Studieordning for Bacheloruddannelsen Sociologi. Ved Aalborg Universitet Gældende fra september 2006 med korrektioner 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studieordning for Bacheloruddannelsen Sociologi. Ved Aalborg Universitet Gældende fra september 2006 med korrektioner 2007"

Transkript

1 Studieordning for Bacheloruddannelsen Sociologi Ved Aalborg Universitet Gældende fra september 2006 med korrektioner Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen) fastsættes følgende studieordning for bacheloruddannelsen i sociologi ved Aalborg Universitet. 2 Studienævn Bacheloruddannelsens 1. og 2. semester hører under Det samfundsvidenskabelige Fakultetet. Bacheloruddannelsens semester hører under Studienævnet for Sociologi, Det samfundsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet. Denne studieordning regulerer semester af bacheloruddannelsen i sociologi. (Se bilag for overblik over hele bacheloruddannelsen 3 Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk er henholdsvis Bacheloruddannelsen i Sociologi og Bachelor of Science in Sociology (BSc). 4 Uddannelsens normering i ECTS Bacheloruddannelsen i sociologi er en 3-årig forskningsbaseret heltidsuddannelse. Uddannelsen er normeret til i alt 180 ECTS. 5 Uddannelsens faglige profil Stk.1. Uddannelsens mål Bacheloruddannelsens overordnede mål er at bibringe bacheloren følgende intellektuelle og faglige samt praktiske kompetencer således, at hun/han på videnskabeligt grundlag kan varetage beskæftigelse i offentlig og privat virksomhed og være kvalificeret til videreuddannelse på relevant kandidat- eller masteruddannelser. De faglige og intellektuelle kompetencer, bacheloren skal kunne demonstrere som følge af uddannelsen, er følgende: - Indsigt i og overblik over centrale traditioner, teoridannelser og begreber i den sociologiske disciplin. - Indsigt i de mest centrale kvantitative såvel som kvalitative sociologiske metoder. - Indsigt i grundlæggende sociale og kulturelle forhold, strukturer og processer i moderne samfund. - Indsigt i praktiske vilkår for løsning af sociologiske problemer. - Evne til kritisk vurdering af anvendte teoretiske og empiriske analyser indenfor fagområdet. - Evne til at strukturere egen læring, herunder i forbindelse med projektarbejde. De praktiske kompetencer er følgende - Færdighed i anvendelse af de mest centrale kvantitative såvel som kvalitative sociologiske metoder. - Færdighed i selvstændigt at formulere, beskrive, analysere og formidle centrale samfundsmæssige problemstillinger på et teoretisk grundlag ved hjælp af sociologiske metoder. 1

2 Stk. 2. Uddannelsens fag 1 Sociologisk teori som omfatter Klassisk sociologisk teori, Kulturanalyse og moderne hverdagsliv, Social struktur, social differentiering og social forandring, samt dele (2 ECTS) af Fagets videnskabsteori og kombinerede metodedesign. I alt 35 ECTS. 2 Sociologisk metode som omfatter Klassisk sociologisk metode, Kvalitativ metode, Kvantitativ metode og statistik, samt dele (3 ECTS) af Fagets videnskabsteori og kombinerede metodedesign. I alt 35 ECTS. 3 Projekt i Hverdagsliv og Kulturanalyse, 10 ECTS. 4 Projekt i Sociale strukturer under forandring, 10 ECTS. 5 Bachelorprojekt, 20 ECTS. 6 Sociologiske støttefag, hvor der vælges to fag blandt flere udbudte i fx demografi, kriminologi, socialpsykologi og evalueringsmetoder. I alt 10 ECTS. Fagene 1-5 udgør uddannelsens konstituerende fagelementer, i alt 110 ECTS. 6 Uddannelsens moduler De to første moduler i bacheloruddannelsen i Sociologi udgøres af Det Samfundsvidenskabelige Basisår. Modul 3: Klassisk sociologi Målet er at give bacheloren en grundig indføring i og oversigt over sociologiens teorihistorie og klassiske teorier og begreber samt i fagets metodologiske grundlag og væsentligste metoder, med henblik på at de kan opnå og dokumentere følgende faglige og intellektuelle kompetencer: - Indsigt i fagets hovedtraditioner og repræsentanter samt de mest centrale teorier og begreber fra disse. - Kritisk indsigt i forskelle og ligheder mellem diverse hovedtraditioner, forfattere, teorier og begreber. - Indsigt i fagets metodologiske herunder dets videnskabsteoretiske grundlag og i konkrete metoder. - Indsigt i fagets hovedtraditioner, teorier og begreber gennem selvstændig og kritisk redegørelse herfor. - Forståelse af fagets videnskabelige og metodiske grundlag og udvikling gennem selvstændig og kritisk redegørelse herfor. Modulet består af to lige store kurser om hhv. klassisk sociologisk teori og metode, som afvikles parallelt gennem hele semesteret. Begge kurser ledsages af øvelser. Modulet har et samlet omfang på 30 ECTS og er placeret på 3. semester. a. Klassisk sociologisk teori, 15 ECTS Formålet er at give en grundig indføring i sociologiens hovedtraditioner, vigtigste teoretikere, teorier og begreber gennem tiden. Herunder inddrages og belyses også det videnskabsteoretiske grundlag, den samfundsmæssige kontekst og det moderne samfunds opkomst og udvikling på en måde, som danner udgangspunkt for en forståelse af den moderne sociologi. Udfra orientering gennem oversigtsværker læses, gennemgås og diskuteres eksempler på centrale hovedværker og originaltekster som udgør det samlede pensum, fortrinsvis fra den europæiske og den amerikanske sociologi op til ca b. Klassisk sociologisk metode, 15 ECTS 2

3 Formålet er at give en indføring i centrale sociologiske metoder og deres videnskabsteoretiske grundlag samt metodiske og statistiske grundbegreber. Kurset skal sikre kendskab til og kritisk indsigt i kvantitative såvel som kvalitative metoder og kombinationer heraf samt de fordele og ulemper, der er forbundet med forskellige undersøgelsesdesign. Endelig skal kurset sikre elementære færdigheder ved at øve opstillingen og kritikken af de vigtigste metoder og designs generelt. Kursets forelæsninger og øvelser bygger på et pensum af oversigtsværker og konkrete eksempler på kvantitative, kvalitative og kombinerede undersøgelser fra den klassiske sociologiske tradition. Ved slutningen af 3. semester evalueres kurserne i Klassisk sociologisk teori og Klassisk sociologisk metode gennem hver sin individuelle, skriftlige opgave. Der gives 10 dage til besvarelse af hver opgave, og hver opgave har et omfang på max ord, eksklusiv litteraturliste. Begge opgaver bedømmes eksternt med karakter efter gældende skala.. Modul 4: Hverdagsliv og kulturanalyse Målet er at give bacheloren en grundig indsigt i og erfaring med analyse af hverdagsliv i det aktuelle, moderne samfund med henblik på, at de kan opnå og demonstrere følgende faglige og intellektuelle samt praktiske kompetencer: De faglige og intellektuelle kompetencer omfatter: - Indsigt i kultursociologisk og mikrosociologisk teori og analyse. - Indsigt i kvalitativ metode. - Dybtgående kendskab til et eller flere områder eller temaer i det aktuelle, moderne hverdagsliv. De praktiske kompetencer omfatter: - Færdighed i anvendelse af kvalitativ metode. - Færdighed i analyser af moderne hverdagsliv og kultur under anvendelse af relevant teori og kvalitativ metode. Modulet består af to kurser i hhv. Kulturanalyse og moderne hverdagsliv og Kvalitativ metode, som efterfølges af projektarbejde i tilknytning til disse kurser. Modulet har et samlet omfang på 25 ECTS og er placeret på 4. semester. a. Kulturanalyse og moderne hverdagsliv, 8 ECTS. Målet er at give en grundig indføring i centrale teorier og begreber indenfor kultur- og hverdagsanalyse og mikrosociologisk teori, herunder socialisering, identitet, sociale roller, normer, interaktion, kommunikation, livsstil og subkultur. I kurset gennemgås ud fra pensum analyser af kulturelle udtryk og praksisformer, som de viser sig i bl.a. køn, krop, etnicitet, religion, forbrug, medier, mode, arbejde og familieliv. b. Kvalitativ metode, 7 ECTS. Målet er at give en grundig indføring i metoder til indsamling af kvalitative data, herunder interview, feltarbejde, observation og tekstanalyse, samt metoder til analyse af kvalitative data. Herunder diskuteres også metodernes videnskabsteoretiske forudsætninger. Kurset skal opøve de studerendes evne til at udvælge og anvende kvalitative metoder i sociologiske undersøgelser. I kursets forelæsninger og øvelser gennemgås ud fra pensum konkrete metoder, deres forudsætninger og eksempler på deres anvendelse i den sociologiske tradition. c. Projektarbejde i hverdagsliv og kulturanalyse, 10 ECTS. I forlængelse af kurserne udarbejdes en projektrapport indenfor temarammen Hverdagsliv og kulturanalyse. Projektet skal dokumentere kendskab til væsentlige teoridannelser indenfor området og demonstrere de studerendes evne til selvstændigt at indsamle og bearbejde kvalitative data i 3

4 lyset af den valgte teori. Herunder hører også valg af emne, problem, teori, begreber, operationalisering og metode, samt begrundelser herfor. Projektet udarbejdes individuelt eller i grupper. Ved slutningen af 4. semester afholdes en intern mundtlig prøve omfattende kurserne i Kulturanalyse og moderne hverdagsliv og Kvalitativ metode samt projektarbejdet. Prøven tager udgangspunkt i projektrapporten og omfatter en mundtlig fremlæggelse og diskussion heraf under inddragelse af modulets pensum. Afhængig af antallet af studerende har projektet et omfang af maximalt ord, ord, ord, ord 0g ord for hhv. 1, 2, 3, 4, og 5-6 studerende, inklusiv noter men eksklusiv litteraturliste og bilag. Modul 5: Sociale strukturer under forandring Målet er at give de studerende en grundig indsigt i og erfaring med analyse af det aktuelle, moderne samfunds strukturer og forandringer heri således, at de kan opnå og demonstrere følgende faglige og intellektuelle samt praktiske kompetencer: De faglige og intellektuelle kompetencer omfatter: - Indsigt i teori om det moderne samfunds struktur og forandring ud fra et makrosociologisk perspektiv. - Indsigt i kvantitativ metode herunder statistiske analyser af data. - Dybtgående indsigt i et eller flere områder eller temaer i det aktuelle, moderne samfund ud fra et makrosociologisk perspektiv. De praktiske kompetencer omfatter: - Færdighed i anvendelse af kvantitativ metode herunder statistik. - Færdighed i analyser af det aktuelle, moderne samfund ud fra et makrosociologisk perspektiv under anvendelse af relevant teori og kvantitativ metode. Modulet består af to kurser i hhv. Social struktur, social differentiering og social forandring og Kvantitativ metode og statistik, som efterfølges af projektarbejde i tilknytning til disse kurser. Modulet har et samlet omfang på 30 ECTS og er placeret på 5. semester. a. Social struktur, social differentiering og social forandring. 10 ECTS. Målet er at give en grundig indføring i centrale teorier og begreber om det aktuelle, moderne samfunds sociale strukturer, institutioner og organisationer, differentiering, stratifikation og forandring. I kurset gennemgås ud fra pensum nyere teorier om og analyser af danske og internationale forhold om bl.a. produktion og reproduktion, arbejdsdeling, magt, sociale klasser, social ulighed, social mobilitet, social regulering, marginalisering og eksklusion, nye risikoformer, globalisering og individualisering samt værdiændringer i tilknytning hertil. b. Kvantitativ metode og statistik, 10 ECTS. Målet er at give en grundig indføring i kvantitative metoder til indsamling og bearbejdning, herunder statistisk analyse, af kvantitative data. I den forbindelse diskuteres også metodernes videnskabsteoretiske forudsætninger. Kurset skal opøve de studerendes evne til at udvælge og anvende kvantitative metoder i sociologiske undersøgelser. I kursets forelæsninger og øvelser gennemgås ud fra pensum bl.a. kvantitative design, sampling, spørgeskemakonstruktion, operationalisering, skalakonstruktion, krydstabulering samt statistiske analyser og tests. c. Projektarbejde i sociale strukturer under forandring, 10 ECTS. I forlængelse af kurserne udarbejdes en projektrapport indenfor temarammen Sociale strukturer under forandring. Projektets problemstilling skal via operationalisering relateres til væsentlige 4

5 teoridannelser og begreber indenfor området, men hovedvægten lægges på at demonstrere de studerendes evne til selvstændigt at indsamle og bearbejde kvantitative data i lyset af den valgte teori, herunder også valg af emne, teori, operationalisering og metode samt begrundelser herfor. Projektet udarbejdes individuelt eller i grupper. Efter kurset i Social struktur, social differentiering og social forandring evalueres dette med en individuel skriftlig prøve af 5 timers varighed. Prøven bedømmes internt med karakter efter gældende skala. Ved slutningen af 5. semester afholdes en intern mundtlig prøve omfattende kurset i Kvantitativ metode og statistik samt projektarbejdet i Sociale strukturer under forandring. Prøven tager udgangspunkt i projektrapporten og omfatter en mundtlig fremlæggelse og diskussion heraf under inddragelse af modulets metodepensum. Prøven bedømmes individuelt med karakter efter gældende skala. Afhængig af antallet af studerende har projektet et omfang på maximalt ord, ord, ord, ord og ord for hhv. 1, 2, 3, 4, og 5-6 studerende, inklusiv noter men eksklusiv litteraturliste og bilag. Modul 6: Sociologiske støttefag Målet er at give bacheloren speciel faglig og praktisk kompetence indenfor to ud af flere fagområder med tæt tilknytning til sociologi fx: Demografi, Kriminologi, Socialpsykologi og Evalueringsteori. Fagene supplerer de sociologiske kernefag i teori og metode og sigter mod at orientere de studerende indenfor aktuelle sociologiske og samfundsvidenskabelige diskussioner om fx demografisk udvikling, udviklingen i straffesystemet, personlighedens dannelse og brug af evaluering i offentlig og privat virksomhed. Modulet består af to kurser, som vælges af den studerende blandt de udbudte fag, hvert på 5 ECTS. Modulet har således et samlet omfang på 10 ECTS, og det placeres dels på 4. og dels på 6. semester. Hvert kursus baseres på et nærmere angivet pensum. Hvert sociologisk støttefag på henholdsvis 4. og 6. semester evalueres efter kursets afslutning gennem en særskilt, individuel skriftlig prøve af 4 timers varighed. Hver prøve bedømmes internt med karakter efter gældende skala. Modul 7: Fagets videnskabsteori og kombinerede metodedesign Målet er at give bacheloren faglige og intellektuelle kompetencer således at de kan reflektere kritisk over centrale videnskabsteoretiske problemstillinger indenfor det sociologiske fagområde i forlængelse af diskussionerne herom på bacheloruddannelsens foregående moduler med henblik på at de kan demonstrere - Overblik over og indsigt i de mest centrale videnskabsteoretiske traditioner og herunder kan karakterisere og sammenligne disse ud fra deres konsekvenser i forhold til sociologisk erkendelse og analyse. - Indsigt i, hvordan forskellige videnskabsteoretiske traditioner og positioner kan danne baggrund for projektdesign, der kombinerer eller går på tværs af traditionelle opdelinger indenfor sociologien i fx kvalitativ/kvantitativ, mikro/makro og struktur/aktør. Modulet består af et kursus, hvor de mest centrale og aktuelle videnskabsteoretiske positioner og deres konsekvenser for metodevalg og design gennemgås og diskuteres udfra konkrete eksempler og et nærmere angivet pensum. Modulet har et omfang på 5 ECTS og er placeret i første del af 6. semester. 5

6 Ved afslutningen af kurset Fagets videnskabsteori og kombinerede metodedesign afholdes en individuel mundtlig prøve på baggrund af fagets pensum. Prøven bedømmes internt med karakter efter gældende skala. Modul 8: Bachelorprojekt Målet er at give bacheloren lejlighed til at udvikle og demonstrere sine kompetencer i teoretiske og/eller empiriske analyser af et selvvalgt emne/problem indenfor det sociologiske fagområde, gerne i forlængelse af og /eller kombination af indholdet i modul 3-7. Med hensyn til faglige og intellektuelle kompetencer omfatter dette - Indsigt i og overblik over grundlæggende sociologisk teori og metode generelt, herunder også videnskabsteori. - Indgående indsigt i et afgrænset samfundsmæssigt og/eller teoretisk problemfelt. Med hensyn til praktiske kompetencer omfatter dette - Færdighed til selvstændigt at formulere, afgrænse, begrunde, belyse og analysere en sociologisk problemstilling under anvendelse af relevant sociologisk, herunder videnskabsteoretisk teori, metode og empiri. Problemet kan belyses både teoretisk og empirisk, eller hovedvægten kan lægges på en af delene. Indeholder projektet ikke empirisk arbejde, skal der indgå et afsnit, der indeholder metodiske overvejelser over, hvordan problemstillingen evt. kunne belyses empirisk. Projektet udarbejdes individuelt eller i grupper. Studienævnet godkender ved modulets start den studerendes emnevalg og fastsætter samtidig en afleveringsfrist herfor til slutningen af semesteret. Bachelorprojektet skal indeholde et resumé på engelsk. Resuméet skal være på mindst 1 og højst 2 sider, og det indgår i helhedsvurderingen af projektet. Bachelorprojektet har et omfang af 20 ECTS og er placeret i sidste del af 6. semester. Ved afslutningen af 6. semester afholdes en ekstern mundtlig prøve i bachelorprojektet. Prøven omfatter mundtlig fremlæggelse og diskussion med udgangspunkt i projektet. Prøven bedømmes individuelt med karakter efter gældende skala. Afhængig af antallet af studerende har projektet et omfang af maximalt ord, ord, ord, for hhv. 1, 2, og 3-6 studerende, inklusiv noter men eksklusiv litteraturliste og bilag. 7 Regler om opgaver, evaluering og eksamen I bedømmelsen af samtlige skriftlige arbejder, uanset hvilket sprog de er udarbejdet på, indgår en vurdering af den studerendes stave- og formuleringsevne. Til grund for vurderingen af den sproglige præstation lægges ortografisk og grammatisk korrekthed samt stilistisk sikkerhed. Den sproglige præstation skal altid indgå som en selvstændig dimension i den samlede vurdering. Dog kan ingen prøve samlet vurderes til bestået alene på grund af en god sproglig præstation, ligesom en prøve normalt ikke kan vurderes til ikke bestået alene på grund af en ringe sproglig præstation. Mål og vurderingskriterier for de enkelte prøver findes på følgende link: 6

7 8 Regler om merit, herunder mulighed for valg af moduler, der indgår i en anden uddannelse ved et universitet i Danmark eller udlandet Studienævnet kan godkende, at beståede studieelementer fra anden dansk eller udenlandsk videregående uddannelsesinstitution træder i stedet for studieelementer i studieordningen. Studienævnet godkender meritoverførsel på baggrund af en individuel faglig vurdering af hver enkelt ansøgning. Meritoverførsel sker med bedømmelsen bestået. Bedømmelse efter gældende skala en overføres dog så vidt muligt, dog kun hvis det pågældende studieelement bedømmes efter denne skala ved begge uddannelsesinstitutioner. Påtænker den studerende at bestå studieelementer ved en anden videregående uddannelsesinstitution, skal der søges om forhåndsgodkendelse af studieelementet hos studienævnet. Studienævnet vurderer på baggrund af de oplysninger, der foreligger om studieelementet på ansøgningstidspunktet, om det på forhånd kan forventes at afløse studieelementer i ansøgerens uddannelse. Hvis der sker ændringer i den forhåndsgodkendte merit, er det den studerendes ansvar at indhente fornyet forhåndsgodkendelse. Endelig merit gives kun, når der foreligger dokumentation for at studieelementet er bestået, samt at fagets niveau, vægt og faglige indhold svarer til de studiedele, der ønskes afløst. 9 Afslutning af bacheloruddannelsen Bacheloruddannelsen i sociologi skal være afsluttet senest 5 år efter den er påbegyndt. 10 Regler om krav om læsning af tekster på fremmedsprog og angivelse af, hvilket kendskab til fremmedsproget/ene dette forudsætter Bacheloruddannelsen i Sociologi forudsætter, at den studerende har et omfattende kendskab til engelsk, svensk og norsk, samt kendskab til tysk. 11 Eksamensregler Eksamenssproget er dansk. Gruppestørrelsen på bacheloruddannelsen i sociologi må ikke overstige 6 medlemmer. For at bestå bacheloruddannelsen skal alle prøver, som bedømmes efter gældende skala bestås med mindst 6. Der udregnes et vægtet gennemsnit på baggrund af prøvens vægt i ECTS. Dog vægtes bachelorprojektet dobbelt. Gennemsnittet anføres på eksamensbeviset. Sygeeksamen og omprøve finder for sommereksamens vedkommende sted i august. For vintereksamen sker dette i juni samme år. Der henvises til eksamensordningen for Aalborg Universitet, som kan ses på universitetets hjemmeside. 12 Dispensation Studienævnet kan, når der foreligger usædvanlige forhold, dispensere fra de dele af studieordningens bestemmelser, der ikke er fastsat ved lov eller bekendtgørelse. Dispensation vedrørende eksamen gælder for den først kommende eksamen. 7

8 13 Ikrafttrædelse og overgangsregler Studieordningen er godkendt af dekanen for Det samfundsvidenskabelige Fakultet og træder i kraft pr 1. september Studerende der ønsker at færdiggøre deres studier efter den forrige studieordning fra 2004, skal senest afslutte deres uddannelse ved sommereksamen 2007, idet der ikke efter dette tidspunkt udbydes eksaminer efter denne studieordning. Studerende, der ønsker at færdiggøre deres studier efter den hidtidige studieordning fra 2004 skal senest afslutte deres uddannelse ved sommereksamen Korrektion 2007 er foretaget som følge af ny karakterskala og er godkendt af dekanen for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet august

9 BILAG: Undervisningsaktiviteter Konstituerende fagelementer, i alt 122 ECTS. Fra basisåret Kursus i Samfundsvidenskabelige metoder (1. semester) 5 ECTS Kursus i Videnskabsteori (2. semester) 3 ECTS Kursus i Sociologi (2. semester) 2 ECTS Kursus i Sociologiske metoder (2. semester) 2 ECTS. I alt 12 ECTS Fra semester Sociologisk teori: Klassisk sociologisk teori (3. semester, 15 ECTS), Kulturanalyse og moderne hverdagsliv (4. semester, 8 ECTS), Social struktur, social differentiering og social forandring (5. semester, 10 ECTS), samt dele af Fagets Videnskabsteori og kombinerede metodedesign. (6. semester, 2 ECTS) I alt 35 ECTS. Sociologisk metode: Klassisk sociologisk metode (3. semester, 15 ECTS), Kvalitativ metode (4. semester, 7 ECTS), Kvantitativ metode og statistik (5. semester, 10 ECTS), samt dele af Fagets videnskabsteori og kombinerede metodedesign (6. semester, 3 ECTS). I alt 35 ECTS. Projekt i Hverdagsliv og kulturanalyse (4. semester), 10 ECTS. Projekt i Sociale strukturer under forandring (5. semester), 10 ECTS. Bachelorprojekt (6. semester), 20 ECTS. Valgfag og andre samfundsvidenskabelige fag, i alt 58 ECTS. Fra basisårets 1. semester: Kurser i Problemorienteret samfundsforståelse (2 ECTS), Økonomi, politologi økonomisk, politisk og social udvikling (6 ECTS) og IT (1 ECTS), samt projektarbejde i Problemorienteret samfundsforståelse (5 ECTS) og Økonomisk, politisk og social udvikling (11 ECTS). I alt 25 ECTS. Fra basisårets 2. semester: Kurser i Jura (2 ECTS) samt projektarbejde i et af flere Valgfrie projektforløb (herunder bl.a. et forløb i samarbejde med Studienævn for sociologi), (21 ECTS). I alt 23 ECTS. Fra semester: Sociologiske støttefag, hvor der vælges to fag à 5 ECTS blandt flere udbudte på hhv. 4. og 6. semester. I alt 10 ECTS. 9

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER Studieordningen udarbejdes ved brug af: Nærværende skabelon til opbygning Rammestudieordningen som helhed og særligt i forhold til afsnittene

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Sociologi ved Aalborg Universitet Gældende fra februar 2010

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Sociologi ved Aalborg Universitet Gældende fra februar 2010 Studieordning for Bacheloruddannelsen i Sociologi ved Aalborg Universitet Gældende fra februar 2010 I medfør af lov 403 af 28. maj 2003 om universiteter (Universitetsloven) med senere ændringer fastsættes

Læs mere

TILLÆG til Studieordning for bacheloruddannelsen i Politik & Administration Gældende fra februar 2010

TILLÆG til Studieordning for bacheloruddannelsen i Politik & Administration Gældende fra februar 2010 TILLÆG til Studieordning for bacheloruddannelsen i Politik & Administration Gældende fra februar 2010 Tillægget omfatter 2. semester af bacheloruddannelsen (modul 2) 2 Studienævn og fakultet Bacheloruddannelsens

Læs mere

Studieordning for. Faglig supplering i Samfundsfag. ved. Aalborg Universitet

Studieordning for. Faglig supplering i Samfundsfag. ved. Aalborg Universitet Studieordning for Faglig supplering i Samfundsfag ved Aalborg Universitet Gældende fra den 1. november 2006 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Studienævn...3 3. Optagelse...3 4. Uddannelsens betegnelse

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi (Organisation og strategi) ved Aalborg Universitet September 2008

Studieordning for Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi (Organisation og strategi) ved Aalborg Universitet September 2008 Studieordning for Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi (Organisation og strategi) ved Aalborg Universitet September 2008 1 Indledning Efter bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004 om bachelor- og kandidatuddannelser

Læs mere

Studieordning for Cand.oecon. ved Aalborg Universitet September 2008

Studieordning for Cand.oecon. ved Aalborg Universitet September 2008 Studieordning for Cand.oecon. ved Aalborg Universitet September 2008 1 Bekendtgørelsesgrundlag Efter bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (Uddannelsesbekendtgørelsen)

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i Internationale Forhold, Udviklingsstudier ved Aalborg Universitet September 2006

Studieordning for Kandidatuddannelsen i Internationale Forhold, Udviklingsstudier ved Aalborg Universitet September 2006 Studieordning for Kandidatuddannelsen i Internationale Forhold, Udviklingsstudier ved Aalborg Universitet September 2006 1 Indledning Efter bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004 om bachelor- og kandidatuddannelser

Læs mere

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet 2.- 6. semester Gældende fra september 2009 Redigeret december 2010 Redigeret august 2011 (eksamensform alment modul) Redigeret juni

Læs mere

Global Refugee Studies

Global Refugee Studies Appendiks 2, ændret 01.01.12 Tillæg til studieordning for Kandidatuddannelsen i Internationale Forhold, Udviklingsstudier ved Aalborg Universitet af september 2006 (med ændringer 2008 og 2010) Global Refugee

Læs mere

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF DIPLOMINGENIØRSTUDIEORDNINGER:

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF DIPLOMINGENIØRSTUDIEORDNINGER: KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF DIPLOMINGENIØRSTUDIEORDNINGER: Studieordningen udarbejdes ved brug af: Nærværende skabelon til opbygning Rammestudieordningen som helhed og særligt i forhold til afsnittene

Læs mere

STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN SOCIOLOG

STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN SOCIOLOG STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I SOCIOLOG VED AALBORG UNIVERSITET GÆLDENDE FRA 1. SEPTEMBER 2003 med korrektion 2007 Studieordning for Kandidatuddannelsen i sociologi ved Aalborg Universitet 1.

Læs mere

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 Studieordning Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt i Ministeriet

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk sociologi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk sociologi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk sociologi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Studieordning for Masteruddannelse i Arbejdsmarked og Personaleforhold (MAP) Master of Labour Market Regulation and Human Resource Management

Studieordning for Masteruddannelse i Arbejdsmarked og Personaleforhold (MAP) Master of Labour Market Regulation and Human Resource Management Studieordning for Masteruddannelse i Arbejdsmarked og Personaleforhold (MAP) Master of Labour Market Regulation and Human Resource Management ved Aalborg Universitet Gældende fra den 1.9.2006 med korrektioner

Læs mere

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG.

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG. STUDIEORDNING FOR CAND.PHIL. OG CAND.MAG. I SAMFUNDSFAG VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. september 1999 INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning... 3 1. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold... 3 2. Adgangskrav

Læs mere

STUDIEORDNING FOR CAND.OECON. LINIEN I INNOVATION OG VIDENØKONOMI VED AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR CAND.OECON. LINIEN I INNOVATION OG VIDENØKONOMI VED AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR CAND.OECON. LINIEN I INNOVATION OG VIDENØKONOMI VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. September 2003 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. BEKENDTGØRELSESGRUNDLAG 3 2. STUDIENÆVNS- OG FAKULTETSTILHØRSFORHOLD

Læs mere

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015 Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2014-ordningen Rettet 2015 Institut for Nordiske Sprog og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelse i politik og administration ved Aalborg Universitet. Gældende fra 1. september 2012

Studieordning for Bacheloruddannelse i politik og administration ved Aalborg Universitet. Gældende fra 1. september 2012 Studieordning for Bacheloruddannelse i politik og administration ved Aalborg Universitet Gældende fra 1. september 2012 I medfør af lovbekendtgørelse nr. 695 af 22. juni 2011 om universiteter (Universitetsloven)

Læs mere

Stk. 2 Uddannelsens fag Modul 1 Modul 2

Stk. 2 Uddannelsens fag Modul 1 Modul 2 Studieordning for Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi (Marketing) og 1-årigt tilvalgsfag i Marketing ved Aalborg Universitet September 2006 (Med rettelser 2008) 1 Indledning Efter bekendtgørelse nr.

Læs mere

Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet. Tillæg til. Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og

Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet. Tillæg til. Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet Tillæg til Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og Studieordning for bacheloruddannelsen med Historie som centralfag samt tilvalgsfag

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i Internationale Forhold, Udviklingsstudier, ved Aalborg Universitet Gældende fra september 2008

Studieordning for Kandidatuddannelsen i Internationale Forhold, Udviklingsstudier, ved Aalborg Universitet Gældende fra september 2008 Studieordning for Kandidatuddannelsen i Internationale Forhold, Udviklingsstudier, ved Aalborg Universitet Gældende fra september 2008 1 Indledning Efter bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004 om bachelor-

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

2. semester, bacheloruddannelsen i Politik og administration ved Aalborg Universitet

2. semester, bacheloruddannelsen i Politik og administration ved Aalborg Universitet , bacheloruddannelsen i Politik og administration ved Aalborg Universitet Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Statskundskab Studienævn: Studienævnet for Politik & Administration og Samfundsfag

Læs mere

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-904 Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017

Læs mere

Studieordning for BACHELORUDDANNELSE I E T N O G R A F I O G S O C I A L A N T R O P O L O G I. September 2001

Studieordning for BACHELORUDDANNELSE I E T N O G R A F I O G S O C I A L A N T R O P O L O G I. September 2001 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for BACHELORUDDANNELSE I E T N O G R A F I O G S O C I A L A N T R O P O L O G I September 2001 Senest revideret august 2007 Kapitel 1: Formål

Læs mere

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Filosofi og Videnskabsteori Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2013 2012-906 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse

Læs mere

STUDIEORDNING FOR CAND.MERC. LINIEN I INNOVATION OG ENTREPRENEURSHIP VED AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR CAND.MERC. LINIEN I INNOVATION OG ENTREPRENEURSHIP VED AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR CAND.MERC. LINIEN I INNOVATION OG ENTREPRENEURSHIP VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. September 2003 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. BEKENDTGØRELSESGRUNDLAG 3 2. STUDIENÆVNS- OG FAKULTETSTILHØRSFORHOLD

Læs mere

Studieordning. Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012

Studieordning. Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt i Ministeriet for Videnskab,

Læs mere

STUDIEORDNING FOR SIDEFAGSFORLØB I SAMFUNDSFAG PÅ DELTID VED AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR SIDEFAGSFORLØB I SAMFUNDSFAG PÅ DELTID VED AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR SIDEFAGSFORLØB I SAMFUNDSFAG PÅ DELTID VED AALBORG UNIVERSITET GÆLDENDE FRA 1. SEPTEMBER 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDEFAGSFORLØB I SAMFUNDSFAG Kapitel 1: Generelle bestemmelser... 3 1.

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i kemi. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige Fakultets

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R September 1998 Senest revideret maj 2007 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1.

Læs mere

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september ROSKILDE UNIVERSITET Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2015 2012-904 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Studieordning Den juridiske kandidatuddannelse

Studieordning Den juridiske kandidatuddannelse Studieordning Den juridiske kandidatuddannelse Cand. jur. Aalborg Universitet Gældende fra september 2010 Bekendtgørelsesgrundlag 1. Kandidatuddannelsen i jura er en 2-årig forskningsbaseret heltids-uddannelse,

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I M E D I C I N S K A N T R O P O L O G I. September 1999

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I M E D I C I N S K A N T R O P O L O G I. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I M E D I C I N S K A N T R O P O L O G I September 1999 Senest revideret august 2007 Studieordning for 1-årig

Læs mere

Se tillæg til Studieordning for Bacheloruddannelsen i Politik & Administration, gældende fra februar 2010.

Se tillæg til Studieordning for Bacheloruddannelsen i Politik & Administration, gældende fra februar 2010. Studieordning for Bacheloruddannelse med Samfundsfag som centralt fag samt tilvalgsfag (Gymnasielæreruddannelse) ved Aalborg Universitet. Gældende fra 1.9.2010 1 Indledning Efter bekendtgørelse nr. 814

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i sociologi ved Aalborg Universitet September 2014 J.nr

Studieordning for Kandidatuddannelsen i sociologi ved Aalborg Universitet September 2014 J.nr Studieordning for Kandidatuddannelsen i sociologi ved Aalborg Universitet September 2014 J.nr. 2014-422-00475 I medfør af lovbekendtgørelse nr. 367 af 25. marts 2013 om universiteter (Universitetsloven)

Læs mere

Centralasien- og Afghanistanstudier,

Centralasien- og Afghanistanstudier, Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Centralasien- og Afghanistanstudier, 2013-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen. Justeret 2015

Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen. Justeret 2015 Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen Justeret 2015 Det Informationsvidenskabelige Akademi Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Fagmodul i Journalistik

Fagmodul i Journalistik ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kommunikationsfagene Fagmodul i Journalistik DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 213 med ændringer af 1. februar 2016 2012-1166 Ændringerne af 1. februar 2016

Læs mere

Fagmodul i Psykologi

Fagmodul i Psykologi ROSKILDE UNIVERSITET Fagmodul i Psykologi DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 4. november 2015 2012-900 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Studieordning Den erhvervsjuridiske bacheloruddannelse HA (jur.) Aalborg Universitet

Studieordning Den erhvervsjuridiske bacheloruddannelse HA (jur.) Aalborg Universitet Studieordning Den erhvervsjuridiske bacheloruddannelse HA (jur.) Aalborg Universitet 2.- 6. semester Gældende fra februar 2010 Bekendtgørelsesgrundlag 1. Den erhvervsjuridiske bacheloruddannelse er en

Læs mere

Danskfagligt projektorienteret

Danskfagligt projektorienteret Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Danskfagligt projektorienteret forløb 2014-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts Management The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2016

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts Management The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2016 Skabelon for Studieordning for tværhumanistisk tilvalgsstudium på BA-niveau i Music/Arts Management 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-906 Ændringer af 1. september 2015, 1. februar 2016

Læs mere

Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier

Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Pædagogik og Uddannelsesstudier Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2013 2012-899 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse

Læs mere

Kandidatuddannelsen i Matematik-økonomi

Kandidatuddannelsen i Matematik-økonomi Udkast til foreløbig studieordning for Kandidatuddannelsen i Matematik-økonomi 1. 4. semester De Ingeniør-, Natur- og Sundhedsvidenskabelige Fakulteter Aalborg Universitet August 2008 Forord I medfør af

Læs mere

Studieordning for Den Samfundsøkonomiske Bacheloruddannelse ved Aalborg Universitet Gældende fra 1. september 2006

Studieordning for Den Samfundsøkonomiske Bacheloruddannelse ved Aalborg Universitet Gældende fra 1. september 2006 Studieordning for Den Samfundsøkonomiske Bacheloruddannelse ved Aalborg Universitet Gældende fra 1. september 2006 1 Indledning Efter bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004 om bachelor- og kandidatuddannelser

Læs mere

STUDIEORDNING FOR GÆSTEPROGRAMMET I SCANDINAVIAN STUDIES DET HUMANISTISKE FAKULTET

STUDIEORDNING FOR GÆSTEPROGRAMMET I SCANDINAVIAN STUDIES DET HUMANISTISKE FAKULTET STUDIEORDNING FOR GÆSTEPROGRAMMET I SCANDINAVIAN STUDIES DET HUMANISTISKE FAKULTET SEPTEMBER 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag 2 Fakultetstilhørsforhold

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København

Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København Studieordning af Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens titulatur, formål og mål for

Læs mere

2 Studienævn Se tillæg til Studieordning for Bacheloruddannelsen i Politik & Administration, gældende fra februar 2010.

2 Studienævn Se tillæg til Studieordning for Bacheloruddannelsen i Politik & Administration, gældende fra februar 2010. Studieordning for Bacheloruddannelse med Samfundsfag som centralt fag samt sidefag (Gymnasielæreruddannelse) ved Aalborg Universitet. Gældende fra september 2012 I medfør af lovbekendtgørelse nr. 695 af

Læs mere

Moderne Europastudier,

Moderne Europastudier, Studieordning for tilvalg på kandidatniveau i Moderne Europastudier, 2013-ordningen Saxo-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Tilhørsforhold, hjemmel, normering

Læs mere

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I ANTROPOLOGI OG ETNOGRAFI DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I ANTROPOLOGI OG ETNOGRAFI DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SUPPLERINGSFAG I ANTROPOLOGI OG ETNOGRAFI DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret august 2007 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1. Suppleringsuddannelsen

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Forsikringsmatematik (September 2010) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Forsikringsmatematik (September 2010) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i Forsikringsmatematik (September 2010) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser,

Læs mere

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet 2009-retningslinjer i henhold til Bekendtgørelse af 29. november 2013 Bekendtgørelse om fleksible forløb inden for videregående uddannelser

Læs mere

Studieordning for FAGLIG SUPPLERING I M U S I K V I D E N S K A B. November 2002

Studieordning for FAGLIG SUPPLERING I M U S I K V I D E N S K A B. November 2002 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for FAGLIG SUPPLERING I M U S I K V I D E N S K A B November 2002 Senest revideret november 2002 Faglig supplering i Musikvidenskab Kapitel 1:

Læs mere

Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet

Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet OKJ J.nr. Dok. Ore\kult\fleksmasterkult Den 27. februar 2006 2. udkast skal vi undlade at kalde det stud.ordning FLEKSIBEL MASTER FRA DET HUMANISTISKE

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i teknisk fysik

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i teknisk fysik Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i teknisk fysik Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i teknisk fysik. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige

Læs mere

Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS,

Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS, 2015-ordningen Institut for Nordiske

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i matematik-økonomi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2011 (Rev. 2015) Indholdsfortegnelse 1

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i samfundsøkonomi. (innovation og videnøkonomi). ved Aalborg Universitet

Studieordning for kandidatuddannelsen i samfundsøkonomi. (innovation og videnøkonomi). ved Aalborg Universitet Studieordning for kandidatuddannelsen i samfundsøkonomi (innovation og videnøkonomi) ved Aalborg Universitet September 2012 med ændringer 2014 I medfør af lovbekendtgørelse nr. 367 af 25. marts 2013 om

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Sprog og faglighed, 2015-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i nanoteknologi

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i nanoteknologi Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i nanoteknologi Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i nanoteknologi. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige

Læs mere

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse,

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, 2015-ordningen

Læs mere

Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København

Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København Studieordning af 1. september 2000 Revideret per 1. februar 2014 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1)

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) UDKAST Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet Forord: I medfør af lov 367 af 25. maj 2013 om universiteter (Universitetsloven) med

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i politik og administration ved Aalborg Universitet September 2013

Studieordning for Bacheloruddannelsen i politik og administration ved Aalborg Universitet September 2013 Studieordning for Bacheloruddannelsen i politik og administration ved Aalborg Universitet I medfør af lovbekendtgørelse nr. 62 af 24. juni 2012 om universiteter (Universitetsloven) med senere ændringer

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser,

Læs mere

Studieordning for MAGISTERKONFERENS E T N O G R A F I O G S O C I A L A N T R O P O L O G I. Februar 1998

Studieordning for MAGISTERKONFERENS E T N O G R A F I O G S O C I A L A N T R O P O L O G I. Februar 1998 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for MAGISTERKONFERENS E T N O G R A F I O G S O C I A L A N T R O P O L O G I Februar 1998 Senest revideret august 2007 Kapitel 1: Formål Studieordning

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i didaktik (matematik)

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i didaktik (matematik) Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i didaktik (matematik) Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Profilbeskrivelse for Business Controlling

Profilbeskrivelse for Business Controlling Profilbeskrivelse for Business Controlling Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi 1 af 10 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen for

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 med ændringer 2014 og 2018

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 med ændringer 2014 og 2018 Indholdsfortegnelse Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 med ændringer 2014 og 2018 1. Bekendtgørelsesgrundlag... 2 2. Studienævn og fakultet... 2 3. Optagelse... 2

Læs mere

4. semester, bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet

4. semester, bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet , bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Statskundskab Studienævn: Studienævnet for Politik & Administration og Samfundsfag

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Music/Arts Management The 2008 Curriculum Det Humanistiske

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser, der danner

Læs mere

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi Kolding 1.sep. 2013 1 af 10 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Sprog og faglighed, 2015-ordningen Institut for Engelsk, Germansk

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i Idræt

Studieordning for bacheloruddannelsen i Idræt Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Studienævnet for Sundhed, Teknologi og Idræt Studieordning for bacheloruddannelsen i Idræt Aalborg Universitet 2013 Dispensation januar 2015 Uddannelsen udbydes i Aalborg

Læs mere

Kandidatuddannelse med erhvervsøkonomi som hovedfag/centralt fag 2005-studieordningen (Enkelte revisioner af 07.11.2008)

Kandidatuddannelse med erhvervsøkonomi som hovedfag/centralt fag 2005-studieordningen (Enkelte revisioner af 07.11.2008) 1 DET ØKONOMISKE STUDIENÆVN Aarhus Universitet Kandidatuddannelse med erhvervsøkonomi som hovedfag/centralt fag 2005-studieordningen (Enkelte revisioner af 07.11.2008) 1) Uddannelsens betegnelse og adgangskrav

Læs mere

Studieordning for cand.merc. linjen i International Virksomhedsøkonomi ved Aalborg Universitet Gældende fra den 1.9.2005 med ændringer den 1.2.

Studieordning for cand.merc. linjen i International Virksomhedsøkonomi ved Aalborg Universitet Gældende fra den 1.9.2005 med ændringer den 1.2. Studieordning for cand.merc. linjen i International Virksomhedsøkonomi ved Aalborg Universitet Gældende fra den 1.9.2005 med ændringer den 1.2.2006 1. Bekendtgørelsesgrundlag Cand. merc. linien i International

Læs mere

STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I DANSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I DANSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I DANSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET SEPTEMBER 2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag 2 Fakultetstilhørsforhold

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i It og sprog, 2013-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Studieordning for BSSc i. Socialvidenskab og samfundsplanlægning. Gestur Hovgaard

Studieordning for BSSc i. Socialvidenskab og samfundsplanlægning. Gestur Hovgaard Studieordning for BSSc i Socialvidenskab og samfundsplanlægning Gestur Hovgaard Slutversion 01. September 2012 1. Indledning Stk. 1. Denne studieordning beskriver de overordnede rammer og indhold for bachelorstudiet

Læs mere

Regler om adgang til. kandidatuddannelsen i revision. cand.merc.aud.

Regler om adgang til. kandidatuddannelsen i revision. cand.merc.aud. Regler om adgang til kandidatuddannelsen i revision, cand.merc.aud. Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i revision 1. sep. 2018 1 af 10 Dette dokument er et bilag tilknyttet studieordningen

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse SYDDANSK UNIVERSITET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab,

Læs mere

DET ØKONOMISKE STUDIENÆVN Version Aarhus Universitet Revideret

DET ØKONOMISKE STUDIENÆVN Version Aarhus Universitet Revideret DET ØKONOMISKE STUDIENÆVN Version 05.09.2001 Aarhus Universitet Revideret 07.11.2008 Kandidatuddannelse med erhvervsøkonomi som hovedfag/centralt fag 2001-. Kandidatuddannelse Kandidatuddannelsen med Erhvervsøkonomi

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i matematik

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i matematik Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i matematik Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i matematik. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige

Læs mere

Tillæg 1. SUPPLERINGSUDDANNELSE I SOCIOLOGI

Tillæg 1. SUPPLERINGSUDDANNELSE I SOCIOLOGI Tillæg 1. SUPPLERINGSUDDANNELSE I SOCIOLOGI Sociologisk Institut udbyder en suppleringsuddannelse af 1 års varighed (60 ects) for studerende, som ikke læser sociologi. Ønskes et forløb på 1½ år (90 ects),

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i matematik-økonomi

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i matematik-økonomi Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i matematik-økonomi Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i matematik-økonomi. Denne kan ses på Det

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA SYDDANSK UNIVERSITET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 698

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 2 af 9 sider Denne

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i forsikringsmatematik ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2009 (Rev. 2017) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i matematik med et tilvalgsfag (September 2010) (Revideret med virkning pr. 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i matematik med et tilvalgsfag (September 2010) (Revideret med virkning pr. 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i matematik med et tilvalgsfag (September 2010) (Revideret med virkning pr. 1. sep. 2012) De overordnede

Læs mere

Studieordning, Kandidatuddannelsen Inooqatigiinnik ilisimatusaat Samfundsvidenskab

Studieordning, Kandidatuddannelsen Inooqatigiinnik ilisimatusaat Samfundsvidenskab Studieordning, Kandidatuddannelsen Inooqatigiinnik ilisimatusaat Samfundsvidenskab Inuiaqatigiilerinermik, Aningaasaqarnermik Tusagassiornermillu Ilisimatusarfik Institut for Samfund, Økonomi og Journalistik

Læs mere