ERHVERVSLEJEKONTRAKT. mellem. Forest Hill Property ApS CVR-nr Plejeltvej Hornbæk (i det følgende kaldet udlejer)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ERHVERVSLEJEKONTRAKT. mellem. Forest Hill Property ApS CVR-nr. 29 19 03 80 Plejeltvej 20 3100 Hornbæk (i det følgende kaldet udlejer)"

Transkript

1 J.nr baa/gj Kristian Dalsgaard, Advokat (H) Bent Aagaard, Advokat (H) Karsten Hjorth Larsen, Advokat (H) Janny L. Mikkelsen, Advokat (H) Claus M. Klausen, Advokat (L) Ruth Caddock Hansen, Solicitor, Advokat Ane Lisberg, Advokat Mette Hjøllund-Jensen, Advokat Jeppe Ravn Jensen, Advokat Morten Malling Høegmark, Adv.fm. Mads Aagaard, Adv.fm. ERHVERVSLEJEKONTRAKT mellem Forest Hill Property ApS CVR-nr Plejeltvej Hornbæk (i det følgende kaldet udlejer) og Den Erhvervsdrivende fond BusinessPark Struer Fælledvej Struer (i det følgende kaldet lejer) **** Smith Knudsen Advokataktieselskab Store Torv 6 Postbox Holstebro Telefon Telefax Fælledvej Struer Telefon Telefax CVR-nr Giro

2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Parterne og det lejede... 2 Det lejedes benyttelse... 3 Lejeperioden... 4 Husleje... 5 Depositum... 6 Driftsudgifter m.v Moms... 8 Lejemålets stand ved overtagelsen... 9 Vedligeholdelse m.v.. 10 Snerydning, renholdelse m.v. 11 Fremleje og afståelsesret m.v Skiltning 13 Garanti for lovlig virksomhedsudøvelse 14 Aflevering ved fraflytning. 15 Behandling af tvister. 16 Tinglysning 17 Omkostninger... Side 2

3 Parterne og det lejede: 1.1. Mellem Forrest Hill Property ApS CVR nr Plejeltvej Hornbæk (i det følgende kaldet udlejer) og Den Erhvervsdrivende fond BusinessPark Struer Fælledvej Struer (i det følgende kaldet lejer) er der dags dato indgået følgende erhvervslejekontrakt: 1.2. Det lejede omfatter ejendommen matrikel nr. 146 CL Struer beliggende Fælledvej17, 7600 Struer, bestående af kontor, produktionslokaler, lager, garage og udenomsarealer De lejede lokalers samlede bruttoetageareal udgør følgende: Side 3

4 Bygning 1 (dellejemål): Bygningsareal 2623 m2 Kælderareal 475 m2 I alt samlet erhvervsareal 3098 m2 Bygning 1 er et dellejemål. Udlejet pr m2 Bygning 2: Bygningsareal 1203 m2 Kælderareal 56 m2 I alt samlet erhvervsareal 1259 m2 Bygning 3: Bygningsareal 2274 m2 Kælderareal 56 m2 Tagetageareal 206 m2 I alt 2536 m2 Det samlede bruttoetageareal udgør 4066 m2 Der er aftalt dellejemål, fleksibelt og efter behov i bygning 1 (nordfløjen). Der betales alene leje af de lokaler der lejes ud i kontraksperioden Reglerne i Erhvervslejeloven finder anvendelse på lejeforholdet, med mindre andet er bestemt i denne lejekontrakt Det lejedes benyttelse: 2.1. Udlejer overlader brugsretten til ejendommen Fælledvej 17, 7600 Struer til lejer. Lejer må videreudleje lokaler til andre lejere uden udlejers indblanding jfr. dog 2.2. Side 4

5 2.2. Det lejede skal benyttes til kontorformål samt til lager og produktion, og må ikke uden udlejerens forudgående skriftlige samtykke samt eventuel behørig myndighedsgodkendelse, der indhentes og bekostes af lejeren, benyttes til andet formål Lejer er ansvarlig for, at den fra lejemålet drevne virksomhed ikke er i strid med offentlige forskrifter, og indhenter for egen regning nødvendige tilladelser og godkendelser fra offentlige myndigheder Lejeperioden: 3.1. Lejemålet påbegyndes den Det er aftalt, at lejemålet fra lejers side er uopsigeligt i en periode på 15 år for så vidt angår bygning 2 og 3. Opsigelse kan derfor tidligst ske til fraflytning den Lejer kan opsige dellejemål i bygning 1 med 6 måneders varsel til udgangen af en måned. Tilgang af dellejemål varsles med 1 måned Lejemålet er uopsigeligt fra udlejers side, bortset fra i tilfælde af misligholdelse fra lejers side Lejemålet kan fra lejers side opsiges med 6 måneders varsel til udgangen af en måned, således at fraflytning tidligst kan ske den Med bestemmelsen i 3, stk. 2 og 3, stk. 3 er der ikke gjort indskrænkninger i lejers og udlejers beføjelser i tilfælde af misligholdelse Erhvervslejelovens 14 om genforhandling af lejevilkår i lejemål, der ikke nyder erhvervsbeskyttelse, finder ikke anvendelse. Side 5

6 Husleje: Basislejen for bygning 2 og 3 inkl. skatter, afgifter og forsikringer ved lejemålets start udgør kr ,00 skriver nihundredetusinde kroner 00 øre med tillæg af 25% moms kr ,00 eller årsleje i alt inkl. moms kr ,00 skriver enmillionethundredeogtotifemtusinde kroner 00 øre Basislejen for bygning 1 (dellejemål) inkl. skatter og afgifter og forsikringer ved lejemålets start udgør kr ,00 skriver ethundredeogottetusindeogfirehundrede kroner 00 øre med tillæg af 25% moms kr ,00 eller årsleje i alt inkl. moms. kr ,00 skriver ethundredeogtretifemtusindeogfemhundrede kroner 00 øre. Basislejen udgør i alt kr ,00 inkl. moms Lejen betales kvartalsvis forud hver den 01.01, 01.04, og med kr ,00 inkl. moms Lejen indbetales på en af udlejer vist bankkonto Den aftalte leje reguleres 1 gang årligt pr på grundlag af ændringen i det af Danmarks Statistik beregnede nettoprisindeks. Reguleringen sker med ændring i nettoprisindekset fra til ene år til det følgende år efter følgende nedenstående formel: (aktuel leje) x (okt. nye indeks) x 2 = ny årsleje (okt. gl. indeks) x Den årlige lejestigning skal minimum udgøre 2 %, maksimalt 4 % af den før reguleringen gældende leje Regulering af lejen sker første gang pr baseret på stigningen i nettoprisindekset fra til Side 6

7 4.5. Dokumenterede stigninger i ejendomsskatter og forsikringer tillægges lejen, uanset den aftalte regulering efter nettoprisindeks jfr. ovenfor 4, stk Ophører beregningen af det anvendte nettoprisindeks er parterne enige om at anvende et andet prisindeks, der i videst muligt omfang svarer til nettoprisindekset Depositum: 5.1. Depositumbeløbet svarende til 6 måneders leje inkl. moms kr ,00 er indbetalt af lejer, idet depositumbeløbet overføres fra det tidligere lejemål mellem udlejer og lejer. Depositumbeløbet forrentes ikke overfor lejer Det indbetalte depositum tjener til sikkerhed for lejers forpligtelser i henhold til denne kontrakt og reglerne i Erhvervslejeloven, herunder lejers forpligtelser i forbindelse med fraflytning af lejemålet Størrelsen af depositum reguleres samtidig med regulering af årslejen, således at det indbetalte depositum til enhver tid modsvarer 6 måneders leje Betaling af depositum er pligtig pengeydelse og manglende opfyldelse af forpligtelsen kan medføre ophævelse af lejekontrakten Depositum kan af lejer kræves frigivet senest 45 dage efter fraflytning af lejemålet, idet udlejer dog kan modregne lejers forpligtelser i forbindelse med fraflytningen, ligesom der kan ske tilbageholdelse af beløb til dækning af endnu ikke opgjorte forpligtelser, såfremt det ikke beror på udlejers forhold, at disse endnu ikke har kunnet opgøres Driftsudgifter m.v.: Side 7

8 6.1. Udover lejen, afholder lejeren alle udgifter til det lejedes forsyning med el, vand og varme samt herunder vandafledningsafgift. Lejer afholder ligeledes udgifter til firmarenovation Lejer afholder alle driftsudgifter ved lejemålet, herunder: a) Overvågning, herunder vagt, teknisk overvågning, alarm, sprinkleranlæg, brandmateriel, brandtekniker og brandalarmeringsanlæg b) Udgifter ved belysning, opsætning af skilte, solafskærmning, udsmykning, flagstænger, flag m.v. c) Teknisk bistand og serviceabonnementer vedrørende inventar og installationer Ejendomsskatter og brandforsikringer, men ikke andet, er inkluderet i huslejen. Der kan foretages regulering som ovenfor anført i punkt Lejer dækker tomgangsforbrug i bygning 1 (nordfløjen) i perioden, når dellejemål finder sted Moms: 7.1. Udlejer er som ejer af ejendommen frivilligt momsregistreret vedrørende udlejning af fast ejendom i overensstemmelse med reglerne i momslovgivningen Husleje, depositum, varme og andre ydelser i henhold til lejekontrakten tillægges derfor moms, samt eventuelle øvrige omsætningsbaserede skatter og afgifter, som måtte blive pålagt disse ydelser i fremtiden Udlejer er berettiget til når som helst at afmelde momsregistreringen Lejemålets stand ved overtagelsen: Side 8

9 8.1. Lejemålet overtages af lejer, som det er og forefindes ved lejeaftalens indgåelse Der udarbejdes snarest aftale om, hvilke ombygninger der skal foretages i lejemålet Al indvendigt løsøre, skillevægge m.v. tilhører lejer. Sanitet, ventilationsanlæg, varmeanlæg m.v. tilhører udlejer og indgår i den lejede ejendom. Lejer er ved lejemålets ophør berettiget til at efterlade indvendigt brugbart inventar i det lejede, uden at udlejer derved kan rejse krav mod lejer ved flytteopgøret. Endvidere er det aftalt, at lejer ikke skal foretage reetablering af det lejede herunder fjerne skillevægge eller reetablere efter ombygninger, uanset om ombygningerne er foretaget med lejers midler eller med udlejers midler Vedligeholdelse m.v.: 9.1. Al indvendig vedligeholdelse påhviler lejer Al udvendig vedligeholdelse af bygningerne påhviler udlejer Udlejer skal til enhver tid holde det lejede i god stand herunder udenomsarealer, så bygningerne fremtræder præsentable og således, at der ikke på nogen måde frembyder fare for brugere, omgivelser eller har bygningsmangler i et omfang som vil kunne bevirke følgeskader på andre bygningsdele Lejer er forpligtet til at foretage indvendig vedligeholdelse i et sådant omfang, at det lejede ikke forringes ud over det, der er en følge af sædvanlig slid og ælde. Lejers vedligeholdelsespligt omfatter ligeledes alle indvendige installationer og inventar, herunder vvs-installationer, klima- og luftrensningsanlæg m.v Udlejer er forpligtet til at foretage nødvendig udvendig vedligeholdelse af det lejede, således at lejemålet bevares i mindst samme stand, som det forefandtes ved lejemålets begyndelse. Side 9

10 9.6. Udlejer har ret til at foretage rimelige besigtigelser og undersøgelser af det lejedes vedligeholdelsesstand sammen med lejer. Nødvendig vedligeholdelse skal foretages uden unødvendig ventetid og straks ved påkrav. Udføres vedligeholdelse ikke ved påkrav og inden et rimeligt varsel, kan udlejer med passende skriftligt varsel afgive påbud derom med den retsvirkning, at oversiddes denne anden frist, kan udlejer lade arbejdet udføre og regningsføre de faktiske dokumenterede udgifter for lejer med 30 dages betalingsfrist og idet beløbet er pligtig pengeydelse i lejeforholdet. Lejer er dog berettiget til inden fristen at anlægge sag vedrørende beløbets rimelighed og størrelse, hvis dette anfægtes, således at ophævelse af lejemålet med henvisning til manglende betaling af beløbet først vil kunne ske, når der foreligger en endelig dom i sagen og såfremt betaling ikke sker i henhold hertil Leje og udlejer er enige om at udvikle og drage omsorg for at det lejede forbliver tidssvarende og forbedres løbende i indbyrdes dialog og efter nærmere aftale parterne imellem. Der kan herved aftales ændringer for udlejers regning mod regulering af lejen eller lignende Bygningsændringer i øvrigt må dog foretages af lejer i det omfang dette af lejer skønnes hensigtsmæssigt for driften af lejers virksomhed, med mindre ændringerne medfører en værdiforringelse af ejendommen. Lejer er forpligtet til med 3 måneders varsel at give udlejer skriftlig meddelelse om væsentlige påtænkte bygningsændringer. Hvis udlejer inden 14 dage efter modtagelsen af en sådan meddelelse skriftligt gør indsigelse mod den påtænkte ændring, er lejer berettiget til alligevel at gennemføre denne, mod at foretage retablering af ændringerne ved lejemålets ophør, hvis udlejer senest 1 måned efter lejers fraflytning af lejemålet dokumenterer, at de foretagne ændringer har medført en forringelse af ejendommens salgs- eller udlejningsværdi Lejer indhenter for egen regning eventuelle byggetilladelser fra det offentlige samt andre fornødne myndighedsgodkendelser. Alle udgifter i forbindelse med bygningsændringer afholdes af lejer, med mindre andet er aftalt med udlejer Eventuelle ombygninger, istandsættelse eller indretning, der måtte blive krævet af lejers forsikringsselskab eller offentlige myndigheder, som vilkår for fortsættelse af Side 10

11 den af lejer drevne virksomhed, foretages af lejer for lejers regning. Udlejer kan ikke kræve retablering af sådanne ændringer ved lejeaftalens ophør Udlejer holder ejendommen brandforsikret. Lejeren opfordres til i øvrigt at indtegne forsikringer i henhold hertil, herunder f.eks. driftstabsforsikring for det tilfælde at ejendommen ved brand eller lignende ulykke bliver uanvendelig i en periode Snerydning, renholdelse m.v.: Al indvendig renholdelse af det lejede med tilhørende installationer påhviler lejer Lejer sørger for, at der ikke på udenomsarealer sker opbevaring af affald, emballage m.v., med mindre dette sker i dertil indrettede containere Det påhviler endvidere lejer at foretage udvendig vedligeholdelse af det lejede med tilhørende udenomsarealer, herunder pleje af grønne områder, fejning, snerydning og glatførebekæmpelse, således at det lejede til enhver tid fremstår i pæn og velvedligeholdt stand. Dog har lejer ikke pligt til at vedligeholde fliser og asfaltbelagte arealer Snerydning og glatførebekæmpelse skal foretages af lejer, således at der kan ske uhindret og sikker færdsel til lejemålet i tidsrummet kl til på alle hverdage Fremlejeret og afståelse m.v.: Lejer har ret til at fremleje det lejede uden udlejers forudgående samtykke. Dette gælder såvel hel som delvis fremleje. Adgangen til fremleje uden tilladelse gælder dog kun, hvis det lejede i sin helhed anvendelse indenfor samme formål eller et formål som i øvrigt angivet oven for i 3, og fremleje sker til en fremlejer, som ud- Side 11

12 lejeren ikke kan rette nogen berettiget faglig og/eller økonomisk indvending imod. I andre tilfælde kræver fremleje skriftligt samtykke fra udlejer Der skal ved fremleje oprettes en skriftlig fremlejeaftale, og genpart skal overgives udlejer. Det aftalte fremlejevederlag må ikke overstige den leje, som lejer til enhver tid betaler til udlejer I tilfælde af udlejers godkendelse af fremlejeaftale understreges det for en ordens skyld, at lejeren fortsat hæfter overfor udlejer for opfyldelse af samtlige forpligtelser i henhold til nærværende kontrakt Lejer har i lejeperioden ret til helt eller delvist at afstå det lejede til anvendelse i det i nærværende lejekontrakt angivne formål. Den nye lejer skal på forhånd - det vil sige før bindende aftale indgåes - godkendes skriftligt af udlejer. En sådan godkendelse kan alene nægtes, hvis den, der afståes til, ikke opfylder de i en sådan situation sædvanlige krav, hvorved navnlig vedkommendes økonomiske og faglige kvalifikationer kommer i betragtning. Den hidtidige lejer har fuld genindtrædelsesret og udlejer forpligter sig til at orientere om enhver betalingsmisligholdelse med henblik på udnyttelse af genindtrædelsesretten Ved afståelse er udlejeren berettiget til at forhøje lejen til det lejedes værdi Skiltning m.v.: Opsætning af skilte, flag eller anden form for reklame er tilladt på og ved det lejede. Det samme gælder opsætning af markiser, solafskærmning og lignende. Skiltning m.v. skal ske i overensstemmelse med de servitutter og offentlige reguleringer, der er gældende for ejendommen. Lejer er forpligtet til for egen regning at indhente fornødne tilladelser og godkendelser fra offentlige myndigheder Lejer hæfter overfor udlejer for eventuelle skader opstået i forbindelse med montering eller nedtagning af skilte m.v. Side 12

13 12.3. Lejer skal ved fraflytning nedtage alle former for skilte m.v., med mindre udlejer skriftligt har frafaldet dette Garanti for lovlig virksomhedsudøvelse: Lejer garanterer udlejer, at enhver virksomhed i de lejede ejendomme udøves indenfor rammerne af gældende lovgivning og forskrifter Aflevering ved fraflytning: Ved lejemålets ophør er lejer berettiget til at efterlade indvendigt brugbart inventar i det lejede, uden at udlejer derved kan rejse krav mod lejer ved flytteopgøret. Endvidere er det aftalt, at lejer ikke skal foretage reetablering af det lejede herunder fjerne skillevægge eller reetablere efter ombygninger, uanset om ombygningerne er foretaget med lejers midler eller med udlejers midler Senest kl på dagen for lejemålets ophør, skal lejemålet være fraflyttet og afleveret til udlejer i ryddelig og rengjort stand Lejer er ved fraflytningen forpligtet til at aflevere alle nøgler til ejendommen, herunder til låse, som lejer har installeret Senest 14 dage før lejemålets ophør foretager lejer og udlejer sammen en gennemgang af lejemålet med henblik på at konstatere, hvilke istandsættelser der skal foretages af lejer i forbindelse med fraflytningen. Udlejer udarbejder en rapport over det ved gennemgangen konstaterede Lejer er forpligtet til at aflevere lejemålet i samme stand som ved indflytningen Senest 14 dage efter fraflytningen afholdes flyttesyn, hvor lejer og udlejer i fællesskab på ny gennemgår lejemålet med henblik på at konstatere, om de forhold der er Side 13

14 konstateret i forbindelse med gennemgangen efter 15, stk. 5 er udbedret. Er dette ikke tilfældet, er udlejer berettiget til at lade arbejdet udføre for lejers regning. Der udarbejdes en flyttesynsrapport, der underskrives af begge parter, hvis der er enighed om indholdet af denne. Deltager lejer ikke i flyttesynet eller er partene uenige om indholdet af flyttesynsrapporten, skal udlejer fremsende den underskrevne rapport til lejer senest 4 uger efter fraflytningen. Hvis lejer har indsigelser mod rapportens indhold, skal disse meddeles udlejer skriftligt senest 14 dage efter modtagelsen af flyttesynsrapporten Behandling af tvister voldgift: Tvister mellem parterne, der udspringer af denne kontrakt, behandles ved voldgift efter reglerne i voldgiftloven, lov nr. 553 af Tvister vedrørende omfanget af lejers forpligtelse til at afholde udgifter til istandsættelse ved lejeaftalens ophør, herunder omkostningernes størrelse og arbejdets varighed, afgøres dog ved afholdelse af syn og skøn. Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed udpeger en egnet syns- og skønsmand. I øvrigt finder reglerne om isoleret bevisoptagelse i retsplejeloven anvendelse med de tilpasninger, der følger af sagens karakter Parterne er bundet af syns- og skønsmandens afgørelse Tinglysning: Denne lejekontrakt kan ved lejers foranstaltning og for dennes bekostning tinglyses på ejendommen matr. nr. 146 CL Struer beliggende Fælledvej 17, 7600 Struer. Lejekontrakten skal dog respektere nuværende og kommende pantehæftelser og servitutter Efter lejekontraktens ophør, kan denne aflyses ved udlejers foranstaltning. Side 14

15 Omkostninger: Lejer betaler udgiften til kontraktens oprettelse samt eventuel tinglysning Lejer bekræfter at have gennemlæst den vedhæftede tjekliste fra By- og Boligministeriet (bilag 1) **** Ændringer af denne lejekontrakt kan kun med bindende virkning aftales skriftligt. Struer, den / 2014 Struer, den Som udlejer: Som lejer: For Forest Hill Property ApS: Den Erhvervsdrivende fond BusinessPark Struer: Til denne kontrakt hører I øvrigt følgende bilag: Bilag 1: Tjekliste fra By- og boligministeriet Side 15

LEJEKONTRAKT NORDSJÆLLANDS HOSPITAL FREDERIKSSUND

LEJEKONTRAKT NORDSJÆLLANDS HOSPITAL FREDERIKSSUND UDKAST 16.09.2014 LEJEKONTRAKT NORDSJÆLLANDS HOSPITAL FREDERIKSSUND Nielsen & Thomsen Advokatpartnerselskab Østbanegade 55 2100 København Ø Danmark Tlf: 35 44 70 00 Fax: 35 44 70 01 www.ntadvokater.dk

Læs mere

Erhvervslejekontrakt

Erhvervslejekontrakt Erhvervslejekontrakt mellem Bastian I/S Boller Slotsvej 17 8700 Horsens Cvr.nr.: 26532612 og Boligselskabet Domea Hedensted-Tørring Boligselskabet Domea Horsens Boligselskabet Domea Nr. Snede Skanderborg

Læs mere

ADVOKAT PETER LAU LAURITZEN VINGÅRDSGADE 22 9000 AALBORG Tlf. 46 92 92 00 ERHVERVSLEJEKONTRAKT UDLEJER OG LEJER. DAHL AALBORG A/S, CVR nr.

ADVOKAT PETER LAU LAURITZEN VINGÅRDSGADE 22 9000 AALBORG Tlf. 46 92 92 00 ERHVERVSLEJEKONTRAKT UDLEJER OG LEJER. DAHL AALBORG A/S, CVR nr. ADVOKAT PETER LAU LAURITZEN VINGÅRDSGADE 22 9000 AALBORG Tlf. 46 92 92 00 J.NR. 224277 /JBF ERHVERVSLEJEKONTRAKT M E L L E M UDLEJER OG LEJER DAHL AALBORG A/S, CVR nr. 19 23 21 07 1. PARTERNE 3 2. DET

Læs mere

GENERELLE LEJEBETINGELSER ved leje af Kontor eller Erhvervslokaler

GENERELLE LEJEBETINGELSER ved leje af Kontor eller Erhvervslokaler GENERELLE LEJEBETINGELSER ved leje af Kontor eller Erhvervslokaler 1. Det lejede 1.1 Lejekontrakt indgås mellem ErhvervsMart Foerlev Møllevej 3 8660 Skanderborg v/ Vagn Hvam Pedersen CVR nr.: 17112791

Læs mere

1.1. Det lejede er beliggende på matr.nr., hvis grund og bygninger herefter er kaldet ejendommen. Lejemålets postadresse er.

1.1. Det lejede er beliggende på matr.nr., hvis grund og bygninger herefter er kaldet ejendommen. Lejemålets postadresse er. Dato: Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT Kontor, lager og produktion (ikke-erhvervsbeskyttede) Mellem Og som udlejer som lejer Parterne 1. Det lejede 2. Anvendelse 3. Ikrafttræden/overtagelse 4. Opsigelse/ophør

Læs mere

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer)

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) 1. Parterne Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) og medundertegnede Herning kommune v/center for kommunikation Brahmsvej 8 7400 Herning (i det følgende kaldet

Læs mere

KAMPMANN, LADEG D & HOUE ERHVERVSLEJEKONTRAKT. J.nr.: 10-215600-BHB. Mellem. Som udlejer: Som lejer: Vedrørende lejemålet:

KAMPMANN, LADEG D & HOUE ERHVERVSLEJEKONTRAKT. J.nr.: 10-215600-BHB. Mellem. Som udlejer: Som lejer: Vedrørende lejemålet: Advokaterne KAMPMANN, LADEG D & HOUE Østergade 29, 7600 Struer, tlf. 97 851155, fax 97 840558 Storegade 2, 7790 Thyholm - tlf. 97 871566, fax 96 919866 ERHVERVSLEJEKONTRAKT J.nr.: 10-215600-BHB Mellem

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT J. nr. 4782 ERHVERVSLEJEKONTRAKT Kolind Halmvarmeværk a.m.b.a. (Udlejer) Syddjurs Kommune (Lejer) Vedrørende lejemålet beliggende Engvej 18, 8560 Kolind 1.1.1.1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Det lejede 2. Det

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Aabenraa Kommune

LEJEKONTRAKT. Aabenraa Kommune LEJEKONTRAKT Mellem undertegnede udlejer Foreningen De Danske Børneinstitutioner i Aabenraa på vegne af Løjt Børnehus og medundertegnede lejer Aabenraa Kommune indgås herved følgende lejekontrakt S 1 -

Læs mere

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland v/regionshospitalet Randers Skottenborg 26 8800 Viborg (i det følgende kaldet udlejer)

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland v/regionshospitalet Randers Skottenborg 26 8800 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) 1. Parterne Mellem Region Midtjylland v/regionshospitalet Randers Skottenborg 26 8800 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) og medundertegnede Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa CVR nr. 29189986 (i

Læs mere

Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66. 1. Det lejede.

Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66. 1. Det lejede. PETER EGEMAR Advokat L CLAUS CLAUSEN Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 490-303-03 L E J E K O N T R A K T Denne lejekontrakt indgås mellem udlejer: og A/B

Læs mere

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre Udkast Lejeaftale mellem Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (I det følgende udlejer ) og Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre (I det følgende lejer ) vedrørende Sprøjtehuset,

Læs mere

L E J E K O N T R A K T. A/B Enghave c/o DATEA A/S Lyngby Hovedgade 4 2800 Kongens Lyngby

L E J E K O N T R A K T. A/B Enghave c/o DATEA A/S Lyngby Hovedgade 4 2800 Kongens Lyngby 21. august 2012 1-61722-1-4 L E J E K O N T R A K T Mellem undertegnede som udlejer A/B Enghave c/o DATEA A/S Lyngby Hovedgade 4 2800 Kongens Lyngby og medundertegnede som lejer Garage Made I/S Cvr. nr.

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T L E J E K O N T R A K T BUTIK, RESTAURANT M.V. (erhvervsbeskyttede) Parterne Baggrund og formål 1. Det lejede 2. Anvendelse 3. Ikrafttræden/overtagelse 4. Opsigelse/ophør 5. Fremleje og afståelse 6. Årlig

Læs mere

Tidsbegrænset ERHVERVS- LEJEKONTRAKT (ikke-erhvervsbeskyttede)

Tidsbegrænset ERHVERVS- LEJEKONTRAKT (ikke-erhvervsbeskyttede) Lejemåls nr. Tidsbegrænset ERHVERVS- LEJEKONTRAKT (ikke-erhvervsbeskyttede) Mellem Københavns Kommune, Kultur- og Fritidsforvaltningen, Københavns Ejendomme, Gyldenløvesgade 15, 5. sal, postboks 228, 1502

Læs mere

PROJEKT ROSEN APS Tlf. 59 41 12 39 - Fax 59 41 12 40

PROJEKT ROSEN APS Tlf. 59 41 12 39 - Fax 59 41 12 40 PROJEKT ROSEN APS Tlf. 59 41 12 39 - Fax 59 41 12 40 (2013-01-11) Lejemål nr. 50-8700-xx-2 ERHVERVSLEJEKONTRAKT for lejemål nr. 50-8700-xx-2 Markedsgade/Rosen/Smedelundsgade, 4300 Holbæk Projekt Rosen

Læs mere

Tidsbegrænset lejekontrakt

Tidsbegrænset lejekontrakt Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Tidsbegrænset lejekontrakt Mellem Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S CVR nr. 64 94 22

Læs mere

LEJEKONTRAKT. mellem Københavns Ejendomme som udlejer. Og xx som lejer. dele af eller hele ejendommen beliggende xx.

LEJEKONTRAKT. mellem Københavns Ejendomme som udlejer. Og xx som lejer. dele af eller hele ejendommen beliggende xx. E-doc i ØKF Lejemåls nr. Ejendoms nr. LEJEKONTRAKT mellem Københavns Ejendomme som udlejer Og xx som lejer dele af eller hele ejendommen beliggende xx. Parterne 1. Det lejede 2. Anvendelse 3. Ikrafttræden/overtagelse

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT Trolle Advokatfirma Advokatpartnerselskab Vesterballevej 25 Snoghøj 7000 Fredericia Advokat Lene Dinesen j.nr. 13k-130222-EBB ERHVERVSLEJEKONTRAKT Mellem og medundertegnede vedr. lejemål beliggende på:

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. mellem. SOM UDLEJER: Svendborg Kommune Svendborg Havn Jessens Mole 6 5700 Svendborg CVR 29 18 97 30

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. mellem. SOM UDLEJER: Svendborg Kommune Svendborg Havn Jessens Mole 6 5700 Svendborg CVR 29 18 97 30 ERHVERVSLEJEKONTRAKT mellem SOM UDLEJER: Svendborg Kommune Svendborg Havn Jessens Mole 6 CVR 29 18 97 30 og SOM LEJER: Foreningen Kys Frøen Nu c/o Steen Juhler Caroline Amalievej 18, st. CVR 36 17 25 68

Læs mere

HALDGUTTENBERG ERHVERVSLEJEKONTRAKT

HALDGUTTENBERG ERHVERVSLEJEKONTRAKT 25. februar 2011 J.nr. 10.656 ERHVERVSLEJEKONTRAKT PARTERNE Denne lejekontrakt indgås mellem Givrum Facilities S.M.B.A. Cvr.nr. 33 16 53 23 Sortedam Dossering 103, 2. tv. 2100 København Ø (herefter kaldet

Læs mere

T I D S B E G R Æ N S E T E R H V E R V S L E J E K O N T R A K T

T I D S B E G R Æ N S E T E R H V E R V S L E J E K O N T R A K T ADVOKAT EIGIL PEDERSEN KAJ MUNKS VEJ 4 7400 HERNING Tlf. 96 26 40 00 J.NR. 6023567 /TMH T I D S B E G R Æ N S E T E R H V E R V S L E J E K O N T R A K T Mellem undertegnede Innovatorium A/S Birk Centerpark

Læs mere

E R H V E R V S L E J E K O N T R A K T

E R H V E R V S L E J E K O N T R A K T Lejemåls nr. E R H V E R V S L E J E K O N T R A K T Denne kontrakt består af en række bestemmelser, der udfyldes af parterne. Bestemmelser der uddyber eller fraviger det fortrykte kan anføres i kontraktens

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S LEJEKONTRAKT. Erhvervslejemål. 1. Det lejede. 2. Anvendelse. 3. Ikrafttræden og lejemålets stand ved overtagelsen

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S LEJEKONTRAKT. Erhvervslejemål. 1. Det lejede. 2. Anvendelse. 3. Ikrafttræden og lejemålets stand ved overtagelsen ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

Lejekontrakt. Lejekontrakt

Lejekontrakt. Lejekontrakt Lejekontrakt Mellem undertegnede i det følgende kaldet udlejer Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder Cvr. 29189781 og medundertegnede XX Xx XX Cvr. i det følgende kaldet lejer er der d.d. indgået følgende

Læs mere

Appendiks 3.1. Aftale om leje af Vestbanens værksted i Varde. Mellem. Vestbanen A/S c/o Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde.

Appendiks 3.1. Aftale om leje af Vestbanens værksted i Varde. Mellem. Vestbanen A/S c/o Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde. Appendiks 3.1 Aftale om leje af Vestbanens værksted i Varde Mellem Vestbanen A/S c/o Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde og [Operatør] Mellem Vestbanen A/S c/o Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde (herefter

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal OPP Kalvebod Brygge Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal Indholdsfortegnelse 1 Parterne 2 2 Baggrund 2 3 Det lejedes omfang og beliggenhed 3 4 Anvendelse 3 5 Ikrafttræden og opsigelse 4 6 Lejemålets

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Efter aftalen har lejer endvidere efter udlejers anvisninger adgang og brugsret til følgende lokaliteter: (sæt x)

LEJEKONTRAKT. Efter aftalen har lejer endvidere efter udlejers anvisninger adgang og brugsret til følgende lokaliteter: (sæt x) Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. 06240213 LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej 1, Vejen

Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej 1, Vejen TEKNIK & MILJØ Team Administration Dato: 13-07-2014 Sagsnr.: 14/24150 Kontaktperson: Birgith M. Hansen Dir. tlf.: 7996 6203 E-mail: teknik@vejen.dk Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om leje af almene boliger

Bekendtgørelse af lov om leje af almene boliger Lovbekendtgørelse nr. 187 af 27. februar 2007 Bekendtgørelse af lov om leje af almene boliger Herved bekendtgøres lov om leje af almene boliger, jf. lovbekendtgørelse nr. 394 af 2. maj 2006, med de ændringer,

Læs mere