Grundejerforeningen Jonstruphøj Beretning 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grundejerforeningen Jonstruphøj Beretning 2014"

Transkript

1 Grundejerforeningen Jonstruphøj Beretning 2014 Grundejerforeningen Jonstruphøj Bestyrelsens beretning Hvis man skal forsøge at opsummere Bestyrelsens virke i 2014, kan det siges meget kort: Fokus på økonomi. Bestyrelsen er bevidst om, at de opkrævede beløb kan virke store og at der en øvre grænse for hvor meget, vi er indstillet på at betale. I 2015 budgetterer vi i lighed med de foregående år med et underskud på de driftsmæssige poster, et forhold der vil blive kommenteret yderligere i forbindelse med budgetfremlægning. Denne første del af Beretningen for 2014, vil derfor også fokusere på økonomi dog i lidt bredere termer end den nøjagtige rapportering i form af regnskab 2014 og budget Der tages i det følgende udgangspunkt i budget De opkrævede midler benyttes til to hovedformål, til opsparing til Renoveringsfond og bidrag til dækning af Grundejerforeningens driftsmæssige poster. 47% DRIFT 53% RENOVERINGSFOND Figuren viser den %-vise fordelingen af indbetalingerne til de to hovedformål. Som det ses, har vi en ganske stor opsparing til kommende kendte udgifter på lidt længere sigt, men også til forudsete og uforudsete udgifter på kortere sigt Forventede udgifter er for eksempel udgift til ny-asfaltering af fællesområdet. Det bør nævnes, at Renoveringsfonden for øjeblikket kun indeholder omkring halvdelen af den forventede udgift til asfaltering. Der er for tiden ikke tegn på tilmudring af søen, så en oprensning, som tidligere gennemført, er ikke nødvendig pt., men Renoveringsfonden skal også dække en sådan udgift. En forudset udgift på kortere sigt er fx skurets tagfornyelse eller udgifter til gennemsyn og renovering af kloakker eller vandafledning. En uforudset udgift kan være en nedbrudt kloak, som kræver akut reparation pgra rottefare.

2 Fordelingen af udgifter til drift er vist nedenfor Drift 3% 10% 12% 5% 50% 20% Kabel TV Snerydning El Vandpumpe El udendørs Fælles areal Øvrige Som det fremgår af figuren er nogle få poster af afgørende betydning for de samlede omkostninger. Udgiften til YouSee er den absolut største. Grundejerforeningen betaler for en YouSee Grundpakke til alle husstandene. Det er dog således, at vi får en klækkelig rabat, som det fremgår af tabellen nedenfor. Den primære årsag til de stigende udgifter til drift i løbet af de seneste år, skal findes i Største driftsmæssige poster Jonstruphøj YouSee Grundpakke per Grundejer pr måned pr måned Rabat YouSee Jonstruphøj kr ,33 kr. 119,44 kr. 229,00 48% Snerydning kr. 555,56 kr. 46,30 Udgiften til snerydning er den næststørste udgift, dog er det sådan at den årlige omkostning per Grundejer for at undgå selv at skulle holde vejene i området fri for sne kun er ca. 550 kr. om året. Bestyrelsen har et ønske om begrænse opkrævningerne mest muligt, men mener samtidigt at: - Det er nødvendigt at foretage opsparing til udbedring/reparation af fælles anlæg - Fælles betaling af Grundpakken fra TDC udløser en stor rabat - Udgiften til snerydning er rimelig Bestyrelsen vil også fremover i lighed med 2014 føre nøje kontrol med disponeringen af driftsmidler og forventer at budgettet overholdes. Allan (7)

3 Fællesarealudvalget Steen Livbjerg Beretning fra Fællesarealudvalget Virksomhed i 2014 Medlemskab Udvalget har seks medlemmer, der udpeges af bestyrelsen. Formanden skal være medlem af bestyrelsen. Nu består udvalget af Frank Moos Johansen (26), formand, Hasse Blom (13), John Bernstorff Nielsen (4), Benny Dechau (18), Tage Mikkelsen (25) og Steen Livbjerg (11). Udvalgets opgave er at planlægge og organisere vedligeholdelse og udvikling af vores fællesareal, så det fremtræder pænt. Mødevirksomhed Mindst to møder og to rundgange på fællesarealet om året. Såvel møder som rundgange placeres før de halvårlige arbejdssøndage altså et om vinteren og et om efteråret og har naturligvis til formål at planlægge disse søndage. På vintermødet drøftes tillige oplæg til fællesarealets budget. Aktiviteter Arbejdssøndage Grundejerforeningen har besluttet at afsætte to søndage om året, hvor alle er forpligtet til at deltage i vedligeholdelse af fællesarealet. Det er som regel den første søndag i april, før træerne springer ud, og den første søndag i november, før sne og frost for alvor sætter ind. Kan man ikke deltage på selve dagen, kan man enten betale sig fra det med 500 kr. eller blive pålagt en særopgave senere. Sidste år blev arbejdssøndagene afholdt: 6. april. Der deltog valgte at betale mens 2 foretrak særopgaven. Etablering af hegnet ind mod naboen, der blev påbegyndt sidste år fortsatte. Derudover blev der foretaget træfældning og ellers oprydning, opsamling af grennedfald på græsplænen og oprensning af søen. 9. november Der deltog 19, 4 betalte og 7 valgte særopgaven. Foruden de sædvanlige oprydningsarbejder forsatte arbejdet med opretning af stolper til hegnet ind mod naboen. Der blev plantet tre nye frugttræer på TRYK 16-plænen til erstatning for tabet under stormene i efteråret 2013.

4 Hegnet mod naboen Efter opretning eller isætning af stolper til hegnet har Benny (18) fabrikeret selve felterne mellem stolperne. Der resterer ved udgangen af fag. Særopgaver. Af i alt 9 særopgaver (2 fra foråret og 7 fra efteråret) blev 2 anvendt til græsslåning, 2 var forhindret i deltagelse i arbejdssøndagen og gennemførte opgaverne forud for arbejdssøndagen mens resten (5) tildeles opgaver i Græsslåning Grundejerforeningen har ligeledes besluttet, at vi selv holder græsarealerne, således at alle husstande er forpligtet til at slå hele arealet en gang om året. Det er fællesarealudvalget, der administrerer denne ordning. Det sker ved at man krydser sig af på en liste ud for en dato, der passer i ens kalender. Listen er opslået på døren i redskabsskuret. Det er muligt at betale sig fra græsslåningsforpligtelsen og prisen er 500 kr. I 2014 startede sæsonen 26. april og sluttede 11. oktober. I alt 24 gange med en uges mellemrum. Dog to ugers mellemrum i oktober. I 2015 starter sæsonen 25. april og slutter 10. oktober. Det er Hasse (13), der sørger for, at græsslåmaskinerne er køreklare. Søpejling Hvert år i slutningen af marts foretages en måling af vanddybder og mudderlagstykkelser i søen. Målinger foretages hvert år i de samme punkter med henblik på at fastlægge om tilmudringen tager til eller holdes konstant. Målepunkterne indgår i et netværk med en maskevidde på tyve meter den ene vej (langs søen) og fem meter den anden vej. Der måles i 31 punkter og som et mål for søens tilstand anvendes den gennemsnitlige tykkelse af mudderlaget. Pejling har fundet sted de sidste 13 år. De sidste 5 års målinger fremgår af følgende skema. År cm Den høje værdi for 2013 kan muligvis hænge sammen med at målingen blev foretaget i maj måned og ikke som sædvanligt i marts. Som det fremgår af målingen i 2014 kan der ikke være tale om en permanent forværring. Legetårnet m.m. Legetårnet blev i årets løb behandlet med algefjerner og træbeskyttelsesmiddel. Gavlmur og plankeværk i hus nr. 1 er ligeledes behandlet med algefjerner. Denne behandlingen gentages i Kommende opgaver Arbejdssøndag 12. april, og 1. november Ud over den sædvanlige rengøring og oprydning på fællesarealet forudses færdiggørelse af opsætning af hegn mod naboen. Der udlægges endvidere stabilt grus på TRYK 16-plænen på de sumpede arealer.

5 Renovering af redskabsskur. Taget på redskabsskuret planlægges fornyet. De eksisterende plastikplader udskiftes med tagpap. Udgifterne hertil budgetteres med kr. Steen (11) Beretning fra Nærområdeudvalget Medlemskab Udvalget består af Inge (11) formand, Kasper (2), Gitte (13), Marianne (15), Frank (26), Poul (27) Udvalgets opgave Følge, vurdere og tage stilling til aktiviteter og tiltag der kan få indflydelse på boliger, veje, miljø, natur m.v. i Jonstrup. Aktiviteter Udvalget har holdt to møder i det forløbne år samt en række -høringer mellem medlemmerne, da der i 2014 har været en del aktivitet. Nedenfor er en orientering om diverse sager i vores omegn. Rema1000 Til stor glæde for alle i Jonstrup åbnede Rema1000 i foråret. Det er bestemt et aktiv for Jonstrup. Det er et pænt byggeri, som er godt indpasset i terrænet. Flyvestationen Efter aftalen om det fremtidige ejerskab til Flyvestationen blev indgået i 2013 er der sket en hel del på og omkring Flyvestationen. Af aktiviteter kan nævnes: 28. januar holdt Jonstrup89 work-shop om fremtidig anvendelse af Flyvestation Værløse, se referat på hjemmesiden 26. april holdt Naturstyrelsen åbent hus 20. juli DM i Triathlon i Furesø kommune og på Flyvestationen 14. september Store Cykeldag på Flyvestation Værløse oktober natlig NATO-øvelse på Flyvestationen 15. oktober kom Naturstyrelsen med arealplan for friluftsliv på Flyvestation Værløse se En række aktiviteter, hvor mange har haft glæde af arealet uden det har givet trafikale problemer for os, idet arrangørerne ikke har henvist til indgangen og dermed parkering ved Sydvagten, Jonstrupvej. Det er indtrykket, at både kommunen og Naturstyrelsen, som udlejer af arealet, er opmærksomme på, at parkeringsbehovene skal kunne opfyldes andre steder. Naturstyrelsen, som administrerer og ejer den største del af Flyvestationen, rydder løbende op i gamle installationer og nedtager hegn i den udstrækning, som det er muligt og nødvendigt i forhold til sikkerhed mm. Derudover vil der blive nedrevet nogle bygninger, som der ikke har været interesse for at anvende og/eller som er faldefærdige.

6 Naturstyrelsens Følgegruppe Naturstyrelsens har haft nedsat en Følgegruppe, hvor Jonstrup89 var medlem. Følgegruppen skulle rådgive styrelsen om udviklingen af den grønne del af den tidligere Flyvestation. Gruppen har bl.a. bidraget med synspunkter i forbindelse med ansøgninger om konkrete anvendelser og i forbindelse med den udarbejdede arealplan. Gruppens arbejde anses derfor pt. som afsluttet og der er ikke for tiden planlagt flere møder i denne følgegruppe. Kommunens udvalg for Flyvestationen Byrådet nedsatte primo 2014 et særligt udvalg for Flyvestationen. Udvalgets formål er, at formulere anbefalinger til den fremtidige anvendelse af Flyvestationens område, som indspil til arbejdet i fagudvalg, Økonomiudvalg og Byrådet. Via Furesø kommunes hjemmeside kan man under politiker web, referater for Flyvestationsudvalget - 17, stk.4 følge med i kommende aktiviteter på Flyvestationen både for det grønne område, som Naturstyrelsen ejer, for de to store hangarer som Nationalmuseet ejer og for det kommende bolig- og erhvervsområde, som det statslige ejendomsselskab ejer og har ansvaret for at sælge videre. Af kommende aktiviteter kan nævnes, at Nationalmuseet ønsker at anvende den østlige hangar til åbent magasinmuseum for store militærgenstande mens den vestlige ønskes anvendt til lukket magasin. Pladsen foran hangarerne ønskes lejlighedsvis anvendt til udstillinger fx en udstilling den 9. april 2015 om Flyvestationen i forbindelse med 75 års dagen for krigens start. Freja vil i den kommende tid udarbejde en masterplan for de kommende bebyggelser, som skal danne grundlag for den kommende lokalplanlægning for de enkelte områder. Det er kommunen, der er ansvarlig for lokalplanlægningen. Det er aktiviteter som Nærområdeudvalget vil følge og deltage i, da det på mange måder vil få indflydelse på forholdene i Jonstrup. Naturstøttepunkt Hjortøgaard Den 13. september åbnede Naturstøttepunktet Hjortøgaard, som holder til i den sorttjærede bygning for enden af Sandet i Kirke Værløse ved den nordlige hovedindgang til flyvestationen. Ved et naturstøttepunkt forstås en bygning, der fungerer som udgangspunkt for naturformidling og naturoplevelser i nærområdet. Supplerende støttepunkter, der bidrager til at navigere i området, kan være informationsskilte, pile, afmærkninger, bænke og borde, toiletter, bålhytter, shelters m.v. Naturstøttepunktet er støttet af Furesø kommune. Se mere på hvor der bla.er et godt kort over Flyvestationen og omegn med cykel- og gangstier samt et kort med angivelse af interessante steder på og omkring Flyvestationen. Naturstøttepunktet har bl.a. støttet Ll. Værløse skole med at skrive ansøgningen om på nationalt plan at blive demonstrationsskole for udeskole, en undervisningsform, der jo bliver et bærende element i den nye skolereform. Naturstøttepunkt Hjortøgaard bliver hovedsamarbejdspartner for skolen, hvis ansøgningen går igennem. Vikinghytten Jonstrupvangbebyggelsen (spastikerplejehjemmet) har på deres grund tæt ved Jonstruphøj og op til skoven opført en bygning. Bebyggelsen kalder den en Viking-hytte, som kommunen har givet tilladelse til. Det er til ophold og mulighed for overnatning for nogle af plejehjemmets beboere.

7 Forslag til lokalplan 119 for et område i det nordlige Jonstrup Lokalplanforslaget har været grundigt diskuteret i Jonstrup med hele tre velbesøgte borgermøder og en nedsat skrivegruppe i regi af Jonstrup89 med repræsentation på tværs af Jonstrup. Det har været et stort arbejde, som har resulteret i en klage til Natur- og Miljøklagenævnet fra Jonstruphøj, Jonstrup Vænge og beboere på Jonstrupvangvej over ufuldstændig og manglende miljøvurdering i lokalplanen samt et fyldigt høringssvar til Furesø kommune fra såvel Jonstrup89 som andre, bl.a. et fælles svar fra samme kreds, som har sendt klage. Såvel klageskrivelse som høringssvar ligger på vores hjemmeside. Høringssvar fra Jonstrup89 kan ses på deres hjemmeside. Efter udløbet af høringsfristen har skrivegruppen samt formanden for Jonstrup89 haft et møde her i Jonstrup med politikerne fra miljø, plan og teknikudvalget for Furesø kommune. Ud over politikerne var også den tekniske direktør med til mødet, hvor vi orienterede nærmere om vores synspunkter og der var rig lejlighed for politikerne til at stille spørgsmål. Nu må vi se, hvad der kommer ud af anstrengelserne. Nærområdeudvalget (og Jonstrup89) vil følge det videre forløb. Pleje af søer i Jonstrup Kommunen vil i løbet af 2015 gennemføre naturforbedringer af en række småsøer og vandhuller. Der er i Farum udvalgt 19 og i Værløse 10 vådområder, hvor plejen bør prioriteres højt. To af disse er beliggende i Jonstrup-området. Det ene er vådområdet ved parkeringspladsen ved kolonihaverne på Jonstrupvangvej. Det er ejet af kommunen. Det andet er Vangemosen, som er beliggende på østsiden af Ballerupvej ved Vangevej. Det er privatejet. Disse søer er sat nederst på den prioriterede liste over søer, der skal plejes i Værløse, så hvornår det sker, vides ikke pt. Inge (11) Antenneudvalgets beretning. Udvalget består af Karl Ib (6) og Alan (7). Dybest set er betegnelsen Antenneudvalget lidt misvisende, da udvalget beskæftiger sig Grundejerforeningens forhold til YouSee, teknisk støtte til vores hjemmeside og tilhørende mailadresser og lidt uforpligtigende rådgivning i forbindelse med bredbånd og valg af TV-kanal-kombination under hensyntagen til økonomi. Hjemmesiden har to meget aktive redaktører Hanne (23) og Gitte (13). Hjemmesiden indeholder nyheder, referater fra bestyrelsesmøder, Bestyrelses beretninger til Generalforsamling, adresseliste, vedtægter og meget andet. Det har vist sig at vores hjemmeside-leverandør, der også giver os jonstruphoj mail adresser nu har mulighed for at videresende mail til en anden mailadresse uden at gemme noget på jonstruphojserveren. Dette betyder at det er lettere for os at opsætte en viderebefordring af mail til en anden adresse. Eller sagt på en anden måde, hvis I ønsker jeres jonstruphoj-mail videresent til en anden adresse, så skriv venligst til med oplysning om hvor I ønsker mailen videresendt.

8 Endnu en gang henledes opmærksomheden på at den billigste løsning på en TV-pakke, for de allerfleste, vil være en YouSee Grundpakke (som vi betaler via Grundejerforeningen) kombineret med et antal Ekstrakanaler, se venligst Bemærk at denne løsning kræver et YouSee kort og et digital TV eller boks. Udvalget består af Kasper (2) og Mads (19). Der var intet nyt fra udvalget. Miljø- og Energiudvalgets beretning.

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park 2620 Albertslund 18. Maj 2010 ORDINÆR GENERALFORSAMLING HERSTEDØSTER SKOLE, MUSISK RUM Adgang kun ved Herstedøster skole, Trippendalsvej DAGSORDEN: TORSDAG D. 27.

Læs mere

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park 2620 Albertslund 20. Maj 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING HERSTEDØSTER SKOLE, MUSISK RUM NORD Adgang kun ved Herstedøster skole, Trippendalsvej DAGSORDEN: TIRSDAG

Læs mere

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park 2620 Albertslund 18. Maj 2011 ORDINÆR GENERALFORSAMLING HERSTEDØSTER SKOLE, MUSISK RUM Adgang kun ved Herstedøster skole, Trippendalsvej DAGSORDEN: TORSDAG D. 24.

Læs mere

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park 2620 Albertslund 20. Maj 2015 ORDINÆR GENERALFORSAMLING HERSTEDØSTER SKOLE, MUSISK RUM SYD Kun adgang via skolens hovedindgang, Trippendalsvej 2 DAGSORDEN: TIRSDAG

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014

Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014 Referat fra Ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Krebsen onsdag den 9. april 2014 kl. 19 Deltagere Tilstede var beboere fra følgende husstande på krebsen, nr.: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 14,

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen torsdag den 14. marts 2013 På hotel Fortunen

Referat fra Generalforsamlingen torsdag den 14. marts 2013 På hotel Fortunen Hvidegårdsparkens Grundejerforening Hidtidig bestyrelse: Jacob Johnsen, nr. 57, formand Bjarne Gotholdt, nr. 44, næstformand Palle Lenzing, nr. 19, kasserer Cai Frimodt-Møller, nr. 1 Tina Bach Guldberg,

Læs mere

Generalforsamling Dams på Bakken d. 30. marts 2013 (Formandens beretning og referat):

Generalforsamling Dams på Bakken d. 30. marts 2013 (Formandens beretning og referat): Generalforsamling Dams på Bakken d. 30. marts 2013 (Formandens beretning og referat): Formandens beretning Først vil jeg byde jer alle sammen velkommen til vores årlige generalforsamling, og vi håber at

Læs mere

Grundejerforeningen Hørsholm Gårdhuse

Grundejerforeningen Hørsholm Gårdhuse Grundejerforeningen Hørsholm Gårdhuse Dagsorden til generalforsamling Torsdag den 5. marts 2015 kl. 19.30 Usserød Skole, Kantinen Hørsholm, den 12. Februar 2015 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014

Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014 Kollekolle Nyt Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014 Ordinær generalforsamling Grundejerforeningens ordinære generalforsamling blev holdt 28. oktober. Referatet følger som

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 30. april 2002 kl. 19.00 på Holmegårdsskolen Side 1 af 29 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 39 JUNI 2007

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 39 JUNI 2007 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 39 JUNI 2007 Orientering fra Fællesrådet Græsslåning af parker og grønne områder Julebelysning i Harlev Nyt fra Harlev- Framlev Grundejerforening Nyt fra Tåstrup Borgerforening

Læs mere

Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2011.

Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2011. 19. august 2010 Til Husejeren Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2011. Liste over bestyrelse og øvrige kontaktpersoner findes på bagsiden af dette brev. Vigtigt om

Læs mere

Afdelingsmøde. Børglumparken Den store gildesal Mandag den 8. september kl. 17.00. 1. Valg af dirigent. Dirigenten åbner herefter mødet

Afdelingsmøde. Børglumparken Den store gildesal Mandag den 8. september kl. 17.00. 1. Valg af dirigent. Dirigenten åbner herefter mødet 29/8 2014 Afdelingsmøde Børglumparken Den store gildesal Mandag den 8. september kl. 17.00 1. Valg af dirigent Dirigenten åbner herefter mødet 2. Bestyrelsens beretning Den skriftlige beretning er vedlagt.

Læs mere

Uddannelsen til ejendomsservicetekniker. mere og andet end at feje... Marts 2013. Læs om tre unge elever på side 6-9

Uddannelsen til ejendomsservicetekniker. mere og andet end at feje... Marts 2013. Læs om tre unge elever på side 6-9 Marts 2013 27. ÅRGANG Uddannelsen til ejendomsservicetekniker er meget mere og andet end at feje... Læs om tre unge elever på side 6-9 Beboerdemokrater udstikker rammerne Læs mere fra side 10 Mere service

Læs mere

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang 2014 Juni Nr. 2 41. årgang Vellerup Sommerby s/s Skjelskør Det gamle dampskib blev første gang søsat 5.december 1914 og har siden 1994 haft fast station i Frederikssund, hvorfra der hver sommer sejles

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004. 1 Referat af generalforsamling den 17. februar 2004 Formanden bød velkommen. Valg af dirigent: Som dirigent blev valgt Thomas, nr. 59 Valg af referent: Som referent blev valgt Sanne, nr. 77. Dirigenten

Læs mere

Generalforsamlings referat 2010 AH- Tjørnebjerg

Generalforsamlings referat 2010 AH- Tjørnebjerg Generalforsamlings referat 2010 AH- Tjørnebjerg Punkt 1.) Valg af dirigent og referent samt valg af stemmeudvalg Dirigent: Nils Tornbo fra Kreds 1 i kolonihaveforbundet Referent: Benjamin Greenwood (319)og

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Plan og Teknik

Åbent Referat. til. Udvalget for Plan og Teknik Åbent Referat til Udvalget for Plan og Teknik Mødedato: Tirsdag den 21. maj 2013 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 2, Årre Preben Olesen, Hans Jørgen Gammelgaard,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tunehøj Torsdag d. 22. november 2012 kl. 19.00 i Tune Hallens mødelokale.

Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tunehøj Torsdag d. 22. november 2012 kl. 19.00 i Tune Hallens mødelokale. Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tunehøj Torsdag d. 22. november 2012 kl. 19.00 i Tune Hallens mødelokale. Dagsorden i henhold til vedtægterne: Ad 1. Valg af dirigent. Claus Nielsen

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Generalforsamlingen blev budt velkommen af formand Peter Neustrup Jensen, som derefter gik til første punkt på

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus Dagsorden i.h.t. vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

DAGSORDEN 22. MAJ 2014

DAGSORDEN 22. MAJ 2014 Kontaktudvalget for Anholt DAGSORDEN 22. MAJ 2014 Sted: Anholt Dato: Torsdag den 22. maj 2014 Start kl.: 16:15 Slut kl.: 18:15 Medlemmer: Fraværende: Jan Petersen - formand (A) Hans Fisker Jensen (A) Jens

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

BRØNDBYERNES HAVEBY. H/F HAREKÆR. MOSEBJERGVEJ 120A. 2605 BRØNDBY

BRØNDBYERNES HAVEBY. H/F HAREKÆR. MOSEBJERGVEJ 120A. 2605 BRØNDBY GF/2013 Til stede Referat af generalforsamling i H/F Harekær lørdag den 23. marts 2013 kl. 14, afholdt i Kilden Kulturhus. Repræsentanter fra 90 haver, svarende til 180 stemmer. Der er 133 personer til

Læs mere

Bilag til referat af generalforsamling den 12. marts 2015. Bestyrelsens beretning til ordinær generalforsamling den 12. marts 2015.

Bilag til referat af generalforsamling den 12. marts 2015. Bestyrelsens beretning til ordinær generalforsamling den 12. marts 2015. Bilag til referat af generalforsamling den 12. marts 2015 Nivåvænge Grundejerforening Bestyrelsen Bestyrelsens beretning til ordinær generalforsamling den 12. marts 2015. Indledning På generalforsamlingen

Læs mere

Grundejerforeningen Fredensborg Søpark

Grundejerforeningen Fredensborg Søpark Grundejerforeningen Fredensborg Søpark Referat af ordinær generalforsamling den 26. marts 2014 Onsdag den 26. marts 2014 afholdt Grundejerforeningen Fredensborg Søpark sin 40. ordinære generalforsamling

Læs mere

Køge Boligselskab. Valgt ind i afdelingsbestyrelsen -og hvad så?

Køge Boligselskab. Valgt ind i afdelingsbestyrelsen -og hvad så? Køge Boligselskab Velkommen i Afdelingsbestyrelsen Valgt ind i afdelingsbestyrelsen -og hvad så? Demokrati er i dag en selvfølge inden for boligbevægelsen, men det er resultatet af en lang politisk kamp.

Læs mere