Brancherapport BVT DANSKE VASKERIER Brancheforeningen for vask og tekstiludlejning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brancherapport 2011. BVT DANSKE VASKERIER Brancheforeningen for vask og tekstiludlejning"

Transkript

1 Brancherapport 2011 BVT DANSKE VASKERIER Brancheforeningen for vask og tekstiludlejning December

2 Rapportstruktur BVT fik i 2003 udarbejdet en markedsrapport med fokus på konkurrence-situationen, markedets størrelse, markedsadgang og det fremtidige marked. Nærværende rapport er en opdatering af 2003-versionen og et supplement til de statistiske brancherapporter, der årligt udarbejdes af Dansk Industri. Rapporten er opbygget som flg.: Formål og afgrænsning s.3 Branchebeskrivelse s.8 Markedspotentiale s.15 Swot analyse s.40 Konklusion s.59 2

3 Formål og afgrænsning 3

4 Formål og metode Formålet med dette projekt er: et estimat af markedspotentialet (den mulige samlede omsætning) for erhvervs- og institutionsvaskerierne i Danmark, herunder udviklingen de senere år En beskrivelse af markedssituationen her og nu, herunder kortlægge de udfordringer og muligheder branchen er stillet overfor Det er hensigten, at rapporten kan være et af flere udgangspunkter for den interne diskussion i BVT om branchens muligheder. Metode Der er delvist anvendt en kvalitativ tilgang, hvor der er gennemført en række interview personligt såvel som telefonisk med bl.a. medlemmer af brancheforeningen, repræsentanter for de respektive kundesegmenter og specifikke kunder. Den kvalitative tilgang er suppleret med en omfattende desk research samt inddragelse af statistiske tal og resultater fra relevante offentliggjorte rapporter m.v. 4

5 Markedsdefinition Rapporten holder sig indenfor de rammer, som afgrænses af BVT s virkeområde. Specifikt er der tale om det marked der dækkes af branchekode (DB07), Erhvervs- og institutionsvaskerier. Herunder ligger både private og offentlige vaskerier. Det er branchen som helhed og ikke den enkelte virksomheds interne forhold der er i fokus. Udelukkende fokus på det danske marked Udelukkende erhvervskunder, og altså ikke private forbrugere Der er naturligvis forskel på, hvilke serviceområder de respektive vaskerier fokuserer på og ikke alle vaskerier beskæftiger sig med alle serviceområder, men fælles for alle er, at grundydelsen består af vask og udlejning af tekstiler. Det er på denne parameter branchens virksomheder tager afsæt. Fokus holdes på de fem serviceområder, der typisk varetages af erhvervs- og institutionsvaskerier: Arbejdsbeklædning: vask og udlejning af arbejdstøj, såsom kitler, kedeldragter, uniformer, patient-tøj, profilbeklædning Linned: vask og udlejning af sengetøj, håndklæder, duge, operationstekstiler etc. Klude- og mopper: vask og udlejning af klude og mopper i rengøringsøjemed Måtter: vask og udlejning af måtter til erhverv Hygiejne: vask og udlejning af håndklæderuller DB07, Dansk Branchekode 2007 Anvendes af bl.a. Danmarks Statistik til brancheinddeling og statistiske formål. 5

6 Markedssegmenter Serviceområderne efterspørges på kryds og tværs at en række forskellige kundesegmenter, der samlet kan identificeres som branchens primære kundegrupper. Der arbejdes med følgende segmenter, som afspejler de hovedgrupper vaskerierne arbejder med. Hoteller/overnatning Restaurant/spisesteder Sygehuse Plejehjem og handicapboliger Industri Uniformerede arbejdsgrupper indenfor diverse brancher Udgangspunktet for beregninger af branchens potentiale vil være disse segmenter. Segmenterne vil i forbindelse med beregningerne i nogen udstrækning blive underopdelt for tydeligere at illustrere potentialet. Der lægges vægt på, at denne rapport har fokus på branchens potentiale. For specifikke oplysninger om branchens konkrete økonomi og omsætning henvises til Branchestatistik Erhvervsvaskeribranchen 2011, DI 6

7 Hotel/overnatning Restaurant /spisesteder Sygehuse Plejehjem og handicapboliger Industri, håndværk, detail Uniformerede grupper i div. brancher Markedssegmenternes efterspørgsel af serviceydelser 4 ud af 6 primære kundesegmenter efterspørger fuldt serviceprogram. Beklædning Linned Klude Måtter Hygiejne FULDT PROGRAM Beklædning Linned Klude Måtter Hygiejne FULDT PROGRAM Beklædning Linned Klude Måtter Hygiejne FULDT PROGRAM Beklædning Linned Klude Måtter Hygiejne FULDT PROGRAM Beklædning Klude Måtter Hygiejne Beklædning 7

8 Branchebeskrivelse 8

9 Erhvervsvaskerier Erhvervsvaskerierne har følgende kendetegn: Produktionsvirksomheder Vaskerierne kategoriseres som servicevirksomheder og leverer serviceydelser, men er i høj grad også produktionsvirksomheder, med de problemstillinger der er forbundet hermed, f.eks. i form at store omkostninger til produktionsanlæg og produktionsomkostninger. Fleksibilitet Arbejdsgangen inkluderer en lang række processer, og da vaskerierne oftest ejer hele processen fra indkøb til kassering af de udtjente produkter, er der et bredt råderum for at skrue på mange parametre. Der er altså mulighed for fleksibilitet alene begrundet i de mange processer. Højt omkostningsniveau Generelt er branchen præget af variable omkostninger på et relativt højt niveau, primært bundet op på Energi- og miljøafgifter Løn-tung - mange manuelle processer Vareindkøb bomuldsprisen krav til varelager Ensartet kvalitet og sortiment Alle i branchen har adgang til det samme produktionsudstyr, hvilket bevirker, at kvaliteten og sortimentet på grundydelsen er stort set den samme PRISEN er derfor en betydelig konkurrenceparameter Miljøfokus Branchen er miljøtung, og har stor fokus på til stadighed at mindske miljøbelastningen dels for at udvise ansvarlighed, dels fordi kunderne har fokus på miljøet, dels fordi der er store besparelser at hente, hvis omkostningerne til energi- og miljøafgifter kan reduceres 9

10 Branchebeskrivelse Figuren viser de grundelementer, der har indflydelse på branchesituationen og samlet giver de et billede af branchen. Tillige er det søgt illustreret, at for hver af disse elementer er der mulighed for innovation/udvikling, der kan forøge omsætningen UDVIDELSE AF MARKEDSPOTENTIALET Substituerbare produkter -Papir vs tekstil -Privat vask -etc Leverandører -Problematik omkring bomuldsprisen -Energi Intern konkurrece -Antal -omsætning -etc Kunder -Potentiale -Prisfokus -etc Markedsadgang -Pres fra udland -Facility service -etc 10

11 Antal erhvervsvaskerier Det seneste valide tal fra 2008 viser, at der er registreret 77 firmaer i branchen. Antallet af registrerede firmaer er faldet med mere end 30% i perioden , og antallet af arbejdssteder følger stort set samme mønster. I 2009 har Danmarks Statistik (DS) registreret 104 arbejdssteder under branchekode Branchen beskæftigede i 2008 ca heltidsstillinger, hvilket er et tæt bud på det samlede antal ansatte, idet 95% af medarbejderne er fuldtidsansatte. 1. Antallet af ansatte har ligget stabilt siden 2004, hvor der var registreret ca heltidsstillinger. 1 Branchestatistik Erhvervsvaskeribranchen 2010, DI 11

12 Branchens omsætning Den samlede omsætning i branchen udgjorde i ,3 mia. kr., svarende til en vækst på 14% siden , og det ser ud til at niveauet holdes med en lille fremgang på 0,3 % i 1. halvår 2011 sammenlignet med 1. halvår Da den generelle prisudvikling i perioden er på 15% 3, betyder det, at omsætningen har været i stilstand i faste priser og altså ikke en reel vækst. Med det stigende omkostningsniveau, især på afgiftsområdet, er indtjeningen derfor under markant pres. Dette korresponderer godt med, at aktører indenfor branchen vurderer, at avancerne er faldende - dels på grund af intern priskonkurrence og del på grund af forøget substitution til papirvarer. Aktører i branchen beskriver den som en stabil branche, der ikke er særligt konjunkturfølsom på omsætningssiden. 1 Branchestatistik Erhvervsvaskeribranchen 2011, DI 2 Danmarks Statistik. Omsætningen i offentligt ejede vaskerier og vaskerier, der ikke indleverer regnskaber, indgår ikke i omsætningen. 3 DS Nettoprisindekset Statistisk Tiårsoversigt 12

13 Branchestruktur Branchen er præget af to meget markante virksomheder, en lille håndfuld offentlige vaskerier i forbindelse med sygehusvaskeri, større regionale/ landsdækkende vaskerier og endelig en række mellemstore og små virksomheder. Der er altså meget stor spændvidde mellem branchens vaskerier. Markedslederne, der også er landsdækkende med adskillige serviceafdelinger rundt om i Danmark: Berendsen Textil Service A/S (16 afdelinger) De Forenede Dampvaskerier A/S (12 afdelinger). Større regionale eller landsdækkende vaskerier som fx Vraa Dampvaskeri Frivillige kæder (Textilpartner, 6 vaskerier) Små og mellemstore virksomheder Offentlige vaskerier, 4 aktører Syddanske vaskerier Odense og Vejle Region Sjælland Nykøbing F og Holbæk Midtvask Aarhus HS Centralvaskeriet - København De 4 offentlige aktører på området er alle beliggende i forbindelse med sygehuse. Disse vaskerier tager sig hovedsagelig af vask på sygehuse og i mindre grad på institutioner. Dog er vask af sygehus-produkter efterhånden udliciteret i vid udstrækning og især branchens to største vaskerier har stor aktivitet i sektoren. Foruden erhvervsvaskerierne findes en lang række virksomheder, som tilbyder nogle af de samme ydelser - uden at tilbyde fuldt sortiment på kerneydelsen. Det er især måtter, hygiejne og til dels også arbejdsbeklædning der tages op af virksomheder, der har andet end vask- og tekstiludlejning som kerneydelse. 1 Branchestatistik Erhvervsvaskeribranchen 2011, DI 2 Danmarks Statistik 3 DS Nettoprisindekset Statistisk Tiårsoversigt 13

14 Kunder En opgørelse fra DI tydeliggør, at kundesammensætningen hos vaskerierne i høj grad er præget af offentlige institutioner og fremstillingsindustrien. Netop de områder, der har stor tradition for anvendelse af arbejdstøj. Anvendes samme fordeling for omsætningen i 2010, fås et bud på den faktiske omsætning på de respektive kundetyper. Omsætning på kundetyper, 2008 Andet (off. og privat); 10% Fremstilling; 33% Off. inst.; 35% Kundetype Oms. 2010, mio.kr. Offentlige institutioner 805 Servicesektor (herunder hotel restauration) 345 Handel og finans 161 Handel og finans; 7% Service; 15% Kilde: DI service Fremstillingsindustri 759 Andet (off. og privat) 230 I alt Aktørerne i branchen har tydeligt givet udtryk for, at prisen høj grad er afgørende for kunderne, især når man alene taler om grundydelsen hvor produktet kan være så ens, at 9 ud af 10 aftaler vurderes at være baseret på ren pris. Lige så snart der er tale om, at man kan kombinere sin grundydelse med yderligere servicetilbud, så er situationene en anden. Kunder, der er villige til at se ud over grundydelsen og anlægge en samlet økonomisk betragtning, flere ydelser og et tæt samarbejde, forstærker relationene mellem vaskeri og kunde, og styrker leverandøren i relation til konkurrenterne. 14

15 Markedspotentiale 15

16 Markedspotentiale På de kommende slides vil være en begrundet opgørelse af det eksisterende markedspotentiale. Markedspotentialet skal i denne forbindelse opfattes som den samlede mulige omsætning! Da branchens nuværende samlede omsætning er beskrevet tidligere vil en beregning af markedspotentialet samtidig give mulighed for at vise det uudnyttede potentiale, såvel i tal som i tekst. En sådan beskrivelse vil også være med til at illustrere nogle af de muligheder som branchens virksomheder har i forhold til vækst! Den potentielle markedsstørrelse er estimeret for de respektive segmenter. Det er naturligt, at en estimering af markedspotentialet er et skøn og behæftet med en række usikkerheder og ikke et præcist tal. Men dette er af mindre betydning i denne sammenhæng, da det primært skal give et input til branchens virksomheder. I en vurdering af markedspotentialet for erhvervsvaskerier er der først og fremmest fokus på at estimere potentialet for grundydelsen altså vask og udlejning af tekstiler, men også andre områder tages ind, hvor det opfattes som relevant. Det skal bemærkes, at de angivne prisniveauer og deres udvikling siden 2002 er baseret på normtal fra Horesta og estimater modtaget fra repræsentanter for vaskerierne. 16

17 Hoteller/Overnatning I - Gæster Potentialet indenfor hotel og overnatningsbranchen er opdelt i to grupper: gæsterne, der benytter overnatningsstederne, samt det uniformerede personale, der arbejder i branchen. Gæster Antallet af overnatninger i Danmark har været forholdsvis stabilt de senere år og der opleves kun en samlet marginal stigning i overnatninger på 1% siden I vores beregninger er der yderligere medtaget festivalgæster, da disse udgør et potentielt marked for vaskeribranchen. Det nuværende potentiale ligger i alt på millioner kr. årligt og er fordelt således: Potentiale fordelt på overnatningssteder, procent Kilde Overnatningssteder: Danmarks Statistik

18 Hoteller/Overnatning II - Gæster Omkostning til vask og leje af linned er opjusteret med 6-27% siden 2002 og afhænger af overnatningstypen For lejede feriehuse er omkostningen sat til kr. 51, idet der er medregnet flere personer pr. overnatning Potentielle marked for overnatningssteder Antal overnatninger 2010 (i tusind) Overnatning - ændring siden 2002 Udgifter pr overnatning, kr Potentialet for denne segment-gruppe er samlet steget med 9%. Potentiale (1000 tusind kr) Potentiale - ændring Hoteller % % Feriecentre % % Camping % % Vandrehjem % % Lystbåde % % Lejede feriehuse % % Festivalgæster I alt % % Kilde Overnatningssteder: Danmarks Statistik 2010/Brancherapport 2003, Danmarks turistråd 2002/Horesta normtalsanalyse 2009/2010 Udgifter til vask og leje: Interview med forskellige nøglepersoner i vaskeribranchen/ Horesta * Antallet af festivalgæster er beregnet ud fra antallet af gæster på 4 af de største danske festivaler. Roskilde, Skanderborg, Langeland og Jelling Festival. I alt besøges disse af cirka og vi har forudsat, at cirka 10% af disse gæster vil være i markedet for linned. 18

19 Hoteller/Overnatning III - Uniformering Uniformering/arbejdsbeklædning Den anden gruppe indenfor overnatnings-segmentet er arbejdsbeklædning til personalet. Hotel- og overnatningsbranchen beskæftiger cirka personer, hvoraf omkring 87% er uniformerede. Fordelingen på personale er estimeret således: Køkkenpersonale 26% Tjenere 26% Rengøringspersonale 19% Reception 16% Administration 13% (Ikke uniformeret) Potentialet indenfor arbejdsbeklædning/uniformering til disse grupper er i alt på 81 millioner, hvoraf omsætningen til køkkenpersonalet udgør 50% Potentiale fordelt på uniformerede arbejdsgrupper, procent Reception; 14% Rengøring; 8% Køkken; 50% Tjenere; 28% Kilde Beskæftigede: Beskæftigelsesrapport HORESTA 2009/interview med HORESTA/Brancherapport 2003, HORESTA

20 Hoteller/Overnatning IV - Uniformering Potentialet indenfor arbejdsbeklædning/uniformering til denne gruppe er faldet med cirka 12% siden Potentielle marked for uniformeret personale, hotelbranchen Personale 2009 Personale - ændring siden 2002 Årlig udgift pr uniform, kr Udgift - ændring Potentiale (i tusind kr) Potentiale - ændring Køkkenpersonale % 7400,00 6% % Tjenere % 4200,00 6% % Rengøringspersonale % 1600,00 6% % Reception % 3600,00 6% % I alt % % Faldet skal ses i sammenhæng med, at antallet af beskæftigede i branchen er faldet markant samt at udgiften til vask og leje kun er steget cirka 6%. Beskæftigelsesfaldet i branchen skyldes primært den økonomiske udvikling, men er til dels også en konsekvens af, at virksomhederne i højere grad vælger at outsource en del funktioner, herunder f.eks. rengøring. Det samlede potentiale indenfor gæster/overnatning samt uniformeret personale udgør millioner kr. årligt. Kilde Beskæftigede: Beskæftigelsesrapport HORESTA 2009/interview med HORESTA/Brancherapport 2003, HORESTA 2002 Udgifter til vask og leje: Interview med forskellige nøglepersoner i vaskeribranchen 20

21 Restauranter/Spisesteder I - Gæster Potentialet indenfor restaurationsbranchen er opdelt i to grupper: Potentiale i forhold til gæsterne, som spiser på spisestederne, samt det uniformerede personale, der arbejder på spisestederne. Gæster I 2009 blev spisesteder i Danmark besøgt 234 millioner gange, hvilket gav en samlet omsætning på ca. 29 mia. kr. Denne omsætning dækker den brede vifte af spisesteder i Danmark, fra fastfood og værtshuse til restauranter. Ifølge HORESTAs normtalanalyse 2009/2010, udgør udgifterne til vask og leje af duge, servietter mv. gennemsnitligt 1% af omsætningen. Der er tale om det vægtede gennemsnit. Samlet potentiale udgør således 29 mia. x 1% => 290 millioner kr. årligt. I 2003 blev samme potentiale vurderet til 304 millioner kr. Kilde: Besøg på spisesteder: HORESTA rapport, Udgifter til vask og leje: Interview med HORESTA 21

22 Restauranter/Spisesteder II - Uniformering Uniformering af personale Den anden gruppe af potentialet indenfor restaurationsbranchen udgøres af det uniformerede personale. Ligesom i hotelbranchen, er antallet af beskæftigede i restaurationsbranchen faldet de senere år. I 2009 beskæftigede restaurationsbranchen personer, hvoraf de uniformerede personalegrupper udgjorde cirka Det er cirka 9% færre end i Potentialet indenfor uniformering er faldet i takt med beskæftigelsestallet, hvorfor det samlede potentiale indenfor uniformering nu ligger på 318 millioner kr. årligt. Potentiale fordelt på uniformerede arbejdsgrupper, procent Rengøring; 3% Tjenere; 34% Køkken; 63% Kilde Beskæftigelse: HORESTA rapport 2009/Brancherapport 2003, HORESTA 2002 Udgifter til vask og leje: Interview med forskellige nøglepersoner i vaskeribranchen 22

23 Restauranter/Spisesteder III Potentialet er totalt set faldet grundet et mindre antal ansatte. Dog er priserne til vask og leje steget med 6%, hvorfor potentialet for uniformeret personale kun er faldet 3% i alt (i løbende priser). Potentielle marked for uniformeret personale, restaurationsbranchen Personale 2009 Personale - ændring siden 2002 Årlig udgift pr uniform, kr Udgifter - ændring Potentiale(i tusind kr) Potentiale - ændring Køkkenpersonale % % % Tjenere % % % Rengøringspersonale % % % I alt % % Det samlede potentiale indenfor restaurationsbranchen, som både inkluderer vask og leje af tekstiler samt uniformer til personalet, er 608 millioner kr. årligt. Kilde Beskæftigelse: HORESTA rapport 2009/Brancherapport 2003, HORESTA 2002 Udgifter til vask og leje: Interview med forskellige nøglepersoner i vaskeribranchen 23

24 Sygehuse I Potentialet indenfor sygehussegmentet kan opdeles i tre: sengepladser (linned og patienttøj), operationer samt personale. Sengepladser Det danske sygehusvæsen rådede i 2009 over sengepladser. Belægningsgraden af disse er opgjort til 90%, svarende til at sengepladser var i brug. På sygehusområdet, er der en tendens til, at der bruges mindre linned end tidligere. Det vurderes, at der anvendes ca. 3 kg linned pr sengedag, og hvis vi samtidig antager at prisen er steget 10 % i forhold til 2003, så er ligger estimatet på ca. 50 kr. pr sengedag. På et år beløber udgiften til linned sig derfor til ca kr. pr sengeplads. Potentialet for vask og udlejning af hospitalslinned udgør således 272 mio. kr. årligt kr. (Udgift pr sengeplads/år) x (sengepladser i brug) = 272 mio. Det tilsvarende tal for privatsygehuse estimeres på baggrund af antal sengedage til at være 16 mio. kr. årligt Kilde Befolkningstal: Danmarks Statistik publikation, 2011 Sengepladser og belægningsgrad: Sundhedsstyrelsens opgørelser(hjemmeside) og rapporter,2009 Operationer: Publikation, Indenrigs og sundhedsministeriet, 2010(Tal fra 2007) Beskæftigelse: Danmarks Statistik, Udgifter til vask og leje: Interview med forskellige nøglepersoner i vaskeribranchen 24

25 Sygehuse II operationer Operationer I 2009 gennemførtes ca. 1,6 mio. operationer i Danmark. Vask og leje af operationslinned kan opgøres til cirka 225 kr. pr. operation og det potentielle marked estimeres derfor til 350 mio. kr. årligt. Potentielle marked vedr. operationer Antal (1.000) Potentiale Kr. pr.operation kr. Potentiale Potentiale 2009, off Potentiale 2009, priv Samlet potentiale Potentialet indenfor operationer er dermed næsten tredoblet siden Kilde: Sundhedsstyrelsen.dk-sundhedsdata Operationer:www.sst.dk (sundhedsdata, behandling ved sygehuse) 25

26 Sygehuse III uniformering Uniformering I 2008 arbejdede personer indenfor det offentlige social- og sundhedsvæsen. Social- og sundhedsvæsenet inkluderer læger, sygeplejersker, plejepersonale og andet sundhedsfagligt uddannet personale. Da disse grupper skifter uniform dagligt, bruger hver person ca. 210 uniformer årligt. Udgiften opgøres til cirka 20 kr. pr sæt, svarende til kr. årligt. Potentialet indenfor uniformering af det offentlige sundhedsvæsen udgør dermed 258 millioner kr. årligt. Potentielle marked for uniformeret personale Uniformeret personale Udgift, ansat/årligt kr Potentiale(i tusinde) Potentiale Potentiale 2008, off Potentiale 2008, priv Samlet potentiale, I den private sektor, er det uniformerede personale estimeret til at være 10% af den offentlige sektor, i alt personer. Dette estimat bygger på, at antallet af sengedage i det private udgør 6,4% af antallet af sengedage i det offentlige, men at der formodes at være mere personale pr sengedag i det private. Potentialet for den private og offentlige sektor indenfor uniformering udgør samlet 284 millioner kr. årligt. Det samlede potentiale, der inkluderer linned og tøj til patienter, operationslinned samt uniformering af personale, udgør dermed 922 mio. kr. årligt. Kilde Befolkningstal: Danmarks Statistik, 2011 Beskæftigelse: Danmarks Statistik, 2008 Udgifter til vask og leje: Interview med forskellige nøglepersoner i vaskeribranchen 26

27 Plejehjem og handicapboliger I Potentialet indenfor plejeboliger er opdelt i to grupper: linned til sengepladser samt inkontinensmateriale. Uniformer til personale findes under sygehuse som et samlet potentiale for sundhedspersonale. Sengepladser I plejehjemssektoren er der potentiale for vaskeribranchen indenfor vask og udlejning af linned til sengepladser. I 2010 var antallet af plejepladser fordelt på: Beskyttede boliger: Plejeboliger til ældre samt plejehjemspladser: Plejeboliger, fysisk/psykisk handicappede: Antallet af boliger, hvor folk ikke selv varetager vask af linned, udgør dermed Omk. pr bolig/plads udgør kr. årligt og potentialet indenfor vask og udlejning af linned udgør dermed 135 millioner årligt. Et potentiale, der ikke synes ændret siden 2000, da udgifts-stigningen modsvares af et lidt lavere antal sengepladser. Potentielle marked for sengepladser Sengepladser Årlig udgift, seng/kr Potentiale(i tusinde) Potentiale Potentiale Kilde: Plejepladser: Danmarks Statistik, 2010 Inkontinens: Antages at være uændret siden sidste rapport deraf samme tal Befolkningstal: Danmarks Statistik publikation, 2011 Udgifter: Interview med nøglepersoner i vaskeribranchen 27

28 Plejehjem og handicapboliger II Inkontinensmateriale Antallet af inkontinente, der bor i plejeboliger, kan antages til at være cirka 60%, dvs personer/pladser Inkontinensmateriale koster cirka kr. årligt pr sengeplads Potentielle marked for inkontinente Antal inkontinente Årlig udgift, seng/kr Potentiale(i tusinde) Potentiale Potentiale Potentialet for vask af inkontinensmateriale kan beregnes til at være 96 millioner kr. årligt, hvilket er på niveau med år Det samlede potentiale for plejesektoren, der inkluderer linned til senge samt inkontinensmateriale, udgør således 231 millioner kr. årligt Kilde: Plejepladser: Danmarks Statistik, 2010 Inkontinens: Antages at være uændret siden sidste rapport deraf samme tal Befolkningstal: Danmarks Statistik publikation, 2011 Udgifter: Interview med nøglepersoner i vaskeribranchen 28

29 Industri I - arbejdsbeklædning Industriområdet i Danmark udgør et stort potentielt marked, da mange ansatte typisk er afhængige af arbejdstøj. Tilmed bliver arbejdstøjet ofte så beskidt, at vasken og vedligeholdelsen med fordel for virksomhederne kan varetages af professionelle vaskerier. Industriområdet opdeles i: Tung industri, Lettere industri, Bygge- og anlægsindustrien, Fødevareindustrien Potentiale i tusind kr. ved 100/75/50% arb. beklædning Potentiale fordelt på industrigrupperne, procent Fødevareindus trien; 18% Tung industri; 40% Bygge- og anlæg; 28% 0 100% uniformering 75% uniformering 50% uniformering Lettere industri; 14% Kilde Beskæftigelse: Danmarks statistik, 2007/Gl rapport, Danmarks Statistik 2002 Udgifter: Interview med nøglepersoner i vaskeribranchen 29

30 Industri II Antal 2007(i tus ind) Potentialet for vask af arbejdsbeklædning indenfor industri Beskæftigede - ændring siden 2002 Udgifter til vask og leje af uniform Udgifter - ændring Potentiale 100% uniformering (i tusind kr) Potentiale 75% uniformering (i tusind kr) Potentiale 50% uniformering (i tusind kr) Potentiale -ændring Tung indus tri % % % Lettere indus tri 92-30% % % Bygge- og anlæg 162-6% % % Fødevareindus trien 60-26% % % I alt % % Det samlede potentiale indenfor vask og leje til industriområdet udgør millioner kr. årligt, baseret på en antagelse om 100% uniformering. Dette er et fald på ca. 10% siden Den primære årsag til faldet skyldes en reducering i antal ansatte. Kilde Beskæftigelse: Danmarks statistik, 2007/Brancherapport 2003, Danmarks Statistik 2002 Udgifter: Interview med nøglepersoner i vaskeribranchen 30

31 Uniformerede beskæftigelsesgrupper I Der er en lang række beskæftigelsesgrupper, udenfor industri-sektoren, der arbejder uniformeret / iført regelbundet arbejdsbeklædning (se liste på næste slide). Disse grupper udgør et stort potentiale indenfor vask og leje af arbejdsbeklædning. Potentiale i tusind kr. ved 100/75/50% uniformering Potentiale fordelt på grupper, procent Brandvæsen/ Forsvar og Politi; 3% redningskorps; civilforsvar; 2% 2% Post & Telekommunikation; 9% Detailhandel; 28% Renovation, foreninger og forlystelser; 33% 0 100% uniformering 75% uniformering 50% uniformering Transport; 23% Kilde:Beskæftigelse: Danmarks statistik, 2007, Brancherapport 2003 DST. Udgifter: Interview med nøglepersoner i vaskeribranchen 31

32 Uniformerede beskæftigelsesgrupper II Potentialet for vask af uniformerede beskæftigelsesgrupper Beskæftigede 2007(i tusind) Beskæftigede - ændring siden 2002 Udgifter til vask og leje af uniform Ændring - udgifter Potentiale 100% uniformering(i tusind kr) Potentiale 75% uniformering(i tusind kr) Potentiale 50% uniformering( i tusind kr) Potentiale - ændring Post & Telekommunikation 43-22% % % Renovation, foreninger og forlystelser 82-41% % % Transport 110-8% % % Detailhandel % % % Brandvæsen/redningskorps 8 0% % % Forsvar og civilforsvar 25-19% % % Politi 13 0% % % I alt % % Det samlede potentiale indenfor vask og leje til uniformerede grupper udgør millioner kr. årligt, baseret på en antagelse om 100% uniformering. Antallet af beskæftigede indenfor ovennævnte grupper er faldet med ca. 15% siden Kilde:Beskæftigelse: Danmarks statistik, 2007, Brancherapport 2003 DST. Udgifter: Interview med nøglepersoner i vaskeribranchen 32

33 Rengøring Rengøringsbranchens potentiale udgøres af vask og leje af klude, mopper etc. I 2009 var personer fuldtidsansatte indenfor rengøring og udgiften til klude, mopper etc. pr. medarbejder kan opgøres til kr. årligt og potentialet udgør dermed 109 millioner kr. årligt. Potentielle marked for rengøring Antal ansatte Årlig udgift klude etc, kr Potentiale(i tusinde) Potentiale Potentiale Der er også et potentiale indenfor rengøringsbranchen ved leje og vask af uniformer. Hvis vask og leje af uniform antages til at være kr. årligt pr ansat, beløber dette potentiale sig til 62 millioner kr. årligt. Ved at supplere vasken af rengøringstekstiler med udlejning af arbejdstøj øges potentialet med 64% og det samlede potentiale bliver knap 171 millioner kr. årligt. Vask af klude, mopper osv. Vask af uniformer m.m. Forøgelse af markedspotentiale på 64% Kilde: Beskæftigelse: Danmarks statistik, 2009 Udgifter: Interview med nøglepersoner i vaskeribranchen 33

34 Måtter Vask og udlejning af måtter udgør et særskilt markedssegment for vaskeribranchen. Meget vanskeligt at foretage et estimat på dette felt, da der er mange forskelligartede virksomheder og behovet for nødvendige antal måtter og skifte-frekvens derfor varierer meget. Nedenstående er opsat nogle antagelser for vor beregning. Med dette udgangspunkt kan den enkelte eventuelt foretage beregninger med andre forudsætninger og måske indsætte eget markedsområde i tallene. Hvis man antager at hvert af landets arbejdssteder i gennemsnit benytter 1 måtte at denne i gennemsnit skiftes 40 gange årligt (oftere om vinteren end om sommeren) at den årlige pris for en sådan levering er på kr. er det maksimale potentiale millioner kr. årligt. Kilde Arbejdssteder: Danmarks statistik, 2008 Udgifter: Interview med nøglepersoner i vaskeribranchen samt Desk-research Generelt(rengøring): DI s branchestatistik,

35 Hygiejne service- potentiale I Der er iflg. Danmarks Statistik i alt arbejdssteder i Danmark. Disse arbejdssteder fordeler sig naturligvis på mange forskelligartede brancher. Brancher, hvor der er en meget forskellig indgang til og behov for en hygiejne service løsning for de ansatte. Antal af arbejdssteder fordelt på brancher og størrelse Antal af arbejdssteder fordelt på brancher og størrelse Samlet landbrug, skovbrug, fiskeri, råstof Industri, energiforsyning, vand og renovation bygge, anlæg, transport handel hotel og restauration service (komm., forsikring, ejdhandel, viden, rejse, rengøring, undervisning, kultur etc) sundhed og socialvæsen offentlig adm - forsvar og politi Det er vanskeligt at lave et præcist estimat for antallet af mulige håndtørringsløsninger for de ansatte. Arbejdstilsynet har fastsat en grænse på maksimalt 15 medarbejdere pr. toilet. Den faktiske andel er naturligvis langt større, især fordi 2/3 af danske arbejdssteder har under 5 ansatte. Nedenstående skal betragtes som et kvalificeret bud: Hvis 1 ansat og 2-4 ansatte: 1 håndtørringsløsning pr. arb.sted => håndtørringsløsninger Hvis 5-9 ansatte: 2 håndtørringsløsning pr. arb.sted=> håndtørringsløsninger Hvis 10-19, ansatte samt ansatte: 1 håndt.løsning pr. 10 ansatte => håndt.løsninger Hvis 100+ ansatte: 1 håndtørringsløsning pr. 10 ansatte => håndtørringsløsninger Dermed kan det samlede potentiale for håndtørringsløsninger blandt de ansatte opgøres til stk. Der er naturligvis stor forskel på behov for håndtørringsløsninger for de ansatte afhængig af underbranche, andel af funktionærer/timelønnet, indendørs/udendørs arbejde osv. Men der er formentlig lige så meget der tæller for og imod behovet for flere eller færre løsninger, at ovenstående er et godt estimat på det pågældende grundlag. 35

36 Hygiejne service- potentiale II Mange virksomheder/institutioner har også kunder, gæster, patienter, elever/studerende osv., der har brug for egne toiletter og dermed også håndtørringsmuligheder. Det er ikke muligt at gå mere i detaljer i forhold til en sådan opgørelse end skemaet på den foregående slide. Derfor er nedenstående estimat baseret dette skema. Dog er der kun medtaget virksomheder med 10 eller flere ansatte, bortset fra Hotel og restauration, hvor 2-9 ansatte er medregnet (6.948 arb.steder). 36

37 Hygiejne service- potentiale III Estimat for løsninger for gæster/besøgende: Landbrug, skovbr. m.m.+ industri, energi, vand m.m. + bygge/anlæg m.m. : arb.steder x 1 ekstra toilet. Der er tale om en type virksomheder der i vid udstrækning ikke har separate gæstetoiletter => i alt håndtørringsløsninger Handel: Her er især tale om detailhandel, hvor mange typisk ikke har kundetoiletter, men hvor der til gengæld er en del i f.eks. centre og stormagasiner. Her anvendes ofte en løsning med flere toiletter pr håndtørringsløsning arb.steder x 8 toiletter => håndtørringsløsninger Hotel og restauration: arb. steder x 4 toiletter (2-9 ansatte) x 1 toilet => håndtørringsløsninger Service: arb. steder x 8 toiletter => håndtørringsløsninger Sundhed og socialvæsen: arbejdssteder x 8 toiletter => håndtørringsløsninger Offentlig adm, forsvar, politi: arbejdssteder x 6 toiletter => håndtørringsløsninger I alt estimat: gæste-/besøgs håndtørringsløsninger På basis af ovenstående bliver det samlede potentiale for håndtørringsløsninger lig med stk. Én håndtørringsløsning linnedrulle er estimeret til at koste ca kr. pr. år, svarende til ca. 50 kr. pr. uge. Dette beløb er baseret på følgende nedenstående beregning for en mindre virksomhed, svarende til ca 70. kr/uge. Disse tal er så sammenholdt med det faktum, at større kunder naturligvis betaler en langt lavere pris. Eksempel (lille virksomhed) Automat-leje: kr. 14,50 pr. uge Rulle: 22,00 (forbruges på én uge) Levering: 25 kr (levering af 4 ruller kr 120) (det er især denne post der kan nedbringes for større kunder) lager-leje: 8 kr I alt anslået til kr. 70. Forbrug i 50 uger => kr

38 Hygiejne service- potentiale IV På grundlag af beregningerne på de foregående slides er der alene på dette felt et samlet marked på cirka mio. kr. ( løsninger x kr ) I rapporten for 2003 var hygiejneservice-området defineret til hovedsagelig kun at omfatte håndklæderuller/håndklæder. For denne opgørelse af potentialet for hygiejneservice er det fundet relevant også at inddrage supplerende produkter som sæbe- og papirdispensere etc. Der er tale om samme lokalitet/leveringssted, så det er et spørgsmålet om, at have flere produkter med i leveringen. Det kan f.eks omhandle flg. produkter. Papir /dispenser Sæbe /dispenser Toiletpapir /holder Affaldsbeholder Lady beholder Kanylebeholder Andet tilbehør såsom airfreshner, sæderens, sanitizer etc. Hvis det samtidig antages, at de øvrige ovenfor nævnte produkter beløber sig til minimum samme beløb som en håndtørringsløsning ( kr.), er der altså tale om et yderligere potentiale på cirka mio. kr Ovenstående beregninger indikerer, at der på hygiejneservice-området er et samlet potentiale på minimum 4 mia. kr. 38

39 Summary af markedspotentiale Det samlede potentiale for alle grupper er millioner kr. årligt I 2003 blev potentialet beregnet til millioner kr. årligt altså en stigning i det samlede potentiale på ca. 60%. Segment/ serviceområde Potentiale mio.kr. Andel % Hotel/overnatning % Restaurant 608 5% Industri 877 7% Uniformerede grupper % Sygehuse 922 7% Plejehjem 231 2% Rengøring 171 1% Måtter % Hygiejneservice % % 39

40 SWOT- analyse 40

41 SWOT-analyse SWOT analysen fokuserer på at identificere branchens..stærke og svage sider, som et billede af situationen her og nu. Interne faktorer kan f.eks. være en vurdering af kvalitet, kunder, økonomisk tilstand, arbejdskraft, logistik etc...muligheder og trusler, som er fremadrettede. Eksterne faktorer kan f.eks. være afgifter, miljøkrav, konkurrenter, leverandører, udland, nye trends, indkøbskarteller etc. Internt Styrker Svagheder Slide 42 Slide 43 Muligheder Trusler Eksternt Slide 44 Slide 45 Note: SWOT: Streangth-weakness-opportunity-threat 41

42 Internt SWOT-Styrker Styrker 1. Stærkt produkt på grundydelsen (vask og tekstiludlejning) 2. Linned har en høj grad af komfort sammenlignet med papir 3. Fysisk adgang/kontakt til kunden 4. Tæt kontakt mellem kunden og vaskeriets frontpersonale. Det betyder et indgående kendskab til kundernes hverdag og arbejdsgange især mht. linned og beklædning samt mulighed for hurtig reaktion på ændringer, hvis kommunikation til baglandet 5. Fleksibilitet overfor kunderne mulighed for hurtig tilpasning af den enkelte kundes behov 6. Relativ høj kundeloyalitet. Det offentlige marked er dog i høj grad styret af udbud og leverandørloyalitet indgår ikke i tildelingskriterierne. 7. Lave barrierer for at ansætte nye medarbejdere, da 3 ud af 4 i arbejdsstyrken er ufaglært arbejdskraft 8. Høj grad af bæredygtighed, da grundydelsen er baseret på genbrug (modsat papir) 9. Høj grad af CSR - social ansvarlighed herunder gode muligheder for at være en del af en positiv integrationsproces med medarbejdere fra andre lande 10. Stærk på miljøområdet 42

43 Internt SWOT-Svagheder Svagheder 1. Produktionstankegang udgangspunkt i hvad der kan produceres fremfor i kundebehov og serviceydelser 2. Stærk intern priskonkurrence 3. Store faste omkostninger bl.a. via investeringer i udlejningstekstiler 4. Store omkostninger til miljø- og energiafgifter 5. Lav indtjening faldende avance 6. Flere segmenter anses for fuldt opdyrkede 7. Traditionel tankegang/ikke visionære => niveauet for innovation og nytænkning generelt lavt (nye markedsområder - nye kundegrupper) 8. Stor andel af variable omkostninger => lav DB, hvis priserne falder 9. Stor afhængighed af bomuldsprisen, f.eks. ved prisstigninger (lav produktion, store lagre) 10. Vanskeligt at fastholde medarbejderne i opgangstider 11. Uensartede leveringsbetingelser i branchen (forholdene i forb. med den fysiske levering), svaghed i forb. med arbejdsmiljø 12. Lav salgs- og marketingorientering - bevidstgøre kunderne om det unikke produkt de får og til at synliggøre alle de skjulte ydelser 13. Svind - og dermed pris på bundlinien 43

44 Eksternt SWOT- Muligheder Muligheder 1. Forøget nytænkning og innovation i den samlede produktion, logistik, administration 2. Langt større implementering af en salgs- og markedsførings tankegang med fokus på kundernes behov og ønsker ikke produktionsmulighederne 3. Intensiv analyse og vurdering af potentielt store omsætnings-grupper: - Arbejdsbeklædning - Hygiejneservice - Måtter - Hospitaler 4. Udvidelse af forretningsområder Facility Service/management? 5. Anvendelse af robotteknologi / mere automatisering i produktionen 6. Vedvarende fokus på reduktion af produktions- og miljøomkostninger 7. Tænke på helt anderledes kundegrupper og måske afregningsformer, som fx Festivalgæster (følge Hotelt-konceptet til dørs med linnedpakker a la sommerhuse ikke pr. overnatning, men pr. gæst) 8. Afsæt i serviceydelser og kundebehov frem for produktion 44

45 Eksternt SWOT- Trusler Trusler 1. Prisen som primær konkurrenceparameter 2. Papir som alternativ til tekstiler 3. Etablering af nye vaskerier i DK 4. Konkurrence fra udenlandske vaskerier 5. Stigende bomuldspriser 6. Stigende energiafgifter 7. Stigende miljøomkostninger 8. Stigende lønomkostninger 9. Facility Service virksomheder især på måtte- og hygiejneområdet 10. Knaphed på arbejdskraft 11. Outsourcing af arbejdspladser til udlandet 12. Indkøbsforeninger/sammenslutninger, der også klarer vask for virksomhederne 13. Eventuelle nye vaskerier, der ikke er medlem af BVT 45

46 SWOT- analyse - Væsentlige elementer fra swot-analyse 46

47 Konkurrence fra udlandet I Udenlandske (beliggenhed) vaskerier har ikke fundet nævneværdigt fodfæste i Danmark, men det er et faktum, at de arbejder under andre konkurrencevilkår, især mht. til lønomkostninger og miljøafgifter. Faktorer, som i høj grad er med til at sætte indtjeningen under pres for de danske vaskerier. De lande, der umiddelbart kan udfordre de danske vaskerier uden at etablere produktionsanlæg i Danmark, er Sverige, Tyskland og måske Polen Sverige Tyskland Polen Geografi Sjælland især Storkøbenhavn Jylland (til Århus), Fyn Hele Danmark direkte og indirekte konkurrence Lønomkostninger 1) Ca % under DK niveau Ingen lovbefalet mindsteløn, ca. 40% under DK niveau Ca % under DK niveau Miljøafgifter 2) Ca. 40% under DK niveau Ca. 45% under DK niveau Ca. 55% under DK niveau Sprogbarrierer etc. Nej, svensktalende vil ikke være en barriere Et nordtysk vaskeri kan nemt ansætte dansktalende personale Høj barriere pga afstand, sprog og tillid. Den primære barriere for udenlandske vaskerier er den logistiske side, hvor den traditionelle arbejdsgang indebærer en cyklisk proces, hvor distributionen ikke bare er vareudbringning, men også indsamling. Især i relation til arbejdsbeklædning og linned kan de personlige relationer spille ind 1)Arbejdsomkostninger pr. time for industriarbejdere, 2008 Globaliseringsredegørelsen DI 2011/Bureau of Labour Statistics 2010 og Overenskomst for vaskeriarbejdere , DI og 3f 2)Landenes miljørettede afgifter som andel af BNP Globaliseringsredegørelsen DI 2011 /OECD Revenue Statistics

48 Konkurrence fra udlandet II Et udenlandsk vaskeri kan vælge at få fodfæste i Danmark ved på kort sigt at køre en mindre rentabel forretning for med et forøget kundeunderlag at gøre selskabet rentabelt. Såfremt man ønsker at komme ind på markedet er prisen i dag en afgørende parameter. Og på dette felt kan et udenlandsk vaskeri have en umiddelbar fordel. At logistikken koster er naturligvis klart, men for fx et nordtysk vaskeri vil dette ikke være markant. En kunde i region Syddanmark vil formentlig være positivt overfor en ny tysk leverandør, såfremt denne kan tilbyde samme kvalitet og leveringssikkerhed til en lavere pris. En potentiel ny spiller på det danske marked vil forud evaluere de økonomiske muligheder og samtidig eventuelle barrierer for markedsindtrægning. Med en eksisterende omsætning på cirka en trediedel af det potentielle marked og en branche med en relativ begrænset salgs- og markedsorientering synes markedsmulighederne umiddelbart attraktive ud. Konklusion: Udenlandske vaskerier, især tyske og svenske, må på sigt anses som en reel trussel for de danske vaskerier på kerneydelsen, især overfor de kunder er udelukkende har fokus på pris og leveringssikkerhed. Eventuelt kan en ny spiller også præsentere en sortimentspakke, der virker ekstra attraktivt for visse danske kunder. 48

49 Nyetablering af vaskerier i Danmark Etablering i enhver branche er underlagt større eller mindre barrierer, og indenfor servicevirksomheder er der ofte tale om mindre barrierer end i andre sektorer. Men etablering i vaskeribranchen byder på en række udfordringer. Etablerings- og driftsomkostninger Det er forbundet med høje etableringsomkostninger at entrere branchen. Dels ved etablering af moderne, effektive og miljøvenlige produktionsanlæg, men i særdeleshed også det omfattende vareindkøb, der danner grundlag for udlejningsforretningen på de respektive serviceområder. Driftsmæssigt, er branchen kendetegnet ved at være meget medarbejdertung og dermed løntung. Desuden er driften pålagt høje omkostninger i form af miljøafgifter. Konkurrencesituationen Kunderne har stor fokus på pris. Det betyder, at indtjeningen vil være under pres fra starten, hvilket naturligvis vil svække interessen for afholdelse af høje etableringsomkostninger. Miljø, energi og klima Dette er faktorer, der til stadighed indtager en større rolle i virksomhedernes drift og ansigt udadtil. Nye virksomheder vil blive udfordret på dette område, der kræver stor viden. BVT har i samarbejde med Teknologisk Institut udviklet et kvalitets- og miljøkontrolsystem, dels for at højne niveauet og dels for at kunne anvende resultaterne i markedsføringen overfor kunderne. Udviklingen går ikke i retning af nye vaskerivirksomheder Tendensen i branchen går imod færre og større virksomheder, så derfor ikke umiddelbart etablering af nye, danske vaskerier. Der er dog eksempler på, at nye vaskerier kan etablere en forretning, f.eks. A-Vask A/S, der blev etableret i 2005, og hvis regnskabstal dokumenterer at det kan lade sig gøre. Så det er formentlig kun troen på et rigtigt forretningsgrundlag, der skal til for at gøre etablering interessant. 49

50 Bomuldsprisen I Langt størstedelen af tekstilerne i branchen er af bomuld, og vaskerierne har derfor være påvirket af de store prisstigninger som var gældende fra medio 2010 til medio 2011, og som betød, at prisen på bomuldsvarer næsten blev fordoblet. Siden juli 2011 er bomuldsprisen faldet drastisk, og forventningerne til prisudviklingen er, at de i løbet af 1-2 år vil finde et niveau på omkring 1$ pr pund1. Det er dog stadig omkring en fordobling af det tidligere prisniveau på omkring 50 cent, og forventningerne tager ikke højde for evt. naturkatastrofer, der igen vil betyde knaphed og stigende priser. Årsagen til de kraftige prisstigninger var en fejlslagen høst, forårsaget af de voldsomme oversvømmelser i Pakistan i Som for alle andre råvarer, spekuleres der også i bomuld. Producerende lande, der har råd til at opbygge lagre, kan gemme på bomulden i håb om at kunne sælge til en højere pris, men den seneste prisudvikling tyder dog på, at truslen for vaskeribranchen måske ikke er helt så stor som man kunne have frygtet da prisen var på sit højeste i marts Udvikling i bomuldsprisen , US$ pr. pund Forventninger til bomuldsprisen 3 år. US$ pr. pund 1 Finanzen.net, sep

51 Bomuldsprisen II Når bomuldspriserne stiger, synes det naturligt, at det er kunderne, der betaler via højere priser. Men i den virkelige verden kan det være vanskeligt at forklare kunderne, at priserne stiger på grundlag af råvareprisen. Samtidig opleves det i branchen, at kunstfibre som polyester vinder større indpas, og på lang sigt forventes det, at de rene/delvis rene bomuldsprodukter taber terræn, alene på grund af prisen. For bomuldsprodukterne er det ikke udelukkende råvareprisen, der har betydning. Sammenlignet med kunststoffer er bomuld generelt dyrere i indkøb og anvendelse og bliver også relativt hurtigt slidt. Fordelen ved polyester er, at det er mindre miljøbelastende at fremstille, men til gengæld er prisen afhængig af olieprisen som anvendes til fremstilling. Desuden er polyester ikke modtagelig for stivelse, og produkterne får slet ikke den linned-finish som virker så eksklusiv. Som noget relativt nyt er der måske gode mulighed for at anvende træfibre i produktion af metervarer. Allerede nu markedsføres bambus af leverandørerne som et alternativ til bomuld. 51

52 Miljø og bæredygtighed Vaskeribranchen har tidligt haft fokus på at håndtere miljøspørgsmål i forbindelse med produktionen, og er i dag langt fremme i arbejdet med at gøre produktionen så miljøvenlig og bæredygtig som mulig. For store private og ikke mindst offentlige kunder stilles der store krav til alle leverandører, også vaskerierne. Der er krav om, at der i alle processer fokuseres på miljø-regnskabet. Det kræves, at vaskerierne udviser stor ansvarlighed og bevidsthed omkring miljø og energiforbrug, samtidig med at priserne skal fastholdes på et lavt niveau. Branchens eget miljøcertifikat sikrer kvalitet og miljø på medlemsvaskerierne ved at have fokus på hygiejne og reduktion af vand-, energi- og elforbrug. Kravene til certifikatet er udarbejdet af branchen i samarbejde med Teknologisk Institut, der kontrollerer og godkender de medlemsvaskerier der lever op til kravene. Svanemærket sikrer, at produktionen foregår med mindst mulig miljøbelastning, og er p.t. tildelt 19 vaskerier, blandt dem er 15 Berendsen Textil Services A/S vaskerier. For at opnå Svanemærket har f.eks. Berendsen reduceret forbruget af vand (-51%), olie/gas (-38%), el (-23%) og vaskemidler/kemikalier (-51%) markant.1 For branchen som helhed, er reduktion af vand- og energiforbrug i perioden 2004 til 2010 opgjort til 2 Vand 23% Energi 16% El 7% For at sikre et troværdigt samspil med kunderne og et konkurrencedygtigt tilbud er det vigtigt, at den miljømæssige udvikling fortsætter hos vaskerierne. Der skal arbejdes vedvarende på at optimere anvendelse af vand, energi og vaskemidler i produktionen. Den danske vaskeribranche er langt fremme og har en høj standard sammenlignet med branchen internationalt betragtet. 3 I branchen for erhvervsvask- og tekstiludlejning er hele konceptet baseret på genbrug. Måske et element, der er taget for naturligt af branchen og ikke i tilstrækkelig grad er gjort synlig overfor kunderne. 1 Miljømagasinet, DI, Branchestatistik John Weinreich, Teknologisk Institut, Miljømagasinet nr.3 okt

53 Facility Services Behovet for Facility Services opstår, når virksomheder vælger at outsource en række af de opgaver, der ikke hører til deres kerneforretning. Der er typisk tale om rengøring, opfyldning, frokostordning, postsortering og omdeling, planter, vinduespudsning, vedligeholdelse af udearealer. I vaskeriregi kan der fx være tale om lagerstyring af arbejdsbeklædning ude hos kunden, rengøringsvogne der er fuldt forsynet til hoteller, etc. En del af markedets rengøringsselskaber har været dygtige til at udvikle sig i retning af Facility Management. Bl.a. tilbyder en stor rengøringskoncern et koncept, hvor opgaven med at forhandle med andre leverandører, f.eks. vaskeri, gartner etc., varetages for kunden. Dette betyder naturligvis, at vaskerierne kommer under yderligere pres for at levere samme ydelse til en lavere pris. Det kan derfor være en opgave for branchen, at der fremadrettet arbejdes intensivt på nye koncepter. Dette kunne medføre, at den rene vaskeri-ydelse bliver en mindre andel af den samlede ydelse til kunden og dermed mindske det eksisterende fokus på vaskeri-prisen som afgørende konkurrenceparameter. Der synes at være rigtig mange muligheder/produktområder, hvor især de større vaskerier kan udvikle Facility Services. Men det er grundlæggende meget væsentligt, at man rundt omkring i alle branchens virksomheder kigger sig godt omkring og analyserer, hvor der er mulighed for udvidede forretningsområder, der kan være med til at skabe en endnu mere rentabel drift. 53

Konkurrenceforhold ved udlejning af feriehuse

Konkurrenceforhold ved udlejning af feriehuse Konkurrenceforhold ved udlejning af feriehuse 2000 Indholdsfortegnelse 2/30 1. Resume 3 1.1 Baggrund 3 1.2 Konkurrenceintensiteten på markedet 3 1.3 Strukturelle forhold, der begrænser konkurrencen. 6

Læs mere

Kommunenotat Norddjurs Kommune

Kommunenotat Norddjurs Kommune 23. marts 2011 Kommunenotat Norddjurs Kommune Udarbejdet af DAMVAD a/s Viden skaber muligheder Vinder af konsulentprisen 2010 i kategorien Samfundsudvikling, Organisation og Økonomi Indhold 1 OPSUMMERING...

Læs mere

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Turismens økonomiske betydning i Danmark 2008 Udgivet af: VisitDenmark Januar 2011 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Kan gratis downloades på www.visitdenmark.com ISBN

Læs mere

FORHOLDENE FOR SERVICE SMV ERNE 2014

FORHOLDENE FOR SERVICE SMV ERNE 2014 Danske Services Brancheundersøgelse af små og mellemstore virksomheder i servicebranchen 2014: FORHOLDENE FOR SERVICE SMV ERNE 2014 D a n s k e S e r v i c e s B r a n c h e a n a l y s e 2 0 1 4 S i d

Læs mere

Indhold. Forord. 1. Baggrund og formål. 2. Metode. 3. Turisme i Midtjylland. 4. Turisme på Samsø. 5. Markedsundersøgelse

Indhold. Forord. 1. Baggrund og formål. 2. Metode. 3. Turisme i Midtjylland. 4. Turisme på Samsø. 5. Markedsundersøgelse Indhold Forord 1. Baggrund og formål 2. Metode 3. Turisme i Midtjylland 4. Turisme på Samsø 5. Markedsundersøgelse 5.1 Interessenters vurdering af potentiale 5.2 Erhvervsturisme 5.3 Ferieturisme 6. Konkurrentanalyse

Læs mere

Globale muligheder og vækst. En analyse af danske virksomheders outsourcing

Globale muligheder og vækst. En analyse af danske virksomheders outsourcing EN DEL AF DANSK INDUSTRI Globale muligheder og vækst En analyse af danske virksomheders outsourcing Globale muligheder og vækst En analyse af danske virksomheders outsourcing Juni 2004 1 Udgivet af ITEK,

Læs mere

Engroserhvervene: Den usynlige værdiskaber. Rapport om engroserhvervet og Dansk Erhverv Teknik Oktober 2008

Engroserhvervene: Den usynlige værdiskaber. Rapport om engroserhvervet og Dansk Erhverv Teknik Oktober 2008 Engroserhvervene: Den usynlige værdiskaber Rapport om engroserhvervet og Dansk Erhverv Teknik Oktober 2008 Indhold Forord 3 Resumé 4 1. Engroserhvervene skaber værdi men mangler synlighed 6 2. Engrosmarkedet

Læs mere

Konkurrenceforholdene i optikbranchen

Konkurrenceforholdene i optikbranchen Konkurrenceforholdene i optikbranchen 2002 2/28 1 RESUMÉ OG ANBEFALINGER...3 1.1 KONKURRENCEINTENSITET... 3 1.2 KONKURRENCEFORBEDRINGER... 4 2 UNDERSØGELSENS BAGGRUND OG FORMÅL...7 3 BESKRIVELSE AF OPTIKMARKEDET...8

Læs mere

Potentielle regionaløkonomiske effekter ved etablering af sommerhuse i yderområder

Potentielle regionaløkonomiske effekter ved etablering af sommerhuse i yderområder MILJØMINISTERIET SKOV- OG NATURSTYRELSEN LANDSPLANAFDELIN GEN Arbejdsnotat Potentielle regionaløkonomiske effekter ved etablering af sommerhuse i yderområder Analysen er udført af Oxford Research for Skov-

Læs mere

Kompetencebehov i Lemvig. Handlingsrettet analyse af den demografiske udfordring

Kompetencebehov i Lemvig. Handlingsrettet analyse af den demografiske udfordring Kompetencebehov i Lemvig Handlingsrettet analyse af den demografiske udfordring Februar 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Arbejdsmarkedet i Lemvig...5 2.1 Udviklingen i erhvervsstrukturen...5

Læs mere

Industrien i. Region Midtjylland. Analyse af muligheder og udfordringer for Midtjylland som fremtidens stærke industriregion.

Industrien i. Region Midtjylland. Analyse af muligheder og udfordringer for Midtjylland som fremtidens stærke industriregion. Industrien i Analyse af muligheder og udfordringer for Midtjylland som fremtidens stærke industriregion maj 2013 Regional Udvikling Udgiver: Afdeling: Skottenborg 26 8800 Viborg Telefon: 7841 0000 Regional

Læs mere

Kortlægning af miljøteknologiske virksomheder i Danmark

Kortlægning af miljøteknologiske virksomheder i Danmark Kortlægning af miljøteknologiske virksomheder i Danmark Marts 2009 FORA Forord Regeringen med Miljøministeriet i spidsen lancerede i 2007 en handlingsplan for fremme af miljøeffektiv teknologi. Formålet

Læs mere

5. NATIONAL REFERENCERAMME 37 5.1. Finansiering 5.2. Skat 5.3. Lovgivning 5.4. Bedste praksis 6. KONKLUSION 45. Action 2.

5. NATIONAL REFERENCERAMME 37 5.1. Finansiering 5.2. Skat 5.3. Lovgivning 5.4. Bedste praksis 6. KONKLUSION 45. Action 2. INDHOLD 1. INTRODUKTION & BAGGRUND 2 2. STATISTISK ANALYSE: DANMARK 5 2.1. Befolkning og beskæftigelse 2.2. Økonomi og erhvervsstruktur 2.3. Industristruktur 2.4. Virksomhedsoverdragelsesprocesser 3. ERFARINGER

Læs mere

Globaliseringens krav til kompetencer i træ- og møbelindustrien

Globaliseringens krav til kompetencer i træ- og møbelindustrien Træ- og Møbelindustriens Kompetencecenter Globaliseringens krav til kompetencer i træ- og møbelindustrien Rapport Marts 2008 COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax

Læs mere

Forfatter: o Sidst gemt: 01-04-2009 16:19:00 Sidst udskrevet: 01-04-2009 16:30:00

Forfatter: o Sidst gemt: 01-04-2009 16:19:00 Sidst udskrevet: 01-04-2009 16:30:00 R:\Projekter\2 ERHVERVS & REGIONALUDVIKLING\3004 Kvalificeret arbejdskraft\endelig udgave til FIST\Rapport - Mangel på kvalificeret arbejdskraft - 01.04.2009.doc Forfatter: o Sidst gemt: 01-04-2009 16:19:00

Læs mere

International rekruttering til den offentlige sundheds- og omsorgssektor.

International rekruttering til den offentlige sundheds- og omsorgssektor. International rekruttering til den offentlige sundheds- og omsorgssektor. Kortlægningsrapport Arbejdsmarkedsstyrelsen 22. november 2008 Revision.Skat.Consulting.Financial Advisory. Indholdsfortegnelse

Læs mere

medregnet i de samlede beregninger for området, selvom branchen som sådan ikke vil blive nærmere

medregnet i de samlede beregninger for området, selvom branchen som sådan ikke vil blive nærmere 39 POST- OG KURERTJENESTE 41 VIKAR OG REKRUTTERINGSVIRKSOMHED 46 KONTOR- OG EJENDOMSSERVICE 48 KANTINE- OG CATERINGSSERVICE SIDE 37 kortlægning af den operationelle servicesektor DI ANALYSE FORRETNINGSSERVICE

Læs mere

Analyse af behovet og brugen af efteruddannelse hos laboratorietandteknikere og tandteknikere i aftagelig protetik (trin 1)

Analyse af behovet og brugen af efteruddannelse hos laboratorietandteknikere og tandteknikere i aftagelig protetik (trin 1) Analyse af behovet og brugen af efteruddannelse hos laboratorietandteknikere og tandteknikere i aftagelig protetik (trin 1) Januar 2008 Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater og anbefalinger...3 1.1 Hovedresultater...3

Læs mere

Potentialer for standardisering og vækst

Potentialer for standardisering og vækst Potentialer for standardisering og vækst 1549:02 Erhvervsstyrelsen August 2013 Forfattere: Martin H. Thelle Claus Frelle-Petersen Tine Jeppesen 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 3 1 Introduktion 7 2

Læs mere

GTS-institutternes markedsposition

GTS-institutternes markedsposition Publikationen indeholder to dele: Innovationspresset på danske virksomheder - GTS-nettets anbefalinger GTS-institutternes markedsposition og potentiale - baggrundsanalyse Om publikationen Denne publikation

Læs mere

VELKOMMEN, BIENVENUE, WITAMY

VELKOMMEN, BIENVENUE, WITAMY VELKOMMEN, BIENVENUE, WITAMY Har vi overhovedet brug for udenlandsk arbejdskraft? Kan den danske arbejdsmarkedsmodel håndtere social dumping? Strømmer udlændinge som velfærdsturister til Danmark? FORORD

Læs mere

Rekruttering af medarbejdere Analyse af rekrutteringsmetoder og værktøjer og afdækning af uddannelsesbehov

Rekruttering af medarbejdere Analyse af rekrutteringsmetoder og værktøjer og afdækning af uddannelsesbehov Rekruttering af medarbejdere Analyse af rekrutteringsmetoder og værktøjer og afdækning af uddannelsesbehov Delrapport April 2008 Videncenteret L² Trongårdsvej 44 DK-2800 Kgs Lyngby Tlf 88 526 711 l-ianden@l-ianden.dk

Læs mere

VisitDenmark, 2012 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark, 2012 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Turismens økonomiske betydning i Danmark 2010 Udgivet af: VisitDenmark Marts 2012 ISBN: 978-87-87393-80-5 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forside: DenmarkMediaCenter

Læs mere

Jobskabelse gennem globalisering. Erfaringer og scenarier for erhvervslivet i Danmark

Jobskabelse gennem globalisering. Erfaringer og scenarier for erhvervslivet i Danmark Jobskabelse gennem globalisering Erfaringer og scenarier for erhvervslivet i Danmark April 2005 2 Indholdsfortegnelse FORORD... 7 1. RESUMÉ PRÆSENTATION AF ANALYSENS HOVEDKONKLUSIONER... 9 1.1. INTRODUKTION

Læs mere

BRANCHESTATISTIK Renhold og kombinerede serviceydelser 2011

BRANCHESTATISTIK Renhold og kombinerede serviceydelser 2011 BRANCHESTATISTIK Renhold og kombinerede serviceydelser 2011 I perioden - har der været en støt stigning i omsætningen i de delbrancher; almindelig rengøring, specialiseret rengøring, vinduespolering og

Læs mere

Analyse af frisørbranchen

Analyse af frisørbranchen Analyse af frisørbranchen Udarbejdet for Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg Maj 2008 Forfatter: hh Sidst gemt: 13-05-2008 15:21:00 Sidst udskrevet: 13-05-2008 15:30:00 U:\0223-07 Frisøranalyse\Rapport\Final

Læs mere

Hvordan fastholder vi og skaber nye danske industriarbejdspladser? Konferenceoplæg Kraka Januar 2013

Hvordan fastholder vi og skaber nye danske industriarbejdspladser? Konferenceoplæg Kraka Januar 2013 Hvordan fastholder vi og skaber nye danske industriarbejdspladser? Konferenceoplæg Kraka Januar 2013 Oplæg til konferencen Hvordan fastholder vi og skaber nye danske industripladser?. Konferencen blev

Læs mere

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet 21. januar 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse Resume 3 1. Indledning 7 Baggrund og formål 7 Tilgang og metode 8 2.

Læs mere

Scenarier for Dansk Luftfart år 2015. November 2005

Scenarier for Dansk Luftfart år 2015. November 2005 Scenarier for Dansk Luftfart år 2015 November 2005 Transport- og Energiministeriet Scenarier for Dansk Luftfart år 2015 November 2005 Dokument nr p-61753-a Revision nr 4 Udgivelsesdato November 2005 Udarbejdet

Læs mere

November 2006. Markedsgruppe Turisme & Fritid. Turisme & Fritid. - Trends, drivers og udviklingsmuligheder

November 2006. Markedsgruppe Turisme & Fritid. Turisme & Fritid. - Trends, drivers og udviklingsmuligheder November 2006 Markedsgruppe Turisme & Fritid Turisme & Fritid - Trends, drivers og udviklingsmuligheder Indhold Sammenfatning...4 Betydelig faktor i dansk økonomi...4 Fremgang i beskæftigelsen men produktiviteten

Læs mere