Lær at læse på fagportal. - greb og begreb om hjemmesider

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lær at læse på fagportal. - greb og begreb om hjemmesider"

Transkript

1 Lær at læse på fagportal - greb og begreb om hjemmesider Trin: Fag: Tid: 1. klasse kan også anvendes på klassetrin Dansk N/T 10 lektioner Manchet For at eleverne kan få de nødvendige it-læsekompetencer, skal man starte med en målrettet undervisning helt fra skolestarten. Eleverne skal opleve en progression i deres kompetencer inden for læsning og søgning på computer. De behøver en direkte undervisning i strategier. I 1. klasse tages der udgangspunkt i det konkrete, i dette tilfælde hjemmesiden Danskedyr.dk. Eleverne skal lære om en hjemmesides opbygning med det fagsprog, der knytter sig til. Det kræver, at de bliver præsenteret for funktioner som: Menulinjer Ikoner Intern søgefunktion Overskrifter Hjemmeside Webadresse De skal have et begyndende kendskab til en hjemmesides relevans og tilgængelighed. Når eleverne er igennem forløbet, er de klar til at koncentrere sig om den faglige viden, som kan findes på hjemmesiden. Forløbet kan også bruges til andre hjemmesider, men det kræver dog, at læreren tilpasser det. 1 af 27

2 2 af 27

3 Didaktiske overvejelser Læsefaglige mål, it-faglige mål og faglige mål Læsefaglige mål: Overblikslæsning Øget ordforråd It-faglige mål: Strategier til søgning (internt på en hjemmeside) Identificere deres behov for information Danskfaglige mål: Begynde at læse sig til viden i faglige tekster Kende betydningen af de vigtigste ord og begreber Finde information i trykte og elektroniske medier Mål for undervisningsforløbet At finde rundt på en hjemmeside kan være vanskeligt. I 1. klasse er det en udfordring at navigere hensigtsmæssigt på en side. Der er også meget tekst at forholde sig til. Målet for undervisningsforløbet er: Kende hjemmesiden Danskedyr.dk Logge ind og ud på siden Kende de generelle fagord (menulinje, faneblade, ikoner, overskrifter, søgefunktioner og animationer) Kende de specifikke fagord, som hører til denne hjemmeside (udseende, udbredelse, levevis, formering, fødekæde, fakta, pattedyr, krybdyr, passer, insekter, krebsdyr, bløddyr, hobbydyr og husdyr) Bruge de 3 søgefunktioner (alfabetet, søgefelt og dyrekategorier) Kunne søge information Skal kunne tegne en skitse af deres egen hjemmeside Skal kunne overføre den indlærte viden til andre hjemmesider Eleverne skal blive bevidste om, at de bruger siden hensigtsmæssigt med de funktioner og begreber, som de har lært, så de ikke bare prøver på må og få. Didaktiske overvejelser Forløbets varighed Forløbet kan gennemføres på ca. 10 lektioner. Anvendte læremidler Danskedyr.dk er en overskuelig og let tilgængelig hjemmeside, som er didaktiseret. Siden har som mål at henvende sig til børn helt fra skolestarten. Teksterne findes i 3 sværhedsgrader og er enkel i sin opbygning. I selve forløbet er der også et hjemmelavet bilag med billeder af forskellige ikoner. 3 af 27

4 Undervisningens organisering Alt efter klassens størrelse og elevsammensætning vurderes det, om man skal være 1 eller 2 læreren til forløbet. Inden der tages fat på forløbet, gives der en introduktion til eleverne, så de får en fornemmelse af, hvorfor det er relevant at arbejde med hjemmesider. Hjemmesider er til for at blive læst af andre mennesker, og vi drages alle af nettes muligheder for oplysning. Herefter bliver arbejdet med undervisningsforløbet en vekslen mellem fælles gennemgang/samtale og individuelt arbejde/pararbejde. Underviserens rolle Lærerens rolle bliver en vekselvirkning mellem at undervise klassen og støtte og vejlede i de forskellige opgaver. Derudover får hun en vigtig opgave i at få skabt den evaluerende samtale, når elevopgaver skal efterbehandles i klasserummet. Her tænkes især i forhold til opgaven, hvor eleverne skal lave deres eget ikon og opgaven, hvor de skal tegne deres egen forside til en hjemmeside. Elevforudsætninger Eleverne skal kunne logge på computeren med uni-login. Teknologi til rådighed Til forløbet skal der bruges en interaktiv tavle til fælles gennemgang og bærbare computere til hver elev. Fysiske rammer Undervisningen skal foregå i et lokale, hvor alle kan sidde med front mod den interaktive tavle. Pædagogiske overvejelser I en 1. klasse er eleverne på mange forskellige læseniveauer. Teksterne på Danskedyr.dk findes i forskellige sværghedsgrader, og de elever, som har vanskeligheder, kan få den letteste tekst læst højt fra computeren ved sværere tekst kan man med fordel bruge cd-ord, hvis eleverne forståelsesmæssigt kan klare den sværere tekst. I de opgaver, hvor eleverne skal skrive, kan der være stor forskel på børnenes niveau. Meget langsomme skrivere kan få brug for læreren som sekretær. Her tænkes især på quizzen. 4 af 27

5 Forløbets opbygning Didaktik, pædagogiske og faglige overvejelser Undervisningsforløbet er delt op i 3 faser: 1. Arbejde med ikoner 2. Hjemmesidens opbygning Søgning Navigation på siden Quiz 3. Evaluering 1. Arbejde med ikoner Første fase er et indledende arbejde med ikoner. Ikonerne er udgangspunkt for en klassesamtale. Herefter arbejdes der med at tolke og producere ikoner. Lærerens forberedelser Læreren skal vide definitionen på et ikon. Hun skal have forberedt nogle eksempler til klassen og bilag 1 skal kopieres, så eleverne kan se sammen to og to. Læreren skal også have papir klar gerne i A5 format. Fasens forløb Først fortæller læreren definitionen på, hvad et ikon er, og hvilken funktion det har. Et ikon er et billede, ofte på en computerskærm, som man klikker på med sin mus for at starte noget, fx et program eller en funktion (lyd eller billeder). Et ikon er et billede, der står i stedet for en tekst, en meget enkel tegning eller et enkelt bogstav. Herefter kan man komme med et eksempel på et ikon fx en glad og en sur smiley. Læreren spørger eleverne, om de kender nogle ikoner. 5 af 27

6 Opgave 1 Eleverne får udleveret bilag 1. De forklarer for hinanden to og to, hvad ikonerne betyder, og hvor man kan se dem. En fælles gennemgang tages på klassen. Ekstraopgave Eleverne sendes ud i små grupper på skolens område, hvor de skal finde eksempler på ikoner. Der samles op i klassen, hvor grupperne fremlægger, hvad de har fundet. Læreren viser et eksempel på tavlen for at understrege, at ikoner er meget enkle og tydelige billeder. Hun tegner omridset af et halvt stykke A4 papir på tavlen. Herefter tænker læreren højt: Jeg kunne godt tænke mig at lave et ikon, der viser, at her kan man overnatte. Hvad kan vise dette? Her kan eleverne sikkert selv finde frem til forslaget af billedet af en seng. Sengen tegnes, og der tales om, at der ikke skal fyldes mere på ikonet, fx et sengebord med blomster, et vindue med gardiner osv. Selv om ikonet skal være enkelt, så er det vigtigt, at det fylder papiret ud. Nogle elever kan have problemer med at få en ide, og de kan derfor støtte sig til eksemplerne på kopiarkene. Man kan efterstræbe, at de måske ikke er helt magen til. Ved den fælles fremvisning af deres egne ikoner spørges ind til følgende ting: Hvad har du tegnet? Hvad skal det betyde? Hvor kan man evt. finde dit ikon? Opgave 2 Eleverne tegner deres eget ikon. Når de er færdige, viser de deres produkt frem, og de andre elever skal gætte, hvad ikonet betyder. Pædagogiske overvejelser I denne fase er det vigtigt at have fokus på fagordet ikon. Ordet skal bruges i mange forskellige arbejdssammenhænge. Læreren veksler mellem 3 forskellige arbejdsmåder, modellering, vejledning og opsamling. Arbejdsgang Læreren introducerer begrebet ikoner Eleverne arbejder med kopisider med ikoner. Opgave 1 (bilag 1) Læreren styrer en fælles opsamling på kopisiderne Læreren laver et eksempel på et selvlavet ikon på tavlen Eleverne introduceres til opgaven om at lave deres eget ikon. Læreren har papirark klar (halve A4-sider) Eleverne udarbejder hver deres eget ikon. Opgave 2 Eleverne viser deres produkt frem, og læreren spørger ind til elevens overvejelser 6 af 27

7 2. Hjemmesidens opbygning Anden fase er centreret om hjemmesiden Danskedyr.dk. Fasen er delt op i 3 afsnit Søgning, Navigation på siden og Quiz. Her veksles mellem lærergennemgang og små øvelser. Eleverne skal arbejde med sidens opbygning, fagudtryk knyttet hertil og de forskellige søgefunktioner. Anden fase afsluttes med klassens quiz, hvor eleverne skal vise, at de kan søge, at de kender fagudtryk, og at de kan manøvrere på siden. Quizzen rettes i fællesskab. Det er vigtigt, at der hele tiden repeteres undervejs især når fase to deler sig over flere lektioner. Søgning Lærerens forberedelse Læreren skal være velforberedt på søgeeksempler, så hun kan supplere materialets søgeforslag. Der skal også forberedes et eksempel på et tælletræ eller lign., som synliggør, hvordan vi opdeler dyr i kategorier. Tælletræ: Et tælletræ kan bruges til taksonomier, som er en inddeling af fænomener i en hierarkisk klassifikation. Fasens forløb Eleverne logger på computeren. De hjælpes ind på internettet. Den valgte websideadresse skrives på tavlen, og eleverne skriver efter. Læreren styrer arbejdsgangen fra den interaktive tavle. Læreren gennemgår dele af sidens opbygning. På Danskedyr.dk kommer vi omkring: Hvordan der logges på Menulinjen, hvor dyrene er opdelt efter kategorier/overbegreber. Hvis man klikker på pattedyr fås alle dyr, der tilhører denne kategori (det er nødvendigt, at eleverne har en viden om, hvordan vi opdeler dyr i kategorier. Her kan man arbejde med taksonomi ved at synliggøre kategorierne med tælletræer. Fx skrives insekt øverst, og 7 af 27

8 nedenunder skrives eksempler på insekter. Herudover noteres insekters fællestræk). Læreren kan også vende arbejdsgangen, ved at eleverne skal nævne en masse frugter, og herefter skal de finde overbegrebet. Det samme kan gøres med forskellige møbler Menulinjen, hvor dyrene er opdelt efter alfabetisk orden. Hvis man klikker på et bogstav fås alle dyr, der begynder med pågældende bogstav, men sorteret i kategorierne pattedyr, fugle, fisk osv. Søgefeltet, hvor man skal skrive dyrets navn. Her kommer man direkte ind på teksten. Eleverne skal være bevidste om, at søgeordet staves rigtigt. De skal vænne sig til at spørge, hvis de er i tvivl Opgave 1: Læreren vælger et dyr, som eleverne skal søge på. De vælger selv, hvilke af de tre søgemuligheder, de vil bruge. Opgaven gentages ca. 3 gange, eller indtil læreren har en fornemmelse af, at de kan. Opgave 2: Herefter lægges der op til en konkurrence om, hvor hurtigt et dyr kan findes. Til slut får eleverne selv lov til at søge på et dyr. Det kan være godt at vælge dyr, der udfordrer dem i alle 3 søgefunktioner, fx vibe, hjort, grævling, torsk. Pædagogiske overvejelser Der følges løbende op på opgaven ved, at børnene skal forklare, hvilke søgemetoder de gjorde brug af og hvilken søgefunktion, der virkede bedst. Det er vigtigt, at læreren både får italesat fordele og ulemper. Der bliver også snakket om læsestrategier til svære dyrenavne, fx at man ved solsort kan genkende en del af ordet, eller at man ved torsk kan søge på t, og når man så har alle dyr med t, så kan man lede efter et dyr, der ender på k. Teknologi til rådighed Interaktiv tavle En computer til hver elev Arbejdsgang Læreren præsenterer hjemmesiden Danskedyr.dk på den interaktive tavle ved login, menulinjer og de 3 søgefunktioner. Der tages udgangspunkt i niveauet let Eleverne tænder hver en computer og læreren gentager den forrige gennemgang. Eleverne følger læreren på deres egen computer. Det kan også være en fordel at have sedler med webadressen og elevens uni-login til at ligge på bordene Eleverne finder forskellige dyr, som læreren nævner. Opgave 1 Konkurrence om at finde et dyr først. Opgave 2 8 af 27

9 Navigation på siden Lærerens forberedelse Læreren skal have et indgående kendskab til siden Danskedyr.dk, så man er sikker i at navigere på siden, når man gennemgår opbygning og fagudtryk. Læreren skal være opmærksom på de mange fagord, der bruges. Hun kan lave en planche eller lign. med de mest relevante ord (se bilag 2 og 3). Fasens forløb Fanebladene med de tre sværhedsgrader præsenteres. Eleverne skal gøres opmærksom på, at ikke alle dyr findes i den lette udgave. Til den meget lette udgave findes der oplæsning på siden. Skal man bruge let eller svær (2. eller 3. klasse) kan man bruge cd-ord Ved meget let tales om de fire ikoners betydning: video, dyrestemmer, animationer og oplæsning. Ikonerne ligger på sidens venstre side. Der lægges vægt på, hvad der helt nøjagtigt er afbildet, og hvad det så kan dække over Ved let findes ikonerne: video, dyrestemmer, animationer og billeder. Læreren demonstrerer deres funktion Opgave 1 Eleverne får lov til at vælge et par dyr, hvor de afprøver de forskellige ikoner. Ved let findes en menulinje til venstre, hvor man kan finde overskrifterne til de forskellige afsnit. Det er de samme overskrifter ved mange af dyrene. Det er vigtigt at forklare overskrifternes betydning, da det er svære ord, der bliver brugt Pædagogiske overvejelser Man kan også notere fagordene ned løbende, som man støder på dem i undervisningen, så planchen udformer sig undervejs i forløbet. Ordene repeteres jævnligt på Danskedyr.dk, men kan også bruges til andre websider. Forslag til ord: (generelle) menulinje, faneblade, ikoner, overskrifter, søgefunktion, animationer (specifikke) udseende, udbredelse, levevis, formering, fødekæde, fakta, pattedyr, krybdyr, padder, insekter, krebsdyr, bløddyr, hobbydyr, husdyr. Til indskolingselever er det rigtig godt at støtte indlæringen af fagord med billeder. Derfor kan man med stor fordel bruge billeder sammen med fagordene på førnævnte planche. 9 af 27

10 Efter søgeeksemplerne tages der udgangspunkt i et fundet dyr, hvor tekstens tilgængelighed diskuteres ud fra lærerspørgsmål. Der tages ikke udgangspunkt i hele teksten, men i et afsnit. Tilgængelighed: Et overordnet spørgsmål er: Kan jeg forstå teksten? 1. Hvad handler teksten om? 2. Kan du læse teksten? 3. Kan man lyttelæse (oplæsning)? 4. Er der hjælpetekster (billeder, faktabokse, ordforklaringer), som støtter forståelsen? Læreren skal sikre sig, at når der arbejdes med tilgængelighed på Danskedyr.dk, så vælges dyreeksempler ud fra dyr, som findes på mere end ét tekstniveau. På den måde kan eleverne få erfaring i at kunne vurdere, om den valgte tekst både kan afkodes og forstås, eller man bliver nødt til at vælge at få teksten læst op. Udover at kunne forstå teksten er det også vigtigt at kunne vurdere, om det læste er relevant i forhold til formålet med søgningen altså om det søgte er tekstens fokus. 10 af 27

11 Relevans: At fastlægge tekstens fokus. 1. Hjælper overskriften mig til, om jeg er på rette vej? 2. Kan billederne hjælpe mig? 3. Får jeg svar på mit spørgsmål? Fællesopgave Der vælges et dyr. Eleverne bestemmer selv, hvilken søgefunktion, de vil bruge Alle vælger fanebladet med let Læreren vil nu have eleverne til at bruge menulinjen ved at stille forskellige spørgsmål til oplysninger om dyret. Herved skal de i fællesskab tale om, hvilken overskrift det er relevant at klikke på i menulinjen. Når der er foretaget et valg i menulinjen, stiller læreren spørgsmål i forhold til sidens relevans Arbejdsgang Quiz De 3 faneblade præsenteres Eleverne gøres opmærksom på ikonerne og deres funktion Eleverne afprøver ikonerne. Opgave 1 Et dyr vælges på niveauet let. Eleverne gøres opmærksom på den lodrette menulinje i venstre side, hvor de fagspecifikke fagord afdækkes. Bilag 2 Man kan selv vælge, hvornår man vil lave plakaten med de generelle fagord. Det kan enten ske undervejs i gennemgangen, eller når man er færdig. Bilag 3 Fællesarbejde om teksters tilgængelighed Fællesarbejde om teksters relevans Lærerens forberedelse Læreren skal have fundet spørgsmål til nogle forskellige dyr. Hun kan også overveje, hvilken skabelon hun vil bruge til klassens quiz. 11 af 27

12 Fasens forløb Opgave 1: Eleverne er på websidens forside. Læreren stiller et spørgsmål om et dyr, og eleverne skal selv finde svaret ved at bruge det, de har lært. Læreren fornemmer hvor mange spørgsmål der er brug for, for at eleverne bliver selvhjulpne. Eksempler på spørgsmål kan være: Hvor mange unger får et rådyr? Hvad spiser et egern? Måske kan man også lade børnene komme med nogle spørgsmål. Opgave 2: Hver elev klikker ind på et dyr. De læser eller hører teksten, og herefter stiller de et spørgsmål, som man kan få svar på i teksten. Læreren indsamler spørgsmålene, og de skrives ind på computer. Dette er så klassens quiz. Opgave 3: Eleverne skal nu besvare klassens quiz. Læreren har udskrevet spørgsmålene, så der også er plads til at skrive svarene. Quizzen rettes i fællesskab. Opgaven har fokus på to ting, nemlig at kunne finde rundt på Danskedyr.dk og at kunne finde vigtig viden på hjemmesiden. Pædagogiske overvejelser I første halvdel af 1. klasse vil det være helt ok kun at arbejde med dyrene på niveauet meget let, da man her er sikker på at kunne få læst teksten højt. Ydermere er teksten sat enkelt op, hvor det hele vises frem på én side. 12 af 27

13

14

15 Fasens forløb 1. Læreren modellerer et eksempel på en hjemmeside på tavlen (en skabelon), hvor der tænkes højt, og hvor eleverne også kan komme med forslag. Der tegnes løbende på den opdigtede hjemmeside, hvor der kommer så mange elementer med som muligt fra undervisningsforløbet 2. Der laves en fælles brainstorm på tavlen over mulige emner til en hjemmeside Opgave 1 Eleverne vælger et emne og tegner deres egen forside til en hjemmeside på et stykke A3-papir. Hjemmesiden skal farvelægges, så den fremstår indbydende. Forsiden præsenteres for klassen med de overvejelser, eleven har gjort sig. I gennemgangen sørger læreren for, at eleverne aktivt bruger de lærte fagudtryk. Pædagogiske overvejelser Når eleverne skal tegne deres egen hjemmeside, opfordres de til først at fokusere på en overskrift. Under arbejdet kan der være enkelte ord, som eleverne gerne vil have hjælp til at stave. Undervejs i produktionen af hjemmesiden skal læreren spørge ind til sidens opbygning. I processen skal eleverne få en fornemmelse for, at hjemmesider har en modtager. Er det børn eller voksne? Eksempel på en hjemmeside lavet i fællesskab med eleverne: 15 af 27

16 Eleveksempler: Teknologi til rådighed Evt. en interaktiv tavle Arbejdsgang Læreren begynder med at præsentere opgavens mål for eleverne Der tegnes en fælles hjemmeside på tavlen, hvor læreren tænker højt og inddrager elevernes ideer. Der medtages så mange elementer som muligt fra Danskedyr.dk Herefter laves en fælles brainstorm over mulige emner til en hjemmeside Eleverne tegner deres egen hjemmeside, og den præsenteres på klassen 16 af 27

17 Andre relevante web-sider for målgruppen Sider, der kan bruges i arbejdet med en websides opbygning: Sider, der kan bruges i undervisningsforløbet som erstatning for Danskedyr/Verdensdyr: af 27

18 Evaluering Undervejs i forløbet bliver det meget vigtigt med opfølgende samtaler og spørgsmål, som repeterer det lærte undervejs. Herudover afsluttes fase 1 og 2 med opgaver, som samler den indlærte viden. Til slut tegnes en hjemmeside, og her samles alt det, eleven har lært gennem forløbet. Som en udbygning af forløbet kan man lade eleverne lave en fagbog om et af dyrene fra Danskedyr.dk. Herved skal de igen trække på de kompetencer, som forløbet har givet dem. Ideer til fagbogen kan fås på Jeppe Bundsgaards hjemmeside. 18 af 27

19 Bilag 1 19 af 27

20 20 af 27

21 21 af 27

22 Bilag 2 Udseende Udbredelse 22 af 27

23 Føde Levevis 23 af 27

24 Formering 24 af 27

25 Spor 25 af 27

26 Bilag 3 26 af 27

27 27 af 27

Lær at lave/forstå en hjemmeside

Lær at lave/forstå en hjemmeside Lær at lave/forstå en hjemmeside Trin: Fag: Tid: 6. klasse (mellemtrinnet) Dansk Historie N/T 8-10 lektioner + tid til at skrive tekster I dette forløb skal eleverne lære, hvordan man opbygger en hjemmeside.

Læs mere

SIDE 1 DANSK. Fagbogen i skolehaven

SIDE 1 DANSK. Fagbogen i skolehaven SIDE 1 DANSK fagbogen i skolehaven DANSK Fagbogen i skolehaven SIDE 2 DANSK fagbogen i skolehaven DANSK fagbogen I skolehaven SIDE 3 DANSK FAGBOGEN I SKOLEHAVEN INTRODUKTION Arbejdet med fagbøger og produktion

Læs mere

Christina Helleshøj Louise Breivik Emmering Hanna Niemann LÆS VERDEN LÆRERVEJLEDNING. Alfabeta

Christina Helleshøj Louise Breivik Emmering Hanna Niemann LÆS VERDEN LÆRERVEJLEDNING. Alfabeta Christina Helleshøj Louise Breivik Emmering Hanna Niemann LÆS VERDEN LÆRERVEJLEDNING Alfabeta Læs verden Lærervejledning Læs verden er et læsemateriale, der består af en bog med læse, skrive og mundtlige

Læs mere

it-undervisning Se mere på hjemmesiden www.it-formidler.dk

it-undervisning Se mere på hjemmesiden www.it-formidler.dk Vejledning i planlægning af it-undervisning Se mere på hjemmesiden www.it-formidler.dk Om vejledningen Vejledningen beskriver kort, hvordan man som underviser, trin for trin, kan planlægge it-kurser efter

Læs mere

Google Søgninger side 1 af13

Google Søgninger side 1 af13 Google Søgninger side 1 af13 Indholdsfortegnelse Internetforkortelser og adresser m.m.... Side 2 Søgning i Google... Side 4 Nyhed erstatning for det sorte bånd... Side 7 Avanceret søgning... Side 10 Flere

Læs mere

It-læsning på mellemtrinnet - søg, læs og lav en tegnefilm

It-læsning på mellemtrinnet - søg, læs og lav en tegnefilm Hvad snakker han om? Jesu lignelser It-læsning på mellemtrinnet - søg, læs og lav en tegnefilm Trin: Fag: Tid: 5. - 6. klasse Kristendomskundskab 6 7 lektioner Skolen har en vigtig opgave, når eleverne

Læs mere

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive Journal nr. 13.12.599 Spil og svar Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Spil og svar

Læs mere

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder Før, under og efter erhvervspraktik Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 8. - 9. klasse Faktaboks Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser

Læs mere

Indhold Børnehaveklassen... 1 1.Klasse... 2 2.klasse... 3 3.klasse... 4 4.klasse... 5 5.klasse... 6 6.klasse... 7 7.-9.klasse... 7

Indhold Børnehaveklassen... 1 1.Klasse... 2 2.klasse... 3 3.klasse... 4 4.klasse... 5 5.klasse... 6 6.klasse... 7 7.-9.klasse... 7 Indhold Børnehaveklassen... 1 1.Klasse... 2 2.klasse... 3 3.klasse... 4 4.klasse... 5 5.klasse... 6 6.klasse... 7 7.-9.klasse... 7 Børnehaveklassen Kunne bruge tænde/slukke funktionen på maskinen Kunne

Læs mere

Vejledning. Vejledning. Trio+ for skoleledere OK13

Vejledning. Vejledning. Trio+ for skoleledere OK13 Vejledning Trio+ for skoleledere OK13 Indholdsfortegnelse Trio+... 2 Læreradgang til Trio+... 2 Login... 2 Åbn/luk forbindelsen til Trio+... 2 Trio Fagfordeling... 4 Noter... 5 Faneblade i Trio+... 9 Login...

Læs mere

Introduktion til dokumentstyringssystemet

Introduktion til dokumentstyringssystemet 10. Hvordan afslutter jeg e-dok? Når du har afsluttet søgning og læsning af dokumenter, skal du klikke på Logoff i menuen i højre side af skærmbilledet 11. Hvad gør jeg, hvis jeg ikke kan anvende e-dok?

Læs mere

Reklameanalyse - trykte reklamer

Reklameanalyse - trykte reklamer Reklameanalyse - trykte reklamer Undervisningsmateriale i analyse af trykte reklamer Egnet til mellemtrin Indholdsfortegnelse Introduktion.... 1 Formål... 1 Forløb... 2 Lektioner... 3 Lektion 1-2... 3

Læs mere

Karrieremuligheder i en virksomhed

Karrieremuligheder i en virksomhed Karrieremuligheder i en virksomhed Uddannelse og job; eksemplarisk forløb i 7.-9. klasse. Faktaboks I forløbet arbejdes med følgende 2 kompetenceområder og mål: Komptenceområde: Fra uddannelse til job

Læs mere

4 diaphoni.dk/version 2.2 - opdateret 24.3.2014

4 diaphoni.dk/version 2.2 - opdateret 24.3.2014 Brugervejledning for aftenskoler - oprettelse af stamdata, aftenskolehold og undervisningssteder MANUAL 1 3 2 4 diaphoni.dk/version 2.2 - opdateret 24.3.2014 intro! Hjemmesiden aftenskole.nu giver borgerne

Læs mere

Mål og evaluering i børnehøjde

Mål og evaluering i børnehøjde Mål og evaluering i børnehøjde Refleksion Mål Kriterier Portfoliopædagogik og praksis Et eksemplarisk forløb? Helle Frost CFU Aalborg d. 20.9.10 Synliggørelse Medindsigt Medinddragelse Bevidsthed Medansvar

Læs mere

Google websites. https://sites.google.com. Pædagogiske og didaktiske mål

Google websites. https://sites.google.com. Pædagogiske og didaktiske mål Google websites https://sites.google.com Pædagogiske og didaktiske mål Et værktøj til at samle og dele klassens materialer og noter på ét sted med mulighed for et lækkert layout. Der kan lægges dokumenter

Læs mere

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio IT-Brugerkursus Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC Printvenligt format Indholdsfortegnelse Formål og opbygning Opgave Vejledning til intranettet Åbne

Læs mere

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog : version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Revision 1.42, 7. maj 2007 Indholdsfortegnelse Den Talende Bog... v 1. Kom godt i gang... 1 1.1. Hjælp...

Læs mere

Ideer til danskaktiviteter

Ideer til danskaktiviteter Ideer til danskaktiviteter Der er beskrevet tre læseaktiviteter i faghæftet for dansk. 1. Lærerens oplæsning 2. Elevens læsning af kendt tekst ( f.eks. læsebog) 3. Elevens læsning af ukendt tekst (f.eks.

Læs mere

GRUNDLOVEN 1915 LÆRERMATERIALE

GRUNDLOVEN 1915 LÆRERMATERIALE GRUNDLOVEN 1915 LÆRERMATERIALE Kære lærer! Dette spil er udviklet til historieundervisningen i 7.-9. klassetrin. Spillet handler om Grundloven 1915 og har et særligt fokus på de mennesker i datiden, der

Læs mere

Den testansvarliges vejledning til kompetencetest

Den testansvarliges vejledning til kompetencetest Den testansvarliges vejledning til kompetencetest Testen er computerbaseret og kan gennemføres på både computer og tablet (herefter under et kaldet computere). Der er dog ved tidligere gennemførsler oplevet

Læs mere

Årsplan for natur/teknik 1. klasse 2013/14

Årsplan for natur/teknik 1. klasse 2013/14 Årsplan for natur/teknik 1. klasse 2013/14 Uge Forløb/ emner Organisering Bemærkninger 34-37 Hvad finder du i skoven? Makkerarbejde, ekskursion Tværfagligt med matematik. 38-39 Masseeksperiment 2013 Individuelt

Læs mere

ESDH Captia grundkursus. Heldagskursus. Øvelses- og opgavekompendium

ESDH Captia grundkursus. Heldagskursus. Øvelses- og opgavekompendium Version 1.17 fra den 07-02-2006 ESDH Captia grundkursus Heldagskursus Øvelses- og opgavekompendium INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION TIL HÆFTET...2 MÅLBESKRIVELSE...3 CASEBESKRIVELSER...4 CAPTIA GRÆNSEFLADE...5

Læs mere

Sprog og fag på Strandgårdskolen

Sprog og fag på Strandgårdskolen Sprog og fag på Strandgårdskolen Plan for oplæg 1. Præsentation 2. Vores viden og udfordringer 3. Brush up på genrepædagogik 4. Dele af genrepædagogikken i praksis 5. Opsamling og afslutning Udviklingen

Læs mere

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress.

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Wordpress manual Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting og funktioner i Wordpress, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje

Læs mere

Drejebog for læsekompetence-projektet

Drejebog for læsekompetence-projektet Bibliotek: Albertslund Bibliotek Drejebog for læsekompetence-projektet Hold: AVU på VUC (svarende til 10 klasse) Modul Indhold på modulet Værktøjer Varighed i alt 1 (på uddannelsesinstitutionen) Program:

Læs mere

Manual til WordPress CMS

Manual til WordPress CMS Manual til WordPress CMS 1. Log ind på din Wordpress-side For at arbejde på din hjemmeside skal du først logge ind på administrationsdelen. Muligvis har du et direkte link på siden. Ellers er adressen

Læs mere

Computerprogrammet Stavevejen Start

Computerprogrammet Stavevejen Start Computerprogrammet Stavevejen Start Computerprogrammet Stavevejen Start er en integreret del af systemet Stavevejen Start. Stavevejen Start består af et elevhæfte, en plakat, en lærervejledning og dette

Læs mere

Målsætning. Se hovedmål for scenariet og hovedmål for færdighedslæring her. Økonomi

Målsætning. Se hovedmål for scenariet og hovedmål for færdighedslæring her. Økonomi Målsætning Økonomiske beregninger som baggrund for vurdering af konkrete problemstillinger. Målsætningen for temaet Hvordan får jeg råd? er, at eleverne gennem arbejde med scenariet udvikler matematiske

Læs mere

www.evalueringssystem.dk

www.evalueringssystem.dk Brugervejledning Indledning... 3 Log på evalueringssystemet... 4 Afprøv en evaluering... 8 Åbn en evaluering eller en øvelse... 10 Gennemfør en evaluering og en øvelse... 13 Luk en evaluering... 15 Se

Læs mere

En guide gennem Filmstriben Se film i undervisningen

En guide gennem Filmstriben Se film i undervisningen 1 En guide gennem Filmstriben Se film i undervisningen Dette er en guide som fører dig gennem Filmstriben og giver dig gode råd om hvordan du bruger filmtjenesten. Vælg indgang Hvis du holder musen hen

Læs mere

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Ahmad Hahmoud Besir Redzepi Jeffrey Lai 04/05-2009 2.semester 3. projekt Indholdsfortegnelse: 1.0 Forord 3 2.0 Kommunikationsplan 4 3.0 Navigationsdiagram

Læs mere

Den digitale Underviser. Videoredigering. Windows Live Movie Maker

Den digitale Underviser. Videoredigering. Windows Live Movie Maker Den digitale Underviser Videoredigering Windows Live Movie Maker Indhold Indhold... 1 Windows Movie Maker... 2 Om at oprette et projekt... 3 Optage og downloade video... 4 A. Optage din egen video:...

Læs mere

En guide gennem Filmstriben Se film på biblioteket

En guide gennem Filmstriben Se film på biblioteket 1 En guide gennem Filmstriben Se film på biblioteket Dette er en guide som fører dig gennem Filmstriben og giver dig gode råd om hvordan du bruger filmtjenesten. Vælg indgang Hvis du holder musen hen over

Læs mere

SMARTBOARD. Hvordan fungerer det? Et kursusmateriale

SMARTBOARD. Hvordan fungerer det? Et kursusmateriale SMARTBOARD Hvordan fungerer det? Et kursusmateriale Materialet må ikke kopieres eller på anden måde videredistribueres Opgave 1 Det grundlæggende a) Skriv med håndskrift på tavlen følgende brug pen eller

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

Forslag til program: Statistiske undersøgelser på kirkegården 3. kl.

Forslag til program: Statistiske undersøgelser på kirkegården 3. kl. Forslag til program: Statistiske undersøgelser på kirkegården 3. kl. Forberedelse: (Ca. 5-6 timer) 1) Forforståelse: Hvad ved I om kirkegårde? (fælles) Udfyld et tankekort Tankekort om kirkegårde (Word).

Læs mere

En guide gennem Filmstriben Lån film fra biblioteket

En guide gennem Filmstriben Lån film fra biblioteket 1 En guide gennem Filmstriben Lån film fra biblioteket Dette er en guide som fører dig gennem Filmstriben og giver dig gode råd om hvordan du bruger filmtjenesten. For at kunne benytte tjenesten skal dit

Læs mere

Novelleskrivning med IBog

Novelleskrivning med IBog Novelleskrivning med IBog AD-ugen 2013 Katrine Ellen Rasmussen 30110709 Josephine Lunøe 30110726 Anne Sonne Mortensen 30110715 Indholdsfortegnelse Lærervejledning... 3 Undervisningsforløb... 4 Dannelses-

Læs mere

Guide til lektielæsning

Guide til lektielæsning Guide til lektielæsning Gefions lærere har udarbejdet denne guide om lektielæsning. Den henvender sig til alle Gefions elever og er relevant for alle fag. Faglig læsning (=lektielæsning) 5- trinsmodellen

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. oktober, 2013 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13

Læs mere

Bevægelse og motion inspirationsøvelser til Læring i bevægelse

Bevægelse og motion inspirationsøvelser til Læring i bevægelse Bevægelse og motion inspirationsøvelser til Læring i bevægelse Tidsgruppe 0 10 minutter: Eleverne går tur i ring i modsat retning Eleverne får udleveret spørgsmålskort Når de mødes skal de svare på den

Læs mere

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden.

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. VENSTRE kolonne indeholder flere elementer (se illustration

Læs mere

Efteruddannelseskataloget

Efteruddannelseskataloget Efteruddannelseskataloget Vejledning til indtastning Version 8.6 UNI C oktober 2013 Efteruddannelseskataloget UNI C Version 8.6 Af Henrik Borck Larsen og Anne-Marie Pedersen Indhold 1 Indledning... 1 1.1

Læs mere

Kom godt i gang OBS! www.wikispaces.com

Kom godt i gang OBS! www.wikispaces.com Introduktion Formålet med dette undervisningsforløb er at arbejde med elever på mellemtrinet på en ny og spændende måde. Elevmaterialet består af en wikispace, som er en 2.0 baseret hjemmeside, hvor samarbejde

Læs mere

Krav og forventninger til anmeldere

Krav og forventninger til anmeldere Krav og forventninger til anmeldere Indhold Fra lærer til lærer... 1 Kvalitet, habilitet og troværdighed... 2 Læremidlets anvendelse... 2 It baserede læremidler... 2 Udnyttes det digitale potentiale?...

Læs mere

Outlook 2010 opsætning

Outlook 2010 opsætning Outlook 2010 opsætning Personlig Workflow Nå mere og arbejd mindre Personlig Workflow www.personligworkflow.com kontakt@personligworkflow.com Introduktion til Outlook 2010 guide Microsoft Outlook 2010

Læs mere

IZAK9 lærervejledning

IZAK9 lærervejledning IZAK9 lærervejledning Immersive learning by Copyright Qubizm Ltd. 2014 1 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Øvelser og organisering... 3 Hvordan er opgaverne udformet?... 4 Opgaveguide Videofilm på

Læs mere

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Systemkrav For at kunne bruge Composite kræves: Windows 95 eller nyere (bemærk - kun Windows kan bruges) Browseren Internet Explorer 6.0 eller

Læs mere

Teksten henvender sig til dem, der ikke tidligere har lånt en e-bog til brug på en PC og derfor skal starte helt fra bunden.

Teksten henvender sig til dem, der ikke tidligere har lånt en e-bog til brug på en PC og derfor skal starte helt fra bunden. Lån e-bøger på biblioteket til læsning på en PC E-bøger læses bedst på en egentlig e-bogslæser, der er et stykke isenkram, som overvejende tjener dette ene formål, men de kan desværre ikke bruges til læsning

Læs mere

Kom godt i gang med NIS

Kom godt i gang med NIS Kom godt i gang med NIS Viden med videre Kom godt i gang Velkommen til NIS Kommuneinformations internetbaserede lovsystem. Denne lille folder giver dig en kort introduktion til arbejdet med NIS, så du

Læs mere

Fagligt indhold. Oplæg fra underviser Ar)kel Film Del af fagbog. Rammesætning. Indhold Form Evt. midler Distribu)on Deadline(s) Produk)on

Fagligt indhold. Oplæg fra underviser Ar)kel Film Del af fagbog. Rammesætning. Indhold Form Evt. midler Distribu)on Deadline(s) Produk)on En didaktisk model til ipadagogik Fagligt indhold Oplæg fra underviser Ar)kel Film Del af fagbog Rammesætning Indhold Form Evt. midler Distribu)on Deadline(s) Kobling )l praksis Produk)on Individuelt Gruppe

Læs mere

Mail. Det virker lidt som Internettet. Din computers mailprogram har forbindelse internettet

Mail. Det virker lidt som Internettet. Din computers mailprogram har forbindelse internettet Mail Det virker lidt som Internettet. Din computers mailprogram har forbindelse internettet Mail Det, der står efter @ sætter serverne i stand til at finde ud af, hvor mailen skal hen og hvorfra den kom

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Tilpasning og sanser På jagt efter løsningen - Lærervejledning

Tilpasning og sanser På jagt efter løsningen - Lærervejledning Tilpasning og sanser På jagt efter løsningen - Lærervejledning Pædagogisk ide I denne øvelse arbejdes der videre med stoffet fra den lærerstyrede undervisning i klassen. Men her er der fokus på nye vinkler

Læs mere

Scenariet kan benyttes ud fra flere forskellige fokusområder. I udarbejdelsen af scenariet har forfatterne særligt haft følgende mål i tankerne:

Scenariet kan benyttes ud fra flere forskellige fokusområder. I udarbejdelsen af scenariet har forfatterne særligt haft følgende mål i tankerne: Lærervejledningen giver supplerende oplysninger og forslag til scenariet. En generel lærervejledning fortæller om de gennemgående træk ved alle scenarier samt om intentionerne i Matematikkens Univers.

Læs mere

Mellemtrin. Verdens bedste skole

Mellemtrin. Verdens bedste skole Verdens bedste skole Verdens bedste skole Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Hvad er en opfindelse/ innovation? Verdens bedste skole - idéfasen Verdens bedste skole - udvikling Verdens bedste

Læs mere

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette afsnit lærer du at bygge din egen hjemmeside tilføje tekst og billeder lave dit eget design lægge en baggrund på hjemmesiden I næste nummer får du hjælp til at bygge en større hjemmeside til en

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 13. marts, 2014 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13 2.b.

Læs mere

Informationssøgning. Målret din søgning skriv bedre opgaver få en bedre karakter. Henning Lorentzen Pædagogisk IT-koordinator

Informationssøgning. Målret din søgning skriv bedre opgaver få en bedre karakter. Henning Lorentzen Pædagogisk IT-koordinator Informationssøgning Målret din søgning skriv bedre opgaver få en bedre karakter Henning Lorentzen Pædagogisk IT-koordinator Hvordan kommer jeg i gang Sæt tid af, 5 minutter er ikke nok Begynd med det du

Læs mere

Kom i gang med at bruge Designlogen

Kom i gang med at bruge Designlogen Kom i gang med at bruge Designlogen Designlogen I Lærerens forberedelse inden klasseforløbet, Designlogen 1. Gennemgå lærervejledningen og se to film, logerum og skatkamre på forhånd. 2. Opbygning af hjemmesiden

Læs mere

Hjemmeside på SkoleKom

Hjemmeside på SkoleKom Hjemmeside på SkoleKom 1 Om vejledningen Har din lærer givet tilladelse, kan du nu lave din helt egen personlige hjemmeside på SkoleKom. En hjemmeside på SkoleKom er let at gå til, og har du arbejdet lidt

Læs mere

Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096. Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664

Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096. Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664 SENIOR LAND Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096 Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664 Michael Himmelstrup eycoco@gmail.com +45 2720 7222 Peter Stillinge Dong peterstillinge.dong@gmail.com

Læs mere

Guide til den gode lektionsplan Udarbejdet til brug på Voksenpædagogisk Grunduddannelse

Guide til den gode lektionsplan Udarbejdet til brug på Voksenpædagogisk Grunduddannelse Guide til den gode lektionsplan Udarbejdet til brug på Voksenpædagogisk Grunduddannelse 2 Denne guide er udarbejdet af: BRMST Eva-Marie Lillelund Nielsen, BRTS Til brug på: Voksenpædagogisk Grundkursus

Læs mere

CSU Center for Specialundervisning

CSU Center for Specialundervisning LÆSETEK HANDS-ON I VITRE ViTal (oplæsningsprogram) ViTal-bjælken Ikonforklaringer Hvis du bliver i tvivl om, hvad ikonerne på ViTal-bjælken betyder, kan du bruge ikonforklaringen. Når musen placeres på

Læs mere

Grønne Danmark Produkt og skiltemodul

Grønne Danmark Produkt og skiltemodul Grønne Danmark Produkt og skiltemodul 2006 TP Consult Denne vejledning består dels af generelle beskrivelser af funktionerne i både skiltemodulet og produktmodulet, dels af enkle øvelser i at anvende dem.

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Dokumenter Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 5 Opgave... Side 8 Få adgang til filerne fra din computer... Side 16 Vejledende løsning... Side 17 GoogleDocs Dokumenter 2

Læs mere

FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere.

FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere. IT-intro 9. august 2011 14:56 IT-introduktion på Risskov Gymnasium FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere. Før end man kan logge sig ind

Læs mere

Introduktion til frontend

Introduktion til frontend Side 1 af 43 Introduktion til frontend Dette dokument beskriver kort, hvordan du bruger WeroShop frontend. Dette omfatter at sætte dig ind i varegrupper, producenter og produkter, filtrering af produkter,

Læs mere

Tilbud til elever i læsevanskeligheder

Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder i Faaborg-Midtfyn Kommune - en beskrivelse Faaborg-Midtfyn Kommune opretter pr. 1. august 2014 et tilbud til elever i vanskeligheder

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Indholdsoversigt. Emne. Side

Indholdsoversigt. Emne. Side Indholdsoversigt Emne o Log-in på din Idify Tidslinje Åben Idify Timeline på din ipad Indtast dine log-in oplysninger o Navigation af din tidslinje Tidslinjens oversigt Åbne Favorit erindring Navigér og

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold:

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel Arbejdsgang - Skriv artiklens tekst - Gør billeder klar - Log-in på hjemmesiden - Opret ny artikel - Vælg kategori - Skriv overskrift - Indsæt tekst - Tilføj billeder - Gennemgå artiklens indstillinger

Læs mere

Photo Story 3. Photo Story 3

Photo Story 3. Photo Story 3 Side 1 af 8 Photo Story 3 Introduktion Når jeg tager på ferie, tager jeg altid en masse videoer og billeder, som jeg så efter hjemkomsten redigerer, så jeg selv og andre kan have glæde af at se indtryk

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk SKAT.dk side 1 af8 1) Gå ind på www.skat.dk I adresselinjen Tast borger og CTRL + ENTER (Internet Explorer) Eller tast www.skat.dk Du ser nu dette skærmbillede: 2) Klik på ordet Borger Her er en masse

Læs mere

Introduktion. I denne vejledning 1 finder du nogle af de muligheder, Elevintra har. Flere følger senere. Login

Introduktion. I denne vejledning 1 finder du nogle af de muligheder, Elevintra har. Flere følger senere. Login Introduktion Elevintra er et samarbejdsværktøj for skolens elever og lærere. Det er web-baseret, hvilket betyder at du kan logge dig på hvilken som helst pc, bare der er Internet-adgang. I denne vejledning

Læs mere

Mægtige maskiner. Piloteringsmaskinen. Inddragelse af tv-programmer i indskolingen

Mægtige maskiner. Piloteringsmaskinen. Inddragelse af tv-programmer i indskolingen Mægtige maskiner Piloteringsmaskinen Inddragelse af tv-programmer i indskolingen Af Mette Bech Pædagogisk konsulent for dansk i indskolingen CFU Sjælland Inspiration til forløb om fagtekster i 2-3. klasse

Læs mere

Søge- og Rapportmodul i DPSD2

Søge- og Rapportmodul i DPSD2 Kontakt Anna Marie Fink Kvalitetskonsulent Tel. +45 7843 8702 Mob. +45 30463676 Mail: Anna.Marie.Fink@vest.rm.dk Jeanette Henriksen Kvalitetskonsulent Tel. +45 7843 8704 (lokalt 38 704) Mob. +45 3046 3677

Læs mere

At eleverne indenfor et afgrænset tema har erfaringer med at udvælge et område, som de vil undersøge nærmere og stille relevante spørgsmål til.

At eleverne indenfor et afgrænset tema har erfaringer med at udvælge et område, som de vil undersøge nærmere og stille relevante spørgsmål til. Læseplan - projektarbejde Klasse Mål Indhold 0.-3. Problemformulering: At eleverne udvikler deres evne til at undres. At eleverne indenfor et afgrænset tema har erfaringer med at udvælge et område, som

Læs mere

LÆSETOGET 0.-3.årgang

LÆSETOGET 0.-3.årgang Humlebæk Skole LÆSETOGET 0.-3.årgang Læsetoget er et projekt på tværs af årgange og teams i indskolingen, hvor vi kan udnytte hinandens ressourcer og hermed højne elevernes læsefaglige niveau. Vi har derfor

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2013 HTX

Læs mere

Indskoling et legende og lærende univers

Indskoling et legende og lærende univers Indskoling et legende og lærende univers Litteraturundervisning Digtning Produktion af bøger Læsning - dialogisk læsning Det første projektarbejde Helle Frost 1.sep.10 CFU Aalborg Litteraturundervisning

Læs mere

SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step

SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step Af Gitte Winter Graugaard Nov. 2013, Sigil version 0.7.2 1 Her følger en intro skridt for skridt til at oprette en e- bog i SIGIL og publicere den på SAXO

Læs mere

På nettet med BørneIntra

På nettet med BørneIntra På nettet med BørneIntra Din institution går på nettet sammen med de andre børneinstitutioner i kommunen. Til det formål bruger I et program der hedder BørneIntra. Med BørneIntra får din institution et

Læs mere

Quickguide til kredscms. Login

Quickguide til kredscms. Login Quickguide til kredscms Dette er en quickguide, der vil præsentere dig for de mest basale funktioner i kredscms. Finder du ikke svar her, så prøv at spørge andre webmastere via debatforummet på leder.fdf.dk:

Læs mere

Introduktion til den almen medicinske portefølje

Introduktion til den almen medicinske portefølje Introduktion til den almen medicinske portefølje Kære kollega. Alle nye speciallægeuddannelser er målstyret dvs. en række mål eller kompetencer skal opfyldes undervejs gennem uddannelsen. Til det formål

Læs mere

Bakkeskolens læsefolder. En forældre-guide til læseudvikling

Bakkeskolens læsefolder. En forældre-guide til læseudvikling Bakkeskolens læsefolder En forældre-guide til læseudvikling Indhold Hvorfor denne folder?...s 3 Hvad er læsning?... s 4 Daglig læsning er vigtig.. s 5 - Hvad kan jeg som forælder gøre?.... s 5 Begynderlæsning.

Læs mere

Denne vejledning er kun til introperioden, det anbefales at du også læser lærervejledningen til hele forløbet!

Denne vejledning er kun til introperioden, det anbefales at du også læser lærervejledningen til hele forløbet! Vejledning til introperioden Denne vejledning er kun til introperioden, det anbefales at du også læser lærervejledningen til hele forløbet! Indholdsfortegnelse Vejledning til introperioden... 1 Indledning...

Læs mere

Jeg er en bæver der ved en masse om natur/teknik og skal lære dig om edderkopper, og når klassen er færdige får hele klassen et flot diplom!

Jeg er en bæver der ved en masse om natur/teknik og skal lære dig om edderkopper, og når klassen er færdige får hele klassen et flot diplom! Edderkopper Hej med dig! Jeg er en bæver der ved en masse om natur/teknik og skal lære dig om edderkopper, og når klassen er færdige får hele klassen et flot diplom! I dette emne skal du blandt andet prøve:

Læs mere

Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM)

Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM) Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM) Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 1 Forord... 2 Hvad er Naturfagsmaraton?... 2 Hvorfor NFM?... 2 Tidsplan for NFM... 3 Hjemmesiden, www.naturfagsmaraton.dk...

Læs mere

Grafisk design. Ide. Designprocess. Målgruppe

Grafisk design. Ide. Designprocess. Målgruppe Ide Designprocess I denne opgave har jeg udviklet et website for et feriehus. Kunden ønsker et site, som både fungere privat, men også som offentlig hjemmeside. Hele site skal være på dansk, tysk og engelsk.

Læs mere

Google Apps. Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9

Google Apps. Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9 Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9 Arbejde i faner Google Apps arbejder i faner, derfor er det vigtigt, du er bekendt med det. Mappen

Læs mere

Generelt om hjemmesiden.

Generelt om hjemmesiden. Velkomsthilsen til dig der er ny på DOF Fyn webben. Kære nye bruger. Velkommen til den nye hjemmeside for DOF Fyn. Vi vil her give dig en guide til siden, som vi håber at du får gavn af. Generelt om hjemmesiden.

Læs mere

VEJLEDNING. Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde Kors

VEJLEDNING. Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde Kors VEJLEDNING Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde Kors Velkommen I denne vejledning kan du se, hvad du skal gøre for at undervise i Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde

Læs mere

Adgang til Stavevejen Computerprogrammet Stavevejen 2 findes på Stavevejens hjemmeside der har adressen http://www.stavevejen.dk

Adgang til Stavevejen Computerprogrammet Stavevejen 2 findes på Stavevejens hjemmeside der har adressen http://www.stavevejen.dk Computerprogrammet Stavevejen 2 Computerprogrammet Stavevejen 2 er en integreret del af systemet Stavevejen 2. Stavevejen 2 består af et elevhæfte, en plakat, en lærervejledning og dette computerprogram.

Læs mere

Undervisningsmateriale til ProjectFlow. ProjectFlow version 10.02.06

Undervisningsmateriale til ProjectFlow. ProjectFlow version 10.02.06 Undervisningsmateriale til ProjectFlow ProjectFlow version 10.02.06 Elementer i ProjectFlow Projektprocesserne i ProjectFlow er bygget op omkring en række elementer, som bringes i spil med hinanden. Dokumenter

Læs mere

Introduktion til den almen medicinske portefølje

Introduktion til den almen medicinske portefølje Introduktion til den almen medicinske portefølje Kære kollega. Den nye almen medicinske speciallæge uddannelse er i lighed med alle andre nye speciallæge uddannelser er målstyret dvs. en række mål eller

Læs mere

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen UNI C UNI C, 19.12.2013 Indhold 1 Indledning... 5 1.1

Læs mere

Fronter for elever - Første undervisning

Fronter for elever - Første undervisning Fronter for elever - Første undervisning Fronter for elever - Første undervisning 1 Kom godt i gang 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 0) Nulstille unilogin i UMS - (Elev) 4 1) Logge på Fronter

Læs mere