Organisationsbestyrelsesmøde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Organisationsbestyrelsesmøde"

Transkript

1 Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start Restaurant Kikko i Lindholmcentret Deltagere Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Peter Fynbo Hansen, Torben Myssen, Robert Madsen, John Nilsson, Poul Jeppesen, Lis Bentin Afbud Referent Lotte Pedersen - referent Lis Bentin Dirigent R e f e r a t 001/13 Godkendelse af referat /13 Nyt fra formanden /13 Forvaltningsrevision /13 Kommunens forpligtelser ved fraflytning af lejemål /13 Fjernelse af lejelovens 3 løbedage /13 Nye regler om ajourføringsgebyr /13 Talerøret blad til beboerne /13 You See som TV-udbyder /13 P-pladser afdeling /13 Orientering om ReStart Lindholm /13 Prækvalifikation til huslejestøtte /13 Udlejningssituationen /13 Opsigelse af lejemål /13 Bygge- og renoveringssager /13 Beboerklagenævns- og boligretssager /13 Eventuelt /13 Næste møde...11 Side 1/11

2 001/13 Godkendelse af referat Beslutning Godkendelse af referat fra ordinært organisationsbestyrelsesmøde den 18. december Referatet fra møde den 18. december 2012 blev godkendt uden bemærkninger. At organisationsbestyrelsen godkender referatet fra mødet den 18. december /13 Nyt fra formanden Beslutning Formanden fremlægger eventuelle punkter til drøftelse, godkendelse og/eller til orientering. At organisationsbestyrelsen drøfter, godkender og/eller tager eventuelle punkter til efterretning. Formanden foreslog, at fællesmøde for afdelingsbestyrelser ændres fra torsdag den 25. april til tirsdag den 23. april 2013, da der ikke var ledigt hos Kikko den planlagte dag. Organisationsbestyrelsen godkendte formandens forslag om at flytte fællesmødet for afdelingsbestyrelser til tirsdag den 23. april Formanden uddelte notat med datoer for, hvornår der holdes dagsordenmøder i relation til de kommende bestyrelsesmøder for Formålet er, at organisationsbestyrelsesmedlemmerne inden da kan sende input til formanden, hvis de har punkter til dagsordenen. 003/13 Forvaltningsrevision 2013 Beslutning Obligatorisk forvaltningsrevision i almene boligorganisationer blev indført 1. oktober Formålet med forvaltningsrevision er at skabe en vedvarende bevidsthed om omkostningerne og effektiviteten i boligorganisationernes virksomhed. Forvaltningsrevision skal dels øge gennemskueligheden og sikre en rationel drift i det støttede byggeri og dels styrke det offentlige tilsyn. Samtidig er indførelse af forvaltningsrevision et led i bestræbelserne på at styrke beboerdemokratiet og skabe større ansvarlighed i de Organisationsbestyrelsen tog orientering om forvaltningsrevision til efterretning og godkendte efter gennemgang af forretningsorden for organisationsbestyrelsen forretningsordenen med følgende tilføjelser: Der tilføjes et stk. 5 til 1 med følgende ordlyd: Organisationsbestyrelsen ansætter og afskediger direktøren. Ledende med- Side 2/11

3 enkelte boligorganisationers bestyrelser. De overordnede principper for forvaltningsrevision er: Sparsommelighed At vurdere, om de enkelte konkrete dispositioner og udgifter er rimelige, hensigtsmæssige og sparsommelige nok set i forhold til boligorganisationens egen målsætning om kvalitet, serviceniveau mv. Produktivitet arbejdere ansættes og afskediges af organisationsbestyrelsen efter indstilling fra direktøren. Denne bestemmelse fremgår også af direktørkontrakten. Derudover blev det besluttet, at der fremover er et fast punkt på organisationsbestyrelsens dagsorden, der hedder Nyt fra direktøren, jf. forretningsordenens 7 Administrations rolle. At de enkelte administrative opgaver er udført ved hjælp af så få ressourcer som muligt. Effektivitet At vurdere, om den administrative praksis har været effektivt set i forhold til opstillede mål. Forvaltningsrevision er et ledelsesværktøj, der med udgangspunkt i målsætninger fastsat af ledelsen og i skriftlige forretningsgange skal sikre en intern styring af og kontrol med udviklingen i de almene boligorganisationer. Forvaltningsrevision for Nykøbing F. Boligselskab I forbindelse med at Nykøbing F. Boligselskab fra og med 1. januar 2013 er overgået til egen administration med ny direktør forestår der et omfattende arbejde med at få udarbejdet ny forvaltningsrevision, der afspejler ny organisering, herunder udvikling, gennemgang og udarbejdelse af nye forretningsgange, fastsættelse af mål og resultatkrav m.m. Et arbejde, hvor organisationsbestyrelsen vil blive inddraget både løbende og i forbindelse med et kommende organisationsbestyrelsesseminar i 2. kvartal Som første led i ny forvaltningsrevision er forretningsorden for organisationsbestyrelsen. Oplæg til ny forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Nykøbing F. Boligselskab vedlægges. Side 3/11

4 At organisationsbestyrelsen tager orientering om forvaltningsrevision til efterretning og godkender oplæg til forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Nykøbing F. Boligselskab. 004/13 Kommunens forpligtelser ved fraflytning af lejemål Organisationsbestyrelsen ønskede på mødet den 18. december 2012 at få oplyst kommunens forpligtelser ved fraflytning af lejemål med kommunegaranti. Beslutning orientering om kommunens forpligtelser ved fraflytning fra lejemål med kommunegaranti til efterretning. Jf. Lov om almene boliger m.v. 59, stk. 1 er reglerne for kommunens forpligtelser anført. Kommunen garanterer for boligtagers opfyldelse af kontraktmæssige forpligtelser over for boligorganisationen til at istandsætte boligen ved fraflytning. Det vil sige, at kommunen betaler fraflytningsudgifterne. Kommunen kan efterfølgende gøre krav gældende over for fraflytteren, hvilket er boligselskabet uvedkommende. At organisationsbestyrelsen tager orientering om kommunens forpligtelser ved udlejning samt fraflytning fra lejemål med kommunegaranti til efterretning. 005/13 Fjernelse af lejelovens 3 løbedage Folketinget har den 31. maj 2012 vedtaget Forslag til lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdende og lov om leje af almene boliger bl.a. om fremrykket huslejebetaling det vil sige fjernelse af lejelovens 3 løbedage. Formålet med at fjerne lejelovens 3 løbedage har fra Folketingets side været at øge sandsynligheden for, at huslejen betales hurtigst muligt efter, at lejeren har modtaget sin indkomst. Dermed mindskes risikoen for, at indkomsten Beslutning Organisationsbestyrelsen besluttede, at der ikke skal ske orientering på nuværende tidspunkt og henviste til beboerbladet fra BL nr. 4 af 9. november 2012, hvor der havde været en omtale af ændringen om at fjerne lejelovens 3 løbedage. Side 4/11

5 bruges til andet formål med heraf følgende udsættelse på grund af manglende betaling. Reglerne er trådt i kraft den 1. januar For at sikre, at lejerne får kendskab til, at der ikke længere gælder løbedage ved betaling af husleje, har BL via information dateret 6. juni 2012 opfordret til, at boligselskaberne informerer beboerne om de nye regler i god tid, før de træder i kraft. Administrationen har konstateret, at beboerne ikke er blevet informeret om de nye regler, som opfordret af BL. At organisationsbestyrelsen drøfter, om der, efter beboerne har modtaget huslejeopkrævning for januar 2013 med kortere betalingsfrist, skal ske orientering, herunder i hvilken form. 006/13 Nye regler om ajourføringsgebyr Beslutning BL meddeler den 21. december 2012, at der er sendt udkast til ændring af udlejningsbekendtgørelsen i høring. Det må forventes, at bekendtgørelsen træder i kraft allerede den 23. januar 2013, derfor denne orientering. Efter nugældende regler opkræver boligorganisationen et kostægte gebyr for opnotering på venteliste, og yderligere gebyr opkræves ved den årlige ajourføring af ventelisten. Betaler den boligsøgende ikke inden 6 uger efter, at boligorganisationen har sendt opkrævning af ajourføringsgebyret, skal boligorganisationen slette den boligsøgende fra ventelisten. orienteringen om de kommende nye regler om ajourføringsgebyr til efterretning og godkendte, at fristen på 1. og 2. påmindelse er 3 uger, hvorefter den boligsøgende slettes fra ventelisen ved manglende betaling efter 2. påmindelse. Efter de nye regler skal boligorganisationen sende en påmindelse om den manglende betaling til den boligsøgende, hvis ajourføringsgebyret ikke betales. Betaler den boligsøgende ikke trods påmindelsen, slettes den boligsøgende fra ventelisten. Påmindelsen skal indeholde oplysninger om, at man slettes, hvis man ikke betaler. Side 5/11

6 6-ugers reglen fjernes, og der vil derfor ikke være frister for, hvor hurtigt påmindelse skal udsendes, og hvor hurtigt sletning skal ske. Det er op til den enkelte boligorganisation at tilrettelægge en forsvarlig rykker- og sletteprocedure. Administrationen foreslår, at fristen på 1. og 2. påmindelse er 3 uger, hvorefter den boligsøgende slettes fra ventelisten ved manglende betaling efter 2. påmindelse. At organisationsbestyrelsen tager orienteringen om de kommende nye regler om ajourføringsgebyr til efterretning og godkender, at fristen på 1. og 2. påmindelse er 3 uger, hvorefter den boligsøgende slettes fra ventelisten ved manglende betaling efter 2. påmindelse. 007/13 Talerøret blad til beboerne Beslutning Beboere i Nykøbing F. Boligselskab har modtaget beboerbladet Talerøret frem til maj 2011, som er seneste nummer af beboerbladet. Talerøret er/var et blad for beboere med informationer fra Nykøbing F. Boligselskab, Boligforeningen Lolland og LF Bo. Organisationsbestyrelsen godkendte som indstillet, at Talerøret nedlægges som beboerblad, og at beboerinformation nytænkes i takt med den teknologiske udvikling, herunder i forbindelse med ny og forbedret hjemmeside. Administrationen indstiller, at Talerøret nedlægges som beboerblad, og at beboerinformation nytænkes i takt med den teknologiske udvikling, herunder i forbindelse med ny og forbedret hjemmeside vel vidende, at der fortsat er behov for kommunikation via papir. Informationer fra boligselskabet vil indtil videre ske løbende både via boligselskabets hjemmeside og via papir. Derudover vil det være muligt for beboerne via administrationen at få informationer på papir ud til alle afdelingerne, hvis det er relevant information målrettet samtlige beboere i boligselskabet. At organisationsbestyrelsen godkender, at Tale- Side 6/11

7 røret nedlægges som beboerblad, og at beboerinformation nytænkes i takt med den teknologiske udvikling, herunder i forbindelse med ny og forbedret hjemmeside. 008/13 You See som TV-udbyder Beslutning Organisationsbestyrelsesmedlem John Nilsson afdelingsbestyrelsesformand i afdeling 1 har anmodet om, at organisationsbestyrelsen drøfter Nykøbing F. Boligselskabs aftale med You See som TV-udbyder på grundpakken til vores beboere da John Nilsson er blevet kontaktet af flere beboer, som har problemer med sort skærm og manglende kanaler. John Nilsson angiver videre, at årsagen er, at You See ofte skifter programpladser, uden at informere beboerne. I den forbindelse er der søgt kontakt til You See, men beboerne har måtte vente op til halve timer i telefonen. Nogle beboere har efterfølgende betalt 750 kr. for at få en fagmand ud og indstille TV et igen. Organisationsbestyrelsen drøftede som indstillet de udfordringer, beboerne oplever med You See og anbefaler afdelingsbestyrelserne at opfordre til nabohjælp, når der skiftes programpladser, da skift af programpladser sker hos alle TV-udbydere. Administrationen evaluerer samarbejdet med You See i relation til serviceniveauet. Administrationen har på den baggrund drøftet sagen og været i dialog med You See, hvilket vil indgå i drøftelserne i organisationsbestyrelsen. At organisationsbestyrelsen drøfter de udfordringer, beboerne oplever med You See i relation til den aftale, boligselskabet har indgået med You See. 009/13 P-pladser afdeling 24 Beslutning Administrationen i Nykøbing F. Boligselskab er lejer i afdeling 24, hvortil der ikke er tilknyttet p-pladser. Administrationen benytter i dag 8 p- pladser, der tilhører afdeling 5. Afdeling 5 har kontaktet administrationen med henblik på at få frigivet nogle af administrationens p-pladser. Administrationen indstiller til organisationsbe- Organisationsbestyrelsen godkendte som indstillet, at administrationen arbejder videre på, at der etableres to yderligere p-pladser til afdeling 24, hvorefter organisationsbestyrelsen vil få forelagt tegninger og endelig pris, inden arbejdet igangsættes. Side 7/11

8 styrelsen, som er afdelingsbestyrelse for afdeling 24, at der etableres yderligere 2 p-pladser på havearealet ved bagindgangen til Slotsgade 22. Administrationen anslår en udgift i størrelsesordenen kr., der finansieres via afskrivninger efter gældende regler. Organisationsbestyrelsen anbefalede, at der etableres yderligere p-pladser på arealet, hvis det er muligt. Organisationsbestyrelsen vil inden arbejdet igangsættes få forelagt tegninger og endelig pris. At organisationsbestyrelsen godkender at administrationen arbejder videre på, at der etableres to yderligere p-pladser til afdeling 24, hvorefter organisationsbestyrelsen vil få forelagt tegninger og endelig pris, inden arbejdet igangsættes. 010/13 Orientering om ReStart Lindholm Beslutning Beboeravis for ReStart Lindholm under navnet Lindholm BeboerAvis for december 2012 vil blive uddelt på mødet. Beboeravisen giver et godt indblik i livet i Lindholm, herunder om kommende aktiviteter. orientering om ReStart Lindholm til efterretning og fik ud over Lindholm BeboerAvis også udleveret bogen Lindholm et godt sted at bo og kogebogen Lækkerier fra Lindholm. At organisationsbestyrelsen tager orienteringen om ReStart Lindholm via Beboeravisen til efterretning. 011/13 Prækvalifikation til huslejestøtte Beslutning Landsbyggefonden meddeler i breve af 19. december 2012, at afdeling 9 Gedservej er prækvalificeret til huslejestøtte, men at afdeling 11 Lindevænget/Vendsysselvej ikke er prækvalificeret til huslejestøtte. Ansøgningerne er et led i ansøgning om forlængelse af projekt ReStart Lindholm, hvor vi har sendt oplysninger til Landsbyggefonden om huslejeniveauet i afdeling 9 og 11. På den baggrund har Landsbyggefonden behandlet projektansøg- orientering fra Landsbyggefonden om prækvalifikation til huslejestøtte for afdeling 9 og afslag på ansøgning om huslejestøtte for afdeling 11 til efterretning. Side 8/11

9 ningen også som ansøgninger om huslejenedsættelse i de to afdelinger. Administrationen vil i samarbejde med Afdelingsbestyrelsen i afdeling 9 drøfte det videre forløb i relation til prækvalificeringen, hvorefter organisationsbestyrelsen vil blive orienteret. Afleveringsfrist for ansøgning om huslejestøtte for afdeling 9 er 19. juni At organisationsbestyrelsen tager orientering fra Landsbyggefonden om prækvalifikation til huslejestøtte for afdeling 9 og afslag på ansøgning om huslejestøtte for afdeling 11 til efterretning. 012/13 Udlejningssituationen Beslutning Vi har 5 ledige boliger pr. den 11. januar 2013, jf. vedlagte udtræk fra hjemmesiden. 1 boliger er ledige med tomgang fra 1. september Der er p.t. en del tilbud ude, jf. vores ventelister, og vi følger fortsat udviklingen tæt. status på udlejningssituationen og orienteringen om annoncering til efterretning. Administrationen har medio december 2012 igangsat løbende annoncering af ledige boliger via Folketidende, Lokalavisen og Nordfalster Avis. Derudover har administrationen netop indgået aftale med Boligønsker, der driver Danmarks største lejerkartotek for lejeboliger med mere end 8000 aktive boligsøgere. Status efter første annoncering mellem jul og nytår er, at vi i de 3 dage efter nytår havde lejet 4 ledige boliger ud. Vi påtænker at udvide annonceringen til lokalaviser uden for Nykøbing F. At organisationsbestyrelsen tager status på udlejningssituationen og orienteringen om annoncering til efterretning. Side 9/11

10 013/13 Opsigelse af lejemål Beslutning Lejemål kan opsiges med 3 måneders varsel. Boligselskabet skal jf. bekendtgørelse af lov om leje af almene boliger 88, stk. 2 bestræbe sig på at genudleje det lejede, hvis lejeren fraflytter inden opsigelsesperiodens udløb. Administrationen har også efter ansvisning fra organisationsbestyrelsen haft fokus på at tilgodese fraflytter ved genudlejning til hurtigere overtagelse end de 3 måneder. Det har til tider betydet, at lejere på venteliste har fået en relativ kort frist til at overtage et ledigt lejemål, hvilket har medført, at lejere har sagt fra på grund af den korte frist, der for mange vil betyde en for lang periode med dobbelt husleje. Organisationsbestyrelsen godkender som indstillet, at administrationen på grund af udlejningssituationen fokuserer på at tilgodese kommende lejere og ikke alene fraflytter, men at administrationen naturligvis under alle omstændigheder forsøger som loven foreskriver at genudleje hurtigst muligt. Administrationen indstiller til organisationsbestyrelsen, at administrationen også på grund af udlejningssituationen fokuserer på at tilgodese kommende lejere ved at meddele de lejere, der ønsker at fraflytte med kortere opsigelsesvarsel, at de må forvente 3 måneders opsigelse, men at vi naturligvis forsøger at genudleje hurtigst muligt. At organisationsbestyrelsen godkender, at administrationen på grund af udlejningssituationen fokuserer på at tilgodese kommende lejere og ikke alene fraflytter, men at administrationen naturligvis under alle omstændigheder forsøger som loven foreskriver at genudleje hurtigst muligt. 014/13 Bygge- og renoveringssager Beslutning På mødet vil der blive givet en status på igangværende bygge- og renoveringssager. At organisationsbestyrelsen tager status på igangværende bygge- og renoveringssager til efterretning. status på igangværende bygge- og renoveringssager til efterretning, hvor vi p.t. kun har Møllebakken, hvor vi er ved at udarbejde byggeregnskab. Side 10/11

11 015/13 Beboerklagenævns- og boligretssager På mødet vil der blive givet en status på beboerklagenævns- og boligretssager. Beslutning status på beboerklagenævns- og boligretssager til efterretning, hvor vi p.t. har en vundet ankesag, der er klaget videre til Østre Landsret. At organisationsbestyrelsen tager status på beboerklagenævns- og boligretssager til efterretning. 016/13 Eventuelt Beslutning Organisationsbestyrelsen havde ingen bemærkninger under eventuelt. 017/13 Næste møde Næste møde er fastsat til den 19. februar Robert Madsen gjorde opmærksom på, at han ikke deltager i næste møde den 19. februar Punkter til kommende organisationsbestyrelsesmøder: El-arbejder øvrige afdelinger (februar 2013) Forvaltningsrevision prokura (februar 2013) Werner I. Madsen Lis Bentin Side 11/11

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 26-11-2013 Restaurant Kikko i Lindholmcentret 15.00 Deltagere Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Peter Fynbo Hansen, Knud Weiss, Robert Madsen, John Nilsson, Poul

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 26-03-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Peter Fynbo Hansen, Knud Weiss, Robert Madsen, John Nilsson, Poul

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 23. april 2013, kl. 10.00 i fælleshuset Baunehøjparken, Baunehøjparken 32 A, 4040 Jyllinge

Organisationsbestyrelsesmøde den 23. april 2013, kl. 10.00 i fælleshuset Baunehøjparken, Baunehøjparken 32 A, 4040 Jyllinge Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 23. april 2013, kl. 10.00 i fælleshuset Baunehøjparken, Baunehøjparken 32 A, 4040 Jyllinge Til stede: Leif Tingvad, Connie Poulsen, Eivind Poulsen, Grete Andersen,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 22-10-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Afbud Referent Mødeleder Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Robert Madsen, Poul Jeppesen, John Nilsson,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 25-02-2015 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Robert Madsen, Poul Jeppesen, John Nilsson, Anders Enevoldsen, Knud

Læs mere

UDDYBENDE REFERAT TIL ORGANISATIONSBESTYRELSEN

UDDYBENDE REFERAT TIL ORGANISATIONSBESTYRELSEN Humlebæk Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde Mandag d. 11. februar 2013 kl. 17.30 I Multihuset, Baunebjerghuse, Baunebjergvej 283, 3050 Humlebæk UDDYBENDE REFERAT TIL ORGANISATIONSBESTYRELSEN

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 20. marts 2013, kl. 16.00 Mødelokale 3, Studiestræde 28, 3. sal, København K

Organisationsbestyrelsesmøde den 20. marts 2013, kl. 16.00 Mødelokale 3, Studiestræde 28, 3. sal, København K Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde den 20. marts 2013, kl. 16.00 Mødelokale 3, Studiestræde 28, 3. sal, København K Bestyrelsen Bjørn Petersen, Karen Levin Nielsen, Marie-Luise Sand, Uni Søgaard, Rasmus

Læs mere

Forvaltningsrevision 2013

Forvaltningsrevision 2013 Forvaltningsrevision 2013 1 Indhold 1. Indledning 2. Målsætninger og resultater 3. Bilag 1 - Evaluering af bestyrelsesarbejde 4. Bilag 2 - Kvalitetsmåling for indflytningsforretninger 5. Bilag 3 Administrationsomkostninger

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 24. april 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 24. april 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ A/B Andelsbo Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 24. april 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat fra bestyrelsesmøde A/B Andelsbo 24.04. 2013 Side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

REFERAT af 4. september 2013

REFERAT af 4. september 2013 REFERAT af 4. september 2013 Bestyrelsesmøde nr. 69 i BO-VEST Malervangen 1, Glostrup. Torsdag den 4. september 2013 kl. 16.30 Mødedeltagere: Vinie Hansen, Dorthe Larsen, Karl Neumann Hugo Thuge, Jørgen

Læs mere

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding Boligforeningen ASBO Referat fra ordinært organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 11. juli 2013 kl. 17.00 Mødet blev afholdt på Boligcenter Augustenborg, Hertugtorvet 14. Augustenborg. Pga. ferie er bestyrelsesmødet

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen Lyngby Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 31. august 2011 kl. 15.00 i fælleslokalet beliggende Lyngby Hovedgade 50 2. sal Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

Albertslund Boligselskab 5. december 2014

Albertslund Boligselskab 5. december 2014 Albertslund Boligselskab 5. december 2014 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 3. december kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Majbritt Brander, Dorte Nejrup, Birthe Lauridsen,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 26. november 2013, kl. 10.00 i Mølleengen, 4040 Jyllinge

Organisationsbestyrelsesmøde den 26. november 2013, kl. 10.00 i Mølleengen, 4040 Jyllinge Organisationsbestyrelsesmøde den 26. november 2013, kl. 10.00 i Mølleengen, 4040 Jyllinge Til stede: Leif Tingvad, Ejvind Poulsen, Grete Andersen, Hans Chr. Thigaard og Lisbet Berthelin Afbud fra: Fra

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 3. juni 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Til stede: Ritta Fischer Jensen, Kjeld Poulsen, Lizzi Andersen, Peder Boas Jensen, Mogens Hansen, Stig Torp Kaspersen, Bjarne

Læs mere

Desuden deltager: - Under punkt 2, 3, 7, 9,10 og 11 Erik Cederberg og Maiken Trier Kold, Økonomiafdelingen

Desuden deltager: - Under punkt 2, 3, 7, 9,10 og 11 Erik Cederberg og Maiken Trier Kold, Økonomiafdelingen REFERAT Bestyrelsesmøde nr. 81 i BO-VEST Mandag den 15. december 2014 kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 15. dec. 2014 Mødedeltagere: Vinie Hansen, Dorthe Larsen, Karl Neumann Hugo Thuge, Jørgen Fahlgren

Læs mere

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg.

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning 11-10- 2007 TILSYNET Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Kommune har ved mail af 17. januar 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde onsdag den 11. juni 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat bestyrelsesmøde MSBolig 11.06.2014 side 1 Mødedeltagere:

Læs mere

TBB2013.350. (Hovedresumé) Ø.L.D. 14. marts 2013 i anke 19. afd. B-3807-12. Side 1910 1915 U.2013.1910Ø

TBB2013.350. (Hovedresumé) Ø.L.D. 14. marts 2013 i anke 19. afd. B-3807-12. Side 1910 1915 U.2013.1910Ø Side 1910 1915 U.2013.1910Ø Andelsboligforening var berettiget til at slette medlem af sin venteliste for boligsøgende, hvorved medlemmet mistede sin anciennitet til et lejemål hos boligforeningen. TBB2013.350

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra ordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 11. juni 2013 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat ordinært bestyrelsesmøde MSBolig - 11. juni 2013 side 1 Mødedeltagere:

Læs mere

Boligselskabet DFB Referat fra organisationsbestyrelsesmøde nr. 63 26. februar 2013 kl. 17.00 Hos Domea, Oldenburg Allé 3, 2630 Taastrup

Boligselskabet DFB Referat fra organisationsbestyrelsesmøde nr. 63 26. februar 2013 kl. 17.00 Hos Domea, Oldenburg Allé 3, 2630 Taastrup Boligselskabet DFB Referat fra organisationsbestyrelsesmøde nr. 63 26. februar 2013 kl. 17.00 Hos Domea, Oldenburg Allé 3, 2630 Taastrup Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Boligselskabet DFB Referat fra organisationsbestyrelsesmøde nr. 62 13. december 2012 kl. 17.00 På 71 Nyhavn Hotel, Nyhavn 71, 1050 København K

Boligselskabet DFB Referat fra organisationsbestyrelsesmøde nr. 62 13. december 2012 kl. 17.00 På 71 Nyhavn Hotel, Nyhavn 71, 1050 København K Boligselskabet DFB Referat fra organisationsbestyrelsesmøde nr. 62 13. december 2012 kl. 17.00 På 71 Nyhavn Hotel, Nyhavn 71, 1050 København K Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af

Læs mere

Boligorganisationen Nygårdsparken Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 21. juni 2010 kl. 18.00 i selskabslokalet Højkær 41B

Boligorganisationen Nygårdsparken Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 21. juni 2010 kl. 18.00 i selskabslokalet Højkær 41B Boligorganisationen Nygårdsparken Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 21. juni 2010 kl. 18.00 i selskabslokalet Højkær 41B REFERAT TIL OFFENTLIGGØRELSE Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Kommunikationsmedarbejderne Martin Kristiansen deltog under dagsordenens punkt 1, og Jesper Rasmussen deltog fra punkt 3 til 11.

Kommunikationsmedarbejderne Martin Kristiansen deltog under dagsordenens punkt 1, og Jesper Rasmussen deltog fra punkt 3 til 11. VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING 23. nov. 2011 REFERAT Bestyrelsesmøde den 23. november 2011 kl. 17.00 Deltagere: Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon,

Læs mere

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 14. juni 2012 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 21. juni 2012 kl. 17.15 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Organisation (17.15 18.30)

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag den 29. januar 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Mødelokale: Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100

Læs mere

LANDSBYGGEFONDEN. Rapport om forsøg med forvaltningsrevision m.v.

LANDSBYGGEFONDEN. Rapport om forsøg med forvaltningsrevision m.v. LANDSBYGGEFONDEN Rapport om forsøg med forvaltningsrevision m.v. Januar 1999 LANDSBYGGEFONDEN Bilagsoversigt Bilag 1 Praktisk vejledning i forvaltningsrevision vedrørende o institutioner mv., Rigsrevisionen,

Læs mere