Boligselskabet Sct. Jørgen Et alment bolig og administrationsselskab Forretningsbeskrivelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Boligselskabet Sct. Jørgen Et alment bolig og administrationsselskab Forretningsbeskrivelse"

Transkript

1 Bligselskabet Sct. Jørgen Et alment blig g administratinsselskab Frretningsbeskrivelse

2 Bligselskabet Sct. Jørgen Vibrg. Bligselskabet Sct. Jørgen Vibrg en selvejende almen nn prfit bligrganisatin, hvis hvedfrmål, er administratin, udleje, vedligehld g mdernisering af støttet bligbyggeri i verensstemmelse med reglerne i lv m almene bliger m.v. Bligselskabet kan fruden den primære virksmhed sm almen bligudlejningsrganisatin varetage g medvirke ved pgaver der har en naturlig tilknytning til bliger g administratin af disse, ftest via en scial, samfundsmæssige g almen frpligtigelse g interesse i, at medvirke til løsning af b g byudviklingsmæssige pgaver lkalt g reginalt i de kmmuner hvad bligrganisatinen perere g driver administratin, udlejningsvirksmhed, mv. Bligrganisatinens rganisatin Bligrganisatinen består af et hvedselskab, et antal sidevirksmhedsafdelinger g bligafdelinger i alt lejemålsenheder. Desuden administrerer bligrganisatinen udver egne afdelinger, 2 bligrganisatiner samt et antal kmmunale g reginale institutiner mm. Svarende til ca lejemålsenheder. Der pføres gennemsnitligt, ca. 200 bliger/ servicearealer / institutiner, årligt Bligselskabet er rganiseret med et repræsentantskab der udgør bligrganisatinens øverste myndighed. Repræsentantskabet består af bligrganisatinens hvedbestyrelse fruden 1 repræsentant fra hver af de afdelinger der udgør bligrganisatinen. Frmand g næstfrmand fr hvedbestyrelsen er tillige henhldsvis frmand g næstfrmand fr repræsentantskabet. Hvedbestyrelse i Bligselskabet Sct. Jørgen vælges på det årlige repræsentantskabsmøde, hvr alle bligafdelinger er repræsenteret. Bligselskabets rganisatin Bligrganisatinen Sct. Jørgen er rganiseret via en række afdelinger der udgør den daglige administratin. Den administrative pdeling af bligrganisatinen udgøres af en række afdelinger, indehldende administrative g udførende arbejdspdelte funktiner /pgaver, ekstrvert /intrvert, relaterende til specifikke, specialiserede, samarbejdsrelaterede grupperinger mv. Organisatrisk er bligselskabet samt dettes primære funktiner pdelt sm: Direktin Organisatrisk ansvar Organisatrisk ledelse Organisatrisk krdinering Administratin Sekretariatspgaver fr Hved- g, afdelingsbestyrelser, bligrganisatinen Organisatins udvikling Knflikt håndtering Udsendelse g udarbejdelse af beber infrmatin Kmmunikatin med eksterne rådgivere, advkater, revisrer, frsikring. lign. HR funktin IT Side 2 af 7 Dat:

3 Øknmi Budgetlægning Bgføring Mmsregnskab Regnskabsaflæggelse Frbrugsregnskab g afregning Indskud ind- g udbetaling Faktura håndtering, ind- udgående Udlejning Administratin af lejemål, (lejekntrakter, lejefastlsættelse mv. ) Juridisk g øknmisk rådgivning af interessenter ( lejere, brger g brugere) Udsættelser Marketing, eksisterende g nye bliger Lkalmråde mråde aktiviteter Driftsafdelingen Inspektører Ud g indflytningssyn i g af lejligheder Udbud af vedligehldelsespgaver Kntrahering af entreprenører Tilbygnings g vedligehldelses tilsyn Budgetlægning, drift g vedligehldelsesplaner Fakturahåndtering Regnskab Årlig besigtigelse af afdelingerne (markvandring) Afdelingsmøder Krdinering g ledelse af ejendmsfunktinærer Drift g vedligehldelse grønne mråder Drift g vedligehldelse ejendmme g service arealer. Drift g vedligehldelse af tekniske anlæg Byggeafdeling Nybyggeri Større renveringspgaver Helhedsplaner Budgettering Udbud, natinalt g EU regi` Kntrahering rådgivere g entreprenører Gennemførelse Regnskab aflæggelse Aflevering Overgang til drift Side 3 af 7 Dat:

4 Bligrganisatinens beliggenhed. Gegrafisk er bligselskabet Sct. Jørgen beliggende inden fr rammerne af Vibrg Baneby, sm er en Helhedsplanen angivende de verrdnede rammer fr fremtidige bebyggelse, byrum g infrastruktur. Den administrative bygningsmasse består af et lejet 3 etages mbygget tidligere kreaturslagteri på ca etagemeter fruden ca. 150 m 2 garage / carprte hvis anvendelse frdeler sig med pmagasinering af kørende materiale g sæsnrelateret materiel. Udenm er arealerne dispneret med parkering, samt mindre anlæg fr plagring af drift relateret drift- g vedligehldelses materiale såsm muld, flis g belægningssten. lign. Den massivt udseende industrielle udfrmede nuværende administratinsbygning er placeret på den sydlige del af den asfalterede matrikel, Ved ankmst, uagtet frmålet med henvendelsen, fremstår bygningen ikke sm et administrativt hvedkntr fr en almen bligrganisatin hvilket primært kan tillægges arkitekturen, der ikke virker indbydende eller velkmmende fr besøgende g sekundært bevirker samme, at adgangsfrhldende ikke fremstår entydige hvilket pleves enerverende fr besøgende idet henvendelse ikke nødvendigvis bliver til rette eller til rette administrative afdeling. Bligrganisatinen er lejere af den nuværende bygning, hvr den heraf følgende øknmiske mkstning finansieres, såvel sm øvrige drift g administrative mkstninger. Lejemålsmkstningerne har implicit ikke ngen øknmisk afviklingshrisnt eller subsidiært psparingsfunktin, hvrimd mkstningerne fremskrives iht. gældende pristals udvikling g er ligefrem prprtinal med længden på lejemålet. Bligselskabet har qua beliggenheden ingen synergi med de mkringliggende, der udgøres af kntr g lager faciliteter g bligejere. Bligrganisatinen, fremtidig Bligrganisatinens ptientielle mulighed fr at erhverve de tidligere Vestas bygninger understøtter sammes visn m innvatin, samfunds ansvar, scial mangfldighed, bl. a via den nærværende mulighed fr implementering af ungdmsuddannelser ( prduktinsskle ), af subkulturer ( f.x. street kultur, GAME.lign. ), af drifts synergi med fremtidens plejecenter samt andre nab g nærvedliggende interessenter fruden at udvirke rettidige øknmisk mhu, rganisatins - styrkelse g tilpasning, mkranset af en bligscial bevisthed g ansvarligehed. Imlpicit i symbisen mellem prduktinssklen læringsmiljø, pædaggikske retninglinier g bligselskabet pragmatik, befinder sig synergien, terien g praktikken. Prduktinssklens uddannelsestilbud, baseret på praktisk arbejde g undervisning, er direkte knveterbar med ngle af de fagmråder sm bligselskabet er dispnent fr, drift- vedlighldelse, rengøring, kantine drift mv. Ved erhvervelse af de tidligere i Vestas industri bygninger, åbnes, efter mbygning en mulighed fr, at genererer samarbejde indefr hvedmråderne : administratin, prduktin, drift, rengøring, kantine m.v. Erhvervelsen mfatter i alt 2 fritlæggende bygningsværker sammenkbler via et ca. 360 m 2 verdækket areal. Den samlede bygningsmasser udmøntes efter erhvervelsen i 5 ejerlejligheder frdelt med 2 ejerlejligheder i den tidligere prduktins- g administratinsbygning samt 3 ejerlejligheder i den tilstødende lagerhal. Side 4 af 7 Dat:

5 Infrastruktur Den tilstødende lkalplans (udarbejdet i frbindelse med pførelse af Fremtidens plejecenteret) infrastruktur,afsluttende i en lmmepark, efterlade lgistiske udfrdringer i frbindelse i med tilgængelighed til bligselskabets nye dmicil, g fr så vidt gså til prduktinssklen fr henvendelser fra g af mindre mbile brugere, brgere g besøgende. Den interne infrastruktur, frbundet fra lmmeparken g til bør udfrmes således er anvendelig fr handicapkøretøjer, busser g lignende, i frbindelse med afhldelse af de årlige afdelingsmøder henlagt til hvedkntret samt tilsvarende repræsentantskabs g hvedbestyrelsesmøder møder Vejadgang fr daglig kørende trafik fra Prduktinssklen g Bligselskabets persnale g leverandører mv. planlægges, at blive fretage fra den sydlige adgang til mråde, hvr endvidere persnale parkering mv. udlægges. Indretning Arkitekturen skal fruden at signalere det almene bligbyggeris kerneværdier fremstå sm innvativ, bæredygtigt samt et miljø ansvarligt byggeri, fx. ved, Urban Gardening, i en frmaliseret driftsverenskmst mellem byggeriets interessenter. Facaderne bearbejdes fra det nuværende industrielle frmsprg til en mere nutidig facadeudfrmning, baseret på bygningernes frm g funktin. Ankmst g indgang til den fælles receptin skal være entydig genkendelig i et frmsprget der er elegant uden at være impsant. Ankmstmrådet g den dertil knyttede receptin er frdelingsareal fr hhv. brugere, brgere g besøgende til Prduktinssklen g administratinen hvr prduktinssklen frdeler dig hrisntalt g administratinen vertikalt. Kantine med tilhørende prduktinskøkken, lagre mv. udgør et fællesmråde, hvis funktin varetages af begge parter. g er beliggende på 1. sal i eksisterende tilsvarende lkaler. Administratinen ny indrettes i den vestbelliggende del af den tidligere prduktinshal g etableres via indskudte etager, 3 stk. med interne adgange via trappeløb, gennem etagerne. De indskudte etager indehlder administratins - g mødelkaler samt div. sekundære rum, såsm garderber, tiletter, depter, printerrum mv. Midterst indskudte etage i administratinen frbindes via et nyt udvendigt parkeringsdæk til Gyvelvej så disse er i niveau. Bligselskabets driftsafdeling med tilhørende velfærdsfranstaltninger, garager, depter, mv. etableres g indrettes i de eksisterende faciliteter i den østlige beliggende, tidligere lagerhal. I tilknytning til driftsafdelingens faciliteter udlægges arealer til pmagasinering af i div. depter : belægningsmateriale, sandmuld, flis, salt. lign. Side 5 af 7 Dat:

6 Specifikatin g arealbehvs versigt Betegnelse Funktin Arealbeskrivelse Direktin Ansvar g ledelse - Direktinslkale - Mødelkale - Frrum / frberedelse Administratin Øknmi - Sekretariat - HR funktin - Organisatins udvikling - Knflikt håndtering - IT - Budgetlægning - Bgføring - Mmsregnskab - Regnskabsaflæggelse - Refusinspgørelser - Indskud ind- g udbetaling - Faktura håndtering, ind- udgående Ca. 150 m 2 - Kntr arbejdspladser - Kpi rum - Dept Ca. 150 m 2 - Kntr arbejdspladser - Møderum - Kpi rum - Arkiv - Brandsikkert rum - Dept Ca. 250 m 2 Drift - Inspektør funktin - Kntr arbejdspladser - Møderum - Kpi rum - Arkiv - Dept Ca. 250 m 2 Teknisk afd. Drift g vedligehldelse - Kntr - Velfærdsfranstaltninger - Opmagasinering af driftsmidler - Opmagasinering af drivmidler - Mødelkale - magasiner - Dept - Printerrum Værksted Drift, vedligehldelse, reparatin af materiel Udendørs: - Garager - Carprte - Opmagasinering af sæsnbaseret materiel - Jrd/ muld/ flis dept Flis dept Belægnings dept Ca. 600 m 2 - Kntr - Værkstedsfaciliteter - Opmagasinering af håndbåret materiel - Vent. Rum fr punkt udsugning - Dept Ca. 200 m 2 Side 6 af 7 Dat:

7 Byggeafdeling Diverse Mødelkaler Velfærdsfranstaltninger Administrativt persnale - Byggeri - Renveringer - Helhedsplaner - Revisin - Eksterne/ interne møder - Kntrfaciliteter - Mødelkale - Biblitek - Dept - Printerrum - Dept - Printerrum - Vide faciliteter - Dept - Omklædning - Bad - Tiletter - Depter - Garderber Byggeafdelingen Ca. 200 m 2 Ca. 250 m 2 Ca. 100 m 2 Serverrum Server g IT rum - Brandsikret selvstændigt rum - Køleanlæg - Slukningsanlæg / sprinkler Vinterberedskab - Kantine - Omklædning - Tørrerum - Salt lager - Sand lager - Uafhængig stilleplads Ca. 100 m 2 Opmagasinering Lejers indb - Ifbm. fraflytning g fgedfrretning Ca. 400m2 Bligselskabet byggeafdeling. Nv Side 7 af 7 Dat:

Handlingsprogram 2014-17. Boligkontoret Danmark

Handlingsprogram 2014-17. Boligkontoret Danmark Handlingsprgram 2014-17 Lej dig til muligheder - vejen til det gde bligliv 2020 Bligkntret Danmark I frbindelse med Bligkntrets strategi Lej dig til muligheder vejen til det gde bligliv 2020, er der udarbejdet

Læs mere

Børn og Unge. Sundhedsfremme. Beskæftigelse Det Boligsociale. Sekretariat. Netværksskabende. beboerinddragelse

Børn og Unge. Sundhedsfremme. Beskæftigelse Det Boligsociale. Sekretariat. Netværksskabende. beboerinddragelse Sundhed g Sundhedsfremme Børn g Unge Beskæftigelse Det Bligsciale Sekretariat Netværksskabende Kmmunikatin beberinddragelse Helhedsplan fr den bligsciale indsats i Hrsens Kmmune 2010 2015 Endelig redigeret

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 13 Økonomiudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 13 Økonomiudvalget 13 Øknmiudvalget 149 150 13. Øknmiudvalget Budget 2014 på plitikmråder: Plitikmråder U/I Budget 2014 13.1 Plitisk rganisatin U 13.561.800 I - 12.700 13.2 Administrativ rganisatin U 236.819.500 I - 9.562.000

Læs mere

Svendborg Kommune Ramsherred 5 5700 Svendborg. Byfornyelsesprogram OMRÅDEFORNYELSE I STENSTRUP U D K A S T

Svendborg Kommune Ramsherred 5 5700 Svendborg. Byfornyelsesprogram OMRÅDEFORNYELSE I STENSTRUP U D K A S T Ramsherred 5 5700 Svendbrg Byfrnyelsesprgram OMRÅDEFORNYELSE I STENSTRUP U D K A S T Februar 2007 Udarbejdet af Byfrnyelsesselskabet ODENSE, Landskabsarkitekt MDL/PLR Lne van Deurs, København, samt Arkitekt

Læs mere

Vækstforum for Region Midtjylland

Vækstforum for Region Midtjylland Vækstfrum fr Regin Midtjylland Ansøgningsskema til: Kapitalfrmidling 1. Oplysninger m ansøger Navn, Adresse, Kntaktpersn Væksthus Midtjylland Direktør Erik Krarup Åbgade 15 8200 Århus N Tlf. 7022 0076

Læs mere

Indstilling. samt bevilling til projektering

Indstilling. samt bevilling til projektering Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn g Unge Den 18. december 2009 Principindstilling m rum til leg g læring i midtbyen samt bevilling til prjektering Århus Kmmune Børn g Unge 1. Resume Denne

Læs mere

Ansøgningsskema til små projekter

Ansøgningsskema til små projekter Ansøgningsskema til små prjekter Dette ansøgningsskema bruges til ansøgning m støtte til prjekter med et budget på højest 500.000 kr. men på mindst 100.000 kr. (Bagatelgrænse). Der kan søges støtte til:

Læs mere

Midtfynsværkstederne. Aftale 2008

Midtfynsværkstederne. Aftale 2008 Midtfynsværkstederne Aftale 2008 Indhldsfrtegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 5 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN... 5 5.0 DEN ADMINISTRATIVE

Læs mere

Lederne og miljøet 1. november 1999

Lederne og miljøet 1. november 1999 Lederne g miljøet 1. nvember 1999 Frrd Offentlighedens interesse fr virksmhedernes interne frhld er stærkt stigende. Det betyder, at virksmhederne stadig ftere stilles ver fr samfundsmæssige krav g frventninger.

Læs mere

Personaleafdelingen. Årsberetning for arbejdsmiljøet i Faxe kommune 2009

Personaleafdelingen. Årsberetning for arbejdsmiljøet i Faxe kommune 2009 Persnaleafdelingen Årsberetning fr arbejdsmiljøet i Faxe kmmune 2009 1 Indhld Indledning side 3 Sikkerhedslederens arbejdsmiljøregnskab, side 4-12 Krisehjælp g psyklgisk rådgivning side 4 Tilsyn fra Arbejdstilsynet

Læs mere

Praktikrammer. Bygningskonstruktøruddannelsen

Praktikrammer. Bygningskonstruktøruddannelsen Praktikrammer Bygningsknstruktøruddannelsen Gældende fr 6. semester Frår 2012. University Cllege Nrdjylland Teknlgi & Business Prthusgade 1 Pstbks 71 9100 Aalbrg Telefn 72 69 80 00 www.ucn.dk Praktikkrdinatr:

Læs mere

Campus Vordingborg. Liv og Læring

Campus Vordingborg. Liv og Læring Campus Vrdingbrg Liv g Læring 4 Indhld Campus Vrdingbrg 2 DEL I Baggrund 2 Campus Vrdingbrg 3 Campus Vrdingbrgs uddannelsesinstitutiner 4 Organiseringen af Campus Vrdingbrg et frslag 5 Fysisk markering

Læs mere

Vedtægt for. Selandia Center for Erhvervsrettet Uddannelse

Vedtægt for. Selandia Center for Erhvervsrettet Uddannelse Vedtægt fr Selandia Center fr Erhvervsrettet Uddannelse Kapitel 1: Navn, hjemsted g frmål 1. Selandia Center fr Erhvervsrettet Uddannelse er en selvejende institutin med hjemsted i Slagelse Kmmune, Regin

Læs mere

Torsdag 22. januar 2015, Aakirkeby Hallerne, Hal B / 180 deltagere

Torsdag 22. januar 2015, Aakirkeby Hallerne, Hal B / 180 deltagere 1 REFERAT Af det ffentlige dialgmøde m Brnhlms Sekretariatet frivillighedsplitik Trsdag 22. januar 2015, Aakirkeby Hallerne, Hal B / 180 deltagere Prgram Kl. 16.00 Kl. 16.15 Kl. 16.25 Kl. 17.45 Kl. 18.10

Læs mere

Bilag A. Oversigt over nuværende lederudviklingstiltag. Børn og Unge: Notat. Til: Kopi til: Den 8. januar 2009. Århus Kommune

Bilag A. Oversigt over nuværende lederudviklingstiltag. Børn og Unge: Notat. Til: Kopi til: Den 8. januar 2009. Århus Kommune Ntat Til: Til: Kpi til: PU Den 8. januar 2009 Århus Kmmune Brgmesterens Afdeling Bilag A Oversigt ver nuværende lederudviklingstiltag Brgmesterens Afdeling Rådhuset 8000 Århus C Børn g Unge: Grundlæggende

Læs mere

Udbudspolitik 2014. Udbudsgodkendelse og dækningsområde

Udbudspolitik 2014. Udbudsgodkendelse og dækningsområde Randers Scial- g Sundhedsskle Udbudsplitik 2014 Randers Scial- g Sundhedsskle udbyder erhvervsrettet vksen- g efteruddannelse i henhld til Lv m arbejdsmarkedsuddannelser samt Lv m Åben uddannelse. Udbudsplitikken

Læs mere

Organisering af bygningsdriften på 8000C

Organisering af bygningsdriften på 8000C Når Viden skaber resultater--- Aarhus Universitet Organisering af bygningsdriften på 8000C Delrapprt Delrapprt Aarhus Universitet Organisering af bygningsdriften på 8000C Delrapprt Rambøll Management AS

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Dorthea Børnehaven.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Dorthea Børnehaven. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Drthea Børnehaven. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410 Rønde

Læs mere

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne 9. nvember 2012 Aftale m ny struktur fr statsfrvaltningerne Regeringen (Scialdemkraterne, Radikale Venstre g Scialistisk Flkeparti) g Enhedslisten g Liberal Alliance er enige m en ny struktur fr udførelsen

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet fr Børn, Ligestilling, Integratin g Sciale Frhld Vejledning til ansøgning m støtte fra puljen Samarbejdsaftaler m pladser på phldssteder g døgninstitutiner med frhøjet sikkerhed til børn g

Læs mere

Politisk og administrativ organisering 11.08.2014

Politisk og administrativ organisering 11.08.2014 Plitisk g administrativ rganisering 11.08.2014 2 1. Indledning... 4 Missin... 4 Visin... 4 2. Den plitiske rganisatin... 5 2.1 Øknmiudvalget... 5 2.2 Teknik- g Miljøudvalget... 6 2.3 Børne- g Uddannelsesudvalget...

Læs mere

Geoforums vejledning i etablering af 3D-bymodeller

Geoforums vejledning i etablering af 3D-bymodeller Gefrums vejledning i etablering af 3D-bymdeller Side 2 af 57 Frrd Det er efterhånden blevet mere en regel end en undtagelse at støde på en kmmune med egen 3D-bymdel. Hvrfr er det blevet så ppulært, g hvad

Læs mere

Stine Finne Jakobsen & Katrine Schepelern Johansen. Kortlægning af kommunernes forebyggelsesindsats over for stofmisbrug

Stine Finne Jakobsen & Katrine Schepelern Johansen. Kortlægning af kommunernes forebyggelsesindsats over for stofmisbrug Stine Finne Jakbsen & Katrine Schepelern Jhansen Krtlægning af kmmunernes frebyggelsesindsats ver fr stfmisbrug Publikatinen Krtlægning af kmmunernes frebyggelsesindsats ver fr stfmisbrug kan hentes fra

Læs mere

Samlet oversigt over. Politikker, strategier, retningslinjer og administrationsgrundlag. i Næstved Kommune

Samlet oversigt over. Politikker, strategier, retningslinjer og administrationsgrundlag. i Næstved Kommune Samlet versigt ver Plitikker, strategier, retningslinjer g administratinsgrundlag i Næstved Kmmune Udarbejdet g fastlagt af MED-Hvedudvalget Næstved Kmmune December 2011 Gældende pr. 1. januar 2012 Frrd

Læs mere

R A P P O R T. Virksomhedsgrundlag

R A P P O R T. Virksomhedsgrundlag R A P P O R T Virksmhedsgrundlag Kncern HR Intern Udvikling g Persnale Juni 2015 Udarbejdet i frlængelse af HR-strategi 2015 V i r k s m h e d s g r u n d l a g S i d e 2 I N D H O L D S F O R T E G N

Læs mere

1000 nye studiejobs. Oplæg til etablering af 500 nye offentlige studiejobs. Formål: Definition af studiejobs: Den offentlige fordeling: Implementering

1000 nye studiejobs. Oplæg til etablering af 500 nye offentlige studiejobs. Formål: Definition af studiejobs: Den offentlige fordeling: Implementering 1000 nye studiejbs Oplæg til etablering af 500 nye ffentlige studiejbs. Frmål: Bestyrelsen i Business Regin Nrth Denmark har besluttet, at der skal prettes 1.000 nye studiejbs i Regin Nrdjylland i periden

Læs mere

Vedtægt for Dansk Magisterforening (DM)

Vedtægt for Dansk Magisterforening (DM) Vedtægt fr Dansk Magisterfrening (DM) Indhldsfrtegnelse: 1. Navn 2. Hjemsted 3. Frmål 4. Medlemskab 5. Medlemmernes rettigheder g pligter 6. Indmeldelse g udmeldelse 7. Arbejdspladsklubber 8. Landsklubber,

Læs mere

Udbuds- og udliciteringspolitik 2012 for EUC Nordvest

Udbuds- og udliciteringspolitik 2012 for EUC Nordvest Udbuds- g udliciteringsplitik 2012 fr EUC Nrdvest EUC Nrdvest ønsker gennem udbuds- g udliciteringsplitikken fr 2012 at afspejle, hvilke plitikker g beslutninger der ligger til grund fr sklens udbud af

Læs mere

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden Maj 2010 Regin Hvedstaden Kncern Plan g Udvikling Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Regin Hvedstaden Anbefalinger vedr. uddannelse g læring, mtivatin, it, dataregistrering

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 21. april 2009. Sag nr. 5. Emne: Sundhedsplan. 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 21. april 2009. Sag nr. 5. Emne: Sundhedsplan. 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Frretningsudvalgets møde den 21. april 2009 Sag nr. 5 Emne: Sundhedsplan 1 bilag [Emne] [Dat] Sundhedsplan Udkast 2009 Frrd af Vibeke Strm Rasmussen...3 Indledning...4 Sundhedsvæsenet

Læs mere