Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring"

Transkript

1 Betjeningsvejledning Til brugeren Betjeningsvejledning calormatic 370 Rumtemperaturstyret styring DK

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Om denne betjeningsvejledning Overholdelse af andre gyldige bilag Opbevaring af dokumentation Anvendte symboler Typeskilt Vejledningens gyldighed CE-mærkning Fagordsfortegnelse Sikkerhed Sikkerhedsanvisninger og advarsler Klassificering af advarsler Opbygning af advarslerne Korrekt anvendelse Principielle sikkerhedsanvisninger Beskrivelse af enheden Enhedens opbygning Funktionsmåder Betjeningsniveauer Menustrukturens opbygning Grundvisning Valgniveauer Indstillingsniveau Betjening Betjeningskoncept Betjening i grundvisningen Betjening via funktionsknapperne Oversigt over menustrukturen Oversigt over indstillings- og aflæsningsmuligheder Oversigt over driftsmåder Oversigt over betjeningsniveauer x beholderopvarmning Party dag væk fra hjemmet dag hjemme x Effektiv udluftning Service og afhjælpning af fejl Service Rengøring af styringen Fejlfinding og -afhjælpning Energisparetips Garanti og kundeservice Garanti Kundeservice Standsning Udskiftning af styringen Genbrug og bortskaffelse Tekniske data Fagordsfortegnelse...31 Stikordsfortegnelse Funktionsbeskrivelse Funktioner Aflæsning af informationer Indstilling af valgt temperatur Indstilling af tidsprogram Antal dage væk Antal dage hjemme Valg af sprog Indstilling af klokkeslæt Indstilling af dato Skift til sommertid Indstilling af displaykontrast Indstilling af offset-temperatur Indtastning af varmekredsenes navne Gendannelse af fabriksindstilling Installatør niveau Driftsmåder Driftsmåder for varmekredsen Driftsmåder for varmtvandsproduktion og cirkulation Særfunktioner

3 Om denne betjeningsvejledning 1 1 Om denne betjeningsvejledning Denne betjeningsvejledning er skrevet til brugeren af varmeanlægget. Særlige forkundskaber er ikke nødvendige. 1.1 Overholdelse af andre gyldige bilag Følg altid alle de betjeningsvejledninger, der leveres med varmeanlæggets andre komponenter, ved betjening af styringen calormatic. 1.2 Opbevaring af dokumentation Opbevar denne betjeningsvejledning og alle andre gyldige bilag sikkert, så de: er til rådighed, når der er brug for dem er tilgængelige i hele enhedens levetid er tilgængelige for enhver efterfølgende bruger. 1.3 Anvendte symboler 1.5 Vejledningens gyldighed Denne betjeningsvejledning gælder udelukkende for enheder med følgende artikelnumre : Typebetegnelse Artikelnummer Land VRT DK Tab. 1.1 Typeoversigt Det 10-cifrede artikelnummer kan aflæses af enhedens serienummer. Artikelnummeret står på serienummerets anden linje. Du kan få vist serienummeret under "Menu Information Serie nummer" ( Fig. 4.10). 1.6 CE-mærkning Med CE-mærkningen dokumenteres det, at styringen calormatic opfylder de grundlæggende krav i de pågældende direktiver. I det følgende gives der en forklaring til de symboler, der er anvendt i teksten. i Nyttige anvisninger og informationer 1.7 Fagordsfortegnelse I fagordsfortegnelsen ( Kap. 11) i slutningen af denne vejledning gives der forklaringer til forskellige fagudtryk. > Krævede handlinger 1.4 Typeskilt Typeskiltet sidder inde i styringen og er ikke tilgængeligt udefra. 3

4 2 Sikkerhed 2 Sikkerhed 2.1 Sikkerhedsanvisninger og advarsler > Følg de generelle sikkerhedsanvisninger og advarsler, der står foran hver handling, ved betjening af styringen calormatic Klassificering af advarsler Advarslerne er markeret med følgende faretegn og signalord, der markerer, hvor alvorlig den mulige fare er: Faretegn Signalord Forklaring 2.2 Korrekt anvendelse Styringen calormatic er konstrueret med den nyeste teknik og i henhold til de anerkendte sikkerhedstekniske regler. Alligevel kan enheden og andre materielle værdier forringes ved ukorrekt eller forkert anvendelse. Styringen calormatic VRT 370 styrer et varmeanlæg med en Vaillant-kedel med ebus-interface afhængigt af rumtemperatur og tidspunkt. Styringen kan også styre varmtvandsproduktionen i en tilsluttet varmtvandsbeholder med eller uden cirkulation. Andre anvendelser eller anvendelser, der går herudover, anses for at være forkerte. Producenten/leverandøren hæfter ikke for skader, der måtte opstå som følge heraf. Risikoen bæres alene af brugeren. a Fare! e Fare! a Advarsel! Umiddelbar livsfare eller fare for alvorlig personskade Livsfare på grund af elektrisk stød Fare for lette kvæstelser Følg betjeningsvejledningen Til korrekt anvendelse hører også overholdelse af betjeningsvejledningen samt alle andre gyldige bilag. 2.3 Principielle sikkerhedsanvisninger Installationen af enheden må kun udføres af en autoriseret installatør. Installatøren er også ansvarlig for overholdelse af gældende regler og normer i forbindelse med installation og idrifttagning. b Forsigtig! Opbygning af advarslerne Risiko for materielle skader eller miljøskader Advarsler er markeret med en skillestreg foroven og forneden. De er opbygget efter følgende grundprincip: a Signalord! Farens art og oprindelse! Forklaring til farens art og oprindelse > Foranstaltninger til eliminering af faren Beskyttelse mod legionellabakterier Til beskyttelse mod infektioner med de sygdomsfremkaldende legionellabakterier er styringen udstyret med en funktion, der beskytter mod legionellabakterier. Når funktionen til beskyttelse mod legionellabakterier er aktiveret, opvarmes vandet i varmtvandsbeholderen til over 60 C i mindst én time. Installatøren aktiverer funktionen til beskyttelse mod legionellabakterier, når styringen installeres. > Spørg installatøren, om han har aktiveret funktionen til beskyttelse mod legionellabakterier. > Få installatøren til at forklare, hvordan funktionen til beskyttelse mod legionellabakterier virker. 4

5 Sikkerhed 2 Undgå fare for skoldning Ved tappestederne for varmt vand er der fare for skoldning ved en indstillet temperatur over 60 C. Små børn eller ældre mennesker kan være i fare allerede ved lavere temperaturer. > en passende indstillet temperatur. > Hvis funktionen til beskyttelse mod legionellabakterier er aktiveret, skal du spørge installatøren: hvornår funktionen til beskyttelse mod legionellabakterier starter hvornår det varme vand igen er nedkølet til den indstillede temperatur om der er en indbygget blandeventil i varmeanlægget, der beskytter mod skoldning hvad du skal være opmærksom på for at undgå skoldninger. Undgå fejlfunktion > Kontrollér, at: luften kan cirkulere frit omkring styringen, og at styringen ikke er tildækket af møbler, gardiner eller andre ting. alle radiatorventiler i rummet, hvor reguleringen er monteret, er drejet helt op. > Brug kun varmeanlægget, hvis det er i teknisk korrekt stand. > Få fejl og skader, der påvirker sikkerheden, afhjulpet omgående. Undgå frostskader Hvis der er strømafbrydelse, eller hvis rumtemperaturen i enkelte rum er indstillet for lavt, kan delområder i varmeanlægget blive beskadiget af frost. > Hvis du ikke er hjemme i en periode med frost, skal du sørge for, at varmeanlægget fortsat er i drift, og at rummene er tilstrækkeligt opvarmede. > Følg anvisningerne vedrørende frostsikring ( Kap. 3.2). 5

6 3 Beskrivelse af enheden 3 Beskrivelse af enheden 3.1 Enhedens opbygning Varmtvandsproduktionen påvirkes ikke af rumtemperaturstyringen. Frostsikringsfunktionen beskytter varmeanlægget og boligen mod frostskader. Når rumtemperaturen: falder til under 5 C, tænder styringen kedlen og indstiller rumtemperaturen til 5 C. stiger til over 5 C, slukkes kedlen, men rumtemperaturen overvåges fortsat. Varmtvandsproduktion Med calormatic kan du indstille temperatur og tidspunkt for varmtvandsproduktionen. Kedlen opvarmer vandet i varmtvandsbeholderen til den indstillede temperatur. Du kan indstille perioder, hvor der skal være varmt vand i varmtvandsbeholderen. Når der er installeret en cirkulationspumpe i varmtvandsanlægget, kan du indstille perioder for cirkulationen. I den indstillede periode cirkulerer der varmt vand fra varmtvandsbeholderen til vandhanerne og tilbage til varmtvandsbeholderen. Når du i dette tidsrum f.eks. åbner en vandhane, kommer der straks varmt vand ud af vandhanen. 3 Fig. 3.1 calormatic set forfra 1 Display 2 Diagnosestik til vvs-installatøren 3 Højre funktionsknap 4 Drejeknap (ingen trykfunktion) 5 Venstre funktionsknap 3.2 Funktionsmåder 3.3 Betjeningsniveauer Styringen har to overordnede betjeningsniveauer. Installatørens betjeningsniveau Installatørens betjeningsniveau må kun betjenes af en person med faglig viden og er derfor beskyttet med en adgangskode. Her kan installatøren tilpasse styringen til varmeanlægget. Brugerens betjeningsniveau Brugerens betjeningsniveau viser dig vigtige informationer og har indstillingsmuligheder, der ikke kræver særlig viden. Via en menustruktur går du frem til værdier, der kan indstilles eller kun aflæses. Styringen calormatic styrer Vaillant-varmeanlæg og varmtvandsproduktionen i en tilsluttet varmtvandsbeholder. Varmeanlæg Styringen calormatic VRT 370 er en rumtemperaturstyret styring, der skal være monteret i boligen. Du kan indstille forskellige ønskede temperaturer for forskellige tidspunkter på dagen og for forskellige ugedage med calor-matic-styringen. Temperaturføleren måler rumtemperaturen og sender værdierne videre til styringen. Hvis rumtemperatur er lav, tænder styringen for kedlen. Når rumtemperaturen er steget til den indstillede temperatur, slukker styringen for kedlen. På den måde reagerer styringen på udsvingene i rumtemperaturen og styrer konstant rumtemperaturen efter den indstillede temperatur. 6

7 Beskrivelse af enheden Menustrukturens opbygning A Auto ,5 C Valgt temperatur 20,0 C Menu Drift art 10: Fig. 3.3 Grundvisning 1 1 Fig. 3.2 Menustruktur A Grundvisning 1 Valgniveau 1 2 Valgniveau 2 3 Valgniveau 3 4 Indstillingsniveau 2 Styringens menustruktur er opdelt i fire niveauer. Fra grundvisningen går du til valgniveau 1. Via op til tre valgniveauer går du enten et niveau længere ned eller højere op i menustrukturen. Fra det laveste valgniveau går du op til indstillingsniveauet Grundvisning Grundvisningen er det konstant synlige skærmbillede på displayet. Grundvisningen viser varmeanlæggets aktuelle indstillinger og værdier. Når du foretager indstillinger af styringen, skifter visningen på displayet fra grundvisning til visning af den nye indstilling. Grundvisningen vises, når du: trykker på venstre funktionsknap og på den måde forlader valgniveau 1. ikke betjener styringen i mere end 5 minutter Dato 2 Aktuel rumtemperatur 3 Klokkeslæt 4 Højre funktionsknaps aktuelle funktion (softkey-funktion) 5 Venstre funktionsknaps aktuelle funktion (softkey-funktion) 6 Valgt temperatur (indstillet rumtemperatur) 7 Symbol for varmedrift i driftsmåde "Auto" 8 Indstillet driftsmåde for varmedriften Symboler for varmedriften Sol = varmedrift inden for en indstillet periode (natdrift "konstant dag") Måne = varmedrift uden for en indstillet periode (natdrift) Softkey-funktion Begge funktionsknapper har en softkey-funktion. Funktionsknappernes aktuelle funktioner vises på den nederste linje på displayet. Afhængigt af det valgniveau, der er valgt i menustrukturen, punktet på listen eller værdien: kan venstre funktionsknap have forskellige funktioner (5). kan højre funktionsknap have forskellige funktioner (4). Når du f.eks. trykker på venstre funktionsknap, skifter venstre funktionsknaps aktuelle funktion fra "Menu" ( Fig. 3.3) til "" ( Fig. 3.4). Menu Når du trykker på venstre funktionsknap "Menu", går du ud af grundvisningen og ind i menustrukturens valgniveau 1. Driftsmåde (Driftart) Når du trykker på højre funktionsknap "Driftart", går du ud af grundvisningen og direkte til indstillingerne under "Driftart". På den måde kan du hurtigt ændre driftsmåden for "KREDS 1" ( Kap ). 7

8 3 Beskrivelse af enheden Valgt temperatur Afhængigt af driftsmåden vises den indstillede temperatur (6) ikke på displayet. Det er f.eks. tilfældet i driftsmåden "Sommerdrift". Da der ikke sker nogen opvarmning i "Sommerdrift", og varmekredsen derfor er deaktiveret, er der heller ingen indstillet temperatur Valgniveauer Via valgniveauerne navigerer du til det indstillingsniveau, hvor du vil aflæse eller ændre indstillinger. Valgniveauerne har fire visningsområder Indstillingsniveau I indstillingsniveauet kan du vælge de værdier, som du vil aflæse eller ændre. Indstillingsniveauet har fem visningsområder. 5 Kreds 1 Dag Nat 20,0 C 7,5 C Ændre Menu Information Valgt temperatur Tidsprogram Fig. 3.4 Visningsområder i valgniveauerne 1 4 Fig. 3.5 Visningsområder i indstillingsniveauet 1 Aktuelt valgniveau 2 værdier 3 Markering (hvid skrift på sort baggrund) viser markerer det aktuelle valg. 4 Højre og venstre funktionsknaps aktuelle funktion (softkeyfunktioner) 5 Indstillingsniveau 1 Scrollbar (kun når der er flere punkter på listen, end der kan vises samtidig på displayet) 2 Højre og venstre funktionsknaps aktuelle funktion (softkeyfunktioner) 3 Valgniveauernes listepunkter 4 Aktuelle funktion eller valgniveau 8

9 Betjening 4 4 Betjening 4.1 Betjeningskoncept Styringen betjenes med to funktionsknapper og en drejeknap ( Kap. 3.1). Med funktionsknapperne: navigerer du gennem valgniveauerne og indstillingsniveauerne i menustrukturen ( Tab. 4.2), markerer du en indstilling, bekræfter du en værdi, aktiverer du en driftsmåde, afbryder du ændringen af en værdi. Med drejeknappen: navigerer du gennem punkterne på listen i et valgniveau ved at dreje drejeknappen til venstre eller til højre markerer du et valgniveau eller et indstillingsniveau ændrer du en valgt værdi. På displayet vises et markeret valgniveau, et indstillingsniveau eller en markeret værdi med hvid skrift på sort baggrund. i Når du ikke betjener styringen i over 5 minutter, går displayet tilbage til grundvisningen Betjening i grundvisningen Fra grundvisningen kan du ændre "Valgt temp dag" (den indstillede dagtemperatur) for den aktuelle dag direkte ved at dreje drejeknappen. Fig. 4.1 Valgt temp dag Kun denne dag: 18 C Skift permanent Tryk ok OK Forespørgsel vedrørende ændring af den indstillede temperatur På displayet vises der en forespørgsel, om du vil ændre "Valgt temp dag" (den indstillede dagtemperatur) for den aktuelle dag eller permanent. Ændring af "Valgt temp dag" kun for den aktuelle dag: > Drej på drejeknappen for at indstille den valgte temperatur. Displayet skifter tilbage til grundvisningen efter 12 sekunder. Den indstillede temperatur gælder kun, til den aktive periode slutter den aktuelle dag. Permanent ændring af "Valgt temp dag": > Drej på drejeknappen for at indstille den valgte dagtemperatur, "Valgt temp dag". > Tryk på højre funktionsknap, "Ok". Displayet skifter til grundvisning. Ændringen af den indstillede dagtemperatur, "Valgt temp dag", er overtaget permanent. 9

10 4 Betjening Betjening via funktionsknapperne Eksempel: Ændring af klokkeslæt Du vil ændre klokkeslættet. Displayet viser grundvisningen. Hvis displayet ikke viser grundvisningen, skal du trykke på venstre funktionsknap, "", indtil grundvisningen vises på displayet. Dag ,5 C Valgt temperatur 20,0 C Menu Fig. 4.2 Grundvisning > Tryk på venstre funktionsknap "Menu". Menu Information Valgt temperatur Tidsprogram Fig. 4.3 Valgniveau 1: "Information" Drift art 08:15 Styringen er nu i valgniveau 1. Venstre funktionsknap har nu funktionen "" (til det højere valgniveau), højre funktionsknap funktionen "" (det næste lavere valgniveau). > Drej på drejeknappen, indtil listepunktet "Grund indstilling" er markeret. Menu Antal dage væk Antal dage hjemme Grund indstilling Fig. 4.4 Valgniveau 1: "Grund indstilling" > Tryk på højre funktionsknap "". Grund indstilling Sprog Dato / Tid Display Fig. 4.5 Valgniveau 2: "Sprog" Styringen er nu i valgniveau 2. > Drej på drejeknappen, indtil punktet "Dato / Tid" er markeret på listen. Grund indstilling Sprog Dato / Tid Display Fig. 4.6 Valgniveau 2: "Dato / Tid" > Tryk på højre funktionsknap "". Dato / Tid Klokken Dato Sommer tid Ændre Fig. 4.7 Indstillingsniveau: Timetallet er markeret 08: Fra Styringen er nu i indstillingsniveauet "Klokken". Timetallet er markeret. Venstre funktionsknap har nu funktionen "" (til det højere valgniveau), højre funktionsknap funktionen "Ændre" (værdien). > Tryk på højre funktionsknap "Ændre". Dato / Tid Klokken Dato Sommer tid 08: Fra Fortryd Ok Fig. 4.8 Indstillingsniveau: Frigivelse af værdi til ændring 10

11 Betjening 4 Du kan nu ændre værdien ved at dreje på drejeknappen. Venstre funktionsknap har nu funktionen "Fortryd" (ændringen), højre funktionsknap funktionen "Ok" (bekræfter ændringen). > Drej på drejeknappen for at ændre værdien. > Tryk på højre funktionsknap "Ok" for at bekræfte værdien. Styringen har gemt det ændrede klokkeslæt. Dato / Tid Klokken Dato Sommer tid 09: Fra Fig. 4.9 Indstillingsniveau: ændring gemt > Tryk flere gange på venstre funktionsknap "" for at gå tilbage til det næste højere valgniveau og fra valgniveau 1 til grundvisningen. 11

12 4 Betjening 4.2 Oversigt over menustrukturen Auto ,5 C Valgt temperatur 20,0 C Menu Drift art 1:02 Menu Information Valgt temperatur Tidsprogram Information System status Kontakt data Serie nummer System Status Anlægs tryk Varmt vand Ikke OK 2,3bar No Opvarm. Display Information System status Kontakt data Serie nummer Kontakt data Firma Telefon nummer Kreds 1 Kreds Temperatur Tag 20,0 C Temperatur Nacht 15,0 C Information System status Kontakt data Serie nummer Serie nummer Kreds 1 Auto dag til 22:10 Ferie program fra Ferie program til Kreds 1 Dag hjemme fra Dag hjemme til Menu Information Valgt temperatur Tidsprogram Valgt temperatur Kreds 1 Varmt vand Kreds 1 Dag Nat 20,0 C 15,0 C Ændre Valgt temperatur Kreds 1 Varmt vand Varmt vand Varmt vand 43 C Fortryd OK Menu Information Valgt temperatur Tidsprogram Tidsprogram Kreds 1 Varmt vand Mandag Periode 1: Periode 2: Periode 3: 06 : : 00 : - : : - : Tidsprogram Kreds 1 Varmt vand Varmt vand Varmt vand forberedelse Cirkulation Mandag Periode 1: Periode 2: Periode 3: 05 : : 00 : - : : - : Varmt vand Varmt vand forberedelse Cirkulation Mandag Periode 1: Periode 2: Periode 3: 06 : : 00 : - : : - : Fig Oversigt over menustrukturen, del 1 12

13 Betjening 4 Menu Antal dage væk Antal dage hjemme Grund indstilling Ferie program Kreds 1 Ferie program Start Slut Temperatur ,0 C Ændre Menu Antal dage væk Antal dage hjemme Grund indstilling Ferie program Kreds 1 Ferie program Start Slut Ændre Menu Antal dage væk Antal dage hjemme Grund indstilling Grund indstilling Sprog Dato / Tid Display Sprog Dansk OK Grund indstilling Sprache Dato / Tid Display Dato / Tid Klokken Dato Sommer tid 01: Fra Ændre Grund indstilling Sprache Dato / Tid Display Display Display kontrast Rumtemp. Offset 11 0,0K Ændre Grund indstilling Driftart Ændre navn varmekreds Ændre navn varmekreds Kreds 1 KREDS 1 Ændre Grund indstilling Driftart Ændre navn varmekreds Fabrik indstilling Tidsprogram Alt Nej Nej Menu Grund indstilling Installatør niveau Kode niveau 000 OK Fig Oversigt over menustrukturen, del 2 13

14 4 Betjening 4.3 Oversigt over indstillings- og aflæsningsmuligheder I de følgende afsnit kan du finde skemaer med oversigter over styringens driftsmåder samt dens indstillingsog aflæsningsmuligheder. Når der ikke er nogen angivelser i spalten "Tilvækst, vælg", kan disse værdier kun aflæses, men ikke indstilles. Når en værdi ikke kan indstilles fra fabrikken, fordi den f.eks. måles aktuelt, er spalten "Fabriksindstilling" tom. Når der ikke er nogen angivelser i spalten "Valgniveau 3", går du direkte til indstillingsniveauet fra valgniveau 2. > Du kan notere de værdier, som du eller installatøren har indstillet, i den sidste spalte "Personlig indstilling" Oversigt over driftsmåder Tryk på højre funktionsknap for at gå direkte fra grundvisningen til indstillingerne under "Driftart". Den aktuelt aktiverede driftsmåde står øverst til venstre i grundvisningen. Når en særfunktion aktiveret, viser displayet særfunktionen. Driftsmåde (Driftart) Indstilling Fabriksindstilling Personlig indstilling Aktuel driftsmåde Auto eller Sommer eller Dag eller Sænkning eller Anlæg fra (frostsikring aktiv) Særfunktion Drift Auto Sommerdrift Konstant dag Sænkningsdrift Anlæg fra (frostsikring aktiv) Auto (automatisk drift aktiv) 1 x Beholder Opv. aktiv, ikke aktiv ikke aktiv Party aktiv, ikke aktiv ikke aktiv 1 Dag væk fra hjemmet aktiv, ikke aktiv ikke aktiv 1 Dag hjemme aktiv, ikke aktiv ikke aktiv 1 x Effektiv udluftning aktiv, ikke aktiv ikke aktiv Tab. 4.1 Oversigt over driftsmåder 14

15 Betjening Oversigt over betjeningsniveauer Valgniveau 1 Valgniveau 2 Valgniveau 3 Værdier Enhed Tilvækst, valg Min. Maks. Indstillingsniveau Fabriksindstilling Personlig indstilling Information Systemstatus System Status Information Kontakt data Firma Telefon nummer Valgt temperatur Serie nummer KREDS 1 Aktuel værdi ( Kap. 6) Anlægs tryk Aktuel værdi bar Varmt vand Aktuel værdi No Opvarmn., Opvarm. KREDS 1 Temperatur Aktuel værdi C 0,5 20 dag 5 30 Temperatur nat Aktuel værdi C 0, Auto dag til Aktuel værdi t:min Ferie program Aktuel værdi dd.mm.åå fra Ferie program Aktuel værdi dd.mm.åå til Dag hjemme Aktuel værdi dd.mm.åå fra Dag hjemme til Aktuel værdi dd.mm.åå Enhedens nummer Dag Nat Aktuelle værdier Permanent værdi 5 30 C 0,5 C Varmt vand Varmt vand C 1 C 60 Tidsprogram KREDS 1 Enkelte dage og blokke Periode 1: start - slut Periode 2: start - slut Periode 3: start - slut Ma, Ti, On, To, Fr, Lø, Sø og Ma - Fr, Lø - Sø, Ma - Sø 00:00 24:00 t:min 10 min. Ma - Fr: 06:00-22:00 Lø: 07:30-23:30 Sø: 07:30-22:00 og Ma - Fr 06:00-22:00 Lø - Sø 7:30-23:30 Ma - Sø 06:00-22:00 Tab. 4.2 Oversigt over betjeningsniveauer 15

16 4 Betjening Valgniveau 1 Fabriksindstilling Tidsprogram Antal dage væk Valgniveau 2 Varmt vand Valgniveau 3 Cirkulation Enkelte dage og blokke Periode 1: start - slut Periode 2: start - slut Periode 3: start - slut Enkelte dage og blokke Periode 1: start - slut Periode 2: start - slut Periode 3: start - slut Værdier Enhed Tilvækst, Min. Maks. valg Ma, Ti, On, To, Fr, Lø, Sø og Ma - Fr, Lø - Sø, Ma - Sø 00:00 24:00 t:min 10 min. Ma, Ti, On, To, Fr, Lø, Sø og Ma - Fr, Lø - Sø, Ma - Sø 00:00 24:00 t:min 10 min. Indstillingsniveau Ma - Fr: 05:30-22:00 Lø: 07:00-23:30 Sø: 07:00-22:00 og Ma - Fr 05:30-22:00 Lø - Sø 07:00-23:30 Ma - Sø 05:30-22:00 Ma - Fr: 06:00-22:00 Lø: 07:30-23:30 Sø: 07:30-22:00 og Ma - Fr 06:00-22:00 Lø - Sø 7:30-23:30 Ma - Sø 06:00-22:00 KREDS 1 Start dd.mm.åå dag.måned.år Slut dd.mm.åå dag.måned.år Personlig indstilling Antal dage hjemme Varmt vand forberedelse Temperatur Frostsikring eller 5 30 C 0,5 C Frostsikring KREDS 1 Start dd.mm.åå dag.måned.år Slut dd.mm.åå dag.måned.år Grund indstilling Sprog Sprog, der Tysk kan vælges Dato / Tid Klokken 00:00 24:00 t:min 10 min. 00:00 Dato dd.mm.åå dag.måned.år Sommer tid Fra, Auto Fra Display Ændre navn varmekreds Fabrik indstilling (Reset) Display kontrast Rumtemp. Offset Udetemp. Offset KREDS Bogstaver, tal ,0 3,0 K 0,5 0,0-3,0 3,0 K 0,5 0,0 A til Z, 0 til 9, mellemrum Tidsprogram Ja, nej Nej Alt Ja, nej Nej KREDS 1 Installatør niveau Kode niveau Tab. 4.2 Oversigt over betjeningsniveauer 16

17 Funktionsbeskrivelse 5 5 Funktionsbeskrivelse Styringen tilbyder forskellige funktioner, driftsmåder og særfunktioner til styring af varmekredsen og varmtvandsproduktionen. Med funktionerne kan du aflæse informationer og indstille temperaturer, perioder og grundindstillinger. Med de forskellige driftsmåder ("Driftart") vælger du, om varmekredsen, varmtvandsproduktionen og cirkulationen skal køre automatisk eller styres manuelt. Med særfunktionerne kan du i særlige situationer hurtigt ændre varmekredsens og varmtvandsproduktionens aktive driftsmåde i et begrænset tidsrum. 5.1 Funktioner funktionerne ved at trykke på venstre funktionsknap "Menu". Stien i begyndelsen af beskrivelsen af en funktion viser, hvordan du når frem til denne funktion i menustrukturen. Aflæsning af listen over statusmeldinger Menu Information System status Status Når service ikke er nødvendig, og der ikke er opstået nogen fejl, står der "Ok" ud for "Status". Når service er nødvendig, eller der er opstået en fejl, står der "Ikke Ok" ud for "Status". Højre funktionsknap har i dette tilfælde funktionen "Display". Når der trykkes på den højre funktionsknap "Display", vises listen over statusmeldinger på displayet. Visning af installatørens kontaktdata Menu Information Kontakt data Hvis installatøren ved installationen har indtastet sit firmanavn og telefonnummer, kan du aflæse disse data under "Kontakt data". Aflæsning af serienummer og artikelnummer Menu Information Serie nummer Under "Serie nummer" står enhedens serienummer, som du evt. skal bruge, når du kontakter installatøren. Artikelnummeret står på serienummerets anden linje ( Fig. 4.10) Aflæsning af informationer Menu Information punktet "Information" i listen på valgniveau 1 for at gå til valgniveau 2, der viser en liste med punkterne "System status", "Kontakt data" og "Serie nummer". Aflæsning af systemstatus Menu Information System status Under "System status" kan du se en liste med de aktuelle anlægsværdier: Status, Anlægs tryk, Varmt vand forberedelse og de aktuelle værdier for "KREDS 1". Under "System status" er der desuden informationer: om den aktive periode ("Auto dag til"), om undtagelser i tidsprogrammerne, som du evt. har indstillet med funktionerne "Antal dage væk" og "Antal dage hjemme". Det er kun temperaturen for "Temperatur dag" og "Temperatur nat" der også kan indstilles direkte under "System status". Alle andre værdier indstilles andre steder i menustrukturen, som beskrevet i de følgende afsnit Indstilling af valgt temperatur Menu Valgt temperatur Med denne funktion kan du indstille de ønskede temperaturer for varmekredsen og varmtvandsproduktionen. Varmekredsen Menu Valgt temperatur KREDS 1 b Forsigtig! Fare for beskadigelse på grund af frost! Hvis rumme ikke er tilstrækkelig opvarmede, kan det medføre skader på bygningen og varmeanlægget. > Hvis du ikke er hjemme i en periode med frost, skal du sørge for, at varmeanlægget fortsat er i drift, og at tilstrækkelig frostsikring er garanteret. Du kan indstille to forskellige temperaturer for varmekredsen: Den indstillede temperatur "Dag" er den temperatur, du ønsker i rummene om dagen, eller når du er hjemme ( Konstant dag). Den indstillede temperatur "Nat" er den temperatur, du ønsker i rummene om natten, eller når du er ikke er hjemme ( natdrift). 17

18 5 Funktionsbeskrivelse Varmtvandsproduktionen Menu Valgt temperatur Varmt vand Du kan kun anvende styringens funktioner for og indstillingsmuligheder af varmtvandsproduktionen, når der er sluttet en varmtvandsbeholder til varmeanlægget. a Fare! Skoldningsfare på grund af varmt vand! Ved tappestederne for varmt vand er der fare for skoldning ved en indstillet temperatur over 60 C. Små børn eller ældre mennesker kan være i fare allerede ved lavere temperaturer. > temperaturen, så ingen kommer til skade. Du kan indstille temperaturen "Varmt vand" for varmtvandskredsen. 18

19 Funktionsbeskrivelse Indstilling af tidsprogram temperatur 21 C 16 C Ønskettemperatur Natt Ønskettemperatur Dag Tidsvindue1 Ønsket nattemperatur natt Ønskettemperatur Dag Tidsvindue2 Ønskettemperatur Natt Ønskettemperatur Dag Tidsvindue3 Ønskettemperatur Natt 06:00 08:00 16:30 18:00 20:00 22:30 Klokkeslæt Fig. 5.1 Eksempel: Tre perioder på én dag Menu Tidsprogram Med funktionen "Tidsprogram" kan du indstille perioder for varmekredsen og varmtvandsproduktionen. Hvis du ikke har indstillet nogen perioder, styrer styringen efter de perioder, der er fastlagt i fabriksindstillingen ( Tab. 4.2). Du kan kun anvende styringens funktioner for og indstillingsmuligheder af varmtvandsproduktionen, når der er sluttet en varmtvandsbeholder til varmeanlægget. Du kan kun anvende styringens funktioner for og indstillingsmuligheder af cirkulationen, når der er sluttet cirkulationsledninger og en cirkulationspumpe til varmeanlægget. Tidsprogrammerne gælder kun for varmekredsen i driftsmåden "Drift Auto" og kun for varmtvandsproduktionen i driftsmåderne "Drift Auto" og "Sommerdrift". Periode for varmekredsen Indstil perioden for varmekredsen, så hver periode: begynder ca. 30 minutter før det tidspunkt, hvor rummene skal være opvarmet til den indstillede temperatur for "Dag". stopper ca. 30 minutter før det tidspunkt, hvor rummene skal være opvarmet til den indstillede temperatur for "Nat". Periode for varmtvandsproduktion Indstil perioden for varmtvandsproduktion, så hver periode: begynder ca. 30 minutter før det tidspunkt, hvor vandet i varmtvandsbeholderen skal være opvarmet til den indstillede temperatur for "Varmt vand". stopper ca. 30 minutter før det tidspunkt, hvor der ikke er mere behov for varmt vand. Indstil perioden for cirkulation, så hver periode: starter ca. 30 minutter efter start af en periode for varmtvandsproduktion, stopper ca. 30 minutter før stop af en periode for varmtvandsproduktion. Periode for dage og blokke Du kan indstille enkelte dage eller blokke af dage, som perioderne skal gælde for: Mandag, Tirsdag, Onsdag, Torsdag, Fredag, Lørdag, Søndag Mandag - Fredag, Lørdag - Søndag, Mandag - Søndag Du kan indstille op til tre perioder for hver dag og blok. i De perioder, der er indstillet for en dag, prioriteres højere end perioder, der er indstillet for en blok. 19

20 5 Funktionsbeskrivelse Eksempel: Tre perioder på én dag ( Fig. 5.1) Indstillet temperatur for "Dag": 21 C Indstillet temperatur for "Nat": 16 C Periode 1: kl Periode 2: kl Periode 3: kl I de indstillede perioder styrer styringen rumtemperaturen efter den indstillede temperatur for "Dag" (konstant dag). Uden for de indstillede perioder styrer styringen rumtemperaturen efter den indstillede temperatur for "Nat" (natdrift). Eksempler på enkelte dage: Mandag Periode 1: kl Lørdag Periode 1: kl Periode 2: kl Eksempler på blokke: Mandag - Fredag Periode 1: kl Periode 2: kl Periode 3: kl Lørdag - Søndag Periode 1: kl Hurtig indstilling af tidsprogrammer: Når du f.eks. kun har brug for afvigende perioder en enkelt hverdag om ugen, skal du først indstille tiderne for hele blokken "Mandag - Fredag". Derefter indstiller du de afvigende perioder for hverdagen. Når du får vist en blok på displayet og har defineret en afvigende periode for en dag i denne blok, markerer displayet de afvigende tider i blokken med "!!". Mandag - Søndag Periode 1: Periode 2: Periode 3: Fig. 5.2 Markering af afvigende dage!! :!! -!! :!!!! :!! -!! :!!!! :!! -!! :!! Når du trykker på højre funktionsknap "", vises der en advarselsmelding på displayet, der informerer dig om afvigende perioder. Du behøver ikke at tilpasse tiderne. Individuelle dag program tidsprogram Ma-Sø fra. Ok Fig. 5.3 Advarselsmelding om afvigelse fra tidsprogrammet De indstillede perioder for den blok, der er markeret med "!!", kan du få vist på displayet og ændre ved trykke på højre funktionsknap "Ok". Varmekredsene: Menu Tidsprogram KREDS 1 I hver indstillet periode gælder den temperatur, der er indstillet under funktionen "Valgt temperatur". I de indstillede perioder skifter styringen til driftsmåden konstant dag, og varmekredsen opvarmer de tilsluttede rum til den indstillede temperatur for "Dag". Uden for disse indstillede perioder skifter styringen til natdrift, og varmekredsen opvarmer de tilsluttede rum til den indstillede nattemperatur, "Nat". Varmtvandsproduktionen: Menu Tidsprogram Varmt vand Varmt vand forberedelse I hver indstillet periode gælder den temperatur for varmt vand, som er indstillet under funktionen "Valgt temperatur". I de indstillede perioder sørger anlægget for, at der er varmt vand med den indstillede temperatur. Hvis beholdertemperaturen i den indstillede periode er 5 C lavere end den indstillede varmtvandstemperatur, opvarmes varmtvandsbeholderen igen til den indstillede varmtvandstemperatur. I slutningen af en indstillet periode slukker styringen for varmtvandsproduktionen, indtil den næste indstillede periode starter. Cirkulationen: Menu Tidsprogram Varmt vand Cirkulation De indstillede perioder bestemmer driftstiderne for cirkulationen. I de indstillede perioder er cirkulationen aktiveret. Uden for de indstillede perioder er cirkulationen deaktiveret. Perioderne med cirkulation skal afstemmes efter perioderne med varmtvandsproduktion. Når den indstillede periode for varmtvandsproduktion f.eks. starter kl. 05:00 om morgenen, skal den indstillede periode for cirkulation starte 30 minutter senere, kl. 05:30. 20

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 For brugeren / for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning VR 81 Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende dokumentationen...

Læs mere

calormatic 470 Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren Vejrkompenserende styring Udgiver/producent Vaillant GmbH

calormatic 470 Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren Vejrkompenserende styring Udgiver/producent Vaillant GmbH Betjeningsvejledning Til ejeren Betjeningsvejledning calormatic 470 Vejrkompenserende styring DK Udgiver/producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O Kondenserende kedel 6 720 610 790-00.1O ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23 OSW Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhedsråd 3 Symbolforklaring 4 1 Betjeningsoversigt 5 2 Idriftsætning 6 2.1 Inden idriftsætning

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning. calormatic 430f. Vejrkompenserende termostat med radiooverføring

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning. calormatic 430f. Vejrkompenserende termostat med radiooverføring For brugeren / for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning calormatic 430f Vejrkompenserende termostat med radiooverføring DK VRC 430f For brugeren Betjeningsvejledning calormatic 430f

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E BETJENINGSVEJLEDNING Turbomax VU 1 E/1 E Kære kunde Vi glæder os over, at De har valgt en Vaillant Turbomax VK 1/1 E. Ved at læse denne betjeningsvejlednings henvisninger får De optimal udnyttelse af

Læs mere

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening 6304 5441 03/2001 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul Bedes læst omhyggeligt før betjening Kolofon Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende standarder

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Brugervejledning Luft/vand-varmepumpe produktserierne: DVI LV Kompakt & Split Model 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Septmber 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Nymøllevej 17 DK-9240 Nibe Tlf. +45 98

Læs mere

AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL

AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL 1 2 3 4 5 6 7 AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL 1 902110 - BRUGERMANUAL Beskrivelse 902110 er en programmerbar rumtermostat, der er designet til at styre et varmeanlæg effektivt, så der er en behagelig temperatur,

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

auromatic 620 Betjeningsvejledning/installationsvejledning Busmodulært reguleringssystem til opvarmningstøtten med solvarme

auromatic 620 Betjeningsvejledning/installationsvejledning Busmodulært reguleringssystem til opvarmningstøtten med solvarme Til brugeren/til VVS-installatøren Betjeningsvejledning/installationsvejledning auromatic 620 Busmodulært reguleringssystem til opvarmningstøtten med solvarme DK VRS 620 For brugeren Betjeningsvejledning

Læs mere

Brugervejledning - Devireg 550 termostat

Brugervejledning - Devireg 550 termostat DK Brugervejledning - Devireg 550 termostat Brugervejledning - Devireg 550 termostat Om termostaten Side 2-7 Indstille ur og ugedag Side 8-9 Indstille temperatur Side 10-11 Indstille perioder med sænkning

Læs mere

ecotec VC VCW DK, SE, NO

ecotec VC VCW DK, SE, NO ecotec VC VCW DK, SE, NO For brugeren Betjeningsvejledning ecotec pro/plus Væghængte gaskedel med kondensationsteknik VC VCW DK Indholdsfortegnelse Kedelegenskaber... 3 Anbefalet tilbehør... 3 Henvisninger

Læs mere

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560878 / 010908 TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Installationsvejledning for TIGRIS AHC 8000 TRÅDLØS PROGRAMMERBAR RUMTERMOSTAT Klik dig ind

Læs mere

Convena BV.VV m/vejrkompensering

Convena BV.VV m/vejrkompensering Convena BV.VV m/vejrkompensering Vejledning brug, drift og vedligeholdelse Convena Isol BV.VV m/vejrkompensering Model: Dagnæs Bækkelund Driftsvejledning Denne Convenafjernvarmeunit er et komplet anlæg

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet og varmeforsyning 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter

Læs mere

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING 1 Indholdsfortegnelse GENERELT... 4 LÆR 525KT GREEN-LINE AT KENDE... 5 DRIFTVÆLGERKNAPPEN... 5 DISPLAY... 6 OPSTART... 7 INDSTILLING AF DRIFT-TERMOSTAT... 9 INDSTILLING

Læs mere

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Betjeningsvejledning Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Danmark Hoval a/s Christiansmindevej 12C 8660 Skanderborg Telefon +45

Læs mere

Driftsvejledning Kondenserende oliekedel

Driftsvejledning Kondenserende oliekedel Driftsvejledning Kondenserende oliekedel COB COB-CS Kedel til opvarmning Kedel med lagdelt beholder Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tlf. +49 8751/74-0 Fax +49 8751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+-boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITODENS. til brugeren. Varmeanlæg med reguleringen Vitotronic 200, type HO1C til vejrkompenserende drift

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITODENS. til brugeren. Varmeanlæg med reguleringen Vitotronic 200, type HO1C til vejrkompenserende drift Betjeningsvejledning til brugeren VIESMANN Varmeanlæg med reguleringen Vitotronic 200, type HO1C til vejrkompenserende drift VITODENS 12/2011 Skal opbevares! Sikkerhedshenvisninger For Deres sikkerhed

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Til installatøren Installationsvejledning VR 900 Kommunikationsenhed DK Udgiver/producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91

Læs mere

Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder komplette varmeanlæg gaskedel og varmtvandsbeholder i én unit. Stående gaskedel

Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder komplette varmeanlæg gaskedel og varmtvandsbeholder i én unit. Stående gaskedel Stående gaskedel Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder komplette varmeanlæg gaskedel og varmtvandsbeholder i én unit ecocompact VSC 126/2 C / VSC 196/2 C / VSC 246/2 C Nye tider... varme idéer til fremtidssikret

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+ boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

VARME RÅD. Fjernvarme

VARME RÅD. Fjernvarme VARME RÅD Fjernvarme HOLD HUS MED FJERNVARMEN Her finder du råd og vejledning om, hvordan du bedst udnytter fjernvarmen. Hvis du har god føling med dit anlæg og husstandens måde at bruge varme på, er det

Læs mere

Vejledning om varmeforsyning

Vejledning om varmeforsyning Vejledning om varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter (a d) 5. Energiråd 1. Generel info

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITOTRONIC 200. til brugeren. Varmepumperegulering Vitotronic 200, type WO1A. 5591 647 DK 8/2010 Skal opbevares!

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITOTRONIC 200. til brugeren. Varmepumperegulering Vitotronic 200, type WO1A. 5591 647 DK 8/2010 Skal opbevares! Betjeningsvejledning til brugeren VIESMANN Varmepumperegulering Vitotronic 200, type WO1A VITOTRONIC 200 8/2010 Skal opbevares! Sikkerhedshenvisninger For Deres sikkerhed Overhold disse sikkerhedshenvisninger

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Betjeningspanel For indstilling af de enkelte værdier : tryk - ESC for at komme til hovedmenu - for at

Læs mere

Væghængt gaskedel. Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder den kompakte gaskedel som producerer både varme og varmt vand. ecotec plus VCW 196/3-5

Væghængt gaskedel. Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder den kompakte gaskedel som producerer både varme og varmt vand. ecotec plus VCW 196/3-5 Væghængt gaskedel Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder den kompakte gaskedel som producerer både varme og varmt vand. ecotec plus VCW 196/35 ecotec plus VCW ecotec plus VCW passer ind overalt med 4 års

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11)

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) admin@batec.dk www.batec.dk Side 1 FLEX SUN Aktuel visning Driftsstatus Valg af temperaturvisning Manuel drift Programmering

Læs mere

Fokus på fjernvarme. Undgå ekstra regninger på grund af dårlig afkøling

Fokus på fjernvarme. Undgå ekstra regninger på grund af dårlig afkøling Fokus på fjernvarme Undgå ekstra regninger på grund af dårlig afkøling Aflæsningsspecifikation Målernr. Dato Aflæsning El 010106 36663 Varme 010106 90,514 Vand 010106 1009 Afkøling Installation Grad Enh

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TERMISK SOLVARMEANLÆG MED SOLVARMESTYRING GEM TOP

BRUGERVEJLEDNING TERMISK SOLVARMEANLÆG MED SOLVARMESTYRING GEM TOP BRUGERVEJLEDNING TERMISK SOLVARMEANLÆG MED SOLVARMESTYRING GEM TOP Varenummer 120871 1 Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsanvisninger og symbolforklaring 3 1.1 Generelle sikkerhedsanvisninger 3 1.2 Symbolforklaring

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

For brugeren/for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning. Solcellemodul VR 68. Solcellemodul til VRC 430/VRC 430f

For brugeren/for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning. Solcellemodul VR 68. Solcellemodul til VRC 430/VRC 430f For brugeren/for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning Solcellemodul VR 68 Solcellemodul til VRC 430/VRC 430f DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Henvisninger vedrørende dokumentationen...

Læs mere

Betjenings- og servicevejledning

Betjenings- og servicevejledning Til brugeren og installatøren Betjenings- og servicevejledning Varmestyring ModuLine 400 6 720 617 463 (01/2009) DK Indholdsfortegnelse 1 Kort oversigt 5 1.1 Tasteoversigt 5 1.2 Standardvisning 6 1.3 Kort

Læs mere

Betjeningsvejledning. Logano GB125 med brænder Logatop BE. Kondenserende oliekedel. Til installatøren. Læs dette omhyggeligt før montering og service

Betjeningsvejledning. Logano GB125 med brænder Logatop BE. Kondenserende oliekedel. Til installatøren. Læs dette omhyggeligt før montering og service Betjeningsvejledning Kondenserende oliekedel Logano GB125 med brænder Logatop BE Til installatøren Læs dette omhyggeligt før montering og service 7 747 019 961-03/2007 DK Indholdsfortegnelse 1 For din

Læs mere

Betjeningsvejledning. Kondenserende gaskedel Logano plus GB312. Til brugeren. Bedes læst omhyggeligt før betjening. 7 747 009 300 01/2007 DK

Betjeningsvejledning. Kondenserende gaskedel Logano plus GB312. Til brugeren. Bedes læst omhyggeligt før betjening. 7 747 009 300 01/2007 DK Betjeningsvejledning Kondenserende gaskedel Logano plus GB312 Til brugeren Bedes læst omhyggeligt før betjening. 7 747 009 300 01/2007 DK Indholdsfortegnelse 1 For din sikkerhed.............................................

Læs mere

Betjeningsvejledning. SmartControl MultiControl (inkl. timerfunktion) SmartControl. MultiControl

Betjeningsvejledning. SmartControl MultiControl (inkl. timerfunktion) SmartControl. MultiControl DA Betjeningsvejledning SmartControl MultiControl (inkl. timerfunktion) SmartControl MultiControl 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 6 1.1 Dokumentets formål 6 1.2 Håndtering af dette dokument 6 1.3 Anvendelse

Læs mere

GULVVARME GULVVARME GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME

GULVVARME GULVVARME GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME Hvis du har SPØRGSMÅL til emner, der beskrives i denne folder, så er du velkommen til at kontakte varmeværket. GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME GULVVARME MY1005 GULVVARME FORSKEL PÅ VARMEKILDER 2-3 Radiatorer

Læs mere

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort 99.50.20-A Clorius Energistyring Besparelser med optimal komfort En vejledning til hvordan du kan holde varmen og samtidig belaste miljøet og din økonomi mindst muligt! Gælder for 1-strengede anlæg. Indholdsfortegnelse

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

denne manual ved hånden, så du kan henvise til det på et senere tidspunkt!

denne manual ved hånden, så du kan henvise til det på et senere tidspunkt! MANUEL termostathoved eq-3 Model K Indholdsfortegnelse I. Drift og display... 2 II. Generelle funktioner...... 2 Trin 1: Montering af batteriet... 3 Trin 2: Indstil dato og klokkeslæt... 4 Trin 3: Installer

Læs mere

Til brugeren og installatøren. Betjenings- og servicevejledning. Varmestyring. ModuLine 400 6 720 617 463 (03/2012) DK

Til brugeren og installatøren. Betjenings- og servicevejledning. Varmestyring. ModuLine 400 6 720 617 463 (03/2012) DK Til brugeren og installatøren Betjenings- og servicevejledning Varmestyring ModuLine 400 6 720 617 463 (03/2012) DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger 4

Læs mere

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit 08:081 0209 EL-unit TYPE 7000 El-unit 1 Type 7000 TRANSPORT Undersøg straks ved modtagelsen, om el-unitten er hel og ubeskadiget. Hvis der er fejl eller mangler ved el-unitten skal det straks anmeldes

Læs mere

Indstillet på sekunder. Besparelser i årevis.

Indstillet på sekunder. Besparelser i årevis. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Indstillet på sekunder. Besparelser i årevis. NYE living by Danfoss termostater. Komfort og besparelser døgnet rundt. Indstil og spar Vælg din egen ugeplan Så sænkes temperaturen

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

Indstillet på sekunder. Besparelser i årevis.

Indstillet på sekunder. Besparelser i årevis. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Indstillet på sekunder. Besparelser i årevis. NYE living by Danfoss termostater. Komfort og besparelser døgnet rundt. Indstil og spar Vælg din egen ugeplan Så sænkes temperaturen

Læs mere

DK Installationsvejledning. devireg 120

DK Installationsvejledning. devireg 120 DK Installationsvejledning devireg 120 Ž Anvendelsesområder: devireg 120 benyttes til regulering af gulvvarmeanlæg. Funktion: Termostaten er forsynet med en ledningsføler, således at det er muligt at kontrollere

Læs mere

Vinkøleskab LIFETEC MD 37117. Betjeningsvejledning

Vinkøleskab LIFETEC MD 37117. Betjeningsvejledning Vinkøleskab LIFETEC MD 37117 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Om denne brugsanvisning... 4 1.1. Anvendte advarselssymboler og signalord... 4 2. Anvendelsesområde... 5 3. Sikkerhedsanvisninger...

Læs mere

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning Veria Control T45 Installation guide Installationsanleitung Installasjonsveiledning Installationsguide Asennusopas Installationsvejledning EN DE NO SE FI DK Indholdsfortegnelse Introduktion Introduktion

Læs mere

Siemens Synco Living Hjemmeautomationssystem

Siemens Synco Living Hjemmeautomationssystem EcoGrid EU Siemens Synco Living Hjemmeautomationssystem Brugerguide Løsning specielt udviklet til EcoGrid-projektet Baseret på eksisterende produktserie Trådløs kommunikation til enhederne Varmezoneopdeling

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

ecocompact Stående unit med kondenserende gaskedel ecocompact VSC 126/2 C VSC 196/2 C VSC 246/2 C

ecocompact Stående unit med kondenserende gaskedel ecocompact VSC 126/2 C VSC 196/2 C VSC 246/2 C ecocompact Stående unit med kondenserende gaskedel ecocompact VSC 126/2 C VSC 196/2 C VSC 246/2 C Nye tider... varme idéer til fremtidssikret Ideer til intelligent boligkomfort Vaillant har været med lige

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

icovit exclusiv VKO 246-7 DE, AT, CHDE, CHFR, FR, BEDE, BEFR, BENL, DK

icovit exclusiv VKO 246-7 DE, AT, CHDE, CHFR, FR, BEDE, BEFR, BENL, DK icovit exclusiv VKO 246-7 DE, AT, CHDE, CHFR, FR, BEDE, BEFR, BENL, DK For brugeren Betjeningsvejledning icovit exclusiv Kondenserende oliekedel VKO 246-7 DK 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Forudsætninger for beregning af Energimærket. Samlet vurdering af ejendommens energimæssige tilstand

Forudsætninger for beregning af Energimærket. Samlet vurdering af ejendommens energimæssige tilstand Energimærke nr.: E 6-1875-65 Energimærket er gyldigt i 3 år fra: 16. maj 26 Ejendommens BBR nr.: 253 37261 1 Byggeår: 1974 Anvendelse: Enfamiliehus Ejendommens adresse: Hinbjerg 15, 269 Karlslunde Forudsætninger

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER

RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER INDHOLD LEJLIGHEDENS RUM.................................. 3 TEMPERATUREN..................................... 4 BRUG ALLE RADIATORER..............................

Læs mere

Få større glæde af din gulvvarme. Gode råd til anlæg og daglig brug af fjernvarme

Få større glæde af din gulvvarme. Gode råd til anlæg og daglig brug af fjernvarme Få større glæde af din gulvvarme Gode råd til anlæg og daglig brug af fjernvarme Fjernvarme helt sikkert Sådan får du god økonomi i din gulvvarme Mange parcelhuse bliver i dag opført med gulvarme, da det

Læs mere

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus Milton TopLine - kondenserende kedler Milton TopLine GSKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus Den absolutte sikkerhed fra Længste erfaring og højeste kvalitet Den hollandske producent Nefit bragte verdens

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT TERMIX BRUGSVANDSUNIT med ladeveksler til forsyning af boligblokke og andre større byggerier med varmt brugsvand. GEMINA TERMIX Navervej 15-17 DK 7451 Sunds Productions as

Læs mere

VEJRCENTER Betjeningsvejledning

VEJRCENTER Betjeningsvejledning VEJRCENTER Betjeningsvejledning INDLEDNING MeteoTronic vejrcenteret giver dig en professionel vejrudsigt for den aktuelle og de næste tre dage. Vejrudsigterne fremstilles af meteorologer og udsendes af

Læs mere

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus Milton TopLine - kondenserende kedler Milton TopLine GSKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus Certificerede forhandlere Milton arbejder tæt sammen med de bedste varmespecialister i landet, der har den

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

ANLÆGSMANUAL. TPK HS20 17-08-2015 Side 1 TPK HS20

ANLÆGSMANUAL. TPK HS20 17-08-2015 Side 1 TPK HS20 Side 1 TPK HS20 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. GENERELLE INFORMATIONER... 3 2. TRADITIONEL DIREKTE INSTALLATION... 4 3. DIREKTE INSTALLATION MED BLANDEKREDSE... 6 4. INSTALLATION AF INDIREKTE KREDS MED

Læs mere

Fjernvarmeguide. til dig, der bor i lejlighed. Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode.

Fjernvarmeguide. til dig, der bor i lejlighed. Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. Hvis du har spørgsmål til brochuren eller din fjernvarme, er du velkommen til at kontakte dit boligselskab eller dit varmeværk. Fjernvarmeguide til dig, der bor i lejlighed Gl. Kærvej 15. 6800 Varde Tlf.:

Læs mere

vejledning Unit - system 3 - type 6366

vejledning Unit - system 3 - type 6366 Creating hot water vejledning Unit - system 3 - type 6366 Direkte med blandesløjfe unit System 3 Type 6366 VVS nr. 37.5277.010 Metro nr. 16.366.1000 25 A Analog termometer 15 Afspæringsventil 17 A Termostatisk

Læs mere

BETJENING AF DIT VENTILATIONSSYSTEM

BETJENING AF DIT VENTILATIONSSYSTEM BETJENING AF DIT VENTILATIONSSYSTEM Informationsvejledning bestilt af Gadekærets afdelingsbestyrelse foråret 2014 Produkt: Genvex Optima 250 DESIGN version 3.2b INDHOLD Sådan virker dit ventilationssystem....

Læs mere

guide til dit fjernvarmeanlæg

guide til dit fjernvarmeanlæg guide til dit fjernvarmeanlæg www.ke.dk pas det lidt så passer det sig selv Dit anlæg er skabt til at fungere problemfrit 24 timer i døgnet året rundt. Næsten helt af sig selv. Ikke desto mindre er det

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

BETJENING AF DIT VENTILATIONSSYSTEM

BETJENING AF DIT VENTILATIONSSYSTEM BETJENING AF DIT VENTILATIONSSYSTEM Informationsvejledning bestilt af Gadekærets afdelingsbestyrelse foråret 2014 Produkt: Genvex Optima 250 DESIGN version 3.2b INDHOLD Sådan virker dit ventilationssystem....

Læs mere

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13 DK Betjeningsvejledning STABILA REC 300 Digital er en receiver, som er nem at betjene, til hurtig registrering af roterende lasere. Med Receiver REC 300 Digital kan der modtages laserstråler fra rotationslasere,

Læs mere

30% SmartRadiator. Spar op til. i energi. www.tricklestar.com

30% SmartRadiator. Spar op til. i energi. www.tricklestar.com Auto Manu TM - er programmerbare termostater til styring af radiatorer - Kan styres via SmartPhone, PC/Mac og Internet - erstatter alle typer mekaniske termostater - Kræver ingen specialværktøj eller udskiftning

Læs mere

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITOTRONIC 200. til brugeren. Varmeanlæg med vejrkompenserende regulering Vitotronic 200, type KO1B, KO2B eller KW6B

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITOTRONIC 200. til brugeren. Varmeanlæg med vejrkompenserende regulering Vitotronic 200, type KO1B, KO2B eller KW6B Betjeningsvejledning til brugeren VIESMANN Varmeanlæg med vejrkompenserende regulering Vitotronic 200, type KO1B, KO2B eller KW6B VITOTRONIC 200 12/2012 Skal opbevares! Sikkerhedshenvisninger For Deres

Læs mere

Betjeningsvejledning. Thermo Call TC3

Betjeningsvejledning. Thermo Call TC3 Betjeningsvejledning Thermo Call TC3 Generelle oplysninger Kære Webasto-kunde! Vi takker dig for valget af den nye Thermo Call TC3. Du får med dette produkt en komfortabel og moderne betjeningsmulighed

Læs mere

Få exclusiv varmekomfort - også ved store behov

Få exclusiv varmekomfort - også ved store behov Væghængt villagaskedel Få exclusiv varmekomfort også ved store behov ecotec exclusiv ecotec exclusiv Opnå det maksimale når det drejer sig om varmekomfort, kontrol og besparelse Tysk kvalitet når kun det

Læs mere

Hybrid varmepumpesystem. Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe. geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4

Hybrid varmepumpesystem. Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe. geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4 Hybrid varmepumpesystem Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4 Hybrid varmepumpesystem - den til din Vaillant gaskedel Bevidsthed

Læs mere

Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder effektive gaskedler med 4 års garanti, lavenergipumpe og energimærke A. Væghængt gaskedel

Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder effektive gaskedler med 4 års garanti, lavenergipumpe og energimærke A. Væghængt gaskedel Væghængt gaskedel Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder effektive gaskedler med 4 års garanti, lavenergipumpe og energimærke A. ecotec plus VC 126/35 A H / VC 246/35 A H Egnet til ethvert forhold ecotec

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Opdatering af Windows XP

Opdatering af Windows XP Opdatering af Windows XP For at sikre computeren mest muligt er det en god idé at opdatere sit styresystem jævnligt. Det anbefales, at man mindst en gang om ugen kontrollerer for opdateringer til sit styresystem,

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

FJERNVARME. - Gode råd - Vejledning - Skema til forbrugskontrol I/S FUGLEBAKKENS VARMELAUG

FJERNVARME. - Gode råd - Vejledning - Skema til forbrugskontrol I/S FUGLEBAKKENS VARMELAUG FJERNVARME - Gode råd - Vejledning - Skema til forbrugskontrol I/S FUGLEBAKKENS VARMELAUG Egernvej 35 2000 Frederiksberg Tlf: 60 67 98 32 E-mail: varmelaug@post.tele.dk 1 Pas på udgifterne til fjernvarme

Læs mere

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 2 Hvad indeholder denne pakke? 1 1 2 2 3 Hvad har jeg ellers brug for? 9V 1-9 Fugtsensor (valgfri) DC IP68 AC IP65 Brugermanual M i r a c l

Læs mere

Ejerforeningen Lavendelvej - Taastrup

Ejerforeningen Lavendelvej - Taastrup Ejerforeningen Lavendelvej - Taastrup Aftenens program: Hvem er Megatherm? Opbygning af gulvvarmesystemet. Tilpasning af gulvvarmesystemet. Service på gulvvarmesystemet. Spørgsmål Megatherm-Magneta A/S

Læs mere

Bedre indeklima med Grander. Grander Teknologi i varmesystemer. www.grander.com

Bedre indeklima med Grander. Grander Teknologi i varmesystemer. www.grander.com Bedre indeklima med Grander Grander Teknologi i varmesystemer www.grander.com Unaturlige forhold giver ofte problemer i varmekredsløb I varmekredsløb har vand vanskelige og unaturlige betingelser. Det

Læs mere