Prækvalifikation. Aarhus Kommune. Infoboks 2015/S Begrænset udbud. Levering af

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Prækvalifikation. Aarhus Kommune. Infoboks 2015/S 173-314482. Begrænset udbud. Levering af"

Transkript

1 Prækvalifikation 2015/S Begrænset udbud Aarhus Kommune Infoboks Levering af Værktøj, Arbejdsredskaber, Malervarer, Træ, Øvrige byggematerialer, VVS-/blik-artikler og El-artikler Side 1

2 Indholdsfortegnelse 1. BESKRIVELSE AF UDBUDDET AARHUS KOMMUNES FREMTIDIGE RAMMEAFTALER UDBUDDETS OMFANG MINDSTEKRAV, MINIMUMSKRAV OG KONKURRENCEPARAMETRE UDVÆLGELSESKRITERIER TILDELINGSKRITERIUM ANMODNING OM DELTAGELSE/PRÆKVALIFIKATION BILAG... 7 TRO OG LOVE ERKLÆRING VEDR. UBETALT, FORFALDEN GÆLD TIL DET OFFENTLIGE... 8 Side 2

3 1. Beskrivelse af udbuddet Udbuddet gennemføres i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter. Udbuddet gennemføres som et begrænset udbud. Ved begrænset udbud er det kun de virksomheder, der bliver prækvalificerede som vil have mulighed for at give tilbud. Dvs. det er kun de prækvalificerede virksomheder, der vil få udbudsmaterialet tilsendt. Hvordan man kan anmode om, at blive prækvalificeret er beskrevet i dette materiale. 2. Aarhus Kommunes fremtidige rammeaftaler Udbuddet omfatter levering af værktøj, arbejdsredskaber, malervarer (herunder malerværktøj og tilbehør), træ, øvrige byggematerialer, VVS-artikler samt el-artikler til Aarhus Kommune. Udbuddet er opdelt i følgende 5 delaftaler: Delaftale A Rammeaftale om levering af værktøj og arbejdsredskaber Delaftale B Rammeaftale om levering af malervarer Delaftale C Rammeaftale om levering af trævarer og øvrige byggematerialer Delaftale D Rammeaftale om levering af VVS-/blik-artikler Delaftale E Rammeaftale om levering af el-artikler De fremtidige rammeaftaler forudsættes indgået med én eller flere virksomheder i form af: Obligatorisk rammeaftale: samhandelsaftale med Aarhus Kommune med 1, 3 eller flere leverandører af de pågældende varer. Aarhus Kommunes institutioner mv. er forpligtet til at anvende én af de indgåede aftaler. Den samlede omsætning på den pågældende delaftale vil således fordele sig blandt de leverandører, der er indgået aftale med. Der kan afgives tilbud på en, flere eller alle udbudte delaftaler. En rammeaftale med en leverandør kan omfatte en eller flere delaftaler. Den/de fremtidige rammeaftale/rammeaftaler er gældende fra den til Den/de fremtidige rammeaftale/rammeaftaler kan forlænges i op til 12 måneder på uændrede vilkår. 3. Udbuddets omfang Udbuddet omfatter levering af værktøj, arbejdsredskaber, malervarer, træ, øvrige byggematerialer, VVS-artikler samt el-artikler til Aarhus Kommune. Delaftalerne er kort beskrevet nedenfor: Delaftale Beskrivelse Delaftale A Rammeaftale om levering af værktøj og arbejdsredskaber. Delområde A omfatter hånd-, sav-, auto-, el- og trykluftværktøj og værktøjsmaskiner til såvel professionelt som almindeligt brug. Delområdet omfatter desuden søm, skruer, dybler/rawplugs, bolteva- Side 3

4 Delaftale B Delaftale C Delaftale D Delaftale E rer, værktøjskasser og slanger samt reservedele og tilbehør til de nævnte produktgrupper. Endelig omfatter delområdet arbejdsredskaber til såvel professionelt som almindeligt brug. Rammeaftale om levering af malervarer. Delområde B omfatter indendørs og udendørs maling (herunder træbeskyttelse), lak, lim, fugemasser, spartel, glasvæv, malerværktøj samt malertilbehør mv. Rammeaftale om levering af trævarer og øvrige byggematerialer. Delområde C omfatter trævarer og følgende typer af byggematerialer: Cement, kalk, mørtel, isolering (herunder vintermåtter), armeringsjern og -net, mursten, byggesten, andre materialer til murværk (mursnor, murbindere mv.), tagsten, tagpap, teglstensoverliggere, spærfag, tagrender, tagplader, eternit, øvrige tagmaterialer, beslag, greb, hængsler, plader (krydsfiner, OSB plader, spånplader, gipsplader, MDF plader, bygningslimtræ mv.), lister og profiler, vinduer, glas til vinduer, døre, materialer til døre (dørstoppere, dørskilte mv.), gulve, tilbehør til møbler (møbelben og hjul mv.), hylder, hyldeknægte, knagerækker, skinner, kroge, postkasser, pejse og ovne, afdækningsmaterialer, reb, snor, garn, tovværk, bånd, mindre løftegrej, hegnsmaterialer, stilladser, flagstænger samt tilbehør hertil. Rammeaftale om levering af VVS-/blik-artikler. Delområde D omfatter rør og fittings, varmegivere, pumper, sanitet og armatur, VVS og tagrender. Rammeaftale om levering af el-artikler Delområde E omfatter levering af ledning, kabel og kanaler, elmateriel, isolering og befæstning. Udbuddets omfang beskrives yderligere i udbudsmaterialet der sendes/udleveres til de prækvalificerede virksomheder. Aarhus Kommunes anslåede samlede forbrug udgør på årsbasis cirka ,00 danske kr. ekskl. moms fordelt som følger: 1) Værktøj og arbejdsredskaber: kr. pr. år 2) Malervarer: kr. pr. år 3) Træ og øvrige byggematerialer: kr. pr. år 4) VVS-artikler: kr. pr. år 5) El-artikler: kr. pr. år Det anførte forbrug er estimeret på baggrund af den tidligere aktivitet og de forventede fremtidige indkøbsmønstre, og er ikke bindende for Aarhus Kommune. Undtaget fra udbuddet er: Levering af specialværktøj, som anvendes i forbindelse med vej og kloakvedligeholdelse, da denne type værktøj er aftaledækket til anden side. Side 4

5 Sløjdværktøj, sløjdtræ og øvrige materialer til sløjdundervisning, da disse varer er aftaledækket til anden side. Maling, pensler mv. til hobby-, undervisnings- og beskæftigelsesbrug, da disse varer er aftaledækket til anden side. Rengøringsmidler til nedvaskning af vægge, karme mv. inden brug af malingprodukterne. Vejstribemaling samt maling til busskure. Levering af specialforarbejdet tømmer (bruges typisk som materialer til at bygge legepladser med). Øvrige typer byggematerialer (herunder betonvarer og plastvarer) end de i tabellen ovenfor nævnte. Vand- og afløbsinstallationer (VA) eller produkter til brug for AffaldVarme (AVA). 4. Mindstekrav, minimumskrav og konkurrenceparametre Oplyses i udbudsmaterialet der sendes/udleveres til de prækvalificerede virksomheder. 5. Udvælgelseskriterier Der vil blive foretaget en prækvalifikation af egnede virksomheder. Prækvalifikationen vil blive foretaget ud fra en vurdering af virksomhedens egnethed som leverandør. Vurderingen foretages i forhold til de nedenfor angivne kriterier på baggrund af den efterspurgte dokumentation, som skal vedlægges prækvalifikationsanmodningen. Ved tilbud afgivet af sammenslutninger af Ansøgere (konsortier) skal oplysningerne vedlægges for hver deltager i konsortiet. Anmodninger, der ikke indeholder den efterspurgte dokumentation, kan Aarhus Kommune afvise som ukonditionsmæssige, eller Aarhus Kommune kan under overholdelse af ligebehandlingsprincippet vælge at anvende bekendtgørelse nr. 712 af 15. juni 2011 (implementeringsbekendtgørelsen) 12. Der vil således ikke være mulighed for at eftersende manglende dokumentation, medmindre Aarhus Kommune vælger at benytte sig af de begrænsede muligheder, de udbudsretlige regler giver herfor. Da der er tale om flere delaftaler, skal Ansøger i sin anmodning oplyse, hvilken/hvilke delaftale/delaftaler Ansøger ønsker prækvalifikation på. Blandt de prækvalifikationsansøgere, som opfylder nedenstående dokumentationskrav, udvælges på et objektivt og sagligt grundlag 5-7 ansøgere pr. delaftale, som opfordres til at afgive tilbud. Udvælgelsen sker med udgangspunkt i ønsket om en optimal konkurrence på hver Rammeaftale særligt på baggrund af afsnittet Teknisk og/eller faglig kapacitet. Aarhus Kommune lægger vægt på de anførte referencers sammenlignelighed med den udbudte opgave samt et ønske om diversitet mellem de prækvalificerede ansøgere. Ansøgers personlige forhold: Ansøgers virksomhedsoplysninger, herunder anført kontaktperson inklusiv telefonnummer og adresse. Udfyldt og underskrevet tro og love erklæring om, i hvilket omfang Ansøger har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige (jf. bilag 1 Tro og love erklæring). Fortrykt formular, der findes som bilag 1, skal benyttes ((vær opmærksom på at formularen både skal afkrydses og underskrives for at være korrekt udfyldt). Økonomisk og finansiel kapacitet: I muligt omfang, dvs. afhængigt af hvornår Ansøger blev etableret eller startede sin virksomhed, årsrapporter for de seneste 2 afsluttede regnskabsår. Er Ansøger etableret Side 5

6 inden for de seneste 2 år, vedlægges årsrapport for det regnskabsår, som Ansøger måtte have afsluttet. Såfremt Ansøger ønsker at uddybe forhold, der fremgår af årsrapporterne, kan Ansøger medsende supplerende oplysninger. Hvis Ansøgers seneste årsregnskab er mere end 6 måneder gammelt, skal der fremsendes en ledelsesattesteret erklæring om, at der ikke er sket væsentlige ændringer i Ansøgers balance og egenkapital siden seneste årsregnskab. Dokumentation for, at Ansøger har en positiv egenkapital, alternativt (dvs. hvis Ansøgers egenkapital er negativ), en skriftlig erklæring fra en bank eller et pengeinstitut om indeståelse for Ansøgers soliditet. Teknisk og/eller faglig kapacitet: Referenceliste over de betydeligste lignende leverancer, der er udført i løbet af de sidste tre år. Referencerne bør indeholde en kort beskrivelse af leverancen inklusiv angivelse af kontraktperiode, kontraktsum, kunde samt kontaktperson hos den pågældende kunde. Aarhus Kommune forbeholder sig ret til at kontakte de oplyste referencer. Præsentation af Ansøgers virksomhed, herunder beskrivelse af eventuelle særlige produkter/ydelser (service), Ansøgers virksomhed kan levere. 6. Tildelingskriterium Det økonomisk mest fordelagtige tilbud. 7. Anmodning om deltagelse/prækvalifikation Prækvalifikationsfasen vil foregå ved, at Ansøger skal fremsende/indlevere anmodning om prækvalifikation til: Aarhus Kommune, Borgmesterens Afdeling, Indkøb & Udbud Aarhus Rådhus, Parterre, lokale 065 Att. Tommy Nielsen Mærket: Prækvalifikation på værktøj, malervarer mv. Den efterfølgende tilbudsfase vil dog i stedet blive foretaget som et elektronisk udbud. Det betyder, at de prækvalificerede virksomheder vil skulle fremsende tilbud elektronisk via Mercell Sourcing Services (herefter kaldes MSS) hjemmeside på Spørgsmål omkring funktionaliteten i systemet sendes til MSS eller tlf Ansøgnings- og formkrav Anmodningen om prækvalifikation bedes afleveret i 1/ét eksemplar. Ansøger bedes endvidere vedlægge en elektronisk version af det samlede anmodningsmateriale på USB-nøgle. Såfremt der er uoverensstemmelse mellem det skriftlige og elektroniske materiale gælder den skriftlige anmodning. Anmodning om prækvalifikation skal være skriftlig og afgivet på dansk. Dog kan årsrapporter afleveres på engelsk. Ansøgningen inkl. alle bilag skal være Aarhus Kommune i hænde inden tidsfristen udløber. Ansøger skal afgive ansøgning på grundlag af nærværende prækvalifikationsmateriale samt de tilhørende bilag. Ansøgning skal være Aarhus Kommune i hænde senest den 9. oktober 2015 kl Ansøgninger, der indkommer efter ansøgningsfristens udløb, vil ikke blive taget i betragtning. Side 6

7 Ansøger bærer selv ansvaret for, at anmodningen om prækvalifikation når rettidigt frem. Ejendomsret Ansøgningsmaterialet betragtes som Aarhus Kommunes ejendom og vil ikke blive udleveret eller returneret til Ansøger. Endvidere ydes der ikke godtgørelse for udarbejdelse af ansøgningsmateriale i forbindelse med prækvalifikationen. Der vil ikke være adgang til at overvære åbningen af ansøgningerne. Spørgsmål til prækvalifikationen Bemærk, at der mulighed for at stille spørgsmål til prækvalifikationsmaterialet. Eventuelle spørgsmål til anmodninger om prækvalifikation skal fremsendes skriftligt og stilles til Aarhus Kommune pr. mail til Spørgsmål skal være fremsendt senest den 28. september 2015, kl Svar på skriftlige spørgsmål vil i anonymiseret form blive lagt ud på kommunens hjemmeside på følgende link hvor det aktuelle udbud vælges. (Vælg Begrænset udbud - værktøj, malervarer, træ/byggematerialer, VVS-artikler og el-artikler ). Spørgsmål modtaget inden ovenstående tidsfrist vil blive besvaret senest 6 dage inden udløbet af ansøgningsfristen. Spørgsmål modtaget efter tidsfristens udløb, vil blive besvaret i det omfang spørgsmålets karakter ikke gør det uforholdsmæssigt byrdefuldt for Aarhus Kommune at besvare spørgsmålet inden fristen. Spørgsmål modtaget senere end 6 dage inden ansøgningsfristen, vil ikke blive besvaret. Underretning Alle Ansøgere vil hurtigst muligt efter fristens udløb og i overensstemmelse med udbudsdirektivets artikel 41 samtidigt og skriftligt blive underrettet om, hvilken afgørelse der er truffet med hensyn til prækvalifikationen. Prækvalificerede virksomheder vil herefter få tilsendt udbudsmaterialet. Udbudsmaterialet forventes udsendt i uge 41, Bilag Bilag 1. Tro og love erklæring vedr. ubetalt, forfalden gæld til det offentlige Side 7

8 Bilag 1 Tro og love erklæring vedr. ubetalt, forfalden gæld til det offentlige Ifølge Lov nr af 21.december 1994 som ændret ved Lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997 skal offentlige ordregivere ved køb af varer og tjenesteydelser kræve, at enhver tilbudsgiver afgiver en erklæring på tro og love om, i hvilket omfang tilbudsgiveren har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige i form af skatter, afgifter og bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til lovgivningen i Danmark eller det land, hvor tilbudsgiveren er etableret. Aarhus Kommunes retningslinjer for administration af loven vedlægges til virksomheden. Undertegnede afgiver herved under strafansvar på tro og love nedenstående erklæring. Virksomhedens navn: Adresse: CVR.nr: Oplysning om gæld til det offentlige (sæt kryds) 1 Virksomheden har ikke ubetalt, forfalden gæld til det offentlige 2 Virksomheden har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige, men denne gæld er under kr. 3 Virksomheden har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige, og denne gæld er på kr. eller derover Efterstående punkt 4 og 5 udfyldes kun, hvis der er sat kryds i punkt 3 4 Der er over for inddrivningsmyndigheden stillet sikkerhed for betaling af gælden Der vil over for inddrivningsmyndigheden blive stillet sikkerhed for betaling af gælden Inddrivningsmyndighedens navn: Inddrivningsmyndighedens adresse: Gade/Vej: Postnr.: By: Dato for sikkerhedsstillelse (dd/mm/åååå): 5 Der er med inddrivningsmyndigheden indgået en afdragsordning vedrørende ubetalt, forfalden gæld, og denne ordning er overholdt Inddrivningsmyndighedens navn: Inddrivningsmyndighedens adresse: Gade/Vej: Postnr.: By: Dato for ordningens etablering (dd/mm/åååå): Ovennævnte oplysninger er afgivet i medfør af 1 i Lov nr af 21. december 1994 som ændret ved Lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997 om begrænsning af skyldneres muligheder for at deltage i offentlige udbudsforretninger. Jeg giver samtidig samtykke til, at ordregiveren kan kontrollere ovennævnte oplysninger ved henvendelse til kommunale skattemyndigheder og Told og Skat inden for et år fra dato. Dato: Virksomhedens/Ledelsens underskrift: Side 8

9 RETNINGSLINIER FOR AARHUS KOMMUNES ADMINISTRATION AF LOV NR AF DEN 21. DECEMBER 1994 OM BEGRÆNSNING AF SKYLDNERES MULIGHEDER FOR AT DELTAGE I OFFENTLIGE UDBUDSFORRETNINGER. 1. Formål: Retningslinierne skal i overensstemmelse med loven dels medvirke til at nedbringe erhvervslivets gæld til det offentlige og dels begrænse muligheden for konkurrenceforvridning mellem virksomheder med gæld til det offentlige og virksomheder uden gæld til det offentlige. Retningslinierne har endvidere til formål, at loven administreres ensartet af kommunens forvaltninger over for tilbudsgivere. Dette skal sikres ved, at der ikke må antages tilbud fra virksomheder med ubetalt forfalden gæld til det offentlige på kr. eller derover, med mindre andet følger af nedennævnte bestemmelser. 2. Omfang: Retningslinierne finder anvendelse i alle kommunens udbudsforretninger omfattet af loven, herunder: Alle EU-udbud. Udbud af arbejder i licitation efter tilbudsloven, hvad enten der er tale om offentlig licitation, indbudt licitation, offentlig eller begrænset udbud i totalentreprise. Indhentning af tilbud fra flere end 2 virksomheder på levering af varer eller tjenesteydelser i øvrigt. Indhentning af underhåndsbud fra indtil 2 virksomheder er således ikke omfattet af loven. 3. Gæld: Ved gæld til det offentlige forstås: Ubetalte forfaldne skatter, afgifter og bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til lovgivningen i Danmark eller det land, hvor tilbudsgiveren er etableret (eksempelvis virksomhedens A-skat, moms, ejendomsskat, forbrugsafgifter eller arbejdsmarkeds- bidrag). Der må ikke antages tilbud fra en tilbudsgiver, som har forfalden ubetalt gæld til det offentlige på kr. eller derover, med mindre én af nedennævnte betingelser er opfyldt. Tilbudsgiveren har i rimelig tid inden tilbudstidspunktet indgået aftale med inddrivelsesmyndigheden om afvikling af gælden, og denne aftale er overholdt. Tilbudsgiveren har inden tilbudstidspunktet over for inddrivelsesmyndigheden stillet sikkerhed for betaling af gælden. Tilbudsgiveren har senest på tilbudstidspunktet erklæret sig indforstået med - inden en aftale indgås - at dokumentere, at der er stillet sikkerhed for gælden over for de relevante inddrivelsesmyndigheder. Alle tilbudsgiverne, som opfylder betingelserne i udbudsbekendtgørelsen eller i udbudsmaterialet, har ubetalt forfalden gæld til det offentlige på kr. eller derover. 4. Procedure: Side 9

10 Ved alle kommunale udbudsforretninger skal det i udbudsbekendtgørelsen eller i udbudsmaterialet kræves, at enhver tilbudsgiver senest samtidig med afgivelsen af sit tilbud afgiver en erklæring på tro og love om, i hvilket omfang virksomheden har ubetalt forfalden gæld til det offentlige. Erklæringen afgives på en fortrykt formular, som af ordregiveren udleveres til eventuelle tilbudsgivere. Hvis en tilbudsgiver ikke afgiver den krævede erklæring om, i hvilket omfang virksomheden har ubetalt forfalden gæld til det offentlige, må tilbuddet ikke antages. Vedtaget af Aarhus Byråd den 20. marts 1996 Side 10

Prækvalifikation. Aarhus Kommune. Begrænset udbud. Levering af arbejdsbeklædning, sikkerhedsfodtøj og arbejdsfodtøj. Side 1

Prækvalifikation. Aarhus Kommune. Begrænset udbud. Levering af arbejdsbeklædning, sikkerhedsfodtøj og arbejdsfodtøj. Side 1 Prækvalifikation Begrænset udbud Aarhus Kommune Levering af arbejdsbeklædning, sikkerhedsfodtøj og arbejdsfodtøj Side 1 Prækvalifikationsmateriale Marts 2014 Side 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

Den 10. januar 2012. Aarhus Kommune

Den 10. januar 2012. Aarhus Kommune Den 10. januar 2012 Annoncering af prækvalifikation vedr. indkøb af konsulentbistand til indkøb af kunstnerisk udsmykning i tilknytning til projektet Urban Mediaspace Aarhus 1. Beskrivelse af indkøbet

Læs mere

En mere detaljeret oversigt over det udstyr, som der ønskes tilbud på, fremgår af bilag 2 til denne annonce.

En mere detaljeret oversigt over det udstyr, som der ønskes tilbud på, fremgår af bilag 2 til denne annonce. Annoncering af indkøb af videoproduktionsudstyr til koncerter Aarhus Symfoniorkester (som er en selvstændig forvaltning i Aarhus Kommune) ønsker at indkøbe udstyr til videoproduktioner af symfoniske koncerter,

Læs mere

Udbudsbetingelser - prækvalifikation

Udbudsbetingelser - prækvalifikation Aarhus Marts 2015 Sagsnr. 058610-0004 tbr/ase/dla Udbudsbetingelser - prækvalifikation København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark Aarhus Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Danmark Shanghai Suite

Læs mere

Udbudsbetingelser. EU-udbud vedrørende levering af standard genbrugshjælpemidler til Jammerbugt Kommune.

Udbudsbetingelser. EU-udbud vedrørende levering af standard genbrugshjælpemidler til Jammerbugt Kommune. Udbudsbetingelser EU-udbud vedrørende levering af standard genbrugshjælpemidler til Jammerbugt Kommune. Side 1 af 16 1 Indledning Nærværende udbud vedrører anskaffelse af standard hjælpemidler til Jammerbugt

Læs mere

Det er ikke et krav, at virksomheden anvender prækvalifikationsmaterialet i forbindelse med ansøgning om prækvalifikation.

Det er ikke et krav, at virksomheden anvender prækvalifikationsmaterialet i forbindelse med ansøgning om prækvalifikation. Tina Braad Partner Sagsnr. 056947-0002 tbr/hai T +45 72 27 33 21 tbr@bechbruun.com PROJEKTKONKURRENCE HIMMERLAND BOLIG- FORENING - AFDELING 51 BLÅKILDEVEJ, KILDE- PARKEN 2020 5. marts 2013 Dette prækvalifikationsmateriale

Læs mere

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware)

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware) Udbudsbetingelser EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware) 2014/S 053-087973 1 af 9 1 Indledning Nærværende udbud

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale til begrænset udbud. Informationskampagne om tatoveringer

Prækvalifikationsmateriale til begrænset udbud. Informationskampagne om tatoveringer Prækvalifikationsmateriale til begrænset udbud af Informationskampagne om tatoveringer 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson... 3 1.3 Beskrivelse

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13 UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus April 2015 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 2.1. Ordregivers

Læs mere

Denne Vejledning er udarbejdet som en hjælp til de virksomheder, der ønsker at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på [ ].

Denne Vejledning er udarbejdet som en hjælp til de virksomheder, der ønsker at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på [ ]. Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres eller som der skal tages stilling til i den konkrete ansøgning om prækvalifikation. Dokumentet er i øvrigt baseret på forslag til de oplysninger,

Læs mere

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser 31. august 2015 Udbudsbetingelser til offentligt udbud af en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser J.nr. 044-01064 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF ÅBNE OG LUK- KEDE CONTAINERE

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF ÅBNE OG LUK- KEDE CONTAINERE UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF ÅBNE OG LUK- KEDE CONTAINERE INDHOLD 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Om Jammerbugt Kommune 2 4. Udbudsmaterialet 2 5. Tidsplan for udbudsforretningen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse: Udbudsbetingelser

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse: Udbudsbetingelser UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud EU-udbud nr. 2014/S 118-209197 Indkøb af Udbud af operationsservietter, tamponer, swabs/kompresser og gazepinde til og Region Nordjylland Sagsnummer: 1-23-4-101-25-14

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale

Prækvalifikationsmateriale Prækvalifikationsmateriale Til begrænset udbud på Ejendomsadministration af almene boliger i Fredericia kommune Begrænset udbud internt referencenummer 2013-135114 Oktober 2013 Fredericia Kommune: Att.:

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE Begrænset udbud af konsulentbistand til test management Niels Juels Gade 13 1022 København vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Udbudsbetingelser. Begrænset udbud. Udbud af Cateringydelser (mad og drikke) til Ringsted Kongrescenter

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Udbudsbetingelser. Begrænset udbud. Udbud af Cateringydelser (mad og drikke) til Ringsted Kongrescenter PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Udbudsbetingelser Begrænset udbud Udbud af Cateringydelser (mad og drikke) til Ringsted Kongrescenter DECEMBER 2013 Sagsnr. 13/20 967 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 UDBUDSBETINGELSER...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ver. 3. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 2015/S 026-043564. Udbud af

UDBUDSBETINGELSER ver. 3. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 2015/S 026-043564. Udbud af UDBUDSBETINGELSER ver. 3 Offentligt udbud EU-udbud nr. 2015/S 026-043564 Udbud af Revision af EU-programmet Interreg 5A Øresund-Kattegat- Skagerrak til Region Hovedstaden, Region Sjælland, Region Nordjylland

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud af Nationalparkskib EU-udbudsnummer: 2014/S 117-206444 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER Oktober 2013. Annoncering af Aarhus Universitets begrænsede udbud. indkøb og implementering af ny loadbalancing.

UDBUDSBETINGELSER Oktober 2013. Annoncering af Aarhus Universitets begrænsede udbud. indkøb og implementering af ny loadbalancing. UDBUDSBETINGELSER Oktober 2013 Annoncering af Aarhus Universitets begrænsede udbud af indkøb og implementering af ny loadbalancing til Aarhus Universitet, AU IT Aarhus Universitet Indkøb Fuglesangs Allé

Læs mere

Udbudsmateriale. 392714-2014 Offentligt udbud. Udbud vedrørende udførelse af kloakservice. Aarhus Kommune

Udbudsmateriale. 392714-2014 Offentligt udbud. Udbud vedrørende udførelse af kloakservice. Aarhus Kommune Udbudsmateriale 392714-2014 Offentligt udbud Aarhus Kommune Udbud vedrørende udførelse af kloakservice Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Indkøb og Udbud 11.2014 Udbudsmateriale 14.11.2014 Aarhus Kommune

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel radiografi PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Begrænset udbud Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812. Udbud af kanylebokse

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812. Udbud af kanylebokse Udbud af kanylebokse UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812 Udbud af kanylebokse Udbud af kanylebokse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning...

Læs mere

EU-UDBUD. på levering af. Mobil toilet-badestol med elektrisk sædetilt og elektrisk højdeindstilling. til. Frederikshavn Kommune.

EU-UDBUD. på levering af. Mobil toilet-badestol med elektrisk sædetilt og elektrisk højdeindstilling. til. Frederikshavn Kommune. EU-UDBUD på levering af Mobil toilet-badestol med elektrisk sædetilt og elektrisk højdeindstilling til Frederikshavn Kommune Udbudsbetingelser 1 Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af udbuddet... 3 2. Udbuddets

Læs mere

Udbudsbetingelser til begrænset EU-udbud af projektkonkurrence. Udstilling / oplevelsesrum for Fugleoplevelsescenter Det Grå Fyr

Udbudsbetingelser til begrænset EU-udbud af projektkonkurrence. Udstilling / oplevelsesrum for Fugleoplevelsescenter Det Grå Fyr Udbudsbetingelser til begrænset EU-udbud af projektkonkurrence om Udstilling / oplevelsesrum for Fugleoplevelsescenter Det Grå Fyr EU-udbudsnummer: 2015/S 059-104363 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende

Læs mere

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE) UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013 Guldborgsund Spildevand A/S Tømning af bundfældningstanke (septiktanke, trixtanke og lignende) GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER

Læs mere

Udskiftning af økonomisystem, samt anskaffelse og implementering af integrerede systemer til projektstyring

Udskiftning af økonomisystem, samt anskaffelse og implementering af integrerede systemer til projektstyring Begrænset EU-UDBUD Tjenesteydelse Prækvalifikationsmateriale for Udskiftning af økonomisystem, samt anskaffelse og implementering af integrerede systemer til projektstyring Bekendtgjort 25.9.2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udbudsbetingelser. Annoncering vedrørende frit leverandørvalg indenfor personlig pleje og praktisk hjælp i Fredericia Kommune.

Udbudsbetingelser. Annoncering vedrørende frit leverandørvalg indenfor personlig pleje og praktisk hjælp i Fredericia Kommune. Oktober 2014 Sagsnr. 013928-0190 cen/dla Udbudsbetingelser Annoncering vedrørende frit leverandørvalg indenfor personlig pleje og praktisk hjælp i Fredericia Kommune København Langelinie Allé 35 2100 København

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

25. oktober 2013. Tidsplan

25. oktober 2013. Tidsplan Prækvalifikationsbetingelser 25. oktober 2013 PRÆKVALIFIKATION TIL LEVERING OG IMPLEMENTERING AF DIGITAL KOMME GÅ REGISTRERING TIL SILKEBORG KOMMUNE SAMT EFTERFØLGENDE VEDLIGEHOLDELSE OG SUPPORT OG DRIFTSAFVIKLING

Læs mere

Udbudsvilkår til begrænset EU-udbud - Prækvalifikationsfasen. Udvikling og drift af webportalen Miljøvejviseren - den nemme vej til en grøn hverdag

Udbudsvilkår til begrænset EU-udbud - Prækvalifikationsfasen. Udvikling og drift af webportalen Miljøvejviseren - den nemme vej til en grøn hverdag Udbudsvilkår til begrænset EU-udbud - Prækvalifikationsfasen af Udvikling og drift af webportalen Miljøvejviseren - den nemme vej til en grøn hverdag EU-udbudsnummer: 2015/S 077-136306 1 1 Indledning...

Læs mere