FORSLAG. Nationalparkcenter Thy Nr. Vorupør. Lokalplan nr Juni 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORSLAG. Nationalparkcenter Thy Nr. Vorupør. Lokalplan nr. 13-002 Juni 2015"

Transkript

1 Nationalparkcenter Thy Nr. Vorupør Juni 2015

2 Fremlæggelse Retningslinier for lokalplanen Lokalplanen er den detaljerede plan, der fastlægger, hvordan et område skal benyttes. Lokalplaner kan udarbejdes, hvor der skal ske ændringer af eksisterende forhold. Det kan være byggeønsker, planer om byudvidelse, byggemodning m.m. Ofte er et projekt lokalplanpligtigt, og der skal udarbejdes lokalplan, der skal vedtages af kommunalbestyrelsen. Lokalplanpligtige er f.eks. større byggeog anlægsarbejder, herunder nedrivninger, større udstykninger / byggemodninger og byfornyelsesarbejder. Lokalplanen skal sikre, at der er sammenhæng i kommunens planlægning samt borgernes indsigt og indflydelse på planlægningen. En lokalplan består af en redegørelse og nogle bestemmelser. I redegørelsen beskrives i tekst og illustrationer planens baggrund, indhold og forhold til den øvrige planlægning. Bestemmelserne er lokalplanens lovdel og er bindende. Kommunalbestyrelsen kan fastsætte bestemmelser for et område om: anvendelse, udstykning, veje, parkering og stiforhold, bebyggelsens placering og udformning, bebyggelsens ydre fremtræden og materialer, bevaring af bygninger og beplantninger, fælles anlæg m.v. Kommunalbestyrelsen fremlægger en lokalplan som et forslag offentligt t i 8 uger. Alle borgere har mulighed for at fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag til lokalplanforslaget. Kommunalbestyrelsen skal tage stilling hertil, inden lokalplanen kan vedtages endeligt. En lokalplan medfører ikke handlepligt, men fremtidige ændringer skal følge lokalplanens bestemmelser. Hidtil lovlige forhold kan be- stå uændret. Kommunalbestyrelsen kan dispensere fra lokalplanens bestemmel- ser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i lokalplanen. Væsentlige afvigelser fra planen kan kun ske ved udarbejdelse af en ny lokalplan. Lokalplanen er offentliggjort i perioden 24. juni august 2015 og kan ses følgende steder: - - Thisted Kommune, Teknisk Forvaltning, Kirkevej 9, 7760 Hurup - Borgerservicecenter Thisted - Thisted Bibliotek, Hanstholm Bibliotek samt Hurup Bibliotek Synspunkter eller ændringsforslag til lokalplanforslaget skal sendes til: Thisted Kommune, Teknisk Forvaltning, Kirkevej 9, 7760 Hurup Thy eller pr. mail: og skal være forvaltningen i hænde senest den 19. august

3 Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen...5 Lokalplanområdet...6 Lokalplanområdets omgivelser...6 Lokalområdet Vorupør...6 Lokalplanens indhold...7 Lokalplanens forhold til anden planlægning...7 Planloven...7 Naturbeskyttelsesloven...8 Kommuneplanen Fortidsminder...11 Lokal Agenda Miljøforhold...11 Jordforurening...11 Renovation...11 Forsyningsforhold...11 Miljøvurdering Tilladelser fra andre myndigheder Servitutter Bestemmelser 1 Lokalplanens formål Områdets afgrænsning og zonestatus Områdets anvendelse Udstykning Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens ydre fremtræden en Ubebyggede arealer Vej-, sti- og parkeringsforhold Tekniske anlæg Forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse Grundejerforening ening Lokalplan og byplanvedtægt Retsvirkninger...16 Bilag Bilag 1 Matrikelkort...19 Bilag 2 Areanvendelse else

4

5 Redegørelse Delområde 2 Delområde 1 mr mråd e 2 åd åde de Baggrund for lokalplanen Nationalpark Thy ønsker at opføre et besøgscenter for nationalparken - i det følgende e kaldet Nationalparkcenter Thy. Fonden ønsker centret placeret i Nr. Vorupør, centralt i nationalparken, der strækker sig fra færgelejet ved Agger Tanges sydspids til Hanstholm i nord. Lokalplanområdets afgrænsning, mål Luftfoto 2012 Lokalplanen skal sikre plangrundlaget for opførelse af Nationalparkcenter Thy og offentlighedens adgang til lokalplanområdet. Placeringen lever op til de kriterier, som nationalparken har nedsat i valget af placering. Kriterierne omfatter blandt andet krav om direkte adgang til nationaparken, cykelstien mellem Klitmøller og Vorupør, nærhed til det kulturhistoriske miljø ved landingspladsen og offentlige busforbindelser til Thisted. Med lokalplanen fastlægges endvidere retningslinjer for ny bebyggelse, så det tilpasses det omkringliggende landskab og det kulturhistoriske miljø ved landingspladsen.. 5

6 Redegørelse Adgang til Vorupør fra Hawblink. Offentlig toiletbygning Udsigt fra over landingspladsen. Øvre Fyr i forgrunden. Lokalplanområdet Der henvises til luftfoto side 5. Lokalplanområdet udgøres af to delområder begge i landingspladsens østlige del. Inden for delområde 1 findes en offentlig toiletbygning, mens delområde 2 er ubebygget og primært udgøres af klit/klithede fra kote 7 til kote 15, se. bilag 2. Hawblink og cykelstien mellem Vorupør r og Klitmøller afgrænser begge delområder mod syd. Hele lokalplanområdet ligger i byzone og udgør ca m². Lokalplanområdets omgivelser Lokalplanområdet ligger indenfor byzonen og afgrænses mod syd af Hawblink, mod vest af parkeringspladser, mod nord af en række bygninger, som tilhører det kulturhistoriske miljø ved landingspladsen og mod øst af Nationalpark Thy. Lokalområdet området Vorupør Nørre re Vorupør ligger i den midt- og vestlige del af Thisted Kom- mune, omgivet af Nationalpark Thy på tre sider og med Vesterhavet på den fjerde. Vorupør er om nogen by i Danmark kendt for sit kystfiskeri og turisme. Der foregår stadigvæk fiskeri med kystbåde fra åben strand og området er af stor kulturhistorisk værdi. Der er desuden en del pramme (joller) med fritidsfiskeri. 6

7 Redegørelse Lokalplanens indhold Lokalplanens formål er sikre plangrundlaget for opførelsen af Nationalparkcenter Thy. Nationalparkcenter Thy skal overordnet bidrage til at : styrke formidling og naturvejledningen styrke mulighederne for friluftsliv og særlige naturoplevelser styrke og støtte forskning og undervisning i nationalparken, og støtte en, i forhold til nationalparken, bæredygtig udvikling til gavn for lokalsamfundet. Helt konkret gives der i delområde 1 mulighed for at bygge en ny toiletbygning og/eller anvende arealet til forplads, torv eller anden ophold. I delområdet 2 giver lokalplanen mulighed for at anlægge en ning på op til byg- m². I lokalplanens bestemmelser åbnes op for anvendelser til offentlige formål, som administration, lager, undervisning, værksted og ratorium, foreningskøkken, udstilling og opholdsarealer. labo- Lokalplanen har et særligt fokus på, at ny bebyggelse byggelse tilpasses det omkringliggende landskab og det kulturhistoriske miljø ved ingspladsen bedst land- muligt. Bestemmelserne i planen skal sikre at: ny bebyggelse kan graves og bygges ind i klitten nyt tag overvejende skal være beplantet med vegetation lig stedets klit- og hedenatur og at, ubebygget landskab skal reetableres som klit med vegetation lig stedets klit- og hedenatur Bygningens præcise og endelige udformning afventer en arkitektkonkurrence, hvor der lægges vægt på, at byggeriet fremtræder harmonisk i samspil med omgivelserne, herunder den omkringliggende natur og det kulturhistoriske urhi kulturmiljø ved landingspladsen. Nationalparkcenter Thy vil være endnu en attraktion i Vorupør, som medfører et øget behov for parkering. Det er ikke muligt at etablere parkeringpladser i lokalplanområdet. I lokalplanens bestemmelser stilles derfor krav om etablering af parkering på et areal i nærområdet inden bebyggelsens ibrugtagning. Bagfyret Lokalplanens forhold til anden planlægning Planloven Hele Nørre Vorupør byområde samt de bagved liggene landområder ligger indenfor kystnærhedszonen. For de kystnære dele af byzonen, der ligger ud til kysterne, eller som indgår i et samspil med kystlandskabet, skal ny bebyggelse indpasses i landskabet, og der 7

8 Redegørelse skal her gøres rede for påvirkningen. Indenfor kystnærhedszonen skal offentligheden tillige sikres adgang til kysten. Lokalplanens delområder ligger begge under 100 m fra kysten. Byggeriet vil helt eller delvist være gemt bag eksisterende bygninger. I lokalplanens bestemmelse stilles der krav om at byggeriet bygges ind i klitten og at taget beplantes med stedstypisk beplantning. 3 område Klitfredning Der vurderes i forhold til kystnærhedszonen, at offentlighedens adgang til kysten ikke svækkes, og at byggeriet ikke påvirker eller ændrer det eksisterende kystlandskab væsentligt eller negativt. Naturbeskyttelsesloven NBL 3 - Klithede Lokalplanområdet er en del af et større område, der er udpeget som beskyttet naturtype, nærmere re bestemt hede, jf. Naturbeskyttelseslovens 3, som blandt andet betyder, at der ikke må foretages ændringer i tilstanden n af beskyttede tede heder. Bygherre (Nationalparkfond Thy) har forud for lokalplanens udarbejdelse søgt og opnået dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 3 til projektbeskrivelsen, som nærværende lokalplan omhandler. Dispensationen sationen er betinget af følgende vilkår: 1. Anlægsarbejdet skal foregå så den beskyttede klithede udenfor projektområdet mod øst og nordøst ikke påvirkes. 2. Nationalparkfond Thy anlægger i samarbejde med Naturstyrelsen Thy et erstatningsareal på 0,53 ha. Det pågældende område er i dag beplantet med fyrtræer, som vil blive fældet, så arealet kan udvikle sig til klithede. 3. Nationalpark Thy kontakter Thisted Kommune når anlægsarbej- det påbegyndes og ved arbejdets afslutning. FOd Lokalplanen understøtter ovennævnte vilkår. 8

9 Redegørelse Det vil kræve en dispensation fra Thisted Kommune, hvis anlægsprojektet påviker arealer uden for lokalplanområdet. Det kunne fx ske i forbindelse med gravearbejder i grænseområdet op til 3-områder. NBL, 8 - Klitfredning Lokalplanområdet grænser mod øst op til et areal, som er omfattet af bestemmelser i Naturbeskyttelseslovens 8 om klitfredning. Det vil kræve en dispensation fra Naturstyrelsen, hvis anlægsprojektet påviker det klitfrede areal uden for lokalplanområdet. Det kunne fx være gravearbejder i grænseområdet op til klitfredningen. Vandplan Lokalplanområdet er omfattet af Forslag til vandplans afgrænsning Hovedvandopland 1.1 Nordlige Kattegat, Skagerrak /Nordjylland. Lokalplanen skønnes ikke at have konsekvenser for forslag til planen. vand- Kommuneplanen Redegørelse Nørre Vorupør ligger i Nordsølandet omgivet af Nationalpark Thy på tre sider og med Vesterhavet på den fjerde. Vorupør er om nogen by i Danmark kendt for sit kystfiskeri og turisme. Der foregår stadigvæk fiskeri med kystbåde fra åben strand og området er af stor kulturhistorisk værdi. Der er desuden den en del pramme (joller) med fritidsfiskeri. Retningslinjer Lokalplanområdet ligger i et område der i kommuneplanen er udpeget som økologisk forbindelselinie, landskabeligt interesseområde og kulturhistorisk interesseområde. De økologiske ke forbindelseslinier indgår i udpegningen af de særlige biologiske iske interesseområder. Inden for de biologiske interesseområder må der ikke gennemføres projekter, der kan forhindre, at der på længere e sigt sker en udbygning af de økologiske forbindelseslinier. De økologiske forbindelseslinier er udpeget for at bevare sammenhængende ende naturområder og trædesten imellem disse. Med lokalplanlægningen følger en vurdering af, at placeringen af bygningen i tilknytning til de eksisterende bygninger, p-plads mv ikke forringer muligheden for på længere sigt at udbygge de økologiske forbindelseslinier, da denne i forvejen er afgrænset af byen, p-pladsen mv, og derfor ikke kan udbygges i retningen mod syd og vest og delvist mod nord. Kommuneplanen udpeger en række landskaber og landskabsstrøg som særlige landskabelige interesseområder. Landskaberne er imidlertid ikke alle sårbare over for samme typer anlæg. Ved anlæg i eller i tilknytning til de landskabelige interesseområder vil det ofte være muligt gennem tilpasning af projekterne at reducere eller eliminere de negative landskabelige konsekvenser. 9

10 Redegørelse Afgrænsningen af de landskabelige interesseområder er derfor heller ikke en eksakt grænse, men en omtrentlig angivelse af i hvilke områder, der bør tages særlige landskabelige hensyn. Området er udpeget for det store sammenhængende klitlandskab som findes langs kysten. Med lokalplanlægningen følger en vurdering af, at placeringen af bygningen i tilknytning til de eksisterende bygninger, p-plads mv ikke forringer oplevelsen af landskabet. Inden for de særlige kulturhistoriske interesseområder, kulturarvsarealer og de beskyttelsesværdige landsbymiljøer skal de kulturhistoriske værdier beskyttes. Byggeri, anlægsarbejder og andre indgreb, der vil forringe oplevelsen eller kvaliteten af de kulturhistoriske urhistoriske værdier bør ikke finde sted. Området ved Vorupør er udpeget for Landingsplads, spil, høfde, redningshus, strandskure, torv, røgeri, auktionshal, gl. fyr, fiskerhuse, missionshus, 2 kirkegårde, e, sandflugt og læplantninger. Med lokalplanlægningen føler således en vurdering af, at projektet er i tråd med Kommuneplanen nen på baggrund af udpegningen. Nationalparkcentret kommer bl.a. til at omfatte formidlingsprojektet Kystkulturens Hus med afsæt i det kulturhistoriske miljø omkring landingspladsen n mv. Gældende e kommuneplanramme Lokalplanområdet lanområdet er omfattet af kommuneplanramme 13.E.6 Havnen, som udlægger området til erhvervsområde, nærmere bestemt havneerhverv. Kommuneplanrammen giver mulighed for bebyggel- se i højde op til 6,5 m samt en bebyggelsesprocent for området som helhed på 40. Max. bebyggelsesprocenten er gældende for området bagved den på stedet fastlagte byggelinje. Med lokalplanen ønskes mulighed for anvendelse af området til of- fentlige formål i form af formidlings- og aktivitetscenter for Natio- nalpark Thy med dertilhørende faciliteter, samt en bebyggelseshøj- de op til 8,5 m og en bebyggelsesprocent op til 50. Det planlagte byggeri er dermed ikke i overensstemmelse med ovennævnte kommuneplanramme. Kommuneplantilæg nr. 29 På baggrund af ovenstående er der derfor udarbejdet et kommuneplantillæg, som udligger en ny ramme med mulighed for en bebyggelseshøjde på 8,5 m, dog med den bestemmelse, at ingen bygningsdel må overskride kote 17 målt i dvr90. Rammen giver endvidere mulighed for en samlet bebygelsesprocent på 50 for grunden. Kommuneplantillægget udgør et selvstændigt dokument, som offentliggøres samtidig med lokalplanen. Klimatilpasningsplan (- kommuneplantilæg nr. 13) Lokalplanen er omfattet af klimatilpasningsplanen. Planen har til formål at prioritere risikoområder. Risiko defineres ved: - risiko for oversvømmelse i området og - om oversvømmelsen har væsentlig skadelig effekt. 10

11 Redegørelse Risikoen for oversvømmelse og sårbarhed over for den skadevirkende effekt er vurderet til at være lav inden for lokalplanområdet, og der er derfor ikke indarbejdet særlige krav i lokalplanens bestemmelser om byggeri. Fortidsminder Måtte man under gravearbejdet støde på arkæologiske fund skal gravearbejdet straks standses og Thisted Museum underrettes, jf. museumslovens Lokal Agenda 21 Agenda 21 skal danne grundlag for en helhedsorienteret indsats i forhold til en fortsat bæredygtig udvikling. Nationalparkcenter Thy har til formål at støtte, en for nationalparken, bæredygtig udvikling, hvor lokalområdet inddrages i trets aktiviteter i videst mulige cen- omfang. Centret vil endvidere styrke besøgendes interesse og lyst til at leve de særlige natur- og kulturhistoriske miljøer i nationalparken, samt give besøgende kendskab til lokalproducerede, ede, bæredygtige produkter fra op- nationalparken. Miljøforhold Grundvand Lokalplanområdet er ikke omfattet af drikkevandsinteresser. Jordforurening Lokalplanområdet ligger ger inden for byzonen og er dermed område - klassificeret, nærmere bestemt område med krav om analyser ved jordflytning. Der er ikke kendskab til egentlig jordforurening inden for lokalplanområdet. området. Renovation Der skal ske tilslutning til kommunal renovationsordning i henhold til Affaldsregulativ for erhverv i Thisted Kommune. Forsyningsforhold Kloakering Området er spildevandskloakeret. Vand og el Ny bebyggelse skal tilsluttes Vorupør Vandværks forsyningsnet, samt kollektiv elforsyning. Miljøvurdering Thisted Kommune har foretaget en screening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer (LBK nr. 936 af ) og vurderet, at planforslaget ikke er omfattet af lovens krav om, at 11

12 Redegørelse der skal foretages en miljøvurdering. Dette begrundes med: - At planen omfatter et mindre område på lokalt plan. - At planen vurderes ikke at få væsentlig indvirkning på miljøet og det omgivende landskab. - At planen ikke omfatter projekter, som nævnt i lovens Bilag 3 og 4. - At planen ikke er omfattet af internationale naturbeskyttelsesområder - At byggeriet tilpasses lokale forhold - At Nationalparkcenter Thy forbedrer adgang og information om nationalparken - At den overordnede trafikafvikling i Vorupør søges løst gennem en helhedsplanlægning - At 3 dispensationen er betinget af udlægning af erstatningsareal. Denne afgørelse bekendtgøres endtgøres es samtidig med fremlæggelse af planforslaget. I henhold til planlovens 58, stk. 1, nr. 4 kan afgørelsen påklages, for så vidt angår retlige spørgsmål. Klageberettiget er Miljøministeren n og enhver med retlig interesse i sagens udfald samt visse landsdækkende foreninger og organisationer. Klage over afgørelsen skal være indgivet skriftligt til Natur- og Miljøklagenævnet inden 4 uger regnet fra datoen for offentliggørelsen af planforslagene. Tilladelser fra andre myndigheder Der skal etableres mindst 60 parkeringspladser i tilknytning til nyt byggeri, herunder 5 handicapvenlige pladser og 5 parkeringsplad- ser til busser. Da dette arealbehov ikke kan tilvejebringes inden for lokalplanområdet, skal der før en byggetilladelse kan gives redegøres for placering og råderet over parkeringspladser for Thisted Kommune. Udnyttelsen af denne lokalplans bestemmelser kræver tilladelser fra Thisted Kommune, samt Naturstyrelsen såfremt anlægsfasen påvirker tilstanden af klitfredede arealer uden for lokalplanens område. Servitutter Ejere og bygherrer må selv sikre sig overblik over tinglyste servitutter, der har betydning for bygge- og anlægsarbejder. Man skal være opmærksom på, at ikke alle rør, kabler eller ledninger er tinglyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres, inden jordarbejde påbegyndes. Det kan feks. dreje sig om elkabler, telefon-, tele- og TV-kabler, vandledninger, fjernvarmeledninger, gasledninger og spildevandsledninger. Kommunen kan være behjælpelig med at oplyse, hvilke forsyningsselskaber, der dækker det pågældende område. 12

13 Bestemmelser Thisted Kommune, Nationalparkcenter Thy, Nr. Vorupør. I henhold til lov om planlægning (Lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009 med senere ændringer) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1 Lokalplanens formål Lokalplanen har til formål: 1.1 at fastlægge lokalplanområdet til offentlige formål herunder formidlings- og aktivitetscenter med tilhørende faciliteter, og 1.2 at fastlægge retningslinjer, så ny bebyggelse byggelse tilpasses det omkringliggende landskab og det kulturhistoriske miljø ved landingspladsen i Nr. Vorupør bedst muligt, og 1.3 at sikre adgang den offentlige adgang på grunden. 2 Områdets afgrænsning og zonestatus 2.1 Matrikeloversigtigt Lokalplanen afgrænses som vist på bilag 1. Lokalplanen n omfatter følgende matrikelnumre: Vorupør, Hundborg del af 36bv, del af 7000d offentligt vejareal, Hawblink 3 samt alle matrikler, der udstykkes efter den 13. maj 2015 fra ovennævnte ejendomme. 2.2 Zoneforhold Hele lokalplanområdet er beliggende i byzone og forbliver i byzone. Vejledning Lokalplanens bestemmelser er bindende for de ejendomme, der omfattes af lokalplanen. Tekst i kursiv har til formål at forklare og illustrere lokalplanbestemmelserne. Tekst i kursiv er altså ikke lokalplanbestemmelser og derfor ikke bindende. G 3 Områdets anvendelse 3.1 Lokalplanområde Lokalplanen fastlægger området til offentlige formål i form af formidlings- og aktivitetscenter for Nationalpark Thy med dertilhørende faciliteter og tekniske anlæg. 13

14 Bestemmelser 3.2 Delområder Lokalplanområdet opdeles i delområderne 1 og 2, som vist på kortbilag 2. Delområde 1 må anvendes til offenlige formål. Der må anlægges byggeri til anvendelse for toilet- og omklædningsformål samt udvendigt og overdækket opholdsareal, forplads og torv. Delområde 2 må anvendes til offentlige formål, som administration, lager, undervisning, værksted og laboratorium, foreningskøkken, udstilling og opholdsarealer. Der må inden for delområde 2 indrettes en mindre butik i tilknytning til centeret f.eks. i form af souvenirbutik. 4 Udstykning 4.1 Udstykning Der må ikke ske yderligere udstykninger. Dog kan mindre skelreguleringer samt matrikulære sammenlægninger tillades. 5 Bebyggelsens omfang og placering 5.1 Bebyggelsesprocent Der må indenfor lokalplanområdet maksimalt opføres bebyggelse på m² etageareal svarende til en bebyggelsesprocent på 50%. 5.2 Højde og etager Bebyggelsen må maksimalt have en højde på 8,5 meter målt fra niveauplan i kote 8,5. Niveauplanet fastlægges i forbindelse med byggetilladelse. 5.3 Placering Byggeriet i delområde 2 må placeres i skel og i lokalplanens afgræsning. 6 Bebyggelsens ydre fremtræden 6.1 Ydervægge Bebyggelsen skal mod øst bygges ind i klitten. 6.2 Facadematerialer og -farver Ingen udvendige bygningsdele må fremstå spraglede eller i farver, som kan virke forstyrrende på det omkringliggende hede- og klitlandskab, samt bevaringsværdige kulturarvsmiljø ved landingspladsen. 6.3 Tage Tage skal overvejende udføres som levende tag med en vegetation, som er lig den omkringliggende hede- og klitvegetation. 14

15 Bestemmelser Helt nødvendige tekniske installationer som ventilations- og opvarmningsventiler mv. kan tillades under forudsætning af at disse tilpasses terræn. Der må etableres terrasser, trapper, stier og opholdsarealer i et mindre omfang. Anlæg til opholdsarealer på toppen af bygningen forudsætter en integration med bygningen. Derudover må der ikke ske hegning. Der må etableres sti, rampe og trappeforløb i et omfang som er nødvendigt for at skåne det beplantede tag og denne vegitation mest muligt, samt at sikre adgang til udsigtspunkter. 7 Ubebyggede arealer 7.1 Terrænregulering Der kan ske mindre terrænregulering i forbindelse med stier og veje derudover må der ikke ske terrænregulering på mere en + 0,5 m uden godkendelse af Thisted Kommune. 7.2 Ubebyggede arealer Inden for delområde 1 må der opstilles byrumsinventar i form af borde, bænke, affaldsspande osv. De skal fremstå i robuste materialer som f.eks. cortenstål eller være tilpasset set bebyggelsens bygg else arkitektoniske udtryk. Inden for delområde 2 må der, uden for det bebyggede ge areal, ikke opsættes byrumsinventar. r. 7.3 Hegning Af sikkerhedshensyn ensyn kan der ved store terrænfald etableres hegning af lette, transparente aren te materialer evt. integreret i bygningens arkitektur. 7.4 Lys Der må kun opsættes tes lys, der markerer indgange, opholdsrealer og stiforløb. Ved belysning ng må der udelukkende benyttes nedadrettet lys, hvor lyskilden er afskærmet mod landskabet. 7.5 Sandflugt Ubebygget landskab og klitarealer skal beplantes med en vegetation, som er lig den omkringliggende hede- og klitvegetation. 8 Vej-, sti- og parkeringsforhold 8.1 Veje Området vejbetjenes fra Hawblink og Vesterhavsgade. 8.2 Parkering Der stilles ingen krav om p-pladser inden for lokalplanområdet. P-pladser etableres i nærområdet jf. note* til venstre. Note*: I nærområdet etableres mindst 60 parkeringspladser i tilknytning til nyt byggeri, herunder 5 handicapvenlige pladser og 5 parkeringspladser til busser. Nærområdet defineres i forbindelse med en helhedsplan for parkering i Nr. Vorupør. 15

16 Bestemmelser For bebyggelse, der er opført som lavenergibebyggelse, har kommunalbestyrelsen pligt til at dispensere fra lokalplanbestemmelser, der fastsætter krav om tilslutning til et kollektivt varmeforsyningsanlæg som betingelse for ibrugtagen af ny bebyggelse ( 19, stk. 4). En sådan dispensation gives uden naboorientering ( 20, stk. 2. nr. 3. Ved lavenergibebyggelse forstås bebyggelse, der på tidspunktet for ansøgningen om byggetilladelse opfylder de energirammer for energiforbrug for lavenergibygninger, der er fastsat i bygningsreglementet ( 21a). Paragraf-henvisningerne ovenfor er til planloven. 9 Tekniske anlæg 9.1 Kollektiv varmeforsyning Ny bebyggelse skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning. 9.2 Ledninger, kabler m.v. Ledninger til el, telefon, antenner og lignende skal fremføres under terræn. 9.3 Kloakering Tilsluttes Thsited Vands forsyningsnet. 10 Forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse Ny bebyggelse må ikke tages i brug før: områdets vegetation er gentilplantet lantet iht parkeringsbestemmelser side 7 opfyldt. 11 Grundejerforening Ingen bestemmelser. emmels er. 12 Lokalplan og byplanvedtægt Lokalplan nr Lokalplan for Nørre Vorupør. Februar 1995 ophæves indenfor afgrænsningen for indeværende lokalplan Udenfor afgrænsningen af lokalplan ophæves lokalplan ikke. 13 Retsvirkninger Forslagets midlertidige retsvirkninger Indtil forslaget er endeligt vedtaget af Kommunalbestyrelsen, må de ejendomme, der er omfattet af forslaget ikke udnyttes på en måde der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Der gælder efter planlovens 17, stk. 1, et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelsen. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendomme kan fortsætte som hidtil. Når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag er udløbet, kan der eventuelt efter planlovens 17, stk. 2, opnås tilladelse til at udnytte en ejendom i overensstemmelse med forslaget. Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra 24. juni 2015 og indtil den endelige vedtagne lokalplan er offentliggjort, dog senest intil 24. juni

17 Bestemmelser Lokalplanens retsvirkninger Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort, må ejendomme der er omfattet af planen, kun udstykkes, bebygges eller anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser (planlovens 18). Den eksisterende, lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører ikke i sig selv pligt til at udføre de anlæg, der er indeholdt i planen. Kommunalbestyrelsen kan dispensere fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres med en ny lokalplan. Dispensation kan kun gives efter skriftlig orientering af naboer mfl., medmindre Kommunalbestyrelsen skønner, at dispensationen er af uvæsentlig betydning for de pågældende (planlovens 19 og 20). En bestemmelse i en lokalplan, hvis indhold er fastlagt t i stemmelse med regler eller beslutninger efter planlovens 3, eller overens- en aftale med en statslig eller regional myndighed, kan kun fraviges med Miljøministerens, henholdsvis den pågældende myndigheds samtykke. 17

18

19 ORSLAG OR Bilag 1 Matrikelkort 7000d 36 bv SIGNATUR Lokalplangrænse Dato: Mål: 1:1000 Bygninger og øvrige liniers placering i forhold til hinanden er kun vejledende. I tvivlstilfælde bør landinspektør kontaktes. Luftfoto: DDO copyright COWI, KMS, Terratec, AVT eller Scankort

20

21 FO Bilag 2 Areanvendelse Delområde 2 Delområde 1 Hawblink SIGNATUR Lokalplangrænse Delområder Højdekurver Vejadgang Dato: Mål: 1:500 Bygninger og øvrige liniers placering i forhold til hinanden er kun vejledende. I tvivlstilfælde bør landinspektør kontaktes. Luftfoto: DDO copyright COWI, KMS, Terratec, AVT eller Scankort

Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN

Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk? dokument, som giver mulighed for

Læs mere

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Hvad er en lokalplan 4 Redegørelse 4 Lokalplanens redegørelse 4 Lokalplanområdet 5 Lokalplanens

Læs mere

Version januar 2010. Forslag til lokalplan nr. 303. Omdannelse af tidligere erhvervsejendom til boligformål i Skørring

Version januar 2010. Forslag til lokalplan nr. 303. Omdannelse af tidligere erhvervsejendom til boligformål i Skørring Version januar 2010 Forslag til lokalplan nr. 303 Omdannelse af tidligere erhvervsejendom til boligformål i Skørring Yderligere information kan fås hos: SYDDJURS KOM- MUNE Planafdelingen Hovedgaden 77

Læs mere

LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186

LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186 LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186 Bestemmelser for et område til boliger ved Landsbygaden/Bymarksvej i Stevnstrup Lokalplaninformation Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk dokument, som giver mulighed

Læs mere

Lokalplan LK 30 for Søtorvet i Hvalsø

Lokalplan LK 30 for Søtorvet i Hvalsø Lokalplan LK 30 for Søtorvet i Hvalsø OM LOKALPLANER Hvad er en lokalplan? Lokalplanens indhold En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalt område i kommunen. Det kan

Læs mere

FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 139

FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 139 Forslag til Lokalplan nr. 139 blev vedtaget af Ballerup Kommunalbestyrelse den 23. marts 2015. Planforslaget er fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 26. marts til den 24. maj 2015. FORSLAG TIL

Læs mere

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede Lokalplanen er endeligt vedtaget 16. juni 2005 Hvad er en lokalplan og hvorfor laves den? En lokalplan er en detaljeret plan

Læs mere

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål 344 Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Generel lokalplan information Generel lokalplan information

Læs mere

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215.

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215. Lokalplan nr. 215 Tofteåsvej Roskildevej Tinvej Benløse Skel Fælledvej Eilekiersvej Lokalplan 215 Kærup Parkvej Fælledvej Vestmotorvejen Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej Tillæg nr. 3 til

Læs mere

Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø

Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø Lokalplan nr. 74 Sommerhusområderne på Samsø Baggrund Om lokalplanen Lokalplanens formål Eksisterende forhold Lokalplanområdets afgrænsning Redegørelse Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 317.3 Fasanvej. med tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025

Lokalplan nr. 317.3 Fasanvej. med tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025 Solrød Kommune byrådet Lokalplan nr. 317.3 Fasanvej med tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025 Indhold Lokalplanvejledning 3 Redegørelse 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens formål 11 2 Område og zonestatus 11

Læs mere

Lokalplan nr. 11.C27.2

Lokalplan nr. 11.C27.2 Lokalplan nr. 11.C27.2 Vestergade Lykkesvej Dalgas Allé Centerområde Vestergade 41-43 i Herning Forslag Fremlægges fra den xx. xx 20xx til den xx. xx 20xx (begge dage incl.) Hvad er en lokalplan? Planloven

Læs mere

Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold

Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold til anden planlægning Eksisterende lokalplaner Kommuneplanen

Læs mere

Lokalplan. for et solcelleanlæg ved Rødkilde Gods, Ulbølle. Lokalplanlægning for lokal udvikling. Byg, Plan og Erhverv

Lokalplan. for et solcelleanlæg ved Rødkilde Gods, Ulbølle. Lokalplanlægning for lokal udvikling. Byg, Plan og Erhverv Lokalplan z 581 for et solcelleanlæg ved Rødkilde Gods, Ulbølle Byg, Plan og Erhverv Lokalplanlægning for lokal udvikling Det gode liv Svendborg har som første danske kommune tilsluttet sig den internationale

Læs mere

LOKALPLAN 09-060 BOLIGER OG ERHVERV MV. RYESGADE VESTBYEN

LOKALPLAN 09-060 BOLIGER OG ERHVERV MV. RYESGADE VESTBYEN LOKALPLAN 09-060 BOLIER O ERHVERV MV. RYESADE VESTBYEN AALBOR KOMMUNE TEKNIK- O MILJØFORVALTNINEN AUUST 2007 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5, Postboks

Læs mere

Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning

Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning Nytorv 11 6000 Kolding Telefon 75 50 15 00 Telefax 79 79 13 70 E-mail

Læs mere

Plan og Erhvervsudvikling. Marts 2014. Lokalplan nr. 1120. Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse FORSLAG

Plan og Erhvervsudvikling. Marts 2014. Lokalplan nr. 1120. Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse FORSLAG Plan og Erhvervsudvikling Marts 2014 Hvedevej Kløvervej rgvej Lokalplan nr. 1120 Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse Holbækvej Lucernevej Bakkevej FORSLAG Hvad er en lokalplan? HVAD ER EN LOKALPLAN?

Læs mere

PLAN ERHVERV UDVIKLING. Marts 2007. Lokalplan nr. 1018. Område til liberalt erhverv og småværksteder, Nykobbelvej - Slagelse Ø

PLAN ERHVERV UDVIKLING. Marts 2007. Lokalplan nr. 1018. Område til liberalt erhverv og småværksteder, Nykobbelvej - Slagelse Ø PLAN ERHVERV UDVIKLING Marts 2007 Lokalplan nr. 1018 Område til liberalt erhverv og småværksteder, Nykobbelvej - Slagelse Ø Hvad er en lokalplan: Tilvejebringelse. Bestemmelserne om lokalplaner findes

Læs mere

LOKALPLAN NR. 243. Erhvervsområde øst for Skærbækvej mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej. Kommuneplantillæg nr. 44

LOKALPLAN NR. 243. Erhvervsområde øst for Skærbækvej mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej. Kommuneplantillæg nr. 44 LOKALPLAN NR. 243 Erhvervsområde øst for Skærbækvej mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej Kommuneplantillæg nr. 44 Lokalplanen omfatter et af Masterplanens prioriterede områder - område E4 Teknik & Miljø,

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 46. For et område ved Herlevgårdsvej. Teknisk Forvaltning, Plan & Byg

Lokalplan 46. For et område ved Herlevgårdsvej. Teknisk Forvaltning, Plan & Byg Lokalplan 46 For et område ved Herlevgårdsvej Teknisk Forvaltning, Plan & Byg Redegørelse Lokalplan Indhold Ifølge planloven skal der tilvejebringes en lokalplan med tilhørende redegørelse, 1) når det

Læs mere

Århus Kommune Lokalplan nr.

Århus Kommune Lokalplan nr. Århus Kommune Lokalplan nr. 818 Boligområde nord for Pannerupvej, Trige September 2008 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde nord for Pannerupvej, Trige 818 Randersvej Pannerupvej Trige Centervej Statistikområde/distrikt

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Jægerhegnet. Lindehøj Drejøvej 2-312. Røglevej. Skyttevej. Søtoften TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED ALLERØD PLANTESKOLE.

ALLERØD KOMMUNE. Jægerhegnet. Lindehøj Drejøvej 2-312. Røglevej. Skyttevej. Søtoften TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED ALLERØD PLANTESKOLE. ALLERØD KOMMUNE Jægerhegnet 2-312 Lindehøj Drejøvej Skyttevej Røglevej Søtoften TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED ALLERØD PLANTESKOLE Lokalplan 2-312 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 3 BESTEMMELSER 4 1 LOKALPLANENS

Læs mere

LOKALPLAN 16-002 FORSLAG. Boligområde ved Romervej i Grauballe. Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012.

LOKALPLAN 16-002 FORSLAG. Boligområde ved Romervej i Grauballe. Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012. LOKALPLAN 16-002 Boligområde ved Romervej i Grauballe FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012. Indholdsfortegnelse Bestemmelser 1 1. Formål 2 2. Områdets afgræsning og zonestatus

Læs mere

LOKALPLAN 10-082 UTZONPARKEN OG SLOTSPLADSEN AALBORG MIDTBY

LOKALPLAN 10-082 UTZONPARKEN OG SLOTSPLADSEN AALBORG MIDTBY LOKALPLAN 10-082 UTZONPARKEN O SLOTSPLADSEN AALBOR MIDTBY AALBOR KOMMUNE TEKNISK FORVALTNIN AUUST 2006 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknisk Forvaltning Stigsborg Brygge 5, Postboks 219 9400 Nørresundby

Læs mere

Lokalplan SAE 4.103.0 Erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby. Samt kommuneplantillæg nr. 4

Lokalplan SAE 4.103.0 Erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby. Samt kommuneplantillæg nr. 4 Lokalplan SAE 4.103.0 Erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby Samt kommuneplantillæg nr. 4 maj 2007 Kommuneplantillæg nr. 4 samt lokalplan 4.103.0 for et erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby. Lokalplanen

Læs mere

Lokalplan nr. 87 for et boligområde ved Gytjevej

Lokalplan nr. 87 for et boligområde ved Gytjevej Lokalplan nr. 87 for et boligområde ved Gytjevej Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2000 for Holmsland Kommune INDHOLD LOKALPLANENS REDEGØRELSE... 1 Lokalplanens baggrund... 1 Lokalplanområdet... 2 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 151. For et erhvervsområde ved La Cours Vej i Ikast by

Lokalplan nr. 151. For et erhvervsområde ved La Cours Vej i Ikast by Lokalplan nr. 151 For et erhvervsområde ved La Cours Vej i Ikast by Ikast Kommune Marts 2006 Titel Lokalplan nr. 151 Erhvervsområde ved La Cours Vej i Ikast Udarbejdet af Ikast kommune Planafdelingen Illustration

Læs mere

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 Tune Byga Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 FORSLAG 3 senioregnede boliger Sagsnr. 1253-59372 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er den x. oktober

Læs mere

Lokalplan nr. 493. Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej

Lokalplan nr. 493. Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej Lokalplan nr. 493 Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej Februar 2007 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på

Læs mere