Referat Afdelingsmøde Flintemarken, Lejerbo, afd.187

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Afdelingsmøde Flintemarken, Lejerbo, afd.187"

Transkript

1 Referat Afdelingsmøde Flintemarken, Lejerbo, afd.187 Referat fra afdelingsmødet den 25. september Flintemarken, Vedbæk Tid: Tirsdag den 25. september 2012 kl Sted: Selskabslokalerne Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Orientering om regnskab. 4. Godkendelse af driftsbudget Indkomne forslag. 1. Finn C. Møller vedr. opstramning hos TV-udbyder 2. Susanne Groth vedr. renovering af naturlejepladsen 3. Afdelingsbestyrelsen vedr. revideret husorden 4. Afdelingsbestyrelsen vedr. etablering af vejbump 5. Afdelingsbestyrelsen vedr. forhøjelse af vaskepris 6. Eventuelt. Der var fremmødt: Beboere fra 36 familieboliger, svarende til 14,3 %. Beboere fra 15 seniorboliger, svarende til 31,9 % Fremmødeprocenten for samtlige boliger: 17,1 % Fra bestyrelsen: Vilhelm Kent (33 1. t.v.), Tove Stub (85 2. tv.), Claus Karstensen (45 1. th.), Louise Brodersen (65 2. tv.), Hella Grønbæk (69 A-7), Lotte Neumann (75 st. tv.) og Marianne Bang (69 A-8). Inden valg af dirigent bad Vilhelm Kent eventuelle spørgere fra salen om at oplyse navn og husnummer, da referatet ville blive udskrevet fra diktafon. Ad 1. Afdelingsbestyrelsen foreslog Conny Birkholm som dirigent. Da der ikke var andre kandidater, blev Conny Birkholm valgt. Ad 2. Der blev ikke valgt nogen referent, da mødet blev optaget pr. diktafon. Vilhelm Kent sørger for udskrift. Jackie Månsson, (Ejendomskontoret), Lotte Neumann (75 st. tv. ) og Tove Stub (85 2. th.) blev valgt som stemmetællere. Dirigenten bad afdelingsmødet om accept af, at forslag 5 (forhøjelsen af prisen for vask i fællesvaskeriet) blev rykket frem foran pkt. 3, da en vedtagelse af forslaget allerede var indregnet i forslaget til budget for Afdelingsmødet vedtog dette. Ad 5. Forslag 5: Formanden: Vaskeriet giver p. t. et underskud på omkring ,00 kroner. Det er urimeligt, da alle beboerne - også de, der ikke benytter vaskeriet - er med til at betale underskuddet. Bestyrelsen er derfor ved at undersøge problemer nærmere, og foreløbig viser det sig, at hver vask bør koste 41,00 kroner, hvis vaskeriet skal hvile i sig selv. Med den nuværende pris på 10,00 kroner pr. vask, koster det afdelingen 31,00 kroner, hver gang der trykkes på knappen. Udgiften til sæbe alene, beløber sig til ca ,00 kroner på årsbasis. Bestyrelsen foreslog derfor at sætte prisen op til 15,00 kroner pr. vask. Det vil ikke fjerne underskuddet, men vil dog give en større indtægt til vaskeriet, mens bestyrelsen arbejder videre med at finde en mere holdbar løsning på problemet. Formanden var ikke sikker på at et underskud helt kunne fjernes, men nok mindskes så meget, at det var til at leve med. Christian Reinhold (65 2. th.): Enig i at vaskeriet skulle hvile i sig selv, men mente ikke at en forhøjelse af vaskeprisen skulle forelægges afdelingemødet. Det er alene bestyrelsens ansvar at økonomien hænger samme. Side 1 af 7

2 Torben Steen Nielsen (47 A-2): Enig i at vaskeriet skulle hvile i sig selv. Derfor var den foreslåede forhøjelse for lille. Man burde i hvert fald sætte prisen op til 20,00 kroner nu og så eventuelt forhøje yderligere om et år, så man nærmede sig en egentlig kostpris. Anette Carlsen (37 st. th.): Hvorfor havde man ikke opdaget underskuddet tidligere. Det var svært at tro på, at det udelukkende drejede sig om udgifter til strøm, sæbe etc. Der måtte også være vedligeholdelse inde i beløbet. Hella Grønbæk (69 A-7): Det konstaterede underskud betød en udgift for hvert lejemål i afdelingen på ca ,00 kroner pr. år. Formanden: Vedr. den meget høje årlige udgift for sæbe, var Lejerbo i forhandling om at nedbringe udgiften betydeligt, måske helt ned til 50%. Udgiften til el er alene mere end ,00 kroner på årsbasis. Det var nok rigtigt i at bestyrelsen formelt blot kunne hæve prisen. Men af hensyn til bl. a. børnefamilierne, hvor vask kunne være en væsentlig post på budgettet, var det rimeligt, at afdelingsmødet blev hørt. Man kunne selvfølgelig også sætte prisen op til kostprisen på 41,00 kroner, så ville det kunne betale sig selv at købe en vaskemaskine, og så kunne vaskeriet nedlægges og benytte til noget andet. Kim Hartvigsen (17 1. tv.): Afdelingsmødet kan ikke tage stilling til forslaget uden at kende de detaljerede udgifter. Lotte Neumann (75 st. tv.): Godt at beboerne kunne tale om dette på mødet, om vi overhovedet skulle ha et vaskeri eller ej og hvad det skulle koste. Claus Karstensen (45 1. th.): Vi skulle stemme om forslaget som det var fremlagt med en stigning til 15,00 kroner pr. vask. Han var overbevist om at vaskeriet aldrig ville hvile i sig selv. Torben Steen Nielsen (47 A-2) Man kunne godt stemme om en forhøjelse til 20,00 kroner pr. vask. Vi havde tal nok på bordet til at kunne beslutte. Kommentar fra salen: Det var ikke rimeligt over for de, der ikke var til stede, at stemme om et andet beløb end det der var fremsat i forslaget. Dirigenten gjorde opmærksom på, at man af budgetmæssige årsager, godt kunne stemme om en forhøjelse på 20,00 kroner, da budgettet ikke var godkendt endnu. Men der var fremlagt et konkret forslag om en forhøjelse til 15,00 kroner, og det var det der skulle stemmes om. Christian Reinhold (65 2. th.): Man kunne godt stemme om en forhøjelse til 20,00 kroner, da der var stillet forslag om dette på mødet. Efter nogen diskussion frem og tilbage, hvor formanden bl. a. sagde at det formelt var det fremsatte forslag på 15,00 kroner der var til afstemning, tillod dirigenten - bl. a. for at sikre at budgettet efterfølgende blev godkendt - at der blev stemt om en forhøjelse på 20,00 kroner pr. vask, selv om det muligvis ikke var populært hos bestyrelsen. Forhøjelsen på 20,00 kroner blev godkendt af afdelingsmødet. Ad 3. Caroline Almind (Lejerbo) orienterede om det afsluttede regnskab for Det var et godt regnskab med et overskud på ,00 kroner. Dette skyldes bl. a. besparelser på alm. vedligeholdelse. Der var herefter en ret detaljeret gennemgang af de enkelte poster. Overskuddet har resulteret i, at Flintemarken nu er gældfri. I forbindelse med et spørgsmål fra salen om forbruget af el til lys i trappegangene, oplyste Christian Rein -hold at da man i sin tid besluttede anlægsarbejdet, var der tale om en kæmpe energibesparelse i forhold til det permanente lys. Siden hen var el-priserne steget mærkbart. Lena Prag Hansen (73 2. th.): Kunne ikke finde tallet for driftstilskuddet i forbindelse med badeværelserenoveringen i regnskabet, 1 mio. kroner i 30 år. Ligeledes spurgte Lena Prag Hansen om, hvad Grøn Projekt var. Caroline Almind (Lejerbo): Driftstilskudden på 1 mio. kroner var med i regnskabet. Grøn Projekt stammede fra Lena Prag Hansens tid som formand, og var et lån fra boligorganisationen, der nu var tilbagebetalt. Spg. fra salen: Hvad er antennebidraget, der er da ikke nogen antenne på taget. Formanden: Betegnelsen "Antennebidrag" er lidt misvisende, da det er betaling til afvikling af gælden i forbindelse med etablering af vort eget kabelnet, som altså er vores egendom. Forøgelsen af bidraget til 126,00 kroner om måneden skyldes i det væsentlige reparationer og service. Side 2 af 7

3 Efter en del detailspørgsmål og -svar omkring bl. a. udgifter og indtægter for vaskeriet samt lejepris for selskabslokalerne, tog afdelingemødet regnskabet til efterretning. Ad. 4. Formanden: Gjorde opmærksom på, at det var lykkedes at holde huslejestigningen nede på 0,96%. Det er den laveste huslejestigning blandt samtlige Lejerbo Rudersdals afdelinger. Caroline Almind (Lejerbo): Gennemgik herefter driftsbudgettet for Budgettet indeholdt allerede den forhøjede vaskepris, dog kun på 15 kr. pr vask. Da antallet af vaske på årsbasis imidlertid er usikkert, anbefalede Caroline Almind at vi beholdt denne pris i budgettet, da et evt. overskud ville komme tilbage til lejerne året efter. Torben Steen Nielsen (47 A-2): Foreslog at bestyrelsen optog forhandling med Lejerbo om administrationsbidraget, som han fandt urimelig højt. Formanden: Administrationsbidragets størrelse er en politisk beslutning i Lejerbos landsorganisations regi, og gælder samtlige ca lejemål der administreres af Lejerbo, altså ikke blot Flintemarken. Vi ville ikke få noget ud af at forhandle alene for Flintemarken. I forbindelse med gennemgangen af budgettet blev der stillet en række spørgsmål. Spørgsmål fra salen: Hvad skyldes den meget kraftige stigning i budgettet for Planlagt og periodisk vedligeholdelse. Caroline Almind: Der er hovedsagelig tale om prisstigninger, der ikke var forudset i det tidligere budget. Formanden: Lovede at bestyrelsen vil kigge nærmere på dette. Der var en del andre spørgsmål og svar, hvorefter driftsbudgettet blev sendt til afstemning. Afdelingsmødet godkendte driftsbudgettet for Herefter var der 15 min. pause. Ad. 5 Forslag 1. Finn C. Møller (7 st. th.) Han havde gennem de seneste år været udsat for, hvad han kaldte kundemishandling, hvor det bl. a. var meget svært at komme igennem på telefon. Finn C. Møller gik i den forbindelse ud fra, at der var en repræsentant til stede for YouSee. Formanden sagde at det var der ikke, da han havde vurderet at der ikke var brug for det. Finn C. Møller kom herefter med en detaljeret redegørelse omkring de problemer han havde oplevet: Manglende kanaler, forkert opkrævning af priser etc. Formanden sagde, at man var i dialog med Dansk Kabel TV/YouSee omkring dette. Der havde været problemer omkring administrationen af ordningen. Man er ved at løse problemet, og har bl. a. fået nyt nummer til fejlmeldinger etc. Nummeret står på Flintemarkens hjemmeside. Regnskabsmæssigt har Dansk Kabel TV strammet op så der skulle ske færre fejl i proceduren omkring administrationen af specielt TV (YouSee). Det forholder sig sådan at YouSee sender en regning til Dansk Kabel TV, der så videresender til kunden sammen med evt. opkrævning for bredbånd og fastnet telefon m. m. Fra salen blev der gjort opmærksom på, at der var ændret kode-id til indstilling af TV. Formanden var ikke klar over dette, men ville sørge for at få ændret der hvor de gamle koder var nævnt. Vedr. manglende kanaler vil bestyrelsen foranledige en rundspørge til samtlige beboere for at få afklaret, hvor omfattende problemet er. Forslag 2. Susanne Groth (15 2. th.) mente at der måtte være garanti på materialerne der var benyttet til naturlejepladsen. Men garantien dækkede sikkert ikke stubbene som nogle af redskaberne er monteret på. Disse stubbe er nu forvitrede. Susanne Groth havde foranlediget at en mand fra firmaet besigtigede lejepladsen. Der var efterfølgende sendt et tilbud til ejendomskontoret på ca ,00 kroner. Det kunne måske fås billigere, men noget skulle der gøres. Jackie Månsson (Ejendomskontoret) bekræftede, at der siden seneste godkendelse i november 2011 var sket en forrådnelse af stubbene. Ejendomskontoret havde allerede inden de modtog tilbuddet foranlediget af Susanne Groth, indhentet priser på renovering af lejepladsen og Jackie Månsson mente - uden at være helt sikker - at beløbet var ca ,00 kroner. Skaderne vil blive udbedret her i efteråret. Susanne Groth: Der bliver altså ikke lavet små ekstra ting samtidig med renoveringen, f. eks. en svingtur, der kan fås til næsten samme pris. Side 3 af 7

4 Jackie Månsson: Nej, der er tale om en renovering - ikke forbedring - der betales over driften. Susanne Groth var ikke tilfreds med dette svar og mente godt at man kunne forbedre lejemulighederne. Formanden: Der er tale om reparation af eksisterende naturlejeplads. Hvis der var ønsker om forbedringer, må dette fremsættes som et forslag til næste afdelingsmøde. Torben Steen Nielsen (47 A-2): I det fremsatte forslag er der tale om renovering, hvilket er helt nødvendigt. Der er ikke stillet forslag om forbedringer. Christian Reinhold (65 2. th.): Tilsluttede sig at der ikke var stillet forslag om forbedringer. Ejendomskontoret skal holde øje med at lejepladserne er forsvarlige, hvilket er sket. Det behøves der ikke at stilles forslag om på afdelingsmødet. Finn C. Møller (7. st. th.): Efterlyste den oprindelige kontrakt i forbindelse med etablering af naturlejepladsen. Dette for at se om der var en garanti forbundet med etableringen. Lotte Neumann (75 st. tv.): Spurgte om vi talte om den lejeplads der findes i skoven foran blok 8 (nr ). Der var nogle beboere der mente at der var tale om forkert placeret i forhold til lys og luft. Jackie Månsson (Ejendomskontoret): I den pris man havde fået, var der dels tale om udskiftning af de fundamenter der allerede var forvitret, og dels de elementer, hvor man måtte forvente at der fremadrettet kunne ske forvitring, bl. a. udskiftning af løbebumme. Selve revoveringen af fundemanterne beløb sig til ca ,00 kroner, resten var udskiftninger i forhold til fremtidig forvitring. Formanden: Lovede at fremskaffe kontrakten og undersøge for evt. garanti. Forslaget blev ikke sat til afstemning, da arbejdet allerede var igangsat. Forslag 3. Formanden begrundede forslaget: Husordenen havde gennem længere tid været utidssvarende. Der var sket mange ting der havde indflydelse på husordenen siden den senest blev ændret i Formanden gav herefter nogle eksempler på forhold der var ændret og andre ting der burde strammes op. Blandt andet at der bliver smidt cigaretskod over alt. Det skal ejendomsfunktionærerne så efterfølgende samle op, hvilket er tidskrævende. Formanden nævnte ligeledes rygning foran trappeopgange i forbindelse med åbne soveværelsevinduer samt husholdningsaffald i områdets affaldskurve, der tiltrækker ræve og fugle. Der var herefter en diskussion frem og tilbage omkring rimeligheden i, at der ikke måtte lægges husholdningsaffald (madaffald) i affaldskurvene. Man besluttede herefter at gennemgå samtlige punkter i ændringsforslaget. Under gennemgangen blev der fra salen stille følgende forslag til yderligere ændringer: Man udskifter de eksisterende affaldskurve med affaldskurve med låg, svarende til de der står langs stien ved jernbanen. Rygeforbud skal ligeledes gælde i cykelrummene. Fra salen ville man godt vide, hvem der håndhæver husordenen, er det bestyrelsen eller ejendomskontoret. Formanden: Det er i sidste instans Lejerbo. Det er ikke bestyrelsen der skal gå rundt og være "politibetjente". Husordenens primære formål er, at give svar på, hvad vi skal rette os efter. Hvis der kommer henvendelser vedr. overtrædelse af husordenen, sendes den videre til Lejerbo, der - efter at det har været drøftet med bestyrelsen - foretager det videre fornødne. Bestyrelsen kan dog være nødsaget til at gribe ind, hvis der f. eks. spilles høj musik i selskabslokalerne om natten, eller "lukketiden" ikke overholdes etc. Det er altid bedst, hvis beboerne kan tale sig tilrette, men hvis det ikke kan lade sig gøre, må man henvende sig til Lejerbo. Susanne Groth (15 2. th.): Gjorde opmærksom på, at det var almenlejeloven der gjaldt i forbindelse med evt. ophævelse af lejemål. Fra salen spurgte man, hvorfor starttidspunktet for brug af boremaskiner var ændret fra kl. 08:00 til kl. 07:00. Formanden: Tidspunktet var ændret fordi håndværkerne begyndte på det tidspunkt, og husordenen gælder for såvel beboere som håndværkere. Claus Karstensen (45 1. th.): Det var ham der havde foreslået ændringen, da der bør være Side 4 af 7

5 ens regler for beboere og håndværkere. Hvis håndværkerne måtte begynde kl. 07:00 så ville han også have lov. Samme spørger fra salen: Støjende adfærd i forbindelse med opsætning af trampolin i en have, skulle det ikke med i husordenen, at sådan noget ikke måtte finde sted? Formanden: Mente at haverne hørte ind under lejemålet, og at man derfor havde svært ved at håndhæve et forbud. Man havde påtalt forholdet over for beboeren, og trampolinen blev ikke benyttet mere. Spørgeren modsagde dette, idet haverne hørte under fællesarealet. Formanden vil undersøge dette nærmere. Ny spørger fra salen: Var generet af boldspil på græsplanen, og oplevede at henstilling om at benytte boldbanen, blev negligeret. Skal man hver gang henvende sig skriftligt til Lejerbo? Formanden: Desværre ja. Hvis man ikke kan tale sig tilrette må man klage til Lejerbo, og gerne med så mange beboeres underskrifter som muligt. Spørgsmål fra salen: Det ville være bedre med en henstilling til beboerne om ikke at smide pizzabakker etc. i affaldskurvene. Forbudet kan ikke håndhæves, samtidig med at en overtrædelse kunne resultere i udsættelse fra lejemålet. Spørgeren ville ligeledes gerne vide, hvor langt man skulle stå fra indgangsdøren for at måtte ryge. Samt, hvorfor det så var tilladt at grille i stuelejlighederne, da grill røgen kunne være lige så generende som cigaretrøg for de ovenboende. Formanden: Var rimelig sikker på, at der ikke ville blive tale om udsættelse fra lejemålet, fordi man puttede en pizzabakke i en affaldskurv. Husordenen er nedskrevne retningslinjer der kan benyttes som udgangspunkt ved løsning af tvister. Man skal stå så tilpas langt væk fra husmuren, at cigaretrøgen ikke siver ind gennem evt. åbenstående vinduer. Kommentar fra salen: Hvis man ønsker at klage skriftligt, er det vigtigt, ikke at skrive én klage med samtlige underskrifter påført. Hver underskriver skal skrive sin egen klage med alle relevante oplysninger. Torben Steen Nielsen (47 A-2): Det var ikke bestyrelsens opgave at lukke fester i selskabslokalerne. Det var en politisag. Det undrede ham at der ikke var nævnt noget om brug af grill i haverne. Christian Reinhold (65 2. th.): Opfordrede bestyrelsen til at lytte til de forslag der var fremsat omkring affaldsstativerne. Han foreslog af man udskiftede affaldsstativerne til en model, der var sikret mod ræve og skader m.v. Kirsten Refsgaard (39 st. tv.): Syntes at det var for skrapt, at man ikke måtte "trille" bold på græsplænerne, samt at posten skulle have lov til at levere vores post. Spørger fra salen: Skal hækkene være 1.60 eller 1.80 meter? Vi har den diskussion hvert eneste år. Formanden: Vedr. grill i haverne så skal dette i. h. t. brandvedtægter foregå min. 3 meter fra husfacaden. Han undrede sig også over at husordenen ikke nævnte noget om grill. Fakta er at der ikke må grilles med åben ild på altanerne. Han ville vende tilbage til dette når det var undersøgt nærmere. Vedr. højden på hækkene, er vi ved at revidere Flintemarkens vedligeholdelsesreglement. Når dette er klart, skal det vedtages af afdelingsmødet og efterfølgende af organisationen. Herefter kan vi få højden på hække og beplantning endeligt fastlagt og indført i husordenen. Indtil dette er på plads holder vi os til højden 1.60 meter for hække og 1.80 meter for anden beplantning. Herefter var der en længere diskussion frem og tilbage om emnet. Christian Reinhold (65 2. th.): Sagde at der nu var stillet en lang række ændringsforslag. Han ville gerne vide, hvad vi skulle stemme om: Husordenen som den var forelagt eller husordenen med de ændringsforslag, der var fremkommet på mødet. Samtidig ville han gerne vide, om en evt. vedtaget husorden efterfølgende skulle til urafstemning, samt hvilket forslag det i givet fald ville dreje sig om. Formanden: Forslaget skal ikke til urafstemning. Forsamlingen diskuterede herefter, hvilken procedure der var korrekt: Udskyde forslaget til et Side 5 af 7

6 senere afdelingsmøde hvor de stillede ændringsforslag var indarbejdet, eller stemme om det forslag der var fremsat af afdelingsbestyrelsen, uden ændringer. Claus Karstensen (45 1. th.): Vi er nød til at stemme om forslaget som det foreligger, så kan vi senere ændre det. Det stod den enkelte frit for at stemme for eller imod. Der var herefter en række indlæg fra salen om rimeligheden i at stemme om forslaget, demokratiske spilleregler etc. Formanden: Besluttede at der skulle stemmes om forslaget som det var forelagt. Hvis der var beboere der ønskede ændringer, måtte det foreligge som forslag til næste afdelingsmøde. Dirigenten tog herefter forslaget til afstemning. Afdelingsmødet godkendte forslaget til ny husorden. Forslag 4. Formanden: Efter nogle tilfælde, hvor der blev kørt alt for stærkt til fare for andre trafikanter, foretog han en lille undersøgelse af problemet - fra bænken uden for selskabslokalerne. På nær nogle enkelte, er det i mindre grad beboerne der kører for stærkt. Det drejer sig mere om taxa'er og hjemmeplejens biler (om aftenen/natten). Etableringen af vejbump har været diskuteret i bestyrelsen, og man er ikke helt enige. Man blev dog enige om at fremsætte forslaget. Vejbump er i følge eksperterne det eneste effektive middel mod for høj fart. Han ville personligt have det meget dårligt, når tanken omkring vejbump nu var opstået, hvis der skete et uheld, uden at vi havde gjort vores for at forhindre det. Der er tale om "bløde bump" (5 meter x 10 cm) og pengene til etableringen kan findes på budgettet (ca ,- kroner). Strækningen der ønskes forsynet med vejbump er den private fællesvej fra børnehaven og op til boldbanen. Hvis afdelingsmødet godkender forslaget, skal der ansøges om tilladelse hos såvel kommunen som politiet. Claus Karstensen (45 1. th.): Han var modstander af forslaget men var blevet nedstemt i bestyrelsen. Det vil være at straffe 95% af beboerne at etablere vejbump. Han kendte ikke til, at der var sket uheld siden Han ville stemme nej, selv om det så blev tilbudt gratis. Finn C. Møller (7 st. th.): Mente at det blev en tung vej at gå. Der havde tidligere uden held været ansøgt om tilladelse, såvel for opsætning af skilte som etablering af vejbump. Kommentar fra salen: Strækningen var ikke lang nok til at man kunne komme op i fart. Kommentar fra salen: Vejbump vil blot skabe en ny lejeplads for børnene med deres løbehjul. Det er langt bedre med skiltning med 40 km/t. Christian Reinhold (65 2. th.): Gik varmt ind for ideen. Han havde selv observeret at der blev kørt alt for stærkt. Et alternativ kunne være chikaner som f. eks. på Bueager. Dirigenten: Det vi skal stemme om er, om bestyrelsen kan arbejde videre med sagen. Som det blev nævnt, er det en langsommelig og besværlig vej mod en evt. godkendelse. Formanden: Kørte også ofte på Bueager. Problemet med etablering af chikaner er, at vejen skal have en vis bredde, og det har Flintemarken ikke. Forslaget blev herefter sat til afstemning. Forslaget blev vedtaget af et flertal. Dirigenten: Spurgte bestyrelsen fra hvilken dato den forhøjede vaskeripris blev gældende. Formanden: Prisforhøjelsen bliver gældende, så snart den administrative ændring er på plads. Beboerne vil blive informeret om dette ved opslag i vaskeriet. Ad. 6 Torben Steen Nielsen (47 A-2): Udsugningen i taglejlighederne er dårlig. Der bedes taget hånd om problemet. Jackie Månsson (Ejendomskontoret): Man er i fuld gang med at reparere udsugningerne i tagboligerne. Torben Steen Nielsen (47 A-2): Bad bestyrelsen overveje muligheden for installation af solfangeranlæg. Det er oplagt i forhold til bebyggelsens beliggenhed. Formanden: Det er en interessant tanke. I Teknikerbyen er man nu helt selvforsynende via et meget stort solfanger anlæg. Så vidt han var orienteret, stillede Rudersdal Kommune mange krav til bl. a. placering og synlighed. Det har tidligere været diskuteret i bestyrelsen, man er blot ikke kommet videre med det. Også set i forhold til de eskalerende energipriser, vil bestyrelsen arbejde videre med forslaget. Forslag fra salen (Kim): Foreslog at de indkomne forslag kom beboerne i hænde så tidligt, at man kunne nå at gøre indsigelse. Side 6 af 7

7 Formanden: Proceduren er at der senest 4 uger inden mødet skal udsendes en foreløbig indkaldelse med foreløbig dagsorden. I denne indkaldelse bedes beboerne fremsende forslag som de ønsker behandlet på afdelingsmødet. Fristen for indsendelse af forslag er 14 dage inden mødets afholdelse. Senest en uge inden mødedatoen modtager beboerne den endelige indkaldelse med endelig dagsorden, hvilket bl. a. omfatter de indkomne forslag. Efter modtagelse af de indkomne forslag, skal bestyrelsen indkaldes og drøfte disse, hvorefter - i dette tilfælde - regnskaber, budget samt forslag skal mangfoldiggøres og fysisk omdeles til de beboere, der ikke er tilmeldt mail ordningen. Det tager tid. Fra salen (Kim): Man havde ikke haft mulighed for at studere husordenen og komme med indlæg og indsigelser på den korte tid. Formanden: Som det også blev slået fast her på mødet, er det det fremsatte forslag der stemmes om. Hvis man har indsigelser eller ændringer, må man stille forslag om dette på næste afdelingsmøde. Herefter var der en del diskussion omkring de forslag der var kommet frem under mødet med hensyn til husordenen. Formanden: Var helt indstillet på at tage de fremsatte forslag op til behandling i bestyrelsen. Så kan de evt. indarbejdes i et nyt forslag om revidering af husordenen på næste møde. Finn C. Møller (7 st. th.): Hvornår får vi årsopgørelse over vand - og varmeforbruget. Caroline Almind (Lejerbo): Mente at slutregnskabet blev opgjort pr , hvorefter bet ville blive udsendt. Spørgsmål fra salen: Kan der ikke etableres mere lys på parkeringspladsen, også set i lyset af den seneste tids indbrud i biler. Eller kan man eventuelt ændre lamperne, så de giver mere lys? Formanden: Det vil være meget dyrt at etablere mere belysning. Det er samtidig sådan, at kommunen betaler for lyset, og hvis vi begynder at "røre" ved spørgsmålet, kan det være at kommunen ikke har lyst til at betale fremover. Fra salen: Spørgsmålet var blevet bragt op over for kommunen på mødet på Vedbæk Skole i forbindelse med planerne for udbygning af Henriksholm. Det ville også gøre området sikrere i forhold til de overfald der havde fundet sted. Christian Reinhold (65 2. th.): Opfordrede til at forbedringsforslag bliver fremsat som egentlige forslag til afdelingsmødet, så samtlige beboere kan være orienteret om, at man vil drøfte det på mødet. Personligt er han imod mere belysning på parkeringspladserne. Det er kedeligt at emnet år efter år skal bringes op under eventuelt, som en eller anden ufortalt sandhed, og som formanden endda går videre med over for en kommunal politiker, uden at have mandat til dette. Formanden: På det omtalte møde spurgte han udelukkende om, hvordan kommunen stillede sig til spørgsmålet. Der har de seneste uger været tyverier fra biler på parkeringspladsen, men generelt har vi været forskånet for noget sådant. Da der ikke var flere spørgsmål under eventuelt, takkede dirigenten for et godt møde. Mødet blev hævet kl. 22:05 Dirigent Conny Birkholm Referent Vilhelm Kent Side 7 af 7

Referat. Afdelingsmøde Flintemarken, Lejerbo, afd.187. Referat fra afdelingsmødet den 26. februar 2013 - Flintemarken, Vedbæk

Referat. Afdelingsmøde Flintemarken, Lejerbo, afd.187. Referat fra afdelingsmødet den 26. februar 2013 - Flintemarken, Vedbæk Tid: Tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 Sted: Selskabslokalerne Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Afdelingsbestyrelsens beretning. 4. Valg til afdelingsbestyrelse:

Læs mere

Referat fra afdelingsmødet den 11. marts 2014 - Flintemarken, Vedbæk

Referat fra afdelingsmødet den 11. marts 2014 - Flintemarken, Vedbæk Referat Afdelingsmøde Flintemarken, Lejerbo, afd.187 Tid: Tirsdag den 11. marts 2014 kl. 19.00 Sted: Selskabslokalerne Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

Flintemarken - Referat fra orienteringsmøde den 22. juli 2013 vedr. brand i blok 5

Flintemarken - Referat fra orienteringsmøde den 22. juli 2013 vedr. brand i blok 5 Referat Orienteringsmøde vedr. brand Flintemarken - Referat fra orienteringsmøde den 22. juli 2013 vedr. brand i blok 5 Tid: Mandag den 22. juli 2013 kl. 17.00 Sted: Selskabslokalerne Til stede: Ulrik

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2013

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2013 REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2013 1. Velkomst og valg af dirigent Børge Jensen blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt

Læs mere

Referat. Orienteringsmøde vedr. Blok 5 Flintemarken, Lejerbo, afd.187. Referat fra afdelingsmødet den 10. september 2013 - Flintemarken, Vedbæk

Referat. Orienteringsmøde vedr. Blok 5 Flintemarken, Lejerbo, afd.187. Referat fra afdelingsmødet den 10. september 2013 - Flintemarken, Vedbæk Tid: Tirsdag den 25. februar 2014 kl. 19.00 Sted: Selskabslokalerne Dagsorden: 1. Velkomst ved formanden for afdelingsbestyrelsen. 2. Orientering om møde med Rudersdal/Hørsholm Brandvæsen v/formanden for

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde mandag den 8. september 2014 kl. 18.30 på Virum Skole, Kantinen, Skolebakken 9

Referat af ordinært afdelingsmøde mandag den 8. september 2014 kl. 18.30 på Virum Skole, Kantinen, Skolebakken 9 CARLSHØJ Afdeling D Referat af ordinært afdelingsmøde mandag den 8. september 2014 kl. 18.30 på Virum Skole, Kantinen, Skolebakken 9 Til stede var beboere fra 12 lejemål. Yderligere 3 lejemål var repræsenteret

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 16. september 2010 kl. 19.00 afholdt i Selskabslokalet, Byengen 230.

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 16. september 2010 kl. 19.00 afholdt i Selskabslokalet, Byengen 230. Andelsboligforeningen Hørsholm Kokkedal Afdeling 9 Hørsholm Kokkedal Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 16. september 2010 kl. 19.00 afholdt i Selskabslokalet, Byengen 230. Til stede: 27 husstande

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004. 1 Referat af generalforsamling den 17. februar 2004 Formanden bød velkommen. Valg af dirigent: Som dirigent blev valgt Thomas, nr. 59 Valg af referent: Som referent blev valgt Sanne, nr. 77. Dirigenten

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 30. april 2002 kl. 19.00 på Holmegårdsskolen Side 1 af 29 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012

Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012 Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012 Onsdag d. 24. oktober kl. 18:30 afholdt ejerforeningen generalforsamling i Søjlesalen på Skodsborg Kurhotel, Skodsborg Strandvej

Læs mere

REFERAT TIRSDAG DEN 11. NOVEMBER 2008 KL. 19.30. I DET NYE FÆLLESRUM (16C, kld.) Dagsorden

REFERAT TIRSDAG DEN 11. NOVEMBER 2008 KL. 19.30. I DET NYE FÆLLESRUM (16C, kld.) Dagsorden REFERAT Dania Kollegiet den 29. oktober 2008 fra ORDINÆRT AFDELINGSMØDE (beboermøde) TIRSDAG DEN 11. NOVEMBER 2008 KL. 19.30 I DET NYE FÆLLESRUM (16C, kld.) Dagsorden 0. Gratis øl og vand til de fremmødte

Læs mere

Referat fra afdelingsmøde i afdeling 40 Fredag den 5.maj 2006 kl. 19.00 i Margeritsalen, Vejlby-Risskov Centret

Referat fra afdelingsmøde i afdeling 40 Fredag den 5.maj 2006 kl. 19.00 i Margeritsalen, Vejlby-Risskov Centret 1. Valg af dirigent Kurt Hou Jensen fra Hovedbestyrelsen Han takkede for valget det var første gang han var med til et afdelingsmøde i afdeling 40. Stemmeudvalg Erik Olesen, Bent Iversen, Ruth Sørensen

Læs mere

BYMIDTEN. Afdelingsmødet 2013

BYMIDTEN. Afdelingsmødet 2013 Afdelingsmødet 2013 1 Kort Præsentation Lars Juhl - ejendomsmester med ansvar for Bymidten; Claus Olsson Formand hele Boligselskabet Vendersbo Guldborgsund; Kurt Jørgensen Kundechef i Domea; Finn Korgård

Læs mere

Rødovre almennyttige Boligselskab Maj 2007

Rødovre almennyttige Boligselskab Maj 2007 CARLSRO REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Maj 2007 Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag den 9. maj 2007 kl. 19.00 i Carlsro Hallen Til stede var ca. 135 beboere fra 105 lejemål ud af i alt

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013

Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013 Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013 Fremmødte beboere: 30 1. Valg af dirigent Anita Heisterberg blev valgt som dirigent og konstaterede, at mødet var lovligt indvarslet. 2.

Læs mere

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005 Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005 Referat af beboermøde d. 3. maj 2005 Tilstede: Beboere:15 Fra hovedbestyrelsen: Finn Nielsen Fra boligselskabet: Forretningsfører

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens. Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.net Til beboerne i Lunden: Daruplund/Resenlund 27. januar 2014 Indkaldelse

Læs mere

Ejerforeningen Vestervang afsnit 5 (Øst) Referat af den ordinære generalforsamling. 29. marts 2006

Ejerforeningen Vestervang afsnit 5 (Øst) Referat af den ordinære generalforsamling. 29. marts 2006 Referat af den ordinære generalforsamling 29. marts 2006 Ejerforeningens bestyrelse havde indkaldt til fællesspisning kl. 18:00 med efterfølgende afholdelse af ordinær generalforsamling den 29. marts 2006.

Læs mere

Repræsentantskabet anbefalede Morten Udsholt, ejendomschef i KAB, som blev valgt. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

Repræsentantskabet anbefalede Morten Udsholt, ejendomschef i KAB, som blev valgt. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Afholdt den: 23. marts 2011, kl. 19.00 i Østerbrohuset, Århusgade 103 Til stede: 71 stemmeberettigede beboere inkl. fuldmagter Repræsentantskab: Marie-Louise Kauman, (formand), Carsten Schiøler, Kaare

Læs mere

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent referat Emne Afdelingsmøde i Bellahøj Dato 27. september 2011 00:00 Sted Restaurant Bellahøj, Bellahøj 20 Deltagere Fra Bellahøj: 40 lejemål var til stede Fra fsb: Formand for organisationsbestyrelsen

Læs mere

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55.

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55. TINGBJERG Beboerforeningen FSB og Lejerforeningen Tingbjerg SAB ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer Nr. 3 2012 55. årgang Udgivet af Lejerforeningen Tingbjerg SAB og Beboerforeningen

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus. År 2004, den 9. juni afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Hans Egede Kirke

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus. År 2004, den 9. juni afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Hans Egede Kirke Bech-Bruun Dragsted Advokatfirma Langelinie Alle 35 2100 København Ø Tlf. +45 72 27 00 00 Fax +45 72 27 00 27 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus År 2004, den 9. juni afholdtes

Læs mere

Sommeren er gået og vinteren nærmer sig og det er som om at naturen fortager en genstart (ctrl/alt/delete).

Sommeren er gået og vinteren nærmer sig og det er som om at naturen fortager en genstart (ctrl/alt/delete). Rypen Årgang 31 Nummer 124 Oktober 2013 Indholdsfortegnelse Efterår Side 2 Lederen Side 3 14 Referat fra afdelingsmødet Side 15 Dit skrald Side 16 Opslagstavlen Side 17-18 Informationer Er der nogen smukkere

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. Lørdag den 17. april 2010 Kl. 09.30 Karleby forsamlingshus. Dagsorden:

Referat af ordinær generalforsamling. Lørdag den 17. april 2010 Kl. 09.30 Karleby forsamlingshus. Dagsorden: Referat af ordinær generalforsamling Lørdag den 17. april 2010 Kl. 09.30 Karleby forsamlingshus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning for 2009/2010 3. Forelæggelse af regnskab for 2009

Læs mere

Indkaldelse til ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 10. februar 2015 kl. 18:30 Kulturhuset Brønden

Indkaldelse til ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 10. februar 2015 kl. 18:30 Kulturhuset Brønden Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.net Til beboerne i Lunden: Daruplund/Resenlund 02. Februar 2015 Indkaldelse

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN

ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 31. marts 2009 Der var mødt 26 andelshavere inkl. næstformand og sekretær fra bestyrelsen samt advokat Susanne Mendoza

Læs mere

ordinært afdelingsmøde

ordinært afdelingsmøde CARLSHØJ Afdeling D Referat af ordinært afdelingsmøde tirsdag den 13. september 2011 kl. 19.00 fortsat torsdag den 29. september 2011 kl. 19.00 på Virum Skole, kantinen, Skolebakken 9, Virum 1) Velkomst

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere