Nyt byliv i byrummet omkring Guldberg skole i Sjællandsgade. Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyt byliv i byrummet omkring Guldberg skole i Sjællandsgade. Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007"

Transkript

1 Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007

2

3 INDHOLD Guldberg Skole i Sjællandsgade Indledning s. 5 Leg, idræt og bevægelse s. 7 Baggrund og formål s. 9 Projektudvikling i dialog s. 11 Dispositionsforslaget - 3 pladser s. 13 Bypladsen s. 17 Legepladsen s. 19 Sportspladsen s. 21 Organisation og brugerstyring s. 23 Prisoverslag s. 24 Økonomi s. 25 Tidsplan s. 26 3

4 Nørrebros runddel Assistents Kirkegård De gamles by Møllegade 4 Guldbergsgade Jagtvej Sjællandsgade Stevnsgade Princesse Charlottes gade Projektområdet Sjællandsgade Meinungsgade Nørrebrogade Projektområdet set i sammenhæng med det omliggende byområde

5 INDLEDNING Pladsen foran Simeon Kirke og Guldberg Skole i Sjællandsgade Dette hæfte indeholder beskrivelsen af projektet Nyt byliv i byrummet omkring Guldberg skole i Sjællandsgade. En vigtig motivationsfaktor for projektets deltagere har været visionen om at løfte området omkring skolen Guldbergskole i Sjællandsgade og skabe en bedre trivsel for områdets børn og unge. Siden 2005 har en gruppe frivillige borgere/forældre arbejdet på at udvikle visioner og konkrete ideer til at styrke skolen og andre funktioner i tilknytning til skolen og byrummet omkring skolen. Visioner som på sigt skal omsættes til virkelighed og bidrage til at hverdagen for mange bliver endnu bedre. Projektets deltagere har i hele forløbet haft begreberne - LEG, IDRÆT, BEVÆGELSE som omdrejningspunkt for projektets udvikling og som middel til at løse forskellige problemer i området. I nærværende hæfte er der en beskrivelse af baggrund og formål med projektet ligesom der er beskrivelse af hovedideerne i projektet. Økonomi og organisation beskriver projektets finansiering, drift og vedligeholdelse og styring heraf. Vores vision er at skabe fysiske, funktionelle, arkitektoniske og kvalitative løsninger i udformningen af stedets byrum og skabe rammer for aktiviteter, som kan bidrage til at løfte området og gøre området mere attraktivt. Projektets deltagere har været mange - alm. borgere, brugere af skolen og den nuværende boldbane, skolelederen, provsten for Simeons Kirke, institutionsledere, Agenda 21, beboere i boligejendomme i området m.fl. Sammen med Københavns Kommune, sbs, NORD arkitekter har der været en dynamisk og konstruktiv proces, som har bidraget til nærværende forslag til ny udformning af udearealerne omkring skolen.. Der har i hele forløbet været en løbende dialog omkring konkrete løsninger og ideer med Lokale og Anlægsfonden via Holger Kortbæk. Med nærværende hæfte er projektet anskueliggjort. På forhånd har Københavns Kommune og Socialministeret bevilliget ca. 24 mill. kr hvoraf de 17,4 mill. kr. er øremærket til området omkring Guldbergskole i Sjællandsgade. Vi ansøger derfor om ca. 6 mill. kr. til endelig realisering af projektet. 5

6

7 LEG, IDRÆT OG BEVÆGELSE Visionen for projektet er at skabe et attraktivt og samlende byrum med forskellige aktiviteter, bevægelse og idrætsudfoldelsesmuligheder. Det nye byrum skal forankres i det nye skoledistrikt for den del som tidligere var benævnt Sjællandsgade Skoledistrikt - samt i lokalsamfundets bevidsthed og give rum for uformelle og uplanlagte aktiviteter i byrummet. Intentionen er at skabe et samlet byrum, der giver bydelen området symbolværdi og kvalitet samt byrumsmæssig, funktionel og arkitektonisk høj kvalitet. Kodeord som synergi og multifunktionalitet og fleksibilitet er afgørende for at hele byrummet kan udnyttes så godt som muligt, og det ønskes, at forslagsstillerne arbejder med dynamik, varieret tæthed af aktiviteter og mennesker samt ikke mindst nytænkende/eksperimenterende løsninger. Det fremtidige kodeord for hele området især bag ved skolen og ned til Meinungsgade er leg, idræt, bevægelse. Det handler om at styrke idræts- og kropskulturen for børn og unge, men også for andre aldersgrupper. Det har været stort ønske for alle i projektet, at der inden for den økonomiske ramme blev tænkt stort og at der kunne tænkes nye baner indenfor leg, idræt og bevægelse. Et ønske har også været at sætte fokus på tryghed, nærhed og identitet på tværs af alder, køn og etnisk baggrund i relation til projektets udvikling. 7

8 Projektområdet set fra luften Meinungsgade Assistents Kirkegård Nørrebrogade Eksisterende legeplads Lejerbo Eksisterende boldbane Guldberg Skole i Sjællandsgade Sjællandsgade badet Sjællandsgade Princesse Charlottes gade Simeon Kirke

9 BAGGRUND OG FORMÅL Helt tilbage i 2004 tog lokale beboere og brugere af området omkring Guldbergskole i Sjællandsgade initiativ til en overordnet vision for området. Visionen var fra starten enkel og klar - at gøre området mere attraktivt for skolens brugere og lokale beboere. Byrummet er nesdslidt og hærværkspræget byrum, og der er derfor et stort behov for at gøre det mere anvendeligt og trygt at opholde og færdes i. Visionen blev mere konkret og nærværende gennem en proces om ansøgning om områdefornyelsesmidler. Igennem denne proces var der mange nye beboer og brugere af området med. I foråret 2006 blev der fra Socialministeret og Københavns Kommune bevilliget midler til realisering. Det samlede projekt andrager knap 24 mill. kr. hvoraf der blev afsat knap 4 mill. kr. til trafik sikre skoleveje og ca. 17,4 mill. kr. til forbedring af byrummene omkring skolen. Dette blev det endelig startskud for en proces, hvor mange nye parter blev involveret og hvor det var nødvendigt at udvikle projektet fra ide til plan. Mange nye kommunale initiativer blev introduceret og det var nødvendigt at indgå i en tættere dialog med forskellige parter i kommuner. De nye initiativer var bl.a. sammenlægning af skolerne Sjællandsgade Skole og Stevnsgade skole til Guldberg skole. Beslutningen betød bla. at Sjællandsgade Skole i fremtiden skal være hjemsted for Guldberg skole indslusning elever fra 0- klasse til og med 6. klasse. Udslusningen elever fra 7. klasse til 11. klasse fremover skal gå på den tidligere Stevnsgade skole. Samtidig blev det gjort klart at behovet for fritidshjemgrupper var stort og kommunen besluttede af den grund at opføre en ny bygning til 3 nye fritidshjemgrupper. Områdefornyelsesprojektet har siden da arbejdet med at koordinere og samarbejde med disse nye initiativer, så de sammen med et generelt løft af hele området kan skabe en øget synergi og attraktion, ikke mindst for børn og unge i området. Undervejs i processen har det også været væsentligt at indgå i dialog med de unge brugere af henholdsvis boldbane og den nuværende bemandede legeplads for at få afstemt forventninger til helheden i projektet. Ligeledes har det også været nødvendigt at afholde beboermøde med beboerne i det nærliggende almene boligselskab, Lejerbo. På beboermødet var der overvejende positiv stemning til helheden i planen, men der er fortsat nogle juridiske forhold som skal afklares. Det drejer sig bl.a. om boldbanens placering, da den i projektet er foreslået delvist placeret på Lejerbos areal. Som en del af områdefornyelsen er der også blevet lavet en trafik- og byrumsplan for hele skoledistriktet. Hovedideen har været at lave en samlet helhedsplan som sikrer tilgængelighed til bydelens mange små og store byrum og samtidig sikrer en trafikafvikling som minimerer unødig biltrafik i hele området. Visionen i planen har bl.a. også været at optimere sikre skoleveje ikke mindst til Guldberg Skole. Den konkrete konsekvens af trafik- og byrumsplanen i området omkring skolen er, at Sjællandsgade ud for skolen lukkes af for biltrafik, og tilsvarende at Princesse Charlottesgade i fremtiden har ensrettet kørsel i et spor. 9

10 STEVNSGADE PRINSESSE CHARLOTTES GADE SJÆLLANDSGADE LANDSGADE PRINSESSE CHARLOTTES GADE PRINSESSE CHARLOTTES GADE EDERIK I'S GADE MEINUNGSGADE UNGSGA DE Projektet blev udviklet i et forløb med flere generationer af planen 10

11 PROJEKTUDVIKLING I DIALOG Fotos fra de tre worshops hos NORD Projektet er initieret af borgere i området omkring skolen og forældre til skolens børn. Som beskrevet har projektet hele vejen igennem processen udviklet sig via en løbende dialog mellem de involverede parter, det være sig brugere, naboer, forældre, elever, ansatte på skole og institutioner, rådgivere og Københavns Kommune. Dialog alle parterne imellem var også omdrejningspunktet da projektet skulle omsættes fra ord til tegning. NORD fik til opgave at forestå udviklingen af et dispositionsforslag til udearealerne og forestå en dialogbaseret udviklingesproces. Hensigten med at benytte den dialogbaserede form var at: sikre at alt den viden, der var opbygget igennem hele det hidtige forløb blev omsat til konkrete ideer. sikre at alle ideer blev diskuteret og kvalifi ceret i et åbent forum. skabe et fælles ejerskab til planen for alle involverede parter. I denne fase deltog forældre, naboer og brugere af byrummet samt repræsentanter for skolen, fritidshjemmet, boligforeninger i området, for Københavns Kommune teknik- og miljø forvaltning samt børn- og unge forvaltning. Udvikling i tre etaper Udviklingsprocessen bestod af tre etaper med samme forløb: Først udarbejdede NORD en planskitste. Dernæst afholdt NORD en workshop for alle deltagere i styregruppen hvor planskitsen blev præsenteret for derefter at blive diskuteret, kritiseret, kvalificeret og stemt af med gruppens ønsker og behov. Efterfølgende blev alle udsag samlet op i en evaluering, som dannede udgangspunkt for det videre arbejde og den næste planskitse. Denne procedure blev gentaget ialt tre gange og resulterede i tre generationer af planen, hvoraf nærværende dispositionsplan er den tredje. Forslaget bygger således på konkret viden og kvalificering fra de mennesker, der bruger området hver dag, og de der skal udvikle, bruge og drive området i fremtiden. Denne dialog forventes naturligvis at fortsætte i den videre udvikling af forslaget. Brugere og interessenter skal i næste fase involveres i udviklingen af projektets specifi kke indhold og udformning. 11

12 Målestok N Simeon Kirke SPORTSPLADSEN 0 5 m 10 m 20 m Sjællandsgade Badet Guldberg skole Lejerbo Meinungsgade ophold amfi-møbel BYPLADSEN eksisterende træer sænket areal amfi-møbel Guldberg skole Gymnastiksal horisontal leg LEGEPLADSEN Nyt fritidshjem med seven-eleven - bygning i stueplan vertikal leg tagflade på nyt fritidshjem nye træer eksisterende træer Princesse Charlottes Gade PRINSESSE CHARLOTTES GADE Sjællandsgade Dispositionsplanen 12

13 Modelfoto af forslaget PLANFORSLAGET - 3 PLADSER Et nyt byrum på Nørrebro Nørrebro i København er et af Danmarks tættest befolkede områder og et af de mest socialt belastede. Det er samtidig et af de områder i landet, hvor der er mindst rekreativt areal pr. indbygger. Når man dertil lægger at de fl este offentlige rekreative arealer på Nørrebro i dag er nedslidte og utidssvarende, er det åbenlyst at bydelen trænger til mere rekreativ kvalitet i det offentlige rum. Der er mange mennesker, der vil nyde godt af det. Intentionen med dette projekt er derfor og har fra starten været - at give Nørrebro et nyt byrum af høj kvalitet, der kan tilføre nye og flere muligheder for rekreative aktiviter. En særlig del af en større helhed Der er allerede mange gode tiltag i gang rundt omkring i det offentlige rum på Nørrebro. Den nye Nørrebro Park blev indviet for kort tid siden. Konkurrencen om en ny park i Superkilen afgøres snart og forventes indviet i Københavns kommune har lige gennemført en træplantningskampagne på Nørrebro og Nørrebrogade står foran en snarlig renovering. Derudover er en lang række mindre byrumsprojekter på vej: lokale parker, pladser og gågader. Kort sagt er Nørrebros offentlige og rekreative rum under kraftig forandring og forbedring i disse år. Det er væsentligt, at alle disse gode tiltag supplerer hinanden, så der skabes en helhed af mange forskellige dele, der supplerer hinanden i stedet for at efterligne og ensrette. Det er derfor væsentligt, at der i de enkelte projekter tages stilling til, hvad det særlige ved projektet er, og hvordan det indgår i bydelen som helhed. Vi har i dette projekt valgt at sætte børn og unge i centrum og fokusere på leg, idræt og bevægelse. Vi har også valgt at bygge videre på stedets særlige rumlige karakteristika og fremhæve de arkitektoniske kvaliteter, der allerede findes i området. Vi mener, at disse tiltag tilsammen vil skabe et nyt og anderledes byrum, der vil blive noget helt særligt på Nørrebro. 13

14 Området i dag Udearealerne omkring Guldberg Skole i Sjællandsgade fremstår i dag ikke specielt indbydende. Der er en mangel på sammenhæng i området, mange løsninger virker tilfældige og nødtørftige. Belægninger og inventar er generelt meget nedslidt og utidssvarende, og der er ikke mange steder der indbyder til ophold. Området omkring skolen er præget af de mange biler, der passerer og parkerer overalt i kanten af området og de mange hegn og lave buske, der lukker området bag skolen af, så det vender ryggen mod resten af byen. Området virker generelt utrygt i aften- og nattetimerne. Der fi ndes kvaliteter hér og dér, det kan bare være svært at får øje på dem. Der er flere seværdige bygninger i området; Kirken, Skolen samt fl ere af boligbebyggelserne, men ellers er det mest markante træk, at der er meget grønt. Dette skyldes primært de mange store træer i området. Arealerne bliver i dag brugt flittigt og på mange forskellige måder i de fleste af døgnets timer. Det er ikke alt dét der foregår i området, der er ønskværdigt, men der ikke er så mange andre steder at gå hen i nærområdet. Derfor samles man hér. Dette er i nogle henseender et problem, men det peger også på, at der er mange brugere af byrummet og endnu flere måder at bruge det på. Dette projekts intention er, at udvikle en ny kultur på stedet, sætte leg, bevægelse og idræt i centrum og skabe et trygt og attraktivt byrum, der kan bidrage til at skabe en positiv udvikling i området. Guldberg Skole i Sjællandsgade med gymnastiksalen i forgrunden 5 overordnede værdier Vores forslag til den fysiske og indholdsmæssige disponering af udearealerne omkring Guldberg Skole i Sjællandsgade, bygger på fem overordnede værdier, som vi mener tilsammen kan være med til at skabe et særligt byrum på Nørrebro: Fleksibilitet Variation Overskuelighed Det grønne Lys Fleksibilitet handler om at have noget at vælge imellem, om at kunne bruge forskellige dele af byrummet på forskellige måder. Nogle steder skabes der plads til store forsamlinger og midlertidige arrangementer, mens der andre steder skabes små, intime rum til leg og ophold. Fleksibilitet handler også om, ved simple midler, at kunne forandre de fysiske omgivelser så de passer til det formål, man ønsker. Variation handler om at skabe forskellige fortællinger i området. Der skal ikke se ens ud overalt, 14

15 Fleksibilitet De fem overordnede værdier Variation Overskuelighed Det grønne Lys men skabes forskellige stemninger og oplevelser. Variation handler også om at skabe rum for, at forskellige former for brug af det offentlige rum godt kan mødes og sameksistere. Byrummet skal kunne bruges på forskellige måder på samme tid. Overskuelighed handler om at åbne området op, gøre det visuelt tilgængeligt fra flere sider og derved skabe mere tryghed og nye oplevelser. Folk, der passerer, skal kunne se hvad der foregår, og hvad der er mulighed for at bruge arealerne til. Det grønne handler om at bygge videre på den grønne karakter, området allerede har. Byrummet skal være et grønt åndehul i den tætte bymasse på Nørrebro, et grønt byrum, der giver brugerne mulighed for at følge med i årstiderne skiften og skaber oplevelser af naturen i byen. Lys handler om at skabe en særlig belysning af arealerne omkring skolen. Området er i dag meget dårligt oplyst om aftenen og natten. Vi ønsker derfor, at belysningen skal prioriteres højt i hele området og medvirke til at skabe nye oplevelser, øge trygheden og markere at her sker noget særligt. Et multianvendeligt bevægelsesbyrum Disse fem værdier skal understøtte den overordnede vision, så der skabes et multianvendeligt byrum med leg, idræt og bevægelse i fokus. Byrummet skal invitere til brug hver dag hele året rundt og skal derfor både rumme fleksible flader, der kan bruges til midlertidige aktiviteter, samt specifikke funktioner, der dækker de behov de er i området til dagligt. Byrummet skal være trygt at færdes og opholde sig i og invitere til at bevæge sig og lege i højden og i bredden, 3 forskellige pladser Vi har skabt en plan bestående af tre forskellige pladser i området omkring skolen. De tre pladser ser forskellige ud, rummer forskelligt indhold og indbyder til forskellige former for brug. Vi har valgt at kalde de tre pladser for: Bypladsen Legepladsen Sportspladsen De tre pladser er placeret i tre forskellige rum, med hver deres iboende karakteristika og potentialer. Vi ønsker at styrke disse særlige karakterer og forskelligheder. Helt central er det dog, at de tre pladser fremstår som dele af et sammenhængende byrum omkring Guldberg Skole i Sjællandsgade, og de tre pladser bindes derfor sammen af belægninger, belysning og grønne tiltag. 15

16 Guldberg skole Amfi-møbel Princesse Charlottes gade sænket plads Amfi-møbel Sjællandsgade Badet ophold Modelfoto af Bypladsen

17 BYPLADSEN Bypladsen er betegnelsen for pladsen foran Simeon Kirke og Sjællandsgade Skole. Dette byrum fremstår i dag anonymt og usammenhængende er i høj grad præget af Sjællandsgade, der passerer igennem. P-pladser i pladsens vestside optager meget plads og foran skolen ligger fire dækningsgrave, gemt væk bag et plankeværk. Inventaret og det meste af belægningen er slidt, og der er ikke særligt gode muligheder for at tage ophold på pladsen. Der er fl ere store kvaliteter til stede, som kan komme mere til sin ret og bygges videre på. Kirken, skolen og boligbebyggelsen i pladsen vestside er alle flotte bygninger, der kan give pladsen en særlig karrakter. Pladsens dimension er også en kvalitet, da der er plads nok til at skabe et åbent byrum, med plads til mange aktiviteter. En åben byplads med mange muligheder Vi foreslår derfor, at pladsen åbnes op så der skabes byplads med mulighed for mange forskellige offentlige aktiviteter. Pladsen bliver områdets urbane plads og skal fungere som forplads og ankomstareal for skolen, kirken og de andre bygninger omkring pladsen. Pladsen skal fredeliggøres, så der skabes bedre mulighed for ophold og rekreative aktiviteter. Trafik- og byrumsplanen anbefaler af samme grund at denne del af Sjællandsgade lukkes for gennemkørende biltrafik. Der skal dog fortsat være mulighed for ærindekørsel, redningskørsel samt kørsel til og fra kirken, ligesom det skal være muligt at passere igennem på cykel. De fire dækningsgrave foreslås fjernet, så pladsen kan åbnes op helt ind til skolens facade. På dette areal etableres et sænket areal (ca.½ meter under terræn). I hver ende af dette areal placeres et amfi-møbel. Amfi-møblerne kan bruges til ophold, til større samlinger f.eks. i forbindelse med undervisningen på skolen og som tribune ved arrangementer på pladsen. Under amfi-møblerne er der mulighed for at etablere cykel-parkering eller opmagasinering. I pladsens vestside plantes flere træer, så det grønne træk i området styrkes og så der skabes en rumlig overgang mellem pladsen og boligbebyggelsen. Der placeres desuden en række opholdsmøbler og hævede bede, der vil styrke den grønne karrakter på pladsen. De eksisterende P-pladser sløjfes og forudsættes placeret i de tilstødende gader. En del af Bypladsens eksisterende belægninger, primært fortorvene, er af god kvalitet og kan genbruges. Det foreslås derfor, at belægningerne renoveres og fornyes lokalt. Den nuværende vejbane får således en ny belægning ligesom den sænkede del af pladsen nær skolen. Lys spiller en vigtig rolle på bypladsen. Det foreslås, at der opstilles 4 højtsiddende lysamaturer, kombineret med lav belysning evt. nedsænket i fladen. Pladsens bygningsfacader belyses også, så de står tydeligt frem i de mørke timer. Der kan evt. indarbejdes et eller flere lyskunstværker. Der er for nyligt indrettet en cafe på det syd-vestlige hjørne af Sjællandsgade og Pricesse Charlottes gade. Det er derfor hensigten at en del af Bypladsen i fremtiden bruges til udeservering. 17

18 LEGEPLADSEN nyt fritidshjem ophold vertikal legeplads Legepladsen er betegnelsen for det areal der ligger mellem skolen og Meinungsgade. Dette areal fremstår i dag meget nedslidt og utidssvarende. De mange hegn, der omkranser arealet er hullede, rustne og nedslidte og skæmmer hele området. Belægninger og inventar er også meget nedslidt og trænger til at blive fornyet. De mange lave beplantninger buske og hække - lukker området visuelt af, skabe mange mørke kroge og gør området skummelt og utrygt om aftenen. De store træer, der står i kanten af området, er det eneste, der skaber en særlig kvalitet, og de ønskes derfor bevaret i videst muligt omfang. Gymnastiksalen, der ligger ved siden af skolen ud mod legepladsen, er en lukket og introvert bygning og bidrager ikke på nogen måde til de udendørs aktiviteter. horisontal legeplads gymnastiksal På området fi ndes der i dag to midlertidige bygninger, der huser fritidshjemmet. Disse to bygninger fjernes, når den ny bygning til fritidshjemmet står klar. Den nye bygning placeres langs meinungsgade og forventes at kunne tages i brug medio Modelfoto af Legepladsen 18

19 Et byrum til leg idræt og bevægelse Vi foreslår, at der etableres en stor legeplads på arealet. Legepladsen understøtter visionen om et byrum til leg, idræt og bevægelse. Her skal børn og unge inspireres til aktiviteter og fysiske udfoldelser af den uformelle slags, her skal være rum til at bruge kroppen på nye og anderledes måder. Fremfor at dele legepladsen op i funktionsbestemte zoner, har vi valgt at dele legepladsen op i to arealer med hver deres rumlige orientering: en horisontal legeplads og en vertikal legeplads. En horisontal legeplads Mod vest placeres den horisontale legeplads. Den horisontale legeplads er en åben og sammenhængende flade fri for kanter, hegn og barrierer. Her handler det om at understøtte de lege og aktiviteter, der fordrer en plan og hård flade. Det kan f.eks. være lege med rulleskøjter, skateboard, sjippetov eller boldspil, der ikke kræver mål, opstregning eller bander. Den horisontale legeplads kan også bruges til at opstille flytbare legeredskaber som byggeklodser, kegler eller lignende. Fladen udsmykkes med et dekorativt, organisk formet mønster, der kan inspirere til en anden form for brug af fladen end de sædvanlig rektangulære sportsbane-opstregninger. Gymnastiksalen åbnes op ud imod fladen, så salen bringes mere i spil i forhold til de udendørs aktiviteter. Dette gøres ved at etablere en døråbning i gymnastiksalens facade evt. suppleret med en eller flere vinduesåbninger. Det er dog vigtigt, at salen i alle tilfælde kan skærmes af for kig udefra, så der kan skabes en privat sfære inde i salen. En vertikal legeplads Mod øst placeres den vertikale legeplads. Den vertikale legeplads danner rammen om bevægelse og leg, der går i højden. Her kan man klatre, rutsche, balancere, hoppe, kure og kælke. Den vertikale legeplads skal invitere til lege og aktiviteter, der kan styrke både motorik og fysik. Den nye bygning til fritidshjemmet danner rammen om den højest beliggende del af legepladsen; tagfladen ovenpå fritidshjemmet. To trapper - én i hver ende af bygningen - fører op til tagfladen, hvor man stående i 8 meters højde imellem trækronerne kan nyde udsigten over hele legepladsen. På tagfladen etableres en skøjtebane med syntetisk is, som gør det muligt at stå på skøjter hele året og som desuden har lave driftsomkostninger ifht. konventionelle isskøjtebaner. En lang rutschebane fører hele vejen ned fra taget og bliver uden tvivl en af Københavns længste og mest spektakulære. Rutschebanen opdeles i forskellige niveauer, så der er udfordringer for børn i alle aldre. Under den svævende fritidshjemsbygning opføres en såkaldt seven-eleven -bygning. Denne bygning skal være et multianvendeligt beboerhus til områdets beboere, som kan benyttes i alle dags- og aftentimer. Bygningen vil foruden to multianvendelige rum indeholde toilet og depot. Den vertikale legeplads indeholder desuden klatrestativer, balancebomme, gynger, vipper og andre bevægelige legeredskaber. Der opsættes naturligvis også opholdsmøbler, til dem der trænger til et hvil, eller som kun vil kigge på. Fladen belægges med bløde materialer, der egner sig som faldunderlag; gummi, grus, sand, træflis eller lignende. Disse forskellige materialer vil også inspirere til forskellige former for leg. Belysningen skal dække hele området og sikre en jævn og klar belysning af hele området, så det ikke bliver mørkt og utrygt, at færdes der i aftentimerne. Belysnngen ophænges evt. i et net båret af master, der placeres mellem træerne langs kanten. 19

20 nyt skur til opbevaring ophold langs kanten ny boldbane Modelfoto af Sportspladsen 20

21 SPORTSPLADSEN Sportspladsen placeres bag skolen i forbindelse med gårdanlægget bag boligbebyggelsen i Meinungsgade/Guldbergsgade. Arealet indeholder i dag en mindre legeplads samt et skur til opbevaring. Legepladsen er anlagt indenfor de seneste år og er stadig i god stand. Arealet afgrænses i dag af et metalhegn ind mod gårdanlægget ved siden af. Dette hegn blev i sin tid sat op for at forhindre at gårdanlægget blev brugt som gennemgangszone. Arealet ligger forholdsvis isoleret i forhold til de andre udearealer omkring skolen og i forhold til gaderne i området. En boldbane til hele året Der er et stort behov for en boldbane i området. Både for skolens børn og for de lokale beboere. Den eksisterende boldbane, der ligger ved siden af gymnastiksalen, er meget nedslidt og trænger til fornyelse. Den er meget brugt, men optager forholdsvis meget plads i forhold til de andre rekreative funktioner, der ønskes i området. Vi foreslår derfor, at boldbanen placeres på det lille areal bag skolen, så boldbanen får sit helt eget rum og ikke optager så meget plads som i dag. Boldbanen skal være af højeste kvalitet og skal kunne bruges hele året. Vi foreslår derfor, at der anlægges en kunststofbane med belysning, så banen kan bruge hele året - også i eftermiddags- og aftentimerne i den mørke halvdel af året. Banen indhegnes på alle sider, og der opsættes bander såfremt, der kan findes frem til en støjsvag løsning. Banen skal kunne bruges til forskellige former for boldspil: Fodbold, basket, volleyball m.v. Banens dimensioner lever op til DBUs krav til minikunststof baner og kan bruges til boldspil med op til 14 børn ad gangen. 21

22 Modelfoto af den vertikale legeplads

23 ORGANISATION OG BRUGERSTYRING Brugerbestyrelsen I fremtiden vil de 3 pladser være et offentligt friareal. Driften og vedligeholdelse vil i fremtiden være et kommunalt anliggende. Hvis der inddrages arealer fra de private grundejere, eksempelvis ved Lejerbo, indgås der aftaler mellem Københavns Kommune og den enkelte grundejer. Drift og vedligeholdes af seven-eleven bygningen og tagfladen varetages af Københavns kommune. Selve administrationen og en evt. bemandning skal afklares mellem skole, fritidshjem og øvrige kommunale myndigheder. Formål og kompetencer Brugerbestyrelsen er et lokalt repræsentantskab, som fungerer som generator og koordinator for aktiviteter, events, happenings og andet på de beskrevne arealer. Brugerbestyrelsen etableres med det formål at udfylde de fremtidige fysiske rammer med aktiviteter til glæde for især brugerne af de 3 pladser, men også for at skabe synergi til andre aktiviteter i byen, understøtte netværk og opsamle erfaringer vedr. aktivitetsskabelse. Seven- eleven bygningen og tagflade på fritidshjemmet vil ligeledes være underlagt en brugerbestyrelse. Organisering Brugerbestyrelsen består af lokale interessenter, som indgår i et samarbejde med relevante parter i kommunen. Antallet af personer i brugerbestyrelsen skal afklares nærmere, interessenter skal udpeges. En demokratisk proces for valg skal ligeledes defineres i det videre arbejde. Umiddelbar kan brugerbestyrelsen kan repræsentere: Repræsentanter fra styregruppen for områdefornyelsen (frem til realiseringen er afsluttet) Beboere i området. F.eks. repræsenteret ved ejere, lejere og almene boligafdelinger. Interessenter, som Guldbergskole, Lejerbo, Fritidshjemmet, Simeons Kirke, relevante parter i kommunen. Øvrige interessenter, som lokale foreninger og institutioner, Idrætsfritidsklubben Skjold Nørrebro, Jagtvejsprojektet, Agenda 21. v. Blegdamsvej, Nørrebro Handelsforening, og andre. 23

24 UDEAREALER OMKRING GULDBERG SKOLE I SJÆLLANDSGADE - PRISOVERSLAG Alle priser er ex. moms. LEGEPLADSEN (4.550 m2) Byggeplads og rydning klargøring til projektudførelse Belægninger inkl. trapper, ramper, kanter m.v Jordkonstruktion ved bakke og sænkning Træer Anden beplantning Belysning Inventar - møbler, legeredskaber, skilte m.v Åbning af Gymnastiksal mod legeareal Div hegn og afgrænsninger Afvanding div. ledningsarbejder og faskiner Samlet pris for legepladsen UDEAREALER VED FRITIDSHJEMMET (400 m2) Skøjtebane m. syntetisk is på tagflade Seven-eleven -lokaler under firtidshjemsbygning Rutschebane fra tagflade Samlet pris for udearealer ved fritidshjemmet SPORTSPLADSEN (850 m2) Byggeplads og rydning klargøring til projektudførelse Belægninger inkl. trapper, ramper, kanter m.v Boldbane inkl. hegn, net, bander, mål, belægning m.v Belysning Beplantning Inventar - møbler m.v Støttemur og hegn mod Lejebo Redskabsskur Afvanding div. ledningsarbejder og faskiner Samlet pris for Sportspladsen ANKOMSTAREALET (350 m2) Byggeplads og rydning klargøring til projektudførelse Belægning /slidlag Inventar - møbler m.v Belysning Samlet pris for Ankomstarealet BYPLADSEN (2.750 m2) Byggeplads og rydning klargøring til projektudførelse Belægninger inkl. trapper, ramper, kanter m.v Træer Anden beplantning Belysning og lyskunst Inventar - møbler, skilte m.v Amfi-møbler Afvanding div. ledningsarbejder og faskiner Samlet pris for Bypladsen SAMLET PRIS Udisponeret (20%) SAMLEDE ANLÆGSUDGIFTER Rådgiverhonorar (15%) SAMLET TARGETPRIS

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen Kilebestyrelsen for i Mimersgadekvarteret (1/5) er et kommende offentligt friareal i Mimersgadekvarteret. s fysiske rammer er det offentligt tilgængelige areal mellem Nørrebrogade ved Nørrebrohallen og

Læs mere

Trafik- og byrumsplan sikre skoleveje til skolen i Sjællandsgade. Vejforum d Ved Filip Zibrandtsen og Anne Sophie Hjermind

Trafik- og byrumsplan sikre skoleveje til skolen i Sjællandsgade. Vejforum d Ved Filip Zibrandtsen og Anne Sophie Hjermind Trafik- og byrumsplan sikre skoleveje til skolen i Sjællandsgade Vejforum d. 6.12.2007 Ved Filip Zibrandtsen og Anne Sophie Hjermind Geografisk afgrænsning Områdefornyelse og Kvarterløftområde Aktive borgere

Læs mere

Strategi for udvikling af offentlige lege- og motionsarealer 15.02.2013

Strategi for udvikling af offentlige lege- og motionsarealer 15.02.2013 Strategi for udvikling af offentlige lege- og motionsarealer 15.02.2013 Frederiksberg Kommune har i alt 18 offentlige legepladser. Herudover er der 12 åbne legepladser på skoler og daginstitutioner, 5

Læs mere

BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA. Gennemlæs vejledning før skemaet udfyldes PROJEKTETS TITEL. Fornyelse af Peter Fabers Gade

BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA. Gennemlæs vejledning før skemaet udfyldes PROJEKTETS TITEL. Fornyelse af Peter Fabers Gade Bygge- og Teknikforvaltningen Vej & Park, Byrumskontoret Tlf.: 33 66 34 09, Fax: 33 66 71 91, E-mail: bypulje@btf.kk.dk Hjemmeside: www.vejpark.kk.dk/byudviklingspuljen BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA

Læs mere

HERNING den levende by TINGHUSPLADSEN. Vurdering af gade- og byrum ved Tinghuspladsen ift. eksisterende mur

HERNING den levende by TINGHUSPLADSEN. Vurdering af gade- og byrum ved Tinghuspladsen ift. eksisterende mur HERNING den levende by TINGHUSPLADSEN Vurdering af gade- og byrum ved Tinghuspladsen ift. eksisterende mur. 08.04.2014 SØNDERGADE BAGGRUND for vurdering af park og mur NØRREGADE Politi Kousgaard Plads

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget vedtog den 5.10.2015 at sende dette forslag om fælles gårdhave i Masnedøgadekarréen i høring.

Teknik- og Miljøudvalget vedtog den 5.10.2015 at sende dette forslag om fælles gårdhave i Masnedøgadekarréen i høring. FORSLAG FÆLLES GÅRDhave Masnedøgadekarréen Masnedøgade 1-9, Jagtvej 207-209, Drejøgade 2-10 Teknik- og Miljøudvalget vedtog den 5.10.2015 at sende dette forslag om fælles gårdhave i Masnedøgadekarréen

Læs mere

Legepladsoversigt / Indre Nørrebro

Legepladsoversigt / Indre Nørrebro Legepladsoversigt / Indre Nørrebro 9 8 15 Offentlige legepladser: Syd for Nørrebrogade: 1. Wesselsgade Legeplads 13 14 2. Blågårds Plads Legeplads 3. Folkets Park 7 12 4. Kapella naturlegeplads 5 6 4 Nørrebrogade

Læs mere

Nørrebroparken - mange parker i én! 25639

Nørrebroparken - mange parker i én! 25639 Nørrebroparken - mange parker i én! 25639 Nørrebro station Nørrebrohallen Svømmehal Hillerødsgades Skole Minoritetspark Eventpark Havremarkens skole Skt. Stefans kirke Ungdomshuset Anna kirke Telefonhuset

Læs mere

Udvikling af ny ungdomsbydel i Gellerup - nedrivning af blok A9 og A10 og igangsættelse af beboernes tryghedsgaranti

Udvikling af ny ungdomsbydel i Gellerup - nedrivning af blok A9 og A10 og igangsættelse af beboernes tryghedsgaranti Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 15. maj 2014 Udvikling af ny ungdomsbydel i Gellerup - nedrivning af blok A9 og A10 og igangsættelse af beboernes tryghedsgaranti

Læs mere

Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg. Indledning

Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg. Indledning Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg Indledning Esbjerg Kommune ønsker at tilbyde ældre medborgere pleje i velfungerende plejefaciliteter, der yder respekt

Læs mere

Bymidteprojekter 2015-2018

Bymidteprojekter 2015-2018 Bilag 2, 24.11.2014 1 Bymidteprojekter 2015-2018 På følgende sider, findes en nærmere beskrivelse af udvalgte projekter. Foreslåede anlægsprojekter - Bredgade - Torvet - Søndergade - Nørregade Foreslåede

Læs mere

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget Budgetønsker Budgetønsker drift Nr. Drift [Hele 1.000 kr.] s Driftsønsker 2013 2014 2015 2016 1 Vedligeholdelse udenomsarealer 5.500 5.500 5.500 5.500 2 Middel bygningsvedligeholdelse 4.860 4.860 4.860

Læs mere

FÆLLES GÅRDHAVE VEST FORSLAG. Skt. Hans Gade-karréen

FÆLLES GÅRDHAVE VEST FORSLAG. Skt. Hans Gade-karréen FORSLAG FÆLLES GÅRDHAVE Skt. Hans Gade-karréen VEST Ravnsborggade 5-7, Nørrebrogade 20-24 samt Fælledvej 2, 4 og 10 Teknik- og Miljøudvalget vedtog den 2. juni 2014 at sende dette forslag i høring. Frem

Læs mere

side 1 af 8 STØVRING BYTORV

side 1 af 8 STØVRING BYTORV 042015 side 1 af 8 STØVRING BYTORV Pladsen idé vision Velkommen til Støvring Bytorv. Visionen med nærværende projektforslag har været at skabe et nyt bytorv med en klar rumlig og funktionel identitet,

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

KULTURCENTER. Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv

KULTURCENTER. Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv KULTURCENTER Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv IDÉOPLÆG Hvad drømmer du om? Det spørgsmål stillede Områdefornyelsen borgerne på Ydre Østerbro til borgermødet Kulturcenter for

Læs mere

CARL NIELSENS ALLÉ SKITSEFORSLAG 1. JUNI 2010

CARL NIELSENS ALLÉ SKITSEFORSLAG 1. JUNI 2010 CARL NIELSENS ALLÉ SKITSEFORSLAG 1. JUNI 2010 BAGGRUND Østerbro lokaludvalg har i vinteren 2009-2010 igangsat en proces for at udvikle en ny lommepark omkring pladsen på Carls Nielsens Allé ud mod Østerbrogade

Læs mere

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune:

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune: KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 6: Politiske beslutninger om områdefornyelse i Kulbanekvarteret samt oversigt over projekter i Kvarterplanen Tidligere politiske

Læs mere

NYT BYLIV I BYRUMMET OMKRING GULDBERG SKOLE I SJÆLLANDSGADE

NYT BYLIV I BYRUMMET OMKRING GULDBERG SKOLE I SJÆLLANDSGADE Tarzanbanen Organic 2944 armgang Elverdal A/S Risbyvej 24 D DK 2765 Smørum Tel +45 35 13 32 22 CVR. 30 73 25 96 www.elverdal.dk Hoppeområde: Den runde trampolin "Pi Den udvendig diameter er 1,74 m. med

Læs mere

1. skitsemøde vedr. fælles gårdhave for Frederiksgården

1. skitsemøde vedr. fælles gårdhave for Frederiksgården Frederiksgården, 31. oktober 2012 1. skitsemøde vedr. fælles gårdhave for Frederiksgården Referat Dato: Mandag d. 29. oktober 2012, kl. 19:00 ca. 20:45. Sted: Osram huset, Valhalsgade 4, 2200 København

Læs mere

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG Søkvarteret Forord Inspirationskataloget har til formål at vise en pallet af de elementer, der skal indtænkes i den kommende planlægning for Søkvarteret i Vinge. Søkvarteret

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

BILAG 1: FORTROLIGT PROJEKTER UDVALGT I DIALOGBASERET KONKURRENCE

BILAG 1: FORTROLIGT PROJEKTER UDVALGT I DIALOGBASERET KONKURRENCE BILAG 1: FORTROLIGT PROJEKTER UDVALGT I DIALOGBASERET KONKURRENCE INDHOLD: PLACERING OG BAGGRUND S. 2-3 FALKEVEJ S. 4-5 LERSØ PARKALLÉ S. 6-7 ØKONOMI OG STATUS FOR UDMØNTNING S. 8 1 PLACERING FALKEVEJ

Læs mere

Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune

Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune Aalborg den 20. december 2016 Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune Indledning Aalborg Kommune er inde i en rivende udvikling og i kraftig vækst med en befolkningstilgang på ca. 2500

Læs mere

EKSISTERENDE FORHOLD OG POTENTIALE

EKSISTERENDE FORHOLD OG POTENTIALE VESTER VOLDGADE UDKAST TIL HELHEDSPLAN NOTAT 05.05.2009 EKSISTERENDE FORHOLD OG POTENTIALE Vester Voldgade som tidligere var middelalderbyens kant mod det grønne voldterræn opleves i dag som en ren trafikgade,

Læs mere

Teknisk Forvaltning 2007 MUSICON

Teknisk Forvaltning 2007 MUSICON Teknisk Forvaltning 2007 MUSICON - strategi og spilleregler Dette er en strategi for udvikling af Musicon on. Strategien kan ses som et spil med spillere, spilleregler og en spilleplade. Spillerne er aktørerne

Læs mere

FÆLLES GÅRDHAVE FORSLAG. Østbanegadekarréen. Bilag 2 Østbanegade. Strandboulevarden 8-20, Classensgade 70-72 og Østbanegade 33-47.

FÆLLES GÅRDHAVE FORSLAG. Østbanegadekarréen. Bilag 2 Østbanegade. Strandboulevarden 8-20, Classensgade 70-72 og Østbanegade 33-47. Bilag 2 Østbanegade FORSLAG FÆLLES GÅRDHAVE Østbanegadekarréen Strandboulevarden 8-20, Classensgade 70-72 og Østbanegade 33-47. Teknik- og Miljøudvalget vedtog den xx.xx.2015 at sende dette forslag om

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 06.12.2012. Punkt 7. 2012-27958.

Teknik- og Miljøudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 06.12.2012. Punkt 7. 2012-27958. Punkt 7. Hasseris Boligselskab - Grønnegården (afd. 5) Stationsmestervej 6-122 og Dyrskuevej 13-51 - 492 almene familieboliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel og huslejestøtte -

Læs mere

FÆLLES GÅRDHAVE ØST FORSLAG. Skt. Hans Gade-karréen

FÆLLES GÅRDHAVE ØST FORSLAG. Skt. Hans Gade-karréen FORSLAG FÆLLES GÅRDHAVE Skt. Hans Gade-karréen ØST Ravnsborggade 13-21C, Skt. Hans Gade 15-23, Skt. Hans Gade Passage 2-4 og 1-11, Fælledvej 14-18 samt Fælledvejens Passage 2-12 Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Lokalisering af P-Anlæg

Lokalisering af P-Anlæg Agenda 21 Center Indre Nørrebro Blegdamsvej 4B, 2200 København N. 35 30 19 24 Debat@norrebro.nu - www.norrebro.nu Lokalisering af P-Anlæg Indre Nørrebro Lokale parkeringsanlæg i Københavns indre brokvarterer

Læs mere

FÆLLES GÅRDHAVE Sjællandsgade Karréen

FÆLLES GÅRDHAVE Sjællandsgade Karréen FORSLAG FÆLLES GÅRDHAVE Sjællandsgade Karréen Nøddebogade 1-5, Sjællandsgade 33-55, Refnæsgade 28-34 og Fensmarksgade 23-27. Teknik- og Miljøudvalget vedtog den 24.2.2014 at sende dette forslag om fælles

Læs mere

Grundejerforeningen Smidstrup Strandpark

Grundejerforeningen Smidstrup Strandpark Grundejerforeningen Smidstrup Strandpark Notat vedrørende søområdet Side 1 Baggrund Grundejerforeningen Smidstup Strandpark ønsker at få set på deres lille søområde med nye øjne samt fokus på de rekreative

Læs mere

Espergærde bypark - principper for den videre planlægning okt. 2014

Espergærde bypark - principper for den videre planlægning okt. 2014 Espergærde bypark - principper for den videre planlægning okt. 2014 Med udgangspunkt i de tre forslag til Espergærdes fremtidige udvikling og tegnestuen PK3 s skitseforslag til Espergærde bypark har vi

Læs mere

Visioner og ønsker om natur. i Møllegade i De Gamles By Indre Nørrebro. legeplads

Visioner og ønsker om natur. i Møllegade i De Gamles By Indre Nørrebro. legeplads Visioner og ønsker om natur i Møllegade i De Gamles By Indre Nørrebro legeplads Ny legeplads i Møllegade ønskes! Som det fremgår af legepladsoversigten på Indre Nørrebro, er et stort område helt uden offentlig

Læs mere

Nyt kulturhus i Tingbjerg

Nyt kulturhus i Tingbjerg Nyt kulturhus i Tingbjerg Tingbjerg og Utterlevshuse skal have et nyt kulturhus og bibliotek. Huset er for alle beboere i Tingbjerg og Utterslevhuse. Her kan du læse mere om, hvordan huset kommer til at

Læs mere

Partnerskabsaftale om udvikling af området ved Asger Jorns Allé i Ørestad Syd

Partnerskabsaftale om udvikling af området ved Asger Jorns Allé i Ørestad Syd Udkast 12. juni 2015 Partnerskabsaftale om udvikling af området ved Asger Jorns Allé i Ørestad Syd mellem Udviklingsselskabet By og Havn I/S og Københavns Kommune Indhold ASGER JORNS ALLÉ SOM AKTIV HOVEDGADE...

Læs mere

Henvendelser fra myndigheder og andre offentlige instanser

Henvendelser fra myndigheder og andre offentlige instanser KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Bilag 5 - Notat om henvendelser Endelig vedtagelse af lokalplan Grøndalsvængets Skole, Bispebjerg Forslag til lokalplan Grøndalsvængets

Læs mere

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013 ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup Januar 2013 Atlas Grantoftegård Atlas grunden er placeret i kanten af erhvervområdet ved Baltorpvej mellem Råmosen og jernbanen mod nord. Atlas grunden

Læs mere

Orientering indstilling til politiske udvalg vedr. Skolen på Grundtvigsvej/ Frøbelseminariet

Orientering indstilling til politiske udvalg vedr. Skolen på Grundtvigsvej/ Frøbelseminariet Orientering indstilling til politiske udvalg vedr. Skolen på Grundtvigsvej/ Frøbelseminariet Orientering udbuds- og planproces for Skolen på Grundtvigsvej Frederiksberg 09.10.2013 Baggrund Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Skoleparken helhedsplan Ekstraordinært afdelingsmøde 18. april Ekstraordinært afdelingsmøde den 18. april

Skoleparken helhedsplan Ekstraordinært afdelingsmøde 18. april Ekstraordinært afdelingsmøde den 18. april Skoleparken helhedsplan Ekstraordinært afdelingsmøde 18. april 2016 Ekstraordinært afdelingsmøde den 18. april 2016 1 Dagsorden 1. Valg af stemmeudvalg. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Orientering

Læs mere

Udvikling af området omkring Solvangcentret Beboerworkshop den 12. maj 2014

Udvikling af området omkring Solvangcentret Beboerworkshop den 12. maj 2014 Udvikling af området omkring Solvangcentret Beboerworkshop den 12. maj 2014 Indhold Baggrund Formål Deltagere Arbejdsområde Opgave Gruppe 1 Gruppe 2 Forslag fra beboer Rolf Unneland Opsamling 2 3 4 5 6

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

DEN GRØNNE FORBINDELSE I DEN GRØNNE RING DISPOSITIONSFORSLAG TIL NYT IDRÆTS - OG LÆRINGSANLÆG I ESBJERG 06.05.2014

DEN GRØNNE FORBINDELSE I DEN GRØNNE RING DISPOSITIONSFORSLAG TIL NYT IDRÆTS - OG LÆRINGSANLÆG I ESBJERG 06.05.2014 DEN GRØNNE FORBINDELSE I DEN GRØNNE RING DISPOSITIONSFORSLAG TIL NYT IDRÆTS - OG LÆRINGSANLÆG I ESBJERG 06.05.2014 DEN GRØNNE FORBINDELSE I DEN GRØNNE RING IDRÆTS - OG LÆRINGSANLÆG I ESBJERG 06.05.2014

Læs mere

Uderum for alle og til alle

Uderum for alle og til alle Uderum for alle og til alle Udearealer skal have forskellige rum Udearealerne skal (ligesom vi gør i vores boliger) indrettes i forskellige rum alt efter vores behov for ophold, aktivitet og opbevaring.

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse I forlængelse af opførelsen af etape 3 og 4, Falhøj, er behovet for opdatering og opgradering af de eksisterende uderum i både Anhøj og Jershøj

Læs mere

AARHUS Ø. Rekreativ forbindelse Nord Bernhardt Jensens Boulevard

AARHUS Ø. Rekreativ forbindelse Nord Bernhardt Jensens Boulevard AARHUS Ø Rekreativ forbindelse Nord Bernhardt Jensens Boulevard 5448 VISIONEN I begyndelsen af dette årtusinde satte Aarhus Kommune en vision for Aarhus: Aarhus en god by for alle og en by i bevægelse.

Læs mere

HARALDSHUS 18-42, PRÆSENTATION AF GÅRDANLÆG FORSLAG

HARALDSHUS 18-42, PRÆSENTATION AF GÅRDANLÆG FORSLAG HARALDSHUS 18-42, PRÆSENTATION AF GÅRDANLÆG FORSLAG POPULUS landskabsarkitektur, CVR: 36463295 Langebrogade 6J, 4., 1411 København K, www.populus-co.dk SITUATIONSANALYSE OMRÅDE og EJENDOMME SITUATIONSANALYSE

Læs mere

VARDE TORV PROJEKTFORSLAG 24.03.2014

VARDE TORV PROJEKTFORSLAG 24.03.2014 VARDE TORV PROJEKTFORSLAG 24.03.2014 Indledning I 2003 blev første etape af omlægningen af Varde Torv udført. Projektet er tegnet af kommunens landskabsarkitekt Charlotte Horn. GHB Landskabsarkitekter

Læs mere

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt Borgermøde den 20. januar 2014 om Fremtidens Sølund Input fra grupperne Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt (Denne gruppe valgte ikke at udarbejde en prioriteringspils-planche) Kan Læssøegade

Læs mere

HELHEDSPLAN FOR VIRUM BYMIDTE November 2017

HELHEDSPLAN FOR VIRUM BYMIDTE November 2017 HELHEDSPLAN FOR VIRUM BYMIDTE November 2017 HVORFOR EN HELHEDSPLAN? FORMÅLET MED EN HELHEDSPLAN Virum er en attraktiv grøn bydel bygget op omkring stationen og Virum Torv efter en byplan fra 1930 erne.

Læs mere

Oplæg til placering af byggeri

Oplæg til placering af byggeri Oplæg til placering af byggeri Nærværende er rådgiverteamets tilrettede forslag til placering af nyt byggeri. Tilretning er iht. mødereferat fra fællesmøde afholdt den 17.12.2014 Der er i indholdet ikke

Læs mere

Kommissorium for det særlige udvalg vedrørende Skanderborg by, inkl. Sølund, jf. Byrådets Udviklingsstrategi 2014-2017

Kommissorium for det særlige udvalg vedrørende Skanderborg by, inkl. Sølund, jf. Byrådets Udviklingsstrategi 2014-2017 Kommissorium for det særlige udvalg vedrørende Skanderborg by, inkl. Sølund, jf. Byrådets Udviklingsstrategi 2014-2017 Dato: 9. april 2015 Sagsnr.: 14/83874 1. Rammen for udvalgets arbejde Byrådets Udviklingsstrategi

Læs mere

Carl Nielsen Hallen. Udearealer. september 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling. DGI Faciliteter & Lokaludvikling

Carl Nielsen Hallen. Udearealer. september 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling. DGI Faciliteter & Lokaludvikling Carl Nielsen Hallen Udearealer september 2014 - Projektværksted og tegnestue Bo Fisker Projektleder tegnestuen Bo.Fisker@dgi.dk Finn Refslund Arkitekt MAA Finn.Refslund@dgi.dk Netværk tegnestuen Christine

Læs mere

FÆLLES GÅRDHAVE Kirkevænget Karréen

FÆLLES GÅRDHAVE Kirkevænget Karréen FORSLAG FÆLLES GÅRDHAVE Kirkevænget Karréen Gl. Jernbanevej 1-11, Valby Langgade 21A-B, Kirkevænget 2-6. Teknik- og Miljøudvalget vedtog den 24.2.2014 at sende dette forslag om fælles gårdhave i Kirkevænget

Læs mere

Borgermøde om Tåsinge Plads

Borgermøde om Tåsinge Plads Borgermøde Ny Tåsinge Plads Den 27. september 2012 Borgermøde om Tåsinge Plads 27. september 2012 kl. 19-21 på Vennemindevej 39 Resumé Borgermødet blev afholdt den 27. september 2012 kl. 19-21 med omkring

Læs mere

Hvordan får vi fornyet en vigtig del af Rønnes havnefront?

Hvordan får vi fornyet en vigtig del af Rønnes havnefront? Hvordan får vi fornyet en vigtig del af Rønnes havnefront? Debatmøde med workshop torsdag 12. marts kl. 19.30 Frist for at sende ideer og forslag fredag den 10. april Teknik & Miljø, februar 2015 1 Porten

Læs mere

VEJLEDNING til udarbejdelse af forslag på skitseniveau til DRØN PÅ SKOLEGÅRDEN

VEJLEDNING til udarbejdelse af forslag på skitseniveau til DRØN PÅ SKOLEGÅRDEN VEJLEDNING til udarbejdelse af forslag på skitseniveau til DRØN PÅ SKOLEGÅRDEN Det er kun de kommuner og skoler, som har fået støtte til at udvikle deres visionsforslag, der kan indsende et forslag på

Læs mere

Den Grønne Firkant. Reetablering af: 19. april 2006

Den Grønne Firkant. Reetablering af: 19. april 2006 19. april 2006 Reetablering af: Den Grønne Firkant Det overordnede ønske for reetableringen af gården er at genskabe den helhed området tidligere repræsenterede, samtidig med at man bevarer eller genskaber

Læs mere

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk Uddrag af kommuneplan 2009-2020 Genereret på www.silkeborgkommune.dk Byen og landskabet Mål Silkeborg Kommune vil: Synliggøre Silkeborgs unikke placering i landskabet og bymidtens nærhed til Silkeborg

Læs mere

København: Grønne uderum som urbane uderum. Centerchef Jon Pape Center for Park og Natur Oslo, juni 2011

København: Grønne uderum som urbane uderum. Centerchef Jon Pape Center for Park og Natur Oslo, juni 2011 København: Grønne uderum som urbane uderum Centerchef Jon Pape Center for Park og Natur Oslo, juni 2011 Oversigt 1. Hvor er København? 2. Visioner og mål 3. Urbane tendenser - hvad siger københavnerne?

Læs mere

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT - strategi for et grønnere København Mål og visioner for et grønnere København I visionen for København som Miljømetropol har vi under overskriften En grøn og blå hovedstad

Læs mere

Bilag 4: Politiske beslutninger om områdefornyelserne i Nordvest samt oversigt over projekter i Kvarterplanen

Bilag 4: Politiske beslutninger om områdefornyelserne i Nordvest samt oversigt over projekter i Kvarterplanen KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 4: Politiske beslutninger om områdefornyelserne i samt oversigt over projekter i Kvarterplanen Tidligere politiske beslutninger

Læs mere

FÆLLES GÅRDHAVE Hothers Plads karreen Mimersgade 100-118, Midgårdsgade 1-15, Hothers Plads 1-35 og Borgmestervangen 8-22

FÆLLES GÅRDHAVE Hothers Plads karreen Mimersgade 100-118, Midgårdsgade 1-15, Hothers Plads 1-35 og Borgmestervangen 8-22 FORSLAG FÆLLES GÅRDHAVE Hothers Plads karreen Mimersgade 100-118, Midgårdsgade 1-15, Hothers Plads 1-35 og Borgmestervangen 8-22 Teknik- og Miljøudvalget vedtog den 6. juni 2011 at sende dette forslag

Læs mere

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer BAGGRUND I løbet af 2017 er interessen vokset markant for at bygge nyt i Albertslund Midtby. Det gælder særligt for byområdet

Læs mere

Budget - Den frie anlægsramme Anlægsforslag

Budget - Den frie anlægsramme Anlægsforslag 825 Ejendomme og Bygningsforbedring Center for Økonomi og Ejendomme Projektnavn: Eventklare Værftshaller Nr.: Værftshallerne anvendes med stor succes til diverse events og der er stor søgning på leje af

Læs mere

LUFTFOTO. SFO ens område består i dag primært af plæne og bakker med græs

LUFTFOTO. SFO ens område består i dag primært af plæne og bakker med græs LUFTFOTO SFO ens område består i dag primært af plæne og bakker med græs SITUATIONSPLAN Det opdaterede nye forslag til legepladsen SITUATIONSPLAN Det opdaterede nye forslag til legepladsen Gynge Slack-line

Læs mere

Viborg Skøjtebane. Sagsfremstilling

Viborg Skøjtebane. Sagsfremstilling Viborg Skøjtebane o Sagsfremstilling Kultur- og Fritidsudvalget behandlede sidst sagen i møde 25. februar 2016, hvor udvalget evaluerede sæsonen 2015/2016, hvor Viborg Skøjtebane som et forsøg var placeret

Læs mere

BY X INDDRAGER ELEVER FRA NØRRE FÆLLED SKOLE, I PLANERNE OMKRING EN NY SKOLEGÅRD AFRAPPORTERING // NØRRE FÆLLED SKOLE

BY X INDDRAGER ELEVER FRA NØRRE FÆLLED SKOLE, I PLANERNE OMKRING EN NY SKOLEGÅRD AFRAPPORTERING // NØRRE FÆLLED SKOLE BY X INDDRAGER ELEVER FRA NØRRE FÆLLED SKOLE, I PLANERNE OMKRING EN NY SKOLEGÅRD AFRAPPORTERING // NØRRE FÆLLED SKOLE IDÉ OG PROCESUDVIKLING SAMT FACILITERING, OPSAMLING OG LAYOUT ER UDARBEJDET AF BY X

Læs mere

Byskolen i Faaborg. 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter

Byskolen i Faaborg. 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter Byskolen i Faaborg 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter BYSKOLEN i FAABORG Byskolen Byskolen er i dag en kulturinstitution, der huser en række skoler og foreninger. De fysiske rammer fremstår som nedslidte

Læs mere

K L O S T E R V E J I R Y

K L O S T E R V E J I R Y K L O S T E R V E J I R Y DATO: 18.08.2008 NORD Vision Den gennemgående vision i forslaget er en konkretisering af de retningslinier, der beskrives i»helhedsplan for Ry«. Banebåndets omdannelse fra barriere

Læs mere

BYPARK FOR SYDHAVNERNE

BYPARK FOR SYDHAVNERNE BYPARK FOR SYDHAVNERNE BYPARK FOR SYDHAVNERNE PROJEKTFORSLAG April 2013 INDLEDNING INDLEDNING Projektforslaget er udarbejdet af Active City Transformation i et samarbejde med AKB København, KAB, Københavns

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR INDRETNING AF UDEAREALER I DAGTILBUD

RETNINGSLINIER FOR INDRETNING AF UDEAREALER I DAGTILBUD FOR INDRETNING AF UDEAREALER I DAGTILBUD Leg Naturoplevelser Mangfoldighed Rumlig variation Fordybelse Risiko 1 FOR INDRETNING AF UDEAREALER PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET INTRODUKTION Udearealerne for børnehusenes

Læs mere

FÆLLES GÅRDHAVE Frederiksgård Karréen

FÆLLES GÅRDHAVE Frederiksgård Karréen FORSLAG FÆLLES GÅRDHAVE Frederiksgård Karréen Frederikssundsvej 36 A-B, 38, 40, 42. Teknik- og Miljøudvalget vedtog den 24. februar 2014 at sende dette forslag om fælles gårdhave i Frederiksgård Karréen

Læs mere

Notat. KULTUR OG BORGER- SERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune. Udvidelse af Filmby 3 Aarhus. Kulturudvalget Orientering Kopi til

Notat. KULTUR OG BORGER- SERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune. Udvidelse af Filmby 3 Aarhus. Kulturudvalget Orientering Kopi til Notat Side 1 af 6 Til Kulturudvalget Til Orientering Kopi til Udvidelse af Filmby 3 Aarhus KULTUR OG BORGER- SERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune 1. Resume I forbindelse med vedtagelsen af budget

Læs mere

Guide til udvikling og indretning af aktive udeområder og legepladser

Guide til udvikling og indretning af aktive udeområder og legepladser 1. Brugere Guide til udvikling og indretning af aktive udeområder og legepladser 3. Aktiviteter 4. Lokalitet 2. Mål 5. Løsning Lad en af vores arkitekter hjælpe jer igennem processen 3guide Figuren beskriver

Læs mere

Grønne Hjerte fra pendler-by til nærværs-by

Grønne Hjerte fra pendler-by til nærværs-by 1 Grønne Hjerte fra pendler-by til nærværs-by 1. Projekt titel Grønne Hjerte 2. Ansøger Baptistspejderne i Holbæk og Regstrup v/jimmy Singerholm Olsen Adresse: Hovedgaden 24, 4440 Mørkøv. Mail: jimmysingerholm@gmail.com

Læs mere

BORGERNES VISION FOR FREMTIDENS HAVN I KERTEMINDE

BORGERNES VISION FOR FREMTIDENS HAVN I KERTEMINDE BORGERNES VISION FOR FREMTIDENS HAVN I KERTEMINDE Indhold Forord Processen - Borgernes VISION Havnens udvikling Borgernes vision for havneområdet Borgernes VISION 3 4 7 9 Konceptuel plan for Kerteminde

Læs mere

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Høiriisgård bakker - en ny grøn bydel Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Parcelhuskvarter Motorvej Jernbane Byggegrund Århus Midtby Indfaldsvej Rekreativt naturområde Situation Byggegrunden er karakteriseret

Læs mere

Kultur. Hverdag. Læring. Det lokale. Bevægelse. Det globale. Samvær

Kultur. Hverdag. Læring. Det lokale. Bevægelse. Det globale. Samvær Børneverden Undervisere Læring Kunst Det lokale Hverdag Kunstnere Voksne Fest Voksenverden Børn Samvær Bevægelse Det globale Kultur Udtryk Forskere Kildevæld Kulturcenter Laboratorium for udvikling af

Læs mere

FÆLLES GÅRDHAVE Masnedøgadekarréen

FÆLLES GÅRDHAVE Masnedøgadekarréen BESLUTNING Bilag 2 FÆLLES GÅRDHAVE Masnedøgadekarréen Masnedøgade 1-9, Jagtvej 207-209, Drejøgade 2-10 byfornyelsesbeslutning om indretning af en fælles gårdhave. Den fælles gårdhave etableres af Teknik-

Læs mere

Projektbeskrivelse og vejledning til ansøgning arkitekter Formål Proces

Projektbeskrivelse og vejledning til ansøgning arkitekter Formål Proces Ombygget spejderliv Projektbeskrivelse og vejledning til ansøgning arkitekter Lokale og Anlægsfonden har siden 2002, hvor Fonden udskrev en konkurrence om pavillonbyggeri til brug for bl.a. friluftsaktiviteter,

Læs mere

Kira Maria Svankjær, chefkonsulent. Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016

Kira Maria Svankjær, chefkonsulent. Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016 Kira Maria Svankjær, chefkonsulent Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016 Jyllinge nyt halområde og boligudbygning Strategi bliver til virkelighed - i byudviklingen! Fortætning og byomdannelse

Læs mere

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP 1947 2007 2017 FORNY DIN FORSTAD R HØJE-TAASTRUP ADVISORY BOARD Er et uvildigt ekspertpanel bestående af forskere, der forsker og formidler byplanlægning og dens historie. Forskerne er interesseret i,

Læs mere

RANDKLØVEHUSE 1-2 FORSLAG TIL RENOVERING AF GÅRDANLÆG

RANDKLØVEHUSE 1-2 FORSLAG TIL RENOVERING AF GÅRDANLÆG RANDKLØVEHUSE 1-2 FORSLAG TIL RENOVERING AF GÅRDANLÆG BAGGRUND BAGGRUND I forlængelse af opførelsen af etape 3, Falhøj, er behovet for opdatering og opgradering af de eksisterende uderum i både Anhøj og

Læs mere

D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G. F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r

D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G. F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r POTENTIALET Forestil dig halvdelen af Strandboulevarden fyldt med haver, pladser, boldbaner

Læs mere

FÆLLES GÅRDHAVE Frederiksgårds Karréen Frederikssundsvej 36 A-B, 38, 40, 42.

FÆLLES GÅRDHAVE Frederiksgårds Karréen Frederikssundsvej 36 A-B, 38, 40, 42. BESLUTNING FÆLLES GÅRDHAVE Frederiksgårds Karréen Frederikssundsvej 36 A-B, 38, 40, 42. Borgerrepræsentationen har d xx. xx. 2014 truffet byfornyelsesbeslutning om indretning af en fælles gårdhave. Den

Læs mere

BYRUMSANALYSE OG FRITIDSHJEM I MEINUNGSGADE DISPOSITIONSFORSLAG //18.04.07

BYRUMSANALYSE OG FRITIDSHJEM I MEINUNGSGADE DISPOSITIONSFORSLAG //18.04.07 BYRUMSANALYSE OG FRITIDSHJEM I MEINUNGSGADE DISPOSITIONSFORSLAG //18.04.07 s.3 BYRUMSANALYSE s.5 SITUATIONSPLAN s.7 s.9 s.11 FRITIDSHJEMMETS OPBYGNING PLANER 1:200 MULIG ETAPEDELING/FLEKSIBILITET INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen. Byrådet godkendte den 25. maj 2011 et program for områdefornyelse i Felsted. Socialministeriet har givet tilsagn om støtte. Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Læs mere

HANDLINGSPLAN BYENS RUM. Aarhus har en vision om at være en God By for Alle. Sagsnummer: 17/

HANDLINGSPLAN BYENS RUM. Aarhus har en vision om at være en God By for Alle. Sagsnummer: 17/ Side 1 af 10 Aarhus har en vision om at være en God By for Alle. Sagsnummer: 17/006088-7 Et aspekt i dette er, at der skal være plads og rum i byen til alle byens borgere. Dette også til byens hjemløse

Læs mere

Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen

Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen Aftenens forløb 19.00 Velkomst v/ Herning Kommune Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen 19.45 Kaffe/kort pause 20.00 Spørgsmål og svar 21.00 Afrunding og tak for i aften!

Læs mere

Byfornyelsesbeslutning

Byfornyelsesbeslutning Byfornyelsesbeslutning Friarealforbedring i karré 169 Slotsgade / Thorsgade / Ved Volden / Østervold Ved Volden Østervold Thorsgade Slotsgade Juni 2011 Baggrunden for projektet I forbindelse med tilsagn

Læs mere

Kvarteret ved Ellebjerg Skole 4.7

Kvarteret ved Ellebjerg Skole 4.7 VÆRDIFULDE Kulturmiljøer i København københavnernes velfærd Kvarteret ved Ellebjerg Skole 4.7 4.7 Kvarteret ved Ellebjerg Skole Stedet Kulturmiljøet omfatter boligområde, haveforening, skole og kirke.

Læs mere

Fremtidens Sankt Annæ Plads skybrudssikret og grønnere

Fremtidens Sankt Annæ Plads skybrudssikret og grønnere Fremtidens Sankt Annæ Plads skybrudssikret og grønnere Den grønne plads ved havnen Sankt Annæ området bliver renoveret. Området omfatter Sankt Annæ Plads, Kvæsthusgade og den østlige del af Nyhavn. Med

Læs mere

Halmtorvet. - Et kulturanalytisk evalueringsprojekt

Halmtorvet. - Et kulturanalytisk evalueringsprojekt Halmtorvet - Et kulturanalytisk evalueringsprojekt Af Maria Kristiansen, Tue Clausen og Lars Salomonsson Christensen Målet med dette evalueringsprojekt er at undersøge, om intentionerne bag byfornyelsen

Læs mere

Carl Nielsen Hallen. Økonomi. Hovedgreb - Carl Nielsen Hallen. Fremtidig zoneopdeling ca. m2. September 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling

Carl Nielsen Hallen. Økonomi. Hovedgreb - Carl Nielsen Hallen. Fremtidig zoneopdeling ca. m2. September 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling Hovedgreb - Carl Nielsen Hallen Dette koncept bygger på at styrke og optimere forbindelsen mellem inde og ude både ved hjælp af synlige og fysiske overgange i den indre bygning og etablering af udendørs

Læs mere

HEI idrætsforening Ny sportshal og fintnesscenter

HEI idrætsforening Ny sportshal og fintnesscenter HEI idrætsforening Ny sportshal og fintnesscenter - Samlingssted i lokalområdet - Motion og sundhed for alle aldre - Fleksibilitet, åbenhed og inspiration - Identitet og fælleskab Adresse: Ny sportshal

Læs mere

DEN HISTORISKE BYMIDTE BJELKE+CERMAK+VEILE ARCHITECTURE

DEN HISTORISKE BYMIDTE BJELKE+CERMAK+VEILE ARCHITECTURE 1 67 FRA SCT. PEDERS KIRKE TIL AXELTORV SCT. PEDERS KIRKE Engang var Sct. Peders Kirke centrum i Næstved. Den var det naturlige pejlemærke og tre indfaldsveje ledte direkte mod kirken. SCT. PEDERS KIRKEPLADS

Læs mere

Oplæg til Plan for omdannelse af Galten Midtby

Oplæg til Plan for omdannelse af Galten Midtby Oplæg til Plan for omdannelse af Galten Midtby 1. Baggrund Som følge af Budgetaftalen 2013 er der over tre år afsat 4 mio. kr. til fornyelse og renoveringer af Galten Bymidte. På baggrund af denne bevilling

Læs mere

FORTÆLLINGEN OM DELTAET. Rådgivernes skitser og refleksioner over processen frem mod det arkitektoniske greb: deltaet.

FORTÆLLINGEN OM DELTAET. Rådgivernes skitser og refleksioner over processen frem mod det arkitektoniske greb: deltaet. FORTÆLLINGEN OM DELTAET Rådgivernes skitser og refleksioner over processen frem mod det arkitektoniske greb: deltaet. LIDT HISTORIE Byen i karréen - det historiske København København var oprindelig bebygget

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde mandag d. 29. april 2013 kl. 19.00 i selskabslokalet Bodenhoffs Plads 5. Dagsorden

Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde mandag d. 29. april 2013 kl. 19.00 i selskabslokalet Bodenhoffs Plads 5. Dagsorden Lejerbo afd. 204 d. 10. april 2013 Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde mandag d. 29. april 2013 kl. 19.00 i selskabslokalet Bodenhoffs Plads 5 Dagsorden 1. Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg

Læs mere