31. musikdramatik - eller

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "31. musikdramatik - eller"

Transkript

1 eller primært for p Aftalen gælder for perioden 1. januar 2012 december Aftaleperiode, aftaleformål og lovgrundlag Den Ny Opera og Esbjerg Kommune. Egnsteateraftale mellem det musikdramatiske egnsteater at producere scenekunst - 1 Virksomhed Formalet med egnsteatret Den Ny Operas virksomhed er - subsidiært gennem turnévirksomhed i ind- og udland at virke som kulturelle ambassadører for Esbjerg Kommune. turnévirksomhed i ind- og udland med sine forestillinger. spillested i Musikhuset Esbjerg, Havnegade 18, 6700 Esbjerg. organisation, økonomi m.m. og Esbjerg Kommunes engagement i egnsteatret. Formålet med aftalen er at definere rammerne for Den Ny Operas virksomhed, Den Ny Operas primære virkeomrde er Esbjerg Kommune med fast stationært forestillinger for og pædagogisk samarbejde med folkeskoler og andre Aftalens indgås med baggrund i Teaterloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 780 af 23. juni Den Ny Opera kan udover sin stationære scenekunstneriske virksomhed udøve 2009 og egnsteaterbekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse nr af 7. december Den Ny Opera producerer mindst 2 nye egen - En del af Den Ny Operas virke skal rette sig mod børn og unge f.eks. i form af samarbejde med lokale kulturelle vækstlag skal prioriteres. Gennem sit virke skal Den uddannelsesinstitutioner. bestyrelsesmedlemmer som vælges af Esbjerg Byråd af dets midte. at manifestere sig som en udadvendt og dynamisk kulturinstitution, der tager afsæt i Den Ny Opera indgår i netværk med byens øvrige kulturinstitutioner, ligesom Ny Opera medvirke til at skærpe Esbjerg Kommunes kulturelle profil blandt andet ved byens og egnens særlige forudsætninger og behov. og vedtaget 5. maj Organisation Den Ny Opera er organiseret som en forening i henhold til vedtægter senest revideret Foreningen ledes i henhold til vedtægterne af en bestyrelse p 7 medlemmer. Esbjerg Kommune er til enhver tid repræsenteret i foreningens bestyrelse af 2 musikdramatik - samproduktioner pr. r. borgerne i Esbjerg Kommune, et professionelt niveau -

2 Ændringer i Den Ny Operas vedtægter skal forelægges Esbjerg Kommune til 3. Tilskud følgende: finansloven. udgør 2015 s po n 50 re r. godkendelse for at have gyldighed. Tilskuddet fra Esbjerg Kommune til Den Ny Opera i grene tidligere amtstilskud. Det endelige statstilskud udmeldes, nr den årlige finanslov er vedtaget. Det statslige tilskud til Den Ny Opera udgjorde i kr. For Esbjerg Komm kr kr kr J43 kr. Made Kirkevej 8-10, 6705 Esbjerg ø og Overgade 4D, 6670 Holsted og staten, samt af egnsteatrets egenindtægter og tilskud fra private fonde og Den Ny Operas drift finansieres af tilskud fra Esbjerg Kommune (hovedtilskudsyder) Esbjerg Kommunes tilskud er fremskrevet med 2,3. Den Ny Opera modtager endvidere tilskud fra Kulturministeriet svarende til det aftaleperioden videreføres det statslige tilskud inden for den årlige bevilling p ikke udløse statsrefusion. Eventuelle kommunale tilskud ud over de aftalte tilskud forhandles særskilt, og kan pengeinstitut. Det kommunale tilskud udbetales halvrligt forud ved overførsel til Den Ny Operas 4. Lokaler og husleje Esbjerg Kommune hæfter ikke for Den Ny Operas gældsforpligtelser. Ligeledes påvirkes tilskuddet heller ikke af et eventuelt underskud. Den Ny Opera kan frit overføre overskud til følgende r, uden at tilskuddet påvirkes. Den Ny Opera har hjemsted i Musikhuset Esbjerg, Havnegade 18, 6700 Esbjerg. Den Ny Opera lejer lokaler til prøver, lager og administration i Musikhuset Esbjerg. De stationære forestillinger spilles i Musikhuset Esbjergs sale. Den Ny Opera lejer lokaler til værksted og lager p adresserne;

3 I alt kr. Denne udgift finansieres p følgende made: Faste huslejeudgifter i % af det samlede offentlige tilskud anvendes til husleje. Den resterende udgift dækkes af Den Ny Operas indtægter ved salg af forestillinger m.m. samt af oppebrne tilskud fra private fonde og sponsorer. 5. Budget og regnskab lagerfaciliteter i Musikhuset Esbjerg kr. Leje af spillested, prøvesalsfaciliteter og Leje af kontorfaciliteter i Musikhuset Esbjerg kr. Leje af værksteds- og lagerfaciliteter i Øvrigt kr. fastsat frist, et af Den Ny Operas bestyrelse godkendt budget for det kommende Den Ny Opera udarbejder og indsender hvert r, inden en af Esbjerg Kommune samtidig en aktivitetsplan for de følgende fire r. kaienderr med overslagsbudgetter for de to næstfølgende r. Der udarbejdes forhold. antal forestillinger, publikumsforventninger, ansat personale og andre relevante Budgettet skal p en overskuelig måde redegøre for forventede indtægter og udgifter, januar Budgetterne opdeles i halvrsbudgetter, således at de senere kan sammenlignes med Den Ny Operas årsregnskab. Hvert r indsender Den Ny Opera et kommenteret halvrsregnskab for perioden 1. Esbjerg Kommune budgetterer det kommende kalenderrs godkendte tilskud til Den Ny Opera i forbindelse med udarbejdelse af kommunens samlede budget. Årsregnskabet skal følge den til enhver tid gældende kommunale regnskabsinstruks. Den Ny Operas regnskabsår er 1. januar Den Ny Opera udarbejder en rsrapport, som omfatter årsregnskab og årsberetning. tilskuddet der er anvendt til husleje. fordeler sig p de enkelte omkostningsenheder, herunder hvor stor en del af Den Ny Operas årsregnskab revideres af statsautoriseret eller registreret revisor. Det skal af rsregnskabet fremgå, hvorledes det offentlige tilskud til Den Ny Opera juni til Esbjerg Kommune, inden en af Esbjerg Kommune fastsat frist. december.

4 4 Løn - og af marts måned. bekendtgørelse om egnsteatre. årsberetningen til Esbjerg Kommune, til godkendelse senest i uge efter Den Ny Årsrapporten skal forinden fremsendelse være godkendt af bestyrelsen. Det medvirkende scenekunstnere, instruktører, scenografer, lysdesignere og koreografer. Årsberetningen skal godtgøre, at Den Ny Opera i sit virke opfylder kravene i 2 i Årsberetningen skal indeholde opgørelse over antal forestillinger, antal solgte billetter, rsrapporten, bestående af det reviderede årsregnskab og rsberetn ingen. Operas ordinære generalforsamling. reviderede rsregnskab med revisionsprotokollat indsendes derfor, sammen med skriftligt godkendte regnskab til Kunststyrelsen inden udløbet af den udmeldte frist generalforsamling, der jf. 14 i Den Ny Operas vedtægt, finder sted inden udgangen Det reviderede årsregnskab og årsberetningen godkendes af Den Ny Operas ordinære (fem måneder efter regnskabsrets afslutning). opsøgende pædagogisk arbejde, samarbejde med andre kulturinstitutioner m.m. Årsberetningen skal endvidere gøre rede for Den Ny Operas øvrige aktiviteter, Nr regnskabet er godkendt af Esbjerg Kommune indsender Esbjerg Kommune det Ved ansættelse / afskedigelse af operachefen nedsætter bestyrelsen i samarbejde 6. Daglig ledelse, løn- og ansættelsesvilkår Esbjerg Kommune skal som hovedtilskudsyder til Den Ny Opera godkende Den Ny Operas virksomhed ledes af en operachef. Opera, der tager initiativ. med Esbjerg Kommune et ansættelsesudvalg, hvori bl.a. teatrets ansatte er repræsenteret. I tilfælde af afskedigelse af operachefen er det bestyrelsen for Den Ny Ansættelse / afskedigelse skal godkendes af Esbjerg Kommune. Dette udvalg opslr den ledige stilling, bedømmer ansøgere og giver indstilling til bestyrelsen om ansættelse. til de gældende overenskomster, som Kommunernes Landsforening har indgået med indstilling fra bestyrelsen. de faglige organisationer. 7. Aftaleændring og genforhandling Løn- og ansættelsesvilkår for øvrige medarbejdere ved Den Ny Opera sker i henhold som aftaleparterne ikke har indflydelse p, herunder f.eks. ændringer i lovgivningen er enighed herom mellem parterne, eller hvis ændringer skyldes konkrete forhold, Denne aftale gælder for hele aftaleperioden. Aftalen kan ikke ændres, med mindre der eller påbud fra andre myndigheder. ansættelsesvilkår for operachefen skal godkendes af Esbjerg Kommune, efter

5 5 tages forbehold for forhold, der ligger uden for teatrets indflydelse. 8. Misligholdelse af aftalen februar tilskudsrater eller helt standse udbetaling af tilskud. I tilfælde af væsentlig misligholdelse kan kommunen helt eller delvist tilbageholde at der i efteråret 2014 optages forhandling mellem parterne om eventuel forlængelse Aftalen udløber 31. december 2015, hvorefter parterne er frit stillet. Det er dog aftalt, tilbagebetalt. forholdsmæssigt til staten. af aftalen med henblik p at forhandlingerne herom skal afsluttes senest medio har ptalt dette over for teatret, kan Esbjerg Kommune opsige aftalen med Hvis aftalen i gentagne tilfælde misligholdes af teatret, og Esbjerg Kommune skriftligt umiddelbar virkning og kan kræve allerede udbetalte tilskud for indeværende sæson rettidigt indsender budget, virksomhedsplan, årsregnskab og årsberetning, eller hvis 9. Ikrafttrædelse og underskrifter Det betragtes som en væsentlig misligholdelse af aftalen, hvis egnsteatret ikke Esbjerg Kommune afregner i s fald tilbagebetalt eller ikke udbetalt tilskud egnsteatret ikke opfylder aktivitetskravene som beskrevet i aftalens pkt. 2, idet der den efterfølgende er godkendt af Statens Kunstrds Scenekunstudvalg. Nærværende aftale er gældende, nr den er underskrevet af begge aftaleparter, og Endelig udgave pr. 22 marts 2011 Endelig godkendt af Kunststyrelsen 29. november Den 2011 Den I,?, 2011 Esbjerg Kommune Den Ny Opera borgmester bestyrelsesformand godkendt af Esbjerg Byråd 21. marts 2011 og Statsforvaltningen 15. marts 2011

Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015

Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015 Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015 mellem Helsingør Kommune og den selvejende institution HamletScenen Aftalen er indgået i henhold til lovbekendtgørelse nr. 1003 af 29. november 2003, som

Læs mere

Foreningen Team Teatret (herefter kaldt teatret) Herning Kommune(herefter kaldt kommunen) For perioden 1.1.2012 31.12.2015

Foreningen Team Teatret (herefter kaldt teatret) Herning Kommune(herefter kaldt kommunen) For perioden 1.1.2012 31.12.2015 Herning Kommune(herefter kaldt kommunen) For perioden 1.1.2012 31.12.2015 Og Foreningen Team Teatret (herefter kaldt teatret) S!de i a 7 Egnsteateraftale mellem Foreningen Team Teatret og Herning Kommune

Læs mere

Egnsteateraftale mellem. Næstved Kommune 30. juni 2016 og omhandler Næstved Kommunes

Egnsteateraftale mellem. Næstved Kommune 30. juni 2016 og omhandler Næstved Kommunes juni 2009 af teaterlov (Teaterloven). om egnsteatre (Egnsteaterbekendtgørelsen), hjemlet i lovbekendtgørelse nr. 780 af den 23. Nærværende aftale er indgået i henhold til bekendtgørelse nr. 1404 af den

Læs mere

Egnsteateraftale mellem

Egnsteateraftale mellem Egnsteateraftale mellem Carte Blanche, Egnsteater i Viborg (herefter teatret) Og Viborg Kommune (herefter kommunen) For perioden 01.01.2014 31.12.2017 Aftalen er indgået i henhold til Bekendtgørelse om

Læs mere

Egnsteateraftale vedr. Team Teatret

Egnsteateraftale vedr. Team Teatret Egnsteateraftale vedr. Team Teatret 1. Aftaleparter Team Teatret (herefter kaldt teatret) og Herning Kommune (herefter kaldt kommunen) 2. Aftaleperiode 1.1.2016 31.12.2016 3. Lovgrundlag Egnsteateraftalen

Læs mere

EGNSTEATERAFTALE MELLEM

EGNSTEATERAFTALE MELLEM MELLEM EGNSTEATERAFTALE Høje-Taastrup Kommune 18.05.2010 Fritid og Kultur Lottein 2749545 Sagsbehandler Doknr. Journalnr. gru pper skal tilgodeses. Der skal være alsidighed og kvalitet i udbuddet af Taastrup

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Godset

Rammeaftale om det regionale spillested Godset Rammeaftale om det regionale spillested Godset 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Kolding Kommune og Kulturinstitutionen Godset ved Kolding Kommune. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31.

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Copenhagen JazzHouse

Rammeaftale om det regionale spillested Copenhagen JazzHouse Rammeaftale om det regionale spillested Copenhagen JazzHouse 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Københavns Kommune og Fonden Copenhagen JazzHouse. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december

Læs mere

Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro. Driftsaftale

Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro. Driftsaftale BILAG 1 Miljøkontrollen UDKAST Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro Mellem og er indgået følgende Københavns Kommune Miljø- og Forsyningsforvaltningen

Læs mere

Vedtægt for TEKNIKIMIK ILINNIARFIK. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Vedtægt for TEKNIKIMIK ILINNIARFIK. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægt for TEKNIKIMIK ILINNIARFIK Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. TEKNIKIMIK ILINNIARFIK er en selvstændig offentlig institution uden for Naalakkersuisuts almindelige instruktionsbeføjelse, jf.

Læs mere

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom.

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom. Bekendtgørelse af lov om produktionsskoler Herved bekendtgøres lov om produktionsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 688 af 22. juni 2011, med de ændringer, der følger af lov nr. 270 af 27. marts 2012: Kapitel

Læs mere

1 Navn, hjemsted og tilsyn stk. 1 Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen).

1 Navn, hjemsted og tilsyn stk. 1 Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen). Vedtægter for Den Selvejende Institution, Aarhus Scenekunstcenter 1 Navn, hjemsted og tilsyn Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen). Institutionen er stiftet af Aarhus

Læs mere

Vedtægt for de to selvstændige offentlige institutioner Niuernermik Ilinniarfik Qaqortoq samt Niuernermik Ilinniarfik Nuuk

Vedtægt for de to selvstændige offentlige institutioner Niuernermik Ilinniarfik Qaqortoq samt Niuernermik Ilinniarfik Nuuk Vedtægt for de to selvstændige offentlige institutioner Niuernermik Ilinniarfik Qaqortoq samt Niuernermik Ilinniarfik Nuuk Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Niuernermik Ilinniarfik Qaqortoq og Niuernermik

Læs mere

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening Hillerød Kapitel 1 Navn, hjemsted, formål 1. Boligorganisationens navn er Frederiksborg Almene Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationens hjemsted er Hillerød

Læs mere

Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015. Udkast. Præambel

Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015. Udkast. Præambel Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015 Udkast Præambel Det fremgår af økonomiaftalen mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening om kommunernes økonomi for 2015, at de nuværende 87 kommunale

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud INDHOLD Frivillighedspolitikken rammer og vilkår.. 3 Tilskud til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. 4 Formål.

Læs mere

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Boligorganisationen er en datterorganisation

Læs mere

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal.

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal. VEDTÆGTER Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983! Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001, april 2003 og marts 2014. Vedtægterne blev tidligere benævnt love. I marts

Læs mere

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er (KA). Stk. 2 Hjemstedet for KA er Randers kommune. 2 - Grundlag Stk. 1 KA s værdigrundlag er det kristne livs- og menneskesyn, som det kommer til udtryk

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende institution Rungsted private Realskole

Vedtægter for Den selvejende institution Rungsted private Realskole Vedtægter for Den selvejende institution Rungsted private Realskole Vedtægter for Den selvejende institution Rungsted private Realskole Hjemsted og formål 1. Stk. 1: Rungsted private Realskole er en uafhængig,

Læs mere

RANDERSORDNINGEN 2012

RANDERSORDNINGEN 2012 RANDERSORDNINGEN 2012 Randersordningen er Randers Kommunes tilskudsordning til frivillige folkeoplysende foreninger under folkeoplysningsloven. Tilskudsordningen omfatter kursustilskud, medlemstilskud,

Læs mere

Vedtægter. for. Nykøbing Mors Andelsboligforening. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Vedtægter. for. Nykøbing Mors Andelsboligforening. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Nykøbing Mors Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Nykøbing Mors Andelsboligforening. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Morsø Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Boliggården

Vedtægter for Boliggården Vedtægter 1. side 1 Vedtægter for Boliggården Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boliggården. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Helsingør Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Orientering om ændring af bekendtgørelse om Tilbudsportalen samt om godkendelse af og tilsyn med visse private tilbud

Orientering om ændring af bekendtgørelse om Tilbudsportalen samt om godkendelse af og tilsyn med visse private tilbud Departementet Holmens Kanal 22, 1060 København K Tlf. 3392 9300, Fax. 3393 2518, E-mail sm@sm.dk J.nr. 2011-1879 Kommuner, regioner og organisationer 14. maj 2013 Orientering om ændring af bekendtgørelse

Læs mere

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter Dansk Initiativ for Etisk Handel Vedtægter Vedtægter for Medlemsorganisationen Dansk Initiativ for Etisk Handel 1. Navn og hjemsted Medlemsorganisationens navn er Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH).

Læs mere

2014 Vedtægter for LAG-Sydsjælland

2014 Vedtægter for LAG-Sydsjælland 2014 Vedtægter for LAG-Sydsjælland Vedtaget på stiftende generalforsamling for LAG-Sydsjælland 25-08-2014 Vedtægter for LAG-Sydsjælland Side 1 I. Navn, hjemsted og formål 1. Navn Aktionsgruppens navn er;

Læs mere

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening.

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening. Vedtægter Vedtægt for Brønderslev Gymnasium og HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Brønderslev Gymnasium og HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Brønderslev

Læs mere

Vedtægt for Erhvervsakademi Sjælland

Vedtægt for Erhvervsakademi Sjælland Vedtægt for Erhvervsakademi Sjælland Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Erhvervsakademi Sjælland er en selvstændig institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Køge Kommune i Region

Læs mere

Den bekendtgjorte lovtekst vedrørende 34 gælder først fuldt ud fra 1. januar 2012, jf. 2 i lov nr. 574 af 7. juni 2011.

Den bekendtgjorte lovtekst vedrørende 34 gælder først fuldt ud fra 1. januar 2012, jf. 2 i lov nr. 574 af 7. juni 2011. LBK nr 854 af 11/07/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2015 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Undervisningsmin. Uddannelsesstyrelsen, j. nr. 188.14H.261 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vedtægter for. Landboforeningen Gefion

Vedtægter for. Landboforeningen Gefion Vedtaget den 19. marts 2013 Vedtægter for Landboforeningen Gefion Side 1 af 8 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Landboforeningen Gefion. Dens hjemsted er Sjælland. Foreningen er dannet ved sammenslutningen

Læs mere