5 cases til inspiration - fra arbejdet med forandringsteori, resultatbaseret styring og evaluering i Jobcenter Struer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "5 cases til inspiration - fra arbejdet med forandringsteori, resultatbaseret styring og evaluering i Jobcenter Struer"

Transkript

1 cases til Inspiration Januar cases til inspiration - fra arbejdet med forandringsteori, resultatbaseret styring og evaluering i Jobcenter Struer Beskæftigelsesregion Midtjylland

2 Udgiver: Udarbejdet af: Grafisk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg Center for Udvikling, Kompetence & Viden Chefkonsulent, Jakob Paaske, Marselisborg Center for Udvikling, Kompetence & Viden Marselisborg Media/Grafisk designer Henriette Dissing Marselisborg Media 1. udgave Januar Marselisborg Center for Udvikling, Kompetence & Viden Marselisborg er en privat viden- og konsulentvirksomhed, der siden 2002 har arbejdet på at udvikle rammerne for indsatsen i den offentlige sektor. Marselisborg er specialiseret i at udføre forandrings- og udviklingsopgaver for staten, kommunerne og hos private virksomheder. Marselisborg er det førende praksisvidencenter indenfor beskæftigelsesområdet, og udvikler beskæftigelsesindsatsen på et strategisk, operationelt og driftsmæssigt niveau i samarbejde med Arbejdsmarkedsstyrelsen, beskæftigelsesregionerne, jobcentrene og deres samarbejdspartnere. Sideløbende løser vi udviklingsopgaver på børne-ungeområdet, det sociale område, sundhedsområdet og ældreområdet. Derved sikrer vi, at vores a nbefalinger og modeller kan implementeres i en tværgående og tværfaglig kontekst. Marselisborgs løsninger bygger på erfaring og viden, der er udviklet og afprøvet i tæt samarbejde med vores kunder. Samtidig udvikler vi nye metoder i Marselisborgs egne udviklingslaboratorier, hvor vi omsætter viden til implementerbare produkter. Besøg os på

3 Indhold Baggrund 5 Case 1 Udvikling af konkrete redskaber, tilbud og metoder 6-7 Tilrettelæggelse af moduler og ugeskemaer Case 2 Udvikling af evalueringssystematikker 8-9 Hvordan sikrer vi, at der fastholdes fokus på evaluering, opsætning af mål og indikatorer i hele processen? Hvordan skabes en fornuftig balance mellem behovet for viden og ressourceforbruget ved indsamling af viden? Case 3 Anvendelse af progressionssystem Konkrete redskaber til progressionsstyring og måling Case 4 Læringsmøder og en fleksibel indsats Mulighed for løbende justeringer og tilpasninger Case 5 Ansvarsfordeling og tillid i praksis Arbejdet med ejerskab kræver at der opbygges et tillidsforhold mellem medarbejder og leder 5 cases til Inspiration_Forandringsteori, resultatbaseret styring og evaluering 3

4 Har du spørgsmål til cases til inspiration, kan du rette henvendelse til: Tina Kjærgaard Mogensen Beskæftigelsesregion Midtjylland på: / Jakob Paaske Marselisborg Center for Udvikling, Kompetence & Viden på: / Forandringsteori, resultatbaseret styring og evaluering_5 cases til Inspiration

5 Baggrund De fem cases, som dette produkt indeholder, er eksempler fra konkret arbejde med udviklingen og gennemførelsen af nye indsatser i arbejdet med udsatte målgrupper. De fem cases er udviklet på baggrund af en forandringsteoretisk proces gennemført i Jobcenter Struer. Forandringsteori og resultatbaseret styring er ofte mere end blot en enkeltstående aktivitet. Det er en bestemt måde at tænke organisation og dagligt arbejde på. Den forandringsteoretiske proces i Struer blev påbegyndt med udgangspunkt i, at jobcentret igennem længere tid havde været udfordret på arbejdet med unge borgere i matchgruppe 2 der var brug for nye tilbud og arbejdsgange. Folderen er bygget op om fem cases, som giver et billede af konkrete løsningsmuligheder på daglige udfordringer. I hver case har vi beskrevet, hvilken udfordring Jobcenter Struer stod overfor og derefter hvilke praktiske løsninger, der blev udviklet. Dette produkt henvender sig primært til ledelsesniveauet, men øvrige interesserede medarbejdere kan ligeledes finde inspiration til det forandringsteoretiske arbejde. Initiativet til 5 cases til inspiration kommer fra Beskæftigelsesregion Midtjylland, og folderen er udarbejdet af Marselisborg Center for Udvikling, Kompetence & Viden (Marselisborg) i samarbejde med beskæftigelsesregionen. Venlig hilsen Beskæftigelsesregion Midtjylland 5 cases til Inspiration_Forandringsteori, resultatbaseret styring og evaluering 5

6 Moduler og arbejdsredskaber Fagskema Sidst redigeret d. Klik her for at angive en dato. Navn på modul Formål Klik her for at angive tekst. Beskrivelse Klik her for at angive tekst. Materiale Klik her for at angive tekst. Evalueringsnoter Klik her for at angive tekst. Denne skabelon blev anvendt på samtlige moduler, der indgik i forløbet. Ved at konkretisere målene og indholdet af de enkelte moduler, blev det nemmere at sikre sammenhæng mellem resultater og daglig praksis. 6 Forandringsteori, resultatbaseret styring og evaluering_5 cases til Inspiration

7 Udvikling af konkrete redskaber og moduler Case 1 Tematik: Mange forandringsteoriprojekter strander ved implementeringen; for hvordan er det lige at aktivitetsbeskrivelserne bliver omsat til daglig praksis? Ofte er der behov for specifikke og konkrete redskaber, som kan støtte medarbejderne i at arbejde på bestemte måder. Der er med andre ord brug for udvikling af redskaber på et operationelt niveau. Udfordring I Jobcenter Struer blev resultatet af fire workshops en enighed om hvilke delmål man ønskede at et forløb skulle kunne indfri. Der var også i store træk enighed om, i hvilke aktiviteter der skulle til, hvis forventningerne til målene skulle indfries. Udfordringen bestod imidlertid i at omsætte denne viden til praktiske arbejdsgange, redskaber og metoder. Arbejdet med at udvikle et forløb med udgangspunkt i de fire workshops virkede en smule uoverskueligt både i forhold til indhold og struktur. Metode / redskaber Som et led i at sikre en smidigere overgang fra workshops til det daglige arbejde besluttede Jobcentret, i samarbejde med Marselisborg, at arbejde ud fra enkle og konkrete udviklingsredskaber: Indsatsmodeller Ugeskemaer Fagskemaer Mens indsatsmodellerne og ugeskemaerne medvirker til at give et overblik, hjælper fagskemaerne med at fastholde fokus på de opstillede resultater fra forandringsteoriarbejdet. Som det fremgår af venstre side, er fagskemaet bygget op om nogle af forandringsteoriens elementer: Beskrivelse af formål, modulbeskrivelse, materialebehov og evaluering. Gevinst / resultat Ved at tage udgangspunkt i konkrete redskaber oplevede Jobcenter Struer, at udviklingsarbejdet skete systematisk med fokus på mål og resultater. De enkelte medarbejdere, der arbejdede med fagskemaer, oplevede at resultattænkningen blev gjort praktisk. Samtidig betød fagskemaerne, at gennemførelsen af forløb og moduler blev mindre personafhængig, da medarbejderne forholdsvist nemt kunne sætte sig ind i et nyt tema. Derudover betød udviklingen af materialet en øget forståelse af indsatsen mellem sagsbehandler og kommunal aktør. Sagsbehandlerne fik et bedre indblik i arbejdet, og blev mere trygge ved at sende borgeren til forløbet. Endelig oplevede medarbejderne en øget refleksion over eget arbejde. Med fagskemaerne, der præcist beskrev, hvad de enkelte moduler skulle være med til at indfri, begyndte medarbejderne automatisk at stille spørgsmålstegn ved egen praksis nåede vi målet, er det den rigtige metode, hvad skal vi ændre til næste gang? 5 cases til Inspiration_Forandringsteori, resultatbaseret styring og evaluering 7

8 Skemaet er et eksempel på hvordan Jobcenter Struer skabte overblik over sammenhængen mellem målgruppens udfordringer, hvilke aktiviteter, der skulle iværksættes og hvilke målsætninger, der skulle indfries. Dette blev koblet med specifikation af hvilke datakilder, der anvendes i evalueringen. Tre målgrupper Aktiviteter/Moduler Indikatorer Målsætninger Effekt Psykisk sårbare Misbrugere Socialt udsatte Sporadisk erfaring med arbejdsmarkedet Stor forskel i grad af psykisk problematik Stor spredning i uddannelsesbaggrund Bruger ofte den psykiske problematik som årsag til manglende uddannelse og beskæftigelse Har ofte oplevet mange nederlag i skoletiden Har brug for særlige hensyn og rammer i virksomhedspraktikken Har et misbrug oftest weekendmisbrug Har i mange tilfælde en psykisk problematik som overbygning på misbruget Har meget dårlige erfaringer med arbejdsmarkedet Fralægger sig ansvar for egen situation Har et negativt påvirkende netværk Kommer ofte fra en socialt belastet familie Har ofte haft korterevarende ufaglærte ansættelser De enlige mødre i målgruppen bruger ofte barnet som undskyldning for den manglende uddannelse eller beskæftigelse Har brug for støtte i såvel tilbud som ansættelsesforløb Arbejdsmarkedskendskab Har indsigt i betydningen af arbejdsmarkedskrav og egen indsats Arbejdspladskultur Har udfyldt skemaer (A&B) Kan se sig selv på arbejds markedet Ansøgninger Har selvstændigt skrevet 5 ansøgninger CV Har et brutto CV Har udviklet tilpassede CV er til ansøgninger Stillingsopslag Er selvstændigt i stand til at finde relevante jobopslag Struktur på hverdagen Har stabilt fremmøde Har overskud til at fokusere på uddannelse og jobsøgning Økonomi Kan administrere egen økonomi Er bevidst om økonomiske muligheder ved uddannelse Personlig præsentation Er i stand til at præsentere sig til samtalen Har forbedret sine præsentationskompetencer Studieorientering Har fået indsigt i mulighederne for uddannelse Kender kravene til uddannelse Individuelle samtaler Har erkendt evt. misbrug Er motiveret for beskæftigelse Har fået øget tro på egne evner og muligheder Øget selvstændighed Forbedret mødestabilitet Tillid og tryghed til processen Styrket motivation for selvforsørgelse Evne at håndtere modgang Forbedrede sociale kompetencer i forhold til arbejdsmarkedet Erkendelse af misbrug Tage ansvar for eget liv Motiveret for forandring Udarbejdelse af CV Overblik over økonomien Styrket netværk Evne at håndtere modgang Styrke det sociale netværk Udarbejdelse af CV Ejerskab over forløb Tillid til processen Stabilt fremmøde Styrkelse af arbejdsidentitet Evne at håndtere modgang Færre unge borgere på kontanthjælp Kortere varighed for unge borgere på kontanthjælp Færre borgere i matchkategori 2 Har brug for succesoplevelser Tæt opfølgning er afgørende Selvstændigt arbejde Baggrundsregistrering InfoPath Resultat- og progressionsmåling InfoPath Udfaldsmåling InfoPath & Jobindsats 8 Forandringsteori, resultatbaseret styring og evaluering_5 cases til Inspiration

9 Udvikling af evalueringssystematikker Case 2 Tematik: Forandringsteori og resultatbaseret styring er tæt forbundet med evaluering og måling. Hvis vi skal være i stand til at udvikle, justere og gennemføre vores indsatser på baggrund af viden og erfaringer, er det nødvendigt med redskaber, der systematisk indsamler viden og erfaring. Udfordring Mange vil opleve, at hvis registreringer bliver for besværlige eller krævende, så mindskes datadisciplinen, og såvel opfølgning som evaluering mister sin styrke og validitet. De fleste sagsbehandlere, projektmedarbejdere og virksomhedskonsulenter har en travl hverdag med mange registreringer. Derfor bør den daglige praksis i videst muligt omfang tænkes ind i forhold til registreringerne. Samtidig har det stor betydning, at der bliver målt på de rigtige parametre. Det betyder, at der i udviklingsprocessen skal inddrages flere forskellige personer med forskellige kompetencer, dels for at sikre at der bliver målt på det, der har betydning for indsatsen, og dels for at sikre systematik og validitet i målingerne. Metode/redskaber I Struer udarbejdede medarbejderne indikatorerne på baggrund af en forandringsteoretisk proces. Progressionsindikatorerne blev udarbejdet med udgangspunkt i de moduler, som ungeforløbet består af. På den led blev der skabt direkte sammenhæng mellem de aktiviteter, der gennemføres i forløbet, og de registreringer, der skal være med til at styre justeringerne af forløbet. Gevinst/resultat Oversigten og inddragelsen af medarbejderne i arbejdet synliggør, hvor for der skal registreres, samtidig betyder det, at medarbejderne kvalificerer de indikatorer, der måles på. Dermed får medarbejderne et stort ejerskab over registreringerne. Det administrative personale fik ansvaret for at opstille et målesystem, som kunne anvendes til at registrere på indikatorerne. Erfaringerne fra Struer viser, at udviklingen af indikatorerne og opsætningen af målesystem med fordel kan udarbejdes sideløbende. Det giver medarbejderne mulighed for at få indflydelse på opsætningen af systemet, og giver det administrative personale et godt indblik i hvordan medarbejderne arbejder med borgeren. Det er ofte meget anvendeligt at illustrere sammenhængen mellem målgruppe, aktiviteter, progressionsmålinger og effekt i et samlet billede. 5 cases til Inspiration_Forandringsteori, resultatbaseret styring og evaluering 9

10 Struer Billedet er et screendump fra registreringssystemet, der er blevet sat op i Jobcenter Struer. Løsningen er lavet i Infopath, som er en del af officepakkens programmer. Der er på den led tale om et brugervenligt og omkostningslet evalueringssetup. 10 Forandringsteori, resultatbaseret styring og evaluering_5 cases til Inspiration

11 Anvendelse af progressionssystem Case 3 Tematik: Forandringsteori og resultatbaseret styring er tæt forbundet med evaluering og måling. Hvis vi skal være i stand til at udvikle, justere og gennemføre vores indsatser på baggrund af viden og erfaringer, er det nødvendigt med redskaber, der systematisk indsamler viden og erfaring. Udfordring Jobcenter Struer ønskede et evalueringssetup, som de selv skulle være i stand til at håndtere. Samtidig skulle det være et setup, som ikke ville indebære en kontinuerlig økonomisk udskrivning i form af licenser og lignende. Der var med andre ord brug for et lavpraktisk redskab, som jobcentret selv skulle være i stand til at håndtere. Samtidig skulle det være et redskab, som kunne driftes indenfor de normalt anvendelige computerprogrammer. Metode/redskaber I dialog med Marselisborg blev det besluttet at udarbejde et registreringssystem med udgangspunkt i programmer fra Microsoft Office. Til dataindsamlingen anvendes programmet InfoPath, mens databasen bygges i Access. Øvrig dataanalyse gennemføres i SPSS eller Excel. Der er således tale om et næsten omkostningsfrit system, som samtidig kan driftes og anvendes af jobcentrets medarbejdere. Dataindsamlingen sættes op som et almindeligt spørgeskema, hvor medarbejderen kan indtaste baggrundsoplysninger og løbende registrere effekt og progression. Gevinst/resultat Ved at etablere et registreringssystem fik Jobcenter Struer mulighed for at operationalisere resultatbaseret styring i et simpelt redskab, som jobcentret selv er i stand til at styre. Setuppet har betydet, at Jobcenter Struer er i stand til løbende at justere på baggrund af registreringer foretaget af medarbejdere. Medarbejderne er på den led med til kontinuerligt at justere indholdet og formen på registreringerne. Der er dermed mere tale om et læringsinstrument, end et direkte evalueringsinstrument. 5 cases til Inspiration_Forandringsteori, resultatbaseret styring og evaluering 11

12 Når I tænker tilbage på de redskaber/metoder, som I har anvendt i den forløbne uge, kan I så fremhæve 1-2, der har virket godt/mindre godt? (Ny) Praksis Hvordan vil I konkret anvende de nye erfaringer, som I har gjort jer, i jeres videre arbejde? (Hvad vil I gøre ander ledes/ mere af?) Ønsket forandring Metodisk refleksion Viden Hvorfor virkede redskabet/metoden godt/dårligt? Læring I hvilke sammenhænge mener I at redskabet/metoden har sin største styrke? (Hvor/hvornår/persontyper/ aldersgrupper etc.) Arbejdet med læringscirklen kræver, at der bliver afsat nok tid til at udforske viden og læring; ofte springer vi for hurtigt direkte til den ønskede forandring. Anvendelsen af læringscirklen kan bruges til at anvende de konkrete erfaringer fra praksis som fundament til forandringer. 12 Forandringsteori, resultatbaseret styring og evaluering_5 cases til Inspiration

13 Læringsmøder og en fleksibel indsats Case 4 Tematik: Arbejdet med unge borgere i matchkategori 2 kræver en differentieret indsats, hvor forløbene skal være i stand til at håndtere flere forskellige typer udfordringer. Det betyder, at når jobcentrene skal tilrettelægge indsatser til målgruppen, vil der ofte være behov for fleksible indsatser, der kan tilgodese flere forskellige borgertyper. Udfordring Unge ledige i matchgruppe 2 er en sammensat gruppe. Der er derfor en række forskellige barrierer og udfordringer, og de er derfor vurderet som værende indsatsparate. Diversiteten i barriererne og udfordringerne betyder, at der er behov for flere forskellige typer indsatser. Et behov, der kan være svært at honorere i et lille jobcenter, hvor der ikke altid er nok borgere til løbende at samle hold til specialistforløb. Metode/redskaber I Jobcenter Struer var intentionen, at kommunens kompetencecenter skulle kunne håndtere alle typer af barrierer og udfordringer på et samlet forløb. I afprøvningsfasen blev det tydeligt, at der var for stor spredning i målgruppens problemstillinger, og der var stadig brug for særligt tilrettelagte forløb til specifikke målgrupper. Med udgangspunkt i kvartalsvise læringsmøder, kunne sagsbehandlere og medarbejdere i Struers projektenhed i fællesskab identificere, hvor der var særlige behov for indsatser. På baggrund af de redskaber, fagskemaer og indsatsplaner, der var blevet udviklet, kunne projektenheden relativt hurtigt sammensætte nye forløb. Læringsmøderne er bygget op om en læringscirkel, som sikrer, at møderne tager et systematisk og konstruktivt afsæt. Se side 2 for eksempel på læringscirkel. Gevinst/resultat Den øgede fleksibilitet betyder, at Jobcenter Struer løbende kan udvikle og tilpasse deres ungeforløb til de udfordringer, som de møder i den daglige praksis. Samtidig betyder det, at sagsbehandlerne og medarbejderne i projektenhed får et større kendskab til hinandens arbejde, udfordringer og behov. Det væsentlige i den sammenhæng er dermed todelt: En stor redskabskasse, som gør, at medarbejderne forholdsvist hurtigt og enkelt kan sammensætte nye forløb til andre målgrupper Læringsmøder, hvor der systematisk bliver samlet op på erfaringer fra eksisterende forløb og fælles drøftelser af kommende behov for indsatser 5 cases til Inspiration_Forandringsteori, resultatbaseret styring og evaluering 13

14 Ugeskemaet er et eksempel fra forløbet i Struer. Som det fremgår, er der hver dag afsat tid til at reflektere og evaluere dagens indhold Uge Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Formiddag Arbejdsmarkedskendskab Arbejdspladskultur I Arbejdspladskultur II Stillingsopslag Ansøgninger I Eftermiddag Individuelle samtaler Individuelle samtaler Individuelle samtaler Hjemmeopgave Teamrefleksion og justering Teamrefleksion og justering Teamrefleksion og justering Teamrefleksion og justering 14 Forandringsteori, resultatbaseret styring og evaluering_5 cases til Inspiration

15 Ansvarsfordeling og tillid i praksis Case 5 Tematik: Når medarbejdere tager ejerskab over såvel gennemførelsen som den fortsatte udvikling af indsatsen med borgeren, har det som regel positiv betydning for kvaliteten af det gennemførte arbejde. Arbejdet med ejerskab kræver, at der opbygges et tillidsforhold mellem medarbejder og leder og en klar ansvarsfordeling. Udfordring At give medarbejderne ansvaret for den kontinuerlige udvikling af et forløb er ikke blot gjort ved at tildele ansvaret. Der skal samtidig gives rum til, at medarbejderne reelt har mulighed for at udvikle, tilpasse og justere indholdet af forløbet. Samtidig kræver det, at der vises tillid fra såvel ledelsen som medarbejderne. Ledelsen skal have tillid til, at medarbejderne udvikler de rette tiltag, der hjælper borgeren mod uddannelse og beskæftigelse, og medarbejderne skal have tillid til, at ledelsen bakker dem op i deres faglige valg. Metode/redskaber Jobcenter Struer har arbejdet med at skabe rammer, hvor medarbejderne løbende har mulighed for at reflektere over egen praksis. Ligesom det forventes, at medarbejderne udvikler nye moduler, hvis de finder frem til, at der er nye behov, som eksisterende moduler ikke kan varetage. Derfor er der hver eftermiddag afsat tid til at evaluere dagens program. Denne tid anvendes til at finde frem til: Om det er det rette mål Om det er det rette indhold Om det er den rigtige tilgang Fra ledelsens side har det således handlet om at sætte rammerne for refleksion, så medarbejderne selv får ejerskab over den fortsatte udvikling. Gevinst/resultat Den daglige refleksion og evaluering af dagens arbejde sikrer, at der løbende samles op på hvilke elementer, der virker godt, og hvornår forløbet møder udfordringer. Samtidig betyder det, at medarbejderne oplever, at de selv har direkte indflydelse på hvordan forløbet også fremadrettet skal sammensættes for at skabe de bedste resultater. Det har med andre ord betydet et stort ejerskab over såvel implementering som udvikling af forløbsmoduler. 5 cases til Inspiration_Forandringsteori, resultatbaseret styring og evaluering 15

16 Marselisborg Center for Udvikling, Kompetence & Viden P.P. Ørums Gade 11, bygn. 1A 8000 Aarhus C cases til Inspiration De fem cases, som dette produkt indeholder, er eksempler fra konkret arbejde med udviklingen og gennemførelsen af nye indsatser i arbejdet med udsatte målgrupper. De fem cases er udviklet på baggrund af en forandringsteoretisk proces gennemført i Jobcenter Struer. Forandringsteori og resultatbaseret styring er ofte mere end blot en enkeltstående aktivitet. Det er en bestemt måde at tænke organisation og dagligt arbejde på.

JUNI 2011. Erfaringer og best practice Beskæftigelsesrettet indsats for unge med psykiske lidelser

JUNI 2011. Erfaringer og best practice Beskæftigelsesrettet indsats for unge med psykiske lidelser JUNI 2011 Erfaringer og best practice Beskæftigelsesrettet indsats for unge med psykiske lidelser Erfaringer og best practice 2 Beskæftigelsesrettet indsat for unge med psykiske lidelser Udviklingskonsulent

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM

SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM - OM RESULTATBASERET STYRING I JOBCENTRE > AUGUST 2011 BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK 2 DET ER RELATIVT ENKELT AT MÅLE PÅ DE ARBEJDSMARKEDSPARATE HVOR HURTIGT DE KOMMER I JOB,

Læs mere

Projektet skal svare på det helt grundlæggende spørgsmål: Hvad virker for hvem under hvilke omstændigheder?

Projektet skal svare på det helt grundlæggende spørgsmål: Hvad virker for hvem under hvilke omstændigheder? Jobcenter København Indledning I Københavns Kommune er der 12.000 kontanthjælpsmodtagere i match 2. Kommunen bruger ca. 250 millioner kroner om året til en aktiv beskæftigelsesindsats for denne gruppe.

Læs mere

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter Strategi: At unge under 30 år hurtigst muligt bliver optaget på og gennemfører en kompetencegivende uddannelse og at voksne over 30 år hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse på ordinære vilkår. Der

Læs mere

Konference om Det store TTA-projekt

Konference om Det store TTA-projekt Konference om Det store TTA-projekt Resultater fra procesevalueringen Birgit Aust Seniorforsker NFA Formålet med procesevaluering HVORDAN GIK DET MED AT IMPLEMENTERE TTA-PROJEKTET I KOMMUNERNE? Hvordan

Læs mere

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP er et kommunalt beskæftigelsesprojekt, som sammen med UngeGuiden skal skabe det bedst kvalificerede tilbud til de unge uddannelsesparate, således at de

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

P R O J E K T B E S K R I V E L S E. Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år

P R O J E K T B E S K R I V E L S E. Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år P R O J E K T B E S K R I V E L S E Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år 13. marts 2014 Implementering/ass Baggrund Det fremgår af aftalen om en reform af kontanthjælpssystemet, at der skal

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund... 2 2. Servicering og samarbejde med virksomheder... 3 2.1 Jobcenter Rebilds hensigtserklæring

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet OM JOB VISION Job Vision er et højt specialiseret udviklingshus for mennesker og virksomheder, der ønsker karriereudvikling. Job Vision blev etableret i 1992. Vi er en af landets største og mest erfarne

Læs mere

Hjerneskadecentret Det Fleksible Tilbud

Hjerneskadecentret Det Fleksible Tilbud Hjerneskadecentret Det Fleksible Tilbud Hjerneskadecentrets Fleksible Tilbud MÅLGRUPPE Personer over 18 år i den erhvervsaktive alder, der har pådraget sig en hjerneskade som ung eller voksen, og som følge

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Den socialfaglige værktøjskasse

Den socialfaglige værktøjskasse Den socialfaglige værktøjskasse Et dialog- og styringskoncept, der sikrer sammenhæng og understøtter kvaliteten af den faglige praksis på voksen-/handicapområdet i dialogbaseret BUM Den Socialfaglige værktøjskasse

Læs mere

Åbn dørene for flere på arbejdsmarkedet - styrk den interne organisering for virksomhedskontakt

Åbn dørene for flere på arbejdsmarkedet - styrk den interne organisering for virksomhedskontakt Bliv en troværdig samarbejdspartner for virksomhederne, og få flere virksomheder til at rekruttere medarbejdere gennem jobcentret! Rådgivning Åbn dørene for flere på arbejdsmarkedet - styrk den interne

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Tillægsansøgning om Det gode ressourceforløb

Tillægsansøgning om Det gode ressourceforløb Tillægsansøgning om Det gode ressourceforløb Benyttes hvis kommunen allerede har indsendt ansøgning til empowermentprojektet Ansøger Kommune Hedensted Navn og titel på projektansvarlig HC Knudsen, beskæftigelseschef

Læs mere

Strategiplan 2013 for Job og Voksencenter

Strategiplan 2013 for Job og Voksencenter Strategiplan 2013 for Job og Voksencenter Evaluering af strategiplanen og effektmålene for sidste år: Job- og Voksencentret strategiplan for 2012 havde 4 indsatsområder; Forebyggelse o er gået igen i langt

Læs mere

KL budskaber til reform af kontanthjælpen

KL budskaber til reform af kontanthjælpen KL budskaber til reform af kontanthjælpen KL er helt enig i behovet for en kontanthjælpsreform. Ambitionen med en reform må først og fremmest være at sikre bedre rammer for en indsats, der gør en større

Læs mere

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Projektbeskrivelse Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige Baggrund: I Assens kommune har langtidsledigheden generelt været faldende det seneste

Læs mere

SIP-socialpsykiatri. Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland

SIP-socialpsykiatri. Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland SIP-socialpsykiatri Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland - Dokumentation af indsats og resultater -UDKAST- 2 SIP-socialpsykiatri Det Sociale

Læs mere

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud Jobcenter Middelfart Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Marts 2011 COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Jobcenter Middelfart Analyse

Læs mere

Evaluering af LBR projekt

Evaluering af LBR projekt Projektstatus - Evalueringsskema Vejledning til årsevaluering - Års- og slutevalueringsskemaet er grundlaget for LBR s evaluering af projektet - Samtlige af skemaets punkter skal udfyldes. - Tag udgangspunkt

Læs mere

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk Projekt fra behandling til beskæftigelse 2 Psykiatrifonden 2013 indhold 1. RESUME Målgruppe 2. METODE Parallelindsats Overlappet: De tre samtaler

Læs mere

EVALUERING AF SOCIALSTYRELSENS MODEL FOR REHABILITERING PÅ ÆLDREOMRÅDET

EVALUERING AF SOCIALSTYRELSENS MODEL FOR REHABILITERING PÅ ÆLDREOMRÅDET 1 of 6 NOTAT 17. DECEMBER 2014 EVALUERING AF SOCIALSTYRELSENS MODEL FOR REHABILITERING PÅ ÆLDREOMRÅDET SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd har fået til opgave at evaluere Socialstyrelsens model

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset År 2011 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund og Formål... 3 Datagrundlag... 3 Retur til Job... 4 Køn... 4... 4 Ophørsårsag...

Læs mere

Resultatbaseret arbejde. April 2012

Resultatbaseret arbejde. April 2012 Resultatbaseret arbejde April 2012 Målet for I GANG projektet er, at udvikle et dokumentations system, hvor resultaterne bruges som et aktivt redskab til at understøtte indsatsen undervejs. Resultatbaseret

Læs mere

INTRODUKTION TIL MØDREHJÆLPEN REYKJAVIK - OKTOBER 2013

INTRODUKTION TIL MØDREHJÆLPEN REYKJAVIK - OKTOBER 2013 INTRODUKTION TIL MØDREHJÆLPEN REYKJAVIK - OKTOBER 2013 MØDREHJÆLPEN Mødrehjælpen er en privat humanitær organisation. Organisationens arbejde startede ca. 1924. Fomålet er at yde social, sundhedsmæssig,

Læs mere

Best practice i ind satsen for langtidsledige

Best practice i ind satsen for langtidsledige Ins p ir atio n s kata lo g December 2012 Best practice i ind satsen for langtidsledige Hedensted Beskæftigelsesregion Midtjylland Udgiver: Udarbejdet af: Grafisk kommunikation & design: Forlag: Tryk:

Læs mere

Stærkere indsats for borgere og virksomheder

Stærkere indsats for borgere og virksomheder Beskæftigelsestræf 2014 Stærkere indsats for borgere og virksomheder Onsdag den 26. februar 2014 Hotel Comwell Kolding Plan over Comwell Kolding Indhold Program 4 Workshops 7 Deltagerlister 9 Stande 25

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 1. GENERELLE OPLYSNINGER a) Projektets navn Ung i Uddannelse b) Ansøgers navn, adresse, tlf., e-mail,

Læs mere

1. Opgaveforståelse. Udarbejdelse og implementering af strategi på beskæftigelsesområdet i Struer Kommune. 23. april 2013

1. Opgaveforståelse. Udarbejdelse og implementering af strategi på beskæftigelsesområdet i Struer Kommune. 23. april 2013 23. april 2013 Udarbejdelse og implementering af strategi på beskæftigelsesområdet i Struer Kommune 1. Opgaveforståelse Struer Kommune står i en situation, hvor beskæftigelsesindsatsen er udfordret af

Læs mere

Du kan med fordel maksimere dette vindue med spørgeskemaet, for den bedste opsætning.

Du kan med fordel maksimere dette vindue med spørgeskemaet, for den bedste opsætning. Tak fordi du vil deltage. Instruktioner: Du bedes besvare skemaet ud fra dine egne erfaringer fra arbejdet med sygedagpengesager. Du bedes så vidt muligt tage udgangspunk i den nuværende situation i dit

Læs mere

6) kan indgå i samarbejde med kolleger og ledelse og 7) kan indgå i kunderelationer.

6) kan indgå i samarbejde med kolleger og ledelse og 7) kan indgå i kunderelationer. Kvalitetssystem Tovholderinstitutionen har det overordnede ansvar for kvaliteten og for, at den udvikles og sikres i overensstemmelse med lovgivningen, og at der udarbejdes en årsrapport om institutionssamarbejdets

Læs mere

Slutevaluering Ungeindsats Himmerland

Slutevaluering Ungeindsats Himmerland DECEMBER 2012 Slutevaluering Ungeindsats Himmerland Vesthimmerland Rebild Mariagerfjord Slutevaluering Ungeprojekt Himmeland 2 Slutevaluering Ungeprojekt Himmeland 3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...

Læs mere

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer 1 Indsatsgrupper med risiko for eller med langtidsledighed Indsatsgruppe Mål og delmål for indsatsgruppen Indsatser og tilbud Forventede effekter 1) Ved ikke

Læs mere

Dialogbaseret aftale mellem

Dialogbaseret aftale mellem Dialogbaseret aftale mellem Klubområde 2 (Klub X ) v/ Caj Stroland og Børn & Unge forvaltningen v/ Flemming Jensen 2014 Generelt om dialogbaserede aftaler Den dialogbaserede aftale, er en aftale der indgås

Læs mere

Efter hhv. 3/6 måneder i henhold til loven aktivering i virksomhedspraktik/løntilskud/jobrotation

Efter hhv. 3/6 måneder i henhold til loven aktivering i virksomhedspraktik/løntilskud/jobrotation Administration og udvikling Sagsnr. 264290 Brevid. 2066110 Ref. KRPE Dir. tlf. kristinep@roskilde.dk NOTAT: Konkrete tiltag i forbindelse med justering af Beskæftigelsesstrategi 24. februar 2015 Forsikrede

Læs mere

BeskæftigelsesIndikatorProjektet Introduktion

BeskæftigelsesIndikatorProjektet Introduktion BeskæftigelsesIndikatorProjektet Introduktion Indhold 1. Projektgruppe 2. Baggrund for projektet 3. Projektets målgruppe 4. Projektets formål Hvad kommer der ud af det? Tidsramme 5. Projektets indhold

Læs mere

Styrk det tværfaglige samarbejde!

Styrk det tværfaglige samarbejde! Styrk det tværfaglige samarbejde! Skab resultater med de rette værktøjer Koordinerede og individuelle løsninger til borgere uden for arbejdsmarkedet. Det er, hvad kommunerne skal levere som følge af reformen

Læs mere

Business Case nr. I 309/02

Business Case nr. I 309/02 Business Case nr. I 309/02 Forslagets overskrift: Flere udrednings- og opkvalificeringsforløb i Beskæftigelsescenteret Forslagsstiller: Job- og SocialCenteret sudfordring (vision): Ved at erstatte midlertidige

Læs mere

Styrk det tværfaglige samarbejde og skab resultater med de rette værktøjer

Styrk det tværfaglige samarbejde og skab resultater med de rette værktøjer Cabi tilbyder ledere og medarbejdere i kommuner og jobcentre hjælp til at styrke det tværfaglige samarbejde fra strategisk planlægning og fastlæggelse af mål til anvendelse af de tværfaglige kompetencer

Læs mere

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv 1. Kliniske forløb Det kliniske undervisningssted kan opfylde kravene til klinisk undervisning i et eller flere af følgende moduler. Vi vil bede jer sætte kryds ved de forløb I mener at kunne dække som

Læs mere

JOBCENTER Sekretariatet. Dato: 06-05-2015. Kontaktperson: Ulla Kamp

JOBCENTER Sekretariatet. Dato: 06-05-2015. Kontaktperson: Ulla Kamp JOBCENTER Sekretariatet Dato: 06-05-2015 Kontaktperson: Ulla Kamp E-mail: uak@vejen.dk NOTAT Input til beskæftigelsesplanen 2016-19 Cases: Nyledig Stabil tilknytning til arbejdsmarked Egne ønsker God habil

Læs mere

Kompetenceplan Erhvervshuset

Kompetenceplan Erhvervshuset Stamdata Kompetenceplan Erhvervshuset Navn Cpr.nr. Udfyldt af medarbejder: Navn: Adresse: E-mail: Telefonnr.: Navn: E-mail: Telefonnr.: Forløb Periode / Er forlænget til Sagsbehandler: Navn: Dato: Navn:

Læs mere

Screeningsmodel med screeningsværktøj til segmentering af virksomheder i Jobcenter Struer

Screeningsmodel med screeningsværktøj til segmentering af virksomheder i Jobcenter Struer 14. oktober 2014 Screeningsmodel med screeningsværktøj til segmentering af virksomheder i Jobcenter Struer 1. Indledning Jobcenter Struer ønsker at styrke den gode relation til de lokale virksomheder for

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

SUF BETA. Målrettede og individuelle arbejdsprøvnings- og mentorforløb med fast kontaktperson

SUF BETA. Målrettede og individuelle arbejdsprøvnings- og mentorforløb med fast kontaktperson Målrettede og individuelle arbejdsprøvnings- og mentorforløb med fast kontaktperson Mentorpakke Personlige og tætte kontaktforløb med støtte til arbejdsmarkeds- og uddannelsesforløb Arbejdsprøvningspakke

Læs mere

Civilsamfundet - Metoder til samarbejder og brugerinvolvering

Civilsamfundet - Metoder til samarbejder og brugerinvolvering Civilsamfundet - Metoder til samarbejder og brugerinvolvering Fagligt udviklingsforløb 2. møde den 18. april 2013 Program for dagen 08.45-09.00 Kaffe og morgenbrød 09.00-10.00 Opsamling fra sidst 10.00-10-15

Læs mere

Rehabiliteringscenter Marselisborg

Rehabiliteringscenter Marselisborg Rehabiliteringscenter Marselisborg Tværfaglig beskæftigelses& sundhedsindsats Fagprofessioner Målgrupper Indsatsmodel Udviklingslaboratorium Marselisborg Center for Udvikling, Kompetence & Viden Marselisborg

Læs mere

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Aarhus Kommune Jobcenter Aarhus Værkmestergade 5 8000 Aarhus C Beskæftigelsesregion Midtjylland Søren Frichs vej 38K st. 8230 Åbyhøj Tlf.: 72 22 3700 E-mail: brmidt@ams.dk Att.: Christian Schacht-Magnussen

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer Samarbejdsaftale Denne aftale er indgået mellem A-kasser/faglige organisationer under og Jobcentrene i Norddjurs kommune og Syddjurs kommune. 1. Aftalens formål Formålet med aftalen er, at samarbejde om

Læs mere

INVESTERINGS OG EFFEKTIVISERINGS PROJEKTER - BUDGET 2013

INVESTERINGS OG EFFEKTIVISERINGS PROJEKTER - BUDGET 2013 INVESTERINGS OG EFFEKTIVISERINGS PROJEKTER - BUDGET 2013 Projekt: Straksaktivering af jobklare kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvem er målgruppen... 2 Redskabets anvendelsesmuligheder... 3 Fordele ved at anvende HPA-redskabet... 3 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af HPA-redskabet... 4 Rammer

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Notat Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Indledning I budgetaftalen for 2013 er det besluttet at iværksætte et projekt, som skal styrke de ældres mulighed for aktivt at kunne tage del i eget liv

Læs mere

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale Samarbejdsaftale 23. november 2011 Denne aftale er indgået mellem Jobcenter Silkeborg, A-kasser/faglige organisationer under LO Silkeborg-Favrskov og FTF Region Midtjylland. 1. Aftalens formål Formålet

Læs mere

Ind i uddannelse og ud af misbrug

Ind i uddannelse og ud af misbrug Ind i uddannelse og ud af misbrug Et kursustilbud til dig der vil have inspiration og redskaber til arbejdet med unge, der har problemer med rusmidler. Kurset er tilrettet indsatser i de unges hverdagsliv.

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Assens Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen et stærkt partnerskab. Et stærkt partnerskab skaber fordel for alle parter Jobcenter

Læs mere

Den sunde vej til arbejde. Line Laursen Teamkoordinator

Den sunde vej til arbejde. Line Laursen Teamkoordinator Den sunde vej til arbejde Line Laursen Teamkoordinator Kort om mig. Uddannet Klinisk diætist og Civiløkonom Projektleder i Horsens kommune fra 2008 Teamkoordinator Den sunde vej til arbejde Sidder i det

Læs mere

Løsninger til forandringer

Løsninger til forandringer Løsninger til forandringer Siden 1995 har Cabi rådgivet og løst opgaver for eller i samarbejde med jobcentre om deres kerneopgaver. Kontakt os, hvis I ønsker: klare mål og konkrete handlingsplaner for

Læs mere

Center for Beskæftigelse & Omsorg

Center for Beskæftigelse & Omsorg Center for Beskæftigelse & Omsorg Årsrapport 2012 / 2013 Tilsyn på Beskæftigelsesområdet April 2013 1 Indledning... 3 Lovmæssig Baggrund... 3 Tilsynets indhold... 3 De uanmeldte tilsynsbesøg i 2012 og

Læs mere

Formålet er at se på sammenhænge mellem visiterede ydelser, metoder og indsats.

Formålet er at se på sammenhænge mellem visiterede ydelser, metoder og indsats. Tilsyn Uanmeldt tilsyn 29. oktober 2014 Bostøtte korpset Leder Mette Raabjerg Tilsynsførende Mia Gry Mortensen Tilsynsførende Hanne Vesterbæk Fogdal Tilsynsførende Pia Bjerring Strandbygaard Tilsynet 2014

Læs mere

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte.

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte. NOTAT Møllebjergvej 4 433 Hvalsø F 4646 4615 Tove Wetche Jobcenter, Team SDP D 4664 E towe@lejre.dk Dato: 6. juni 213 J.nr.: 13/99 Evalueringsrapport for LBR projekt Beskæftigelses-/uddannelsesindsats

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Sund start i job og uddannelse 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Ea Nielsen, sekretariatschef E-mail: eani@aarhus.dk Telefon:

Læs mere

NYT REFUSIONSSYSTEM. Refusionssystemets indhold. Økonomiske konsekvenser. Økonomiske incitamenter

NYT REFUSIONSSYSTEM. Refusionssystemets indhold. Økonomiske konsekvenser. Økonomiske incitamenter NYT REFUSIONSSYSTEM Refusionssystemets indhold Økonomiske konsekvenser Økonomiske incitamenter FOKUS PÅ RESULTATER Skærpet fokus på få ledige i job eller uddannelse Løft i den strukturelle beskæftigelse

Læs mere

Forandringsteoriprojektet i Jobcenter Fredensborgs sygedagpengeteam. - En materialesamling

Forandringsteoriprojektet i Jobcenter Fredensborgs sygedagpengeteam. - En materialesamling Forandringsteoriprojektet i Jobcenter Fredensborgs sygedagpengeteam - En materialesamling Indhold 1. Identificerede målgrupper i forandringsteoriprojektet:... 3 2. Målgruppekarakteristikker... 4 3. Forandringsteorier...

Læs mere

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE Dette notat beskriver mentorfunktionen i virksomhedscentrene. Denne funktion omfatter mange andre elementer end mentorfunktionen i individuelle virksomhedsforløb

Læs mere

Specialområde Hjerneskade

Specialområde Hjerneskade Specialområde Hjerneskade Professionel faglighed Organisationsforståelse Dokumentation og skriftlighed Arbejdsmiljø og sikkerhed Professionel faglighed i SOH Neuropædagogik Kommunikation og samarbejde

Læs mere

Ressourceforløbsstrategi

Ressourceforløbsstrategi Ressourceforløbsstrategi I januar 2013 blev beskæftigelsesområdet fornyet med en omfattende fleks- og førtidspensionsreform. Reformen ændrede grundlæggende ved både betingelserne for førtidspension og

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

Status den frivillige mentorindsats

Status den frivillige mentorindsats For unge der har et spinkelt voksent netværk, er ensomme eller er i en anden sårbar livssituation, vil det at have en frivillig mentor give den unge tryghed og styrke den unges selvværd og tillid til sig

Læs mere

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato Jobindsats introduktion AMU Introduktion til Jobindsats Arbejder med: Dagpengemodtagere Borgere på uddannelsesydelse Borgere på arbejdsmarkedsydelse Vi arbejder efter: Tidlig, individuel og virksomhedsrettet

Læs mere

Masterplan for Social & Tilbud 2010-2013. Økonomidirektørforeningens årsmøde 2011

Masterplan for Social & Tilbud 2010-2013. Økonomidirektørforeningens årsmøde 2011 Masterplan for Social & Tilbud 2010-2013 Økonomidirektørforeningens årsmøde 2011 Baggrunden for projektforløbet 2010-2013? Borgernes behov og ønsker ændrer sig løbende synet på borgerne og deres behov

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen koster kassen! - det kræver styring!

Beskæftigelsesindsatsen koster kassen! - det kræver styring! Beskæftigelsesindsatsen koster kassen! - det kræver styring! Oplæg til fælles indsats for en bedre styring af beskæftigelsesindsatsen Indhold 3 4 5 Indsatsen er hævet med 8,5 mia. kr. Store forskelle =

Læs mere

+ RESURSE ApS. Ansøgning om LBR projekt. Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse

+ RESURSE ApS. Ansøgning om LBR projekt. Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse Ansøgning om LBR projekt Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse Formål Projektets overordnede ide og mål er at få afprøvet en virksomhedsrettet model der kan være medvirkende til

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA. CVR/CPR-nummer: 64942212 Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

ANSØGNINGSSKEMA. CVR/CPR-nummer: 64942212 Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen ANSØGNINGSSKEMA Ansøgningen sendes til Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk. 1. Projektets navn og projektperiode Projektets navn: Fra faglig refleksion til innovation Projektperiode Starttidspunkt: 2. kvartal

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 130 Offentligt. Ex. 1 Rødovre Et eksempel på organiseret spil af tid i Jobcentrene.

Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 130 Offentligt. Ex. 1 Rødovre Et eksempel på organiseret spil af tid i Jobcentrene. Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 130 Offentligt Ex. 1 Rødovre Et eksempel på organiseret spil af tid i Jobcentrene. Borgeren indkaldes rettidigt til jobsamtale/kontaktsamtale. Borgeren

Læs mere

Kvalitetsstandard for visitation af unge under 30 år til uddannelseshjælp / kontanthjælp

Kvalitetsstandard for visitation af unge under 30 år til uddannelseshjælp / kontanthjælp Kvalitetsstandard for visitation af unge under 30 år til uddannelseshjælp / kontanthjælp Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg

SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg SAMARBEJDSAFTALE mellem Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg og Dansk Metal Silkeborg-Favrskov FOA Silkeborg-Skanderborg FTF-A HK Østjylland 3F Silkeborg om én indgang for ledige a-kasse medlemmer i første

Læs mere

MISBRUGSBEHANDLING. Hvem kan vi behandle? HVORDAN? >> BLIV STØRRE AGENT I EGET LIV PÅ GRANHØJEN NARRATIV

MISBRUGSBEHANDLING. Hvem kan vi behandle? HVORDAN? >> BLIV STØRRE AGENT I EGET LIV PÅ GRANHØJEN NARRATIV NARRATIV MISBRUGSBEHANDLING PÅ GRANHØJEN Hvem kan vi behandle? BLIV STØRRE AGENT I EGET LIV Mennesker, som har en psykiatrisk lidelse, har ofte også et misbrug af euforiserende stoffer. Ofte bruges misbruget

Læs mere

Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension.

Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension. Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension. Indledning Den 1. januar 2013 trådte Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og forskellige

Læs mere

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2 Indholdsbeskrivelse Indholdsbeskrivelse...1 1. Projektkoordinator/medarbejder...2 2. Baggrunden for pilotprojektet...2 3. Formål...2 4. Målgruppe...2 5. Metode og arbejdsbeskrivelse...3 5.1. Empowerment

Læs mere

Resultat- og effektmåling i Velfærd og Sundhed, Horsens Kommune

Resultat- og effektmåling i Velfærd og Sundhed, Horsens Kommune Resultat- og effektmåling i Velfærd og Sundhed, Horsens Kommune Oplægget Horsens Kommunes tilgang til resultat- og effektmåling Projektstart og forløb Modellen i praksis Medarbejderperspektivet Læring,

Læs mere

Evalueringsnotat. August 2011

Evalueringsnotat. August 2011 Evalueringsnotat August 2011 Socialt Udviklingscenter SUS: www.sus.dk ADHD-Foreningen: www.adhd.dk Evaluering af projektet Unge med ADHD - fastholdelse i job Baggrund Socialt Udviklingscenter SUS har i

Læs mere

9.5.14. Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune

9.5.14. Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune 9.5.14 Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune 1. Indledning Med førtidspensionsreformen og de efterfølgende reformer på beskæftigelsesområdet kontanthjælpsreformen og sygedagpengereformen

Læs mere

Oversigt over aktiviteter og initiativer knyttet til strategien for beskæftigelsesindsatsen

Oversigt over aktiviteter og initiativer knyttet til strategien for beskæftigelsesindsatsen Oversigt over aktiviteter initiativer knyttet til strategien for beskæftigelsesindsatsen Nedenfor oplistes de udviklingsaktiviteter initiativer, som igangsættes som led i den udarbejdede strategi for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftalepartierne (S, RV, V, K og DF) er enige om på baggrund af et oplæg fra LO og DA at vedtage 4 forslag til en stærkere målretning mod job i

Læs mere

Reformens hovedindhold.

Reformens hovedindhold. Engum Reformens hovedindhold. Udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan! Mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater! Tillid og trivsel skal styrkes bl. a. gennem

Læs mere

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune SOCIAL OG SUNDHED Sundhedshuset Dato: 17. marts 2014 Tlf. dir.: 4477 2271 E-mail: trk@balk.dk Kontakt: Tina Roikjer Køtter Notat Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune Baggrund

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014. Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år

Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014. Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014 Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år Fra mødet om indsatsen for de jobparate blev de følgende pointer nævnt som

Læs mere

DEL - Dokumentation, Effekt og Læring - Koncept Oktober 2013

DEL - Dokumentation, Effekt og Læring - Koncept Oktober 2013 DEL - Dokumentation, Effekt og Læring - Koncept Oktober 2013 CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 KONCEPTETS

Læs mere

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Den 25. juni 20013 Lone Englund Stjer og Jakob Jensen Forløbet Oktober 2012 Budgetforlig for 2013 Nedsætte forbruget på området April

Læs mere