Referat Afdelingsmøde Flintemarken, Lejerbo, afd.187

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Afdelingsmøde Flintemarken, Lejerbo, afd.187"

Transkript

1 Referat Afdelingsmøde Flintemarken, Lejerbo, afd.187 Referat fra afdelingsmødet den 25. september Flintemarken, Vedbæk Tid: Tirsdag den 25. september 2012 kl Sted: Selskabslokalerne Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Orientering om regnskab. 4. Godkendelse af driftsbudget Indkomne forslag. 1. Finn C. Møller vedr. opstramning hos TV-udbyder 2. Susanne Groth vedr. renovering af naturlejepladsen 3. Afdelingsbestyrelsen vedr. revideret husorden 4. Afdelingsbestyrelsen vedr. etablering af vejbump 5. Afdelingsbestyrelsen vedr. forhøjelse af vaskepris 6. Eventuelt. Der var fremmødt: Beboere fra 36 familieboliger, svarende til 14,3 %. Beboere fra 15 seniorboliger, svarende til 31,9 % Fremmødeprocenten for samtlige boliger: 17,1 % Fra bestyrelsen: Vilhelm Kent (33 1. t.v.), Tove Stub (85 2. tv.), Claus Karstensen (45 1. th.), Louise Brodersen (65 2. tv.), Hella Grønbæk (69 A-7), Lotte Neumann (75 st. tv.) og Marianne Bang (69 A-8). Inden valg af dirigent bad Vilhelm Kent eventuelle spørgere fra salen om at oplyse navn og husnummer, da referatet ville blive udskrevet fra diktafon. Ad 1. Afdelingsbestyrelsen foreslog Conny Birkholm som dirigent. Da der ikke var andre kandidater, blev Conny Birkholm valgt. Ad 2. Der blev ikke valgt nogen referent, da mødet blev optaget pr. diktafon. Vilhelm Kent sørger for udskrift. Jackie Månsson, (Ejendomskontoret), Lotte Neumann (75 st. tv. ) og Tove Stub (85 2. th.) blev valgt som stemmetællere. Dirigenten bad afdelingsmødet om accept af, at forslag 5 (forhøjelsen af prisen for vask i fællesvaskeriet) blev rykket frem foran pkt. 3, da en vedtagelse af forslaget allerede var indregnet i forslaget til budget for Afdelingsmødet vedtog dette. Ad 5. Forslag 5: Formanden: Vaskeriet giver p. t. et underskud på omkring ,00 kroner. Det er urimeligt, da alle beboerne - også de, der ikke benytter vaskeriet - er med til at betale underskuddet. Bestyrelsen er derfor ved at undersøge problemer nærmere, og foreløbig viser det sig, at hver vask bør koste 41,00 kroner, hvis vaskeriet skal hvile i sig selv. Med den nuværende pris på 10,00 kroner pr. vask, koster det afdelingen 31,00 kroner, hver gang der trykkes på knappen. Udgiften til sæbe alene, beløber sig til ca ,00 kroner på årsbasis. Bestyrelsen foreslog derfor at sætte prisen op til 15,00 kroner pr. vask. Det vil ikke fjerne underskuddet, men vil dog give en større indtægt til vaskeriet, mens bestyrelsen arbejder videre med at finde en mere holdbar løsning på problemet. Formanden var ikke sikker på at et underskud helt kunne fjernes, men nok mindskes så meget, at det var til at leve med. Christian Reinhold (65 2. th.): Enig i at vaskeriet skulle hvile i sig selv, men mente ikke at en forhøjelse af vaskeprisen skulle forelægges afdelingemødet. Det er alene bestyrelsens ansvar at økonomien hænger samme. Side 1 af 7

2 Torben Steen Nielsen (47 A-2): Enig i at vaskeriet skulle hvile i sig selv. Derfor var den foreslåede forhøjelse for lille. Man burde i hvert fald sætte prisen op til 20,00 kroner nu og så eventuelt forhøje yderligere om et år, så man nærmede sig en egentlig kostpris. Anette Carlsen (37 st. th.): Hvorfor havde man ikke opdaget underskuddet tidligere. Det var svært at tro på, at det udelukkende drejede sig om udgifter til strøm, sæbe etc. Der måtte også være vedligeholdelse inde i beløbet. Hella Grønbæk (69 A-7): Det konstaterede underskud betød en udgift for hvert lejemål i afdelingen på ca ,00 kroner pr. år. Formanden: Vedr. den meget høje årlige udgift for sæbe, var Lejerbo i forhandling om at nedbringe udgiften betydeligt, måske helt ned til 50%. Udgiften til el er alene mere end ,00 kroner på årsbasis. Det var nok rigtigt i at bestyrelsen formelt blot kunne hæve prisen. Men af hensyn til bl. a. børnefamilierne, hvor vask kunne være en væsentlig post på budgettet, var det rimeligt, at afdelingsmødet blev hørt. Man kunne selvfølgelig også sætte prisen op til kostprisen på 41,00 kroner, så ville det kunne betale sig selv at købe en vaskemaskine, og så kunne vaskeriet nedlægges og benytte til noget andet. Kim Hartvigsen (17 1. tv.): Afdelingsmødet kan ikke tage stilling til forslaget uden at kende de detaljerede udgifter. Lotte Neumann (75 st. tv.): Godt at beboerne kunne tale om dette på mødet, om vi overhovedet skulle ha et vaskeri eller ej og hvad det skulle koste. Claus Karstensen (45 1. th.): Vi skulle stemme om forslaget som det var fremlagt med en stigning til 15,00 kroner pr. vask. Han var overbevist om at vaskeriet aldrig ville hvile i sig selv. Torben Steen Nielsen (47 A-2) Man kunne godt stemme om en forhøjelse til 20,00 kroner pr. vask. Vi havde tal nok på bordet til at kunne beslutte. Kommentar fra salen: Det var ikke rimeligt over for de, der ikke var til stede, at stemme om et andet beløb end det der var fremsat i forslaget. Dirigenten gjorde opmærksom på, at man af budgetmæssige årsager, godt kunne stemme om en forhøjelse på 20,00 kroner, da budgettet ikke var godkendt endnu. Men der var fremlagt et konkret forslag om en forhøjelse til 15,00 kroner, og det var det der skulle stemmes om. Christian Reinhold (65 2. th.): Man kunne godt stemme om en forhøjelse til 20,00 kroner, da der var stillet forslag om dette på mødet. Efter nogen diskussion frem og tilbage, hvor formanden bl. a. sagde at det formelt var det fremsatte forslag på 15,00 kroner der var til afstemning, tillod dirigenten - bl. a. for at sikre at budgettet efterfølgende blev godkendt - at der blev stemt om en forhøjelse på 20,00 kroner pr. vask, selv om det muligvis ikke var populært hos bestyrelsen. Forhøjelsen på 20,00 kroner blev godkendt af afdelingsmødet. Ad 3. Caroline Almind (Lejerbo) orienterede om det afsluttede regnskab for Det var et godt regnskab med et overskud på ,00 kroner. Dette skyldes bl. a. besparelser på alm. vedligeholdelse. Der var herefter en ret detaljeret gennemgang af de enkelte poster. Overskuddet har resulteret i, at Flintemarken nu er gældfri. I forbindelse med et spørgsmål fra salen om forbruget af el til lys i trappegangene, oplyste Christian Rein -hold at da man i sin tid besluttede anlægsarbejdet, var der tale om en kæmpe energibesparelse i forhold til det permanente lys. Siden hen var el-priserne steget mærkbart. Lena Prag Hansen (73 2. th.): Kunne ikke finde tallet for driftstilskuddet i forbindelse med badeværelserenoveringen i regnskabet, 1 mio. kroner i 30 år. Ligeledes spurgte Lena Prag Hansen om, hvad Grøn Projekt var. Caroline Almind (Lejerbo): Driftstilskudden på 1 mio. kroner var med i regnskabet. Grøn Projekt stammede fra Lena Prag Hansens tid som formand, og var et lån fra boligorganisationen, der nu var tilbagebetalt. Spg. fra salen: Hvad er antennebidraget, der er da ikke nogen antenne på taget. Formanden: Betegnelsen "Antennebidrag" er lidt misvisende, da det er betaling til afvikling af gælden i forbindelse med etablering af vort eget kabelnet, som altså er vores egendom. Forøgelsen af bidraget til 126,00 kroner om måneden skyldes i det væsentlige reparationer og service. Side 2 af 7

3 Efter en del detailspørgsmål og -svar omkring bl. a. udgifter og indtægter for vaskeriet samt lejepris for selskabslokalerne, tog afdelingemødet regnskabet til efterretning. Ad. 4. Formanden: Gjorde opmærksom på, at det var lykkedes at holde huslejestigningen nede på 0,96%. Det er den laveste huslejestigning blandt samtlige Lejerbo Rudersdals afdelinger. Caroline Almind (Lejerbo): Gennemgik herefter driftsbudgettet for Budgettet indeholdt allerede den forhøjede vaskepris, dog kun på 15 kr. pr vask. Da antallet af vaske på årsbasis imidlertid er usikkert, anbefalede Caroline Almind at vi beholdt denne pris i budgettet, da et evt. overskud ville komme tilbage til lejerne året efter. Torben Steen Nielsen (47 A-2): Foreslog at bestyrelsen optog forhandling med Lejerbo om administrationsbidraget, som han fandt urimelig højt. Formanden: Administrationsbidragets størrelse er en politisk beslutning i Lejerbos landsorganisations regi, og gælder samtlige ca lejemål der administreres af Lejerbo, altså ikke blot Flintemarken. Vi ville ikke få noget ud af at forhandle alene for Flintemarken. I forbindelse med gennemgangen af budgettet blev der stillet en række spørgsmål. Spørgsmål fra salen: Hvad skyldes den meget kraftige stigning i budgettet for Planlagt og periodisk vedligeholdelse. Caroline Almind: Der er hovedsagelig tale om prisstigninger, der ikke var forudset i det tidligere budget. Formanden: Lovede at bestyrelsen vil kigge nærmere på dette. Der var en del andre spørgsmål og svar, hvorefter driftsbudgettet blev sendt til afstemning. Afdelingsmødet godkendte driftsbudgettet for Herefter var der 15 min. pause. Ad. 5 Forslag 1. Finn C. Møller (7 st. th.) Han havde gennem de seneste år været udsat for, hvad han kaldte kundemishandling, hvor det bl. a. var meget svært at komme igennem på telefon. Finn C. Møller gik i den forbindelse ud fra, at der var en repræsentant til stede for YouSee. Formanden sagde at det var der ikke, da han havde vurderet at der ikke var brug for det. Finn C. Møller kom herefter med en detaljeret redegørelse omkring de problemer han havde oplevet: Manglende kanaler, forkert opkrævning af priser etc. Formanden sagde, at man var i dialog med Dansk Kabel TV/YouSee omkring dette. Der havde været problemer omkring administrationen af ordningen. Man er ved at løse problemet, og har bl. a. fået nyt nummer til fejlmeldinger etc. Nummeret står på Flintemarkens hjemmeside. Regnskabsmæssigt har Dansk Kabel TV strammet op så der skulle ske færre fejl i proceduren omkring administrationen af specielt TV (YouSee). Det forholder sig sådan at YouSee sender en regning til Dansk Kabel TV, der så videresender til kunden sammen med evt. opkrævning for bredbånd og fastnet telefon m. m. Fra salen blev der gjort opmærksom på, at der var ændret kode-id til indstilling af TV. Formanden var ikke klar over dette, men ville sørge for at få ændret der hvor de gamle koder var nævnt. Vedr. manglende kanaler vil bestyrelsen foranledige en rundspørge til samtlige beboere for at få afklaret, hvor omfattende problemet er. Forslag 2. Susanne Groth (15 2. th.) mente at der måtte være garanti på materialerne der var benyttet til naturlejepladsen. Men garantien dækkede sikkert ikke stubbene som nogle af redskaberne er monteret på. Disse stubbe er nu forvitrede. Susanne Groth havde foranlediget at en mand fra firmaet besigtigede lejepladsen. Der var efterfølgende sendt et tilbud til ejendomskontoret på ca ,00 kroner. Det kunne måske fås billigere, men noget skulle der gøres. Jackie Månsson (Ejendomskontoret) bekræftede, at der siden seneste godkendelse i november 2011 var sket en forrådnelse af stubbene. Ejendomskontoret havde allerede inden de modtog tilbuddet foranlediget af Susanne Groth, indhentet priser på renovering af lejepladsen og Jackie Månsson mente - uden at være helt sikker - at beløbet var ca ,00 kroner. Skaderne vil blive udbedret her i efteråret. Susanne Groth: Der bliver altså ikke lavet små ekstra ting samtidig med renoveringen, f. eks. en svingtur, der kan fås til næsten samme pris. Side 3 af 7

4 Jackie Månsson: Nej, der er tale om en renovering - ikke forbedring - der betales over driften. Susanne Groth var ikke tilfreds med dette svar og mente godt at man kunne forbedre lejemulighederne. Formanden: Der er tale om reparation af eksisterende naturlejeplads. Hvis der var ønsker om forbedringer, må dette fremsættes som et forslag til næste afdelingsmøde. Torben Steen Nielsen (47 A-2): I det fremsatte forslag er der tale om renovering, hvilket er helt nødvendigt. Der er ikke stillet forslag om forbedringer. Christian Reinhold (65 2. th.): Tilsluttede sig at der ikke var stillet forslag om forbedringer. Ejendomskontoret skal holde øje med at lejepladserne er forsvarlige, hvilket er sket. Det behøves der ikke at stilles forslag om på afdelingsmødet. Finn C. Møller (7. st. th.): Efterlyste den oprindelige kontrakt i forbindelse med etablering af naturlejepladsen. Dette for at se om der var en garanti forbundet med etableringen. Lotte Neumann (75 st. tv.): Spurgte om vi talte om den lejeplads der findes i skoven foran blok 8 (nr ). Der var nogle beboere der mente at der var tale om forkert placeret i forhold til lys og luft. Jackie Månsson (Ejendomskontoret): I den pris man havde fået, var der dels tale om udskiftning af de fundamenter der allerede var forvitret, og dels de elementer, hvor man måtte forvente at der fremadrettet kunne ske forvitring, bl. a. udskiftning af løbebumme. Selve revoveringen af fundemanterne beløb sig til ca ,00 kroner, resten var udskiftninger i forhold til fremtidig forvitring. Formanden: Lovede at fremskaffe kontrakten og undersøge for evt. garanti. Forslaget blev ikke sat til afstemning, da arbejdet allerede var igangsat. Forslag 3. Formanden begrundede forslaget: Husordenen havde gennem længere tid været utidssvarende. Der var sket mange ting der havde indflydelse på husordenen siden den senest blev ændret i Formanden gav herefter nogle eksempler på forhold der var ændret og andre ting der burde strammes op. Blandt andet at der bliver smidt cigaretskod over alt. Det skal ejendomsfunktionærerne så efterfølgende samle op, hvilket er tidskrævende. Formanden nævnte ligeledes rygning foran trappeopgange i forbindelse med åbne soveværelsevinduer samt husholdningsaffald i områdets affaldskurve, der tiltrækker ræve og fugle. Der var herefter en diskussion frem og tilbage omkring rimeligheden i, at der ikke måtte lægges husholdningsaffald (madaffald) i affaldskurvene. Man besluttede herefter at gennemgå samtlige punkter i ændringsforslaget. Under gennemgangen blev der fra salen stille følgende forslag til yderligere ændringer: Man udskifter de eksisterende affaldskurve med affaldskurve med låg, svarende til de der står langs stien ved jernbanen. Rygeforbud skal ligeledes gælde i cykelrummene. Fra salen ville man godt vide, hvem der håndhæver husordenen, er det bestyrelsen eller ejendomskontoret. Formanden: Det er i sidste instans Lejerbo. Det er ikke bestyrelsen der skal gå rundt og være "politibetjente". Husordenens primære formål er, at give svar på, hvad vi skal rette os efter. Hvis der kommer henvendelser vedr. overtrædelse af husordenen, sendes den videre til Lejerbo, der - efter at det har været drøftet med bestyrelsen - foretager det videre fornødne. Bestyrelsen kan dog være nødsaget til at gribe ind, hvis der f. eks. spilles høj musik i selskabslokalerne om natten, eller "lukketiden" ikke overholdes etc. Det er altid bedst, hvis beboerne kan tale sig tilrette, men hvis det ikke kan lade sig gøre, må man henvende sig til Lejerbo. Susanne Groth (15 2. th.): Gjorde opmærksom på, at det var almenlejeloven der gjaldt i forbindelse med evt. ophævelse af lejemål. Fra salen spurgte man, hvorfor starttidspunktet for brug af boremaskiner var ændret fra kl. 08:00 til kl. 07:00. Formanden: Tidspunktet var ændret fordi håndværkerne begyndte på det tidspunkt, og husordenen gælder for såvel beboere som håndværkere. Claus Karstensen (45 1. th.): Det var ham der havde foreslået ændringen, da der bør være Side 4 af 7

5 ens regler for beboere og håndværkere. Hvis håndværkerne måtte begynde kl. 07:00 så ville han også have lov. Samme spørger fra salen: Støjende adfærd i forbindelse med opsætning af trampolin i en have, skulle det ikke med i husordenen, at sådan noget ikke måtte finde sted? Formanden: Mente at haverne hørte ind under lejemålet, og at man derfor havde svært ved at håndhæve et forbud. Man havde påtalt forholdet over for beboeren, og trampolinen blev ikke benyttet mere. Spørgeren modsagde dette, idet haverne hørte under fællesarealet. Formanden vil undersøge dette nærmere. Ny spørger fra salen: Var generet af boldspil på græsplanen, og oplevede at henstilling om at benytte boldbanen, blev negligeret. Skal man hver gang henvende sig skriftligt til Lejerbo? Formanden: Desværre ja. Hvis man ikke kan tale sig tilrette må man klage til Lejerbo, og gerne med så mange beboeres underskrifter som muligt. Spørgsmål fra salen: Det ville være bedre med en henstilling til beboerne om ikke at smide pizzabakker etc. i affaldskurvene. Forbudet kan ikke håndhæves, samtidig med at en overtrædelse kunne resultere i udsættelse fra lejemålet. Spørgeren ville ligeledes gerne vide, hvor langt man skulle stå fra indgangsdøren for at måtte ryge. Samt, hvorfor det så var tilladt at grille i stuelejlighederne, da grill røgen kunne være lige så generende som cigaretrøg for de ovenboende. Formanden: Var rimelig sikker på, at der ikke ville blive tale om udsættelse fra lejemålet, fordi man puttede en pizzabakke i en affaldskurv. Husordenen er nedskrevne retningslinjer der kan benyttes som udgangspunkt ved løsning af tvister. Man skal stå så tilpas langt væk fra husmuren, at cigaretrøgen ikke siver ind gennem evt. åbenstående vinduer. Kommentar fra salen: Hvis man ønsker at klage skriftligt, er det vigtigt, ikke at skrive én klage med samtlige underskrifter påført. Hver underskriver skal skrive sin egen klage med alle relevante oplysninger. Torben Steen Nielsen (47 A-2): Det var ikke bestyrelsens opgave at lukke fester i selskabslokalerne. Det var en politisag. Det undrede ham at der ikke var nævnt noget om brug af grill i haverne. Christian Reinhold (65 2. th.): Opfordrede bestyrelsen til at lytte til de forslag der var fremsat omkring affaldsstativerne. Han foreslog af man udskiftede affaldsstativerne til en model, der var sikret mod ræve og skader m.v. Kirsten Refsgaard (39 st. tv.): Syntes at det var for skrapt, at man ikke måtte "trille" bold på græsplænerne, samt at posten skulle have lov til at levere vores post. Spørger fra salen: Skal hækkene være 1.60 eller 1.80 meter? Vi har den diskussion hvert eneste år. Formanden: Vedr. grill i haverne så skal dette i. h. t. brandvedtægter foregå min. 3 meter fra husfacaden. Han undrede sig også over at husordenen ikke nævnte noget om grill. Fakta er at der ikke må grilles med åben ild på altanerne. Han ville vende tilbage til dette når det var undersøgt nærmere. Vedr. højden på hækkene, er vi ved at revidere Flintemarkens vedligeholdelsesreglement. Når dette er klart, skal det vedtages af afdelingsmødet og efterfølgende af organisationen. Herefter kan vi få højden på hække og beplantning endeligt fastlagt og indført i husordenen. Indtil dette er på plads holder vi os til højden 1.60 meter for hække og 1.80 meter for anden beplantning. Herefter var der en længere diskussion frem og tilbage om emnet. Christian Reinhold (65 2. th.): Sagde at der nu var stillet en lang række ændringsforslag. Han ville gerne vide, hvad vi skulle stemme om: Husordenen som den var forelagt eller husordenen med de ændringsforslag, der var fremkommet på mødet. Samtidig ville han gerne vide, om en evt. vedtaget husorden efterfølgende skulle til urafstemning, samt hvilket forslag det i givet fald ville dreje sig om. Formanden: Forslaget skal ikke til urafstemning. Forsamlingen diskuterede herefter, hvilken procedure der var korrekt: Udskyde forslaget til et Side 5 af 7

6 senere afdelingsmøde hvor de stillede ændringsforslag var indarbejdet, eller stemme om det forslag der var fremsat af afdelingsbestyrelsen, uden ændringer. Claus Karstensen (45 1. th.): Vi er nød til at stemme om forslaget som det foreligger, så kan vi senere ændre det. Det stod den enkelte frit for at stemme for eller imod. Der var herefter en række indlæg fra salen om rimeligheden i at stemme om forslaget, demokratiske spilleregler etc. Formanden: Besluttede at der skulle stemmes om forslaget som det var forelagt. Hvis der var beboere der ønskede ændringer, måtte det foreligge som forslag til næste afdelingsmøde. Dirigenten tog herefter forslaget til afstemning. Afdelingsmødet godkendte forslaget til ny husorden. Forslag 4. Formanden: Efter nogle tilfælde, hvor der blev kørt alt for stærkt til fare for andre trafikanter, foretog han en lille undersøgelse af problemet - fra bænken uden for selskabslokalerne. På nær nogle enkelte, er det i mindre grad beboerne der kører for stærkt. Det drejer sig mere om taxa'er og hjemmeplejens biler (om aftenen/natten). Etableringen af vejbump har været diskuteret i bestyrelsen, og man er ikke helt enige. Man blev dog enige om at fremsætte forslaget. Vejbump er i følge eksperterne det eneste effektive middel mod for høj fart. Han ville personligt have det meget dårligt, når tanken omkring vejbump nu var opstået, hvis der skete et uheld, uden at vi havde gjort vores for at forhindre det. Der er tale om "bløde bump" (5 meter x 10 cm) og pengene til etableringen kan findes på budgettet (ca ,- kroner). Strækningen der ønskes forsynet med vejbump er den private fællesvej fra børnehaven og op til boldbanen. Hvis afdelingsmødet godkender forslaget, skal der ansøges om tilladelse hos såvel kommunen som politiet. Claus Karstensen (45 1. th.): Han var modstander af forslaget men var blevet nedstemt i bestyrelsen. Det vil være at straffe 95% af beboerne at etablere vejbump. Han kendte ikke til, at der var sket uheld siden Han ville stemme nej, selv om det så blev tilbudt gratis. Finn C. Møller (7 st. th.): Mente at det blev en tung vej at gå. Der havde tidligere uden held været ansøgt om tilladelse, såvel for opsætning af skilte som etablering af vejbump. Kommentar fra salen: Strækningen var ikke lang nok til at man kunne komme op i fart. Kommentar fra salen: Vejbump vil blot skabe en ny lejeplads for børnene med deres løbehjul. Det er langt bedre med skiltning med 40 km/t. Christian Reinhold (65 2. th.): Gik varmt ind for ideen. Han havde selv observeret at der blev kørt alt for stærkt. Et alternativ kunne være chikaner som f. eks. på Bueager. Dirigenten: Det vi skal stemme om er, om bestyrelsen kan arbejde videre med sagen. Som det blev nævnt, er det en langsommelig og besværlig vej mod en evt. godkendelse. Formanden: Kørte også ofte på Bueager. Problemet med etablering af chikaner er, at vejen skal have en vis bredde, og det har Flintemarken ikke. Forslaget blev herefter sat til afstemning. Forslaget blev vedtaget af et flertal. Dirigenten: Spurgte bestyrelsen fra hvilken dato den forhøjede vaskeripris blev gældende. Formanden: Prisforhøjelsen bliver gældende, så snart den administrative ændring er på plads. Beboerne vil blive informeret om dette ved opslag i vaskeriet. Ad. 6 Torben Steen Nielsen (47 A-2): Udsugningen i taglejlighederne er dårlig. Der bedes taget hånd om problemet. Jackie Månsson (Ejendomskontoret): Man er i fuld gang med at reparere udsugningerne i tagboligerne. Torben Steen Nielsen (47 A-2): Bad bestyrelsen overveje muligheden for installation af solfangeranlæg. Det er oplagt i forhold til bebyggelsens beliggenhed. Formanden: Det er en interessant tanke. I Teknikerbyen er man nu helt selvforsynende via et meget stort solfanger anlæg. Så vidt han var orienteret, stillede Rudersdal Kommune mange krav til bl. a. placering og synlighed. Det har tidligere været diskuteret i bestyrelsen, man er blot ikke kommet videre med det. Også set i forhold til de eskalerende energipriser, vil bestyrelsen arbejde videre med forslaget. Forslag fra salen (Kim): Foreslog at de indkomne forslag kom beboerne i hænde så tidligt, at man kunne nå at gøre indsigelse. Side 6 af 7

7 Formanden: Proceduren er at der senest 4 uger inden mødet skal udsendes en foreløbig indkaldelse med foreløbig dagsorden. I denne indkaldelse bedes beboerne fremsende forslag som de ønsker behandlet på afdelingsmødet. Fristen for indsendelse af forslag er 14 dage inden mødets afholdelse. Senest en uge inden mødedatoen modtager beboerne den endelige indkaldelse med endelig dagsorden, hvilket bl. a. omfatter de indkomne forslag. Efter modtagelse af de indkomne forslag, skal bestyrelsen indkaldes og drøfte disse, hvorefter - i dette tilfælde - regnskaber, budget samt forslag skal mangfoldiggøres og fysisk omdeles til de beboere, der ikke er tilmeldt mail ordningen. Det tager tid. Fra salen (Kim): Man havde ikke haft mulighed for at studere husordenen og komme med indlæg og indsigelser på den korte tid. Formanden: Som det også blev slået fast her på mødet, er det det fremsatte forslag der stemmes om. Hvis man har indsigelser eller ændringer, må man stille forslag om dette på næste afdelingsmøde. Herefter var der en del diskussion omkring de forslag der var kommet frem under mødet med hensyn til husordenen. Formanden: Var helt indstillet på at tage de fremsatte forslag op til behandling i bestyrelsen. Så kan de evt. indarbejdes i et nyt forslag om revidering af husordenen på næste møde. Finn C. Møller (7 st. th.): Hvornår får vi årsopgørelse over vand - og varmeforbruget. Caroline Almind (Lejerbo): Mente at slutregnskabet blev opgjort pr , hvorefter bet ville blive udsendt. Spørgsmål fra salen: Kan der ikke etableres mere lys på parkeringspladsen, også set i lyset af den seneste tids indbrud i biler. Eller kan man eventuelt ændre lamperne, så de giver mere lys? Formanden: Det vil være meget dyrt at etablere mere belysning. Det er samtidig sådan, at kommunen betaler for lyset, og hvis vi begynder at "røre" ved spørgsmålet, kan det være at kommunen ikke har lyst til at betale fremover. Fra salen: Spørgsmålet var blevet bragt op over for kommunen på mødet på Vedbæk Skole i forbindelse med planerne for udbygning af Henriksholm. Det ville også gøre området sikrere i forhold til de overfald der havde fundet sted. Christian Reinhold (65 2. th.): Opfordrede til at forbedringsforslag bliver fremsat som egentlige forslag til afdelingsmødet, så samtlige beboere kan være orienteret om, at man vil drøfte det på mødet. Personligt er han imod mere belysning på parkeringspladserne. Det er kedeligt at emnet år efter år skal bringes op under eventuelt, som en eller anden ufortalt sandhed, og som formanden endda går videre med over for en kommunal politiker, uden at have mandat til dette. Formanden: På det omtalte møde spurgte han udelukkende om, hvordan kommunen stillede sig til spørgsmålet. Der har de seneste uger været tyverier fra biler på parkeringspladsen, men generelt har vi været forskånet for noget sådant. Da der ikke var flere spørgsmål under eventuelt, takkede dirigenten for et godt møde. Mødet blev hævet kl. 22:05 Dirigent Conny Birkholm Referent Vilhelm Kent Side 7 af 7

Endelig indkaldelse til afdelingsmøde tirsdag den 10. september 2013 kl. 19:00 i Flintemarkens selskabslokaler

Endelig indkaldelse til afdelingsmøde tirsdag den 10. september 2013 kl. 19:00 i Flintemarkens selskabslokaler Vedbæk, den 01. september 2013 Endelig indkaldelse til afdelingsmøde tirsdag den 10. september 2013 kl. 19:00 i Flintemarkens selskabslokaler Endelig dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent

Læs mere

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Afdeling 1-1014 Martins Gård Mødedato: 6. september 2010 Sted: Salen på Herlev Skole Deltagere: Iris Gausbo Dato og ansvarlig: 06.09.10 - Poul Erik Ottosen

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 134 Vibeengen. Tirsdag 10 marts 2015 i beboerhuset.

Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 134 Vibeengen. Tirsdag 10 marts 2015 i beboerhuset. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 134 Vibeengen Tirsdag 10 marts 2015 i beboerhuset. Der var 50 fremmødte husstande repræsenteret. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Valg af

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Mandag den. 27. april 2015 kl. 19.00 Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby

Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Mandag den. 27. april 2015 kl. 19.00 Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Mandag den. 27. april 2015 kl. 19.00 Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby 4. maj 2015 40 husstande var mødt op - svarende til 80 stemmer. 1. Velkomst

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag d 13. maj 2015

Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag d 13. maj 2015 Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag d 13. maj 2015 Fungerende formand Lars Hansen bød velkommen og konstaterede at vi var 60 husstande til stede. Dette tal steg senere til 62. Dagsordens pkt. 1: Valg

Læs mere

Referat. Afdelingsmøde Flintemarken, Lejerbo, afd.187. Referat fra afdelingsmødet den 09. september 2014 - Flintemarken, Vedbæk

Referat. Afdelingsmøde Flintemarken, Lejerbo, afd.187. Referat fra afdelingsmødet den 09. september 2014 - Flintemarken, Vedbæk Referat Afdelingsmøde Flintemarken, Lejerbo, afd.187 Tid: Tirsdag den 09. september 2014 kl. 19.00 Sted: Selskabslokalerne Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Orientering

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 22

Referat Afdelingsmøde afdeling 22 Referat Afdelingsmøde afdeling 22 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 22 Sted: Gildesalen, Hældagervej 75 Dato: Den 28. januar 2015, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: Pkt. 1: 47 beboere + bestyrelsen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

TAB Vesterby Afdeling

TAB Vesterby Afdeling TAB Vesterby Afdeling Referat af ordinært afdelingsmøde den 19. januar 2011 Der var 43 lejemål repræsenteret ved mødet, bestyrelsen, ejendomsmester M.H. og forvaltningskonsulent R.S. 1. Velkomst og valg

Læs mere

Referat af det ordinære afdelingsmøde i afdeling 16-47 Lundebjerg onsdag den 11. september 2013 kl. 17.00 i beboerhuset, Lundebjerggårdsvej 262

Referat af det ordinære afdelingsmøde i afdeling 16-47 Lundebjerg onsdag den 11. september 2013 kl. 17.00 i beboerhuset, Lundebjerggårdsvej 262 Referat af det ordinære afdelingsmøde i afdeling 16-47 Lundebjerg onsdag den 11. september 2013 kl. 17.00 i beboerhuset, Lundebjerggårdsvej 262 18. september 2013 Deltagere: Afdelingsbestyrelsen v/ Mogens

Læs mere

Referat. Afdelingsmøde Flintemarken, Lejerbo, afd.187. Referat fra afdelingsmødet den 26. februar 2013 - Flintemarken, Vedbæk

Referat. Afdelingsmøde Flintemarken, Lejerbo, afd.187. Referat fra afdelingsmødet den 26. februar 2013 - Flintemarken, Vedbæk Tid: Tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 Sted: Selskabslokalerne Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Afdelingsbestyrelsens beretning. 4. Valg til afdelingsbestyrelse:

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011

Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011 Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

Dagsorden. 7. Valg til afdelingsbestyrelsen. 8. Valg af suppleanter til afdelingsbestyrelsen. 9. Eventuelt. 45 husstande var repræsenteret kl. 19:00.

Dagsorden. 7. Valg til afdelingsbestyrelsen. 8. Valg af suppleanter til afdelingsbestyrelsen. 9. Eventuelt. 45 husstande var repræsenteret kl. 19:00. År 2009, den 23. september kl. 19:00, afholdtes ordinært afdelingsmøde i Boligselskabet af 1961 i Greve (BS61), afdeling Grønlykkeparken. Mødet afholdtes i beboerlokalerne, Grønlykkeparken 25, 2670 Greve,

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling Ejerforeningen Tvillingegård 1 tirsdag den 2. oktober 2007 kl. 19, hotel Lautruppark, Ballerup.

Referat af ekstraordinær generalforsamling Ejerforeningen Tvillingegård 1 tirsdag den 2. oktober 2007 kl. 19, hotel Lautruppark, Ballerup. Referat af ekstraordinær generalforsamling Ejerforeningen Tvillingegård 1 tirsdag den 2. oktober 2007 kl. 19, hotel Lautruppark, Ballerup. Der var 29 lejligheder repræsenteret, heraf en ved skriftlig fuldmagt

Læs mere

Referat fra budgetmøde i afdeling 25 - Beboerhuset, Arendalsvej 74, den 15. september kl. 19.00

Referat fra budgetmøde i afdeling 25 - Beboerhuset, Arendalsvej 74, den 15. september kl. 19.00 Referat fra budgetmøde i afdeling 25 - Beboerhuset, Arendalsvej 74, den 15. september kl. 19.00 Fremmødt var: 36 beboere Paul Erik Holmgaard fra organisationsbestyrelsen Silas Haargaard, Mikkel Jensen

Læs mere

Information fra Afdelingsbestyrelsen

Information fra Afdelingsbestyrelsen . Administrator: Dansk almennyttigt Boligselskab Finsensvej 33, 2000 Frederiksberg Tlf. 7732 0000. Fax 7732 0001 Information fra Afdelingsbestyrelsen 21-01-2015 Referat af ordinært afdelingsmøde 21. januar

Læs mere

Referat fra Toftegården afdelingsmøde

Referat fra Toftegården afdelingsmøde Referat fra Toftegården afdelingsmøde Afdeling 1-1011 Toftegård Mødedato: 9. september 2010 Sted: Herlev Bygade 92B, Salen Deltagere: Iris Gausbo, Rene Holm (Byg) Poul Erik Ottosen, Poul-Erik Rødvang Dato

Læs mere

Referat fra Mølleengens afdelingsmøde 20-03-12

Referat fra Mølleengens afdelingsmøde 20-03-12 Referat fra Mølleengens afdelingsmøde 20-03-12 Tilstede: Fra KAB Thomas Blaabjerg Lund TBL Henning Jacobsen HJ Fra Roskilde Nord Boligselskab Leif Tingvad LT Fra afdelingsbestyrelse Grete Andersen GA Connie

Læs mere

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse.

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden: 1.

Læs mere

Referat af det ordinære afdelingsmøde i afdeling 16-47 Lundebjerg onsdag den 12. september 2012 kl. 17.00 i beboerhuset, Lundebjerggårdsvej 262

Referat af det ordinære afdelingsmøde i afdeling 16-47 Lundebjerg onsdag den 12. september 2012 kl. 17.00 i beboerhuset, Lundebjerggårdsvej 262 Referat af det ordinære afdelingsmøde i afdeling 16-47 Lundebjerg onsdag den 12. september 2012 kl. 17.00 i beboerhuset, Lundebjerggårdsvej 262 19. september 2012 Deltagere: Afdelingsbestyrelsen v/ Mogens

Læs mere

Referat fra ordinært afdelingsmøde Afdeling 1-6071/1-6072

Referat fra ordinært afdelingsmøde Afdeling 1-6071/1-6072 Referat fra ordinært afdelingsmøde Afdeling 1-6071/1-6072 Hørgården 1 og 2 Mødedato: 13. oktober 2011 Sted: Aktivitetshuset, Amagerfælledvej 73 Fremmødte husstande: 36 lejemål fra Hørgården 1 og 24 lejemål

Læs mere

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling 1-1014 Martins Gård Mødedato: 7. maj 2012 kl. 17.00 22.00 Til stede: Afbud: Else Marie Petersen, Willy Døj, Connie Andersen, varmemester John Th. Jørgensen

Læs mere

Kirstinelund - Afdelingsbestyrelsen Rugvænget 31

Kirstinelund - Afdelingsbestyrelsen Rugvænget 31 Kirstinelund - Afdelingsbestyrelsen Rugvænget 31 Referat af ordinært afdelingsmøde i 21. oktober 2015 afdeling 17-03 Kirstinelund torsdag den 24. september 2015 kl. 18.30 i Glassalen på Baltorpskolen Til

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Referat. Afdelingsmøde Flintemarken, Lejerbo, afd.187. Referat fra afdelingsmødet den 08. september 2015 - Flintemarken, Vedbæk

Referat. Afdelingsmøde Flintemarken, Lejerbo, afd.187. Referat fra afdelingsmødet den 08. september 2015 - Flintemarken, Vedbæk Referat Afdelingsmøde Flintemarken, Lejerbo, afd.187 Tid: Tirsdag den 08. september 2015 kl. 19.00 Sted: Selskabslokalerne Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Orientering

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I PAB, AFDELING 4

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I PAB, AFDELING 4 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I PAB, AFDELING 4 Tid Tirsdag den 8. oktober 2013 Sted Afdelingskontoret, Åfløjen 5 Deltagere Afbud Dagsorden Patrick Abrahamsen Elisabeth Bransmark Kent Christensen Kim Holk

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00

Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00 AFDELING NØRREBY Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00 1. Velkomst og valg af dirigent Marianne Benjovitz bød alle velkommen. Henning Bryld blev valg som dirigent Henning

Læs mere

Afdeling 10. Referat fra afdelingsmødet den 5. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: 63 incl. afdelingsbestyrelsen.

Afdeling 10. Referat fra afdelingsmødet den 5. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: 63 incl. afdelingsbestyrelsen. Side 1/5 Afdeling 10. Referat fra afdelingsmødet den 5. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 63 incl. afdelingsbestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: Knud Christiansen John Hansen Ellen Magrethe

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 16

Referat Afdelingsmøde afdeling 16 Referat Afdelingsmøde afdeling 16 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 16 Sted: Mødelokale 2, Treschowsgade 2 Dato: Den 29. januar 2013, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: Pkt. 1: 18 beboere Kurt

Læs mere

Referat af Budget Beboermøde. 1. Velkomst. 2. Formalia

Referat af Budget Beboermøde. 1. Velkomst. 2. Formalia Referat af Budget Beboermøde. Afholdt den 30. oktober 2006 kl. 19.00 i Mosegårdshallen, Spindestræde 82. 1. Velkomst Henning Bjerre bød velkommen. 2. Formalia Valg af dirigent: Valg af referent: Fra VA

Læs mere

Ordinært budgetmøde, Glostrup Vestergård III den 25. januar 2011, kl på administrationskontoret, Sportsvej 10

Ordinært budgetmøde, Glostrup Vestergård III den 25. januar 2011, kl på administrationskontoret, Sportsvej 10 Ordinært budgetmøde, Glostrup Vestergård III den 25. januar 2011, kl. 19.00 på administrationskontoret, Sportsvej 10 Til stede: 23 beboere samt repræsentanter fra bestyrelsen Fra administrationen: Michael

Læs mere

E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010

E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010 E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og referent. 2. Aflæggelse af årsberetning for 2009. 3. Forelæggelse af årsregnskab 2009 til

Læs mere

AFDELING NØRREBY. Referat af Afdeling/budgetmøde tirsdag den 25. januar 2005 kl. 19.00

AFDELING NØRREBY. Referat af Afdeling/budgetmøde tirsdag den 25. januar 2005 kl. 19.00 AFDELING NØRREBY Referat af Afdeling/budgetmøde tirsdag den 25. januar 2005 kl. 19.00 1. Velkomst og valg af dirigent Marianne Benjovitz bød alle velkommen. Henning Bering-Bryld blev valg som dirigent.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38,

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, 1 Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, der blev afholdt tirsdag den 24. november 2009 kl. 19.00 i Willemoesgade 53, kælderen. Der var følgende dagsorden: Dagsorden 1. valg af dirigent

Læs mere

Referat af beboermødet, afholdt mandag den 21. januar 2013, i afd. 9 Poppelgården 3-13, 3450 Allerød

Referat af beboermødet, afholdt mandag den 21. januar 2013, i afd. 9 Poppelgården 3-13, 3450 Allerød Referat af beboermødet, afholdt mandag den 21. januar 2013, i afd. 9 Poppelgården 3-13, 3450 Allerød Valg af dirigent Det blev driftschef Svend Aage Hansen, som kunne konstatere, at indkaldelsen var sket

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT, OBLIGATORISK AFDELINGSMØDE Valg- og budgetmøde Brøndbyparken afdeling 4 tirsdag den 17. september 2015

REFERAT AF ORDINÆRT, OBLIGATORISK AFDELINGSMØDE Valg- og budgetmøde Brøndbyparken afdeling 4 tirsdag den 17. september 2015 REFERAT AF ORDINÆRT, OBLIGATORISK AFDELINGSMØDE Valg- og budgetmøde Brøndbyparken afdeling 4 tirsdag Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referenter og stemmetællere. 2. Fremlæggelse af beretning for perioden

Læs mere

Referat fra ordinært afdelingsmøde afd Bavndysseparken, 2016

Referat fra ordinært afdelingsmøde afd Bavndysseparken, 2016 Referat fra ordinært afdelingsmøde afd. 2004-6 Bavndysseparken, 2016 Mødet blev afholdt den 8. september 2016 kl. 14.00 i fælleshuset, Bavnager 3. Der deltog i alt 9 hustande. 40,9 % af lejemålene deltog.

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinært afdelingsmøde i Gadehavegård, tirsdag den 18. juni 2014 kl , der afholdtes i beboerhuset Gadehjørnet Øksen 33.

Beslutningsreferat fra ordinært afdelingsmøde i Gadehavegård, tirsdag den 18. juni 2014 kl , der afholdtes i beboerhuset Gadehjørnet Øksen 33. Beslutningsreferat fra ordinært afdelingsmøde i Gadehavegård, tirsdag den 18. juni 2014 kl. 19.00, der afholdtes i beboerhuset Gadehjørnet Øksen 33. Til stede fra bebyggelsen: 70 husstande Endvidere deltog:

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

Afdelingsmøde i afdeling 7 Onsdag den 02.05.2012 På Motel La Tour

Afdelingsmøde i afdeling 7 Onsdag den 02.05.2012 På Motel La Tour Afdelingsmøde i afdeling 7 Onsdag den 02.05.2012 På Motel La Tour DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Godkendelse af forretningsorden. 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning. 4.

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 19. august 2013 kl. 18:45 i bestyrelseslokalet afdeling 117, mødenummer 7. Referat.

Bestyrelsesmøde den 19. august 2013 kl. 18:45 i bestyrelseslokalet afdeling 117, mødenummer 7. Referat. Til stede: Jette, Najah, Liselotte, Anna. Afbud: Susanne. 1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde den 10. juni 2013. Godkendt med en enkelt rettelse til punktet vedr. tyveri og værkstøjsskuret; Det

Læs mere

Referat fra budgetafdelingsmøde Afdeling 1-3051

Referat fra budgetafdelingsmøde Afdeling 1-3051 Referat fra budgetafdelingsmøde Afdeling 1-3051 Østerhøj Mødedato: Onsdag den 13. september 2010 Sted: Fælleshuset, Østerhøj Bygade 73A Deltagere: Afdelingsbestyrelsen for Østerhøj, Steen Jørgensen og

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde torsdag d. 20. august 2915 kl. 19.00 i selskabslokalet Bodenhoffs Plads 5. Dagsorden

Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde torsdag d. 20. august 2915 kl. 19.00 i selskabslokalet Bodenhoffs Plads 5. Dagsorden Lejerbo afd. 204 30. juli 2015 Lejerbo Tlf: 70 12 13 10 www.lejerbo.dk nan@lejerbo.dk Åbningstid: man-fre kl. 10-15 Telefontid: man-tors kl. 8.30-14 fre kl. 9-12 Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 1 Kirkevej Tinglev Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 30. marts 2012 Referat

Læs mere

Referat af GrønneParkens afdelingsmøde den 11. september 2014 kl. 19.00

Referat af GrønneParkens afdelingsmøde den 11. september 2014 kl. 19.00 Referat af GrønneParkens afdelingsmøde den 11. september 2014 kl. 19.00 Deltagere: ca. 81 beboere ( 69 husstande) incl. bestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: Knud Erik Karstensen, Lilli Jensen, Christian

Læs mere

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges

Læs mere

Beboermøde tirsdag den 19/09 2006.

Beboermøde tirsdag den 19/09 2006. Beboermøde tirsdag den 19/09 2006. Der var fremmødt beboere fra 50 lejemål. Ole Haarbye bød velkommen, specielt til de to indbudte, Ditlev Friis fra Lejerbo og Konsulent Kim Hjortfelt. 1) Valg af dirigent.

Læs mere

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Vibeengen 17/12 2014 klokken 18.30

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Vibeengen 17/12 2014 klokken 18.30 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Vibeengen 17/12 2014 klokken 18.30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Forslag om privat parkeringsselskab. Formanden

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE Referat fra afdelingsmødet i Nordmarksgården 30.3.2016 1 2 Der var 30 boliger repræsenteret på mødet, hvilket svarer til 27,8 % Dagsorden: 1. Velkomst ved afdelingsbestyrelsen 2. Valg af dirigent 3. Fremlæggelse

Læs mere

DVB FYN LANGELAND Ekstraordinær Generalforsamling

DVB FYN LANGELAND Ekstraordinær Generalforsamling DVB FYN LANGELAND Ekstraordinær Generalforsamling Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 22. september 2015, kl. 18.00 hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5260 Odense S. Tilstede:

Læs mere

Referat. Afdelingsmøde Flintemarken, Lejerbo, afd.187. Referat fra afdelingsmødet den 01. marts 2016 - Flintemarken, Vedbæk

Referat. Afdelingsmøde Flintemarken, Lejerbo, afd.187. Referat fra afdelingsmødet den 01. marts 2016 - Flintemarken, Vedbæk Tid: Tirsdag den 01. marts 2016 kl. 19.00 Sted: Selskabslokalerne Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Afdelingsbestyrelsens beretning 4. Valg af formand for afdelingsbestyrelsen

Læs mere

Referat fra afdelingsmøde i Damagervej/Stubmøllevej

Referat fra afdelingsmøde i Damagervej/Stubmøllevej Referat fra afdelingsmøde i Damagervej/Stubmøllevej Afdeling 1-6064 + 1-6066 Damagervej/stubmøllevej Mødedato/kl.: Torsdag den 8. september 2011 klokken 19.00 Sted: Hammelstrupshus beboerlokale, Damagervej

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 10. juni 2013 kl. 18:45 i bestyrelseslokalet afdeling 117, mødenummer 6.

Bestyrelsesmøde den 10. juni 2013 kl. 18:45 i bestyrelseslokalet afdeling 117, mødenummer 6. 1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde den 15.april 2013. Godkendt. 2. Opfølgning på mødet den 6.maj (behandling af spørgeskemaer).anna opsamler og laver et a 4 ark til hjemmeside og opslagstavle.

Læs mere

Referat. Afdelingsmøde Flintemarken, Lejerbo, afd.187. Referat fra afdelingsmødet den 24. februar 2015 - Flintemarken, Vedbæk

Referat. Afdelingsmøde Flintemarken, Lejerbo, afd.187. Referat fra afdelingsmødet den 24. februar 2015 - Flintemarken, Vedbæk Tid: Tirsdag den 24. februar 2015 kl. 19.00 Sted: Selskabslokalerne Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Afdelingsbestyrelsens beretning 4. Valg til afdelingsbestyrelsen:

Læs mere

Kirstinelund - Afdelingsbestyrelsen Rugvænget 31

Kirstinelund - Afdelingsbestyrelsen Rugvænget 31 Kirstinelund - Afdelingsbestyrelsen Rugvænget 31 21. oktober 2014 Referat af ordinært afdelingsmøde i afdeling 17-03 Kirstinelund torsdag den 25. september 2014 kl. 18.30 i Glassalen på Rugvængets Skole

Læs mere

Derefter var der lidt tid til, at han kunne besvare spørgsmål fra de fremmødte beboer, der var ivirg spørgelyst blandt de fremmødte.

Derefter var der lidt tid til, at han kunne besvare spørgsmål fra de fremmødte beboer, der var ivirg spørgelyst blandt de fremmødte. Referat fra afdelingsmøde i Niverød III, torsdag 24.10.2013 1.Velkommen Formand Helge From bød velkommen til Borgmester Thomas Lykke Pedersen, Forretningsfører Annette Birkov, Driftschef Søren Martinussen,

Læs mere

Referat af: Referat nr. 9. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.09.05 kl. 18.30 23.00

Referat af: Referat nr. 9. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.09.05 kl. 18.30 23.00 DIRIGENT: KARIN AD. 1. Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott, Varmemester Per Nielsen, 1. mand Niels Nielsen, Freddy, Pia H. David, Karin, Mads, Pia K. Aase. AD. 2. Godkendelse af referat

Læs mere

REFERAT Den 3. september 2012

REFERAT Den 3. september 2012 København den 4. september 2012 REFERAT Den 3. september 2012 Mødeart: Afdeling: Organisationsbestyrelsesmøde Lægeforeningens Boliger Mødested: Bestyrelseslokalet, Sionsgade 26 Deltagere: Alex F. Rasmussen

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K

Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K Der var i alt 54 fremmødte. 42 fra 1. kreds, 8 fra

Læs mere

Andelsboligforeningen Tustrup

Andelsboligforeningen Tustrup Andelsboligforeningen Tustrup Katrinedalsvej 48, Tustrupvej 4 og 2 A-B, 2720 Vanløse Ordinær generalforsamling den 26. november 2014 kl. 17.00 Den 26. november 2014, kl. 17.00 afholdtes ordinær generalforsamling

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. A. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde. B. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for

Læs mere

10.Maj 20L6. Referat: Dagsorden: 2.Valg af referent og stemmetællere. 4. Fremlæggelse af afdelingens regnskab for 2014115 til efterretning

10.Maj 20L6. Referat: Dagsorden: 2.Valg af referent og stemmetællere. 4. Fremlæggelse af afdelingens regnskab for 2014115 til efterretning Referat: 10.Maj 20L6 Mødested : Gladsaxe Hovedbibliotek, Søborg Hovedgade 220, 2860 Søborg Mødetid: kl. 19:00 Mødeart: Ordinært afdelingsm øde for afdeling 4, Marielyst Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2.Valg

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Dagsorden: Pkt. 1. Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

Til boligtagerne Den 2. maj 2016 Afdeling 9 - Eghøj. Referat af ordinært afdelingsmøde 20. april 2016 i beboerhuset.

Til boligtagerne Den 2. maj 2016 Afdeling 9 - Eghøj. Referat af ordinært afdelingsmøde 20. april 2016 i beboerhuset. Til boligtagerne Den 2. maj 2016 Afdeling 9 - Eghøj Referat af ordinært afdelingsmøde 20. april 2016 i beboerhuset. Dagsorden: 0. Velkomst. Afdelingsbestyrelsesformand Torben Sandgreen bød velkommen til

Læs mere

Boligselskabet Vendersbo Guldborgsund Afdeling 953 Gefionparken og 957 Bragesvej

Boligselskabet Vendersbo Guldborgsund Afdeling 953 Gefionparken og 957 Bragesvej Boligselskabet Vendersbo Guldborgsund Afdeling 953 Gefionparken og 957 Bragesvej Referat ordinært afdelingsmøde afholdt torsdag den 18. oktober 2012 kl. 16:30 i fælleslokalet beliggende Bragesvej, Væggerløse.

Læs mere

Til boligtagerne Den 14. maj 2014 Afdeling 9 - Eghøj. Referat af ordinært afdelingsmøde 23. april 2014 i beboerhuset.

Til boligtagerne Den 14. maj 2014 Afdeling 9 - Eghøj. Referat af ordinært afdelingsmøde 23. april 2014 i beboerhuset. Til boligtagerne Den 14. maj 2014 Afdeling 9 - Eghøj Referat af ordinært afdelingsmøde 23. april 2014 i beboerhuset. Dagsorden: 0. Velkomst Afdelingsbestyrelsesformand Torben Sandgreen bød velkommen til

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I PAB, AFDELING 4

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I PAB, AFDELING 4 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I PAB, AFDELING 4 Tid Torsdag den 13. juni 2013 Sted Afdelingskontoret, Åfløjen 5 Deltagere Patrick Abrahamsen Elisabeth Bransmark Kent Christensen Kim Holk Jette Bøgh Nemming

Læs mere

Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011

Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011 Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011 Antal fremmødte beboere: 23 1. Valg af dirigent: Nina Frederiksen, Sekretariatsleder Søbo 2. Stemmeudvalg: Karsten Bjerre Gerlevsen, inspektørassistent Søbo

Læs mere

Følgebrev til referat af generalforsamlingen d. 17. maj, 2011

Følgebrev til referat af generalforsamlingen d. 17. maj, 2011 Følgebrev til referat af generalforsamlingen d. 17. maj, 2011 Til generalforsamlingen tirsdag d. 17. maj, 2011 har vi følgende tillægsbemærkninger til selve referatet. Ad 5. Budgetforslag 2011. Ved generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra afdelingsmødet den 11. marts 2014 - Flintemarken, Vedbæk

Referat fra afdelingsmødet den 11. marts 2014 - Flintemarken, Vedbæk Referat Afdelingsmøde Flintemarken, Lejerbo, afd.187 Tid: Tirsdag den 11. marts 2014 kl. 19.00 Sted: Selskabslokalerne Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

Afdelingsmøde 14. september 2016

Afdelingsmøde 14. september 2016 Afd. 139-3 Boholteparken Afdelingsmøde 14. september 2016 Referat 1: Valg af dirigent Jeanet Strømmen valgt som dirigent Gitte Vagner valgt som referent Kirsten Enevoldsen & Ole Jensen valgt som stemmetællere

Læs mere

Referat af general forsamling afholdt 21. Maj 2013 kl. 19.00 Afdeling III

Referat af general forsamling afholdt 21. Maj 2013 kl. 19.00 Afdeling III Referat af general forsamling afholdt 21. Maj 2013 kl. 19.00 Afdeling III Antal lejemål: 43 lejemål Antal beboere: 49 beboere Fremmødte fra bestyrelsen: Hedvig Repstock, Solveig Nielsen, Finn Harder, Henning

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 117 - Tirsdag den 13. marts 2012 kl. 18.30

Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 117 - Tirsdag den 13. marts 2012 kl. 18.30 Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 117 - Tirsdag den 13. marts 2012 kl. 18.30 Mødt: 21 husstande var repræsenteret. Fra afdelingsbestyrelsen: Anna Birkemose, Susanne Vesterbirk, Liselotte Wienberg

Læs mere

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 24. november 2014 Referat af Mødedato og tid Ordinært bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Lundebjerggård tirsdag

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i E/F Humlebien afholdt den 27. april 2011 kl. 17.00.

Referat af ordinær generalforsamling i E/F Humlebien afholdt den 27. april 2011 kl. 17.00. Generalforsamlingen blev afholdt på Johannesskolen, Troels Lundsvej 15, 2000 Frederiksberg. Der var fremmødt repræsentanter fra 13 af 28 enheder, hvoraf disse repræsenterede 1.286 af ejendommens 2.627

Læs mere

AAB Silkeborg Afdeling 25

AAB Silkeborg Afdeling 25 AAB Silkeborg Afdeling 25 Referat af ordinært afdelingsmøde afholdt den 8. september 2016 Deltagere: Antal beboere: 70 Organisationsbestyrelse: Driftskontor: Grethe Hviid Anders Nielsen Jf. Administration:

Læs mere

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 År 2014, tirsdag den 29. april, kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Halgreensgade 9, fælleslokalet i gadeplan. For generalforsamlingen

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009 7. juni 2009 Referat af den ordinære generalforsamling 17. maj 2000. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent. Foreningens revisor Hans-Georg Christensen blev valgt og konstaterede ud

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

Arbejdernes Andelsboligforening, Skive Referat fra generalforsamling torsdag den 24. maj 2012 kl. 19.00 på Hotel Strandtangen, Skive

Arbejdernes Andelsboligforening, Skive Referat fra generalforsamling torsdag den 24. maj 2012 kl. 19.00 på Hotel Strandtangen, Skive fra generalforsamling torsdag den 24. maj 2012 kl. 19.00 på Hotel Strandtangen, Skive 1 Valg af dirigent AAB s formand Peter Hadrup startede mødet med at byde alle velkommen, herunder til advokat Anders

Læs mere

Referat af Afdelingsmøde afholdt 30. august 2012 Egholmskolen kl: 19.00

Referat af Afdelingsmøde afholdt 30. august 2012 Egholmskolen kl: 19.00 Referat af Afdelingsmøde afholdt 30. august 2012 Egholmskolen kl: 19.00 Ved mødet deltog 65 lejemål, i alt 130 stemmer. 38,01 % lejemål deltog. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Stemmeudvalg og referent.

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde. 26. februar 2014 kl. 19:00. i Beboerhuset, Ligustervænget 6 A

Ordinært afdelingsmøde. 26. februar 2014 kl. 19:00. i Beboerhuset, Ligustervænget 6 A den 19. februar 2014 Side 1 af 5 1705 BIG 1705 / Lejer 26-02-2014 19:00 26-02-2014 22:00 Til beboerne Hermed fremsendes endelig dagsorden for med følgende dagsorden: Ordinært afdelingsmøde 26. februar

Læs mere

Referat fra GENERALFORSAMLING. Søndag den 3. maj 2015 kl. 9:30. på Restaurant SØMÆRKET DAGSORDEN

Referat fra GENERALFORSAMLING. Søndag den 3. maj 2015 kl. 9:30. på Restaurant SØMÆRKET DAGSORDEN Gnaverhavens Grundejerforening Referat fra GENERALFORSAMLING Søndag den 3. maj 2015 kl. 9:30 på Restaurant SØMÆRKET DAGSORDEN 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 20. marts 2014 Referat Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato:

Læs mere

Boligforeningen Hvidovrebo 30 August 2011. Referat fra ordinært afdelingsmøde i afdeling 8 den 30 august 2011 kl. 19.00 fælleshuset.

Boligforeningen Hvidovrebo 30 August 2011. Referat fra ordinært afdelingsmøde i afdeling 8 den 30 august 2011 kl. 19.00 fælleshuset. Referat Afdelingsmøde August 2011 Referat fra ordinært afdelingsmøde i afdeling 8 den 30 august 2011 kl. 19.00 fælleshuset. Til stede var: 27 lejemål + Johnny Ford Christel Halberg Frans Sarauw Jack Karoliussen

Læs mere

Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af beboermødet 8. oktober 2013 tirsdag den 24. september 2013 kl. 17.00 i Bispebjerghjemmets Café, Tagensvej

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have År 2015, den 21. april, kl. 19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have på adressen Vigerslevvej 180 - på plejehjemmet

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 13. april 2015 kl. 19.00 Fælleshuset Søhusene I, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

Referat af det ordinære afdelingsmøde i afdeling 17.04 Kornvænget torsdag den 3. september 2015 kl. 17.00

Referat af det ordinære afdelingsmøde i afdeling 17.04 Kornvænget torsdag den 3. september 2015 kl. 17.00 15. september 2015 Referat af det ordinære afdelingsmøde i afdeling 17.04 Kornvænget torsdag den 3. september 2015 kl. 17.00 Deltagere Beboere fra 18 lejemål, ejendomsmester Johnny Nielsen, Claus Hansen,

Læs mere

Sådan fungerer afdelingsmødet

Sådan fungerer afdelingsmødet Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 12 til afdelingsbestyrelserne: Sådan fungerer afdelingsmødet Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE Referat fra afdelingsmødet i Vægterparken 9.2.2015 1 Der var 59 lejemål repræsenteret på mødet. Dagsorden: 1. Velkomst ved afdelingsbestyrelsen 2. Valg af dirigent 3. Fremlæggelse af beretning for perioden

Læs mere

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE Referat fra afdelingsmødet i Saltværkshuse 19.3.2015 1 Der var 48 boliger repræsenteret på mødet. Dagsorden: 1. Velkomst ved afdelingsbestyrelsen 2. Valg af dirigent 3. Fremlæggelse af beretning for perioden

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

Afdelingsmødet blev afholdt torsdag d. 22. september 2016

Afdelingsmødet blev afholdt torsdag d. 22. september 2016 Afdelingsmødet blev afholdt torsdag d. 22. september 2016 Dagsorden: 1. Godkendelse af forretningsorden for afdelingsmødet 2. Valg af: a. Dirigent b. Stemmeudvalg c. Referent 3. Fremlæggelse af beretning

Læs mere

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 med følgende dagsorden: Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere