VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION SERENOVA A/5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION SERENOVA A/5"

Transkript

1 VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION SERENOVA A/5

2 VEDTÆGTER FOR SERENOVA A/S ARTICLES OF ASSOCIATION FOR SERENOVA A/S 1. NAVN, H7EMSTED OG FORMÅL 1. NAME, REGISTERED OFFICE AND OBJECT 1.1 Selskabets navn er Serenova A/S. 1.1 The name of the company is Serenova A/S. Selskabets binavn er Serendex A/S. The secondary name of the company is Serendex A/S. 1.2 Selskabets formål er at drive virksomhed med at udvikle lægemidler samt dermed beslægtede aktiviteter, at eje aktier og at være holdingvirksomhed for selskaber med tilsvarende formål. 1.2 The object of the company is to engage in the activities of developing pharmaceuticals and any other activity related thereto, to own shares and to be holding company for other companies with the same objectives. 2. SELSKABSKAPITAL 2. SHARE CAPITAL 2.1 Selskabskapitalen udgør DKK ,50 fordelt i aktier å DKK 0,1 eller multipla heraf. Selskabskapitalen er fuldt indbetalt. 2.1 The share capital is DKK 16,410, divided into shares of DKK 0.1 each or multiples thereof. The share capital is fully paid up. 2.2 Bestyrelsen er i perioden indtil 1. april 2019 bemyndiget til uden fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer at forhøje selskabets aktiekapital ad en eller flere gange med i alt op til nominelt DKK ved kontant betaling. Forhøjelsen skal ske til markedskursen. 2.2 Until 1 April 2019, the Board of Directors is authorised, without pre-emptive right for the existing shareholders of the company, to increase the company's share capital one or several times by up to a total nominal amount of DKK 500,000 by cash payment. The capital increase must 2

3 be made at market price. For de nytegnede aktier skal i øvrigt gælde, at de nye aktier skal lyde på navn og skal noteres på navn i selskabets ejerbog, samt at de nye aktier er omsætningspapirer og har i øvrigt i enhver henseende samme rettigheder som de eksisterende aktier. Bestyrelsen bemyndiges til at fastsætte de nærmere vilkår for kapitalforhøjelser ihenhold til ovenstående bemyndigelse og til at foretage de ændringer i selskabets vedtægter, der måtte være nødvendige som følge af bestyrelsens udnyttelse af nævnte bemyndigelse. New shares issued pursuant to the above must be issued in the name of the holder and must be recorded in the name of the holder in the company's register of shareholders, and the new shares must be negotiable documents and must in every respect carry the same rights as the existing shares. The Board of Directors is authorised to lay down the terms and conditions for capital increase pursuant to the above authorisation and to make any such amendment to the company's articles of association as may be required as a result of the Board of Directors' exercise of the said authorisation. 2.3 Bestyrelsen er indtil den 22. april 2019 bemyndiget tilien eller flere runder at udstede warrants, der samlet giver ret til at tegne op til aktier a DKK 0,1 i selskabet ved kontant betaling svarende til op til nominelt DKK og til efterfølgende en eller flere gange at forhøje aktiekapitalen i forbindelse med udstedelsen af nye aktier til direktionen og medarbejdere efter bestyrelsens nærmere beslutning, uden fortegningsret for eksisterende aktionærer. 2.3 Until 22 April 2019, the Board of Directors is authorised, one or several times, to issue warrants giving the right to subscribe for up to 260,000 shares of DKK 0.1 in the company by cash payment corresponding to a nominal amount of DKK 26,000 and subsequently, one or several times, to increase the company's share capital without pre-emptive rights for the company's existing shareholders in connection with issuing new shares to the Board of Directors and the employees as determined by the Board of Directors. Warrants giver ret til at tegne aktier i selskabet til en udnyttelsespris, som fastsættes af bestyrelsen, og som kan være lavere end markedskursen. Warrants entitle the holder to subscribe for shares in the company at a subscription exercise price determined by the Board of Directors; such exercise price may be lower than the market price. Bestyrelsen er bemyndiget til at fastsætte de nærmere vilkår for udnyttelse af warrants og gennemførelse af kapitalforhøjelser ihenhold til ovennævnte bemyndigelse. Bestyrelsen The Board of Directors is authorised to lay down the terms and conditions governing the exercise of warrants and execution of capital increases pursuant to the above 3

4 bemyndiges desuden til at foretage sådanne authorisation. The Board of Directors is ændringer i nærværende vedtægter, som also authorised to make such amendments måtte være nødvendige som led i udnyttelsen af denne bemyndigelse. to the company's articles of association as may be required as a part of the exercise of this authority. Bestyrelsen skal årligt fastsætte konkrete målsætninger af Økonomisk eller tilsvarende målbar karakter og af reel betydning for selskabets værdi som betingelse for udnyttelse af warrants. The Board of Directors must annually determine specific goals of economic or equivalent measurable nature of real im- portance to the company's value as a con- dition for the exercise of warrants. Udnyttelse af warrant i form af nytegning af Exercise of a warrant in the form of subaktier kan kun ske i nærmere af bestyrelsen scription of new shares may only take definerede perioder, som løber i forlængelse af godkendt årsrapport i året efter opfyldelse af de fastlagte målsætninger. place during further defined periods made by the Board of Directors subsequent to the approved annual report for the year after fulfilment of the established goals. Warrantprogrammet udløber senest 5 år fra generalforsamlingens udstedelse af nærværende bemyndigelse. The warrant programme expires 5 years from the date of the approval by the general meeting of the present authorisation. For de nytegnede aktier skal i Øvrigt gælde, at de nye aktier skal lyde på navn og skal noteres på navn i selskabets ejerbog, samt at de nye aktier er omsætningspapirer og har i øvrigt i enhver henseende samme rettigheder som de eksisterende aktier. The new shares must be issued in the name of the holder and must be recorded in the name of the holder in the company's register of shareholders, must be negotiable instruments, and must in every respect carry the same rights as the existing shares. Ved beslutning af 8. juli 2014 har bestyrelsen delvist udnyttet denne bemyndigelse i punkt 2.3 ved forhøjelse af selskabets aktiekapital med nominelt DKK By decision of 8 July 2014, the Board of Directors has partly exercised the authorisation in article 2.3 to increase the company's share capital following which a nominal value of DKK 362,000 has been subscribed for Bestyrelsen er indtil den 1. april 2020 be- Until 1 April 2020, the Board of Directors myndiget til ad en eller flere gange at udste- is authorised to issue warrants in one or de warrants, der samlet giver ret til at tegne more issues, offering rights to subscribe op til 5 % af selskabskapitalen dog maximalt for a total of up to 5% of the company's 4

5 op til nominelt DKK og til efterfølgende en eller flere gange at forhøje aktiekapitalen iforbindelse med udstedelsen af nye aktier til direktionen og medarbejdere efter bestyrelsens nærmere beslutning, uden fortegningsret for eksisterende aktionærer. share capital, although a nominal DKK 825,276 as a maximum, and subsequently to increase the share capital in connection with the issuance of new shares for the Executive Board and employees in accordance with the Board of Directors' specific decision, without pre-emptive rights for existing shareholders. Warrants giver ret til at tegne aktier i selskabet til en udnyttelsespris, som fastsættes af bestyrelsen, og som kan være lavere end markedskursen. Warrants confer the right to subscribe for company shares at an exercise price determined by the Board of Directors and which may be lower than the market price. Bestyrelsen er bemyndiget til at fastsætte de nærmere vilkår for udnyttelse af warrants og gennemførelse af kapitalforhøjelser ihenhold til ovennævnte bemyndigelse. Bestyrelsen bemyndiges desuden til at foretage sådanne ændringer i nærværende vedtægter, som måtte være nødvendige som led i udnyttelsen af denne bemyndigelse. The Board of Directors is authorised to determine the specific terms for the exercise of warrants and execution of capital increases in accordance with the above authorisation. The Board of Directors is also authorised to make such changes to these articles of association as required as part of the exercise of this authority. Bestyrelsen skal årligt fastsætte konkrete målsætninger af økonomisk eller tilsvarende målbar karakter og af reel betydning for selskabets værdi som betingelse for udnyttelse af warrants. Annually, the Board of Directors must set specific targets of a financial or equally measurable nature and of real consequence to the company's value as a condition for the exercise of warrants. Udnyttelse af warrants i form af nytegning af aktier kan kun ske i nærmere af bestyrelsen definerede perioder, som IØber i forlængelse af godkendt årsrapport r året efter opfyldelse af de fastlagte målsætninger. Exercise of warrants in the form of new subscription for shares may only take place in periods specified by the Board of Directors, in continuation of approval of the annual report in the year after meeting the set targets. For de nytegnede aktier skal i øvrigt gælde, at de nye aktier skal lyde på navn og skal noteres på navn i selskabets ejerbog, samt at de nye aktier er omsætningspapirer og i Øvrigt ienhver henseende har samme rettigheder som de eksisterende aktier. De nye aktier The new shares must be issued in the holder's name and registered by name in the company's register of shareholders. The new shares are negotiable instruments and confer the same rights as the existing shares. The new shares confer on 5

6 giver ret til udbytte fra det regnskabsår, hvor kapitalforhøjelsen gennemføres. the holder the right to receive dividends from the first financial year in which the capital increase is introduced. 2.5 Bestyrelsen er indtil 1. april 2020 bemyndiget til at beslutte at forhøje selskabets aktiekapital ad en eller flere gange, ved tegning til markedskurs uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer ved konvertering af gæld op til nominelt DKK For de nytegnede aktier skal i øvrigt gælde, at de nye aktier skal lyde på navn og skal noteres på navn i selskabets ejerbog, samt at de nye aktier er omsætningspapirer og i øvrigt i enhver henseende har samme rettigheder som de eksisterende aktier. Bestyrelsen bemyndiges til at fastsætte de nærmere vilkår for kapitalforhøjelser i henhold til ovenstående bemyndigelse og til at foretage de ændringer i selskabets vedtægter, der måtte være nødvendige som følge af bestyrelsens udnyttelse af den nævnte bemyndigelse. De nye aktier giver ret til udbytte fra det regnskabsår, hvor kapitalforhøjelsen gennemføres. 2.5 Until 1 April 2020, the Board of Directors is authorised to decide to increase the company's share capital one or several times by subscription at market price without pre-emptive rights for the existing shareholders by conversion of debt up to a nominal value of DKK 30,000,000. The new shares must be issued in the holder's name and registered by name in the company's register of shareholders. The new shares are negotiable instruments and confer on the holder the same rights as the existing shares. The Board of Directors are authorised to determine the specific terms for capital increases according to the above authorisation and to adopt any amendment to the company's articles of association as are necessary in consequence of the Board of Directors exercising the authorisation mentioned. The new shares confer on the holders a right to receive dividends from the financial year in which the capital increase is carried out. 2.6 Bestyrelsen er bemyndiget til ad en eller flere gange at optage lån for et samlet lånebeløb på DKK uden fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer mod udstedelse af gældsbreve, der kan konverteres til aktier. Bemyndigelsen er gældende indtil den 1. april Konverteringskursen fastsættes af bestyrelsen til markedskursen på tidspunktet for udstedelse af det konvertible gældsbrev eller til en kurs svarende til markedskursen på tidspunktet for konverteringen. Alle Øvrige vilkår og betingelser far de 2.6 The Board of Directors is authorised to obtain a loan one or several times in the total amount of DKK 150,000,000 without pre-emptive rights for the company's existing shareholders against issuance of debt instruments that may be converted into shares. The authority is valid until 1 April The conversion price will be fixed by the Board of Directors at market price at the time of issuing the convertible debt instrument or at a price corresponding to the market price at the time of the

7 konvertible gældsbreve fastsættes af besty- conversion. All additional terms and condi- tions of the convertible debt instruments will be determined by the Board of Directors when exercising the authorisation. relsen ved udnyttelse af bemyndigelsen. 2.7 Selskabets bestyrelse er bemyndiget til at beslutte kapitalforhøjelser, der er tilknyttet konvertible gældsbreve udstedt i henhold til dette punkt 2.7, for et samlet nominelt beløb på op til DKK uden fortegningsret for eksisterende aktionærer. For de nye aktier udstedt ved konvertering skal i Øvrigt gælde, at de nye aktier skal lyde på navn og skal noteres på navn i selskabets ejerbog, samt at de nye aktier er omsætningspapirer og i øvrigt i enhver henseende har samme rettigheder som de eksisterende aktier. Bestyrelsen skal fastsætte øvrige vilkår og betingelser for gennemførelse af kapitalforhøjelsen, inklusiv fastsættelse af datoen for hvornår de nye aktier oppebærer ret til udbytte og øvrige rettigheder i selskabet. Bestyrelsen er bemyndiget til at foretage sådanne ændringer af selskabets vedtægter, som er nødvendige som følge af udnyttelse af bemyndigelsen til at udstede konvertible gældsbreve og af konvertering af sådanne konvertible gældsbreve. 2.7 The company's Board of Directors is authorised to determine capital increases connected to convertible debt instruments issued according to this article 2.7 in the total nominal amount of up to DKK 150,000,000 without pre-emptive rights for the existing shareholders. The new shares issued by conversion must be issued in the holder's name and registered by name in the company's register of shareholders. The new shares are negotiable instruments and confer on the holder the same rights as the existing shares. The Board of Directors must determine the additional terms and conditions for carrying out the capital increase, including determining the date for when the new shares confer on the holder a right to receive dividends and other rights in the company. The Board of Directors is authorised to adopt any amendment to the company's articles of association as are necessary in consequence of the exercising of the authorisation to issue convertible debt instruments and of the conversion of such convertible debt instruments. 2.8 Bestyrelsen er i perioden indtil januar 2021 bemyndiget til at forhøje selskabets aktiekapital med op til nominelt DKK ad en eller flere gange ved udstedelse af aktier til en eller flere nye investorer i selskabet (uden fortegningsret for selskabets aktionærer). Tegning af de nye aktier kan ske til favørkurs. Bestyrelsen beslutter, om kapitalforhøjelserne kan indbetales kontant, ved ind- 2.8 Until January 2021, the Board of Directors is authorised to increase the share capital with up to DKK 20,000,000 on one or several occasions by way of subscription of shares by one or more new investors in the company (without pre-emptive rights for the existing shareholders). The subscription of the new shares may take place at a discount to the market price. The 7

8 skud af andre værdier og/eller ved gældskon- Board of Directors may decide whether the vertering. share capital increase may be subscribed for by way of cash payment, contribution in kind and/or conversion of debt. For de nytegnede aktier skal i Øvrigt gælde, at de nye aktier skal lyde på navn og skal noteres på navn i selskabets ejerbog, samt at de nye aktier er omsætningspapirer og i øvrigt ienhver henseende har samme rettigheder som de eksisterende aktier. The new shares must be issued to registered holders and must be registered in the company's share register. The new shares must be negotiable instruments and otherwise have the same rights as the existing shares. Bestyrelsen bemyndiges til at fastsætte de nærmere vilkår for kapitalforhøjelser i henhold til ovenstående bemyndigelse og til at foretage de ændringer i selskabets vedtægter, der måtte være nødvendige som følge af bestyrelsens udnyttelse af nævnte bemyndigelse. The Board of Directors is authorised to decide on the terms and conditions for the capital increases in accordance with the above mentioned authorisation and to make such amendments to the articles of association as are necessary in order to exercise the authorisation. De nye aktier giver ret til udbytte fra det tidspunkt, hvor kapitalforhøjelsen registreres hos Erhvervsstyrelsen. The new shares entitle the shareholders to receive dividend from the time of registration of the capital increase with the Danish Business Authority. 2.9 Until January 2021, the Board of Directors are authorised to increase the share capital with up to DKK 20,000,000 on one or several occasions by way of subscription of shares with pre-emptive rights for the existing shareholders. The subscription of the new shares may take place at a discount to the market price. The Board of Directors may decide whether the share capital increase may be subscribed for by way of cash payment, contribution in kind and/or conversion of debt. 2.9 Bestyrelsen er i perioden indtil januar 2021 bemyndiget til at forhøje selskabets aktiekapital med op til nominelt DKK ad en eller flere gange ved udstedelse af aktier med fortegningsret for selskabets aktionærer. Tegning af de nye aktier kan ske til favørkurs. Bestyrelsen beslutter, om kapitalforhøjelserne kan indbetales kontant, ved indskud af andre værdier og/eller ved gældskonvertering. For de nytegnede aktier skal i Øvrigt gælde, at de nye aktier skal lyde på navn og skal noteres på navn i selskabets ejerbog, samt at de nye aktier er omsætningspapirer og i øv- The new shares must be issued to registered holders and must be registered in the company's share register. The new shares are negotiable instruments and

9 rigt i enhver henseende har samme rettighe- have the same rights as the existing der som de eksisterende aktier. shares in all respects. Bestyrelsen bemyndiges til at fastsætte de nærmere vilkår for kapitalforhøjelser i henhold til ovenstående bemyndigelse og til at foretage de ændringer i selskabets vedtægter, der måtte være nødvendige som følge af bestyrelsens udnyttelse af nævnte bemyndigelse. The Board of Directors is authorised to decide on the terms and conditions for the capital increases in accordance with the above mentioned authorisation and to make such amendments to the articles of association as are necessary as a result of exercising the authorisation. De nye aktier giver ret til udbytte fra det tidspunkt, hvor kapitalforhøjelsen registreres hos Erhvervsstyrelsen. The new shares entitle the shareholders to receive dividend from the time of registration of the capital increase with the Danish Business Authority Bestyrelsen er indtil den 28. april 2021 bemyndiget til ad en eller flere gange at udstede warrants, der samlet giver ret til at tegne op til 5 % af selskabskapitalen, maksimalt op til nominelt DKK aktier af DKK 0,1 i selskabet ved kontant betaling af nominelt DKK og til efterfølgende en eller flere gange at forhøje aktiekapitalen i forbindelse med udstedelsen af nye aktier til direktionen og medarbejdere efter bestyrelsens nærmere beslutning, uden fortegningsret for eksisterende aktionærer Until 28 April 2021, the Board of Directors is authorised to issue warrants in one or more issues, offering rights to subscribe for a total of up to 5% of the company's share capital, with a maximum of nominally DKK 8,205,060 shares of DKK 0.1 each by way of cash payment of nominally DKK 820,506, and subsequently to increase the share capital in connection with the issuance of new shares for the Executive Board and employees in accordance with the Board of Directors' specific decision, without preemption rights for existing shareholders. Warrants giver ret til at tegne aktier i selskabet til en udnyttelsespris, som fastsættes af bestyrelsen, og som kan være lavere end markedskursen. Warrants confer the right to subscribe for company shares at an exercise price determined by the Board of Directors and which may be lower than the market price. Bestyrelsen er bemyndiget til at fastsætte de nærmere vilkår for udnyttelse af warrants og gennemførelse af kapitalforhøjelser ihenhold til ovennævnte bemyndigelse. Bestyrelsen bemyndiges desuden til at foretage sådanne The Board of Directors is authorised to determine the specific terms for the exercise of warrants and execution of capital increases in accordance with the above authorisation. The Board of ~]

10 ændringer i nærværende vedtægter, som måtte være nødvendige som led i udnyttelsen af denne bemyndigelse. Directors is also authorised to make such changes to these articles of association as required as part of the exercise of this authority. Bestyrelsen skal årligt fastsætte konkrete målsætninger af Økonomisk eller tilsvarende målbar karakter og af reel betydning for selskabets værdi som betingelse for udnyttelse af warrants. Annually, the Board of Directors must set specific targets of a financial or equally measurable nature and of real consequence to the company's value as a condition for the exercise of warrants. Udnyttelse af warrant i form af nytegning af aktier kan kun ske i nærmere af bestyrelsen definerede perioder, som løber i forlængelse af godkendt årsrapport i året efter opfyldelse af de fastlagte målsætninger. Exercise of warrants in the form of new subscription for shares may only take place in periods specified by the Board of Directors, in continuation of approval of the annual report in meeting the set targets. the year after For de nytegnede aktier skal i Øvrigt gælde, at de nye aktier skal lyde på navn og skal noteres på navn i selskabets ejerbog, samt at de nye aktier er omsætningspapirer og har i Øvrigt i enhver henseende samme rettigheder som de eksisterende aktier. The new shares must be issued in the holder's name and registered by name in the company's register of shareholders. The new shares are negotiable instruments and confer the same rights as the existing shares. 3. SELSKABETS AKTIER 3. SHARES 3.1 På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på DKK 0,1 en stemme. 3.1 Each share of DKK 0.1 entitles the shareholder to one vote at the general meetings. 3.2 Aktierne skal lyde på navn og noteresi selskabets ejerbog. Ejerbogen føres af Serenova A/S. Ejerbogen er ikke tilgængelig for aktionærerne med mindre andet fremgår af lovgivningen. 3.2 The shares must be issued in the name of the holder and must be recorded in the company's register of shareholders. The register of shareholders is kept by Serenova A/S. The register of shareholders shall not be available for inspection by the shareholders unless otherwise prescribed by law. 10

11 3.3 Aktierne er omsætningspapirer. Der gælder ingen indskrænkninger i aktiernes omsættelighed. 3.3 The shares are negotiable instruments. No restrictions apply to the transferability of the shares. 3.4 Ingen kapitalejer skal være forpligtet til at lade sine aktier indløse. 3.4 No shareholder is obliged to have his or her shares redeemed. 3.5 Ingen aktier har særlige rettigheder 3.5 No shares carry any special rights. 4. ELEKTRONISK KOMMUNIKATION 4. ELECTRONIC COMMUNICATION 4.1 AI kommunikation fra selskabet til de enkelte aktionærer, herunder indkaldelse til generalforsamlinger, kan ske elektronisk via offentliggørelse på selskabets hjemmeside eller ved udsendelse via . Generelle meddelelser gøres tilgængelige på selskabets hjemmeside og på sådan anden måde, som måtte være foreskrevet i henhold til lov. Selskabet kan til enhver tid vælge i stedet at fremsende meddelelser mv. med almindelig post. 4.1 All communication from the company to the individual shareholders, including the convening of general meetings, may be sent electronically via publication on the company's website or by sending . General notices are available on the company's website and in such other manner as may be prescribed by applicable laws. The company may at all time choose to send notices, etc., by regular mail instead. 4.2 Kommunikation fra aktionærer til selskabet kan ske ved eller ved almindelig post 4.2 Communication from a shareholder to the company may take place by or by ordinary mail. 4.3 Selskabet anmoder de navnenoterede aktionærer om en adresse, hvortil meddelelser mv. kan sendes. Det er den enkelte aktionærs ansvar at sikre, at selskabet til stadighed er i besiddelse af korrekte oplysninger om adresse. Selskabet har ingen pligt til at søge oplysningerne berigtiget eller til at fremsende meddelelserne på anden måde. 4.3 The company must request all shareholders registered by name to submit an address to which notices, etc., can be sent. Each shareholder is responsible for ensuring that the company has the correct address at all times. The company is not obliged to verify such contact information or to send notices in any other way. 11

12 4.4 Oplysningerne om kravene til de anvendte systemer samt om fremgangsmåden ved elektronisk kommunikation findes på selskabets hjemmeside, The company's website, contains information about system requirements and electronic communication procedures. 5. GENERALFORSAMLYNGER 5. GENERAL MEETINGS 5.1 Generalforsamlingen er inden for de ved lovgivningen og vedtægterne fastsatte grænser den højeste myndighed i selskabet. 5.1 The general meeting is within the law and the articles of association laid down, the supreme authority of the company. 5.2 Selskabets generalforsamlinger afholdes på Sjælland. 5.2 The general meetings of the company must be held on Zealand. 5.3 Selskabets ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af april hvert år. Senest 2-4 uger før dagen for den påtænkte afholdelse af den ordinære generalforsamling offentliggør selskabet datoen for generalforsamlingen samt datoen for den seneste fremsættelse af krav om optagelse af et bestemt emne på dagsordenen. 5.3 The annual general meeting of the company must be held before the end of April every year. No later than 2-4 weeks before the contemplated date of the annual general meeting, the company must publish the date of the general meeting and the deadline for submitting requests for specific proposals to be included on the agenda. 5.4 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen eller revisor forlanger det. Ekstraordinær generalforsamling skal endvidere afholdes, når det forlanges af aktionærer, der tilsammen ejer mindst 5 % af aktiekapitalen. Sådan begæring skal ske skriftligt til bestyrelsen og være ledsaget af et bestemt angivet forslag til dagsordenspunkt. Bestyrelsen indkalder til en ekstraordinær generalforsamling senest to uger efter, at det er forlangt. 5.4 Extraordinary general meetings must be held when determined by the Board of Directors or requested by the company's auditor. Furthermore, an extraordinary general meeting must be held when requested by shareholders holding at least 5% of the share capital. Such request must be in writing to the Board of Directors and be accompanied by a specific draft agenda. The Board of Directors must convene an extraordinary general meeting no later than two weeks after such request is made. 12

13 5.5 Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst 2 ugers og højest 4 ugers varsel. Indkaldelsen offentliggøres på selskabets hjemmeside. Indkaldelsen sendes endvidere til alle i ejerbogen noterede aktionærer, som har fremsat begæring herom. 5.5 General meetings must be convened by the Board of Directors with at least 2 weeks' and no more than 4 weeks' notice. Notice will be published on the company's website. Furthermore, a notice of the general meeting must be sent to all shareholders recorded in the company's register of shareholders who have so requested. 5.6 I indkaldelsen skal angives tid og sted for generalforsamlingen samt dagsorden, hvoraf det fremgår, hvilke anliggender der skal behandles på generalforsamlingen. Såfremt forslag til vedtægtsændringer skal behandles på generalforsamlingen, skal forslagets væsentligste indhold angives i indkaldelsen. Indkaldelse til generalforsamlingen, hvor der træffes beslutning efter selskabslovens 77, stk. 2, 92, stk. 1 eller 5, eller ~ 107, stk. 1 eller 2, skal indeholde den fulde ordlyd af forslaget. 5.6 The notice must specify the time and place of the general meeting and the agenda containing the business to be transacted at the general meeting. If a proposal to amend the articles of association is to be considered at the general meeting, the main contents of the proposal must be specified in the notice. Notices convening general meetings at which a resolution shall be passed pursuant to section 77(2), section 92(1) or 92(5), or section 107(1) or 107(2) of the Danish Companies Act must set out the full wording of the proposal. 5.7 Enhver aktionær har ret til at få et bestemt emne behandlet på den ordinære generalforsamling. Begæring herom skal fremsættes skriftligt over for bestyrelsen senest 6 uger før generalforsamlingens afholdelse. 5.7 Every shareholder is entitled to have a specific subject considered at the annual general meeting. Such proposals must be submitted in writing to the Board of Directors not later than 6 weeks prior to the general meeting. 5.8 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende 5.8 The agenda for the annual general meeting must include the following: a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år b) Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsrapport, herunder fastsættelse af bestyrelsens honorar a) The Board of Directors' report on the company's activities in the past year b) Presentation and adoption of the audited annual report, including the determination of the remuneration for 13

14 c) Meddelelse af decharge til bestyrelsen og direktion d) Anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport e) Valg af medlemmer til bestyrelsen f) Valg af revisor g) Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller aktionærer h) Eventuelt the Board of Directors c) Discharge from liability of the Board of Directors and the Executive Board d) Distribution of profit or loss as recorded in the adopted annual report e) Election of members to the Board of Directors f) Appointment of auditor g) Any proposals from the Board of Directors or shareholders h) Any other business 5.9 Generalforsamlingen ledes af en af bestyrelsen valgt dirigent. Dirigenten afgør alle spørgsmål vedrørende behandling af dagsordenspunkterne, stemmeafgivning og resultaterne heraf. 5.9 The general meeting is presided over by a chairman elected by the Board of Directors. The chairman decides all questions regarding the business transacted, the casting of votes and the results of voting Der føres en protokol over generalforsamlingen, der underskrives af dirigenten. Senest 2 uger efter generalforsamlingens afholdelse gøres protokollen eller en bekræftet udskrift af denne tilgængelig for aktionærerne på selskabets hjemmeside Minutes of the proceedings of the general meeting must be entered into a minute book to be signed by the chairman. The minutes or a certified copy of the minutes must be available for inspection by the shareholders on the company's website no later than 2 weeks after the general meeting En aktionær kan møde personligt eller ved fuldmægtig, og både aktionæren og fuldmægtigen kan møde med en rådgiver A shareholder may attend in person or by proxy, and the shareholder or the proxy may attend together with an adviser Stemmeret kan udøves i henhold til skriftlig og dateret fuldmagt i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning herom The right to vote may be exercised by a written and dated instrument of proxy in accordance with applicable laws De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal blandt afgivne stemmer, medmindre andet 5.13 Resolutions by the general meeting must be passed by a simple majority of votes cast unless otherwise prescribed by law or 14

15 følger af lovgivningen eller disse vedtægter. by these articles of association Til vedtagelse af beslutning om vedtægtsændringer, selskabets opløsning, fusion, eller spaltning kræves, at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital, medmindre deri medfør af lovgivningen stilles strengere eller lempeligere vedtagelsesk~av eller tillægges bestyrelsen eller andre organer selvstændig kompetence Adoption of changes to the articles of association, dissolution of the company, merger or demerger requires that the decision is adopted with at least 2/3 of the votes cast as well as the share capital represented at the general meeting, unless applicable laws prescribe stricter or less strict adoption requirements or applicable laws confer independent competence to the Board of Directors or other bodies. 6. BESTYRELSE OG DIREKTION 6. BOARD OF DIRECTORS AND EXECUTIVE BOARD 6.1 Den overordnede ledelse af selskabets anliggender forestås af en bestyrelse bestående af 3-7 medlemmer, som vælges hvert år på selskabets ordinære generalforsamling for perioden frem til næste ordinære generalforsamling. Genvalg kan finde sted. 6.1 The overall management of the company's affairs is the responsibility of the Board of Directors consisting of 3-7 board members elected each year at the annual general meeting of the company for the period until the next annual general meeting. The board members are eligible for reelection. 6.2 Bestyrelsen vælger en formand. 6.2 The Board of Directors must appoint a chairman. 6.3 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige medlemmer er repræsenteret. Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpelt flertal. Formandens stemme er afgørende ved stemmelighed. 6.3 The Board of Directors forms a quorum when more than half of all board members are represented. Board resolutions are adopted by simple majority. The chairman has the casting vote in case of equality of votes. 6.4 Bestyrelsen vedtager en forretningsorden for sit arbejde, og det på bestyrelsesmødet passerede indføres som referat i forhandlingspro- 6.4 The Board of Directors must adopt rules of procedure for its work, and minutes of the business transacted at board meetings 15

16 tokollen, som herefter underskrives af samtlige tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Et tilstedeværende bestyrelsesmedlem, der ikke er enig i en beslutning, har ret til at få sin mening indført i forhandlingsprotokollen. must be entered into the minute book which must then be signed by all directors present. A board member who is present and is against the adoption of a resolution is entitled to have his or her opinion entered into the minute book. 6.5 Bestyrelsen kan beslutte at kommunikere elektronisk ved afholdelse af bestyrelsesmøder, herunder ved telefonmøder. Bestyrelsen kan endvidere beslutte at afholde skriftlige bestyrelsesmøder, herunder ved The Board of Directors may decide to communicate electronically through the holding of board meetings, including conference calls. The Board of Directors may also decide to hold written board meetings, including by Bestyrelsens medlemmer oppebærer et årligt honorar, der fastsættes af generalforsamlingen i forbindelse med godkendelsen af årsrapporten. 6.b Directors receive an annual fee determined by the general meeting in connection with the approval of the annual report. 6.7 Bestyrelsen udnævner selskabets direktion, som består af 1-5 medlemmer, som er ansvarlige for selskabets daglige drift. Heraf udnævnes et medlem som administrerende direktør (Chief Executive Officer (CEO)). 6.7 The Board of Directors appoints the company's Executive Board which consists of 1-5 members to be in charge of the dayto-day management of the company. One of these members must be appointed as Chief Executive Officer (CEO). 6.8 Bestyrelsen har udarbejdet generelle retningslinjer for incitamentsaflønning af direktionen og medarbejdere. Disse generelle retningslinjer blev godkendt af selskabets generalforsamling den 30. april 2015, jf. 139 i selskabsloven. De generelle retningslinjer er gjort tilgængelige for offentligheden på selskabets hjemmeside på The Board of Directors has prepared overall guidelines for incentive remuneration of the Executive Board and employees. These overall guidelines were adopted at the company's general meeting on 30 April 2015, see s. 139 of the Danish Companies Act. The general guidelines have been made generally available at the company's website 16

17 7. TEGNINGSREGEL 7. POWER TO BIND THE COMPANY 7.1 Selskabet tegnes af direktøren og et bestyrelsesmedlem i forening eller af formanden for bestyrelsen og et andet bestyrelsesmedlem i forening eller af den samlede bestyrelse. 7.1 The company is bound by the joint signatures of the member of the Executive Board and a member of the Board of Directors, or of the joint signatures of the chairman of the Board of Directors and another member of the Board of Directors, or the joint signatures of all member of the Board of Directors. 8. EKSTRAORDINÆRT UDBYTTE 8. EXTRAORDINARY DIVIDENDS 8.1 Bestyrelsen er bemyndiget til at træffe beslutning om uddeling af ekstraordinært udbytte ioverensstemmelse med selskabslovens regler. 8.1 The Board of Directors is authorised to resolve on the distribution of extraordinary dividends in accordance with the rules of the Companies Act. 9. REVISION 9. AUDITING 9.1 Selskabets regnskaber revideres af en af selskabets generalforsamling valgt statsautoriseret revisor. Revisor vælges for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Som revisor kan vælges et revisionsselskab. 9.1 The financial statements of the company must be audited by an authorised auditor appointed at the general meeting. The auditor is appointed for one year at a time. The auditor is eligible for reappointment. An auditing firm can also be appointed. 10. REGNSKABSÅR M.V. 10. FINANCIAL YEAR, ETC Selskabets regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december The financial year of the company runs from 1 January until 31 December Årerapporten skal give et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, dets finansie(- le stilling samt resultater, jf, den til enhver tid gældende regnskabslovgivning The annual report must provide a true and fair view of the assets and liabilities, the financial position and the results of the company as set out in the financial statements legislation applicable at any time. 17

18 11. SPROG 11. LANGUAGE 11.1 Selskabets koncernsprog er dansk The company's corporate language is Danish. Således ændret den 20. december 2016 As amended on 20 December

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION SERENDEX PHARMACEUTICALS A/S

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION SERENDEX PHARMACEUTICALS A/S VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION SERENDEX PHARMACEUTICALS A/S Side 1 Vedtægter for Serendex Pharmaceuticals A/S Articles of Association for Serendex Pharmaceuticals A/S 1 Navn, hjemsted og formål 1 Name,

Læs mere

Serendex Pharmaceuticals A/S. Serendex Pharmaceuticals A/S. Minutes of the annual general meeting. Generalforsamlingsprotokollat

Serendex Pharmaceuticals A/S. Serendex Pharmaceuticals A/S. Minutes of the annual general meeting. Generalforsamlingsprotokollat Serendex Pharmaceuticals A/S Generalforsamlingsprotokollat Den 30. april 2015 kl. 10:00 afholdtes ordinær generalforsamling i Serendex Pharmaceuticals A/S, CVR-nr. 30532228, hos Bech-Bruun, Langelinie

Læs mere

Vedtægter Matas A/S, CVR-nr

Vedtægter Matas A/S, CVR-nr Vedtægter Matas A/S, CVR-nr. 27 52 84 06 Side 2 1 Navn og formål 1.1 Selskabets navn er Matas A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene MHolding A/S og MHolding 1 A/S. 1.3 Selskabets

Læs mere

FULDSTÆNDIGE FORSLAG TIL VEDTAGELSE PÅ ORDINÆR GENERALFORSAMLING. I ERRIA A/S, CVR-nr ONSDAG DEN 24. APRIL 2013 kl. 15.

FULDSTÆNDIGE FORSLAG TIL VEDTAGELSE PÅ ORDINÆR GENERALFORSAMLING. I ERRIA A/S, CVR-nr ONSDAG DEN 24. APRIL 2013 kl. 15. FULDSTÆNDIGE FORSLAG TIL VEDTAGELSE PÅ ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ERRIA A/S, CVR-nr. 15300574 ONSDAG DEN 24. APRIL 2013 kl. 15.00 AMAGER STRANDVEJ 390, 2., KASTRUP. Dagsorden: 1. Bestyrelsens beretning

Læs mere

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION HUGO GAMES A/S CVR-NR: 33 59 71 42

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION HUGO GAMES A/S CVR-NR: 33 59 71 42 VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION HUGO GAMES A/S CVR-NR: 33 59 71 42 Vedtægter for Hugo Games A/S Articles of Association for Hugo Games A/S 2. Navn, hjemsted og formål 1. Name, Registered Office and Object

Læs mere

Bilag A Appendix A. The following applies to the authorisation: For bemyndigelsen gælder:

Bilag A Appendix A. The following applies to the authorisation: For bemyndigelsen gælder: Bilag A Appendix A Den 8. juni 2016 besluttede generalforsamlingen i TCM Group A/S at bemyndige bestyrelsen til indtil 8. juni 2021 (i) at udstede og tildele warrants ad en eller flere omgange til medarbejdere

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION HUGO GAMES A/S CVR-NR:

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION HUGO GAMES A/S CVR-NR: VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION HUGO GAMES A/S CVR-NR: 33 59 71 42 Vedtægter for Hugo Games A/S Articles of Association for Hugo Games A/S 2. Navn og formål 1. Name and Object 1.1 Selskabets navn er

Læs mere

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION HUGO GAMES A/S CVR-NR:

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION HUGO GAMES A/S CVR-NR: VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION HUGO GAMES A/S CVR-NR: 33 59 71 42 Vedtægter for Hugo Games A/S Articles of Association for Hugo Games A/S 2. Navn og formål 1. Name and Object 1.1 Selskabets navn er

Læs mere

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION HUGO GAMES A/S CVR-NR:

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION HUGO GAMES A/S CVR-NR: VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION HUGO GAMES A/S CVR-NR: 33 59 71 42 Vedtægter for Hugo Games A/S Articles of Association for Hugo Games A/S 2. Navn og formål 1. Name and Object 1.1 Selskabets navn er

Læs mere

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION HUGO GAMES A/S CVR-NR:

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION HUGO GAMES A/S CVR-NR: VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION HUGO GAMES A/S CVR-NR: 33 59 71 42 Vedtægter for Hugo Games A/S Articles of Association for Hugo Games A/S 2. Navn og formål 1. Name and Object 1.1 Selskabets navn er

Læs mere

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION HUGO GAMES A/S CVR-NR:

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION HUGO GAMES A/S CVR-NR: VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION HUGO GAMES A/S CVR-NR: 33 59 71 42 Vedtægter for Hugo Games A/S Articles of Association for Hugo Games A/S 2. Navn og formål 1. Name and Object 1.1 Selskabets navn er

Læs mere

VEDTÆGTER A R T I C L E S O F A S S O C I A T I O N PHOTOCAT A/S. CVR-nr./registration no

VEDTÆGTER A R T I C L E S O F A S S O C I A T I O N PHOTOCAT A/S. CVR-nr./registration no VEDTÆGTER A R T I C L E S O F A S S O C I A T I O N PHOTOCAT A/S CVR-nr./registration no. 32357903 Februar 2017 1. Selskabets navn 1. The Company s name 1.1 Selskabets navn er Photocat A/S. 1.1 The name

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G. Azanta A/S. J.nr.

E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G. Azanta A/S. J.nr. J.nr. 210150001 E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G Azanta A/S Brinkmann Kronborg Henriksen Advokatpartnerselskab /// Amaliegade

Læs mere

Articles of Association. Vedtægter ISS A/S ISS A/S. CVR-nr. 28 50 47 99. CVR no. 28 50 47 99

Articles of Association. Vedtægter ISS A/S ISS A/S. CVR-nr. 28 50 47 99. CVR no. 28 50 47 99 Vedtægter Articles of Association ISS A/S ISS A/S CVR-nr. 28 50 47 99 CVR no. 28 50 47 99 1. Navn, formål og koncernsprog 1. Name, objects and official group language 1.1 Selskabets navn er ISS A/S. 1.1

Læs mere

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION HUGO GAMES A/S CVR-NR:

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION HUGO GAMES A/S CVR-NR: VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION HUGO GAMES A/S CVR-NR: 33 59 71 42 Vedtægter for Hugo Games A/S Articles of Association for Hugo Games A/S 1. Navn og formål 1. Name and Object 1.1 Selskabets navn er

Læs mere

LAW FIRM ASSOCIATION FOR

LAW FIRM ASSOCIATION FOR LAW FIRM BILAG 8.1.C TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.C TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS...

Læs mere

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION for/of ATP ALPHA FONDSMÆGLERSELSKAB A/S CVR-nr. 27455743/Company Registration Number 27455743 VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION 1. NAVN NAME 1.1 Selskabets navn er ATP

Læs mere

3.1 Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK , Aktierne skal lyde på navn og skal være noteret i Selskabets ejerbog.

3.1 Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK , Aktierne skal lyde på navn og skal være noteret i Selskabets ejerbog. Bolagsordning Vedtægter Nordic Waterproofing Holding A/S, CVR No. 33 39 53 61 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Nordic Waterproofing Holding A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er, direkte eller indirekte,

Læs mere

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION for/of Strategic Investments A/S CVR-nr./71 06 47 19 1 C V R - N R. : D K 6 2 6 0 6 7 1 1. R E G. A D R.

Læs mere

Bestyrelsen i Photocat A/S, CVR-nr , ( Selskabet ) indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes

Bestyrelsen i Photocat A/S, CVR-nr , ( Selskabet ) indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes Bestyrelsen i Photocat A/S, CVR-nr. 32 35 79 03, ( Selskabet ) indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes The Board of Photocat A/S, Danish CVR No 32 35 79 03 (the Company ) hereby

Læs mere

VEDTÆGTER / ARTICLES OF ASSOCIATION

VEDTÆGTER / ARTICLES OF ASSOCIATION Bilag 1 VEDTÆGTER / ARTICLES OF ASSOCIATION FOR / OF SOLRØD BIOGAS A/S CVR NR. 35 86 29 51 /CVR NO. 35 86 29 51 28. MAJ 2014 1. Selskabets navn 1. The name of the Company 1.1 Selskabets navn er "Solrød

Læs mere

ARTICLES OF ASSOCIATION

ARTICLES OF ASSOCIATION VEDT,IEGTER ARTICLES OF ASSOCIATION PHOTOCAT A/S CVR-nr./registration no. 323 57 903 September 2015 1. Selskabets navn 1. The Company's name l.l Selskabets navn er Photocat A/S. 1.1 The name of the Company

Læs mere

Vedtægter NNIT A/S. CVR no INTERNAL USE

Vedtægter NNIT A/S. CVR no INTERNAL USE NNIT A/S 2016-03-11 INTERNAL USE Indholdsfortegnelse 1 NAVN OG FORMÅL... 3 2 AKTIEKAPITAL OG AKTIER... 3 3 FORHØJELSE AF AKTIEKAPITAL... 3 4 GENERALFORSAMLINGEN, AFHOLDELSESSTED SAMT INDKALDELSE... 4 5

Læs mere

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION for/of Strategic Investements A/S CVR-nr./71 06 47 19 1 26. AUGUST 2013 C V R - N R. : D K 6 2 6 0 6 7 1

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 J. nr. 36900 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 30-05-2011 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S April 2016 Indholdsfortegnelse 1. Navn... 3 2. Hjemsted... 3 3. Formål... 3 4. Selskabets kapital... 3 5. Selskabets aktier... 3 6. Bemyndigelse til kapitalforhøjelse...

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 2. Vestas internal protocol Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål... 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele)... 3 3 Bemyndigelser

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele) 3 3 Bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelse

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Fast Ejendom Danmark A/S

VEDTÆGTER. For. Fast Ejendom Danmark A/S VEDTÆGTER For Fast Ejendom Danmark A/S 1 VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Fast Ejendom Danmark A/S. 1.2 Selskabet har følgende binavn: Fast Ejendom Holding A/S. 2. HJEMSTED Selskabets hjemsted

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX A/S cvr. nr

V E D T Æ G T E R. for. RTX A/S cvr. nr V E D T Æ G T E R for RTX A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX A/S), RTX Wireless Communication

Læs mere

4.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. The share capital has been paid up in full.

4.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. The share capital has been paid up in full. VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) 1 Navn Name

Læs mere

Vedtægter for Cheminova A/S. Articles of association of Cheminova A/S

Vedtægter for Cheminova A/S. Articles of association of Cheminova A/S Vedtægter for Articles of association of CVR-nr.12760043 SE no. 12760043 Page 1 of 6 Dansk Vedtægter for CVR-nr. 12760043 ("Selskabet") English Articles of Association of (SE no. 12760043) (the Company

Læs mere

VEDTÆGTER ARTICLES OF ASSOCIATION CHR. HANSEN HOLDING A/S. CVR-nr./CVR No. 28 31 86 77

VEDTÆGTER ARTICLES OF ASSOCIATION CHR. HANSEN HOLDING A/S. CVR-nr./CVR No. 28 31 86 77 VEDTÆGTER ARTICLES OF ASSOCIATION CHR. HANSEN HOLDING A/S CVR-nr./CVR No. 28 31 86 77 1. Navn 1. Name 1.1 Selskabets navn er Chr. Hansen Holding A/S. 1.1 The Company s name is Chr. Hansen Holding A/S.

Læs mere

VEDTÆGTER. For. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr

VEDTÆGTER. For. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 VEDTÆGTER 1. NAVN Selskabets navn er EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S. 2. HJEMSTED Selskabets hjemsted er Horsens Kommune. 3. FORMÅL Selskabets

Læs mere

NYE GAMLE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S

NYE GAMLE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S GAMLE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S NYE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S Navn, hjemsted og formål Navn, hjemsted og formål 1 1 Selskabets navn er FLSmidth & Co. A/S. Selskabets binavne er F.L.Smidth & Co. A/S

Læs mere

GAMLE NYE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S

GAMLE NYE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S til indkaldelsen til ordinær generalforsamling i FLSmidth & Co. A/S torsdag den 30. marts 2017 GAMLE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S NYE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S Navn, hjemsted og formål Navn, hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Cheminova A/S DK/UK CVR-nr.12760043

Vedtægter for Cheminova A/S DK/UK CVR-nr.12760043 Vedtægter for Cheminova A/S DK/UK CVR-nr.12760043 Side 1 af 6 Dansk Vedtægter for Cheminova A/S CVR-nr. 12760043 ("Selskabet") English Articles of Association of Cheminova A/S (CVR no. 12760043) (the Company

Læs mere

VEDTÆGTER ARTICLES OF ASSOCIATION CHR. HANSEN HOLDING A/S. CVR-nr./CVR No

VEDTÆGTER ARTICLES OF ASSOCIATION CHR. HANSEN HOLDING A/S. CVR-nr./CVR No VEDTÆGTER ARTICLES OF ASSOCIATION CHR. HANSEN HOLDING A/S CVR-nr./CVR No. 28 31 86 77 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Chr. Hansen Holding A/S. 1. Name 1.1 The Company s name is Chr. Hansen Holding A/S.

Læs mere

VEDTÆGTER. For. European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES

VEDTÆGTER. For. European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES VEDTÆGTER For European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES KROMANN REUMERT, ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5, DK- 2100 KØBENHAVN Ø, TELEFON +45 70 12 12 11 FAX +45 70 12 13

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SERENDEX PHARMACEUTICALS A/S, CVR-NR. 30532228

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SERENDEX PHARMACEUTICALS A/S, CVR-NR. 30532228 INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SERENDEX PHARMACEUTICALS A/S, CVR-NR. 30532228 Serendex Pharmaceuticals A/S // www.serendex.com // info@serendex.com // Slotsmarken 12, 1.th, DK-2970 Hørsholm

Læs mere

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S Indholdsfortegnelse 1. Navn... 2 2. Hjemsted... 2 3. Formål... 2 4. Selskabets kapital... 2 5. Selskabets aktier... 2 6. Bemyndigelse til kapitalforhøjelse... 2

Læs mere

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1 VEDTÆGTER BERLIN HIGH END A/S CVR-nr. 29 19 56 92 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Selskabets kapital... 3 4. Selskabets aktier... 4 5. Generalforsamling, kompetence, sted og indkaldelse...

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) - 1 - 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at foretage anlægsinvestering i fast ejendom efter bestyrelsens skøn

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

30 August 2013 File no.: 1017301/4796 VEDTÆGTER ARTICLES OF ASSOCIATION for for EDB Gruppen Holding A/S EDB Gruppen Holding A/S 30 August 2013 File no.: 1017301/4796 1 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1 NAME

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr )

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr ) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION Proposed new Articles of Association as of 4 April 2012 VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION for/of Trigon Agri A/S CVR-nummer 29801843/Company reg.no. 29801843 VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION 1. NAVN NAME

Læs mere

NETWORK CAPITAL GROUP HOLDING A/S

NETWORK CAPITAL GROUP HOLDING A/S NETWORK CAPITAL GROUP HOLDING A/S VEDTÆGTER for Network Capital Group Holding A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Network Capital Group Holding A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S. CVR nr

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S. CVR nr Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 1. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

4.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. The share capital has been paid up in full.

4.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. The share capital has been paid up in full. VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) 1 Navn Name

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr )

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr ) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen Holding A/S. (CVR-nr ) 1 Selskabets navn og formål

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen Holding A/S. (CVR-nr ) 1 Selskabets navn og formål VEDTÆGTER for Glunz & Jensen Holding A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn og formål 1.1 Navn Selskabets navn er Glunz & Jensen Holding A/S. 1.2 Formål Selskabets formål er at besidde kapitalandele

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere

4.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. The share capital has been paid up in full.

4.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. The share capital has been paid up in full. VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) 1 Navn Name

Læs mere

AJ Vaccines A/S CVR-nr.: AJ Vaccines A/S CVR-no.:

AJ Vaccines A/S CVR-nr.: AJ Vaccines A/S CVR-no.: VEDTÆGTER ARTICLES OF ASSOCIATION for of AJ Vaccines A/S CVR-nr.: 37 91 11 43 AJ Vaccines A/S CVR-no.: 37 91 11 43 1 NAVN 1 NAME 1.1 Selskabets navn er AJ Vaccines A/S. 1.1 The company's name is AJ Vaccines

Læs mere

Vedtægter for Vestas Wind Systems A/S

Vedtægter for Vestas Wind Systems A/S Vedtægter for Vestas Wind Systems A/S 1. Vedtægter for Vestas Wind Systems A/S Indholdsfortegnelse 3 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 11 11 1 Selskabets navn og formål 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele)

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER For Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at udøve investeringsvirksomhed for

Læs mere

VEDTÆGTER. for PANDORA A/S. CVR-nr. 28 50 51 16

VEDTÆGTER. for PANDORA A/S. CVR-nr. 28 50 51 16 VEDTÆGTER for PANDORA A/S CVR-nr. 28 50 51 16 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er PANDORA A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at drive virksomhed med anlægsinvestering, finansiering, industri, handel og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR. 17 88 12 48 1. SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Mols-Linien A/S. 1.2 Selskabets formål er at drive færgefart og alle forretninger, der efter bestyrelsens

Læs mere

4.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. The share capital has been paid up in full.

4.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. The share capital has been paid up in full. VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) 1 Navn Name

Læs mere

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION FORM 6-K. Filing Date: 2014-11-18 Period of Report: 2014-11-17 SEC Accession No. 0001104659-14-081391

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION FORM 6-K. Filing Date: 2014-11-18 Period of Report: 2014-11-17 SEC Accession No. 0001104659-14-081391 SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION FORM 6-K Current report of foreign issuer pursuant to Rules 13a-16 and 15d-16 Amendments Filing De: 2014-11-18 Period of Report: 2014-11-17 SEC Accession No. 0001104659-14-081391

Læs mere

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013:

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013: Copenhagen, 23 April 2013 Announcement No. 9/2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 Copenhagen K, Denmark Tel: +45 88 91 98 70 Fax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website: www.danionics.dk

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX Telecom A/S)

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Danionics A/S CVR-nr. 71 06 47 19. ARTICLES of ASSOCIATION OF Danionics A/S CVR-no. 71 06 47 19

VEDTÆGTER FOR Danionics A/S CVR-nr. 71 06 47 19. ARTICLES of ASSOCIATION OF Danionics A/S CVR-no. 71 06 47 19 ADVOKAT Henrik Ottosen Lundborgvej 18 8800 VIBORG TLF. 87 27 11 00 J.NR. 062061-250-HOT-CCH VEDTÆGTER FOR Danionics A/S CVR-nr. 71 06 47 19 ARTICLES of ASSOCIATION OF Danionics A/S CVR-no. 71 06 47 19

Læs mere

Vedtægter for SimCorp A/S

Vedtægter for SimCorp A/S SimCorp A/S Weidekampsgade 16 2300 København S Danmark Telefon: +45 35 44 88 00 Telefax: +45 35 44 88 11 E-mail: info@simcorp.com www.simcorp.com CVR-nummer: 15 50 52 81 Vedtægter for SimCorp A/S Selskabets

Læs mere

Vedtægter. A/S Det Østasiatiske Kompagni. CVR-nr

Vedtægter. A/S Det Østasiatiske Kompagni. CVR-nr Vedtægter A/S Det Østasiatiske Kompagni CVR-nr. 26 04 17 16 Med ændringer som vedtaget på ØK s ordinære generalforsamling den 24. marts 2010 1. Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er A/S Det Østasiatiske

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VICTORIA PROPERTIES A/S CVR-NR

VEDTÆGTER FOR VICTORIA PROPERTIES A/S CVR-NR VEDTÆGTER FOR VICTORIA PROPERTIES A/S CVR-NR. 55660018 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Victoria Properties A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed, herunder ved investering

Læs mere

EUROPEAN LIFECARE GROUP A/S

EUROPEAN LIFECARE GROUP A/S VEDTÆGTER for EUROPEAN LIFECARE GROUP A/S Selskabets navn er European Lifecare Group A/S. 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: Danske Lægers Vaccinations Service A/S (European Lifecare

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Copenhagen Network A/S. CVR-nr

VEDTÆGTER. for. Copenhagen Network A/S. CVR-nr VEDTÆGTER for Copenhagen Network A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Copenhagen Network A/S. 2 Formål 2.1 Selskabets formål er at drive IT Business virksomhed og hermed beslægtet virksomhed.

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Access Small Cap A/S K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø, T E

Læs mere

ARTICLES OF ASSOCIATION

ARTICLES OF ASSOCIATION VEDTÆGTER LAND & LEISURE A/S ARTICLES OF ASSOCIATION LAND & LEISURE A/S VEDTÆGTER LAND & LEISURE A/S (CVR-NR.: 31 22 65 11) ARTICLES OF ASSOCIATION LAND & LEISURE A/S (CVR NO.: 31 22 65 11) 1 Navn Name

Læs mere

Vedtægter April September 2010

Vedtægter April September 2010 J.nr. 039450-0019J.nr. J.nr. 039450-0019 JBS/HJK/MDN Vedtægter April September 2010 for DANTRUCK A/S CVR-nr. 50384012 Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 DK-8100 Århus C T, +45 8934 0000 F, +45 8934 0001

Læs mere

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER BERLIN IV A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Berlin IV A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte i ejendomme, herunder ved ejerskab af aktier (kapitalandele)

Læs mere

LAW FIRM ARTICLES OF ASSOCIATION

LAW FIRM ARTICLES OF ASSOCIATION LAW FIRM VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) 1

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Danish Crown A/S. CVR-nr

VEDTÆGTER. For. Danish Crown A/S. CVR-nr VEDTÆGTER For Danish Crown A/S CVR-nr. 26 12 12 64 VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Danish Crown A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene Danish Crown Holding A/S, DC Holding

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER For Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at udøve investeringsvirksomhed for

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR. 17 88 12 48 1. SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Mols-Linien A/S. 1.2 Selskabets formål er at drive færgefart og alle forretninger, der efter bestyrelsens

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Initiator Pharma A/S

VEDTÆGTER. for. Initiator Pharma A/S Den 2. december 2016 Ref. 23-311/SS/MS VEDTÆGTER for Initiator Pharma A/S Selskabets navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er Initiator Pharma A/S. 2 Selskabets hjemsted er Århus Kommune. 3 Selskabets

Læs mere

4.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. The share capital has been paid up in full.

4.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. The share capital has been paid up in full. VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) 1 Navn Name

Læs mere

Vedtægter for PenSam A/S

Vedtægter for PenSam A/S Vedtægter for PenSam A/S 2 Vedtægter for PenSam A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at levere services

Læs mere

4.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. The share capital has been paid up in full.

4.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. The share capital has been paid up in full. VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) 1 Navn Name

Læs mere

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr Vedtægter for Bang & Olufsen a/s CVR.nr. 41 25 79 11 1. Selskabets navn er Bang & Olufsen a/s. 2. Selskabets hjemsted er i Struer kommune. 3. Selskabets formål er i første række at eje varemærket Bang

Læs mere

V E D T Æ G T E R ARTICLES OF ASSOCIATION. for. Newcap Holding A/S. (CVR-nr ) (Central Business Register No.

V E D T Æ G T E R ARTICLES OF ASSOCIATION. for. Newcap Holding A/S. (CVR-nr ) (Central Business Register No. V E D T Æ G T E R ARTICLES OF ASSOCIATION for Newcap Holding A/S (CVR-nr. 13 25 53 42) (Central Business Register No. 13 25 53 42) 11. november 2016 Translation This text has been prepared in Danish and

Læs mere

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S VEDTÆGTER for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Comendo A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: 2 Hjemsted VPS A/S (Comendo A/S) Virus Protection Systems

Læs mere

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr Vedtægter for Bang & Olufsen a/s CVR.nr. 41 25 79 11 1. Selskabets navn er Bang & Olufsen a/s. 2. Selskabets hjemsted er i Struer kommune. 3. Selskabets formål er i første række at eje varemærket Bang

Læs mere

BILAG 8.4.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.4.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.4.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.4.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.4.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.4.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

VEDTÆGTER. for MONDO A/S

VEDTÆGTER. for MONDO A/S VEDTÆGTER for MONDO A/S 1 NAVN 1.1 Selskabets navn er Mondo A/S. 2 HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er Københavns Kommune. 3 FORMÅL 3.1 Selskabets formål er udvikling, drift og vedligeholdelse af Internet

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Blue Vision A/S, CVR- nr

VEDTÆGTER. For. Blue Vision A/S, CVR- nr VEDTÆGTER For Blue Vision A/S, CVR- nr. 26 79 14 13 1. Navn 1.1. Selskabets navn er Blue Vision A/S med binavnet Vision A/S (Blue Vision A/S). 2. Formål 2.1. Selskabets formål er at investere i fast ejendom.

Læs mere

Rønne & Lundgren VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

Rønne & Lundgren VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) Rønne & Lundgren VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) Rønne & Lundgren VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Københavns Kommune. 3.

Læs mere

1.1 Selskabets navn er Napatech A/S The Company's name is Napatech A/S. 3 S E L S K A B S K A P I T A L S H A R E C A P I T A L

1.1 Selskabets navn er Napatech A/S The Company's name is Napatech A/S. 3 S E L S K A B S K A P I T A L S H A R E C A P I T A L V E D T Æ G T E R A R T I C L E S O F A S S O C I A T I O N FOR FOR N A P A T E C H A / S N A P A T E C H A / S (CVR-nr. 10 10 91 24) (CVR-no. 10 10 91 24) 1 N A V N N A M E 1.1 Selskabets navn er Napatech

Læs mere

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION HUGO GAMES A/S CVR-NR: 33 59 71 42

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION HUGO GAMES A/S CVR-NR: 33 59 71 42 VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION HUGO GAMES A/S CVR-NR: 33 59 71 42 Vedtægter for Hugo Games A/S Articles of Association for Hugo Games A/S 2. Navn og formål 1. Name and Object 1.1 Selskabets navn er

Læs mere

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION for/of ASETEK A/S CVR-nr. Central Business Register (CVR) no. 34880522 VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION 1. NAVN NAME 1.1 Selskabets navn er Asetek A/S. The Company s

Læs mere

22. maj 2013, kl. 10.00 May 22, 2013 at 10.00 a.m. Tranegaardsvej 20, DK-2900 Hellerup, Denmark

22. maj 2013, kl. 10.00 May 22, 2013 at 10.00 a.m. Tranegaardsvej 20, DK-2900 Hellerup, Denmark Til aktionærerne i Azanta A/S To the shareholders of Azanta A/S Vedr. Ordinær generalforsamling 2013 Re. Annual General Meeting 2013 Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Azanta A/S ( Selskabet

Læs mere

2.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. The share capital has been fully paid up.

2.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. The share capital has been fully paid up. The English part of this parallel document in Danish and English is an unofficial translion of the original Danish text. In the event of disputes or misunderstandings arising from the interpretion of the

Læs mere