KonjunkturNYT - uge 46

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KonjunkturNYT - uge 46"

Transkript

1 KonjunkturNYT - uge 9. november. november Danmark Firmaernes salg omtrent uændret i september Både import og eksport faldt i september Fortsat stort overskud på betalingsbalancens løbende poster i september Fortsat stigning i dankortomsætningen i oktober Mindre fald i bilsalget i oktober Flere ledige stillinger og stabilt lavt antal varslede afskedigelser i oktober OECD Economic Outlook 98 Internationalt Euroområdet: BNP-vækst på, pct. og fald i industriproduktionen USA: Ledigheden faldt og antallet af nytilmeldte ledige var omtrent uændret Tyskland: BNP-vækst på, pct. Storbritannien: Fald i ledigheden Sverige: Fortsat lav inflation Japan: Erhvervstilliden faldt Kina: Fald i inflationen og industriproduktionsvæksten Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder De ledende aktiekursindeks i USA, Storbritannien og euroområdet faldt, mens de kinesiske og japanske aktiekursindeks steg Det danske OMXC- aktiekursindeks steg Den danske krone er generelt svækket over for de ledende internationale valutaer Olieprisen faldt Center for Konjunktur og Økonomisk Politik Redaktionen er afsluttet fredag kl. Henvendelse rettes til

2 DANSK KONJUNKTURNYT Firmaernes salg omtrent uændret i september Firmaernes samlede salg (løbende priser) faldt med, pct. fra august til september, når der ses bort fra energi og korrigeres for almindelige sæsonudsving, jf. figur.. Faldet kommer efter en stigning på,7 pct. i august. Udviklingen dækker bl.a. over en stigning i industri og erhvervsservice, samt et fald i handel og transport mv. Udviklingen i det samlede salg dækker over en svag stigning i eksporten på, pct. og et fald i det indenlandske salg på, pct., når der ses bort fra energi. Faldet i det indenlandske salg følger efter mindre stigninger på, pct. fra juni til juli og, pct. fra juli til august, jf. figur.. Firmaernes salg svinger en del fra måned til måned og bliver ofte revideret. Siden midten af har der, trods månedsvise fald, været en stigende tendens. Set i forhold til september sidste år er firmaernes samlede salg steget,7 pct., når der ses bort fra energi. Figur. Firmaernes salg ekskl. energi Figur. Firmaernes salg ekskl. energi ( mdr. glidende gns.) Indeks (=) Indeks (=) I alt Indenlandsk salg Eksport Anm: Firmaernes salg til udlandet er beregnet residualt. Energi omfatter råstofudvinding og forsyning. Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

3 Både import og eksport faldt i september Eksporten af varer (værdier, sæsonkorrigeret) faldt i september, jf. figur.. Det skyldes især et fald på knap pct. i eksporten til Tyskland, forårsaget af et kraftigt fald i salget af vindmølledele. Betydelige udsving i eksporten af vindmølledele medvirker til, at der er udsving i eksporten fra måned til måned. Set over de første ni måneder af året har vareeksporten været godt ¾ pct. højere end i samme periode sidste år. Det er særligt eksporten af kemikalier (herunder medicin), som er steget knap pct., der trækker eksporten op. Udviklingen i eksporten følger dermed den stigende tendens siden starten af. Vareimporten har haft omtrent samme udvikling. Både eksporten og importen af tjenester (værdier, sæsonkorrigeret) var omtrent uændrede i september. Tjenesteeksporten har generelt været faldende siden, men har alligevel været godt pct. højere i de første ni måneder af end i samme periode sidste år, jf. figur.. Figur. Udenrigshandlen, varer (ekskl. energi, skibe og fly) Figur. Udenrigshandlen med tjenester Eksport Import Eksport Import Anm.: Alle serier er sæsonkorrigeret. I figur. er både eksporten og importen af tjenester opgjort som et måneders løbende gennemsnit. Kilde: Danmarks Statistik. Ekskl. skibe og fly mv. samt energi.

4 Fortsat stort overskud på betalingsbalancens løbende poster i september Den foreløbige opgørelse af betalingsbalancens løbende poster for september viser et overskud på ½ mia. kr., jf. figur.. Dette er knap mia. lavere end i august, hvilket i høj grad skyldes et fald i tjenesteeksporten. For året til dato udgør overskuddet på betalingsbalancen ca. mia. kr., jf. figur.. Den primære årsag er et solidt overskud på vare- og tjenestebalancen i de første ni måneder af året. Eksporten har i denne periode været ca. ½ pct. højere end importen. Løn- og formueindkomster har også bidraget betydeligt til overskuddet på betalingsbalancen, dog mindre end sidste år. Det skyldes, at Mærsk i marts udbetalte ekstraordinære udbytter. Figur. Betalingsbalancen og dens underkomponenter Tabel. Saldo på betalingsbalancens løbende poster Løn- og formueindkomst Varer og tjenester Overførsler Løbende poster Resterende måneder År til dato Anm.: Begge figurer er sæsonkorrigeret. Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger Sæsonkorrigerede tal.

5 Fortsat stigning i dankortomsætningen i oktober Dankortomsætningen steg med, pct. i oktober i forhold til september, når der tages højde for almindelige sæsonudsving og stigende udbredelse af pengeoverførsler. Dermed fortsatte stigningen i dankortomsætningen fra september efter nogle store udsving i det foregående halve år, jf. figur.7. Priserne har været uændrede i oktober, så realvæksten i dankortomsætningen er ligeledes, pct. fra september til oktober. Efter et midlertidigt dyk i dankortomsætningen i forsommeren har der været en forholdsvis kraftig fremgang i omsætningen de seneste måneder. For de tre måneder august til oktober er dankortomsætningen således steget med,7 pct. i forhold til de foregående tre måneder maj til juni. Den store fremgang i dankortomsætningen kan dog ikke oversættes direkte til vækst i det samlede private forbrug, som det er opgjort i nationalregnskabet. Der er en tendens til, at dankortet løbende bliver mere udbredt og anvendes til stadigt flere transaktioner. Dankortomsætningen er således steget mere end detailsalget (som opgjort i nationalregnskabet) i de seneste år, jf. figur.8. Den aktuelle stigning i dankortomsætningen er dog større end den normale trendmæssige vækst. Figur.7 Dankortomsætning, kvartalsvis stigning (sk) Figur.8 Faktisk kvartalsvis dankortomsætning Indeks (8M =) Indeks (8M = ) Dankortomsætning Renset for pengeoverførsler 8 9 Detailsalg - nationalregnskabet Dankort uden pengeoverførsler (h. akse) Anm.: Egen sæsonkorrektion af dankortomsætningen. I figur.8 er dankortomsætningen i priser, mens nationalregnskabet er priser. Kilde: Nets, Danmarks Statistik og egne beregninger. Pengeoverførsler er overførsler via mobilen, der ofte ikke er knyttet til egentligt privat forbrug, men blot er en afregning af mellemværender mellem private.

6 Mindre fald i bilsalget i oktober Det samlede antal nyregistrerede personbiler i oktober var 7., når der korrigeres for normale sæsonudsving. I forhold til september er dette et fald på,7 pct., jf. figur.9. Generelt har bilsalget haft en stigende tendens, og bilsalget år til dato ligger 8, pct. højere i end i. Faldet i oktober skyldes en nedgang i erhvervenes køb af personbiler på knap pct., mens husholdningerne omvendt havde en stigning på, pct. Salget til erhverv er dog vokset betydeligt siden, og sammenligner man med oktober, er salget godt 7 pct. højere. Både husholdningerne og erhvervene benytter sig i stigende grad af leasingbiler. Husholdningernes bilkøb er faldet således med knap pct. år til dato sammenlignet med samme periode sidste år, antallet af privatleasede biler i husholdningerne er steget med knap pct. og dermed udgør leasing pct. af den samlede tilgang til husholdningerne. Figur.9 Udvikling i nyregistrerede personbiler, sæsonkorrigerede. biler. biler Husholdningerne Husholdningernes køb og privatleasing Erhvervene I alt Anm.: Privatleasing er ikke sæsonkorrigeret. Kilde: Danmarks Statistik

7 Flere ledige stillinger og stabilt lavt antal varslede afskedigelser i oktober Antallet af ledige stillinger i Jobnet tog et hop opad i oktober. Når der korrigeres for almindelige sæsonudsving, steg antallet med. til. ledige stillinger i oktober, hvilket er det højeste antal siden slutningen af 8. Antallet af ledige stillinger har generelt været stigende siden slutningen af, jf. figur.. I de første ti måneder af var der gennemsnitligt godt 7. ledige stillinger om måneden, hvilket er ca.. flere sammenlignet med den tilsvarende periode sidste år. Antallet af varslede afskedigelser varierer en del fra måned til måned, men niveauet har overordnet set ligget lavt i, jf. figur.. Antallet af varslede afskedigelser steg i oktober til knap 9 personer, hvilket er flere end måneden før. I faktiske, ikke-sæsonkorrigerede tal var der knap. varslede afskedigelser i oktober. Industrien stod med ca. for det største antal varslinger oktober, hvilket også har været tilfældet i de forudgående måneder. Årsagen til afskedigelserne var i overvejende grad indskrænkninger i virksomheden (snarere end virksomhedslukning). Figur. Antal stillinger slået op på Jobnet Figur. Antal varslede afskedigelser. stillinger. stillinger. personer. personer Varslede afskedigelser md. glidende gennemsnit Anm.: Egen sæsonkorrektion. Kilde: Jobindsats.dk. 7

8 OECD Economic Outlook 98 OECD vurderer i Economic Outlook 98, at genopretningen i OECD-landene fortsætter frem mod 7. Den robuste vækst i USA, som særligt er understøttet af vækst i det private forbrug og investeringerne, ventes at fortsætte, mens ECB s lempelige pengepolitik og de lave oliepriser ventes at styrke det hidtidige svage opsving i euroområdet. Ledigheden i euroområdet ventes fortsat at falde, men vil stadig være på et højt niveau. I Japan vurderes væksten at blive svagere end i USA og euroområdet grundet finanspolitiske stramninger og svag efterspørgsel fra landets asiatiske samhandelspartnere. Mens OECD s skøn for OECD-landene peger på en moderat fremgang, er udsigterne for de nye vækstøkonomier mere divergerende, hvilket også bidrager negativt til det generelle risikobillede for væksten. Det er særligt risikoen for en pludselig reduktion af væksten i Kina, som bidrager negativt til risikobilledet. OECD nævner generelle sårbarheder hos de nye vækstøkonomier, den markante reduktion i verdenshandlen over sommeren og nedjustering af de potentielle vækstrater for OECDlandene som øvrige negative risikofaktorer. For Danmark venter OECD, at væksten vil udgøre,8 pct. i år og henholdsvis,8 pct. og,9 pct. i og 7, jf. tabel.. Det indebærer, at væksten vurderes at være nogenlunde konstant fra til 7. Det skal særligt ses i lyset af en stærkere eksport, da der er fortsat fremgang i de lande, Danmarks handler mest med. Det lave renteniveau, de lave oliepriser og en svækket kronekurs er også med til at styrke væksten. Fremadrettet ventes den indenlandske efterspørgsel at tiltage efterhånden, som stigende indkomst, beskæftigelse og boligformue styrker det private forbrug, og en øget kapacitetsudnyttelse øger behovet for investeringer. OECD venter, at den offentlige saldo bliver -,7 pct. af BNP i, mens den svækkes til -,8 pct. i både og 7. Tabel. Nøgletal i Economic Outlook 98 7 BNP-vækst, pct. OECD FM OECD FM OECD USA,, -, -, Euroområdet,9, -,8 -,9 Japan -,, -, -, Nøgletal for Danmark, pct. BNP,,8,,8,9,9 Privat forbrug,7,9,,,, Offentligt forbrug,,,,,, Faste bruttoinvesteringer,,,8,,,9 Eksport,,,,,, Import,8 -,,,,, Offentlig saldo (pct. af BNP), -,7 -, -,8 -,8 -,8 Anm.: Finansministeriet skønner først for 7 i forbindelse med Økonomisk Redegørelse, december. Kilde: OECD Economic Outlook 98, november og Opdateret -forløb, september. 8

9 INTERNATIONALT KONJUNKTURNYT Euroområdet BNP-væksten i euroområdet var, pct. i. kvartal ifølge det foreløbige nationalregnskab, jf. figur.. Blandt de største økonomier steg BNP med,8 pct. i Spanien,, pct. i Italien og, pct. i både Tyskland og Frankrig. I forhold til. kvartal det foregående år var BNP-væksten i euroområdet, pct. Industriproduktionen i euroområdet faldt med, pct. i september, jf. figur.. Produktion faldt med godt pct. i Tyskland, hvorimod den var nogenlunde ændret i Frankrig og Italien og steg godt pct. i Spanien. Industriproduktionen i euroområdet har ligget nogenlunde uændret gennem. Figur. BNP-vækst, euroområdet Figur. Industriproduktion, euroområdet Pct. (å/å) Pct. (k/k) Indeks (8=) Indeks (8=) Kvartalsvis BNP-vækst (h. akse) Årlig BNP-vækst Kilde: Thomson Reuters Eikon. USA Ledigheden var pct. af arbejdsstyrken i oktober, hvilket var et fald på, pct.-point i forhold til september, jf. figur.. Beskæftigelsen steg med 7. personer (knap, pct.), hvilket hovedsageligt skyldes den private beskæftigelse, som steg med 8. personer. Ledigheden har haft en faldende tendens siden 9 og befinder sig nu på sit laveste niveau siden april 8. Antallet af nytilmeldte ledige var uændret i uge og lå dermed stadig på 7. personer, jf. figur.. Tendensen i antallet af nytilmeldte ledige har dog generelt været faldende siden 9. 9

10 Figur. Ledighed, USA Figur. Nytilmeldte ledige, USA Pct. af arbejdsstyrken. personer Ændring (m/m) i beskæftigelse (h. akse) Ledighed Kilde: Thomson Reuters Eikon.. personer. personer Nytilmeldte ledige Historisk gnst. (siden 97) ugers glidende gnst. Tyskland Ifølge det foreløbige nationalregnskabet steg BNP med, pct. i. kvartal, jf. figur.. Det var særligt det private forbrug, som bidrog positivt til BNP-væksten. Derudover bidrog udenrigshandlen ifølge de foreløbige opgørelser negativt til væksten, da importvæksten var markant højere end eksportvæksten. Figur. BNP-vækst, Tyskland Pct. (k/k) Pct. (k/k) Kilde: Thomson Reuters Eikon. Storbritannien Ledigheden faldt med, pct.-point til, pct. af arbejdsstyrken i september, jf. figur.. Samtidig steg beskæftigelsen med omtrent 77. personer (knap, pct.). Ledigheden har generelt haft en faldende tendens siden midten af og er nu på sit laveste niveau siden april 8.

11 Figur. Ledighed, Storbritannien Pct. af arbejdsstyrken. personer Ændring i beskæftigelsen (h. akse) Ledighed Kilde: Thomson Reuters Eikon. Sverige Inflationen, målt ved forbrugerprisindekset, var, pct. i oktober målt i forhold til samme periode sidste år, jf. figur.7. Inflationen har generelt ligget omkring pct. de seneste par år. Den underliggende inflation, som er ændringen i forbrugerprisindekset renset for renteændringer og energipriser, var, pct. i oktober og har haft en stigende tendens siden starten af. Figur.7 Inflation, Sverige Pct Pct. - - Fo rbrugerpriser Unde rliggen de inflation Kilde: Thomson Reuters Eikon. Japan Ifølge Thomson Reuters s Tankan forværredes fremstillingsvirksomhedernes erhvervstillid i november for tredje måned i træk, da denne faldt fra indeks 7 til indeks, jf. figur.8. Erhvervstilliden er dermed på laveste niveau siden april.

12 Figur.8 Erhvervstillid (Reuters Tankan), Japan Indeks Indeks Kilde: Thomson Reuters Eikon. Kina Inflationen, målt ved forbrugerprisindekset, faldt med, pct.-point til, pct. i oktober, jf. figur.9. Inflationen har generelt været stigende siden årsskiftet, men ligger stadig på et lavt niveau i et historisk perspektiv. Industriproduktionen, som udgør omkring en tredjedel af BNP, steg, pct. i oktober i forhold til den samme måned det foregående år, jf. figur.. Industriproduktionsvæksten har ligesom BNP haft en faldende tendens siden og er nu på sit laveste niveau siden december 8. Figur.9 Inflation, Kina Figur. Industriproduktion, Kina Pct. (å/å) Pct. (å/å) Pct. (å/å) Pct. (å/å) Kilde: Thomson Reuters Eikon.

13 RENTER, OLIEPRIS, VALUTA- OG AKTIEMARKEDER De ledende amerikanske, britiske og europæiske aktiekursindeks er faldet siden sidste torsdag, mens de ledende kinesiske og japanske aktiekursindeks begge er steget omkring pct. Det sker efter tre uger, hvor der generelt har været fremgang på de internationale aktiemarkeder. Det danske OMXC- aktiekursindeks er steget, pct. siden sidste torsdag. Den danske krone er generelt blevet svækket over for de ledende internationale valutaer for. uge i træk, således at det effektive kronekursindeks er faldet godt pct. over de sidste tre uger. Det skyldes, at euroen særligt er blevet svækket over for den amerikanske dollar, det britiske pund, den kinesiske yuan og den svenske krone. Olieprisen pr. tønde er faldet med omkring dollar siden sidste torsdag. Tabel. Renter og valutakurser mv. Danske renter og valutakurser mv. Internationale renter og valutakurser mv. Torsdag Ændring ift. Torsdag / sidste torsdag / Ændring ift. sidste torsdag Renter, pct. p.a.: -md. pengemarkedsrente Ledende renter, pct. p.a.: -, -, pct.point USA (federal funds rate),, pct.point Japan (unc. call rate),, pct.point Stat. -årig,8 -, pct.point Sverige (repo) -,, pct.point Realkreditrenter : Euroområdet,, pct.point Kort realkreditlån -,9 -, pct.point Storbritannien (repo),, pct.point Langt realkreditlån,, pct.point Rente på -årige statsobligationer, pct. p.a.: Nationalbankens satser: USA,,8 pct.point Diskonto,, pct.point Japan,, pct.point Indskud på folio,, pct.point Tyskland,9, pct.point Indskudsbeviser -,7, pct.point Storbritannien,8,7 pct.point Udlån,, pct.point Valutakurser : Rentespænd til Tyskland (pct.-point): JPY/EUR,7 -, pct. Kort (-mdr.) -,9, pct.point GBP/EUR,8,77 pct. Langt (-årigt):,8 -, pct.point USD/EUR 9,,9 pct. CNY/EUR,, pct. Aktiekurser (kursindeks): USD/CNY,7, pct. OMXC (/7-89 = ) 977,, pct. Aktiekurser (kursindeks): Valutakurser : USD, S&P -,7 pct. EUR/DKK 7,, pct. Japan, Nikkei 998, pct. USD/DKK 89,8, pct. Kina, Shanghai composite, pct. SEK/DKK 79,9, pct. Euroomr., Eurostoxx indeks -,9 pct. NOK/DKK 79,8 -,9 pct. Storbritannien, FTSE 79 -,9 pct. GBP/DKK,8,79 pct. JPY/DKK, -,7 pct. Oliepriser: Brent (USD),7 -, USD Effektiv kronekursindeks (98 = ) 99, -, point Brent (DKK) 9 -,7 DKK ) Den korte realkreditrente består af et gennemsnit af realkreditrenter med - og -årig løbetid. Den lange realkreditrente består af et gennemsnit af -årige realkreditrenter. Realkreditrenterne offentliggøres ugentligt og med en uges forsinkelse.. ) X/Y betyder pris i valuta Y for enheder af valuta X. Når tallet fx vokser, betyder det, at værdien af den første valuta (X) øges i forhold til værdien af den anden valuta (Y). Kilde: Thomson Reuters Eikon, Bloomberg og Danmarks Nationalbank

14 Figur. Pengepolitiske renter Figur. Kort og lang rente og rentespænd i forhold til Tyskland Pct. Pct USA Danmark¹ Euroområdet Pct. Pct.-point,,,,8,,,,,,,, -, -, -, -, -, -, -, -,8 -, -, nov mar jul nov mar jul nov -årig, rentespænd (h.a.) -mdr., rentespænd (h.a.) -årig, dansk -mdr., dansk Kilde: Thomson Reuters Eikon og Bloomberg. Figur. Rentespænd i forhold til Tyskland Figur. Prisen pr. tønde Brent-olie i USD og Euro Pct.-point Pct.-point Euro Dollar - - okt feb jun okt feb jun okt Italien Spanien Irland Frankrig Portugal okt feb jun okt feb jun okt Euro Dollar (h. akse) Kilde: Thomson Reuters Eikon og Bloomberg. Figur. Udvalgte aktieindeks Figur. Udvalgte valutakurser Indeks (=) Indeks (=) okt feb jun okt feb jun okt Eurostoxx Nikkei S&P OMX C (h.a.) Shanghai composite (h.a.) Kilde: Thomson Reuters Eikon og Bloomberg. EUR/USD JPY/USD,,,,,,,,,,,,,,,9,,9,,8 okt feb jun okt feb jun okt EUR/USD JPY/USD (h. akse)

KonjunkturNyt. Uge 6 (8.-12. februar 2016)

KonjunkturNyt. Uge 6 (8.-12. februar 2016) KonjunkturNyt Uge (8.-. februar ) KonjunkturNyt Uge, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon 9 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 10

KonjunkturNYT - uge 10 KonjunkturNYT - uge 1 3. marts 7. marts 214 Danmark Lille stigning i industriproduktionen i januar, større stigning i omsætningen Stigende priser på enfamiliehuse i 213 Stort fald i antallet af konkurser

Læs mere

KonjunkturNYT uge 46. Fald i BNP i 3. kvartal november Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 46. Fald i BNP i 3. kvartal november Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge.- 7. november 7 Fald i BNP i. kvartal 7 -, pct. 7 Danmark Fald i BNP i. kvartal 7 Bilsalget tilbage på normalt niveau i oktober Lønstigningstakten aftog moderat i. kvartal Renter, oliepriser,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 51

KonjunkturNYT - uge 51 KonjunkturNYT - uge 1 1. december 18. december 1 Danmark Firmaernes salg faldt lidt i oktober Flere i beskæftigelse i. kvartal 1 BNP-vækst i hele landet i 1 Fald i både producent- og importpriser i november

Læs mere

KonjunkturNYT uge 40. Højere priser på lejligheder i juli oktober Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 40. Højere priser på lejligheder i juli oktober Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge 2.-. oktober 217 Højere priser på lejligheder i juli Ejerlejligheder Enfamiliehuse 2 27 28 29 21 211 212 213 214 215 21 217 Danmark Fremgang i industriproduktionen og -omsætningen i august

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Forbrugertilliden steg i oktober Fald i detailomsætningen i september Dansk inflation på niveau med euroområdets i september Internationalt USA: Uændret inflation

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober 9. oktober Danmark Lavere forbrugerprisinflation i september Inflationen i Danmark lavere end i euroområdet i september Internationalt USA: Stigende inflation, industriproduktion

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonkturNYT - uge 8. april. maj Dank Faldende huspriser i februar Lille stigning i detailomsætningsindekset i ts Internationalt USA: Stigning i erhvervstilliden i fremstillingssektoren Euroområdet: Stigning

Læs mere

KonjunkturNYT uge 42. Flere lønmodtagere i august oktober Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 42. Flere lønmodtagere i august oktober Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge.-. oktober 7 Flere lønmodtagere i august +. personer 8 9 7 Danmark Flere lønmodtagere i august Detailsalget steg i september Lille stigning i dankortomsætningen i september Højere inflation

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Fortsat stigning i byggebeskæftigelsen i. kvartal Lidt flere ledige stillinger i september, men fremgangen er stagneret Fortsat lav forbrugerprisinflation

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 10 (7.-11. marts 2016)

KonjunkturNyt. Uge 10 (7.-11. marts 2016) KonjunkturNyt Uge (7.-. marts ) Side af 9 KonjunkturNyt Uge, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNYT uge 43. Omtrent uændret forbrugertillid i oktober oktober Internationalt. Danmark

KonjunkturNYT uge 43. Omtrent uændret forbrugertillid i oktober oktober Internationalt. Danmark KonjunkturNYT uge 43 3.- 7. oktober 7 Omtrent uændret forbrugertillid i oktober Nettottal 7, 3 4 6 7 8 9 3 4 6 7 Danmark Omtrent uændret forbrugertillid i oktober Lille stigning i udlånet fra MFI-sektoren

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge. april. maj Danmark Fald i ledigheden i marts Erhvervenes konjunkturbarometre faldt en smule i april, men peger stadig på fremgang Stigende priser på ejerlejligheder i februar Internationalt

Læs mere

KonjunkturNYT uge 14

KonjunkturNYT uge 14 KonjunkturNYT uge 4 3.-7. april 7 Side af KonjunkturNyt Uge 4 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 37

KonjunkturNYT - uge 37 KonjunkturNYT - uge 7 7. september. september Danmark Fald i industriproduktionen i juli Stærk vareeksport i årets første syv måneder trods fald i juli Fortsat stort overskud på betalingsbalancens løbende

Læs mere

KonjunkturNYT uge flere lønmodtagere i september november Internationalt. Danmark

KonjunkturNYT uge flere lønmodtagere i september november Internationalt. Danmark KonjunkturNYT uge 7.-. november 7. flere lønmodtagere i september 7 +. personer 8 9 6 7 Danmark 9.6 flere lønmodtagere i. kvartal 7 Flere ledige og beskæftigede i. kvartal 7 ifølge AKU Fald i detailsalget

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 3

KonjunkturNYT - uge 3 KonjunkturNYT - uge 8. januar. januar Danmark Stadig flere lønmodtagere i november Fald i forbrugertilliden i januar Fald i detailsalget i december Internationalt IMF World Economic Outlook update, januar

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 24

KonjunkturNYT - uge 24 KonjunkturNYT - uge 9. juni 1. juni 1 Danmark Fortsat opadgående tendens for industriproduktionen, men fald i april Fald i firmaernes salg i april Stigning i beskæftigelsen og antallet af præsterede timer

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 7

KonjunkturNYT - uge 7 KonjunkturNYT - uge 7. februar. februar Danmark Firmaernes samlede salg omtrent uændret i Fremgang i eksporten af varer og tjenester i Stigning i overskuddet på betalingsbalancen i Rekord i bilsalget i

Læs mere

KonjunkturNYT uge 49. Fremgang i industriproduktionen i oktober december Internationalt. Danmark

KonjunkturNYT uge 49. Fremgang i industriproduktionen i oktober december Internationalt. Danmark KonjunkturNYT uge 9.- 8. december 17 Fremgang i industriproduktionen i oktober +,5 pct. 8 9 1 11 1 13 1 15 16 17 Danmark Fremgang i industriproduktionen i oktober Færre konkurser, men flere tabte job i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge 13. oktober 17. oktober 1 Danmark Stort set uændret byggebeskæftigelse i 3. kvartal 1 Producent- og importpriserne steg i september Internationalt USA: Fald i detailhandlen og stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Stort set uændret bruttoledighed i september Stigning i konjunkturbarometeret for serviceerhverv i oktober, men fald i de øvrige erhverv Udlånet til erhverv

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge 9. oktober. oktober Danmark Lønmodtagerbeskæftigelsen fortsatte med at stige i august Fortsat faldende forbrugertillid i oktober Stigning i detailsalget i. kvartal efter fald i. kvartal

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 11

KonjunkturNYT - uge 11 KonjunkturNYT - uge 11 9. marts 1. marts 1 Danmark Fremgang i den private beskæftigelse i. kvartal Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i. kvartal Fortsat fald i den offentlige beskæftigelse i. kvartal

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 48

KonjunkturNYT - uge 48 KonjunkturNYT - uge 8. november 7. november Danmark Lønmodtagerbeskæftigelsen fortsatte med at stige i tember Fortsat beskedne private lønstigninger ifølge Danmarks Statistik Omtrent uændrede konjunkturbarometre

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 37

KonjunkturNYT - uge 37 KonjunkturNYT - uge 7. september. september Danmark Eksporten af varer steg i juli Overskud på betalingsbalancen i juli Stigning i husholdningernes nyregistreringer og fald i erhvervenes i august Højere

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 7

KonjunkturNYT - uge 7 KonjunkturNYT - uge 7 9. februar. februar Danmark Firmaernes salg faldt i. kvartal, men priserne driller Uændret vareeksport, mens tjenesteeksporten steg i. kvartal Overskuddet på betalingsbalancen var

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge 1. oktober 1. oktober 1 Danmark Færre varslede afskedigelser og lille stigning i antal ledige stillinger i september Lille fald i antallet af nyregistrerede personbiler i september

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 50

KonjunkturNYT - uge 50 KonjunkturNYT - uge 7. december. december Danmark Mindre fald i industriproduktionen i oktober Fald i dankortomsætningen i november efter stigning i oktober Lille stigning i bilsalget i november Vareeksporten

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 11

KonjunkturNYT - uge 11 KonjunkturNYT - uge. marts. marts Danmark Stigning i firmaernes samlede salg i januar Vareeksporten steg i januar, mens tjenesteeksporten fortsat faldt Lidt lavere overskud på betalingsbalancen i januar

Læs mere

KonjunkturNYT uge 5. Ledigheden faldt i december. 29. januar- 2. februar Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 5. Ledigheden faldt i december. 29. januar- 2. februar Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge 9. januar-. februar 8 Ledigheden faldt i december -.8 personer 6 7 8 9 6 7 Danmark Ledigheden faldt i december Stigende forventninger i byggeriet, men fald i industrien i januar Renter,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 17

KonjunkturNYT - uge 17 KonjunkturNYT - uge 7. april. april Danmark Fortsat høj forbrugertillid i april Lille stigning i detailsalget i. kvartal Dansk inflation ligger fortsat over euroområdets Internationalt Euroområdet: Erhvervstilliden

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 51

KonjunkturNYT - uge 51 KonjunkturNYT - uge. december 9. december Danmark Lille fremgang i den private beskæftigelse i. kvartal Lille stigning i antal varslede afskedigelser og omtrent uændret antal ledige stillinger i november

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 6

KonjunkturNYT - uge 6 KonjunkturNYT - uge 6 3. februar 7. februar 214 Danmark Lille stigning i industriproduktionen i 4. kvartal trods fald i december Faldende priser på enfamiliehuse i november Fald i det påbegyndte byggeri

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 23 (6.-10. juni 2016)

KonjunkturNyt. Uge 23 (6.-10. juni 2016) KonjunkturNyt Uge (.-. juni ) Side af 9 KonjunkturNyt Uge, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNYT uge 36

KonjunkturNYT uge 36 KonjunkturNYT uge 36 4.-8. september 217 Side 2 af 19 KonjunkturNyt Uge 36 217 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 1 1216 København

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 49

KonjunkturNYT - uge 49 KonjunkturNYT - uge 49 1. december 5. december 214 Danmark Stigning i industriproduktionen i oktober Prisen på enfamiliehuse og ejerlejligheder steg i september Færre tvangsauktioner i november Stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober 6. oktober Danmark Stigning i detailomsætningsindekset i september Fald i forbrugertilliden i oktober Fald i pengeinstitutternes udlån til erhverv i september Uændret ledighed

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 5 (1. - 5. februar 2016)

KonjunkturNyt. Uge 5 (1. - 5. februar 2016) KonjunkturNyt Uge 5 (1. - 5. februar 216) KonjunkturNyt Uge 5, 216 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 1 1218 København

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 45

KonjunkturNYT - uge 45 KonjunkturNYT - uge 45 2. november 6. november 215 Danmark Mindre fald i industriproduktionen i september Stigende boligpriser i august Lidt flere konkurser i oktober, men generelt faldende tendens Flere

Læs mere

KonjunkturNYT uge februar 2017

KonjunkturNYT uge februar 2017 KonjunkturNYT uge 8. 4. februar 17 Side af 17 KonjunkturNyt Uge 8 17 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 1 116 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 20

KonjunkturNYT - uge 20 KonjunkturNYT - uge. maj. maj Danmark Pæn stigning i firmaernes salg i marts Stigning i dankortomsætningen i april Stærk vækst i handlen med udlandet i. kvartal Større overskud på vare- og tjenestebalancen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 21

KonjunkturNYT - uge 21 KonjunkturNYT - uge 8. maj. maj Danmark Højere beskæftigelse og lavere ledighed i. kvartal ifølge AKU Flere ledige stillinger og færre varslede afskedigelser i april Fortsat høj forbrugertillid i maj Flad

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 38

KonjunkturNYT - uge 38 KonjunkturNYT - uge 8 1. september 18. september 1 Danmark Firmaernes salg faldt i juli Flere i beskæftigelse i. kvartal 1 Stigning i producentpriserne og fald i importpriserne i august Ny prognose fra

Læs mere

KonjunkturNYT uge 32

KonjunkturNYT uge 32 KonjunkturNYT uge 7.-. august 7 Side af 7 KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT uge 26

KonjunkturNYT uge 26 KonjunkturNYT uge 6 6.-. juni 7 Side af 7 KonjunkturNyt Uge 6 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 6 København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 31

KonjunkturNYT - uge 31 KonjunkturNYT - uge. juli. ust Danmark Stigende bruttoledighed i juni Faldende boligpriser i Lille stigning i erhvervstilliden i serviceerhvervene, industrien og detailhandlen, men fald i byggeriet Internationalt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 2

KonjunkturNYT - uge 2 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Fald i industriproduktionen i november Firmaernes salg steg lidt i november Vareeksporten er steget de første elleve måneder af Overskuddet på betalingsbalancen

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 17 ( april 2016)

KonjunkturNyt. Uge 17 ( april 2016) KonjunkturNyt Uge 7 (.-9. april 6) Side af KonjunkturNyt Uge 7, 6 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 37

KonjunkturNYT - uge 37 KonjunkturNYT - uge 7 8. september. september Danmark Firmaernes salg steg i juli Stigning i vare- og tjenesteeksporten i juli Lille stigning i betalingsbalance overskuddet i juli Stigning i bilsalget

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 15

KonjunkturNYT - uge 15 KonjunkturNYT - uge 7. april. april Danmark Stigning i firmaernes samlede salg i februar Lille stigning i industriproduktion og -omsætning i februar Stigning i vareeksporten i februar Stigning i overskuddet

Læs mere

KonjunkturNYT uge januar 2017

KonjunkturNYT uge januar 2017 KonjunkturNYT uge. 7. januar 7 Side af 8 KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 6 København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 41

KonjunkturNYT - uge 41 KonjunkturNYT - uge 41. oktober 9. oktober 21 Danmark Stigning i industriproduktionen i august Firmaernes salg steg i august Vareeksporten steg i august og fortsætter stærk udvikling i året som helhed

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 50

KonjunkturNYT - uge 50 KonjunkturNYT - uge 9. december 13. december 213 Danmark Firmaernes samlede salg steg i oktober Genopretningen i Europa sikrer fremgang i både eksporten af varer og tjenester Fortsat stort overskud på

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 49

KonjunkturNYT - uge 49 KonjunkturNYT - uge 9. november. december Danmark Lille fald i BNP i. kvartal Fald i ledigheden i oktober Boligpriserne faldt en anelse i september Stigning i antal konkurser i november Fald i antallet

Læs mere

KonjunkturNYT uge 33

KonjunkturNYT uge 33 KonjunkturNYT uge.-8. august 7 Side af KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 47

KonjunkturNYT - uge 47 KonjunkturNYT - uge 7 9. november. november Danmark Fald i detailomsætningsindekset i oktober Lille stigning i forbrugertilliden i november Svage forventninger til industriens investeringer i Fortsat lavere

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 15 (11.-15. april 2016)

KonjunkturNyt. Uge 15 (11.-15. april 2016) KonjunkturNyt Uge (.-. april ) KonjunkturNyt Uge, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon 9 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 16

KonjunkturNYT - uge 16 KonjunkturNYT - uge. april 7. april Danmark Firmaernes salg var uændret i februar efter stigning i januar Flere ledige stillinger og flere varslede afskedigelser i marts Producentpriserne tiltog markant

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 9

KonjunkturNYT - uge 9 KonjunkturNYT - uge 9. februar 7. februar Danmark Fortsat fremgang i BNP i. kvartal Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i december Betydelig stigning i konjunkturbarometret for detailhandlen, små udsving

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 21 ( maj 2016)

KonjunkturNyt. Uge 21 ( maj 2016) KonjunkturNyt Uge (.-7. maj 6) Side af 8 KonjunkturNyt Uge, 6 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 45 ( november 2016)

KonjunkturNyt. Uge 45 ( november 2016) KonjunkturNyt Uge (7.-. november ) Side af KonjunkturNyt Uge Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 32

KonjunkturNYT - uge 32 KonjunkturNYT - uge 32 4. august 8. august 214 Danmark Fremgang i industriproduktionen i 2. kvartal 214 Fortsat fald i bilsalget i juli Dankortomsætningen steg i juli Det påbegyndte byggeri faldt en anelse

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 19

KonjunkturNYT - uge 19 KonjunkturNYT - uge 19 6. maj 8. maj 213 Danmark Industriproduktionen steg i 1. kvartal Udenrigshandlen viser stigning i både eksporten af varer og tjenester i 1. kvartal Underskud på betalingsbalancen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 41

KonjunkturNYT - uge 41 KonjunkturNYT - uge 8. oktober. oktober Danmark Stigning i eksporten i august Overskud på betalingsbalancen i august IMF nedjusterer skøn for den globale vækst Stigning i både husholdningernes og erhvervenes

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 17

KonjunkturNYT - uge 17 KonjunkturNYT - uge 7 3. april 7. april Danmark Mindre fald i bruttoledigheden i marts Stigning i husholdningernes bilkøb i marts Stort fald i antal nyregistrerede erhvervskøretøjer i marts Konjunkturbarometrene

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 34

KonjunkturNYT - uge 34 KonjunkturNYT - uge 8. august. august Danmark Højere beskæftigelse og lavere ledighed i. kvartal ifølge AKU Fortsat stigning i forbrugertilliden i august Fald i detailomsætningen i juli, men stigning i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 32

KonjunkturNYT - uge 32 KonjunkturNYT - uge 3 6. ust 1. ust Danmark Fald i industriproduktionen i juni Firmaernes samlede salg faldt i juni Fald i dankortomsætningen i juli Fald i det påbegyndte byggeri i. kvartal Stigning i

Læs mere

KonjunkturNYT uge 10

KonjunkturNYT uge 10 KonjunkturNYT uge.. marts 7 Side af 9 KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen er

Læs mere

KonjunkturNYT uge 19

KonjunkturNYT uge 19 KonjunkturNYT uge 9 8.-. maj 7 Side af 7 KonjunkturNyt Uge 9 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 41 ( oktober 2016)

KonjunkturNyt. Uge 41 ( oktober 2016) KonjunkturNyt Uge (.-. oktober ) Side af KonjunkturNyt Uge, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon

Læs mere

Ledigheden faldt i september, men er fortsat behæftet med stor usikkerhed

Ledigheden faldt i september, men er fortsat behæftet med stor usikkerhed KonjunkturNYT uge. oktober.-. november 7 Ledigheden faldt i september, men er fortsat behæftet med stor usikkerhed 7.8 personer 7 8 9 7 Danmark Ledigheden faldt i september, men er fortsat behæftet med

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 50

KonjunkturNYT - uge 50 KonjunkturNYT - uge 8. december 12. december 21 Danmark Firmaernes salg faldt i oktober Vareeksporten steg i oktober Omtrent uændret overskud på betalingsbalancen i oktober Lille stigning i bilsalget i

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 8 ( februar 2016)

KonjunkturNyt. Uge 8 ( februar 2016) KonjunkturNyt Uge 8 (.-6. februar 6) Side af KonjunkturNyt Uge 8, 6 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 19

KonjunkturNYT - uge 19 KonjunkturNYT - uge 19. maj 8. maj 1 Danmark Pæn stigning i industriproduktionen i marts Stigning i bilsalget i april Fortsat lav restanceprocent og uændret antal månedlige tvangsauktioner let af konkurser

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 40 (3.-7. oktober 2016)

KonjunkturNyt. Uge 40 (3.-7. oktober 2016) KonjunkturNyt Uge 4 (3.-7. oktober 216) Side 2 af 17 KonjunkturNyt Uge 4, 216 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 1

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Lidt flere ledige i tember, men tendensen er nedadgående Fortsat opadgående forventninger til produktion og omsætning i oktober Stigende udlån til både husholdninger

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. februar Danmark Bruttoledigheden faldt i december Lille fald i priserne for enfamiliehuse i november Konjunkturbarometre: Bedring i industri, men svagere vurdering i detailhandel

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 1

KonjunkturNYT - uge 1 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Stort set uændret ledighed i november Konjunkturbarometre: Lille bedring i serviceerhvervene, men lidt svagere vurdering i industri samt bygge og anlæg Internationalt

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 36 (5.-9. september 2016)

KonjunkturNyt. Uge 36 (5.-9. september 2016) KonjunkturNyt Uge 3 (.-9. september 1) Side af 1 KonjunkturNyt Uge 3, 1 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 1 118 København

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 30

KonjunkturNYT - uge 30 KonjunkturNYT - uge 3 3. juli 7. juli Danmark Stigning i forbrugertilliden i juli Stigning i husholdningernes bilkøb i Stigning i antal nyregistrerede erhvervskøretøjer i Pengeinstitutterne fortsat tilbageholdende

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 31 (1.-5. august 2016)

KonjunkturNyt. Uge 31 (1.-5. august 2016) KonjunkturNyt Uge 31 (1.-5. august 216) Side 2 af 13 KonjunkturNyt Uge 31, 216 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 4

KonjunkturNYT - uge 4 KonjunkturNYT - uge 9. januar. januar Danmark Stigning i forbrugertilliden i januar Stigning i detailsalget igennem Deflation i euroområdet, men ikke i Danmark i december Internationalt IMF: World Economic

Læs mere

KonjunkturNYT uge februar 2017

KonjunkturNYT uge februar 2017 KonjunkturNYT uge.. februar 7 Side af KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen er

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 16-17

KonjunkturNYT - uge 16-17 KonjunkturNYT - uge -7. april. april Danmark Detailomsætningsindekset steg i første kvartal Uændret forbrugertillid i april Dansk inflation stadig lavere end euroområdets Producent- og importpriserne faldt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 6

KonjunkturNYT - uge 6 KonjunkturNYT - uge 6 4. februar 8. februar 213 Danmark Kraftigt faldende industriproduktion i 4. kvartal, men lå for 212 som helhed knap 1 pct. højere end i 211 Eksporten især af tjenester faldt i 4.

Læs mere

KonjunkturNYT uge 18

KonjunkturNYT uge 18 KonjunkturNYT uge 8.-. maj 7 Side af KonjunkturNyt Uge 8 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 4 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 23

KonjunkturNYT - uge 23 KonjunkturNYT - uge. juni. juni Danmark Fald i bruttoledigheden i april Stor stigning i antallet af ledige stillinger i. kvartal Aftagende lønstigningstakt i. kvartal på DA-området Stigning i vareeksporten

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Lille stigning i bruttoledigheden i december Lille stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i november Stigning i konjunkturbarometrene for industri og serviceerhvervene

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 49

KonjunkturNYT - uge 49 KonjunkturNYT - uge 9. december 7. december Danmark Industriproduktionen er faldet tilbage i efteråret fra et højt niveau i sommeren Stigning i antal ledige stillinger i. kvartal Stigning i dankortomsætningen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 32

KonjunkturNYT - uge 32 KonjunkturNYT - uge 32. august 9. august 213 Danmark Industriproduktionen steg i 2. kvartal Uændret vareeksport, men tjenesteeksporten faldt i 2. kvartal Øget overskud på betalingsbalancen i juni Fald

Læs mere

KonjunkturNYT uge 21

KonjunkturNYT uge 21 KonjunkturNYT uge.-. maj 7 Side af 7 KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen er

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 20

KonjunkturNYT - uge 20 KonkturNYT - uge. maj. maj Dank Lille fald i beskæftigelsen blandt lønmodtagere i. kvartal Fald i AKU-ledigheden i. kvartal Lavere lønstigningstakter på DA-området i Lille stigning i prisen på engrosvarer

Læs mere

KonjunkturNYT uge 13

KonjunkturNYT uge 13 KonjunkturNYT uge 7.-. marts 7 Side af 8 KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 6 København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT uge 20

KonjunkturNYT uge 20 KonjunkturNYT uge.- 9. maj 7 Side af 9 KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 50

KonjunkturNYT - uge 50 KonjunkturNYT - uge 1. december 1. december 1 Danmark Stigning i firmaernes samlede salg i oktober Lille fald i eksporten over de seneste tre måneder Stigning i overskuddet på betalingsbalancen i oktober

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 40

KonjunkturNYT - uge 40 KonjunkturNYT - uge 9. september 3. oktober 1 Danmark Lille stigning i BNP i. kvartal Fald i bruttoledigheden i august Lille fald i konjunkturbarometrene Fald i dankortomsætningen i september Boligpriserne

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 3

KonjunkturNYT - uge 3 KonjunkturNYT - uge. januar 8. januar Danmark Lille stigning i firmaernes samlede salg i september-november Olieprisen trækker fortsat priserne på engros- og råvarer ned Fald i F-ledigheden i december

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 11

KonjunkturNYT - uge 11 KonjunkturNYT - uge. marts 1. marts Danmark Stigning i udenrigshandlen med varer i uar Fald i overskuddet på betalingsbalancen i uar Stigning i ledigheden for 3F ere i februar Svagt fald i beskæftigelsen

Læs mere

KonjunkturNYT uge 25

KonjunkturNYT uge 25 KonjunkturNYT uge 9.-. juni 7 Side af 7 KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere