BILAG 1: Nærmere beskrivelse af scenarierne, jf. afsnit 14

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BILAG 1: Nærmere beskrivelse af scenarierne, jf. afsnit 14"

Transkript

1 BILAG 1: Nærmere beskrivelse af scenarierne, jf. afsnit 14 Udvalget har bedt Rambøll regne på de forretningsmæssige muligheder for en DTTgatekeeper ved varierende antal MUX til rådighed. Som nævnt vil Danmark i november 2009, hvor vi slukker for analogt tv, disponere over ialt 6 digitale MUX, hvoraf 1 MUX allerede er taget i brug af Digi-TV til udsendelse af public service-programmer. Hertil kommer yderligere 2 MUX, der kan ibrugtages alt afhængig af, hvornår nabolandene lukker for deres analoge tv, hvilket sker senest medio Der er endnu ikke truffet overordnet beslutning i teleforligs- og medieaftalekredsene om, hvor mange af disse sendemuligheder, som skal allokeres til tv-formål. Rambøll er på den baggrund bedt om at foretage beregninger, der som udgangspunkt baserer sig på, at ialt hhv. 4, 5 eller 6 af de MUX, som er til rådighed fra 2009, allokeres til tv-formål. I den forbindelse er Rambøll bedt om at tage udgangspunkt i følgende tre scenarier for hvor mange MUX, der er til rådighed for gatekeeper, og i hvilket omfang gatekeeper frit kan disponere over disse: A. Det public service-orienterede scenario B. Det kommercielt orienterede scenario C. Et mellem-scenario I scenario A og C forudsættes, at Digi-TV kommer til at råde over yderligere 1 MUX. Det sker med henblik på en udbygning af public service-tilbuddene fra DR (scenario A) 1 og eventuelt også udsendelse af visse af de øvrige programmer, som ellers i medieaftalen er forudsat at indgå i gatekeepers programudbud (scenario C). I scenario B forudsættes, at Digi-TV fortsat kun har rådighed over MUX 1 til udsendelse af public service-programmer, og at den eneste udbygning af public service bliver den nye børne/historiekanal fra DR (udsendt af gatekeeper). Scenarierne adskiller sig herudover særligt hvad angår, hvor meget af kapaciteten i de MUX, som tildeles gatekeeper, som er bundet til anvendelse til nabolands-tv mv, jf. medieaftalen med andre ord hvor meget kapacitet gatekeeper frit kan råde over. 1 I det omfang det besluttes politisk, at public service-programmerne skal udsendes i HDTV, kan der også blive tale om at stille en større andel af MUX 1 til rådighed for TV 2 i det omfang det ekstra kapacitetsbehov ikke dækkes ved overgang til mere effektive kompressionsteknikker (fra MPEG 2 til MPEG4).

2 - 2 - Der henvises til den nærmere beskrivelse af scenarierne nedenfor. Endelig er Rambøll blevet bedt om at foretage en vurdering af, hvilken betydning det vil have for gatekeepers forretningsplan, hvis også det ene eller evt. begge de sidste 2 af de 8 MUX besluttes allokeret til tv-formål. Sammenfattende har Rambøll vurderet gatekeepers forretningsplan for følgende: Scenario A og C: 3 MUX i første omgang og hhv. ingen, 1 eller 2 MUX efterfølgende 4 MUX i første omgang og hhv. ingen, 1 eller 2 MUX efterfølgende Scenario B: 3 MUX i første omgang og hhv. ingen, 1 eller 2 MUX efterfølgende 4 MUX i første omgang og hhv. ingen, 1 eller 2 MUX efterfølgende 5 MUX i første omgang og hhv. ingen, 1 eller 2 MUX efterfølgende Udvalget har lagt til grund, at beregningerne baserer sig på følgende antagelser: Forretningsplanerne vurderes for en tilladelsesperiode på 12 år fra udstedelsen af tilladelsen, dvs. ca. 10 års drift, jf. ovenfor under afsnit 10 Dækningen skal for alle gatekeepers MUX - ligesom det gælder for MUX 1 - svare til den nuværende analoge dækning, dvs praktisk taget 100 pct. befolkningsdækning ved anvendelse af udendørs tagantenne, jf. ovenfor under (Rambøll har oplyst, at man har foretaget beregningerne med udgangspunkt i en dækning på 99,3, svarende til den dækning, der forventes at være med MUX 1 inden udgangen af 2007.) Det står gatekeeper frit for at beslutte, om der skal anvendes kapacitet hhv. udbygge sendenettet med henblik på forbedret indendørs/portabel/mobil modtagelse af tv (på egentlige tv-apparater ikke håndholdte enheder). Der er som udgangspunkt ingen bindinger for så vidt angår gatekeepers anvendelse af en del af den tildelte kapacitet til DVB-H 2. I beregningerne skal dog udelukkende regnes på anvendelse af sendemulighederne til digital udsendelse af traditionelt tv, med mindre dette viser sig ikke at være rentabelt. Beregningerne skal som udgangspunkt basere sig på, at gatekeeper benytter MPEG 4-komprimering. Dog skal der også regnes på, hvis gatekeeper de første 2 Eller - hvis gatekeeper også får rådighed over de VHF-sendemuligheder, der indgår i det ene af de MUX, der kan ibrugtages på sigt til DAB/DMB. 2

3 - 3-3 år sender i MPEG 2 og de sidste 7 år sender en blanding af MPEG 2 og MPEG 4. Beregningerne skal selv om det måtte blive op til gatekeeper at beslutte i hvilket omfang, der skal sende i HDTV - basere sig på, at gatekeeper alene udsender i SDTV-kvalitet, hvorved 1 MUX ved anvendelse af MPEG 4 forudsættes at kunne rumme 6 SDTV-kanaler. (Rambøll vurderer, at der er tale om ganske konservative forudsætninger.) De sidste 2 MUX vil i givet fald først være til rådighed for gatekeeper ultimo 2015, men gatekeeper kan ikke desto mindre kun disponere over dem frem til udgangen af 2019 (lige som de øvrige sendemuligheder) A. Det public service-orienterede scenario I dette scenario forudsættes Digi-TV, som p.t. sender public service-programmer fra MUX 1, at få stillet yderligere et MUX (MUX 2) til rådighed med henblik på en udbygning af public service-tilbuddet fra MUX 2 indeholder mulighed for regional opdeling, men ikke svarende til TV 2 s nuværende regionale struktur (det er ikke undersøgt i hvilket omfang der er mulighed for en regional opdeling svarende til de ny politiske regioner). Det lægges i dette scenario til grund, at der for både MUX 1 og MUX 2 anvendes MPEG2-komprimering af hensyn til de ca DTT-set-top bokse, der allerede er på markedet, og som baserer sig på denne komprimering. Der er således som udgangspunkt plads til 4 kanaler i SDTV-kvalitet i hvert af de to MUX. Ved eventuel anvendelse af MPEG 4 på et senere tidspunkt vil der kunne blive plads til yderligere programmer eller til udsendelse af (nogle) programmer i HDTV-kvalitet. DR har i dette scenario fået et MUX for sig selv (MUX 2), hvorpå sendes hovedkanalerne DR1 og DR 2 samt DRs nye børne/historiekanal (der ellers i medieaftalen er forudsat at indgå i gatekeepers udbud), foruden at der er plads til (mindst) én ny DR-kanal. På det nuværende MUX 1 (som er regionalt opdelt, svarende til TV 2 s nuværende regionale struktur), sendes TV 2, den eksisterende fælles tegnsprogsservice samt (mindst) tre nye DR-kanaler. Udsendelsen af både MUX 1 og MUX 2 sker ukrypteret. Der er som for MUX 1 nu - kun mulighed for indedørs/portabel/mobil modtagelse i dele af landet [anslået 40 pct.]. 3

4 - 4 - MUX 1: Til rådighed: 1. november 2009 Operatør: DigiTV UHF/VHF: UHF Regionalisering: Som TV 2's regionale struktur Dækning: Hele landet - udendørs dækning Kodning: Mpeg 2 - evt. Mpeg 4 fra i så fald plads til 2 kanaler i HD i MUX'et, alternativt 2 yderligere SDTV-kanaler Kryptering: Nej Programkrav: Tidsrum A: TV 2 TV 2 TV 2 TV 2 TV 2 TV 2 B: Ny DR Ny DR tegnsprog Ny DR Ny DR Ny DR C: Ny DR Ny DR Ny DR Ny DR Ny DR Ny DR D: Ny DR Ny DR Ny DR Ny DR Ny DR Ny DR MUX 2: Til rådighed: Operatør: UHF/VHF: Regionalisering: Dækning: Kodning: Kryptering: Programkrav: Ja DigiTV UHF Mulighed for regional opdeling, men ikke som TV 2's regionale struktur Mpeg 2 - evt. Mpeg 4 fra i så fald plads til 2 kanaler i HD i MUX'et, alternativt 2 yderligere SDTV-kanaler Mpeg 2 - evt. Mpeg 4 fra i så fald plads til 2 kanaler i HD i MUX'et Nej Tidsrum A: DR1 DR1 DR1 DR1 DR1 DR1 B: DR2 DR2 DR2 DR2 DR2 DR2 C: Børne/hist Børne/hist Børne/hist Børne/hist Børne/hist Børne/hist D: Ny DR Ny DR Ny DR Ny DR Ny DR Ny DR Gatekeeper vil i dette scenario fra 2009 få rådighed over 3 eller 4 MUX, alt afhængig af hvor mange MUX, der allokeres til tv-formål fra dette tidspunkt. Hvert MUX kan ved MPEG4-komprimering rumme 6 SDTV-kanaler, jf. de fælles antagelser. Det ene af disse MUX (MUX 3) som ligesom MUX 1 vil kunne opdeles regionalt, svarende til TV 2 s nuværende regionale struktur forudsættes anvendt til imødekommelse af øvrige programmæssige bindinger, jf. medieaftalen. Disse er her fortolket maksimalt, således at MUX 3 fuldt ud er disponeret til udsendelse af hhv. en kanal med ikke-kommercielt lokal-tv og 1 times udsendelse fra de regionale TV 2- virksomheder, en kanal med parlaments-tv, en kommerciel lokal-tv kanal og hele tre nabolandskanaler. De to førstnævnte forudsættes sendt ukodet, de fire sidste kodet, men med krav om, at de skal indgå i en billigpakke.. 4

5 - 5 - MUX 3: Til rådighed: 1. november 2009 Operatør: Gatekeeper UHF/VHF: UHF Regionalisering: Som TV 2's regionale struktur Dækning: Hele landet - her forudsat udendørs dækning Kodning: Frit valg mellem Mpeg 2 og Mpeg 4 - her forudsat Mpeg 4 Kryptering: Nej fsva kanalerne A-B. Frivilligt fsva øvrige kanaler, men krav om, at de indgår i "billig-pakke" Programkrav: Tidsrum A:..lokal ikke-komm... TV 2reg lokal ikke-komm. B:..Parlaments-tv. C:...komm. lokal-tv... D: Nabo A Nabo A Nabo A Nabo A Nabo A Nabo A E: Nabo B Nabo B Nabo B Nabo B Nabo B Nabo B F: Nabo C Nabo C Nabo C Nabo C Nabo C Nabo C MUX 4-6 udbydes uden bindinger til gatekeeper. De to sidste MUX (MUX 7 og MUX 8), der først bliver ledige i 2015, vil også kunne besluttes udbudt til gatekeeper. I så fald vil det samtidig kunne besluttes, at i hvilket omfang disse MUX skal anvendes til DBV-H, alternativt omlægges til DAB og anvendes til DMB. 5

6 - 6 - Scenario B. Det kommercielt orienterede scenario I dette scenario er der fokuseret på at give de bedst mulige forretningsmæssige betingelser for en kommerciel DTT-platform. Der er derfor ikke afsat yderligere MUX til Digi-TV og heller ikke forudsat afsat yderligere kapacitet til public service, bortset fra den kapacitet, som gatekeeper skal bruge til udsendelse af den nye børne/historiekanal fra DR. MUX 1 fortsætter således præcis som hidtil med ukrypteret udsendelse af DR1, DR2, TV 2 og tegnsprogsservice. Dog bemærkes, at der i MUX 1 vurderes at være plads til yderligere public service-tilbud i tidsrummet uden for 17-20, hvor der sendes tegnsprogstolkede nyhedsudsendelser. Som udgangspunkt sker udsendelse ved anvendelse af MPEG 2, jf. omtalen under scenario A. Der er som nu - kun mulighed for indedørs/portabel/mobil modtagelse i dele af landet [anslået 40 pct.]. Gatekeeper vil i dette scenario fra 2009 få rådighed over 3, 4 eller 5 MUX, alt afhængig af hvor mange MUX, der allokeres til tv-formål fra dette tidspunkt. MUX 2 (der her forudsættes at være det af de nye MUX, der ligesom MUX 1 kan opdeles regionalt, svarende til TV 2 s regionale struktur) anvendes primært til at imødekomme programmæssige forpligtelser, jf. medieaftalen, men fortolket minimalt og med anvendelse af MPEG 4. På MUX 2 forudsættes således sendt følgende: DR s nye børne/historiekanal, en kanal med parlaments-tv, en kanal med lokalt, ikkekommercielt tv samt den ene times udsendelse fra de regionale TV 2-virksomheder, en kommerciel lokal-tv-kanal og en enkelt nabolands-kanal (som eventuelt kan variere fra landsdel til landsdel). Endelig bliver der på MUX 2 i dette scenario også plads til en enkelt kanal uden bindinger. Mens de tre førstnævnte kanaler forudsættes udsendt ukrypteret, kan de øvrige kanaler sendes krypteret. 6

7 - 7 - MUX 1: Til rådighed: Operatør: UHF/VHF: Regionalisering: Dækning: Kodning: Kryptering: Programkrav: Ja DigiTV UHF Som TV 2's regionale struktur Hele landet - her forudsat udendørs dækning Mpeg 2 - evt. Mpeg 4 fra i så fald plads til 2 kanaler i HD i MUX'et, alternativt 2 yderligere SDTV-kanaler Nej Tidsrum A: DR1 DR1 DR1 DR1 DR1 DR1 B: DR2 DR2 DR2 DR2 DR2 DR2 C: TV 2 TV 2 TV 2 TV 2 TV 2 TV 2 D: Ny DR Ny DR Tegnsprog Ny DR Ny DR Ny DR MUX 2: Til rådighed: 1. november 2009 Operatør: Gatekeeper UHF/VHF: UHF Regionalisering: Som TV 2's regionale struktur Dækning: Hele landet - her forudsat udendørs dækning Kodning: Frit valg mellem Mpeg 2 og Mpeg 4 - her forudsat Mpeg 4 Kryptering: Frivilligt Programkrav: Tidsrum A: børne/hist børne/hist børne/hist børne/hist børne/hist børne/hist B:..Parlaments-tv. C:..lokal ikke-komm. TV 2reg lokal ikke-komm. D:...komm. lokal-tv... E: naboland naboland naboland naboland naboland naboland F: Ingen bindinger På MUX 3-6 forudsættes ingen programmæssige bindinger overhovedet, hvilket bl.a. muliggør betalingskanaler. De to sidste MUX (MUX 7 og MUX 8), der først bliver ledige i 2015, vil ligesom i scenario A - også kunne besluttes udbudt til gatekeeper. 7

8 - 8 - C. Et mellem-scenario Dette scenario kan betragtes som et kompromis mellem på den ene side hensynet til varetagelse af public service-formål/kulturpolitiske formål (jf. scenario A) og på den anden side hensynet til gatekeepers forretningsplan (jf. scenario B). I dette scenario fortsætter MUX 1 - ligesom i scenario B som hidtil, dog med mulighed for en vis udbygning af public service-tilbuddet uden for det tidsrum (kl ), hvor der sendes tegnsprogstolkede nyhedsudsendelser. Som udgangspunkt sker udsendelse ved anvendelse af MPEG 2, jf. omtalen under scenario A. Der er som nu - kun mulighed for indendørs/portabel/mobil modtagelse i dele af landet [anslået 40 pct.]. MUX 2, som her forudsættes at være det MUX, der kan opdeles svarende til TV 2 s nuværende regionale struktur, og som forudsættes distribueret af Digi-TV (ligesom MUX 1 som udgangspunkt ved benyttelse af MPEG 2), anvendes dels til udsendelse af DR s nye børne-historiekanal og yderligere en DR-kanal, dels til udsendelse af kanalen med parlaments-tv og kanalen med ikke-kommercielt lokal tv samt 1 times udsendelse fra de regionale TV 2-virksomheder. Udsendelsen af både MUX 1 og MUX 2 sker ukrypteret. Der er for begge MUX som for MUX 1 nu kun mulighed for indedørs/portabel/mobil modtagelse i dele af landet [anslået 40 pct.]. 8

9 - 9 - MUX 1: Til rådighed: Operatør: UHF/VHF: Regionalisering: Dækning: Kodning: Kryptering: Programkrav: Ja DigiTV UHF Som TV 2's regionale struktur Hele landet - her forudsat udendørs dækning Mpeg 2 - evt. Mpeg 4 fra i så fald plads til 2 kanaler i HD i MUX'et, alternativt 2 yderligere SDTV-kanaler Nej Tidsrum A: DR1 DR1 DR1 DR1 DR1 DR1 B: DR2 DR2 DR2 DR2 DR2 DR2 C: TV 2 TV 2 TV 2 TV 2 TV 2 TV 2 D: Ny DR Ny DR Tegnsprog Ny DR Ny DR Ny DR MUX 2: Til rådighed: 1. november 2009 Operatør: DigiTV UHF/VHF: UHF Regionalisering: Som TV 2's regionale struktur Dækning: Hele landet - her forudsat udendørs dækning Kodning: Mpeg 2 - evt. Mpeg 4 fra i så fald plads til 2 kanaler i HD i MUX'et, alternativt 2 yderligere SDTV-kanaler Kryptering: Frivilligt Programkrav: Tidsrum A: børne/hist børne/hist børne/hist børne/hist børne/hist børne/hist B: Ny DR Ny DR Ny DR Ny DR Ny DR Ny DR C:..Parlaments-tv. D:..lokal ikke-komm. TV 2reg lokal ikke-komm. Gatekeeper vil i dette scenario fra 2009 få rådighed over tre eller fire MUX, alt afhængig af hvor mange MUX, der allokeres til tv-formål fra dette tidspunkt. Hvert MUX kan ved MPEG4-komprimering rumme seks SDTV-kanaler, jf. de fælles antagelser. Det ene af disse MUX (MUX 3) forudsættes i begrænset omfang anvendt til imødekommelse af øvrige programmæssige bindinger, jf. medieaftalen. MUX 3 forudsættes således anvendt til udsendelse af henholdsvis en kommerciel lokal-tv kanal og en enkelt nabolandskanal (der ligesom i scenario B eventuelt kan variere fra landsdel til landsdel). Der er mulighed for kryptering af alle kanaler i MUX et. 9

10 MUX 3: Til rådighed: 1. november 2009 Operatør: Gatekeeper UHF/VHF: UHF Regionalisering: Mulighed for regional opdeling, men ikke som TV 2's regionale struktur Dækning: Hele landet - her forudsat udendørs dækning Kodning: Frit valg mellem Mpeg 2 og Mpeg 4 - her forudsat Mpeg 4 Kryptering: Frivilligt Programkrav: Tidsrum A:...komm. lokal-tv... B: naboland naboland naboland naboland naboland naboland C: D: Ingen bindinger E: F: Ligesom i scenario B forudsættes der i scenario C ingen programmæssige forpligtelser på MUX 3-6, hvilket bl.a. muliggør betalingskanaler. De to sidste MUX (MUX 7 og MUX 8), der først bliver ledige i 2015, vil ligesom i scenario A og B - også kunne besluttes udbudt til gatekeeper. 10

11 BILAG 2: Grafisk fremstilling af de af Rambøll opstillede markedsscenarier Figur 1: Overordnet fordeling mellem platforme. Primær TV TV Distribution, primær TV, forventet fordeling husstande Fiberoptik - kabel Egen antenne alene Parabol i alt 500 Kabel-tv i alt Figur 2: Gatekeepers andel af primære tv - Markedsscenario 1 Markedsestimat baseret på to betal-tv pakker, ingen DVB-H. Fordeling af "Egen antenne alene" på analog, digi-tv og kommerciel dt gatekeeper antal kunder antal kunder analog antal kunder digi-tv antal kunder kommerciel dtt gatekeeper 11

12 Figur 3: Gatekeepers andel af primære tv - Markedsscenario 2 Markedsestimat baseret på to betal-tv pakker, ingen DVB-H. Fordeling af "Egen antenne alene" på analog, digi-tv og kommerciel dt gatekeeper antal kunder antal kunder analog antal kunder digi-tv antal kunder kommerciel dtt ga tekeeper Figur 4: Gatekeepers andel af samlet antal tv med egen antenne - Markedsscenario 3 Marked III. Baseret på free-tv og temapakker. Ingen DVB- H. Fokus på sekundære fjernsyn og mobile fjernsyn Antal fjernsyn Egen antenne analog tv Egen antenne Digi-TV Egen antenne kommerciel gatekeeper 12

13 Figur 5. Gatekeepers forudsatte pakkepriser sammenlignet med andre danske tv-pakker 450 Gatekeeper udvidet pakke Sammenligning af danske TV pakker 400 Pris Gatekeeper basis pakke 100 Gatekeeper free-tv + temapakker Gatekeeper TV pakker viasat Canal Digital TDC FDA Aarhus Dansk Bredbånd ComX Antal kanaler 13

14 Bilag 3. Lokal-tv i henholdsvis scenario A, B og C Udvalget forestiller sig jf. de opstillede scenarier følgende 3 modeller for udfyldelsen af gatekeepers forpligtelse til distribution af ikke-kommercielt lokal-tv: Scenario A. Public Service-model Der opstilles på forhånd en række nærmere krav vedrørende udfyldelsen af forpligtelsen, eksempelvis at gatekeeper er forpligtet til at sikre en alsidighed og mangfoldighed gennem distribution af forskellige typer af ikke-kommercielt lokal-tv. Evt. kan der stilles krav om, at lokale programmer eksempelvis bydels-tv skal distribueres på de enkelte sendere i det lokale net, dvs. at programmerne ikke skal udsendes regionalt, men blot i de, mindre, lokale områder, der dækkes af en enkelt sender. Niche-lokal-tv om særlige emner eller til særlige målgrupper eksempelvis indvandrere kan distribueres regionalt eller evt. landsdækkende. Eftersom det kan være vanskeligt på forhånd at definere, hvad der for så vidt angår lokal-tv skal forstås ved et alsidigt programudbud, kan det som en variant af denne model overvejes at lade Radio- og tv-nævnet forestå udvælgelsen af de programvirksomheder, som gatekeeper skal distribuere på kanalen. Baggrunden for overvejelserne er, at gatekeeper ikke som udgangspunkt forventes, at have nogen særlig ekspertise i opgaven, der traditionelt har været en myndighedsopgave, samt at der, såfremt den nuværende tilskudsordning til ikke-kommerciel lokal radio og tv videreføres, vil de stationer, der bliver distribueret i det digitale net kunne opnå offentlige tilskud. (Det samme er for så vidt tilfældet for de kabelfødte lokal-tvstationer, men modsat digital-tv-nettet er der ikke i fællesantenneanlæggene noget krav om distribution af lokal-tv). Scenario B. Kommerciel model Der opstilles ikke krav på forhånd vedrørende udfyldelsen af forpligtelsen om distribution af ikke-kommercielt lokal-tv. Det er således helt op til gatekeeper, hvorledes forpligtelsen udfyldes der er alene et krav, om at der distribueres ikkekommercielt lokal-tv, når der ikke sendes regionale TV 2-udsendelser (kl ). I princippet vil kravet således formentlig kunne opfyldes ved aftale med én lokal-tvstation om at sende 23 timer i døgnet. Scenario C. Kombinationsmodel Der opstilles få krav for så vidt angår udfyldelsen af forpligtelsen, jf. ovenfor under A. I lyset af at der i medieaftalen lægges vægt på ikke-kommercielt lokal-tv snarere end på landsdækkende niche-lokal-tv kan det overvejes, at kræve, at der lægges vægt på muligheden for distribution af denne form for ikke-kommercielt lokal-tv. Evt. med en præcisering af, at der skal være tale om et alsidigt og mangfoldigt udbud af denne form 14

15 for lokal-tv. Det kan også i denne model overvejes, at lade Radio- og tv-nævnet vælge de lokal-tv-stationer, der skal sende på kanalen ud fra de samme betragtninger som ovenfor under A. 15

16

Udbud af digitalt tv rapport fra embedsmandsudvalget under Kulturministeriet

Udbud af digitalt tv rapport fra embedsmandsudvalget under Kulturministeriet Udbud af digitalt tv rapport fra embedsmandsudvalget under Kulturministeriet Kolofon Udgivet af: Kulturministeriet, april 2007 Forside: e-types A/S Udbud af digitalt tv er udarbejdet af et embedsmandsudvalg

Læs mere

MARTS 2007 RAPPORT WWW.KUM.DK UDBUD AF DIGITALT TV RAPPORT FRA EMBEDSMANDSUDVALGET UNDER KULTURMINISTERIET

MARTS 2007 RAPPORT WWW.KUM.DK UDBUD AF DIGITALT TV RAPPORT FRA EMBEDSMANDSUDVALGET UNDER KULTURMINISTERIET MARTS 2007 RAPPORT WWW.KUM.DK UDBUD AF DIGITALT TV RAPPORT FRA EMBEDSMANDSUDVALGET UNDER KULTURMINISTERIET Udbud af digitalt tv rapport fra embedsmandsudvalget under Kulturministeriet Kolofon Udgivet af:

Læs mere

Undersøgelse af frekvensbehov til antenne-tv og mulighederne for at frigøre 700 MHz-frekvensbåndet til mobilt bredbånd efter 2020

Undersøgelse af frekvensbehov til antenne-tv og mulighederne for at frigøre 700 MHz-frekvensbåndet til mobilt bredbånd efter 2020 Undersøgelse af frekvensbehov til antenne-tv og mulighederne for at frigøre 700 MHz-frekvensbåndet til mobilt bredbånd efter 2020 Undersøgelsen er udarbejdet af Erhvervsstyrelsen i samarbejde med Kulturministeriet

Læs mere

N O T A T. Digitalt tv sekretariatsudkast til udvalgsrapport. Den 31. januar 2007

N O T A T. Digitalt tv sekretariatsudkast til udvalgsrapport. Den 31. januar 2007 MEDIESSEKRETARIATET N O T A T Den 31. januar 2007 Digitalt tv sekretariatsudkast til udvalgsrapport 1. Executive Summary...2 2. Baggrund...2 3. Udvalgets kommissorium og sammensætning mv...4 4. Markedet

Læs mere

Digitalovergangen den 31. oktober 2009

Digitalovergangen den 31. oktober 2009 Digitalovergangen den 31. oktober 2009 DIGI-TV, den 11. februar 2009 Slukningen af det analoge antenne tvsendenet og åbningen af den digitale antenneplatform (DTT eller DVB-T) sker på samme tid. Her kan

Læs mere

Digitalovergangen den 31. oktober 2009

Digitalovergangen den 31. oktober 2009 Digitalovergangen den 31. oktober 2009 DIGI-TV, den 11. februar 2009 (Rev. 16. marts 2009) Slukningen af det analoge antenne tvsendenet og åbningen af den digitale antenneplatform (DTT eller DVB-T) sker

Læs mere

Høringsnotat vedrørende rapporten: Analyser af alternative anvendelser af de digitale frekvenser i Danmark

Høringsnotat vedrørende rapporten: Analyser af alternative anvendelser af de digitale frekvenser i Danmark Høringsnotat vedrørende rapporten: Analyser af alternative anvendelser af de digitale frekvenser i Danmark 1. Indledning har den 28. september 2006 sendt en rapport med analyser af alternative anvendelsesmuligheder

Læs mere

Foreløbig rapport om udviklingen af digital radio

Foreløbig rapport om udviklingen af digital radio NOTAT Høringsgrundlag Foreløbig rapport om udviklingen af digital radio Udarbejdet af Styrelsen for Bibliotek og Medier H.C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.bibliotekogmedier.dk

Læs mere

Distribution af tv-kanaler. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 07.11

Distribution af tv-kanaler. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 07.11 Distribution af tv-kanaler Konkurrence- og Forbrugeranalyse 07.11 Forord Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har undersøgt markedet for tv-distribution og forbrugernes muligheder for selv at vælge de tv-kanaler,

Læs mere

Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3

Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3 Senest opdateret den 20. februar 2015 Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3 Radio- og tv-nævnet Lill-Jana Vandmose Larsen Juridisk specialkonsulent lvl@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Spørgsmål

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud af programtilladelse i MUX 1

Spørgsmål og svar til udbud af programtilladelse i MUX 1 Radio- og tv-nævnet 6. december 2013 Grace Nguyen Suhadi Fuldmægtig, cand.jur. gns@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 3374 5033 Spørgsmål og svar til udbud af programtilladelse i MUX 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hvad sker der med dansk antenne-tv i 2020

Hvad sker der med dansk antenne-tv i 2020 Carsten Corneliussen www. strategix.dk 4. marts 2015 700 MHz Hvad sker der med dansk antenne-tv i 2020 Regeringens Vækstplan for digitalisering i Danmark vil fra 2020 anvende det såkaldte 700 MHz -bånd

Læs mere

Rapport om distribution af ikkekommerciel lokalradio og -tv på internettet

Rapport om distribution af ikkekommerciel lokalradio og -tv på internettet Rapport om distribution af ikkekommerciel lokalradio og -tv på internettet 1. Resume... 2 2. Baggrunden for rapporten... 4 2.1. Oversigt over rapportens indhold... 5 2.2. Begrebsafklaring... 5 3. Medielandskabet

Læs mere

Forkortelser ADSL API CAS CATV CCIR CENELEC COFDM DAB DTH DTT DRC DSM-CC DVB DVB-MOU EBU EDTV EPG ESG ERC ETSI FCC FEC GPS GSM HDTV IRD ISDN ITU

Forkortelser ADSL API CAS CATV CCIR CENELEC COFDM DAB DTH DTT DRC DSM-CC DVB DVB-MOU EBU EDTV EPG ESG ERC ETSI FCC FEC GPS GSM HDTV IRD ISDN ITU DVB - Fremtidens tv Denne rapport er et resultat af et udredningsarbejde i en arbejdsgruppe vedrørende digital radio og tv nedsat af Kulturministeriet. Forkortelser ADSL API CA CAS CATV CCIR CENELEC COFDM

Læs mere

RAPPORT FRA ARBEJDS- GRUPPEN VEDRØRENDE DEN FREMTIDIGE LOKALRADIO- OGTV-ORDNING

RAPPORT FRA ARBEJDS- GRUPPEN VEDRØRENDE DEN FREMTIDIGE LOKALRADIO- OGTV-ORDNING MEDIESEKRETARIATET RAPPORT FRA ARBEJDS- GRUPPEN VEDRØRENDE DEN FREMTIDIGE LOKALRADIO- OGTV-ORDNING MEDIESEKRETARIATET VOGNMAGERGADE 10 1120 KØBENHAVN K TELEFON 33 18 68 55 FAX 33 18 68 69 jf@mediesekretariat.dk

Læs mere

Viasats vilkår om placering af TV3 og TV3+

Viasats vilkår om placering af TV3 og TV3+ Punkt 6 Rådsmødet den 30. september 2009 30-09-2009 4/0120-0204-0150 /VU/NVH/JEM Viasats vilkår om placering af TV3 og TV3+ 1. Resumé...3 2. Afgørelse...13 3. Sagsfremstilling...15 3.1 Indledning...15

Læs mere

Høringsnotat om 800 MHz-auktionen

Høringsnotat om 800 MHz-auktionen 22. marts 2012 Høringsnotat om 800 MHz-auktionen 1. Indledning Erhvervs- og vækstministeren har besluttet, at der afholdes auktion over frekvenser i 800 MHz-frekvensbåndet 1, og at disse frekvenser vil

Læs mere

Jordbaseret digitalt tv-sendenet indvies den 31. marts 2006

Jordbaseret digitalt tv-sendenet indvies den 31. marts 2006 Jordbaseret digitalt tv-sendenet indvies den 31. marts 2006 Af Carsten Corneliussen, DR I/S DIGI-TV er et interessentselskab, som TV 2/Danmark og DR ejer i fællesskab. DIGI-TV er også navnet på den teknologiske

Læs mere

Danmarks Digital TVs DTT ansøgning

Danmarks Digital TVs DTT ansøgning Danmarks Digital TVs DTT ansøgning Danmarks Digital TVs DTT ANSØGNING - BILAG TIL SKEMAET 1. ANSØGNING I UDBUDSMATERIALET forretningsplan TELENORS ERFARING OG KOMPETENCE KONKURRENCEFREMMENDE TILTAG indleveret

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M. Afsagt den 6. januar 2012 af Sø- og Handelsretten sammensat af Michael B. Elmer (retsformand),

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M. Afsagt den 6. januar 2012 af Sø- og Handelsretten sammensat af Michael B. Elmer (retsformand), - IDI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M Afsagt den 6. januar 2012 af Sø- og Handelsretten sammensat af Michael B. Elmer (retsformand), Torben Kuld Hansen, Mette Skov Larsen og de sagkyndige

Læs mere

Kulturministeriet. Digital TV i Danmark. Vurdering af kapacitetsbehov for kommerciel Gatekeeper

Kulturministeriet. Digital TV i Danmark. Vurdering af kapacitetsbehov for kommerciel Gatekeeper Kulturministeriet Digital TV i Danmark Vurdering af kapacitetsbehov for kommerciel Gatekeeper Januar 27 Kulturministeriet Digital TV i Danmark Vurdering af kapacitetsbehov for kommerciel Gatekeeper Januar

Læs mere

Pr. mail Styrelsen for Bibliotek og Medier Radio og tv 1553 Kbh. V Att.: Kaspar Lindhardt 12. september 2011 Vedr. Høring over rapport om udviklingen af digital radio Gizmolink har med tak modtaget Styrelsen

Læs mere

EUROPEAN COMMISSION. Bruxelles, den 25.7.2012 C(2012) 5056 final

EUROPEAN COMMISSION. Bruxelles, den 25.7.2012 C(2012) 5056 final EUROPEAN COMMISSION Bruxelles, den 25.7.2012 C(2012) 5056 final Vedr.: Statsstøttesag SA.33659 (2011/NN) Danmark Digital Audio Broadcasting-sendenet i Danmark Hr. udenrigsminister Kommissionen skal hermed

Læs mere

Digitalt tv via Kabel tv eller Fællesantenne

Digitalt tv via Kabel tv eller Fællesantenne Digitalt tv via Kabel tv eller Fællesantenne Denne udskrift fra Digitaliseringen er en orientering om, hvorledes du skal forholde dig i forhold til modtagelse af digitalt tv via kabel tv eller fællesantenne.

Læs mere

Orientering maj 2004

Orientering maj 2004 Orientering maj 2004 Referat af generalforsamlingen Onsdag den 14. april 2004 + Opdateret kanalnøgle + Bilag med særtilbud på Internettilslutning Denne udgave af Orientering fra Eriksminde Fællesantenneforening

Læs mere

Mediepolitisk aftale for 2015-2018

Mediepolitisk aftale for 2015-2018 26. juni 2014 Mediepolitisk aftale for 2015-2018 Der er enighed mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance

Læs mere

Åbning for adgang til bredbånd via kabel-tv infrastrukturen på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5)

Åbning for adgang til bredbånd via kabel-tv infrastrukturen på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) En Rapport for IT & Telestyrelsen Åbning for adgang til bredbånd via kabel-tv infrastrukturen på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) 11/06 2009 Engagement: 222702310 IT & Telestyrelsen

Læs mere

TV2's priser og betingelser 2000

TV2's priser og betingelser 2000 1 af 20 21-06-2012 13:10 TV2's priser og betingelser 2000 Journal nr.2:801-488,cf / Fødevarer/fin Rådsmødet den 29. november 2000 Resumé 1. TvDanmark har klaget over TV2 s ændrede Priser og Betingelser

Læs mere

Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K. Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen. Boxer TV A/S anmodning om ibrugtagning af MUX 6

Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K. Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen. Boxer TV A/S anmodning om ibrugtagning af MUX 6 Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K 27. august 2013 Søren F. Jensen Juridisk konsulent sfj@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33 73 33 27 Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen Boxer

Læs mere

Fælles tv-forsyning: Økonomiske konsekvenser af mere frit valg

Fælles tv-forsyning: Økonomiske konsekvenser af mere frit valg Fælles tv-forsyning: Økonomiske konsekvenser af mere frit valg Rapport Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, 2015 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning 3 2 Indledning 5 3 Økonomiske konsekvenser ved mere frit

Læs mere