Rapport om Halmtorvet 17

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport om Halmtorvet 17"

Transkript

1 Rapport om Halmtorvet 17 Indretning til stofindtagelsesrum og Det sociale Hus Københavns Ejendomme juni 2012 Sagsnr Dok.nr

2 Indholdsfortegnelse Resumé... 3 Kapacitet... 3 Årlige lejeudgifter... 4 Beskrivelse af området... 4 Beskrivelse af bygningen... 4 Bygningens indretning... 4 Halmtorvet 17 forlokalet... 5 Slagtehusgade 4 baglokalet... 5 Bygningens konstruktion... 5 Tekniske installationer... 5 Historik... 6 Anvendelse... 6 Planforhold... 6 Kommuneplan... 6 Lokalplan... 6 Øvrige kommunale beslutninger... 7 Lejeforhold... 8 Miljøforhold... 8 Ammoniakanlæg i Kødbyen... 8 Jordforurening... 9 Egnethed til formålet... 9 Byggeteknisk... 9 Andre lejere... 9 Udearealer... 9 Tidshorisonter... 9 Rådighed over lejemålet... 9 Planperiode... 9 Tidspunkt for ibrugtagning af Halmtorvet

3 Resumé Forhold som taler for anvendelse af Halmtorvet 17 til stofindtagelsesrum og Det sociale Hus: 1) Bygningen er kommunalt ejet. 2) Bygningen er tom. 3) Halmtorvet 17 opfylder de arealmæssige krav i byggeprogrammet, herunder etablering af 12 stationer. Forhold som taler imod anvendelse af Halmtorvet 17 til stofindtagelsesrum og Det sociale Hus: 1) Bygningens stand og indretning medfører store omkostninger til indretning af stofindtagelsesrum mv. 2) Det er ikke muligt at etablere udearealer ved bygningen. 3) Bygningen ligger ved siden af eksisterende lejemål. 4) Bygningen forudsættes nedrevet eller solgt i strategien for Kødbyen. 5) En byggetilladelse for ombygning kan tidligst behandles i sommeren 2013, idet der skal gennemføres tekniske ændringer af ammoniakanlægget i Kødbyen for at nedbringe risikoen på et acceptabelt niveau. 6) Anvendelsen af Halmtorvet 15 til offentlig institution kræver Teknik- og Miljøudvalgets og Borgerrepræsentationens godkendelse af et tillæg til lokalplanen. 7) Bygningen kan tidligst tages i brug til stofindtagelsesrum og Det sociale Hus omkring år 2016 og senest omkring år 2017 under en række forudsætninger. Kapacitet Halmtorvet 17 er forrummet til lejemålet Slagtehusgade 4, der består af to lagerhaller med en senere overdækning. Bygningen rummer fysisk mulighed for etablering af stofindtagelsesrum og Det sociale Hus. Bygningen er opmålt i 2012 med følgende arealer: Areal i m2 Halmtorvet 17 Slagtehusgade 4 Total Forrum 503 Kontor i forrum 132 Stor hal 1553 Læsseareal inkl. ramper 123 Kølerum 78 Fællesareal ekskl. vindfang 25 Gårdareal 78 Frostrum 376 Kantine inkl. toilet 75 Lager sal kontor sal teknikrum 26 Total En del af den store hal indgår ikke i projektet for stofindtagelsesrum, men er pga. adgangs- og lysforhold svært genudlejelig. I det omfang, at både Halmtorvet 17 og Slagtehusgade 4 indgår i projektet, lægger Københavns Ejendomme som udgangspunkt til grund, at Socialforvaltningen lejer begge lejemål. En mindre del af Slagtehusgade 4 kan måske udlejes som lager til reduceret leje. 3

4 Årlige lejeudgifter Den årlige kommunale standardleje for Halmtorvet 17 udgør i 2012-tal: Lejemål Halmtorvet 17 Slagtehusgade 4 Total Kommunal standardleje Ca. 0,61 mio. kr. Ca. 2,40 mio. kr. Ca. 3,01 mio. kr. De årlige udgifter til opvarmning anslås for Halmtorvet 17 til ca til kr. og for Slagtehusgade 4 til ca kr. til kr. Hvis hele bygningen opvarmes udgør de årlige omkostninger til opvarmning ca til kr. Det er lagt til grund, at udgifterne til varme pr. m2 udgør kr. pr. m2. i 2012-tal, og at alle faste bygningsarealer er opvarmet. Udgifter til el og vand afhænger af forbruget. Københavns Ejendomme forudsætter, at Socialforvaltningen betaler standardleje under ombygningen. Beskrivelse af området Halmtorvet har i de seneste 15 år gennemgået en udvikling fra et nedslidt område til en attraktiv plads med caféer og byliv. Siden 2007 er Kødbyen blevet udviklet fra et lukket område for fødevareerhverv til en åben bydel med caféer, restauranter, gallerier og kreative kontorer og aktiviteter. Ejendommen Halmtorvet 17/Slagtehusgade 4 ligger ud til Halmtorvet ved indgangen til Den Grå Kødby, som i dag er lukket med porte efter kl. 18 efter ønske af fødevareerhvervene for at mindske kriminalitet og prostitution i området. Tanken er dog at etablere åbne forbindelser mellem DGI-byen og byudviklingsområdet i Skelbækgade. Til venstre for Halmtorvet 17 ligger Halmtorvet 15, der er udlejet som fødevarelager til Fullhouse A/S. Til højre for Halmtorvet 17 ligger BioMio, der er Danmarks største økologiske restaurant. Bag bygningen ligger en kontorejendom i 3 etager, der tidligere fungerede som kontor for lagerfunktionerne i Halmtorvet 17/Slagtehusgade 4. Bygningen er i dag udlejet til CPHPOST ApS stuen, som udgiver en engelsksproget avis, reklamebureauet Liquid Minds ApS på 1. sal og filmselskaberne Electric Parc ApS og Picture This Film på 2. sal. Beskrivelse af bygningen Bygningens indretning Ifølge BBR-registret udgør Halmtorvet 17 i alt m2. Bygningen er opført i 1889 af mursten med tag af fibercement, herunder asbest. Der er fjernvarme i kontor- og kantinedelen, mens resten af bygningen er uopvarmet. Goritas har i 2006 undersøgt tagkonstruktionen i Slagtehusgade 4 og konstateret råd, gul tømmersvamp og hvid tømmersvamp i overkanten af gennemgående remme under skotrenderne pga. utætheder i taget. Der blev også konstateret asbest i et spærfag i taget. Skaderne er ikke udbedret. 4

5 Eftersom bygningen har været anvendt til lager for bl.a. kølevarer, er membranen i taget placeret med henblik på at holde kulde inde og varme ude. Såfremt bygningen skal opvarmes, skal der træffes forholdsregler for at undgå skimmelsvamp i tagkonstruktionen. En mulig løsning kan muligvis være ventilering af tagkonstruktionen eller en ombygning af taget. Københavns Ejendomme havde i 2007 planlagt en gennemgribende tagrenovering til ca. 11 mio. kr., som blev opgivet pga. planer om at etablere billige boliger på grunden, hvilket medførte, at bygningen skulle nedrives. I 2009 var der planer om etablering af en markedshal i bygningen. Et overslag på klargøring af bygningen til formålet blev anslået til ca. 6,94 mio. kr. Halmtorvet 17 forlokalet Facaden ud til Halmtorvet består af to symmetriske murstensbygninger bygninger med en nedgravet aflæsningsrampe i midten. Adgang til forlokalet sker via to store rulleporte og to mindre døre. Der er endvidere adgang fra læsserampen på siden af bygningen. Loftet i forhallen bæres af 6 søjler af støbejern. Da lokalet har været anvendt til modtagelse af kølevarer, er vægge og lofter beklædt med isolerende vægge. I loftet sidder to køleelementer. En mindre bygningsdel i to etager ud til Halmtorvet indeholder kontorer og et toilet med bad. Adgangen til baglokalerne sker via tre døre ophængt i skinner. Gipsvæggen ind til baglokalet er delvist ødelagt ved gulvet. Slagtehusgade 4 baglokalet Baglokalet indeholder et stort lagerrum med jernsøjler. Tagkonstruktionen af træ er visse steder forstærket med jernprofiler, idet nogle søjler er fjernet for at give mere gulvplads. Ved siden af bygningen ligger en nyere læsserampe med to garageporte og rulleporte. Ved siden af det store lagerlokale ligger henholdsvis et køle- og fryserum uden vinduer bestående af isolerede kølevægge. Bagerst i lokalet ligger en kantine med to toiletter. En trappe går til 1. sal, hvor der er et mindre rum med laminatgulv samt et ventilationsrum. Ud til Slagtehusgade ligger et garagelignende lagerrum med rulleport samt et lille udendørs gårdareal. Bygningens konstruktion Ejendommen Halmtorvet 17 er opført i 1889 til fødevareformål. Bygningen er ifølge Kulturstyrelsens SAVEregistrering bevaringsværdig i kategori 3. Det betyder, at Center for Bydesign skal godkende en ombygning/nedrivning af bygningen. Bygningen er opbygget af etagehøje betonelementer samt tagpap med taghældning. Væggene i baglokalet består fortrinsvis af uisolerede porte, som ikke kan genanvendes ved en ombygning. Tekniske installationer Kølerummene i bygningen forsynes med brine, som er en saltvandsopløsning. El-hovedtavlen sidder placeret i nabolejemålet i stuen. Der er endvidere en brandalarm (ABA), som formentlig ikke opfylder de gældende krav. Ventilationsrummet på 1. sal indeholder et ventilationsanlæg, der også forsyner nabolejemålet. Fjernvarmeanlæg skal opfylde energikrav 2015, jf. Miljø i byggeri og Anlæg. 5

6 Historik Anvendelse Bygningen var i perioden 1. januar 1994 til 1. juli 2008 udlejet til Inco som lager for fødevarer med køl og frostrum og tilhørende kontor- og personalefaciliteter i stueetagen. Den 1. november 2009 blev stueetagen I Slagtehusgade 4 (bygning 52) udlejet til kontor for CPHPOST ApS. Bygningen har tidligere fungeret som fragtcentral med parkering af lastbiler og inden dette til diverse slagterivirksomhed. Planforhold Kommuneplan Ejendommen Halmtorvet 17/Slagtehusgade 4 er i kommuneplan 2009 udlagt til blandet erhverv (E0- område), med særlig fokus på etablering af kreative vækstmiljøer, som f.eks. grafikere, designere, kunsthåndværkere, IT-virksomheder o.l. E-områderne må ifølge kommuneplanen anvendes til lettere industri-, værksteds-, håndværks-, lager-, engros- og transportvirksomhed med dertil hørende administration og lignende samt til serviceerhverv, såsom administration, liberale erhverv, erhvervs- og fritidsundervisning samt andre virksomheder, der naturligt kan indpasses i området. Endvidere kan der tillades virksomheder af offentlig/almen karakter, såsom tekniske anlæg samt institutioner og andre sociale, uddannelsesmæssige og kulturelle servicefunktioner, der er forenelige med anvendelsen til blandet erhverv. Center for Byudvikling vurderer, at der kan etableres stofindtagelsesrum i Halmtorvet 17/Slagtehusgade 4 inden for E0 rammen i kommuneplanen med undtagelse af overnatning. Tilstedeværelsen af ammoniakanlægget i Kødbyen medfører, at der ikke må placeres aktiviteter med overnatning, herunder boliger i bygningen. Hvis ammoniakanlægget ikke var der, kunne én boligfunktion placeres i tilknytning til institutionen. I E0-områder kan der indrettes én boligfunktion i tilknytning til den enkelte virksomhed. Boligandelen må ikke overstige 40 procent af virksomhedens areal. Overnatning i Halmtorvet 17/Slagtehusgade 4 kræver en ændring af kommuneplanen, som skal godkendes af BR, hvilket tager ca måneder. Ifølge kommuneplan 2009 er den maksimale bebyggelsesprocent for området er 60 %. Det bebyggede areal i Den Hvide og Grå Kødby udgør ifølge BBR-registret i alt m2, mens grundarealet udgør m2. Den aktuelle bebyggelsesprocent er således ca. 46,1 %. Med forbehold for oplysningerne i BBR kan der således tilbygges yderligere ca m2 på de arealer, som ikke er omfattet af fredningen, hvilket bl.a. omfatter Halmtorvet 17/Slagtehusgade 4. Lokalplan Ejendommen Halmtorvet 17 er omfattet af lokalplan nr. 262 for Den Brune Kødby. Lokalplanen er opdelt i 2 områder med forskellige anvendelsesmuligheder. Område II, som Halmtorvet 17 ligger i, fastlægges til lettere industri-, håndværks-, lager- og engrosvirksomhed med dertil hørende administration og lignende. Endvidere kan der tilladelse virksomheder af offentlig/almennyttig karakter, såsom tekniske anlæg og institutioner, der er forenelig med anvendelsen til erhverv. Der må ikke udøves virksomhed, som i mere end ubetydelig grad kan medføre forurening. Bygningen må endvidere anvendes til etablering af dagligvarehan- 6

7 del. Der skal udarbejdes et tillæg til lokalplanen, (og kommuneplanen), idet bygningen er udlagt til lager, erhverv og i tillæg til lokalplanen også til supermarked (E-område) i kommuneplanen, hvilket tager ca måneder. Slagtehusgade 4 er kun delvist omfattet af lokalplan nr. 262 for Den Brune Kødby. Den resterende del af bygningen er pt. ikke omfattet af en lokalplan, men bliver omfattet af en kommende lokalplan for Den Hvide Kødby. Nedrivning af bygningen Halmtorvet 17 helt eller delvist må ikke ske uden Bygge- og Teknikudvalgets særlige tilladelse. Øvrige kommunale beslutninger Borgerrepræsentationen har truffet to væsentlige beslutninger i 2005 og 2011 vedr. udviklingen af Kødbyen: 1. BR 47/05 Borgerrepræsentationen beslutter at udvikle Den Hvide og Grå Kødby til hjemsted for kreative erhverv og fødevareerhverv. Beslutningen danner grundlag for efterfølgende beslutninger om udvikling af Kødbyen i Borgerrepræsentationen og Kultur- og Fritidsudvalget Borgerrepræsentationen fastlægger i september 2011 strategien for Kødbyen til kød og kreativitet, herunder salg af hjørnegrundene som økonomisk grundlag for selskab/fond, der skal drive Kødbyen fra Det bliver besluttet At udviklingen af hjørnegrundene (Skelbækgade/Ingerslevsgade og Halmtorvet) skal ske med respekt for det eksisterende fredede byggeri under hensyn til Kødbyens autencitet, egenart og den fredede arkitektur. En ændring af strategien har betydning for mulighederne for at realisere planerne om at etablere et kommunalt ejet selskab, der skal drive og udvikle Den Hvide og Grå Kødby. Selskabets økonomi er baseret på indtægter fra salg af to hjørnegrunde i Kødbyen, hvoraf Halmtorvet 15 og 17 ligger på den ene grund. Anvendelse af Halmtorvet 17 til stofindtagelsesrum forudsætter således Borgerrepræsentationens godkendelse, idet den besluttede strategi for Kødbyen ændres, bl.a. fordi en af hjørnegrundene ikke længere kan sælges. En kommune må i henhold til kommunalfuldmagtens regler ikke drive erhvervsvirksomhed uden særskilt hjemmel, mens det er tilladt at sælge biydelser og overskudskapacitet. Som udgangspunkt er erhvervsudlejningen i Kødbyen ikke en kommunal opgave, og kommunen skal derfor principielt afhænde Kødbyen. Det er dog tilladt kommunen at beholde Kødbyen, hvis den tjener en lovlig kommunal opgave. Det beror bl.a. på en konkret vurdering af, hvor stor en andel af kommunal virksomhed der skal til, for at muliggøre fortsat kommunalt ejerskab af Kødbyen. Det er ligeledes tilladt kommunen at afvente en gunstig salgspris. Kommunalfuldmagtens regler er bl.a. baggrunden for kommunens planer om at afhænde Kødbyen til et kommunalt ejet selskab, der kan påvirke udviklingen af Kødbyen. 7

8 Lejeforhold Halmtorvet 17 er tom, mens ca. 250 m2 af Slagtehusgade 4 er udlejet midlertidigt til lager, idet lejeren afventer muligheden for at leje andre lokaler i Kødbyen pga. risikovurderingen af ammoniakanlægget. Den midlertidige lejekontrakt kan opsiges med ca. 3 måneders varsel. En mindre del af Slagtehusgade 4 kan måske udlejes som lager til reduceret leje, men det vanskeliggøres bl.a. af dårlige lys- og adgangsforhold. Miljøforhold Ammoniakanlæg i Kødbyen Virksomhederne i Kødbyen har siden starten i 1934 været forsynet med kulde fra et centralt køleanlæg, som drives med ammoniak. Siden 2010 har både centrale og decentrale ammoniakanlæg skulle miljøgodkendes. Processen har været i gang siden april Center for Miljø har den 21. juni 2012 givet et påbud til Københavns Ejendomme om at undersøge mulighederne for at forbedre sikkerhedsniveauet i Den Hvide Kødby. Ved ændring/ombygning af et lejemål skal der søges byggetilladelse for at sikre, at lejemål lever op til de gældende myndighedskrav. Ved modtagelsen af en ansøgning om byggetilladelse skal Center for Byggeri sikre, at der ikke er noget til hinder for, at der udstedes en byggetilladelse. Center for Miljø har vurderet, at der ikke må udstedes byggetilladelser i Kødbyen før at risikoforholdene omkring ammoniakanlægget i Kødbyen er nedbragt til et acceptabelt niveau. Kødbyens Maskincentral har den 22. juni 2012 afleveret et sikkerhedsdokument til Center for Miljø, som forventes at kunne godkende det primo august COWI har vurderet, at sikkerheden i Kødbyen ikke kan nedbringes til et acceptabelt niveau, før en række tekniske ændringer er gennemført. Der arbejdes pt. med 2 scenarier for en løsning: Løsning: Tiltag Økonomi Udfordringer A B Det centrale ammoniakanlæg ændres ved at ammoniakken trækkes tilbage til tunnellerne + andre tekniske løsninger Det centrale ammoniakanlæg lukkes. Decentrale anlæg etableres hos lejerne Tocifret millionbeløb Omkostninger ikke kendte Forudsætter bevilling ved budgetforhandlingerne september 2012 samt Kulturstyrelsens godkendelse af de fysiske ændringer Forudsætter bevilling ved budgetforhandlingerne 2012 samt Kulturstyrelsens godkendelse af installationer på tage Overnatning mulig? Ja, når løsning er implementeret Ja, men afhænger af risiko ved evt. lokale ammoniakanlæg Tid Medio Medio Da omkostningerne til ændringerne minimum udgør et tocifret millionbeløb, må Københavns Ejendomme søge om midler ved budgetforhandlingerne i september/oktober Herefter udmøntes midlerne i 2013, 8

9 hvorefter opgaven skal i udbud og sikkerheden skal godkendes. Udlejningen og behandlingen af byggetilladelser i Kødbyen kan formentlig tidligst genoptages omkring sommeren 2013, mens dele af Kødbyen sandsynligvis først kan udlejes i fuldt omfang i Prioriteringen af, hvor der kan udlejes først i Kødbyen, afhænger af tekniske og juridiske vurderinger. Jordforurening Kødbyen ligger på en tidligere gasværksgrund, som er registreret på vidensniveau 2. Det betyder, at der er konkret viden om, at der på arealet er en jord- og eller grundvandsforurening, der kan have skadelig virkning på mennesker og miljø. Tidligere undersøgelser har bl.a. vist forekomster af tjære og cyanid. Center for Miljø har den 21. maj 2012 vurderet, at man ved etablering af et stofindtagelsesrum i Halmtorvet 17 ikke vil stille krav om undersøgelser for jordforurening i medfør at jordforureningslovens 8. Egnethed til formålet Byggeteknisk Bygningen er på grund af sin størrelse egnet til indretning af stofindtagelsesrum med tilhørende funktioner med undtagelse af overnatning. Tagkonstruktionen skal dog efterses for svamp, ligesom kølerumsvæggene skal fjernes af brandhensyn. Der er konstateret skimmelsvamp på murværk bag en kølerumsvæg i Halmtorvet 17, som skal fjernes i forbindelse med en ombygning. Andre lejere Halmtorvet 17 ligger umiddelbart ved siden af restauranten BioMio, og CPHPOST i baglokalet. Det må forventes, at brugerne i perioder vil opholde sig udenfor Halmtorvet 17, hvilket kan medføre gener for de andre lejere. Evt. gener kan måske mindskes ved at en hovedindgang etableres via den eksisterende læsserampe langs med bygningen. Udearealer Der pt. ikke udearealer tilknyttet Halmtorvet 17, som er omgivet af færdselsarealer på alle sider. Der kan evt. etableres et mindre uderum på læsserampen eller på gårdarealet, som dog deles med nabolejemålet CPHPOST. Tidshorisonter Rådighed over lejemålet Lejemålet er ledigt. Planperiode Ændring af kommuneplanen med henblik på overnatning skal godkendes af BR og tager ca måneder. Teknik- og Miljøudvalget skal dispensere fra lokalplanen for at muliggøre offentlige institutioner i Halmtorvet 15, hvilket tager ca. 4 uger. 9

10 Tidspunkt for ibrugtagning af Halmtorvet 17 Center for Byggeri kan først behandle en ansøgning om byggetilladelse, når Københavns Ejendomme har fået sikkerhedsgodkendt ammoniakanlægget i Kødbyen. Da en godkendelse forudsætter tekniske ændringer af anlægget, som er meget dyre, skal der først bevilges midler til at gennemføre ændringerne. Herefter skal opgaven i udbud og anlægget skal godkendes af miljømyndigheden. Der kan formentlig først byggesagsbehandles i Kødbyen igen tidligst omkring sommeren De tekniske ændringer af ammoniakanlægget forventes gennemført i perioden , hvor de højest prioriterede områder søges godkendt først. De ovennævnte tidspunkter afhænger af politisk godkendelse af de nødvendige midler afsættes til at nedbringe risikoen på et niveau, som kan accepteres af Center for Miljø. Anvendelse af Halmtorvet 17/Slagtehusgade 4 til stofindtagelsesrum med sociale funktioner undtaget overnatning kan ske uden dispensation fra lokalplan nr. 262 for Den Brune Kødby. Tidspunktet for ibrugtagning af Halmtorvet 17 afhænger bl.a. af, om der skal være overnatning i bygningen: Halmtorvet 17 - aktivitet Ingen overnatning i Halmtorvet 17 Overnatning i Halmtorvet 17 Frigørelse af lejemålet Ca. 3 måneder. Ca. 3 måneder. Frigørelse af område i Kødbyen Ca Ca Byggesagsbehandling Tidligst sommer Tidligst sommer Tillæg til kommuneplan Nej, muligt i gældende kommuneplan. Ja, tager ca måneder. Tillæg til lokalplan Ja, som følge af ændret anvendelse Ja, tager ca måneder. fra detailhandel m.m. til institution. En ændring af lokalplanen tager ca måneder. Projekt- og byggeperiode Ca. 18 måneder. Ca. 18 måneder. Tidligste tidspunkt for ibrugtagning Ca. år Ca. år Visse forhold kan ske sideløbende, bl.a. ændring af lokalplan og kommuneplan, mens andre er indbyrdes afhængige. Forudsætninger: SOF bevilges penge til etableringen af stofindtagelsesrum og Det sociale Hus. TMU og BR godkender et tillæg til lokalplanen. ØU godkender en ændret strategi for Kødbyen. ØU godkender en ændring af kommuneplanen, så overnatning bliver mulig. BR afsætter midler til at nedsætte risikoen ved ammoniakanlægget i 2012 til udmøntning i Risikoen fra ammoniakanlægget i Kødbyen er nedbragt/fjernet tilstrækkeligt til at Center for Miljø kan godkende anvendelsen. Byggesagsbehandlingen kan genoptages. Den beregnede byggeperiode holder. 10

Rapport om Halmtorvet 15

Rapport om Halmtorvet 15 Rapport om Halmtorvet 15 Indretning til stofindtagelsesrum og Det sociale Hus Københavns Ejendomme juni 2012 Sagsnr. 2011-175669 Dok.nr. 2012-473074 Indholdsfortegnelse Resumé... 3 Kapacitet... 3 Årlige

Læs mere

FORELØBIG PRÆSENTATION AF (OPRINDELIG) BEBOELSESEJENDOM (SENEST ANVENDT TIL KONTORERHVERV) TIL SALG

FORELØBIG PRÆSENTATION AF (OPRINDELIG) BEBOELSESEJENDOM (SENEST ANVENDT TIL KONTORERHVERV) TIL SALG FORELØBIG PRÆSENTATION AF (OPRINDELIG) BEBOELSESEJENDOM (SENEST ANVENDT TIL KONTORERHVERV) TIL SALG PEDER SKRAMS GADE 8 Ejendomsmæglerfirmaet Leif Olsen A/S Nikolaj Plads 30 DK 1067 København K Reg.nr.

Læs mere

TIL SALG FØLAGER 5 2500 VALBY

TIL SALG FØLAGER 5 2500 VALBY TIL SALG FØLAGER 5 2500 VALBY 2 MATR. NR.: Matr. nr. 9 a, Valby, København. ADRESSE: Følager 5, 2500 Valby. GRUNDAREAL: Grundarealet udgør aktuelt 18.093 m², heraf vej 0 m². Efter gennemførsel af magelæg

Læs mere

Carl Jacobsens Vej 16-20, 2500 Valby. Kapselfabrikken MANAGEMENT & UDLEJNING. DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk

Carl Jacobsens Vej 16-20, 2500 Valby. Kapselfabrikken MANAGEMENT & UDLEJNING. DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk Kapselfabrikken MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk Denne rustikke ejendom udsender, med sine store sprossede panoramavinduer, højloftede lokaler og udvendige elevatorafsnit,

Læs mere

Udlejningsprospekt Kulturelt udbud. Halmtorvet 9A og 9E (PH Cafeen)

Udlejningsprospekt Kulturelt udbud. Halmtorvet 9A og 9E (PH Cafeen) Udlejningsprospekt Kulturelt udbud Halmtorvet 9A og 9E (PH Cafeen) Lejemålet Attraktiv café i Den Brune Kødby udbydes til leje af Københavns Ejendomme pr. 1. april 2013. Lejemålet Halmtorvet 9A og 9E (PH

Læs mere

TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014.

TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014. TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014. HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG? Kommuneplantillæg Kommuneplanen indeholder en hovedstruktur for den

Læs mere

Bilag nr. 2 FAKTA Forslag til lokalplan med kommuneplantillæg for Den Hvide Kødby (herunder Den Grå Kødby)

Bilag nr. 2 FAKTA Forslag til lokalplan med kommuneplantillæg for Den Hvide Kødby (herunder Den Grå Kødby) Bilag nr. 2 FAKTA Forslag til lokalplan med kommuneplantillæg for Den Hvide Kødby (herunder Den Grå Kødby) Bydel: Vesterbro Beliggenhed/adresse: Halmtorvet, Skelbækgade, Ingerslevgade II samt det meste

Læs mere

Enestående Ejendom i Bredgade, tæt ved Kongens Nytorv Bredgade 14 1260 København K

Enestående Ejendom i Bredgade, tæt ved Kongens Nytorv Bredgade 14 1260 København K JAKOB KRISTENSEN E JE N DO M S AD M I NI ST R AT IO N Enestående Ejendom i Bredgade, tæt ved Kongens Nytorv Bredgade 14 1260 København K Samlet etage areal Afkast 1. år Hæftelser til overtagelse Pris ved

Læs mere

carl jacobsens vej tillæg nr. 1

carl jacobsens vej tillæg nr. 1 carl jacobsens vej tillæg nr. 1 Lokalplan nr. 73 med tillæg nr. 1 Lokalplan nr. 73 Carl Jacobsens Vej er bekendtgjort den 26. marts 1985. Borgerrepræsentationen har den 13. november 2014 vedtaget tillæg

Læs mere

Velbeliggende byejendom i Faaborg

Velbeliggende byejendom i Faaborg Salgsopstilling Velbeliggende byejendom i Faaborg Sag 7069-8 Østergade 22, 5600 Faaborg Domicil til liberalt erhverv Evt. indretning af lejlighed på 1. sal og 2.sal Kontantpris kr. 1.825.000 Etageareal

Læs mere

Pavillonløsning A Pavillonløsning B Pavillonløsning C Eksisterende bygning (D) Bus (E) Kvægtorvet (pladsen foran Øksnehallen)

Pavillonløsning A Pavillonløsning B Pavillonløsning C Eksisterende bygning (D) Bus (E) Kvægtorvet (pladsen foran Øksnehallen) Vurdering af midlertidige modeller for etablering af stofindtagelsesrum på Placering Kvægtorvet (pladsen foran Øksnehallen) Kapacitet Hvis tilladelser indhentes fra Kulturstyrelsen og Teknik- og Miljøforvaltningen,

Læs mere

Forslag om flytning af Sundhedsrum og værested

Forslag om flytning af Sundhedsrum og værested 23. 11. 2009 Forslag om flytning af Sundhedsrum og værested MEDLEMSFORSLAG til Socialudvalgets møde den 25. november 2009 Sagsnr. 2009-161888 Dokumentnr. 2009-708693 Sagsbehandler Tune Møller Margrethe

Læs mere

Bilag 4: Notat om midlertidige anvendelser. Sagsnr

Bilag 4: Notat om midlertidige anvendelser. Sagsnr KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Bilag 4: Notat om midlertidige anvendelser I forbindelse med vedtagelsen af Forslag til Kommuneplan 2015 besluttede Borgerrepræsentationen,

Læs mere

NYHEDSBREV TIL KØDBYENS LEJERE

NYHEDSBREV TIL KØDBYENS LEJERE NYHEDSBREV TIL KØDBYENS LEJERE 04. juli 2013 NYHEDSBREV TIL KØDBYENS LEJERE Orientering til lejerne og Kødbyforeningen om status på ombygningen af det centrale køleanlæg i Kødbyen. Der har været afholdt

Læs mere

Fuldt udlejet produktionsejendom sælges

Fuldt udlejet produktionsejendom sælges Fuldt udlejet produktionsejendom sælges Sag 16243 FINLANDSVEJ 12A, 6100 HADERSLEV Salgspris kontant: 16.350.000 kr. Bruttoleje: 1.407.127 kr. Startforrentning v. kontant handel ca. 8,75% Erhvervsareal

Læs mere

Salgsprospekt. Domicilejendommen. Lillelundvej 10A, 7400 Herning. Velbeliggende ejendom med mange anvendelsesmuligheder.

Salgsprospekt. Domicilejendommen. Lillelundvej 10A, 7400 Herning. Velbeliggende ejendom med mange anvendelsesmuligheder. Salgsprospekt Domicilejendommen Lillelundvej 10A, 7400 Herning Salgspris kontant: Velbeliggende ejendom med mange anvendelsesmuligheder. 1.750.000,- kr. Bruttoetageareal i h.t. BBR: 612 m² Grundareal i

Læs mere

Markante nyopførte lagerejendomme med administration ved afkørsel 58 Middelfart

Markante nyopførte lagerejendomme med administration ved afkørsel 58 Middelfart Markante nyopførte lagerejendomme med administration ved afkørsel 58 Middelfart Industribygninger med kombineret lager, administration og velfærdsområde. projektudvikling: arkitekt: ejendomsmægler: Industribygninger

Læs mere

Salgsprospekt. Investeringsejendommen. Bredgade 13, 7470 Karup. Blandet bolig- og erhvervsejendom centralt beliggende i Karup.

Salgsprospekt. Investeringsejendommen. Bredgade 13, 7470 Karup. Blandet bolig- og erhvervsejendom centralt beliggende i Karup. Salgsprospekt Investeringsejendommen Bredgade 13, 7470 Karup Salgspris kontant: Blandet bolig- og erhvervsejendom centralt beliggende i Karup. 2.200.000 kr. Bruttoleje (Fuldt udlejet): 230.356 kr. Bruttoleje

Læs mere

carl jacobsens vej tillæg nr. 1

carl jacobsens vej tillæg nr. 1 carl jacobsens vej tillæg nr. 1 Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 73 Borgerrepræsentationen har den 8. maj 2014 vedtaget forslag tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 73 Carl Jacobsens Vej. Lokalplanområdet

Læs mere

Salgsprospekt. vedrørende butiksejendommen. Lind Hovedgade 21, 7400 Herning. Velbeliggende, synlige tidligere dagligvarebutik med parkeringspladser

Salgsprospekt. vedrørende butiksejendommen. Lind Hovedgade 21, 7400 Herning. Velbeliggende, synlige tidligere dagligvarebutik med parkeringspladser Salgsprospekt vedrørende butiksejendommen Lind Hovedgade 21, 7400 Herning Velbeliggende, synlige tidligere dagligvarebutik med parkeringspladser Salgspris kontant: 4.200.000,- kr. Bruttoetageareal, inkl.

Læs mere

LEJEOPSTILLING FOR LEJEMÅLET

LEJEOPSTILLING FOR LEJEMÅLET LEJEOPSTILLING FOR LEJEMÅLET Nytorv 2, 6000 Kolding Lejemålet Nytorv 2 6000 Kolding Sagsnr. 20-373 Store velindrettede lejemål Central beliggenhed Flot bygning 2 Indhold Præsentation...................................

Læs mere

Salgsprospekt. for udviklingsejendommen. Tjørring Hovedgade 54, 7400 Herning. Velbeliggende ejendom i Tjørring Hovedgade

Salgsprospekt. for udviklingsejendommen. Tjørring Hovedgade 54, 7400 Herning. Velbeliggende ejendom i Tjørring Hovedgade Salgsprospekt for udviklingsejendommen Tjørring Hovedgade 54, 7400 Herning Salgspris kontant: Velbeliggende ejendom i Tjørring Hovedgade 1.800.000 kr. Bruttoetageareal i h.t. BBR: 720 m² Grundareal i h.t.

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Baldersbuen 57, 2640 Hedehusene

Lejeopstilling for lejemålet Baldersbuen 57, 2640 Hedehusene Lejeopstilling for lejemålet Baldersbuen 57, 2640 Hedehusene Lejemålet Baldersbuen 57 2640 Hedehusene Sagsnr. 7-21.595 Produktionsejendom med tilhørende kontorer God placering i udbygget erhvervsområde

Læs mere

Salgsprospekt. Ejendomsselskabet af 6.8.2013 ApS. Tjørring Hovedgade 33, 7400 Herning

Salgsprospekt. Ejendomsselskabet af 6.8.2013 ApS. Tjørring Hovedgade 33, 7400 Herning Salgsprospekt Ejendomsselskabet af 6.8.2013 ApS Tjørring Hovedgade 33, 7400 Herning Nyopført synlig domicilejendom sælges i bestående ejendomsselskab. Salgspris kontant: 1.995.000 kr. Bruttoetageareal

Læs mere

SALGSPROSPEKT. Egevej 2, 6200 Aabenraa Sag 96043902013. Synlig og central udlejningsejendom

SALGSPROSPEKT. Egevej 2, 6200 Aabenraa Sag 96043902013. Synlig og central udlejningsejendom SALGSPROSPEKT Synlig og central udlejningsejendom Egevej 2, 6200 Aabenraa Sag 96043902013 Opdelt i 4 lejemål - fuldt udlejet. kr. 11.000.000 kontant Fremvisning og yderligere information Kontakt Evald

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Esplanaden 46, 1. sal, 1263 København K

Lejeopstilling for lejemålet Esplanaden 46, 1. sal, 1263 København K Lejeopstilling for lejemålet Esplanaden 46, 1. sal, 1263 København K Lejemålet Esplanaden 46, 1. sal 1263 København K Sagsnr. 1022-2 Charme, stil og kvalitet samles i disse attraktive lokaler på Esplanaden

Læs mere

Lejeopstilling for ejendommen Nyropsgade 14, 1602 København V

Lejeopstilling for ejendommen Nyropsgade 14, 1602 København V Lejeopstilling for ejendommen Nyropsgade 14, 1602 København V Lejeopstilling for ejendommen Nyropsgade 14 1602 København V Sagsnr. 7-20.865 Rationel og fleksibel indrettet kontorejendom med elevator Attraktiv

Læs mere

Status for kommunale grunde reserveret til billige boliger

Status for kommunale grunde reserveret til billige boliger KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Til ØU Status for kommunale grunde reserveret til billige boliger Baggrund På ØU-mødet d. 2. oktober drøftedes billige boliger, og der

Læs mere

Fleksibelt lejemål til kontor, produktion og lager

Fleksibelt lejemål til kontor, produktion og lager Lejeopstilling Fleksibelt lejemål til kontor, produktion og lager Ryttermarken 4, 5700 Svendborg Ejendommens facade er nyistandsat Beliggende I erhvervsområde Kan evt. opdeles i mindre lejemål fra min.

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Ågade 9, 9000 Aalborg

Lejeopstilling for lejemålet Ågade 9, 9000 Aalborg Lejeopstilling for lejemålet Ågade 9, 9000 Aalborg Lejemålet Ågade 9 9000 Aalborg Sagsnr. 20-401-4001-2 Central beliggenhed i Aalborg centrum Gode parkeringsmuligheder mod betaling lige ved lejemålet Lejemålet

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Esplanaden 46, stuen, 1263 København K

Lejeopstilling for lejemålet Esplanaden 46, stuen, 1263 København K Lejeopstilling for lejemålet Esplanaden 46, stuen, 1263 København K Lejemålet Esplanaden 46, stuen 1263 København K Sagsnr. 7-21.426 260 m² til butik, café, restaurant eller til kontor med behov for at

Læs mere

Salgsprospekt. Produktionsejendommen. E. Christensens Vej 86 88, 7430 Ikast. Velbeliggende erhvervsejendom i den vestlige del af Ikast.

Salgsprospekt. Produktionsejendommen. E. Christensens Vej 86 88, 7430 Ikast. Velbeliggende erhvervsejendom i den vestlige del af Ikast. Salgsprospekt Produktionsejendommen E. Christensens Vej 86 88, 7430 Ikast Velbeliggende erhvervsejendom i den vestlige del af Ikast. Salgspris kontant: 5.995.000 kr. Bruttoetageareal i h.t. BBR: 3.110

Læs mere

LEJEOPSTILLING. Lager, produktion og kontor udlejes Lejemål fra 110 til 12.500 kvm. Etageareal 13.590 m 2 Leje pr. kvm. fra kr. 175,- til kr.

LEJEOPSTILLING. Lager, produktion og kontor udlejes Lejemål fra 110 til 12.500 kvm. Etageareal 13.590 m 2 Leje pr. kvm. fra kr. 175,- til kr. LEJEOPSTILLING Lager, produktion og kontor udlejes Lejemål fra 110 til 12.500 kvm. Etageareal 13.590 m 2 Leje pr. kvm. fra kr. 175,- til kr. 350,- Reskavej 2, 4220 Korsør Sag 42_02478 BESKRIVELSE AF LEJEMÅLET

Læs mere

Der opføres derefter ca m² bebyggelse på 1. og 2. sal, der indrettes til beboelse.

Der opføres derefter ca m² bebyggelse på 1. og 2. sal, der indrettes til beboelse. Teknik- og Miljøforvaltningen Høring i henhold til forvaltningsloven Københavns Kommune har modtaget en ansøgning om dels nedrivning af en del af eksisterende bebyggelse på ejendommen matrikelnr: 28 Emdrup,

Læs mere

Regulær blandet bolig- og erhvervsejendom

Regulær blandet bolig- og erhvervsejendom Regulær blandet bolig- og erhvervsejendom Sag 25352 TIL SALG Odense S - Landbrugsvej 16 Bolig på 154 m² og erhvervslokaler på 592 m² incl. indskudt dæk God beliggenhed tæt på Odense C, nyt OUH samt motorvej

Læs mere

Gladsaxe Ringvej 51A, 2720 Herlev SALGSOPSTILLING 2014

Gladsaxe Ringvej 51A, 2720 Herlev SALGSOPSTILLING 2014 Gladsaxe Ringvej 51A, 2720 Herlev SALGSOPSTILLING 2014 Side 2 Kort over ejendommen Beliggenhed Ejendommen er beliggende syd for Ringvej B3, vest for Motorringvejen og afgrænses i øvrigt af den sydvestlige

Læs mere

Produktion / Lager / Kontor

Produktion / Lager / Kontor Lejeopstilling Produktion / Lager / Kontor Sag 7658-1 Østre Havnevej 25, 5700 Svendborg Attraktiv beliggenhed på havnen Mulighed for individuel opdeling og indretning Etageareal fra 400 til 7.100 m 2 Årlig

Læs mere

Nyrenoverede kontorlokaler udlejes

Nyrenoverede kontorlokaler udlejes Nyrenoverede kontorlokaler udlejes Beliggende ved trafikeret hovedvej i Nordjylland Sag K1407-24 TIL LEJE Pandrup - Klokkestøbervej 4 (del af) Gode parkeringsmuligheder ved ejendommen Lyse og attraktive

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Læderstræde 11, 1201 København K

Lejeopstilling for lejemålet Læderstræde 11, 1201 København K Lejeopstilling for lejemålet Læderstræde 11, 1201 København K Lejemålet Læderstræde 11, 1 + 2 sal 1201 København K Sagsnr. 7-21.526 Attraktivt beliggende på gågaden i indre København. Lyst lejemål med

Læs mere

Kødbyen Ejendommen Ejerforhold: Areal: Eks. Bebyggelse: Off. vurdering: Jordforurening: KP-ramme:

Kødbyen Ejendommen Ejerforhold: Areal: Eks. Bebyggelse: Off. vurdering: Jordforurening: KP-ramme: Kødbyen Ejendommen Ejendommen - matr.nr. 374 Udenbys Vester Kvarter, København - omfatter Den Hvide og Den Grå Kødby beliggende inden for området begrænset af Halmtorvet, Kvægtorvsgade, Tietgensgade, Ingerslevsgade

Læs mere

ORIENTERING VEDRØRENDE OMBYGNING AF KONSTA- BELSKOLEN PÅ MARGRETHEHOLM

ORIENTERING VEDRØRENDE OMBYGNING AF KONSTA- BELSKOLEN PÅ MARGRETHEHOLM Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Byggeri ORIENTERING VEDRØRENDE OMBYGNING AF KONSTA- BELSKOLEN PÅ MARGRETHEHOLM Center for Byggeri har modtaget en ansøgning om tilladelse til at ombygge den tidligere

Læs mere

Salgsprospekt. Investeringsejendommen. Østergaardsallé 3 m. fl, 7490 Aulum. Restejerlejligheder

Salgsprospekt. Investeringsejendommen. Østergaardsallé 3 m. fl, 7490 Aulum. Restejerlejligheder Salgsprospekt Investeringsejendommen Østergaardsallé 3 m. fl, 7490 Aulum Restejerlejligheder 7 erhvervsejerlejligheder i nyere byggeri centralt i Aulum tæt på den kommende motorvej Salgspris kontant: 8.000.000,-

Læs mere

Om-tilbygning af ejendommen Bankvej 1, Skagen. Åben sag

Om-tilbygning af ejendommen Bankvej 1, Skagen. Åben sag Om-tilbygning af ejendommen Bankvej 1, Skagen Sagsfremstilling Bygningen er en del af et større bygningskompleks, der er opdelt i ejerlejligheder. Den seneste anvendelse har været uddannelsesinstitution

Læs mere

Bilag 1 KØBENHAVNS EJENDOMME KULTUR- OG FRITIDSFORVALTNINGEN. 14. juni 2012

Bilag 1 KØBENHAVNS EJENDOMME KULTUR- OG FRITIDSFORVALTNINGEN. 14. juni 2012 KULTUR- OG FRITIDSFORVALTNINGEN KØBENHAVNS EJENDOMME Bilag 1 14. juni 2012 NOTAT OM PRIORITERINGSPRINCIPPPER 2013 1. Indledning Nærværende notat specificerer kriterierne for udvælgelse af de vedligeholdelsesopgaver,

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Sohngårdsholmsvej 51A, 9000 Aalborg

Lejeopstilling for lejemålet Sohngårdsholmsvej 51A, 9000 Aalborg Lejeopstilling for lejemålet Sohngårdsholmsvej 51A, 9000 Aalborg Lejemålet Sohngårdsholmsvej 51A, 9000 Aalborg Sagsnr. 7-21.454 Stort lejemål med gode offentlige transportmuligheder Attraktiv placering

Læs mere

TIL SALG KONGEVEJ 85 6300 GRÅSTEN 7481 24-01-2011

TIL SALG KONGEVEJ 85 6300 GRÅSTEN 7481 24-01-2011 1 TIL SALG KONGEVEJ 85 6300 GRÅSTEN 7481 24-01-2011 2 EJENDOMMEN: Matr. nr. 454 Gråsten, Gråsten-Adsbøl BELIGGENDE: Kongevej 85 6300 Gråsten KOMMUNE: Sønderborg Kommune. ZONESTATUS: Ejendommen er beliggende

Læs mere

FIOMA Bygningsggennemgang af FIOMA den 15.10.20144. Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund

FIOMA Bygningsggennemgang af FIOMA den 15.10.20144. Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund FIOMA Bygningsggennemgang af FIOMA den 15.10.20144 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund rikssund jernstøberi j og maskinfabrik. Besigtigelsen er fooretaget

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 010

SALGSPROSPEKT Sag nr. 010 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 010 Møllegade 2A + 2B, 6280 Højer R Rødstensejendom med 2 lejligheder Pris kontant: Kr. 125.000 Anslået afkast: 17 % Etageareal: 166 m 2 Grundareal: 278 m 2 Jernbanegade

Læs mere

Trekronergade 126 A-L, 2500 Valby. Investeringsejendom kontor-/lagerlejemål Kontantpris: kr. 70.000.000,-

Trekronergade 126 A-L, 2500 Valby. Investeringsejendom kontor-/lagerlejemål Kontantpris: kr. 70.000.000,- Trekronergade 126 A-L, 2500 Valby Investeringsejendom kontor-/lagerlejemål Kontantpris: kr. 70.000.000,- EJENDOMMEN ADRESSE: Trekronergade 126 A-L 2500 Valby MATR.NR.: 535 og 536, Valby, København AREALER

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Amagertorv 24, 4. sal, 1160 København K

Lejeopstilling for lejemålet Amagertorv 24, 4. sal, 1160 København K Lejeopstilling for lejemålet Amagertorv 24, 4. sal, 1160 København K Lejemålet Amagertorv 24, 4. sal 1160 København K Sagsnr. 7-21.291 Yderst sjældent udbudt kontorlejemål i smuk ejendom i hjertet af København

Læs mere

Bilag 1: Stofindtagelsesrum - placeringer i København

Bilag 1: Stofindtagelsesrum - placeringer i København Bilag 1: Stofindtagelsesrum - placeringer i København Københavns Borgerrepræsentation ønsker at oprette stofindtagelsesrum i København, så snart lovgivning og økonomi tillader det. Når disse forudsætninger

Læs mere

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013 af FIOMA den 28.06.2013 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund jernstøberi og maskinfabrik. Besigtigelsen er foretaget ved en visuel gennemgang og der er foretaget

Læs mere

815 m 2 lager/produktion 215 m 2 kontorer Sag L3136-MB

815 m 2 lager/produktion 215 m 2 kontorer Sag L3136-MB 815 m 2 lager/produktion 215 m 2 kontorer Kuldyssen 15-17, Taastrup Side 2 af lejebeskrivelse for lokaler i Kuldyssen 15-17, Taastrup LAGER/PRODUKTIONSLOKALER MED KONTORER TIL LEJE i Kuldyssen 15-17, Taastrup

Læs mere

SALGSPROSPEKT. Sjælden og yderst præsentabel erhvervsejendom fra 1920 Istandsat i 2010, nyt tag i 2012

SALGSPROSPEKT. Sjælden og yderst præsentabel erhvervsejendom fra 1920 Istandsat i 2010, nyt tag i 2012 SALGSPROSPEKT Sjælden og yderst præsentabel erhvervsejendom fra 1920 Istandsat i 2010, nyt tag i 2012 Valbygårdsvej 33, 2500 Valby Sag 5032 Parkerings med plads til 9 biler Indeholder 2 store kontorlejemål

Læs mere

Salgsprospekt. Projektejendommen. H. N. Andersens Vej 3-5, 7400 Herning. Central beliggende boligprojektejendom i godt boligkvarter i Herning.

Salgsprospekt. Projektejendommen. H. N. Andersens Vej 3-5, 7400 Herning. Central beliggende boligprojektejendom i godt boligkvarter i Herning. Salgsprospekt Projektejendommen H. N. Andersens Vej 3-5, 7400 Herning Central beliggende boligprojektejendom i godt boligkvarter i Herning. Salgspris kontant: 6.000.000 kr. Bruttoleje: 340.383 kr. Byggeretter

Læs mere

Udlejningsprospekt. Sneppevang 5, 3400 Allerød. Øverødvej 5, 1. sal, 2840 Holte Kontakt os på 23 83 19 63 1

Udlejningsprospekt. Sneppevang 5, 3400 Allerød. Øverødvej 5, 1. sal, 2840 Holte Kontakt os på 23 83 19 63 1 Udlejningsprospekt Sneppevang 5, 3400 Allerød Øverødvej 5, 1. sal, 2840 Holte Kontakt os på 23 83 19 63 1 Lagerejendom Kontorejendom - Produktionsejendom - investeringsejendom - Delvist udlejet Ejendommen

Læs mere

Ekstraordinært referat af Økonomiudvalgets møde den 24.03.2015 kl. 16:00 i Mødelokale 3

Ekstraordinært referat af Økonomiudvalgets møde den 24.03.2015 kl. 16:00 i Mødelokale 3 Ekstraordinært referat af Økonomiudvalgets møde den 24.03.2015 kl. 16:00 i Mødelokale 3 Tilstedeværende: Flemming Christensen (C) formand Marie Stærke (A) udvalgsmedlem Mette Jorsø (V) udvalgsmedlem Niels

Læs mere

Ombygning af Otterup Geværfabrik

Ombygning af Otterup Geværfabrik Ombygning af Otterup Geværfabrik Baggrundsmateriale: Sag: 3544 Udarb: JA & SQH Kontrol: Dato: 30.05.2008 - Godk.: Rådgiver Arkitektfirmaet: CASA Arkitekter ApS Sunekær 1 5471 Søndersø Tlf. 64 89 25 26

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 230

SALGSPROSPEKT Sag nr. 230 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 230 Lillebæltsvej 40, 6715 Esbjerg N Erhvervsejendom med mange anvendelsesmuligheder Pris kontant: kr. 2.200.000 Grundareal: 3.092 m 2 Lager/produktion: 479 m 2 Kontor:

Læs mere

Salgsprospekt. Autoværksted med tilhørende tank og bolig. Østergade 30, 7480 Vildbjerg

Salgsprospekt. Autoværksted med tilhørende tank og bolig. Østergade 30, 7480 Vildbjerg Salgsprospekt Autoværksted med tilhørende tank og bolig Østergade 30, 7480 Vildbjerg Salgspris kontant: Kombineret bolig- og erhvervsejendom med værksted og tankstation. 3.250.000 kr. Bruttoetageareal

Læs mere

Kontor og lagerejendom

Kontor og lagerejendom Kontor og lagerejendom Sag 24565 TIL SALG Odense M - Klokkestøbervej 25 Beliggende i godt erhvervsområde Synlig beliggenhed Mulighed for at opdele ejendommen i 2 lejemål Kontantpris kr. 1.975.000 Etageareal

Læs mere

Til salg. Foreløbig præsentation af kontorejendom

Til salg. Foreløbig præsentation af kontorejendom Til salg Foreløbig præsentation af kontorejendom DOMMERGAARD BROGADE 3 5900 RUDKØBING Ejendomsmæglerfirmaet Leif Olsen A/S Nikolaj Plads 30 DK 1067 København K Reg.nr. 214556 CVR-nr. 17 26 04 8 Telefon

Læs mere

TIL SALG. Småhusejendom med udviklingspotentiale Esthersvej Hellerup. -- Købesum kontant kr. 9 mio. --

TIL SALG. Småhusejendom med udviklingspotentiale Esthersvej Hellerup. -- Købesum kontant kr. 9 mio. -- TIL SALG Småhusejendom med udviklingspotentiale Esthersvej 40 2900 Hellerup 336 kvm bolig 4 lejligheder 1 ledig Byggemulighed i tagetagen Stort lejestigningspotentiale Afkast 1,65 % p.a. -- Købesum kontant

Læs mere

Blandet bolig/erhverv

Blandet bolig/erhverv Salgsopstilling Blandet bolig/erhverv Sag 23627 Lundsager 32, 5540 Ullerslev Gode anvendelsesmuligheder Synlig beliggenhed på hjørnegrund Gode parkeringsmuligheder Kontantpris kr. 1.700.000 Etageareal

Læs mere

LEJEOPSTILLING FOR LEJEMÅLENE AUGUSTENBORG LANDEVEJ 7, ST., 6400 SØNDERBORG

LEJEOPSTILLING FOR LEJEMÅLENE AUGUSTENBORG LANDEVEJ 7, ST., 6400 SØNDERBORG LEJEOPSTILLING FOR LEJEMÅLENE AUGUSTENBORG LANDEVEJ 7, ST., 6400 SØNDERBORG LEJEMÅLENE Augustenborg Landevej 7, Stuen 6400 Sønderborg Sagsnr. 12-113 Markant ejendom med stor facade til Augustenborg Landevej

Læs mere

SALGSPROSPEKT Slagterivej 14, 4930 Maribo

SALGSPROSPEKT Slagterivej 14, 4930 Maribo - Hjulsporet 27 4930 Maribo Tlf. 54 78 14 00 Fax 54 78 14 01 www. syddan. dk SALGSPROSPEKT Slagterivej 14, 4930 Maribo Sag 905703 Erhvervsmæ glerfirma . Mægler: Torben Christoffersen Dato: 24. august 2015

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Bøge Alle 2, 1. sal, Ribe

Lejeopstilling for lejemålet Bøge Alle 2, 1. sal, Ribe Lejeopstilling for lejemålet Bøge Alle 2, 1. sal, Ribe Lejemålet Bøge Alle 2, 1. sal 6760 Ribe Sagsnr. 20-374-4001-6 Attraktiv placering tæt ved Ribes charmerende midtby Ejendommen er let tilgængelig med

Læs mere

Kontor/lager. Lejeopstilling. Mindre kontor med lager på Svendborg Havn Sag 7683-1. Østre Havnevej 39, portnerbygning, 5700 Svendborg

Kontor/lager. Lejeopstilling. Mindre kontor med lager på Svendborg Havn Sag 7683-1. Østre Havnevej 39, portnerbygning, 5700 Svendborg Lejeopstilling Kontor/lager Mindre kontor med lager på Svendborg Havn Sag 7683-1 Østre Havnevej 39, portnerbygning, 5700 Svendborg Etageareal 60 m 2 Årlig leje kr. 44.292 BESKRIVELSE BELIGGENHED: Adresse

Læs mere

Salgsprospekt. Skovlytoften 6, 2840 Holte. Øverødvej 5, 1. sal, 2840 Holte Kontakt os på 23 83 19 63 1

Salgsprospekt. Skovlytoften 6, 2840 Holte. Øverødvej 5, 1. sal, 2840 Holte Kontakt os på 23 83 19 63 1 Salgsprospekt Skovlytoften 6, 2840 Holte Øverødvej 5, 1. sal, 2840 Holte Kontakt os på 23 83 19 63 1 Kontorejendom - Produktionsejendom Investeringsejendom Med portnerbolig Ejendommen er i dag fuldt udlejet

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Amaliegade 16A, kld., 1256 København K

Lejeopstilling for lejemålet Amaliegade 16A, kld., 1256 København K Lejeopstilling for lejemålet Amaliegade 16A, kld., 1256 København K Lejemålet Amaliegade 16A, kld. 1256 København K Sagsnr. 7-21.570 Pænt og hyggeligt showroom/kontor Attraktiv placering nær Amalienborg

Læs mere

Attraktivt beliggende produktions-, lagerog kontorlokaler udlejes på Frederiksøen

Attraktivt beliggende produktions-, lagerog kontorlokaler udlejes på Frederiksøen Lejeopstilling Attraktivt beliggende produktions-, lagerog kontorlokaler udlejes på Frederiksøen Frederiksø 2, 5700 Svendborg Må kun udlejes til havnerelateret formål Tidsbegrænsede lejekontrakter til

Læs mere

Lejeprospekt. Kontorlokaler med udsigt. Merkurvej 302, 7400 Herning

Lejeprospekt. Kontorlokaler med udsigt. Merkurvej 302, 7400 Herning Lejeprospekt Kontorlokaler med udsigt. Merkurvej 302, 7400 Herning Kontorlokaler med udsigt, gratis parkering og stor synlighed tæt på indkøbsmuligheder Samlet areal inkl. andel af fællesareal: 250 m 2

Læs mere

LEJEOPSTILLING SLOTSGADE 16, STUE OG KLD HILLERØD

LEJEOPSTILLING SLOTSGADE 16, STUE OG KLD HILLERØD LEJEOPSTILLING SLOTSGADE 16, STUE OG KLD. 3400 HILLERØD Præsentation Lejemålet Området Lejeforhold Butikslejemål på bedste beliggenhed Super beliggenhed på den mest publikumsintensive del af gågaden Få

Læs mere

Hadsundvej 164 8930 Randers til salg

Hadsundvej 164 8930 Randers til salg Sønderlandsgade 44 7500 Holstebro Telefon: 70 11 75 00 www.difko.dk Hadsundvej 164 8930 Randers til salg 1 Hadsundvej 164 Markant lager-/administrationsejendom 19.878 m 2 Større bygningskompleks, som kan

Læs mere

Bilag 1 KØBENHAVNS EJENDOMME KULTUR- OG FRITIDSFORVALTNINGEN. Oktober 2013

Bilag 1 KØBENHAVNS EJENDOMME KULTUR- OG FRITIDSFORVALTNINGEN. Oktober 2013 KULTUR- OG FRITIDSFORVALTNINGEN KØBENHAVNS EJENDOMME Bilag 1 Oktober 2013 VEDLIGEHOLDELSESPLAN 2014 1. Indledning Vedligeholdelsesplanen specificerer kriterierne for udvælgelse af de udvendige vedligeholdelsesopgaver,

Læs mere

Salgsprospekt. Domicilejendommen. Marsvej 2, 7430 Ikast. Centralt beliggende domicil ejendom i Ikast med attraktive og spændende lokaler

Salgsprospekt. Domicilejendommen. Marsvej 2, 7430 Ikast. Centralt beliggende domicil ejendom i Ikast med attraktive og spændende lokaler Salgsprospekt Domicilejendommen Marsvej 2, 7430 Ikast Centralt beliggende domicil ejendom i Ikast med attraktive og spændende lokaler Salgspris kontant: 3.400.000 kr. Bruttoetageareal i h.t. BBR: 590 m²

Læs mere

Attraktive kontorlokaler med en god beliggenhed. Agerhatten 16 A. 182 m² kontor Odense SØ

Attraktive kontorlokaler med en god beliggenhed. Agerhatten 16 A. 182 m² kontor Odense SØ Attraktive kontorlokaler med en god beliggenhed 182 m² kontor Agerhatten 16 A 5220 Odense SØ Indholdsfortegnelse Beskrivelse af lejemålet 3 Data på lejemålet 3 Lejevilkår 4 Supplerende oplysninger 5 Henvendelser

Læs mere

Flot domicil - eller kontor fra 394 m²

Flot domicil - eller kontor fra 394 m² Egegårdsvej 66, 2610 Rødovre Flot domicil - eller kontor fra 394 m² MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk Egegårdsvej 66, 2610 Rødovre Centralt beliggende erhvervsejendom,

Læs mere

Div. lokaler 80-3.500 m 2 Prags Boulevard 49 2300 København S. OLAV de LINDE. - til leje... Gode lokaler i New Yorker stil, til mange formål

Div. lokaler 80-3.500 m 2 Prags Boulevard 49 2300 København S. OLAV de LINDE. - til leje... Gode lokaler i New Yorker stil, til mange formål - til leje... Div. lokaler 80-3.500 m 2 Prags Boulevard 49 2300 København S Gode lokaler i New Yorker stil, til mange formål Attraktive og velbeliggende lokaler i dynamisk kvarter tæt på København C Fx.

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 166

SALGSPROSPEKT Sag nr. 166 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 166 Østergade 69, 6700 Esbjerg Projektejendom med central beliggenhed Pris kontant kr. 1.850.000 Bebygget areal: 191 m 2 Etageareal i alt: 367 m 2 Bolig og erhverv

Læs mere

Dispensation fra lokalplan 56 Bådehavnsgade til indretning af forsamlingslokaler

Dispensation fra lokalplan 56 Bådehavnsgade til indretning af forsamlingslokaler KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydesign BILAG 3 Dispensation fra lokalplan 56 Bådehavnsgade til indretning af forsamlingslokaler Notat om henvendelser Der er kommet følgende

Læs mere

Lager-/produktionsejendom på lejet grund på Esbjerg Havn

Lager-/produktionsejendom på lejet grund på Esbjerg Havn - LASSEN ERHVERV OFFENTLIGT UDBUD Sag nr. 090 Sahara 6, 6700 Esbjerg Lager-/produktionsejendom på lejet grund på Esbjerg Havn Bebygget areal: 2.479 m2 Lejet indhegnet grundareal: 10.979 m2 Ledig til ny

Læs mere

90 m 2 kontorer. Nær Holbækmotorvejen

90 m 2 kontorer. Nær Holbækmotorvejen 172 m 2 Højloftede lager/produktionslokaler 90 m 2 kontorer Nær Holbækmotorvejen Baldersbuen 29 A, st. th., Hedehusene Side 2 af lejebeskrivelse for Baldersbuen 29 A, st. th., Hedehusene. Højloftede lager-

Læs mere

Årlig leje pr. m² ekskl. drift: Lager kr. 400 Kontor kr. 650 Kælder kr Herstedvang 10, 2620 Albertslund TIL LEJE ILIK90073

Årlig leje pr. m² ekskl. drift: Lager kr. 400 Kontor kr. 650 Kælder kr Herstedvang 10, 2620 Albertslund TIL LEJE ILIK90073 5.265 m² lager/produktion 1.916 m² kontor 354 m² kælder Isoleret lager med sprinkling Loftshøjde 5-7 m. Porte, læssegrav og rampe Rigtig pænt og moderne indrettet kontor i direkte tilknytning Årlig leje

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 112

SALGSPROSPEKT Sag nr. 112 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 112 Storegade 12, 6870 Ølgod Fuldt udlejet investeringsejendom med bolig og erhverv Pris kontant: Kr. 1.195.000 Afkast 1. år, anslået: 6,7% Årlig lejeindtægt: Kr.

Læs mere

clausen-erhverv.dk, ejendomsmægler, valuar MDE

clausen-erhverv.dk, ejendomsmægler, valuar MDE Salgsprospekt for domicilejendommen Teglvænget 57, 7400 Herning Salgspris kontant: Domicilejendom i høj standard 6.900.000 kr. Bruttoetageareal i h.t. BBR: 2.153 m² Grundareal i h.t. tingbog: 7.095 m²

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 093

SALGSPROSPEKT Sag nr. 093 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 093 Vejers Havvej 58B, 6853 Vejers Strand Velbeliggende og særdeles velholdt butiks- og beboelsesejendom Pris kontant: Kr. 2.200.000 Erhvervsareal: 144 m2 Boligareal:

Læs mere

Baldersbækvej 8A-D, 2635 Ishøj. Kontantpris: 17.500.000,- Forrentning: 7,2 %

Baldersbækvej 8A-D, 2635 Ishøj. Kontantpris: 17.500.000,- Forrentning: 7,2 % Baldersbækvej 8A-D, 2635 Ishøj Kontantpris: 17.500.000,- Forrentning: 7,2 % EJENDOMMEN ADRESSE: Baldersbækvej 8A-8D, 2635 Ishøj MATR.NR.: 13 AA AREALER IFØLGE BBR: Grundareal: Bebygget areal: Erhvervsareal

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 069

SALGSPROSPEKT Sag nr. 069 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 069 Storegade 164, 6705 Esbjerg Ø Bolig-/erhvervsejendom med synlig beliggenhed Pris kontant: Kr. 2.500.000 Erhvervsareal: 253 m 2 Boligareal (p.t. to boliger): 193

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålene Augustenborg Landevej 7, 1. sal og stue, 6400 Sønderborg

Lejeopstilling for lejemålene Augustenborg Landevej 7, 1. sal og stue, 6400 Sønderborg Lejeopstilling for lejemålene Augustenborg Landevej 7, 1. sal og stue, 6400 Sønderborg Lejemålene Augustenborg Landevej 7, 1. sal og stue 6400 Sønderborg Sagsnr. 7-20.905 Markant ejendom med stor facade

Læs mere

Velbeliggende byggegrund på 37.577 m 2 centralt i Taastrup. m/mulighed for at bygge optil 15.000 m 2 til erhvervsformål Helgeshøj Allé, 2630 Taastrup

Velbeliggende byggegrund på 37.577 m 2 centralt i Taastrup. m/mulighed for at bygge optil 15.000 m 2 til erhvervsformål Helgeshøj Allé, 2630 Taastrup Velbeliggende byggegrund på 37.577 m 2 centralt i Taastrup m/mulighed for at bygge optil 15.000 m 2 til erhvervsformål Helgeshøj Allé, 2630 Taastrup FAKTA: Matr.nr.: 9d, Høje Taastrup By, Høje Taastrup

Læs mere

ATTRAKTIV GRUND SÆLGES MULIGHED FOR BOLIGPROJEKT

ATTRAKTIV GRUND SÆLGES MULIGHED FOR BOLIGPROJEKT ATTRAKTIV GRUND SÆLGES MULIGHED FOR BOLIGPROJEKT Sag 11339 FJORDGADE 10, 8930 RANDERS NØ Salgspris kontant (ekskl. moms): 4.000.000 kr. Muligt bruttoetageareal ca. 2.370 m² Grundareal i h.t. tingbog 3.950

Læs mere

Lejeprospekt. Lager og produktionslokaler. Teglvænget 89, 7400 Herning. Lager- og produktionslokaler med gode adgangsforhold.

Lejeprospekt. Lager og produktionslokaler. Teglvænget 89, 7400 Herning. Lager- og produktionslokaler med gode adgangsforhold. Lejeprospekt Lager og produktionslokaler Teglvænget 89, 7400 Herning Lager- og produktionslokaler med gode adgangsforhold. Samlet areal inkl. kontor og kantine: 816 m 2 Årlig leje lager- og produktion

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Nygade 5, 2. sal, 1164 København K

Lejeopstilling for lejemålet Nygade 5, 2. sal, 1164 København K Lejeopstilling for lejemålet Nygade 5, 2. sal, 1164 København K Lejemålet Nygade 5, 2. sal 1164 København K Sagsnr. 7-21-487 Charmerende lejemål til alle former for mindre virksomheder Gode offentlige

Læs mere

Den flotte tidligere politistation i Skanderborg sælges (evt. projektejendom)

Den flotte tidligere politistation i Skanderborg sælges (evt. projektejendom) Den flotte tidligere politistation i Skanderborg sælges (evt. projektejendom) Sag 861706PM TIL SALG Skanderborg - Adelgade 38 Flot bygning i centrum af Skanderborg Projektejendom Markant bygning Kontantpris

Læs mere

TIL SALG MANDEHOVED 9 4660 STEVNS

TIL SALG MANDEHOVED 9 4660 STEVNS TIL SALG MANDEHOVED 9 4660 STEVNS MATR. NR.: 2 24 G og 63 B Sigerslev By, Store Heddinge. ADRESSE: Mandehoved 9 4660 Store Heddinge KOMMUNE: Ejendommen er beliggende i Stevns Kommune. ZONESTATUS: Ejendommen

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 055

SALGSPROSPEKT Sag nr. 055 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 055 Torvegade 1, 6650 Brørup Velbeliggende forretningsejendom på Torvet i Brørup Pris kontant: Kr. 1.495.000 Areal stueplan 147 m 2 Areal i alt: 310 m 2 Jernbanegade

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Mimersgade 39-43, 2200 København N

Lejeopstilling for lejemålet Mimersgade 39-43, 2200 København N Lejeopstilling for lejemålet Mimersgade 39-43, 2200 København N Lejemålet Mimersgade 39-43 2200 København N Sagsnr. 7-21.457 Flot, centralt beliggende, domicilejendom i hjertet af Nørrebro. Ejendommen

Læs mere

Magistraten. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 18.11.2013. Punkt 5. 2013-8558.

Magistraten. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 18.11.2013. Punkt 5. 2013-8558. Punkt 5. Aalborg Kommune - Ældre og Handicapforvaltningen - Storemosevej - Hammer Bakker - Ansøgning om støtte til etablering af 5 almene ældreboliger med serviceareal - Udslusningsboliger (skema A). 2013-8558.

Læs mere