Der var 64 deltagere fra 24 medlemsvirksomheder samt direktør Peter Stenholm og sektionens konsulent Finn Bo Frandsen, Dansk Byggeri.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Der var 64 deltagere fra 24 medlemsvirksomheder samt direktør Peter Stenholm og sektionens konsulent Finn Bo Frandsen, Dansk Byggeri."

Transkript

1 Referat fra Vejbygningssektionens generalforsamling fredag den 16. november 2012 på Hotel Koldingfjord Der var 64 deltagere fra 24 medlemsvirksomheder samt direktør Peter Stenholm og sektionens konsulent Finn Bo Frandsen, Dansk Byggeri. Dagsorden: a) Valg af dirigent b) Formandens beretning og gruppeformændenes beretninger for det forløbne år c) Orientering fra Danske Anlægsentreprenører d) Bestyrelsen foreslår, at en virksomhed opnår mulighed for at blive tilknyttet Vejbygningssektionen som associeret virksomhed e) Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2011 til godkendelse f) Fastsættelse af indskud og kontingent for 2013 g) Valg af gruppeformænd og suppleanter h) Valg af to revisorer i) Eventuelt Ad a) Valg af dirigent Vejbygningssektionens formand, adm. direktør Jesper Arkil, Arkil A/S, bød velkommen og glædede sig over det rekordstore fremmemøde. Jesper Arkil foreslog på bestyrelsens vegne, at direktør Peter Stenholm, Dansk Byggeri, blev valgt til dirigent. Peter Stenholm blev valgt. Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig for alle punkter, da der var repræsentanter fra 24 medlemsvirksomheder og fuldmagter fra 31 andre medlemsvirksomheder, dvs. i alt 55. Det var fem flere, end der kræves ved ændringer af sektionens vedtægter, idet mindst 2/3 af de 74 medlemsvirksomheder skal være repræsenteret på generalforsamlingen. Ad b) Formandens beretning og gruppeformændenes beretninger for det forløbne år Dirigenten gav ordet til sektionens formand Jesper Arkil, som aflagde følgende beretning: Først og fremmest vil jeg gerne byde velkommen til Hotel Koldingfjord. Siden entreprenørskolens lukning har vi været på Hindsgavl Slot og nu altså her. I den brydningstid, som samfundet, branchen og vores virksomheder gennemgår i disse år, kunne man godt frygte, at en forening som Vejbygningssektionen ville miste opbakning hos medlemmerne og opleve en falmende interesse. Det har ikke været tilfældet, tværtimod. Der er tilmeldt et rekordstort antal deltagere både til aftenen i går, til generalforsamlingen i dag og til festmiddagen i aften. Vi er i år lidt færre virksomheder repræsenteret end sidste år, og det skal vi være opmærksomme på, men interessen fra hver enkelt af jer vidner om, at Vejbygningssektionen lever i bedste velgående og kan og skal gøre sig gældende på dagsordenen i Dansk Byggeri. Siden generalforsamlingen den 18. november sidste år har vi traditionen tro haft følgende aktiviteter: En ekskursion for hele sektionen, et møde i hver af de to regionale grupper samt to møder i hver af de to faglige grupper. Og så har bestyrelsen holdt to møder, og herudover er der et møde aftenen før generalforsamlingen i dag. Det er lidt færre møder end sidste år, hvor vi som bekendt besluttede flere ændringer i sektionen, end det er tilfældet i år. Sektionenens altid traditionsrige ekskursion fandt sted fredag den 11. maj i København. Og sektionens altid velvillige og arbejdsomme sektionskonsulent, Finn Bo, fik godt nok sved på panden.

2 Han ringede til mig nogle uger før med en stemme, der lå en oktav højere end normalt og meddelte, at vi var alt for mange! Dette drøftede vi. Vi mødtes ved det nye Bella Sky Comwell Hotel i Ørestaden. Vi var 66 deltagere, så vi kørte med dobbeltdækkerbus til Nørrebroparken, hvor der var ved at blive anlagt en skakt til boremaskinerne på Metro Cityringen. Vi blev vist rundt på pladsen af en dansk ingeniør, som arbejder for CMT, der er et italiensk foretagende. Vi spadserede videre til Cafe Castro ved Nørrebrogade, hvor vi fik kaffe. Derefter gik vi over Den Røde Plads på Superkilen til Mimersgade, som er anlagt af Per Aarsleff. Vi fortsatte med bus til restaurant Søpromenaden ved Sortedam Dossering, hvor vi fik en veludstyret frokost. Efter frokosten kørte vi med bussen til anlægsarbejdet med Nordhavnsvej, hvor vi i skurbyen hørte om det meget spændende vej- og tunnelprojekt Nordhavnsvej. Projektchef Jesper Boilesen og Carsten Lehmann, Nordhavnsvej Konsortiet I/S (E. Pihl & Søn A.S. og Züblin A/S), fortalte om det store projekt, som omfatter en firesporet vej i en 620 meter tunnel under to jernbaner og tæt på boliger. Vi blev også vist rundt langs den lange byggeplads. Vi fortsatte med S-toget fra Svanemøllen Station til Nørreport Station og gik til Dansk Byggeri, hvor vi fik en forfriskning i kantinen med udsigt over byggepladsen Ny Nørreport og over København. Projektchef Henrik Bendsen, Pihl-Aarsleff Nørreport Konsortiet, holdt indlæg om Ny Nørreportprojektet, herunder samarbejdet og logistikken. Derefter gik vi en rundtur på pladsen. Derefter spadserede vi til restaurant Skipperkroen i Nyhavn, hvor vi fik en dejlig middag i lokalerne på 1. sal. Her sluttede ekskursionen, så deltagere, som boede på Hotel Bella Sky, fandt selv hjem. Der er i årets løb også som det plejer sket ændringer i medlemsforholdene, både som følge af sammenlægninger, opkøb, konkurser, udmeldelser og indmeldelser. Jeg vil af hensyn til taletiden i almindelighed og forsamlingens tålmodighed i særdeleshed ikke gennemgå disse enkeltvis, og blot i stedet konstatere, at hvor vi sidste år var 79 medlemmer i sektionen, er vi nu 74. På et møde i juni i år besluttede bestyrelsen at tilknytte Bravida Danmark A/S, Baneteknik, som associeret virksomhed, idet vi også besluttede, at vi på generalforsamlingen i november ville stille forslag om bestemmelser vedrørende associerede virksomheder. Det vil sige, vi har en midlertidig aftale med Bravida Danmark A/S frem til generalforsamlingen. Hvis forsamlingen vedtager de supplerende bestemmelser, så sektionen også kan repræsentere associerede virksomheder, vil vi foruden de ordinære medlemmer have én associeret virksomhed, som er tilknyttet interessegruppen for jernbaneentreprenører. Denne beslutning er en vedtægtsændring og kræver 2/3 flertal, så Finn og den øvrige bestyrelse har haft særdeles travlt med at indhente fuldmagter, så vi i dag er beslutningsdygtige. Herefter aflagde gruppeformændene beretninger. Lars Eriksen, Arkil A/S, fortalte, at medlemmerne af Vejbygningssektionens gruppe vest for Storebælt holdt møde onsdag den 26. september i Silkeborg, hvor deltagerne fik et indblik i den fremtidige motorvej gennem byen. Der er tale om motorvejen Funder Låsby, som med en bevilling på 5,6 mia. kr. er Vejdirektoratets hidtil største projekt. 2

3 Arrangementet blev indledt på byggepladsen ved Askhøjvej i Linå, hvor Arkil A/S bygger en bro. Projektchef Kasper Knudsen fortalte om projektet, hvorefter der var besigtigelse af brobyggeriet. Deltagerne fortsatte til Vejdirektoratets tilsynskontor på Bavnehøjvej 2 i Silkeborg. Projektleder Carsten Sandgaard Christensen, Vejdirektoratet, holdt et spændende indlæg og viste bl.a. en animation om, hvordan det vil blive oplevet at køre ad motorvejen ind til Silkeborg og gennem byen. Et par af de tværgående broer vil figurere som byporte, og der bliver også en faunapassage. Derefter var der besøg på byggepladsen Spuns Nord, hvor Per Aarsleff A/S var i gang med at installere permanent spuns og udføre afvandings- og vejarbejder. Entreprenøren var også ved at etablere underbygning til en ny bro. Der var også besøg ved Kejlstrupvej-projektet, som omfatter tre nye broer og afvandingsarbejder. Projektleder Mogens Steen Pedersen fortalte om projekterne og viste rundt på byggepladserne. Eftermiddagen sluttede på Hotel Scandic i Silkeborg, hvor lærer og konsulent Jochi Bahat, Mercantec, holdt et glimrende indlæg om Maskinføreruddannelsen. Derefter fik vi en dejlig middag. Der var 23 deltagere fra medlemsvirksomhederne samt Jochi Bahat og sektionens konsulent. Peter Stenholm gav ordet videre til Gunnar Thomsen, Per Aarsleff A/S, som aflagde beretning for gruppen øst for Storebælt. Medlemmerne af Vejbygningssektionens gruppe øst for Storebælt holdt møde tirsdag den 25. september i København. Vi besøgte først udvidelsen af Nordhavnen. By & Havn I/S er bygherre. Der skal anlægges en ny terminal til krydstogtskibe, og havnen skal med tiden udvides med 100 ha ved at opfylde søterritoriet. Det samlede opfyldningsvolumen med ren og forurenet jord i depoter er ca. 10 millioner kubikmetre. Opfyldningen vil blive udført med overskudsjord efter afleveringen. Projektet omfatter: cellefangedæmning, indfatningsdæmning, indfatningsvægge mellem depoter og renjordsopfyldninger, uddybning for flytning af sejlrende, bundudskiftning, opfyldning med stabiliserende sandtæpper, afvandings- og belægningsarbejder, installationer og terminalbygninger. Vi mødtes hos Joint Venture ZMM Nordhavnen ved den nye Oceanvej. Project Manager Peter Saaby Wendt fortalte om det store projekt og viste os rundt. Der er tre entrepriser: E1 krydstogtterminalen og E 2 depotområderne og cellefangedæmningen bliver udført af JV-ZMM, mens E 3 indfatningsdæmningen bliver udført af Per Aarselff A/S. Derefter aflagde vi en kort visit på Marmormolen, hvor der var livlig aktivitet med nedrivning og byggemodning. Vi parkerede ved Nordhavn Station og kørte med S-toget til Nørreport og videre med metroen til Kongens Nytorv. Derfra spadserede vi til Christiansborg Slot. Vi så Dronningens Gobeliner. Jan Grubb Laursen var vores guide. De 17 gobeliner har motiver fra Danmarks historie, og de er tegnet af Bjørn Nørgaard. De er vævet i Paris og er en gave fra danske virksomheder, fonde og organisationer i anledning af dronningens 50 års fødselsdag i Efter det kulturelle indslag spadserede vi til Sankt Gertruds Kloster på Hauser Plads. Her var vi på spænde rundvisning, inden vi fik en dejlig middag i vores eget lokale. Vi var 34 deltagere fra medlemsvirksomhederne og sektionens konsulent. Dirigenten gav ordet videre til gruppeformand Palle Knudsen, Arkil Fundering A/S, som aflagde beretning for gruppen for Fundering og Vandbygning. 3

4 Medlemmerne af sektionens gruppe for Fundering og Vandbygning har holdt to møder. Det første var torsdag den 7. juni i København. Vi arrangerede mødet i samarbejde med Dansk Stålinstitut, så vores program lappede over med og var i forlængelse af Dansk Spuns- og Rammedag Vi besøgte anlægsarbejderne med udvidelsen af Nordhavnen, som bliver udført af Joint Venture ZMM Nordhavnen. Arrangementet blev indledt i Docken på Færgehavnsvej, hvor project manager Peter Wendt fortalte om entrepriserne E1 og E2. Derefter sejlede vi nord om Nordhavnen, så vi kunne besigtige det omfattende vandbygningsarbejde. Der er en meter lang krydstogtterminal og i forlængelse heraf en 695 meter lang cellefangedæmning. Vi fortsatte til Dansk Byggeri, hvor Henrik Fausing, der er chef for juridisk afdeling, holdt indlæg med titlen: Hvad skal / kan entreprenørerne acceptere i en udbudsfase? Det er set i forhold til kvaliteten af udbudsmaterialerne generelt. Derefter fik vi en dejlig middag på restauranten Hos Slagteren på Kultorvet. Vi var 28 deltagere plus sektionens konsulent. Gruppens andet møde var tirsdag den 30. oktober. Vi besøgte også denne gang udvidelsen af Københavns Nordhavn. Project manager Peter Saaby Wendt, JV ZMM Nordhavnen, fortalte om projektet og om det hidtidige forløb. Der er sket meget, siden vi var på besigtigelse i juni. Derefter gik vi til en udsigtsplatform hos Per Aarsleff A/S, som har entreprise E3, der omfatter anlæg af en indfatningsdæmning. Rene Kold Søndergaard og Niels Peter Offer fortalte om projektet. Vi fortsatte til Dansk Byggeri i Nørre Voldgade, hvor Rune Therkildsen og Gitte Hoberg fra Willis I/S redegjorde for de særlige forsikringsforhold, som funderings- og vandbygningsentreprenørerne skal være opmærksomme på, herunder skader på 3. mands ejendom, all risk forsikringer, de sædvanlige ansvars- og arbejdsskadeforsikringer samt søforsikringer for flydende materiel. Vi sluttede med middag i herreværelset hos Brdr. Price i Rosenborggade. Vi var 24 deltagere fra medlemsvirksomhederne samt de to gæster fra Willis og sektionens konsulent. Herefter gav Peter Stenholm ordet til Per Bredesgaard, som aflagde beretning for gruppen for jernbaneentreprenører. Gruppen har holdt to møder. Det første var tirsdag den 24. januar i Dansk Byggeri i København, hvor der blev gjort status for det hidtidige forløb. Jernbaneentreprenørerne havde den 7. juni 2011 organiseret sig som en interessegruppe i Dansk Byggeris Vejbygningssektion. Gruppen blev derefter formeldt oprettet som en faglig arbejdsgruppe på sektionens generalforsamling den 18. november 2011 på Hindsgavl Slot. Medlemmerne, der udfører anlægsarbejder som spor, kørestrøm og sikring, føler, at der er behov for en professionel og konstruktiv dialog med Banedanmark om udbudsformer, betingelser og generelle brancheforhold, så projekterne kan blive gennemført så effektivt som muligt. Den 17. november tilbage i 2011 havde Per Bredesgaard, Finn Bo Frandsen og Niels Nielsen et møde med Jørgen Thomsen, som var chef for Anlæg og Fornyelse i Banedanmark. På mødet var det blevet aftalt, at vi ville lave forslag til kommissorium for det fremtidige samarbejde, som vil blive på tre niveauer: 1) Formand for Danske Anlægsentreprenører og Banedanmarks administrerende direktør. 2) Gruppen for jernbaneentreprenører og Anlæg & Fornyelse. Og 3) Ad hoc arbejdsgrupper, hvor den første er entreprisernes gennemførelse. 4

5 Forslagene blev den 9. december 2011 sendt til Jørgen Thomsen, der den 24. januar i år havde bekræftet overfor sektionens konsulent, at vi skulle holde kvartalsvise møder. På mødet i januar blev der valgt medlemmer med speciale i spor, jord og broer til arbejdsgruppen om Entreprisernes gennemførelse og forhold vedrørende betaling. Derefter redegjorde afdelingschef Henrik Fausing, juridisk afdeling i Dansk Byggeri, for kriterierne for udvælgelse og tildeling i henhold til de gældende EU-regler. Det andet møde var tirsdag den 23. oktober 2012 i Dansk Byggeri i København. Baggrunden for mødet var, at vi langt om længe havde opnået en aftale med Niels Henrik Andersen, som er chef for Fornyelse Øst i Banedanmark, om et arbejdsgruppemøde tirsdag den 13. november. Fra interessegruppen har arbejdsgruppen om Entreprisernes gennemførelse og forhold vedrørende betaling følgende tre medlemmer: Árni Grétarsson, Arkil A/S Rail; Claus Hjerrild, NCC Construction Danmark A/S, Infrastruktur Bane og Vej og Nikolaj Lundberg, Aarsleff Rail A/S. Árni Grétarsson er tovholder for gruppen, og Finn Bo Frandsen varetager sekretariatsfunktionen. Deltagerne var enige om, at der foruden problemer med entreprisernes gennemførelse og forhold om betalingerne er en række andre problemstillinger i forhold til Banedanmark, som det vil være værd at behandle i arbejdsgrupper. Entreprenørerne ønsker mere gennemskuelighed i tilbudsfasen og især mere åbenhed om, hvordan bygherren tildeler kontrakterne til de bydende, og så er der også ønsker om langt bedre kvalitet af beskrivelserne af de enkelte projekter. På mødet valgte gruppen ny suppleant. Adm. direktør Thomas Mollerup, Aarsleff Rail A/S, blev valgt uden modkandidater. Posten var vakant, da Henrik Bachmann var fratrådt. Vi drøftede også uddannelsen til banetekniker. Uddannelsen er blevet til i et samarbejde mellem Banedanmark, CPH WEST i Ishøj og Lokalbanen samt Aarsleff Rail A/S. Det første hold begynder i november i år, og der er tilmeldt 4 elever fra Aarsleff Rail A/S, 12 fra Banedanmark og 16 fra Lokalbanen. Der er stor interesse for uddannelsen. Det blev besluttet at holde det næste og dermed tredje møde i interessegruppen onsdag den 5. december 2012 kl i Dansk Byggeri. På mødet vil arbejdsgruppen give en tilbagemelding fra mødet den 13. november i Banedanmark. Peter Stenholm gav ordet tilbage til Lars Eriksen, der er sektionens mand i uddannelsesudvalgene. Lars Eriksen sagde: Jeg kommer i dag for at overbevise jer om, at I skal tage flere lærlinge, så I er sikre på, at I kan fremtidssikre jeres firmaer med god og velkvalificeret arbejdskraft fremover. Til de nye deltagere vil jeg lige fortælle, at jeg repræsenterer Vejbygningssektionen i udvalgene for struktøruddannelsen. Jeg er i Struktøruddannelsens Uddannelsesudvalg i Dansk Byggeri, hvor de sektioner, der har struktører, er med. Jeg er også i Det Faglige Fællesudvalg for Struktøruddannelsen sammen med 3F og KL, hvor vi formidler uddannelsen til Ministeriet for børn og undervisning. Struktøruddannelsen er i fremdrift, selv om antallet af praktikpladser i byggebranchen er gået tilbage med 7,5 %. Der er i 2012 indtil nu 454 anlægsstruktører og 179 bygningsstruktører i gang. Dette er en stigning på henholdsvis 18 % på anlæg og 7 % på bygning, men der er stadig meget at tage fat på, da vi er langt bag efter murerne og tømrerne og de andre faglige fag, som regner i tusindtal. De har jo også nogle flere år på bagen. Jesus var jo som bekendt tømrer. Vi kan stadig stort set undgå skolepraktik. Det er vigtigt, at struktørerne får den rigtige uddannelse ude på byggepladsen. Tømrere/murere har mange elever, som må ty til skolepraktik. Lad os holde ved, så vi kan forsætte kurven i den rigtige retning. 5

6 Som det ser ud nu i den nye finanslov, er det hidtidige tilskud til lærlinge på kr. på vej ud. Næste år bliver tilskuddet reduceret til kr., så det er nu venner, at I skal slå til inden nytår. Husk at sige det til dem derhjemme. Så I er dækket ind til midt i uddannelsen kvit og frit, og så må de kunne tjene sin løn. Nu kan politikerne sagtens være flinke og give os tilskud, men hvem betaler? Det gør vi selv. For det er de AER-midler, som I selv indbetaler via lønkronerne. Det vil sige, at de firmaer, der tager lærlinge ind, får de andre firmaer, som ikke tager lærlinge ind, til at betale for, at firmaerne bliver fremtidssikret med gode og kompetente medarbejdere. Det nye elektroniske uddannelseskort med oplysninger om svendebrev og gennemførte AMUkurser vil blive lanceret den 14. januar Kortet er dynamisk, da uddannelsesoplysningerne bliver opdateret løbende. Kortet indeholder desuden en MiFARE-chip, som er uafhængig af uddannelsesoplysningerne. MiFARE-chippen er indstøbt som ekstra service til virksomhederne. Den enkelte virksomhed skal selv kode kortets MiFARE-unikke-kode ind i de eksisterende systemer. Via MiFARE-chippen kan kortet f.eks. anvendes til adgangskontrol på byggepladser. Alle medarbejdere på overenskomster mellem Dansk Byggeri og 3F og alle medlemmer af 3F s byggegruppe vil blive tilbudt kortet gratis frem til den 1. maj Alle medlemsvirksomheder i Dansk Byggeri vil herudover blive tilbudt ét kort gratis (f.eks. til ejeren eller en byggeleder) i den samme periode. Kortet vil derefter koste 85 kr. pr. stk. Politisk set ser det ud til, at det fremover vil blive de firmaer, der tager lærlinge ind, der også er dem, der får jobbene. Der er mange kommuner, der allerede har indført sociale klausuler, og regeringen har nedsat et udvalg, som skal arbejde på sagen. Det vil med andre ord sige, at de firmaer, der har en aktiv uddannelsespolitik, vil få opgaverne fremover. Vi har nu fået indført en ny maskinføreruddannelse, der er startet op med det første hold på 16 forventningsfulde elever i Ulfborg. Og vi er godt på vej med det næste hold. Formålet er at få unge mennesker til at køre maskiner i anlægsbranchen. Mange af de maskinførere, som vi har i dag, nærmer sig pensionen, og de er begyndt i landbruget som helt unge, og de har derved fået det ind ved modermælken. Det sker ikke længere med de få, store landbrug vi har i dag. Vi har derfor behov for at tiltrække nogle nye medarbejdere til at køre entreprenørmaskinerne. Uddannelsen er en to årig kontraktuddannelse på lige fod med asfaltuddannelsen. Eleverne er ude i firmaerne i sommersæsonen og på skole i Ulfborg om vinteren. På skolen vil eleverne lære de teoretiske ting. Det første år drejer det sig om maskinvedligeholdelse, tegningsforståelse, betjening af diverse minimaskiner, forebyggelse af graveskader, vejen som arbejdsplads og økonomikørsel. Det andet år drejer det sig om de større maskiner, dvs. gravemaskiner, dozer, dumper, gede samt brug af ekstra udstyr som 2D, 3D og udgravning til større kloakanlæg. Med andre ord vil vi gerne sælge uddannelsen på holdningsændringer, så vi fremover får maskinførere, der er veluddannede og tænker på kvaliteten, økonomien og ikke mindst tænker sikkerheden ind i det daglige arbejde. Så vi står stærkt over for den tiltagende konkurrence fra den store verden omkring os. Til sidst vil jeg gerne inviterer jer til DM i dagene den januar 2013 i Aarhus. Der bliver 35 fag repræsenteret, og de er lige fra murere til konditorer. Sidste år var der besøgende. Som I kan høre, så er der alt mulig grund til at tage lærlinge ind. Rigtig god fornøjelse med det. Herefter gav dirigenten ordet tilbage til formanden. 6

7 Jesper Arkil fortsatte beretningen med følgende: Et af emnerne på bestyrelsesmødet i går var, hvordan sektionen kan støtte op om det vigtige arbejde, som bliver udført af Danske Anlægsentreprenører. Det er et ønske fra Danske Anlægsentreprenører, at sektionerne støtter op om arrangementer i regi af branchefællesskabet, og det har Vejbygningssektionens fulde opbakning. Virksomhederne i sektionerne under Danske Anlægsentreprenører kan glæde sig over, at der trods krise og problemer i store dele af byggebranchen nu for tiden og i den nærmeste fremtid vil være en ret stor aktivitet på anlægsområdet i form af investeringer fra de store statslige bygherrer Vejdirektoratet og Banedanmark såvel som hos forsyningsselskaberne og til dels også i de større byer. Behovet for gode vej- og jernbaneforbindelser og ordentlige ledningsnet på spildevands- og forsyningsområderne er stadig meget stort og repræsenterer en fornuftig investering i samfundets fremtid. Men og det er et stort MEN. Mange mindre og mellemstore kommuner får stort set ingen midler til at udbygge deres egen infrastruktur, og anlægsaktiviteten dér er meget lav. Og det nyligt indgåede finanslovsforlig viser, at der vil komme en brat opbremsning af statslige investeringer, når de nuværende projekter kommer til en afslutning. Det er måske først engang efter 2014, ja, men anlægsinvesteringer tager lang tid. I januar 2009 indgik den daværende regering det transportforlig, der førte til infrastrukturfonden med henblik på at løfte de statslige investeringer i kriseårene 2009 og Men det er altså først nu, i sidste halvdel af 2011 og i 2012, at effekten kommer. Den form for stop-and-go politik er uproduktiv og skaber stor usikkerhed for virksomhederne og for de medarbejdere, de beskæftiger. Riget fattes penge, og så er det naturligvis svært at investere i dyr infrastruktur. Men at forbedre den statslige infrastruktur uden at give kommunerne tilsvarende muligheder er lidt som at pøse vand af en båd, der er sprunget læk, uden at tætne lækken. Bilkøerne flyttes bare fra statsvejene til kommunevejene, og dermed får samfundet ikke den ønskede effekt af sin investering. Og så er der et andet emne, som jeg gerne vil komme med en lille spids bemærkning om: Der bruges meget energi på, at der ved offentlige byggerier skal stilles krav om, at der oprettes praktikpladser, så arbejdskraften uddannes og opkvalificeres. Det er bestemt et ædelt mål, og det vil være med til at entreprenørerne, også de udefra kommende, tvinges til at tænke i disse baner frem for kun på lønomkostninger. Men det er altså at fokusere på midlet og glemme målet! Hvis der nu i stedet var et krav om, at dele af arbejdet skal udføres af en uddannet arbejdskraft, så vil der ikke være behov for at stille krav om praktikpladser. De ville komme helt af sig selv. Det vil også give de unge mennesker langt mere interesse for vores branche, da de vil få praktikpladsen, fordi der er behov for, at de tager uddannelsen og gør den færdig. Hvorfor uddanne sig til noget i anlægsbranchen, hvis der ikke er et behov for uddannelsen i sidste ende? Oplagte uddannelser er struktøruddannelsen på formands/arbejdslederniveau og maskinføreruddannelsen på maskiner, f.eks. over 8 ton. Det vil forbedre arbejdssikkerheden, øge behovet for at tage lærlinge, og det vil modvirke social dumping, når man som myndighed let kan kontrollere, om folk har de rette kvalifikationer i form af en certificering eller lignende. Og jeg tror sagtens, vi kan finde overgangsløsninger og meritordninger, så den ældre og erfarne arbejdskraft ikke behøver at bruge meget tid på skolebænken for at få papir på de kompetencer, som de har opnået gennem erfaring i stedet. Her efter generalforsamlingen vil transportminister Henrik Dam Kristensen holde et indlæg om regeringens politik og planer for udbygning og vedligeholdelse af den trafikale infrastruktur. Det bliver sikkert et spændende indlæg om forhold, som berører os alle, og jeg håber, at I vil driste jer til at stille ministeren et spørgsmål eller to efter hans indlæg. 7

8 I eftermiddag har vi brudt normerne en anelse. Lola Jensen vil holde et indlæg med titlen: Job, familie og børn Hvordan får vi det hele til at hænge sammen?. Lola Jensen er socialpædagog, familievejleder og forfatter og kendt fra bl.a. Go Morgen Danmark. Få kan som Lola Jensen ramme de ømme punkter og give realistiske bud på, hvordan vi kan ændre tingene til det bedre. - Det er meget bevidst, at konerne ikke er med, for jeg er bange for, at de så ville få alt for meget skyts med hjem. Jeg håber I vil tage godt imod dette lidt skæve initiativ. Peter Stenholm spurgte, om forsamlingen havde bemærkninger til beretningerne. Det var der ikke, og dirigenten erklærede beretningerne for godkendte. Ad c) Orientering fra Danske Anlægsentreprenører Dirigenten gav ordet til formanden for Danske Anlægsentreprenører: projektudviklingsdirektør Henrik Styrup, Arkil A/S, som orienterede om branchefællesskabet. Ved etableringen i juni 2009 repræsenterede Danske Anlægsentreprenører følgende 5 sektioner: Anlægsentreprenørsektionen, Brolægningssektionen, Kabel- og Ledningssektionen, Kloaksektionen og Vejbygningssektionen. Herefter kom Rørtekniksektionen til i 2011, og den 1. januar 2012 blev Interessegruppen for større Betonentreprenører optaget. Bestyrelsen for Danske Anlægsentreprenører er: formand Henrik Styrup (Anlæg). Næstformand Claus Erik Johnsen (Brolægning). Frank Thomsen (Anlæg). Gunnar Thomsen (Vejbygning). Hans Anker Nielsen (Interessegruppen for større Betonentreprenører). Hans Jørgen Jensen (Kloak). Jesper Arkil (Vejbygning). J. Berner Pedersen (Kloak). Jan Kreiberg Larsen (Rørteknik). Lars Stenholdt Lorentzen (Kabel / Ledning). Michael Thomsen (Rørteknik). Peter Hermann (Kabel / Ledning) og Theis Sterndorff (Brolægning). Hver sektion udpeger to medlemmer og hver interessegruppe udpeger et medlem. Vi lægger vægt på at skabe indflydelse gennem løbende kontakter med betydende bygherrer og politikere. Vi har løbende kontakter til Vejdirektoratet, Banedanmark, Metroselskabet, Femern A/S. Vi har også haft et par møder med DANVA. For så vidt angår Asfaltindustrien, har vi løbende kontakt på formandsniveau. Vi har ikke taget konkrete initiativer til et nærmere samarbejde, selv om vi mener, at et tæt samarbejde vil styrke anlægsbranchen. På det politiske plan har vi halvårlige møder med transportminister Henrik Dam Kristensen. Vi har også kontakt til de trafikpolitiske ordførere, bl.a. Kristian Pihl Lorentzen fra Venstre og Andreas Steenberg fra Radikale Vi har oprettet et overenskomstudvalg for anlægsbranchen. Udvalget består af Gunnar Thomsen og Claus Erik Johnsen, og der er udpeget hovedkontakter fra hver af de øvrige sektioner. Danske Anlægsentreprenører har foreslået Dansk Byggeri, at de enkelte virksomheder skal have mulighed for at vælge mellem at være medlem af en sektion eller af et branchefællesskab, dvs. uden om en sektion. Årsagen er, at Anlægsentreprenørsektionen ikke har aktiviteter. Forslaget blev drøftet på formandskonferencen, hvor der opstod misforståelser, så forslaget er sat i bero. Danske Anlægsentreprenører er med til at udvikle anlægsbranchen via forskellige aktiviteter. Sammen med FRI arrangerede vi en vellykket høring i marts 2012 i Vejle. Der var godt 100 deltagere med transportministeren og nogle af de trafikpolitiske ordførere i spidsen. Vi er ved at planlægge en ny høring onsdag den 17. april 2013, og vi ser gerne, at I deltager. 8

9 Vi deltager også i Det digitale anlæg, som vil kunne forbedre både kvaliteten og produktiviteten. Her er samarbejdspartnerne: Vejdirektoratet, Banedanmark og FRI. Vores repræsentant er Poul Erik Olsen, Barslund A/S. Vi søger også på at opnå flere studerende til vejsektoren. Det gør vi i et samarbejde med VEJ-EU, FRI, Vejdirektoratet, Asfaltindustrien, Ingeniøruddannelsernes lærere i vej- og trafikfag og De Studerendes Erhvervskontakt. Vores repræsentant er Claus Elleman, Arkil A/S. Bestyrelsen for Danske Anlægsentreprenører er tilfreds med den eksterne synlighed. Internt i de enkelte sektioner og interessegrupper har vi ikke sat os markante spor forstået på den måde, at sektionerne arbejder videre som hidtil. Branchefællesskabets bestyrelse mener, at tiden nu er inde til en debat om den fremtidige strategi. Et af fokusområderne er, hvordan vi vil kunne få sektionerne og interessegruppen samt de enkelte medlemsvirksomheder til at blive en integreret del af Danske Anlægsentreprenører. Det er noget, som jeg ser meget frem til. Tak for ordet. Peter Stenholm spurgte, om nogen havde bemærkninger til beretningerne. Det var der ikke, og dirigenten erklærede beretningen godkendt. Ad d) Bestyrelsen foreslår, at en virksomhed opnår mulighed for at blive tilknyttet Vejbygningssektionen som associeret virksomhed Peter Stenholm gav ordet til sektionens formand. Jesper Arkil sagde, at Dansk Byggeri har ændret vedtægterne, så sektionerne kan tilknyttede virksomheder som associerede virksomheder. Det vil ikke alene kunne fremme netværk og innovation men også kunne bidrage til bedre økonomi. På et møde i juni 2012 besluttede bestyrelsen at tilknytte Bravida Danmark A/S, Baneteknik, som associeret virksomhed via en midlertidig aftale, idet bestyrelsen samtidig besluttede på den næste generalforsamling at ville stille forslag om bestemmelser vedrørende associerede virksomheder. Bravida Danmark A/S blev tilknyttet gruppen for jernbaneentreprenører, og virksomheden betalte det samme kontingent som almindelige medlemsvirksomheder. Dirigenten tog derefter ordet og styrede afstemningen. Bestyrelsens forslag blev vedtaget med én stemme imod og resten for. Ad e) Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2011 til godkendelse Sektionens konsulent Finn Bo Frandsen aflagde regnskabet. I 2011 var indtægterne kr. mod kr. i Udgifterne var kr. i 2011 mod kr. i Der var så et underskud i 2011 på kr. efter et underskud på kr. året før. I 2011 var der som noget nyt tab på debitorer for kr. I 2010 havde vi jubilæumsfest, som forklarer de store udgifter. Egenkapitalen faldt fra kr. pr. 31. december 2010 til kr. pr. 31. december Ad f) Fastsættelse af indskud og kontingent for 2013 På grundlag af budgettet for 2013 foreslog Jesper Arkil på bestyrelsens vegne, at kontingentet pr. medlemsvirksomhed forblev kr. eksklusiv moms fra 2012 til 2013, og at indskuddet på nye medlemmer i 2013 forblev 500 kr. eksklusiv moms. Forsamlingen vedtog bestyrelsens forslag. Ad g) Valg af gruppeformænd og suppleanter Valgene fandt sted på gruppemøder i pausen. Derefter meddelte dirigenten, at gruppen øst for Storebælt genvalgte Gunnar Thomsen, Per Aarsleff A/S, til gruppeformand, og genvalgte Claus Elleman, Arkil A/S, til suppleant for gruppeformanden. 9

10 Gruppen for Fundering & Vandbygning valgte divisionschef Jørn Asmussen, CG Jensen A/S, til ny gruppeformand, da Palle Knudsen ikke ønskede at modtage genvalg, og gruppen genvalgte Peter Saaby Wendt, Züblin A/S, til suppleant for gruppeformanden. Palle Knudsen tog initiativ til at oprette gruppen, som blev etableret ved generalforsamlingen i 2006, og Pakke Knudsen var gruppens første formand. Ad f) Valg af to revisorer På bestyrelsens vegne foreslog formanden, at Henrik Styrup, Arkil A/S, og Kasim Rai Hwaiz, Hoffmann A/S, blev genvalgte til revisor. Forsamlingen genvalgte begge revisorer. Ad g) Eventuelt Jesper Arkil fortalte, at bestyrelsen planlægger en ekskursion til udlandet i forsommeren 2013, og formanden opfordrede medlemmerne til at finde potentielle nye medlemsvirksomheder. Jesper Arkil takkede Palle Knudsen for veludført arbejde i bestyrelsen og for den store og flotte indsats som gruppeformand for gruppen for Fundering og Vandbygning. Søren P. Simonsen, einar j. jensen a-s, bakkede op med hensyn til formandens kommentarer i berentingen om, at bygherrerne bør stille krav til arbejdskraftens kvalifikationer. Herefter erklærede dirigenten dagsordenen for udtømt. Jesper Arkil takkede Peter Stenholm for god mødeledelse og forsamlingen for god ro og orden, hvorefter formanden hævede generalforsamlingen. 10

Ad a) Valg af dirigent Vejbygningssektionens formand, adm. direktør Jesper Arkil, Arkil A/S, bød velkommen og glædede sig over det store fremmemøde.

Ad a) Valg af dirigent Vejbygningssektionens formand, adm. direktør Jesper Arkil, Arkil A/S, bød velkommen og glædede sig over det store fremmemøde. Referat fra Vejbygningssektionens ordinære generalforsamling fredag den 19. november 2010 på Entreprenørskolen Der var 41 deltagere fra 18 medlemsvirksomheder samt advokat Mogens Hansen og sektionens konsulent

Læs mere

Knud Erik Kastrup foreslog på bestyrelsens vegne, at direktør Mogens Hansen, Dansk Byggeri, blev valgt til dirigent. Mogens Hansen blev valgt.

Knud Erik Kastrup foreslog på bestyrelsens vegne, at direktør Mogens Hansen, Dansk Byggeri, blev valgt til dirigent. Mogens Hansen blev valgt. Referat fra Vejbygningssektionens ordinære generalforsamling fredag den 14. november 2008 kl. 9:00 på Entreprenørskolen Der var 58 deltagere fra 24 medlemsvirksomheder samt direktør Mogens Hansen og sektionens

Læs mere

Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.

Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig. Referat fra Vejbygningssektionens ordinære generalforsamling fredag den 16. november 2007 kl. 9:00 på Entreprenørskolen Der var 60 deltagere fra 25 medlemsvirksomheder samt direktør Mogens Hansen og sektionens

Læs mere

Formandens beretning ved Murersektionens generalforsamling Fredag den 21. marts 2014 på Munkebjerg Hotel, Vejle

Formandens beretning ved Murersektionens generalforsamling Fredag den 21. marts 2014 på Munkebjerg Hotel, Vejle Formandens beretning ved Murersektionens generalforsamling Fredag den 21. marts 2014 på Munkebjerg Hotel, Vejle 1 Indholdsfortegnelse: Indledning v/formanden side 3 Den økonomiske situation side 3 Kreditsituationen

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Kloaksektionen. tirsdag den 18. marts 2014. på Byggecentrum Middelfart

Referat fra generalforsamling i Kloaksektionen. tirsdag den 18. marts 2014. på Byggecentrum Middelfart Referat fra generalforsamling i Kloaksektionen tirsdag den 18. marts 2014 på Byggecentrum Middelfart Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning ved formand Jørn Berner Pedersen 3. Indkomne

Læs mere

Referat af Repræsentantskabsmøde 2014 Danske Sømands- og Udlandskirker

Referat af Repræsentantskabsmøde 2014 Danske Sømands- og Udlandskirker Referat af Repræsentantskabsmøde 2014 Danske Sømands- og Udlandskirker Repræsentantskabsmødet holdes jf. indkaldelse af 27. maj 2014 onsdag, den 20. august 2014 kl. 13.00-17.00 på Hotel Nyborg Strand,

Læs mere

Dagsorden til Dansk Træs generalforsamling den 25. april 2014.

Dagsorden til Dansk Træs generalforsamling den 25. april 2014. Dato: 12. maj 2014 Dansk Træ Dansk Træs ordinære generalforsamling fredag den 25. april 2014 på Copenhagen Admiral Hotel, Toldbodgade 24-28 1253 København Dagsorden til Dansk Træs generalforsamling den

Læs mere

Stenhuggerlaugets generalforsamling 2. juni 2012, Sct. Jørgens Gaard, Kolding. Referat

Stenhuggerlaugets generalforsamling 2. juni 2012, Sct. Jørgens Gaard, Kolding. Referat Stenhuggerlaugets generalforsamling 2. juni 2012, Sct. Jørgens Gaard, Kolding Referat Dagsordenen for generalforsamlingen jvf. Stenhuggerlaugets vedtægter: 1. Valg af dirigent. 2. Oldermandens beretning.

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

Sikkerhed på vejene FORMANDSBLADET. Daluiso går nye veje for sikkerheden. Skiltning følger Vejdirektoratet TEMA:

Sikkerhed på vejene FORMANDSBLADET. Daluiso går nye veje for sikkerheden. Skiltning følger Vejdirektoratet TEMA: FORMANDSBLADET 2 Fagblad for Dansk Formandsforening 107. årgang nr. 2 maj 2014 Daluiso går nye veje for sikkerheden Skiltning følger Vejdirektoratet Læs også: DFF havde stand på forårets Trafiksikkerhedsmesse

Læs mere

Fokus på årsdag 2014. 12. årgang nr. 2, juni 2014. magasin for byggeri, anlæg og industri. Vi går ikke ind for kædeansvar

Fokus på årsdag 2014. 12. årgang nr. 2, juni 2014. magasin for byggeri, anlæg og industri. Vi går ikke ind for kædeansvar 12. årgang nr. 2, juni 2014 magasin for byggeri, anlæg og industri Fokus på årsdag 2014 2 Statsminister Helle Thorning-Schmidt: Vi går ikke ind for kædeansvar 2 Formand for Venstre Lars Løkke Rasmussen:

Læs mere

Referat af Friluftsrådets generalforsamling. Onsdag den 24. april 2013 i Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge, København V

Referat af Friluftsrådets generalforsamling. Onsdag den 24. april 2013 i Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge, København V Referat af Friluftsrådets generalforsamling Onsdag den 24. april 2013 i Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge, København V Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om Friluftsrådets virksomhed i det forløbne

Læs mere

3F Generalforsamling 25. marts 2015 på UCH Holstebro. www.3f.dk/holstebro. Nr. 1 Marts 2015. Hovedbanegården København 11.

3F Generalforsamling 25. marts 2015 på UCH Holstebro. www.3f.dk/holstebro. Nr. 1 Marts 2015. Hovedbanegården København 11. Holstebro Nr. 1 Marts 2015 Hovedbanegården København 11. februar 2015 Murer Jens Peter Vestergaard og flisemurer Daniel Brodde Thomsen lægger sidste hånd på opgaven, som gav dem billetten til World Skills

Læs mere

Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 29. januar 2012 kl. 13,30.

Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 29. januar 2012 kl. 13,30. Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 29. januar 2012 kl. 13,30. Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 3) Fremlæggelse af det reviderede

Læs mere

årsdag 2015 Fokus på 13. årgang nr. 2, juni 2015 magasin for byggeri, anlæg og industri Mere enkel byggesagsbehandling i kommunerne

årsdag 2015 Fokus på 13. årgang nr. 2, juni 2015 magasin for byggeri, anlæg og industri Mere enkel byggesagsbehandling i kommunerne 13. årgang nr. 2, juni 2015 magasin for byggeri, anlæg og industri Fokus på årsdag 2015 2 Statsminister Helle Thorning-Schmidt: Mere enkel byggesagsbehandling i kommunerne 2 Formand for Venstre Lars Løkke

Læs mere

Efter generalforsamlingen vil Direktør Lars Storr-Hansen komme nærmere ind på indholdet i aftalerne.

Efter generalforsamlingen vil Direktør Lars Storr-Hansen komme nærmere ind på indholdet i aftalerne. Formandens beretning 2009 Situationen er noget anderledes end den var for bare et år siden. Hen over sommeren og især i efteråret 2008 oplevede vi de største aktie- og obligationsfald i årtier, vi oplevede

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

PLETTEN. Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19. Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5

PLETTEN. Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19. Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5 PLETTEN N Y H E D S B R E V Marts 2015 Årgang 6 Nr. 7 ØST/VEST Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19 Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5 Ta til generalforsamling og vind en ipad Mini, side

Læs mere

ET NYT NAVN FOR TILGÆNGELIGHED

ET NYT NAVN FOR TILGÆNGELIGHED 5. årgang nr 4 juni/juli 2007 ET NYT NAVN FOR TILGÆNGELIGHED Flere og flere virksomheder opdager fordelene ved at leje maskiner og udstyr til projekter i bygge- og anlægsbranchen, i industrien og den offentlige

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Kloaksektionen. onsdag den 18. marts 2015. på Frederiksdal Hotel, Lyngby

Referat fra generalforsamling i Kloaksektionen. onsdag den 18. marts 2015. på Frederiksdal Hotel, Lyngby Referat fra generalforsamling i Kloaksektionen onsdag den 18. marts 2015 på Frederiksdal Hotel, Lyngby Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning ved formand Lars E. Andersen 3. Indkomne

Læs mere

Ordinær generalforsamling R E F E R A T

Ordinær generalforsamling R E F E R A T 1/15 Ordinær generalforsamling Søndag den 2. marts 2014 kl. 14.00 Assens Skolens lokaler, Niels Kjærbyesvej 9, 5610 Assens R E F E R A T Bestyrelsen: Hans Mørkebjerg H57 (HM), Helge Jakobsen G57 (HJ),

Læs mere

Orientering Juni 2005

Orientering Juni 2005 Orientering Juni 2005 Generel information og Referat af generalforsamlingen Mandag den 25. april 2005 Denne udgave af Orientering fra Eriksminde Fællesantenneforening udsendes til alle husstande i Eriksmindekvarteret.

Læs mere

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 11.- 13. november 2011 Smålandshavet Side 1 af 77 Indhold Fredag 11. november 2011... 4 Varsling af Landsmødet... 4 Valg af referenter... 4 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING MARTS 2011 Mollerup Golf Club.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING MARTS 2011 Mollerup Golf Club. 1 ORDINÆR GENERALFORSAMLING MARTS 2011 Mollerup Golf Club. Mollerup Golf Clubs 19. ordinære generalforsamling blev afholdt d. 29. marts 2011 kl. 19.00 i auditoriet hos Pædagoguddannelsen Jysk, Skejbyvej

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004. 1 Referat af generalforsamling den 17. februar 2004 Formanden bød velkommen. Valg af dirigent: Som dirigent blev valgt Thomas, nr. 59 Valg af referent: Som referent blev valgt Sanne, nr. 77. Dirigenten

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere

Træfferen. Kommunevalg: Aarhus og Odder. Danmarks stærkeste fagforening. fagligt fælles forbund www.3f.dk/rymarken

Træfferen. Kommunevalg: Aarhus og Odder. Danmarks stærkeste fagforening. fagligt fælles forbund www.3f.dk/rymarken Træfferen eren Medlemsblad for 3F AArhus rymarken. Nr. 5 / oktober 2013 / 9. Årgang TEMA Kommunevalg: Aarhus og Odder Træfferen, 3F Aarhus Rymarken, Rymarken 4, 8210 Aarhus V Danmarks stærkeste fagforening

Læs mere

Referat - Friluftsrådets generalforsamling torsdag den 23. april 2015 kl. 13.00-17.00

Referat - Friluftsrådets generalforsamling torsdag den 23. april 2015 kl. 13.00-17.00 Referat - Friluftsrådets generalforsamling torsdag den 23. april 2015 kl. 13.00-17.00 Generalforsamlingen afholdtes på Nationalmuseet, Prinsens Palæ, Ny vestergade 10, 1471 København K. Som bilag til dette

Læs mere

Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30.

Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30. Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30. Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 3) Fremlæggelse af det reviderede

Læs mere

Fokus på. 11. årgang nr. 4, december 2013. magasin for byggeri, anlæg og industri. 2 Er der penge i affald? ressourcer

Fokus på. 11. årgang nr. 4, december 2013. magasin for byggeri, anlæg og industri. 2 Er der penge i affald? ressourcer 11. årgang nr. 4, december 2013 magasin for byggeri, anlæg og industri Fokus på 2 Er der penge i affald? ressourcer 2 Genbrugssten sparer miljøet for CO2 2 En renoveringsopgave med udfordringer 2 Regnbue

Læs mere