Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg htm

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2004.05.11.htm"

Transkript

1 Page 1 of 13 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 11. maj 2004 Tidspunkter 10:00-13:20 Lokale Mødelokale 2 Fraværende Bemærkninger

2 Page 2 of 13 Indholdsfortegnelse 196. Lokalplan nr for "Virkelyst" Åben sag 197. Udgiftsramme efter den nye byfornyelseslov, lov om byfornyelse og udvikling af byer Åben sag 198. EU-buslicitation Åben sag 199. Sæby Museum - udskiftning af tag Åben sag 200. Tilladelse til opstilling af gevinstgivende spilleautomater Åben sag 201. Salgssag Lukket sag 202. Købssag Lukket sag 203. Rådgiveraftale Lukket sag 204. Planstrategi Lukket sag 205. Salg af aktier Lukket sag 206. Eventuelt Lukket sag 207. Bredbåndsprojekt - bredbånd til alle nordjyder Åben sag

3 Page 3 of Lokalplan nr for "Virkelyst" J.nr.: P16 Sagsident: Sbh. TF/soe Åben sag Sagsfremstilling Sæby Byråd besluttede på mødet den 16. december 2003 at fremlægge lokalplanforslag nr i offentlig høring i min. 8 uger. Høringsperioden udløb den 3. marts Der indkom 7 rettidigt indleverede indsigelser mod lokalplanforslaget samt en skrivelse fra Nordjyllands Amt, hvori de tilkendegiver, at de ikke gør indsigelse mod lokalplanforslaget jf. skema bilag 1. Derudover er der indkommet 1 indsigelse efter høringsperiodens udløb. To af indsigelserne er underskrevet af flere borgere: Indsigelse fra Ole Højbjerre og Kuno Overgaard 52 medunderskrivere. Indsigelse fra Jens-Christian Jensen og Jørgen Henriksen 98 medunderskrivere. Flere af indsigelserne vedrører spørgsmålet om vejadgang til det nye boligområde, hvor der faktisk enstemmigt ønskes vejadgang udelukkende fra Ålborgvej. Plansektionen bemærker: Da Ålborgvej har status som amtsvej, vil en evt. etablering af vejadgang herfra kræve en tilladelse fra Nordjyllands Amt. Derudover vurderer Plansektionen, at en sådan ændring af planen vil være af så væsentlig betydning, at det vil kræve en ny lokalplan (bebyggelsesplan) og dermed en ny offentlig høring i min. 8 uger. Det nedlagte 14-forbud på ejendomme omfattet af Lokalplan er gældende frem til den 1. maj I processen har det været en forudsætning, at Lokalplan skulle erstattes af den ny Lokalplan Indstilling Teknisk Forvaltning indstiller, at Teknisk Udvalg anbefaler Økonomiudvalget at godkende de tekniske anlæg og forhold, som er omfattet af planen Økonomiudvalget anbefaler planen til Byrådets endelige godkendelse. Teknisk Udvalg den 23. marts 2004 Jens Mørk deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Udvalget kan ikke godkende de tekniske forhold i lokalplanforslaget og foreslår udarbejdet et nyt forslag baseret på adgangsvej fra Ålborgvej og eventuelt Kløvermarken. Økonomiudvalget den 30. marts 2004 Folmer Hansen med afbud Hans Jørgen Kaptain forlod mødet som inhabil. Forslag af 29. marts 2004 udleveret. Behandlingen fortsættes.

4 Page 4 of 13 Økonomiudvalget den 6. april 2004 Hans Jørgen Kaptain forlod mødet som inhabil. Behandlingen fortsættes. Økonomiudvalget den 13. april 2004 Hans Krarup Olesen med afbud Hans Jørgen Kaptain forlod mødet som inhabil. Lokalplanforslaget anbefales til Byrådets godkendelse, dog således at adgangsveje etableres jf. Plansektionens skitse af 29. marts 2004, samt at anvendelsen for område 4 ændres til grønt område med mulighed for institutionsformål. Bilag Fordeling 1. Plansektionens bemærkninger til de enkelte indsigelser TU, ØU, BR 2. Indsigelser til Lokalplan TU, ØU, BR 3. Lokalforslaget af 16. december 2003 ØU, BR 4. Plansektionens skitse af 29. marts 2004 ØU, BR Byrådet den 20. april 2004 Karl Falden, Hans Krarup Olesen og Finn Jakobsen med afbud. Hans Jørgen Kaptain forlod mødet som inhabil. Forslag om at lave vejadgang via Kastanievej og Kløvermarken. For stemte 2, imod 11, hverken for/imod 4. Forkastet. Teknisk Udvalgs indstilling kom til afstemning. For stemte 1, imod 14, hverken for/imod 2. Forkastet. Økonomiudvalgets indstilling (rettelsesblad af 20. april 2004) kom til afstemning, således at lokalplanen tilrettes, så de 15 nordlige boliger (tæt/lav) får vejadgang alene via Godthåbsvej. For stemte 15, imod 2. Godkendt. Lokalplanen er tilrettet i overensstemmelse med Byrådets beslutning. Indstilling At Økonomiudvalget godkender de gennemførte rettelser og anbefaler lokalplanen til Byrådets endelige godkendelse (genvedtagelse). Bilag Fordeling 1. Lokalplan nr af 11. maj 2004 ØU - Økonomiudvalget den 11. maj 2004 Anbefales til Byrådets godkendelse - som indstillet.

5 Page 5 of Udgiftsramme efter den nye byfornyelseslov, lov om byfornyelse og udvikling af byer J.nr.: G12 Sagsident: Sbh. TF/gc Åben sag Sagsfremstilling Erhvervs- og Boligstyrelsen meddeler, at udgiftsrammen til bygningsfornyelse i 2004 ikke automatisk tildeles kommunerne efter den nye byfornyelseslov, men skal ske ved ansøgning fra hver enkelt kommune inden den 15. marts Det oplyses, at den enkelte kommune får andel i den samlede statslige udgiftsramme efter en fordelingsnøgle udarbejdet af Erhvervs- og Boligstyrelsen på grundlag af objektive kriterier, der afspejler kommunens byfornyelsesbehov. For finansåret 2004 vil den enkelte kommunes vejledende udgiftsramme blive justeret med et opsparingstillæg, der vedrører kommunens uforbrugte ramme de foregående tre år. Opsparingstillægget beregnes i henhold til principperne i den tidligere lov om byfornyelse. Kommunen skal i ansøgningen alene tilkendegive, om kommunen ønsker andel i udgiftsrammen. Hvis kommunen ikke har ansøgt om udgiftsrammen senest den 15. marts 2004, får kommunen ikke andel i denne ramme i Såfremt tildelt udgiftsramme ikke udnyttes, falder udgiftsrammen tilbage til staten. Teknisk Forvaltning oplyser, at der ikke er afsat beløb på budget 2004 og årene fremover til nye bygningsfornyelsesprojekter. På baggrund heraf vil kommunale udgifter til evt. projekter skulle meddeles som tillægsbevilling til budgettet. Efter den 15. marts 2004 vil det ikke være muligt at ansøge om andel i den statslige udgiftsramme for Indstilling Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget om kommunen skal ansøge om del i udgiftsrammen for 2004 Økonomiudvalget den 2. marts 2004 Hans Jørgen Kaptain med afbud. Jens Mørk er indkaldt som stedfortræder. Behandles på efterfølgende møde. Økonomiudvalget den 9. marts 2004 Hans Jørgen Kaptain med afbud. Jens Mørk er indkaldt som stedfortræder. Orla Pedersen orienterede om punktet. Kommunen ansøger om del i udgiftsramme for Erhvervs- og Boligstyrelsen har den 2. april 2004 tildelt Sæby Kommune en vejledende udgiftsramme på 1 mio. kr. Kommunens vejledende udgiftsramme er beregnet som summen af følgende 3 delelementer: Grundfordeling: Opsparingstillæg: Generel overudmelding: 0.4 mio. kr. 0,6 mio. kr. 0,1 mio. kr. På grund af afrunding svarer den tildelte ramme ikke nødvendigvis præcis til summen af delelementerne.

6 Page 6 of 13 Med virkning fra og med rammefordelingen 2005 vil der ikke længere blive beregnet et opsparingstillæg. Bindende tilsagn for finansåret 2004 vil kunne hjemtages til og med den 16. december Dog vil overudmeldingen kunne medføre, at landsrammen inden denne dato opbruges, og der lukkes for tilsagn. Den vejledende udgiftsramme er udtryk for størrelsen af den udgiftsramme (statens andel af udgifterne), indenfor hvilken kommunen normalt kan påregne at kunne hjemtage bindende tilsagn i indeværende finansår. Såfremt udgiftsrammen ikke udnyttes, falder den tilbage til staten ved udgangen af året. Kommunalbestyrelsen i to eller flere kommuner kan meddele Økonomi- og Erhvervsministeriet, at man ønsker at foretage overdragelse af allerede udmeldt udgiftsramme mellem kommunerne, jf. lov om byfornyelse og udvikling af byer, 94, stk. 3. De kommuner, som er involveret i overdragelsen, aftaler indbyrdes hvor store beløb, de hver især henholdsvis skal afgive og have tilført. Den kommune, som afgiver vejledende udgiftsramme, skal indsende en underskreven erklæring herom til Erhvervs- og Boligstyrelsen. Udgiften til ændring i rammeregisteret deles ligeligt mellem de kommuner, som modtager ramme i forbindelse med den pågældende aftale. Der kan i indeværende år alene indberettes aftaler om overførsel af ramme i 2004, og der kan ikke indberettes aftaler, som vedrører 2005 eller årene derefter. Erklæringerne skal være Erhvervs- og Boligstyrelsen i hænde inden udgangen af november En enkelt kommune har allerede rettet telefonisk henvendelse om andel i kommunens tildelte ramme. Teknisk Forvaltning oplyser, at udmelding af en udgiftsramme på 1 mio. kr. er udtryk for statens andel (refusion) af udgifterne til et projekt. Til eksempelvis et bygningsfornyelsesprojekt ville kommunen skulle yde en tilsvarende andel. Herudover vil der være en privat medfinansiering, så et projekt på 3-4 mio kr. ville ikke være urealistisk. Der foreligger for tiden ingen konkrete projekter. Som tidligere nævnt er der på budgettet ikke afsat beløb til områdefornyelse, bygningsfornyelse og friarealer. Det bør derfor overvejes, om der på budget 2005 og overslagsårene skal afsættes beløb til formålet. Indstilling Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalgets drøftelse om, hvad der videre skal foretages i sagen - Økonomiudvalget den 11. maj 2004 Sagen ønskes undersøgt yderligere i forvaltningen i forhold til konkrete projekter EU-buslicitation

7 Page 7 of 13 J.nr.: Ø22 Sagsident: Sbh. BK/elu Åben sag Sagsfremstilling Ved licitationen den 15. april indkom tilbud fra 9 firmaer: Nilles Busser A/S, Dybvad Hørby Rute- og Turistbusser, Dybvad Finn Hejslet, Østervrå Manna Taxi- og Selskabsbusser, Brønderslev Tylstrup Busser A/S, Tylstrup City Tours, Gandrup Hals Rute- og Turisttrafik, Hals Wulff Bus A/S, Hedensted Connex Danmark A/S, Søborg Der var i alt 43 tilbud fordelt på enkeltpakker og kombinationer af disse. Der var ikke forbehold, der har betydning for valget af entreprenører. Udbuddet foretages i henhold til EU's Forsyningsvirksomhedsdirektiv 93/38 EØF, der er ændret ved direktiv 98/4/EF. Kriteriet for valg af tilbud vil være det økonomisk mest fordelagtige tilbud, hvor det fremgår af udbudsmaterialet, at følgende faktorer vil indgå i vurderingen (prioriteret rækkefølge): Pris Busstandard (type, alder, indretning) Tidligere præsteret kvalitet i forbindelse med tilsvarende kørselsopgaver Erfaring med tilsvarende opgaver Busstandard, referencer og erfaring er tilfredsstillende hos tilbudsgiverne. Det betyder, at det afgørende valgkriterium er prisen. Tilbudspriserne for de enkelte pakker og kombinationerne af disse fremgår af vedlagte skema. Pakke 1 og 6 - ruterne 1, 5, 11 og svømmekørslen: Tylstrup Busser med bud på kr. pr. år Pakke 2 og 4 - ruterne 2, 3, 4, 8 og 12: Nilles Busser med et bud på kr. pr. år Pakke 3 - ruterne 6 og 7: Tylstrup Busser med et bud på kr. pr. år Pakke 5 - ruterne 9 og 10: Tylstrup Busser med et bud på kr. pr. år. De tilbud, der bliver de billigste er markeret i skemaet ( Bilag 1). Den samlede tilbudte pris bliver kr. pr. år. Økonomifunktionen oplyser til det økonomiske, at der i budget 2004 er et samlet budget til befordring af elever på kr., heraf kr. til skolebuskørsel, kr. til taxakørsel og endelig kr. til skolebuskort. Det kan samtidig oplyses, at udgiften til befordring af elever med taxi til specialklasser har været stigende de sidste år, hvilket har betydet, at det oprindelige budget til taxakørsel har været for lille. Det vurderes, at der samlet vil være budgetmæssig dækning for området i 2004 incl. udgift til licitation. Børne- og Kulturudvalget den 28. april 2004 Ingrid Hejslet deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Børne- og Kulturudvalget indstiller, at billigste tilbud tiltrædes. Bilag Fordeling

8 Page 8 of Licitationstilbud BKU, ØU - Økonomiudvalget den 11. maj 2004 Fremsendes til Byrådets afgørelse Sæby Museum - udskiftning af tag J.nr.: 82.20S05 Sagsident: Sbh. BK/elu Åben sag Sagsfremstilling Arkitektfirmaet Erik Einar Holms Tegnestue har afholdt indbudt licitation. Udbudsform: Valg af entreprenør: Hovedentreprise Laveste bud Projektbeskrivelse: Tagomlægning udføres på Søndergadefløjen Algadefløjen Gårdfløjen Tre firmaer gav tilbud på entreprisen. Billigste tilbud var CK Byg, Karup, 9300 Sæby med et bud på kr. Herudover kommer der udgift til tekniske omkostninger på kr., leje af container kr. samt uforudsete udgifter ca kr., i alt kr. Der er på investeringsoversigten afsat kr. Tegnestuen har forhandlet med CK Byg vedr. besparelser, sådan at arbejdet kun kan udføres på Søndergadefløjen samt en del af Algadefløjen. Dette kan udføres for i alt kr. Hvis resten af tagomlægningen skal på som budgetønske for 2005, gør Erik Holms Tegnestue opmærksom på, at dette bliver dyrere end i alt kr. Forslag 1 At der sker en delvis renovering pris kr. Forslag 2 At tagarbejdet udføres færdigt i 2004 pris kr. Der skal i dette forslag ansøges om en tillægsbevilling på kr. Der skal gøres opmærksom på, at der søges om frigivelse af kr. Der er tidligere frigivet kr. til teknikerhonorar. Økonomifunktionen kan oplyse, at der i 2003 var optaget et rådighedsbeløb på kr. til nyt tag på Sæby Museum. Byrådet frigav den 16. september kr. til projekteringsopgaven, hvorfor der intet vil være til hinder for, at der som indstillet meddeles tillæg til anlægsbevilling med kr., finansieret af det resterende rådighedsbeløb, som er overført til budgettet for 2004.

9 Page 9 of 13 Indstilling Det indstilles, at sagen drøftes. Børne- og Kulturudvalget den 28. april 2004 Børne- og Kulturudvalget indstiller, at forslag 2 godkendes, og der gives en tillægsbevilling. Bilag Fordeling 1. Byggebudget af 21. april 2004 BKU, ØU - Økonomiudvalget den 11. maj 2004 Børne- og Kulturudvalgets indstilling anbefales til Byrådets godkendelse - dog således at det ikke budgetterede beløb ( kr.) forlods finansieres af anlægsrammen for budget Tilladelse til opstilling af gevinstgivende spilleautomater J.nr.: G01 Sagsident: Sbh. BKT/lmc Åben sag Sagsfremstilling Told- og Skattestyrelsen, Spillemyndigheden har bedt om kommunens indstilling til ansøgning fra A/S Renomat om opsætning af 20 gevinstgivende spilleautomater i Sæby Bowling A/S' spillehal. Ifølge spilleautomatlovens 9 skal Spillemyndigheden indhente kommunens indstilling til opsætning af gevinstgivende spilleautomater. Indstillingen er vejledende for Spillemyndigheden. Politiet er samtidig hørt i sagen, og lokalerne vil blive besigtiget med henblik på godkendelse af spillestedet. Efter høring af kommune og politi samt godkendelse af spillestedet træffer Spillemyndigheden afgørelse i sagen. Indstilling Borgmesterkontoret fremsender sagen til behandling i Økonomiudvalget. Bilag 1. Brev af 3. maj 2004 fra Told- og Skattestyrelsen, Spillemyndigheden (Ansøgning beror på sagen) Fordeling ØU - Økonomiudvalget den 11. maj 2004 Hans Jørgen Kaptain forlod mødet som inhabil.

10 Page 10 of 13 Behandlingen fortsættes - spillemyndigheden underrettes om udsat svarfrist. Forhold vedrørende lokalplan samt vilkår for tilladelse undersøges Salgssag J.nr.: Sagsident: Sbh. Lukket sag 202. Købssag J.nr.: Sagsident: Sbh. Lukket sag 203. Rådgiveraftale J.nr.: Sagsident: Sbh. Lukket sag 204. Planstrategi J.nr.: Sagsident: Sbh. Lukket sag 205. Salg af aktier J.nr.: Sagsident: Sbh. Lukket sag 206. Eventuelt J.nr.: Sagsident: Sbh. Lukket sag 207. Bredbåndsprojekt - bredbånd til alle nordjyder J.nr.: P20 Sagsident: Sbh. CF/ms Åben sag Sagsfremstilling Økonomiudvalget godkendte i sit møde den 27. april 2004, at Sæby Kommune indgår i samarbejdet om

11 Page 11 of 13 videreførelse af Det Digitale Nordjylland i form af Nordjysk Innovations Forum. Som led i det første projekt i Nordjysk Innovations Forum anmodes Sæby Kommune i lighed med alle øvrige kommuner i Nordjylland om at tage stilling til, hvorvidt man ønsker at medvirke til realisering af bredbånd til alle nordjyder. Nordjysk Innovations Forum anmoder om svar senest den 28. maj Baggrunden for projektet er et ønske om at skabe nye muligheder for højhastighedsnetadgang for nordjyder også i de tyndtbefolkede områder af regionen. Projektet omfatter udbud af etablering af et hovedfordelingsnet mellem ca. 40 byer i Nordjyllands Amt, herunder forbindelse mellem rådhusene i de enkelte kommuner og amtsgården. Kommunerne og amtet får herefter brugsret til dette hovedfordelingsnet de første 10 år. Projektet sigter på en delt finansiering mellem amt og kommuner. Således vil betalingen for den enkelte kommune udgøre 0,5 mio kr. årligt i 10 år, mens amtets betaling vil udgøre 2 mio kr. årligt i 10 år. Det bemærkes, at denne udgift vil kunne reduceres, såfremt projektvinderen får et stort afkast af sine investeringer i bindingsperioden. Efter fristen vil der, såfremt der er basis herfor, blive udarbejdet udbudsmateriale, og udbud gennemføres i efteråret Med baggrund i at datatrafikken de senere år er mangedoblet der konstant kommer nye tjenester, som stiller større krav til båndbredde ADSL forbindelser er udnyttet til det yderste er flere regioner allerede i gang med at etablere lysledernet. Af brevet fra Nordjysk Innovations Forum fremgår det endvidere, at der er en lang række fordele forbundet med etablering af lysledernet: Borgere Mulighed for at købe tilslutning til lysleder og hovednet Højhastighedsforbindelse til internettet Opkobling med hidtil uset hastighed Digital TV og radio i hidtil uset kvalitet og nye tjenester Teletjenester de nu kendte og fremtidens Én forbindelse til hjemmet til al kommunikation e-learning o.m.a. Erhvervsliv Mulighed for at købe tilslutning til lysleder og hovednet Højhastighedsforbindelse til kunder og samarbejdspartnere og til omverdenen Nye muligheder for organisering Gratis telefoni mellem afdelinger Samarbejde, forskning og udvikling Kommuner og amt Brugsret til hovedfordelingsnet i 10 år Højhastighedsforbindelse mellem offentlige myndigheder og til omverdenen Mulighed for fleksibel organisering, hvor afstande betyder mindre Mulighed for driftsfællesskaber Videokonferencer i stedet for møder Gratis telefoni

12 Page 12 of 13 Centralforvaltningen, IT-Afdelingen, fremsender sagen til Økonomiudvalgets og Byrådets afgørelse. Bilag Fordeling 1. Brev af 16. marts fra Nordjysk Innovations Forum ØU - Økonomiudvalget den 11. maj 2004 Projektet anbefales, men der gives ikke endeligt tilsagn, før projekt og økonomi er nærmere belyst.

13 Page 13 of 13 Underskrifter:

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 12 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 11. februar 2004 16:00 Mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Skolerenovering 2004 Åben sag 2. EU licitation

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 9 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 10. februar 2004 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Jørgen Kaptain med afbud. Jens Mørk er indkaldt

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 4. juni 2013 Mødetidspunkt: 18:00-19:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Gylling Haahr, Alf Vinter, Arne Haahr Hansen,

Læs mere

Åbent referat fra møde i Kommunalbestyrelsen mandag den 25. juni 2007

Åbent referat fra møde i Kommunalbestyrelsen mandag den 25. juni 2007 Åbent referat fra møde i mandag den 25. juni 2007 Mødet startede kl. 18:00 i Rådssalen, Lyndby Henning Nielsen Lars Storgaard Indholdsfortegnelse 1. KM - Spørgetid... 4 2. KM - Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget (ØK) Møde navn.: ØK Mødedato: fredag den 20. januar 2012 Mødetidspunkt: 09:00 Sted: C 224, Ebeltoft

Referat. Økonomiudvalget (ØK) Møde navn.: ØK Mødedato: fredag den 20. januar 2012 Mødetidspunkt: 09:00 Sted: C 224, Ebeltoft 1 of 40 Referat Økonomiudvalget (ØK) Møde navn.: ØK Mødedato: fredag den 20. januar 2012 Mødetidspunkt: 09:00 Sted: C 224, Ebeltoft Medlemmer Kirstine Bille (F) Claus Wistoft (V) Anette Quist Busk (A)

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Byrådet. Ordinært møde. Knud Hjørnholm, Hans Jørgen Kaptain og Tommy Thomsen med afbud

Sæby Kommune. Referat. Byrådet. Ordinært møde. Knud Hjørnholm, Hans Jørgen Kaptain og Tommy Thomsen med afbud Page 1 of 12 Sæby Kommune Referat Byrådet Ordinært møde Mødedato tirsdag den 18. januar 2005 Tidspunkter 18:30 - Lokale Fraværende Bemærkninger Byrådssalen Knud Hjørnholm, Hans Jørgen Kaptain og Tommy

Læs mere

Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Dato: Mandag den 12-maj-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 13. april 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 13. april 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 13. april 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 079. Boliganalyse 175 080. Regler for godkendelse af anskaffelsessum for opførelse af almene boliger

Læs mere

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 25. marts 2015. Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB.

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 25. marts 2015. Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Referat Frederikshavn Byråd Ordinært møde Dato 25. marts 2015 Tid 19:00 Sted Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Fraværende Mogens Brag, Frode Thule Jensen, Lars Oldager, Peter E. Nielsen, Bent H. Pedersen

Læs mere

REBILD KOMMUNE REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende:

REBILD KOMMUNE REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende: Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 11:40 Fraværende: Anny Winther REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Orientering om regnskab 2007 77 2. Økonomiorientering

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 28. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-12:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/frederikshavn_byraad_761_23-05-2007_... Dato. 23. maj 2007.

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/frederikshavn_byraad_761_23-05-2007_... Dato. 23. maj 2007. Page 1 of 37 Referat Frederikshavn Byråd Ordinært møde Dato Tid Sted 23. maj 2007 19:00 Det Musiske Hus, Frederikshavn (Lille Sal) NB. Fraværende Medlemmer Hans Jørgen Kaptain og Inger Støtt m/afbud Erik

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 18:00-20:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Gylling Haahr, Alf Vinter, Arne Haahr Hansen,

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalg. Referat

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalg. Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Dato: Den 03-november-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Plan og Teknik

Åbent Referat. til. Udvalget for Plan og Teknik Åbent Referat til Udvalget for Plan og Teknik Mødedato: Tirsdag den 21. maj 2013 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 2, Årre Preben Olesen, Hans Jørgen Gammelgaard,

Læs mere

Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Dato: Den 01-december-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Teknik- og Miljøudvalget

REBILD KOMMUNE. REFERAT Teknik- og Miljøudvalget REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:00 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Opfølgning på budgettet til NT 2012 335 2. Indsatsplaner og

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 23.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Den 17-marts-2004

Læs mere

Økonomiudvalget. Ordinært Møde. Dato 23. maj 2012. Tid 15:30. Sted ML 0.28 NB. Fraværende. Ingen. Stedfortræder. Medlemmer

Økonomiudvalget. Ordinært Møde. Dato 23. maj 2012. Tid 15:30. Sted ML 0.28 NB. Fraværende. Ingen. Stedfortræder. Medlemmer Referat Økonomiudvalget Ordinært Møde Dato 23. maj 2012 Tid 15:30 Sted ML 0.28 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Lars M. Møller (V) - Formand Per Nilsson (V) Jens Ole Jensen (V) Søren Visti

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Repr.lokalet 05-12-2007 Skive Gl. Rådhus REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Teknik- og Miljøudvalget 12.30 16.

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Repr.lokalet 05-12-2007 Skive Gl. Rådhus REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Teknik- og Miljøudvalget 12.30 16. MØDESTED: MØDEDATO: Repr.lokalet 05-12-2007 Skive Gl. Rådhus REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Teknik- og Miljøudvalget 12.30 16.30 Frokost kl. 12.30 i Repræsentationslokalet, Skive Gl. Rådhus. Kl. 13.15:

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Byrådet. Beslutningsprotokol

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Byrådet. Beslutningsprotokol Brønderslev-Dronninglund Kommune Byrådet Beslutningsprotokol Dato: 22. marts 2007 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 16.00-22.25 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Lukkede sager: 01/92

Læs mere

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Torsdag den 05-december-2002

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 22. oktober 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-11:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Referat Økonomiudvalget 12.12.2007 kl. 12:00 Mødelokale 1 Brovst Rådhus Jammerbugt Kommune

Referat Økonomiudvalget 12.12.2007 kl. 12:00 Mødelokale 1 Brovst Rådhus Jammerbugt Kommune Referat Økonomiudvalget kl. 12:00 Mødelokale 1 Brovst Rådhus Jammerbugt Kommune Økonomiudvalget Punkter på åbent møde: 273. Åbningsbalance primo 2007 1 274. Godkendelse af årsregnskab for 1/5 2006-30/4

Læs mere

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 22. juni 2011. Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 22. juni 2011. Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus Referat Frederikshavn Byråd Ordinært møde Dato 22. juni 2011 Tid 19:00 Sted NB. Fraværende Stedfortræder Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus Der er i forbindelse med spørgetiden forud for byrådets møde modtaget

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 16. juni 2015 Mødetidspunkt: 8:00 Mødelokale: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Medlemmer: Afbud: Fraværende: Henrik

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 16/2011 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 8. november 2011 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 17.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 16/2011 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 8. november 2011 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 17. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 16/2011 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 8. november 2011 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 17.40 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Ordinært møde. Dato 18. marts 2015. Tid 14:00. ML 0.23 (byrådslounge) HovedMED deltager i mødet den første time. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 18. marts 2015. Tid 14:00. ML 0.23 (byrådslounge) HovedMED deltager i mødet den første time. Stedfortræder Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Dato 18. marts 2015 Tid 14:00 Sted NB. Fraværende ML 0.23 (byrådslounge) HovedMED deltager i mødet den første time. Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit S. Hansen

Læs mere

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse".

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse. Møde i Kommunalbestyrelsen mandag den 27. februar 2006, Kl. 18.00 i Kommunalbestyrelsens mødesal REFERAT Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden

Læs mere

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 21 TORSDAG DEN 21. AUGUST 2008, KL. 19.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Kommunalbestyrelsen 21. august 2008 Side: 2 Fraværende: Eva Laut

Læs mere