FORSLAG. Nationalparkcenter Thy Nr. Vorupør. Lokalplan nr Juni 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORSLAG. Nationalparkcenter Thy Nr. Vorupør. Lokalplan nr. 13-002 Juni 2015"

Transkript

1 Nationalparkcenter Thy Nr. Vorupør Juni 2015

2 Fremlæggelse Retningslinier for lokalplanen Lokalplanen er den detaljerede plan, der fastlægger, hvordan et område skal benyttes. Lokalplaner kan udarbejdes, hvor der skal ske ændringer af eksisterende forhold. Det kan være byggeønsker, planer om byudvidelse, byggemodning m.m. Ofte er et projekt lokalplanpligtigt, og der skal udarbejdes lokalplan, der skal vedtages af kommunalbestyrelsen. Lokalplanpligtige er f.eks. større byggeog anlægsarbejder, herunder nedrivninger, større udstykninger / byggemodninger og byfornyelsesarbejder. Lokalplanen skal sikre, at der er sammenhæng i kommunens planlægning samt borgernes indsigt og indflydelse på planlægningen. En lokalplan består af en redegørelse og nogle bestemmelser. I redegørelsen beskrives i tekst og illustrationer planens baggrund, indhold og forhold til den øvrige planlægning. Bestemmelserne er lokalplanens lovdel og er bindende. Kommunalbestyrelsen kan fastsætte bestemmelser for et område om: anvendelse, udstykning, veje, parkering og stiforhold, bebyggelsens placering og udformning, bebyggelsens ydre fremtræden og materialer, bevaring af bygninger og beplantninger, fælles anlæg m.v. Kommunalbestyrelsen fremlægger en lokalplan som et forslag offentligt t i 8 uger. Alle borgere har mulighed for at fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag til lokalplanforslaget. Kommunalbestyrelsen skal tage stilling hertil, inden lokalplanen kan vedtages endeligt. En lokalplan medfører ikke handlepligt, men fremtidige ændringer skal følge lokalplanens bestemmelser. Hidtil lovlige forhold kan be- stå uændret. Kommunalbestyrelsen kan dispensere fra lokalplanens bestemmel- ser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i lokalplanen. Væsentlige afvigelser fra planen kan kun ske ved udarbejdelse af en ny lokalplan. Lokalplanen er offentliggjort i perioden 24. juni august 2015 og kan ses følgende steder: - - Thisted Kommune, Teknisk Forvaltning, Kirkevej 9, 7760 Hurup - Borgerservicecenter Thisted - Thisted Bibliotek, Hanstholm Bibliotek samt Hurup Bibliotek Synspunkter eller ændringsforslag til lokalplanforslaget skal sendes til: Thisted Kommune, Teknisk Forvaltning, Kirkevej 9, 7760 Hurup Thy eller pr. mail: og skal være forvaltningen i hænde senest den 19. august

3 Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen...5 Lokalplanområdet...6 Lokalplanområdets omgivelser...6 Lokalområdet Vorupør...6 Lokalplanens indhold...7 Lokalplanens forhold til anden planlægning...7 Planloven...7 Naturbeskyttelsesloven...8 Kommuneplanen Fortidsminder...11 Lokal Agenda Miljøforhold...11 Jordforurening...11 Renovation...11 Forsyningsforhold...11 Miljøvurdering Tilladelser fra andre myndigheder Servitutter Bestemmelser 1 Lokalplanens formål Områdets afgrænsning og zonestatus Områdets anvendelse Udstykning Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens ydre fremtræden en Ubebyggede arealer Vej-, sti- og parkeringsforhold Tekniske anlæg Forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse Grundejerforening ening Lokalplan og byplanvedtægt Retsvirkninger...16 Bilag Bilag 1 Matrikelkort...19 Bilag 2 Areanvendelse else

4

5 Redegørelse Delområde 2 Delområde 1 mr mråd e 2 åd åde de Baggrund for lokalplanen Nationalpark Thy ønsker at opføre et besøgscenter for nationalparken - i det følgende e kaldet Nationalparkcenter Thy. Fonden ønsker centret placeret i Nr. Vorupør, centralt i nationalparken, der strækker sig fra færgelejet ved Agger Tanges sydspids til Hanstholm i nord. Lokalplanområdets afgrænsning, mål Luftfoto 2012 Lokalplanen skal sikre plangrundlaget for opførelse af Nationalparkcenter Thy og offentlighedens adgang til lokalplanområdet. Placeringen lever op til de kriterier, som nationalparken har nedsat i valget af placering. Kriterierne omfatter blandt andet krav om direkte adgang til nationaparken, cykelstien mellem Klitmøller og Vorupør, nærhed til det kulturhistoriske miljø ved landingspladsen og offentlige busforbindelser til Thisted. Med lokalplanen fastlægges endvidere retningslinjer for ny bebyggelse, så det tilpasses det omkringliggende landskab og det kulturhistoriske miljø ved landingspladsen.. 5

6 Redegørelse Adgang til Vorupør fra Hawblink. Offentlig toiletbygning Udsigt fra over landingspladsen. Øvre Fyr i forgrunden. Lokalplanområdet Der henvises til luftfoto side 5. Lokalplanområdet udgøres af to delområder begge i landingspladsens østlige del. Inden for delområde 1 findes en offentlig toiletbygning, mens delområde 2 er ubebygget og primært udgøres af klit/klithede fra kote 7 til kote 15, se. bilag 2. Hawblink og cykelstien mellem Vorupør r og Klitmøller afgrænser begge delområder mod syd. Hele lokalplanområdet ligger i byzone og udgør ca m². Lokalplanområdets omgivelser Lokalplanområdet ligger indenfor byzonen og afgrænses mod syd af Hawblink, mod vest af parkeringspladser, mod nord af en række bygninger, som tilhører det kulturhistoriske miljø ved landingspladsen og mod øst af Nationalpark Thy. Lokalområdet området Vorupør Nørre re Vorupør ligger i den midt- og vestlige del af Thisted Kom- mune, omgivet af Nationalpark Thy på tre sider og med Vesterhavet på den fjerde. Vorupør er om nogen by i Danmark kendt for sit kystfiskeri og turisme. Der foregår stadigvæk fiskeri med kystbåde fra åben strand og området er af stor kulturhistorisk værdi. Der er desuden en del pramme (joller) med fritidsfiskeri. 6

7 Redegørelse Lokalplanens indhold Lokalplanens formål er sikre plangrundlaget for opførelsen af Nationalparkcenter Thy. Nationalparkcenter Thy skal overordnet bidrage til at : styrke formidling og naturvejledningen styrke mulighederne for friluftsliv og særlige naturoplevelser styrke og støtte forskning og undervisning i nationalparken, og støtte en, i forhold til nationalparken, bæredygtig udvikling til gavn for lokalsamfundet. Helt konkret gives der i delområde 1 mulighed for at bygge en ny toiletbygning og/eller anvende arealet til forplads, torv eller anden ophold. I delområdet 2 giver lokalplanen mulighed for at anlægge en ning på op til byg- m². I lokalplanens bestemmelser åbnes op for anvendelser til offentlige formål, som administration, lager, undervisning, værksted og ratorium, foreningskøkken, udstilling og opholdsarealer. labo- Lokalplanen har et særligt fokus på, at ny bebyggelse byggelse tilpasses det omkringliggende landskab og det kulturhistoriske miljø ved ingspladsen bedst land- muligt. Bestemmelserne i planen skal sikre at: ny bebyggelse kan graves og bygges ind i klitten nyt tag overvejende skal være beplantet med vegetation lig stedets klit- og hedenatur og at, ubebygget landskab skal reetableres som klit med vegetation lig stedets klit- og hedenatur Bygningens præcise og endelige udformning afventer en arkitektkonkurrence, hvor der lægges vægt på, at byggeriet fremtræder harmonisk i samspil med omgivelserne, herunder den omkringliggende natur og det kulturhistoriske urhi kulturmiljø ved landingspladsen. Nationalparkcenter Thy vil være endnu en attraktion i Vorupør, som medfører et øget behov for parkering. Det er ikke muligt at etablere parkeringpladser i lokalplanområdet. I lokalplanens bestemmelser stilles derfor krav om etablering af parkering på et areal i nærområdet inden bebyggelsens ibrugtagning. Bagfyret Lokalplanens forhold til anden planlægning Planloven Hele Nørre Vorupør byområde samt de bagved liggene landområder ligger indenfor kystnærhedszonen. For de kystnære dele af byzonen, der ligger ud til kysterne, eller som indgår i et samspil med kystlandskabet, skal ny bebyggelse indpasses i landskabet, og der 7

8 Redegørelse skal her gøres rede for påvirkningen. Indenfor kystnærhedszonen skal offentligheden tillige sikres adgang til kysten. Lokalplanens delområder ligger begge under 100 m fra kysten. Byggeriet vil helt eller delvist være gemt bag eksisterende bygninger. I lokalplanens bestemmelse stilles der krav om at byggeriet bygges ind i klitten og at taget beplantes med stedstypisk beplantning. 3 område Klitfredning Der vurderes i forhold til kystnærhedszonen, at offentlighedens adgang til kysten ikke svækkes, og at byggeriet ikke påvirker eller ændrer det eksisterende kystlandskab væsentligt eller negativt. Naturbeskyttelsesloven NBL 3 - Klithede Lokalplanområdet er en del af et større område, der er udpeget som beskyttet naturtype, nærmere re bestemt hede, jf. Naturbeskyttelseslovens 3, som blandt andet betyder, at der ikke må foretages ændringer i tilstanden n af beskyttede tede heder. Bygherre (Nationalparkfond Thy) har forud for lokalplanens udarbejdelse søgt og opnået dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 3 til projektbeskrivelsen, som nærværende lokalplan omhandler. Dispensationen sationen er betinget af følgende vilkår: 1. Anlægsarbejdet skal foregå så den beskyttede klithede udenfor projektområdet mod øst og nordøst ikke påvirkes. 2. Nationalparkfond Thy anlægger i samarbejde med Naturstyrelsen Thy et erstatningsareal på 0,53 ha. Det pågældende område er i dag beplantet med fyrtræer, som vil blive fældet, så arealet kan udvikle sig til klithede. 3. Nationalpark Thy kontakter Thisted Kommune når anlægsarbej- det påbegyndes og ved arbejdets afslutning. FOd Lokalplanen understøtter ovennævnte vilkår. 8

9 Redegørelse Det vil kræve en dispensation fra Thisted Kommune, hvis anlægsprojektet påviker arealer uden for lokalplanområdet. Det kunne fx ske i forbindelse med gravearbejder i grænseområdet op til 3-områder. NBL, 8 - Klitfredning Lokalplanområdet grænser mod øst op til et areal, som er omfattet af bestemmelser i Naturbeskyttelseslovens 8 om klitfredning. Det vil kræve en dispensation fra Naturstyrelsen, hvis anlægsprojektet påviker det klitfrede areal uden for lokalplanområdet. Det kunne fx være gravearbejder i grænseområdet op til klitfredningen. Vandplan Lokalplanområdet er omfattet af Forslag til vandplans afgrænsning Hovedvandopland 1.1 Nordlige Kattegat, Skagerrak /Nordjylland. Lokalplanen skønnes ikke at have konsekvenser for forslag til planen. vand- Kommuneplanen Redegørelse Nørre Vorupør ligger i Nordsølandet omgivet af Nationalpark Thy på tre sider og med Vesterhavet på den fjerde. Vorupør er om nogen by i Danmark kendt for sit kystfiskeri og turisme. Der foregår stadigvæk fiskeri med kystbåde fra åben strand og området er af stor kulturhistorisk værdi. Der er desuden den en del pramme (joller) med fritidsfiskeri. Retningslinjer Lokalplanområdet ligger i et område der i kommuneplanen er udpeget som økologisk forbindelselinie, landskabeligt interesseområde og kulturhistorisk interesseområde. De økologiske ke forbindelseslinier indgår i udpegningen af de særlige biologiske iske interesseområder. Inden for de biologiske interesseområder må der ikke gennemføres projekter, der kan forhindre, at der på længere e sigt sker en udbygning af de økologiske forbindelseslinier. De økologiske forbindelseslinier er udpeget for at bevare sammenhængende ende naturområder og trædesten imellem disse. Med lokalplanlægningen følger en vurdering af, at placeringen af bygningen i tilknytning til de eksisterende bygninger, p-plads mv ikke forringer muligheden for på længere sigt at udbygge de økologiske forbindelseslinier, da denne i forvejen er afgrænset af byen, p-pladsen mv, og derfor ikke kan udbygges i retningen mod syd og vest og delvist mod nord. Kommuneplanen udpeger en række landskaber og landskabsstrøg som særlige landskabelige interesseområder. Landskaberne er imidlertid ikke alle sårbare over for samme typer anlæg. Ved anlæg i eller i tilknytning til de landskabelige interesseområder vil det ofte være muligt gennem tilpasning af projekterne at reducere eller eliminere de negative landskabelige konsekvenser. 9

10 Redegørelse Afgrænsningen af de landskabelige interesseområder er derfor heller ikke en eksakt grænse, men en omtrentlig angivelse af i hvilke områder, der bør tages særlige landskabelige hensyn. Området er udpeget for det store sammenhængende klitlandskab som findes langs kysten. Med lokalplanlægningen følger en vurdering af, at placeringen af bygningen i tilknytning til de eksisterende bygninger, p-plads mv ikke forringer oplevelsen af landskabet. Inden for de særlige kulturhistoriske interesseområder, kulturarvsarealer og de beskyttelsesværdige landsbymiljøer skal de kulturhistoriske værdier beskyttes. Byggeri, anlægsarbejder og andre indgreb, der vil forringe oplevelsen eller kvaliteten af de kulturhistoriske urhistoriske værdier bør ikke finde sted. Området ved Vorupør er udpeget for Landingsplads, spil, høfde, redningshus, strandskure, torv, røgeri, auktionshal, gl. fyr, fiskerhuse, missionshus, 2 kirkegårde, e, sandflugt og læplantninger. Med lokalplanlægningen føler således en vurdering af, at projektet er i tråd med Kommuneplanen nen på baggrund af udpegningen. Nationalparkcentret kommer bl.a. til at omfatte formidlingsprojektet Kystkulturens Hus med afsæt i det kulturhistoriske miljø omkring landingspladsen n mv. Gældende e kommuneplanramme Lokalplanområdet lanområdet er omfattet af kommuneplanramme 13.E.6 Havnen, som udlægger området til erhvervsområde, nærmere bestemt havneerhverv. Kommuneplanrammen giver mulighed for bebyggel- se i højde op til 6,5 m samt en bebyggelsesprocent for området som helhed på 40. Max. bebyggelsesprocenten er gældende for området bagved den på stedet fastlagte byggelinje. Med lokalplanen ønskes mulighed for anvendelse af området til of- fentlige formål i form af formidlings- og aktivitetscenter for Natio- nalpark Thy med dertilhørende faciliteter, samt en bebyggelseshøj- de op til 8,5 m og en bebyggelsesprocent op til 50. Det planlagte byggeri er dermed ikke i overensstemmelse med ovennævnte kommuneplanramme. Kommuneplantilæg nr. 29 På baggrund af ovenstående er der derfor udarbejdet et kommuneplantillæg, som udligger en ny ramme med mulighed for en bebyggelseshøjde på 8,5 m, dog med den bestemmelse, at ingen bygningsdel må overskride kote 17 målt i dvr90. Rammen giver endvidere mulighed for en samlet bebygelsesprocent på 50 for grunden. Kommuneplantillægget udgør et selvstændigt dokument, som offentliggøres samtidig med lokalplanen. Klimatilpasningsplan (- kommuneplantilæg nr. 13) Lokalplanen er omfattet af klimatilpasningsplanen. Planen har til formål at prioritere risikoområder. Risiko defineres ved: - risiko for oversvømmelse i området og - om oversvømmelsen har væsentlig skadelig effekt. 10

11 Redegørelse Risikoen for oversvømmelse og sårbarhed over for den skadevirkende effekt er vurderet til at være lav inden for lokalplanområdet, og der er derfor ikke indarbejdet særlige krav i lokalplanens bestemmelser om byggeri. Fortidsminder Måtte man under gravearbejdet støde på arkæologiske fund skal gravearbejdet straks standses og Thisted Museum underrettes, jf. museumslovens Lokal Agenda 21 Agenda 21 skal danne grundlag for en helhedsorienteret indsats i forhold til en fortsat bæredygtig udvikling. Nationalparkcenter Thy har til formål at støtte, en for nationalparken, bæredygtig udvikling, hvor lokalområdet inddrages i trets aktiviteter i videst mulige cen- omfang. Centret vil endvidere styrke besøgendes interesse og lyst til at leve de særlige natur- og kulturhistoriske miljøer i nationalparken, samt give besøgende kendskab til lokalproducerede, ede, bæredygtige produkter fra op- nationalparken. Miljøforhold Grundvand Lokalplanområdet er ikke omfattet af drikkevandsinteresser. Jordforurening Lokalplanområdet ligger ger inden for byzonen og er dermed område - klassificeret, nærmere bestemt område med krav om analyser ved jordflytning. Der er ikke kendskab til egentlig jordforurening inden for lokalplanområdet. området. Renovation Der skal ske tilslutning til kommunal renovationsordning i henhold til Affaldsregulativ for erhverv i Thisted Kommune. Forsyningsforhold Kloakering Området er spildevandskloakeret. Vand og el Ny bebyggelse skal tilsluttes Vorupør Vandværks forsyningsnet, samt kollektiv elforsyning. Miljøvurdering Thisted Kommune har foretaget en screening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer (LBK nr. 936 af ) og vurderet, at planforslaget ikke er omfattet af lovens krav om, at 11

12 Redegørelse der skal foretages en miljøvurdering. Dette begrundes med: - At planen omfatter et mindre område på lokalt plan. - At planen vurderes ikke at få væsentlig indvirkning på miljøet og det omgivende landskab. - At planen ikke omfatter projekter, som nævnt i lovens Bilag 3 og 4. - At planen ikke er omfattet af internationale naturbeskyttelsesområder - At byggeriet tilpasses lokale forhold - At Nationalparkcenter Thy forbedrer adgang og information om nationalparken - At den overordnede trafikafvikling i Vorupør søges løst gennem en helhedsplanlægning - At 3 dispensationen er betinget af udlægning af erstatningsareal. Denne afgørelse bekendtgøres endtgøres es samtidig med fremlæggelse af planforslaget. I henhold til planlovens 58, stk. 1, nr. 4 kan afgørelsen påklages, for så vidt angår retlige spørgsmål. Klageberettiget er Miljøministeren n og enhver med retlig interesse i sagens udfald samt visse landsdækkende foreninger og organisationer. Klage over afgørelsen skal være indgivet skriftligt til Natur- og Miljøklagenævnet inden 4 uger regnet fra datoen for offentliggørelsen af planforslagene. Tilladelser fra andre myndigheder Der skal etableres mindst 60 parkeringspladser i tilknytning til nyt byggeri, herunder 5 handicapvenlige pladser og 5 parkeringsplad- ser til busser. Da dette arealbehov ikke kan tilvejebringes inden for lokalplanområdet, skal der før en byggetilladelse kan gives redegøres for placering og råderet over parkeringspladser for Thisted Kommune. Udnyttelsen af denne lokalplans bestemmelser kræver tilladelser fra Thisted Kommune, samt Naturstyrelsen såfremt anlægsfasen påvirker tilstanden af klitfredede arealer uden for lokalplanens område. Servitutter Ejere og bygherrer må selv sikre sig overblik over tinglyste servitutter, der har betydning for bygge- og anlægsarbejder. Man skal være opmærksom på, at ikke alle rør, kabler eller ledninger er tinglyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres, inden jordarbejde påbegyndes. Det kan feks. dreje sig om elkabler, telefon-, tele- og TV-kabler, vandledninger, fjernvarmeledninger, gasledninger og spildevandsledninger. Kommunen kan være behjælpelig med at oplyse, hvilke forsyningsselskaber, der dækker det pågældende område. 12

13 Bestemmelser Thisted Kommune, Nationalparkcenter Thy, Nr. Vorupør. I henhold til lov om planlægning (Lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009 med senere ændringer) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1 Lokalplanens formål Lokalplanen har til formål: 1.1 at fastlægge lokalplanområdet til offentlige formål herunder formidlings- og aktivitetscenter med tilhørende faciliteter, og 1.2 at fastlægge retningslinjer, så ny bebyggelse byggelse tilpasses det omkringliggende landskab og det kulturhistoriske miljø ved landingspladsen i Nr. Vorupør bedst muligt, og 1.3 at sikre adgang den offentlige adgang på grunden. 2 Områdets afgrænsning og zonestatus 2.1 Matrikeloversigtigt Lokalplanen afgrænses som vist på bilag 1. Lokalplanen n omfatter følgende matrikelnumre: Vorupør, Hundborg del af 36bv, del af 7000d offentligt vejareal, Hawblink 3 samt alle matrikler, der udstykkes efter den 13. maj 2015 fra ovennævnte ejendomme. 2.2 Zoneforhold Hele lokalplanområdet er beliggende i byzone og forbliver i byzone. Vejledning Lokalplanens bestemmelser er bindende for de ejendomme, der omfattes af lokalplanen. Tekst i kursiv har til formål at forklare og illustrere lokalplanbestemmelserne. Tekst i kursiv er altså ikke lokalplanbestemmelser og derfor ikke bindende. G 3 Områdets anvendelse 3.1 Lokalplanområde Lokalplanen fastlægger området til offentlige formål i form af formidlings- og aktivitetscenter for Nationalpark Thy med dertilhørende faciliteter og tekniske anlæg. 13

14 Bestemmelser 3.2 Delområder Lokalplanområdet opdeles i delområderne 1 og 2, som vist på kortbilag 2. Delområde 1 må anvendes til offenlige formål. Der må anlægges byggeri til anvendelse for toilet- og omklædningsformål samt udvendigt og overdækket opholdsareal, forplads og torv. Delområde 2 må anvendes til offentlige formål, som administration, lager, undervisning, værksted og laboratorium, foreningskøkken, udstilling og opholdsarealer. Der må inden for delområde 2 indrettes en mindre butik i tilknytning til centeret f.eks. i form af souvenirbutik. 4 Udstykning 4.1 Udstykning Der må ikke ske yderligere udstykninger. Dog kan mindre skelreguleringer samt matrikulære sammenlægninger tillades. 5 Bebyggelsens omfang og placering 5.1 Bebyggelsesprocent Der må indenfor lokalplanområdet maksimalt opføres bebyggelse på m² etageareal svarende til en bebyggelsesprocent på 50%. 5.2 Højde og etager Bebyggelsen må maksimalt have en højde på 8,5 meter målt fra niveauplan i kote 8,5. Niveauplanet fastlægges i forbindelse med byggetilladelse. 5.3 Placering Byggeriet i delområde 2 må placeres i skel og i lokalplanens afgræsning. 6 Bebyggelsens ydre fremtræden 6.1 Ydervægge Bebyggelsen skal mod øst bygges ind i klitten. 6.2 Facadematerialer og -farver Ingen udvendige bygningsdele må fremstå spraglede eller i farver, som kan virke forstyrrende på det omkringliggende hede- og klitlandskab, samt bevaringsværdige kulturarvsmiljø ved landingspladsen. 6.3 Tage Tage skal overvejende udføres som levende tag med en vegetation, som er lig den omkringliggende hede- og klitvegetation. 14

15 Bestemmelser Helt nødvendige tekniske installationer som ventilations- og opvarmningsventiler mv. kan tillades under forudsætning af at disse tilpasses terræn. Der må etableres terrasser, trapper, stier og opholdsarealer i et mindre omfang. Anlæg til opholdsarealer på toppen af bygningen forudsætter en integration med bygningen. Derudover må der ikke ske hegning. Der må etableres sti, rampe og trappeforløb i et omfang som er nødvendigt for at skåne det beplantede tag og denne vegitation mest muligt, samt at sikre adgang til udsigtspunkter. 7 Ubebyggede arealer 7.1 Terrænregulering Der kan ske mindre terrænregulering i forbindelse med stier og veje derudover må der ikke ske terrænregulering på mere en + 0,5 m uden godkendelse af Thisted Kommune. 7.2 Ubebyggede arealer Inden for delområde 1 må der opstilles byrumsinventar i form af borde, bænke, affaldsspande osv. De skal fremstå i robuste materialer som f.eks. cortenstål eller være tilpasset set bebyggelsens bygg else arkitektoniske udtryk. Inden for delområde 2 må der, uden for det bebyggede ge areal, ikke opsættes byrumsinventar. r. 7.3 Hegning Af sikkerhedshensyn ensyn kan der ved store terrænfald etableres hegning af lette, transparente aren te materialer evt. integreret i bygningens arkitektur. 7.4 Lys Der må kun opsættes tes lys, der markerer indgange, opholdsrealer og stiforløb. Ved belysning ng må der udelukkende benyttes nedadrettet lys, hvor lyskilden er afskærmet mod landskabet. 7.5 Sandflugt Ubebygget landskab og klitarealer skal beplantes med en vegetation, som er lig den omkringliggende hede- og klitvegetation. 8 Vej-, sti- og parkeringsforhold 8.1 Veje Området vejbetjenes fra Hawblink og Vesterhavsgade. 8.2 Parkering Der stilles ingen krav om p-pladser inden for lokalplanområdet. P-pladser etableres i nærområdet jf. note* til venstre. Note*: I nærområdet etableres mindst 60 parkeringspladser i tilknytning til nyt byggeri, herunder 5 handicapvenlige pladser og 5 parkeringspladser til busser. Nærområdet defineres i forbindelse med en helhedsplan for parkering i Nr. Vorupør. 15

16 Bestemmelser For bebyggelse, der er opført som lavenergibebyggelse, har kommunalbestyrelsen pligt til at dispensere fra lokalplanbestemmelser, der fastsætter krav om tilslutning til et kollektivt varmeforsyningsanlæg som betingelse for ibrugtagen af ny bebyggelse ( 19, stk. 4). En sådan dispensation gives uden naboorientering ( 20, stk. 2. nr. 3. Ved lavenergibebyggelse forstås bebyggelse, der på tidspunktet for ansøgningen om byggetilladelse opfylder de energirammer for energiforbrug for lavenergibygninger, der er fastsat i bygningsreglementet ( 21a). Paragraf-henvisningerne ovenfor er til planloven. 9 Tekniske anlæg 9.1 Kollektiv varmeforsyning Ny bebyggelse skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning. 9.2 Ledninger, kabler m.v. Ledninger til el, telefon, antenner og lignende skal fremføres under terræn. 9.3 Kloakering Tilsluttes Thsited Vands forsyningsnet. 10 Forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse Ny bebyggelse må ikke tages i brug før: områdets vegetation er gentilplantet lantet iht parkeringsbestemmelser side 7 opfyldt. 11 Grundejerforening Ingen bestemmelser. emmels er. 12 Lokalplan og byplanvedtægt Lokalplan nr Lokalplan for Nørre Vorupør. Februar 1995 ophæves indenfor afgrænsningen for indeværende lokalplan Udenfor afgrænsningen af lokalplan ophæves lokalplan ikke. 13 Retsvirkninger Forslagets midlertidige retsvirkninger Indtil forslaget er endeligt vedtaget af Kommunalbestyrelsen, må de ejendomme, der er omfattet af forslaget ikke udnyttes på en måde der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Der gælder efter planlovens 17, stk. 1, et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelsen. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendomme kan fortsætte som hidtil. Når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag er udløbet, kan der eventuelt efter planlovens 17, stk. 2, opnås tilladelse til at udnytte en ejendom i overensstemmelse med forslaget. Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra 24. juni 2015 og indtil den endelige vedtagne lokalplan er offentliggjort, dog senest intil 24. juni

17 Bestemmelser Lokalplanens retsvirkninger Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort, må ejendomme der er omfattet af planen, kun udstykkes, bebygges eller anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser (planlovens 18). Den eksisterende, lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører ikke i sig selv pligt til at udføre de anlæg, der er indeholdt i planen. Kommunalbestyrelsen kan dispensere fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres med en ny lokalplan. Dispensation kan kun gives efter skriftlig orientering af naboer mfl., medmindre Kommunalbestyrelsen skønner, at dispensationen er af uvæsentlig betydning for de pågældende (planlovens 19 og 20). En bestemmelse i en lokalplan, hvis indhold er fastlagt t i stemmelse med regler eller beslutninger efter planlovens 3, eller overens- en aftale med en statslig eller regional myndighed, kan kun fraviges med Miljøministerens, henholdsvis den pågældende myndigheds samtykke. 17

18

19 ORSLAG OR Bilag 1 Matrikelkort 7000d 36 bv SIGNATUR Lokalplangrænse Dato: Mål: 1:1000 Bygninger og øvrige liniers placering i forhold til hinanden er kun vejledende. I tvivlstilfælde bør landinspektør kontaktes. Luftfoto: DDO copyright COWI, KMS, Terratec, AVT eller Scankort

20

21 FO Bilag 2 Areanvendelse Delområde 2 Delområde 1 Hawblink SIGNATUR Lokalplangrænse Delområder Højdekurver Vejadgang Dato: Mål: 1:500 Bygninger og øvrige liniers placering i forhold til hinanden er kun vejledende. I tvivlstilfælde bør landinspektør kontaktes. Luftfoto: DDO copyright COWI, KMS, Terratec, AVT eller Scankort

Nationalparkcenter Thy Nr. Vorupør. Lokalplan nr. 13-002 Oktober 2015

Nationalparkcenter Thy Nr. Vorupør. Lokalplan nr. 13-002 Oktober 2015 Nationalparkcenter Thy Nr. Vorupør Oktober 2015 Retningslinier for lokalplanen Lokalplanen er den detaljerede plan, der fastlægger, hvordan et område skal benyttes. Lokalplaner kan udarbejdes, hvor der

Læs mere

Lokalplan Amtoft by og Tillæg nr. 1 til lokalplan Centerområde, Amtoft Lokalplan nr og Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr.

Lokalplan Amtoft by og Tillæg nr. 1 til lokalplan Centerområde, Amtoft Lokalplan nr og Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. FORSLAG Lokalplan 131-4 Amtoft by og Tillæg nr. 1 til lokalplan 131-4 Centerområde, Amtoft Lokalplan nr. 131-4 og Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 131-4 Juni 2016 FORSLAG Tillæg nr. 1 til lokalplan 131-4

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan Centerområde, Amtoft. Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr Oktober 2016

Tillæg nr. 1 til lokalplan Centerområde, Amtoft. Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr Oktober 2016 Tillæg nr. 1 til lokalplan 131-4 Centerområde, Amtoft Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 131-4 Oktober 2016 Lokalplan nr. 1-020 Retningslinier for lokalplanen Lokalplanen er den detaljerede plan, der fastlægger,

Læs mere

FORSLAG. Tillæg nr. 1 til lokalplan 5-01 Sommerhusområde - Skibstedfjord, Sdr. Ydby. Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr.

FORSLAG. Tillæg nr. 1 til lokalplan 5-01 Sommerhusområde - Skibstedfjord, Sdr. Ydby. Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. FORSLAG Tillæg nr. 1 til lokalplan 5-01 Sommerhusområde - Skibstedfjord, Sdr. Ydby. Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 5-01 Marts 2017 Lokalplan nr. 1-003 Retningslinier for lokalplanen Lokalplanen er den

Læs mere

Lokalplan for et område til boligformål og vandrerhjem i Ræhr. Lokalplan nr. 270 B/F-01 April 2008

Lokalplan for et område til boligformål og vandrerhjem i Ræhr. Lokalplan nr. 270 B/F-01 April 2008 Lokalplan for et område til boligformål og vandrerhjem i Ræhr April 2008 Retningslinier for lokalplanen Lokalplanen er den detaljerede plan, der fastlægger, hvordan et område skal benyttes. Lokalplaner

Læs mere

FORSLAG. Solcelleanlæg, Hanstholmvej, Thisted Lufthavn. Kommuneplantillæg nr. 30 Maj 2015. Hanstholm Ræhr. Thisted

FORSLAG. Solcelleanlæg, Hanstholmvej, Thisted Lufthavn. Kommuneplantillæg nr. 30 Maj 2015. Hanstholm Ræhr. Thisted FORSLAG Solcelleanlæg, Hanstholmvej, Thisted Lufthavn Maj 2015 Hanstholm Ræhr Thisted Procedure for udarbejdelse af kommuneplantillæg Procedure omkring offentliggørelse af kommuneplantillæg er angivet

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Natur og Udvikling Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side

Indholdsfortegnelse. side 0 Indholdsfortegnelse side Forord... 2 BESTEMMELSER... 3 Lokalplanens formål... 3 Afgrænsning... 3 Område og zonestatus... 3 Områdets anvendelse... 4 Udstykning... 4 Vej og stiforhold... 4 Bebyggelsens

Læs mere

Friplejehjem, Tømmerbyvej 188 Vesløs. Lokalplan nr Marts 2015

Friplejehjem, Tømmerbyvej 188 Vesløs. Lokalplan nr Marts 2015 Friplejehjem, Tømmerbyvej 188 Vesløs Marts 2015 Retningslinier for lokalplanen Lokalplanen er den detaljerede plan, der fastlægger, hvordan et område skal benyttes. Lokalplaner kan udarbejdes, hvor der

Læs mere

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby YYY Boliglokalplan (bygget ud fra lokalplan 1-2-113, Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Oversigtskort 2 Baggrunden 3 Projektet 4 Lokalplanområdet

Læs mere

FORSLAG KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 39. Erhvervsområde ved Højbjerggårdsvej Hørdum. December Hørdum

FORSLAG KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 39. Erhvervsområde ved Højbjerggårdsvej Hørdum. December Hørdum FORSLAG KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 39 Erhvervsområde ved Højbjerggårdsvej Hørdum December 2016 Hørdum Procedure for udarbejdelse af kommuneplantillæg Procedure omkring offentliggørelse af kommuneplantillæg

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

FORSLAG KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 40. Centerområde Amtoft. Juni Amtoft

FORSLAG KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 40. Centerområde Amtoft. Juni Amtoft FORSLAG KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 40 Centerområde Amtoft Juni 2016 Amtoft Procedure for udarbejdelse af kommuneplantillæg Procedure omkring offentliggørelse af kommuneplantillæg er angivet i Lov om Planlægning

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

Slagteriet Tican Thisted

Slagteriet Tican Thisted FORSLAG Slagteriet Tican Thisted juni 2011 Thisted Procedure for udarbejdelse af kommuneplantillæg Procedure omkring offentliggørelse af kommuneplantillæg er angivet i Lov om Planlægning Lov 388 af 06-06-1991

Læs mere

Ferie- og fritidsområde Landingspladsen Nr. Vorupør

Ferie- og fritidsområde Landingspladsen Nr. Vorupør FORSLAG Ferie- og fritidsområde Landingspladsen Nr. Vorupør August 2015 Nr. Vorupør / Landingspladsen Procedure for udarbejdelse af kommuneplantillæg Procedure omkring offentliggørelse af kommuneplantillæg

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

FORSLAG. Butiksområde - Østerbakken 57-59 Thisted. Lokalplan nr. 355 BU-59 December 2009

FORSLAG. Butiksområde - Østerbakken 57-59 Thisted. Lokalplan nr. 355 BU-59 December 2009 FORSLAG Butiksområde - Østerbakken 57-59 Thisted December 2009 Retningslinier for lokalplanen Lokalplanen er den detaljerede plan, der fastlægger, hvordan et område skal benyttes. Lokalplaner kan udarbejdes,

Læs mere

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 4.3.1 Albertslund syd - Sportsplads Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev Offentlig høring Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx.2018 Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 2.12 Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan? 1 Redegørelse 2 Lokalplanens

Læs mere

Solvarmeanlæg Brandbakken, Snedsted. Lokalplan nr. 4-001 Oktober 2014

Solvarmeanlæg Brandbakken, Snedsted. Lokalplan nr. 4-001 Oktober 2014 Solvarmeanlæg Brandbakken, Snedsted Lokalplan nr. 4-001 Oktober 2014 Lokalplan nr. 4-001 Retningslinier for lokalplanen Lokalplanen er den detaljerede plan, der fastlægger, hvordan et område skal benyttes.

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres.

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres. orfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er blandt andet, før der laves større Forslag udstykninger til eller større bygge- eller anlægsarbejder.

Læs mere

Vilsund Midt, Nord og Syd Vilsund

Vilsund Midt, Nord og Syd Vilsund Vilsund Midt, Nord og Syd Vilsund September 2015 Vilsund Procedure for udarbejdelse af kommuneplantillæg Procedure omkring offentliggørelse af kommuneplantillæg er angivet i Lov om Planlægning (Lovbekendtgørelse

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens

Læs mere

FORSLAG. Social- og Sundhedskolen, Lerpyttervej 56, Thisted. Lokalplan nr. 1-005 Juni 2012

FORSLAG. Social- og Sundhedskolen, Lerpyttervej 56, Thisted. Lokalplan nr. 1-005 Juni 2012 FORSLAG Social- og Sundhedskolen, Lerpyttervej 56, Thisted Juni 2012 Retningslinier for lokalplanen Lokalplanen er den detaljerede plan, der fastlægger, hvordan et område skal benyttes. Lokalplaner kan

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

FORSLAG KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 17. Rekreativt område Tingstrup sø. December Tingstrup sø

FORSLAG KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 17. Rekreativt område Tingstrup sø. December Tingstrup sø FORSLAG KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 17 Rekreativt område Tingstrup sø December 2016 Tingstrup sø Procedure for udarbejdelse af kommuneplantillæg Procedure omkring offentliggørelse af kommuneplantillæg er angivet

Læs mere

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres.

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres. Tillæg 1 til Lokalplan 65 for et område ved Ll. Karlsmindevej og Spodsbjergvej September 2011 Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

Hvad er en lokalplan? 1. Redegørelse 3. Baggrund og formål 4. Området 5. Lokalplanens indhold 6. Anden planlægning 7. Anden lovgivning 9

Hvad er en lokalplan? 1. Redegørelse 3. Baggrund og formål 4. Området 5. Lokalplanens indhold 6. Anden planlægning 7. Anden lovgivning 9 Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan? 1 Redegørelse 3 Baggrund og formål 4 Området 5 Lokalplanens indhold 6 Anden planlægning 7 Anden lovgivning 9 Servitutter 10 Bestemmelser 11 1. Lokalplanens formål

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE i henhold til lov om planlægning (lov nr. 383 af 14. juni 1993) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 stk. l nævnte område. HOLMSLAND KOMMUNE

Læs mere

FORSLAG KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 46. Sydhavnen, Thisted. Juni Thisted

FORSLAG KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 46. Sydhavnen, Thisted. Juni Thisted FORSLAG KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 46 Sydhavnen, Thisted Juni 2017 Thisted Redegørelse Procedure for udarbejdelse af kommuneplantillæg Procedure omkring offentliggørelse af kommuneplantillæg er angivet i Lov

Læs mere

Lokalplan 029-707. Forslag. Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa. med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune)

Lokalplan 029-707. Forslag. Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa. med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) TEKNIK OG MILJØ Forslag Lokalplan 029-707 Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 87 59

Læs mere

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse).

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse). SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5-9405 Boligbebyggelse ved Damgade BESKRIVELSE Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr. 5312 af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr. 5216 af Sønderborg

Læs mere

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 7.10.1 Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet Hvad er en

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

TILLÆG NR. 13 REKREATIVT OMRÅDE VED LØNNE - FERIECENTER ENKELTOMRÅDE 13.10.R01 VARDE KOMMUNE

TILLÆG NR. 13 REKREATIVT OMRÅDE VED LØNNE - FERIECENTER ENKELTOMRÅDE 13.10.R01 VARDE KOMMUNE TILLÆG NR. 13 REKREATIVT OMRÅDE VED LØNNE - FERIECENTER ENKELTOMRÅDE 13.10.R01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - APRIL 2011 VEJLEDNING OPBYGNING Tillæg 13 til Kommuneplan 2010-2022 udgøres af en

Læs mere

LOKALPLAN NR. 138 STØVRING KOMMUNE GRANGÅRDSVEJ I I OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 STEMPELMÆRKE.

LOKALPLAN NR. 138 STØVRING KOMMUNE GRANGÅRDSVEJ I I OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 STEMPELMÆRKE. LOKALPLAN NR. 138 OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING GRANGÅRDSVEJ I I STEMPELMÆRKE Anmelder : STØVRING KOMMUNE HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Indledning Forhold

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse.

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. SUSÅ KOMMUNE Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. Forslag til lokalplan vedtaget til fremlæggelse: 22.06.2006 Fremlæggelsesperiode: 27.06.2006 22.08.2006 Lokalplan vedtaget endeligt: 21.09.2006

Læs mere

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge Lokalplan nr. 1.42.B Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge 28.11.2001 Lokalplan - Skævinge side 1 Skævinge Kommune lokalplan nr. 1.42.B Boligområde Føllegardsvej matr.nr. 16-+ 16 Skævinge By, Skævinge

Læs mere

LOKALPLAN NR. 37, Plejeboliger i Rødvig FORSLAG. OFFENTLIGT FREMLAGT I PERIODEN 7. april TIL OG MED 2. juni 2008.

LOKALPLAN NR. 37, Plejeboliger i Rødvig FORSLAG. OFFENTLIGT FREMLAGT I PERIODEN 7. april TIL OG MED 2. juni 2008. LOKALPLAN NR. 37, 2008. Plejeboliger i Rødvig FORSLAG OFFENTLIGT FREMLAGT I PERIODEN 7. april TIL OG MED 2. juni 2008. Stevns Kommune Lokalplan 37, 2008 Plejeboliger i Rødvig Indledning Denne Lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

FORSLAG. Erhvervsområde ved Industrivangen og Thistedvej, Hanstholm. Lokalplan nr April Hanstholm

FORSLAG. Erhvervsområde ved Industrivangen og Thistedvej, Hanstholm. Lokalplan nr April Hanstholm Erhvervsområde ved Industrivangen og Thistedvej, Hanstholm April 2017 Hanstholm Luftfoto 2016 Fremlæggelse Retningslinier for lokalplanen Lokalplanen er den detaljerede plan, der fastlægger, hvordan et

Læs mere

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. FORSLAG til tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. FORSLAG til tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST FORSLAG til tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Høringsperiode: 30. juni til 8. september 2010 2 Luftfoto forside - Copyright Aiolos Luftfoto

Læs mere

LOKALPLAN NR. B 51.30.01

LOKALPLAN NR. B 51.30.01 LOKALPLAN NR. B 51.30.01 FOR DØGNINSTITUTION PÅ FRØRUPVEJ 34A ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2002 2 Indholdsfortegnelse Lokalplan nr. B 51.30.01 Lokalplanens redegørelse. Side Lokalplanens baggrund

Læs mere

Lokalplan 1.15. Et boligområde på Højvangen. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500

Lokalplan 1.15. Et boligområde på Højvangen. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500 Lokalplan 1.15 Et boligområde på Højvangen Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500 LOKALPLAN 1.15 - ET BOLIGOMRÅDE PÅ HØJVANGEN HAVEFACADE INDGANGSFACADE BJERGSTED KOMMUNE

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57 Forslag til Lokalplan 73.2 Udstykning af Bygaden 57 1 Indhold Hvad er en lokalplan? Fremlæggelsesperiode 3 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger 3 Redegørelse Indledning Bevaringsværdige træer

Læs mere

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY.

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. KOMMUNE NR. 1069 BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ Odder Kommune Lokalplan nr. 1069 Lokalplan for et område til offentlige formål beliggende ved

Læs mere

Kommissorium for Kulturmiljørådet for Midt- og Vestsjælland

Kommissorium for Kulturmiljørådet for Midt- og Vestsjælland Kommissorium for Kulturmiljørådet for Midt- og Vestsjælland Kommissorium (indhold og omfang) 1. Baggrund 2. Formål 3. Succeskriterier 4. Produkt 5. Bindinger 6. Organisering 7. Tidsramme 8. Økonomi 9.

Læs mere

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 For et område til blandet bolig- og erhverv i Stjær Brugsen Forslag, November 2006 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 for et område til

Læs mere

Lokalplan 238 - Forslag

Lokalplan 238 - Forslag 1 Lokalplan 238 - Forslag Boliger ved Høm Byvej April 2011 2 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om - anvendelse, - udstykning,

Læs mere

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand Lokalplan nr. 143 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006 P-plads ved Hotel Nyborg Strand Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund...4 Forhold til anden planlægning...5 Forsyningsforhold...5

Læs mere

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indhold Lokalplan nr. 1.4-4 for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. Tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. Tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST Tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 11. oktober 2010 Offentliggjort den 20. oktober 2010 2 Luftfoto forside - Copyright

Læs mere

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 91 For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold... 3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området... 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Område til boligformål Tingvej m.fl., Brøns 520.81.1 520.51.2 520.41.2 520.31.1 520.11.1 520.11.2 520.31.2 520.11.3 520.41.1 520.71.1 520.51.1

Læs mere

LOKALPLAN 1.30. Vandrerhjem og campingplads ved Ishøj Strandvej. Ishøj Kommune 1999

LOKALPLAN 1.30. Vandrerhjem og campingplads ved Ishøj Strandvej. Ishøj Kommune 1999 1 LOKALPLAN 1.30 Vandrerhjem og campingplads ved Ishøj Strandvej Ishøj Kommune 1999 BAGGRUND OG FORMÅL 3 I forbindelse med udviklingen af Køge Bugtområdet til et attrakivt turistområde og som led i den

Læs mere

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel KØGE KOMMUNE 2002 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-41, Hotel Niels Juel INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund, formål og indhold........... 3 Lokalplanens

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

Lokalplan nr. 1013. Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter

Lokalplan nr. 1013. Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter Lokalplan nr. 1013 Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter August 2010 Indholdsfortegnelse Redegørelse... 2 Vejledning...2 Offentlig høring...2 Klageadgang...2 Lokalplanområdets beliggenhed og afgrænsning...3

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Testcenter for husstandsvindmøller ved Sindrup Vejle

Testcenter for husstandsvindmøller ved Sindrup Vejle Testcenter for husstandsvindmøller ved Sindrup Vejle Marts 2012 Sindrup Procedure for udarbejdelse af kommuneplantillæg Procedure omkring offentliggørelse af kommuneplantillæg er angivet i Lov om Planlægning

Læs mere

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg Lokalplan nr. 3.07 Område til boligformål ved Kløvermarken i Klovborg Nørre-Snede Kommune Lokalplan nr. 3.07 for et område til boligformål i Klovborg Indholdsfortegnelse Side Lokalplanområdets beliggenhed...4

Læs mere

Forslag til lokalplan 02.20. For 7 ejendomme på Tinsoldaten i Vinderød

Forslag til lokalplan 02.20. For 7 ejendomme på Tinsoldaten i Vinderød Forslag til lokalplan 02.20 For 7 ejendomme på Tinsoldaten i Vinderød Juni 2013 N a t u r o g U d v ik lin g Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver vi

Læs mere

Forslag til Tillæg 1 til Lokalplan 53 for erhvervsområdet ved Ullerup Skovvej N tu a r r og U vik vi li l ng

Forslag til Tillæg 1 til Lokalplan 53 for erhvervsområdet ved Ullerup Skovvej N tu a r r og U vik vi li l ng Forslag til Tillæg 1 til Lokalplan 53 for erhvervsområdet ved Ullerup Skovvej April 2014 Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver vi

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

FORSLAG. Ferie- og fritidsformål ved Landingspladsen Nørre Vorupør. Lokalplan nr. 13-004 August 2015

FORSLAG. Ferie- og fritidsformål ved Landingspladsen Nørre Vorupør. Lokalplan nr. 13-004 August 2015 Ferie- og fritidsformål ved Landingspladsen Nørre Vorupør August 2015 Fremlæggelse Retningslinier for lokalplanen Lokalplanen er den detaljerede plan, der fastlægger, hvordan et område skal benyttes. Lokalplaner

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

FORSLAG TIL LOKALPLAN B BOLIGER I FJORDGÅRDEN NOVEMBER AFDELING FOR PLAN OG BYG vordingborg.dk

FORSLAG TIL LOKALPLAN B BOLIGER I FJORDGÅRDEN NOVEMBER AFDELING FOR PLAN OG BYG vordingborg.dk FORSLAG TIL LOKALPLAN B 16.01.01 BOLIGER I FJORDGÅRDEN NOVEMBER 2016 AFDELING FOR PLAN OG BYG vordingborg.dk Kommune- og lokalplaner Kommunalbestyrelsen har den 24. november 2016 vedtaget forslag til lokalplan

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29 Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov August 2014 Annonceret på hjemmesiden www.lolland.dk den 16. august 2014. Offentlig bekendtgørelsesdato: 16. august 2014. ENDELIG

Læs mere

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/6 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE Oktober 2003 VEJLEDNING Purhus Kommune Rådhuset Teknik og Miljø Bakkevænget

Læs mere

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt.

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. LOKALPLAN NR. 1.38 l B2 Hotel Søfryd i Jyllinge. Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. Lokalplanens baggrund og formål Baggrunden for at udarbejde denne lokalplan for området

Læs mere

Indholdsfortegnelse. planen med eventuelle ændringer. Ved større ændringer skal planforslaget ud i offentlig høring

Indholdsfortegnelse. planen med eventuelle ændringer. Ved større ændringer skal planforslaget ud i offentlig høring [Skriv tekst] Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk bindende dokument, der regulerer den fremtidige anvendelse og udformning af det område planen omfatter. Ifølge Planloven

Læs mere

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan Indhold Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 1.2-1 for en McDonald s restaurant ved Kvickly Indledning Lokalplantillæggets forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplantillæggets bestemmelser

Læs mere

KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.044 D. 25. JUN11986 STEMPELMÆRKE

KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.044 D. 25. JUN11986 STEMPELMÆRKE Matr. nr. 266 c. og del af 266 b Ringkøbing bygrunde, 2 fi, del af 2 fk, del af 30 as og del af 2 am, Ringkøbing markjorder, samt Lle_parc ller,_ dor ter_den A2. marts \nmelder: Advokat H. Thorninger Herningvej

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Vallø kommune - Lokalplan 4-06 Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Indhold Lokalplanens redegørelse Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens forhold tilanden kommunal planlægning 3 Kommuneplan

Læs mere

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling Lokalplan 40 For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling November 1998 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger efter planloven Endegyldige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er

Læs mere

Lokalplan LK 31 for et børnehus ved Hyldebjerg

Lokalplan LK 31 for et børnehus ved Hyldebjerg Lokalplan LK 31 for et børnehus ved Hyldebjerg Om lokalplaner Hvad er en lokalplan? Lokalplanens indhold En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalt område i kommunen.

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE

HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE side Beskrivelse af hæftets indhold 2 Hvad er en lokalplan 2 Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr med et areal på ca m².

Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr med et areal på ca m². SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 3-9409 Bofællesskab, B.S. Ingemanns Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr. 3772 med et areal på ca. 3.600 m². Der kan opføres en

Læs mere

N58 N57. HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E Område til erhverv ved Glerupvej. Glerup By, Visborg. Hadsund By, Hadsund. Hadsund By, Hadsund

N58 N57. HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E Område til erhverv ved Glerupvej. Glerup By, Visborg. Hadsund By, Hadsund. Hadsund By, Hadsund HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E.01.01. Visborgvej Glerup By, Visborg Hadsund By, Hadsund N58 Hadsund By, Hadsund 28 Hadsund By, Hadsund Dalsgård Hgd., Vive N57 HADSUND BYRÅD AUGUST 2002 1 Område til erhverv

Læs mere

Lokalplan nr Udkast af To boligparceller på Laubsvej 50, Holstebro. Laubsvej. Niels W. Gades Vej. Hartmannsvej.

Lokalplan nr Udkast af To boligparceller på Laubsvej 50, Holstebro. Laubsvej. Niels W. Gades Vej. Hartmannsvej. Laubsvej Niels W. Gades Vej Birkelundstien Hartmannsvej To boligparceller på Laubsvej 50, Holstebro Udkast af 01.09.2011 HOLSTEBRO KOMMUNE Redegørelse Forord til lokalplanen Offentlig fremlæggelse Lokalplanforslaget

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 7 Lokalplan nr. 41 Fjernvarmeanlæg i Nordby

Kommuneplantillæg nr. 7 Lokalplan nr. 41 Fjernvarmeanlæg i Nordby Kommuneplantillæg nr. 7 Lokalplan nr. 41 Fjernvarmeanlæg i Nordby REDEGØRELSE Samsø er af Energiministeriet udnævnt til Danmarks Vedvarende EneriØ i 1997. Målsætningen er, at Samsø på sigt skal blive selvforsynende

Læs mere

Lokalplantillæg nr Den Østrigske Villaby. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplantillæg nr Den Østrigske Villaby. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplantillæg nr. 17.2.1 Den Østrigske Villaby Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN N R for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup.

LOKALPLAN N R for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup. LOKALPLAN N R. 079 for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup. Skanderborg Kommune 1996 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 079 REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanens baggrund og formål Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 2.31 Klitmøller

Lokalplan 2.31 Klitmøller Lokalplan 2.31 Klitmøller Boligområde på Møllebakken Lokalplan endelig godkendt d. 7. juni 2001 Indhold: Redegørelse Baggrund for udarbejdelse af lokalplanen Lokalplanens formål Lokalplanområdet Lokalplanens

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere