Der var 64 deltagere fra 24 medlemsvirksomheder samt direktør Peter Stenholm og sektionens konsulent Finn Bo Frandsen, Dansk Byggeri.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Der var 64 deltagere fra 24 medlemsvirksomheder samt direktør Peter Stenholm og sektionens konsulent Finn Bo Frandsen, Dansk Byggeri."

Transkript

1 Referat fra Vejbygningssektionens generalforsamling fredag den 16. november 2012 på Hotel Koldingfjord Der var 64 deltagere fra 24 medlemsvirksomheder samt direktør Peter Stenholm og sektionens konsulent Finn Bo Frandsen, Dansk Byggeri. Dagsorden: a) Valg af dirigent b) Formandens beretning og gruppeformændenes beretninger for det forløbne år c) Orientering fra Danske Anlægsentreprenører d) Bestyrelsen foreslår, at en virksomhed opnår mulighed for at blive tilknyttet Vejbygningssektionen som associeret virksomhed e) Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2011 til godkendelse f) Fastsættelse af indskud og kontingent for 2013 g) Valg af gruppeformænd og suppleanter h) Valg af to revisorer i) Eventuelt Ad a) Valg af dirigent Vejbygningssektionens formand, adm. direktør Jesper Arkil, Arkil A/S, bød velkommen og glædede sig over det rekordstore fremmemøde. Jesper Arkil foreslog på bestyrelsens vegne, at direktør Peter Stenholm, Dansk Byggeri, blev valgt til dirigent. Peter Stenholm blev valgt. Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig for alle punkter, da der var repræsentanter fra 24 medlemsvirksomheder og fuldmagter fra 31 andre medlemsvirksomheder, dvs. i alt 55. Det var fem flere, end der kræves ved ændringer af sektionens vedtægter, idet mindst 2/3 af de 74 medlemsvirksomheder skal være repræsenteret på generalforsamlingen. Ad b) Formandens beretning og gruppeformændenes beretninger for det forløbne år Dirigenten gav ordet til sektionens formand Jesper Arkil, som aflagde følgende beretning: Først og fremmest vil jeg gerne byde velkommen til Hotel Koldingfjord. Siden entreprenørskolens lukning har vi været på Hindsgavl Slot og nu altså her. I den brydningstid, som samfundet, branchen og vores virksomheder gennemgår i disse år, kunne man godt frygte, at en forening som Vejbygningssektionen ville miste opbakning hos medlemmerne og opleve en falmende interesse. Det har ikke været tilfældet, tværtimod. Der er tilmeldt et rekordstort antal deltagere både til aftenen i går, til generalforsamlingen i dag og til festmiddagen i aften. Vi er i år lidt færre virksomheder repræsenteret end sidste år, og det skal vi være opmærksomme på, men interessen fra hver enkelt af jer vidner om, at Vejbygningssektionen lever i bedste velgående og kan og skal gøre sig gældende på dagsordenen i Dansk Byggeri. Siden generalforsamlingen den 18. november sidste år har vi traditionen tro haft følgende aktiviteter: En ekskursion for hele sektionen, et møde i hver af de to regionale grupper samt to møder i hver af de to faglige grupper. Og så har bestyrelsen holdt to møder, og herudover er der et møde aftenen før generalforsamlingen i dag. Det er lidt færre møder end sidste år, hvor vi som bekendt besluttede flere ændringer i sektionen, end det er tilfældet i år. Sektionenens altid traditionsrige ekskursion fandt sted fredag den 11. maj i København. Og sektionens altid velvillige og arbejdsomme sektionskonsulent, Finn Bo, fik godt nok sved på panden.

2 Han ringede til mig nogle uger før med en stemme, der lå en oktav højere end normalt og meddelte, at vi var alt for mange! Dette drøftede vi. Vi mødtes ved det nye Bella Sky Comwell Hotel i Ørestaden. Vi var 66 deltagere, så vi kørte med dobbeltdækkerbus til Nørrebroparken, hvor der var ved at blive anlagt en skakt til boremaskinerne på Metro Cityringen. Vi blev vist rundt på pladsen af en dansk ingeniør, som arbejder for CMT, der er et italiensk foretagende. Vi spadserede videre til Cafe Castro ved Nørrebrogade, hvor vi fik kaffe. Derefter gik vi over Den Røde Plads på Superkilen til Mimersgade, som er anlagt af Per Aarsleff. Vi fortsatte med bus til restaurant Søpromenaden ved Sortedam Dossering, hvor vi fik en veludstyret frokost. Efter frokosten kørte vi med bussen til anlægsarbejdet med Nordhavnsvej, hvor vi i skurbyen hørte om det meget spændende vej- og tunnelprojekt Nordhavnsvej. Projektchef Jesper Boilesen og Carsten Lehmann, Nordhavnsvej Konsortiet I/S (E. Pihl & Søn A.S. og Züblin A/S), fortalte om det store projekt, som omfatter en firesporet vej i en 620 meter tunnel under to jernbaner og tæt på boliger. Vi blev også vist rundt langs den lange byggeplads. Vi fortsatte med S-toget fra Svanemøllen Station til Nørreport Station og gik til Dansk Byggeri, hvor vi fik en forfriskning i kantinen med udsigt over byggepladsen Ny Nørreport og over København. Projektchef Henrik Bendsen, Pihl-Aarsleff Nørreport Konsortiet, holdt indlæg om Ny Nørreportprojektet, herunder samarbejdet og logistikken. Derefter gik vi en rundtur på pladsen. Derefter spadserede vi til restaurant Skipperkroen i Nyhavn, hvor vi fik en dejlig middag i lokalerne på 1. sal. Her sluttede ekskursionen, så deltagere, som boede på Hotel Bella Sky, fandt selv hjem. Der er i årets løb også som det plejer sket ændringer i medlemsforholdene, både som følge af sammenlægninger, opkøb, konkurser, udmeldelser og indmeldelser. Jeg vil af hensyn til taletiden i almindelighed og forsamlingens tålmodighed i særdeleshed ikke gennemgå disse enkeltvis, og blot i stedet konstatere, at hvor vi sidste år var 79 medlemmer i sektionen, er vi nu 74. På et møde i juni i år besluttede bestyrelsen at tilknytte Bravida Danmark A/S, Baneteknik, som associeret virksomhed, idet vi også besluttede, at vi på generalforsamlingen i november ville stille forslag om bestemmelser vedrørende associerede virksomheder. Det vil sige, vi har en midlertidig aftale med Bravida Danmark A/S frem til generalforsamlingen. Hvis forsamlingen vedtager de supplerende bestemmelser, så sektionen også kan repræsentere associerede virksomheder, vil vi foruden de ordinære medlemmer have én associeret virksomhed, som er tilknyttet interessegruppen for jernbaneentreprenører. Denne beslutning er en vedtægtsændring og kræver 2/3 flertal, så Finn og den øvrige bestyrelse har haft særdeles travlt med at indhente fuldmagter, så vi i dag er beslutningsdygtige. Herefter aflagde gruppeformændene beretninger. Lars Eriksen, Arkil A/S, fortalte, at medlemmerne af Vejbygningssektionens gruppe vest for Storebælt holdt møde onsdag den 26. september i Silkeborg, hvor deltagerne fik et indblik i den fremtidige motorvej gennem byen. Der er tale om motorvejen Funder Låsby, som med en bevilling på 5,6 mia. kr. er Vejdirektoratets hidtil største projekt. 2

3 Arrangementet blev indledt på byggepladsen ved Askhøjvej i Linå, hvor Arkil A/S bygger en bro. Projektchef Kasper Knudsen fortalte om projektet, hvorefter der var besigtigelse af brobyggeriet. Deltagerne fortsatte til Vejdirektoratets tilsynskontor på Bavnehøjvej 2 i Silkeborg. Projektleder Carsten Sandgaard Christensen, Vejdirektoratet, holdt et spændende indlæg og viste bl.a. en animation om, hvordan det vil blive oplevet at køre ad motorvejen ind til Silkeborg og gennem byen. Et par af de tværgående broer vil figurere som byporte, og der bliver også en faunapassage. Derefter var der besøg på byggepladsen Spuns Nord, hvor Per Aarsleff A/S var i gang med at installere permanent spuns og udføre afvandings- og vejarbejder. Entreprenøren var også ved at etablere underbygning til en ny bro. Der var også besøg ved Kejlstrupvej-projektet, som omfatter tre nye broer og afvandingsarbejder. Projektleder Mogens Steen Pedersen fortalte om projekterne og viste rundt på byggepladserne. Eftermiddagen sluttede på Hotel Scandic i Silkeborg, hvor lærer og konsulent Jochi Bahat, Mercantec, holdt et glimrende indlæg om Maskinføreruddannelsen. Derefter fik vi en dejlig middag. Der var 23 deltagere fra medlemsvirksomhederne samt Jochi Bahat og sektionens konsulent. Peter Stenholm gav ordet videre til Gunnar Thomsen, Per Aarsleff A/S, som aflagde beretning for gruppen øst for Storebælt. Medlemmerne af Vejbygningssektionens gruppe øst for Storebælt holdt møde tirsdag den 25. september i København. Vi besøgte først udvidelsen af Nordhavnen. By & Havn I/S er bygherre. Der skal anlægges en ny terminal til krydstogtskibe, og havnen skal med tiden udvides med 100 ha ved at opfylde søterritoriet. Det samlede opfyldningsvolumen med ren og forurenet jord i depoter er ca. 10 millioner kubikmetre. Opfyldningen vil blive udført med overskudsjord efter afleveringen. Projektet omfatter: cellefangedæmning, indfatningsdæmning, indfatningsvægge mellem depoter og renjordsopfyldninger, uddybning for flytning af sejlrende, bundudskiftning, opfyldning med stabiliserende sandtæpper, afvandings- og belægningsarbejder, installationer og terminalbygninger. Vi mødtes hos Joint Venture ZMM Nordhavnen ved den nye Oceanvej. Project Manager Peter Saaby Wendt fortalte om det store projekt og viste os rundt. Der er tre entrepriser: E1 krydstogtterminalen og E 2 depotområderne og cellefangedæmningen bliver udført af JV-ZMM, mens E 3 indfatningsdæmningen bliver udført af Per Aarselff A/S. Derefter aflagde vi en kort visit på Marmormolen, hvor der var livlig aktivitet med nedrivning og byggemodning. Vi parkerede ved Nordhavn Station og kørte med S-toget til Nørreport og videre med metroen til Kongens Nytorv. Derfra spadserede vi til Christiansborg Slot. Vi så Dronningens Gobeliner. Jan Grubb Laursen var vores guide. De 17 gobeliner har motiver fra Danmarks historie, og de er tegnet af Bjørn Nørgaard. De er vævet i Paris og er en gave fra danske virksomheder, fonde og organisationer i anledning af dronningens 50 års fødselsdag i Efter det kulturelle indslag spadserede vi til Sankt Gertruds Kloster på Hauser Plads. Her var vi på spænde rundvisning, inden vi fik en dejlig middag i vores eget lokale. Vi var 34 deltagere fra medlemsvirksomhederne og sektionens konsulent. Dirigenten gav ordet videre til gruppeformand Palle Knudsen, Arkil Fundering A/S, som aflagde beretning for gruppen for Fundering og Vandbygning. 3

4 Medlemmerne af sektionens gruppe for Fundering og Vandbygning har holdt to møder. Det første var torsdag den 7. juni i København. Vi arrangerede mødet i samarbejde med Dansk Stålinstitut, så vores program lappede over med og var i forlængelse af Dansk Spuns- og Rammedag Vi besøgte anlægsarbejderne med udvidelsen af Nordhavnen, som bliver udført af Joint Venture ZMM Nordhavnen. Arrangementet blev indledt i Docken på Færgehavnsvej, hvor project manager Peter Wendt fortalte om entrepriserne E1 og E2. Derefter sejlede vi nord om Nordhavnen, så vi kunne besigtige det omfattende vandbygningsarbejde. Der er en meter lang krydstogtterminal og i forlængelse heraf en 695 meter lang cellefangedæmning. Vi fortsatte til Dansk Byggeri, hvor Henrik Fausing, der er chef for juridisk afdeling, holdt indlæg med titlen: Hvad skal / kan entreprenørerne acceptere i en udbudsfase? Det er set i forhold til kvaliteten af udbudsmaterialerne generelt. Derefter fik vi en dejlig middag på restauranten Hos Slagteren på Kultorvet. Vi var 28 deltagere plus sektionens konsulent. Gruppens andet møde var tirsdag den 30. oktober. Vi besøgte også denne gang udvidelsen af Københavns Nordhavn. Project manager Peter Saaby Wendt, JV ZMM Nordhavnen, fortalte om projektet og om det hidtidige forløb. Der er sket meget, siden vi var på besigtigelse i juni. Derefter gik vi til en udsigtsplatform hos Per Aarsleff A/S, som har entreprise E3, der omfatter anlæg af en indfatningsdæmning. Rene Kold Søndergaard og Niels Peter Offer fortalte om projektet. Vi fortsatte til Dansk Byggeri i Nørre Voldgade, hvor Rune Therkildsen og Gitte Hoberg fra Willis I/S redegjorde for de særlige forsikringsforhold, som funderings- og vandbygningsentreprenørerne skal være opmærksomme på, herunder skader på 3. mands ejendom, all risk forsikringer, de sædvanlige ansvars- og arbejdsskadeforsikringer samt søforsikringer for flydende materiel. Vi sluttede med middag i herreværelset hos Brdr. Price i Rosenborggade. Vi var 24 deltagere fra medlemsvirksomhederne samt de to gæster fra Willis og sektionens konsulent. Herefter gav Peter Stenholm ordet til Per Bredesgaard, som aflagde beretning for gruppen for jernbaneentreprenører. Gruppen har holdt to møder. Det første var tirsdag den 24. januar i Dansk Byggeri i København, hvor der blev gjort status for det hidtidige forløb. Jernbaneentreprenørerne havde den 7. juni 2011 organiseret sig som en interessegruppe i Dansk Byggeris Vejbygningssektion. Gruppen blev derefter formeldt oprettet som en faglig arbejdsgruppe på sektionens generalforsamling den 18. november 2011 på Hindsgavl Slot. Medlemmerne, der udfører anlægsarbejder som spor, kørestrøm og sikring, føler, at der er behov for en professionel og konstruktiv dialog med Banedanmark om udbudsformer, betingelser og generelle brancheforhold, så projekterne kan blive gennemført så effektivt som muligt. Den 17. november tilbage i 2011 havde Per Bredesgaard, Finn Bo Frandsen og Niels Nielsen et møde med Jørgen Thomsen, som var chef for Anlæg og Fornyelse i Banedanmark. På mødet var det blevet aftalt, at vi ville lave forslag til kommissorium for det fremtidige samarbejde, som vil blive på tre niveauer: 1) Formand for Danske Anlægsentreprenører og Banedanmarks administrerende direktør. 2) Gruppen for jernbaneentreprenører og Anlæg & Fornyelse. Og 3) Ad hoc arbejdsgrupper, hvor den første er entreprisernes gennemførelse. 4

5 Forslagene blev den 9. december 2011 sendt til Jørgen Thomsen, der den 24. januar i år havde bekræftet overfor sektionens konsulent, at vi skulle holde kvartalsvise møder. På mødet i januar blev der valgt medlemmer med speciale i spor, jord og broer til arbejdsgruppen om Entreprisernes gennemførelse og forhold vedrørende betaling. Derefter redegjorde afdelingschef Henrik Fausing, juridisk afdeling i Dansk Byggeri, for kriterierne for udvælgelse og tildeling i henhold til de gældende EU-regler. Det andet møde var tirsdag den 23. oktober 2012 i Dansk Byggeri i København. Baggrunden for mødet var, at vi langt om længe havde opnået en aftale med Niels Henrik Andersen, som er chef for Fornyelse Øst i Banedanmark, om et arbejdsgruppemøde tirsdag den 13. november. Fra interessegruppen har arbejdsgruppen om Entreprisernes gennemførelse og forhold vedrørende betaling følgende tre medlemmer: Árni Grétarsson, Arkil A/S Rail; Claus Hjerrild, NCC Construction Danmark A/S, Infrastruktur Bane og Vej og Nikolaj Lundberg, Aarsleff Rail A/S. Árni Grétarsson er tovholder for gruppen, og Finn Bo Frandsen varetager sekretariatsfunktionen. Deltagerne var enige om, at der foruden problemer med entreprisernes gennemførelse og forhold om betalingerne er en række andre problemstillinger i forhold til Banedanmark, som det vil være værd at behandle i arbejdsgrupper. Entreprenørerne ønsker mere gennemskuelighed i tilbudsfasen og især mere åbenhed om, hvordan bygherren tildeler kontrakterne til de bydende, og så er der også ønsker om langt bedre kvalitet af beskrivelserne af de enkelte projekter. På mødet valgte gruppen ny suppleant. Adm. direktør Thomas Mollerup, Aarsleff Rail A/S, blev valgt uden modkandidater. Posten var vakant, da Henrik Bachmann var fratrådt. Vi drøftede også uddannelsen til banetekniker. Uddannelsen er blevet til i et samarbejde mellem Banedanmark, CPH WEST i Ishøj og Lokalbanen samt Aarsleff Rail A/S. Det første hold begynder i november i år, og der er tilmeldt 4 elever fra Aarsleff Rail A/S, 12 fra Banedanmark og 16 fra Lokalbanen. Der er stor interesse for uddannelsen. Det blev besluttet at holde det næste og dermed tredje møde i interessegruppen onsdag den 5. december 2012 kl i Dansk Byggeri. På mødet vil arbejdsgruppen give en tilbagemelding fra mødet den 13. november i Banedanmark. Peter Stenholm gav ordet tilbage til Lars Eriksen, der er sektionens mand i uddannelsesudvalgene. Lars Eriksen sagde: Jeg kommer i dag for at overbevise jer om, at I skal tage flere lærlinge, så I er sikre på, at I kan fremtidssikre jeres firmaer med god og velkvalificeret arbejdskraft fremover. Til de nye deltagere vil jeg lige fortælle, at jeg repræsenterer Vejbygningssektionen i udvalgene for struktøruddannelsen. Jeg er i Struktøruddannelsens Uddannelsesudvalg i Dansk Byggeri, hvor de sektioner, der har struktører, er med. Jeg er også i Det Faglige Fællesudvalg for Struktøruddannelsen sammen med 3F og KL, hvor vi formidler uddannelsen til Ministeriet for børn og undervisning. Struktøruddannelsen er i fremdrift, selv om antallet af praktikpladser i byggebranchen er gået tilbage med 7,5 %. Der er i 2012 indtil nu 454 anlægsstruktører og 179 bygningsstruktører i gang. Dette er en stigning på henholdsvis 18 % på anlæg og 7 % på bygning, men der er stadig meget at tage fat på, da vi er langt bag efter murerne og tømrerne og de andre faglige fag, som regner i tusindtal. De har jo også nogle flere år på bagen. Jesus var jo som bekendt tømrer. Vi kan stadig stort set undgå skolepraktik. Det er vigtigt, at struktørerne får den rigtige uddannelse ude på byggepladsen. Tømrere/murere har mange elever, som må ty til skolepraktik. Lad os holde ved, så vi kan forsætte kurven i den rigtige retning. 5

6 Som det ser ud nu i den nye finanslov, er det hidtidige tilskud til lærlinge på kr. på vej ud. Næste år bliver tilskuddet reduceret til kr., så det er nu venner, at I skal slå til inden nytår. Husk at sige det til dem derhjemme. Så I er dækket ind til midt i uddannelsen kvit og frit, og så må de kunne tjene sin løn. Nu kan politikerne sagtens være flinke og give os tilskud, men hvem betaler? Det gør vi selv. For det er de AER-midler, som I selv indbetaler via lønkronerne. Det vil sige, at de firmaer, der tager lærlinge ind, får de andre firmaer, som ikke tager lærlinge ind, til at betale for, at firmaerne bliver fremtidssikret med gode og kompetente medarbejdere. Det nye elektroniske uddannelseskort med oplysninger om svendebrev og gennemførte AMUkurser vil blive lanceret den 14. januar Kortet er dynamisk, da uddannelsesoplysningerne bliver opdateret løbende. Kortet indeholder desuden en MiFARE-chip, som er uafhængig af uddannelsesoplysningerne. MiFARE-chippen er indstøbt som ekstra service til virksomhederne. Den enkelte virksomhed skal selv kode kortets MiFARE-unikke-kode ind i de eksisterende systemer. Via MiFARE-chippen kan kortet f.eks. anvendes til adgangskontrol på byggepladser. Alle medarbejdere på overenskomster mellem Dansk Byggeri og 3F og alle medlemmer af 3F s byggegruppe vil blive tilbudt kortet gratis frem til den 1. maj Alle medlemsvirksomheder i Dansk Byggeri vil herudover blive tilbudt ét kort gratis (f.eks. til ejeren eller en byggeleder) i den samme periode. Kortet vil derefter koste 85 kr. pr. stk. Politisk set ser det ud til, at det fremover vil blive de firmaer, der tager lærlinge ind, der også er dem, der får jobbene. Der er mange kommuner, der allerede har indført sociale klausuler, og regeringen har nedsat et udvalg, som skal arbejde på sagen. Det vil med andre ord sige, at de firmaer, der har en aktiv uddannelsespolitik, vil få opgaverne fremover. Vi har nu fået indført en ny maskinføreruddannelse, der er startet op med det første hold på 16 forventningsfulde elever i Ulfborg. Og vi er godt på vej med det næste hold. Formålet er at få unge mennesker til at køre maskiner i anlægsbranchen. Mange af de maskinførere, som vi har i dag, nærmer sig pensionen, og de er begyndt i landbruget som helt unge, og de har derved fået det ind ved modermælken. Det sker ikke længere med de få, store landbrug vi har i dag. Vi har derfor behov for at tiltrække nogle nye medarbejdere til at køre entreprenørmaskinerne. Uddannelsen er en to årig kontraktuddannelse på lige fod med asfaltuddannelsen. Eleverne er ude i firmaerne i sommersæsonen og på skole i Ulfborg om vinteren. På skolen vil eleverne lære de teoretiske ting. Det første år drejer det sig om maskinvedligeholdelse, tegningsforståelse, betjening af diverse minimaskiner, forebyggelse af graveskader, vejen som arbejdsplads og økonomikørsel. Det andet år drejer det sig om de større maskiner, dvs. gravemaskiner, dozer, dumper, gede samt brug af ekstra udstyr som 2D, 3D og udgravning til større kloakanlæg. Med andre ord vil vi gerne sælge uddannelsen på holdningsændringer, så vi fremover får maskinførere, der er veluddannede og tænker på kvaliteten, økonomien og ikke mindst tænker sikkerheden ind i det daglige arbejde. Så vi står stærkt over for den tiltagende konkurrence fra den store verden omkring os. Til sidst vil jeg gerne inviterer jer til DM i dagene den januar 2013 i Aarhus. Der bliver 35 fag repræsenteret, og de er lige fra murere til konditorer. Sidste år var der besøgende. Som I kan høre, så er der alt mulig grund til at tage lærlinge ind. Rigtig god fornøjelse med det. Herefter gav dirigenten ordet tilbage til formanden. 6

7 Jesper Arkil fortsatte beretningen med følgende: Et af emnerne på bestyrelsesmødet i går var, hvordan sektionen kan støtte op om det vigtige arbejde, som bliver udført af Danske Anlægsentreprenører. Det er et ønske fra Danske Anlægsentreprenører, at sektionerne støtter op om arrangementer i regi af branchefællesskabet, og det har Vejbygningssektionens fulde opbakning. Virksomhederne i sektionerne under Danske Anlægsentreprenører kan glæde sig over, at der trods krise og problemer i store dele af byggebranchen nu for tiden og i den nærmeste fremtid vil være en ret stor aktivitet på anlægsområdet i form af investeringer fra de store statslige bygherrer Vejdirektoratet og Banedanmark såvel som hos forsyningsselskaberne og til dels også i de større byer. Behovet for gode vej- og jernbaneforbindelser og ordentlige ledningsnet på spildevands- og forsyningsområderne er stadig meget stort og repræsenterer en fornuftig investering i samfundets fremtid. Men og det er et stort MEN. Mange mindre og mellemstore kommuner får stort set ingen midler til at udbygge deres egen infrastruktur, og anlægsaktiviteten dér er meget lav. Og det nyligt indgåede finanslovsforlig viser, at der vil komme en brat opbremsning af statslige investeringer, når de nuværende projekter kommer til en afslutning. Det er måske først engang efter 2014, ja, men anlægsinvesteringer tager lang tid. I januar 2009 indgik den daværende regering det transportforlig, der førte til infrastrukturfonden med henblik på at løfte de statslige investeringer i kriseårene 2009 og Men det er altså først nu, i sidste halvdel af 2011 og i 2012, at effekten kommer. Den form for stop-and-go politik er uproduktiv og skaber stor usikkerhed for virksomhederne og for de medarbejdere, de beskæftiger. Riget fattes penge, og så er det naturligvis svært at investere i dyr infrastruktur. Men at forbedre den statslige infrastruktur uden at give kommunerne tilsvarende muligheder er lidt som at pøse vand af en båd, der er sprunget læk, uden at tætne lækken. Bilkøerne flyttes bare fra statsvejene til kommunevejene, og dermed får samfundet ikke den ønskede effekt af sin investering. Og så er der et andet emne, som jeg gerne vil komme med en lille spids bemærkning om: Der bruges meget energi på, at der ved offentlige byggerier skal stilles krav om, at der oprettes praktikpladser, så arbejdskraften uddannes og opkvalificeres. Det er bestemt et ædelt mål, og det vil være med til at entreprenørerne, også de udefra kommende, tvinges til at tænke i disse baner frem for kun på lønomkostninger. Men det er altså at fokusere på midlet og glemme målet! Hvis der nu i stedet var et krav om, at dele af arbejdet skal udføres af en uddannet arbejdskraft, så vil der ikke være behov for at stille krav om praktikpladser. De ville komme helt af sig selv. Det vil også give de unge mennesker langt mere interesse for vores branche, da de vil få praktikpladsen, fordi der er behov for, at de tager uddannelsen og gør den færdig. Hvorfor uddanne sig til noget i anlægsbranchen, hvis der ikke er et behov for uddannelsen i sidste ende? Oplagte uddannelser er struktøruddannelsen på formands/arbejdslederniveau og maskinføreruddannelsen på maskiner, f.eks. over 8 ton. Det vil forbedre arbejdssikkerheden, øge behovet for at tage lærlinge, og det vil modvirke social dumping, når man som myndighed let kan kontrollere, om folk har de rette kvalifikationer i form af en certificering eller lignende. Og jeg tror sagtens, vi kan finde overgangsløsninger og meritordninger, så den ældre og erfarne arbejdskraft ikke behøver at bruge meget tid på skolebænken for at få papir på de kompetencer, som de har opnået gennem erfaring i stedet. Her efter generalforsamlingen vil transportminister Henrik Dam Kristensen holde et indlæg om regeringens politik og planer for udbygning og vedligeholdelse af den trafikale infrastruktur. Det bliver sikkert et spændende indlæg om forhold, som berører os alle, og jeg håber, at I vil driste jer til at stille ministeren et spørgsmål eller to efter hans indlæg. 7

8 I eftermiddag har vi brudt normerne en anelse. Lola Jensen vil holde et indlæg med titlen: Job, familie og børn Hvordan får vi det hele til at hænge sammen?. Lola Jensen er socialpædagog, familievejleder og forfatter og kendt fra bl.a. Go Morgen Danmark. Få kan som Lola Jensen ramme de ømme punkter og give realistiske bud på, hvordan vi kan ændre tingene til det bedre. - Det er meget bevidst, at konerne ikke er med, for jeg er bange for, at de så ville få alt for meget skyts med hjem. Jeg håber I vil tage godt imod dette lidt skæve initiativ. Peter Stenholm spurgte, om forsamlingen havde bemærkninger til beretningerne. Det var der ikke, og dirigenten erklærede beretningerne for godkendte. Ad c) Orientering fra Danske Anlægsentreprenører Dirigenten gav ordet til formanden for Danske Anlægsentreprenører: projektudviklingsdirektør Henrik Styrup, Arkil A/S, som orienterede om branchefællesskabet. Ved etableringen i juni 2009 repræsenterede Danske Anlægsentreprenører følgende 5 sektioner: Anlægsentreprenørsektionen, Brolægningssektionen, Kabel- og Ledningssektionen, Kloaksektionen og Vejbygningssektionen. Herefter kom Rørtekniksektionen til i 2011, og den 1. januar 2012 blev Interessegruppen for større Betonentreprenører optaget. Bestyrelsen for Danske Anlægsentreprenører er: formand Henrik Styrup (Anlæg). Næstformand Claus Erik Johnsen (Brolægning). Frank Thomsen (Anlæg). Gunnar Thomsen (Vejbygning). Hans Anker Nielsen (Interessegruppen for større Betonentreprenører). Hans Jørgen Jensen (Kloak). Jesper Arkil (Vejbygning). J. Berner Pedersen (Kloak). Jan Kreiberg Larsen (Rørteknik). Lars Stenholdt Lorentzen (Kabel / Ledning). Michael Thomsen (Rørteknik). Peter Hermann (Kabel / Ledning) og Theis Sterndorff (Brolægning). Hver sektion udpeger to medlemmer og hver interessegruppe udpeger et medlem. Vi lægger vægt på at skabe indflydelse gennem løbende kontakter med betydende bygherrer og politikere. Vi har løbende kontakter til Vejdirektoratet, Banedanmark, Metroselskabet, Femern A/S. Vi har også haft et par møder med DANVA. For så vidt angår Asfaltindustrien, har vi løbende kontakt på formandsniveau. Vi har ikke taget konkrete initiativer til et nærmere samarbejde, selv om vi mener, at et tæt samarbejde vil styrke anlægsbranchen. På det politiske plan har vi halvårlige møder med transportminister Henrik Dam Kristensen. Vi har også kontakt til de trafikpolitiske ordførere, bl.a. Kristian Pihl Lorentzen fra Venstre og Andreas Steenberg fra Radikale Vi har oprettet et overenskomstudvalg for anlægsbranchen. Udvalget består af Gunnar Thomsen og Claus Erik Johnsen, og der er udpeget hovedkontakter fra hver af de øvrige sektioner. Danske Anlægsentreprenører har foreslået Dansk Byggeri, at de enkelte virksomheder skal have mulighed for at vælge mellem at være medlem af en sektion eller af et branchefællesskab, dvs. uden om en sektion. Årsagen er, at Anlægsentreprenørsektionen ikke har aktiviteter. Forslaget blev drøftet på formandskonferencen, hvor der opstod misforståelser, så forslaget er sat i bero. Danske Anlægsentreprenører er med til at udvikle anlægsbranchen via forskellige aktiviteter. Sammen med FRI arrangerede vi en vellykket høring i marts 2012 i Vejle. Der var godt 100 deltagere med transportministeren og nogle af de trafikpolitiske ordførere i spidsen. Vi er ved at planlægge en ny høring onsdag den 17. april 2013, og vi ser gerne, at I deltager. 8

9 Vi deltager også i Det digitale anlæg, som vil kunne forbedre både kvaliteten og produktiviteten. Her er samarbejdspartnerne: Vejdirektoratet, Banedanmark og FRI. Vores repræsentant er Poul Erik Olsen, Barslund A/S. Vi søger også på at opnå flere studerende til vejsektoren. Det gør vi i et samarbejde med VEJ-EU, FRI, Vejdirektoratet, Asfaltindustrien, Ingeniøruddannelsernes lærere i vej- og trafikfag og De Studerendes Erhvervskontakt. Vores repræsentant er Claus Elleman, Arkil A/S. Bestyrelsen for Danske Anlægsentreprenører er tilfreds med den eksterne synlighed. Internt i de enkelte sektioner og interessegrupper har vi ikke sat os markante spor forstået på den måde, at sektionerne arbejder videre som hidtil. Branchefællesskabets bestyrelse mener, at tiden nu er inde til en debat om den fremtidige strategi. Et af fokusområderne er, hvordan vi vil kunne få sektionerne og interessegruppen samt de enkelte medlemsvirksomheder til at blive en integreret del af Danske Anlægsentreprenører. Det er noget, som jeg ser meget frem til. Tak for ordet. Peter Stenholm spurgte, om nogen havde bemærkninger til beretningerne. Det var der ikke, og dirigenten erklærede beretningen godkendt. Ad d) Bestyrelsen foreslår, at en virksomhed opnår mulighed for at blive tilknyttet Vejbygningssektionen som associeret virksomhed Peter Stenholm gav ordet til sektionens formand. Jesper Arkil sagde, at Dansk Byggeri har ændret vedtægterne, så sektionerne kan tilknyttede virksomheder som associerede virksomheder. Det vil ikke alene kunne fremme netværk og innovation men også kunne bidrage til bedre økonomi. På et møde i juni 2012 besluttede bestyrelsen at tilknytte Bravida Danmark A/S, Baneteknik, som associeret virksomhed via en midlertidig aftale, idet bestyrelsen samtidig besluttede på den næste generalforsamling at ville stille forslag om bestemmelser vedrørende associerede virksomheder. Bravida Danmark A/S blev tilknyttet gruppen for jernbaneentreprenører, og virksomheden betalte det samme kontingent som almindelige medlemsvirksomheder. Dirigenten tog derefter ordet og styrede afstemningen. Bestyrelsens forslag blev vedtaget med én stemme imod og resten for. Ad e) Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2011 til godkendelse Sektionens konsulent Finn Bo Frandsen aflagde regnskabet. I 2011 var indtægterne kr. mod kr. i Udgifterne var kr. i 2011 mod kr. i Der var så et underskud i 2011 på kr. efter et underskud på kr. året før. I 2011 var der som noget nyt tab på debitorer for kr. I 2010 havde vi jubilæumsfest, som forklarer de store udgifter. Egenkapitalen faldt fra kr. pr. 31. december 2010 til kr. pr. 31. december Ad f) Fastsættelse af indskud og kontingent for 2013 På grundlag af budgettet for 2013 foreslog Jesper Arkil på bestyrelsens vegne, at kontingentet pr. medlemsvirksomhed forblev kr. eksklusiv moms fra 2012 til 2013, og at indskuddet på nye medlemmer i 2013 forblev 500 kr. eksklusiv moms. Forsamlingen vedtog bestyrelsens forslag. Ad g) Valg af gruppeformænd og suppleanter Valgene fandt sted på gruppemøder i pausen. Derefter meddelte dirigenten, at gruppen øst for Storebælt genvalgte Gunnar Thomsen, Per Aarsleff A/S, til gruppeformand, og genvalgte Claus Elleman, Arkil A/S, til suppleant for gruppeformanden. 9

10 Gruppen for Fundering & Vandbygning valgte divisionschef Jørn Asmussen, CG Jensen A/S, til ny gruppeformand, da Palle Knudsen ikke ønskede at modtage genvalg, og gruppen genvalgte Peter Saaby Wendt, Züblin A/S, til suppleant for gruppeformanden. Palle Knudsen tog initiativ til at oprette gruppen, som blev etableret ved generalforsamlingen i 2006, og Pakke Knudsen var gruppens første formand. Ad f) Valg af to revisorer På bestyrelsens vegne foreslog formanden, at Henrik Styrup, Arkil A/S, og Kasim Rai Hwaiz, Hoffmann A/S, blev genvalgte til revisor. Forsamlingen genvalgte begge revisorer. Ad g) Eventuelt Jesper Arkil fortalte, at bestyrelsen planlægger en ekskursion til udlandet i forsommeren 2013, og formanden opfordrede medlemmerne til at finde potentielle nye medlemsvirksomheder. Jesper Arkil takkede Palle Knudsen for veludført arbejde i bestyrelsen og for den store og flotte indsats som gruppeformand for gruppen for Fundering og Vandbygning. Søren P. Simonsen, einar j. jensen a-s, bakkede op med hensyn til formandens kommentarer i berentingen om, at bygherrerne bør stille krav til arbejdskraftens kvalifikationer. Herefter erklærede dirigenten dagsordenen for udtømt. Jesper Arkil takkede Peter Stenholm for god mødeledelse og forsamlingen for god ro og orden, hvorefter formanden hævede generalforsamlingen. 10

fredag den 18. november 2016, kl. 9.00

fredag den 18. november 2016, kl. 9.00 Vejbygningssektionen Til repræsentanterne for Vejbygningssektionens medlemsvirksomheder 11. oktober 2016 J-nr.: 75804 / 2334943 Vejbygningssektionens generalforsamling 2016 Invitation til Vejbygningssektionens

Læs mere

Vedtægter for Dansk Byggeri Vejbygningssektionen

Vedtægter for Dansk Byggeri Vejbygningssektionen Vedtægter for Dansk Byggeri Vejbygningssektionen 1. Vejbygningssektionen er en sammenslutning af medlemsvirksomheder af Dansk Byggeri, som beskæftiger sig med jord-, vej-, jernbane-, kloak-, funderings-,

Læs mere

Ad a) Valg af dirigent Vejbygningssektionens formand, adm. direktør Jesper Arkil, Arkil A/S, bød velkommen og glædede sig over det store fremmøde.

Ad a) Valg af dirigent Vejbygningssektionens formand, adm. direktør Jesper Arkil, Arkil A/S, bød velkommen og glædede sig over det store fremmøde. Referat fra Vejbygningssektionens generalforsamling fredag den 14. november 2014 kl. 10.30 på Hotel Koldingfjord Der var 46 deltagere fra 21 medlemsvirksomheder samt direktør Peter Stenholm og sektionens

Læs mere

Ad a) Valg af dirigent Vejbygningssektionens formand, adm. direktør Jesper Arkil, Arkil A/S, bød velkommen og glædede sig over det store fremmøde.

Ad a) Valg af dirigent Vejbygningssektionens formand, adm. direktør Jesper Arkil, Arkil A/S, bød velkommen og glædede sig over det store fremmøde. Referat fra Vejbygningssektionens generalforsamling fredag den 13. november 2015 kl. 9.00 på Hotel Koldingfjord Der var 42 deltagere fra 18 medlemsvirksomheder og 7 seniorer samt direktør Peter Stenholm,

Læs mere

Der var 56 deltagere fra 28 medlemsvirksomheder samt direktør Peter Stenholm og sektionens konsulent Finn Bo Frandsen, Dansk Byggeri.

Der var 56 deltagere fra 28 medlemsvirksomheder samt direktør Peter Stenholm og sektionens konsulent Finn Bo Frandsen, Dansk Byggeri. Referat fra Vejbygningssektionens ordinære generalforsamling fredag den 18. november 2011 på Hindsgavl Slot i Middelfart Der var 56 deltagere fra 28 medlemsvirksomheder samt direktør Peter Stenholm og

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 28. oktober 2011, kl. 15.00 på Hotel Maribo Søpark

Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 28. oktober 2011, kl. 15.00 på Hotel Maribo Søpark Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster Fredag den 28. oktober 2011, kl. 15.00 på Hotel Maribo Søpark Indkaldelse til generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster På vegne af bestyrelsen

Læs mere

Generalforsamling og årsmøde Dansk Byggeri Bornholm. Torsdag den 2. oktober 2014 På Radisson Blu Fredensborg Hotel

Generalforsamling og årsmøde Dansk Byggeri Bornholm. Torsdag den 2. oktober 2014 På Radisson Blu Fredensborg Hotel Generalforsamling og årsmøde Dansk Byggeri Bornholm Torsdag den 2. oktober 2014 På Radisson Blu Fredensborg Hotel Invitation til Den årlige generalforsamling og årsmøde På vegne af bestyrelsen for Dansk

Læs mere

Leverandør til Banebranchen. Tivoli Hotel d. 21 Maj 2013

Leverandør til Banebranchen. Tivoli Hotel d. 21 Maj 2013 Leverandør til Banebranchen Tivoli Hotel d. 21 Maj 2013 Danmark Adm. Direktør Per Bredesgaard Samt formand i Interessegruppe for Jernbaneentreprenører under Dansk Byggeri 2 Interessegruppe for Jernbaneentreprenører

Læs mere

Generalforsamling Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 24. oktober 2014, kl. 15.00 På Hotel Maribo Søpark

Generalforsamling Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 24. oktober 2014, kl. 15.00 På Hotel Maribo Søpark Generalforsamling Dansk Byggeri Lolland-Falster Fredag den 24. oktober 2014, kl. 15.00 På Hotel Maribo Søpark Invitation til den årlige generalforsamling På vegne af bestyrelsen for Dansk Byggeri Lolland-Falster

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A.

Referat af ordinær generalforsamling. Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A. J. nr. 66-017270-G JS/jv Referat af ordinær generalforsamling i Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A. Den 19. april 2007 blev der på Helnan Marina Hotel, Grenaa, afholdt ordinær generalforsamling i Grenaa

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 1. Velkomst ved formand Allan Kierulff. Formanden bød forsamlingen velkommen. 2. Valg af 2 dirigenter. Lars Christiansen

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Bornholm

Generalforsamling i Dansk Byggeri Bornholm Generalforsamling i Dansk Byggeri Bornholm Torsdag den 6. oktober 2016, kl. 15.00 på Green Solution House, Rønne Indkaldelse til generalforsamling i Dansk Byggeri Bornholm På vegne af bestyrelsen for Dansk

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset Generalforsamling Torsdag den 24. september 2015 kl. 19.00 i Cafe Niffen i klubhuset Referat Formanden Tina Høilund Pedersen bød velkommen til generalforsamlingen, nr. 76 i rækken og gik over til dagsordenen.

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Fyn

Generalforsamling i Dansk Byggeri Fyn Generalforsamling i Dansk Byggeri Fyn Torsdag den 3. november 2016, kl. 16.45 på Restaurant Skovbakken Bestyrelsen håber at se dig til temamøde, medlemstræf og generalforsamling. Torsdag den 3. november

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Fyn Fredag den 4. oktober 2013 På Comwell Kellers Park, Brejning

Generalforsamling i Dansk Byggeri Fyn Fredag den 4. oktober 2013 På Comwell Kellers Park, Brejning Generalforsamling i Dansk Byggeri Fyn Fredag den 4. oktober 2013 På Comwell Kellers Park, Brejning Sponsoreret af STARK Comwell Kellers Park John Engelbrecht Indkaldelse til generalforsamling og fest i

Læs mere

Referat Ekstraordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 29. november 2011 Nordstjernen, Blokhus, kl

Referat Ekstraordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 29. november 2011 Nordstjernen, Blokhus, kl Ekstraordinær generalforsamling Nordstjernen, Blokhus, kl. 19.00 Antal fremmødte 115 Antal stemmeberettigede 110 Antal fuldmagter 13 Formanden bød kl. 19.00 velkommen til de fremmødte. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Generalforsamlinger i Dansk Byggeri Hovedstaden Dansk Byggeri Nordsjælland

Generalforsamlinger i Dansk Byggeri Hovedstaden Dansk Byggeri Nordsjælland Generalforsamlinger i Dansk Byggeri Hovedstaden Dansk Byggeri Nordsjælland Fælles årsmøde: Hvordan bliver flygtninge en ressource? Onsdag den 9. november 2016, på KolleKolle, Værløse Indkaldelse til generalforsamling

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 23. oktober 2015 kl. 15.00 På Bangs Have Pavillonen, Maribo

Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 23. oktober 2015 kl. 15.00 På Bangs Have Pavillonen, Maribo Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster Fredag den 23. oktober 2015 kl. 15.00 På Bangs Have Pavillonen, Maribo Indbydelse til generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster På vegne af bestyrelsen

Læs mere

Generalforsamlinger i Dansk Byggeri Hovedstaden Dansk Byggeri Nordsjælland

Generalforsamlinger i Dansk Byggeri Hovedstaden Dansk Byggeri Nordsjælland Generalforsamlinger i Dansk Byggeri Hovedstaden Dansk Byggeri Nordsjælland Torsdag den 9. november 2017, kl. 8.00-12.30 på KolleKolle, Frederiksborgvej 105, 3500 Værløse Indkaldelse til generalforsamling

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Østjylland

Generalforsamling i Dansk Byggeri Østjylland Generalforsamling i Dansk Byggeri Østjylland Valgmøder i Træ- og Murersektionen, møde i lokalforeningernes Udannelelsesfond, temamøde om urbanisering, ledsagerarrangement og fest Fredag den 30. oktober

Læs mere

Generalforsamlinger i Dansk Byggeri Nordsjælland Dansk Byggeri Hovedstaden

Generalforsamlinger i Dansk Byggeri Nordsjælland Dansk Byggeri Hovedstaden Generalforsamlinger i Dansk Byggeri Nordsjælland Dansk Byggeri Hovedstaden Fælles årsmøde: Hvordan bliver flygtninge en ressource? Onsdag den 9. november 2016, på KolleKolle, Værløse Indkaldelse til generalforsamling

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 1. Valg af dirigent og referent 2. Fremlæggelse af medlemsopgørelse og registrering af fremmødte medlemmer 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent Formandens beretning

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse.

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden: 1.

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Bornholm. Torsdag den 8. oktober 2015, kl. 16.00 På Radisson Blu Hotel Fredensborg

Generalforsamling i Dansk Byggeri Bornholm. Torsdag den 8. oktober 2015, kl. 16.00 På Radisson Blu Hotel Fredensborg Generalforsamling i Dansk Byggeri Bornholm Torsdag den 8. oktober 2015, kl. 16.00 På Radisson Blu Hotel Fredensborg Indkaldelse til generalforsamling i Dansk Byggeri Bornholm På vegne af bestyrelsen for

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Referat af generalforsamling 2015 afholdt den 13. november på Hotel Comwell i Århus.

Referat af generalforsamling 2015 afholdt den 13. november på Hotel Comwell i Århus. Referat af generalforsamling 2015 afholdt den 13. november på Hotel Comwell i Århus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning om foreningens virksomhed 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Referat af Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskabs Generalforsamling den 29. marts 2011

Referat af Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskabs Generalforsamling den 29. marts 2011 Referat af Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskabs Generalforsamling den 29. marts 2011 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling var 1) Præsidentens beretning for det forløbne år og igangværende

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 25. oktober 2013 På Hotel Maribo Søpark

Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 25. oktober 2013 På Hotel Maribo Søpark Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster Fredag den 25. oktober 2013 På Hotel Maribo Søpark Savoy - Live musik i særklasse Indkaldelse til generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster Fredag

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster

Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster Torsdag den 27. oktober 2016, kl. 16.00, Bangs Have Pavillonen, Maribo Indbydelse til generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster På vegne af bestyrelsen

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Referat af ordinær genralforsamling i Yderholm Antenneforening

Referat af ordinær genralforsamling i Yderholm Antenneforening Referat af ordinær genralforsamling i Yderholm Antenneforening Torsdag d. 14. marts 2013 kl. 19.30 Forsamlingshuset Frem, Ringstedvej 546, Bjæverskov Til generalforsamlingen forelå følgende dagsorden ifølge

Læs mere

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015 Punkt 1: Valg af ordstyrer Bestyrelsen foreslår Per Therkelsen, som vælges. Han konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt varslet i henhold til foreningens vedtægter. Punkt 2: Formandens beretning

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. E/F Victor Bendix Gade 16-24. Afholdt torsdag den 27. februar 2014 kl. 18.00

Referat af ordinær generalforsamling i. E/F Victor Bendix Gade 16-24. Afholdt torsdag den 27. februar 2014 kl. 18.00 Referat af ordinær generalforsamling i E/F Victor Bendix Gade 16-24 Afholdt torsdag den 27. februar 2014 kl. 18.00 Hos Advokaterne Arup & Hvidt, Nørre Voldgade 88, 1358 København K Til stede var ejerne

Læs mere

Generalforsamling. indkaldelse og referat 2009

Generalforsamling. indkaldelse og referat 2009 Generalforsamling indkaldelse og referat 2009 Højby Vandværk 5260 Odense S. www.hojbyvand.dk sc@hojbyvand.dk Generalforsamling i Højby Vandværk AmbA den 18. marts 2009 kl. 19.30 i Højby Forsamlingshus

Læs mere

Åens Grundejerforening.

Åens Grundejerforening. Åens Grundejerforening. Referat af ordinær generalforsamling søndag den 24. juli 2016, kl. 10.00, i Campingplads-pavillonen på Osvejen 30, 4480 St. Fuglede. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 27. marts 2008 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Referat fra ordinær generalforsamling i I/S Veksø Vandværk 2014 Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Mødested: Kroen, Veksø Mødetid: Torsdag den 20. marts

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby.

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby. 27. marts 2009 Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON FABRIKSBETONGRUPPEN. (Dansk Fabriksbetonforening) (DFBF)

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON FABRIKSBETONGRUPPEN. (Dansk Fabriksbetonforening) (DFBF) VEDTÆGTER FOR DANSK BETON FABRIKSBETONGRUPPEN (Dansk Fabriksbetonforening) (DFBF) Vedtaget den 15. september 1964. Ændret den 17. april 1970, den 14. april 1972, den 26. april 1974, den 26. august 1975,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011 Der var fremmødt 63 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 7 gyldige fuldmagter. (Bestyrelsen ønsker i den forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand der møder

Læs mere

Referat af Generalforsamling Tid: mandag den 14. marts 2016 kl til Sted: Odense Teater, Jernbanegade 21, 5000 Odense.

Referat af Generalforsamling Tid: mandag den 14. marts 2016 kl til Sted: Odense Teater, Jernbanegade 21, 5000 Odense. Dannebrogsgade 31, 1. mf. 1660 København V www.kulturbestyrelser.dk 20. marts 2016 Referat af Generalforsamling Tid: mandag den 14. marts 2016 kl. 17.45 til 19.45. Sted: Odense Teater, Jernbanegade 21,

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Byggeri Tagmalerforening, fredag den 15. november 2013 på Hotel Comwell Karensminde 3, 5500 Middelfart.

Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Byggeri Tagmalerforening, fredag den 15. november 2013 på Hotel Comwell Karensminde 3, 5500 Middelfart. 16. december 2013 Dokumentnr.: 306148 Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Byggeri Tagmalerforening, fredag den 15. november 2013 på Hotel Comwell Karensminde 3, 5500 Middelfart. Punkt 1 Punkt

Læs mere

Ole Kaae, Iniz Tvillinggaard og Grethe Gottlieb blev valgt til stemmetællere.

Ole Kaae, Iniz Tvillinggaard og Grethe Gottlieb blev valgt til stemmetællere. 1 Dagsorden og referat fra generalforsamling lørdag den 21. maj 2015 Adresse: Overgade 48, 5000 Odense C, 1. sal Møntergårdens nye udstillingsbygning. Velkomst ved rådmand Jane Jegin, By - og Kulturforvaltningen

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

Grundejerforeningen Slangerupgård

Grundejerforeningen Slangerupgård Grundejerforeningen Slangerupgård Referat af generalforsamlingen 18.maj 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse. 4. Fastsættelse

Læs mere

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING J.nr. 955-0489 UT/JM REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Lyngby Boldklubs Oldboys Afdeling lørdag d. 31. marts 2012. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forgangne

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Dansk Byggeri, Nedbrydningssektionen

V E D T Æ G T E R for Dansk Byggeri, Nedbrydningssektionen V E D T Æ G T E R for Dansk Byggeri, Nedbrydningssektionen Sektionens navn er DANSK BYGGERI, NEDBRYDNINGSSEKTIONEN. Dens hjemsted er Dansk Byggeri, Nørre Voldgade 106, 1015 København K. 1. 2. Sektionens

Læs mere

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Andelsboligforeningen Fredenslund afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 12. maj 2014 kl. 19.00 i foreningens fælleslokale i kælderen.

Læs mere

Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015.

Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015. Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015. Valg af dirigent. Knud Borup Jensen blev valgt som dirigent og konstaterede, at forsamlingen var rettidigt indkaldt, hvorfor den var beslutningsdygtig.

Læs mere

Generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Østjylland. Fredag den 24. oktober 2014 I Fængslet i Horsens og på Scandic Bygholm Park i Horsens

Generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Østjylland. Fredag den 24. oktober 2014 I Fængslet i Horsens og på Scandic Bygholm Park i Horsens Generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Østjylland Fredag den 24. oktober 2014 I Fængslet i Horsens og på Scandic Bygholm Park i Horsens Invitation til generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Østjylland

Læs mere

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter Grøn overstregning = tilføjelse/ændring. Gul overstregning = kommentar, som ikke skal med i selve vedtægterne. Rød overstregning = bortfalder. 1 NAVN OG HJEMSTED Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Læs mere

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende Ry, 01.10.2013 Kære pårørende Siden 2007 har der eksisteret et pårørenderåd ved Bostederne i Skanderborg. Ved fusionen i 2012 blev flere bo enheder i kommunen samlet under Bostederne i Skanderborg og antallet

Læs mere

G E N E R A L F O R S A M L I N G REFERAT

G E N E R A L F O R S A M L I N G REFERAT G E N E R A L F O R S A M L I N G REFERAT Selskabets ordinære generalforsamling blev afholdt tirsdag den 10. juni 2014, kl. 15:00-15:30 hos Energistyrelsen, Amaliegade 44, 1256 København K. Dagsorden i

Læs mere

Generalforsamling 2013 - Holte Roklub Torsdag den 6. februar 2014 kl. 19.00 i klubbens lokaler.

Generalforsamling 2013 - Holte Roklub Torsdag den 6. februar 2014 kl. 19.00 i klubbens lokaler. Generalforsamling 2013 - Holte Roklub Torsdag den 6. februar 2014 kl. 19.00 i klubbens lokaler. Referat fra ordinær generalforsamling i Holte Roklub. Torsdag d. 6. februar 2014 kl. 19.00 Antal fremmødte:

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Referat af generalforsamling - Fjernvarme Horsens A.m.b.a.

Referat af generalforsamling - Fjernvarme Horsens A.m.b.a. Referat af generalforsamling - Fjernvarme Horsens A.m.b.a. Møde Tid og sted Generalforsamling Mandag, d. 24. oktober 2016, kl. 18:00, Hotel Opus, Horsens Den 24. oktober 2016 kl. 18.00 afholdtes ordinær

Læs mere

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl Referat fra HK Trafik og Jernbane Jernbanekredsens ordinære generalforsamling Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl. 16.00 Sted: Mødecenter Odense Buchwalds gade 48 5000 Odense C Dagsorden: 1. Åbning

Læs mere

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TIRSDAG, DEN 28. FEBRUAR 2017. KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 20 personer, heraf var 18 stemmeberettigede. Der var ingen afgivne

Læs mere

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Dagsorden 1 : Valg af ordstyrer 2 : Valg af referent og 2 stemmetællere 3 : Årsberetning

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling lørdag, den 30. april, 2005 kl. 10.00.

Referat af ordinær generalforsamling lørdag, den 30. april, 2005 kl. 10.00. A/B ABRIKOSHAVEN Abrikosvej 30 4700 Næstved Næstved, den 20. maj, 2005 Referat af ordinær generalforsamling lørdag, den 30. april, 2005 kl. 10.00. Til stede: 30 A: Kirsten Bo Lattuca 30 B: Janne Kümmel

Læs mere

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. Den ny bestyrelse har konstitueret sig som følger: Formand Bo Brahtz Christensen DA 217 43 94 81 61 Næstformand Henrik Marker DA 185 43 61 17 67 Kasserer Tania Vingum DA 181 43 40 49 28 Sekretær Mogens

Læs mere

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Den 30. nov. kl. 19.30 blev der holdt generalforsamling i klubhuset, Edvard bød velkommen til de fremmødte, hvorefter man gik over til punkterne

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00.

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. Der var mødt 42 personer op til generalforsamlingen heraf

Læs mere

Knud Erik Kastrup foreslog på bestyrelsens vegne, at direktør Mogens Hansen, Dansk Byggeri, blev valgt til dirigent. Mogens Hansen blev valgt.

Knud Erik Kastrup foreslog på bestyrelsens vegne, at direktør Mogens Hansen, Dansk Byggeri, blev valgt til dirigent. Mogens Hansen blev valgt. Referat fra Vejbygningssektionens ordinære generalforsamling fredag den 14. november 2008 kl. 9:00 på Entreprenørskolen Der var 58 deltagere fra 24 medlemsvirksomheder samt direktør Mogens Hansen og sektionens

Læs mere

1. Valg af dirigent. - Bestyrelsen foreslog Morten B. Dalsgaard Morten Dalsgaard blev enstemmigt valgt som dirigent.

1. Valg af dirigent. - Bestyrelsen foreslog Morten B. Dalsgaard Morten Dalsgaard blev enstemmigt valgt som dirigent. Referat for generalforsamling den 31. Marts 2016 Der var mødt 75 medlemmer op. 1. Valg af dirigent. - Bestyrelsen foreslog Morten B. Dalsgaard Morten Dalsgaard blev enstemmigt valgt som dirigent. Morten

Læs mere

Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling Lørdag den 28. februar 2015 kl. 13:30 Rønnede Kro, Vordingborgvej 530, 4683 Rønnede

Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling Lørdag den 28. februar 2015 kl. 13:30 Rønnede Kro, Vordingborgvej 530, 4683 Rønnede Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling Lørdag den 28. februar 2015 kl. 13:30 Rønnede Kro, Vordingborgvej 530, 4683 Rønnede Referat Formand for Dansk Tækkemandslaug Henrik Henriksen bød velkommen til generalforsamlingen

Læs mere

Fælles årsmøde og generalforsamling i Dansk Byggeri Hovedstaden Dansk Byggeri Nordsjælland. Torsdag den 30. oktober 2014, kl. 12.

Fælles årsmøde og generalforsamling i Dansk Byggeri Hovedstaden Dansk Byggeri Nordsjælland. Torsdag den 30. oktober 2014, kl. 12. Fælles årsmøde og generalforsamling i Dansk Byggeri Hovedstaden Dansk Byggeri Nordsjælland Torsdag den 30. oktober 2014, kl. 12.00 på KolleKolle Invitation til fælles årsmøde og generalforsamling På vegne

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Erik Grave. 4.

Læs mere

Vedtægter for Kvindehusforeningen i Silkeborg Gældende fra 28. februar 2012

Vedtægter for Kvindehusforeningen i Silkeborg Gældende fra 28. februar 2012 Vedtægter for Kvindehusforeningen i Silkeborg Gældende fra 28. februar 2012 1 Navn & Hjemsted Foreningens navn er Kvindehusforeningen i Silkeborg (benævnes i det følgende som KHF). Foreningens hjemsted

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent.

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent. Referat af generalforsamling mandag den 25. marts 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR. 2016. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Niels Chr. Nielsen der skulle på job. Der var mødt 41 medlemmer op til generalforsamlingen,

Læs mere

Veddelev Strands Bådelaug Veddelev d. 4. marts 2013

Veddelev Strands Bådelaug Veddelev d. 4. marts 2013 Veddelev Strands Bådelaug Veddelev d. 4. marts 2013 Der indkaldes til ordinær generalforsamling tirsdag den 19. marts 2013 kl. 19.00 i Klubhuset Dagsorden i henhold til lovene: 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt torsdag den 5. marts 2009 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør.

Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt torsdag den 5. marts 2009 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør. Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt torsdag den 5. marts 2009 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør. Generalforsamlingen var indkaldt med følgende dagsorden:

Læs mere

Vedtægter for Landsbrancheklubben, Fundamentet for Struktører, Jord- & Betonarbejdere

Vedtægter for Landsbrancheklubben, Fundamentet for Struktører, Jord- & Betonarbejdere Vedtægter for Landsbrancheklubben, Fundamentet for Struktører, Jord- & Betonarbejdere 01 Landsbrancheklubbens formål: styrke sammenholdet mellem arbejderne på bygge- og anlægsområdet få alle organiseret

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende dagsorden i h.t. vedtægternes 7:

I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende dagsorden i h.t. vedtægternes 7: Referat af ordinær generalforsamling i Trelleborg Golfklub Slagelse Tirsdag den 24. november 2015 kl. 19.00 I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende

Læs mere

1 Referat fra generalforsamling i Glostrup Skiclub

1 Referat fra generalforsamling i Glostrup Skiclub 1 Referat fra generalforsamling i Glostrup Skiclub Torsdag d. 11. april 2013 kl. 18.30 Glostrup Fritidscenter Christiansvej 2 2600 Glostrup 25 medlemmer var mødt frem Den fungerende bestyrelse bød velkommen

Læs mere

Referat af Håndværksrådets repræsentantskabsmøde torsdag den 15. maj 2014 kl. 10.00 i IDA Mødecenter

Referat af Håndværksrådets repræsentantskabsmøde torsdag den 15. maj 2014 kl. 10.00 i IDA Mødecenter Referat af Håndværksrådets repræsentantskabsmøde torsdag den 15. maj 2014 kl. 10.00 i IDA Mødecenter Håndværksrådets formand Niels Techen bød gæster og repræsentanter velkommen. Herefter præsenterede han

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Tid: Den 11. marts 2006, kl Sted: Bromølle Kro, Slagelsevej 78, 4450 Jyderup.

Tid: Den 11. marts 2006, kl Sted: Bromølle Kro, Slagelsevej 78, 4450 Jyderup. Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Tid: Den 11. marts 2006, kl. 14.00 Sted: Bromølle Kro, Slagelsevej 78, 4450 Jyderup. Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 20 virksomheder Michael H. Nielsen (dirigent)

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Sydjylland. Fredag den 2. oktober 2015, kl. 16.30 På Comwell Kolding

Generalforsamling i Dansk Byggeri Sydjylland. Fredag den 2. oktober 2015, kl. 16.30 På Comwell Kolding Generalforsamling i Dansk Byggeri Sydjylland Fredag den 2. oktober 2015, kl. 16.30 På Comwell Kolding Indkaldelse til generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Sydjylland På vegne af bestyrelsen for Dansk

Læs mere

Der kom en kommentar vedr.lønbudgettet fra svømmeafdeling. Kommentar: Der er budgetteret en smule forsigtig.

Der kom en kommentar vedr.lønbudgettet fra svømmeafdeling. Kommentar: Der er budgetteret en smule forsigtig. / ~ Generalforsamling lørdag d. 25. februar 2012. Allan bød velkommen. Forslag til dirigent: Poul Erik Holm. Han blev valgt. Poul Erik spurgte om der var indvendinger til generalforsamlingens indvarsling,

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Byggeri Tagmalerforening, fredag den 14. november 2014 på Hotel Comwell Skovbrynet 1, 6000 Kolding.

Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Byggeri Tagmalerforening, fredag den 14. november 2014 på Hotel Comwell Skovbrynet 1, 6000 Kolding. 29. juni 2015 Dokumentnr.: 2209510 Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Byggeri Tagmalerforening, fredag den 14. november 2014 på Hotel Comwell Skovbrynet 1, 6000 Kolding. Punkt 1 Punkt 2 Punkt

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere Den 8. april 2017 i Silkeborg Motorbåd Klub, Restaurant Indelukket Spisested, Åhave Alle 9 C, 8600 Silkeborg Formand Poul Erik Jakobsen bød

Læs mere