Lær at læse på fagportal. - greb og begreb om hjemmesider

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lær at læse på fagportal. - greb og begreb om hjemmesider"

Transkript

1 Lær at læse på fagportal - greb og begreb om hjemmesider Trin: Fag: Tid: 1. klasse kan også anvendes på klassetrin Dansk N/T 10 lektioner Manchet For at eleverne kan få de nødvendige it-læsekompetencer, skal man starte med en målrettet undervisning helt fra skolestarten. Eleverne skal opleve en progression i deres kompetencer inden for læsning og søgning på computer. De behøver en direkte undervisning i strategier. I 1. klasse tages der udgangspunkt i det konkrete, i dette tilfælde hjemmesiden Danskedyr.dk. Eleverne skal lære om en hjemmesides opbygning med det fagsprog, der knytter sig til. Det kræver, at de bliver præsenteret for funktioner som: Menulinjer Ikoner Intern søgefunktion Overskrifter Hjemmeside Webadresse De skal have et begyndende kendskab til en hjemmesides relevans og tilgængelighed. Når eleverne er igennem forløbet, er de klar til at koncentrere sig om den faglige viden, som kan findes på hjemmesiden. Forløbet kan også bruges til andre hjemmesider, men det kræver dog, at læreren tilpasser det. 1 af 27

2 2 af 27

3 Didaktiske overvejelser Læsefaglige mål, it-faglige mål og faglige mål Læsefaglige mål: Overblikslæsning Øget ordforråd It-faglige mål: Strategier til søgning (internt på en hjemmeside) Identificere deres behov for information Danskfaglige mål: Begynde at læse sig til viden i faglige tekster Kende betydningen af de vigtigste ord og begreber Finde information i trykte og elektroniske medier Mål for undervisningsforløbet At finde rundt på en hjemmeside kan være vanskeligt. I 1. klasse er det en udfordring at navigere hensigtsmæssigt på en side. Der er også meget tekst at forholde sig til. Målet for undervisningsforløbet er: Kende hjemmesiden Danskedyr.dk Logge ind og ud på siden Kende de generelle fagord (menulinje, faneblade, ikoner, overskrifter, søgefunktioner og animationer) Kende de specifikke fagord, som hører til denne hjemmeside (udseende, udbredelse, levevis, formering, fødekæde, fakta, pattedyr, krybdyr, passer, insekter, krebsdyr, bløddyr, hobbydyr og husdyr) Bruge de 3 søgefunktioner (alfabetet, søgefelt og dyrekategorier) Kunne søge information Skal kunne tegne en skitse af deres egen hjemmeside Skal kunne overføre den indlærte viden til andre hjemmesider Eleverne skal blive bevidste om, at de bruger siden hensigtsmæssigt med de funktioner og begreber, som de har lært, så de ikke bare prøver på må og få. Didaktiske overvejelser Forløbets varighed Forløbet kan gennemføres på ca. 10 lektioner. Anvendte læremidler Danskedyr.dk er en overskuelig og let tilgængelig hjemmeside, som er didaktiseret. Siden har som mål at henvende sig til børn helt fra skolestarten. Teksterne findes i 3 sværhedsgrader og er enkel i sin opbygning. I selve forløbet er der også et hjemmelavet bilag med billeder af forskellige ikoner. 3 af 27

4 Undervisningens organisering Alt efter klassens størrelse og elevsammensætning vurderes det, om man skal være 1 eller 2 læreren til forløbet. Inden der tages fat på forløbet, gives der en introduktion til eleverne, så de får en fornemmelse af, hvorfor det er relevant at arbejde med hjemmesider. Hjemmesider er til for at blive læst af andre mennesker, og vi drages alle af nettes muligheder for oplysning. Herefter bliver arbejdet med undervisningsforløbet en vekslen mellem fælles gennemgang/samtale og individuelt arbejde/pararbejde. Underviserens rolle Lærerens rolle bliver en vekselvirkning mellem at undervise klassen og støtte og vejlede i de forskellige opgaver. Derudover får hun en vigtig opgave i at få skabt den evaluerende samtale, når elevopgaver skal efterbehandles i klasserummet. Her tænkes især i forhold til opgaven, hvor eleverne skal lave deres eget ikon og opgaven, hvor de skal tegne deres egen forside til en hjemmeside. Elevforudsætninger Eleverne skal kunne logge på computeren med uni-login. Teknologi til rådighed Til forløbet skal der bruges en interaktiv tavle til fælles gennemgang og bærbare computere til hver elev. Fysiske rammer Undervisningen skal foregå i et lokale, hvor alle kan sidde med front mod den interaktive tavle. Pædagogiske overvejelser I en 1. klasse er eleverne på mange forskellige læseniveauer. Teksterne på Danskedyr.dk findes i forskellige sværghedsgrader, og de elever, som har vanskeligheder, kan få den letteste tekst læst højt fra computeren ved sværere tekst kan man med fordel bruge cd-ord, hvis eleverne forståelsesmæssigt kan klare den sværere tekst. I de opgaver, hvor eleverne skal skrive, kan der være stor forskel på børnenes niveau. Meget langsomme skrivere kan få brug for læreren som sekretær. Her tænkes især på quizzen. 4 af 27

5 Forløbets opbygning Didaktik, pædagogiske og faglige overvejelser Undervisningsforløbet er delt op i 3 faser: 1. Arbejde med ikoner 2. Hjemmesidens opbygning Søgning Navigation på siden Quiz 3. Evaluering 1. Arbejde med ikoner Første fase er et indledende arbejde med ikoner. Ikonerne er udgangspunkt for en klassesamtale. Herefter arbejdes der med at tolke og producere ikoner. Lærerens forberedelser Læreren skal vide definitionen på et ikon. Hun skal have forberedt nogle eksempler til klassen og bilag 1 skal kopieres, så eleverne kan se sammen to og to. Læreren skal også have papir klar gerne i A5 format. Fasens forløb Først fortæller læreren definitionen på, hvad et ikon er, og hvilken funktion det har. Et ikon er et billede, ofte på en computerskærm, som man klikker på med sin mus for at starte noget, fx et program eller en funktion (lyd eller billeder). Et ikon er et billede, der står i stedet for en tekst, en meget enkel tegning eller et enkelt bogstav. Herefter kan man komme med et eksempel på et ikon fx en glad og en sur smiley. Læreren spørger eleverne, om de kender nogle ikoner. 5 af 27

6 Opgave 1 Eleverne får udleveret bilag 1. De forklarer for hinanden to og to, hvad ikonerne betyder, og hvor man kan se dem. En fælles gennemgang tages på klassen. Ekstraopgave Eleverne sendes ud i små grupper på skolens område, hvor de skal finde eksempler på ikoner. Der samles op i klassen, hvor grupperne fremlægger, hvad de har fundet. Læreren viser et eksempel på tavlen for at understrege, at ikoner er meget enkle og tydelige billeder. Hun tegner omridset af et halvt stykke A4 papir på tavlen. Herefter tænker læreren højt: Jeg kunne godt tænke mig at lave et ikon, der viser, at her kan man overnatte. Hvad kan vise dette? Her kan eleverne sikkert selv finde frem til forslaget af billedet af en seng. Sengen tegnes, og der tales om, at der ikke skal fyldes mere på ikonet, fx et sengebord med blomster, et vindue med gardiner osv. Selv om ikonet skal være enkelt, så er det vigtigt, at det fylder papiret ud. Nogle elever kan have problemer med at få en ide, og de kan derfor støtte sig til eksemplerne på kopiarkene. Man kan efterstræbe, at de måske ikke er helt magen til. Ved den fælles fremvisning af deres egne ikoner spørges ind til følgende ting: Hvad har du tegnet? Hvad skal det betyde? Hvor kan man evt. finde dit ikon? Opgave 2 Eleverne tegner deres eget ikon. Når de er færdige, viser de deres produkt frem, og de andre elever skal gætte, hvad ikonet betyder. Pædagogiske overvejelser I denne fase er det vigtigt at have fokus på fagordet ikon. Ordet skal bruges i mange forskellige arbejdssammenhænge. Læreren veksler mellem 3 forskellige arbejdsmåder, modellering, vejledning og opsamling. Arbejdsgang Læreren introducerer begrebet ikoner Eleverne arbejder med kopisider med ikoner. Opgave 1 (bilag 1) Læreren styrer en fælles opsamling på kopisiderne Læreren laver et eksempel på et selvlavet ikon på tavlen Eleverne introduceres til opgaven om at lave deres eget ikon. Læreren har papirark klar (halve A4-sider) Eleverne udarbejder hver deres eget ikon. Opgave 2 Eleverne viser deres produkt frem, og læreren spørger ind til elevens overvejelser 6 af 27

7 2. Hjemmesidens opbygning Anden fase er centreret om hjemmesiden Danskedyr.dk. Fasen er delt op i 3 afsnit Søgning, Navigation på siden og Quiz. Her veksles mellem lærergennemgang og små øvelser. Eleverne skal arbejde med sidens opbygning, fagudtryk knyttet hertil og de forskellige søgefunktioner. Anden fase afsluttes med klassens quiz, hvor eleverne skal vise, at de kan søge, at de kender fagudtryk, og at de kan manøvrere på siden. Quizzen rettes i fællesskab. Det er vigtigt, at der hele tiden repeteres undervejs især når fase to deler sig over flere lektioner. Søgning Lærerens forberedelse Læreren skal være velforberedt på søgeeksempler, så hun kan supplere materialets søgeforslag. Der skal også forberedes et eksempel på et tælletræ eller lign., som synliggør, hvordan vi opdeler dyr i kategorier. Tælletræ: Et tælletræ kan bruges til taksonomier, som er en inddeling af fænomener i en hierarkisk klassifikation. Fasens forløb Eleverne logger på computeren. De hjælpes ind på internettet. Den valgte websideadresse skrives på tavlen, og eleverne skriver efter. Læreren styrer arbejdsgangen fra den interaktive tavle. Læreren gennemgår dele af sidens opbygning. På Danskedyr.dk kommer vi omkring: Hvordan der logges på Menulinjen, hvor dyrene er opdelt efter kategorier/overbegreber. Hvis man klikker på pattedyr fås alle dyr, der tilhører denne kategori (det er nødvendigt, at eleverne har en viden om, hvordan vi opdeler dyr i kategorier. Her kan man arbejde med taksonomi ved at synliggøre kategorierne med tælletræer. Fx skrives insekt øverst, og 7 af 27

8 nedenunder skrives eksempler på insekter. Herudover noteres insekters fællestræk). Læreren kan også vende arbejdsgangen, ved at eleverne skal nævne en masse frugter, og herefter skal de finde overbegrebet. Det samme kan gøres med forskellige møbler Menulinjen, hvor dyrene er opdelt efter alfabetisk orden. Hvis man klikker på et bogstav fås alle dyr, der begynder med pågældende bogstav, men sorteret i kategorierne pattedyr, fugle, fisk osv. Søgefeltet, hvor man skal skrive dyrets navn. Her kommer man direkte ind på teksten. Eleverne skal være bevidste om, at søgeordet staves rigtigt. De skal vænne sig til at spørge, hvis de er i tvivl Opgave 1: Læreren vælger et dyr, som eleverne skal søge på. De vælger selv, hvilke af de tre søgemuligheder, de vil bruge. Opgaven gentages ca. 3 gange, eller indtil læreren har en fornemmelse af, at de kan. Opgave 2: Herefter lægges der op til en konkurrence om, hvor hurtigt et dyr kan findes. Til slut får eleverne selv lov til at søge på et dyr. Det kan være godt at vælge dyr, der udfordrer dem i alle 3 søgefunktioner, fx vibe, hjort, grævling, torsk. Pædagogiske overvejelser Der følges løbende op på opgaven ved, at børnene skal forklare, hvilke søgemetoder de gjorde brug af og hvilken søgefunktion, der virkede bedst. Det er vigtigt, at læreren både får italesat fordele og ulemper. Der bliver også snakket om læsestrategier til svære dyrenavne, fx at man ved solsort kan genkende en del af ordet, eller at man ved torsk kan søge på t, og når man så har alle dyr med t, så kan man lede efter et dyr, der ender på k. Teknologi til rådighed Interaktiv tavle En computer til hver elev Arbejdsgang Læreren præsenterer hjemmesiden Danskedyr.dk på den interaktive tavle ved login, menulinjer og de 3 søgefunktioner. Der tages udgangspunkt i niveauet let Eleverne tænder hver en computer og læreren gentager den forrige gennemgang. Eleverne følger læreren på deres egen computer. Det kan også være en fordel at have sedler med webadressen og elevens uni-login til at ligge på bordene Eleverne finder forskellige dyr, som læreren nævner. Opgave 1 Konkurrence om at finde et dyr først. Opgave 2 8 af 27

9 Navigation på siden Lærerens forberedelse Læreren skal have et indgående kendskab til siden Danskedyr.dk, så man er sikker i at navigere på siden, når man gennemgår opbygning og fagudtryk. Læreren skal være opmærksom på de mange fagord, der bruges. Hun kan lave en planche eller lign. med de mest relevante ord (se bilag 2 og 3). Fasens forløb Fanebladene med de tre sværhedsgrader præsenteres. Eleverne skal gøres opmærksom på, at ikke alle dyr findes i den lette udgave. Til den meget lette udgave findes der oplæsning på siden. Skal man bruge let eller svær (2. eller 3. klasse) kan man bruge cd-ord Ved meget let tales om de fire ikoners betydning: video, dyrestemmer, animationer og oplæsning. Ikonerne ligger på sidens venstre side. Der lægges vægt på, hvad der helt nøjagtigt er afbildet, og hvad det så kan dække over Ved let findes ikonerne: video, dyrestemmer, animationer og billeder. Læreren demonstrerer deres funktion Opgave 1 Eleverne får lov til at vælge et par dyr, hvor de afprøver de forskellige ikoner. Ved let findes en menulinje til venstre, hvor man kan finde overskrifterne til de forskellige afsnit. Det er de samme overskrifter ved mange af dyrene. Det er vigtigt at forklare overskrifternes betydning, da det er svære ord, der bliver brugt Pædagogiske overvejelser Man kan også notere fagordene ned løbende, som man støder på dem i undervisningen, så planchen udformer sig undervejs i forløbet. Ordene repeteres jævnligt på Danskedyr.dk, men kan også bruges til andre websider. Forslag til ord: (generelle) menulinje, faneblade, ikoner, overskrifter, søgefunktion, animationer (specifikke) udseende, udbredelse, levevis, formering, fødekæde, fakta, pattedyr, krybdyr, padder, insekter, krebsdyr, bløddyr, hobbydyr, husdyr. Til indskolingselever er det rigtig godt at støtte indlæringen af fagord med billeder. Derfor kan man med stor fordel bruge billeder sammen med fagordene på førnævnte planche. 9 af 27

10 Efter søgeeksemplerne tages der udgangspunkt i et fundet dyr, hvor tekstens tilgængelighed diskuteres ud fra lærerspørgsmål. Der tages ikke udgangspunkt i hele teksten, men i et afsnit. Tilgængelighed: Et overordnet spørgsmål er: Kan jeg forstå teksten? 1. Hvad handler teksten om? 2. Kan du læse teksten? 3. Kan man lyttelæse (oplæsning)? 4. Er der hjælpetekster (billeder, faktabokse, ordforklaringer), som støtter forståelsen? Læreren skal sikre sig, at når der arbejdes med tilgængelighed på Danskedyr.dk, så vælges dyreeksempler ud fra dyr, som findes på mere end ét tekstniveau. På den måde kan eleverne få erfaring i at kunne vurdere, om den valgte tekst både kan afkodes og forstås, eller man bliver nødt til at vælge at få teksten læst op. Udover at kunne forstå teksten er det også vigtigt at kunne vurdere, om det læste er relevant i forhold til formålet med søgningen altså om det søgte er tekstens fokus. 10 af 27

11 Relevans: At fastlægge tekstens fokus. 1. Hjælper overskriften mig til, om jeg er på rette vej? 2. Kan billederne hjælpe mig? 3. Får jeg svar på mit spørgsmål? Fællesopgave Der vælges et dyr. Eleverne bestemmer selv, hvilken søgefunktion, de vil bruge Alle vælger fanebladet med let Læreren vil nu have eleverne til at bruge menulinjen ved at stille forskellige spørgsmål til oplysninger om dyret. Herved skal de i fællesskab tale om, hvilken overskrift det er relevant at klikke på i menulinjen. Når der er foretaget et valg i menulinjen, stiller læreren spørgsmål i forhold til sidens relevans Arbejdsgang Quiz De 3 faneblade præsenteres Eleverne gøres opmærksom på ikonerne og deres funktion Eleverne afprøver ikonerne. Opgave 1 Et dyr vælges på niveauet let. Eleverne gøres opmærksom på den lodrette menulinje i venstre side, hvor de fagspecifikke fagord afdækkes. Bilag 2 Man kan selv vælge, hvornår man vil lave plakaten med de generelle fagord. Det kan enten ske undervejs i gennemgangen, eller når man er færdig. Bilag 3 Fællesarbejde om teksters tilgængelighed Fællesarbejde om teksters relevans Lærerens forberedelse Læreren skal have fundet spørgsmål til nogle forskellige dyr. Hun kan også overveje, hvilken skabelon hun vil bruge til klassens quiz. 11 af 27

12 Fasens forløb Opgave 1: Eleverne er på websidens forside. Læreren stiller et spørgsmål om et dyr, og eleverne skal selv finde svaret ved at bruge det, de har lært. Læreren fornemmer hvor mange spørgsmål der er brug for, for at eleverne bliver selvhjulpne. Eksempler på spørgsmål kan være: Hvor mange unger får et rådyr? Hvad spiser et egern? Måske kan man også lade børnene komme med nogle spørgsmål. Opgave 2: Hver elev klikker ind på et dyr. De læser eller hører teksten, og herefter stiller de et spørgsmål, som man kan få svar på i teksten. Læreren indsamler spørgsmålene, og de skrives ind på computer. Dette er så klassens quiz. Opgave 3: Eleverne skal nu besvare klassens quiz. Læreren har udskrevet spørgsmålene, så der også er plads til at skrive svarene. Quizzen rettes i fællesskab. Opgaven har fokus på to ting, nemlig at kunne finde rundt på Danskedyr.dk og at kunne finde vigtig viden på hjemmesiden. Pædagogiske overvejelser I første halvdel af 1. klasse vil det være helt ok kun at arbejde med dyrene på niveauet meget let, da man her er sikker på at kunne få læst teksten højt. Ydermere er teksten sat enkelt op, hvor det hele vises frem på én side. 12 af 27

13

14

15 Fasens forløb 1. Læreren modellerer et eksempel på en hjemmeside på tavlen (en skabelon), hvor der tænkes højt, og hvor eleverne også kan komme med forslag. Der tegnes løbende på den opdigtede hjemmeside, hvor der kommer så mange elementer med som muligt fra undervisningsforløbet 2. Der laves en fælles brainstorm på tavlen over mulige emner til en hjemmeside Opgave 1 Eleverne vælger et emne og tegner deres egen forside til en hjemmeside på et stykke A3-papir. Hjemmesiden skal farvelægges, så den fremstår indbydende. Forsiden præsenteres for klassen med de overvejelser, eleven har gjort sig. I gennemgangen sørger læreren for, at eleverne aktivt bruger de lærte fagudtryk. Pædagogiske overvejelser Når eleverne skal tegne deres egen hjemmeside, opfordres de til først at fokusere på en overskrift. Under arbejdet kan der være enkelte ord, som eleverne gerne vil have hjælp til at stave. Undervejs i produktionen af hjemmesiden skal læreren spørge ind til sidens opbygning. I processen skal eleverne få en fornemmelse for, at hjemmesider har en modtager. Er det børn eller voksne? Eksempel på en hjemmeside lavet i fællesskab med eleverne: 15 af 27

16 Eleveksempler: Teknologi til rådighed Evt. en interaktiv tavle Arbejdsgang Læreren begynder med at præsentere opgavens mål for eleverne Der tegnes en fælles hjemmeside på tavlen, hvor læreren tænker højt og inddrager elevernes ideer. Der medtages så mange elementer som muligt fra Danskedyr.dk Herefter laves en fælles brainstorm over mulige emner til en hjemmeside Eleverne tegner deres egen hjemmeside, og den præsenteres på klassen 16 af 27

17 Andre relevante web-sider for målgruppen Sider, der kan bruges i arbejdet med en websides opbygning: Sider, der kan bruges i undervisningsforløbet som erstatning for Danskedyr/Verdensdyr: af 27

18 Evaluering Undervejs i forløbet bliver det meget vigtigt med opfølgende samtaler og spørgsmål, som repeterer det lærte undervejs. Herudover afsluttes fase 1 og 2 med opgaver, som samler den indlærte viden. Til slut tegnes en hjemmeside, og her samles alt det, eleven har lært gennem forløbet. Som en udbygning af forløbet kan man lade eleverne lave en fagbog om et af dyrene fra Danskedyr.dk. Herved skal de igen trække på de kompetencer, som forløbet har givet dem. Ideer til fagbogen kan fås på Jeppe Bundsgaards hjemmeside. 18 af 27

19 Bilag 1 19 af 27

20 20 af 27

21 21 af 27

22 Bilag 2 Udseende Udbredelse 22 af 27

23 Føde Levevis 23 af 27

24 Formering 24 af 27

25 Spor 25 af 27

26 Bilag 3 26 af 27

27 27 af 27

Lær at lave/forstå en hjemmeside

Lær at lave/forstå en hjemmeside Lær at lave/forstå en hjemmeside Trin: Fag: Tid: 6. klasse (mellemtrinnet) Dansk Historie N/T 8-10 lektioner + tid til at skrive tekster I dette forløb skal eleverne lære, hvordan man opbygger en hjemmeside.

Læs mere

El kredsløb Undervisningsforløb til Natur/Teknik

El kredsløb Undervisningsforløb til Natur/Teknik El kredsløb Undervisningsforløb til Natur/Teknik Side 1 af 25 Første lektion ca. 90 min. Undervisningsrummet Træningsrummet Studierummet Som indledning tales der med eleverne om el/strøm Se punkt 1 i vejledning

Læs mere

Vistemmernu. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive. E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.

Vistemmernu. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive. E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket. Vistemmernu Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Vistemmernu på HVAL.DK Forfatter: Susanne

Læs mere

Christina Helleshøj Louise Breivik Emmering Hanna Niemann LÆS VERDEN LÆRERVEJLEDNING. Alfabeta

Christina Helleshøj Louise Breivik Emmering Hanna Niemann LÆS VERDEN LÆRERVEJLEDNING. Alfabeta Christina Helleshøj Louise Breivik Emmering Hanna Niemann LÆS VERDEN LÆRERVEJLEDNING Alfabeta Læs verden Lærervejledning Læs verden er et læsemateriale, der består af en bog med læse, skrive og mundtlige

Læs mere

Find og brug informationer om uddannelser og job

Find og brug informationer om uddannelser og job Find og brug informationer om uddannelser og job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 4. 6. klasse Faktaboks Kompetenceområder: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem

Læs mere

SIDE 1 DANSK. Fagbogen i skolehaven

SIDE 1 DANSK. Fagbogen i skolehaven SIDE 1 DANSK fagbogen i skolehaven DANSK Fagbogen i skolehaven SIDE 2 DANSK fagbogen i skolehaven DANSK fagbogen I skolehaven SIDE 3 DANSK FAGBOGEN I SKOLEHAVEN INTRODUKTION Arbejdet med fagbøger og produktion

Læs mere

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive Journal nr. 13.12.599 Spil og svar Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Spil og svar

Læs mere

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave.

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave. Undersøgelse af de voksnes job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 0-3.klasse Faktaboks Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive forskellige uddannelser og job Færdigheds-

Læs mere

Formidlingsdag om udviklingspulje 14. marts 2013

Formidlingsdag om udviklingspulje 14. marts 2013 Formidlingsdag om udviklingspulje 14. marts 2013 Liv og læsning på skærmen Lektor, ph.d. Jeppe Bundsgaard Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU)/Aarhus Universitet Slides på www.jeppe.bundsgaard.net

Læs mere

Vurdering af digitale lærermidler

Vurdering af digitale lærermidler Vurdering af digitale lærermidler...1 Indledning...1 Valg af emne...1 Første indtryk...1 Vurdering af Danske-dyr.dk...2 Hvem er www.danske-dyr.dk rettet mod...2 Hvem står bag...4 Indhold...4 Navigation...5

Læs mere

Fagbog om kæledyr - 2. klasse - 30 lektioner

Fagbog om kæledyr - 2. klasse - 30 lektioner Fagbog om kæledyr - 2. klasse - 30 lektioner FRA FÆLLES MÅL Kompetanceområde: Fremstilling Kompetancemål: Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billeder i nære og velkendte situationer. Færdigheds-

Læs mere

GRUNDLOVEN 1915 LÆRERMATERIALE

GRUNDLOVEN 1915 LÆRERMATERIALE GRUNDLOVEN 1915 LÆRERMATERIALE Kære lærer! Dette spil er udviklet til historieundervisningen i 7.-9. klassetrin. Spillet handler om Grundloven 1915 og har et særligt fokus på de mennesker i datiden, der

Læs mere

Lærerguide. beskrivende Informerende

Lærerguide. beskrivende Informerende Lærerguide Beskrivende informerende I skolestarten er det en stor hjælp for eleverne at få vist en tydelig tekststruktur. Det gør det lettere for dem at få en forståelse for, at tekster er bygget op af

Læs mere

it-undervisning Se mere på hjemmesiden www.it-formidler.dk

it-undervisning Se mere på hjemmesiden www.it-formidler.dk Vejledning i planlægning af it-undervisning Se mere på hjemmesiden www.it-formidler.dk Om vejledningen Vejledningen beskriver kort, hvordan man som underviser, trin for trin, kan planlægge it-kurser efter

Læs mere

Gennemførelse Lektionsplan til Gather Gambits. Engelsk skal anvendes som klasseværelsessprog. Lektion 1-2

Gennemførelse Lektionsplan til Gather Gambits. Engelsk skal anvendes som klasseværelsessprog. Lektion 1-2 Gennemførelse Lektionsplan til Gather Gambits. Engelsk skal anvendes som klasseværelsessprog. Lektion 1-2 Start: Læreren introducerer læringsmålene for undervisningsforløbet og sikrer sig elevernes forståelse

Læs mere

1) Introduktion til projektarbejdet (15 minutter) Slide 2

1) Introduktion til projektarbejdet (15 minutter) Slide 2 Sæt dit aftryk session 1 Sådan gør du 1) Introduktion til projektarbejdet (15 minutter) Slide 2 Start med at fortælle kursisterne, at de i dag og i den kommende tid skal arbejde med at udtænke et projekt,

Læs mere

Årsplan for 5.K N/T skoleåret 2016/17

Årsplan for 5.K N/T skoleåret 2016/17 Årsplan for 5.K N/T skoleåret 2016/17 Overordnede mål for faget http://www.emu.dk/omraade/gsk-lærer/ffm/naturteknologi Naturteknik faget indeholder fire kerneområder: 1. Den nære omverden. 2. Den fjerne

Læs mere

ÅRSPLAN FOR BØRNEHAVEKLASSEN.

ÅRSPLAN FOR BØRNEHAVEKLASSEN. ÅRSPLAN FOR BØRNEHAVEKLASSEN. Sociale mål: At hver elev oplever glæde og tryghed ved at gå på skolen. At eleverne for tryghed til lærerne og hinanden. At hver enkelt elev har mod på, og lyst til, at fortælle

Læs mere

Bilag 4. Planlægningsmodeller til IBSE

Bilag 4. Planlægningsmodeller til IBSE Bilag 4 Planlægningsmodeller til IBSE I dette bilag præsenteres to modeller til planlægning af undersøgelsesbaserede undervisningsaktiviteter(se figur 1 og 2. Den indeholder de samme overordnede fire trin

Læs mere

Sprog og fag på Strandgårdskolen

Sprog og fag på Strandgårdskolen Sprog og fag på Strandgårdskolen Plan for oplæg 1. Præsentation 2. Vores viden og udfordringer 3. Brush up på genrepædagogik 4. Dele af genrepædagogikken i praksis 5. Opsamling og afslutning Udviklingen

Læs mere

Indhold Børnehaveklassen... 1 1.Klasse... 2 2.klasse... 3 3.klasse... 4 4.klasse... 5 5.klasse... 6 6.klasse... 7 7.-9.klasse... 7

Indhold Børnehaveklassen... 1 1.Klasse... 2 2.klasse... 3 3.klasse... 4 4.klasse... 5 5.klasse... 6 6.klasse... 7 7.-9.klasse... 7 Indhold Børnehaveklassen... 1 1.Klasse... 2 2.klasse... 3 3.klasse... 4 4.klasse... 5 5.klasse... 6 6.klasse... 7 7.-9.klasse... 7 Børnehaveklassen Kunne bruge tænde/slukke funktionen på maskinen Kunne

Læs mere

Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem personlige mål og uddannelse og job

Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem personlige mål og uddannelse og job Fra interesser til forestillinger om fremtiden Uddannelse og job, eksemplarisk forløb for 4. - 6. klasse Faktaboks Kompetenceområde: Personlige valg Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem

Læs mere

Den testansvarliges vejledning til kompetencetest

Den testansvarliges vejledning til kompetencetest Den testansvarliges vejledning til kompetencetest Testen er computerbaseret og kan gennemføres på både computer og tablet (herefter under et kaldet computere). Der er dog ved tidligere gennemførsler oplevet

Læs mere

Læsning og skrivning i 3. og 4. klasse

Læsning og skrivning i 3. og 4. klasse Læsning og skrivning i 3. og 4. klasse BØRN & UNGE FAKTA Læse- og skriveudvikling De fleste børn kan i starten af 3. kl. bruge bogstavernes lyd, når de læser, og de kan forstå, hvad de læser. De fleste

Læs mere

9. klasse. Det gode liv arbejdsmarkedet

9. klasse. Det gode liv arbejdsmarkedet 9. klasse Det gode liv arbejdsmarkedet Det gode liv arbejdsmarkedet Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Dagens tema Introduktion og arbejdsmarkedet Arbejdsmarkedet og film Messedag Uddannelsesplan Ude af arbejdsmarkedet

Læs mere

Evaluering af dansk på Ahi Internationale Skole. (2013-2014) Det talte sprog. Indskoling.

Evaluering af dansk på Ahi Internationale Skole. (2013-2014) Det talte sprog. Indskoling. Fællesmål efter bruge talesproget i samtale og samarbejde og kunne veksle mellem at lytte og at ytre sig udvikle ordforråd, begreber og faglige udtryk fremlægge, referere, fortælle og dramatisere give

Læs mere

Dansk 1960erne-70erne

Dansk 1960erne-70erne Dansk 1960erne-70erne Introduktion Dansk bliver i 1900-tallets midte lige så stille grundskolens vigtigste fag. I Den Blå betænkning er faget det første, der beskrives, og det sker med de indledende ord:

Læs mere

E-læringsprogrammet Mindfulness i Skolen

E-læringsprogrammet Mindfulness i Skolen E-læringsprogrammet Mindfulness i Skolen Manual til læringsplatform og sideopbygning af Rikke Braren Lauritzen & Trine Gjerløff Indholdsfortegnelse Generelt... 3 Login... 3 Ord- og symbolforklaring...

Læs mere

Podcastanmeldelse produceret i GarageBand

Podcastanmeldelse produceret i GarageBand Indledning Podcastanmeldelse produceret i GarageBand Her følger en lærervejledning, et undervisningsforløb og en beskrivelse af kriterier for undervisningsforløbet. Afsnittene skal forklare, hvordan lærer

Læs mere

Reklameanalyse - trykte reklamer

Reklameanalyse - trykte reklamer Reklameanalyse - trykte reklamer Undervisningsmateriale i analyse af trykte reklamer Egnet til mellemtrin Indholdsfortegnelse Introduktion.... 1 Formål... 1 Forløb... 2 Lektioner... 3 Lektion 1-2... 3

Læs mere

It-læsning på mellemtrinnet - søg, læs og lav en tegnefilm

It-læsning på mellemtrinnet - søg, læs og lav en tegnefilm Hvad snakker han om? Jesu lignelser It-læsning på mellemtrinnet - søg, læs og lav en tegnefilm Trin: Fag: Tid: 5. - 6. klasse Kristendomskundskab 6 7 lektioner Skolen har en vigtig opgave, når eleverne

Læs mere

Mål og evaluering i børnehøjde

Mål og evaluering i børnehøjde Mål og evaluering i børnehøjde Refleksion Mål Kriterier Portfoliopædagogik og praksis Et eksemplarisk forløb? Helle Frost CFU Aalborg d. 20.9.10 Synliggørelse Medindsigt Medinddragelse Bevidsthed Medansvar

Læs mere

Læs-Tænk-Regn Indskolingen

Læs-Tænk-Regn Indskolingen Læs-Tænk-Regn Indskolingen Hvad er Læs-Tænk-Regn? Læsning er ikke kun dansklærerens domæne mere, og i UVM s Læseplan for faget matematik står der da også under det tværgående emne Sproglig udvikling :

Læs mere

A Trip Around the USA

A Trip Around the USA A Trip Around the USA Niveau 6 klasse Varighed 8-12 lektioner Om forløbet Forløbet A Trip Around the USA tager eleverne med på en rejse rundt i USA, hvor de får et indblik i landets opbygning, geografien

Læs mere

Undervisningsforløb med billedromanen Emmely M i 5. klasse

Undervisningsforløb med billedromanen Emmely M i 5. klasse Undervisningsforløb med billedromanen Emmely M i 5. klasse Af Mette Kjersgaard Andersen Dette undervisningsforløbs overordnede formål er at etablere en forståelse for genren fantastiske fortællinger. Hensigten

Læs mere

Tril med kugler Undervisningsforløb til Natur/Teknik

Tril med kugler Undervisningsforløb til Natur/Teknik Tril med kugler Undervisningsforløb til Natur/Teknik Side 1 af 23 Første lektion ca. 90 min. Undervisningsrummet Træningsrummet Studierummet Som indledning viser læreren en kugle, der triller ned af en

Læs mere

Udeskole og fælles mål. rasmus.frederiksen@stukuvm.dk

Udeskole og fælles mål. rasmus.frederiksen@stukuvm.dk Udeskole og fælles mål Udeskole og fælles mål Mål for dagen At I har færdigheder i at omsætte Fælles Mål til læringsmål med udgangspunkt i udeskole At I har viden om EMU.dk temaside om udeskole Rasmus

Læs mere

Ideer til danskaktiviteter

Ideer til danskaktiviteter Ideer til danskaktiviteter Der er beskrevet tre læseaktiviteter i faghæftet for dansk. 1. Lærerens oplæsning 2. Elevens læsning af kendt tekst ( f.eks. læsebog) 3. Elevens læsning af ukendt tekst (f.eks.

Læs mere

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio IT-Brugerkursus Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC Printvenligt format Indholdsfortegnelse Formål og opbygning Opgave Vejledning til intranettet Åbne

Læs mere

Guide til lektielæsning

Guide til lektielæsning Guide til lektielæsning Gefions lærere har udarbejdet denne guide om lektielæsning. Den henvender sig til alle Gefions elever og er relevant for alle fag. Faglig læsning (=lektielæsning) 5- trinsmodellen

Læs mere

En ordentlig mundfuld

En ordentlig mundfuld En ordentlig mundfuld Her har du undervisning du selv udfører med dine elever i vores udstilling på Den Blå Planet, hvor fokus er på bestemte morfologiske træk. Du får eleverne til at observere fiskene

Læs mere

LEKTIEINKLUDERENDE UNDERVISNING

LEKTIEINKLUDERENDE UNDERVISNING Herning HF & VUC LEKTIEINKLUDERENDE UNDERVISNING Ideer til lektieinkluderende undervisning Stine Aaen Dürr Idéer og øvelser Læsestrategier Formålet med læsestrategierne er at variere læsestrategierne og

Læs mere

Beton, et stærkt materiale

Beton, et stærkt materiale Beton, et stærkt materiale Fag Klassetrin Kompetenceområde Færdigheds- og vidensmålpar Natur/teknologi Forløbet kan udvikles ved at kombineres med Håndværk og Design 6. klasse Undersøgelse, kommunikation

Læs mere

Lille Bamse, Thomas Winding Undervisningsforslag

Lille Bamse, Thomas Winding Undervisningsforslag Målgruppe: børnehaveklasse og 1. klasse. Fortællingerne har et meget enkelt fortælleforløb og en enkel komposition, hvilket gør historierne særlig velegnede at arbejde med i forhold til litteratur i børnehaveklassen

Læs mere

ØVELSESRÆKKE OG VEJLEDNING TIL CD-ORD 5

ØVELSESRÆKKE OG VEJLEDNING TIL CD-ORD 5 ØVELSESRÆKKE OG VEJLEDNING TIL CD-ORD 5 LÆSEFUNKTIONER 1. Start CD-ORD 5 CD-ORD 5 startes fra genvejsikonet på Skrivebordet. Når det er startet ses programmets værktøjslinie øverst på skærmen. Ligger genvejen

Læs mere

Forslag til program: Statistiske undersøgelser på kirkegården 3. kl.

Forslag til program: Statistiske undersøgelser på kirkegården 3. kl. Forslag til program: Statistiske undersøgelser på kirkegården 3. kl. Forberedelse: (Ca. 5-6 timer) 1) Forforståelse: Hvad ved I om kirkegårde? (fælles) Udfyld et tankekort Tankekort om kirkegårde (Word).

Læs mere

Kom i gang med at bruge Designlogen

Kom i gang med at bruge Designlogen Kom i gang med at bruge Designlogen Designlogen I Lærerens forberedelse inden klasseforløbet, Designlogen 1. Gennemgå lærervejledningen og se to film, logerum og skatkamre på forhånd. 2. Opbygning af hjemmesiden

Læs mere

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress.

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Wordpress manual Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting og funktioner i Wordpress, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje

Læs mere

Kompetencemål: Eleven kan træffe karrierevalg på baggrund af egne ønsker og forudsætninger

Kompetencemål: Eleven kan træffe karrierevalg på baggrund af egne ønsker og forudsætninger Parat til uddannelse Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 8. klasse Faktaboks Kompetenceområde: Personlige valg Kompetencemål: Eleven kan træffe karrierevalg på baggrund af egne ønsker og forudsætninger

Læs mere

Læsning og skrivning i 3. og 4. klasse

Læsning og skrivning i 3. og 4. klasse Læsning og skrivning i 3. og 4. klasse Center for Skoler og Dagtilbud FAKTA Læse- og skriveudvikling De fleste børn kan i starten af 3. kl. læse og forstå lette aldersvarende tekster, dvs. tekster, hvor

Læs mere

Brøker kan repræsentere dele af et hele som et område (fx ½ sandwich, ½ pizza, ½ æble, ½ ton grus).

Brøker kan repræsentere dele af et hele som et område (fx ½ sandwich, ½ pizza, ½ æble, ½ ton grus). Elevmateriale Undervisningsforløb Undervisningsforløbet er tiltænkt elever på 5. klassetrin. Der arbejdes en uge med hver af de tre hovedpointer, i fjerde uge arbejdes der med refleksionsaktiviteter, og

Læs mere

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER PÅ JAGT Igennem de seneste år er det blevet mere og mere åbenlyst, hvor vigtigt det er at arbejde med læseforståelse, når vi snakker om indholdet i vores læseundervisning.

Læs mere

Drejebog for læsekompetence-projektet

Drejebog for læsekompetence-projektet Bibliotek: Albertslund Bibliotek Drejebog for læsekompetence-projektet Hold: AVU på VUC (svarende til 10 klasse) Modul Indhold på modulet Værktøjer Varighed i alt 1 (på uddannelsesinstitutionen) Program:

Læs mere

Safari Europa Ræv Safari Europa Hugorm Safari Europa Pindsvin

Safari Europa Ræv Safari Europa Hugorm Safari Europa Pindsvin Du skal se tre film o o o Safari Europa Ræv Safari Europa Hugorm Safari Europa Pindsvin Du skal lære o o o o o At tale på dansk om ting og dyr i naturen. At lytte godt efter, hvad der bliver sagt i filmene.

Læs mere

YouYonder. så husker du det du lærer

YouYonder. så husker du det du lærer YouYonder så husker du det du lærer Lidt om kunsten at tage effektive noter Hvis du læser en artikel på internettet, ser en video, læser en bog eller hører et foredrag, så vil du kunne øge dit udbytte

Læs mere

Forløb i dansk om Skagen med fokus på efterbearbejdning og evaluering, 2 uger, 5. klasse, Møllevangskolen, Århus

Forløb i dansk om Skagen med fokus på efterbearbejdning og evaluering, 2 uger, 5. klasse, Møllevangskolen, Århus Forløb i dansk om Skagen med fokus på efterbearbejdning og evaluering, 2 uger, 5. klasse, Møllevangskolen, Århus FRA FÆLLES MÅL Kompetenceområde: Kommunikation og it/ fremstilling - frit formuleret Vidensmål:

Læs mere

Pædagogisk værktøjskasse

Pædagogisk værktøjskasse Pædagogisk værktøjskasse Vi har lavet denne pædagogiske værktøjskasse for at styrke den alsidige historieundervisning, hvor du kan finde forskellige arbejdsformer og øvelser, som kan gøre historieundervisningen

Læs mere

Børnenes Egen U-landskalender: Lav en digital lågekalender

Børnenes Egen U-landskalender: Lav en digital lågekalender Side 1/5 Fag/klassetrin: Dansk, 1.-4. klasse Omfang: 2-8 lektioner. Målpar, læringsmål, tegn på læring: Se skema nedenfor. Formål: Formålet er at producere egne digitale u-landskalendere, som eleverne

Læs mere

Tilpasning og sanser På jagt efter løsningen - Lærervejledning

Tilpasning og sanser På jagt efter løsningen - Lærervejledning Tilpasning og sanser På jagt efter løsningen - Lærervejledning Pædagogisk ide I denne øvelse arbejdes der videre med stoffet fra den lærerstyrede undervisning i klassen. Men her er der fokus på nye vinkler

Læs mere

Introduktion til dokumentstyringssystemet

Introduktion til dokumentstyringssystemet 10. Hvordan afslutter jeg e-dok? Når du har afsluttet søgning og læsning af dokumenter, skal du klikke på Logoff i menuen i højre side af skærmbilledet 11. Hvad gør jeg, hvis jeg ikke kan anvende e-dok?

Læs mere

Kursus af to ugers varighed med anvendelse af ca. 18 undervisningslektioner. I 12 lektioner løses opgaver og læses med hjælp fra klasselærer.

Kursus af to ugers varighed med anvendelse af ca. 18 undervisningslektioner. I 12 lektioner løses opgaver og læses med hjælp fra klasselærer. Fagligt læsekursus på 3. klassetrin med anvendelse af serien De små fagbøger fra Gyldendal Udarbejdet af skolebibliotekskonsulent Hans Christian Uth Varighed og materialer Kursus af to ugers varighed med

Læs mere

Mægtige maskiner. Piloteringsmaskinen. Inddragelse af tv-programmer i indskolingen

Mægtige maskiner. Piloteringsmaskinen. Inddragelse af tv-programmer i indskolingen Mægtige maskiner Piloteringsmaskinen Inddragelse af tv-programmer i indskolingen Af Mette Bech Pædagogisk konsulent for dansk i indskolingen CFU Sjælland Inspiration til forløb om fagtekster i 2-3. klasse

Læs mere

PROJEKT X:IT Undervisningsvejledning til konkurrence for X. IT klasser

PROJEKT X:IT Undervisningsvejledning til konkurrence for X. IT klasser til konkurrence for X. IT klasser Indledning Konkurrencen for 7.-9. klasser på X:IT skoler har to formål: Dels skal konkurrencen være med til at fastholde elevernes interesse for projektet og de røgfri

Læs mere

Det første, eleverne møder, er siden Kom godt i gang. Her får de en kort introduktion til de funktioner, de skal bruge undervejs i forløbet.

Det første, eleverne møder, er siden Kom godt i gang. Her får de en kort introduktion til de funktioner, de skal bruge undervejs i forløbet. Af Marianne og Mogens Brandt Jensen NIVEAU: 7.-9. klasse Denne vejledning er en introduktion til forløbet Instruktion 1 i iskriv.dk til overbygningen. Vejledningen gennemgår og uddyber det forløb, eleverne

Læs mere

ENGRAMs ibook. Denne guide giver dig et fuldt indblik i, hvordan du studerer engelsk grammatik med ENGRAMs ibook til ipads.

ENGRAMs ibook. Denne guide giver dig et fuldt indblik i, hvordan du studerer engelsk grammatik med ENGRAMs ibook til ipads. ENGRAMs Denne guide giver dig et fuldt indblik i, hvordan du studerer engelsk grammatik med ENGRAMs til ipads. 1. Sådan henter du ENGRAMs Hvis du ikke allerede har hentet og installeret ENGRAMs, kan dette

Læs mere

Årsplan for dansk i 4.klasse

Årsplan for dansk i 4.klasse Årgang 13/14 Side 1 af 7 Årsplan for dansk i 4.klasse Formål for faget dansk: Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som kilde til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

Google Søgninger side 1 af13

Google Søgninger side 1 af13 Google Søgninger side 1 af13 Indholdsfortegnelse Internetforkortelser og adresser m.m.... Side 2 Søgning i Google... Side 4 Nyhed erstatning for det sorte bånd... Side 7 Avanceret søgning... Side 10 Flere

Læs mere

Kompetenceområder Forløbstitel Materialer/ressourcer Periode Antal lektioner Fremstilling Fortolkning Kommunikation

Kompetenceområder Forløbstitel Materialer/ressourcer Periode Antal lektioner Fremstilling Fortolkning Kommunikation Klasse: 3. klasse Skoleår: Kompetenceområder Forløbstitel Materialer/ressourcer Periode Antal lektioner Fortolkning Kommunikation Færdigheds- og vidensområder : Forberedelse Respons Når jeg bliver stor

Læs mere

Kom godt i gang OBS! www.wikispaces.com

Kom godt i gang OBS! www.wikispaces.com Introduktion Formålet med dette undervisningsforløb er at arbejde med elever på mellemtrinet på en ny og spændende måde. Elevmaterialet består af en wikispace, som er en 2.0 baseret hjemmeside, hvor samarbejde

Læs mere

Guide til den gode lektionsplan Udarbejdet til brug på Voksenpædagogisk Grunduddannelse

Guide til den gode lektionsplan Udarbejdet til brug på Voksenpædagogisk Grunduddannelse Guide til den gode lektionsplan Udarbejdet til brug på Voksenpædagogisk Grunduddannelse 2 Denne guide er udarbejdet af: BRMST Eva-Marie Lillelund Nielsen, BRTS Til brug på: Voksenpædagogisk Grundkursus

Læs mere

Titel. Data om læremidlet:

Titel. Data om læremidlet: Titel Tema: Fag: Målgruppe: Blue-Bot Blue-Bot robotterne Engelskfaget 0. 4. klasse Data om læremidlet: QR-kode Fører til posten i mitcfu 6 Blue-bot 1 dockingstation Opgaveark Udgiver: PodConsult Udgivelsesår:

Læs mere

Herefter får de udleveret deres lille pixibog, der på forhånd er udskrevet.

Herefter får de udleveret deres lille pixibog, der på forhånd er udskrevet. 1.lektion Sang nr. 2 synges. Samtidig vises samtalebilledet, så eleverne kan se, hvordan bogstaverne kommer til jorden. Det er vigtigt at have fokus på teksten. Denne sang handler om, at der findes røde

Læs mere

IntoWords Cloud Tjekliste

IntoWords Cloud Tjekliste IntoWords Cloud Tjekliste Generelt Gennemgået Øvelse Installér IntoWords Cloud 1 Login med IntoWords Cloud 2 Værktøjslinjen 3 IntoWords Styreknapper 4 Gendan Profil 5 Oplæsning Gennemgået Øvelse Oplæsning

Læs mere

Indskoling et legende og lærende univers

Indskoling et legende og lærende univers Indskoling et legende og lærende univers Litteraturundervisning Digtning Produktion af bøger Læsning - dialogisk læsning Det første projektarbejde Helle Frost 1.sep.10 CFU Aalborg Litteraturundervisning

Læs mere

Simon - en elev i generelle læringsvanskeligheder

Simon - en elev i generelle læringsvanskeligheder Simon - en elev i generelle læringsvanskeligheder Indhold og mål i undervisningen 1. observation: Klassen arbejder i dansk med gysergenren og forberedende skriveøvelser med henblik på at kunne skrive egne

Læs mere

Novelleskrivning med IBog

Novelleskrivning med IBog Novelleskrivning med IBog AD-ugen 2013 Katrine Ellen Rasmussen 30110709 Josephine Lunøe 30110726 Anne Sonne Mortensen 30110715 Indholdsfortegnelse Lærervejledning... 3 Undervisningsforløb... 4 Dannelses-

Læs mere

Projektarbejde vejledningspapir

Projektarbejde vejledningspapir Den pædagogiske Assistentuddannelse 1 Projektarbejde vejledningspapir Indhold: Formål med projektet 2 Problemstilling 3 Hvad er et problem? 3 Indhold i problemstilling 4 Samarbejdsaftale 6 Videns indsamling

Læs mere

Vejnoveller fra Sophienborgsskolen

Vejnoveller fra Sophienborgsskolen Vejnoveller fra Sophienborgsskolen Angiv fag, klassetrin, kompetenceområde og færdigheds- og vidensmålpar for forløbet. Der må gerne være mere end et færdigheds- og vidensmålpar per forløb, men antallet

Læs mere

Job-kendskab/karrierelæring

Job-kendskab/karrierelæring UEA-projekt for 3. klasse Indskoling Job-kendskab/karrierelæring Et uea-forløb om job-kendskab i 3. klasse skal højne elevernes kendskab til -og viden om forskellige jobfunktioner, samt hvilke kriterier

Læs mere

Uge 1: Dyr. Vejledning til HippHopp guider. HippHopp. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 1 Dyr side 1 HIPPY

Uge 1: Dyr. Vejledning til HippHopp guider. HippHopp. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 1 Dyr side 1 HIPPY Uge 1: Dyr Vejledning til HippHopp guider Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 1 Dyr side 1 HIPPY HippHopp Denne vejledning er et supplement til aktivitetshæftet Særligt i denne uge...........................................................

Læs mere

Side 1 af 7 Dette undervisningsforløb er hentet fra Naturfagsdiplom.dk - Skolevisioner

Side 1 af 7 Dette undervisningsforløb er hentet fra Naturfagsdiplom.dk - Skolevisioner Indledning... 2 Model for undervisningsforløbet... 2 Begrundelse for valg af model:... 2 De tre læringsrum... 2 Undervisningsrummet... 2 Træningsrummet... 3 Studierummet... 3 Undervisningsforløbets forskellige

Læs mere

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Af Bodil Nielsen, Lektor, ph.d., UCC Det er vigtigt at kunne skrive, så man bliver forstået også af læsere,

Læs mere

Tværfaglig elevplan Gudrun 3. klasse - elev med læseproblemer

Tværfaglig elevplan Gudrun 3. klasse - elev med læseproblemer Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 315 Offentligt Tværfaglig elevplan Gudrun 3. klasse - elev med læseproblemer Læse i alle fag Status for Gudrun slutningen af 3. klasse Gudrun er

Læs mere

Naturvidenskabelig arbejdsmetode

Naturvidenskabelig arbejdsmetode Naturvidenskabelig arbejdsmetode Introduktion til Naturvidenskabelig arbejdsmetode: I denne opgave skal I lære om en arbejdsmodel, som I kan bruge, når I skal løse en åben opgave. Arbejdsmodellen kan I

Læs mere

Første lektion ca. 90 min. Undervisningsrummet Træningsrummet Studierummet

Første lektion ca. 90 min. Undervisningsrummet Træningsrummet Studierummet Sæbebobler Undervisningsforløb til Natur/Teknik Side 1 af 22 Første lektion ca. 90 min. Undervisningsrummet Træningsrummet Studierummet Som indledning tales der med eleverne om sæbebobler Se punkt 1 i

Læs mere

Årsplan 2010/2011 for dansk i 1. klasse. Lærer: Suat Cevik. Formål for faget dansk

Årsplan 2010/2011 for dansk i 1. klasse. Lærer: Suat Cevik. Formål for faget dansk Årsplan 2010/2011 for dansk i 1. klasse Lærer: Suat Cevik Formål for faget dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer

Læs mere

Kunne bruge tænde/slukke funktionen på maskinen

Kunne bruge tænde/slukke funktionen på maskinen Børnehaveklassen Kunne bruge tænde/slukke funktionen på maskinen Kunne bruge piletasterne Kunne bruge musen enter, shift-, mellemrums- og backspacetasters navn og brug Kunne udføre simple skriveopgaver

Læs mere

Bilag til Merete Brudholms artikel. Bilag 1. Læsning i alle fag

Bilag til Merete Brudholms artikel. Bilag 1. Læsning i alle fag Bilag til Merete Brudholms artikel Bilag 1 Til drøftelse i klassens lærerteam Hvilke læsemåder behersker eleverne i relation til genrerne fortællende og informerende tekster, og hvilke skal implementeres

Læs mere

Dansk. Kompetencemål Færdigheds-og vidensmål Læringsmål for Smarte rettigheder

Dansk. Kompetencemål Færdigheds-og vidensmål Læringsmål for Smarte rettigheder Arbejdet med webmaterialet udvikler elevernes ordforråd og kendskab til begreber, der vedrører udviklingslande. De læser samt forholder sig til indholdet. Lærer, hvad gør du? Hjælper eleverne i gang med

Læs mere

Mobning på nettet er et stigende problem, der særligt er udbredt blandt unge. Problemet omtales ofte i forskellige medier.

Mobning på nettet er et stigende problem, der særligt er udbredt blandt unge. Problemet omtales ofte i forskellige medier. Om Prøveopgaver Forudsætningen for at kunne løse en opgave tilfredsstillende er, at man ved, hvad opgaven kræver. Prøveopgaver består af en række forløb, hvor eleverne træner i at aflæse opgaver, som bliver

Læs mere

Læse- og skriveteknologi for alle

Læse- og skriveteknologi for alle Læse- og skriveteknologi for alle - En vej til inklusion af elever i læsevanskeligheder. Sofielundskolen I samarbejde med Læse- og skriveteknologi for alle - En vej til inklusion af elever i læsevanskeligheder.

Læs mere

Eventyr. et forløb i 1.klasse. ipad, Tørresnor og Det fortællende tæppe. Af Mette Bech Pædagogisk konsulent for dansk i indskolingen CFU Sjælland

Eventyr. et forløb i 1.klasse. ipad, Tørresnor og Det fortællende tæppe. Af Mette Bech Pædagogisk konsulent for dansk i indskolingen CFU Sjælland Eventyr et forløb i 1.klasse ipad, Tørresnor og Det fortællende tæppe Af Mette Bech Pædagogisk konsulent for dansk i indskolingen CFU Sjælland Inspiration til forløb om eventyr Forløbet om eventyr er et

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

Tema: Fagtekst Fag: Dansk Målgruppe: Indskoling

Tema: Fagtekst Fag: Dansk Målgruppe: Indskoling Titel: Piloteringsmaskine Tema: Fagtekst Fag: Dansk Målgruppe: Indskoling Piloteringsmaskinen er en del af programserien Mægtige maskiner Filmens varighed: 6:00 min Kanal: DR1 Udgivet: 2010 Piloteringsmaskine

Læs mere

4. august 2011 Temasession B

4. august 2011 Temasession B 4. august 2011 Temasession B Hvilke it kompetencer har børn med sig når de begynder i 0. klasse og hvordan udnytter vi dem. Fællesmål og it. Multiemedieforløb med funktionel skrivning og læsning. Digitale

Læs mere

En indsats for indskolingselever 0.-3.kl.?

En indsats for indskolingselever 0.-3.kl.? En indsats for indskolingselever 0.-3.kl.? Hvornår sættes der ind? Hvordan sættes der ind? Eksempler på it-støttede indsatser Eksempler på forældresamarbejde Hvorfor tidlig indsats? Michael Rosholm, leder

Læs mere

Årsplan for natur/teknik 1. klasse 2013/14

Årsplan for natur/teknik 1. klasse 2013/14 Årsplan for natur/teknik 1. klasse 2013/14 Uge Forløb/ emner Organisering Bemærkninger 34-37 Hvad finder du i skoven? Makkerarbejde, ekskursion Tværfagligt med matematik. 38-39 Masseeksperiment 2013 Individuelt

Læs mere

05-02-2012. Introduktion. Introduktion. Introduktion. Læs sammen med børn Dialogisk læsning skaber mere sproglig interaktion ved

05-02-2012. Introduktion. Introduktion. Introduktion. Læs sammen med børn Dialogisk læsning skaber mere sproglig interaktion ved Introduktion Fra oplæsning til dialogisk læsning Oplæsning: Opæs tidlige geundersøgelser desøgese har vist, s,at traditionel opæs oplæsning ger godt fordi der er samvær med voksne det skaber fælles opmærksomhed

Læs mere

Indskoling. Børn i verden

Indskoling. Børn i verden Indskoling Børn i verden Børn i verden Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Verdensdele og lande Ulande og Ilande Børn i Malawi Skole og Fritid Børn i verden 1. modul Introduktion til ugen.

Læs mere

4 diaphoni.dk/version 2.2 - opdateret 24.3.2014

4 diaphoni.dk/version 2.2 - opdateret 24.3.2014 Brugervejledning for aftenskoler - oprettelse af stamdata, aftenskolehold og undervisningssteder MANUAL 1 3 2 4 diaphoni.dk/version 2.2 - opdateret 24.3.2014 intro! Hjemmesiden aftenskole.nu giver borgerne

Læs mere