Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring"

Transkript

1 Betjeningsvejledning Til brugeren Betjeningsvejledning calormatic 370 Rumtemperaturstyret styring DK

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Om denne betjeningsvejledning Overholdelse af andre gyldige bilag Opbevaring af dokumentation Anvendte symboler Typeskilt Vejledningens gyldighed CE-mærkning Fagordsfortegnelse Sikkerhed Sikkerhedsanvisninger og advarsler Klassificering af advarsler Opbygning af advarslerne Korrekt anvendelse Principielle sikkerhedsanvisninger Beskrivelse af enheden Enhedens opbygning Funktionsmåder Betjeningsniveauer Menustrukturens opbygning Grundvisning Valgniveauer Indstillingsniveau Betjening Betjeningskoncept Betjening i grundvisningen Betjening via funktionsknapperne Oversigt over menustrukturen Oversigt over indstillings- og aflæsningsmuligheder Oversigt over driftsmåder Oversigt over betjeningsniveauer x beholderopvarmning Party dag væk fra hjemmet dag hjemme x Effektiv udluftning Service og afhjælpning af fejl Service Rengøring af styringen Fejlfinding og -afhjælpning Energisparetips Garanti og kundeservice Garanti Kundeservice Standsning Udskiftning af styringen Genbrug og bortskaffelse Tekniske data Fagordsfortegnelse...31 Stikordsfortegnelse Funktionsbeskrivelse Funktioner Aflæsning af informationer Indstilling af valgt temperatur Indstilling af tidsprogram Antal dage væk Antal dage hjemme Valg af sprog Indstilling af klokkeslæt Indstilling af dato Skift til sommertid Indstilling af displaykontrast Indstilling af offset-temperatur Indtastning af varmekredsenes navne Gendannelse af fabriksindstilling Installatør niveau Driftsmåder Driftsmåder for varmekredsen Driftsmåder for varmtvandsproduktion og cirkulation Særfunktioner

3 Om denne betjeningsvejledning 1 1 Om denne betjeningsvejledning Denne betjeningsvejledning er skrevet til brugeren af varmeanlægget. Særlige forkundskaber er ikke nødvendige. 1.1 Overholdelse af andre gyldige bilag Følg altid alle de betjeningsvejledninger, der leveres med varmeanlæggets andre komponenter, ved betjening af styringen calormatic. 1.2 Opbevaring af dokumentation Opbevar denne betjeningsvejledning og alle andre gyldige bilag sikkert, så de: er til rådighed, når der er brug for dem er tilgængelige i hele enhedens levetid er tilgængelige for enhver efterfølgende bruger. 1.3 Anvendte symboler 1.5 Vejledningens gyldighed Denne betjeningsvejledning gælder udelukkende for enheder med følgende artikelnumre : Typebetegnelse Artikelnummer Land VRT DK Tab. 1.1 Typeoversigt Det 10-cifrede artikelnummer kan aflæses af enhedens serienummer. Artikelnummeret står på serienummerets anden linje. Du kan få vist serienummeret under "Menu Information Serie nummer" ( Fig. 4.10). 1.6 CE-mærkning Med CE-mærkningen dokumenteres det, at styringen calormatic opfylder de grundlæggende krav i de pågældende direktiver. I det følgende gives der en forklaring til de symboler, der er anvendt i teksten. i Nyttige anvisninger og informationer 1.7 Fagordsfortegnelse I fagordsfortegnelsen ( Kap. 11) i slutningen af denne vejledning gives der forklaringer til forskellige fagudtryk. > Krævede handlinger 1.4 Typeskilt Typeskiltet sidder inde i styringen og er ikke tilgængeligt udefra. 3

4 2 Sikkerhed 2 Sikkerhed 2.1 Sikkerhedsanvisninger og advarsler > Følg de generelle sikkerhedsanvisninger og advarsler, der står foran hver handling, ved betjening af styringen calormatic Klassificering af advarsler Advarslerne er markeret med følgende faretegn og signalord, der markerer, hvor alvorlig den mulige fare er: Faretegn Signalord Forklaring 2.2 Korrekt anvendelse Styringen calormatic er konstrueret med den nyeste teknik og i henhold til de anerkendte sikkerhedstekniske regler. Alligevel kan enheden og andre materielle værdier forringes ved ukorrekt eller forkert anvendelse. Styringen calormatic VRT 370 styrer et varmeanlæg med en Vaillant-kedel med ebus-interface afhængigt af rumtemperatur og tidspunkt. Styringen kan også styre varmtvandsproduktionen i en tilsluttet varmtvandsbeholder med eller uden cirkulation. Andre anvendelser eller anvendelser, der går herudover, anses for at være forkerte. Producenten/leverandøren hæfter ikke for skader, der måtte opstå som følge heraf. Risikoen bæres alene af brugeren. a Fare! e Fare! a Advarsel! Umiddelbar livsfare eller fare for alvorlig personskade Livsfare på grund af elektrisk stød Fare for lette kvæstelser Følg betjeningsvejledningen Til korrekt anvendelse hører også overholdelse af betjeningsvejledningen samt alle andre gyldige bilag. 2.3 Principielle sikkerhedsanvisninger Installationen af enheden må kun udføres af en autoriseret installatør. Installatøren er også ansvarlig for overholdelse af gældende regler og normer i forbindelse med installation og idrifttagning. b Forsigtig! Opbygning af advarslerne Risiko for materielle skader eller miljøskader Advarsler er markeret med en skillestreg foroven og forneden. De er opbygget efter følgende grundprincip: a Signalord! Farens art og oprindelse! Forklaring til farens art og oprindelse > Foranstaltninger til eliminering af faren Beskyttelse mod legionellabakterier Til beskyttelse mod infektioner med de sygdomsfremkaldende legionellabakterier er styringen udstyret med en funktion, der beskytter mod legionellabakterier. Når funktionen til beskyttelse mod legionellabakterier er aktiveret, opvarmes vandet i varmtvandsbeholderen til over 60 C i mindst én time. Installatøren aktiverer funktionen til beskyttelse mod legionellabakterier, når styringen installeres. > Spørg installatøren, om han har aktiveret funktionen til beskyttelse mod legionellabakterier. > Få installatøren til at forklare, hvordan funktionen til beskyttelse mod legionellabakterier virker. 4

5 Sikkerhed 2 Undgå fare for skoldning Ved tappestederne for varmt vand er der fare for skoldning ved en indstillet temperatur over 60 C. Små børn eller ældre mennesker kan være i fare allerede ved lavere temperaturer. > en passende indstillet temperatur. > Hvis funktionen til beskyttelse mod legionellabakterier er aktiveret, skal du spørge installatøren: hvornår funktionen til beskyttelse mod legionellabakterier starter hvornår det varme vand igen er nedkølet til den indstillede temperatur om der er en indbygget blandeventil i varmeanlægget, der beskytter mod skoldning hvad du skal være opmærksom på for at undgå skoldninger. Undgå fejlfunktion > Kontrollér, at: luften kan cirkulere frit omkring styringen, og at styringen ikke er tildækket af møbler, gardiner eller andre ting. alle radiatorventiler i rummet, hvor reguleringen er monteret, er drejet helt op. > Brug kun varmeanlægget, hvis det er i teknisk korrekt stand. > Få fejl og skader, der påvirker sikkerheden, afhjulpet omgående. Undgå frostskader Hvis der er strømafbrydelse, eller hvis rumtemperaturen i enkelte rum er indstillet for lavt, kan delområder i varmeanlægget blive beskadiget af frost. > Hvis du ikke er hjemme i en periode med frost, skal du sørge for, at varmeanlægget fortsat er i drift, og at rummene er tilstrækkeligt opvarmede. > Følg anvisningerne vedrørende frostsikring ( Kap. 3.2). 5

6 3 Beskrivelse af enheden 3 Beskrivelse af enheden 3.1 Enhedens opbygning Varmtvandsproduktionen påvirkes ikke af rumtemperaturstyringen. Frostsikringsfunktionen beskytter varmeanlægget og boligen mod frostskader. Når rumtemperaturen: falder til under 5 C, tænder styringen kedlen og indstiller rumtemperaturen til 5 C. stiger til over 5 C, slukkes kedlen, men rumtemperaturen overvåges fortsat. Varmtvandsproduktion Med calormatic kan du indstille temperatur og tidspunkt for varmtvandsproduktionen. Kedlen opvarmer vandet i varmtvandsbeholderen til den indstillede temperatur. Du kan indstille perioder, hvor der skal være varmt vand i varmtvandsbeholderen. Når der er installeret en cirkulationspumpe i varmtvandsanlægget, kan du indstille perioder for cirkulationen. I den indstillede periode cirkulerer der varmt vand fra varmtvandsbeholderen til vandhanerne og tilbage til varmtvandsbeholderen. Når du i dette tidsrum f.eks. åbner en vandhane, kommer der straks varmt vand ud af vandhanen. 3 Fig. 3.1 calormatic set forfra 1 Display 2 Diagnosestik til vvs-installatøren 3 Højre funktionsknap 4 Drejeknap (ingen trykfunktion) 5 Venstre funktionsknap 3.2 Funktionsmåder 3.3 Betjeningsniveauer Styringen har to overordnede betjeningsniveauer. Installatørens betjeningsniveau Installatørens betjeningsniveau må kun betjenes af en person med faglig viden og er derfor beskyttet med en adgangskode. Her kan installatøren tilpasse styringen til varmeanlægget. Brugerens betjeningsniveau Brugerens betjeningsniveau viser dig vigtige informationer og har indstillingsmuligheder, der ikke kræver særlig viden. Via en menustruktur går du frem til værdier, der kan indstilles eller kun aflæses. Styringen calormatic styrer Vaillant-varmeanlæg og varmtvandsproduktionen i en tilsluttet varmtvandsbeholder. Varmeanlæg Styringen calormatic VRT 370 er en rumtemperaturstyret styring, der skal være monteret i boligen. Du kan indstille forskellige ønskede temperaturer for forskellige tidspunkter på dagen og for forskellige ugedage med calor-matic-styringen. Temperaturføleren måler rumtemperaturen og sender værdierne videre til styringen. Hvis rumtemperatur er lav, tænder styringen for kedlen. Når rumtemperaturen er steget til den indstillede temperatur, slukker styringen for kedlen. På den måde reagerer styringen på udsvingene i rumtemperaturen og styrer konstant rumtemperaturen efter den indstillede temperatur. 6

7 Beskrivelse af enheden Menustrukturens opbygning A Auto ,5 C Valgt temperatur 20,0 C Menu Drift art 10: Fig. 3.3 Grundvisning 1 1 Fig. 3.2 Menustruktur A Grundvisning 1 Valgniveau 1 2 Valgniveau 2 3 Valgniveau 3 4 Indstillingsniveau 2 Styringens menustruktur er opdelt i fire niveauer. Fra grundvisningen går du til valgniveau 1. Via op til tre valgniveauer går du enten et niveau længere ned eller højere op i menustrukturen. Fra det laveste valgniveau går du op til indstillingsniveauet Grundvisning Grundvisningen er det konstant synlige skærmbillede på displayet. Grundvisningen viser varmeanlæggets aktuelle indstillinger og værdier. Når du foretager indstillinger af styringen, skifter visningen på displayet fra grundvisning til visning af den nye indstilling. Grundvisningen vises, når du: trykker på venstre funktionsknap og på den måde forlader valgniveau 1. ikke betjener styringen i mere end 5 minutter Dato 2 Aktuel rumtemperatur 3 Klokkeslæt 4 Højre funktionsknaps aktuelle funktion (softkey-funktion) 5 Venstre funktionsknaps aktuelle funktion (softkey-funktion) 6 Valgt temperatur (indstillet rumtemperatur) 7 Symbol for varmedrift i driftsmåde "Auto" 8 Indstillet driftsmåde for varmedriften Symboler for varmedriften Sol = varmedrift inden for en indstillet periode (natdrift "konstant dag") Måne = varmedrift uden for en indstillet periode (natdrift) Softkey-funktion Begge funktionsknapper har en softkey-funktion. Funktionsknappernes aktuelle funktioner vises på den nederste linje på displayet. Afhængigt af det valgniveau, der er valgt i menustrukturen, punktet på listen eller værdien: kan venstre funktionsknap have forskellige funktioner (5). kan højre funktionsknap have forskellige funktioner (4). Når du f.eks. trykker på venstre funktionsknap, skifter venstre funktionsknaps aktuelle funktion fra "Menu" ( Fig. 3.3) til "" ( Fig. 3.4). Menu Når du trykker på venstre funktionsknap "Menu", går du ud af grundvisningen og ind i menustrukturens valgniveau 1. Driftsmåde (Driftart) Når du trykker på højre funktionsknap "Driftart", går du ud af grundvisningen og direkte til indstillingerne under "Driftart". På den måde kan du hurtigt ændre driftsmåden for "KREDS 1" ( Kap ). 7

8 3 Beskrivelse af enheden Valgt temperatur Afhængigt af driftsmåden vises den indstillede temperatur (6) ikke på displayet. Det er f.eks. tilfældet i driftsmåden "Sommerdrift". Da der ikke sker nogen opvarmning i "Sommerdrift", og varmekredsen derfor er deaktiveret, er der heller ingen indstillet temperatur Valgniveauer Via valgniveauerne navigerer du til det indstillingsniveau, hvor du vil aflæse eller ændre indstillinger. Valgniveauerne har fire visningsområder Indstillingsniveau I indstillingsniveauet kan du vælge de værdier, som du vil aflæse eller ændre. Indstillingsniveauet har fem visningsområder. 5 Kreds 1 Dag Nat 20,0 C 7,5 C Ændre Menu Information Valgt temperatur Tidsprogram Fig. 3.4 Visningsområder i valgniveauerne 1 4 Fig. 3.5 Visningsområder i indstillingsniveauet 1 Aktuelt valgniveau 2 værdier 3 Markering (hvid skrift på sort baggrund) viser markerer det aktuelle valg. 4 Højre og venstre funktionsknaps aktuelle funktion (softkeyfunktioner) 5 Indstillingsniveau 1 Scrollbar (kun når der er flere punkter på listen, end der kan vises samtidig på displayet) 2 Højre og venstre funktionsknaps aktuelle funktion (softkeyfunktioner) 3 Valgniveauernes listepunkter 4 Aktuelle funktion eller valgniveau 8

9 Betjening 4 4 Betjening 4.1 Betjeningskoncept Styringen betjenes med to funktionsknapper og en drejeknap ( Kap. 3.1). Med funktionsknapperne: navigerer du gennem valgniveauerne og indstillingsniveauerne i menustrukturen ( Tab. 4.2), markerer du en indstilling, bekræfter du en værdi, aktiverer du en driftsmåde, afbryder du ændringen af en værdi. Med drejeknappen: navigerer du gennem punkterne på listen i et valgniveau ved at dreje drejeknappen til venstre eller til højre markerer du et valgniveau eller et indstillingsniveau ændrer du en valgt værdi. På displayet vises et markeret valgniveau, et indstillingsniveau eller en markeret værdi med hvid skrift på sort baggrund. i Når du ikke betjener styringen i over 5 minutter, går displayet tilbage til grundvisningen Betjening i grundvisningen Fra grundvisningen kan du ændre "Valgt temp dag" (den indstillede dagtemperatur) for den aktuelle dag direkte ved at dreje drejeknappen. Fig. 4.1 Valgt temp dag Kun denne dag: 18 C Skift permanent Tryk ok OK Forespørgsel vedrørende ændring af den indstillede temperatur På displayet vises der en forespørgsel, om du vil ændre "Valgt temp dag" (den indstillede dagtemperatur) for den aktuelle dag eller permanent. Ændring af "Valgt temp dag" kun for den aktuelle dag: > Drej på drejeknappen for at indstille den valgte temperatur. Displayet skifter tilbage til grundvisningen efter 12 sekunder. Den indstillede temperatur gælder kun, til den aktive periode slutter den aktuelle dag. Permanent ændring af "Valgt temp dag": > Drej på drejeknappen for at indstille den valgte dagtemperatur, "Valgt temp dag". > Tryk på højre funktionsknap, "Ok". Displayet skifter til grundvisning. Ændringen af den indstillede dagtemperatur, "Valgt temp dag", er overtaget permanent. 9

10 4 Betjening Betjening via funktionsknapperne Eksempel: Ændring af klokkeslæt Du vil ændre klokkeslættet. Displayet viser grundvisningen. Hvis displayet ikke viser grundvisningen, skal du trykke på venstre funktionsknap, "", indtil grundvisningen vises på displayet. Dag ,5 C Valgt temperatur 20,0 C Menu Fig. 4.2 Grundvisning > Tryk på venstre funktionsknap "Menu". Menu Information Valgt temperatur Tidsprogram Fig. 4.3 Valgniveau 1: "Information" Drift art 08:15 Styringen er nu i valgniveau 1. Venstre funktionsknap har nu funktionen "" (til det højere valgniveau), højre funktionsknap funktionen "" (det næste lavere valgniveau). > Drej på drejeknappen, indtil listepunktet "Grund indstilling" er markeret. Menu Antal dage væk Antal dage hjemme Grund indstilling Fig. 4.4 Valgniveau 1: "Grund indstilling" > Tryk på højre funktionsknap "". Grund indstilling Sprog Dato / Tid Display Fig. 4.5 Valgniveau 2: "Sprog" Styringen er nu i valgniveau 2. > Drej på drejeknappen, indtil punktet "Dato / Tid" er markeret på listen. Grund indstilling Sprog Dato / Tid Display Fig. 4.6 Valgniveau 2: "Dato / Tid" > Tryk på højre funktionsknap "". Dato / Tid Klokken Dato Sommer tid Ændre Fig. 4.7 Indstillingsniveau: Timetallet er markeret 08: Fra Styringen er nu i indstillingsniveauet "Klokken". Timetallet er markeret. Venstre funktionsknap har nu funktionen "" (til det højere valgniveau), højre funktionsknap funktionen "Ændre" (værdien). > Tryk på højre funktionsknap "Ændre". Dato / Tid Klokken Dato Sommer tid 08: Fra Fortryd Ok Fig. 4.8 Indstillingsniveau: Frigivelse af værdi til ændring 10

11 Betjening 4 Du kan nu ændre værdien ved at dreje på drejeknappen. Venstre funktionsknap har nu funktionen "Fortryd" (ændringen), højre funktionsknap funktionen "Ok" (bekræfter ændringen). > Drej på drejeknappen for at ændre værdien. > Tryk på højre funktionsknap "Ok" for at bekræfte værdien. Styringen har gemt det ændrede klokkeslæt. Dato / Tid Klokken Dato Sommer tid 09: Fra Fig. 4.9 Indstillingsniveau: ændring gemt > Tryk flere gange på venstre funktionsknap "" for at gå tilbage til det næste højere valgniveau og fra valgniveau 1 til grundvisningen. 11

12 4 Betjening 4.2 Oversigt over menustrukturen Auto ,5 C Valgt temperatur 20,0 C Menu Drift art 1:02 Menu Information Valgt temperatur Tidsprogram Information System status Kontakt data Serie nummer System Status Anlægs tryk Varmt vand Ikke OK 2,3bar No Opvarm. Display Information System status Kontakt data Serie nummer Kontakt data Firma Telefon nummer Kreds 1 Kreds Temperatur Tag 20,0 C Temperatur Nacht 15,0 C Information System status Kontakt data Serie nummer Serie nummer Kreds 1 Auto dag til 22:10 Ferie program fra Ferie program til Kreds 1 Dag hjemme fra Dag hjemme til Menu Information Valgt temperatur Tidsprogram Valgt temperatur Kreds 1 Varmt vand Kreds 1 Dag Nat 20,0 C 15,0 C Ændre Valgt temperatur Kreds 1 Varmt vand Varmt vand Varmt vand 43 C Fortryd OK Menu Information Valgt temperatur Tidsprogram Tidsprogram Kreds 1 Varmt vand Mandag Periode 1: Periode 2: Periode 3: 06 : : 00 : - : : - : Tidsprogram Kreds 1 Varmt vand Varmt vand Varmt vand forberedelse Cirkulation Mandag Periode 1: Periode 2: Periode 3: 05 : : 00 : - : : - : Varmt vand Varmt vand forberedelse Cirkulation Mandag Periode 1: Periode 2: Periode 3: 06 : : 00 : - : : - : Fig Oversigt over menustrukturen, del 1 12

13 Betjening 4 Menu Antal dage væk Antal dage hjemme Grund indstilling Ferie program Kreds 1 Ferie program Start Slut Temperatur ,0 C Ændre Menu Antal dage væk Antal dage hjemme Grund indstilling Ferie program Kreds 1 Ferie program Start Slut Ændre Menu Antal dage væk Antal dage hjemme Grund indstilling Grund indstilling Sprog Dato / Tid Display Sprog Dansk OK Grund indstilling Sprache Dato / Tid Display Dato / Tid Klokken Dato Sommer tid 01: Fra Ændre Grund indstilling Sprache Dato / Tid Display Display Display kontrast Rumtemp. Offset 11 0,0K Ændre Grund indstilling Driftart Ændre navn varmekreds Ændre navn varmekreds Kreds 1 KREDS 1 Ændre Grund indstilling Driftart Ændre navn varmekreds Fabrik indstilling Tidsprogram Alt Nej Nej Menu Grund indstilling Installatør niveau Kode niveau 000 OK Fig Oversigt over menustrukturen, del 2 13

14 4 Betjening 4.3 Oversigt over indstillings- og aflæsningsmuligheder I de følgende afsnit kan du finde skemaer med oversigter over styringens driftsmåder samt dens indstillingsog aflæsningsmuligheder. Når der ikke er nogen angivelser i spalten "Tilvækst, vælg", kan disse værdier kun aflæses, men ikke indstilles. Når en værdi ikke kan indstilles fra fabrikken, fordi den f.eks. måles aktuelt, er spalten "Fabriksindstilling" tom. Når der ikke er nogen angivelser i spalten "Valgniveau 3", går du direkte til indstillingsniveauet fra valgniveau 2. > Du kan notere de værdier, som du eller installatøren har indstillet, i den sidste spalte "Personlig indstilling" Oversigt over driftsmåder Tryk på højre funktionsknap for at gå direkte fra grundvisningen til indstillingerne under "Driftart". Den aktuelt aktiverede driftsmåde står øverst til venstre i grundvisningen. Når en særfunktion aktiveret, viser displayet særfunktionen. Driftsmåde (Driftart) Indstilling Fabriksindstilling Personlig indstilling Aktuel driftsmåde Auto eller Sommer eller Dag eller Sænkning eller Anlæg fra (frostsikring aktiv) Særfunktion Drift Auto Sommerdrift Konstant dag Sænkningsdrift Anlæg fra (frostsikring aktiv) Auto (automatisk drift aktiv) 1 x Beholder Opv. aktiv, ikke aktiv ikke aktiv Party aktiv, ikke aktiv ikke aktiv 1 Dag væk fra hjemmet aktiv, ikke aktiv ikke aktiv 1 Dag hjemme aktiv, ikke aktiv ikke aktiv 1 x Effektiv udluftning aktiv, ikke aktiv ikke aktiv Tab. 4.1 Oversigt over driftsmåder 14

15 Betjening Oversigt over betjeningsniveauer Valgniveau 1 Valgniveau 2 Valgniveau 3 Værdier Enhed Tilvækst, valg Min. Maks. Indstillingsniveau Fabriksindstilling Personlig indstilling Information Systemstatus System Status Information Kontakt data Firma Telefon nummer Valgt temperatur Serie nummer KREDS 1 Aktuel værdi ( Kap. 6) Anlægs tryk Aktuel værdi bar Varmt vand Aktuel værdi No Opvarmn., Opvarm. KREDS 1 Temperatur Aktuel værdi C 0,5 20 dag 5 30 Temperatur nat Aktuel værdi C 0, Auto dag til Aktuel værdi t:min Ferie program Aktuel værdi dd.mm.åå fra Ferie program Aktuel værdi dd.mm.åå til Dag hjemme Aktuel værdi dd.mm.åå fra Dag hjemme til Aktuel værdi dd.mm.åå Enhedens nummer Dag Nat Aktuelle værdier Permanent værdi 5 30 C 0,5 C Varmt vand Varmt vand C 1 C 60 Tidsprogram KREDS 1 Enkelte dage og blokke Periode 1: start - slut Periode 2: start - slut Periode 3: start - slut Ma, Ti, On, To, Fr, Lø, Sø og Ma - Fr, Lø - Sø, Ma - Sø 00:00 24:00 t:min 10 min. Ma - Fr: 06:00-22:00 Lø: 07:30-23:30 Sø: 07:30-22:00 og Ma - Fr 06:00-22:00 Lø - Sø 7:30-23:30 Ma - Sø 06:00-22:00 Tab. 4.2 Oversigt over betjeningsniveauer 15

16 4 Betjening Valgniveau 1 Fabriksindstilling Tidsprogram Antal dage væk Valgniveau 2 Varmt vand Valgniveau 3 Cirkulation Enkelte dage og blokke Periode 1: start - slut Periode 2: start - slut Periode 3: start - slut Enkelte dage og blokke Periode 1: start - slut Periode 2: start - slut Periode 3: start - slut Værdier Enhed Tilvækst, Min. Maks. valg Ma, Ti, On, To, Fr, Lø, Sø og Ma - Fr, Lø - Sø, Ma - Sø 00:00 24:00 t:min 10 min. Ma, Ti, On, To, Fr, Lø, Sø og Ma - Fr, Lø - Sø, Ma - Sø 00:00 24:00 t:min 10 min. Indstillingsniveau Ma - Fr: 05:30-22:00 Lø: 07:00-23:30 Sø: 07:00-22:00 og Ma - Fr 05:30-22:00 Lø - Sø 07:00-23:30 Ma - Sø 05:30-22:00 Ma - Fr: 06:00-22:00 Lø: 07:30-23:30 Sø: 07:30-22:00 og Ma - Fr 06:00-22:00 Lø - Sø 7:30-23:30 Ma - Sø 06:00-22:00 KREDS 1 Start dd.mm.åå dag.måned.år Slut dd.mm.åå dag.måned.år Personlig indstilling Antal dage hjemme Varmt vand forberedelse Temperatur Frostsikring eller 5 30 C 0,5 C Frostsikring KREDS 1 Start dd.mm.åå dag.måned.år Slut dd.mm.åå dag.måned.år Grund indstilling Sprog Sprog, der Tysk kan vælges Dato / Tid Klokken 00:00 24:00 t:min 10 min. 00:00 Dato dd.mm.åå dag.måned.år Sommer tid Fra, Auto Fra Display Ændre navn varmekreds Fabrik indstilling (Reset) Display kontrast Rumtemp. Offset Udetemp. Offset KREDS Bogstaver, tal ,0 3,0 K 0,5 0,0-3,0 3,0 K 0,5 0,0 A til Z, 0 til 9, mellemrum Tidsprogram Ja, nej Nej Alt Ja, nej Nej KREDS 1 Installatør niveau Kode niveau Tab. 4.2 Oversigt over betjeningsniveauer 16

17 Funktionsbeskrivelse 5 5 Funktionsbeskrivelse Styringen tilbyder forskellige funktioner, driftsmåder og særfunktioner til styring af varmekredsen og varmtvandsproduktionen. Med funktionerne kan du aflæse informationer og indstille temperaturer, perioder og grundindstillinger. Med de forskellige driftsmåder ("Driftart") vælger du, om varmekredsen, varmtvandsproduktionen og cirkulationen skal køre automatisk eller styres manuelt. Med særfunktionerne kan du i særlige situationer hurtigt ændre varmekredsens og varmtvandsproduktionens aktive driftsmåde i et begrænset tidsrum. 5.1 Funktioner funktionerne ved at trykke på venstre funktionsknap "Menu". Stien i begyndelsen af beskrivelsen af en funktion viser, hvordan du når frem til denne funktion i menustrukturen. Aflæsning af listen over statusmeldinger Menu Information System status Status Når service ikke er nødvendig, og der ikke er opstået nogen fejl, står der "Ok" ud for "Status". Når service er nødvendig, eller der er opstået en fejl, står der "Ikke Ok" ud for "Status". Højre funktionsknap har i dette tilfælde funktionen "Display". Når der trykkes på den højre funktionsknap "Display", vises listen over statusmeldinger på displayet. Visning af installatørens kontaktdata Menu Information Kontakt data Hvis installatøren ved installationen har indtastet sit firmanavn og telefonnummer, kan du aflæse disse data under "Kontakt data". Aflæsning af serienummer og artikelnummer Menu Information Serie nummer Under "Serie nummer" står enhedens serienummer, som du evt. skal bruge, når du kontakter installatøren. Artikelnummeret står på serienummerets anden linje ( Fig. 4.10) Aflæsning af informationer Menu Information punktet "Information" i listen på valgniveau 1 for at gå til valgniveau 2, der viser en liste med punkterne "System status", "Kontakt data" og "Serie nummer". Aflæsning af systemstatus Menu Information System status Under "System status" kan du se en liste med de aktuelle anlægsværdier: Status, Anlægs tryk, Varmt vand forberedelse og de aktuelle værdier for "KREDS 1". Under "System status" er der desuden informationer: om den aktive periode ("Auto dag til"), om undtagelser i tidsprogrammerne, som du evt. har indstillet med funktionerne "Antal dage væk" og "Antal dage hjemme". Det er kun temperaturen for "Temperatur dag" og "Temperatur nat" der også kan indstilles direkte under "System status". Alle andre værdier indstilles andre steder i menustrukturen, som beskrevet i de følgende afsnit Indstilling af valgt temperatur Menu Valgt temperatur Med denne funktion kan du indstille de ønskede temperaturer for varmekredsen og varmtvandsproduktionen. Varmekredsen Menu Valgt temperatur KREDS 1 b Forsigtig! Fare for beskadigelse på grund af frost! Hvis rumme ikke er tilstrækkelig opvarmede, kan det medføre skader på bygningen og varmeanlægget. > Hvis du ikke er hjemme i en periode med frost, skal du sørge for, at varmeanlægget fortsat er i drift, og at tilstrækkelig frostsikring er garanteret. Du kan indstille to forskellige temperaturer for varmekredsen: Den indstillede temperatur "Dag" er den temperatur, du ønsker i rummene om dagen, eller når du er hjemme ( Konstant dag). Den indstillede temperatur "Nat" er den temperatur, du ønsker i rummene om natten, eller når du er ikke er hjemme ( natdrift). 17

18 5 Funktionsbeskrivelse Varmtvandsproduktionen Menu Valgt temperatur Varmt vand Du kan kun anvende styringens funktioner for og indstillingsmuligheder af varmtvandsproduktionen, når der er sluttet en varmtvandsbeholder til varmeanlægget. a Fare! Skoldningsfare på grund af varmt vand! Ved tappestederne for varmt vand er der fare for skoldning ved en indstillet temperatur over 60 C. Små børn eller ældre mennesker kan være i fare allerede ved lavere temperaturer. > temperaturen, så ingen kommer til skade. Du kan indstille temperaturen "Varmt vand" for varmtvandskredsen. 18

19 Funktionsbeskrivelse Indstilling af tidsprogram temperatur 21 C 16 C Ønskettemperatur Natt Ønskettemperatur Dag Tidsvindue1 Ønsket nattemperatur natt Ønskettemperatur Dag Tidsvindue2 Ønskettemperatur Natt Ønskettemperatur Dag Tidsvindue3 Ønskettemperatur Natt 06:00 08:00 16:30 18:00 20:00 22:30 Klokkeslæt Fig. 5.1 Eksempel: Tre perioder på én dag Menu Tidsprogram Med funktionen "Tidsprogram" kan du indstille perioder for varmekredsen og varmtvandsproduktionen. Hvis du ikke har indstillet nogen perioder, styrer styringen efter de perioder, der er fastlagt i fabriksindstillingen ( Tab. 4.2). Du kan kun anvende styringens funktioner for og indstillingsmuligheder af varmtvandsproduktionen, når der er sluttet en varmtvandsbeholder til varmeanlægget. Du kan kun anvende styringens funktioner for og indstillingsmuligheder af cirkulationen, når der er sluttet cirkulationsledninger og en cirkulationspumpe til varmeanlægget. Tidsprogrammerne gælder kun for varmekredsen i driftsmåden "Drift Auto" og kun for varmtvandsproduktionen i driftsmåderne "Drift Auto" og "Sommerdrift". Periode for varmekredsen Indstil perioden for varmekredsen, så hver periode: begynder ca. 30 minutter før det tidspunkt, hvor rummene skal være opvarmet til den indstillede temperatur for "Dag". stopper ca. 30 minutter før det tidspunkt, hvor rummene skal være opvarmet til den indstillede temperatur for "Nat". Periode for varmtvandsproduktion Indstil perioden for varmtvandsproduktion, så hver periode: begynder ca. 30 minutter før det tidspunkt, hvor vandet i varmtvandsbeholderen skal være opvarmet til den indstillede temperatur for "Varmt vand". stopper ca. 30 minutter før det tidspunkt, hvor der ikke er mere behov for varmt vand. Indstil perioden for cirkulation, så hver periode: starter ca. 30 minutter efter start af en periode for varmtvandsproduktion, stopper ca. 30 minutter før stop af en periode for varmtvandsproduktion. Periode for dage og blokke Du kan indstille enkelte dage eller blokke af dage, som perioderne skal gælde for: Mandag, Tirsdag, Onsdag, Torsdag, Fredag, Lørdag, Søndag Mandag - Fredag, Lørdag - Søndag, Mandag - Søndag Du kan indstille op til tre perioder for hver dag og blok. i De perioder, der er indstillet for en dag, prioriteres højere end perioder, der er indstillet for en blok. 19

20 5 Funktionsbeskrivelse Eksempel: Tre perioder på én dag ( Fig. 5.1) Indstillet temperatur for "Dag": 21 C Indstillet temperatur for "Nat": 16 C Periode 1: kl Periode 2: kl Periode 3: kl I de indstillede perioder styrer styringen rumtemperaturen efter den indstillede temperatur for "Dag" (konstant dag). Uden for de indstillede perioder styrer styringen rumtemperaturen efter den indstillede temperatur for "Nat" (natdrift). Eksempler på enkelte dage: Mandag Periode 1: kl Lørdag Periode 1: kl Periode 2: kl Eksempler på blokke: Mandag - Fredag Periode 1: kl Periode 2: kl Periode 3: kl Lørdag - Søndag Periode 1: kl Hurtig indstilling af tidsprogrammer: Når du f.eks. kun har brug for afvigende perioder en enkelt hverdag om ugen, skal du først indstille tiderne for hele blokken "Mandag - Fredag". Derefter indstiller du de afvigende perioder for hverdagen. Når du får vist en blok på displayet og har defineret en afvigende periode for en dag i denne blok, markerer displayet de afvigende tider i blokken med "!!". Mandag - Søndag Periode 1: Periode 2: Periode 3: Fig. 5.2 Markering af afvigende dage!! :!! -!! :!!!! :!! -!! :!!!! :!! -!! :!! Når du trykker på højre funktionsknap "", vises der en advarselsmelding på displayet, der informerer dig om afvigende perioder. Du behøver ikke at tilpasse tiderne. Individuelle dag program tidsprogram Ma-Sø fra. Ok Fig. 5.3 Advarselsmelding om afvigelse fra tidsprogrammet De indstillede perioder for den blok, der er markeret med "!!", kan du få vist på displayet og ændre ved trykke på højre funktionsknap "Ok". Varmekredsene: Menu Tidsprogram KREDS 1 I hver indstillet periode gælder den temperatur, der er indstillet under funktionen "Valgt temperatur". I de indstillede perioder skifter styringen til driftsmåden konstant dag, og varmekredsen opvarmer de tilsluttede rum til den indstillede temperatur for "Dag". Uden for disse indstillede perioder skifter styringen til natdrift, og varmekredsen opvarmer de tilsluttede rum til den indstillede nattemperatur, "Nat". Varmtvandsproduktionen: Menu Tidsprogram Varmt vand Varmt vand forberedelse I hver indstillet periode gælder den temperatur for varmt vand, som er indstillet under funktionen "Valgt temperatur". I de indstillede perioder sørger anlægget for, at der er varmt vand med den indstillede temperatur. Hvis beholdertemperaturen i den indstillede periode er 5 C lavere end den indstillede varmtvandstemperatur, opvarmes varmtvandsbeholderen igen til den indstillede varmtvandstemperatur. I slutningen af en indstillet periode slukker styringen for varmtvandsproduktionen, indtil den næste indstillede periode starter. Cirkulationen: Menu Tidsprogram Varmt vand Cirkulation De indstillede perioder bestemmer driftstiderne for cirkulationen. I de indstillede perioder er cirkulationen aktiveret. Uden for de indstillede perioder er cirkulationen deaktiveret. Perioderne med cirkulation skal afstemmes efter perioderne med varmtvandsproduktion. Når den indstillede periode for varmtvandsproduktion f.eks. starter kl. 05:00 om morgenen, skal den indstillede periode for cirkulation starte 30 minutter senere, kl. 05:30. 20

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370f. Trådløs, rumtemperaturstyret styring

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370f. Trådløs, rumtemperaturstyret styring Betjeningsvejledning Til brugeren Betjeningsvejledning calormatic 370f Trådløs, rumtemperaturstyret styring DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Om denne betjeningsvejledning... 3 1.1 Overholdelse

Læs mere

Betjeningsvejledning. Til ejeren. Betjeningsvejledning. calormatic 332 VRT 332

Betjeningsvejledning. Til ejeren. Betjeningsvejledning. calormatic 332 VRT 332 Betjeningsvejledning Til ejeren Betjeningsvejledning calormatic 332 VRT 332 DK Kolofon Dokumenttype: Betjeningsvejledning Produkt: calormatic 332 Målgruppe: Sprog: Ejer DK Dokumentnummer_version: 0020135472_01

Læs mere

Betjeningsvejledning. Til ejeren. Betjeningsvejledning. calormatic 350 VRT 350

Betjeningsvejledning. Til ejeren. Betjeningsvejledning. calormatic 350 VRT 350 Betjeningsvejledning Til ejeren Betjeningsvejledning calormatic 350 VRT 350 DK Kolofon Dokumenttype: Betjeningsvejledning Produkt: calormatic 350 Målgruppe: Sprog: Ejer DK Dokumentnummer_version: 0020135474_01

Læs mere

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 For brugeren / for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning VR 81 Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende dokumentationen...

Læs mere

multimatic 700 Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren VRC 700 Udgiver/producent Vaillant GmbH

multimatic 700 Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren VRC 700 Udgiver/producent Vaillant GmbH Betjeningsvejledning Til ejeren Betjeningsvejledning multimatic 700 VRC 700 DK Udgiver/producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Læs mere

allstor Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH

allstor Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH Betjeningsvejledning Til ejeren Betjeningsvejledning allstor Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Læs mere

Brugsvandstation. Betjeningsvejledning. Betjeningsvejledning. Til ejeren. aguaflow exclusiv. Udgiver/producent Vaillant GmbH

Brugsvandstation. Betjeningsvejledning. Betjeningsvejledning. Til ejeren. aguaflow exclusiv. Udgiver/producent Vaillant GmbH Betjeningsvejledning Til ejeren Betjeningsvejledning Brugsvandstation aguaflow exclusiv DK Udgiver/producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28

Læs mere

Solvarmestation. Betjeningsvejledning. Betjeningsvejledning. Til ejeren. auroflow exclusiv. Udgiver/producent Vaillant GmbH

Solvarmestation. Betjeningsvejledning. Betjeningsvejledning. Til ejeren. auroflow exclusiv. Udgiver/producent Vaillant GmbH Betjeningsvejledning Til ejeren Betjeningsvejledning Solvarmestation auroflow exclusiv DK Udgiver/producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10

Læs mere

calormatic 470 Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren Vejrkompenserende styring Udgiver/producent Vaillant GmbH

calormatic 470 Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren Vejrkompenserende styring Udgiver/producent Vaillant GmbH Betjeningsvejledning Til ejeren Betjeningsvejledning calormatic 470 Vejrkompenserende styring DK Udgiver/producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91

Læs mere

Betjeningsvejledning. unistor. Betjeningsvejledning. Til ejeren. Varmtvandsbeholder. Udgiver/producent Vaillant GmbH

Betjeningsvejledning. unistor. Betjeningsvejledning. Til ejeren. Varmtvandsbeholder. Udgiver/producent Vaillant GmbH Betjeningsvejledning Til ejeren Betjeningsvejledning unistor Varmtvandsbeholder DK Udgiver/producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Læs mere

allstor Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH

allstor Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH Betjeningsvejledning Til ejeren Betjeningsvejledning allstor Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Læs mere

erelax Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren erelax Udgiver/producent Vaillant GmbH

erelax Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren erelax Udgiver/producent Vaillant GmbH Betjeningsvejledning Til ejeren Betjeningsvejledning erelax erelax Udgiver/producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Tel. +49 21 91 18 0 Fax +49 21 91 18 28 10 info@vaillant.de www.vaillant.de

Læs mere

ecotec pro Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren Væghængt gaskedel med kondensationsteknik Udgiver/producent Vaillant GmbH

ecotec pro Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren Væghængt gaskedel med kondensationsteknik Udgiver/producent Vaillant GmbH Betjeningsvejledning Til ejeren Betjeningsvejledning ecotec pro Væghængt gaskedel med kondensationsteknik DK Udgiver/producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax

Læs mere

Betjeningsvejledning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A udførelse K WTC 25-A udførelse K

Betjeningsvejledning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A udførelse K WTC 25-A udførelse K Betjeningsvejledning Max Weishaupt A/S Erhvervsvej 10 DK-2600 Glostrup Telefon 43 27 63 00 Telefax 43 27 63 43 Tryk-nr. 83168009, dec. 2006 Max Weishaupt påtager sig intet ansvar for fejl og mangler i

Læs mere

Fjernbetjeningsenhed VR 90

Fjernbetjeningsenhed VR 90 For brugeren/for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning Fjernbetjeningsenhed VR 90 Busmodulært styringssystem DK VR 90 For brugeren Betjeningsvejledning Fjernbetjeningsenhed VR 90 Busmodulært

Læs mere

multimatic Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren VRC 700/4 Udgiver/producent Vaillant GmbH

multimatic Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren VRC 700/4 Udgiver/producent Vaillant GmbH Betjeningsvejledning Til ejeren Betjeningsvejledning multimatic VRC 700/4 DK Udgiver/producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Tel. +49 21 91 18 0 Fax +49 21 91 18 2810 info@vaillant.de

Læs mere

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning. calormatic 430. Vejrkompenserende termostat VRC 430

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning. calormatic 430. Vejrkompenserende termostat VRC 430 For brugeren / for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning calormatic 430 Vejrkompenserende termostat DK VRC 430 For brugeren Betjeningsvejledning calormatic 430 Vejrkompenserende termostat

Læs mere

Fjernbetjening VRC calormatic FBG d Betjenings- og installationsvejledning

Fjernbetjening VRC calormatic FBG d Betjenings- og installationsvejledning Fjernbetjening VRC calormatic FBG d Betjenings- og installationsvejledning Side 1 Indholdsfortegnelse 1.Betjeningsoversigt 3 2.Energisparetips 5 3.Styringens indstillinger 6 3.1 Styringens driftsarter

Læs mere

Brugsvejledning til rumtermostat. Til brugeren. Brugsvejledning til rumtermostat. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1

Brugsvejledning til rumtermostat. Til brugeren. Brugsvejledning til rumtermostat. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1 Brugsvejledning til rumtermostat Til brugeren Brugsvejledning til rumtermostat geotherm VWL 451 VWL 651 VWL 751 VWL 1251 VWL 1551 DK INDHOLDSFORTEGNELSE SÅDAN ANVENDES APPARATET 1 Brug af apparatet...2

Læs mere

ECL Comfort 210 / 310

ECL Comfort 210 / 310 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE *087H9006* *VIKTY101* Du kan finde yderligere litteratur om ECL Comfort 210 og 310, moduler og tilbehør på http://www.danfoss.dk ECL Comfort 210 / 310 Brugervejledning Produced

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. ECL Comfort 210 / 310. Brugervejledning. Danfoss District Energy

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. ECL Comfort 210 / 310. Brugervejledning. Danfoss District Energy MAKING MODERN LIVING POSSIBLE ECL Comfort 210 / 310 Brugervejledning Danfoss District Energy Sikkerhedsadvarsel Montering, opstart og vedligeholdelse må kun udføres af kvalificerede og autoriserede teknikere.

Læs mere

Solvarmemodul FM443/CMS 910. Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK

Solvarmemodul FM443/CMS 910. Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK Solvarmemodul FM443/CMS 910 Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK 2 1 Sikkerhed..................................... 3 1.1 Om denne vejledning............................ 3 1.2 Produktets anvendelse..........................

Læs mere

Fjernbetjening VRC calormatic FBG w med uge-program Betjenings- og installationsvejledning

Fjernbetjening VRC calormatic FBG w med uge-program Betjenings- og installationsvejledning Fjernbetjening VRC calormatic FBG w med uge-program Betjenings- og installationsvejledning Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Betjeningsoversigt 3 2. Energisparetips 5 3. Grundindstillinger 7 3.1 Valg af driftmåde

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Betjeningsvejledning. FM443 Solvarmemodul. Funktionsmodul. Til brugeren. Skal læses omhyggeligt før betjening /2008 DK

Betjeningsvejledning. FM443 Solvarmemodul. Funktionsmodul. Til brugeren. Skal læses omhyggeligt før betjening /2008 DK Betjeningsvejledning Funktionsmodul FM443 Solvarmemodul Til brugeren Skal læses omhyggeligt før betjening 6 720 615 556-03/2008 DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhed..................................... 3

Læs mere

Driftsvejledning. Til brugeren. Driftsvejledning. ecocraft exclusiv. Kondenserende gaskedel

Driftsvejledning. Til brugeren. Driftsvejledning. ecocraft exclusiv. Kondenserende gaskedel Driftsvejledning Til brugeren Driftsvejledning ecocraft exclusiv Kondenserende gaskedel DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende dokumentationen... 3. Opbevaring af dokumentation...3.2

Læs mere

ecotec plus Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren VC, VCW, VCI..6/5 5 Udgiver/producent Vaillant GmbH

ecotec plus Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren VC, VCW, VCI..6/5 5 Udgiver/producent Vaillant GmbH Betjeningsvejledning Til ejeren Betjeningsvejledning ecotec plus VC, VCW, VCI..6/5 5 DK Udgiver/producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Tel. +49 21 91 18 0 Fax +49 21 91 18 28 10 info@vaillant.de

Læs mere

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O Kondenserende kedel 6 720 610 790-00.1O ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23 OSW Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhedsråd 3 Symbolforklaring 4 1 Betjeningsoversigt 5 2 Idriftsætning 6 2.1 Inden idriftsætning

Læs mere

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening 6304 5441 03/2001 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul Bedes læst omhyggeligt før betjening Kolofon Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende standarder

Læs mere

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning. calormatic 430f. Vejrkompenserende termostat med radiooverføring

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning. calormatic 430f. Vejrkompenserende termostat med radiooverføring For brugeren / for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning calormatic 430f Vejrkompenserende termostat med radiooverføring DK VRC 430f For brugeren Betjeningsvejledning calormatic 430f

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

B R U G E R M A N U A L. Kondenserende oliekedel AVS 37.390. Anvendelse af kedlen uden indeklimamodul. Ref.: : BA - 1383 - U - 0 - DA - 07 / 01

B R U G E R M A N U A L. Kondenserende oliekedel AVS 37.390. Anvendelse af kedlen uden indeklimamodul. Ref.: : BA - 1383 - U - 0 - DA - 07 / 01 B R U G E R M A N U A L Kondenserende oliekedel AVS 37.390 Anvendelse af kedlen uden indeklimamodul Ref.: : BA - 1383 - U - 0 - DA - 07 / 01 1 2 1 BETJENING 1.1 Betjeningselementer Lampe for overkog Overkogssikring

Læs mere

ECL Comfort 210 / 296 / 310

ECL Comfort 210 / 296 / 310 Brugervejledning ECL Comfort 210 / 296 / 310 Dansk udgave www.danfoss.com Sikkerhedsadvarsel Montering, opstart og vedligeholdelse må kun udføres af kvalificerede og autoriserede teknikere. 2 Danfoss 2016.02

Læs mere

ZWSB 30-4 A... Kondenserende gaskedel med integreret varmtvandsbeholder Condens 5000 WT. Betjeningsvejledning 6 720 803 677 (2012/05) DA

ZWSB 30-4 A... Kondenserende gaskedel med integreret varmtvandsbeholder Condens 5000 WT. Betjeningsvejledning 6 720 803 677 (2012/05) DA 6 720 803 744-00-1O Kondenserende gaskedel med integreret varmtvandsbeholder Condens 5000 WT ZWSB 30-4 A... Betjeningsvejledning 6 720 803 677 (2012/05) DA 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring

Læs mere

recovair Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren Boligventilationsanlæg med varmegenvinding og fjernbetjening

recovair Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren Boligventilationsanlæg med varmegenvinding og fjernbetjening Betjeningsvejledning Til ejeren Betjeningsvejledning recovair Boligventilationsanlæg med varmegenvinding og fjernbetjening DK Udgiver/producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon

Læs mere

Betjeningsvejledning. Kondenserende gaskedel. Milton HighLine 6 720 648 551-00.1O. HighLine 14 HighLine 24 HighLine 24 Combi 6 720 648 555(2011/05)DK

Betjeningsvejledning. Kondenserende gaskedel. Milton HighLine 6 720 648 551-00.1O. HighLine 14 HighLine 24 HighLine 24 Combi 6 720 648 555(2011/05)DK Betjeningsvejledning Kondenserende gaskedel Milton HighLine 6 720 648 551-00.1O HighLine 14 HighLine 24 HighLine 24 Combi 6 720 648 555(2011/05)DK 2 6 720 648 555 (2011/05) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

Funktionsmodul SM10. Solfangermodul til EMS. Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning. 6 720 644 056 (2010/05) DK

Funktionsmodul SM10. Solfangermodul til EMS. Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning. 6 720 644 056 (2010/05) DK Betjeningsvejledning Funktionsmodul SM10 Til brugeren Solfangermodul til EMS 6 720 644 056 (2010/05) DK Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning. Indholdsfortegnelse 1 For din sikkerhed 3 1.1 Om denne vejledning

Læs mere

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning. calormatic 392. Rumtermostat VRT 392

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning. calormatic 392. Rumtermostat VRT 392 For brugeren / for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning calormatic 392 Rumtermostat VRT 392 DK For brugeren Betjeningsvejledning calormatic 392 Rumtermostat VRT 392 Indholdsfortegnelse

Læs mere

aurostep plus Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren Solvarmesystem Udgiver/producent Vaillant GmbH

aurostep plus Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren Solvarmesystem Udgiver/producent Vaillant GmbH Betjeningsvejledning Til ejeren Betjeningsvejledning aurostep plus Solvarmesystem DK Udgiver/producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Læs mere

7 747 006 074 12/2006 DK

7 747 006 074 12/2006 DK 7 747 006 074 12/2006 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul SM10 Solfangermodul til EMS Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning Indholdsfortegnelse 1 For din sikkerhed...............................

Læs mere

For vvs-installatøren. Installationsvejledning. Blandermodul VR 60. Busmodulært styringssystem VR 60

For vvs-installatøren. Installationsvejledning. Blandermodul VR 60. Busmodulært styringssystem VR 60 For vvs-installatøren Installationsvejledning Blandermodul VR 60 Busmodulært styringssystem DK VR 60 Indholdsfortegnelse 1 Henvisninger til dokumentationen 2 Beskrivelse af varmtvandsbeholderen Indholdsfortegnelse

Læs mere

NYHED. Brugsvandscirkulationspumpe Ultracirc Type S1. Monterings- & Driftvejledning. Ultracirc udskiftningsmotor leveres nu med

NYHED. Brugsvandscirkulationspumpe Ultracirc Type S1. Monterings- & Driftvejledning. Ultracirc udskiftningsmotor leveres nu med Monterings- & Driftvejledning Brugsvandscirkulationspumpe Ultracirc Type S1 NYHED Ultracirc udskiftningsmotor leveres nu med planpakning der passer til Vortex og Grundfos UP 15-14! Anvendelse Ultracirc

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E BETJENINGSVEJLEDNING Turbomax VU 1 E/1 E Kære kunde Vi glæder os over, at De har valgt en Vaillant Turbomax VK 1/1 E. Ved at læse denne betjeningsvejlednings henvisninger får De optimal udnyttelse af

Læs mere

Varenummer: 08090681 Version: 01.04. www.devi.dk VUFDA201 11/2009

Varenummer: 08090681 Version: 01.04. www.devi.dk VUFDA201 11/2009 Varenummer: 08090681 Version: 01.04 www.devi.dk VUFDA201 11/2009 DK Brugervejledning - Devireg 550 termostat Brugervejledning - Devireg 550 termostat Om termostaten Side 2-7 Indstille ur og ugedag Side

Læs mere

Netcom50. Betjeningsvejledning for telemodul 6 720 616 157 (2008/07)

Netcom50. Betjeningsvejledning for telemodul 6 720 616 157 (2008/07) Netcom50 da etjeningsvejledning for telemodul 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsanvisninger og symbolforklaring 3 1.1 Generelle sikkerhedsanvisninger 3 1.2 Symbolforklaring 3 2 Oplysninger

Læs mere

Brugervejledning - Devireg 550 termostat

Brugervejledning - Devireg 550 termostat DK Brugervejledning - Devireg 550 termostat Brugervejledning - Devireg 550 termostat Om termostaten Side 2-7 Indstille ur og ugedag Side 8-9 Indstille temperatur Side 10-11 Indstille perioder med sænkning

Læs mere

Kvikguide. flexocompact og flexotherm exclusive

Kvikguide. flexocompact og flexotherm exclusive Kvikguide flexocompact og flexotherm exclusive Vaillant varmepumper i enkelt og tidløst design Rørforbindelser flexotherm Brine fra varmepumpe Brine til varmepumpe Fremløb varmtvandsbeholder Sikkerhedsventil

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Brugervejledning Luft/vand-varmepumpe produktserierne: DVI LV Kompakt & Split Model 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Septmber 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Nymøllevej 17 DK-9240 Nibe Tlf. +45 98

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KLIMASTAT TYPE 5610

BETJENINGSVEJLEDNING KLIMASTAT TYPE 5610 Side 1 af 7 Betjening af Klimastaten sker direkte på den trykfølsomme skærm. På skærmen findes 5 betjeningselementer. INFO, DRIFT, MANUEL, DATO, SETUP. Ved at klikke på et af ovenstående elementer åbnes

Læs mere

Kondenserende gaskedel Condens 5000 W ZSB 14-4C... ZSB 24-4C... ZWB 30-4C...

Kondenserende gaskedel Condens 5000 W ZSB 14-4C... ZSB 24-4C... ZWB 30-4C... 6 720 808 283-00.1O Kondenserende gaskedel Condens 5000 W ZSB 14-4C... ZSB 24-4C... ZWB 30-4C... Betjeningsvejledning 6 720 807 240 (2013/05) DA 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring

Læs mere

AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL

AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL 1 2 3 4 5 6 7 AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL 1 902110 - BRUGERMANUAL Beskrivelse 902110 er en programmerbar rumtermostat, der er designet til at styre et varmeanlæg effektivt, så der er en behagelig temperatur,

Læs mere

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning. calormatic 392f. Rumtermostat med radiooverføring.

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning. calormatic 392f. Rumtermostat med radiooverføring. For brugeren / for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning calormatic 392f Rumtermostat med radiooverføring DK VRT 392f For brugeren Betjeningsvejledning calormatic 392f Rumtermostat

Læs mere

6 720 613 303-00.1O. Kondenserende gaskedel. EuroPur 6 720 642 827 (2010/01) DK. Betjeningsvejledning til brugeren

6 720 613 303-00.1O. Kondenserende gaskedel. EuroPur 6 720 642 827 (2010/01) DK. Betjeningsvejledning til brugeren 70 3 303-00.O Kondenserende gaskedel EuroPur DK Betjeningsvejledning til brugeren Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger..................... 4. Symbolforklaring.....................

Læs mere

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560878 / 010908 TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Installationsvejledning for TIGRIS AHC 8000 TRÅDLØS PROGRAMMERBAR RUMTERMOSTAT Klik dig ind

Læs mere

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. geotherm. Brine-vand-varmepumper

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. geotherm. Brine-vand-varmepumper Betjeningsvejledning Til brugeren Betjeningsvejledning geotherm Brine-vand-varmepumper DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Henvisninger vedrørende dokumentationen...4 1.1 Overholdelse af øvrig

Læs mere

Brugsvejledning til systemet. Til brugeren. Brugsvejledning til systemet. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1

Brugsvejledning til systemet. Til brugeren. Brugsvejledning til systemet. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1 Brugsvejledning til systemet Til brugeren Brugsvejledning til systemet geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1 DK INDHOLDSFORTEGNELSE LÆSES OMHYGGELIGT FØR BRUG 1 Beskrivelse af apparatet...2

Læs mere

Betjeningsvejledning. Logamatic 4321/4322. Instrumentpanel. Til brugeren. Læs venligst vejledningen nøje igennem inden betjening

Betjeningsvejledning. Logamatic 4321/4322. Instrumentpanel. Til brugeren. Læs venligst vejledningen nøje igennem inden betjening Betjeningsvejledning Instrumentpanel 7 747 012 053-00.1RS Logamatic 4321/4322 Til brugeren Læs venligst vejledningen nøje igennem inden betjening 7 747 017 018-03/2008 DK Indholdsfortegnelse 1 Introduktion................................................

Læs mere

Danfoss Micro Booster unit ENS projekt Geding

Danfoss Micro Booster unit ENS projekt Geding Danfoss Micro Booster unit ENS projekt Geding Indhold Micro Booster unitten... 3 Opstart af unit... 4 Udluftning af unit... 5 Justering af brugsvandstemperatur... 6 Åbne/lukke varmekreds til sommer- og

Læs mere

ecotec plus Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren Væghængt gaskedel med kondensationsteknik Udgiver/producent Vaillant GmbH

ecotec plus Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren Væghængt gaskedel med kondensationsteknik Udgiver/producent Vaillant GmbH Betjeningsvejledning Til ejeren Betjeningsvejledning ecotec plus Væghængt gaskedel med kondensationsteknik DK Udgiver/producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Brugervejledning. 6 720 813 697 (2015/10) da

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Brugervejledning. 6 720 813 697 (2015/10) da 6 720 813 694-00.1I Compress 7000 12 LWM Brugervejledning 6 720 813 697 (2015/10) da 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger...... 2 1.1 Symbolforklaring........................

Læs mere

Servicevejledning. Funktionsmodul FM445 LAP-modul. Til installatøren. Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning eller servicearbejde

Servicevejledning. Funktionsmodul FM445 LAP-modul. Til installatøren. Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning eller servicearbejde Servicevejledning Funktionsmodul FM445 LAP-modul Til installatøren Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning eller servicearbejde 6 720 617 615-06/2006 DK Dette produkt opfylder i sin konstruktion og sin

Læs mere

Til brugeren. Betjeningsvejledning. geotherm plus. Varmepumpe med integreret varmtvandsbeholder

Til brugeren. Betjeningsvejledning. geotherm plus. Varmepumpe med integreret varmtvandsbeholder Til brugeren Betjeningsvejledning geotherm plus Varmepumpe med integreret varmtvandsbeholder DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Henvisninger vedrørende dokumentationen... 3 1.1 Overholdelse af

Læs mere

For brugeren/for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning. auromatic 560. Solvarmeregulering VRS 560

For brugeren/for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning. auromatic 560. Solvarmeregulering VRS 560 For brugeren/for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning auromatic 560 Solvarmeregulering VRS 560 DK For brugeren/for vvs-installatøren Betjeningsvejledning auromatic 560 Solvarmeregulering

Læs mere

Til brugeren. Betjeningsvejledning. geotherm. Varmepumpe

Til brugeren. Betjeningsvejledning. geotherm. Varmepumpe Til brugeren Betjeningsvejledning geotherm Varmepumpe DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Henvisninger vedrørende dokumentationen... 3 1.1 Overholdelse af øvrig dokumentation... 3 1.2 Opbevaring

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Funktionsmoduler xm10 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger............................ 4 1.1 Symbolforklaring..............................................

Læs mere

6304 5492 04/2003 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Instrumentpaneler Logamatic 4311/4312. Læs vejledningen omhyggeligt før betjening

6304 5492 04/2003 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Instrumentpaneler Logamatic 4311/4312. Læs vejledningen omhyggeligt før betjening 6304 5492 04/2003 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Instrumentpaneler Logamatic 4311/4312 Læs vejledningen omhyggeligt før betjening Forord Om denne vejledning Apparatet opfylder de grundlæggende krav

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Til brugeren. Betjeningsvejledning. geotherm. Luft/vand-varmepumpesystem med integreret varmtvandsbeholder

Til brugeren. Betjeningsvejledning. geotherm. Luft/vand-varmepumpesystem med integreret varmtvandsbeholder Til brugeren Betjeningsvejledning geotherm Luft/vand-varmepumpesystem med integreret varmtvandsbeholder DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Henvisninger vedrørende dokumentationen... 3 1.1 Overholdelse

Læs mere

Siemens RVA 53.140 varmestyring til CTC 960

Siemens RVA 53.140 varmestyring til CTC 960 2005.06 Siemens RVA 53.140 varmestyring til CTC 960 Betjeningsvejledning Kvikmanual Monteringsvejledning Installatørprogrammering Kontrol af følere SIEMENS RVA 53.140 KEDEL-VARMKREDS- BRUGSVANDSSTYRING

Læs mere

Gaskedel ZSE 24-4 MFA 6 720 610 783 (02.05) OSW

Gaskedel ZSE 24-4 MFA 6 720 610 783 (02.05) OSW Gaskedel ZSE 24-4 MFA OSW Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhedsforskrifter 3 Symbolforklaringer 4 1 Betjeningsoversigt 5 2 Opstart 6 2.1 Før opstart 6 2.2 Start/stop kedel 8 2.3 Start centralvarme

Læs mere

auromatic 620 Betjeningsvejledning/installationsvejledning Busmodulært reguleringssystem til opvarmningstøtten med solvarme

auromatic 620 Betjeningsvejledning/installationsvejledning Busmodulært reguleringssystem til opvarmningstøtten med solvarme Til brugeren/til VVS-installatøren Betjeningsvejledning/installationsvejledning auromatic 620 Busmodulært reguleringssystem til opvarmningstøtten med solvarme DK VRS 620 For brugeren Betjeningsvejledning

Læs mere

For brugeren. Betjeningsvejledning. ecotec plus. Væghængte gaskedel med kondensationsteknik

For brugeren. Betjeningsvejledning. ecotec plus. Væghængte gaskedel med kondensationsteknik ecotec plus DK; SE For brugeren Betjeningsvejledning ecotec plus Væghængte gaskedel med kondensationsteknik DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Kedelegenskaber... 3 Anbefalet tilbehør... 3 Henvisninger

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

Betjenings - og installationsvejledning

Betjenings - og installationsvejledning Betjenings - og installationsvejledning Til ejeren Til installatøren Betjenings - og installationsvejledning VR 91 VR 91 DK Udgiver/producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon

Læs mere

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ART NR 330315 EAN NR 5709133330255 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug udendørs.

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Model FCTB Gulv-/ væg- og loftmodel - indedel (kun køling) BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning grundigt igennem og opbevar den til senere brug.

Læs mere

Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning

Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning Art.-nr.: 6 720 617 559 (05/2008) DA 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsanvisninger og symbolforklaring

Læs mere

Convena BV.VV m/vejrkompensering

Convena BV.VV m/vejrkompensering Convena BV.VV m/vejrkompensering Vejledning brug, drift og vedligeholdelse Convena Isol BV.VV m/vejrkompensering Model: Dagnæs Bækkelund Driftsvejledning Denne Convenafjernvarmeunit er et komplet anlæg

Læs mere

ecotec exclusive Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren Væghængt kondenserende gaskedel Udgiver/producent Vaillant GmbH

ecotec exclusive Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren Væghængt kondenserende gaskedel Udgiver/producent Vaillant GmbH Betjeningsvejledning Til ejeren Betjeningsvejledning ecotec exclusive Væghængt kondenserende gaskedel DK Udgiver/producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax

Læs mere

ecotec VC VCW DK, SE, NO

ecotec VC VCW DK, SE, NO ecotec VC VCW DK, SE, NO For brugeren Betjeningsvejledning ecotec pro/plus Væghængte gaskedel med kondensationsteknik VC VCW DK Indholdsfortegnelse Kedelegenskaber... 3 Anbefalet tilbehør... 3 Henvisninger

Læs mere

Kontrol af rumtemperatur

Kontrol af rumtemperatur 1 Små gode ideer Når temperaturen i et rum er lavere end i de tilstødende rum, bør døren være lukket. Det koldere rum vil nemlig trække varme fra de andre - og det kan bevirke, at der bliver fodkoldt.

Læs mere

B. Rum sensor C. Rum sensor med gulv sensor som begrænser Tæthedsgrad (fugt/støv) Terminaler Max. 2.5mm 2 Gulvføler med 3,5m kabel NTC, 100kΩ / 25 C

B. Rum sensor C. Rum sensor med gulv sensor som begrænser Tæthedsgrad (fugt/støv) Terminaler Max. 2.5mm 2 Gulvføler med 3,5m kabel NTC, 100kΩ / 25 C NTC 700 Logisk programmerbar termostat for el-gulvvarme Introduktion NTC 700 er en logisk programmerbar termostat som forenkler indstilling og brug uafhængig af manual. NTC 700 er produceret iht. EN60730-1

Læs mere

Installationsvejledning. devireg 130, 131 og 132

Installationsvejledning. devireg 130, 131 og 132 DK Installationsvejledning devireg 130, 131 og 132 Indhold: 1. Anvendelsesområde og funktion. 2. Installationsvejledning. a. Installation af føler for devireg 130, 131 og 132. b. Placering af devireg 130,

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLEDNING. DK Varmtvandsbeholder VIH K 150

INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLEDNING. DK Varmtvandsbeholder VIH K 150 INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLEDNING DK Varmtvandsbeholder VIH K 150 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse af beholderen 1.1 Typeoversigt............................... 4 1.2 Korrekt anvendelse.........................

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet og varmeforsyning 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter

Læs mere

Regulering 6 720 806 322-00.1T. Betjeningsvejledning Logamatic 4323 6 720 812 618 (2013/01) DK. Skal læses omhyggeligt før betjening.

Regulering 6 720 806 322-00.1T. Betjeningsvejledning Logamatic 4323 6 720 812 618 (2013/01) DK. Skal læses omhyggeligt før betjening. Regulering 6 70 806 3-00.T Betjeningsvejledning Logamatic 433 6 70 8 68 (03/0) DK Skal læses omhyggeligt før betjening. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger..............

Læs mere

BX09 BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA

BX09 BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA BX09 DA BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 2 Tekniske data...

Læs mere

EMS 2 6 720 810 300-00.2O HPC400. Reglercentralen. Brugsvejledning 6 720 809 474 (2014/04)

EMS 2 6 720 810 300-00.2O HPC400. Reglercentralen. Brugsvejledning 6 720 809 474 (2014/04) EMS 2 6 720 810 300-00.2O HPC400 Reglercentralen Brugsvejledning 6 720 809 474 (2014/04) 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger....... 3 1.1 Symbolforklaring.........................

Læs mere

Driftsvejledning. Til brugeren. Driftsvejledning. geotherm. Luft/vand-varmepumpesystem

Driftsvejledning. Til brugeren. Driftsvejledning. geotherm. Luft/vand-varmepumpesystem Driftsvejledning Til brugeren Driftsvejledning geotherm Luft/vand-varmepumpesystem DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Henvisninger vedrørende dokumentationen... 3 1.1 Overholdelse af øvrig dokumentation...

Læs mere

Betjeningsvejledning Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A WTC 25-A WTC 32-A

Betjeningsvejledning Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A WTC 25-A WTC 32-A Max Weishaupt A/S Erhvervsvej 10 DK-2600 Glostrup Telefon 43 27 63 00 Telefax 43 27 63 43 Tryk-nr. 83053109, dec. 2006 Max Weishaupt påtager sig intet ansvar for fejl og mangler i vejledningen. Eftertryk

Læs mere

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data...

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data... Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Om dette apparat...4 Generelt...4 Korrekt håndtering af batterierne...5 Foretag aldrig reparationer på egen hånd...5 Ibrugtagning... 6 Kontroller leveringen...6

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Ugetimer, 2 kanaler Brugsanvisning

Ugetimer, 2 kanaler Brugsanvisning Bestill.-nr.: 1073 00 1 Programmering/forespørgsler 2 Indstilling af aktuelt klokkeslæt 3 Indstilling af ugedag 4 Visning af ugedage (1 = Ma, 2 = Ti.. 7 = Sø) 5 Markør t til visning af ugedage 6 Visning

Læs mere

Råd og vejledning om brug af fjernvarme:

Råd og vejledning om brug af fjernvarme: Råd og vejledning om brug af fjernvarme: FJERNVARME - ET GENBRUGSSYSTEM Princippet i en fjernvarmeforsyning er enkelt. Fra varmeværket pumper man opvarmet fjernvarmevand ud til forbrugerne. Hos forbrugerne

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere