservietter, bleer eller hygiejnebind rester af ikke-dræbt vaccine vævsdele fra forsøgsdyr, som indeholder humanpatogene mikroorganismer, med mindre de bortskaffes gennem en destruktionsvirksomhed godkendt af Veterinærdirektoratet d) Vævsaffald, som af æstetiske grunde skal gøres ugenkendeligt (fx aborter, vævsprøver - også i formalin, og amputerede legemsdele), som på grund af stikkende/væskeholdig karakter kan udgøre en risiko (fx skarpe knoglestykker og moderkager), eller som falder ind under et eller flere af de ovennævnte punkter e) Cytostatika-affald indeholdende rester af blod, pus eller vævsvæsker skal efter vurdering håndteres enten som klinisk risikoaffald eller som andet farligt affald. 3. Sortering 3.1 Affaldsproducenten skal sortere affaldet i: Skærende og stikkende genstande Smitteførende affald Ikke-knogleholdigt vævsaffald Knogleholdigt vævsaffald 4. Opbevaring og emballering på produktionsstedet 4.1 Skærende og stikkende genstande skal straks efter brug lægges i en tør og egnet, brudsikker beholder med tætsluttende låg. 4.2 Andet smitteførende affald skal opsamles på stedet i egnede plastposer, plastspande eller lignende, så væsker ikke kan sive ud. 4.3 Vævsaffald skal ligeledes opsamles på stedet i egnede plastposer, plastspande eller lignende, så væsker ikke kan sive ud. 23

Regulativ for erhvervsaffald Brønderslev Kommune Indholdsfortegnelse

Regulativ for erhvervsaffald Brønderslev Kommune Indholdsfortegnelse Regulativ for erhvervsaffald Brønderslev Kommune Indholdsfortegnelse 1 Formål.......................................................... 2 2 Lovgrundlag..................................................

Læs mere

Udvidelse af Holbækmotorvejen M11

Udvidelse af Holbækmotorvejen M11 Udvidelse af Holbækmotorvejen M11 Affaldshåndteringsplan: Roskilde Kommune Anlægsområdet, Januar 2010 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Tlf. 7244 3333 Fax 3315 6335 Notat

Læs mere

KLINISK RISIKOAFFALD ORDNING FOR INDSAMLING I RANDERS KOMMUNE

KLINISK RISIKOAFFALD ORDNING FOR INDSAMLING I RANDERS KOMMUNE KLINISK RISIKOAFFALD ORDNING FOR INDSAMLING I RANDERS KOMMUNE INDHOLD HVORFOR SKAL KLINISK RISKOAFFALD INDSAMLES?... 3 HVEM ER OMFATTET?... 4 ANMELDELSE TIL KOMMUNEN... 4 HVAD ER KLINISK RISIKOAFFALD?...

Læs mere

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. Juni 2009

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. Juni 2009 Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. Juni 2009 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Gyldighedsområde... 3 3. Generelle definitioner.... 4 4. Affaldsproducenternes

Læs mere

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S. 1. januar 2007

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S. 1. januar 2007 Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. januar 2007 Side 1 af 8 02-05-2012 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Gyldighedsområde... 3 3. Generelle definitioner....

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Formål 2. 2 Lovgrundlag 2. 3 Regulativ-tillæggets område 2. 4 Definitioner 2. 5 Anden indsamling 3

Indholdsfortegnelse. 1 Formål 2. 2 Lovgrundlag 2. 3 Regulativ-tillæggets område 2. 4 Definitioner 2. 5 Anden indsamling 3 Tillæg 2 til Regulativ for Erhvervsaffald indsamling af farligt affald Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1 Formål 2 2 Lovgrundlag 2 3 Regulativ-tillæggets område 2 4 Definitioner 2 5 Anden indsamling 3 6

Læs mere

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. Juni 2009

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. Juni 2009 Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. Juni 2009 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Gyldighedsområde... 3 3. Generelle definitioner.... 4 4. Affaldsproducenternes

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 20-06-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v.

Læs mere

Hvad er klinisk risikoaffald?

Hvad er klinisk risikoaffald? Generelt om folderen Kommunerne i Nordforbrændings opland har et samarbejde om indsamling og bortskaffelse af klinisk risikoaffald. Denne folder beskriver hvordan den kommunale indsamlingsordning for klinisk

Læs mere

klinisk risikoaffald Indsamlingsordning for norddjurs og syddjurs kommuner adresser og telefonnumre - se bagsiden

klinisk risikoaffald Indsamlingsordning for norddjurs og syddjurs kommuner adresser og telefonnumre - se bagsiden klinisk risikoaffald Indsamlingsordning for norddjurs og syddjurs kommuner adresser og telefonnumre - se bagsiden 2 hvorfor skal klinisk risikoaffald indsamles? 3 Hvem er omfattet? 4 Hvad er klinisk risikoaffald?

Læs mere

Sorø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Sorø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Sorø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD 2 REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Sorø Kommune Indhold: 1 Formål m.v. 3 2 Lovgrundlag 3 3 Definitioner 3 4 Registrering af udenlandske virksomheder 3 5 Gebyrer 4

Læs mere

Regulativ for jordhåndtering i Solrød Kommune

Regulativ for jordhåndtering i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNISK OG MILJØ Regulativ for jordhåndtering i Solrød Kommune Januar 2012 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Gyldighed og anvendelsesområde... 3 3 Lovgrundlag og definitioner... 3 4 Områdeklassificering...

Læs mere

Kommunens nuværende affaldsordninger

Kommunens nuværende affaldsordninger 7 Kommunens nuværende affaldsordninger Ordninger for private husstande Lejre Kommune er forpligtet til, at etablere indsamlingsordninger for affald fra private husstande. De private husstande er samtidig

Læs mere

Regulativ for håndtering af affald fra virksomheder i Hvidovre Kommune

Regulativ for håndtering af affald fra virksomheder i Hvidovre Kommune TMU.møde den 10. januar 2007 Bilag til pkt. 3 U D K A S T Regulativ for håndtering af affald fra virksomheder i Hvidovre Kommune December 2006 Udgivelsesdato : 13. december 2006 Regulativ Hvidovre 3 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Generelle bestemmelser

Generelle bestemmelser Regulativ for Erhvervsaffald i Frederikshavn Kommune Generelle bestemmelser 1 Indholdsfortegnelse 1. Regulativets formål 2. Lovgrundlag 3. Regulativets område 4. Definitioner 5. Affaldsproducentens pligter

Læs mere

, -' ' *. # 0 % 0.&2,

, -' ' *. # 0 % 0.&2, Regulativ for jord Roskilde Kommune Gældende fra 1. januar 2012 ! "!##$ %!$&'& (!&& ) *&+&, -' ' *. # /# 01$,...5 0 % 0.&2, 1 Regulativet har til formål at: - Inddrage og undtage områder fra områdeklassificeringen

Læs mere

Anvisningsordning for Bygge- og anlægsaffald

Anvisningsordning for Bygge- og anlægsaffald Regulativ-tillæg for bygge- og anlægsaffald i Dragør Kommune 1 Anvisningsordning for Bygge- og anlægsaffald Tillæg 3 til Regulativ for Erhvervsaffald Dragør Kommune Regulativ-tillæg for bygge- og anlægsaffald

Læs mere

Afhentning og afregning. Generelt om folderen. Hvad er klinisk risikoaffald? Mulighed for fritagelse. Yderligere oplysninger

Afhentning og afregning. Generelt om folderen. Hvad er klinisk risikoaffald? Mulighed for fritagelse. Yderligere oplysninger Generelt om folderen Kommunerne i Nordforbrændings opland har indgået et samarbejde om indsamling og bortskaffelse af klinisk risikoaffald. Denne folder beskriver hvordan den kommunale indsamlingsordning

Læs mere

Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD

Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD 1. Formål Formålet med regulativet er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejer og virksomheder i Tønder Kommune. Regulativet

Læs mere

FREDENSBORG- HUMLEBÆK KARLEBO ERHVERVSAFFALD HØRSHOLM NORDFORBRÆNDING ALLERØD SØLLERØD VEJLEDNING OG REGLER

FREDENSBORG- HUMLEBÆK KARLEBO ERHVERVSAFFALD HØRSHOLM NORDFORBRÆNDING ALLERØD SØLLERØD VEJLEDNING OG REGLER ERHVERVSAFFALD VEJLEDNING OG REGLER NORDFORBRÆNDING KARLEBO ALLERØD FREDENSBORG- HUMLEBÆK HØRSHOLM SØLLERØD Denne folder om håndtering af erhvervsaffald involverer virksomheder, transportører og affaldsmodtagere

Læs mere

Regulativ for jord Roskilde Kommune Udkast

Regulativ for jord Roskilde Kommune Udkast Regulativ for jord Roskilde Kommune Udkast Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Områdeklassificering... 2 5. Analysefrie delområder...

Læs mere

Varde Kommune REGULATIV FOR JORD

Varde Kommune REGULATIV FOR JORD REGULATIV FOR JORD Gældende fra d. 1. juni 2012 1 Formål m.v... 3 1.1 Affaldshåndtering... 3 1.2 Jordflytning og områdeklassificering... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Registrering af udenlandske

Læs mere

Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Definitioner... 3 5. Områdeklassificering...

Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Definitioner... 3 5. Områdeklassificering... Regulativ for jord Holbæk Kommune Gældende fra 28.6 2012 Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Definitioner... 3 5. Områdeklassificering...

Læs mere

Uddrag fra Regulativ for husholdningsaffald. 9 Ordning for dagrenovation

Uddrag fra Regulativ for husholdningsaffald. 9 Ordning for dagrenovation Uddrag fra Regulativ for husholdningsaffald 9 Ordning for dagrenovation 1 9 Ordning for dagrenovation Uddrag fra Regulativ for husholdningsaffald 9.1 Hvad er dagrenovation Dagrenovation er affald, der

Læs mere

Ordningen er en indsamlingsordning i form af en henteordning, hvor dagrenovation afhentes fra den enkelte ejendom.

Ordningen er en indsamlingsordning i form af en henteordning, hvor dagrenovation afhentes fra den enkelte ejendom. Forslag til regulativ for dagrenovation 30/7 2014 12 Ordning for dagrenovation 12.1 Hvad er dagrenovation Dagrenovation er affald, som er defineret som dagrenovation, jf. 3, nr. 13. 12.2 Hvem gælder ordningen

Læs mere

Regulativ TØMNINGSORDNING. for. for bundfældningstanke til husspildevand i Thisted Kommune

Regulativ TØMNINGSORDNING. for. for bundfældningstanke til husspildevand i Thisted Kommune Regulativ for TØMNINGSORDNING for bundfældningstanke til husspildevand i Thisted Kommune Gældende fra 1. januar 2012 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lovgrundlag... s. 2 Formål... s. 2 Regulativet... s. 3 Almindelige

Læs mere

REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR SAMLETANKE I FURESØ KOMMUNE

REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR SAMLETANKE I FURESØ KOMMUNE REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR SAMLETANKE I FURESØ KOMMUNE 2013 1 Formål Formålet med regulativet er at sikre en lovlig og miljørigtig håndtering af husspildevand og -slam fra samlestanke ved alle ejendomme

Læs mere

Udbygning af M11, Fløng - Roskilde Vest

Udbygning af M11, Fløng - Roskilde Vest Udbygning af M11, Fløng - Roskilde Vest Støjhåndteringsplan Februar 2009 Notat Støjhåndteringsplan Dato 12. marts 2009 Udgiver Vejdirektoratet Hovedstadsprojekterne Gladsaxe Ringvej 51 2730 Herlev Journalnr.

Læs mere

Roskilde Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

Roskilde Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende Roskilde Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Ordninger 6 5 Pligter og rettigheder 6 6 Tilsyn 8 7 Gebyrer 8 8 Klage

Læs mere

REGULATIV FOR OPBEVARING, TRANSPORT OG BORTSKAFFELSE AF SPECIELT SYGEHUSAFFALD I DRAGØR KOMMUNE

REGULATIV FOR OPBEVARING, TRANSPORT OG BORTSKAFFELSE AF SPECIELT SYGEHUSAFFALD I DRAGØR KOMMUNE REGULATIV FOR OPBEVARING, TRANSPORT OG BORTSKAFFELSE AF SPECIELT SYGEHUSAFFALD I DRAGØR KOMMUNE Nærværende regulativ er udfærdiget i henhold til Miljøministeriets Bekendtgørelse nr. 131 af 21. marts 1993,

Læs mere

Hillerød Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Hillerød Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Hillerød Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 27-06-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

Roskilde Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Roskilde Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Roskilde Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD 1 INDHOLD 1 Formål m.v...4 2 Lovgrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Registrering af udenlandske virksomheder...4 5 Gebyrer...4 6 Klage m.v...5 7 Overtrædelse

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke & samletanke

Regulativ for tømning af bundfældningstanke & samletanke Regulativ for tømning af bundfældningstanke & samletanke i Næstved Kommune 1 1 Formål Formålet med dette regulativ er at fastlægge regler for tømning af bundfældningstanke og samletanke i Næstved kommune.

Læs mere

! "# $ %&$ ' (%) * +, - $ &

! # $ %&$ ' (%) * +, - $ & ! "# $ %&$ ' (%) * +, - $ & Dette regulativ fastsætter vilkårene for tømningsordning for bundfældningstanke (septiktanke, trixtanke og lignende mindre bundfældningsanlæg) i Syddjurs og Norddjurs Kommune.

Læs mere

Albertslund Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Albertslund Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Albertslund Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 01-04-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner 4. udgave, juli 2013 Grafisk produktion: Kommunikation, Esbjerg Kommune Teknik & Miljø. Industrimiljø Torvegade 74. 6700 Esbjerg

Læs mere

Regulativ for jord Vesthimmerlands Kommune

Regulativ for jord Vesthimmerlands Kommune Regulativ for jord Vesthimmerlands Kommune Postadresse: Himmerlandsgade 27 9600 Aars Tlf.: 99 66 70 00 www.vesthimmerland.dk Indholdsfortegnelse I Generel del...3 1 Formål m.v....3 1.1 Affaldshåndtering...3

Læs mere

Holbæk Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Holbæk Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Holbæk Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 14-01-2016 Indholdsfortegnelse 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage

Læs mere

Forslag til Regulativ for erhvervsaffald i Solrød Kommune

Forslag til Regulativ for erhvervsaffald i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Forslag til Regulativ for erhvervsaffald i Solrød Kommune april 2014 Indholdsfortegnelse 1 Formål m.v... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Registrering af udenlandske

Læs mere

Regulativ for tømningsordning for hustanke i Brønderslev Kommune 11. december Regulativ for Tømningsordning for hustanke i Brønderslev Kommune

Regulativ for tømningsordning for hustanke i Brønderslev Kommune 11. december Regulativ for Tømningsordning for hustanke i Brønderslev Kommune Regulativ for Tømningsordning for hustanke i Brønderslev Kommune Med virkning fra 1. januar 2009 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål og gyldighedsområde 3 2. Lovgrundlag 3 3. Grundejerens pligt og ansvar

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Januar 2014 Indhold 1. Formål... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Gyldighedsområde... 3 4. Definitioner... 3 5. Tilslutningspligt... 3 6. Tømning af

Læs mere

REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Bilag 1 REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Århus Kommune 2007 1 2 2 Lovgrundlag 2.1 Regulativet er udarbejdet med hjemmel i: Lovbekendtgørelse nr. 698 af 22. september 1998 om Miljøbeskyttelse med senere

Læs mere

REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Albertslund Komm mune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD UDKAST Juni 2015 Læsevejledning Forslag til Regulativ for erhvervsaffald i Albertslund Kommune er opbygget med baggrund i standardregulativet, som fremgår

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Ringsted Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Ringsted Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Ringsted Kommune 1 Indhold 1. Formål og lovgrundlag... 3 2. Gyldighedsområde:... 3 3. Benyttelsespligt:... 3 4. Grundejerens forpligtelser:...

Læs mere

REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Ballerup Kommune

REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Ballerup Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Ballerup Kommune Gældende fra 1. januar 2012 Indholdsfortegnelse 1. Formål 2 2. Lovgrundlag.2 3. Definitioner 2 4. Registrering af udenlandske virksomheder..2 5. Gebyrer...2

Læs mere

Om relevant regulering ved håndtering af bygge- og anlægsaffald

Om relevant regulering ved håndtering af bygge- og anlægsaffald Om relevant regulering ved håndtering af bygge- og anlægsaffald Fælles netværksmøde Dakofas netværk for affalds jura og bygge- og anlægsaffald 7. Marts 2013 Kontorchef Dorte Balle Hermansen, Jord & Affald,

Læs mere

Vordingborg Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Vordingborg Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Vordingborg Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 01-04-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for samletanke

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for samletanke Tårnby Kommune Regulativ for Tømningsordning for samletanke 1 Indhold: side 1 Formål 3 2 Gyldighedsområde 3 3 Grundejerens forpligtelser 3 4 Tømning 5 5 Tilmelding og afmelding 5 6 Økonomi 6 7 Henvendelser,

Læs mere

Regulativ for Erhvervsaffald

Regulativ for Erhvervsaffald Regulativ for Erhvervsaffald Orientering Fredericia Kommunes Affaldssystem tager udgangspunkt i kildesortering og genanvendelse, d.v.s. at erhvervsvirksomhederne selv sorterer deres affald i følgende dele:

Læs mere

Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Hvidovre Kommune - Råvarer og affald

Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Hvidovre Kommune - Råvarer og affald Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Hvidovre Kommune - Råvarer og affald Baggrund og lovgrundlag Opbevaring af olier og kemikalier giver ofte anledning til jord- og grundvandsforurening. En

Læs mere

Udkast til REGULATIV FOR JORD. Generel del. Gældende fra d. xxxxxx

Udkast til REGULATIV FOR JORD. Generel del. Gældende fra d. xxxxxx Udkast til REGULATIV FOR JORD Gældende fra d. xxxxxx Generel del 1 Formål Formålet med dette regulativ er: At fastsætte regler om kommunale ordninger for jord, der er affald At sikre, at jord bortskaffes

Læs mere

Genanvendelse og genbrug af bygge- og anlægsaffald

Genanvendelse og genbrug af bygge- og anlægsaffald Genanvendelse og genbrug af bygge- og anlægsaffald Affald hvad, hvem og hvorfor Bygge- og anlægsaffald er det affald der opstår efter nybygning, renovering eller nedrivning. Bygherren er ansvarlig for

Læs mere

Regulativ for erhvervsaffald

Regulativ for erhvervsaffald Regulativ for erhvervsaffald Struer Kommune Januar 2006 Regulativ for erhvervsaffald 1. Formål... 2 2. Lovgrundlag... 2 3. Regulativets område.... 3 4. Definitioner... 3 5. Affaldsproducenternes pligter...

Læs mere

- 1 - REGULATIV FOR AFFALD AF ELEKTRISKE OG ELEKTRONISKE PRODUKTER FRA ERHVERV I GLADSAXE KOMMUNE

- 1 - REGULATIV FOR AFFALD AF ELEKTRISKE OG ELEKTRONISKE PRODUKTER FRA ERHVERV I GLADSAXE KOMMUNE - 1 - REGULATIV FOR AFFALD AF ELEKTRISKE OG ELEKTRONISKE PRODUKTER FRA ERHVERV I GLADSAXE KOMMUNE - 2 - INDHOLD LOVGRUNDLAG................................................. 4 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE.................................................

Læs mere

Regulativ for Jord. 1 af 9

Regulativ for Jord. 1 af 9 1 af 9 INDHOLDSFORTEGNELSE Formål... 3 Lovgrundlag... 3 Definitioner... 4 Undtagelse/ind-dragelse af områder af områdeklassificeringen... 4 Analysefrie områder inden for det områdeklassificerede område...

Læs mere

Vi vil gerne tømme hver gang.... men behøver adgang

Vi vil gerne tømme hver gang.... men behøver adgang Vi vil gerne tømme hver gang.... men behøver adgang Sådan får du tømt hver gang Vi vil gerne tømme hver gang Vi vil gerne være sikre på at kunne tømme affaldsbeholder/-stativ hos dig hver gang. Desværre

Læs mere

UDKAST den 15. maj 2012. Regulativ for tømningsordning for hustanke i Frederikshavn Kommune

UDKAST den 15. maj 2012. Regulativ for tømningsordning for hustanke i Frederikshavn Kommune UDKAST den 15. maj 2012 Regulativ for tømningsordning for hustanke i Frederikshavn Kommune 16. maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål og gyldighedsområde... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Grundejerens pligter

Læs mere

Regulativ for aflevering af affald til genbrugspladser i

Regulativ for aflevering af affald til genbrugspladser i Regulativ for aflevering af affald til genbrugspladser i Hals kommune Indledning Formålet med dette regulativ er at beskrive en kommunal ordning for aflevering af affald til Hals Kommunes 5 genbrugspladser.

Læs mere

København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v.

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Struer Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Struer Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Struer Kommune Tømningsregulativ for Struer Kommune 1. Formål 1.1 For at sikre en lovlig og miljømæssig forsvarlig håndtering af slam fra bundfældningstanke,

Læs mere

Struer Kommune AFFALDSREGULATIV FOR JORD

Struer Kommune AFFALDSREGULATIV FOR JORD Struer Kommune AFFALDSREGULATIV FOR JORD Gældende fra 1. maj 2012 1. Formål Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og virksomheder

Læs mere

Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune

Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Forskrift Forskrift for opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Formål og administration 1. Formålet med denne forskrift

Læs mere

1.1 Gebyr for basisydelsens ydelser. Kr./tons (excl. moms) 2015 2014 Genanvendelse 1 Haveaffald 140 140

1.1 Gebyr for basisydelsens ydelser. Kr./tons (excl. moms) 2015 2014 Genanvendelse 1 Haveaffald 140 140 Gebyrblad 2015 1.1 Gebyr for basisydelsens ydelser Kr./tons (excl. 2015 2014 Genanvendelse 1 Haveaffald 140 140 Forbrændingsegnet affald 2 Småt brændbart 515 560 3 Stort brændbart 615 660 Deponeringsegnet

Læs mere

Regulativ for tømning af samletanke og bundfældningstanke til spildevand i Køge Kommune Teknisk Forvaltning Natur og Miljø

Regulativ for tømning af samletanke og bundfældningstanke til spildevand i Køge Kommune Teknisk Forvaltning Natur og Miljø April 2010 Regulativ for tømning af samletanke og bundfældningstanke til spildevand i Køge Kommune Teknisk Forvaltning Natur og Miljø Regulativ for tømning af samletanke og bundfældningstanke til spildevand

Læs mere

Hedensted Kommune. Regulativ for tømning af bundfældningstanke

Hedensted Kommune. Regulativ for tømning af bundfældningstanke Hedensted Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke 2016 Hedensted Kommune 2 Hedensted Kommune 3 Indholdsfortegnelse 1 Generelle forhold 4 1.1 Indledning 4 1.2 Lovgrundlag 4 1.3 Regulativets

Læs mere

Formålet med regulativet

Formålet med regulativet Formålet med regulativet Formålet med regulativet er at fastsætte regler for håndtering af husholdningsaffald fra alle borgere og grundejere i Fanø Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske

Læs mere

Jordregulativ. Dato XXXX

Jordregulativ. Dato XXXX Jordregulativ Dato XXXX Indholdsfortegnelse 1. Formål, lovgrundlag og definitioner... 3 Formål... 3 Lovgrundlag... 3 Definitioner... 3 2. Gyldigheds - og anvendelsesområder... 3 Ordning for jord som er

Læs mere

BILAG 1: FORSLAG TIL REVIDERET JORDREGULATIV, BILAG TIL INDSTILLING OM REVIDERET JORDREGULATIV

BILAG 1: FORSLAG TIL REVIDERET JORDREGULATIV, BILAG TIL INDSTILLING OM REVIDERET JORDREGULATIV BILAG 1: FORSLAG TIL REVIDERET JORDREGULATIV, BILAG TIL INDSTILLING OM REVIDERET JORDREGULATIV UDKAST JORDREGULATIV 1. Formål 1 Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord,

Læs mere

Hedensted Kommune. Regulativ for tømning af bundfældningstanke

Hedensted Kommune. Regulativ for tømning af bundfældningstanke Regulativ for tømning af bundfældningstanke 2014 Indholdsfortegnelse 1 Generelle forhold 1.1 Indledning 1.2 Lovgrundlag 1.3 Regulativets gyldighedsområde 1.4 Benyttelsespligt 2 Tømningsordningen 2.1 Almindelig

Læs mere

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD 1 Formål Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og virksomheder i Egedal Kommune med henblik

Læs mere

København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2014 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

Regulativ for Tømningsordning for bundfældningstanke i Kalundborg Kommune

Regulativ for Tømningsordning for bundfældningstanke i Kalundborg Kommune Dato Ansvarlig Sags ID. 19. juni 2012 Tins / sulu Regulativ for Tømningsordning for bundfældningstanke i Kalundborg Kommune 1 Formål. Kalundborg Kommune har indført obligatorisk tømningsordning for bundfældningstanke

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældnings- og samletanke i Ballerup Kommune

Regulativ for tømning af bundfældnings- og samletanke i Ballerup Kommune Regulativ for tømning af bundfældnings- og samletanke i Ballerup Kommune Forsyning Ballerup december 2009 Regulativ for tømning af bundfældningsog samletanke i Ballerup Kommune 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Læs mere

JORDREGULATIV Horsens Kommune. Gældende fra 26. marts 2015

JORDREGULATIV Horsens Kommune. Gældende fra 26. marts 2015 JORDREGULATIV Horsens Kommune Gældende fra 26. marts 2015 Indholdsfortegnelse regulativ 1. Formål 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde 3. Definitioner 4. Affaldsproducentens pligter 5. Affaldstransportørens

Læs mere

Egedal Kommune REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE I EGEDAL KOMMUNE

Egedal Kommune REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE I EGEDAL KOMMUNE Egedal Kommune REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE I EGEDAL KOMMUNE 1 Formål Formålet med regulativet er, at sikre en lovlig og miljørigtig håndtering af husspildevand og slam fra bundfældningstanke

Læs mere

Opbevaring af olier og kemikalier. Vejledning

Opbevaring af olier og kemikalier. Vejledning Opbevaring af olier og kemikalier Vejledning Indledning Ved opbevaring af olie og kemikalier er der risiko for forurening af jord, grundvand, søer og vandløb samt utilsigtet tilledning til kloaksystemer.

Læs mere

Næstved Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Næstved Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Næstved Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 03-05-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

Regulativ for tømning af fedtudskillere i Hørsholm Kommune

Regulativ for tømning af fedtudskillere i Hørsholm Kommune Regulativ for tømning af fedtudskillere i Hørsholm Kommune 2 Indhold 1 Grundlag for regulativet 2 Definitioner 3 Tilmelding 4 Afmelding 5 Dispensation 6 Grundejerens forpligtelser og ansvar 6.1 MEDDELELSESPLIGT

Læs mere

København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR HUSSPILDEVANDSTANKE I HILLERØD KOMMUNE

REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR HUSSPILDEVANDSTANKE I HILLERØD KOMMUNE REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR HUSSPILDEVANDSTANKE I HILLERØD KOMMUNE 2007 1 Formål Dette regulativs formål er at fastlægge en ordning, der sikrer en lovlig og miljørigtig håndtering af husspildevand

Læs mere

BilagØU_111121_pkt.16_03. REGULATIV OM JORD Hvidovre Kommune (Dato) OKTOBER 2011 UDKAST

BilagØU_111121_pkt.16_03. REGULATIV OM JORD Hvidovre Kommune (Dato) OKTOBER 2011 UDKAST REGULATIV OM JORD Hvidovre Kommune (Dato) OKTOBER 2011 UDKAST 1 Indhold Generel del... 4 1. Formål... 4 Jord som affald... 4 Områdeklassificering, jordflytning og anmeldelse... 4 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde...

Læs mere

København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 01-04-2012 Indholdsfortegnelse 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Favrskov Kommune (tømningsordning)

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Favrskov Kommune (tømningsordning) 1 Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Favrskov Kommune (tømningsordning) 1 Formål Formålet med regulativet er at fastlægge regler for tømning af bundfældningstanke i Favrskov Kommune, så tankene

Læs mere

Bilag 2. København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Bilag 2. København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Bilag 2 København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Udkast af 31. oktober 2011 1 Formål m.v. 2 Lovgrundlag 3 Definitioner 4 Registrering af udenlandske virksomheder 5 Gebyrer 6 Klage m.v. 7 Overtrædelse

Læs mere

Forskrift om opbevaring af olie og kemikalier i Mariagerfjord Kommune

Forskrift om opbevaring af olie og kemikalier i Mariagerfjord Kommune Forskrift om opbevaring af olie og kemikalier i Mariagerfjord Kommune Januar 2013 Indledning Disse regler skal sikre en miljømæssig forsvarlig opbevaring af olie og kemikalier. Dermed kan risikoen for

Læs mere

Kalundborg Kommune - Teknisk Forvaltning

Kalundborg Kommune - Teknisk Forvaltning Kalundborg Kommune - Teknisk Forvaltning Regulativ for Erhvervsaffald INDHOLDSFORTEGNELSE PUNKT EMNE SIDE 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Formål Lovgrundlag Regulativets område Definitioner

Læs mere

REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD FAXE KOMMUNE

REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD FAXE KOMMUNE REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD I FAXE KOMMUNE Dato 23.08.2012. 1 Indholdsfortegnelse Erhvervsaffald I Generel del 1 Formål m.v. 2 Lovgrundlag 3 Definitioner 4 Registrering af udenlandske virksomheder 5 Gebyrer

Læs mere

Affaldssortering i landbruget

Affaldssortering i landbruget Affaldssortering i landbruget Affaldssortering i landbruget Normalt opfatter vi affald som alt det, vi smider væk. Men meget affald er også en brugbar ressource, der ikke bør gå tabt. I fremtiden bliver

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Morsø Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Morsø Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Morsø Kommune Regulativet er udarbejdet af: Morsø Forsyning A/S og Morsø Kommune Godkendt af Morsø Kommunes Kommunalbestyrelse: 26. september 2017 Indhold

Læs mere

Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28

Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 2 FORORD Affaldsbekendtgørelsens 13, stk. 2, punkt 1 om kortlægning opfyldes

Læs mere

Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner Produkter, affald m.v. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner Produkter, affald m.v. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner Produkter, affald m.v. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

Regulativ TØMNINGSORDNING

Regulativ TØMNINGSORDNING Egedal Kommune Regulativ for TØMNINGSORDNING for samletanke til husspildevand i Egedal Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 DEFINITION OG ANVENDELSE... 3 2 NYE TANKE... 3 3 EKSISTERENDE TANKE... 4 4 TØMNINGSORDNINGEN...

Læs mere

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for bundfældningstanke

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for bundfældningstanke Tårnby Kommune Regulativ for Tømningsordning for bundfældningstanke 1 Indhold: side 1 Formål 3 2 Gyldighedsområde 3 3 Grundejerens forpligtelser 3 4 Tømning 5 5 Tilmelding og afmelding 6 6 Økonomi 6 7

Læs mere

Regulativ for tømning af private tanke til husspildevand i Esbjerg Kommune

Regulativ for tømning af private tanke til husspildevand i Esbjerg Kommune Regulativ for tømning af private tanke til husspildevand i Esbjerg Kommune 2013 Side 1 Indholdsfortegnelse Lovgrundlag... 3 Formål... 3 1. Almindelige bestemmelser... 3 1.1 Regulativets gyldighedsområde...

Læs mere

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S.

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S. Halsnæs Kommune Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke 1 Formål Tømningsordningen indføres primært af miljømæssige hensyn, for at sikre, at bundfældningstanke i Halsnæs Kommune bliver kontrolleret

Læs mere

Jordstyringsregulativ

Jordstyringsregulativ Jordstyringsregulativ Silkeborg Kommune April 2011 I Generel del 1 Formål m.v. Formålet med dette regulativ er: At fastsætte regler om de kommunale affaldsordningers omfang og tilrettelæggelse m.v., jf.

Læs mere

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD Teknik og Miljø 2012 REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Formål 3 2 Lovgrundlag reguleringer 3 3 Gebyrer 3 4 Klage mv. 4 5 Overtrædelse og straf 4 6 Bemyndigelse 4 7 Ikrafttrædelse 5

Læs mere

REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE I RANDERS KOMMUNE

REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE I RANDERS KOMMUNE REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE I RANDERS KOMMUNE Med virkning fra 1. januar 2012 Forord Lovgrundlag og omfang Randers Kommune har i medfør af Miljøbeskyttelsesloven med tilhørende

Læs mere

Forslag til: Regulativ for jord

Forslag til: Regulativ for jord Forslag til: Regulativ for jord Forslag til ændringer til gældende regulativ er vist med rød skrift Læs om: Regler for jord som er affald herunder områdeklassificering og flytning af jord Marts 2016 20

Læs mere

Jordregulativ Juli 2012

Jordregulativ Juli 2012 Jordregulativ Juli 2012 Udgiver: Ikrafttræden: Titel: Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne 1. juli 2012 www.skidt.dk Jordregulativ Side 2 af 15 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 4 2 Lovgrundlag... 5

Læs mere