Nyt byliv i byrummet omkring Guldberg skole i Sjællandsgade. Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyt byliv i byrummet omkring Guldberg skole i Sjællandsgade. Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007"

Transkript

1 Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007

2

3 INDHOLD Guldberg Skole i Sjællandsgade Indledning s. 5 Leg, idræt og bevægelse s. 7 Baggrund og formål s. 9 Projektudvikling i dialog s. 11 Dispositionsforslaget - 3 pladser s. 13 Bypladsen s. 17 Legepladsen s. 19 Sportspladsen s. 21 Organisation og brugerstyring s. 23 Prisoverslag s. 24 Økonomi s. 25 Tidsplan s. 26 3

4 Nørrebros runddel Assistents Kirkegård De gamles by Møllegade 4 Guldbergsgade Jagtvej Sjællandsgade Stevnsgade Princesse Charlottes gade Projektområdet Sjællandsgade Meinungsgade Nørrebrogade Projektområdet set i sammenhæng med det omliggende byområde

5 INDLEDNING Pladsen foran Simeon Kirke og Guldberg Skole i Sjællandsgade Dette hæfte indeholder beskrivelsen af projektet Nyt byliv i byrummet omkring Guldberg skole i Sjællandsgade. En vigtig motivationsfaktor for projektets deltagere har været visionen om at løfte området omkring skolen Guldbergskole i Sjællandsgade og skabe en bedre trivsel for områdets børn og unge. Siden 2005 har en gruppe frivillige borgere/forældre arbejdet på at udvikle visioner og konkrete ideer til at styrke skolen og andre funktioner i tilknytning til skolen og byrummet omkring skolen. Visioner som på sigt skal omsættes til virkelighed og bidrage til at hverdagen for mange bliver endnu bedre. Projektets deltagere har i hele forløbet haft begreberne - LEG, IDRÆT, BEVÆGELSE som omdrejningspunkt for projektets udvikling og som middel til at løse forskellige problemer i området. I nærværende hæfte er der en beskrivelse af baggrund og formål med projektet ligesom der er beskrivelse af hovedideerne i projektet. Økonomi og organisation beskriver projektets finansiering, drift og vedligeholdelse og styring heraf. Vores vision er at skabe fysiske, funktionelle, arkitektoniske og kvalitative løsninger i udformningen af stedets byrum og skabe rammer for aktiviteter, som kan bidrage til at løfte området og gøre området mere attraktivt. Projektets deltagere har været mange - alm. borgere, brugere af skolen og den nuværende boldbane, skolelederen, provsten for Simeons Kirke, institutionsledere, Agenda 21, beboere i boligejendomme i området m.fl. Sammen med Københavns Kommune, sbs, NORD arkitekter har der været en dynamisk og konstruktiv proces, som har bidraget til nærværende forslag til ny udformning af udearealerne omkring skolen.. Der har i hele forløbet været en løbende dialog omkring konkrete løsninger og ideer med Lokale og Anlægsfonden via Holger Kortbæk. Med nærværende hæfte er projektet anskueliggjort. På forhånd har Københavns Kommune og Socialministeret bevilliget ca. 24 mill. kr hvoraf de 17,4 mill. kr. er øremærket til området omkring Guldbergskole i Sjællandsgade. Vi ansøger derfor om ca. 6 mill. kr. til endelig realisering af projektet. 5

6

7 LEG, IDRÆT OG BEVÆGELSE Visionen for projektet er at skabe et attraktivt og samlende byrum med forskellige aktiviteter, bevægelse og idrætsudfoldelsesmuligheder. Det nye byrum skal forankres i det nye skoledistrikt for den del som tidligere var benævnt Sjællandsgade Skoledistrikt - samt i lokalsamfundets bevidsthed og give rum for uformelle og uplanlagte aktiviteter i byrummet. Intentionen er at skabe et samlet byrum, der giver bydelen området symbolværdi og kvalitet samt byrumsmæssig, funktionel og arkitektonisk høj kvalitet. Kodeord som synergi og multifunktionalitet og fleksibilitet er afgørende for at hele byrummet kan udnyttes så godt som muligt, og det ønskes, at forslagsstillerne arbejder med dynamik, varieret tæthed af aktiviteter og mennesker samt ikke mindst nytænkende/eksperimenterende løsninger. Det fremtidige kodeord for hele området især bag ved skolen og ned til Meinungsgade er leg, idræt, bevægelse. Det handler om at styrke idræts- og kropskulturen for børn og unge, men også for andre aldersgrupper. Det har været stort ønske for alle i projektet, at der inden for den økonomiske ramme blev tænkt stort og at der kunne tænkes nye baner indenfor leg, idræt og bevægelse. Et ønske har også været at sætte fokus på tryghed, nærhed og identitet på tværs af alder, køn og etnisk baggrund i relation til projektets udvikling. 7

8 Projektområdet set fra luften Meinungsgade Assistents Kirkegård Nørrebrogade Eksisterende legeplads Lejerbo Eksisterende boldbane Guldberg Skole i Sjællandsgade Sjællandsgade badet Sjællandsgade Princesse Charlottes gade Simeon Kirke

9 BAGGRUND OG FORMÅL Helt tilbage i 2004 tog lokale beboere og brugere af området omkring Guldbergskole i Sjællandsgade initiativ til en overordnet vision for området. Visionen var fra starten enkel og klar - at gøre området mere attraktivt for skolens brugere og lokale beboere. Byrummet er nesdslidt og hærværkspræget byrum, og der er derfor et stort behov for at gøre det mere anvendeligt og trygt at opholde og færdes i. Visionen blev mere konkret og nærværende gennem en proces om ansøgning om områdefornyelsesmidler. Igennem denne proces var der mange nye beboer og brugere af området med. I foråret 2006 blev der fra Socialministeret og Københavns Kommune bevilliget midler til realisering. Det samlede projekt andrager knap 24 mill. kr. hvoraf der blev afsat knap 4 mill. kr. til trafik sikre skoleveje og ca. 17,4 mill. kr. til forbedring af byrummene omkring skolen. Dette blev det endelig startskud for en proces, hvor mange nye parter blev involveret og hvor det var nødvendigt at udvikle projektet fra ide til plan. Mange nye kommunale initiativer blev introduceret og det var nødvendigt at indgå i en tættere dialog med forskellige parter i kommuner. De nye initiativer var bl.a. sammenlægning af skolerne Sjællandsgade Skole og Stevnsgade skole til Guldberg skole. Beslutningen betød bla. at Sjællandsgade Skole i fremtiden skal være hjemsted for Guldberg skole indslusning elever fra 0- klasse til og med 6. klasse. Udslusningen elever fra 7. klasse til 11. klasse fremover skal gå på den tidligere Stevnsgade skole. Samtidig blev det gjort klart at behovet for fritidshjemgrupper var stort og kommunen besluttede af den grund at opføre en ny bygning til 3 nye fritidshjemgrupper. Områdefornyelsesprojektet har siden da arbejdet med at koordinere og samarbejde med disse nye initiativer, så de sammen med et generelt løft af hele området kan skabe en øget synergi og attraktion, ikke mindst for børn og unge i området. Undervejs i processen har det også været væsentligt at indgå i dialog med de unge brugere af henholdsvis boldbane og den nuværende bemandede legeplads for at få afstemt forventninger til helheden i projektet. Ligeledes har det også været nødvendigt at afholde beboermøde med beboerne i det nærliggende almene boligselskab, Lejerbo. På beboermødet var der overvejende positiv stemning til helheden i planen, men der er fortsat nogle juridiske forhold som skal afklares. Det drejer sig bl.a. om boldbanens placering, da den i projektet er foreslået delvist placeret på Lejerbos areal. Som en del af områdefornyelsen er der også blevet lavet en trafik- og byrumsplan for hele skoledistriktet. Hovedideen har været at lave en samlet helhedsplan som sikrer tilgængelighed til bydelens mange små og store byrum og samtidig sikrer en trafikafvikling som minimerer unødig biltrafik i hele området. Visionen i planen har bl.a. også været at optimere sikre skoleveje ikke mindst til Guldberg Skole. Den konkrete konsekvens af trafik- og byrumsplanen i området omkring skolen er, at Sjællandsgade ud for skolen lukkes af for biltrafik, og tilsvarende at Princesse Charlottesgade i fremtiden har ensrettet kørsel i et spor. 9

10 STEVNSGADE PRINSESSE CHARLOTTES GADE SJÆLLANDSGADE LANDSGADE PRINSESSE CHARLOTTES GADE PRINSESSE CHARLOTTES GADE EDERIK I'S GADE MEINUNGSGADE UNGSGA DE Projektet blev udviklet i et forløb med flere generationer af planen 10

11 PROJEKTUDVIKLING I DIALOG Fotos fra de tre worshops hos NORD Projektet er initieret af borgere i området omkring skolen og forældre til skolens børn. Som beskrevet har projektet hele vejen igennem processen udviklet sig via en løbende dialog mellem de involverede parter, det være sig brugere, naboer, forældre, elever, ansatte på skole og institutioner, rådgivere og Københavns Kommune. Dialog alle parterne imellem var også omdrejningspunktet da projektet skulle omsættes fra ord til tegning. NORD fik til opgave at forestå udviklingen af et dispositionsforslag til udearealerne og forestå en dialogbaseret udviklingesproces. Hensigten med at benytte den dialogbaserede form var at: sikre at alt den viden, der var opbygget igennem hele det hidtige forløb blev omsat til konkrete ideer. sikre at alle ideer blev diskuteret og kvalifi ceret i et åbent forum. skabe et fælles ejerskab til planen for alle involverede parter. I denne fase deltog forældre, naboer og brugere af byrummet samt repræsentanter for skolen, fritidshjemmet, boligforeninger i området, for Københavns Kommune teknik- og miljø forvaltning samt børn- og unge forvaltning. Udvikling i tre etaper Udviklingsprocessen bestod af tre etaper med samme forløb: Først udarbejdede NORD en planskitste. Dernæst afholdt NORD en workshop for alle deltagere i styregruppen hvor planskitsen blev præsenteret for derefter at blive diskuteret, kritiseret, kvalificeret og stemt af med gruppens ønsker og behov. Efterfølgende blev alle udsag samlet op i en evaluering, som dannede udgangspunkt for det videre arbejde og den næste planskitse. Denne procedure blev gentaget ialt tre gange og resulterede i tre generationer af planen, hvoraf nærværende dispositionsplan er den tredje. Forslaget bygger således på konkret viden og kvalificering fra de mennesker, der bruger området hver dag, og de der skal udvikle, bruge og drive området i fremtiden. Denne dialog forventes naturligvis at fortsætte i den videre udvikling af forslaget. Brugere og interessenter skal i næste fase involveres i udviklingen af projektets specifi kke indhold og udformning. 11

12 Målestok N Simeon Kirke SPORTSPLADSEN 0 5 m 10 m 20 m Sjællandsgade Badet Guldberg skole Lejerbo Meinungsgade ophold amfi-møbel BYPLADSEN eksisterende træer sænket areal amfi-møbel Guldberg skole Gymnastiksal horisontal leg LEGEPLADSEN Nyt fritidshjem med seven-eleven - bygning i stueplan vertikal leg tagflade på nyt fritidshjem nye træer eksisterende træer Princesse Charlottes Gade PRINSESSE CHARLOTTES GADE Sjællandsgade Dispositionsplanen 12

13 Modelfoto af forslaget PLANFORSLAGET - 3 PLADSER Et nyt byrum på Nørrebro Nørrebro i København er et af Danmarks tættest befolkede områder og et af de mest socialt belastede. Det er samtidig et af de områder i landet, hvor der er mindst rekreativt areal pr. indbygger. Når man dertil lægger at de fl este offentlige rekreative arealer på Nørrebro i dag er nedslidte og utidssvarende, er det åbenlyst at bydelen trænger til mere rekreativ kvalitet i det offentlige rum. Der er mange mennesker, der vil nyde godt af det. Intentionen med dette projekt er derfor og har fra starten været - at give Nørrebro et nyt byrum af høj kvalitet, der kan tilføre nye og flere muligheder for rekreative aktiviter. En særlig del af en større helhed Der er allerede mange gode tiltag i gang rundt omkring i det offentlige rum på Nørrebro. Den nye Nørrebro Park blev indviet for kort tid siden. Konkurrencen om en ny park i Superkilen afgøres snart og forventes indviet i Københavns kommune har lige gennemført en træplantningskampagne på Nørrebro og Nørrebrogade står foran en snarlig renovering. Derudover er en lang række mindre byrumsprojekter på vej: lokale parker, pladser og gågader. Kort sagt er Nørrebros offentlige og rekreative rum under kraftig forandring og forbedring i disse år. Det er væsentligt, at alle disse gode tiltag supplerer hinanden, så der skabes en helhed af mange forskellige dele, der supplerer hinanden i stedet for at efterligne og ensrette. Det er derfor væsentligt, at der i de enkelte projekter tages stilling til, hvad det særlige ved projektet er, og hvordan det indgår i bydelen som helhed. Vi har i dette projekt valgt at sætte børn og unge i centrum og fokusere på leg, idræt og bevægelse. Vi har også valgt at bygge videre på stedets særlige rumlige karakteristika og fremhæve de arkitektoniske kvaliteter, der allerede findes i området. Vi mener, at disse tiltag tilsammen vil skabe et nyt og anderledes byrum, der vil blive noget helt særligt på Nørrebro. 13

14 Området i dag Udearealerne omkring Guldberg Skole i Sjællandsgade fremstår i dag ikke specielt indbydende. Der er en mangel på sammenhæng i området, mange løsninger virker tilfældige og nødtørftige. Belægninger og inventar er generelt meget nedslidt og utidssvarende, og der er ikke mange steder der indbyder til ophold. Området omkring skolen er præget af de mange biler, der passerer og parkerer overalt i kanten af området og de mange hegn og lave buske, der lukker området bag skolen af, så det vender ryggen mod resten af byen. Området virker generelt utrygt i aften- og nattetimerne. Der fi ndes kvaliteter hér og dér, det kan bare være svært at får øje på dem. Der er flere seværdige bygninger i området; Kirken, Skolen samt fl ere af boligbebyggelserne, men ellers er det mest markante træk, at der er meget grønt. Dette skyldes primært de mange store træer i området. Arealerne bliver i dag brugt flittigt og på mange forskellige måder i de fleste af døgnets timer. Det er ikke alt dét der foregår i området, der er ønskværdigt, men der ikke er så mange andre steder at gå hen i nærområdet. Derfor samles man hér. Dette er i nogle henseender et problem, men det peger også på, at der er mange brugere af byrummet og endnu flere måder at bruge det på. Dette projekts intention er, at udvikle en ny kultur på stedet, sætte leg, bevægelse og idræt i centrum og skabe et trygt og attraktivt byrum, der kan bidrage til at skabe en positiv udvikling i området. Guldberg Skole i Sjællandsgade med gymnastiksalen i forgrunden 5 overordnede værdier Vores forslag til den fysiske og indholdsmæssige disponering af udearealerne omkring Guldberg Skole i Sjællandsgade, bygger på fem overordnede værdier, som vi mener tilsammen kan være med til at skabe et særligt byrum på Nørrebro: Fleksibilitet Variation Overskuelighed Det grønne Lys Fleksibilitet handler om at have noget at vælge imellem, om at kunne bruge forskellige dele af byrummet på forskellige måder. Nogle steder skabes der plads til store forsamlinger og midlertidige arrangementer, mens der andre steder skabes små, intime rum til leg og ophold. Fleksibilitet handler også om, ved simple midler, at kunne forandre de fysiske omgivelser så de passer til det formål, man ønsker. Variation handler om at skabe forskellige fortællinger i området. Der skal ikke se ens ud overalt, 14

15 Fleksibilitet De fem overordnede værdier Variation Overskuelighed Det grønne Lys men skabes forskellige stemninger og oplevelser. Variation handler også om at skabe rum for, at forskellige former for brug af det offentlige rum godt kan mødes og sameksistere. Byrummet skal kunne bruges på forskellige måder på samme tid. Overskuelighed handler om at åbne området op, gøre det visuelt tilgængeligt fra flere sider og derved skabe mere tryghed og nye oplevelser. Folk, der passerer, skal kunne se hvad der foregår, og hvad der er mulighed for at bruge arealerne til. Det grønne handler om at bygge videre på den grønne karakter, området allerede har. Byrummet skal være et grønt åndehul i den tætte bymasse på Nørrebro, et grønt byrum, der giver brugerne mulighed for at følge med i årstiderne skiften og skaber oplevelser af naturen i byen. Lys handler om at skabe en særlig belysning af arealerne omkring skolen. Området er i dag meget dårligt oplyst om aftenen og natten. Vi ønsker derfor, at belysningen skal prioriteres højt i hele området og medvirke til at skabe nye oplevelser, øge trygheden og markere at her sker noget særligt. Et multianvendeligt bevægelsesbyrum Disse fem værdier skal understøtte den overordnede vision, så der skabes et multianvendeligt byrum med leg, idræt og bevægelse i fokus. Byrummet skal invitere til brug hver dag hele året rundt og skal derfor både rumme fleksible flader, der kan bruges til midlertidige aktiviteter, samt specifikke funktioner, der dækker de behov de er i området til dagligt. Byrummet skal være trygt at færdes og opholde sig i og invitere til at bevæge sig og lege i højden og i bredden, 3 forskellige pladser Vi har skabt en plan bestående af tre forskellige pladser i området omkring skolen. De tre pladser ser forskellige ud, rummer forskelligt indhold og indbyder til forskellige former for brug. Vi har valgt at kalde de tre pladser for: Bypladsen Legepladsen Sportspladsen De tre pladser er placeret i tre forskellige rum, med hver deres iboende karakteristika og potentialer. Vi ønsker at styrke disse særlige karakterer og forskelligheder. Helt central er det dog, at de tre pladser fremstår som dele af et sammenhængende byrum omkring Guldberg Skole i Sjællandsgade, og de tre pladser bindes derfor sammen af belægninger, belysning og grønne tiltag. 15

16 Guldberg skole Amfi-møbel Princesse Charlottes gade sænket plads Amfi-møbel Sjællandsgade Badet ophold Modelfoto af Bypladsen

17 BYPLADSEN Bypladsen er betegnelsen for pladsen foran Simeon Kirke og Sjællandsgade Skole. Dette byrum fremstår i dag anonymt og usammenhængende er i høj grad præget af Sjællandsgade, der passerer igennem. P-pladser i pladsens vestside optager meget plads og foran skolen ligger fire dækningsgrave, gemt væk bag et plankeværk. Inventaret og det meste af belægningen er slidt, og der er ikke særligt gode muligheder for at tage ophold på pladsen. Der er fl ere store kvaliteter til stede, som kan komme mere til sin ret og bygges videre på. Kirken, skolen og boligbebyggelsen i pladsen vestside er alle flotte bygninger, der kan give pladsen en særlig karrakter. Pladsens dimension er også en kvalitet, da der er plads nok til at skabe et åbent byrum, med plads til mange aktiviteter. En åben byplads med mange muligheder Vi foreslår derfor, at pladsen åbnes op så der skabes byplads med mulighed for mange forskellige offentlige aktiviteter. Pladsen bliver områdets urbane plads og skal fungere som forplads og ankomstareal for skolen, kirken og de andre bygninger omkring pladsen. Pladsen skal fredeliggøres, så der skabes bedre mulighed for ophold og rekreative aktiviteter. Trafik- og byrumsplanen anbefaler af samme grund at denne del af Sjællandsgade lukkes for gennemkørende biltrafik. Der skal dog fortsat være mulighed for ærindekørsel, redningskørsel samt kørsel til og fra kirken, ligesom det skal være muligt at passere igennem på cykel. De fire dækningsgrave foreslås fjernet, så pladsen kan åbnes op helt ind til skolens facade. På dette areal etableres et sænket areal (ca.½ meter under terræn). I hver ende af dette areal placeres et amfi-møbel. Amfi-møblerne kan bruges til ophold, til større samlinger f.eks. i forbindelse med undervisningen på skolen og som tribune ved arrangementer på pladsen. Under amfi-møblerne er der mulighed for at etablere cykel-parkering eller opmagasinering. I pladsens vestside plantes flere træer, så det grønne træk i området styrkes og så der skabes en rumlig overgang mellem pladsen og boligbebyggelsen. Der placeres desuden en række opholdsmøbler og hævede bede, der vil styrke den grønne karrakter på pladsen. De eksisterende P-pladser sløjfes og forudsættes placeret i de tilstødende gader. En del af Bypladsens eksisterende belægninger, primært fortorvene, er af god kvalitet og kan genbruges. Det foreslås derfor, at belægningerne renoveres og fornyes lokalt. Den nuværende vejbane får således en ny belægning ligesom den sænkede del af pladsen nær skolen. Lys spiller en vigtig rolle på bypladsen. Det foreslås, at der opstilles 4 højtsiddende lysamaturer, kombineret med lav belysning evt. nedsænket i fladen. Pladsens bygningsfacader belyses også, så de står tydeligt frem i de mørke timer. Der kan evt. indarbejdes et eller flere lyskunstværker. Der er for nyligt indrettet en cafe på det syd-vestlige hjørne af Sjællandsgade og Pricesse Charlottes gade. Det er derfor hensigten at en del af Bypladsen i fremtiden bruges til udeservering. 17

18 LEGEPLADSEN nyt fritidshjem ophold vertikal legeplads Legepladsen er betegnelsen for det areal der ligger mellem skolen og Meinungsgade. Dette areal fremstår i dag meget nedslidt og utidssvarende. De mange hegn, der omkranser arealet er hullede, rustne og nedslidte og skæmmer hele området. Belægninger og inventar er også meget nedslidt og trænger til at blive fornyet. De mange lave beplantninger buske og hække - lukker området visuelt af, skabe mange mørke kroge og gør området skummelt og utrygt om aftenen. De store træer, der står i kanten af området, er det eneste, der skaber en særlig kvalitet, og de ønskes derfor bevaret i videst muligt omfang. Gymnastiksalen, der ligger ved siden af skolen ud mod legepladsen, er en lukket og introvert bygning og bidrager ikke på nogen måde til de udendørs aktiviteter. horisontal legeplads gymnastiksal På området fi ndes der i dag to midlertidige bygninger, der huser fritidshjemmet. Disse to bygninger fjernes, når den ny bygning til fritidshjemmet står klar. Den nye bygning placeres langs meinungsgade og forventes at kunne tages i brug medio Modelfoto af Legepladsen 18

19 Et byrum til leg idræt og bevægelse Vi foreslår, at der etableres en stor legeplads på arealet. Legepladsen understøtter visionen om et byrum til leg, idræt og bevægelse. Her skal børn og unge inspireres til aktiviteter og fysiske udfoldelser af den uformelle slags, her skal være rum til at bruge kroppen på nye og anderledes måder. Fremfor at dele legepladsen op i funktionsbestemte zoner, har vi valgt at dele legepladsen op i to arealer med hver deres rumlige orientering: en horisontal legeplads og en vertikal legeplads. En horisontal legeplads Mod vest placeres den horisontale legeplads. Den horisontale legeplads er en åben og sammenhængende flade fri for kanter, hegn og barrierer. Her handler det om at understøtte de lege og aktiviteter, der fordrer en plan og hård flade. Det kan f.eks. være lege med rulleskøjter, skateboard, sjippetov eller boldspil, der ikke kræver mål, opstregning eller bander. Den horisontale legeplads kan også bruges til at opstille flytbare legeredskaber som byggeklodser, kegler eller lignende. Fladen udsmykkes med et dekorativt, organisk formet mønster, der kan inspirere til en anden form for brug af fladen end de sædvanlig rektangulære sportsbane-opstregninger. Gymnastiksalen åbnes op ud imod fladen, så salen bringes mere i spil i forhold til de udendørs aktiviteter. Dette gøres ved at etablere en døråbning i gymnastiksalens facade evt. suppleret med en eller flere vinduesåbninger. Det er dog vigtigt, at salen i alle tilfælde kan skærmes af for kig udefra, så der kan skabes en privat sfære inde i salen. En vertikal legeplads Mod øst placeres den vertikale legeplads. Den vertikale legeplads danner rammen om bevægelse og leg, der går i højden. Her kan man klatre, rutsche, balancere, hoppe, kure og kælke. Den vertikale legeplads skal invitere til lege og aktiviteter, der kan styrke både motorik og fysik. Den nye bygning til fritidshjemmet danner rammen om den højest beliggende del af legepladsen; tagfladen ovenpå fritidshjemmet. To trapper - én i hver ende af bygningen - fører op til tagfladen, hvor man stående i 8 meters højde imellem trækronerne kan nyde udsigten over hele legepladsen. På tagfladen etableres en skøjtebane med syntetisk is, som gør det muligt at stå på skøjter hele året og som desuden har lave driftsomkostninger ifht. konventionelle isskøjtebaner. En lang rutschebane fører hele vejen ned fra taget og bliver uden tvivl en af Københavns længste og mest spektakulære. Rutschebanen opdeles i forskellige niveauer, så der er udfordringer for børn i alle aldre. Under den svævende fritidshjemsbygning opføres en såkaldt seven-eleven -bygning. Denne bygning skal være et multianvendeligt beboerhus til områdets beboere, som kan benyttes i alle dags- og aftentimer. Bygningen vil foruden to multianvendelige rum indeholde toilet og depot. Den vertikale legeplads indeholder desuden klatrestativer, balancebomme, gynger, vipper og andre bevægelige legeredskaber. Der opsættes naturligvis også opholdsmøbler, til dem der trænger til et hvil, eller som kun vil kigge på. Fladen belægges med bløde materialer, der egner sig som faldunderlag; gummi, grus, sand, træflis eller lignende. Disse forskellige materialer vil også inspirere til forskellige former for leg. Belysningen skal dække hele området og sikre en jævn og klar belysning af hele området, så det ikke bliver mørkt og utrygt, at færdes der i aftentimerne. Belysnngen ophænges evt. i et net båret af master, der placeres mellem træerne langs kanten. 19

20 nyt skur til opbevaring ophold langs kanten ny boldbane Modelfoto af Sportspladsen 20

21 SPORTSPLADSEN Sportspladsen placeres bag skolen i forbindelse med gårdanlægget bag boligbebyggelsen i Meinungsgade/Guldbergsgade. Arealet indeholder i dag en mindre legeplads samt et skur til opbevaring. Legepladsen er anlagt indenfor de seneste år og er stadig i god stand. Arealet afgrænses i dag af et metalhegn ind mod gårdanlægget ved siden af. Dette hegn blev i sin tid sat op for at forhindre at gårdanlægget blev brugt som gennemgangszone. Arealet ligger forholdsvis isoleret i forhold til de andre udearealer omkring skolen og i forhold til gaderne i området. En boldbane til hele året Der er et stort behov for en boldbane i området. Både for skolens børn og for de lokale beboere. Den eksisterende boldbane, der ligger ved siden af gymnastiksalen, er meget nedslidt og trænger til fornyelse. Den er meget brugt, men optager forholdsvis meget plads i forhold til de andre rekreative funktioner, der ønskes i området. Vi foreslår derfor, at boldbanen placeres på det lille areal bag skolen, så boldbanen får sit helt eget rum og ikke optager så meget plads som i dag. Boldbanen skal være af højeste kvalitet og skal kunne bruges hele året. Vi foreslår derfor, at der anlægges en kunststofbane med belysning, så banen kan bruge hele året - også i eftermiddags- og aftentimerne i den mørke halvdel af året. Banen indhegnes på alle sider, og der opsættes bander såfremt, der kan findes frem til en støjsvag løsning. Banen skal kunne bruges til forskellige former for boldspil: Fodbold, basket, volleyball m.v. Banens dimensioner lever op til DBUs krav til minikunststof baner og kan bruges til boldspil med op til 14 børn ad gangen. 21

22 Modelfoto af den vertikale legeplads

23 ORGANISATION OG BRUGERSTYRING Brugerbestyrelsen I fremtiden vil de 3 pladser være et offentligt friareal. Driften og vedligeholdelse vil i fremtiden være et kommunalt anliggende. Hvis der inddrages arealer fra de private grundejere, eksempelvis ved Lejerbo, indgås der aftaler mellem Københavns Kommune og den enkelte grundejer. Drift og vedligeholdes af seven-eleven bygningen og tagfladen varetages af Københavns kommune. Selve administrationen og en evt. bemandning skal afklares mellem skole, fritidshjem og øvrige kommunale myndigheder. Formål og kompetencer Brugerbestyrelsen er et lokalt repræsentantskab, som fungerer som generator og koordinator for aktiviteter, events, happenings og andet på de beskrevne arealer. Brugerbestyrelsen etableres med det formål at udfylde de fremtidige fysiske rammer med aktiviteter til glæde for især brugerne af de 3 pladser, men også for at skabe synergi til andre aktiviteter i byen, understøtte netværk og opsamle erfaringer vedr. aktivitetsskabelse. Seven- eleven bygningen og tagflade på fritidshjemmet vil ligeledes være underlagt en brugerbestyrelse. Organisering Brugerbestyrelsen består af lokale interessenter, som indgår i et samarbejde med relevante parter i kommunen. Antallet af personer i brugerbestyrelsen skal afklares nærmere, interessenter skal udpeges. En demokratisk proces for valg skal ligeledes defineres i det videre arbejde. Umiddelbar kan brugerbestyrelsen kan repræsentere: Repræsentanter fra styregruppen for områdefornyelsen (frem til realiseringen er afsluttet) Beboere i området. F.eks. repræsenteret ved ejere, lejere og almene boligafdelinger. Interessenter, som Guldbergskole, Lejerbo, Fritidshjemmet, Simeons Kirke, relevante parter i kommunen. Øvrige interessenter, som lokale foreninger og institutioner, Idrætsfritidsklubben Skjold Nørrebro, Jagtvejsprojektet, Agenda 21. v. Blegdamsvej, Nørrebro Handelsforening, og andre. 23

24 UDEAREALER OMKRING GULDBERG SKOLE I SJÆLLANDSGADE - PRISOVERSLAG Alle priser er ex. moms. LEGEPLADSEN (4.550 m2) Byggeplads og rydning klargøring til projektudførelse Belægninger inkl. trapper, ramper, kanter m.v Jordkonstruktion ved bakke og sænkning Træer Anden beplantning Belysning Inventar - møbler, legeredskaber, skilte m.v Åbning af Gymnastiksal mod legeareal Div hegn og afgrænsninger Afvanding div. ledningsarbejder og faskiner Samlet pris for legepladsen UDEAREALER VED FRITIDSHJEMMET (400 m2) Skøjtebane m. syntetisk is på tagflade Seven-eleven -lokaler under firtidshjemsbygning Rutschebane fra tagflade Samlet pris for udearealer ved fritidshjemmet SPORTSPLADSEN (850 m2) Byggeplads og rydning klargøring til projektudførelse Belægninger inkl. trapper, ramper, kanter m.v Boldbane inkl. hegn, net, bander, mål, belægning m.v Belysning Beplantning Inventar - møbler m.v Støttemur og hegn mod Lejebo Redskabsskur Afvanding div. ledningsarbejder og faskiner Samlet pris for Sportspladsen ANKOMSTAREALET (350 m2) Byggeplads og rydning klargøring til projektudførelse Belægning /slidlag Inventar - møbler m.v Belysning Samlet pris for Ankomstarealet BYPLADSEN (2.750 m2) Byggeplads og rydning klargøring til projektudførelse Belægninger inkl. trapper, ramper, kanter m.v Træer Anden beplantning Belysning og lyskunst Inventar - møbler, skilte m.v Amfi-møbler Afvanding div. ledningsarbejder og faskiner Samlet pris for Bypladsen SAMLET PRIS Udisponeret (20%) SAMLEDE ANLÆGSUDGIFTER Rådgiverhonorar (15%) SAMLET TARGETPRIS

FÆLLES GÅRDHAVE Sjællandsgade Karréen

FÆLLES GÅRDHAVE Sjællandsgade Karréen FORSLAG FÆLLES GÅRDHAVE Sjællandsgade Karréen Nøddebogade 1-5, Sjællandsgade 33-55, Refnæsgade 28-34 og Fensmarksgade 23-27. Teknik- og Miljøudvalget vedtog den 24.2.2014 at sende dette forslag om fælles

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt Borgermøde den 20. januar 2014 om Fremtidens Sølund Input fra grupperne Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt (Denne gruppe valgte ikke at udarbejde en prioriteringspils-planche) Kan Læssøegade

Læs mere

BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA. Gennemlæs vejledning før skemaet udfyldes PROJEKTETS TITEL. Fornyelse af Peter Fabers Gade

BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA. Gennemlæs vejledning før skemaet udfyldes PROJEKTETS TITEL. Fornyelse af Peter Fabers Gade Bygge- og Teknikforvaltningen Vej & Park, Byrumskontoret Tlf.: 33 66 34 09, Fax: 33 66 71 91, E-mail: bypulje@btf.kk.dk Hjemmeside: www.vejpark.kk.dk/byudviklingspuljen BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA

Læs mere

FÆLLES GÅRDHAVE VEST FORSLAG. Skt. Hans Gade-karréen

FÆLLES GÅRDHAVE VEST FORSLAG. Skt. Hans Gade-karréen FORSLAG FÆLLES GÅRDHAVE Skt. Hans Gade-karréen VEST Ravnsborggade 5-7, Nørrebrogade 20-24 samt Fælledvej 2, 4 og 10 Teknik- og Miljøudvalget vedtog den 2. juni 2014 at sende dette forslag i høring. Frem

Læs mere

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget Budgetønsker Budgetønsker drift Nr. Drift [Hele 1.000 kr.] s Driftsønsker 2013 2014 2015 2016 1 Vedligeholdelse udenomsarealer 5.500 5.500 5.500 5.500 2 Middel bygningsvedligeholdelse 4.860 4.860 4.860

Læs mere

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013 ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup Januar 2013 Atlas Grantoftegård Atlas grunden er placeret i kanten af erhvervområdet ved Baltorpvej mellem Råmosen og jernbanen mod nord. Atlas grunden

Læs mere

D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G. F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r

D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G. F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r POTENTIALET Forestil dig halvdelen af Strandboulevarden fyldt med haver, pladser, boldbaner

Læs mere

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Ulrik Winge, Københavns Kommune 1. Om effekter, ydelser og helheder - metode og tankegang g 2. Om helhedsorienteret drift i TMF Københavns

Læs mere

Legepladser i Sønderborg kommune

Legepladser i Sønderborg kommune Legepladser i Sønderborg kommune Del 1 Veje og Trafik 2009 (revideret 2013) Indledning Sønderborg kommune administrerer i dag 24 legepladser. Lokaliteterne er dog meget ujævnt fordelt ud over kommunen

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse I forlængelse af opførelsen af etape 3 og 4, Falhøj, er behovet for opdatering og opgradering af de eksisterende uderum i både Anhøj og Jershøj

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

Halmtorvet. - Et kulturanalytisk evalueringsprojekt

Halmtorvet. - Et kulturanalytisk evalueringsprojekt Halmtorvet - Et kulturanalytisk evalueringsprojekt Af Maria Kristiansen, Tue Clausen og Lars Salomonsson Christensen Målet med dette evalueringsprojekt er at undersøge, om intentionerne bag byfornyelsen

Læs mere

Byskolen i Faaborg. 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter

Byskolen i Faaborg. 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter Byskolen i Faaborg 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter BYSKOLEN i FAABORG Byskolen Byskolen er i dag en kulturinstitution, der huser en række skoler og foreninger. De fysiske rammer fremstår som nedslidte

Læs mere

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT - strategi for et grønnere København Mål og visioner for et grønnere København I visionen for København som Miljømetropol har vi under overskriften En grøn og blå hovedstad

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde mandag d. 29. april 2013 kl. 19.00 i selskabslokalet Bodenhoffs Plads 5. Dagsorden

Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde mandag d. 29. april 2013 kl. 19.00 i selskabslokalet Bodenhoffs Plads 5. Dagsorden Lejerbo afd. 204 d. 10. april 2013 Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde mandag d. 29. april 2013 kl. 19.00 i selskabslokalet Bodenhoffs Plads 5 Dagsorden 1. Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg

Læs mere

Ansøgning til. Legepladspuljen. for Åby Skole og SFO

Ansøgning til. Legepladspuljen. for Åby Skole og SFO Ansøgning til Legepladspuljen for Åby Skole og SFO Begrundelse for ansøgningen Åby Skole er en skole i tre spor med 700 elever. Børnene kommer primært fra den del af Åbyhøj, der ligger syd for Silkeborg

Læs mere

Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1. 2000 Frederiksberg C

Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1. 2000 Frederiksberg C Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg C Frederiksberg forenede Boligselskaber, Betty Nansens Allé 57-61

Læs mere

SAMARBEJDSPARTNER BYGHERRE RÅDGIVER. Trollesmindealle 27 3400 Hillerød. Haraldsgade 53 2100 København Ø. Partner: Helle Søholt, MAA

SAMARBEJDSPARTNER BYGHERRE RÅDGIVER. Trollesmindealle 27 3400 Hillerød. Haraldsgade 53 2100 København Ø. Partner: Helle Søholt, MAA BYGHERRE Trollesmindealle 27 3400 Hillerød SAMARBEJDSPARTNER Haraldsgade 53 2100 København Ø RÅDGIVER Partner: Helle Søholt, MAA Projekt leder: Birgitte Katborg Laursen, MAA Projekt Team: Bianca Maria

Læs mere

Projektbeskrivelse. 1. Projekttitel Ugerløse i bevægelse Den Nye Historie

Projektbeskrivelse. 1. Projekttitel Ugerløse i bevægelse Den Nye Historie Projektbeskrivelse 1. Projekttitel Ugerløse i bevægelse Den Nye Historie 2. Projektansvarlig Ugerløse Lokalforum, ved formand Ole K. Jensen, Jonstrupvej 62, 4350 Ugerløse Projektforslag er udarbejdet af

Læs mere

14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ

14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ 14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ 17.03.2011 boligbebyggelse på kjelding høj i struer 2 OVERORDNET DISPONERING Den udbudte, smukt placerede storparcel på Kjelding Høj er karakteriseret ved et fint kuperet

Læs mere

Velkommen til Fællesmøde 04 DEC 2014

Velkommen til Fællesmøde 04 DEC 2014 Velkommen til Fællesmøde 04 DEC 2014 Agenda 1) Formandens årsberetning. 2) Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for Mørke Distriktsråd. 3) Valg til forretningsudvalget for Mørke Distriktsråd. Følgende

Læs mere

KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE

KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE FAMILIEBOLIGER MED PLADS TIL BÅDE ARBEJDE, FAMILIELIV OG FÆLLESSKAB Som beboer i de Kreative Familieboliger får man en unik mulighed

Læs mere

KOMBIBIBLIOTEK OG INDSKOLINGSAFSNIT POP ØST VED HARESKOV SKOLE. Skitseforslag september 2005

KOMBIBIBLIOTEK OG INDSKOLINGSAFSNIT POP ØST VED HARESKOV SKOLE. Skitseforslag september 2005 KOMBIBIBLIOTEK OG INDSKOLINGSAFSNIT POP ØST VED HARESKOV SKOLE Skitseforslag september 2005 Indhold: Kombibibliotek - situationsplan s. 3 Kombibibliotek - parterreplan og stueplan s. 4 Perspektiv sammenbygning

Læs mere

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse Nye tider Nye haller Invitation til deltagelse Invitation til deltagelse i Nye tider Nye haller... side 3 Nye tider stiller nye krav til nye idrætshaller... side 3 Hvordan gør vi?... side 4 Den overordnede

Læs mere

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen. Byrådet godkendte den 25. maj 2011 et program for områdefornyelse i Felsted. Socialministeriet har givet tilsagn om støtte. Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Læs mere

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD Nyhavns huse står på nordsiden af kanalen, side om side med den kendte smalle, lodrette takt, med forskellige højder og farver. Her

Læs mere

Dagsorden. Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik

Dagsorden. Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik Dagsorden Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik Orientering om omverdensindragelsen Evt. Ca. 25 uheld Nordre Frihavnsgade Ca. 17

Læs mere

Bygherrerådgivning. Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse

Bygherrerådgivning. Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Bygherrerådgivning Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Procesbeskrivelse: Procesbeskrivelsen giver et overblik over arbejds

Læs mere

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTEKST BAGGRUND I 2007 erhvervede BOKA GROUP A/S grunden Holmbladsgade 113, beliggende på Amager. Projektgrunden

Læs mere

Sundhedsprojekt. Københavns nye Bevægelsesrum. Bilag 1 - web

Sundhedsprojekt. Københavns nye Bevægelsesrum. Bilag 1 - web Sundhedsprojekt Københavns nye Bevægelsesrum Bilag 1 - web 1 Overordnet projektbeskrivelse Sundhedsprojektet Københavns nye Bevægelsesrum Formål Projektleder Dato 28.10.08 At udvikle og etablere faciliteter

Læs mere

TINGBJERG KVARTER MILJØ STATION. RETABLERING. DATO: 17.04.2009

TINGBJERG KVARTER MILJØ STATION. RETABLERING. DATO: 17.04.2009 TINGBJERG KVARTER MILJØ STATION. RETABLERING. DATO: 17.04.2009 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning og oversigtstegning Side 1 2. Kvartermiljøstationen i Tingbjerg. Generel beskrivelse. Side 2 3. Forslag

Læs mere

UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT -

UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT - UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT - November 212 Realisering Udviklingsprogrammet udstikker en retning for de kommende mange års udvikling af Jyllinge Bymidte. Det er samtidigt en ramme

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

AKTIVE FORSAMLINGSHUSE

AKTIVE FORSAMLINGSHUSE AKTIVE FORSAMLINGSHUSE Projektbeskrivelse og vejledning til ansøgning arkitekter I dag lever mange af de danske forsamlingshuse en hensygnende tilværelse. Men Lokale- og Anlægsfonden mener, at en del af

Læs mere

Evalueringsskema for projekter støttet af lokaludvalgets puljemidler

Evalueringsskema for projekter støttet af lokaludvalgets puljemidler Københavns Kommune Amager Øst Lokaludvalg Evalueringsskema for projekter støttet af lokaludvalgets puljemidler Projekttitel fra ansøgningen Sansehave på Strandparkcentret Dato for projektets afholdelse?

Læs mere

Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen

Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen Aftenens forløb 19.00 Velkomst v/ Herning Kommune Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen 19.45 Kaffe/kort pause 20.00 Spørgsmål og svar 21.00 Afrunding og tak for i aften!

Læs mere

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Humleby Vi er 750 mennesker, der bor i 235 byggeforeningshuse, opført i perioden 1886-91 som arbejderboliger for B&W. Husene

Læs mere

Vor Frue Kirkeplads. PROJEKTFORSLAG FEBRUAR 2012 Revision 22. MARTS 2012 LANDSKAB

Vor Frue Kirkeplads. PROJEKTFORSLAG FEBRUAR 2012 Revision 22. MARTS 2012 LANDSKAB Vor Frue Kirkeplads 28. PROJEKTFORSLAG FEBRUAR 2012 Revision 22. MARTS 2012 FOTOS AF EKSISTERENDE FORHOLD 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 2 4. 9. EKSISTERENDE FORHOLD 1:200 11. Vor Frue Stræde 3. 8.

Læs mere

STM MODEL 2B - STM MODEL 2B - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 2½ SPOR

STM MODEL 2B - STM MODEL 2B - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 2½ SPOR MODEL 2B - MODEL 2B - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 2½ SPOR 2B - FREMTIDIGE FOR - BESKRIVELSE AF INDGREB Beskrivelse af indgreb Model 2B St. Magleby Skole indskoling 0.-9. klasse 0.-9.

Læs mere

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. September 2007 Indhold side Hvad er fremtidssikring? 4 Introduktion til handleplanen 6 Afdelingens vision 7 Handleplanen:

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Etablering af aflastningsboliger Stævnhøj Plejecenter

Etablering af aflastningsboliger Stævnhøj Plejecenter Etablering af aflastningsboliger Stævnhøj Plejecenter Aarhus Tel 7011 4501 Odense Tel 6312 3290 Kuben Management A/S Aalborg Tel 9877 8999 Valby Tel 7011 4501 www.kubenman.dk Kolding Tel 7938 1380 November

Læs mere

REFERAT 1. gårdgruppemøde Puggaardsgade-karréen

REFERAT 1. gårdgruppemøde Puggaardsgade-karréen REFERAT 1. gårdgruppemøde Puggaardsgade-karréen Afholdt i Kulturhuset Indre By, Charlotte Ammundsens Plads 3, 1359 Kbh. K, mandag d 12.5.2014. Deltagere: 13 beboere 17 var med på gårdvandringen. Dorte

Læs mere

Korskærparken...her vil jeg gerne bo

Korskærparken...her vil jeg gerne bo Korskærparken...her vil jeg gerne bo Hvorfor har vi lavet en helhedsplan? Boligkontoret Fredericia og boli.nu har lavet en helhedsplan for Korskærparken, fordi der er brug for at give området et løft.

Læs mere

Byer i 21 årh. - hvordan?

Byer i 21 årh. - hvordan? Byer i 21 årh. - hvordan? Camilla van Deurs, Arkitekt M.A.A., PhD Associate Partner Gehl Architects Program Del 1 10-10:15 Velkomst v. kommunen 10:15-11 Byrummets funktioner og udfordringer i det 21. Århundrede

Læs mere

SKITSE TIL OM- OG TILBYGNING AF JEBJERG LYBY - HALLEN

SKITSE TIL OM- OG TILBYGNING AF JEBJERG LYBY - HALLEN SKITSE TIL OM- OG TILBYGNING AF JEBJERG LYBY - HALLEN Idé Dette projekt omhandler en udbygning/ombygning af den eksisterende Jebjerg-Lyby hal. Det har været ønsket fra arbejdsgruppens side at skabe et

Læs mere

Fælles gårdanlæg i Kertemindegade-karreen

Fælles gårdanlæg i Kertemindegade-karreen VELKOMMEN TIL 3. GÅRDGRUPPEMØDE 31. Marts 2011 Fælles gårdanlæg i Kertemindegade-karreen Dagsorden Faskiner og skraldesug status på tilbagemeldinger Oplæg omkring materialer v/ Lone og Rikke Spørgsmål

Læs mere

Sundholm Syd Skema A AB+

Sundholm Syd Skema A AB+ Sundholm Syd Skema A AB+ september 2010 Bertelsen & Scheving arkitekter Almen Bolig + Sundholm Skema A 1 Helhedsplan AB+ 2 AB+ 1 2 Almen Bolig + Sundholm Skema A Bertelsen & Scheving arkitekter Introduktion

Læs mere

PARKPROGRAM FOR ÅRHUS Tæt på mennesker 2010-2019. Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune

PARKPROGRAM FOR ÅRHUS Tæt på mennesker 2010-2019. Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune PARKPROGRAM FOR ÅRHUS Tæt på mennesker 2010-2019 Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Århus Kommune Hvad vil vi? 3 Hvorfor udvikling? 4 Hvordan gør vi? 4 Hvad kan vi?

Læs mere

Disposition. De fysiske planer Planens tilblivelse Udfordringer Spørgsmål

Disposition. De fysiske planer Planens tilblivelse Udfordringer Spørgsmål Disposition De fysiske planer Planens tilblivelse Udfordringer Spørgsmål Fra udsat boligområde til attraktiv bydel hvordan? Historien lys og luft. Livet bag voldene 2400 almene boliger og 32 blokke Opført

Læs mere

Legeplads i Kærene, Rødovre

Legeplads i Kærene, Rødovre 1 Legeplads i Kærene, Afdelingen Ved Milestedet, AKB havde i mange år haft traditionelle modul-legepladser med asfalt, rutsjebaner, gynger og sandkasser. Men da afdelingen skulle renoveres, blev legepladserne

Læs mere

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1 RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1 Indhold PLACERING OG PROJEKTINDHOLD S. 2 AAB: FØLFODVEJ (AFD. 111) S. 3-4 3B: STUBMØLLEVEJ (AFD. 6066) S. 5-6 VIBO: HJØRNEVÆNGET (AFD. 111) S. 7-8 RØGERITOFTEN

Læs mere

Ring-stier i Hillerød

Ring-stier i Hillerød Byringen Søringen Naturringen Ring-stier i Hillerød Strategiprogram Marts 2012 Strategiprogrammet er udarbejdet som et samarbejde mellem: Hillerød Kommune & RUM by & landskab Nærværende strategiprogram

Læs mere

Den Hvide Kødby. - udvikling som kreativ bydel. www.kk.dk. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- & Fritidsforvaltningen Københavns Ejendomme

Den Hvide Kødby. - udvikling som kreativ bydel. www.kk.dk. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- & Fritidsforvaltningen Københavns Ejendomme Den Hvide Kødby - udvikling som kreativ bydel www.kk.dk KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- & Fritidsforvaltningen Københavns Ejendomme 04.09.2007 Arkitekturen Den Hvide Kødby blev tegnet i 1930 af stadsarkitekt

Læs mere

Frederiksberg Privatskole, Idéoplæg

Frederiksberg Privatskole, Idéoplæg Frederiksberg Privatskole, Idéoplæg Idéoplæg til om- og tilbygning på Frederiksberg Privatskole 19.10.09 Frederiksberg Privatskole Idéopæg til om- og tilbygning i forbindelse med etablering af nyt lærerværelse,

Læs mere

Damgårdstoften 59-97 20 Lavenergi boliger i Mårslet

Damgårdstoften 59-97 20 Lavenergi boliger i Mårslet Damgårdstoften 59-97 20 Lavenergi boliger i Mårslet 20 NYE LAVENERGI-BOLIGER I MÅRSLET En ny energirigtig boligafdeling er ved at skyde i vejret i form af 20 rækkehuse på Damgårdstoften i Mårslet. Projektet

Læs mere

NOTAT Pulje til Landsbyfornyelse

NOTAT Pulje til Landsbyfornyelse NOTAT Pulje til Landsbyfornyelse Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikterne har den 2. december 2013 udsendt en vejledning der beskriver hvilke typer aktiviteter puljemidlerne kan anvendes til. Under

Læs mere

Vision om Legeplads. i De Gamles By på Indre Nørrebro. & Bevægelsesrum

Vision om Legeplads. i De Gamles By på Indre Nørrebro. & Bevægelsesrum Vision om Legeplads i De Gamles By på Indre Nørrebro & Bevægelsesrum Legeplads Motion Motorisk og sjov natur legeplads i Møllegade på Indre Nørrebro Det er påvist, at børn, der har mulighed for at udfolde

Læs mere

Byrum og beboerhuse Gellerup og Toveshøj

Byrum og beboerhuse Gellerup og Toveshøj Byrum og beboerhuse Gellerup og Toveshøj april 2013 Byrum e Inddragelsesproces, programmering og konkurrenceforløb Inddragelsesproces og programmering Indledning På de følgende sider kan du læse om de

Læs mere

Velkommen til VORES NYE SYDBY

Velkommen til VORES NYE SYDBY Velkommen til VORES NYE SYDBY 2 Forord I år 2005 blev Fællesorganisationens Boligforening og Slagelse Boligselskab enige om, at den samlede bebyggelse på Ærøvej indeholdende 462 boliger og udearealer trængte

Læs mere

Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014

Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014 Til Informationsmøde om Kvæsthusprojektet og Sankt Annæ Projektet 13. maj 2014 Fra Kvæsthusselskabet og Sankt Annæ Selskabet ddd Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014 Kvæsthusselskabet

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C.

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. Ansøger (forening/navn) Ubberud Hallen i samarbejde med Ubberud Idrætsforening Cvr. nr. 26157705

Læs mere

Notat Afdeling 23 - Beboermøde den 22.04.2015, kl. 19.00, Sdr. Kongevej 66. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse.

Notat Afdeling 23 - Beboermøde den 22.04.2015, kl. 19.00, Sdr. Kongevej 66. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. Side 1/6 Notat Afdeling 23 - Beboermøde den 22.04.2015, kl. 19.00, Sdr. Kongevej 66. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. I mødet deltog: Beboere: 10 incl. afdelingsbestyrelsen.

Læs mere

Dagsorden ifølge vedtægter

Dagsorden ifølge vedtægter Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen d. 25. februar 2015 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 39, 43, 55,

Læs mere

FREDERIKSSUNDSVEJ 129a+b, HØJENHALD 2-14 OG SVENSKELEJREN 9

FREDERIKSSUNDSVEJ 129a+b, HØJENHALD 2-14 OG SVENSKELEJREN 9 BILAG 4 BESLUTNING FÆLLES GÅRDHAVE Svenskelejrenkarréen FREDERIKSSUNDSVEJ 129a+b, HØJENHALD 2-14 OG SVENSKELEJREN 9 Borgerrepræsentationen har xx.xx.2015 godkendt Teknikog Miljøforvaltningens byfornyelsesbeslutning

Læs mere

Rapport på arbejdsdag Byhallen i Kolind // KRADS // 21. november 2012

Rapport på arbejdsdag Byhallen i Kolind // KRADS // 21. november 2012 Rapport på arbejdsdag Byhallen i Kolind // KRADS // 21. november 2012 Rapport på arbejdsdag d. 7. okt. vedr. udvikling af Byhallen i Kolind. - Kortlægning ideer der i fremtiden kan styrke Byhallens identitet

Læs mere

Nyt terminalprojekt på Banegårdspladsen i Herning. Prækvalifikation. 1. Bygherre. 2. Bygherrerådgiver. 3. Udbudsform. 4.

Nyt terminalprojekt på Banegårdspladsen i Herning. Prækvalifikation. 1. Bygherre. 2. Bygherrerådgiver. 3. Udbudsform. 4. Herning Kommune opfordrer herved investorer, totalentreprenører og konsortier til at søge prækvalifikation i forbindelse med et projekt for en ny busterminal samt helhedsplan for Banegårdspladsen i Herning.

Læs mere

Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171

Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171 Haderslev Byråd, 25-11-2014 Side 1 Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171 Åben sag Sagsindhold Denne sag vedrører klimatilpasningsprojekt

Læs mere

STM MODEL 1B - STM MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR

STM MODEL 1B - STM MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR MODEL 1B - MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR 1B - FREMTIDIGE FOR - BESKRIVELSE AF INDGREB Beskrivelse af indgreb Model 1B St. Magleby Skole indskoling 0.-5. klasse

Læs mere

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Velkommen til Bredebro - by i bevægelse - efter kommunesammenlægningen - om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Områdefornyelse drejer sig om at

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Idræts sfo

VELKOMMEN TIL. Idræts sfo 2013-14 VELKOMMEN TIL GØRLØSE Idræts sfo Gørløse Idræts SFO 2013-2014 Ansatte i Gørløse SFO og Klub SFO Michael - leder, pædagog Anne -souschef, pædagog Jannik - pædagog Sussi - pædagogmedhjælper Jonas

Læs mere

HØJHUS I NØRRESUNDBY HAVNELIV VED BROERNE 30.03.2007

HØJHUS I NØRRESUNDBY HAVNELIV VED BROERNE 30.03.2007 HØJHUS I NØRRESUNDBY 30.03.2007 1 Innovativt højhusbyggeri ved havnefronten Det nye havneprojekt med marinefaciliteter ved brolandingen i Nørresundby fremtræder som et markant landmark for området nord

Læs mere

DECEMBER 2013 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG. www.h-e.dk tlf. 86168836

DECEMBER 2013 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG. www.h-e.dk tlf. 86168836 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG www.h-e.dk tlf. 86168836 INDHOLD Projektbeskrivelse Side 4 Situationsplan Side 5 Rumlige gengivelser Side 6 Stueplan Side 10 Stueplan ny hal Side 12 1. salsplan Side

Læs mere

Til Teknik- og Miljøudvalget. Orientering om projekter med ufinansierede etaper

Til Teknik- og Miljøudvalget. Orientering om projekter med ufinansierede etaper KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Orientering om projekter med ufinansierede etaper Notatet omhandler de af Teknik- og Miljøudvalgets anlægsprojekter,

Læs mere

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej Projektudvikling entreprenør arkitekt Domicil på Skanderborgvej 2 Domicil på Skanderborgvej 3 ÅRHUS CENTRUM ÅRHUS H RINGVEJEN O2

Læs mere

REFERAT 3. Gårdgruppemøde Puggaardsgade-karréen

REFERAT 3. Gårdgruppemøde Puggaardsgade-karréen REFERAT 3. Gårdgruppemøde Puggaardsgade-karréen Afholdt i Kulturhuset Indre By, Charlotte Ammundsens Plads 3, 1359 Kbh. K, mandag d 12.5.2014. Deltagere: 4 beboere. 1 repræsentant fra Freja ejendomme,

Læs mere

Projekt. Æblehaven. The little Apple. Niels Knudsens Plads Nordenskov

Projekt. Æblehaven. The little Apple. Niels Knudsens Plads Nordenskov Projekt Æblehaven The little Apple Niels Knudsens Plads Nordenskov Projekt: The little Apple. Æblehaven. Motivation: Da den gamle købmandsgård i Nordenskovs centrum Niels Knudsens købmandshandel blev revet

Læs mere

Puljen til Landsbyfornyelse. Udmøntningsstrategi

Puljen til Landsbyfornyelse. Udmøntningsstrategi Puljen til Landsbyfornyelse Udmøntningsstrategi 19-02-2014 Med Regeringens Vækstpakke er der oprettet en pulje til landsbyfornyelse med 200 mio. kr. hvert af årene 2014 og 2015. Heraf er Vordingborg Kommune

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Latiner kvartner. Banegård FREDERIKS PLADS. Skansepark

Latiner kvartner. Banegård FREDERIKS PLADS. Skansepark Bilag 8 Latiner kvartner Bynære havnearealer Kultur Kultur Banegård FREDERIKS PLADS Frederiksbjerg Skansepark Oversigtskort der viser den centrale beliggenhed Nord P O frederiks Plads Åen Multimedie huset

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

BYRUM & LEGEPLADS PÅ BRYGHUSGRUNDEN

BYRUM & LEGEPLADS PÅ BRYGHUSGRUNDEN BYRUM & LEGEPLADS PÅ BRYGHUSGRUNDEN BRUTTOLISTEN - Borgernes/brugernes input til byggeprogram November 2006 Bryghusgrunden Mulighed for udvidelse Nyt på Bryghusgrunden Det kommende byggeri og de nye opholdsarealer

Læs mere

OVERSLAGSØKONOMI BILAG BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL FAABORG SYGEHUS. Bolig A 1. sal / 2. sal. Eksisterende. trappe til 1.

OVERSLAGSØKONOMI BILAG BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL FAABORG SYGEHUS. Bolig A 1. sal / 2. sal. Eksisterende. trappe til 1. BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL Bolig A 1. sal / 2. sal Eksisterende trappe til 1. sal Eksisterende korridor på 1. sal Bolig B Stue / 1. sal? BILAG OVERSLAGSØKONOMI 1 OVERSLAGSØKONOMI prisniveau

Læs mere

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP 1947 2007 2017 FORNY DIN FORSTAD R HØJE-TAASTRUP ADVISORY BOARD Er et uvildigt ekspertpanel bestående af forskere, der forsker og formidler byplanlægning og dens historie. Forskerne er interesseret i,

Læs mere

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 ATRIUM ARKITEKTER ApS Sofie Brahes gade 1A 3000 Helsingør Telefon nr. +45 60 21 23 72 Mail info@atriumarkitekter.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side 4 HELSINGØR Side

Læs mere

Modernisering af regionalbusterminalen på Aalborg Busterminal

Modernisering af regionalbusterminalen på Aalborg Busterminal Modernisering af regionalbusterminalen på Aalborg Busterminal Resumé Ansøgning til Fremkommelighedspuljen Nordjyllands Trafikselskab (NT) har igennem et stykket tid arbejdet med at opgradere Aalborg Busterminal

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP. Delprojekt Alken Købmandshandel

ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP. Delprojekt Alken Købmandshandel UDKAST FORENINGEN LIV I LANDSBYEN - et socialøkonomisk projekt - ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Delprojekt Alken Købmandshandel Foreningen Liv i Landsbyen Foreningen Alken Mejeri Alken,

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNINGVEJ I RINGKØBING PROJEKTMATERIALE

centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNINGVEJ I RINGKØBING PROJEKTMATERIALE centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNGVEJ I RGKØBG UDARBEJDET AF: SKALA ARKITEKTER A/S ALLÉGADE 2 8700 HORSENS FOR: BOKA HOLDG A/S TELEHØJEN 6 5220 ODENSE HOVEDIDÉ OG DISPONERG: Dette prospekt

Læs mere

RENOVERING AF GÅRDHUSENE ALBERTSLUND VEST

RENOVERING AF GÅRDHUSENE ALBERTSLUND VEST RENOVERING AF GÅRDHUSENE ALBERTSLUND VEST BEBOERMØDE D. 31. MARTS 2014 AFTENENS PROGRAM Introduktion til projektet Renoveringen i korte træk Arkitektoniske overvejelser Introduktion til temagrupper ca.

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Legepladsen i Solbyen

Legepladsen i Solbyen Legepladsen i Solbyen opstod i sin tid på de sidste ubebyggede grunde. Legepladsen har været truet flere gange af byggeplaner men er ved fælles indsats fra beboerne i Solbyen blevet reddet. Legepladsen

Læs mere

Ansøgning. Støttepulje til initiativer i landsbyer og lokalområder i 2012. Ansøger: (Fulde navn, adresse og tlf.nr.)

Ansøgning. Støttepulje til initiativer i landsbyer og lokalområder i 2012. Ansøger: (Fulde navn, adresse og tlf.nr.) Ansøger: (Fulde navn, adresse og tlf.nr.) Lars Christian Stubbe Solgaard Græse Bygade 17 3600 Frederikssund Som fmd. For Græse Landsby grundejerforening Ansøgningen bakkes op af: (F.eks. Bylaug, idrætsforening,

Læs mere

Resumé af Projekt Den gode legeplads ud fra børns perspektiv

Resumé af Projekt Den gode legeplads ud fra børns perspektiv Resumé af Projekt Den gode legeplads ud fra børns perspektiv Se os, vi har lavet en legeplads med en vippe og en rutsjebane Børns udsagn om udearealer ved børnehaver og skoler Voksnes favoritsteder på

Læs mere

Beboermøde Ravnkildevej 9. april 2014

Beboermøde Ravnkildevej 9. april 2014 Beboermøde Ravnkildevej 9. april 2014 Dagsorden: 1. Velkomst og indledning 2. Valg af dirigent 3. Orientering fra administrationen om den kommende renovering 4. Valg af medlemmer og suppleanter til byggeudvalg

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4 360 GRADERS EFTERSYNET HVAD ER ET 360 GRADERS EFTERSYN? TILSTANDEN I AFDELING 4 Sundby-Hvorup Boligselskab har i løbet af de sidste måneder

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm Afdeling 20

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm Afdeling 20 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm Afdeling 20 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSEN HVAD ER EN TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE? JERES VURDERING! Sundby Hvorup Boligselskab har ønsket at få en status

Læs mere