ERRIA A/S V E D T Æ G T E R ARTICLES OF ASSOCIATION

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ERRIA A/S V E D T Æ G T E R ARTICLES OF ASSOCIATION"

Transkript

1 ERRIA A/S V E D T Æ G T E R ARTICLES OF ASSOCIATION 1. SELSKABETS NAVN OG FORMÅL: Name and Object of the Company: Selskabets navn er: Erria A/S og selskabets binavne er: The name of the Company is: ERRIA A/S and the Company's secondary names are: Erria Marine A/S. Erria Shipping A/S. Erria Tankers A/S. Erria Consult A/S. Fabricius Marine A/S. Fabricius Ltd. A/S. Fabricius BR Marine A/S. Rederiet Fabricius A/S. Scan Marine Services A/S. BR Marine Consult A/S. BR Shipmanagement A/S. H.C. Grube A/S. Fabricius Marine Dry Cargo A/S. Fabricius Marine Tank A/S. Selskabets formål er at drive rederivirksomhed, herunder teknisk management samt handel og finansiering i indland og udland, tillige med besiddelse af andele i andre selskaber. The object of the Company is to carry on the business of shipping, including technical management as well as trade and financing at home and abroad, together with ownership of shares in other companies.

2 2. Selskabets aktiekapital er kr ,00, fordelt i aktier à kr. 10,00. The share capital of the Company amounts to DKK 41,088, divided into shares of DKK each. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. The share capital has been fully paid up. Der udstedes ikke aktiebreve for aktiekapitalen. No share certificates shall be issued for the share capital. Aktierne er omsætningspapirer. The shares are negotiable securities. Aktierne udstedes i papirløs form gennem VP Securities A/S. Alle rettigheder vedrørende aktierne skal anmeldes til VP Securities A/S efter de herom gældende regler. The shares shall be issued in dematerialised form by the VP Securities A/S. All rights attaching to the shares shall be notified with the VP Securities A/S according to applicable rules. Selskabets aktier skal lyde på navn og noteres i selskabets ejerbog. The shares of the Company shall be registered in the name of the holder and shall be recorded in the Company's register of shareholders. Selskabets ejerbog føres af VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København S. VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, DK 2300 Copenhagen S, shall keep the Register of Shareholders. Der gælder ingen indskrænkninger i aktiernes omsættelighed. Ingen aktier har særlige rettigheder. No restrictions shall apply to the transferability of the shares. No shares shall confer any special rights. Ingen aktionær skal være pligtig at lade sine aktier indløse helt eller delvist.

3 No Shareholder shall be under a duty to redeem his/her shares in whole or in part. 2a. Selskabets bestyrelse bemyndiges indtil 31. marts 2014 til at forhøje selskabets aktiekapital ad én eller flere gange med i alt nominelt kr Kapitalforhøjelsen kan gennemføres uden fortegningsret for selskabets aktionærer, og kan efter bestyrelsens valg ske kontant eller ved apportindskud. Aktierne skal være omsætningspapirer og være noteret på navn. Up to 31 March 2014, the Board of Directors of the Company is authorised to increase the Company's share capital on one or several occasions by a total nominal DKK 16,435,700. The capital increase may be implemented without pre-emption right for the Company's Shareholders and, at the option of the Board of Directors, may be effected in cash or by non-cash contribution. The shares shall be negotiable securities, and the name and address of the Shareholders shall be recorded in the Register of Shareholders. 2b. Bestyrelsen er bemyndiget i perioden frem til den 31. marts 2014 ad en eller flere gange til at forhøje selskabets aktiekapital med indtil nominelt kr , svarende til aktier á nominelt kr. 10,00 per aktie til medarbejderne i selskabet eller dettes datterselskaber. Udstedelse af nye aktier og tilhørende kapitalforhøjelse(r) sker uden fortegningsret for eksisterende aktionærer og kan efter bestyrelsens beslutning ske til under markedskurs. De nærmere vilkår for aktietegningen, herunder tegningskursen, fastsættes af bestyrelsen. For de nye aktier skal gælde samme regler, som er fastsat for de eksisterende aktier, herunder at de nye aktier skal være omsætningspapirer og skal lyde på navn. Der skal ikke være nogen særlig forpligtelse til at lade aktierne indløse. De nye aktiers rettigheder i selskabet indtræder fra det tidspunkt, hvor aktierne er fuldt indbetalt og aktiekapitalen er registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Bestyrelsen er bemyndiget til at foretage de vedtægtsændringer, der nødvendiggøres af kapitalforhøjelse(r) i henhold til nærværende bemyndigelse. The Board of Directors is authorized during the period through to 31 March 2014 in one or more issues to increase the Company s share capital by a nominal value not exceeding DKK 1,000,000 equal to 100,000 shares at a nominal value of DKK per share to the employees in the Com-

4 pany or any subsidiaries of the Company. The issuance of new shares and appertaining capital increase(s) are effected without any pre-emptive rights for the existing shareholders and can at the decision by the Board of Directors be effected at a price below market value. The specific terms of share subscription, including the issue price, will be determined by the Board of Directors. The new shares shall be subject to the same rules as set out for the existing shares, namely that the new shares shall be negotiable instruments and shall be registered by name. No special obligation to redeem the shares shall be imposed. The rights of the new shares shall commence at the time when the shares are fully paid-up and the capital increase has been registered with the Danish Commerce and Companies Agency. The Board of Directors shall be authorized to amend the Articles of Association necessitated by the capital increase(s) pursuant to this authorization. 2c. Bestyrelsen er i perioden indtil den 30. april 2009 bemyndiget til ad en eller flere gange at optage lån med en samlet hovedstol på minimum DKK og op til DKK , dog at lånet samlet ved konvertering ikke kan udgøre mere end 9,9% af den samlede aktiekapital, mod udstedelse af gældsbreve, der giver långiveren ret til at konvertere sin fordring til aktier i selskabet ( konvertible gældsbreve ). Der gælder en mindstetegning per investor på DKK I perioden indtil 31. august 2011 er bestyrelsen bemyndiget til at træffe beslutning om den til de konvertible gældsbreve hørende kapitalforhøjelse. De konvertible gældsbreve udstedes mod kontant indbetaling. De nærmere lånevilkår er angivet i vedtægternes bilag 2c, herunder rentesats og ombytningskurs, idet ombytningskursen som minimum skal svare til markedskursen på udstedelsestidspunktet for gældsbrevene. Optagelsen af lån og udstedelsen af de konvertible gældsbreve kan ske til N&V Holding ApS, CVR nr , Den Professionelle Forening LD, CVR nr og Glumsø Invest ApS, CVR nr , der alle på forhånd har afgivet bindende tegningstilsagn på i alt DKK over for selskabet, eller enkelte andre professionelle investorer efter bestyrelsens nærmere bestemmelse. Udstedelsen af konvertible gældsbreve sker således uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer. Nye aktier udstedt på baggrund af de konvertible gældsbreve skal være omsætningspapirer og skal lyde på navn og noteres i selskabets ejerbog. Der skal ikke gælde begrænsninger i de nye aktiers omsættelighed. De nye aktier skal i øvrigt have samme rettigheder som de eksisterende aktier. The Board of Directors is authorized during the period through to 30 April 2009 in one or more issues to obtain loans with a total principal amount of a minimum DKK 20,000,000 and up to DKK

5 30,000,000, however the aggregated loan cannot through conversion exceed more than 9.9% of the total share capital, by way of issuance of convertible bonds, which gives the lender the right to convert the loan to shares in the Company (convertible bonds). There is a minimum subscription per investor of DKK 1,000,000. During the period through to 31 August 2011, the Board of Directors is authorized to resolve on the capital increase related to the convertible bonds. The convertible bonds are to be issued against cash payment. The terms of the loans are stated in Articles of Association Annex 2c, including interest rate and exchange rate since the exchange rate as a minimum has to be equivalent to the market rate at the time the issuance of the convertible bonds. Attainment of loans and the issuance of convertible bonds can be issued to N & V Holding ApS, CVR no , Den Professionelle Forening LD, CVR no and Glumsø Invest ApS, CVR no , all having given a binding commitment to the Company for a total amount of DKK 20,000,000, (or other individual professional investors in accordance with the Board of Directors further provisions). The convertible bonds are therefore issued without pre-emptive rights for the existing shareholders. The new shares which are issued on the basis of the convertible bonds shall be negotiable instruments and shall be made out in name and noted in the Company's register of Shareholders. There shall not apply any restrictions on the transferability of the new shares. The new shares shall have the same rights as the existing shares. 2c.1. Bestyrelsen har den 24. april 2009 besluttet at udnytte sin bemyndigelse i henhold til 2c til at udstede convertible gældsbreve for ialt DKK med ret til konvertering. De nærmere vilkår for de convertible gældsbreve fremgår af bilag 2c.1, der udgør en integreret del af selskabets Vedtægter. Efter udstedelsen af de convertible gældsbreve for ialt DKK er det angivne maksimum på DKK i bestyrelsens bemyndigelse I 2c således reduceret til DKK On the 24 April 2009 the Board of Directors decided to use their authorization pursuant to artivle 2c to issue convertible bonds at a total amount of DKK 20,000,000 with the right to convert the loan to shares. The conditions of the convertible bonds are set out in Annex 2c.1 which is incorporated into the Company s Articles of Association. Following the issuance of the convertible bonds at a total amount of DKK 20,000,000, the stated maximum of DKK 30,000,000 in the Board of Directors authorization in article 2c is reduced to DKK 10,000,000. 2d.

6 Bestyrelsen bemyndiges indtil 31. august 2011 til at træffe beslutning om ad en eller flere gange at ombytte de eksisterende konvertible gældsbreve udstedt i henhold til vedtægternes 2c og 2c.1 på i alt nominelt DKK , fordelt med DKK udstedt til Glumsø Invest ApS, CVRnr , med DKK udstedt til Den Professionelle Forening LD, CVR-nr og DKK udstedt til N & V Holding ApS, CVR-nr mod udstedelse af konvertible gældsbreve på i alt nominelt DKK , ligeledes fordelt med DKK til Glumsø Invest ApS, CVR-nr , DKK til Den Professionelle Forening LD, CVRnr og DKK til N & V Holding ApS, CVR-nr De konvertible gældsbreve giver långiverne ret til at konvertere deres fordringer til aktier i selskabet ( konvertible gældsbreve ) uden fortegningsret for selskabets øvrige aktionærer, dog at konvertering af de konvertible gældsbreve, der ikke er frit omsættelige, ikke kan udgøre mere end 9,9% af selskabets samlede aktiekapital på konverteringstidspunktet. I perioden indtil 31. august 2012 er bestyrelsen bemyndiget til at træffe beslutning om den til de konvertible gældsbreve hørende kapitalforhøjelse. De nærmere vilkår for de konvertible gældsbreve fordelt med DKK til Glumsø Invest ApS, CVR-nr , DKK til Den Professionelle Forening LD, CVR-nr og DKK til N & V Holding ApS, CVR-nr og de nye aktier, der kan tegnes ved konverteringen, fremgår af bilag 2d, idet ombytningskursen svarer til den vægtede gennemsnitskurs af alle handler i selskabets aktier på NASDAQ OMX Copenhagen A/S over tre handelsdage forud for udstedelsesdatoen. Den samlede kapitalforhøjelse vil udgøre nominelt minimum DKK 0 og maksimalt DKK Udstedelsen af de nye konvertible gældsbreve sker således uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer. Nye aktier udstedt på baggrund af de konvertible gældsbreve, der udstedes i henhold til 2d skal være omsætningspapirer og skal lyde på navn og noteres i selskabets ejerbog. Der skal ikke gælde begrænsninger i de nye aktiers omsættelighed. De nye aktier skal i øvrigt have samme rettigheder som de eksisterende aktier. The Board of Directors is authorized during the period through to 31 August 2011 in one or more issues to replace the existing convertibles bonds issued under articles 2c and 2c.1 by a total nominal amount of DKK 20,000,000 distributed with DKK 2,000,000 issued to Glumsø Invest ApS, CVR no , DKK 15,000,000 issued to Den Professionelle Forening LD, CVR no and DKK 3,000,000 issued to N & V Holding ApS, CVR no against issuance of convertible bonds in the total amount of nominally DKK 20,000,000, also distributed with DKK 2,000,000 to Glumsø Invest ApS, CVR no , DKK 15,000,000 to Den Professionelle Forening LD, CVR no and DKK 3,000,000 to N & V Holding ApS, CVR no The convertible bonds give the lenders the right to convert the loans to shares in the Company

7 ( convertible bonds ) without pre-emptive rights for the existing shareholders; however, the aggregated conversion of the convertible bonds, which are not freely transferable, cannot exceed 9.9% of the total share capital at the time of conversion. During the period through to 31 August 2012, the Board of Directors is authorized to resolve on the capital increase related to the convertible bonds. The terms of the convertible bonds distributed with DKK 2,000,000 to Glumsø Invest ApS, CVR no , DKK 15,000,000 to Den Professionelle Forening LD, CVR no and DKK 3,000,000 to N & V Holding ApS, CVR no and the new shares which may be subscribed by conversion are stated in Annex 2d hereto, since the exchange rate shall be equivalent to the weighted average price of all dealings in the Company s shares at NASDAQ OMX Copenhagen A/S over three banking days prior to the date of issuance of convertible bonds. The total capital increase shall at least amount to DKK 0 and DKK 20,000,000 at the most. The convertible bonds are issued without pre-emptive rights for the existing shareholders. The new shares which are issued on the basis of the convertible bonds to be issued under article 2d shall be negotiable instruments and shall be registered in the name of the holder in the Company s register of Shareholders. There shall be no restrictions on the transferability of the new shares. The new shares shall have the same rights as the existing shares. 3. Udbytte udbetales ved overførsel til de af aktionærerne anviste konti i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler for VP Securities A/S. Any dividend is payable by transfer to the accounts indicated by the Shareholders in compliance with the rules of the VP Securities A/S in force at any time. GENERALFORSAMLING: General Meeting: 4. Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers og højst 5 ugers varsel ved almindeligt brev til alle i ejerbogen registrerede aktionærer, der har fremsat begæring herom. General Meetings shall be convened by the Board of Directors by a written notice which shall be sent to all of the shareholders entered in the register of shareholders who have so requested.

8 Offentliggørelse af datoen for afholdelse af selskabets ordinære generalforsamling sker på selskabets hjemmeside senest 8 uger forinden tillige med angivelse af hvornår selskabets aktionærer senest kan få et emne behandlet på dagsordnen. The date of the Company s General Meeting shall be announced on the company s homepage not later than 8 weeks before together with information on when the shareholders are permitted to enter a topic to the agenda. Selskabets ordinære generalforsamling afholdes senest 4 måneder efter udløbet af selskabets regnskabsår. Forslag, der af en aktionær ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være fremsendt til selskabets kontor senest den 1. februar i det pågældende år. The Annual General Meeting of the Company shall be held within four months after expiry of the financial year. Any proposal to be dealt with at the Annual General Meeting shall be forwarded to the offices of the Company no later than 1 February that year. Hvis der skal forhandles forslag, hvis vedtagelse kræver særlig majoritet, skal dette fremhæves i indkaldelsen. The notice convening the meeting shall single out any proposed resolution requiring qualified majority for its passing. Selskabets generalforsamling afholdes i Region Hovedstaden eller Region Syddanmark. The Company's General Meeting shall be held in The Capital Region of Denmark or in The Region of Southern Denmark. Al kommunikation mellem selskabet og dets aktionærer kan ske elektronisk via , og generelle meddelelser vil være tilgængelige for selskabets aktionærer på selskabets hjemmeside med mindre andet følger af Selskabslovens bestemmelser. All communication between the company and its shareholders can happen electronically via , and general announcements will be accessible to the company's shareholders on the company's homepage unless second consequences of The Companies Acts provisions. Selskabet kan, som følge heraf, fremsende indkaldelse af aktionærer til ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger, tegningslister, årsrapporter, fondsbørsmeddelelser samt i øvrigt generelle oplysninger fra selskabet til aktionærerne via . Sådanne dokumenter vil ligeledes være tilgængelige på selskabets hjemmeside

9 The company can, in consequence, forward the calling in by shareholders to ordinary and extraordinary general meetings, subscription lists, annual reports, stock exchange messages as well as in other general information from the company for the shareholders via . Such documents will also be available on the company's homepage Aktionærerne kan via til adressen foretage al kommunikation fra de enkelte aktionærer til selskabet. The shareholders can via to the address make all communication from each shareholder to the company. Selskabet skal anmode navnenoterede aktionærer om en elektronisk adresse, hvortil meddelelser m.v. kan sendes. The Company shall ask stockholders of record for an electronic address whereto information etc. can be forwarded. Det er aktionærernes ansvar at sikre, at selskabet er i besiddelse af den korrekte elektroniske adresse. It is the stockholders responsibility to ensure that the company has the correct electronic address. Kravene til de anvendte systemer samt om fremgangsmåden i forbindelse med den elektroniske kommunikation kan aktionærerne finde nærmere oplysninger om på selskabets hjemmeside The requirements for the used systems and the procedure in connection with the electronic communication can be found on the Company s homepage 4a. Aktionærernes ret til at deltage i og stemme på en generalforsamling er knyttet til aktionærens besiddelse af aktier på registreringsdatoen. Registreringsdatoen ligger 1 uge før afholdelse af generalforsamlingen. The Shareholders may attend and vote at the General Meeting according to shares which are registered on the Registrationdate. The Registrationdate is 1 week before the General Meeting.

10 De aktier, den enkelte aktionær besidder, opgøres på registreringsdatoen på baggrund af notering af aktionærens kapitalejerforhold i ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som aktieselskabet har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i ejerbogen. Ownership of Shares is determined on behalf of the Registrationsdate according to the time of recording of each Shareholders Shares in the Company s Register and/or on unregistered ownership of Shares received by the Company for registration in the Company s Register. 5. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte: The Agenda of the Annual General Meeting shall include: 1. Bestyrelsens beretning for selskabets virksomhed i det forløbne år. The Directors' Report of the Company's business for the past year. 2. Forelæggelse af revideret årsrapport til godkendelse. Submission of the audited Annual Report for approval. 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport. Resolution on the application of profits or covering of losses according to the adopted Annual Report. 4. Beslutning om decharge til bestyrelse og direktionen. Resolution on discharge to the Boards of Directors and Managers. 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen. Election of Members to the Board of Directors. 6. Valg af revisor. Appointment of Auditor. 7. Bemyndigelse til opkøb af egne aktier. Authorisation to acquire treasury shares (own shares). 8. Indkomne forslag fra bestyrelse eller aktionærer. Proposed resolutions received from the Board of Directors or Shareholders. 9. Eventuelt. Any other Business. 6.

11 Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes efter beslutning foretaget af generalforsamlingen, bestyrelsen, revisor eller skriftlig anmodning til bestyrelsen fra aktionærer, der repræsenterer mindst 1/20 af den samlede aktiekapital. Indkaldelse skal ske inden 2 uger derefter. Extraordinary General Meeting shall be convened as decided by the General Meeting, the Board of Directors, Auditors or by written request to the Board of Directors from the Shareholders representing at least 1/20 th of the total share capital. The Meeting shall be convened prior to 2 weeks thereafter. Senest 8 kalenderdage før enhver generalforsamling fremsendes til hver noteret aktionær, der har fremsat begæring herom, og fremlægges på selskabets kontor til eftersyn for aktionærerne dagsordenen og de fuldstændige forslag, der skal fremsættes på generalforsamlingen og for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige den reviderede årsrapport underskrevet af bestyrelsen og direktionen samt årsberetning. No later than 8 days prior to any General Meeting, the Agenda and the complete proposed resolutions to be presented at the General Meeting, and with regard to the Annual General Meeting also the audited Annual Report signed by the Boards of Directors and Managers, shall be forwarded to each recorded Shareholder who has requested to be notified this manner and shall be available at the Company's office for the inspection of the Shareholders. 7. På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på kr. 10,00 én stemme. For aktier, der er erhvervet ved overdragelse, er stemmeretten yderligere betinget af, at aktionæren senest på tidspunktet for indkaldelse af den pågældende generalforsamling er blevet noteret i aktiebogen eller aktionæren senest på samme tidspunkt har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse overfor selskabet. At the General Meeting, each share of DKK shall entitle the Shareholder to one vote. For shares acquired through transfer, the voting rights shall, however, be subject to the shareholder having been registered in the register of shareholders no later than at the time where the General Meeting is called in or to the shareholder having given notice of and proof of the acquisition to the Company no later than at the said time. 8.

12 Enhver aktionær har adgang til selskabets generalforsamlinger, såfremt aktionæren senest 3 kalenderdage forud for dennes afholdelse imod behørig legitimation har fået udleveret adgangskort. Adgangskort udleveres til aktionærer noteret i selskabets ejerbog eller mod forevisning af en ikke mere end otte kalenderdage gammel depotudskrift fra Værdipapircentralen A/S eller det kontoførende institut som dokumentation for aktiebesiddelsen. Any shareholder may attend the General Meetings of the Company if the shareholder has received an admission card on presentation of due proof of identity no later than three calendar days prior to the General Meeting. The admission card shall be given to registered shareholders or on presentation of a no more than eight days old statement of holdings of the VP securities Services A/S or the account-holding institution as documentation of the shareholding. 9. Aktionæren kan møde personligt eller ved fuldmægtig og kan møde sammen med en rådgiver. Stemmeret kan udøves i henhold til fuldmagt. Såfremt der gives fuldmagt til andre end bestyrelsen, er det en forudsætning at enten aktionæren eller fuldmægtigen har indløst adgangskort. Fuldmægtigen skal i forbindelse med eventuel rekvirering af adgangskort og ved adgangskontrollen i forbindelse med generalforsamlingen forevise skriftlig og dateret fuldmagt, som ikke kan gives for en længere periode end ét år. Fuldmagt kan alene gives til én bestemt angivet generalforsamling med en i forvejen kendt dagsorden. Shareholders shall be entitled to attend General Meetings by proxy and may be accompanied by an adviser. The right to vote may be performed by proxy. Proxy may be given to others than the Board of Directors provided that either the shareholder or the proxy holder has obtained an admission card. In connection with any request of admission card and at the access control of the General Meeting, the proxy shall present a written and dated proxy instrument which shall not be given for more than one year. Proxy may only be given to one certain General Meeting with an Agenda known in advance of the Proxy. Generalforsamlingen kan overværes af repræsentanter fra pressen og Den Danske Finansanalytikerforening. The General Meeting can be attended to by representatives of the press and the Danish Society of Financial Analysts (Den Danske Finansanalytikerforening).

13 10. Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en af bestyrelsen udpeget dirigent. Dirigenten afgør alle spørgsmål angående sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivning samt dennes resultat. The General Meeting shall be presided over by a Chairman appointed by the Board of Directors. The Chairman shall decide on all questions relating to the handling of the matters and voting procedure and the result thereof. Stemmeafgivningen sker skriftligt, når dirigenten forordner dette, eller det vedtages af mindst 10% af de tilstedeværende og repræsenterede aktionærer. The voting shall be carried out in writing where prescribed by the Chairman of the Meeting or if it is adopted by at least 10 percent of the Shareholders present and represented. På generalforsamlingen kan en beslutning kun tages om de forslag, der har været optaget i dagsordenen og ændringsforslag hertil. Dirigenten er dog berettiget til også at sætte andre forslag under afstemning, men resultatet heraf vil alene være vejledende for bestyrelsen med hensyn til stemningen blandt de tilstedeværende aktionærer, med mindre samtlige aktionærer i selskabet forinden afstemningen beslutter, at denne skal være bindende. At the General Meeting, a decision can only be made on the proposed resolutions having been entered in the Agenda and proposed amendments hereto. The Chairman of the Meeting however is entitled also to put other proposed resolutions to the vote, but the result hereof alone will be consultative for the Board of Directors with regard to the sentiment among the present Shareholders, unless all the Shareholders of the Company prior to the voting decide it to have binding effect. De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpel stemmeflerhed, for så vidt der ikke efter lovgivningen eller nærværende vedtægter udkræves særlig stemmeflerhed. The business transacted at the General Meeting shall be decided by simple majority of votes in so far as no qualified majority of votes is required under Danish legislation or these Articles.

14 Står stemmerne lige vedrørende spørgsmålet om, hvor mange bestyrelsesmedlemmer selskabet skal have, anses det forslag for vedtaget, der går ud på, at selskabet skal have det højeste antal bestyrelsesmedlemmer. Where the votes are even on the question as to the number of Directors of the Company, the resolution aiming at the highest number of directors in the Company, shall be considered passed. 11. Til vedtagelse af beslutninger om ændringer i vedtægterne eller om selskabets opløsning kræves, at mindst 2/3 af den samlede aktiekapital er repræsenteret på generalforsamlingen, og at beslutningen vedtages med mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital. Er 2/3 af den på generalforsamlingen stemmeberettigede repræsenterede aktiekapital afgivet for beslutningen, men er der ikke på generalforsamlingen repræsenteret 2/3 af den samlede aktiekapital, skal bestyrelsen snarest indkalde til en ny generalforsamling, hvor beslutningen anses for vedtaget, såfremt 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på denne generalforsamling repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital stemmer for forslaget uden hensyn til størrelsen af den repræsenterede aktiekapital. Passing of any amendments to the Articles or the dissolution of the Company requires that at least 2/3 rd of the total share capital be represented at the General Meeting and that the resolution be passed by at least 2/3 rd of the votes cast as well as of the voting share capital represented at the General Meeting. Where 2/3 rd of the voting share capital represented at the General Meeting have been cast in favour of the resolution, but 2/3 rd of the total share capital is not represented at the General Meeting, the Board of Directors shall convene a new General Meeting without delay in which the resolution be considered passed if 2/3 rd of the votes cast as well as of the voting share capital represented at that General Meeting are in favour of the resolution without having regard to the size of the represented share capital 12. Over det på generalforsamlingen passerede indføres beretning i selskabets af bestyrelsen autoriserede forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten. Minutes of the General Meeting shall be entered in the Minute Book authorised by the Board of Directors which Minute Book shall be signed by the Chairman of the Meeting.

15 SELSKABETS LEDELSE: The Management of the Company: 13. Selskabet ledes af en bestyrelse bestående af 3-7 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for 1 år ad gangen. The Company shall be managed by a Board of Directors of between 3 and 7 Members elected by the General Meeting for one year at a time. Genvalg kan finde sted. Re-election may take place. I tilslutning til generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med valg af formand og næstformand. In continuation of the General Meeting, the Board of Directors shall elect its own Chairman and Vice-Chairman. Det påhviler den til enhver tid siddende bestyrelse at ansætte en direktion bestående af op til 2 direktionsmedlemmer. The Board of Directors present at any time shall engage a Board of Managers of up to 2 Members. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af selskabets anliggender og skal ved en forretningsorden fastsætte nærmere bestemmelse for udførelse af sit hverv. Et referat af det på bestyrelsesmøderne passerede indføres i forhandlingsprotokollen, der underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen. The Board of Directors has executive management of the Company's affairs, and in its Rules of Procedure it shall determine the directions for carrying out its commission. Board Minutes setting out the business transacted at the Board meetings shall be entered in the Board Minute Book which shall be signed by all the Directors present. Bestyrelsen træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. The Board of Directors makes decisions by simple majority of votes. In case of equality of votes, the Chairman holds the casting vote.

16 Den daglige ledelse af selskabet forestås af den af bestyrelsen ansatte direktion. The Board of Managers engaged by the Board of Directors shall be responsible for the day-to-day management of the Company. 14. Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden eller en direktør hver for sig i forening med et medlem af bestyrelsen, eller af den samlede bestyrelse. Each of the chairman of the Board of Directors or a manager acting jointly with one Member of the Board of Directors, or the entire Board of Directors, shall bind the Company. 15. Selskabets årsrapporter revideres af en af generalforsamlingen valgt revisor. The Company's Annual Reports are audited by an auditor appointed by the General Meeting. Revisor vælges for ét år ad gangen og vælges på den ordinære generalforsamling. Genvalg kan finde sted. The Accountant is appointed for 1 year at a time and is appointed at the Annual General Meeting. Re-election may take place. 16. Selskabets regnskabsår løber fra den 1. januar december. The financial year of the Company shall be 1 January to 31 December. 17. Selskabets årsrapport aflægges i overensstemmelse med den til enhver tid gældende årsregnskabslov og internationale regnskabsstandarder, herunder International Financial Reporting Standards ( IFRS ). The annual report shall be prepared in accordance with the Danish Financial Statements Act and international reporting standards, including International Financial Reporting Standards ( IFRS ).

17 Årsrapporten skal være Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i hænde senest 4 måneder efter regnskabsårets udløb. Dog skal årsrapporten altid uden ugrundet ophold indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen umiddelbart efter afholdelse af selskabets ordinære generalforsamling. The Annual Report shall be filed with the Danish Commerce and Companies Agency (Erhvervs - og Selskabsstyrelsen) no later than 4 months after the expiry of the financial year. The Annual Report however shall always be filed with the Commerce and Companies Agency without undue delay immediately after the Company's Annual General Meeting. På grundlag af bestyrelsens forslag og selskabslovgivningens bestemmelser afgør den ordinære generalforsamling, hvorledes overskuddet skal fordeles, herunder i hvilket omfang der skal ske yderligere henlæggelser til reservefond eller til imødegåelse af særlige krav. Based on the resolutions of the Board of Directors and the provisions of the Public Companies Act, the Annual General Meeting shall decide how to distribute the surplus, including to which extent additional transfer should be made to the reserve fund or to meet special requirements. Således vedtaget på ordinær generalforsamling den 29. april Thus adopted at the Annual General Meeting on 29 April Ole Maare I tilfælde af uoverensstemmelse mellem den danske og den engelske udgave heraf skal førstnævnte lægges til grund. In case of inconsistency between the Danish and English versions hereof, the Danish version shall have priority.

FULDSTÆNDIGE FORSLAG TIL VEDTAGELSE PÅ ORDINÆR GENERALFORSAMLING. I ERRIA A/S, CVR-nr ONSDAG DEN 24. APRIL 2013 kl. 15.

FULDSTÆNDIGE FORSLAG TIL VEDTAGELSE PÅ ORDINÆR GENERALFORSAMLING. I ERRIA A/S, CVR-nr ONSDAG DEN 24. APRIL 2013 kl. 15. FULDSTÆNDIGE FORSLAG TIL VEDTAGELSE PÅ ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ERRIA A/S, CVR-nr. 15300574 ONSDAG DEN 24. APRIL 2013 kl. 15.00 AMAGER STRANDVEJ 390, 2., KASTRUP. Dagsorden: 1. Bestyrelsens beretning

Læs mere

ERRIA A/S V E D T Æ G T E R ARTICLES OF ASSOCIATION

ERRIA A/S V E D T Æ G T E R ARTICLES OF ASSOCIATION ERRIA A/S V E D T Æ G T E R ARTICLES OF ASSOCIATION 1. SELSKABETS NAVN OG FORMÅL: Name and Object of the Company: Selskabets navn er: Erria A/S og selskabets binavne er: The name of the Company is: ERRIA

Læs mere

E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G. Azanta A/S. J.nr.

E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G. Azanta A/S. J.nr. J.nr. 210150001 E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G Azanta A/S Brinkmann Kronborg Henriksen Advokatpartnerselskab /// Amaliegade

Læs mere

ERRIA A/S V E D T Æ G T E R ARTICLES OF ASSOCIATION

ERRIA A/S V E D T Æ G T E R ARTICLES OF ASSOCIATION ERRIA A/S V E D T Æ G T E R ARTICLES OF ASSOCIATION 1. SELSKABETS NAVN OG FORMÅL: Name and Object of the Company: Selskabets navn er: Erria A/S og selskabets binavne er: The name of the Company is: ERRIA

Læs mere

ERRIA A/S V E D T Æ G T E R ARTICLES OF ASSOCIATION

ERRIA A/S V E D T Æ G T E R ARTICLES OF ASSOCIATION J.nr. 18930 om/emn ERRIA A/S V E D T Æ G T E R ARTICLES OF ASSOCIATION 1. SELSKABETS NAVN OG FORMÅL: Name and Object of the Company: Selskabets navn er: Erria A/S og selskabets binavne er: The name of

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) - 1 - 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at foretage anlægsinvestering i fast ejendom efter bestyrelsens skøn

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER For Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at udøve investeringsvirksomhed for

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER For Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at udøve investeringsvirksomhed for

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Blue Vision A/S, CVR- nr

VEDTÆGTER. For. Blue Vision A/S, CVR- nr VEDTÆGTER For Blue Vision A/S, CVR- nr. 26 79 14 13 1. Navn 1.1. Selskabets navn er Blue Vision A/S med binavnet Vision A/S (Blue Vision A/S). 2. Formål 2.1. Selskabets formål er at investere i fast ejendom.

Læs mere

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION for/of Strategic Investments A/S CVR-nr./71 06 47 19 1 C V R - N R. : D K 6 2 6 0 6 7 1 1. R E G. A D R.

Læs mere

Bestyrelsen i Photocat A/S, CVR-nr , ( Selskabet ) indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes

Bestyrelsen i Photocat A/S, CVR-nr , ( Selskabet ) indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes Bestyrelsen i Photocat A/S, CVR-nr. 32 35 79 03, ( Selskabet ) indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes The Board of Photocat A/S, Danish CVR No 32 35 79 03 (the Company ) hereby

Læs mere

Vedtægter April September 2010

Vedtægter April September 2010 J.nr. 039450-0019J.nr. J.nr. 039450-0019 JBS/HJK/MDN Vedtægter April September 2010 for DANTRUCK A/S CVR-nr. 50384012 Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 DK-8100 Århus C T, +45 8934 0000 F, +45 8934 0001

Læs mere

Vedtægter Matas A/S, CVR-nr

Vedtægter Matas A/S, CVR-nr Vedtægter Matas A/S, CVR-nr. 27 52 84 06 Side 2 1 Navn og formål 1.1 Selskabets navn er Matas A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene MHolding A/S og MHolding 1 A/S. 1.3 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER A R T I C L E S O F A S S O C I A T I O N PHOTOCAT A/S. CVR-nr./registration no

VEDTÆGTER A R T I C L E S O F A S S O C I A T I O N PHOTOCAT A/S. CVR-nr./registration no VEDTÆGTER A R T I C L E S O F A S S O C I A T I O N PHOTOCAT A/S CVR-nr./registration no. 32357903 Februar 2017 1. Selskabets navn 1. The Company s name 1.1 Selskabets navn er Photocat A/S. 1.1 The name

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR. 17 88 12 48 1. SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Mols-Linien A/S. 1.2 Selskabets formål er at drive færgefart og alle forretninger, der efter bestyrelsens

Læs mere

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION for/of Strategic Investements A/S CVR-nr./71 06 47 19 1 26. AUGUST 2013 C V R - N R. : D K 6 2 6 0 6 7 1

Læs mere

3.1 Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK , Aktierne skal lyde på navn og skal være noteret i Selskabets ejerbog.

3.1 Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK , Aktierne skal lyde på navn og skal være noteret i Selskabets ejerbog. Bolagsordning Vedtægter Nordic Waterproofing Holding A/S, CVR No. 33 39 53 61 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Nordic Waterproofing Holding A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er, direkte eller indirekte,

Læs mere

30. juni Scandinavian Private Equity A/S CVR-nr VEDTÆGTER

30. juni Scandinavian Private Equity A/S CVR-nr VEDTÆGTER 30. juni 2016 Scandinavian Private Equity A/S CVR-nr. 29824088 VEDTÆGTER Side 2 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Scandinavian Private Equity A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under navnet

Læs mere

ARTICLES OF ASSOCIATION

ARTICLES OF ASSOCIATION VEDT,IEGTER ARTICLES OF ASSOCIATION PHOTOCAT A/S CVR-nr./registration no. 323 57 903 September 2015 1. Selskabets navn 1. The Company's name l.l Selskabets navn er Photocat A/S. 1.1 The name of the Company

Læs mere

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1 VEDTÆGTER BERLIN HIGH END A/S CVR-nr. 29 19 56 92 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Selskabets kapital... 3 4. Selskabets aktier... 4 5. Generalforsamling, kompetence, sted og indkaldelse...

Læs mere

Articles of Association. Vedtægter ISS A/S ISS A/S. CVR-nr. 28 50 47 99. CVR no. 28 50 47 99

Articles of Association. Vedtægter ISS A/S ISS A/S. CVR-nr. 28 50 47 99. CVR no. 28 50 47 99 Vedtægter Articles of Association ISS A/S ISS A/S CVR-nr. 28 50 47 99 CVR no. 28 50 47 99 1. Navn, formål og koncernsprog 1. Name, objects and official group language 1.1 Selskabets navn er ISS A/S. 1.1

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 2. Vestas internal protocol Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål... 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele)... 3 3 Bemyndigelser

Læs mere

NETWORK CAPITAL GROUP HOLDING A/S

NETWORK CAPITAL GROUP HOLDING A/S NETWORK CAPITAL GROUP HOLDING A/S VEDTÆGTER for Network Capital Group Holding A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Network Capital Group Holding A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele) 3 3 Bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelse

Læs mere

VEDTÆGTER. for PANDORA A/S. CVR-nr. 28 50 51 16

VEDTÆGTER. for PANDORA A/S. CVR-nr. 28 50 51 16 VEDTÆGTER for PANDORA A/S CVR-nr. 28 50 51 16 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er PANDORA A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at drive virksomhed med anlægsinvestering, finansiering, industri, handel og

Læs mere

Vedtægter. H. Lundbeck A/S

Vedtægter. H. Lundbeck A/S Vedtægter for H. Lundbeck A/S Ottiliavej 7-9, 2500 Valby CVR-nr. 5675 9913 (tidligere registreret under reg.nr. A/S 22.472) ---oo0oo--- 1.0 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er H. Lundbeck A/S med binavn

Læs mere

V E D T Æ G T E R for NTR HOLDING A/S (CVR-nr ) Selskabets navn er NTR Holding A/S.

V E D T Æ G T E R for NTR HOLDING A/S (CVR-nr ) Selskabets navn er NTR Holding A/S. NTR Holding A/S Rådhuspladsen 16, 1. 1550 København V Denmark Tel.:+45 8896 8666 Fax:+45 8896 8806 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk V E D T Æ G T E R for NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) NAVN OG FORMÅL

Læs mere

VEDTÆGTER. for MONDO A/S

VEDTÆGTER. for MONDO A/S VEDTÆGTER for MONDO A/S 1 NAVN 1.1 Selskabets navn er Mondo A/S. 2 HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er Københavns Kommune. 3 FORMÅL 3.1 Selskabets formål er udvikling, drift og vedligeholdelse af Internet

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Vedtægter. H. Lundbeck A/S

Vedtægter. H. Lundbeck A/S Vedtægter for H. Lundbeck A/S Ottiliavej 7-9, 2500 Valby CVR-nr. 5675 9913 (tidligere registreret under reg.nr. A/S 22.472) ---oo0oo--- 1.0 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er H. Lundbeck A/S med binavn

Læs mere

V E D T Æ G T E R NORDIC BLUE INVEST A/S

V E D T Æ G T E R NORDIC BLUE INVEST A/S V E D T Æ G T E R FOR NORDIC BLUE INVEST A/S CVR-nr. 21 44 14 06 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Selskabets navn er Nordic Blue Invest A/S. 1.2. Selskabets hjemsted er Gentofte Kommune. 2. FORMÅL 2.1.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S V E D T Æ G T E R FOR Viborg Håndbold Klub A/S CVR-nr. 21 44 14 06 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Selskabets navn er Viborg Håndbold Klub A/S. 1.2. Binavne skal være følgende: Viborg HK A/S (Viborg

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr )

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr ) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Copenhagen Network A/S. CVR-nr

VEDTÆGTER. for. Copenhagen Network A/S. CVR-nr VEDTÆGTER for Copenhagen Network A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Copenhagen Network A/S. 2 Formål 2.1 Selskabets formål er at drive IT Business virksomhed og hermed beslægtet virksomhed.

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Fast Ejendom Danmark A/S

VEDTÆGTER. For. Fast Ejendom Danmark A/S VEDTÆGTER For Fast Ejendom Danmark A/S 1 VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Fast Ejendom Danmark A/S. 1.2 Selskabet har følgende binavn: Fast Ejendom Holding A/S. 2. HJEMSTED Selskabets hjemsted

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr )

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr ) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

VEDTÆGTER. For. European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES

VEDTÆGTER. For. European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES VEDTÆGTER For European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES KROMANN REUMERT, ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5, DK- 2100 KØBENHAVN Ø, TELEFON +45 70 12 12 11 FAX +45 70 12 13

Læs mere

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S VEDTÆGTER for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Comendo A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: 2 Hjemsted VPS A/S (Comendo A/S) Virus Protection Systems

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR. 17 88 12 48 1. SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Mols-Linien A/S. 1.2 Selskabets formål er at drive færgefart og alle forretninger, der efter bestyrelsens

Læs mere

ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER JOBINDEX A/S

ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER JOBINDEX A/S ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER JOBINDEX A/S VEDTÆGTER JOBINDEX A/S (CVR nr.: 21367087) Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er Jobindex A/S Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene Jobsafari A/S

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Vedtægter for SimCorp A/S

Vedtægter for SimCorp A/S SimCorp A/S Weidekampsgade 16 2300 København S Danmark Telefon: +45 35 44 88 00 Telefax: +45 35 44 88 11 E-mail: info@simcorp.com www.simcorp.com CVR-nummer: 15 50 52 81 Vedtægter for SimCorp A/S Selskabets

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 J. nr. 36900 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 30-05-2011 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Vedtægter for Cheminova A/S. Articles of association of Cheminova A/S

Vedtægter for Cheminova A/S. Articles of association of Cheminova A/S Vedtægter for Articles of association of CVR-nr.12760043 SE no. 12760043 Page 1 of 6 Dansk Vedtægter for CVR-nr. 12760043 ("Selskabet") English Articles of Association of (SE no. 12760043) (the Company

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Alm. Brand A/S CVR-nr

VEDTÆGTER. for. Alm. Brand A/S CVR-nr VEDTÆGTER for Alm. Brand A/S CVR-nr. 77333517 Udgave 2010 1. 1.1. Selskabets navn er Alm. Brand A/S. 2. 2.1. Selskabets formål er - direkte eller indirekte - at eje kapitalandele i forsikringsselskaber

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S. CVR nr

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S. CVR nr Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 1. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S April 2016 Indholdsfortegnelse 1. Navn... 3 2. Hjemsted... 3 3. Formål... 3 4. Selskabets kapital... 3 5. Selskabets aktier... 3 6. Bemyndigelse til kapitalforhøjelse...

Læs mere

Bilag A Appendix A. The following applies to the authorisation: For bemyndigelsen gælder:

Bilag A Appendix A. The following applies to the authorisation: For bemyndigelsen gælder: Bilag A Appendix A Den 8. juni 2016 besluttede generalforsamlingen i TCM Group A/S at bemyndige bestyrelsen til indtil 8. juni 2021 (i) at udstede og tildele warrants ad en eller flere omgange til medarbejdere

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Deltaq a/s

VEDTÆGTER. for. Deltaq a/s 32144 jkj/ja VEDTÆGTER for Deltaq a/s 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Deltaq a/s. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemsted er Hørsholm Kommune. 3. Formål 3.1 Selskabets formål er: (i) at investere i mindre og

Læs mere

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr Vedtægter for Bang & Olufsen a/s CVR.nr. 41 25 79 11 1. Selskabets navn er Bang & Olufsen a/s. 2. Selskabets hjemsted er i Struer kommune. 3. Selskabets formål er i første række at eje varemærket Bang

Læs mere

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S Indholdsfortegnelse 1. Navn... 2 2. Hjemsted... 2 3. Formål... 2 4. Selskabets kapital... 2 5. Selskabets aktier... 2 6. Bemyndigelse til kapitalforhøjelse... 2

Læs mere

Vedtægter NNIT A/S. CVR no INTERNAL USE

Vedtægter NNIT A/S. CVR no INTERNAL USE NNIT A/S 2016-03-11 INTERNAL USE Indholdsfortegnelse 1 NAVN OG FORMÅL... 3 2 AKTIEKAPITAL OG AKTIER... 3 3 FORHØJELSE AF AKTIEKAPITAL... 3 4 GENERALFORSAMLINGEN, AFHOLDELSESSTED SAMT INDKALDELSE... 4 5

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

NYE GAMLE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S

NYE GAMLE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S GAMLE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S NYE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S Navn, hjemsted og formål Navn, hjemsted og formål 1 1 Selskabets navn er FLSmidth & Co. A/S. Selskabets binavne er F.L.Smidth & Co. A/S

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009

Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009 Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009 H+H International A/S Dampfærgevej 27-29, 4. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com Dato: 23. december

Læs mere

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr Vedtægter for Bang & Olufsen a/s CVR.nr. 41 25 79 11 1. Selskabets navn er Bang & Olufsen a/s. 2. Selskabets hjemsted er i Struer kommune. 3. Selskabets formål er i første række at eje varemærket Bang

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION for/of ATP ALPHA FONDSMÆGLERSELSKAB A/S CVR-nr. 27455743/Company Registration Number 27455743 VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION 1. NAVN NAME 1.1 Selskabets navn er ATP

Læs mere

3.1 Selskabets aktiekapital er kr. 60.000.000,00. Aktiekapitalen består af:

3.1 Selskabets aktiekapital er kr. 60.000.000,00. Aktiekapitalen består af: Forslag til vedtægtsændringer på den ordinære generalforsamling den 28. august 2013 VEDTÆGTER for Harboes Bryggeri A/S CVR nr. 43 91 05 15 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Harboes Bryggeri A/S.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Wirtek a/s CVR-NR

VEDTÆGTER. for. Wirtek a/s CVR-NR VEDTÆGTER for Wirtek a/s CVR-NR. 26042232 15.04.2015 1 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Wirtek a/s 1.2 Selskabets hjemsted er Aalborg kommune. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er at udvikle og

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX A/S cvr. nr

V E D T Æ G T E R. for. RTX A/S cvr. nr V E D T Æ G T E R for RTX A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX A/S), RTX Wireless Communication

Læs mere

VEDTÆGTER. For. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr

VEDTÆGTER. For. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 VEDTÆGTER 1. NAVN Selskabets navn er EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S. 2. HJEMSTED Selskabets hjemsted er Horsens Kommune. 3. FORMÅL Selskabets

Læs mere

GAMLE NYE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S

GAMLE NYE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S til indkaldelsen til ordinær generalforsamling i FLSmidth & Co. A/S torsdag den 30. marts 2017 GAMLE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S NYE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S Navn, hjemsted og formål Navn, hjemsted

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15)

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) V E D T Æ G T E R NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Denmark Tel.:+45 70 25 10 56 Fax:+45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk for NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) NAVN

Læs mere

LAW FIRM ASSOCIATION FOR

LAW FIRM ASSOCIATION FOR LAW FIRM BILAG 8.1.C TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.C TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS...

Læs mere

Vedtægter for Cheminova A/S DK/UK CVR-nr.12760043

Vedtægter for Cheminova A/S DK/UK CVR-nr.12760043 Vedtægter for Cheminova A/S DK/UK CVR-nr.12760043 Side 1 af 6 Dansk Vedtægter for Cheminova A/S CVR-nr. 12760043 ("Selskabet") English Articles of Association of Cheminova A/S (CVR no. 12760043) (the Company

Læs mere

Rønne & Lundgren VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

Rønne & Lundgren VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) Rønne & Lundgren VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) Rønne & Lundgren VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Københavns Kommune. 3.

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere

VEDTÆGTER ARTICLES OF ASSOCIATION CHR. HANSEN HOLDING A/S. CVR-nr./CVR No. 28 31 86 77

VEDTÆGTER ARTICLES OF ASSOCIATION CHR. HANSEN HOLDING A/S. CVR-nr./CVR No. 28 31 86 77 VEDTÆGTER ARTICLES OF ASSOCIATION CHR. HANSEN HOLDING A/S CVR-nr./CVR No. 28 31 86 77 1. Navn 1. Name 1.1 Selskabets navn er Chr. Hansen Holding A/S. 1.1 The Company s name is Chr. Hansen Holding A/S.

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Access Small Cap A/S K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø, T E

Læs mere

30 August 2013 File no.: 1017301/4796 VEDTÆGTER ARTICLES OF ASSOCIATION for for EDB Gruppen Holding A/S EDB Gruppen Holding A/S 30 August 2013 File no.: 1017301/4796 1 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1 NAME

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer A.P. Møller - Mærsk A/S

Forslag til vedtægtsændringer A.P. Møller - Mærsk A/S Forslag til vedtægtsændringer A.P. Møller - Mærsk A/S GÆLDENDE TEKST I. Almindelige bestemmelser 1 Selskabets navn er A.P. Møller - Mærsk A/S. NY TEKST I. Almindelige bestemmelser 1 Selskabet driver tillige

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R. Land & Leisure A/S. CVR nr. 31 22 65 11 -------------------------------

V E D T Æ G T E R F O R. Land & Leisure A/S. CVR nr. 31 22 65 11 ------------------------------- V E D T Æ G T E R F O R Land & Leisure A/S CVR nr. 31 22 65 11 ------------------------------- 1. Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Land & Leisure A/S. Binavne: Active Bolig Invest A/S (Land & Leisure

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen Holding A/S. (CVR-nr ) 1 Selskabets navn og formål

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen Holding A/S. (CVR-nr ) 1 Selskabets navn og formål VEDTÆGTER for Glunz & Jensen Holding A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn og formål 1.1 Navn Selskabets navn er Glunz & Jensen Holding A/S. 1.2 Formål Selskabets formål er at besidde kapitalandele

Læs mere

J. nr Vedtægter for. Blue Vision A/S CVR

J. nr Vedtægter for. Blue Vision A/S CVR J. nr. 135398 Vedtægter for Blue Vision A/S CVR 26 79 14 13 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Blue Vision A/S med binavnet Vision A/S (Blue Vision A/S). 2 Formål 2.1 Selskabets formål er at investere i fast

Læs mere

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION SERENDEX PHARMACEUTICALS A/S

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION SERENDEX PHARMACEUTICALS A/S VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION SERENDEX PHARMACEUTICALS A/S Side 1 Vedtægter for Serendex Pharmaceuticals A/S Articles of Association for Serendex Pharmaceuticals A/S 1 Navn, hjemsted og formål 1 Name,

Læs mere

Bilag til dagsordenens pkt. 4.B - Harboes Bryggeri A/S' ordinære generalforsamling den 24. august 2010.

Bilag til dagsordenens pkt. 4.B - Harboes Bryggeri A/S' ordinære generalforsamling den 24. august 2010. Bilag til dagsordenens pkt. 4.B - Harboes Bryggeri A/S' ordinære generalforsamling den 24. august 2010. Nedenfor er ordlyden af de eksisterende vedtægtsbestemmelser gengivet i venstre kolonne, mens højre

Læs mere

4.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. The share capital has been paid up in full.

4.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. The share capital has been paid up in full. VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) 1 Navn Name

Læs mere

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S MEDDELELSE NR. 26 03. juli 2007 VEDTÆGTER for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: 2 Hjemsted VPS A/S () Virus Protection

Læs mere

VEDTÆGTER ARTICLES OF ASSOCIATION CHR. HANSEN HOLDING A/S. CVR-nr./CVR No

VEDTÆGTER ARTICLES OF ASSOCIATION CHR. HANSEN HOLDING A/S. CVR-nr./CVR No VEDTÆGTER ARTICLES OF ASSOCIATION CHR. HANSEN HOLDING A/S CVR-nr./CVR No. 28 31 86 77 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Chr. Hansen Holding A/S. 1. Name 1.1 The Company s name is Chr. Hansen Holding A/S.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Danionics A/S CVR-nr. 71 06 47 19. ARTICLES of ASSOCIATION OF Danionics A/S CVR-no. 71 06 47 19

VEDTÆGTER FOR Danionics A/S CVR-nr. 71 06 47 19. ARTICLES of ASSOCIATION OF Danionics A/S CVR-no. 71 06 47 19 ADVOKAT Henrik Ottosen Lundborgvej 18 8800 VIBORG TLF. 87 27 11 00 J.NR. 062061-250-HOT-CCH VEDTÆGTER FOR Danionics A/S CVR-nr. 71 06 47 19 ARTICLES of ASSOCIATION OF Danionics A/S CVR-no. 71 06 47 19

Læs mere

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN VEDTÆGTER for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN 1.1. Selskabets navn er Aalborg Boldspilklub A/S med bifirmanavne AaB A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); Aalborg BK A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); AaB Håndbold

Læs mere

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr. 41 25 79 11

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr. 41 25 79 11 Vedtægter for Bang & Olufsen a/s CVR.nr. 41 25 79 11 1. Selskabets navn er Bang & Olufsen a/s. 2. Selskabets hjemsted er i Struer kommune. 3. Selskabets formål er at drive forretning, enten selv eller

Læs mere

Solar A/S CVR-NR.: Vedtægter for. Solar A/S. til behandling på generalforsamlingen den 17. marts 2017

Solar A/S CVR-NR.: Vedtægter for. Solar A/S. til behandling på generalforsamlingen den 17. marts 2017 Solar A/S CVR-NR.: 15 90 84 16 Vedtægter for Solar A/S til behandling på generalforsamlingen den 17. marts 2017 Indholdsfortegnelse Selskabets navn og formål... 3 Selskabets kapital og kapitalandele...

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Greentech Energy Systems A/S. (CVR-nr. 36696915)

V E D T Æ G T E R. for. Greentech Energy Systems A/S. (CVR-nr. 36696915) V E D T Æ G T E R for Greentech Energy Systems A/S (CVR-nr. 36696915) 1. Selskabets navn: Selskabets navn er Greentech Energy Systems A/S. Selskabets hjemsted: Selskabets hjemsted er Herlev Kommune. 2.

Læs mere

Vedtægter for Vestas Wind Systems A/S

Vedtægter for Vestas Wind Systems A/S Vedtægter for Vestas Wind Systems A/S 1. Vedtægter for Vestas Wind Systems A/S Indholdsfortegnelse 3 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 11 11 1 Selskabets navn og formål 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele)

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Jakob B. Ravnsbo Advokat J.nr. 273195-DOA VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet driver

Læs mere

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S Global Transport and Logistics U D KA ST Navn 1 Formål 2 Kapital 3 Selskabets navn er DSV A/S. Selskabet fører binavnet De Sammensluttede Vognmænd af 13-7 1976 A/S (DSV A/S). Selskabets formål er at drive

Læs mere

VEDTÆGTER. for DSV A/S Navn UDKAST. Selskabet fører binavnet De Sammensluttede Vognmænd af A/S (DSV A/S).

VEDTÆGTER. for DSV A/S Navn UDKAST. Selskabet fører binavnet De Sammensluttede Vognmænd af A/S (DSV A/S). VEDTÆGTER for DSV A/S ----------------------- Navn 1. Selskabets navn er DSV A/S. Selskabet fører binavnet De Sammensluttede Vognmænd af 13-7 1976 A/S (DSV A/S). Formål 2. Selskabets formål er at drive

Læs mere

EUROPEAN LIFECARE GROUP A/S

EUROPEAN LIFECARE GROUP A/S VEDTÆGTER for EUROPEAN LIFECARE GROUP A/S Selskabets navn er European Lifecare Group A/S. 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: Danske Lægers Vaccinations Service A/S (European Lifecare

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR

VEDTÆGTER FOR TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR VEDTÆGTER FOR TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24 25 67 82 Vestre Havnepromenade 7 9000 Aalborg T: (+45) 8896 1010 www.tk-development.dk AALBORG COPENHAGEN WARSAW PRAGUE STOCKHOLM VILNIUS 1 Selskabets navn,

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Blue Vision A/S, CVR-nr

VEDTÆGTER. for. Blue Vision A/S, CVR-nr VEDTÆGTER for Blue Vision A/S, CVR-nr. 26 79 14 13 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Blue Vision A/S med binavnet Vision A/S (Blue Vision A/S). 2 Formål 2.1 Selskabets formål er at investere i fast ejendom.

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION HUGO GAMES A/S CVR-NR:

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION HUGO GAMES A/S CVR-NR: VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION HUGO GAMES A/S CVR-NR: 33 59 71 42 Vedtægter for Hugo Games A/S Articles of Association for Hugo Games A/S 2. Navn og formål 1. Name and Object 1.1 Selskabets navn er

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Scandinavian Brake Systems A/S Cvr-nr

VEDTÆGTER. for. Scandinavian Brake Systems A/S Cvr-nr VEDTÆGTER for Scandinavian Brake Systems A/S Cvr-nr. 32774210 J.nr. 200485 AMH/KRS VEDTAGET 28042011 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er SCANDINAVIAN BRAKE SYSTEMS A/S. Dets hjemsted er Svendborg

Læs mere

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION HUGO GAMES A/S CVR-NR:

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION HUGO GAMES A/S CVR-NR: VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION HUGO GAMES A/S CVR-NR: 33 59 71 42 Vedtægter for Hugo Games A/S Articles of Association for Hugo Games A/S 2. Navn og formål 1. Name and Object 1.1 Selskabets navn er

Læs mere