Lær at læse på fagportal. - greb og begreb om hjemmesider

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lær at læse på fagportal. - greb og begreb om hjemmesider"

Transkript

1 Lær at læse på fagportal - greb og begreb om hjemmesider Trin: Fag: Tid: 1. klasse kan også anvendes på klassetrin Dansk N/T 10 lektioner Manchet For at eleverne kan få de nødvendige it-læsekompetencer, skal man starte med en målrettet undervisning helt fra skolestarten. Eleverne skal opleve en progression i deres kompetencer inden for læsning og søgning på computer. De behøver en direkte undervisning i strategier. I 1. klasse tages der udgangspunkt i det konkrete, i dette tilfælde hjemmesiden Danskedyr.dk. Eleverne skal lære om en hjemmesides opbygning med det fagsprog, der knytter sig til. Det kræver, at de bliver præsenteret for funktioner som: Menulinjer Ikoner Intern søgefunktion Overskrifter Hjemmeside Webadresse De skal have et begyndende kendskab til en hjemmesides relevans og tilgængelighed. Når eleverne er igennem forløbet, er de klar til at koncentrere sig om den faglige viden, som kan findes på hjemmesiden. Forløbet kan også bruges til andre hjemmesider, men det kræver dog, at læreren tilpasser det. 1 af 27

2 2 af 27

3 Didaktiske overvejelser Læsefaglige mål, it-faglige mål og faglige mål Læsefaglige mål: Overblikslæsning Øget ordforråd It-faglige mål: Strategier til søgning (internt på en hjemmeside) Identificere deres behov for information Danskfaglige mål: Begynde at læse sig til viden i faglige tekster Kende betydningen af de vigtigste ord og begreber Finde information i trykte og elektroniske medier Mål for undervisningsforløbet At finde rundt på en hjemmeside kan være vanskeligt. I 1. klasse er det en udfordring at navigere hensigtsmæssigt på en side. Der er også meget tekst at forholde sig til. Målet for undervisningsforløbet er: Kende hjemmesiden Danskedyr.dk Logge ind og ud på siden Kende de generelle fagord (menulinje, faneblade, ikoner, overskrifter, søgefunktioner og animationer) Kende de specifikke fagord, som hører til denne hjemmeside (udseende, udbredelse, levevis, formering, fødekæde, fakta, pattedyr, krybdyr, passer, insekter, krebsdyr, bløddyr, hobbydyr og husdyr) Bruge de 3 søgefunktioner (alfabetet, søgefelt og dyrekategorier) Kunne søge information Skal kunne tegne en skitse af deres egen hjemmeside Skal kunne overføre den indlærte viden til andre hjemmesider Eleverne skal blive bevidste om, at de bruger siden hensigtsmæssigt med de funktioner og begreber, som de har lært, så de ikke bare prøver på må og få. Didaktiske overvejelser Forløbets varighed Forløbet kan gennemføres på ca. 10 lektioner. Anvendte læremidler Danskedyr.dk er en overskuelig og let tilgængelig hjemmeside, som er didaktiseret. Siden har som mål at henvende sig til børn helt fra skolestarten. Teksterne findes i 3 sværhedsgrader og er enkel i sin opbygning. I selve forløbet er der også et hjemmelavet bilag med billeder af forskellige ikoner. 3 af 27

4 Undervisningens organisering Alt efter klassens størrelse og elevsammensætning vurderes det, om man skal være 1 eller 2 læreren til forløbet. Inden der tages fat på forløbet, gives der en introduktion til eleverne, så de får en fornemmelse af, hvorfor det er relevant at arbejde med hjemmesider. Hjemmesider er til for at blive læst af andre mennesker, og vi drages alle af nettes muligheder for oplysning. Herefter bliver arbejdet med undervisningsforløbet en vekslen mellem fælles gennemgang/samtale og individuelt arbejde/pararbejde. Underviserens rolle Lærerens rolle bliver en vekselvirkning mellem at undervise klassen og støtte og vejlede i de forskellige opgaver. Derudover får hun en vigtig opgave i at få skabt den evaluerende samtale, når elevopgaver skal efterbehandles i klasserummet. Her tænkes især i forhold til opgaven, hvor eleverne skal lave deres eget ikon og opgaven, hvor de skal tegne deres egen forside til en hjemmeside. Elevforudsætninger Eleverne skal kunne logge på computeren med uni-login. Teknologi til rådighed Til forløbet skal der bruges en interaktiv tavle til fælles gennemgang og bærbare computere til hver elev. Fysiske rammer Undervisningen skal foregå i et lokale, hvor alle kan sidde med front mod den interaktive tavle. Pædagogiske overvejelser I en 1. klasse er eleverne på mange forskellige læseniveauer. Teksterne på Danskedyr.dk findes i forskellige sværghedsgrader, og de elever, som har vanskeligheder, kan få den letteste tekst læst højt fra computeren ved sværere tekst kan man med fordel bruge cd-ord, hvis eleverne forståelsesmæssigt kan klare den sværere tekst. I de opgaver, hvor eleverne skal skrive, kan der være stor forskel på børnenes niveau. Meget langsomme skrivere kan få brug for læreren som sekretær. Her tænkes især på quizzen. 4 af 27

5 Forløbets opbygning Didaktik, pædagogiske og faglige overvejelser Undervisningsforløbet er delt op i 3 faser: 1. Arbejde med ikoner 2. Hjemmesidens opbygning Søgning Navigation på siden Quiz 3. Evaluering 1. Arbejde med ikoner Første fase er et indledende arbejde med ikoner. Ikonerne er udgangspunkt for en klassesamtale. Herefter arbejdes der med at tolke og producere ikoner. Lærerens forberedelser Læreren skal vide definitionen på et ikon. Hun skal have forberedt nogle eksempler til klassen og bilag 1 skal kopieres, så eleverne kan se sammen to og to. Læreren skal også have papir klar gerne i A5 format. Fasens forløb Først fortæller læreren definitionen på, hvad et ikon er, og hvilken funktion det har. Et ikon er et billede, ofte på en computerskærm, som man klikker på med sin mus for at starte noget, fx et program eller en funktion (lyd eller billeder). Et ikon er et billede, der står i stedet for en tekst, en meget enkel tegning eller et enkelt bogstav. Herefter kan man komme med et eksempel på et ikon fx en glad og en sur smiley. Læreren spørger eleverne, om de kender nogle ikoner. 5 af 27

6 Opgave 1 Eleverne får udleveret bilag 1. De forklarer for hinanden to og to, hvad ikonerne betyder, og hvor man kan se dem. En fælles gennemgang tages på klassen. Ekstraopgave Eleverne sendes ud i små grupper på skolens område, hvor de skal finde eksempler på ikoner. Der samles op i klassen, hvor grupperne fremlægger, hvad de har fundet. Læreren viser et eksempel på tavlen for at understrege, at ikoner er meget enkle og tydelige billeder. Hun tegner omridset af et halvt stykke A4 papir på tavlen. Herefter tænker læreren højt: Jeg kunne godt tænke mig at lave et ikon, der viser, at her kan man overnatte. Hvad kan vise dette? Her kan eleverne sikkert selv finde frem til forslaget af billedet af en seng. Sengen tegnes, og der tales om, at der ikke skal fyldes mere på ikonet, fx et sengebord med blomster, et vindue med gardiner osv. Selv om ikonet skal være enkelt, så er det vigtigt, at det fylder papiret ud. Nogle elever kan have problemer med at få en ide, og de kan derfor støtte sig til eksemplerne på kopiarkene. Man kan efterstræbe, at de måske ikke er helt magen til. Ved den fælles fremvisning af deres egne ikoner spørges ind til følgende ting: Hvad har du tegnet? Hvad skal det betyde? Hvor kan man evt. finde dit ikon? Opgave 2 Eleverne tegner deres eget ikon. Når de er færdige, viser de deres produkt frem, og de andre elever skal gætte, hvad ikonet betyder. Pædagogiske overvejelser I denne fase er det vigtigt at have fokus på fagordet ikon. Ordet skal bruges i mange forskellige arbejdssammenhænge. Læreren veksler mellem 3 forskellige arbejdsmåder, modellering, vejledning og opsamling. Arbejdsgang Læreren introducerer begrebet ikoner Eleverne arbejder med kopisider med ikoner. Opgave 1 (bilag 1) Læreren styrer en fælles opsamling på kopisiderne Læreren laver et eksempel på et selvlavet ikon på tavlen Eleverne introduceres til opgaven om at lave deres eget ikon. Læreren har papirark klar (halve A4-sider) Eleverne udarbejder hver deres eget ikon. Opgave 2 Eleverne viser deres produkt frem, og læreren spørger ind til elevens overvejelser 6 af 27

7 2. Hjemmesidens opbygning Anden fase er centreret om hjemmesiden Danskedyr.dk. Fasen er delt op i 3 afsnit Søgning, Navigation på siden og Quiz. Her veksles mellem lærergennemgang og små øvelser. Eleverne skal arbejde med sidens opbygning, fagudtryk knyttet hertil og de forskellige søgefunktioner. Anden fase afsluttes med klassens quiz, hvor eleverne skal vise, at de kan søge, at de kender fagudtryk, og at de kan manøvrere på siden. Quizzen rettes i fællesskab. Det er vigtigt, at der hele tiden repeteres undervejs især når fase to deler sig over flere lektioner. Søgning Lærerens forberedelse Læreren skal være velforberedt på søgeeksempler, så hun kan supplere materialets søgeforslag. Der skal også forberedes et eksempel på et tælletræ eller lign., som synliggør, hvordan vi opdeler dyr i kategorier. Tælletræ: Et tælletræ kan bruges til taksonomier, som er en inddeling af fænomener i en hierarkisk klassifikation. Fasens forløb Eleverne logger på computeren. De hjælpes ind på internettet. Den valgte websideadresse skrives på tavlen, og eleverne skriver efter. Læreren styrer arbejdsgangen fra den interaktive tavle. Læreren gennemgår dele af sidens opbygning. På Danskedyr.dk kommer vi omkring: Hvordan der logges på Menulinjen, hvor dyrene er opdelt efter kategorier/overbegreber. Hvis man klikker på pattedyr fås alle dyr, der tilhører denne kategori (det er nødvendigt, at eleverne har en viden om, hvordan vi opdeler dyr i kategorier. Her kan man arbejde med taksonomi ved at synliggøre kategorierne med tælletræer. Fx skrives insekt øverst, og 7 af 27

8 nedenunder skrives eksempler på insekter. Herudover noteres insekters fællestræk). Læreren kan også vende arbejdsgangen, ved at eleverne skal nævne en masse frugter, og herefter skal de finde overbegrebet. Det samme kan gøres med forskellige møbler Menulinjen, hvor dyrene er opdelt efter alfabetisk orden. Hvis man klikker på et bogstav fås alle dyr, der begynder med pågældende bogstav, men sorteret i kategorierne pattedyr, fugle, fisk osv. Søgefeltet, hvor man skal skrive dyrets navn. Her kommer man direkte ind på teksten. Eleverne skal være bevidste om, at søgeordet staves rigtigt. De skal vænne sig til at spørge, hvis de er i tvivl Opgave 1: Læreren vælger et dyr, som eleverne skal søge på. De vælger selv, hvilke af de tre søgemuligheder, de vil bruge. Opgaven gentages ca. 3 gange, eller indtil læreren har en fornemmelse af, at de kan. Opgave 2: Herefter lægges der op til en konkurrence om, hvor hurtigt et dyr kan findes. Til slut får eleverne selv lov til at søge på et dyr. Det kan være godt at vælge dyr, der udfordrer dem i alle 3 søgefunktioner, fx vibe, hjort, grævling, torsk. Pædagogiske overvejelser Der følges løbende op på opgaven ved, at børnene skal forklare, hvilke søgemetoder de gjorde brug af og hvilken søgefunktion, der virkede bedst. Det er vigtigt, at læreren både får italesat fordele og ulemper. Der bliver også snakket om læsestrategier til svære dyrenavne, fx at man ved solsort kan genkende en del af ordet, eller at man ved torsk kan søge på t, og når man så har alle dyr med t, så kan man lede efter et dyr, der ender på k. Teknologi til rådighed Interaktiv tavle En computer til hver elev Arbejdsgang Læreren præsenterer hjemmesiden Danskedyr.dk på den interaktive tavle ved login, menulinjer og de 3 søgefunktioner. Der tages udgangspunkt i niveauet let Eleverne tænder hver en computer og læreren gentager den forrige gennemgang. Eleverne følger læreren på deres egen computer. Det kan også være en fordel at have sedler med webadressen og elevens uni-login til at ligge på bordene Eleverne finder forskellige dyr, som læreren nævner. Opgave 1 Konkurrence om at finde et dyr først. Opgave 2 8 af 27

9 Navigation på siden Lærerens forberedelse Læreren skal have et indgående kendskab til siden Danskedyr.dk, så man er sikker i at navigere på siden, når man gennemgår opbygning og fagudtryk. Læreren skal være opmærksom på de mange fagord, der bruges. Hun kan lave en planche eller lign. med de mest relevante ord (se bilag 2 og 3). Fasens forløb Fanebladene med de tre sværhedsgrader præsenteres. Eleverne skal gøres opmærksom på, at ikke alle dyr findes i den lette udgave. Til den meget lette udgave findes der oplæsning på siden. Skal man bruge let eller svær (2. eller 3. klasse) kan man bruge cd-ord Ved meget let tales om de fire ikoners betydning: video, dyrestemmer, animationer og oplæsning. Ikonerne ligger på sidens venstre side. Der lægges vægt på, hvad der helt nøjagtigt er afbildet, og hvad det så kan dække over Ved let findes ikonerne: video, dyrestemmer, animationer og billeder. Læreren demonstrerer deres funktion Opgave 1 Eleverne får lov til at vælge et par dyr, hvor de afprøver de forskellige ikoner. Ved let findes en menulinje til venstre, hvor man kan finde overskrifterne til de forskellige afsnit. Det er de samme overskrifter ved mange af dyrene. Det er vigtigt at forklare overskrifternes betydning, da det er svære ord, der bliver brugt Pædagogiske overvejelser Man kan også notere fagordene ned løbende, som man støder på dem i undervisningen, så planchen udformer sig undervejs i forløbet. Ordene repeteres jævnligt på Danskedyr.dk, men kan også bruges til andre websider. Forslag til ord: (generelle) menulinje, faneblade, ikoner, overskrifter, søgefunktion, animationer (specifikke) udseende, udbredelse, levevis, formering, fødekæde, fakta, pattedyr, krybdyr, padder, insekter, krebsdyr, bløddyr, hobbydyr, husdyr. Til indskolingselever er det rigtig godt at støtte indlæringen af fagord med billeder. Derfor kan man med stor fordel bruge billeder sammen med fagordene på førnævnte planche. 9 af 27

10 Efter søgeeksemplerne tages der udgangspunkt i et fundet dyr, hvor tekstens tilgængelighed diskuteres ud fra lærerspørgsmål. Der tages ikke udgangspunkt i hele teksten, men i et afsnit. Tilgængelighed: Et overordnet spørgsmål er: Kan jeg forstå teksten? 1. Hvad handler teksten om? 2. Kan du læse teksten? 3. Kan man lyttelæse (oplæsning)? 4. Er der hjælpetekster (billeder, faktabokse, ordforklaringer), som støtter forståelsen? Læreren skal sikre sig, at når der arbejdes med tilgængelighed på Danskedyr.dk, så vælges dyreeksempler ud fra dyr, som findes på mere end ét tekstniveau. På den måde kan eleverne få erfaring i at kunne vurdere, om den valgte tekst både kan afkodes og forstås, eller man bliver nødt til at vælge at få teksten læst op. Udover at kunne forstå teksten er det også vigtigt at kunne vurdere, om det læste er relevant i forhold til formålet med søgningen altså om det søgte er tekstens fokus. 10 af 27

11 Relevans: At fastlægge tekstens fokus. 1. Hjælper overskriften mig til, om jeg er på rette vej? 2. Kan billederne hjælpe mig? 3. Får jeg svar på mit spørgsmål? Fællesopgave Der vælges et dyr. Eleverne bestemmer selv, hvilken søgefunktion, de vil bruge Alle vælger fanebladet med let Læreren vil nu have eleverne til at bruge menulinjen ved at stille forskellige spørgsmål til oplysninger om dyret. Herved skal de i fællesskab tale om, hvilken overskrift det er relevant at klikke på i menulinjen. Når der er foretaget et valg i menulinjen, stiller læreren spørgsmål i forhold til sidens relevans Arbejdsgang Quiz De 3 faneblade præsenteres Eleverne gøres opmærksom på ikonerne og deres funktion Eleverne afprøver ikonerne. Opgave 1 Et dyr vælges på niveauet let. Eleverne gøres opmærksom på den lodrette menulinje i venstre side, hvor de fagspecifikke fagord afdækkes. Bilag 2 Man kan selv vælge, hvornår man vil lave plakaten med de generelle fagord. Det kan enten ske undervejs i gennemgangen, eller når man er færdig. Bilag 3 Fællesarbejde om teksters tilgængelighed Fællesarbejde om teksters relevans Lærerens forberedelse Læreren skal have fundet spørgsmål til nogle forskellige dyr. Hun kan også overveje, hvilken skabelon hun vil bruge til klassens quiz. 11 af 27

12 Fasens forløb Opgave 1: Eleverne er på websidens forside. Læreren stiller et spørgsmål om et dyr, og eleverne skal selv finde svaret ved at bruge det, de har lært. Læreren fornemmer hvor mange spørgsmål der er brug for, for at eleverne bliver selvhjulpne. Eksempler på spørgsmål kan være: Hvor mange unger får et rådyr? Hvad spiser et egern? Måske kan man også lade børnene komme med nogle spørgsmål. Opgave 2: Hver elev klikker ind på et dyr. De læser eller hører teksten, og herefter stiller de et spørgsmål, som man kan få svar på i teksten. Læreren indsamler spørgsmålene, og de skrives ind på computer. Dette er så klassens quiz. Opgave 3: Eleverne skal nu besvare klassens quiz. Læreren har udskrevet spørgsmålene, så der også er plads til at skrive svarene. Quizzen rettes i fællesskab. Opgaven har fokus på to ting, nemlig at kunne finde rundt på Danskedyr.dk og at kunne finde vigtig viden på hjemmesiden. Pædagogiske overvejelser I første halvdel af 1. klasse vil det være helt ok kun at arbejde med dyrene på niveauet meget let, da man her er sikker på at kunne få læst teksten højt. Ydermere er teksten sat enkelt op, hvor det hele vises frem på én side. 12 af 27

13

14

15 Fasens forløb 1. Læreren modellerer et eksempel på en hjemmeside på tavlen (en skabelon), hvor der tænkes højt, og hvor eleverne også kan komme med forslag. Der tegnes løbende på den opdigtede hjemmeside, hvor der kommer så mange elementer med som muligt fra undervisningsforløbet 2. Der laves en fælles brainstorm på tavlen over mulige emner til en hjemmeside Opgave 1 Eleverne vælger et emne og tegner deres egen forside til en hjemmeside på et stykke A3-papir. Hjemmesiden skal farvelægges, så den fremstår indbydende. Forsiden præsenteres for klassen med de overvejelser, eleven har gjort sig. I gennemgangen sørger læreren for, at eleverne aktivt bruger de lærte fagudtryk. Pædagogiske overvejelser Når eleverne skal tegne deres egen hjemmeside, opfordres de til først at fokusere på en overskrift. Under arbejdet kan der være enkelte ord, som eleverne gerne vil have hjælp til at stave. Undervejs i produktionen af hjemmesiden skal læreren spørge ind til sidens opbygning. I processen skal eleverne få en fornemmelse for, at hjemmesider har en modtager. Er det børn eller voksne? Eksempel på en hjemmeside lavet i fællesskab med eleverne: 15 af 27

16 Eleveksempler: Teknologi til rådighed Evt. en interaktiv tavle Arbejdsgang Læreren begynder med at præsentere opgavens mål for eleverne Der tegnes en fælles hjemmeside på tavlen, hvor læreren tænker højt og inddrager elevernes ideer. Der medtages så mange elementer som muligt fra Danskedyr.dk Herefter laves en fælles brainstorm over mulige emner til en hjemmeside Eleverne tegner deres egen hjemmeside, og den præsenteres på klassen 16 af 27

17 Andre relevante web-sider for målgruppen Sider, der kan bruges i arbejdet med en websides opbygning: Sider, der kan bruges i undervisningsforløbet som erstatning for Danskedyr/Verdensdyr: af 27

18 Evaluering Undervejs i forløbet bliver det meget vigtigt med opfølgende samtaler og spørgsmål, som repeterer det lærte undervejs. Herudover afsluttes fase 1 og 2 med opgaver, som samler den indlærte viden. Til slut tegnes en hjemmeside, og her samles alt det, eleven har lært gennem forløbet. Som en udbygning af forløbet kan man lade eleverne lave en fagbog om et af dyrene fra Danskedyr.dk. Herved skal de igen trække på de kompetencer, som forløbet har givet dem. Ideer til fagbogen kan fås på Jeppe Bundsgaards hjemmeside. 18 af 27

19 Bilag 1 19 af 27

20 20 af 27

21 21 af 27

22 Bilag 2 Udseende Udbredelse 22 af 27

23 Føde Levevis 23 af 27

24 Formering 24 af 27

25 Spor 25 af 27

26 Bilag 3 26 af 27

27 27 af 27

Lær at lave/forstå en hjemmeside

Lær at lave/forstå en hjemmeside Lær at lave/forstå en hjemmeside Trin: Fag: Tid: 6. klasse (mellemtrinnet) Dansk Historie N/T 8-10 lektioner + tid til at skrive tekster I dette forløb skal eleverne lære, hvordan man opbygger en hjemmeside.

Læs mere

VIS manual Læsevejlederens kollegacoaching i forbindelse med den faglige læse og skriveundervisning

VIS manual Læsevejlederens kollegacoaching i forbindelse med den faglige læse og skriveundervisning VIS manual Læsevejlederens kollegacoaching i forbindelse med den faglige læse og skriveundervisning Elisabeth Arnbak i samarbejde med Louise Rønberg, Mia Finnemann Schultz og Trine Nobelius 2 Indhold 1.

Læs mere

Lærervejledning. Jonna Byskov og Marianne Keinicke. På vej til

Lærervejledning. Jonna Byskov og Marianne Keinicke. På vej til HIP HURRA for ASTRID Lærervejledning Jonna Byskov og Marianne Keinicke På vej til Indhold Intentionerne med bogen......................................... 3 Et værdifuldt forfatterskab.....................................

Læs mere

Planlægning af it-undervisning

Planlægning af it-undervisning Planlægning af it-undervisning IT- & Telestyrelsen, juni 2009. Planlægning af it-undervisning Udgivet af: IT- & Telestyrelsen Publikationen kan hentes på IT- & Telestyrelsens hjemmeside: www.itst.dk ISBN

Læs mere

Inspirationsforløb i faget dansk i 7.-9. klasse

Inspirationsforløb i faget dansk i 7.-9. klasse Inspirationsforløb i faget dansk i 7.-9. klasse Debatindlæg om unges brug af elektroniske medier et inspirationsforløb om argumenterende tekster i 7. og 8. klasse Indhold Indledning 2 Undervisningsforløbet

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

NATIONAL TEST DANSK, LÆSNING 2., 4., 6. OG 8. KLASSE

NATIONAL TEST DANSK, LÆSNING 2., 4., 6. OG 8. KLASSE NATIONAL TEST DANSK, LÆSNING 2., 4., 6. OG 8. KLASSE abcdef ijklmno rstuvxy æøå Inspiration og vejledning Testen i dansk, læsning De nationale test i dansk, læsning er it-baserede test, der tegner et billede

Læs mere

Lærervejledning. Dansk, samfundsfag. Hjemkundskab. Filmfremvisning, individuelle opgaver, gruppearbejde, debat, klasseøvelser og fremlæggelse.

Lærervejledning. Dansk, samfundsfag. Hjemkundskab. Filmfremvisning, individuelle opgaver, gruppearbejde, debat, klasseøvelser og fremlæggelse. Film: Formål: Målgruppe: Fag: Lektioner: Form: Hvad nu hvis jeg aldrig bliver tynd? At eleverne får fokus på indre kvaliteter frem for ydre omstændigheder. At eleverne får fokus på egne samt klassens styrker

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Samarbejde som nøglen til ro og arbejdsglæde i klassen

Samarbejde som nøglen til ro og arbejdsglæde i klassen Samarbejde som nøglen til ro og arbejdsglæde i klassen Af Mette Stange, konsulent 34 Jeg vil i denne artikel redegøre for hvorfor ro, samarbejde og engagement hænger sammen med en stærk fællesskabskultur

Læs mere

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59 Af Kirsten Møller I gang med en uddannelse 15 Yderligere henvisninger 59 13 14 I gang med en uddannelse Al begyndelse er svær Forventninger Det er for det meste både spændende og lidt foruroligende at

Læs mere

Når matematik bliver sproglig

Når matematik bliver sproglig Læreruddannelsen Skive VIA University College Når matematik bliver sproglig Matematik Vejledere: Kristian Horslund & Johannes B. Iversen Antal sider: 28 Antal Typeenheder: 72.181 Lars Løvig Nielsen LK280081

Læs mere

Humlebæk skole. Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling. Ressourcecenter

Humlebæk skole. Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling. Ressourcecenter Humlebæk skole Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling Ressourcecenter Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling på 0. årgang Mål At eleverne kan anvende alfabetet At styrke

Læs mere

Banebrydende teknologier. IT-inddragelse, der gør en forskel. 2. reviderede udgave

Banebrydende teknologier. IT-inddragelse, der gør en forskel. 2. reviderede udgave Banebrydende teknologier IT-inddragelse, der gør en forskel 2. reviderede udgave Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 3-2005 Banebrydende teknologier IT-inddragelse, der gør en forskel Af Bent B. Andresen

Læs mere

BRUG TESTRESULTATERNE

BRUG TESTRESULTATERNE BRUG TESTRESULTATERNE INSPIRATION TIL PÆDAGOGISK BRUG AF RESULTATER FRA DE NATIONALE TEST INDHOLD 3 Opfølgningen gør forskellen 4 Testens indhold 6 Hvordan kan resultaterne læses 10 Fra testresultat til

Læs mere

BETA-VERSION. Systime SO2. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller. stime. Du har ikke ret til at kopiere eller distribuere pdf en. Forlaget Systime.

BETA-VERSION. Systime SO2. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller. stime. Du har ikke ret til at kopiere eller distribuere pdf en. Forlaget Systime. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller SO2 stime SO2 2009 Birgitte Merci Lund, Dorte Blicher Møller og Systime A/S Kopiering og anden gengivelse af dette værk eller dele deraf er kun tilladt efter reglerne

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere

Planlægning af aktivitetsværksteder i undervisningen af elever med forskellige forudsætning En vejledning til lærere på alle klassetrin og i alle fag

Planlægning af aktivitetsværksteder i undervisningen af elever med forskellige forudsætning En vejledning til lærere på alle klassetrin og i alle fag Planlægning af aktivitetsværksteder i undervisningen af elever med forskellige forudsætning En vejledning til lærere på alle klassetrin og i alle fag R. Soleste Hilberg, Ji-Mei Chang, Georgia Epaloose,

Læs mere

AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE

AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE INDHOLD AT VÆRE SIG SELV. TEMAMATERIALE TIL 6.-7. KLASSE................................. 3 1. HVEM ER VI? ICEBREAKER.................................................

Læs mere

FAG-spættebogen, vol. 2

FAG-spættebogen, vol. 2 FAG-spættebogen, vol. 2 Kære kolleger I november 2011 udgav vi FAG-spættebogen som en samling af de erfaringer, lærere på Randers HF & VUC gjorde sig ved at afprøve forskellige aktioner inden for FAG-projektet

Læs mere

INSPIRATIONSKATALOG. til lærere og pædagoger. Konkrete forslag til øvelser, aktiviteter og værktøjer til at udvikle inkluderende læringsmiljøer

INSPIRATIONSKATALOG. til lærere og pædagoger. Konkrete forslag til øvelser, aktiviteter og værktøjer til at udvikle inkluderende læringsmiljøer INSPIRATIONSKATALOG til lærere og pædagoger Konkrete forslag til øvelser, aktiviteter og værktøjer til at udvikle inkluderende læringsmiljøer Indhold Tema Aktivitet Type Tid Side Forberedelse Forberedelseark

Læs mere

Hjælp dit barn til at blive en god læser

Hjælp dit barn til at blive en god læser Hjælp dit barn til at blive en god læser Hvordan udvikler du dit barns læsning, og hvad kan I som forældre gøre for at understøtte skolens arbejde? Folkeskolerne i Lyngby-Taarbæk Kommune 1 Forældreinformation

Læs mere

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre TEMA Stress Værktøj 2 Det vi skal gøre, og det vi kan gøre Hvis der er tid og overskud 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Prioritering af tiden Kerneydelserne og det ekstra Kerneydelserne

Læs mere

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Af Bodil Nielsen, Lektor, ph.d., UCC Det er vigtigt at kunne skrive, så man bliver forstået også af læsere,

Læs mere

Læreplan for Dansk *********** A: Formål og Introduktion

Læreplan for Dansk *********** A: Formål og Introduktion Læreplan for Dansk *********** A: Formål og Introduktion A 2 Dansk september 2002 Formålet for undervisningen i dansk (Jf. 9 i Hjemmestyrets bekendtgørelse om trinformål samt fagformål og læringsmål for

Læs mere

Metode- og redskabskatalog

Metode- og redskabskatalog Metode- og redskabskatalog En beskrivelse af undervisningsmetoder på SOPU Udviklet under Pædagogisk år 2012 November 2013, 3. udgave 2 Indhold INDLEDNING... 5 METODER PÅ SOPU... 7 1. PROBLEMBASERET LÆRING

Læs mere

RAPPORT Læseforståelse i fag og udvikling af læsevejlederens rolle som medpraktiker Et aktionslæringsprojekt i Gladsaxe kommune efteråret 2011

RAPPORT Læseforståelse i fag og udvikling af læsevejlederens rolle som medpraktiker Et aktionslæringsprojekt i Gladsaxe kommune efteråret 2011 RAPPORT Læseforståelse i fag og udvikling af læsevejlederens rolle som medpraktiker Et aktionslæringsprojekt i Gladsaxe kommune efteråret 2011 Susanne Arne-Hansen PROFESSIONSHØJSKOLEN UCC 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere

Idékatalog. Praksisorienteret

Idékatalog. Praksisorienteret Idékatalog Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? 3 Indhold Forord...5 Praksisorienteret kompetenceudvikling... 6 Systematik til praksisorienteret

Læs mere