Vedtægter for Rødding Antenneforening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for Rødding Antenneforening"

Transkript

1 Vedtægter for Rødding Antenneforening Navn, hjemsted og formål: 01 01) Foreningens navn er Rødding Antenneforening. Foreningen er hjemmehørende i Vejen Kommune ) Foreningens formål er at: a) Modtage og distribuere danske og udenlandske radio- og fjernsynskanaler. b) Udbyde kapacitet til brug for datatransmissioner. c) Udbyde serviceydelser som naturligt lader sig tilbyde foreningens medlemmer. 02) Udbud kan foretages af foreningen selv eller ved helt eller delvis tidsbegrænset overdragelse af transmissionskapaciteten til tredjemand. Medlemmerne: 03 01) Enhver husstand der bebor en selvstændig boligenhed, der er tilsluttet antenneforeningens net er medlem, og har én stemme (passive medlemmer ligestilles med tilsluttede) 02) Tilslutninger kan ikke flyttes til andre adresser. 03) Der kræves en tilslutning for hver selvstændig boligenhed. Ved fortolkning af selvstændig Boligenhed er det antenneforeningens fortolkning, der er gældende.

2 04 01) Der opkræves pr husstand/boligenhed årligt: *Bidrag (kontingent) til dækning af omkostningerne ved foreningens drift og Vedligeholdelse *De beløb som følger af de ydelser husstanden har valgt at modtage fra foreningen Opkrævning af de to beløb foretages samlet ved ejerne af boligenhederne 05 01) Ved tilslutning til anlægget tilkobles medlemmet pakke 2, såfremt andet ikke aftales ved aftalens indgåelse. 02) Ønsker et medlem at overgå til passivt medlem, frakobles medlemmet anlægget mod betaling af omkostninger iht. prislisten. Passive medlemmer betaler alene kontingent til foreningen.. 03) Et passivt medlem kan gentilkobles mod betaling af omkostninger iht. Prislisten. Der skal ikke betales tilslutningsafgift. 04) Bestilling af tilslutning, samt ændring af medlemsskabstype eller TV pakke skal foretages af ejeren eller dennes stedfortæder. Opgradering af pakketype kan ske efter aftale. Nedgradering af pakketype, kan ske pr. 31. december og skal meddeles kasseren senest den 15. oktober ) Ejere af ejendomme skal uden betaling fra foreningens side godkende, hvor forbindelseskabler, standere m.v. placeres ved eller på deres ejendom. 02) Ejere af ejendomme afholder selv omkostninger til forbindelser fra foreningens stander til egne stikdåser, samt til vedligehold af disse, og til udbedring af de skader, de måtte påføre kabler, forstærkere og standere, der findes på deres ejendomme. Det samme gælder, hvis der påføres anlægget skader uden for egen ejendom 03) Eventuelle beskadigelser skal straks indberettes til bestyrelsen ) Medlemmernes modtagelse af ydelser fra foreningen sker i henhold til de til en hver tid gældende leveringsbetingelser fra foreningens leverandører. Informationer herom skal ske i muligt omfang i lokalavisen, eller på infokanal eller Internet. I tilfælde af strejke eller andet der gør, at dette ikke er muligt, så via opslag i byen.

3 08 01) Ethvert medlem, kan udmelde sig af foreningen eller overgå til passivt medlemsskab pr. 31. december mod betaling af omkostninger iht. Prislisten. Meddelelse om dette skal ske skriftligt til bestyrelsen, senest den 15 oktober. 02) Ved udmeldelse er medlemmet ikke berettiget til at få nogen andel af foreningens formue udbetalt eller til at få et evt. betalt tilslutningsbidrag refunderet. 03) Ved udmeldelse eller eksklusion (se 9 og 20) mister medlemmet sin ret til at modtage signaler, kapacitet til datatransmissioner og de ydelser som foreningen tilbyder. Ønsker vedkommende senere igen at modtage ydelser fra antenneforeningen, skal der betales nyt tilslutningsbidrag ) Forbindelsen til anlægget kan med 1 måneds varsel afbrydes på foranledning af bestyrelsen i tilfælde af misligholdelse fra et medlems side med hensyn til betaling, jævnfør 4, eller såfremt vedkommende gør sig skyldig i anden misligholdelse af sine forpligtelser overfor Generalforsamling: 10 01) Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. 02) Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar måned. 03) Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved annoncering i lokalavis, evt. også på infokanal eller internettet. I tilfælde af strejke eller andet der gør, at dette ikke er muligt, så via opslag i byen.

4 04) Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter: 01) Valg af stemmetællere og dirigent. 02) Bestyrelsens beretning. 03) Aflæggelse af regnskabet for det forløbne år til godkendelse. 04) Indkomne forslag. 05) Fastsættelse af kontingentet for det kommende år. 06) Valg af bestyrelse: På lige år: 2 personer for 2 år. På ulige år: 3 personer for 2 år. 07) Valg af 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år. 08) Valg af 1 revisor for 2 år. 09) Valg af 1 revisorsuppleant for 1 år 10) Eventuelt 05) Forslag der ønskes behandlet på det ordinære generalforsamling skal være bestyrelsens formand i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. 06) Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 07) Ingen person kan afgive mere end en stemme 11 01) Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes således: a) Af bestyrelsen. b) Af en generalforsamling. c) Efter begæring af mindst 50 medlemmer, med angivelse af dagsorden. 02) Bestyrelsen skal indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, med en varsel på minimum 8 dage, med afholdelse senest 25 hverdage efter en generalforsamlingsbeslutning eller begæring herom er modtaget 03) Ekstraordinær generalforsamlingen indkaldes ved annoncering i lokalavis, evt. også på infokanal eller Internettet. I tilfælde af strejke eller andet der gør, at dette ikke er muligt, så via opslag i byen. 12 1) Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindelig stemmeflerhed, undtaget hvor andet er nævn i disse vedtægter 2) En til enhver tid lovligt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig. 3) Medlemmer der er i restance er ikke stemmeberettigede. 4) Hvert medlem har 1 stemme på generalforsamlingen 5) Referatet fra generalforsamlingen underskrives af dirigenten, og gøres tilgængelig på foreningens hjemmeside.

5 Ledelse, tegning og hæftelse: 13 01) Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen. På lige år vælges 2 personer for 2 år og på ulige år vælges 3 personer for 2 år. Alle personer, der bringes i forslag, er valgbare. 02) Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær. 03) Bestyrelsen fastsætter sin forretningsorden og træffer de beslutninger, der er nødvendige for foreningens virksomhed, herunder valg af programmer. 04) Bestyrelsen fastsætter tilslutningsbidraget. 05) Bestyrelsens beslutninger føres til referat 06) Der kan ydes honorar til bestyrelsen. Størrelsen på evt. honorarer skal årligt godkendes på den ordinære generalforsamling 14 01) Bestyrelsen forpligtes i alle forhold ved underskrift af formanden i forening med sekretæren eller kassereren. Dog kræver optagelse af lån eller pantsætning af foreningens ejendele samtlige bestyrelsesmedlemmers underskrift 02) Der kan meddeles enkeltpersoner prokura ) Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse. 02) Ingen medlemmer har krav på foreningens formue eller dele deraf. 03) Erstatningskrav mod foreningen fra medlemmerne som følge af direkte eller indirekte tab er udelukket, uanset om kravet hidrører fra skader på medlemmernes aktiver eller fra den programvirksomhed eller anden aktivitet, der formidles via antenneanlægget. Regnskab og økonomi: 16 01) Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. 02) Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer.

6 Ejerskab: 17 01) Mast(er), hovedstation og kabelanlægget ejes af foreningen. Foreningens ejerskab består til og med tilslutningsstandere/tilslutningsbokse. Fraflytning: 18 01) Ved ejerskifte indtræder den nye ejer som medlem af foreningen, med mindre der er sket udmeldelse iht. 8 02) Den nye ejer overtager den tidligere ejers forpligtigelser i forhold til foreningens vedtægter. Vedligeholdelse og kontrol: 19 01) Bestyrelsen sørger for, at anlægget vedligeholdes og er forsikret i det omfang bestyrelsen finder det nødvendigt ) Medlemmerne må ikke selv foretage eller lade foretage indgreb eller ændringer af anlægget eller dele deraf, for så vidt angår den del af anlægget der tilhører foreningen, jfr, 17. Såfremt der sker overtrædelse af denne bestemmelse kan bestyrelsen foretage retablering på medlemmets regning 02) Der må ikke kobles apparater eller lignende til anlægget, som forstyrrer dette. I disse tilfælde og i tilfælde af vanrøgt eller misbrug af anlægget kan bestyrelsen straks afbryde forbindelsen. Se ) Foreningen har til enhver tid ret til at kontrollere foreningens ejendele og medlemmernes installationer med henblik på registrering af vedligeholdelsesstandarden og kontrol af, at installationerne overholder gældende standarder.

7 Vedligeholdelse og teknisk installation: 22 01) Bestyrelsen beslutter hvem der skal føre tilsyn med vedligeholdelsen af anlægget. 02) Bestyrelsen skal sikre at den fornødne tekniske dokumentation af anlægget er til stede og løbende vedligeholdes. Udvidelser: 23 01) Bestyrelsen kan beslutte at iværksætte udvidelser af anlægget til nye boligområder. 02) Bestyrelsen kan beslutte at igangsætte udvidelser af anlæggets kapacitet og anvendelsesmuligheder, såfremt sådanne beslutninger holder sig inden for de rammer, som følger af tidligere generalforsamlingsbeslutninger. Vedtægtsændringer foreningsophør: 24 01) Foreningens virksomhed ophører, såfremt en generalforsamling vedtager at anlægget nedlægges, eller hvis det besluttes af generalforsamlingen, at foreningen skal indgå i en anden forening. 02) Ændringer af nærværende vedtægter kræver, at 2/3 dele af de fremmødte medlemmer stemmer herfor. Ændringsforslaget skal fremgå af indkaldelsen til generalforsamlingen. 03) Nedlæggelse af foreningen kræver, at 2/3 dele af foreningens medlemmer stemmer herfor. Er 2/3 dele af foreningens medlemmer ikke tilstede, kan bestyrelsen indkalde til ny generalforsamling senest 25 hverdage efter. Der skal i indkaldelsen redegøres for forslaget. På den nye generalforsamling kan nedlæggelsen vedtages af 2/3 dele af de de fremmødte medlemmer.

8 04) Ved nedlæggelse af foreningen, skal evt. overskud, efter at alle foreningens forpligtelser er dækket, tilfalde almennyttige formål indenfor foreningens virkeområde, efter generalforsamlingens beslutning. Fortolkning: 25 01) Tvivlstilfælde vedrørende forståelse af disse vedtægter afgøres af generalforsamlingen. 02) De til en hver tid gældende vedtægter kan findes på foreningens hjemmeside, og kan desuden fremsendes til medlemmerne på anfordring. Således vedtaget på Rødding Antenneforenings ordinære generalforsamling d Leif Bolvig dirigent

Give Fællesantenneforening

Give Fællesantenneforening Give Fællesantenneforening NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Foreningens navn er Give Fællesantenneforening og hjemstedet er Vejle Kommune. Foreningens adresse er den til enhver tid værende formands. 1. Foreningens

Læs mere

Udkast til vedtægter for Balle-Bredsten Antenneforening februar 2014

Udkast til vedtægter for Balle-Bredsten Antenneforening februar 2014 Udkast til vedtægter for Balle-Bredsten Antenneforening februar 2014 Nuværende vedtægter Forslag til nye vedtægter 1 NAVN 1) Foreningens navn er Balle-Bredsten Antenneforening 2 FORMÅL 1) Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter. for. AntenneForeningen i Kolding (AFiK)

Vedtægter. for. AntenneForeningen i Kolding (AFiK) for AntenneForeningen i Kolding (AFiK) NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 1. Foreningens navn er AntenneForeningen i Kolding. Foreningen har hjemsted i Kolding. Foreningens hjemmeside har adressen www.afik.dk

Læs mere

Vedtægter for Refsvindinge Antenneforening. 1. Foreningens navn er Refsvindinge Antenneforening og foreningens hjemsted er Nyborg Kommune.

Vedtægter for Refsvindinge Antenneforening. 1. Foreningens navn er Refsvindinge Antenneforening og foreningens hjemsted er Nyborg Kommune. Vedtægter for Refsvindinge Antenneforening NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 1. Foreningens navn er Refsvindinge Antenneforening og foreningens hjemsted er Nyborg Kommune. 2 1. Foreningens formål er via eget

Læs mere

Vedtægter for fællesantenneforeningen HashøjNet

Vedtægter for fællesantenneforeningen HashøjNet Vedtægter for fællesantenneforeningen HashøjNet 2014 1 Foreningens navn er HashøjNet, hjemsted er Slagelse Kommune. Foreningens adresse, er den til enhver tid fungerende formands private adresse. 2 1.

Læs mere

Vedtægter for Eriksminde Medienet

Vedtægter for Eriksminde Medienet Vedtægter for Eriksminde Medienet Foreningen anvender også navnet Eriksminde Antenneforening Foreningens navn, hjemsted, område og medlemskreds. 1. Foreningens navn er Eriksminde Medienet. Foreningen anvender

Læs mere

Søndermarkens Antenneforening

Søndermarkens Antenneforening Søndermarkens Antenneforening Vedtægter 1. Navn, hjemsted og stiftelse Foreningens navn er Søndermarkens Antenneforening. Den er hjemmehørende i Vejle og er stiftet i 1969. 2. Formål Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Løgstør Kabel-TV

Vedtægter for Løgstør Kabel-TV Vedtægter for Løgstør Kabel-TV 1. Navn Foreningens navn er Løgstør Kabel-TV. 2. Formål Foreningens formål er at eje og drive et bredbåndsanlæg, der kan forsyne medlemmerne med: a. danske og udenlandske

Læs mere

Vedtægter for Bramming Antenneforening Vest

Vedtægter for Bramming Antenneforening Vest 1. Navn Foreningens navn er Bramming Antenneforening Vest. 2. Formål Vedtægter for Bramming Antenneforening Vest Foreningens formål er at eje og drive et bredbåndsanlæg, der kan forsyne medlemmerne med:

Læs mere

Vedtægter for Hygum bredbåndsantenneforening

Vedtægter for Hygum bredbåndsantenneforening Side 1 af 10 1. Foreningens navn er Hygum Bredbånds-antenneforening. 2. Forening formål er sikre alle medlemmer bredbåndsadgang til internettet til billigste pris. Dette gøres ved at at eje og drive en

Læs mere

Stk. 2. Foreningen kan desuden drive naturligt beslægtet virksomhed som udlejning af antennemast og ledningsnet.

Stk. 2. Foreningen kan desuden drive naturligt beslægtet virksomhed som udlejning af antennemast og ledningsnet. Forord: Vindinge Antennelaug blev etableret den 17-03-1970 som en del af Hjortlund Grundejerforening for at administrere det nyoprettede antenneanlæg. Det fungerede frem til den stiftende generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Lidenlund Bredbånd 1

Vedtægter for Lidenlund Bredbånd 1 Vedtægter for Lidenlund Bredbånd 1 Foreningens navn er Lidenlund Bredbånd 1. Foreningen formål er at sikre alle medlemmer bredbåndsadgang til internettet til billigste pris. Dette gøres ved at drive en

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Stk. 1. Foreningens navn er Grejs Antenneforening (efterfølgende benævnt foreningen).

Stk. 1. Foreningens navn er Grejs Antenneforening (efterfølgende benævnt foreningen). 1. Navn. Stk. 1. Foreningens navn er Grejs Antenneforening (efterfølgende benævnt foreningen). 2. Formål. Stk. 1. Foreningens formål er at eje og drive et forsyningsnet, der kan levere følgende ydelser

Læs mere

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 1 Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 2 1 Foreningens navn er Hjortshøj Grundejerforening. Dens hjemsted er Hjortshøj Stationsby. 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser vedrørende

Læs mere

Bredballe Antennelaug

Bredballe Antennelaug Bredballe Antennelaug Medlemsinformation nr. 4 2 0 1 3 Referat fra den ekstraordinære generalforsamling Tirsdag den 29. oktober 2013 Nye vedtægter Bestyrelsen samt kontakter Med venlig hilsen Bestyrelsen

Læs mere

Tillæg til Vedtægter for Grundejerforeningen Digterparken.

Tillæg til Vedtægter for Grundejerforeningen Digterparken. Tillæg til Vedtægter for Grundejerforeningen Digterparken. 1. Navn Foreningens navn er: Grundejerforeningen Digterparken. 2. Formål Udover de allerede beskrevne formål er foreningens formål er at eje og

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

Medlemsinformation Marts 2007

Medlemsinformation Marts 2007 Medlemsinformation Marts 2007 Indeholder bl.a.: Indkaldelse til generalforsamling 16. april Revideret regnskab for 2006 Budgetforslag for 2007 Resultatet af vejledende brugerafstemning Forslag til ændring

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål.

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Visionscenter for Fred". Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. Foreningens formål er at

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN Grundejerforeningen Møllemosen http://www.mollemosen.dk/ 24. maj 2007 Vedtægterne er senest ændret 24. maj 2007 ooooooooooooo VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN 1 Navn og hjemsted Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

Advokaterne i Nørregade

Advokaterne i Nørregade Advokerne i Nørregade Nørregade 6, 8500 Grenaa J.nr. 215783/CL/DE VEDTÆGTER FOR NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.m.b.a. 1 Selskabets navn er Norddjurs Antenneforsyning A.m.b.a. Selskabets hjemsted er Norddjurs

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser. Artikel 1. Navn, område og hjemsted

V E D T Æ G T E R. Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser. Artikel 1. Navn, område og hjemsted V E D T Æ G T E R Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser Artikel 1 Navn, område og hjemsted 1. Grundejerforeningens navn er Nørgård Koloniens Grundejerforening.

Læs mere

Vedtægter for Skibet Idrætsforening

Vedtægter for Skibet Idrætsforening Vedtægter for Skibet Idrætsforening 1. Foreningens navn er Skibet Idrætsforening, og foreningen er hjemmehørende i Vejle Kommune. Foreningen er stiftet i 1892. 2. Formål. Foreningens formål er ved idræt

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere