Ordensregler. Februar Århus Brandvæsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ordensregler. Februar 2003. Århus Brandvæsen"

Transkript

1 ÅRHUS KOMMUNE. MAGISTRATENS 2. AFDELING Ordensregler for Træbearbejdning og træoplag Plastforarbejdning og plastoplag Korn- og foderstofvirksomheder Fremstilling og oplagring af mel Visse brandfarlige virksomheder Februar 2003 Århus Brandvæsen Kirstinesmindevej 14, 8200 Århus N - Tlf Fax : aabr.aarhus.dk.

2 ORDENSREGLER. Nedennævnte ordensregler er udarbejdet efter Tekniske forskrifter for Træbearbejdning og træoplag, Plastforarbejdning og plastoplag, Korn- og foderstofvirksomheder, Fremstilling og oplagring af mel, Visse brandfarlige virksomheder, udgivet af Statens Brandinspektion 1. februar GENERELLE ORDENSREGLER Almindeligt 1. Den ansvarlige leder skal drage omsorg for, at de for virksomheden gældende ordensregler overholdes, og at personalet er grundigt instrueret om brugen og plaeringen af brandslukningsmateriellet. 2. Parkering af motorkøretøjer (herunder trucks) uden for driftstiden og opladning af trucks må kun ske på steder, der er godkendt af brandmyndigheden til dette formål. Dieseldrevne motorkøretøjer kan garageres i lagerafsnit, jfr. dog afsnittet FLUGTVEJE (indtrængningsveje for Brandvæsenet), efter nærmere godkendelse fra brandmyndigheden. Der henvises i øvrigt til Brandteknisk Vejledning nr. 21 om indretning og drift af truck i erhvervsvirksomheder - udsendt af Dansk Brandteknisk Institut. Rengøring o. lign. 1. I virksomheden skal der altid holdes rent og ryddeligt, bl. a. ved dagligt af fjerne affald fra produktionsafsnit m. v. Branddøre. 1. Branddøres selvlukkemekanisme må ikke sættes ud af funktion, og dørene må ikke fastholdes i åben stilling ved hjælp af kroge, hasper, kiler o. lign. 2. Det skal jævnligt kontrolleres, at dørenes lukkeanordning er funktionsdygtig, herunder at dørene lukker tætsluttende i fals. 3. Branddøre skal på begge sider være forsynet med tydelig påskrift eller skiltning: BRANDDØR - holdes lukket. Branddøre, der fastholdes i åben stilling ved hjælp af smelteled eller på anden af brandmyndigheden godkendt måde, skal hver dag lukkes ved arbejdstidens ophør og skal være forsynet med tydelig påskrift eller skiltning: BRANDDØR - lukkes ved arbejdstids ophør og ved brand. Påskrift og skiltning skal udføres som angivet i de af arbejdsministeriet udsendte bekendtgørelser 4. Der henvises i øvrigt til Brandteknisk Information nr. 20, Branddøre i praksis, udsendt af Dansk Brandteknisk Institut, og til Brandteknisk Vejledning nr. 26, Branddøre og -porte, som blev udsendt i 1990 af Dansk Brandteknisk Institut. Side 2 af 5

3 Flugtveje (indtrængningsveje for brandvæsenet). 1. Flugtveje (herunder friarealer) skal være frie og ryddelige i hele deres bredde. 2. Maskinopstilling m. v. og oplagring skal ske på en sådan måde, at der altid er uhindret adgang til flugtveje, herunder flugtvejsdøre, der ikke benyttes i den daglige drift. 3. Alle flugtvejsdøre helt til terræn i det fri skal flugtretningen kunne passeres uden brug af nøgle eller særligt værktøj. Brandslukningsmateriel. 1. Afspærringsventiler på forsyningsledninger til slangevinder - bortset fra ventilen direkte ved slangevinden - skal altid være i åben stilling. 2. Brandslanger skal jævnligt efterses og afprøves. Håndildslukkere skal efterses og kontrolleres mindst 1 gang om året, og dato for sidste eftersyn skal til enhver tid fremgå af påhæftet mærkeseddel el. lign. fra den, der har foretaget eftersynet. Eventuelle mangler ved brandslukningsmateriel skal omgående afhjælpes. Der henvises i øvrigt til Brandteknisk Information nr. 19, Håndslukningsmateriel, udsendt af Dansk Brandteknisk Institut. SÆRLIGE ORDENSREGLER FOR TRÆBEARBEJDNING OG TRÆOPLAG. 1. Der skal opsættes tydelige og holdbare skilte med forbud mod rygning og brug, af åben ild i: a) brandsektioner med produktionsafsnit, b) lager-/pakkeafsnit, c) affaldssteder og tørrestuer, d) udvendigt på alle døre til de nævnte brandsektioner, e) udvendigt på døre til affaldssiloer og ved oplag og affaldssteder i det fri. Skilte skal udføres som angivet i de af arbejdsministeriet udsendte bekendtgørelser 2. Sluse for manuel tilførsel af brændsel til anlæg for fyring med træaffald skal ryddes for træaffald efter hver indfyring. 3. Spån- og støvproducerende maskiner m. m. må kun anvendes, når afsugningsanlægget er i gang. 4. Afsugningsanlæg (herunder separatorer) skal rengøres og kontrolleres i fornødent omfang. 5. Silo, der er i forbindelse med anlæg for fyring med træaffald, må ikke tømmes ved hjælp af sugeaggregat. 6. Poser med støv fra støvfilteranlæg må ikke anbringes i produktionsafsnit, lager- /pakkeafsnit eller tørrestue. Side 3 af 5

4 SÆRLIGE ORDENSREGLER FOR PLASTFORARBEJDNING OG PLAST- OPLAG. 1. Rensning af udstyr med brandfarlige væsker må kun foretages i renseafsnit, der er godkendt af brandmyndigheden til dette formål. 2. Støvproducerende maskiner m. m. må kun anvendes, når afsugningsanlægget er i gang. Afsugningsanlæg (herunder separatorer) skal rengøres og kontrolleres i fornødent omfang. SÆRLIGE ORDENSREGLER FOR KORN- OG FODERSTOFVIRKSOMHE- DER. 1. Der skal opsættes tydelige og holdbare skilte med forbud mod rygning og brug af åben ild: a) i siloanlæg, mølleriafsnit, maskinafsnit, lager- og pakkeafsnit samt b) udvendigt på alle døre til disse anlæg og afsnit. Skilte skal udføres som angivet i de af arbejdsministeriet udsendte bekendtgørelser 2. Virksomhedens enkelte afsnit må kun benyttes efter deres formål. Ændret anvendelse (selv i et kort tidsrum) må kun finde sted efter indhentet godkendelse fra vedkommende myndighed. 3. Poser, sække m. v. med affald (f. eks. avner) og støv må ikke henstilles i: a) siloanlæg, b) mølleriafsnit, c) maskinafsnit samt lager- og pakkeafsnit, men skal anbringes på et sikkert sted, eventuelt efter nærmere aftale med brandmyndigheden. 4. I virksomheden skal der holdes rent og ryddeligt, bl. a. ved hyppig og effektiv rengøring for støv. Mindst 1 gang om dagen skal separatorer, luftsigter m. v. efterses og renses. Mindst l gang om ugen skal der foretages: a) eftersyn og kontrol af alle kileremme og remtræk, b) eftersyn og smøring af alle aksler og lejer samt c) eftersyn og tømning af opsamlingskasser, poser m. v. ved støvfilteranlæg og cyklon. 5. Mindst l gang om dagen skal der foretages temperaturkontrol af siloer med termometeranlæg. 6. Håndlamper, der anvendes i siloceller, skal være i eksplosionssikret udførelse. SÆRLIGE ORDENSREGLER FOR FREMSTILLING OG OPLAGRING AF MEL. 1. Der skal opsættes tydelige og holdbare skilte med forbud mod rygning og brug af åben ild: a) i siloanlæg, mølleriafsnit, produktionsafsnit, lager- og pakkeafsnit samt b) udvendigt på alle døre til disse anlæg og afsnit. Side 4 af 5

5 Skilte skal udføres som angivet i de af arbejdsministeriet udsendte bekendtgørelser 2. Virksomhedens enkelte afsnit (siloanlæg, mølleriafsnit, produktionsafsnit, lagerog pakkeafsnit) må kun benyttes efter deres formål. 3. Poser, sække m. v. med affald og støv må ikke henstilles i: a) siloanlæg, b) mølleriafsnit, c) Produktionsafsnit samt lager- og pakkeafsnit, men skal anbringes på et sikkert sted, eventuelt efter nærmere aftale med brandmyndigheden. 4. I virksomheden skal der holdes rent og ryddeligt, bl. a. ved hyppig og effektiv rengøring for støv. Mindst 1 gang om dagen skal magnetseparatorer, stenseparatorer, luftsigter m. v. efterses og renses. Der skal jævnligt foretages: a) eftersyn og kontrol af alle kileremme og remtræk, b) eftersyn og smøring af alle aksler og lejer samt c) eftersyn og tømning af opsamlingskasser, poser m.v. ved støvfilteranlæg og cyklon. 5. Håndlamper, der anvendes i siloceller, skal være i eksplosionssikret udførelse. SÆRLIGE ORDENSREGLER FOR VISSE BRANDFARLIGE VIRKSOM- HEDER OG OPLAG. 1. Brandmyndigheden kan stille krav om, at der opsættes tydelige og holdbare skilte med forbud mod rygning og brug af åben ild i brandsektioner, hvor særlig brandfare er til stede (herunder farlige støvforekomster), og udvendigt på alle døre til disse brandsektioner. Skilte skal udføres som angivet i de af arbejdsministeriet udsendte bekendtgørelser Side 5 af 5

Driftsmæssige forskrifter. for. Butikker

Driftsmæssige forskrifter. for. Butikker Driftsmæssige forskrifter for Butikker STATENS BRANDINSPEKTION l. FEBRUAR 1983 Disse driftsmæssige forskrifter er udsendt i medfør af 40 i brandloven, jfr. lovbekendtgørelse nr. 641 af 29. december 1976

Læs mere

Vejledning. Forebyggelse af brand i forsamlingslokaler m.v.

Vejledning. Forebyggelse af brand i forsamlingslokaler m.v. Vejledning Forebyggelse af brand i forsamlingslokaler m.v. 23. september 1999 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Ændret anmeldelsespligt....2 3. Driftsmæssige foranstaltninger i lokaler til mere

Læs mere

Driftsmæssige forskrifter for hoteller mv., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, daginstitutioner og butikker

Driftsmæssige forskrifter for hoteller mv., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, daginstitutioner og butikker Driftsmæssige forskrifter for hoteller mv., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, daginstitutioner og butikker Indhold 1. Anvendelsesområde og definitioner... 3 2. Generelt... 4 3. Instruktion af personale...

Læs mere

3 Forsamlingstelte og selskabshuse til flere end 150 personer

3 Forsamlingstelte og selskabshuse til flere end 150 personer 3 Forsamlingstelte og selskabshuse til flere end 150 personer 3.1 Generelt 3.1.1 Forsamlingstelte og selskabshuse på over 50 m², der anvendes af flere end 150 personer, må kun opstilles med kommunalbestyrelsens

Læs mere

At-VEJLEDNING. Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder. A.1.10 December 2003

At-VEJLEDNING. Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder. A.1.10 December 2003 At-VEJLEDNING A.1.10 December 2003 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.2 af januar 1989 Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder

Læs mere

Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder

Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder At-vejledning A.1.10 December 2003 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.2 af januar 1989 1. Afgrænsning Denne vejledning oplyser om kravene

Læs mere

Lovtidende A 2008 Udgivet den 2. april 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 2. april 2008 OMTRYK Lovtidende A 2008 Udgivet den 2. april 2008 27. marts 2008. Nr. 212. Bekendtgørelse om driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler,

Læs mere

Driftsmæssige forskrifter for. hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker

Driftsmæssige forskrifter for. hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker Driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker Driftsmæssige Forskrifter for Hoteller m.v., plejeinstitutioner,

Læs mere

Vejledning om brandforhold på skoler

Vejledning om brandforhold på skoler Vejledning om brandforhold på skoler Foreningen mener Brande på skoler forekommer med jævne mellemrum. De udvikler sig sjældent katastrofalt, hvilket blandt andet skyldes, at skoler i vid udstrækning benyttes

Læs mere

Beredskabsplan Ålholmskolen

Beredskabsplan Ålholmskolen INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord 2. Involverede parter 3. Hvis skaden er sket 4. Lovgivning 5. Brandmæssig adskillelse 6. Brandbelastning 7. Flugtveje 8. Redningsåbninger 9. Fyraftenseftersyn 10. Håndværkerprocedurer

Læs mere

Vejledning for udførelse af inventarplaner for butikker

Vejledning for udførelse af inventarplaner for butikker Aarhus Brandvæsen 2013 Vejledning for udførelse af inventarplaner for butikker Tilsyn og Myndighed FORMÅL I butikker beregnet til flere end 150 personer skal inventaropstilling m.m., jfr. Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om tekniske forskrifter for gasser 1)

Bekendtgørelse om tekniske forskrifter for gasser 1) Page 1 of 20 BEK nr 1444 af 15/12/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 17-12-2010 Forsvarsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag 1 Den fulde tekst Bekendtgørelse om tekniske forskrifter for gasser

Læs mere

Vejledning til. tekniske forskrifter for salg, håndtering og opbevaring af. fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler 1

Vejledning til. tekniske forskrifter for salg, håndtering og opbevaring af. fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler 1 Vejledning til tekniske forskrifter for salg, håndtering og opbevaring af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler 1 1 Bekendtgørelse nr. 1424 af. 16. december 2009, bilag 1 Side 1 af 67 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer

Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer Brandforebyggelse Vejledning nr. 3 Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer omfattet af tekniske forskrifter for forsamlingstelte, selskabshuse,

Læs mere

Vejledning om belægningsplaner ved midlertidig overnatning

Vejledning om belægningsplaner ved midlertidig overnatning Vejledning om belægningsplaner ved midlertidig overnatning NORDSJÆLLANDS BRANDVÆSEN September 2014 MIDLERTIDIG OVERNATNING Mange foreninger, virksomheder og offentlige institutioner gennemfører i dag en

Læs mere

FOB vejledning nr. 11 VEJLEDNING OM INDRETNING AF OPLAG AF BRANDBART AFFALD I DET FRI

FOB vejledning nr. 11 VEJLEDNING OM INDRETNING AF OPLAG AF BRANDBART AFFALD I DET FRI FOB vejledning nr. 11 VEJLEDNING OM INDRETNING AF OPLAG AF BRANDBART AFFALD I DET FRI BEREDSKABSSTYRELSEN 31.1.2008 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...3 2. REGLER PÅ OMRÅDET...4 2.1 GYLDIGHEDSOMRÅDE...4

Læs mere

Facadeelement A/S Bøgekildevej 10 8361 Hasselager, Aarhus. Brandstrategi for produktionshal og administrationsbygning.

Facadeelement A/S Bøgekildevej 10 8361 Hasselager, Aarhus. Brandstrategi for produktionshal og administrationsbygning. Facadeelement A/S 8361 Hasselager, Aarhus for produktionshal og administrationsbygning. Indhold 1. Formål... 4 2. Beskrivelse af projekt... 4 3. Hovedprincipper for brandsikring af udstillingslokaler...

Læs mere

Københavns Kommune - Sikring og Forsikring. Vejledning om forholdsregler ved brand. Side 1

Københavns Kommune - Sikring og Forsikring. Vejledning om forholdsregler ved brand. Side 1 Københavns Kommune - Sikring og Forsikring Vejledning om forholdsregler ved brand Side 1 VEJLEDNING OM FORHOLDSREGLER VED BRAND 2005 1. Indledning 1.1. Baggrund 1.2. Formål 1.3. Forudsætning 1.4. Den daglige

Læs mere

Vejledning om brandfarlige væsker

Vejledning om brandfarlige væsker Vejledning om brandfarlige væsker Brandforebyggelse Vejledning nr. 14 Vejledning om brandfarlige væsker Brandforebyggelse, vejledning nr. 14 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Center for Forebyggelse Datavej

Læs mere

Plan of health and safety

Plan of health and safety Qualitas Architects Plan of health and safety Søndersø Skolen Nordmark Afdeling Steven S Jensen 1/8/2014 Dato : 08-01-2013 0. Indholdsfortegnelse Side : 1/3 Udarbejdet: SSJ Kontrolleret: Godkendt: Kapitel

Læs mere

TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune

TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune SIDE 2 AF 8 VELKOMMEN SOM HÅNDVÆRKER I HILLERØD KOMMUNE Hillerød Kommune tilstræber et højt niveau for arbejdsmiljø, miljø, risikostyring,

Læs mere

At-VEJLEDNING. Ventilation på faste arbejdssteder. A.1.1 Maj 2001. Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.8 af september 1999

At-VEJLEDNING. Ventilation på faste arbejdssteder. A.1.1 Maj 2001. Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.8 af september 1999 At-VEJLEDNING A.1.1 Maj 2001 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.8 af september 1999 Ventilation på faste arbejdssteder Vejledning om krav til procesventilation 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

BRANDSIKKERHED PÅ RIDECENTRE M.M.

BRANDSIKKERHED PÅ RIDECENTRE M.M. Rev. 2 - juli 2009 BRANDSIKKERHED PÅ RIDECENTRE M.M. På baggrund af den meget tragiske brand som ramte Fredericia Rideklub, søndag den 9. november 1997, besluttede Fredericia Brandvæsen umiddelbart herefter

Læs mere

Årby Forsamlingshus.

Årby Forsamlingshus. Lejekontrakt Årby Forsamlingshus. Lejers navn: Tlf.: Adresse: Mellem lejer og Årby Forsamlingshus er der indgået følgende lejeaftale: Hele huset til fest Små sale til fest Hele huset til møder, foredrag

Læs mere

Alarmering på hoteller Brand og trusler. Vær sikker - hver dag. Branchevejledning for hoteller mv.

Alarmering på hoteller Brand og trusler. Vær sikker - hver dag. Branchevejledning for hoteller mv. Alarmering på hoteller Brand og trusler Vær sikker - hver dag Branchevejledning for hoteller mv. Indholdsfortegnelse Vær sikker hver dag... 1 Tryghed hos personalet giver tryghed hos gæsten.. 2 Lovgivning...

Læs mere

Ventilation på faste arbejdssteder

Ventilation på faste arbejdssteder Ventilation på faste arbejdssteder Vejledning om krav til procesventilation At-vejledning A.1.1 Maj 2001 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.8 af september 1999-2. udgave, august 2007 At-vejledningen oplyser

Læs mere

Vejledning om udførelse af Drift, kontrol og vedligeholdelsesplaner

Vejledning om udførelse af Drift, kontrol og vedligeholdelsesplaner Vejledning om udførelse af Drift, kontrol og vedligeholdelsesplaner NORDSJÆLLANDS BRANDVÆSEN FOREBYGGENDE AFDELING September 2014 INDLEDNING I henhold til kapitel 5. 1, stk. 2 i Bygningsreglement 2010

Læs mere

Høringsudgave. DBI retningslinje. Brandventilationsanlæg Projektering, installation og vedligeholdelse. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut

Høringsudgave. DBI retningslinje. Brandventilationsanlæg Projektering, installation og vedligeholdelse. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut DBI retningslinje Udgivet af 027 Brandventilationsanlæg Projektering, installation og vedligeholdelse Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12, 2650 Hvidovre Tlf.: 36 34 90 00, Fax: 36 34

Læs mere

Dato: Brandsynsrapport

Dato: Brandsynsrapport BLÅVANDSHUK IDRÆTSCENTER Journalnr.: Dato: Strandvejen 2, - I henhold til 1 i Forsvarsministeriets bekendtgørelse nr. 175 af 25. februar 2008 om brandsyn og offentliggørelse af resultater af brandsyn foretaget

Læs mere

Alm. Brand. Forebyg og begræns brandskader

Alm. Brand. Forebyg og begræns brandskader Alm. Brand Forebyg og begræns brandskader Forebyg brandskader i din virksomhed Brandsikkerhed Indfør et fyraftenseftersyn for at sikre, at branddøre er lukket og sikringssystemer virker. Hold flugtveje

Læs mere