IT-KRIMINALITET MED FOKUS PÅ BOTNETS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IT-KRIMINALITET MED FOKUS PÅ BOTNETS"

Transkript

1 IT-KRIMINALITET MED FOKUS PÅ BOTNETS Kandidatspeciale af Daniel Jovanovic IT-Universitetet København, Forår 2012 Vejleder: Freddie Drewsen

2 Abstract A botnet is a specific kind of malware which compromise several computers and enroll them into a distributed network. These bots can then be commandeered into performing several kinds of criminal activities. This thesis confirms that botnets have been used in financial crimes gaining large amounts of money to the botmasters. Examples show that botnets have been used to threaten victims with distributed denial of service attacks, forcing them to pay a ransom. Another example describes how botnets is used to obtain online banking information from victims through keylogging, consequently robbing their accounts. Furthermore this thesis confirms that botnets have been used in an ideological fashion, referred to as hacktivism. In this case botmasters wish to create awareness of a specific topic and possibly force a political change by using malware and hacking. Finally, this thesis describes how botnets have evolved into a tool that can be used in cyber warfare between nations. Examples show that an enemy s critical infrastructure can be taken down by the use of distributed denial of service attacks from botnets. By law these kind of criminal activities have been deemed illegal and are punishable. But because botnets usually span over many countries, which may complicate individual nations investigations, this thesis recommends that a global internet police should be formed. This unit should have the necessary authority to effectively fight botnets globally. Since such a recommendation might be a long term solution this thesis also describes technical tools as well as other procedures, which can be used to mitigate the threat from botnets and malware in general. Daniel Jovanovic 2

3 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Introduktion Indledning Problemstilling Problemformulering Metode Læsevejledning... 6 Kapitel 2. Baggrund Hvad er it-sikkerhed Hvad er malware Hvad er et botnet Kapitel 3. Botnet-teknologi Botnet-arkitektur Centraliserede botnets Decentraliserede botnets Andre arkitekturformer Anvendelsesmuligheder Spredning og inficering Opbygning samt livscyklus Hvordan beskytter botnet sig selv Kapitel 4. Kriminalitet og botnets Botnets kriminelle udvikling Berigelsesforbrydelser Hacktivism Cyber warfare Sammenfatning Kapitel 5. Case: ZeuS Crimeware Toolkit Hands-on med ZeuS Crimeware Toolkit Hypotese om forretningsmodel Sammenfatning ITU 3

4 Kapitel 6. Hvad kan man gøre Lovgivning Danmark USA og Storbritannien Botnets som et globalt problem It-beredskabsplaner Walled Garden Cyber Clean Center i Japan Skabe awareness om it-sikkerhed Tekniske værktøjer mod botnets Intrusion Detection and Prevention System Antivirus Firewall Honeypot Udfordringer med ovenstående værktøjer Hvad skal man gøre under angreb Sammenfatning Kapitel 7. Hvem har ansvaret Kapitel 8. Konklusion Kapitel 9. Perspektivering Appendiks Kildehenvisning Figurliste Spørgsmål til TDCHosting.dk Skærmbillede af ZeuS database Uddrag fra ZeuS Crimeware Toolkit manual ZeuS konfigurationsfiler Designfejl, skriv dit password her Cyber Theft Ring Daniel Jovanovic 4

5 Kapitel 1 Introduktion 1.1 Indledning Internettet har ført mange succeshistorier med sig. Det er et eksistensgrundlag for flere virksomheder samt forretninger, og det forenkler hverdagen for digitale borgere igennem tjenester som webbank og kommunikation. Internettet fører dog også ondsindede gerninger med sig. Grundet internettets mange muligheder, kan det også anvendes til kriminelle gøremål. Siden de første ondsindede programmer med skadelig effekt kom i 1980 erne, har en udvikling taget de kriminelle handlinger til et stadigt stigende niveau. Disse handlinger udnytter internettet som platform og benyttes til flere forskellige former for kriminalitet. Som i den fysiske verden forsøges denne kriminalitet at blive opsporet og bekæmpet. Dette har gjort it-sikkerhed til en kundskab, som er specielt vigtig i forbindelse med internettet for at beskytte både borgere, virksomheder og nationer. Der udvikles værktøjer med beskyttende formål, som herefter forsøges penetreret af ondsindede personer. Denne magtbalance resulterer i en evig kamp mellem sikkerhedsproducenter og hackere. 1.2 Problemstilling Malware må efterhånden betragtes som et glimrende værktøj for kriminelle, der ikke kun ønsker at udføre hærværk, men også søger økonomisk vinding deraf. En bestemt anvendelsesmulighed af malware, kaldet botnets, er en samling af inficerede computere, der står fuldt ud til rådighed for bagmændene. Det formodes, at sådanne distribuerede systemer anvendes både til sabotage og økonomisk kriminalitet, hvilket antages at være en yderst indbringende industri for bagmændene. Dette udgør en trussel på flere niveauer, både for private personer, virksomheder samt hele nationer. Botnets som værktøj for kriminelle er derfor et fokuspunkt, der skal tages yderst seriøst, og bekæmpelsesmuligheder skal undersøges og konkretiseres. Dette speciale ønsker at redegøre for denne form for kriminalitet samt hvordan den forsøges bekæmpet. ITU 5

6 1.3 Problemformulering Specialet ønsker at undersøge disse såkaldte botnets, samt analysere hvordan disse anvendes til kriminelle gøremål. Derudover undersøges der, hvorledes man kan beskytte sig imod disse. Dette giver anledning til følgende analysespørgsmål: Hvordan ser det tekniske grundlag ud for botnets? Hvordan bidrager botnets til kriminalitet? Hvordan kan botnets spores og forhindres? 1.4 Metode Specialet benytter litteratur i form af både videnskabelige artikler, kilder fra internettet samt nogle udvalgte grundbøger til at svare på problemformuleringen. Hvor de videnskabelige artikler samt kilderne fra internettet er med til at give forståelse for emnet, sørger grundbøgerne for en grundlæggende viden om de tre vigtige områder under e-business: Teknologi, business og policy/jura. For at opnå en forståelse for botnets opbygning samt funktionalitet, er der i forbindelse med specialet udarbejdet et abstrakt eksempel på et botnet skrevet i pseudokode. Dette har bidraget til at identificere, hvilke områder der er interessante i forhold til specialet og dermed it-kriminalitet. Derudover har der været afholdt et interview med en dansk ekspert på området, Shehzad Ahmad fra organisationen DK-CERT, som har bekræftet specialets aktualitet samt dannet grundlag for de antagelser, der eventuelt gøres i specialet. Der er desuden, uden held, forsøgt etableret en mailkorrespondance med TDC Hosting, se appendiks Dette er forsøgt gjort for at få indblik i hvordan deres kunder beskyttes mod denne form for it-kriminalitet. 1.5 Læsevejledning Resten af rapporten er delt op i kapitler, med fokus på at skabe en rød tråd igennem specialet. Kapitlerne er som følger: Kapitel 2. Baggrund. Her beskrives, hvad der forstås ved it-sikkerhed, malware og botnets. Formålet er at danne et fundament, som resten af specialet kan tage udgangspunkt i. Daniel Jovanovic 6

7 Kapitel 3. Botnet-teknologi. Dette kapitel går i dybden med botnets, og den teknologi det bygger på. Herunder beskrives de forskellige arkitekturformer, anvendelsesmuligheder, samt hvordan botnet spreder og beskytter sig selv. Derudover udarbejdes et eksempel på et botnet i pseudokode for at give en overordnet forståelse for opbygningen. Kapitel 4. Kriminalitet og botnets. Her beskrives, hvordan botnets anvendes til kriminalitet. Kapitlet indledes med en redegørelse for botnets kriminelle udvikling og herefter en analyse af botnets funktion i forbindelse med tre overordnede kriminelle hensigter. Kapitel 5. Case: ZeuS Crimeware Toolkit. Dette kapitel analyserer et specifikt botnet og dets tilhørende Crimeware Toolkit. Implementeringen af botnettet undersøges i et virtuelt miljø, og skærmbilleder dokumenterer den brugervenlighed, kriminelle møder under opsætningen. Der opstilles en hypotese angående ZeuS forretningsmodel, som herefter forsøges begrundet i empiri. Kapitel 6. Hvad kan man gøre. Kapitlet indledes med en undersøgelse af lovgivningen, for at se om den dækker botnet-kriminalitet. Herefter beskrives andre tiltag og procedurer, der bidrager til botnet-bekæmpelse. Sidst analyseres hvilke tekniske værktøjer der eksisterer, og hvordan de kan anvendes imod botnets. Kapitel 7. Hvem har ansvaret. Dette kapitel analyserer, hvem der har et ansvar for at mindske truslen fra botnet-kriminalitet, samt hvordan. Flere instanser beskrives, da der kan placeres forskellige ansvarspunkter hos alle internettets interessenter. Kapitel 8. Konklusion. Specialet afsluttes med en konklusion, der summerer de vigtigste pointer og dermed svarer på problemformuleringen. Kapitel 9. Perspektivering. Her beskrives specialet i en mere overordnet sammenhæng med omverdenen, og det belyses hvordan resultatet kan hjælpe fremtidig botnet-bekæmpelse. Grundet specialets tekniske karakter med dertilhørende tekniske fagtermer, forekommer der i denne rapport engelske udtryk for ikke at ødelægge forståelsen med danske oversættelser. For så vidt muligt er der benyttet de termer og begreber, der bruges i både dansk og international litteratur. ITU 7

8 Kapitel 2 Baggrund 2.1 Hvad er it-sikkerhed Vores hverdag bliver i stigende grad mere og mere digital og online, både i forbindelse med erhvervs- og privatlivet. I takt med at vigtige og personlige informationer lagres digitalt, opstår der et behov for at kunne beskytte alle sine elektroniske værdier. Dette er itsikkerhedens opgave. Overordnet set kan it-sikkerhed nedbrydes til have tre overordnede mål for beskyttelse, også kendt som CIA: Confidentiality, Integrity og Availability, oversat til fortrolighed, integritet og tilgængelighed. Ethvert af disse mål skal være med til at beskytte de værdier, der måtte være, mod de trusler der eksisterer. Et scenarie kan skitseres som følgende: Figur 1. It-relaterede værdier og trusler. Der eksisterer altså et behov for at sikre sine værdier mod trusler af enhver art. Der findes en række modmidler og beskyttende værktøjer, der kan hjælpe til at overholde disse beskyttelsesmål. Det er dog urealistisk at forestille sig, at sådanne modmidler er 100 pct. sikre, og det vil være meget svært at gardere sig imod de fejl og mangler, der eksisterer i for eksempel software. Derfor vil der i forsvaret af værdierne være nogle sårbarheder, som vil kunne blive udnyttet af personer med ondsindede motiver. Disse hackere kan blandt andet udnytte sårbarhederne ved at udvikle malicious software, som i daglig tale kaldes malware. Daniel Jovanovic 8

9 2.2 Hvad er malware I forbindelse med it-sikkerhed kan malware defineres som: Software which is used with the aim of attempting to breach a computer system s security policy with respect to Confidentiality, Integrity or Availability [7]. I denne forbindelse skal software forstås som alle former for eksekverbar kode, scripts, macros og lignende, hvis formål er at bryde fortroligheden, integriteten og tilgængeligheden af ofrenes computere, netværk eller software. Malware har eksisteret længe og har udviklet sig betydeligt over tid. Begyndelsen af denne udvikling kan diskuteres, men allerede i 1974 blev en simpel selvreplikerende kode udviklet og demonstreret af Xerox i deres laboratorium [8]. Dette blev betragtet som den første af sin slags. Efterfølgende sås Elk Cloner-virussen fra 1981, som blev anset som værende den første egentlige computervirus. Denne var designet til Apple II-systemer og var en såkaldt boot sektor-virus, der placerede sig i boot sektoren under opstart fra en inficeret floppydisk. Med tiden kom flere varianter, og i 1986 kom den første virus, Brain virussen, der gjorde skade på de inficerede computere [8]. Denne virus flyttede den oprindelige boot sektor til et andet sted på floppydisken og erstattede den med virussen. Senere, i 1988, blev den første computerorm opdaget, kaldet Morris Worm, som spredte sig via internettet. Skønt dette ikke var formålet, skabte ormen et Denial of Service angreb på grund af, at spredningen af ormen blandt andet udnyttede så mange CPU-ressourcer på de inficerede computere til at finde passwords ved hjælp af Brute Force. Udvikleren, Robert Morris, blev som den første malwaredesigner idømt tre års betinget fængsel, samt 400 timers samfundsarbejde og en bøde på $ [27]. Malware-designere havde tidligt opdaget muligheden for at tjene penge ved hjælp af malware og i 1989 kom AIDS-trojanen, som skjulte sig i øjensynlige harmløse programmer på disketter, der ved eksekvering krypterede offerets harddisk. Bagmanden forlangte derefter penge for at udlevere vaccinen, dog uden videre succes, så ofrene kunne gendanne deres harddisk. Udviklingen fortsatte og omkring år 2000 og derefter, opdagede malware-designere, at kombination af flere malware-varianter kunne udnyttes til nemmere at tjene penge [8]. Man udviklede sofistikeret malware, der ved hjælp af etablerede infrastrukturer kunne kommanderes til at udføre opgaver som spam, phishing, Denial of Service, osv. Det viste sig, at der var et marked for dette koncept, og der blev derfor udviklet nye varianter og stadigt bedre versioner af denne form for infrastruktur, som kunne true internetbrugere og benyttes til kriminelle handlinger. Disse blev kaldt for botnets. ITU 9

10 2.3 Hvad er et botnet I forbindelse med dette speciale defineres et botnet som: a pool of compromised computers that are under the command of a single hacker, or a small group of hackers, known as a botmaster. A bot refers to a compromised end-host, or a computer, which is a member of a botnet. [14]. Overordnet set er et botnet altså en samling af inficerede computere, kaldet bots, som alle kan kontrolleres af den såkaldte botmaster. Dette kan skitseres som følgende: Figur 2. Abstrakt botnet. Et botnet kan anses som værende en hybrid mellem mange af de trusler, man tidligere har set på it-området. Botnets kan gemme sig som vira og trojanske heste, sprede sig som orme, give fjernkontrol til hackere via bagdøre samt benytte automatiserede og sofistikerede angrebsværktøjer. Alt dette styret ved hjælp af et Command and Control -system, hvor en hacker trygt kan gemme sig bag. Botmasteren kan benytte den tilegnede fjernkontrol til at udstede kommandoer til alle de bots der er blevet smittet, og som nu er en del af botnettet. Disse kommandoer kan variere, men som oftest drejer det sig om udsendelsen af spam-mails, informationsindsamling, Distributed Denial of Service-angreb, eller at finde og smitte nye computere til botnettet. Disse botnets kan være af forskellige størrelser, fra små botnet til større, som for eksempel ZeuS med mere end 3 millioner bots alene i USA [19]. Konceptet bag botnets har eksisteret siden 1999, men har gennemgået en markant udvikling i forhold til brugen af dem samt de ressourcer der står bag dem [14]. Botnets må siges at have modnet sig siden sin start, og de er gået fra primært at ligge i den ene ende af det kriminelle spektrum til nu at ligge bredt henover hele spektret. I dag anvendes de i forskellige kriminelle henseender med vidt forskellige formål. Dette beskrives senere i specialet, se kapitel 4. Daniel Jovanovic 10

11 Kapitel 3 Botnet-teknologi Dette kapitel går i dybden med begrebet botnets. Da specialet søger at beskrive samt afdække it-kriminalitet med hensyn til botnets, er det vigtigt med en gennemgående forståelse for hvorledes de er bygget op og fungerer. Kapitlet vil dermed beskrive de mest almindelige former for arkitekturprincipper bag botnets, samt hvordan de fungerer i forhold til inficering og spredning. Herefter beskrives opbygningen af et abstrakt botnet med tilhørende funktioner i pseudokode, samt hvordan et botnets livscyklus kunne se ud. Kapitlet slutter af med at beskrive, hvorledes botnet-bagmænd forsøger at beskytte deres botnet mod de trusler der måtte eksistere. 3.1 Botnet-arkitektur Der eksisterer to overordnede arkitekturmodeller indenfor botnet-opbygning, centraliserede botnets og decentraliserede botnets. Hver af disse bygger på forskellige principper og har dermed også hver deres fordele og ulemper. Derudover kan disse varieres eller kombineres til andre arkitekturformer Centraliserede botnets Centraliserede botnets anses som værende den oprindelige arkitekturmodel i de første botnets der kom frem [7]. Arkitekturen bygger på det klassiske client-server koncept, med én centraliseret server og en række dertilhørende klienter, i dette tilfælde bots. De enkelte bots kommunikerer kun med serveren, her kaldet en Command and Control-server eller C&Cserver, for at modtage de kommandoer, der ønskes udført. C&C-serveren kan også være en bot, som blot skal have en tilstrækkelig høj båndbredde til at kunne kommunikere ubesværet med resten af botnettet [14]. Af hensyn til botmasterens sikkerhed foregår opsætning og kommunikation mellem botmaster og C&C-serveren oftest igennem flere proxy er, så sporingen tilbage til botmaster besværliggøres. Disse proxy er vil som oftest blot være bots fra botnettet, der egner sig til formålet. Proxy erne kan eventuelt lede trafikken igennem flere lande og dermed igennem flere ITU 11

12 jurisdiktioner, som gør det juridisk problematisk at spore og afbryde forbindelsen til C&Cserveren. Et centraliseret botnet kan opbygges på følgende måde: Figur 3. Opbygning af et centraliseret botnet. Så snart en ny computer er inficeret med botnet-malwaren, opretter computeren forbindelse med C&C-serveren og udfører de eventuelle handlinger, der er påkrævet, inden computeren kan fungere som bot. Herefter er botnet-malwaren på de inficerede computere udarbejdet således, at de lytter efter botmasterens kommandoer på C&C-serveren. I begyndelsen benyttede botnet-designere IRC-servere som kanal til at udsende kommandoerne [14]. Men eftersom botnet-bekæmpere blev bedre til at identificere denne trafik, kan det nu også foregå på andre kanaler, som er sværere at filtrere og identificere, såsom HTTP-trafik, for eksempel igennem Facebook eller Twitter, eller krypteret igennem SSL. Denne arkitekturform har en række fordele i forhold til decentraliserede botnets. Da C&Cserveren er centraliseret, kan denne ene server drive alle bots ensartet og effektivt. Derudover vil der eksistere en lav latenstid mellem serveren og de inficerede computere, hvilket giver god mulighed for at koordinere botnettet og præcisere distribuerede angreb. Til gengæld har arkitekturen en kritisk ulempe i forhold til decentraliserede botnets. Da al koordinering samt kommunikation mellem botmasteren og botnettet foregår på den centraliserede C&C-server, introducerer dette en såkaldt single-point-of-failure. Sagt med andre ord: Hvis det lykkes at opspore og afbryde forbindelsen til C&C-serveren, vil botnettet være afvæbnet, medmindre botnet-designeren har taget de nødvendige forholdsregler for at undgå dette. Daniel Jovanovic 12

13 3.1.2 Decentraliserede botnets For at forstærke botnets modstandsdygtighed samt vanskeliggøre afvæbningen, kan botnetdesignere gøre brug af decentraliserede botnets, der bygger på peer-to-peer princippet. Dette princip er oftest kendt fra diverse fildelingstjenester, hvor alle parter kan kommunikere indbyrdes med hinanden. I forbindelse med decentraliserede botnets eksisterer der flere backend-servere, som alle kan distribuere og udsende C&C-trafik. Dette vil sige, at i modsætning til centraliserede botnets kan decentraliserede botnets holde sig i live, selvom det skulle lykkes at få lukket en eller flere backend-servere. Et decentraliseret botnet kan opbygges som følgende: Figur 4. Opbygning af et decentraliseret botnet. Et botnet der benytter denne form for infrastruktur, vil oftest være opdelt i tre lag. Øverst eksisterer en række backend-servere, der genererer den trafik af kommandoer, der skal eksekveres. Denne kommunikation foretages igennem en række proxy er, der udgør det midterste lag, ned til det sidste lag, som er de egentlige bots. Al kommunikation bør foregå igennem flere proxy er, således at en eventuel sporing af backend-serverne besværliggøres. I begge arkitekturer kan alle lag i øvrigt bestå af computere der er blevet inficeret og nu er bots, såfremt de opfylder de nødvendige krav for at kunne fungere som ønsket Denne tilgang til botnet-arkitektur medfører også en række fordele og ulemper i forhold til et centraliseret botnet. Fordelen er, som tidligere nævnt, at arkitekturtypen gør det meget svært at lukke ned for botnettet. Selvom en eller flere af serverne opspores og forbindelsen til disse afbrydes, så vil botnettets andre backend-servere, proxy er og medlemmer stadig kunne ITU 13

14 kommunikere indbyrdes og sørge for at sende kommandoerne rundt til de andre parter. Dette introducerer dog også en stor ulempe, nemlig usikkerhed i kommunikationen. Med denne arkitekturmodel er der ingen garanti, for at kommandoerne kommer frem til alle parter på en ensartet facon, samt at der ikke kan garanteres en fornuftig latenstid på spredningen af kommandoerne. Dermed kan det være sværere at koordinere angreb eller andre handlinger med et decentraliseret botnet Andre arkitekturformer Botnets følger ikke nødvendigvis ovenstående arkitekturformer til punkt og prikke, men kan varieres efter botnet-designerens eget ønske. Ovenstående arkitekturer kan eventuelt kombineres på flere måder for at opnå nye arkitekturformer. Derudover kunne man også forestille sig botnets uden en egentlig struktur, hvor hver enkelt bot ikke kender opbygningen eller andre bots. Kommunikationen kunne fungere ved, at beskeder til bots krypteres og sendes tilfældigt ud på internettet. Kun medlemmer af botnettet vil være i stand til at dekryptere og forstå beskeden og dermed udføre kommandoen. Et sådant botnet vil være yderst modstandsdygtigt, da kompromittering af en eller flere bots ikke ville kunne nedlægge botnettet. Dog eksisterer samme ulempe som med et decentraliseret botnet, at der ikke kan garanteres, at beskeder når lige hurtigt frem eller overhovedet når alle bots. 3.2 Anvendelsesmuligheder På grund af botnets opbygning ses en række typiske anvendelsesmuligheder, der alle udnytter, at botnet-bagmændene har en distribueret gruppe af inficerede computere til rådighed. Overordnet set drejer det sig for botnet-bagmændene om, at skaffe sig adgang til en stor mængde ressourcer i form af computerkraft. Dette giver åbenlyse anvendelsesmuligheder for botnets, men de mest sete og omtalte må siges at være udsendelsen af spam-mails, informationsindsamling, Distributed Denial of Service-angreb, herefter DDoS-angreb, og naturligvis muligheden for at sprede sig selv til nye potentielle botnet-medlemmer. Udsendelsen af spam-mails blev attraktivt for botnet-bagmænd, fordi disse nu kunne anvende botnet-medlemmernes ressourcer til at sende spam. Dermed kunne de undgå at benytte egne computere og mailservere, hvilket mindskede risikoen for at blive opdaget og retsforfulgt. Disse spam-mails mål kan være forskellige, men et eksempel kan være at skabe en økonomisk gevinst ved at reklamere for produkter, der ønskes solgt. Da spam-mails kan udsendes til flere millioner mailadresser, kræves det kun, at en lille procentdel af disse modtagere køber de reklamerede produkter for at skabe en gevinst, hvilket derfor kan være en lukrativ forretning. Daniel Jovanovic 14

15 Det ses også at spam kan være en kanal til inficering af potentielle ofres computere, ved hjælp af phishing eller anden form for malware. Formålet med at inficere computere med botnet-malware ved, for eksempel, at få ofrene til at trykke på links i spam-mails eller eksekvere anden form for malware ubevidst, kan være at foretage informationsindsamling fra de inficerede computere. Denne informationsindsamling vil typisk fokusere på at tilegne sig brugernavne og adgangskoder til diverse internettjenester, som for eksempel til og webbank. Disse informationer kan senere udnyttes til at sende spam-mails til nye mål eller i tilfælde af webbank at stjæle penge fra ofrene. Botnet er også kendt for at kunne bruges som et decideret offensivt angrebsværktøj til udførelse af DDoS-angreb. Grundet konceptet med at botnet-medlemmerne kan kommanderes til at udføre samme handling, kan man opnå en meget stor computerkapacitet. Kontrolleres dette fra centralt hold, kan botnet-bagmændene udføre et distribueret angreb mod et enkelt mål som kan resultere i manglende tilgængelighed for de brugere, der har et berettiget formål med at tilgå for eksempel en hjemmeside. Det ses altså, at der kan eksistere flydende overgange mellem de forskellige typer af botnet, og at der dermed kan findes elementer af flere typer i ét botnet. Man kan forestille sig at nutidens botnet-bagmænd næppe er interesseret i at deres botnet kun udfører én specifik opgave, men at de sandsynligvis forsøger at udnytte botnettet mest muligt. I tilfælde af at botnettet ønskes lejet ud, vil botnet-bagmændene sikkert også være interesseret i at kunne tilbyde deres kunder mest muligt. Så selvom forskellige botnets fokuserer på én type opgave, er det sandsynligt at der også eksisterer elementer fra andre typer botnets. Eksempelvis antages det, at alle botnets på en eller anden måde ønsker at sprede sig selv og inficere nye ofre, hvilket derfor ses som et fællestræk for botnets generelt. 3.3 Spredning og inficering Da botnets kan anses som værende hybrider mellem flere varianter af malware, er det naturligt at beskrive spredningen og inficeringen af malware generelt. Som tidligere nævnt kan de fleste botnets sprede sig som orme. En orm består typisk af tre elementer: Searcher, Propagator og Payload [7]. Seacherens opgave er at finde nye mål for spredningen, for eksempel ved at ormen undersøger den aktuelle computer for potentielle mål. Dette kunne være baseret på information, som er gemt lokalt på computeren, for eksempel kontaktpersoner i et program eller anden form for instant messaging klient. Searcheren kunne eventuelt også kigge i andre filer af typen txt, html, xml eller php for at finde adresser. ITU 15

16 Derudover vil en Searchers opgave også kunne ligge i, at finde potentielle mål på det netværk computeren er tilknyttet, ultimativt på hele internettet. Denne eventuelle tilfældige tilgang vil oftest ske igennem en portscanning, da spredning via denne kanal vil kræve en åben port ind til offerets computer. Da denne form for netværksaktivitet er usædvanlig, er der udviklet forskellige metoder til at detektere denne trafik og eventuelt blokere den [7]. Når de potentielle mål er fundet, er det Propagatorens rolle at udføre den handling, der skal forsøge at inficere ofrenes computere. Dette kunne typisk være via , hvor man anvender de fundne adresser til at sende vedhæftet malware eller links til hjemmesider, hvor de downloades fra. Fordelen for botnet-designere i dette tilfælde er, at hvis den aktuelle adresse fra den inficerede computer anvendes til at sende botnet-malwaren ud til de kontaktpersoner vedkommende måtte have, vil ofrene eventuelt have et tillidsforhold og dermed være tilbøjelig til ikke at vurdere risikoen ved at åbne en vedhæftet fil eller trykke på et link. Dermed øges botnet-designeres chance for at få spredt ormen via . Alternativt kan ormen sprede sig via et netværk ved hjælp af TCP eller UDP socket kommunikation, hvor offerets computer har en åben port ind til eksempelvis en applikation eller service med en sårbarhed, der kan udnyttes. Hvis ormen er kommet igennem og nu ligger på offerets computer, kan Payload eksekveres. Historisk er der set eksempler på orme uden payload, samt orme med payloads der ikke er designet til at skade offeret. Eksempler på disse er Slammer-ormen fra 2003, der endte med at bruge så meget båndbredde og netværksressourcer på at sprede sig, at det resulterede i et DoS [7]. Et eksempel på en fredelig orm fra starten af 1980 erne er ormen, som blev udviklet ved Xerox Palo Alto Research Center. Denne skulle identificere, hvilke computere der ikke blev anvendt i øjeblikket og derefter distribuere arbejdsopgaver ud til de enkelte computere til eksekvering, altså en tidlig form for grid computing [7]. Payload kan naturligvis også være yderst skadelig og udgøre en trussel. En orms opgave kunne for eksempel være at sprede et botnet, og payload kunne dermed være den kode, der ved eksekvering tilføjer en computer til et botnet. Antages det, at et botnet forsøger at sprede sig via , og at et offer åbner en eksekverbar fil fra samme , vil et antivirus-program, som er installeret på offerets computer, eventuelt opfange den skadelige kode. Anvendes eksempelvis et antivirus-program med en signatur-baseret detekteringsmekanisme, vil denne stoppe inficeringen, hvis botnet-kildekoden er velkendt og tilføjet i en central signaturdatabase. Malware-designere forsøger derfor at omgå dette med specielt to mekanismer for at skjule den skadelige effekt, polymorphism og metamorphism. Daniel Jovanovic 16

17 Med polymorphism anvendes eksempelvis kryptering til at differentiere malwaren. Her udnyttes, at samme plaintext vil krypteres til forskellige ciphertext med forskellige nøgler. Dette kan altså udnyttes til, at samme malware kan have forskellige signaturer og dermed ikke nødvendigvis vil blive stoppet af antivirus-programmer. Dekrypteringsalgoritmen samt nøglen vil dog blive nødt til at være indsat et sted i koden i klartekst for at kunne dekryptere malwaren inden eksekvering. Dette resulterer i, at der stadig vil eksistere et mønster i koden, da dekrypteringsalgoritmen altid vil være ens for flere versioner af malwaren, og den vil derfor eventuelt stadig kunne findes ved hjælp af signaturbaseret detektering. Det er dog stadig et godt værktøj for malware-designere, da kvaliteten af antivirus-programmer er meget varierende og i nogle tilfælde ikke vil kunne blive opdaget. Den anden tilgang, metamorphism, er en metode, hvor malwaren får indsat ligegyldig kode i den oprindelige kildekode for at få indholdet til at se forskelligt ud. Et eksempel er som følger: Figur 5. Eksempel på metamorphism af en maskinkode. Kilde [7]. Som man kan se på ovenstående eksempel i maskinkode, hvor koden til venstre er den oprindelige kode, og koden til højre er den ændrede variant, er der indsat både jumpkommandoer markeret med rød og ligegyldig kode markeret med blåt. Følges koden nøje, ses det, at funktionaliteten er den sammen mellem de to varianter. Det ses for eksempel, at der er indsat null operations, nop, og at registret, eax, tælles én op og derefter én ned, altså uden ændringer på den oprindelige kode. En malware der benytter denne teknik, kan eventuelt ITU 17

Krav til informationssikkerhed

Krav til informationssikkerhed Krav til informationssikkerhed Af Peter Blume, Jura, KU Studerende Christina Jensen går i banken for at hæve et beløb på sin bankkonto. Til sin forfærdelse opdager hun, at kontoen er lænset og står i minus.

Læs mere

DI og DI ITEK's vejledning om informationssikkerhed med fokus på produktionsapparatet - produkter (IV)

DI og DI ITEK's vejledning om informationssikkerhed med fokus på produktionsapparatet - produkter (IV) DI og DI ITEK's vejledning om informationssikkerhed med fokus på produktionsapparatet - produkter (IV) 1 Udgivet af: DI ITEK Redaktion: Henning Mortensen ISBN: 978-87-7353-982-8 0.10.12 2 Introduktion

Læs mere

HVOR SIKKER ER ASSYMETRISK KRYPTERING? Nat-Bas Hus 13.2 1 semesters projekt, efterår 2004 Gruppe 12

HVOR SIKKER ER ASSYMETRISK KRYPTERING? Nat-Bas Hus 13.2 1 semesters projekt, efterår 2004 Gruppe 12 HVOR SIKKER ER ASSYMETRISK KRYPTERING? Nat-Bas Hus 13.2 1 semesters projekt, efterår 2004 Gruppe 12 Udarbejdet af: Vejleder: Tomas Rasmussen Mads Rosendahl. Abstract Dette projekt har til formål at undersøge

Læs mere

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2 Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2014 Rick Maurer Dette dokument må distribueres frit så længe der ikke

Læs mere

IKKE BARE ENDNU EN E-BOG... COMPRENDO. Sådan kommer du i gang med din egen app. Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til?

IKKE BARE ENDNU EN E-BOG... COMPRENDO. Sådan kommer du i gang med din egen app. Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til? IKKE BARE ENDNU EN E-BOG... COMPRENDO. Sådan kommer du i gang med din egen app Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til? Titel: Sådan kommer du i gang med din egen applikation 1. udgave -

Læs mere

Vores privatliv er truet Men der findes løsningsmodeller

Vores privatliv er truet Men der findes løsningsmodeller De overvågede Vores privatliv er truet Men der findes løsningsmodeller De overvågede Debatbog om privacy og løsningsmodeller Forbrugerrådet & DI Redaktion: Henning Mortensen, DI ITEK, Erik Valeur, Tænk

Læs mere

Abstract. Toms and the end of chocolate - a new business strategy

Abstract. Toms and the end of chocolate - a new business strategy 2 Abstract Toms and the end of chocolate - a new business strategy In recent years there has been an increased focus from the consumers on the whereabouts of our products. This has meant a demand for socially

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

FÅ SUCCES MED VIRTUELLE PROJEKTER

FÅ SUCCES MED VIRTUELLE PROJEKTER FÅ SUCCES MED VIRTUELLE PROJEKTER If, as it is said to be not unlikely in the near future, the principle of sight is applied to the telephone as well as that of sound, earth will be in truth a paradise,

Læs mere

RSA og den heri anvendte matematiks historie - et undervisningsforløb til gymnasiet

RSA og den heri anvendte matematiks historie - et undervisningsforløb til gymnasiet - I, OM OG MED MATEMATIK OG FYSIK RSA og den heri anvendte matematiks historie - et undervisningsforløb til gymnasiet Uffe Thomas Jankvist januar 2008 nr. 460-2008 blank Roskilde University, Department

Læs mere

BLIV PROFESSIONEL PÅ TRIPADVISOR. Værktøjer og inspiration til restauranter, attraktioner og overnatningssteder

BLIV PROFESSIONEL PÅ TRIPADVISOR. Værktøjer og inspiration til restauranter, attraktioner og overnatningssteder BLIV PROFESSIONEL PÅ TRIPADVISOR Værktøjer og inspiration til restauranter, attraktioner og overnatningssteder 2 3 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1 Få styr på TripAdvisor 11 KAPITEL 2 Lær at håndtere anmeldelser

Læs mere

ANBEFALINGER Offentlige sikkerhedstiltag der gør en forskel

ANBEFALINGER Offentlige sikkerhedstiltag der gør en forskel ANBEFALINGER Offentlige sikkerhedstiltag der gør en forskel DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for it, tele,

Læs mere

Når lederen også er coach

Når lederen også er coach Kandidatafhandling Copenhagen Business School 2012 Cand.Merc.HRM Ditte Jensen: Lea Jørgensen: Når lederen også er coach - Et casestudie af 6 lederes praksisbrug af ledelsesbaseret coaching og de tilhørende

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

Tal Ordentligt - Skabelse af ethos

Tal Ordentligt - Skabelse af ethos Tal Ordentligt - Skabelse af ethos Kim B. Kragh DDK-I E2012 kbkr@itu.dk Marc E. Petersen DDK-I E2012 mepe@itu.dk Abstract This paper deals with Call Me and their campaign "Tal Ordentligt" from a rhetorical

Læs mere

Michael Ølund, s083237. Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders egenskaber og ligheder

Michael Ølund, s083237. Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders egenskaber og ligheder Michael Ølund, s083237 Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders egenskaber og ligheder Afgangsprojekt, Januar 2012 Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders

Læs mere

Udarbejdet af: Vejleder:

Udarbejdet af: Vejleder: Hvilke muligheder har apoteksbranchen samt den enkelte apoteker i Danmark for at øge omsætningen på de liberaliserede markeder for henholdsvis håndkøbsmedicin og frihandelsvarer? Udarbejdet af: Rasmus

Læs mere

Business and Social Sciences, Aarhus Universitet. Bachelorprojekt: Giv Det Væk. Abstract

Business and Social Sciences, Aarhus Universitet. Bachelorprojekt: Giv Det Væk. Abstract Abstract In recent years a radical change in consumer behavior has occurred. Companies no longer decide how the consumer should interpret their commercial messages and brands it is now the consumer who

Læs mere

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Indhold Forord 2 Indledning 3 Formål og målgruppe 3 Afgrænsning og metode

Læs mere

Anbefalinger til kommuner vedrørende brugerstyring i forbindelse med kommunalreformen

Anbefalinger til kommuner vedrørende brugerstyring i forbindelse med kommunalreformen Anbefalinger til kommuner vedrørende brugerstyring i forbindelse med kommunalreformen Videnskabsministeriet i samarbejde med KL November 2005 > Anbefalinger til kommuner vedrørende brugerstyring i forbindelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

DEN DIGITALE VÆRKTØJSKASSE

DEN DIGITALE VÆRKTØJSKASSE DEN DIGITALE VÆRKTØJSKASSE EN PRAKTISK GUIDE TIL NYE MEDIER I TURISTINDUSTRIEN UDARBEJDET AF SEISMONAUT FOR MIDTJYSK TURISME DEN DIGITALE VÆRKTØJSKASSE En praktisk guide til nye medier i turistindustrien

Læs mere

Overordnede principper og best practice

Overordnede principper og best practice Overordnede principper og best practice Version 1.0, april 2009 Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Overordnede principper og best practice Udgivet af: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

Planlægning af it-undervisning

Planlægning af it-undervisning Planlægning af it-undervisning IT- & Telestyrelsen, juni 2009. Planlægning af it-undervisning Udgivet af: IT- & Telestyrelsen Publikationen kan hentes på IT- & Telestyrelsens hjemmeside: www.itst.dk ISBN

Læs mere

De udførende virksomheders it-behov og it-krav

De udførende virksomheders it-behov og it-krav De udførende virksomheders it-behov og it-krav Rapport under projektet Ny viden til Byggefagene Martin Profit Jakobsen, BASIT Mette Øbro, Dansk Byggeri December 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1.1.

Læs mere

Forøg omsætningen ved at skabe større kundetillid

Forøg omsætningen ved at skabe større kundetillid RAPPORT: FORØG OMSÆTNINGEN VED AT SKABE STØRRE KUNDETILLID Rapport Forøg omsætningen ved at skabe større kundetillid Den hemmelige ingrediens i opskriften på online succes Forøg omsætningen ved at skabe

Læs mere

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder Indhold 1. Vores refleksioner om virksomhedernes kunderelationer anno 2013... 3 Vores CRM definition... 3 2. Baggrund for analysen...

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

IT-governance i et strategisk forandrings- og ledelsesperspektiv Claus Borum Poulsen & Maria Baun Lauridsen

IT-governance i et strategisk forandrings- og ledelsesperspektiv Claus Borum Poulsen & Maria Baun Lauridsen 1 Abstract This report is a thesis that concludes our Master of Science in Information Technology in E- business. Within the area of strategic use of IT many managers fail to realize the importance of

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere