5 cases til inspiration - fra arbejdet med forandringsteori, resultatbaseret styring og evaluering i Jobcenter Struer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "5 cases til inspiration - fra arbejdet med forandringsteori, resultatbaseret styring og evaluering i Jobcenter Struer"

Transkript

1 cases til Inspiration Januar cases til inspiration - fra arbejdet med forandringsteori, resultatbaseret styring og evaluering i Jobcenter Struer Beskæftigelsesregion Midtjylland

2 Udgiver: Udarbejdet af: Grafisk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg Center for Udvikling, Kompetence & Viden Chefkonsulent, Jakob Paaske, Marselisborg Center for Udvikling, Kompetence & Viden Marselisborg Media/Grafisk designer Henriette Dissing Marselisborg Media 1. udgave Januar Marselisborg Center for Udvikling, Kompetence & Viden Marselisborg er en privat viden- og konsulentvirksomhed, der siden 2002 har arbejdet på at udvikle rammerne for indsatsen i den offentlige sektor. Marselisborg er specialiseret i at udføre forandrings- og udviklingsopgaver for staten, kommunerne og hos private virksomheder. Marselisborg er det førende praksisvidencenter indenfor beskæftigelsesområdet, og udvikler beskæftigelsesindsatsen på et strategisk, operationelt og driftsmæssigt niveau i samarbejde med Arbejdsmarkedsstyrelsen, beskæftigelsesregionerne, jobcentrene og deres samarbejdspartnere. Sideløbende løser vi udviklingsopgaver på børne-ungeområdet, det sociale område, sundhedsområdet og ældreområdet. Derved sikrer vi, at vores a nbefalinger og modeller kan implementeres i en tværgående og tværfaglig kontekst. Marselisborgs løsninger bygger på erfaring og viden, der er udviklet og afprøvet i tæt samarbejde med vores kunder. Samtidig udvikler vi nye metoder i Marselisborgs egne udviklingslaboratorier, hvor vi omsætter viden til implementerbare produkter. Besøg os på

3 Indhold Baggrund 5 Case 1 Udvikling af konkrete redskaber, tilbud og metoder 6-7 Tilrettelæggelse af moduler og ugeskemaer Case 2 Udvikling af evalueringssystematikker 8-9 Hvordan sikrer vi, at der fastholdes fokus på evaluering, opsætning af mål og indikatorer i hele processen? Hvordan skabes en fornuftig balance mellem behovet for viden og ressourceforbruget ved indsamling af viden? Case 3 Anvendelse af progressionssystem Konkrete redskaber til progressionsstyring og måling Case 4 Læringsmøder og en fleksibel indsats Mulighed for løbende justeringer og tilpasninger Case 5 Ansvarsfordeling og tillid i praksis Arbejdet med ejerskab kræver at der opbygges et tillidsforhold mellem medarbejder og leder 5 cases til Inspiration_Forandringsteori, resultatbaseret styring og evaluering 3

4 Har du spørgsmål til cases til inspiration, kan du rette henvendelse til: Tina Kjærgaard Mogensen Beskæftigelsesregion Midtjylland på: / Jakob Paaske Marselisborg Center for Udvikling, Kompetence & Viden på: / Forandringsteori, resultatbaseret styring og evaluering_5 cases til Inspiration

5 Baggrund De fem cases, som dette produkt indeholder, er eksempler fra konkret arbejde med udviklingen og gennemførelsen af nye indsatser i arbejdet med udsatte målgrupper. De fem cases er udviklet på baggrund af en forandringsteoretisk proces gennemført i Jobcenter Struer. Forandringsteori og resultatbaseret styring er ofte mere end blot en enkeltstående aktivitet. Det er en bestemt måde at tænke organisation og dagligt arbejde på. Den forandringsteoretiske proces i Struer blev påbegyndt med udgangspunkt i, at jobcentret igennem længere tid havde været udfordret på arbejdet med unge borgere i matchgruppe 2 der var brug for nye tilbud og arbejdsgange. Folderen er bygget op om fem cases, som giver et billede af konkrete løsningsmuligheder på daglige udfordringer. I hver case har vi beskrevet, hvilken udfordring Jobcenter Struer stod overfor og derefter hvilke praktiske løsninger, der blev udviklet. Dette produkt henvender sig primært til ledelsesniveauet, men øvrige interesserede medarbejdere kan ligeledes finde inspiration til det forandringsteoretiske arbejde. Initiativet til 5 cases til inspiration kommer fra Beskæftigelsesregion Midtjylland, og folderen er udarbejdet af Marselisborg Center for Udvikling, Kompetence & Viden (Marselisborg) i samarbejde med beskæftigelsesregionen. Venlig hilsen Beskæftigelsesregion Midtjylland 5 cases til Inspiration_Forandringsteori, resultatbaseret styring og evaluering 5

6 Moduler og arbejdsredskaber Fagskema Sidst redigeret d. Klik her for at angive en dato. Navn på modul Formål Klik her for at angive tekst. Beskrivelse Klik her for at angive tekst. Materiale Klik her for at angive tekst. Evalueringsnoter Klik her for at angive tekst. Denne skabelon blev anvendt på samtlige moduler, der indgik i forløbet. Ved at konkretisere målene og indholdet af de enkelte moduler, blev det nemmere at sikre sammenhæng mellem resultater og daglig praksis. 6 Forandringsteori, resultatbaseret styring og evaluering_5 cases til Inspiration

7 Udvikling af konkrete redskaber og moduler Case 1 Tematik: Mange forandringsteoriprojekter strander ved implementeringen; for hvordan er det lige at aktivitetsbeskrivelserne bliver omsat til daglig praksis? Ofte er der behov for specifikke og konkrete redskaber, som kan støtte medarbejderne i at arbejde på bestemte måder. Der er med andre ord brug for udvikling af redskaber på et operationelt niveau. Udfordring I Jobcenter Struer blev resultatet af fire workshops en enighed om hvilke delmål man ønskede at et forløb skulle kunne indfri. Der var også i store træk enighed om, i hvilke aktiviteter der skulle til, hvis forventningerne til målene skulle indfries. Udfordringen bestod imidlertid i at omsætte denne viden til praktiske arbejdsgange, redskaber og metoder. Arbejdet med at udvikle et forløb med udgangspunkt i de fire workshops virkede en smule uoverskueligt både i forhold til indhold og struktur. Metode / redskaber Som et led i at sikre en smidigere overgang fra workshops til det daglige arbejde besluttede Jobcentret, i samarbejde med Marselisborg, at arbejde ud fra enkle og konkrete udviklingsredskaber: Indsatsmodeller Ugeskemaer Fagskemaer Mens indsatsmodellerne og ugeskemaerne medvirker til at give et overblik, hjælper fagskemaerne med at fastholde fokus på de opstillede resultater fra forandringsteoriarbejdet. Som det fremgår af venstre side, er fagskemaet bygget op om nogle af forandringsteoriens elementer: Beskrivelse af formål, modulbeskrivelse, materialebehov og evaluering. Gevinst / resultat Ved at tage udgangspunkt i konkrete redskaber oplevede Jobcenter Struer, at udviklingsarbejdet skete systematisk med fokus på mål og resultater. De enkelte medarbejdere, der arbejdede med fagskemaer, oplevede at resultattænkningen blev gjort praktisk. Samtidig betød fagskemaerne, at gennemførelsen af forløb og moduler blev mindre personafhængig, da medarbejderne forholdsvist nemt kunne sætte sig ind i et nyt tema. Derudover betød udviklingen af materialet en øget forståelse af indsatsen mellem sagsbehandler og kommunal aktør. Sagsbehandlerne fik et bedre indblik i arbejdet, og blev mere trygge ved at sende borgeren til forløbet. Endelig oplevede medarbejderne en øget refleksion over eget arbejde. Med fagskemaerne, der præcist beskrev, hvad de enkelte moduler skulle være med til at indfri, begyndte medarbejderne automatisk at stille spørgsmålstegn ved egen praksis nåede vi målet, er det den rigtige metode, hvad skal vi ændre til næste gang? 5 cases til Inspiration_Forandringsteori, resultatbaseret styring og evaluering 7

8 Skemaet er et eksempel på hvordan Jobcenter Struer skabte overblik over sammenhængen mellem målgruppens udfordringer, hvilke aktiviteter, der skulle iværksættes og hvilke målsætninger, der skulle indfries. Dette blev koblet med specifikation af hvilke datakilder, der anvendes i evalueringen. Tre målgrupper Aktiviteter/Moduler Indikatorer Målsætninger Effekt Psykisk sårbare Misbrugere Socialt udsatte Sporadisk erfaring med arbejdsmarkedet Stor forskel i grad af psykisk problematik Stor spredning i uddannelsesbaggrund Bruger ofte den psykiske problematik som årsag til manglende uddannelse og beskæftigelse Har ofte oplevet mange nederlag i skoletiden Har brug for særlige hensyn og rammer i virksomhedspraktikken Har et misbrug oftest weekendmisbrug Har i mange tilfælde en psykisk problematik som overbygning på misbruget Har meget dårlige erfaringer med arbejdsmarkedet Fralægger sig ansvar for egen situation Har et negativt påvirkende netværk Kommer ofte fra en socialt belastet familie Har ofte haft korterevarende ufaglærte ansættelser De enlige mødre i målgruppen bruger ofte barnet som undskyldning for den manglende uddannelse eller beskæftigelse Har brug for støtte i såvel tilbud som ansættelsesforløb Arbejdsmarkedskendskab Har indsigt i betydningen af arbejdsmarkedskrav og egen indsats Arbejdspladskultur Har udfyldt skemaer (A&B) Kan se sig selv på arbejds markedet Ansøgninger Har selvstændigt skrevet 5 ansøgninger CV Har et brutto CV Har udviklet tilpassede CV er til ansøgninger Stillingsopslag Er selvstændigt i stand til at finde relevante jobopslag Struktur på hverdagen Har stabilt fremmøde Har overskud til at fokusere på uddannelse og jobsøgning Økonomi Kan administrere egen økonomi Er bevidst om økonomiske muligheder ved uddannelse Personlig præsentation Er i stand til at præsentere sig til samtalen Har forbedret sine præsentationskompetencer Studieorientering Har fået indsigt i mulighederne for uddannelse Kender kravene til uddannelse Individuelle samtaler Har erkendt evt. misbrug Er motiveret for beskæftigelse Har fået øget tro på egne evner og muligheder Øget selvstændighed Forbedret mødestabilitet Tillid og tryghed til processen Styrket motivation for selvforsørgelse Evne at håndtere modgang Forbedrede sociale kompetencer i forhold til arbejdsmarkedet Erkendelse af misbrug Tage ansvar for eget liv Motiveret for forandring Udarbejdelse af CV Overblik over økonomien Styrket netværk Evne at håndtere modgang Styrke det sociale netværk Udarbejdelse af CV Ejerskab over forløb Tillid til processen Stabilt fremmøde Styrkelse af arbejdsidentitet Evne at håndtere modgang Færre unge borgere på kontanthjælp Kortere varighed for unge borgere på kontanthjælp Færre borgere i matchkategori 2 Har brug for succesoplevelser Tæt opfølgning er afgørende Selvstændigt arbejde Baggrundsregistrering InfoPath Resultat- og progressionsmåling InfoPath Udfaldsmåling InfoPath & Jobindsats 8 Forandringsteori, resultatbaseret styring og evaluering_5 cases til Inspiration

9 Udvikling af evalueringssystematikker Case 2 Tematik: Forandringsteori og resultatbaseret styring er tæt forbundet med evaluering og måling. Hvis vi skal være i stand til at udvikle, justere og gennemføre vores indsatser på baggrund af viden og erfaringer, er det nødvendigt med redskaber, der systematisk indsamler viden og erfaring. Udfordring Mange vil opleve, at hvis registreringer bliver for besværlige eller krævende, så mindskes datadisciplinen, og såvel opfølgning som evaluering mister sin styrke og validitet. De fleste sagsbehandlere, projektmedarbejdere og virksomhedskonsulenter har en travl hverdag med mange registreringer. Derfor bør den daglige praksis i videst muligt omfang tænkes ind i forhold til registreringerne. Samtidig har det stor betydning, at der bliver målt på de rigtige parametre. Det betyder, at der i udviklingsprocessen skal inddrages flere forskellige personer med forskellige kompetencer, dels for at sikre at der bliver målt på det, der har betydning for indsatsen, og dels for at sikre systematik og validitet i målingerne. Metode/redskaber I Struer udarbejdede medarbejderne indikatorerne på baggrund af en forandringsteoretisk proces. Progressionsindikatorerne blev udarbejdet med udgangspunkt i de moduler, som ungeforløbet består af. På den led blev der skabt direkte sammenhæng mellem de aktiviteter, der gennemføres i forløbet, og de registreringer, der skal være med til at styre justeringerne af forløbet. Gevinst/resultat Oversigten og inddragelsen af medarbejderne i arbejdet synliggør, hvor for der skal registreres, samtidig betyder det, at medarbejderne kvalificerer de indikatorer, der måles på. Dermed får medarbejderne et stort ejerskab over registreringerne. Det administrative personale fik ansvaret for at opstille et målesystem, som kunne anvendes til at registrere på indikatorerne. Erfaringerne fra Struer viser, at udviklingen af indikatorerne og opsætningen af målesystem med fordel kan udarbejdes sideløbende. Det giver medarbejderne mulighed for at få indflydelse på opsætningen af systemet, og giver det administrative personale et godt indblik i hvordan medarbejderne arbejder med borgeren. Det er ofte meget anvendeligt at illustrere sammenhængen mellem målgruppe, aktiviteter, progressionsmålinger og effekt i et samlet billede. 5 cases til Inspiration_Forandringsteori, resultatbaseret styring og evaluering 9

10 Struer Billedet er et screendump fra registreringssystemet, der er blevet sat op i Jobcenter Struer. Løsningen er lavet i Infopath, som er en del af officepakkens programmer. Der er på den led tale om et brugervenligt og omkostningslet evalueringssetup. 10 Forandringsteori, resultatbaseret styring og evaluering_5 cases til Inspiration

11 Anvendelse af progressionssystem Case 3 Tematik: Forandringsteori og resultatbaseret styring er tæt forbundet med evaluering og måling. Hvis vi skal være i stand til at udvikle, justere og gennemføre vores indsatser på baggrund af viden og erfaringer, er det nødvendigt med redskaber, der systematisk indsamler viden og erfaring. Udfordring Jobcenter Struer ønskede et evalueringssetup, som de selv skulle være i stand til at håndtere. Samtidig skulle det være et setup, som ikke ville indebære en kontinuerlig økonomisk udskrivning i form af licenser og lignende. Der var med andre ord brug for et lavpraktisk redskab, som jobcentret selv skulle være i stand til at håndtere. Samtidig skulle det være et redskab, som kunne driftes indenfor de normalt anvendelige computerprogrammer. Metode/redskaber I dialog med Marselisborg blev det besluttet at udarbejde et registreringssystem med udgangspunkt i programmer fra Microsoft Office. Til dataindsamlingen anvendes programmet InfoPath, mens databasen bygges i Access. Øvrig dataanalyse gennemføres i SPSS eller Excel. Der er således tale om et næsten omkostningsfrit system, som samtidig kan driftes og anvendes af jobcentrets medarbejdere. Dataindsamlingen sættes op som et almindeligt spørgeskema, hvor medarbejderen kan indtaste baggrundsoplysninger og løbende registrere effekt og progression. Gevinst/resultat Ved at etablere et registreringssystem fik Jobcenter Struer mulighed for at operationalisere resultatbaseret styring i et simpelt redskab, som jobcentret selv er i stand til at styre. Setuppet har betydet, at Jobcenter Struer er i stand til løbende at justere på baggrund af registreringer foretaget af medarbejdere. Medarbejderne er på den led med til kontinuerligt at justere indholdet og formen på registreringerne. Der er dermed mere tale om et læringsinstrument, end et direkte evalueringsinstrument. 5 cases til Inspiration_Forandringsteori, resultatbaseret styring og evaluering 11

12 Når I tænker tilbage på de redskaber/metoder, som I har anvendt i den forløbne uge, kan I så fremhæve 1-2, der har virket godt/mindre godt? (Ny) Praksis Hvordan vil I konkret anvende de nye erfaringer, som I har gjort jer, i jeres videre arbejde? (Hvad vil I gøre ander ledes/ mere af?) Ønsket forandring Metodisk refleksion Viden Hvorfor virkede redskabet/metoden godt/dårligt? Læring I hvilke sammenhænge mener I at redskabet/metoden har sin største styrke? (Hvor/hvornår/persontyper/ aldersgrupper etc.) Arbejdet med læringscirklen kræver, at der bliver afsat nok tid til at udforske viden og læring; ofte springer vi for hurtigt direkte til den ønskede forandring. Anvendelsen af læringscirklen kan bruges til at anvende de konkrete erfaringer fra praksis som fundament til forandringer. 12 Forandringsteori, resultatbaseret styring og evaluering_5 cases til Inspiration

13 Læringsmøder og en fleksibel indsats Case 4 Tematik: Arbejdet med unge borgere i matchkategori 2 kræver en differentieret indsats, hvor forløbene skal være i stand til at håndtere flere forskellige typer udfordringer. Det betyder, at når jobcentrene skal tilrettelægge indsatser til målgruppen, vil der ofte være behov for fleksible indsatser, der kan tilgodese flere forskellige borgertyper. Udfordring Unge ledige i matchgruppe 2 er en sammensat gruppe. Der er derfor en række forskellige barrierer og udfordringer, og de er derfor vurderet som værende indsatsparate. Diversiteten i barriererne og udfordringerne betyder, at der er behov for flere forskellige typer indsatser. Et behov, der kan være svært at honorere i et lille jobcenter, hvor der ikke altid er nok borgere til løbende at samle hold til specialistforløb. Metode/redskaber I Jobcenter Struer var intentionen, at kommunens kompetencecenter skulle kunne håndtere alle typer af barrierer og udfordringer på et samlet forløb. I afprøvningsfasen blev det tydeligt, at der var for stor spredning i målgruppens problemstillinger, og der var stadig brug for særligt tilrettelagte forløb til specifikke målgrupper. Med udgangspunkt i kvartalsvise læringsmøder, kunne sagsbehandlere og medarbejdere i Struers projektenhed i fællesskab identificere, hvor der var særlige behov for indsatser. På baggrund af de redskaber, fagskemaer og indsatsplaner, der var blevet udviklet, kunne projektenheden relativt hurtigt sammensætte nye forløb. Læringsmøderne er bygget op om en læringscirkel, som sikrer, at møderne tager et systematisk og konstruktivt afsæt. Se side 2 for eksempel på læringscirkel. Gevinst/resultat Den øgede fleksibilitet betyder, at Jobcenter Struer løbende kan udvikle og tilpasse deres ungeforløb til de udfordringer, som de møder i den daglige praksis. Samtidig betyder det, at sagsbehandlerne og medarbejderne i projektenhed får et større kendskab til hinandens arbejde, udfordringer og behov. Det væsentlige i den sammenhæng er dermed todelt: En stor redskabskasse, som gør, at medarbejderne forholdsvist hurtigt og enkelt kan sammensætte nye forløb til andre målgrupper Læringsmøder, hvor der systematisk bliver samlet op på erfaringer fra eksisterende forløb og fælles drøftelser af kommende behov for indsatser 5 cases til Inspiration_Forandringsteori, resultatbaseret styring og evaluering 13

14 Ugeskemaet er et eksempel fra forløbet i Struer. Som det fremgår, er der hver dag afsat tid til at reflektere og evaluere dagens indhold Uge Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Formiddag Arbejdsmarkedskendskab Arbejdspladskultur I Arbejdspladskultur II Stillingsopslag Ansøgninger I Eftermiddag Individuelle samtaler Individuelle samtaler Individuelle samtaler Hjemmeopgave Teamrefleksion og justering Teamrefleksion og justering Teamrefleksion og justering Teamrefleksion og justering 14 Forandringsteori, resultatbaseret styring og evaluering_5 cases til Inspiration

15 Ansvarsfordeling og tillid i praksis Case 5 Tematik: Når medarbejdere tager ejerskab over såvel gennemførelsen som den fortsatte udvikling af indsatsen med borgeren, har det som regel positiv betydning for kvaliteten af det gennemførte arbejde. Arbejdet med ejerskab kræver, at der opbygges et tillidsforhold mellem medarbejder og leder og en klar ansvarsfordeling. Udfordring At give medarbejderne ansvaret for den kontinuerlige udvikling af et forløb er ikke blot gjort ved at tildele ansvaret. Der skal samtidig gives rum til, at medarbejderne reelt har mulighed for at udvikle, tilpasse og justere indholdet af forløbet. Samtidig kræver det, at der vises tillid fra såvel ledelsen som medarbejderne. Ledelsen skal have tillid til, at medarbejderne udvikler de rette tiltag, der hjælper borgeren mod uddannelse og beskæftigelse, og medarbejderne skal have tillid til, at ledelsen bakker dem op i deres faglige valg. Metode/redskaber Jobcenter Struer har arbejdet med at skabe rammer, hvor medarbejderne løbende har mulighed for at reflektere over egen praksis. Ligesom det forventes, at medarbejderne udvikler nye moduler, hvis de finder frem til, at der er nye behov, som eksisterende moduler ikke kan varetage. Derfor er der hver eftermiddag afsat tid til at evaluere dagens program. Denne tid anvendes til at finde frem til: Om det er det rette mål Om det er det rette indhold Om det er den rigtige tilgang Fra ledelsens side har det således handlet om at sætte rammerne for refleksion, så medarbejderne selv får ejerskab over den fortsatte udvikling. Gevinst/resultat Den daglige refleksion og evaluering af dagens arbejde sikrer, at der løbende samles op på hvilke elementer, der virker godt, og hvornår forløbet møder udfordringer. Samtidig betyder det, at medarbejderne oplever, at de selv har direkte indflydelse på hvordan forløbet også fremadrettet skal sammensættes for at skabe de bedste resultater. Det har med andre ord betydet et stort ejerskab over såvel implementering som udvikling af forløbsmoduler. 5 cases til Inspiration_Forandringsteori, resultatbaseret styring og evaluering 15

16 Marselisborg Center for Udvikling, Kompetence & Viden P.P. Ørums Gade 11, bygn. 1A 8000 Aarhus C cases til Inspiration De fem cases, som dette produkt indeholder, er eksempler fra konkret arbejde med udviklingen og gennemførelsen af nye indsatser i arbejdet med udsatte målgrupper. De fem cases er udviklet på baggrund af en forandringsteoretisk proces gennemført i Jobcenter Struer. Forandringsteori og resultatbaseret styring er ofte mere end blot en enkeltstående aktivitet. Det er en bestemt måde at tænke organisation og dagligt arbejde på.

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

Undersøgelse af unge med risiko for langtidsledighed

Undersøgelse af unge med risiko for langtidsledighed Ungeanalyse Marts 2013 Undersøgelse af unge med risiko for langtidsledighed Hedensted Beskæftigelsesregion Midtjylland Udgiver: Udarbejdet af: Grafisk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere En effektiv beskæftigelsesindsats for udsatte borgere New Insight A/S 1. udgave, 1. oplag 2013 Pjecen er udarbejdet af New Insight A/S Design: Kommuneforlaget A/S Fotos: Colourbox Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

Hvad virker i indsatsen for ledige unge under 30 år? Anbefalinger til indsatsen

Hvad virker i indsatsen for ledige unge under 30 år? Anbefalinger til indsatsen Juli 2011 Hvad virker i indsatsen for ledige unge under 30 år? Anbefalinger til indsatsen Beskæftigelsesregionerne Hovedstaden & Sjælland, Nordjylland, Midtjylland og Syddanmark Hvad virker i indsatsen

Læs mere

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering 213 Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Evaluering Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. SAMMENFATNING AF EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 6 2.1. STATUS PÅ

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM

SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM - OM RESULTATBASERET STYRING I JOBCENTRE > AUGUST 2011 BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK 2 DET ER RELATIVT ENKELT AT MÅLE PÅ DE ARBEJDSMARKEDSPARATE HVOR HURTIGT DE KOMMER I JOB,

Læs mere

HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG

HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG Læring fra udviklingsprojekter om BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND Design og layout: Wanek & Myrner December

Læs mere

Evaluering Projekt Uddannelse til job job til uddannelse(ujju)2013-2014

Evaluering Projekt Uddannelse til job job til uddannelse(ujju)2013-2014 Evaluering Projekt Uddannelse til job job til uddannelse(ujju)2013-2014 ungepraksis organisationspraksis samarbejdspraksis Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume og anbefalinger... 4 Beskrivelse af

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

LÆRINGSKATALOG. Hvordan understøttes uddannelsespålæg. Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse

LÆRINGSKATALOG. Hvordan understøttes uddannelsespålæg. Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse Oktober 2013 LÆRINGSKATALOG Hvordan understøttes uddannelsespålæg Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse PROJEKTRESULTATERNE - KORT FORTALT Vejen til at

Læs mere

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Vidensgrundlag September 2012 Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Udgiver: Udarbejdet af: Grafisk kommunikation & design: Forlag: Tryk:

Læs mere

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Notat Dato Maj EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, SAMARBEJDSKOM- MUNER TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASELINE,

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

NY BESKÆFTIGELSES- POLITIK PÅ VEJ

NY BESKÆFTIGELSES- POLITIK PÅ VEJ NYHEDSBREV NR. 10 NOVEMBER 2011 Marselisborg survey om ny beskæftigelsespolitik: Jobcentrene ønsker resultatstyring, og regeringen ønsker et nyt finansieringssystem: NY BESKÆFTIGELSES- POLITIK PÅ VEJ 8

Læs mere

Elevernes stemme i inklusion

Elevernes stemme i inklusion ELEVEVALUERING JUNI 2013 Elevernes stemme i inklusion Elevevaluering projekt Alle børn har lyst til at lære Udgiver: Udarbejdet af: Grafi sk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg Center for

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE INDSATS TIL SVÆRT OVERVÆGTIGE BØRN OG UNGE EVALUERING AF BØRNEVÆGTSCENTRET

KØBENHAVNS KOMMUNE INDSATS TIL SVÆRT OVERVÆGTIGE BØRN OG UNGE EVALUERING AF BØRNEVÆGTSCENTRET KØBENHAVNS KOMMUNE INDSATS TIL SVÆRT OVERVÆGTIGE BØRN OG UNGE EVALUERING AF BØRNEVÆGTSCENTRET KØBENHAVNS KOMMUNE INDSATS TIL SVÆRT OVERVÆGTIGE BØRN OG UNGE EVALUERING AF BØRNEVÆGTSCENTRET Udarbejdet for

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING GØR EN GØR FORSKEL EN FORSKEL MED DIT MED PROJEKT DIT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD PROJEKT STYRING 3 FORORD 4 INDLEDNING 6 DEL 1: KØBENHAVN KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK 8 DEL 2: FORANDRINGSTEORI TRIN FOR TRIN

Læs mere

Projekt Samfund og sprog som rehabilitering. Slutevaluering

Projekt Samfund og sprog som rehabilitering. Slutevaluering Projekt Samfund og sprog som rehabilitering Slutevaluering Samfund og sprog som rehabilitering Slutevaluering Rapporten er udarbejdet af: Region Midtjylland Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Inspirationskatalog Redaktion: David Graff og Carsten Kjærgaard Fotos: Chili Foto Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

Guide til god projektstyring

Guide til god projektstyring Guide til god projektstyring Indhold 1 Introduktion... 3 1.1 Formål med guiden... 3 1.2 Hvad kendetegner et projekt?... 3 2 Projektorganisering... 6 2.1 Projektejer... 6 2.1.1 Kommissorium... 7 2.2 Styregruppe...

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Statens Kompe Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Læringsmiljø i staten hvad, hvorfor og hvordan? ISBN-nr: 87-991479-0-4 Tekst: Statens Center

Læs mere

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING Til Socialministeriet Dato September 2011 RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDSRÅDGIVNING INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Om evalueringen 1 1.2 Puljen

Læs mere

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene Investér før det sker sådan sætter vi handling bag ordene Socialpolitisk udspil maj 2013 Indhold Forord...3 Investér før det sker det vi vil, og det vi skal!...5 Læsevejledning...7 Investeringer kræver

Læs mere