Ved høringsfristens udløb havde 24 organisationer m.v. afgivet høringssvar, se bilag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ved høringsfristens udløb havde 24 organisationer m.v. afgivet høringssvar, se bilag"

Transkript

1 NOTAT 8. december 2011 Kommenteret høringsnotat om udkast til revideret bekendtgørelse om fordeling af billedprogrammer i fællesantenneanlæg Styrelsen for Bibliotek og Medier sendte den 27. oktober 2011 et udkast til revideret bekendtgørelse om fordeling af billedprogrammer i fællesantenneanlæg i høring med frist til den 18. november Hovedformålet med den reviderede bekendtgørelse er ophævelsen af pligten til at fordele TV 2 DANMARK A/S s hovedkanal i fællesantenne- og andre kabel-tvanlæg, idet kanalen efter årsskiftet til 2012 bliver betalingskanal. Baggrunden herfor er beslutningerne derom i tillægsaftaler fra 2009 og marts 2011 til medieaftalen for Endvidere præciseres fordelingspligten for så vidt angår de nye 24 timers kanaler, som de regionale TV 2-virksomheder får stillet til rådighed fra Med henblik på at på at sikre, at kvaliteten af fordelingen af must carry - programmerne er tidssvarende, lægges derudover op til et krav om, at programmerne skal fordeles i samme lyd- og billedkvalitet, som de udsendes i på det terrestriske net. Endeligt er det præciseret, at bekendtgørelsens regler kun angår must carry -programmerne. Ved høringsfristens udløb havde 24 organisationer m.v. afgivet høringssvar, se bilag 1. I det følgende redegøres for hovedsynspunkterne i de modtagne høringssvar til bekendtgørelsesudkastet samt for styrelsens kommentarer. Ingen bemærkninger: Forbrugerombudsmanden, DR, Gramex, Erhvervs- og Vækstministeriet, Erhvervsog Selskabsstyrelsen, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Erhvervs- og Byggestyrelsen, den tidligere IT- og Telestyrelse, Økonomi- og Indenrigsministeriet, Akademikernes Centralorganisation, Social- og Integrationsministeriet, Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser og Radio- og tv-nævnet. 1. Ikke-kommercielle tv-stationer Sammenslutningen Af Medier i Lokalsamfundet, (SAML), Danske Idébaserede Lokale Elektroniske Medier (DILEM), Den Kristne Producentkomité (DKPK), Sendesamvirket Region Fyn, Fællesrådet for tv-sendesamvirker i Denmark (FTVS) og Sendesamvirke Region Øst ønsker, at programmerne udsendt af de ikke-kommercielle tv-stationer på MUX 1 i tidsrummet kl tilføjes til bekendtgørelsens 1. Organisationerne kritiserer, at de ikke-kommercielle tv-stationer ikke er omfattet af must carry -forpligtelserne, selv om disse modtager støtte fra Radio- og tv-nævnet. Det er oplyst, at en del fællesantenneanlæg vælger programmerne fra. Endvi- Dok. nr

2 Side 2 dere henvises der til, at der i sendefladen på den samme kanal, hvor de ikkekommercielle tv-stationer sender (den såkaldte 4. kanal i MUX 1), allerede indgår programmer, som er omfattet af must carry -forpligtelserne. Der er tale om tegnsprogstolkede programmer fra DR og TV 2 i tidsrummet fra kl Must carry -forpligtelserne for lokal-tv blev afskaffet af et meget bredt flertal i Folketinget i 2006, og der er ikke senere aftalt ændringer heraf. 2. De regionale TV 2-virksomheder Bestemt til modtagelse i det pågældende område YouSee A/S / TDC A/S (YouSee/TDC) anfører, at angivelsen i 1, stk. 2, om fordeling af de regionale TV 2-virksomheders kanaler, der er bestemt til modtagelse i det pågældende område som følge af ophævelsen af de tidligere amtsgrænser ikke længere er klart defineret. Ved oprettelsen af de 8 regionale TV 2-virksomheder fulgte dækningsområderne de gamle amter. Efter kommunalreformen og den nye valgkredsinddeling i 2007 er dækningsområderne ikke blevet ændret. For at kompensere herfor er de regionale TV 2-virksomheder i henhold til deres public service-kontrakter forpligtede til at samarbejde om de deraf følgende udfordringer ved dækningen af grænseområderne. Det kan dog ikke udelukkes, at der i konkrete grænseområder kan opstå tvivl om, hvilken TV 2-region der må anses som bestemt til modtagelse, og dermed skal fordeles i fællesantenneanlæggene. Styrelsen har imidlertid ikke modtaget klager herom, og forholdet synes derfor ikke at give konkrete problemer i forhold til opfyldelsen af must carry -forpligtelserne. Bemærkningen giver på denne baggrund ikke anledning til at foretage ændringer i bekendtgørelsesudkastet. De regionale TV 2-virksomhedernes udsendelser på TV 2 De regionale TV 2-virksomheder v/tv 2/Bornholm henviser til, at formuleringen i bekendtgørelsesudkastets 1, 2. led, angående de regionale TV 2- virksomheders udsendelser på TV 2 kan misforstås. For at klargøre, at TV 2-regionernes ovennævnte nye kanaler i deres helhed er omfattede af must carry -forpligtelsen, foreslås det derfor, at den sidste del af sætningen udgår. Bestemmelsen ændres således, at leddet bortset fra de regionale programmer, der sendes som en del af TV 2 s sendeflade udgår. Styrelsen for Bibliotek og Medier vil i vejledningen på styrelsens hjemmeside tilføje et afsnit, hvori det præciseres, at de regionale TV 2-virksomheders udsendelser i vinduerne på TV 2/DANMARK A/S s hovedkanal ikke længere er omfattet af must

3 Side 3 carry -forpligtelserne, idet denne som helhed mister sin status som must carry - kanal. 3. Det nye kvalitetskrav i udkastets 2 Behov for regulering TV 2/DANMARK A/S er af den opfattelse, at reguleringen af tv-kanalers must carry -status ikke begrunder lovgivning angående den tekniske kapacitet, fællesantenneanlæggene råder over. Det anføres, at must carry -kanalerne i forbindelse med samtykket til viderefordelingen i fællesantenneanlæg kan betinge sig, at viderefordelingen skal opfylde visse tekniske minimumskrav. Branchefællesskabet i Dansk Industri for virksomheder inden for it, tele, elektronik og kommunikation (DI ITEK) henviser til, at lyd- og billedkvalitet bør være et konkurrenceparameter på forskellige distributionsplatforme frem for en reguleringsdrevet markedsadfærd. Det er en kulturpolitisk målsætning, at kvaliteten for distributionen af must carry -programmerne er tidssvarende. Seernes mulighed for modtagelse af programmerne i den kvalitet, som public service-stationerne er forpligtede til at udsende dem, kan kun effektivt sikres gennem lovregulering. Højere lyd- og billedkvalitet i kabel-tv-net YouSee/TDC og Stofa A/S anfører, at lyd- og billedkvaliteten ved fordeling af tvprogrammer i kabel-tv-net i praksis er af højere kvalitet end i det terrestriske sendenet. Således oplyser YouSee/TDC nærmere, at deres udsendelser i kabel-tvnettet sker ved en højere bitrate og ikke statistisk multiplekseret. I overensstemmelse hermed henviser også Branchefællesskabet i DI for virksomheder inden for it, tele, elektronik og kommunikation (DI ITEK) til, at nogle distributionsformer kan muliggøre en bedre kvalitet end det terrestriske sendenet. Stofa og YouSee/TDC foreslår på denne baggrund, at bekendtgørelsesudkastets 2 ændres således, at det fremgår, at must carry -programmerne skal fordeles i mindst samme lyd- og billedkvalitet som i det terrestriske sendenet. Bestemmelserne i 2, 1. og 2. pkt. ændres således, at de i 1 nævnte programmer m.v. skal fordeles i mindst samme billedkvalitet som programmerne udsendes i på det terrestriske sendenet. Lavere bitrater ved distribution af IP-tv via tele/internet DI ITEK og YouSee/TDC henviser endvidere til, at bekendtgørelsesudkastets nye krav ikke tager højde for IP-tv, som på visse punkter adskiller sig fra traditionelt kabel-tv. Det påpeges, at valget af bitrater ved IP-distribution via datanet (tele/internet) typisk er lavere end i det terrestriske sendenet og derudover afhængig af den båndbredde, der leveres til slutbrugeren. YouSee/TDC ønsker på denne bag-

4 Side 4 grund bekendtgørelsen ændret således, at distribution af programmer over faste og mobile datanet ikke omfattes af bekendtgørelsens reguleringsområde. DI ITEK foreslår, at datanet undtages fra kravet om fordeling i samme lyd- og billedkvalitet som i det terrestriske sendenet. YouSee har på styrelsens uddybende spørgsmål bekræftet, at IP-tv allerede i dag sendes i en lavere bitrate end i det terrestriske sendenet. Den reelle båndbredde der leveres til slutbrugeren, er i praksis desuden afhængig af brugerens fysiske afstand til centralen. YouSee skønner, at omkostningerne til at tilpasse datanettet til det nye kvalitetskrav er høje. Det vurderes på denne baggrund som tvivlsomt, hvorvidt IP-tv-produkter på kort og mellemlangt sigt fortsat vil kunne udgøre et markedsmæssigt relevant produkt, hvis der stilles det foreslåede kvalitetskrav. Forenede Danske Fællesantenneanlæg (FDA) har til styrelsen oplyst, at FDA ikke forventer problemer for deres medlemmer som følge af kvalitetskravet. Alle kabelbaserede elektroniske kommunikationsnet, som er at sammenligne med almindelige fællesantenneanlæg, dvs. som pakker og viderefordeler lineært tv til private husstande, er omfattet af definitionen af fællesantenneanlæg i radio- og fjernsynslovens 2, stk. 2. Sådanne net er dermed underlagt reglerne om must carry. YouSee/TDC s bemærkninger om en undtagelse af datanet fra bekendtgørelsens anvendelsesområde giver derfor ikke anledning til ændringer Opfyldelsen af bekendtgørelsesudkastets kvalitetskrav for fordeling af IP-tv via datanet (tele/internet) beskrives imidlertid som problematisk af to uafhængige interessenter. Det foreslåede kvalitetskrav kan således ikke umiddelbart opfyldes for IP-tv, mens opfyldelsen af kravet i traditionelle kabel-tv-net, herunder mindre fællesantenneanlæg, efter det oplyste ikke forventes at forårsage væsentlige tekniske eller økonomiske udfordringer. Det må endvidere antages, at nogle tv-seere vil foretrække at modtage IP-tv i en lavere kvalitet, frem for slet ikke at kunne vælge denne distributionsform fx i områder, hvor traditionelt kabel-tv ikke er tilgængeligt. Styrelsen indstiller på denne baggrund, at fordeling i tele/internet (IP-tv) undtages fra det foreslåede kvalitetskrav med henblik på, at konsekvenserne af en evt. implementering af kravet for IP-tv kan undersøges nærmere. I det vedlagte nye udkast til en revideret bekendtgørelse er der efter 2, 1. og 2. pkt. tilføjet et nyt stykke 2 med følgende ordlyd: Stk. 2. Stk. 1 gælder ikke, såfremt programmerne fordeles i tele/internet (IP-tv).

5 Side 5 På styrelsens hjemmeside vil det blive præciseret, hvilke typer tv-leverancer der er undtaget fra kvalitetskravet. Valg af komprimeringsteknik YouSee/TDC anfører, at der er mange forbrugere, der ikke endnu er i stand til at modtage programmer komprimeret i MPEG4-standarden. Uanset, at DIGI-TV ved årsskiftet overgår til at udsende digitalt tv i MPEG4, påtænker YouSee fortsat at komprimere visse programmer i MPEG2 til gavn for de forbrugere, der ikke endnu har fjernsyn, der kan afkode MPEG4-signaler. YouSee anfører, at valg af komprimeringsteknik ikke er et kvalitetsparameter, og at dette bør præciseres. Styrelsen har af DIGI-TV fået oplyst, at en komprimering i MPEG2 ikke er ensbetydende med en forringelse af lyd- og billekvaliteten sammenlignet med MPEG4. Anvendelsen af MPEG2 hindrer bl.a. ikke en fordeling af HD-signaler. Så længe must carry -programmerne fordeles i mindst samme lyd- og billedkvalitet som i det terrestriske sendenet, er det nye kvalitetskrav derfor ikke til hinder for, at der anvendes en anden komprimeringsteknik end i det terrestriske sendenet. På styrelsens hjemmeside vil det blive uddybet, hvornår kravet om mindst samme lyd- og billedkvalitet anses som opfyldt. 4. Øvrige spørgsmål Sendesamvirke Region Øst foreslår en forpligtelse til at udsende must carry - programmerne både i analog og digital form for at tilgodese de seere, som ikke endnu har anskaffet et tv eller modtagerboks, der kan modtage det digitale tvsignal. Desuden foreslås det, at tegnsprogstolkning og synstolkning sammenbygges og sendes parallelt. Ved den politiske beslutning om overgangen til det digitale tv-signal i 2009 blev det forudsat, at tv-seerne skal investere i det nødvendige modtageudstyr. Fællesantenneanlæggene har endvidere mulighed for også at udsende programmerne i analog form, under forudsætning af, at programmerne samtidig fordeles i mindst den samme lyd- og billedkvalitet, som de udsendes i på det terrestriske sendenet. DR s forpligtelser for så vidt angår udsendelse af synstolkede programmer angår ikke de samme programmer og tidsrum som de tegnsprogstolkede nyhedsudsendelser, der skal udsendes i tidsrummet i den fjerde kanal på MUX 1. En paralleludsendelse er derfor ikke praktisk mulig.

"Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13"

Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13 Kulturudvalget L 38 - Svar på Spørgsmål 20 Offentligt Folketingets Kulturudvalg Christiansborg 1240 København K Kulturministeren Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf : 33 92 33 70 Fax : 33

Læs mere

Distribution af tv-kanaler. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 07.11

Distribution af tv-kanaler. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 07.11 Distribution af tv-kanaler Konkurrence- og Forbrugeranalyse 07.11 Forord Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har undersøgt markedet for tv-distribution og forbrugernes muligheder for selv at vælge de tv-kanaler,

Læs mere

Høringsnotat om 800 MHz-auktionen

Høringsnotat om 800 MHz-auktionen 22. marts 2012 Høringsnotat om 800 MHz-auktionen 1. Indledning Erhvervs- og vækstministeren har besluttet, at der afholdes auktion over frekvenser i 800 MHz-frekvensbåndet 1, og at disse frekvenser vil

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud af programtilladelse i MUX 1

Spørgsmål og svar til udbud af programtilladelse i MUX 1 Radio- og tv-nævnet 6. december 2013 Grace Nguyen Suhadi Fuldmægtig, cand.jur. gns@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 3374 5033 Spørgsmål og svar til udbud af programtilladelse i MUX 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

2007-04-27: Forenede Danske Antenneanlæg mod Konkurrencerådet (ophævet og hjemvist)

2007-04-27: Forenede Danske Antenneanlæg mod Konkurrencerådet (ophævet og hjemvist) 2007-04-27: Forenede Danske Antenneanlæg mod Konkurrencerådet (ophævet og hjemvist) KS' journal nr. 4/0120-8700-0018 K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 27. april 2007 i sag 2006-0006332:

Læs mere

Digitalovergangen den 31. oktober 2009

Digitalovergangen den 31. oktober 2009 Digitalovergangen den 31. oktober 2009 DIGI-TV, den 11. februar 2009 (Rev. 16. marts 2009) Slukningen af det analoge antenne tvsendenet og åbningen af den digitale antenneplatform (DTT eller DVB-T) sker

Læs mere

Digitalovergangen den 31. oktober 2009

Digitalovergangen den 31. oktober 2009 Digitalovergangen den 31. oktober 2009 DIGI-TV, den 11. februar 2009 Slukningen af det analoge antenne tvsendenet og åbningen af den digitale antenneplatform (DTT eller DVB-T) sker på samme tid. Her kan

Læs mere

Undersøgelse af frekvensbehov til antenne-tv og mulighederne for at frigøre 700 MHz-frekvensbåndet til mobilt bredbånd efter 2020

Undersøgelse af frekvensbehov til antenne-tv og mulighederne for at frigøre 700 MHz-frekvensbåndet til mobilt bredbånd efter 2020 Undersøgelse af frekvensbehov til antenne-tv og mulighederne for at frigøre 700 MHz-frekvensbåndet til mobilt bredbånd efter 2020 Undersøgelsen er udarbejdet af Erhvervsstyrelsen i samarbejde med Kulturministeriet

Læs mere

Udbud af digitalt tv rapport fra embedsmandsudvalget under Kulturministeriet

Udbud af digitalt tv rapport fra embedsmandsudvalget under Kulturministeriet Udbud af digitalt tv rapport fra embedsmandsudvalget under Kulturministeriet Kolofon Udgivet af: Kulturministeriet, april 2007 Forside: e-types A/S Udbud af digitalt tv er udarbejdet af et embedsmandsudvalg

Læs mere

KONKURRENCE REDEGØRELSE

KONKURRENCE REDEGØRELSE KONKURRENCE REDEGØRELSE 2 KAPITEL 7 TV 7.1 RESUMÉ OG KONKLUSIONER Tv-markedet udvikler sig med stor hast. Der er tale om store og attraktive markeder i alle led i værdikæden. Konkurrencen bør derfor være

Læs mere

MARTS 2007 RAPPORT WWW.KUM.DK UDBUD AF DIGITALT TV RAPPORT FRA EMBEDSMANDSUDVALGET UNDER KULTURMINISTERIET

MARTS 2007 RAPPORT WWW.KUM.DK UDBUD AF DIGITALT TV RAPPORT FRA EMBEDSMANDSUDVALGET UNDER KULTURMINISTERIET MARTS 2007 RAPPORT WWW.KUM.DK UDBUD AF DIGITALT TV RAPPORT FRA EMBEDSMANDSUDVALGET UNDER KULTURMINISTERIET Udbud af digitalt tv rapport fra embedsmandsudvalget under Kulturministeriet Kolofon Udgivet af:

Læs mere

RAPPORT FRA ARBEJDS- GRUPPEN VEDRØRENDE DEN FREMTIDIGE LOKALRADIO- OGTV-ORDNING

RAPPORT FRA ARBEJDS- GRUPPEN VEDRØRENDE DEN FREMTIDIGE LOKALRADIO- OGTV-ORDNING MEDIESEKRETARIATET RAPPORT FRA ARBEJDS- GRUPPEN VEDRØRENDE DEN FREMTIDIGE LOKALRADIO- OGTV-ORDNING MEDIESEKRETARIATET VOGNMAGERGADE 10 1120 KØBENHAVN K TELEFON 33 18 68 55 FAX 33 18 68 69 jf@mediesekretariat.dk

Læs mere

N O T A T. Digitalt tv sekretariatsudkast til udvalgsrapport. Den 31. januar 2007

N O T A T. Digitalt tv sekretariatsudkast til udvalgsrapport. Den 31. januar 2007 MEDIESSEKRETARIATET N O T A T Den 31. januar 2007 Digitalt tv sekretariatsudkast til udvalgsrapport 1. Executive Summary...2 2. Baggrund...2 3. Udvalgets kommissorium og sammensætning mv...4 4. Markedet

Læs mere

Europaudvalget 2006 2762 - Uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2006 2762 - Uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2006 2762 - Uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt Kulturministeriet 30. oktober 2006 Samlenotat Rådsmøde (uddannelse, ungdom og kultur) den 13. - 14. november 2006 Kultur 1. Revision af direktivet

Læs mere

Viasats vilkår om placering af TV3 og TV3+

Viasats vilkår om placering af TV3 og TV3+ Punkt 6 Rådsmødet den 30. september 2009 30-09-2009 4/0120-0204-0150 /VU/NVH/JEM Viasats vilkår om placering af TV3 og TV3+ 1. Resumé...3 2. Afgørelse...13 3. Sagsfremstilling...15 3.1 Indledning...15

Læs mere

Rapport om distribution af ikkekommerciel lokalradio og -tv på internettet

Rapport om distribution af ikkekommerciel lokalradio og -tv på internettet Rapport om distribution af ikkekommerciel lokalradio og -tv på internettet 1. Resume... 2 2. Baggrunden for rapporten... 4 2.1. Oversigt over rapportens indhold... 5 2.2. Begrebsafklaring... 5 3. Medielandskabet

Læs mere

Høringsnotat vedrørende rapporten: Analyser af alternative anvendelser af de digitale frekvenser i Danmark

Høringsnotat vedrørende rapporten: Analyser af alternative anvendelser af de digitale frekvenser i Danmark Høringsnotat vedrørende rapporten: Analyser af alternative anvendelser af de digitale frekvenser i Danmark 1. Indledning har den 28. september 2006 sendt en rapport med analyser af alternative anvendelsesmuligheder

Læs mere

Kommenteret høringsnotat

Kommenteret høringsnotat Kommunaludvalget 2011-12 L 159 Bilag 2 Offentligt Kommenteret høringsnotat Høringsnotat med kommentarer vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister, lov om dag-,

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Dato: 28. januar 2015 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven)

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. L 164 - Bilag 1 O. Udvalget for Videnskab og Teknologi. Folketinget Christiansborg 1240 København K

Udvalget for Videnskab og Teknologi. L 164 - Bilag 1 O. Udvalget for Videnskab og Teknologi. Folketinget Christiansborg 1240 København K Udvalget for Videnskab og Teknologi L 164 - Bilag 1 O Notat Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K 26. april 2005./. Til udvalgets orientering fremsendes hermed

Læs mere

Folketinget 2002-03. Betænkning afgivet af Udvalget for Videnskab og Teknologi den 21. maj 2003. Betænkning. over

Folketinget 2002-03. Betænkning afgivet af Udvalget for Videnskab og Teknologi den 21. maj 2003. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 143 Folketinget 2002-03 Udvalget for Videnskab og Teknologi (L 143 - bilag 17) (Offentligt) Betænkning afgivet af Udvalget for Videnskab og Teknologi den 21. maj 2003 Betænkning over

Læs mere

Høringsnotat ændring af elektronikaffaldsbekendtgørelsen

Høringsnotat ændring af elektronikaffaldsbekendtgørelsen NOTAT Jord & Affald J.nr. 7779-00149 Ref. Mekba Den 18. november 2011 Høringsnotat ændring af elektronikaffaldsbekendtgørelsen Miljøstyrelsen sendte den 18. oktober 2011 udkast til ændret bekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed Lovforslag nr. L 34 Folketinget 2014-15 Fremsat den 9. oktober 2014 af ministeren for sundhed og forebyggelse (Nick Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Indholdsfortegnelse: 1. Lovforslagets baggrund 2. Lovforslagets hovedindhold 2.1. Indsættelse af formålsbestemmelse 2.1.1. Gældende ordning 2.1.2.

Læs mere

Radio- og tv-nævnets udbud af den fjerde jordbaserede FM-kanal (Revideret udgave 24. januar 2011)

Radio- og tv-nævnets udbud af den fjerde jordbaserede FM-kanal (Revideret udgave 24. januar 2011) RADIO- OG TV-NÆVNET 17. januar 2011 Jette Fievé chefkonsulent, cand.jur. jfi@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.:3373 3333 Radio- og tv-nævnets udbud af den fjerde jordbaserede FM-kanal (Revideret udgave

Læs mere

NOTAT. Lovforslaget er sendt i høring den 7. november 2014 til i alt 101 organisationer, foreninger, m.v. med høringsfrist den 5. december 2014.

NOTAT. Lovforslaget er sendt i høring den 7. november 2014 til i alt 101 organisationer, foreninger, m.v. med høringsfrist den 5. december 2014. NOTAT 28. januar 2015 Høringsnotat ad L 117 Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love (Reduktion af administrative byrder, tilpasning til de internationale regnskabsstandarder,

Læs mere

Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet, april 2008

Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet, april 2008 Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet, april 2008 Ajourført juni 2013 Efter forhandling mellem: Forbrugerombudsmanden,Forbrugerrådet, Telekommunikationsindustrien i Danmark, Dansk Erhverv,

Læs mere

Høringsnotat vedrørende udkast til forslag til lov om markedsføring

Høringsnotat vedrørende udkast til forslag til lov om markedsføring Erhvervsudvalget (2. samling) EUU alm. del - Bilag 274 Offentligt NOTAT TIL ERHVERVSUDVALGET 20. august 2005 Sag 111/1-3/ubp/hbj Høringsnotat vedrørende udkast til forslag til lov om markedsføring Udkast

Læs mere

Europaudvalget 2011 3171 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 3171 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 3171 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Samlenotat vedr. rådsmødet (transport, telekommunikation og energi) den 7. juni 2012 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Naturstyrelsen sendte den 25. september 2014 lovudkastet i ekstern høring med frist for afgivelse af bemærkninger den 23. oktober 2014.

Naturstyrelsen sendte den 25. september 2014 lovudkastet i ekstern høring med frist for afgivelse af bemærkninger den 23. oktober 2014. NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4401-00366 Ref. carvi/mafol/ancma Den 31. oktober 2014 Høringsnotat vedrørende forslag til ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber

Læs mere