Udkast til referat af mødet den 10. februar 2010 er godkendt på rådets møde den 17. marts. Sager af intern karakter er ikke omtalt her.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udkast til referat af mødet den 10. februar 2010 er godkendt på rådets møde den 17. marts. Sager af intern karakter er ikke omtalt her."

Transkript

1 net-ref. Drøftelse af udkast til nye vedtægter Medaljedrøftelse Evaluering af møde med Folketingets Kulturudvalg Istedløvens afløser, udpegelse af medlem til ekspertudvalg Kunstforeningen GL STRAND - 1 medlem til bestyrelsen Det Danske Institut i Rom 1 medlem til bestyrelsen Konsulenter til Post Danmarks Frimærkeudvalg Kulturmiljørådet for Sønderjylland, udpegelse af 1 medlem Godkendelse af udkast til rådets årsrapport 2009 Bro over Christianshavns Kanal/Nordeas Fond Meddelelser Eventuelt Udkast til referat af mødet den 10. februar 2010 er godkendt på rådets møde den 17. marts. Sager af intern karakter er ikke omtalt her. Netreferat af møde i Akademiraadet onsdag den 10. februar 2010 Til stede: Arkitekterne: Kristine Jensen (formand), Stig L. Andersson (faggruppeform.), Carsten Hoff (dirigent), og Gregers Algreen-Ussing. Billedhuggerne: Lene Desmentik, Anja Franke, Sophia Kalkau (faggruppeform.) og Øivind Nygård. Malerne: Mette Gitz-Johansen (faggruppeform.., Malene Landgreen, Lars Ravn og Niels Reumert. Referent: Anne Marie Nehammer. Drøftelse af udkast til nye vedtægter Inden mødet var der, som bilag til dette punkt udsendt: 1. De gældende vedtægter. 2. Udkast til nye vedtægter. 3. En sammenstilling af de to sæt vedtægter med farvemarkeringer og forklaringer. Rådsvalgt medlem Ole Damsbo var inviteret til at deltage i mødet under behandlingen af dette punkt. Rådet kommenterede det fremsendte udkast, og de fremlagde forslag til overgangsbestemmelser blev godkendt. Udkastet justeres herefter og sendes til Akademiets medlemmer som bilag til mødet den 24. februar Medaljedrøftelse På baggrund af skriftlige motiveringer foretog rådet endelig afstemning om medaljekandidater Evaluering af møde med Folketingets Kulturudvalg 10 medlemmer af Folketingets Kulturudvalg samt 2 sekretærer havde tidligere på dagen deltaget i et møde, hvor formanden orienterede om Akademiets arbejde. Rådet udtrykte glæde over det store fremmøde og interessen for Akademiets arbejde. Istedløvens afløser, udpegelse af medlem til ekspertudvalg

2 2. Palle Maurice Jepsen, specialkonsulent i Kulturministeriet, har i mail den 27. januar, anmodet rådet om at udpege et medlem til ekspertudvalget, der skal nedsættes i begyndelsen af marts Udvalget skal komme med en anbefaling til ministeren om, hvad der skal stå på pladsen, som Istedløvens afløser. Arbejdet skal afsluttes i april. Ekspertudvalget sammensættes således: Tidl. rektor Else Marie Bukdahl, formand, dir. Christine Buhl Andersen, Køge Skitsesamling, stadsark. Jan Christiansen, et medlem udpeget af henholdsvis Statens Kunstfond, Kulturarvsstyrelsen og Akademiraadet. Rådet pegede på arkitekt Ellen Braae. Kunstforeningen GL STRAND - Valg af 1 medlem til bestyrelsen for perioden Rådet pegede på Eva Steen Christensen. Det Danske Institut i Rom 1 medlem til bestyrelsen for perioden 1. april marts 2014 Rådet besluttede at indstille billedkunstnerne Marianne Grønnow og Erick Øckenholt til Kulturministerens beskikkelse. Der blev udpeget alternative kandidater, såfremt de ovennævnte ikke kan påtage sig hvervet. Konsulent til Post Danmarks Frimærkeudvalg, Konsulent til Post Danmarks Frimærkeudvalg, Helle Frøsig blev genudpeget for perioden indtil , og Morten Schelde blev genudpeget for perioden indtil Kulturmiljørådet for Sønderjylland, udpegelse af medlem for perioden Punktet blev i første omgang udsat til næste møde, men det er efterfølgende aftalt med Kulturmiljørådets formand, at Mads Thuesen Møllers valgperiode indtil 31. marts 2011 fastholdes. Rådet vil i starten af 2011 udpege et medlem, hvis periode vil strække sig indtil 31. december 2013, således at medlemskabet fremover følger den kommunale valgperiode. Godkendelse af udkast til rådets årsrapport 2009 Tekstudkast til årsrapport til Kulturministeriet var udsendt med dagsordenen og blev godkendt med en enkelt justering. Bro over Christianshavns Kanal/Nordeas Fond Arkitektsektionens udkast til en udtalelse blev justeret og godkendt til afsendelse inden høringsfristens udløb 8. marts Meddelelser Forretningsudvalgets møde den 26. januar 2010 Til stede: Kristine Jensen, Stig L. Andersson, Carsten Hoff, Sophia Kalkau og Mette Gitz-Johansen. Ud over gennemgang af udkast til dagsordenen for rådets møde den 10. februar drøftede forretningsudvalget planlægningen af Stiftelsesfesten den 25. marts, hvor deltagerantallet i år er skåret ned fra ca. 200 til 150 pga. af økonomien. Forslag til festforelæser og musikindslag blev drøftet, og den endelig indbydelsesliste blev godkendt. Kunstsamlingen Den 22. januar 2010 er Fælleskonserveringen i Helsingør forespurgt om et tilbud på udarbejdelse af en tilstandsrapport om Kunstsamlingens malerier. Kunstsamlingen på Charlottenborg Slot rummer i alt ca. 500 værker inden for maleri, grafik, skulptur, tegninger, medaljer, tekstiler mm. Når Fælleskonserveringen har afgivet et tilbud, er det intentionen at indkalde lederne af Kunstakademiets institutioner, Fællesudvalget, til et møde for bl.a. at drøfte finansieringen af vedligeholdelse og istandsættelse af samlingen. Akademiraadets Udvalg vedr. kunstnerboliger På vegne af udvalget fremsendte Karen Zahle den 27. januar brev fra Erik Romme, der er ejendomsinspektør i Frederiksberg Boligfond, idet han takker for møde 7. oktober, hvor udvalget forelagde ideerne om kunstnerboliger i boligfondens ejendomme og vedhæfter udskrift af boligforeningens bestyrel-

3 3. sesprotokol. Erik Romme skriver, at man er interesseret i at støtte formålet, men finder ikke grundlag for at bygge målrettet til kunstnere Censorer til Kunstakademiets arkitektskoler perioden Kristine Jensen har den 26. januar 2010 forespurgt specialkonsulent Mikkel Buchter i Kulturministeriet om, hvornår det kunne forventes, at de censorer, som rådet i juni 2009 indstillede til Kulturministeriet, ville blive beskikket af ministeriet. Den 27. januar fremsender Mikkel Buchter kopi af brev til arkitektskolerne, hvori det anføres, at censorerne er beskikket for perioden , og at det påhviler arkitektskolerne at informerer censorerne. Det oplyses endvidere, at arkitekt Lars Juel Thiis beskikkes som formand for censorkorpset og Katja Viltoft som formandens stedfortræder. Opstilling af vindmøller i København Den 20. januar 2010 er følgende udtalelse sendt til København Kommune,Teknik- og Miljøforvaltningen: Opstilling af vindmøller i København Akademiraadet har på sit møde den 13. januar behandlet det af Københavns Kommune tilsendte oplæg til opstilling af vindmøller i fire lokaliteter inden for Københavns Kommune. Akademiraadet har med interesse læst slutrapporten: Virkemiddelkatalog for energiforsyning af 12. december 2008, for den i oplægget benævnte København Klimaplan. Heri er der på siderne udført beregninger for den effekt, økonomi og tidshorisont, der vil være resultatet af kommunens medvirken i opstilling af havvindmøller på Kriegers Flak, Store Middelgrund og Rønne Banke. Det fremgår af beregningerne, at effekten, økonomien og tidshorisonten for disse havvindmølleprojekter er en langt mere perspektivrig måde at opfylde kommunens intentioner på, end den uheldige opstilling af mindre vindmøller i de fire lokaliteter i Københavns bystruktur. Akademiraadet lægger i denne forbindelse vægt på de arkitektoniske konsekvenser det aktuelle oplæg vil have for Københavns samlede byprofil og vanskeligheden ved at indpasse vindmøllerne i de fire lokaliteter, hvilket er udtrykt i oplægget i forbindelse med de nødvendige VVM og SMV vurderinger. Akademiraadet skal derfor varmt anbefale, at den fremtidige udbygning af vindmøllekapaciteten i Københavns kommune kun foretages i de nævnte havvindmølleparker. Landsplandirektiv - Krydstogtsterminal - klage Den 20. januar 2010 er følgende klage sendt til Naturklagenævnet. Klage til Naturklagenævnet -Landsplandirektiv om Krydstogtterminal i Københavns Nordhavn Akademiraadet har modtaget Orientering om Landsplandirektiv om krydstogtterminal i Københavns Nordhavn af 5. januar 2010, vedlagt landsplandirektiv (cirkulære), høringsnotat, sammenfattende miljøvurdering samt høringsliste fra Miljøministeriet. Rådet har på sit møde den 13. januar d.å. drøftet Landsplandirektivet og den vedlagte sammenfattende miljøvurdering, som fastslår: at krydstogtterminalens begrænsede udstrækning er en mindre fravigelse fra direktiv om Fingerplan 2007, der ikke forrykker balancen i byudviklingsmulighederne i hovedstadsregionen at terminalen udgør en selvstændig byfunktion at direktivet ikke tager stilling til kommunens planer om yderligere opfyldninger og deponeringer at en eventuel fremtidig byudvikling på langt sigt i den ydre del af Nordhavnen ligger uden for det aktuelle direktiv. Akademiraadet er betænkelig ved, at Landsplandirektivet og dermed en statslig myndighed, støtter Københavns Kommune i en praksis, der opdeler byudviklingen i mindre, selvstændige entrepriser ved brug af kommuneplantillæg og afgrænsede lokalplaner. En praksis der har den effekt, at vurderingen af miljømæssige konsekvenser for den samlede byudvikling ikke bliver vurderet efter de intentioner, der er formuleret i den strategiske miljøvurdering til forskel fra en VVM proces. Tværtimod bliver effekterne i hvert enkelt tilfælde screenet som uvæsentlige på grund af denne afgrænsning. Det medfører, at en stadig stigende miljøbelastning legitimeres trin for trin uden en egentlig perspektivering af den samlede effekt. Dette gælder også konsekvenserne for de arkitektoniske og bygningskulturelle forhold som særligt har Akademiraadets bevågenhed. I den aktuelle sag er intentionerne i byplanlægningen langt fremme for de arealer og deres funktionelle kapacitet, der ligger i umiddelbar tilknytning til Krydstogtterminalen, hvilket også fremgår af den

4 4. tilsendte orientering. De bør efter Akademiraadets vurdering medtages som foreliggende planintentioner, ligesom de påtænkte vindmølleopstillinger og de for nyligt vedtagne lokalplaner for Marmormolen, Svanemøllebugten og det østlige Østerbro. Kun derved kan en strategisk miljøvurdering klarlægge den samlede udvikling af miljøforholdene i hovedstadens nordøstlige bystruktur. Akademiraadet skal på denne baggrund indstille, at der aktuelt og i den pågældende sag sker en supplerende strategisk vurdering der tilgodeser dette formål. Alternativt, at Naturklagenævnet foranlediger, at der bør ske en retslig vurdering af lovligheden i den partikulære opdeling af de strategiske miljøvurderinger, der ofte sammenkædes med en VVM. Torjussens Legat Bestyrelsen (Kristine Jensen, Sophia Kalkau og Mette Gitz-Johansen) har den 9. februar på dagen for uddeling i.h.t. fundatsen - uddelt ovennævnte legat på kr. til Martin Erik Andersen med følgende motivering: Fondsbestyrelsen har tilkendt billedkunstneren Martin Erik Andersen årets hædersgave på kr ,-, som anerkendelse af værdifuld kunstnerisk indsats med følgende motivering: Centralt for Martin Erik Andersens værker er opbygningen af rum efter eget udsagn: Det er jo det her forsøg på at opbygge et rum, som er anderledes end det rum man ikke kan holde ud, det rum vi alle sammen er i. Et forsøg på at konstruere et rum som er opbygget fra grunden af, af sig selv og sine egne forskelle. En slags modrum et slags ikke-sted, en vision om et andet slags betydningsrum end supermarkedets og politikkens og fjernsynets rum. En slags håb, en slags overlevelsesrum, et erkendelsesrum af en, håber man, anderledes karakter end resten af virkeligheden. Vi kan kun gentage: Der er noget menneskeligt over Martin Erik Andersens installationer. Noget vaklende, søgende, let. Man fornemmer, at den levede virkelighed er inden for rækkevidde. Værk efter værk lukkes man som beskuer ind i en konstruktion af parallelle systemer, et transportsystem af forskelle; modrum til livets til tider uvirkelige rum. Uddrag fra Akademiraadets motivering til Eckersberg Medaljen 2004: Martin Erik Andersen har for nylig med udstillingen more give me more give me more, dette dit dørtrin på Horsens Kunstmuseum skabt en vidunderlig smuk og nærværende udstilling, - lige i øjet og midt i aktualitetens verdensrum. Der er ikke som tidligere år afholdt nogen mindre festivitas, idet Martin Erik Andersen - ligesom andre legatmodtagere - vil blive inviteret til den planlagte Kunstnersamfundets Dag i december, men der er udsendt en pressemeddelelse om tildelingen. Hotel Scandinavia høringssvar Den 25. januar 2010 er følgende høringssvar sendt til Københavns Kommune: Akademiraadet har på sit møde den 13. januar 2010 behandlet det af Københavns Kommune fremsendte forslag til tillæg nr. 3 til lokalplan 327-1&2 Ny Tøjhus, der har til formål at muliggøre en udvidelse af Hotel Scandinavia. Forslaget indebærer en forøgelse på 10 etager af højhuset fra 26 til 36 etager plus tagterrasse samt bebyggelse i 5 og 6 etager på den eksisterende parkeringsplads. Bebyggelsen omfatter udvidelse af de nuværende hotel- og kongresfunktioner tillige med en række udadvendte funktioner såsom serveringsterrasse, butikker og en overdækket urban have. Det aktuelle projekt er udformet i overensstemmelse med forslag til kommuneplan 2009, hvor grunden er udlagt med en bebyggelsesprocent på 285 og en maksimal bygningshøjde på 125m. De nævnte bestemmelser udtrykker kommunens intention om at byfortætte ved knudepunkter for offentlig trafik, en intention som Akademiraadet principielt er enig i. De arkitektoniske argumenter for forøgelsen med de 10 etager er, at højhuset herved vil fremtræde slankere, - en virkning, der modsiges af de 6-etages bygninger ved højhusets fod. Og netop bygningens højde er projektets store og grundlæggende problem. Københavns kommune har i begyndelsen af 2007 udarbejdet et oplæg til en STRATEGI FOR BYENS PROFIL, HØJHUSE I KØBENHAVN. Akademiraadet bifalder initiativet, fordi der heri anlægges en samlet byarkitektonisk vurdering af højhuses mulige placeringer. En placering uden for de nævnte områder må følgelig kræve særlige byarkitektoniske begrundelser. Oplægget udpeger prioriterede såvel som perspektivområder for højhuse, men Hotel Scandinavia er ikke indbefattet i disse områder. Tværtimod illustreres bygningens uheldige placering med udsagnet om, at den brat standser udsynet fra Stormbroen over Frederiksholms Kanal, hvilket rådet er enig i.

5 5. Akademiraadet finder ikke, at højhuset i den nye udformning indeholder en særlig byarkitektonisk begrundelse, ej heller at det giver en særlig berigelse i byens profil. Akademiraadet kan således ikke anbefale forslaget og så hellere, at Hotel Scandinavia blev revet ned. Akademiraadets bevilling 2010 bevillingsnedgang til 2.3 mio. kr. Rådets bevilling var i 2008 på 2.6 mio. kr., i 2009 på 2.6 mio. kr., men blev i løbet af året beskåret med kr. - betaling for regnskabs og lønydelser. I 2010 er bevillingen beskåret med kr., for IT og telefoni samt kr. for løn og regnskabsydelser. Anne Marie Nehammer har derfor henvendt sig til departementet og bedt om et møde om rådets skrantende økonomi og samtidig gjort opmærksom på tidligere fremsendte ansøgning i marts 2009 om bevillingsforhøjelse. Eventuelt Holmens kirke, tilbygning Sagen, der er sendt som en forhåndsgodkendelse, har været behandlet over nogle møder, idet rådet ønskede tid til at sætte sig ind i det af menighedsrådet for Holmens kirke v/kgl. bygningsinspektør Niels Vium fremsendte fortrolige forslag af 18. november Arkitektsektionen havde som aftalt på sidste møde udfærdiget en skrivelse, som blev drøftet og godkendt. Forslag til lokalplan - Stibroer over Inderhavnen og Kanaler på Christianshavn Arkitektsektionens udkast til høringssvar blev justeret og godkendt. Følgende brev er sendt 16. februar 2010 til Københavns Kommune. Akademiraadet har på sit møde den 10. februar d.å. behandlet det af Københavns Kommune tilsendte forslag til lokalplan for Stibroer over Inderhavnen og Kanaler på Christianshavn. Forslaget omfatter 3 broer, nemlig en skydebro over inderhavnen fra Nyhavn til Grønlandske Handels Plads, en dobbeltbro, der forbinder Grønlandske Handels Plads med Islands Plads henholdsvis Islands Plads med Arsenaløen og endelig en bro over Proviantmagasingraven. Alle broerne kan åbne for gennemsejling. Det er glædeligt, at Indre By og Christianshavn henholdsvis Holmen nu knyttes sammen med de foreslåede broanlæg, og Akademiraadet finder deres udformning velbegrundede og sympatiske. Skydebroen over Inderhavnen repræsenterer en interessant nytænkning inden for brobygningskunsten. Med sit tekniske og arkitektonisk nøgterne udtryk er den i fin harmoni med Havnens rå og rationelle karakter. Også kanalbroerne med deres lette gitterkonstruktion synes fint tilpassede det historiske bymiljø uden at give afkald på karakter. Akademiraadet finder det dog uheldigt, at skydebroen begrænser udsynet fra Nyhavn mod Grønlandske Handel og skal opfordre til, at man reviderer projektet på dette punkt. Akademiraadet lægger vægt på, at de nye broanlæg ikke kvæler Havnens sejlerliv, særligt det værdifulde bådmiljø i Christianshavns Kanal, som er et af denne bydels stærke karakteristika. Det må derfor være en forudsætning for broernes anlæg, at det påtænkte broåbningsregulativ sikrer rige muligheder for sejlernes bevægelsesfrihed. Næste rådsmøde onsdag den 17. marts 2010 kl er et konstituerende møde:

6 6.

DET KONGELIGE AKADEMI FOR DE SKØNNE KUNSTER

DET KONGELIGE AKADEMI FOR DE SKØNNE KUNSTER DET KONGELIGE AKADEMI FOR DE SKØNNE KUNSTER DET KONGELIGE AKADEMI FOR DE SKØNNE KUNSTER Beretning 1. juli 1998 30. juni 2001 Omslag: Thomas Bang Grafisk tilrettelægning: Jens Bertelsen Repro, tryk og bogbind:

Læs mere

Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster

Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster Beretning 1. juli 2004-30. juni 2007 Indhold Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster Beretning 1. juli 2004-30.

Læs mere

DET KONGELIGE AKADEMI FOR DE SKØNNE KUNSTER

DET KONGELIGE AKADEMI FOR DE SKØNNE KUNSTER DET KONGELIGE AKADEMI FOR DE SKØNNE KUNSTER DET KONGELIGE AKADEMI FOR DE SKØNNE KUNSTER AKADEMIRAADET BERETNING 1. JULI 2007-30. JUNI 2010 OMSLAG ARKITEKT KRISTINE JENSENS TEGNESTUE / EN DOMKIRKEPLADS

Læs mere

Netreferat af møde i Akademiraadet onsdag den 18. marts 2015

Netreferat af møde i Akademiraadet onsdag den 18. marts 2015 1 110. net-ref. Kort orientering og godkendelse af forretningsorden Valg af formand 1.4.2015 31.3.2017 Valg af næstformand 1.4.2015 31.3.2017 Valg af formænd for rådets faggrupper 1.4.2015 31.3.2016 Valg

Læs mere

for mødet den 25. august 2010 kl. 18.30 i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34

for mødet den 25. august 2010 kl. 18.30 i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34 OFFENTLIGT 1. Åben spørgetid (2010-84153) 2. Godkendelse af dagsordenen (2010-84184) 3. Udkast til ny integrationspolitik (2010-122559) 4. Bemærkninger til ansøgning om etablering af broer jr. kystbeskyttelsesloven

Læs mere

Dagsorden til møde i Byplanudvalget

Dagsorden til møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 13-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Mødelokale D Indholdsfortegnelse Byplanudvalget 13-08-2015 17:00 1 (Åben) Strategi for kommuneplanlægning...3

Læs mere

Dagsorden til møde i Byplanudvalget

Dagsorden til møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 04-06-2015 17:00 Mødeafholdelse Mødelokale D Indholdsfortegnelse Byplanudvalget 04-06-2015 17:00 1 (Åben) Strategi for kommuneplanlægning3

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. For mødet den 29. september 2010 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. For mødet den 29. september 2010 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2010-138456) 2. Godkendelse af dagsordenen (2010-138481) 3. Budgetaftalen for 2011 og Christianshavn (2010-139587) 4. Forslag til Kommuneplanstrategi - høringssvar (2010-138659) 5. Integrationspolitik

Læs mere

Kolding Byråd Kolding Rådhus Akseltorv 1 6000 Kolding. Deres sags Id/dok nr. 12316979/12331853.

Kolding Byråd Kolding Rådhus Akseltorv 1 6000 Kolding. Deres sags Id/dok nr. 12316979/12331853. Kolding Byråd Kolding Rådhus Akseltorv 1 6000 Kolding 10-06- 2008 TILSYNET STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND Deres sags Id/dok nr. 12316979/12331853. Statsforvaltningen Syddanmark oversendte ved brev af 26.

Læs mere

Udbygning af Panum Komplekset Del 1. Kommuneplantillæg

Udbygning af Panum Komplekset Del 1. Kommuneplantillæg Udbygning af Panum Komplekset Del 1. Kommuneplantillæg Del 1. Kommuneplantillæg inkl. resume af miljørapport Offentliggjort som forslag 27. juli 2011 Endelig udstedt til Københavns Kommune den 10. februar

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Til orientering...2 3. TM - Forslag til regulering af Elverdams

Læs mere

Bekendtgørelse af Københavns Kommuneplanstrategi 2007

Bekendtgørelse af Københavns Kommuneplanstrategi 2007 Bekendtgørelse af Københavns Kommuneplanstrategi 2007 Hæftet indeholder: Den formelle bekendtgørelse af d. 02.12.2008 Økonomiforvaltningens indstilling med bilag til Borgerrepræsentationen d. 28.08.2008

Læs mere

DAGSORDEN 22. MAJ 2014

DAGSORDEN 22. MAJ 2014 Kontaktudvalget for Anholt DAGSORDEN 22. MAJ 2014 Sted: Anholt Dato: Torsdag den 22. maj 2014 Start kl.: 16:15 Slut kl.: 18:15 Medlemmer: Fraværende: Jan Petersen - formand (A) Hans Fisker Jensen (A) Jens

Læs mere

DE T KO N G E L I G E AK A D E M I F O R D E SK Ø N N E KU N S T E R

DE T KO N G E L I G E AK A D E M I F O R D E SK Ø N N E KU N S T E R DE T KO N G E L I G E AK A D E M I F O R D E SK Ø N N E KU N S T E R DE T KO N G E L I G E AK A D E M I F O R D E SK Ø N N E KU N S T E R B e re t n i n g 1. J U L I 2001-30. J U N I 2004 O m s l a g :

Læs mere

Referat af generalforsamling i Foreningen Kulhuse Havn, den 4. april 2009.

Referat af generalforsamling i Foreningen Kulhuse Havn, den 4. april 2009. Referat af generalforsamling i Foreningen Kulhuse Havn, den 4. april 2009. Formand Frank Jørgensen (FJ) bød velkommen og glædede sig over, at de 49 stemme berettigede var mødt op til trods for det dejlige

Læs mere

Byrådet Beslutningsprotokol. 24. september 2007 - kl. 17:00 Byrådssalen, Silkeborg Rådhus

Byrådet Beslutningsprotokol. 24. september 2007 - kl. 17:00 Byrådssalen, Silkeborg Rådhus Beslutningsprotokol 24. september 2007 - kl. 17:00 Byrådssalen, Silkeborg Rådhus Indholdsfortegnelse Side 191. Dialogmøde med borgerne... 479 192. Godkendelse af dagsorden... 480 193. Endelig behandling

Læs mere

for mødet den 28. september 2011 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34

for mødet den 28. september 2011 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2011-133081) 2. Referat og dagsorden (2011-133089) 3. Bydelsplanen - høringssvar (2011-129511) 4. Forslag til Kommuneplan 2011 - høringssvar (2011-133388) 5. Affaldsregulativer - høringssvar

Læs mere

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019...

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019... Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 5. marts 2015 - kl. 15:00 Sted Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Dagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Onsdag den 12-09-2007 Kl. 13:30 Udvalgsværelse 3

Dagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Onsdag den 12-09-2007 Kl. 13:30 Udvalgsværelse 3 Dagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Onsdag den 12-09-2007 Kl. 13:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno Hansen,

Læs mere

. BORGERFORENINGEN MOLS - 2008. - Distriktsråd for Mols og Helgenæs side 29 Mødested: Lyngparken, den 13.01.2009, kl. 19,00

. BORGERFORENINGEN MOLS - 2008. - Distriktsråd for Mols og Helgenæs side 29 Mødested: Lyngparken, den 13.01.2009, kl. 19,00 . BORGERFORENINGEN MOLS - 2008. - Distriktsråd for Mols og Helgenæs side 29 Mødested: Lyngparken, den 13.01.2009, kl. 19,00 Tilstede var: Jørgen, Hans-Erik, Jan, Susanne, Inge og Alice Afbud: Gitte BESLUTNINGSPROTOKOL:

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 26. september 2012, kl. 15:00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 26. september 2012, kl. 15:00 Billedsalen #JobInfo Criteria=side1# Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 26. september 2012, kl. 15:00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Bjarne Krohn, Ole Lagoni, Frank Sass, Mogens Hansen, Lone Ulholm,

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 14/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 26. oktober 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 17.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 14/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 26. oktober 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 17. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 14/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 26. oktober 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 17.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Indholdsfortegnelse - Bilag

Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag...1 1.1 Godkendelse af referat...2 Bilag 1: Referat...2 2.1 Siden sidst...35 Bilag 1: Veteran Oasen projektbeskrivelse...35 Bilag 2: Kørsel af elever

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. for mødet den 28. april 2010 i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. for mødet den 28. april 2010 i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2010-60207) 2. Godkendelse af dagsordenen (2010-60838) 3. Broåbningspolitik (2010-61985) 4. Cykelrute over Christianshavn - høringssvar (2010-60159) 5. Gratisordning for cykler med havnebuslinjerne

Læs mere

REBILD KOMMUNE REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende:

REBILD KOMMUNE REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende: Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 11:40 Fraværende: Anny Winther REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Orientering om regnskab 2007 77 2. Økonomiorientering

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde 14. maj 2009 Torsdag 14.05.2009 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 3 Rungsted Havn A/S - ordinær generalforsamling 5 1.

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 17. oktober 2014 (J.nr. 2014-0036307) Bestyrelsesmedlem

Læs mere

Åbent møde for Plan- og miljøudvalgets møde den 10. august 2009 kl. 12:30 i Hessel

Åbent møde for Plan- og miljøudvalgets møde den 10. august 2009 kl. 12:30 i Hessel Åbent møde for Plan- og miljøudvalgets møde den 10. august 2009 kl. 12:30 i Hessel Indholdsfortegnelse 298. Vegger Biogasanlæg 3 299. Tilgængelighedspolitik 4 300. Affaldsplaner 2009-2012 5 301. Lendrup

Læs mere

4. Godkendelse af anbefaling om interessegrupper og antal repræsentanter (2010-8189)

4. Godkendelse af anbefaling om interessegrupper og antal repræsentanter (2010-8189) , kl. 18:30 i 1. Borgerbesøg og -henvendelser (2010-8189) 2. Godkendelse af dagsorden (2010-8189) 3. Bydelsplanarbejdet (2010-8189) 4. Godkendelse af anbefaling om interessegrupper og antal repræsentanter

Læs mere

Bymidte detailhandel bydelscenter. butikker pladskrævende butikker entydige regler bymidteafgrænsning objektive

Bymidte detailhandel bydelscenter. butikker pladskrævende butikker entydige regler bymidteafgrænsning objektive Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 469 Offentligt Bymidte detailhandel bydelscenter klare regler større butikker pladskrævende butikker entydige regler bymidteafgrænsning objektive kriterier

Læs mere