Regeringens 2011-økonomiaftale med kommunerne: Jerngrebet strammes *

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regeringens 2011-økonomiaftale med kommunerne: Jerngrebet strammes *"

Transkript

1 58 Nordisk Administrativt Tidsskrift 1/2011, 88. årgang Regeringens 2011-økonomiaftale med kommunerne: Jerngrebet strammes * Af professor Jens Blom-Hansen, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet Nordisk Administrativt Tidsskrift 1/2011, 88. årgang Artikler: Regeringens 2011-økonomiaftale med kommunerne Jens Blom-Hansen Med de skattesanktionsinstrumenter regeringen nu med Dansk Folkepartis hjælp har i hånden, er der ikke længere brug for KL s hjælp. Derfor fylder skatterne ikke meget i aftalen. Årets kommuneaftale understreger den udvikling forholdet mellem staten og kommunerne har taget efter kommunalreformen i Kommunerne er på godt og ondt blevet en integreret del af velfærdsstaten. Det indebærer mere statslig styring, mere koordination på tværs af niveauerne og mindre lokalt selvstyre. Den udvikling kan man begræde eller besynge alt efter gemyt. Men udviklingen indebærer ændrede spilleregler, som det under alle omstændigheder er værd at notere sig. For den strammere statsstyring indebærer et udgiftspolitisk dilemma: Kan man tvinge kommunerne til økonomisk ansvarlighed? De årlige kommuneforhandlinger i maj-juni måned omgærdes sædvanligvis af en vis teatertorden. Kommunerne klager rituelt over den trængte økonomi, og staten påviser ligeså rituelt hvor gode og uudnyttede effektiviseringsmuligheder der er i kommunerne. Men i år var der alligevel mere dramatik end normalt. Staten lagde usædvanligt stramt op. I forlængelse af den finanspolitiske opstramning, der blev annonceret i konvergensprogrammet tidligere på foråret, forlangte regeringen besparelser på fire mia.kr. i kommunerne. Det lagde en vis afstand mellem parterne. Stemningen blev ikke bedre, da Danmarks Statistiks opgørelse af de kommunale 2009-regnskaber i slutningen af maj viste en rekordstor budgetoverskridelse på hele fem mia. kr. Med beskyldninger om»massivt overforbrug i kommunerne«og»uansvarlig økonomistyring«satte finansministeren forhandlingerne med KL på standby og indledte i stedet økonomidrøftelser med Dansk Folkeparti. * Artikkelen er et opptryk fra Administrativ Debat nr 2, 2010.

2 Artikler: Regeringens 2011-økonomiaftale med kommunerne 59 Dansk Folkeparti kommer regeringen til hjælp men ingen hjælp er gratis Dansk Folkeparti har traditionelt ikke problemer med en hård statslig kurs over for kommunerne. Heller ikke denne gang. I Aftale om genopretning af dansk økonomi besluttede parterne en tosidet stramning af det jerngreb, der blev indført overfor kommunerne for et par år siden. For det første skærpes sanktionsmekanismen i statens generelle tilskud til kommunerne (det såkaldte bloktilskud). Det betinges fremover ikke kun af korrekte budgetter, men også af korrekte regnskaber. Samtidig øges den betingede del af bloktilskuddet fra én til tre mia.kr. For det andet strammes skattesanktionsmekanismen. Hvis den kommunale beskatning stiger, modregnes provenuet krone for krone i en kombination af individuelle og kollektive nedsættelser af bloktilskuddet. Kommuner, der sætter skatten op, får en nu individuel modregning i deres bloktilskud. Det første år udgør modregningen 75 pct. af skatteprovenuet, i det andet og tredje år 50 pct. og i det fjerde år 25 pct. Den resterende del af modregningen sker kollektivt over for alle kommuner i form af en generel beskæring af bloktilskuddet. Set fra en borgmesters bord er en skattestigning nu gjort så uattraktiv, at der reelt er tale om et skattestop. Kommunerne er låst fast på det skatteniveau, de nu engang har. Det er til fordel for de kommuner, der ligger lunt i svinget, fx begunstiget af en positiv demografisk udvikling, mens de trængte kommuner får det endnu sværere. Dansk Folkeparti hjælper traditionelt gerne regeringen, men ligeså traditionelt kræves der modydelser. Denne gang, at sparekravet til kommunerne blev taget af bordet. Man vidste godt, hvor ansvaret kunne risikere at ende for de forringelser af bl.a. den kommunale ældrepleje, som regeringens sparekrav ville føre til. Aftalen indeholdt også et mere direkte signal fra regeringen til KL i form af nedlæggelse af Det kommunale Momsfond. Det er en pengekasse, som udover forskning i kommunale forhold også finansierer store dele af KL-koncernen Den kommunale Højskole i Grenaa, KL s regionale uddannelsesaktiviteter, Det kommunale Lønningsnævn, KL s EU-aktiviteter og Det kommunale Løndatakontor. Det var finansministeriel payback for KL s manglende evne til at levere varen i Kommuneforhandlingerne genoptages Således udrustet med både en større stok og en større gulerod vendte finansministeren tilbage til det kommunale forhandlingsbord. Set fra KL s side var situationen mistrøstig. Regeringen havde nu kommunernes økonomi under strammere kontrol end nogensinde. Hvad var KL s interesse i at fortsætte forhandlingerne? Svaret er, at det ville give en vis mulighed for indflydelse på statens generelle tilskud til kommunerne (bloktilskuddet), som skal sikre balance i kommunernes økonomi med uændrede skatter, samt en fortsat dialog med staten om opgavevaretagelsen på de forskellige kommunale sektorområder. I sidstnævnte forhold ligger nok aftaleinstrumentets varige kvalitet. Med kommunalreformen i 2007 og kommunaliseringen af beskæftigelsesområdet i 2009 har kommunerne overtaget centrale opgaveområder, som de fleste reelt er for små til at håndtere på egen hånd. Det drejer sig om sundhedsområdet, det specialiserede socialvæsen og beskæftigelsesindsatsen. Her er der brug for løbende koordinering af indsatsen

3 60 Jens Blom-Hansen både horisontalt mellem de enkelte kommuner og vertikalt mellem kommuner, regioner og stat. Samtidig er der tale om»onde problemer«, dvs. opgaver uden enkle og kendte løsninger. Det er med andre ord i alles interesse, at kommunerne og staten har en løbende dialog om, hvordan disse områder håndteres bedst muligt. De specialiserede områder fylder godt i den endelige 2011-aftale, der blev indgået den 12. juni. Andre forhold, der fylder godt i aftalen, er tiltag for at effektivisere den kommunale opgavevaretagelse. Afbureaukratiseringsanalyser, indhøstning af stordriftsfordele, digitalisering, effektive indkøbsfunktioner, forstærket restanceinddrivelse og mere udlicitering. Det er forslag, som Finansministeriet rituelt hiver op af skuffen to gange om året: Ved kommuneforhandlingerne i maj-juni og ved finanslovsforhandlingerne i november. Skattepulje og perverse incitamenter Et forhold, der til gengæld ikke fylder meget i kommuneaftalen, er kommunernes skatteudskrivning. Tidligere var skatterne det centrale element i aftalen. Det var her KL s modydelse for indflydelse på statens regulering af kommunerne skulle leveres: Disciplinering af medlemmerne til tilbageholdenhed på skatteområdet. Med de skattesanktionsinstrumenter regeringen nu med Dansk Folkepartis hjælp har i hånden, er der ikke længere brug for KL s hjælp. Derfor fylder skatterne ikke meget i aftalen. Rent faktisk nævnes den samlede kommunale skatteudskrivning slet ikke. Det tages for givet, at aftalen forudsætter uændrede skatter. Derimod videreføres et skattetiltag, der første gang blev indført sidste år. Aftalen etablerer en skattepulje. Inden for en ramme på 300 mio. kr. kan særligt vanskeligt stillede kommuner få lov at hæve skatten. Hvordan afgøres det, hvem der er værdigt trængende? Det sker i et svært gennemskueligt samspil mellem de enkelte kommuner, KL og Indenrigs- og Sundhedsministeriet. KL skal hjælpe regeringen med at identificere de trængte kommuner, som herefter får lov til at ansøge ministeriet om en skatteforhøjelse. Hvis kommunerne søger om større skatteforhøjelser end rammen tillader, vil ministeriet vurdere ansøgningerne efter følgende kriterier: Driftsmæssig ubalance, demografisk udgiftspres, overførselsudgifter, lavt beskatningsniveau og lavt investeringsniveau. Det er rummelige kriterier, der giver plads til skøn. Samtidig indeholder de ikke nødvendigvis sunde incitamenter. Hvad vil det fx sige at have»driftsmæssig ubalance«? Det defineres som en ubalance mellem udgifter og indtægter altså at kommunen ikke i tide har tilpasset udgifterne efter indtægtsmulighederne. Hvad vil det sige at have»lavt investeringsniveau«? Det defineres som lave anlægsudgifter over en årrække en situation der fx fremkommer, hvis man systematisk udsulter anlægsområdet, fordi det er nemmere at spare her end på driftsudgifterne. De udmeldte kriterier belønner med andre ord i et vist omfang uansvarlig økonomistyring. Hvordan virker et sådant system i praksis? Det kan man få et indtryk af ved at se på erfaringerne fra sidste år, hvor der også var en skattepulje, dengang på 500 mio. kr. Næsten halvdelen af alle kommuner i alt 42 kommuner ansøgte ministeriet om en skatteforhøjelse. Ansøgningerne udgjorde i alt 2,1 mia. kr. 17 kommuner endte med at få lov at sætte skatten op. Var det de mest værdigt trængende? Det er et svært spørgsmål at besvare, for der findes ingen objektiv målestok for en kommunes økonomiske vanskeligheder. Det såkaldte skat/service-forhold giver dog

4 Artikler: Regeringens 2011-økonomiaftale med kommunerne 61 et vist indtryk. Det udtrykker forholdet mellem beskatning og service i den enkelte kommune. På landsplan er skat/service-forholdet lig 1. Er en kommunes skat/serviceforhold højere end 1, er det udtryk for lav service til høj skat, altså en trængt økonomisk situation. Omvendt er et skat/service-forhold under 1 udtryk for god service til lav skat, altså en gunstig økonomisk situation. Som det fremgår af tabellen nedenfor, varierer skat/service-forholdet i alle landets kommuner mellem 0,87 og 1,07. Blandt de 42 ansøgere til skattepuljen sidste år varierede det fra 0,93 til 1,07. Efter denne målestok var der altså en række relativt gunstigt stillede kommuner, der søgte om en skattetilladelse. Blandt de 17 kommuner, der fik lov af ministeriet til at forhøje skatten, varierede skat/service-forholdet fra 0,95 til 1,07. Der var altså igen efter denne målestok også relativt gunstigt stillede kommuner, der fik lov at hæve skatten. Hvordan kan velstillede kommuner komme i betragtning? En del af svaret er nok, at det ikke kun er fattige kommuner, der kan finde ud af uansvarlig økonomistyring, hvis det er måden at score højt på ministeriets kriterier. Se tabel 1. Tabel 1. Kommuner der ansøgte om skattepuljen i 2010-aftalen i efteråret 2009 Skat/service-forhold Lavest Højest Alle 98 kommuner 0,87 1,07 42 kommuner, der søgte om skattetilladelse 0,93 1,07 17 kommuner, der fik lov at hæve skatten 0,95 1,07 Det overraskende er faktisk ikke, at så mange kommuner søgte om en skatteforhøjelse. Det overraskende er, at ikke alle landets kommuner søgte. For skattepolitik har skiftet karakter i den kommunale verden. Tidligere var det lokalpolitik. Borgerlige kommunalpolitikere satte en ære i lav skat og ville gøre alt for at undgå en skatteforhøjelse. I dag er udgangspunktet, at skatten ikke kan røres, og at økonomiske problemer kun kan løses ved nedskæringer af servicen i børnehaverne, folkeskolen og ældreservicen. Men har man indflydelse i København, er der måske en anden vej. De borgmestre, der forstår at begå sig på de bonede gulve på Weidekampsgade og Slotsholmsgade kan måske hive en skatteforhøjelse hjem til kommunen og dermed undgå de upopulære nedskæringer. Den slags resultater belønnes, og derfor går også borgerlige borgmestre og borgmestre i velstillede kommuner efter skatteforhøjelser i dag. Statens de facto-ophævelse af den selvstændige kommunale skatteudskrivningsret har gjort skattepolitik til et udgiftsdrivende element i kommunalpolitik. Accepteres regeringens jerngreb? Statens økonomiske styring af den kommunale sektor er hård kost for både KL og landets kommunalpolitikere. Accepterer de situationen? For at vurdere det spørgsmål er det værd at holde øje med to arenaer. Den første er KL s bestyrelse, som hvert år skal ratificere formandens økonomiaftale med regeringen. I sommer hørte man ikke meget fra de borgerlige partier i bestyrelsen. De var loyale både over for deres for-

5 62 Jens Blom-Hansen mand og over for statsdelen af deres partier. Da formanden er socialdemokrat, hørte man heller ikke meget fra de socialdemokratiske bestyrelsesmedlemmer. Tilbage er SF s tre bestyrelsesmedlemmer. De gjorde højlydt opmærksom på, at aftalen ikke var deres kop te. Men de stemte alligevel ja. SF vil gerne være et ansvarligt parti, også lokalt. Den anden arena er Folketingets Finansudvalg. Her skal regeringen have den årlige kommuneaftale ratificeret, for det centrale element det årlige bloktilskud til kommunerne skal godkendes af Finansudvalget. I sommer var der her kun én stemme imod aftalen, og den kom fra Enhedslistens medlem. De øvrige oppositionspartier stemte blankt. Igen blev der ikke lagt skjul på, at aftalen ikke var deres kop te, men af respekt for, at deres kommunale baglande havde været med til at indgå aftalen, accepterede både Socialdemokraterne, SF og Det Radikale Venstre situationen. Sagen er altså i korthed, at alle ansvarlige parter er ved at vænne sig til statens jerngreb. Det løsnes næppe foreløbig.

41. møde. Fredag den 14. januar 2011 (D) 1. Mogens Lykketoft (S), Holger K. Nielsen (SF) og Frank Aaen (EL):

41. møde. Fredag den 14. januar 2011 (D) 1. Mogens Lykketoft (S), Holger K. Nielsen (SF) og Frank Aaen (EL): Fredag den 14. januar 2011 (D) 1 Mogens Lykketoft (S), Holger K. Nielsen (SF) og Frank Aaen (EL): 41. møde Fredag den 14. januar 2011 kl. 10.00 Dagsorden 1) 1. behandling af lovforslag nr. L 105: Forslag

Læs mere

Aftaler mellem kommune og stat

Aftaler mellem kommune og stat Aftaler mellem kommune og stat den norske konsultationsordning i skandinavisk og europæisk perspektiv af Olaf Rieper Marie Bengtsson Jens Blom-Hansen AKF Forlaget December 2003 Forord Denne rapport er

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Budget 2015-2018. Overordnede betragtninger om budgetsituationen

SOLRØD KOMMUNE. Budget 2015-2018. Overordnede betragtninger om budgetsituationen SOLRØD KOMMUNE Budget 2015-2018 Overordnede betragtninger om budgetsituationen Den 25. august 2014 2 Udgangspunktet for budgetlægningen for 2015-18 5 Økonomiske nøgletal fra budget 2014-2017 5 Aftale om

Læs mere

De drilske kommunale budgetter

De drilske kommunale budgetter De drilske kommunale budgetter Af Kurt Houlberg, Direktør, ECO-Analyse og Tim Jeppesen, Direktør, Det Kommunale og Regionale Evalueringsinstitut (KREVI). 31. oktober 2006. 1 Udfordringen For de fleste

Læs mere

ÅBENT SAMRÅD I SKATTEUDVALGET Vedr. samrådsspørgsmål P Den 29. november 2006, kl. 9.00-10.00

ÅBENT SAMRÅD I SKATTEUDVALGET Vedr. samrådsspørgsmål P Den 29. november 2006, kl. 9.00-10.00 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 49 Offentligt ÅBENT SAMRÅD I SKATTEUDVALGET DEN 29. NOVEMBER 2006 ÅBENT SAMRÅD I SKATTEUDVALGET Vedr. samrådsspørgsmål P Den 29. november 2006, kl. 9.00-10.00 René Skau

Læs mere

Bilag indhold: Udvikling i kontanthjælpsydelsens økonomiske størrelse fra 2000 til 2012. Folkeparti om genopretning af dansk økonomi

Bilag indhold: Udvikling i kontanthjælpsydelsens økonomiske størrelse fra 2000 til 2012. Folkeparti om genopretning af dansk økonomi Bilag indhold: Bilag nr. 1. Udvikling i kontanthjælpsydelsens økonomiske størrelse fra 2000 til 2012. Bilag nr. 2.. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om genopretning af dansk økonomi Bilag nr.

Læs mere

Fra Finanspagt til institutionsbudget

Fra Finanspagt til institutionsbudget NOTAT Enhedslistens folketingssekretariat Kontakt Anders Hadberg E elanha@ft.dk T 33 37 50 75 Maj 2015 Fra Finanspagt til institutionsbudget Et notat om budgetlovens konsekvenser i kommuner og regioner

Læs mere

Publikationen kan hentes på Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside: www.im.dk

Publikationen kan hentes på Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside: www.im.dk Udgivet af: Indenrigs- og Sundhedsministeriet Publikationen kan bestilles hos: Schultz Boghandel E-mail: schultz@schultz.dk Tlf.nr.: 43 22 72 88 / 43 22 73 06 Publikation Omslag: Manipulation.as Foto:

Læs mere

UDSPIL 2014 SEPTEMBER 2013

UDSPIL 2014 SEPTEMBER 2013 FINANSLOVS UDSPIL 2014 SEPTEMBER 2013 FÆRRE AFGIFTER FLERE ARBEJDSPLADSER 2 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...5 1. INDLEDNING...6 2. REFORMER FOR VELFÆRD...8 3. VELFÆRD MED FRIHED... 15 4. FLERE SKAL MED...

Læs mere

Da den amerikanske historiker Daniel Levine i 1970 erne studerede

Da den amerikanske historiker Daniel Levine i 1970 erne studerede Velfærdsstaten i forhandlingsdemokratiets skygge Peter Munk Christiansen og Asbjørn Sonne Nørgaard Da den amerikanske historiker Daniel Levine i 1970 erne studerede den danske velfærdsstats tidlige historie,

Læs mere

Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om genopretning af dansk økonomi

Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om genopretning af dansk økonomi Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om genopretning af dansk økonomi Maj 2010 Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om genopretning af dansk økonomi Maj 2010 Aftale om genopretning af

Læs mere

Aftaler om den kommunale og regionale økonomi for 2011. Juni 2010

Aftaler om den kommunale og regionale økonomi for 2011. Juni 2010 Aftaler om den kommunale og regionale økonomi for 2011 Juni 2010 Aftaler om den kommunale og regionale økonomi for 2011 Juni 2010 Aftaler om den kommunale og regionale økonomi for 2011 Juni 2010 I tabeller

Læs mere

105. møde. Tirsdag den 9. september 2014 (D) 1

105. møde. Tirsdag den 9. september 2014 (D) 1 Tirsdag den 9. september 2014 (D) 1 105. møde Tirsdag den 9. september 2014 kl. 9.20 Dagsorden 1) Eventuelt: 3. behandling af lovforslag nr. L 200: Forslag til lov om ændring af virksomhedsskatteloven.

Læs mere

Aftale om genopretning af dansk økonomi Maj 2010 1

Aftale om genopretning af dansk økonomi Maj 2010 1 Aftale om genopretning af dansk økonomi Maj 2010 1 2 Aftale om genopretning af dansk økonomi Maj 2010 Aftale om genopretning af dansk økonomi Danmark er nu kommet fri af den nedgang, som fulgte efter finanskrisen

Læs mere

Aftale om kommunernes økonomi for 2011

Aftale om kommunernes økonomi for 2011 Regeringen KL Aftale om kommunernes økonomi for 2011 12. juni 2010 1. Genopretningsaftalen mellem regeringen og Dansk Folkeparti Udfordringerne for dansk økonomi er skærpet i kølvandet på den globale finanskrise.

Læs mere

38. møde. Tirsdag den 18. december 2012 (D) 1

38. møde. Tirsdag den 18. december 2012 (D) 1 Tirsdag den 18. december 2012 (D) 1 38. møde Tirsdag den 18. december 2012 kl. 9.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 15: Forespørgsel til social- og integrationsministeren og ministeren

Læs mere

19. møde. Tirsdag den 29. november 2011 (D) 1. (Fremsættelse 21.11.2011).

19. møde. Tirsdag den 29. november 2011 (D) 1. (Fremsættelse 21.11.2011). Tirsdag den 29. november 2011 (D) 1 (Fremsættelse 21.11.2011). 19. møde Tirsdag den 29. november 2011 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om meddelelse af orlov til og indkaldelse af stedfortræder for medlem

Læs mere

Bilag til teknisk budget Budgetperioden 2011-2014

Bilag til teknisk budget Budgetperioden 2011-2014 Den 4. august 2010 Bilag til teknisk budget Budgetperioden 2011-2014 Indholdsfortegnelse. Indtægter...2 Kvalitetsfondsmidler...8 Sanktioner som gælder for 2011...10 Driftsudgifterne...11 Tekniske korrektioner

Læs mere

Danmark som udviklingsland

Danmark som udviklingsland (NB! De talte ord gælder klausuleret til kl. 14.00) Danmark som udviklingsland DI s formand Jesper Møllers tale ved DI's Erhvervspolitiske Topmøde 2010 Velkommen til DI's Erhvervspolitiske Topmøde 2010!

Læs mere

PÅ VEJ MOD EN KVALITETSREFORM

PÅ VEJ MOD EN KVALITETSREFORM PÅ VEJ MOD EN KVALITETSREFORM DEBATPJECE OM UDFORDRINGERNE REGERINGEN NOVEMBER 2006 Indhold Kvalitetsreform med mennesker i centrum s. 5 Udgangspunkt: Veludbygget offentlig service s. 13 Fremtidens udfordring:

Læs mere

2. Tabel over det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for kommuneskat og kirkeskat

2. Tabel over det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for kommuneskat og kirkeskat Samtlige kommuner Budgetlægningen for 2011 Til brug for budgetlægningen for 2011 udmeldes hermed det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og tilskud og udligning for 2011. Endvidere beskrives i dette

Læs mere

TO STORE KOMMUNALE REFORMER, - I DANMARK. Kan der læres noget? Fhv. forskningsleder Palle Mikkelsen

TO STORE KOMMUNALE REFORMER, - I DANMARK. Kan der læres noget? Fhv. forskningsleder Palle Mikkelsen TO STORE KOMMUNALE REFORMER, - I DANMARK Kan der læres noget? Fhv. forskningsleder Palle Mikkelsen Inden for en periode på mindre end fyrre år har man i Danmark gennemført to omfattende reformer af den

Læs mere

Region Midtjylland. Kvalitetsreform for den offentlige sektor. til Regionsrådets møde den 10. januar 2007. Punkt nr. 10

Region Midtjylland. Kvalitetsreform for den offentlige sektor. til Regionsrådets møde den 10. januar 2007. Punkt nr. 10 Region Midtjylland Kvalitetsreform for den offentlige sektor Bilag til Regionsrådets møde den 10. januar 2007 Punkt nr. 10 PÅ VEJ MOD EN KVALITETSREFORM DEBATPJECE OM UDFORDRINGERNE REGERINGEN NOVEMBER

Læs mere

Radikale vælgere. Notat UGEBREVET A4. Af Johannes Andersen, lektor og samfundsforsker ved Aalborg Universitet

Radikale vælgere. Notat UGEBREVET A4. Af Johannes Andersen, lektor og samfundsforsker ved Aalborg Universitet UGEBREVET A4 Arbejdsmarked I Politik I Velfærd I Værdier Notat 01 I 2004 Radikale vælgere Af Johannes Andersen, lektor og samfundsforsker ved Aalborg Universitet Johannes Andersen Radikale vælgere en sammenfatning

Læs mere

Redegørelse for samarbejdsaftale mellem Selvstyret og kommunerne

Redegørelse for samarbejdsaftale mellem Selvstyret og kommunerne Redegørelse for samarbejdsaftale mellem Selvstyret og kommunerne 9. december 2013 Indholdsfortegnelse FORORD... 3 1 REDEGØRELSENS BAGGRUND OG FORMÅL... 5 2 ANBEFALING AF NYE RAMMER FOR SAMARBEJDET... 7

Læs mere

Qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw. KRITISKE ANALYSER fghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghj. klæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæ

Qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw. KRITISKE ANALYSER fghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghj. klæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæ Qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw 1 ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasd KRITISKE ANALYSER fghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghj

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Konjunkturregulering og visse udligningstekniske problemer

Konjunkturregulering og visse udligningstekniske problemer Konjunkturregulering og visse udligningstekniske problemer Redegørelse fra det af indenrigsministeriet nedsatte udvalg vedrørende kommunernes finansiering BETÆNKNING NR. 1033 Marts 1985 ISBN 87-503-5446-9

Læs mere

Mads Leth Felsager Jakobsen og Thomas Pallesen

Mads Leth Felsager Jakobsen og Thomas Pallesen politica, 44. årg. nr. 3 2012, 379-399 Mads Leth Felsager Jakobsen og Thomas Pallesen Hvordan får vi flere penge? Og hvordan får vi dem til at slå til? Regionernes eksterne og interne strategier til håndtering

Læs mere

reformpakken 2020 Kontant sikring af Danmarks velfærd kort fortalt

reformpakken 2020 Kontant sikring af Danmarks velfærd kort fortalt reformpakken 2020 Kontant sikring af Danmarks velfærd kort fortalt REGERINGEN April 2011 reformpakken 2020 Kontant sikring af Danmarks velfærd kort fortalt REGERINGEN April 2011 Reformpakken 2020 Nyt

Læs mere