Vedrørende støjgener fra Fox and Hounds

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedrørende støjgener fra Fox and Hounds"

Transkript

1 TILSYNET Vedrørende støjgener fra Fox and Hounds Ved brev modtaget den 28. maj 2009 har du rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af styrelseslovens 1 47 fører tilsynet med kommunerne i Region Midtjylland. Baggrunden for henvendelsen er støjgener fra Fox and Hounds. Du har gjort gældende, at Herning Kommune ikke på noget tidspunkt har grebet ind over for støjgenerne fra Fox and Hounds, og således ikke har overholdt sin tilsynsforpligtelse efter miljøbeskyttelsesloven. Statsforvaltningen har nu afsluttet behandlingen af sagen. Det er statsforvaltningens opfattelse, at Herning Kommune ikke har tilsidesat sin tilsynspligt efter miljøbeskyttelsesloven. Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for statsforvaltningens opfattelse. Sagens baggrund: Den 22. juni 1998 indgav en lejer en klage til Herning Kommune over støjgener fra Fox and Hounds. Klagen omfattede blandt andet støj fra levende musik, flaskesortering, åbning/lukning af port til lager i gården samt indtagning af borde og stole. STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND ST. BLICHERS VEJ 6 POSTBOX: RINGKØBING JOURNAL NR.: /517 SAGSBEHANDLER: TIMMID DIREKTE TELEFON: TELEFON: TELEFAX: GIRO: EAN- NR TELEFONTID: MANDAG - ONSDAG: TORSDAG: FREDAG: EKSPEDITIONSTID: MANDAG- ONSDAG TORSDAG FREDAG Herning Kommune foretog den 3. juli 1998 et tilsyn hos Fox and Hounds. Herefter redegjorde Fox and Hounds for de foranstaltninger, den ville udføre for at mindske støj- 1 Lovbekendtgørelse nr af 1. november 2010 om kommunernes styrelse

2 generne. På den baggrund vurderede kommunen, at problemerne var løst. Den 19. august 2007 indgav du på vegne af din lejer en klage til Herning Kommune over støj fra Fox and Hounds. Klagen drejede sig om støj fra Fox and Hounds gårdareal, da dette var blevet indrettet til rygeområde. Den 3. september 2007 informerede Herning Kommune telefonisk forpagteren af Fox and Hounds, om klagen, og om Herning Kommunes forskrift om miljøkrav til restaurationer i kommunen. Kommunen gjorde forpagteren opmærksom på, at den vurderede, at Fox and Hounds ikke overholdt støjgrænserne i forskriften, og at gårdarealet ikke måtte bruges, førend der var fundet en løsning på støjgenerne. Den 3. september 2007 rettede du fornyet henvendelse til Herning Kommune for at gøre opmærksom på, at gårdarealet stadig blev benyttet til rygning, og at der stadig forekom støjgener fra gårdarealet. Herning Kommune indskærpede i brev af 20. september 2007 over for Fox and Hounds, at gårdarealet ikke må benyttes til rygere, snakkende personer eller lignende støjende aktiviteter. Den 7. oktober 2007 klagede du på ny til Herning Kommune over støj fra åbne vinduer samt åbning og lukning af døren ud til lageret i forbindelse med arrangementer med levende musik. Den 10. oktober 2007 tog Herning Kommune telefonisk kontakt til forpagteren af Fox and Hounds, for at drøfte klagen, samt den tidligere klage over støjgener fra gårdarealet. Herning Kommune aftalte nogle foranstaltninger med forpagteren for at mindske støjgenerne fra døren ud til lageret. Derudover indskærpede Herning Kommune ved brev af 17. oktober 2007 over for Fox and Hounds, at vinduerne skal holdes lukket. Den 19. februar 2009 klagede du igen til Herning Kommune over støj fra musik og snak i gårdarealet. Herning Kommune tog herefter telefonisk kontakt til forpagteren vedrørende støjgener fra gårdarealet. Ved brev af 27. februar 2009 kom kommunen med en vurdering af, hvordan støjgenerne kunne mindskes. Den 28. maj 2009 modtog statsforvaltningen en henvendelse fra dig. Heri anførte du, at Herning Kommune ikke SIDE 2

3 på noget tidspunkt i sagen har grebet ind over for støjgenerne fra Fox and Hounds og krævet miljøloven overholdt. Statsforvaltningen anmodede Herning Kommune om en udtalelse. Den 7. juli 2009 har Herning Kommune oplyst statsforvaltningen om, at den har betragtet din henvendelse til statsforvaltningen, som en klage over den sagsbehandling, som kommunen har foretaget. Det er kommunens opfattelse, at den har overholdt gældende lovgivning på området, og udøvet en praksis som er normal for kommunens sagsbehandling i denne type sager. Herning Kommune har oplyst, at den finder, at sagen er blevet behandlet i overensstemmelse med Herning Kommunes forskrift om miljøkrav til restaurationer i kommunen. Efter 18, stk. 1, nr. 1 i bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter, kan en kommune vedtage lokale forskrifter om indretning og drift. Kommunen har anført, at den i 2007 to gange har indskærpet over for Fox and Hounds, at gårdarealet samt vinduer og døre skal holdes lukket. Da kommunen ikke modtog fornyede klager i perioden fra oktober 2007 indtil 19. februar 2009 betragtede kommunen sagen fra 2007 som løst. Endvidere har kommunen oplyst, at den på baggrund af klagen af 19. februar 2009, har aftalt nye tiltag med Fox and Hounds for at nedbringe støjgenerne. Endelig har kommunen oplyst, at den som opfølgning på de nye aftalte tiltag tog kontakt til en lejer i ejendommen. Lejeren har til kommunen oplyst, at det indtil videre går bedre med støjniveauet. Det blev aftalt, at lejeren skulle kontakte kommunen, hvis der igen opstod støjgener. Kommunen har oplyst, at den pr. 6. juli 2009, ikke har modtaget fornyede klager over støjgener fra Fox and Hounds. Den 22. juli 2009 skrev du til statsforvaltningen, at Herning Kommune har givet urigtige oplysninger i sin redegørelse, idet der stadig forekommer støjgener fra Fox and Hounds. Statsforvaltningen fremsendte dit brev af 22. juli 2009 til kommunen. Kommunen har ved brev af 21. august 2009 fastholdt, at kommunen har overholdt den lovgivning, der regulerer sagsområdet, og udøvet en praksis som er normal sagsbehandling for sager om støjgener. Endvidere har kommunen oplyst, at den ikke var bekendt med, at der forekom støjgener på de to datoer, som er angivet i klagen af 22. juli 2009, og at kommunen på baggrund af de nye oplysninger ville kontakte dig og genoptage sagen. SIDE 3

4 Ved brev af 29. december 2009 skrev du til statsforvaltningen, at der ikke skete noget i sagen. Endvidere kom du med forskellige løsningsforslag til, hvordan Fox and Hounds kan leve op til miljøbeskyttelsesloven og Herning Kommunes forskrift om miljøkrav til restaurationer i kommunen. På baggrund af din henvendelse af 29. december 2009 anmodede statsforvaltningen Herning Kommune om en redegørelse. Herning Kommune har ved brev af 29. marts 2010 til statsforvaltningen oplyst, at Herning Kommune på baggrund af klagen har udført tilsyn hos Fox and Hounds den 12. februar Endvidere har kommunen oplyst, at der vil blive udført støjmålinger den 26. marts 2010, som kommunen nu afventer svar på. Herning Kommune har oplyst, at når sagens undersøgelsesfase er afsluttet, vil kommunen, i det tilfælde at støjgrænserne er overtrådt, indskærpe nedbringelsen af støj fra Fox and Hounds, således at støjgrænserne overholdes. Den 15. november 2010 tog statsforvaltningen kontakt til dig for at høre, om du havde nogle bemærkninger til kommunens redegørelse af 29. marts 2010, hvilket du ikke havde udover dem, som du tidligere har fremsendt til statsforvaltningen. Retsgrundlaget: 42, stk. 1 og 65, stk. 1 i lov nr. 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse lyder: 42, stk. 1. Hvis erhvervsvirksomheder, herunder private eller offentlige bygge- og anlægsarbejder, eller faste anlæg til energiproduktion, som ikke er optaget på den i 35 nævnte liste, medfører uhygiejniske forhold eller væsentlig forurening, herunder affaldsfrembringelse, kan tilsynsmyndigheden give påbud om gennemførelse af bestemte foranstaltninger. 65, stk. 1. Kommunalbestyrelse fører generelt tilsyn med, at loven og de regler, der er fastsat med hjemmel i loven overholdes. 18, stk. 1, nr. 1 i bekendtgørelse nr af 14. december 2006 om miljøregulering af visse aktiviteter. 18, stk. 1, nr. 1. For at forebygge forurening eller uhygiejniske forhold kan kommunalbestyrelsen, SIDE 4

5 eventuelt inden for nærmere angivne geografiske områder i kommunen, vedtage lokale forskrifter om 1) indretning og drift af andre virksomheder end listevirksomheder, der ikke er omfattet af andre bestemmelser udstedt med hjemmel i loven, og 2) Statsforvaltningens udtalelse: Statsforvaltningen fører tilsyn med, at kommunerne overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder, jf. styrelseslovens 48, stk. 1, hvortil blandt andet miljøbeskyttelseslovens tilsynsbestemmelse i 65 hører. Kommunalbestyrelsens generelle tilsynspligt på miljøområdet er fastlagt i miljøbeskyttelseslovens 65. Der er ikke i denne lov fastsat nærmere retningslinjer for tilsynsmyndighedens tilrettelæggelse af sit tilsynsarbejde. Dette er op til den enkelte kommunalbestyrelse selv at fastlægge. Myndigheden er således tillagt vide skønsmæssige beføjelser i forbindelse med udøvelsen af tilsynet efter miljøbeskyttelsesloven. Det må dog antages, at kommunen som tilsynsmyndighed i henhold til miljøbeskyttelsesloven har pligt til at foretage nærmere undersøgelser, hvis den modtager anmeldelser, som ikke åbenbart er grundløse, eller hvis tilsynsmyndigheden får en konkret begrundet mistanke om ulovlig adfærd. Statsforvaltningen har ikke grundlag for at antage, at Herning Kommune ikke har efterlevet sin tilsynspligt i henhold til miljøbeskyttelseslovens 65, stk. 1, til at reagere på eventuelt ulovligt miljømæssigt forhold. Statsforvaltningen har lagt vægt på, at Herning Kommune har reageret på dine klager vedrørende støjgener fra Fox and Hounds, idet kommunen flere gange har taget telefonisk kontakt til forpagteren, har foretaget tilsyn på ejendommen hvorfra Fox and Hounds drives, skriftligt indskærpet over for Fox and Hounds, at vinduer skal holdes lukket, samt at gårdarealet ikke må benyttes til støjende aktiviteter. Endvidere har statsforvaltningen lagt vægt på, at kommunen har foretaget en støjmåling på ejendommen, og at kommunen har taget kontakt til en lejer i ejendommen for at høre om der fortsat var eventuelle støjgener. Det bemærkes, at statsforvaltningen ikke kan gå ind i en vurdering af Herning Kommunes skønsmæssige konklusion vedrørende Herning Kommunes udførte tilsyn med støjgenerne fra Fox and Hounds. SIDE 5

6 Statsforvaltningen foretager sig på den baggrund ikke yderligere i sagen. Statsforvaltningen har sendt en kopi af denne skrivelse til Herning Kommune. Udtalelsen vil snarest blive offentliggjort på statsforvaltningens hjemmeside på internettet (www.statsforvaltning.dk). Med venlig hilsen Malene Kleist /Maria Christensen SIDE 6

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab «brevdato» Kolding Kommune har den 21. maj 2007 videresendt Deres brev af 15. maj 2007 vedrørende klage over behandlingen af Deres forsikringssag ved Kommuneforsikring

Læs mere

Støjulemper fra vognmandsvirksomhed på naboejendom

Støjulemper fra vognmandsvirksomhed på naboejendom 31-03- 2011 TILSYNET Støjulemper fra vognmandsvirksomhed på naboejendom Du har den 28. februar 2010 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland. Din henvendelse er siden fulgt op af en række

Læs mere

Statsforvaltningen Midtjyllands udtalelse af 29. oktober 2008

Statsforvaltningen Midtjyllands udtalelse af 29. oktober 2008 Statsforvaltningen Midtjyllands udtalelse af 29. oktober 2008 29-10- 2008 Vedr. Tilskud til efterskoleophold. A har ved brev af 23. oktober 2006, på vegne af B og C rettet henvendelse til Statsamtet Århus.

Læs mere

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C 24-04- 2009 TILSYNET Vedr. henvendelse om aktindsigt Advokatgruppen Århus har på vegne af A i brev af 19. september

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. 03-12- 2010 Statsforvaltningen har den 19. maj 2008 fra Velfærdsministeriet modtaget Stomiforeningen

Læs mere

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg.

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning 11-10- 2007 TILSYNET Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Kommune har ved mail af 17. januar 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Viborg Byråd Rødevej 3 8800 Viborg. Vedr. Viborg Kommunes j. nr. 2003/03322

Viborg Byråd Rødevej 3 8800 Viborg. Vedr. Viborg Kommunes j. nr. 2003/03322 Viborg Byråd Rødevej 3 8800 Viborg 27-10- 2008 TILSYNET Vedr. Viborg Kommunes j. nr. 2003/03322 A rettede ved brev af 3. maj 2004 henvendelse til Statsamtet Nordjylland, vedrørende anvendelsen af den af

Læs mere

Ved kopi af dette brev har Indenrigs- og Sundhedsministeriet i dag meddelt Statsforvaltningen Syddanmark sin retsopfattelse.

Ved kopi af dette brev har Indenrigs- og Sundhedsministeriet i dag meddelt Statsforvaltningen Syddanmark sin retsopfattelse. Advokat X Ved breve af 18. oktober 2007, 7. februar og 18. maj 2008 har De på vegne af Deres klient A rettet henvendelse til Velfærdsministeriet, nu Indenrigs- og Sundhedsministeriet, angående Statsforvaltningen

Læs mere

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning.

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. 2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. Resumé: Udtalt at Gribskov kommune hverken efter vandløbslovens regler eller efter kommunalfuldmagtsreglerne har hjemmel til at vedligeholde

Læs mere

Lone Mikkelsen fuldmægtig

Lone Mikkelsen fuldmægtig X 06-07- 2010 Henvendelse vedrørende håndtering af skimmelsvampeangreb X har ved brev af 14. juli 2009 på vegne Y rettet henvendelse til statsforvaltningen som tilsynsmyndighed vedrørende lovligheden af

Læs mere

Attestation af elever og udbetaling af statsligt tilskud til en friskole i kommunen

Attestation af elever og udbetaling af statsligt tilskud til en friskole i kommunen X Kommune Sagsnr. 2012-00325 Doknr. 212679 Dato 13-03-2014 Attestation af elever og udbetaling af statsligt tilskud til en friskole i kommunen X Kommune har ved brev af 20. august 2012 med bilag henvendt

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X 03-05- 2010 X har ved brev af 24. september 2009 anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til lovligheden af den kommunale myndighed i Ys afslag på aktindsigt i sag om bortvisning af

Læs mere

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet.

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. 2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. Resumé: Udtalt, at et byrådsmedlem var berettiget til at fremsætte og få behandlet ændringsforslag ved 2. behandlingen af budgettet.

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 21. januar 2010 til Aabenraa Kommune. Sagsid.: 09/41712 Tømning af hustanke.

Statsforvaltningens brev af 21. januar 2010 til Aabenraa Kommune. Sagsid.: 09/41712 Tømning af hustanke. Statsforvaltningens brev af 21. januar 2010 til Aabenraa Kommune Sagsid.: 09/41712 Tømning af hustanke. 21-01- 2010 Denne sag drejer sig om Aabenraa Kommunes administration af kommunens Regulativ for kontrol

Læs mere

Skanderborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Adelgade 44 8660 Skanderborg. Fribilletter til Skanderborg Festival

Skanderborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Adelgade 44 8660 Skanderborg. Fribilletter til Skanderborg Festival Skanderborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Adelgade 44 8660 Skanderborg 02-11- 2010 TILSYNET Fribilletter til Skanderborg Festival Skanderborg Kommune er af en borger og i pressen blevet mødt med en påstand

Læs mere

Henvendelse vedrørende håndhævelse af lokalplanens bestemmelse om helårsbeboelse

Henvendelse vedrørende håndhævelse af lokalplanens bestemmelse om helårsbeboelse X 09-07- 2010 Henvendelse vedrørende håndhævelse af lokalplanens bestemmelse om helårsbeboelse STATSFORVALTNINGEN NORDJYLLAND Du har ved mail af 17. september 2009 anmodet Statsforvaltningen Nordjylland

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 22. februar 2010 til et advokatfirma:

Statsforvaltningens skrivelse af 22. februar 2010 til et advokatfirma: Statsforvaltningens skrivelse af 22. februar 2010 til et advokatfirma: 22-02- 2010 Du har den 27. juni 2005 som advokat for (X) rettet henvendelse til det tidligere Statsamtet Sønderjylland, nu Statsforvaltningen

Læs mere

X Byråd. Køberet for Y.

X Byråd. Køberet for Y. X Byråd Køberet for Y. 16. december 2008 Statsforvaltningen besluttede i forbindelse med behandling af en anden sag, at foretage en nærmere undersøgelse af X Kommunes ydelse af en køberet over ejendommen

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at kommunen kan udbetale erstatning til en borger. Statsforvaltningen finder endvidere

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger:

Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger: Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger: De har ved mail af 29. marts 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Sønderjylland, nu Statsforvaltningen Syddanmark 13-07- 2007 Sagen vedrører

Læs mere

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt.

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. 2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. Resumé: Udtalt, at Halsnæs Kommune ikke har handlet i strid med offentlighedslovens regler om aktindsigt ved at give afslag på aktindsigt i forvaltningens redegørelse

Læs mere

X Kommune Byrådet. Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service

X Kommune Byrådet. Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service X Kommune Byrådet 18. december 2009 Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service 114. Sundheds-, ældre- og handicapudvalget i X Kommune

Læs mere

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup 1 7-12- 2010 TILSYNET Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommune har ved brev af 30. august 2010 anmodet statsforvaltningen om

Læs mere

Rødovre Kommune afslag på ansøgning om fritagelse for vandafgifter. Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en gruppe borgere.

Rødovre Kommune afslag på ansøgning om fritagelse for vandafgifter. Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en gruppe borgere. Rødovre Kommune afslag på ansøgning om fritagelse for vandafgifter Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en gruppe borgere. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Rødovre Kommunes praksis om,

Læs mere

2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven.

2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven. 2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven. Resumé: Statsforvaltningen finder, at Københavns Kommune har været berettiget til at pålægge en

Læs mere

Statsforvaltningen brev af 1. juli 2008 til en journalist.

Statsforvaltningen brev af 1. juli 2008 til en journalist. Statsforvaltningen brev af 1. juli 2008 til en journalist. 01-07- 2008 De har i brev af 17. marts 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Sønderjylland, nu Statsforvaltningen Syddanmark, vedrørende Fyns

Læs mere

Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder. Vedr. salg af grunde efter udbud

Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder. Vedr. salg af grunde efter udbud Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder 22-12- 2009 TILSYNET Vedr. salg af grunde efter udbud Advodan Tønder rettede ved brev af 7. september 2007, på vegne af A, henvendelse til Statsforvaltningen Syddanmark.

Læs mere