Hovedresultater fra SKATs undersøgelse af regelefterlevelsen hos borgere og virksomheder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hovedresultater fra SKATs undersøgelse af regelefterlevelsen hos borgere og virksomheder"

Transkript

1 Notat Koncerncentret Intern Kommunikation og Presse 13. januar 2012 Hovedresultater fra SKATs undersøgelse af regelefterlevelsen hos borgere og virksomheder I perioden gennemførte SKAT for første gang en omfattende kortlægning af danske borgere og virksomheders evne til at opgøre og angive deres skattemæssige forhold korrekt for indkomståret Nu har SKAT gennemført en tilsvarende undersøgelse for indkomståret Broget billede for udviklingen i regelefterlevelsen På borgerområdet viser resultaterne, at det er lykkedes for SKAT at få endnu flere skatteydere til at følge reglerne, ikke mindst fordi mulighederne for at begå fejl på borgerområdet løbende bliver indskrænkede. Blandt virksomhederne er udfordringen til gengæld vokset. Der er rigtig mange muligheder for at begå fejl og mange komplekse regelsæt for selskaber og selvstændige erhvervsdrivende. Derfor lykkes det kun for halvdelen af virksomhederne at angive alt korrekt, selvom langt de fleste gerne vil følge reglerne. 1 ud af 10 virksomheder forsøger dog bevidst at snyde. Det er en uheldig udvikling, som SKAT med en ny handleplan vil arbejde målrettet på at vende. Virksomhederne er selv ansvarlige for at søge hjælp, ligesom deres rådgivere også har en stor del af ansvaret for, at reglerne ikke følges. Der er gennemført en dybdegående kontrol af borgere og virksomheder fra alle egne af landet. Kort sagt baserer undersøgelsen sig på et stort og repræsentativt udsnit af hele den skattepligtige befolkning og landets virksomheder. Undersøgelsen er blandt andet gennemført ved kontrol i registrerede virksomheder og omfatter derfor ikke sort arbejde, der stammer fra ikke-registrerede virksomheder. Dette område belyses gennem andre undersøgelsesformer, som for eksempel de undersøgelser, Rockwool Fonden gennemfører. Kan målrette kontrol og vejledning Ud over at kunne følge, hvordan efterretteligheden blandt danske skatteydere udvikler sig, så fungerer undersøgelsen i høj grad som et internt styringsredskab i Side 1 / 6

2 SKAT. Resultaterne giver meget værdifuldt input til SKATs analyse af, hvilke områder der er særligt risikobetonede, og dermed også til planlægningen af den nødvendige indsats. Samtidig kan Skatteministeriet med undersøgelsen nu i endnu højere grad målrette både lovgivning og udvikling af systemløsninger, der kan minimere risikoen for indberetningsfejl, og SKATs vejlednings- og kontrolaktiviteter. Undersøgelsen bidrager desuden til at sikre, at alle typer af skatteydere har en sandsynlighed for at blive udtaget til kontrol - uanset om alt på overfladen ser ud til at være i den skønneste orden. Dette er væsentligt i forhold til at opretholde retssikkerheden og er et vigtigt redskab for, at SKAT løbende kan overvåge, når nye typer af fejl opstår. Erfaringer brugt i skattereformen 2010 Resultaterne fra complianceundersøgelsen 2006 indgik blandt andet i skattereformen for 2010, hvor det eksempelvis er blevet obligatorisk for pengeinstitutterne at indberette købspriser for aktier, hvorved SKAT på sigt automatisk bliver i stand til at beregne kursgevinster og tab på aktier og dermed også den skyldige skat eller det rigtige fradrag. Det er vigtigt at være opmærksom på, at initiativer, der direkte udspringer af erfaringerne fra den første undersøgelse af indkomståret 2006, først kunne iværksættes fra 2009, hvor denne undersøgelse blev afsluttet. Derfor har disse initiativer ikke haft indflydelse på resultaterne i 2008-undersøgelsen. SKATs strategi giver et nyt fokus Undersøgelsen gør det muligt for SKAT i langt højere grad at efterleve sin bærende strategi. Strategien beskriver SKATs tilgang til skatteyderen det skal være nemt at følge reglerne og svært at snyde. SKATs mål er at finde den rette balance mellem vejledning af medspillerne og kontrol af modspillerne og tager udgangspunkt i skatteyderens evne og vilje til at følge reglerne. SKAT vil fortsat fremadrettet bruge denne viden fra complianceprojektet til at målrette information og vejledning i endnu højere grad, så borgere og virksomheder ikke senere begår fejl i angivelsen af skatter og afgifter. På den måde kommer pengene ind, som de skal, og mødet med SKAT bliver til en mere positiv oplevelse for medspillerne. Derved kan SKAT sætte mere målrettet ind med kontrol over for modspillerne altså det fåtal, som snyder bevidst. Strategien betyder, at der anvendes flere virkemidler end tidligere til at reducere fejl og snyd. Endvidere betyder tilgangen, at der frigøres kontrolressourcer, så der kan sættes stærkere ind i forhold til modspillerne og det bevidste snyd. SKAT måler skattegabet I denne undersøgelse måler SKAT ligesom i forrige undersøgelse skattegabet for borgere og virksomheder med under 250 ansatte. Skattegabet er forskellen mellem det, der burde være angivet, og det, der faktisk bliver angivet i skat og moms mv. Det er vigtigt at gøre opmærksom på, at der i denne undersøgelse ikke indgår sort arbejde, punktafgifter, told og transfer pricing. Side 2 / 6

3 Modspillere og medspillere Til brug for kontrollerne i forbindelse med denne undersøgelse har SKAT igen gjort brug af den karakterskala eller ratingskala, som blev udviklet i forbindelse med rapporten for skatteåret Ratingen er et mål for den enkelte skatteyders regelefterlevelse på en skala fra 0 til 6. Efter kontrollen er afsluttet, har hver enkelt kontrollant vurderet, i hvilken grad borgeren eller virksomheden overholder skattereglerne. Karaktererne 0 til 2 dækker over modspillerne, der bevidst angiver forkert, mens karaktererne 3 til 6 omfatter medspillerne, der har viljen til at selvangive korrekt, men muligvis ikke er i stand til det. Hovedresultater borgere Samlet set tegner der sig et meget positivt billede af udviklingen i regelefterlevelsen fra indkomståret 2006 til 2008 dette på trods af udbruddet af finanskrisen og den deraf følgende konjunkturnedgang. Dermed må Danmark helt klart kandidere til at have verdens mest effektive skatteadministration af borgerne. 99,6 procent af borgenes skat kommer ind, som den skal Den danske kombination af meget høj digitaliseringsgrad og tredjepartsindberetninger betyder, at langt de fleste skattepenge fra lønmodtagerne (99,6 procent) kommer ind, som de skal. Borgerne følger reglerne Tilsvarende er også 99,6 procent af borgerne medspillere. Der er altså meget få, som snyder bevidst, og ca færre end i Den gennemsnitlige rating er steget fra 5,75 til 5,82 altså endnu tættere på 6, som er det højeste mål på skalaen. Forbedringen svarer til, at hele borgere netto er flyttet ét trin op ad SKATs 7-trins complianceskala. Det bekræfter, at SKAT i forhold til borgerne er på rette vej med den bærende strategi, hvor målet netop er at gøre det nemt for de mange og svært for de få. Skattegabet Skattegabet opgjort i provenu for alle borgere i Danmark var i ,1 mia. kr. I 2006 var det tilsvarende gab 1,6 mia. kr., men faldet er dog ikke signifikant. Kun godt en fjerdedel af det samlede provenugab i 2008 skyldes egentlig snyd. Der er altså i overvejende grad tale om ubevidste fejl og misforståelser. SKAT får brugbar viden om fejltyper Undersøgelsen viser, at det overordnede fejltypemønster er ændret noget. Fejlene på den største af hovedkategorierne Personlig indkomst er reduceret betydeligt både i antal og beløb. Samtidig er bruttogabet for hovedkategorien Aktieindkomst mere end fordoblet, hvilket næsten kan forklares fuldt ud med en stigning i nedsættelser. Der er altså rigtig mange, der glemte at selvangive fradragsberettigede tab, som var særligt udbredte i 2008 på grund af finanskrisen. Side 3 / 6

4 Mere hjælp på vej til borgerne Når man kigger på de enkelte felter på årsopgørelsen, så er der ligesom i 2006 en række felter, der skiller sig ud med meget høje fejlandele, fordi SKAT ikke har tilstrækkelige oplysninger til at lade beløbene automatisk indgå på årsopgørelser. Det betyder, at borgeren selv skal opgøre og angive disse indtægter. For andre felter er der adgang til pålidelige tredjepartsindberetninger, men fejl opstår alligevel, blandt andet fordi skatteyderne retter i ellers korrekte oplysninger. Med udgangspunkt i disse erfaringer er der blandt andet som led i skattereformen allerede foretaget en række justeringer med virkning fra indkomstårene 2009 og På aktieområdet er der nu indført en obligatorisk indberetningspligt for køb af aktier og investeringsforeningsbeviser for alle værdipapirhandlere. Det vil på sigt gøre SKAT i stand til automatisk at beregne avancer og tab. Samtidig er der sket en låsning af hele ti felter på årsopgørelsen, så borgerne ikke længere selv kan rette heri, da tredjepartsindberetningerne har så høj en kvalitet, at der kun undtagelsesvist kan være behov for ændringer. I så fald må borgeren henvende sig til indberetteren. Fremadrettet vil SKAT søge at anvende de meget positive erfaringer med tredjepartsindberetninger og feltlåsning i endnu større udstrækning. Hovedresultater virksomheder På virksomhedsområdet er billedet et andet. Her ser SKAT både flere fejl og mere snyd, og der er tale om en stigning i forhold til complianceundersøgelsen fra Desuden er skattegabet steget på virksomhedsområdet. SKAT vil reagere på denne udvikling med yderligere tiltag og har i den forbindelse udarbejdet en handleplan, som vil blive udmøntet i konkrete initiativer. Mange virksomheder er medspillere 90 procent af virksomhederne er medspillere, hvilket er lidt færre end i 2006, hvor 93 procent var medspillere. Der er altså en meget klar overvægt af virksomhederne, som ønsker at følge reglerne, og dermed meget få, som snyder bevidst. Den gennemsnitlige rating ligger på 4,13. Det viser, at SKAT også på virksomhedssiden er på rette vej med den bærende strategi, hvor der netop bliver arbejdet på at gøre det nemt for de mange at gøre tingene rigtigt og svært for de få at snyde. Løsningen på at nedbringe skattegabet for virksomheder er ikke enkel og kræver en bred vifte af indsatser. Alt fra bedre lovgivning til bedre forebyggelse gennem vejlednings- og afregningsprocesserne og effektiv, konsekvent indsats, sanktion og inddrivelse. Tiltag, der samlet både retter op på skatteyderadfærden og varigt nedbringer skattegabet. SKAT har konstateret en relativ høj fejlandel SKAT har gennemført undersøgelsen på virksomhedsområdet ved at gennemgå regnskaber, bogføring og udvalgte bilag i virksomhederne. Det er sket på tværs Side 4 / 6

5 af alle de skatte- og momsregler, som virksomhederne er omfattet af. Denne gennemgang viser, at 48 procent er helt uden fejl. I 52 procent af virksomhederne findes der en eller flere fejl, hvilket er en klar stigning i forhold til 2006, hvor fejlprocenten var 42. For en meget stor del af disse virksomheder skyldes fejlene ukendskab til reglerne, forkert tolkning af reglerne, bogføringsfejl eller lignende. Der er typisk tale om beløbsmæssigt mindre fejl. For 10 procent af virksomhederne er der imidlertid tale om egentligt snyd for eksempel i form af sammenblanding af privatudgifter og virksomhedsudgifter eller skattepligtige indtægter, der ikke er selvangivet. Denne lille gruppe af modspillere, tegner sig for ca. halvdelen af det samlede skattegab. Undersøgelsen bekræfter dermed SKAT i, at der fortsat er et behov for kontrol i forhold til de modspillervirksomheder, der bevidst snyder. I forhold til de mange medspillere viser undersøgelsen et behov for, at regnskabskvaliteten på skatteområdet forbedres gennem bedre kendskab til reglerne og bedre digitale hjælpemidler. Det skal ske gennem et samspil mellem SKAT, virksomheder, revisorer og brancheorganisationer. Skattegabet Ligesom på borgerdelen har SKAT for virksomhederne opgjort skattegabet i tabt provenu. For 2008 er provenugabet 8,4 mia. kr. Dette er en stigning på 2,6 mia. kr. i forhold til opgørelsen for Ved opgørelsen af skattegabet i provenu skal man være opmærksom på, at taksationer af selvstændige erhvervsdrivende udgør knap 1,4 mia. kr. Denne del af gabet bliver dog altid håndteret som en del af SKATs basisopgave og kan derfor ikke medregnes som tabt provenu. Det vil sige, at staten ikke mister provenu som følge af den manglende regeloverholdelse. Når man ser bort fra disse taksationer, udgør det samlede provenugab for virksomheder 7,0 mia. kr. Fejltyper For alle de fejl, der er kortlagt i undersøgelsen, er det registreret, hvilken regel i lovgivningen fejlen knytter sig til. SKAT har dermed nu en unik registrering af hvilke regler, der giver anledning til fejl og snyd. Det største område med fejl og snyd opgjort i mistet provenu er på selskabsområdet fejl vedr. yderligere udbytte hovedaktionærbeskatning, Fejltypen omfatter alle former for maskeret udlodning til hovedaktionær, der beskattes som yderligere udbytte. For selvstændige erhvervsdrivende udgør Taksationer de mest omfattende fejl. Taksationer dækker over de erhvervsdrivende, som ikke indsender en selvangivelse, og hvor SKAT efterfølgende må foretage en skønsmæssig ansættelse af virksomhedens skattepligtige indkomst. Styrket indsats over for virksomhederne Skatteministeriet har udarbejdet en handleplan, som skal være med til at overføre de positive erfaringer fra borgerområdet til virksomhedsområdet. Side 5 / 6

6 Handleplanen omfatter en bred vifte af indsatser for at rette op på den manglende efterrettelighed på virksomhedsområdet. Alt fra bedre lovgivning og systemunderstøttelse, til bedre forebyggelse gennem vejlednings- og afregningsprocesserne, og effektiv, konsekvent indsats og inddrivelse. Nogle af de konkrete tiltag er at lukke eller begrænse muligheder for fejl og snyd gennem lovændringer eller systemmæssige forbedringer, opdele visse selvstændige erhvervsdrivendes selvangivelse i en privat- og en erhvervsdel for herved at åbne op for 3. partsindberetning og feltlåsning, løsninger til elektronisk indberetning om udført revision og en styrket indsats på virksomhedsområdet med øget tilstedeværelse i virksomhederne. Complianceundersøgelsen viser, at der er mange fejl i virksomhedernes grundlæggende bogføring af deres bilag. Der er derfor behov for at forbedre regnskabskvaliteten hos rigtig mange virksomheder. Der skal derfor etableres et udbygget samarbejde med centrale, eksterne interessenter som brancheorganisationer, revisions- og rådgivervirksomheder, der kan videreformidle viden og skatteregler om fejl til deres medlemsvirksomheder og kunder. Endelig er der brug for fortsatte målinger af skatteyderadfærden, så SKAT kan arbejde evidensbaseret og sikre, at der træffes beslutninger på et korrekt grundlag. Derudover har virksomhederne selv et ansvar for at søge hjælp hos deres revisor eller SKAT, hvis de er i tvivl om, hvordan skattereglerne skal bruges eller fortolkes. Side 6 / 6

Borgernes efterlevelse af skattereglerne. Indkomståret 2012

Borgernes efterlevelse af skattereglerne. Indkomståret 2012 Borgernes efterlevelse af skattereglerne Indkomståret 2012 Rapporten er udarbejdet af: Indsats Indsatsplanlægning og -analyse Indsatsanalyse Østbanegade 123 2100 København Ø +45 72 22 18 18 www.skat.dk

Læs mere

Virksomhedernes efterlevelse af skattereglerne. Indkomståret 2008

Virksomhedernes efterlevelse af skattereglerne. Indkomståret 2008 Virksomhedernes efterlevelse af skattereglerne Indkomståret 2008 Version 1.0 Rapporten er udarbejdet af: Koncerncentret Borger og Virksomhed Indsats og analyse Østbanegade 123 2100 København Ø +45 72 22

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsatsstrategi (II) Juni 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsatsstrategi (II) Juni 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsatsstrategi (II) Juni 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om SKATs indsatsstrategi (II) (beretning nr. 13/2010) 27. maj 2014

Læs mere

Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del Bilag 112 Offentligt (01)

Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del Bilag 112 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del Bilag 112 Offentligt (01) Vi sætter målrettet ind over for manglende skattebetaling I 2014 forventes borgere og virksomheder at skulle betale omkring 946 mia. kr. i skatter,

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 361 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 361 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 361 Offentligt J.nr. j.nr. 09-108639 Dato : Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes kvartalsrapport om den aktuelle situation i SKAT, 1. kvartal 2009. Kristian Jensen

Læs mere

Kontrolaktiviteter 2015. Styrket regelefterlevelse på skatteområdet

Kontrolaktiviteter 2015. Styrket regelefterlevelse på skatteområdet Kontrolaktiviteter 2015 Styrket regelefterlevelse på skatteområdet Forord I 2015 forventer Skatteministeriet, at borgere og virksomheder betaler omkring 920 mia. kr. i skatter, afgifter, moms og told.

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om SKATs indsatsstrategi. December 2008

Beretning til Statsrevisorerne om SKATs indsatsstrategi. December 2008 Beretning til Statsrevisorerne om SKATs indsatsstrategi December 2008 BERETNING OM SKATS INDSATSSTRATEGI i Indholdsfortegnelse I. Introduktion og resultater... 1 II. Indledning... 4 A. Baggrund og formål...

Læs mere

Indsatsplan 2010 med de videreførte og de nye udvalgte landsdækkende emner 2010.

Indsatsplan 2010 med de videreførte og de nye udvalgte landsdækkende emner 2010. Notat Skatteministeriet Koncerncentret Borger og virksomhed Indsatsplanlægning og-analyse 24. marts 2010 J.nr. 10-046599 Indsatsplan 2010 Indsatsplan 2010 med de videreførte og de nye udvalgte landsdækkende

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om SKATs indsats i forbindelse med beskatning af indtægter fra udlejning af sommerhuse. Juni 2010

Notat til Statsrevisorerne om SKATs indsats i forbindelse med beskatning af indtægter fra udlejning af sommerhuse. Juni 2010 Notat til Statsrevisorerne om SKATs indsats i forbindelse med beskatning af indtægter fra udlejning af sommerhuse Juni 2010 RIGSREVISORS UDVIDEDE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 SKATs indsats i forbindelse

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 92 Offentligt. Hovedcentret Indsats Indsatsplanlægning. 24. januar 2007. Indsatsplan 2007.

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 92 Offentligt. Hovedcentret Indsats Indsatsplanlægning. 24. januar 2007. Indsatsplan 2007. Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 92 Offentligt Hovedcentret Indsats Indsatsplanlægning 24. januar 2007 Indsatsplan 2007 Side 1 / 43 Forord Med Indsatsstrategien tror SKAT på at vi kan få flere skatteydere

Læs mere

Evaluering af erfaringer med lempet revisionspligt for regnskabsårene 2010 og 2011

Evaluering af erfaringer med lempet revisionspligt for regnskabsårene 2010 og 2011 12. juni 2014 Evaluering af erfaringer med lempet revisionspligt for regnskabsårene 2010 og 2011 1. Resumé ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Folketinget vedtog ved

Læs mere

Indhold. Gennemsigtighed i SKATs kontrolarbejde

Indhold. Gennemsigtighed i SKATs kontrolarbejde Indhold 1 Gennemsigtighed i SKATs kontrolarbejde 3 1.1 Hovedtræk af kontrollen i 2014 3 1.2 Organiseringen af SKATs kontrolindsats 4 1.3 Grundlaget for rapporten 5 1.4 Lovgivningen bag SKATs kontrol 5

Læs mere

Evaluering af projekt: Intelligent og tillidsbaseret indsats over for selvstændige erhvervsdrivende

Evaluering af projekt: Intelligent og tillidsbaseret indsats over for selvstændige erhvervsdrivende Indsats 19. juni 2013 Evaluering af projekt: Intelligent og tillidsbaseret indsats over for selvstændige erhvervsdrivende Afrapportering til Fonden for Velfærdsteknologi Side 1 / 25 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 223 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 223 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 223 Offentligt J.nr. j.nr. 07-114332 Dato : 6. september 2007 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes kvartalsrapport om den aktuelle situation i SKAT, 2. kvartal

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 140 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 140 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 140 Offentligt J.nr. j.nr. -038901 Dato : 14. maj 20 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes kvartalsrapport om den aktuelle situation i SKAT, 1. kvartal 20. Kristian

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven Skatteministeriet J. nr. 2012-711-0076 Udkast Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven (Større efterrettelighed og korrekt skattebetaling) 1

Læs mere

Handlingsplan for de kommende års indsats på regnskab-, revision- og selskabsområdet

Handlingsplan for de kommende års indsats på regnskab-, revision- og selskabsområdet 17. februar 2015 Handlingsplan for de kommende års indsats på regnskab-, revision- og selskabsområdet Det skal være enkelt og let at etablere og drive virksomhed i Danmark. Verdensbanken har i en ny rapport

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af momsloven, skattekontrolloven og ligningsloven. Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2014-15

Forslag. Lov om ændring af momsloven, skattekontrolloven og ligningsloven. Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2014-15 Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag til Lov om ændring af momsloven, skattekontrolloven og ligningsloven (Udvidelse af indberetningspligterne

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 14-2611052 Udkast (4)

Skatteministeriet J. nr. 14-2611052 Udkast (4) Skatteministeriet J. nr. 14-2611052 Udkast (4) Forslag til Lov om ændring af momsloven, skattekontrolloven, ligningsloven, lov om et indkomstregister og lov om inddrivelse af gæld til det offentlige (Udvidelse

Læs mere

Erhvervsministeriet. Erhvervslivet og reguleringen 1999/2000

Erhvervsministeriet. Erhvervslivet og reguleringen 1999/2000 Erhvervsministeriet Erhvervslivet og reguleringen 1999/2000 Erhvervsministeriet Oplag: 3.000 Pris: 100,00 inkl. moms Sælges hos boghandleren eller ved henvendelse til Statens Information Tlf.: 3337 9228

Læs mere

Skatteadministrationen sammenlignet med andre lande

Skatteadministrationen sammenlignet med andre lande Skatteadministrationen sammenlignet med andre lande 1 Skatteadministrationen sammenlignet med andre lande Denne skatteøkonomiske analyse har til formål at give et overordnet billede af effektiviteten i

Læs mere

KAPITEL IV OG ADMINISTRATION

KAPITEL IV OG ADMINISTRATION KAPITEL IV SKATTESYSTEMETS OG ADMINISTRATION INDRETNING IV.1 Indledning Effektivt skattesystem vigtigt for velfærdsstat Opdaget skattesnyd for godt 5 mia. kr. Kun opdaget snyd En velfungerende og effektiv

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af momsloven, skattekontrolloven, ligningsloven, lov om et indkomstregister og lov om inddrivelse af gæld til det offentlige

Forslag. Lov om ændring af momsloven, skattekontrolloven, ligningsloven, lov om et indkomstregister og lov om inddrivelse af gæld til det offentlige Skatteministeriet J. nr. 14-2611052 Udkast (4) Forslag til Lov om ændring af momsloven, skattekontrolloven, ligningsloven, lov om et indkomstregister og lov om inddrivelse af gæld til det offentlige (Udvidelse

Læs mere

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Forord Forord Håndværksrådet og Erhvervs- og

Læs mere

Erhvervsstyrelsens årsagsanalyse vedrørende fejl ved revision

Erhvervsstyrelsens årsagsanalyse vedrørende fejl ved revision Erhvervsstyrelsens årsagsanalyse vedrørende fejl ved revision En empirisk undersøgelse af årsagerne til fejl i revisors arbejde hos revisionsvirksomheder med mellem 1-10 revisorer November 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Effekt af ændret revisionspligt for

Effekt af ændret revisionspligt for Effekt af ændret revisionspligt for mindre FSR Danske Revisorer (Udarbejdet med støtte fra FSR s Studie- og Understøttelsesfond) 13 november 2014 0 Forfatter(e): Sigurd Næss-Schmidt, Partner Johanne Jørgensen,

Læs mere

SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015

SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015 - 1 SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeriet har i denne uge offentliggjort planen for SKAT s kontrolaktiviteter i 2015. I planen

Læs mere

Skat inviterer Foreningen Danske Revisorer med i opbygningen af NemVirksomhed

Skat inviterer Foreningen Danske Revisorer med i opbygningen af NemVirksomhed DANSKE REVISORER NR. 4 NOVEMBER 2014 40. ÅRGANG Skat inviterer Foreningen Danske Revisorer med i opbygningen af NemVirksomhed Hovedaktionærer og konvertible obligationer Virksomhedsordningen INDHOLD 3

Læs mere

MTA/MTL-afhandling. Danmarks Forvaltningshøjskole. Forfattere: Poul Spanggaard, Ry Kommune Birthe Høj Jensen, Skanderborg Kommune

MTA/MTL-afhandling. Danmarks Forvaltningshøjskole. Forfattere: Poul Spanggaard, Ry Kommune Birthe Høj Jensen, Skanderborg Kommune MTA/MTL-afhandling Danmarks Forvaltningshøjskole Forfattere: Poul Spanggaard, Ry Kommune Birthe Høj Jensen, Skanderborg Kommune Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 4 2. Problemformulering 6 2.1 Problemidentifikation

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om gennemsigtighed vedrørende skatteudgifter (fradrag mv.) Oktober 2007

Beretning til Statsrevisorerne om gennemsigtighed vedrørende skatteudgifter (fradrag mv.) Oktober 2007 Beretning til Statsrevisorerne om gennemsigtighed vedrørende skatteudgifter (fradrag mv.) Oktober 2007 BERETNING OM GENNEMSIGTIGHED VEDRØRENDE SKATTEUDGIFTER (FRADRAG MV.) i Indholdsfortegnelse I. Undersøgelsens

Læs mere