Vedtægtsændringsforslag - FADL s Generalforsamling 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægtsændringsforslag - FADL s Generalforsamling 2013"

Transkript

1 Indstilles af FADLs repræsentanrskab Forslag 1 2 stk. 1 Århus Kredsforenings primære formål er at varetage medlemmernes økonomiske og faglige interesser, yde rådgivning til medlemmerne og drive Medicinerladen under Århus Kredsforening. Endvidere forestår Århus Kredsforening driften af medlemsbladet Acuta, driften af Århus Kredsforenings ejendom og yder i øvrigt støtte til almennyttige formål indenfor sociale, kulturelle og sundhedsmæssige områder.herudover driver Århus Kredsforening, sammen med Odense kredsforening, selskabet FADLs Vagtbureau Vest, der formidler vagtarbejde til foreningens medlemmer. Århus Kredsforening er tillige medejere af FADLs forlag. 2 stk. 1 Århus Kredsforenings primære formål er at varetage medlemmernes økonomiske og faglige interesser, yde rådgivning til medlemmerne og drive Medicinerladen under Århus Kredsforening. Endvidere forestår Århus Kredsforening driften af medlemsbladet Acuta, driften af Århus Kredsforenings ejendom og yder i øvrigt støtte til almennyttige formål indenfor sociale, kulturelle og sundhedsmæssige områder.herudover bestyrer Århus Kredsforening, sammen med Odense kredsforening, delvist selskabet Danske Lægestuderendes Vagtbureau Vest, der formidler vagtarbejde til Lægestuderende. Århus Kredsforening er tillige medejere af FADLs forlag. Ændringer grundet seperationen af Vagtbureau og Fagforening

2 Forslag 2 AFSNIT 2 4 stk. 2 Udmeldelse skal ske skriftligt til Aarhus Kredsforening senest 31/1 for det følgende forårssemester eller 31/8 for det følgende efterårssemester. Medlemmer, der framelder sig lægeuddannelsen, betragtes som udmeldte umiddelbart ved frameldelsen fra studiet. Tilsvarende gælder for kandidater. AFSNIT 2 4 stk. 2 Udmeldelse skal ske skriftligt til Aarhus Kredsforening senest 31/1 for det følgende forårssemester eller 31/8 for det følgende efterårssemester. Medlemmer, der framelder sig lægeuddannelsen, betragtes som udmeldte umiddelbart ved frameldelsen fra studiet. Tilsvarende gælder for kandidater i lægevidenskab. : Det skal være lovligt at være kandidat fra et andet studie (fx Cand. Mag), og samtidig være aktiv vagttager, hvis man er indskrevet på medicinstudiet

3 Indstilles af FADLs repræsentantskab Forslag 3 AFSNIT 2 4 stk. 6 Medlemmer af Aarhus Kredsforening er forpligtiget til at overholde FADLs til enhver tid gældende kollegiale vedtægter. Det er ikke tilladt for Aarhus Kredsforenings medlemmer at påtage sig arbejde i strid med FADLs overenskomster og lønmæssige aftaler. Endvidere er det ikke tilladt for medlemmer af Aarhus Kredsforening at påtage sig arbejde i konkurrence med det arbejde der formidles gennem FADLs Vagtbureau Vest eller FADLs øvrige vagtbureauer. Dispensationer til andet arbejde kan meddeles af forretningsudvalget i Aarhus Kredsforening. Formandskabet kan uddelegere dispensationsbeføjelsen til direktøren i FADLs Vagtbureau Vest. AFSNIT 2 4 stk. 6 Medlemmer af Aarhus Kredsforening er forpligtiget til at overholde FADLs til enhver tid gældende kollegiale vedtægter. Det er ikke tilladt for Aarhus Kredsforenings medlemmer at påtage sig arbejde i strid med FADLs overenskomster og lønmæssige aftaler. Ændringer er nødvendige for juridisk set at adskille Fagforening og Vagtbureau

4 Forslag 4 AFSNIT 3 5 stk. 2 De kritiske revisorer har pligt til kvartalsvis budgetopfølgning i Aarhus Kredsforening, samt kritisk revision af Aarhus Kredsforenings koncernregnskab inden forelæggelse på generalforsamlingen. De kritiske revisorer skal lægge særlig vægt på revision af midlerne til støtte af almennyttige formål, underskudsgarantier og parlamentarikerkompensation (se desuden 10, stk. 3).Valgbare til kritiske revisorer er alle, der er medlem af Aarhus Kredsforening og ikke er ansat i en lønnet stilling af Aarhus Kredsforening, som underviser i FADL, valgt til repræsentantskabet, eller på anden vis tilknyttet udvalg under FADL. samt 5 stk. 3 Aarhus Kredsforenings midler forvaltes af repræsentantskabet. Repræsentantskabet har ansvaret for udarbejdelse og vedtagelse af årlige budgetter for Aarhus Kredsforenings drift, samt at påse overholdelsen af disse. Med hensyn til budgetposter vedrørende støtte af almennyttige formål ( 7, stk.1-2), underskudsgarantier ( 7, stk. 3-5) og parlamentarikerkompensation ( 10, stk.1) skal disse indstilles til og vedtages af generalforsamlingen. Dette sker 1 gang årligt. Medicinerladens Bestyrelse har ansvaret for at der udarbejdes årlige budgetter, kvartalsregnskaber og årsregnskab, jf. Medicinerladens vedtægter. Budget for den samlede forenings- og virksomhedsdrift skal forevises generalforsamlingen til orientering. AFSNIT 3 5 stk. 2 De kritiske revisorer har pligt til kvartalsvis budgetopfølgning i Aarhus Kredsforening, samt kritisk revision af Aarhus Kredsforenings koncernregnskab inden forelæggelse på generalforsamlingen. De kritiske revisorer skal lægge særlig vægt på revision af midlerne til støtte af almennyttige formål, herunder paragraf 7-pulje og parlamentarikerkompensation (se desuden 10, stk. 3).Valgbare til kritiske revisorer er alle, der er medlem af Aarhus Kredsforening og ikke er ansat i en lønnet stilling af Aarhus Kredsforening, som underviser i FADL, valgt til repræsentantskabet, eller på anden vis tilknyttet udvalg under FADL. Samt 5 stk. 3 Aarhus Kredsforenings midler forvaltes af repræsentantskabet. Repræsentantskabet har ansvaret for udarbejdelse og vedtagelse af årlige budgetter for Aarhus Kredsforenings drift, samt at påse overholdelsen af disse. Med hensyn til budgetposter

5 vedrørende støtte af almennyttige formål ( 7, stk.1-2), Parlamentarikerkompensation ( 10, stk.1) skal disse indstilles til og vedtages af generalforsamlingen. Dette sker 1 gang årligt. Medicinerladens Bestyrelse har ansvaret for at der udarbejdes årlige budgetter, kvartalsregnskaber og årsregnskab, jf. Medicinerladens vedtægter.budget for den samlede forenings- og virksomhedsdrift skal forevises generalforsamlingen til orientering. Vi vil gerne fjerne underskudsgarantierne da de ikke bruges mere, samt være klarere i vores defination af almennyttige formal, således at disse ikke kun omfattes af Paragraf 7-puljen

6 Forslag 5 AFSNIT 3 6 stk. 1 Medlemskontingentet betales halvårligt og reguleres årligt på generalforsamlingen efter indstilling fra repræsentantskabet. Repræsentantskabet fastsætter forfaldstid og rykkerprocedurer/rykkersanktioner. AFSNIT 3 6 stk. 1 Medlemskontingentet betales halvårligt og reguleres årligt på generalforsamlingen efter indstilling fra repræsentantskabet. Repræsentantskabet fastsætter forfaldstid og rykkerprocedurer/rykkersanktioner. Der kan pålægges et administrationsgebyr ved manglende tilmelding til betalingsservice. Der bliver brugt meget tid i sekretariatet på at opkræve kontingenter fra folk der bare glemmer at betale. I øvrigt kan dette blive automatisk over det nye medlemssystem.

7 Forslag 6 AFSNIT 3 6 stk. 2 Medlemmer, der ikke ønsker at tage arbejde eller deltage i kurser formidlet af FADLs Vagtbureau, Aarhus A/S, kan få rabat på det ordinære medlemskontingent, og bliver dermed passive medlemmer.rabattens størrelse fastsættes af repræsentantskabet og godkendes på den første ordinære generalforsamling.passivt medlemskab skal senest ansøges 31/1 for forårssemestret og senest 31/8 for efterårssemestret. Ønsker medlemmet senere at blive vagtaktiv efterbetales rabatten for hele indeværende semester. Slettes Det giver ikke mening at have passive medlemmer nu når Fagforening og Vagbureau adskilles

8 Forslag 7 AFSNIT 3 6 stk. 3 Lægestuderende, der ønsker at genindmelde sig i Aarhus Kredsforening, skal betale kontingent for 2 forudgående semestre + indeværende semester. Betalingen omfatter disse semestres passive kontingenter, samt eventuel anden ydelse. 6 stk. 3 Lægestuderende, der ønsker at genindmelde sig i Aarhus Kredsforening, skal betale kontingent for for den mellemliggende periode op til 2 semestre + indeværende semester. Det giver ikke mening at have passive medlemmer nu når Fagforening og Vagbureau adskilles. Vil samtidig sætte et tilbagebetalingsmaksimum på to semestre eksklusiv den indeværende periode

9 Forslag 8 AFSNIT 3 7 stk. 1 Medicinske studenterorganisationer kan søge om støtte, bevilget af generalforsamlingen. Ansøgning om støtte skal formuleres skriftlig og være repræsentantskabet i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen, og skal være ledsaget af et budget og evt. også af et regnskab, hvis Repræsentantskabet ønsker det. Ansøgningen udsendes til Aarhus Kredsforenings medlemmer jvf. 12 stk stk. 1 Sundhedsorienterede studenterorganisationer kan søge om støtte, bevilget af generalforsamlingen. Ansøgning om støtte skal formuleres skriftlig og være repræsentantskabet i hænde senest 1. Maj, og skal være ledsaget af et budget og en motivation. Jævnfør FADLs overordnede formål, vil vi åbne op for at kunne donere penge gennem Paragraf 7-puljen til ikke-medicinske organisationer, som fx IMCC eller andre aktører indenfor folkesundhed, og global sundhed. Samtidig ændres deadline for ansøgninger, således at man ansøger og har svar på ansøgning før sommerferien. Ligeledes fjerner vi kravet om et regnskab, da regnskab aflægges efter end aktivitet. Vi tilføjer at der skal vedlægges en motivation for ansøgningen. Vi mener at dette er i bedste interesse for de FADL Aarhus kredsforenings medlemmer.

10 Forslag 9 AFSNIT 3 7 stk. 2 Repræsentantskabet kan stille forslag om en pulje til foreninger, der ikke har søgt indenfor den i 7 stk. 1 nævnte frist. Foreningerne kan søge om tilskud løbende i det resterende foreningsår. Slettes Derved gøres distributionen af penge i Paragraf 7 fair, og folk der overskrider deadline kan ikke ansøge penge til støtte..

11 Forslag 10 AFSNIT 4 8 stk. 2 Repræsentantskabet vælges ved skriftligt valg på en generalforsamling. 8 stk. 2 Generalforsamlingen vælger det samlede repræsentantskab ved tillidsvalg ved absolut flertal, uanset om der opstår kampvalg eller ej. Ved aktivt at vælge repræsentantskabet viser Generalforsamlingen sin opbakning og tillid uanset om der er kampvalg eller ej. Dette sikrer at et siddende repræsentantskab altid skal godkendes af generalforsamlingen.

12 Forslag 11 AFSNIT 4 8 stk. 3 Valgbare er alle, som ifølge 4 stk. 1 er medlem af Aarhus Kredsforening, og som ikke er ansat i en lønnet stilling af Aarhus Kredsforening eller FADLs Vagtbureau Vest, fraset undervisere på SPV og VT kurser 8 stk. 3 Valgbare er alle, som ifølge 4 stk. 1 er medlem af Aarhus Kredsforening, og som ikke er ansat i en lønnet stilling af Aarhus Kredsforening. Da Vagtbureau og Fagforening skal nu er opdelt giver det ingen mening at man ikke må være ansat i Vagtbureuaet for at være i repræsentantskabet.

13 Forslag 12 AFSNIT 4 9 stk. 7 På første repræsentantskabsmøde efter generalforsamlingen vælger repræsentantskabet Medicinerladens Bestyrelse, der med repræsentantskabet som overordnet myndighed, udgør Medicinerladens ledelse (jf. Medicinerladens vedtægter). 9 stk. 7 På første repræsentantskabsmøde efter generalforsamlingen vælger repræsentantskabet Medicinerladens Bestyrelse, der med repræsentantskabet som overordnet myndighed, udgør Medicinerladens ledelse (jf. Medicinerladens vedtægter). Herunder bliver der valgt tre lægestuderende til at varetage bestyrelsesposterne i Danske Lægestuderendes Vagtbureau Vest. Vi indfører i vores vedtægter et krav om at tre af de 9 bestyrelsesposter i Vagtbureauet bestrides af Medicinstuderende fra Aarhus. Dette er i overensstemmelse med Vagtbureauets egne vedtægter..

14 Forslag 13 AFSNIT 4 10 stk. 2 Der kan ydes kompensation for arbejdsopgaver, der vedrører driften af Aarhus Kredsforening, herunder formands- og kassererarbejde samt opgaver vedr. FADLs Vagtbureau, Aarhus A/S og Medicinerladen. Det er en forudsætning, at arbejdet enten kun kan udføres af en parlamentariker, eller at opgaven på anden vis ville have kostet Aarhus Kredsforening penge. Desuden kan der ydes kompensation for ekstraordinært udvalgsarbejde med relevans for Aarhus Kredsforenings drift. Nærmere retningslinier for ansøgning om parlamentarikerkompensation fastsættes i "Retningslinier for parlamentarikerkompensation", der vedtages af repræsentantskabet i enstemmighed og godkendes af generalforsamlingen. 10 stk. 2 Der kan ydes kompensation for arbejdsopgaver, der vedrører driften af Aarhus Kredsforening, herunder formands- og kassererarbejde med videre. Det er en forudsætning, at arbejdet enten kun kan udføres af en parlamentariker, eller at opgaven på anden vis ville have kostet Aarhus Kredsforening penge. Desuden kan der ydes kompensation for ekstraordinært udvalgsarbejde med relevans for Aarhus Kredsforenings drift. Nærmere retningslinier for ansøgning om parlamentarikerkompensation fastsættes i "Retningslinier for parlamentarikerkompensation", der vedtages af repræsentantskabet i enstemmighed og godkendes af generalforsamlingen. Arbejde omhandlende Vagtbureauet fjernes fra parlamentarikerkompensationen

15 Forslag 14 AFSNIT 7 16 Stk. 1.FADL s Vagtbureau, Vest er en selvejende institution. 16 Stk. 2. FADL s Vagtbureau, Vest er ledet af en bestyrelse hvor repræsentanter fra Aarhus Kredsforening er repræsenteret i hht. vedtægterne i den selvejende institution. AFSNIT 7 slettes Afsnit om Vagtbureauet fjernes fra kredsens vedtægter

16 Forslag 15 AFSNIT 6 14 stk. 1 Til vedtagelse af vedtægtsændringer kræves, at mindst 5 % af Aarhus Kredsforenings medlemmer er til stede, og at 2/3 af disse stemmer for forslagene. Ved ændringer i vedtægternes afsnit 7 samt i vedtægternes 4 stk. 1 kræves tillige vedtagelse med 2/3 flertal på det første møde i det nyvalgte repræsentantskab. I det omfang, der ikke er mødt et tilstrækkeligt antal medlemmer, kan generalforsamlingen ved simpelt flertal overlade det til repræsentantskabet at lade afgørelsen foregå ved urafstemning. Ændringer i vedtægterne for FADLs Vagtbureau Vest følger reglerne i afsnit 7 nedenfor. Til vedtagelse af vedtægtsændringer kræves, at mindst 5 % af Aarhus Kredsforenings medlemmer er til stede, og at 2/3 af disse stemmer for forslagene. Ved ændringer i vedtægternes 4 stk. 1 kræves tillige vedtagelse med 2/3 flertal på det første møde i det nyvalgte repræsentantskab. I det omfang, der ikke er mødt et tilstrækkeligt antal medlemmer, kan generalforsamlingen ved simpelt flertal overlade det til repræsentantskabet at lade afgørelsen foregå ved urafstemning. Afsnit om Vagtbureauet fjernes fra kredsens vedtægter

17 Forslag 16 AFSNIT 5 11 stk. 1 Generalforsamlingen er Aarhus Kredsforenings øverste myndighed, dog med undtagelse af 7 stk stk. 1 Generalforsamlingen er Aarhus Kredsforenings øverste myndighed. Paragraf 7 stk 2 fjernes, så referencen er ugyldig

18 Forslag 17 AFSNIT 5 13 stk. 1 På den ordinære generalforsamling skal dagsordenen mindst indeholde flg. punkter:1. Valg af 2 dirigenter og 2 referenter.2. Udpegning af stemmeudvalg.3. Formandens beretning omfattende beretninger for Aarhus Kredsforening, Medicinerladen og ACUTA til godkendelse.4. Hovedforeningens beretning til orientering.5. Forelæggelse af Aarhus Kredsforenings reviderede koncernregnskab til godkendelse.6. Indkomne forslag.7. Orientering om fremtidigt arbejde.8. Forelæggelse af Aarhus Kredsforenings budget til orientering.a) Fastsættelse af kontingent for det kommende år.b) Fastsættelse af rammebeløb til almennyttige formål, jf. 7 stk. 1-2.c) Vedtagelse af underskudsgarantier for medicinske studenterorganisationer, jf. 7, stk. 3-5.d) Fastsættelse af rammebeløb for parlamentarikerkompensation, jf. 10, stk Valg af repræsentantskabsmedlemmer.10. Valg af revisor.11. Valg af kritisk revisor for 2 årig periode, samt suppleant for samme.12. Valg af 2 klagebisiddere blandt medlemmer, jfr. 17, stk Eventuelt. 13 stk. 1 På den ordinære generalforsamling skal dagsordenen mindst indeholde flg. punkter:1. Valg af 2 dirigenter og 2 referenter.2. Udpegning af stemmeudvalg.3. Formandens beretning omfattende beretninger for Aarhus Kredsforening, Medicinerladen og ACUTA til godkendelse.4. Hovedforeningens beretning til orientering.5. Forelæggelse af Aarhus Kredsforenings reviderede koncernregnskab til godkendelse.6. Indkomne forslag. 7. Orientering om fremtidigt arbejde.8. Forelæggelse af Aarhus Kredsforenings budget til orientering.a) Fastsættelse af kontingent for det kommende år.b) Fastsættelse af rammebeløb til 7 stk. c) Fastsættelse af rammebeløb for parlamentarikerkompensation, jf. 10, stk Valg af repræsentantskabsmedlemmer.10. Valg af revisor.11. Valg af kritisk revisor for 2 årig periode, samt suppleant for samme. 12. Valg af 2 klagebisiddere blandt medlemmer, jfr. 17, stk Eventuelt. Fastsættelse for Rammen for almennyttige formål fjernes fra generalforsamlingens dagsorden.

19 Forslag 18 Nyt styk 7 i paragraph 10 i AFSNIT 5 10, stk. 7 3 repræsentantskabsmedlemmer vælges på repræsentantskabets konstituerende møde til at udgøre en beslutningsdygtig enhed på Aalborg Universitetet. Denne lokalenhed har mandat til at varetage den daglige drift af FADLs aktiviteter på Aalborg Universitet, og råder over et mindre budget som fastsættes af det samlede repræsentanskab. Enhedens beføjelser i forhold til repræsentation, og beslutningsmæssige beføjelser, samt lokalenhedens interne konstituering reguleres i Kommusorium mellem Aarhus Kredsforening og Aalborgs lokalenhed, som vedtages af repræsentantskabet. Enhedens møder er åbne med mindre andet er annonceret, og FADL-medlemmer på Aalborg Universitet har mulighed for at tage del i lokalenhedens arbejde. Med denne tilføjelse ønsker vi at gøre FADL mere tilstedeværende i det lokale miljø på Aalborg Universitet, samt uddelerege beslutninger som omhandler specifikke situationer på Aalborg Universitet til en gruppe med lokal forankring. Samtidig ser vi dette som første skridt på vejen mod en fremtidig selvstændig Aalborg kredsforening

20 Indstilles af FADLs repræsentanrskab Forslag 19 AFSNIT 4 9 stk. 2 Repræsentantskabet er beslutningsdygtigt, når 2/3 af de valgte repræsentantskabsmedlemmer nedrundet til det nærmeste antal personer er mødt. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. AFSNIT 4 9 stk. 2 Repræsentantskabet er beslutningsdygtigt, når 2/3 af de valgte repræsentantskabsmedlemmer, eksklusiv de medlemmer der har geografisk tilhørsforhold til Aalborg, nedrundet til det nærmeste antal personer er mødt. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Ændringen sikrer at de repræsentanter der sidder i aalborgs lokalgruppe ikke behøver være til stede til møderne i Aarhus, for at der kan tages beslutninger. Det skakl dog ikke forstås at medlemmerne i Aalborg ikke er velkomne, men blot en skkerhed for at dette første skridt på vegen til et egenhændigt mandat i Aalborg, ikke hæmmer beslutningsdygtigheden i Aarhus.

Vedtægtsændringsforslag - FADL s Generalforsamling 2013

Vedtægtsændringsforslag - FADL s Generalforsamling 2013 Del 1 Godkendelse af vedtægtsændringer i forbindelse med omdannelsen af FADLs vagtbureau A/S til Danske Lægestuderendes Vagtbureau Vest Vedtægt: 2 stk. 1 Følgende sætning: Herudover driver Århus Kredsforening,

Læs mere

Referat af generalforsamling den 18. oktober 2013 i Stakladen

Referat af generalforsamling den 18. oktober 2013 i Stakladen FADL Aarhus Kredsforening Referat af generalforsamling den 18. oktober 2013 i Stakladen 1. Velkomst og formalia Formand for FADL Aarhus Kredsforening, Jonas Olesen, bød deltagere og gæster velkommen til

Læs mere

Gigtforeningens vedtægter pr. 25.5.2011

Gigtforeningens vedtægter pr. 25.5.2011 Gigtforeningens vedtægter pr. 25.5.2011 Gigtforeningen er stiftet den 17. november 1936 under navnet Rigsforeningen til Bekæmpelse af de rheumatiske Sygdomme, senere kaldet bl.a. Rigsforeningen til Gigtens

Læs mere

Indstilling til nye vedtægter

Indstilling til nye vedtægter Indstilling til nye vedtægter Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at vedtage nye vedtægter for foreningen Danske Journaliststuderende RUC. Baggrund: Foreningens vedtægter er efterhånden mange

Læs mere

Kulturelt Samråd for Viborg Kommune

Kulturelt Samråd for Viborg Kommune Kulturelt Samråd for Viborg Kommune Vedtægter 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er: Kulturelt Samråd, Viborg Kommune. Foreningen har hjemsted i Viborg Kommune, med adresse i Kulturforvaltningen. 2.

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

VEDTÆGTER DANSKE KREDS

VEDTÆGTER DANSKE KREDS VEDTÆGTER DANSKE KREDS 1 Navn og hjemsted 1.1 Kredsens navn er Danske Kreds, Den faglige organisation i Danske Bankkoncernen. Dens hjemsted er København. 1.2 Danske Kreds er tilsluttet Finansforbundet

Læs mere

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen).

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). LO Silkeborg - Favrskov 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). 1.2 Foreningen er en lokal sektion under LO Danmark. 1.3 Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt

Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt 1. Navn: Landsorganisationens navn er Dansk Skoleidræt med hjemsted i Nyborg. 2. Formål: 1. Dansk Skoleidræt har som mål at fremme folkesundheden ved:

Læs mere

Vedtægter for Studenterrådet Metropol Ved Professionshøjskolen Metropol

Vedtægter for Studenterrådet Metropol Ved Professionshøjskolen Metropol Vedtægter for Studenterrådet Metropol Ved Professionshøjskolen Metropol (Godkendt på Studenterrådet Metropols stiftende generalforsamling d. 8. oktober 2009, senest ændret på ordinær generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Danske Populær Autorer

Vedtægter for Danske Populær Autorer Vedtægter for Danske Populær Autorer 1. FORENINGENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1. Foreningens navn er Danske Populær Autorer (DPA). 1.2. DPA er en interesseorganisation for ophavsmænd m/k til værker inden

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball

Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball 1 Navn og hjemsted: Foreningens navn er Aarhus 1900 Volleyball, som er en underafdeling af Aarhus Idrætsforening af 1900. Foreningen har hjemsted i Århus Kommune. 2

Læs mere

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jfr. 11 bliver automatisk medlemmer af klubben.

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jfr. 11 bliver automatisk medlemmer af klubben. Vedtægter 1. Navn og tilhørsforhold Stk.1. Klubbens navn er AC TAP klubben ved Aarhus Universitet. Klubben har hjemsted ved Aarhus Universitet. 2. Medlemskab af organisation og formål Klubben er en arbejdspladsklub

Læs mere

Vedtægter for Halsnæs Idrætsråd

Vedtægter for Halsnæs Idrætsråd Vedtægter for 1 Navn og hjemsted Idrætsrådets navn er (HI). Idrætsrådets hjemsted er Halsnæs Kommune. 2 Formål Idrætsrådets formål er, gennem samarbejde mellem idrætsforeninger i Halsnæs Kommune, at 1.

Læs mere

Hjerteforeningens hovedvedtægter

Hjerteforeningens hovedvedtægter Hjerteforeningens hovedvedtægter Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Hjerteforeningen, Foreningen til hjertesygdommenes bekæmpelse. Foreningens hjemsted er København. Formål 2. Hjerteforeningens formål

Læs mere

Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD)

Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) Foreningen af Vandværker i Danmark Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) Solrød Center 20C, 2680 Solrød Strand Tlf.: 56 14 42 42 fvd@fvd.dk - www.fvd.dk CVR: 9513 9655 1 NAVN Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende institution ULBJERG KULTUR - OG FRITIDSCENTER

Vedtægter for Den selvejende institution ULBJERG KULTUR - OG FRITIDSCENTER Vedtægter for Den selvejende institution ULBJERG KULTUR - OG FRITIDSCENTER Navn hjemsted og formål: 1 Institutionens navn er "ULBJERG KULTUR - OG FRITIDSCENTER". Institutionens hjemsted er i Viborg kommune.

Læs mere

Vedtægter for foreningen Maskinleverandørerne - Park, Vej & Anlæg

Vedtægter for foreningen Maskinleverandørerne - Park, Vej & Anlæg Navn Vedtægter for foreningen Maskinleverandørerne - Park, Vej & Anlæg 1 Foreningens navn er "Maskinleverandørerne Park, Vej & Anlæg. Foreningen er stiftet den 8. september 2004 med ikrafttræden den 1.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON FABRIKSBETONGRUPPEN. (Dansk Fabriksbetonforening) (DFBF)

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON FABRIKSBETONGRUPPEN. (Dansk Fabriksbetonforening) (DFBF) VEDTÆGTER FOR DANSK BETON FABRIKSBETONGRUPPEN (Dansk Fabriksbetonforening) (DFBF) Vedtaget den 15. september 1964. Ændret den 17. april 1970, den 14. april 1972, den 26. april 1974, den 26. august 1975,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935.

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN 1 NAVN OG HJEMSTED. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. Korpset er en selvejende institution og er hjemmehørende i Roskilde

Læs mere

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 Vedtægter Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Landsforeningens navn er»landsforeningen Autisme«. 2 Landsforeningens hjemsted er Høje Taastrup. Formål 3 Landsforeningens

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME

VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME 1. Navn og Formål 1.1 Organisationen er en forening 1.2 Organisationens navn er GAME stiftet 26. oktober 2002. 1.3 Organisationen er hjemmehørende i Københavns Kommune.

Læs mere

Love for FADL, Københavns Kredsforening

Love for FADL, Københavns Kredsforening Slettelser er markeret med gennemstreg Tilføjelser/rettelser er markeret med understreg Alle hvor der er sket ændringer er markeret med FED Love for FADL, Københavns Kredsforening AFSNIT 1 NAVN, FORMÅL

Læs mere

Vedtægter for. Søften Gymnastikforening 8382 Hinnerup

Vedtægter for. Søften Gymnastikforening 8382 Hinnerup Vedtægter for 8382 Hinnerup Side 1 af 6 sider Vedtægter for 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er, (SGF). Foreningen er stiftet i 1903 i Søften. Foreningen har hjemsted i Søften i Favrskov kommune. 2.

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

Vedtægter for Highland Cattle Danmark

Vedtægter for Highland Cattle Danmark Vedtægter for Highland Cattle Danmark 1. Navn og hjemsted 1. Highland Cattle Danmark Avlsforeningen for Skotsk Højlandskvæg 2. Avlsforeningens hjemsted er formandens postadresse. 2. Formål 1. Avlsforeningens

Læs mere

VEDTÆGTER DANSKE KREDS

VEDTÆGTER DANSKE KREDS VEDTÆGTER DANSKE KREDS 1 Navn og hjemsted 1.1 Kredsens navn er Danske Kreds, Den faglige organisation i Danske Bankkoncernen. Dens hjemsted er København. 1.2 Danske Kreds er tilsluttet Finansforbundet

Læs mere

2.1 DSA har til formål at varetage danske studerendes interesser før, under og efter

2.1 DSA har til formål at varetage danske studerendes interesser før, under og efter Vedtægter for Danish Students Abroad 1 NAVN OG HJEMSTED 2 FORMÅL 3 VISIONER OG MÅL 4 FORENINGS STRUKTUR 5 MEDLEMMER 6 GENERALFORSAMLINGEN 7 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 8 BESTYRELSE 9 TEGNING AF FORENING

Læs mere

Vedtægter for Foreningen NORDEN

Vedtægter for Foreningen NORDEN Vedtægter for Foreningen NORDEN 1 Formål Foreningen NORDEN, dansk forening for nordisk samarbejde, har til formål på alle områder at styrke og udvikle de nordiske folks samarbejde indadtil og udadtil.

Læs mere

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND I FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er GA Østjylland. 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grakom ØSTdanmark

VEDTÆGTER. for. Grakom ØSTdanmark VEDTÆGTER for Grakom ØSTdanmark I Foreningens navn og formål 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er Grakom ØSTdanmark 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

Vedtægter for foreningen FrivilligCenter Næstved.

Vedtægter for foreningen FrivilligCenter Næstved. Vedtægter for foreningen FrivilligCenter Næstved. 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Foreningens navn er FrivilligCenter Næstved. Hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens formål er at skabe de bedst

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KREDS VEST KREDS VEST

VEDTÆGTER FOR KREDS VEST KREDS VEST VEDTÆGTER FOR KREDS KREDS VEST VEST 1. KREDSENS NAVN Stk. 1. Kredsens navn er Kreds Vest. Den udgør en kreds af Finansforbundet i henhold til denne organisations vedtægter. Kredsens hjemsted er København

Læs mere

VEDTÆGTER for Næsby Idræts Forening

VEDTÆGTER for Næsby Idræts Forening Badminton - Billard Bordtennis - Cykelmotion Gymnastik - Håndbold - Idræt om Dagen - Motionsløb Tennis Side 1 VEDTÆGTER for Næsby Idræts Forening VEDTÆGTER FOR NÆSBY IDRÆTS FORENING Side 2 Paragraf 1.

Læs mere

Vedtægter for foreningen Alea

Vedtægter for foreningen Alea 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 - Foreningens navn er Alea. Stk. 2 - Foreningen er hjemmehørende i Århus kommune. 2 - Foreningens formål Stk. 1 - Foreningen arbejder kulturelt og socialt for at udbrede kendskabet

Læs mere

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine).

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Love og vedtægter for Dansk Selskab for Intensiv Terapi 1. Navn Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Stk. 2. Sekretariatets adresse angiver

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U. Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat

Læs mere

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ).

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). Vedtægter for Fonden Djurs Vand 1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). 2.0 Selskabets stifter 2.1. Selskabets stifter er Ebeltoft Kommune. 3.0

Læs mere

Stk. 1. Lokalrådet i Korup består af personer, der er repræsentativ for fastboende borgere, foreninger, institutioner og virksomheder i lokalområdet.

Stk. 1. Lokalrådet i Korup består af personer, der er repræsentativ for fastboende borgere, foreninger, institutioner og virksomheder i lokalområdet. Vedtægter for Lokalrådet i Korup: 1. Lokalrådets navn / formål Stk. 1. Lokalrådet i Korup består af personer, der er repræsentativ for fastboende borgere, foreninger, institutioner og virksomheder i lokalområdet.

Læs mere

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Klatreklub, og dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at varetage klatring

Læs mere

Vedtægter af 10 marts 2015 DANSK KVALITETSSIKRINGSGRUPPE. D K G Danish Quality Assurance Group

Vedtægter af 10 marts 2015 DANSK KVALITETSSIKRINGSGRUPPE. D K G Danish Quality Assurance Group Vedtægter af 10 marts 2015 DANSK KVALITETSSIKRINGSGRUPPE D K G Danish Quality Assurance Group 1 NAVN Gruppens navn er "DANSK KVALITETSSIKRINGSGRUPPE". Navnet forkortes DKG. Gruppen er stiftet 09. oktober

Læs mere

Vedtægter for Oxfam IBIS Udkast til vedtægtsændringer 2015 til Generalforsamling [Vedtaget på Generalforsamling for IBIS den xx dato 2016]

Vedtægter for Oxfam IBIS Udkast til vedtægtsændringer 2015 til Generalforsamling [Vedtaget på Generalforsamling for IBIS den xx dato 2016] Vedtægter for Oxfam IBIS Udkast til vedtægtsændringer 2015 til Generalforsamling 16.12.15 [Vedtaget på Generalforsamling for IBIS den xx dato 2016] 1. Navn Stk. 1. Organisationens danske navn er Oxfam

Læs mere

Udkast af 15. marts Udkast til Vedtægter Den selvejende institution Danske Lægestuderendes Vagtbureau Vest. 1. marts 2013

Udkast af 15. marts Udkast til Vedtægter Den selvejende institution Danske Lægestuderendes Vagtbureau Vest. 1. marts 2013 Udkast til Vedtægter Den selvejende institution Danske Lægestuderendes Vagtbureau Vest 1. marts 2013 Vedtægter Den selvejende institution Danske Lægestuderendes Vagtbureau Vest 1 Navn, hjemsted og formål

Læs mere

VEDTÆGTER. DTF Dansk Telemarketing Forening. Vedtægter side 1 af 10

VEDTÆGTER. DTF Dansk Telemarketing Forening. Vedtægter side 1 af 10 VEDTÆGTER Vedtægter side 1 af 10 INDHOLD Indhold... 2 1. PARAGRAF 1: NAVN OG HJEMSTED... 4 2. PARAGRAF 2: FORMÅL... 4 3. PARAGRAF 3: MEDLEMMER... 5 3.1 Anmodning om optagelse... 5 3.2 Medlemmernes forpligtelser...

Læs mere

Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017

Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017 Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017 Vedtægter for foreningen Danske Solcelleejere 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Solcelleejere herefter kaldet DSE Foreningens hjemsted er Viborg

Læs mere

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben Vedtægter (forslag) Klubben 1 Klubbens navn er Vallensbæk Sejlklub, forkortet VSK, med hjemsted på Vallensbæk Havn, Vallensbæk Kommune. Klubbens stander er hvid med rødt V fra overkant til underkant. 2

Læs mere

Vedtægter for Træsektionen

Vedtægter for Træsektionen Vedtægter for Træsektionen INDHOLDSFORTEGNELSE NAVN OG FORMÅL 1 Navn og hjemsted 2 Formål MEDLEMMERNE 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Eksklusion 6 Kontingent BESTYRELSEN 7 Bestyrelsen 8 Spærreregler, aldersgrænse,

Læs mere

VEDTÆGTER SKIVEEGNENS LÆRERFORENING KREDS 143

VEDTÆGTER SKIVEEGNENS LÆRERFORENING KREDS 143 VEDTÆGTER SKIVEEGNENS LÆRERFORENING KREDS 143 1. Kredsens navn er Skiveegnens Lærerforening. Den udgør kreds 143 af DLF og omfatter Skive Kommune. Kredsens hjemsted er Skive Kommune. 2. Kredsens formål

Læs mere

18.11.13 Side 1. Ekstra ordinær generalforsamling d. 5. december 2013 FFI 2013 VEDTÆGTERNE. Fremsat af: bestyrelsen. Gældende vedtægter 1

18.11.13 Side 1. Ekstra ordinær generalforsamling d. 5. december 2013 FFI 2013 VEDTÆGTERNE. Fremsat af: bestyrelsen. Gældende vedtægter 1 AD DAGSORDENENS PUNKT 1 Gældende vedtægter 1 FORSLAG TIL ÆNDRINGER AF VEDTÆGTERNE Navn på foreningen ) 1 Navn: Danske Fysioterapeuters Fagforum for Idrætsfysioterapi. I internationale sammenhænge er navnet:

Læs mere

Vedtægter. Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012

Vedtægter. Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012 Vedtægter Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Landboforeningen Odder - Skanderborg Foreningens hjemsted er Odder kommune. Foreningen er dannet ved

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

SIND. Landsforeningen for psykisk sundhed. Vedtægter for. SIND- Hovedstadens Regionskreds

SIND. Landsforeningen for psykisk sundhed. Vedtægter for. SIND- Hovedstadens Regionskreds SIND Landsforeningen for psykisk sundhed Vedtægter for SIND- Hovedstadens Regionskreds 2014 1 NAVN OG HJEMSTED Stk. 1 Regionskredsens navn er SIND-Hovedstadens Regionskreds. Stk. 2 Regionskredsens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for det nationale Sund By Netværk i Danmark

Vedtægter for det nationale Sund By Netværk i Danmark Vedtægter for det nationale Sund By Netværk i Danmark 1 Navn Stk. 1. Netværkets navn er Sund By Netværket, og er et uafhængigt fagligt forum. 2 Formål Stk. 1. Målsætningen med Sund By Netværket i Danmark

Læs mere

Stk. 1. Kredsens øverste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert tredje år inden udgangen af oktober måned.

Stk. 1. Kredsens øverste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert tredje år inden udgangen af oktober måned. VEDTÆGTER VEDTÆGTER FOR KREDS VEST 1. KREDSENS NAVN Stk. 1. Kredsens navn er Kreds Vest. Den udgør en kreds af Finansforbundet i henhold til denne organisations vedtægter. Kredsens hjemsted er København

Læs mere

1. Organisationens navn er Interkulturelt Kvinderåd. 2. Organisationens hjemsted er, Niels Hemmingsens Gade 10, 3., 1153 København K.

1. Organisationens navn er Interkulturelt Kvinderåd. 2. Organisationens hjemsted er, Niels Hemmingsens Gade 10, 3., 1153 København K. Vedtægter for Interkulturelt Kvinderåd 1. Foreningens navn og adresse 1. Organisationens navn er Interkulturelt Kvinderåd. 2. Organisationens hjemsted er, Niels Hemmingsens Gade 10, 3., 1153 København

Læs mere

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne 1. Foreningens navn Foreningens navn er Danske Hospitalsklovne. Foreningen anvender navnet Danish Hospital Clowns i internationale sammenhænge. 2. Foreningens

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

FreelanceGruppens bestyrelse foreslår følgende ændringer i vedtægterne: FreelanceGruppen er en specialgruppe under Dansk Journalistforbund.

FreelanceGruppens bestyrelse foreslår følgende ændringer i vedtægterne: FreelanceGruppen er en specialgruppe under Dansk Journalistforbund. FreelanceGruppens generalforsamling Punkt 5a FreelanceGruppens bestyrelse foreslår følgende ændringer i vedtægterne: senest ændret 6. marts 2010 / 2014. 1 Formål FreelanceGruppen er en specialgruppe under

Læs mere

Vedtægter for Negoti Connect

Vedtægter for Negoti Connect Vedtægter for Negoti Connect 1. Navn og hjemsted 1.1. Foreningens navn er Negoti Connect. 1.2. Foreningens hjemsted er Aarhus. 2. Foreningens formål 2.1. Foreningen er en non profit forening, hvor formålet

Læs mere

Vedtægter for Haarby Boldklub

Vedtægter for Haarby Boldklub Vedtægter for Haarby Boldklub REPRÆSENTANTSKABET Navn 1 Klubbens navn er Haarby Boldklub (H.B.). Stiftet den 6. juni 1918. Klubben har følgende specialafdelinger: Fodboldafdelingen Håndboldafdelingen Volleyballafdelingen

Læs mere

Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne

Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne Maj 2016 Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne. Foreningens hjemsted er København. Foreningen

Læs mere

VEDTÆGTER for landsforeningen

VEDTÆGTER for landsforeningen VEDTÆGTER for landsforeningen 1. KALAALLIT RØDE KORSIAT OG RØDE KORS BEVÆGELSEN Foreningen Kalaallit Røde Korsiat er en selvstændig organisation under Dansk Røde Kors. Kalaallit Røde Korsiat skal i sin

Læs mere

GØDVAD GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING

GØDVAD GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING GØDVAD GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING Vedtægter for Hovedforeningen Gødvad GIF 1. Navn, stiftelse og tilhørsforhold Foreningens navn er Gødvad Gymnastik og Idrætsforening kendes også under navnet Gødvad

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer, motivation

Forslag til vedtægtsændringer, motivation Forslag til vedtægtsændringer, motivation Bestyrelsen for Mahjong Danmark foreslår visse ændringer af vedtægterne til generalforsamlingen 30. september 2011. Der vil blive stemt om ændringerne én ad gangen.

Læs mere

Bibliotekarforbundet 5. januar 2015 Standardvedtægter for faggrupper. Gældende fra den 1. januar 2015.

Bibliotekarforbundet 5. januar 2015 Standardvedtægter for faggrupper. Gældende fra den 1. januar 2015. Nuværende vedtægter for Faggruppen Bibliotek & Uddannelse: Der er sket ændringer i flg. paragraffer i Standardsvedtægten: Bibliotekarforbundet 5. januar 2015 Standardvedtægter for faggrupper Gældende fra

Læs mere

VEDTÆGTER DANSK PATCHWORK FORENING

VEDTÆGTER DANSK PATCHWORK FORENING August 2014 Dansk Patchwork Forening blev dannet på en stiftende generalforsamling i Middelfart den 12. april 1986. 1 Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er Dansk Patchwork Forening. I international

Læs mere

1. Selskabets navn er Midttrafik. Stk. 2. Selskabets hjemsted er i Århus Kommune, og selskabet har en afdeling i Videbæk i Ringkøbing-Skjern

1. Selskabets navn er Midttrafik. Stk. 2. Selskabets hjemsted er i Århus Kommune, og selskabet har en afdeling i Videbæk i Ringkøbing-Skjern VEDTÆGTER FOR TRAFIKSELSKABET I REGION MIDTJYLLAND Godkendt af Midttrafiks repræsentantskab 5. januar 2007 Godkendt af Trafikstyrelsen 5. september 2007 Præambel Region Midtjylland etablerer med virkning

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende Institution. Ændringsforslag: X-Huset. i Vester Hæsinge. 1 Navn og hjemsted:

Vedtægter for Den selvejende Institution. Ændringsforslag: X-Huset. i Vester Hæsinge. 1 Navn og hjemsted: Vedtægter for Den selvejende Institution X-Huset Ændringsforslag: i Vester Hæsinge 1 Navn og hjemsted: Den selvejende institutions navn er: X-Huset. Den har hjemsted i Vester Hæsinge, Faaborg-Midtfyn Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Hovedorganisationen af Officerer i Danmark 2014

Vedtægter for Hovedorganisationen af Officerer i Danmark 2014 Navn og hjemsted 1 Organisationens navn er Hovedorganisationen af Officerer i Danmark. Det forkortes HOD. Stk. 2. HOD hjemsted er København. Stk. 3. HOD er stiftet 1. januar 1994. Formål 2 Det er HOD formål

Læs mere

Love Bælternes Fiskeriforening

Love Bælternes Fiskeriforening Love Bælternes Fiskeriforening 1 Senest opdateret 10/3-2015 Foreningens navn: Bælternes Fiskeriforening. 1 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes fiskerimæssige interesser internt, over for andre

Læs mere

Foreningen arbejder for, at Investor Relations i Danmark er på højeste internationale niveau.

Foreningen arbejder for, at Investor Relations i Danmark er på højeste internationale niveau. VEDTÆGTER 1. Navn Foreningens navn er Dansk Investor Relations Forening. Navnet forkortes DIRF. Foreningens engelske navn er Danish Investor Relations Association. 2. Formål Foreningens formål er at fremme

Læs mere

VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst

VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Byg til Vækst. Foreningen har hjemsted i Odense Kommune. Medlemskreds og kontingent 2 Foreningens medlemmer er Odense, Assens,

Læs mere

Vedtægter for foreningen Taekwondo Klub Do, Aarhus

Vedtægter for foreningen Taekwondo Klub Do, Aarhus 1 Foreningens navn, adresse & hjemsted: Foreningens navn: Foreningens adresse: Foreningens hjemsted: Taekwondo Klub Do, Aarhus. Taekwondo Klub Do, Aarhus Bymosevej 20 8210 Århus V Aarhus Kommune Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland. Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland

Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland. Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland (binavn Skydebaneforeningen) 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Skydebaneforeningen Nordsjælland, herefter betegnet Skydebaneforeningen. Stk. 2. Skydebaneforeningens

Læs mere

Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde

Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde 1. Navn og hjemsted Lokalforeningens navn er DAF Roskildeafdelingen. Dens hjemsted er formandens adresse. 2. Formål Lokalforeningens

Læs mere

VEDTÆGTER for foreningen. Vorupør Havbåde. Vorupør Havbåde er en almennyttig forening med hjemsted i Thisted Kommune.

VEDTÆGTER for foreningen. Vorupør Havbåde. Vorupør Havbåde er en almennyttig forening med hjemsted i Thisted Kommune. VEDTÆGTER for foreningen Vorupør Havbåde I Navn, hjemsted og formål 1 Vorupør Havbåde er en almennyttig forening med hjemsted i Thisted Kommune. 2 Foreningen Vorupør Havbåde har til formål at erhverve,

Læs mere

VEDTÆGTER. LOS - Landsforeningen af opholdssteder, botilbud og skolebehandlingstilbud

VEDTÆGTER. LOS - Landsforeningen af opholdssteder, botilbud og skolebehandlingstilbud VEDTÆGTER LOS - Landsforeningen af opholdssteder, botilbud og skolebehandlingstilbud NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er LOS - Landsforeningen af opholdssteder, botilbud og skolebehandlingstilbud. 1 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Lærerkreds Nord

Vedtægter for Lærerkreds Nord Vedtægter for Lærerkreds Nord Kredsens navn og hjemsted 1 Kredsens navn er Lærerkreds Nord. Kredsen dækker Hjørring, Frederikshavn og Læsø kommuner. Den udgør kreds 159 af Danmarks Lærerforening. Kredsens

Læs mere

Vedtægter for PROSA/STAT

Vedtægter for PROSA/STAT Vedtægter for PROSA/STAT 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er PROSA/STAT. Stk. 2. Foreningens hjemsted er København. Vedtaget på generalforsamlingen 5. november 1994 Revideret: Generalforsamlingen 25.

Læs mere

Vedtægter for Negoti Connect

Vedtægter for Negoti Connect Vedtægter for Negoti Connect 1. Navn og hjemsted 1.1. Foreningens navn er Negoti Connect. 1.2. Foreningens hjemsted er Aarhus. 2. Foreningens formål 2.1. Foreningen er en non profit forening, hvor formålet

Læs mere

Vedtægter for Favrskov Lærerforening

Vedtægter for Favrskov Lærerforening Vedtægter for Favrskov Lærerforening 1 Hjemsted Kredsens navn er Favrskov Lærerforening. Den udgør kreds 137 af Danmarks Lærerforening. Kredsen har hjemsted i Favrskov kommune. 2 Formål Kredsens formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ØHAVETS LÆRERKREDS Ærø Svendborg - Langeland

VEDTÆGTER FOR ØHAVETS LÆRERKREDS Ærø Svendborg - Langeland VEDTÆGTER FOR ØHAVETS LÆRERKREDS Ærø Svendborg - Langeland 2014 1 1 Lærerkredsen udgør kreds 86 af Danmarks Lærerforening og omfatter Ærø, Langeland og Svendborg kommuner. Kredsen har hjemsted i Svendborg.

Læs mere

Vedtægter for Epilepsiforeningen

Vedtægter for Epilepsiforeningen Vedtægter for Epilepsiforeningen 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Epilepsiforeningen. Foreningen er landsdækkende og har hjemsted på landskontorets adresse. Foreningen er stiftet den 27. september

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN TEAM TEATRET

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN TEAM TEATRET VEDTÆGTER FOR FORENINGEN TEAM TEATRET Navn 1 Foreningens navn er FORENINGEN TEAM TEATRET. Foreningens bestyrelse har ret, men ikke pligt til at lade navnet beskytte gennem anmeldelse til Erhvervs- og selskabsstyrelsens

Læs mere

Vedtægter for Studenterhus Odense

Vedtægter for Studenterhus Odense Vedtægter for Studenterhus Odense Dato for ikrafttræden: 13. juni 2013 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Studenterhus Odense og har hjemsted i Odense Kommune. I daglig tale også kaldet Studenterhus

Læs mere

Haderslev Idrætsråd. 2. Idrætsrådets formål Idrætsrådets formål er, gennem sammenslutning af idrætsforeninger i Haderslev Kommune, at:

Haderslev Idrætsråd. 2. Idrætsrådets formål Idrætsrådets formål er, gennem sammenslutning af idrætsforeninger i Haderslev Kommune, at: Haderslev Idrætsråd Vedtægt for Haderslev Idrætsråd 1. Idrætsrådets navn og hjemsted Idrætsrådets navn er Haderslev Idrætsråd. Initialer: HIR Stiftelsesår: 6. september 2006 Idrætsrådets hjemsted er Haderslev

Læs mere

Indkaldelse til stiftende generalforsamling af DJUS

Indkaldelse til stiftende generalforsamling af DJUS Indkaldelse til stiftende generalforsamling af DJUS Mandag den 14. maj kl. 19.00 i festsalen, Det Jødiske Hus. DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent, ordstyrer og referent. 2. Behandling og godkendelse af vedtægter.

Læs mere

Musisk Oplysnings Forbund

Musisk Oplysnings Forbund Musisk Oplysnings Forbund Vedtægter for MUSISK OPLYSNINGS FORBUND (MOF) Indhold 1 NAVN... 2 2 FORMÅL... 2 3 MEDLEMSKAB... 2 4 INDMELDELSE/UDMELDELSE... 2 5 ØKONOMI... 2 6 TEGNINGSREGLER... 3 7 BESTYRELSE

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NORDFYNS LÆRERKREDS

VEDTÆGTER FOR NORDFYNS LÆRERKREDS VEDTÆGTER FOR NORDFYNS LÆRERKREDS 1. Kredsens navn er NORDFYNS LÆRERKREDS, Danmarks Lærerforenings kreds 83. Dens hjemsted er Nordfyns Kommune. Det er dens formål inden for sit område, som omfatter Nordfyns

Læs mere

GENERALFORSAMLING 10 Valg af repræsentanter til Træsektionens generalforsamling 11 Generalforsamling

GENERALFORSAMLING 10 Valg af repræsentanter til Træsektionens generalforsamling 11 Generalforsamling august 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE NAVN OG FORMÅL 1 Navn og hjemsted 2 Formål MEDLEMMERNE 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Eksklusion 6 Kontingent BESTYRELSEN 7 Bestyrelsen 8 Spærreregler, aldersgrænse, genvalg,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Vedtægter. for. Fonden Djurs Vand

Vedtægter. for. Fonden Djurs Vand Vedtægter for Fonden Djurs Vand 1.0 Selskabet navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). 2.0 Selskabets stifter 2.1. Selskabets stifter er Ebeltoft Kommune. 3.0 Selskabets

Læs mere

Vedtægter for Østjysk Landboforening Gældende fra 10. marts 2011

Vedtægter for Østjysk Landboforening Gældende fra 10. marts 2011 Vedtægter for Østjysk Landboforening Gældende fra 10. marts 2011 Vedtægter for Østjysk Landboforening 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Østjysk Landboforening. Foreningens hjemsted er Horsens kommune.

Læs mere

GREVE BRANDMANDSFORENING

GREVE BRANDMANDSFORENING 1 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. Foreningens navn er, stiftet den 15. januar 2002. er en selvstændig økonomisk og administrativ enhed. Foreningen har hjemsted i Greve Kommune. Foreningens formål er at samle

Læs mere

Vedtægter. For. Brydeklubben. THOR Vejgaard. Vedtaget på generalforsamlingen den 26 januar 2005

Vedtægter. For. Brydeklubben. THOR Vejgaard. Vedtaget på generalforsamlingen den 26 januar 2005 Vedtægter For Brydeklubben THOR Vejgaard Vedtaget på generalforsamlingen den 26 januar 2005 side 10/10 15. Foreningens opløsning. Til foreningens opløsning kræves mindst 2/3 majoritet at samtlige foreningens

Læs mere

1.2 Foreningen skal have hjemsted i region Hovedstaden, Danmark

1.2 Foreningen skal have hjemsted i region Hovedstaden, Danmark Vedtægter for Foreningen Plastic Change 1. Navn og tilhørsforhold 1.1 Foreningens navn er Foreningen Plastic Change 1.2 Foreningen skal have hjemsted i region Hovedstaden, Danmark 1.3 Bestyrelsen kan til

Læs mere