Denne gang kan du læse om...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Denne gang kan du læse om..."

Transkript

1 December 2014 Ny gangbro over kanalen. Foto: Finn Bye Andersen Bestyrelsen Formand Per Skov Madsen Næstformand Finn Holck Klausen Kasserer Knud-Erik Jensen Alstrup Strandvej 3, 4840 Nr. Alslev. Foreningens repræsentant i Vandværkssammenslutningen Ordinære medlemmer Niels F. Petersen Niels B. Petersen Suppleanter Inger-Lise Petersen Erik Dalhoff Øvrige Erik Frydendal Larssen Foreningens repræsentant i Butiksforeningen Ansvarshavende redaktør Per Skov Madsen Denne gang kan du læse om... Fangekoret på besøg på Askø Foto: Finn Bye Andersen at fibernettet er i etableringsfasen, referat fra generalforsamlingen i ASG, julens arrangementer, finde link til Visionsgruppens arbejde og meget mere. Kig forresten ind på askoe.dk - Beboerforeningen har fået en meget lækker og brugbar hjemmeside. Glædelig jul og godt nytår ønskes I alle af redaktøren. Annika Funch Bondehøj Alstrup Strandvej 2a 4840 Nørre Alslev Mail: / web: askoe-nyt.dk Tlf Generalforsamling Foto: Finn Bye Andersen Deadline for næste blad er d. 1. marts

2 Siden sidst Et lunt efterår med mange bonusdage i sommerhuset er nu ved at blive afløst af lidt vinter. Mange har allerede lukket sommerhuset af for vinteren, men andre (inkl. jeg selv) nyder også vinteren på Askø. Det er en helt speciel oplevelse at være på Askø, når de fleste timer i døgnet er mørke, stilheden er endnu mere udpræget end ellers, og når den frostklare luft føles endnu renere end om sommeren. Hvis I har brug for afslapning i stedet for juleræs, så tag til Askø og nyd det. Askøfærgen Der er som sådan ikke noget nyt på færgefronten, men I kan være forvisset om, at jeg holder jer orienteret når muligt. De mange bolde i luften svæver stadig og mangler at blive landet på en fornuftig og spiselig måde for os alle. Uanset hvad, så giver vi kommunen samarbejde og kamp til stregen, da vi alle ved, at vores lille perle Askø/Lilleø er værd at kæmpe for. Vandværket Næsten som forventet, har renovering af vandværket grebet mere om sig end planlagt, præcis lige som det gør, når en gammel bil eller hus skal renoveres. Jeg vil ikke gå i detaljer, men blot konstatere, at bestyrelsens økonomiske råderum er blevet væsentligt begrænset, som en konsekvens af ekstraregninger. Det er ikke blot selve vandværket, som har trukket på vekslerne, men også den tilhørende rørføring, som forsyner forbrugerne på hele Askø. Den er i en meget ringe forfatning, og har været årsag til mange ledningsbrud de seneste måneder. Dette problem har vores opmærksomhed lige nu, og vil blive håndteret som det nu er økonomisk muligt. Denne model kræver blot, at vi fortsætter den selvjustits, som vi jo en gang har vist, at vi er i stand til at føre. Denne frihed under ansvar stiller krav til os alle, om at påpege når/hvis problemaffald bliver forsøgt afleveret. Frie åbningstider er en fordel for os alle, så vær med til at sikre disse. Legeplads er en realitet til jul Askø Strandvig Aktivitets- og Samværsområde bliver endelig en realitet, da jeg nu har fået Naturstyrelsens dispensation for strandbeskyttelseszonen samt tilsagn fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter om støtte med det fulde beløb til anskaffelse og opsætning af legepladsen. Bestyrelsen har derefter gennemført en hurtig tilbudsrunde, hvor flere firmaer viste deres interesse, men der var kun tre, som gav et endeligt tilbud. Firmaet CADO fra Køge vandt entreprisen, og er nu i gang med at forberede opsætningen, som allerede vil blive i uge 51, altså nu hvor I modtager Askø Nyt. Legepladsen vil officielt blive indviet til foråret, men vil selvfølgelig kunne benyttes fra nu af Udskiftning i bestyrelsen Ved den netop afholdte generalforsamling blev to af bestyrelsesposterne skiftet ud, da Næstformand Peter Røntved Andersen og Sekretær Annika Funch Bondehøj begge valgte at trække sig. Herfra skal lyde en ydmyg tak til deres store arbejde i foreningen, med håb om, at I en dag atter kan afse tid til at genoptage dette. Nye ansigter i bestyrelsen er Næstformand Finn Holck Klausen og Sekretær Niels Bent Petersen, hvor sidstnævnte tidligere har deltaget aktivt i bestyrelsesarbejdet. God jul og godt nytår til jer alle Formand Per Skov Madsen Genbrugspladsen Lolland Kommunes forsøgsordning med forbedrede åbningstider på genbrugspladsen, har været tilfredsstillende, og der arbejdes nu med, enten at beholde disse åbningstider permanent eller endda at udvide dem endnu mere. Rent faktisk arbejdes der for at holde døgnåbent alle dage, så vi kan komme af med vores affald, når vi har mest brug for det. 3 Generalforsamling 2014 Foto: Finn Bye Andersen 4

3 Referat fra generalforsamlingen Askø Strandvig Grundejerforening fredag d. 31. oktober 2014 kl Sted: Askø café/købmandshandel Dagsorden: Pkt 1. Valg af dirigent. Pkt 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år. Pkt 3a. Aflæggelse af foreningens regnskab underskrevet af bestyrelse og revisorer. Pkt 3b. Aflæggelse af vandværkets regnskab underskrevet af bestyrelse og revisorer. Pkt 4. Behandling af rettidigt indsendte forslag. Pkt 5a. Behandling af foreningens budget, herunder fastsættelse af kontingent. Pkt 5b. Behandling af vandværkets budget, herunder fastsættelse af vandafgifter. Pkt 5c. Fastsættelse af gebyr ved manglende selvaflæsning af vand, for sen indbetaling, ved udsendelse af rykkerskrivelse samt ved lukning og åbning for vandtilførslen. Endvidere fastsættelse af %-sats for rentetilskrivelse ved udeblivelse af betaling ud over 1 mdr. Pkt 6a. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Pkt 6b. Valg af suppleanter for bestyrelsen. Pkt 7a. Valg af bilagskontrollant. Pkt 7b. Valg af suppleant for bilagssuppleant Pkt 8. Eventuelt. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen. ********************* ad1 Valg af dirigent. Erik Frydendal Larssen blev valgt til dirigent. Finn Bye Andersen blev valgt til referent. Liste for optælling af stemmeberettiget blev noteret. 23 hhv. 25 repræsentanter for grundejerne og vandværk var mødt op. Indkaldelse og dagsordenen for generalforsamlingen blev godkendt. Herefter fik formanden Per Skov Madsen ordet til pkt.2. 5 ad.2 Bestyrelsens beretning om det forløbne år. Da beretningen var udsendt i forvejen, nævnte Per Skov Madsen (PSM) kun de væsentlige punkter. Der er stadig store problemer med overfladevand i kloaksystemet. Enten er det defekte kloakdæksler eller ulovlige tilslutninger af regnvand. Nye grundejere bedes være opmærksom på udledning af regnvandet, så det ikke kommer i kloaksystemet. Vedrørende dræn nævnte PSM, at sætningsskader efter opgravning vil blive udbedret. Drænene bliver spulet igennem i efteråret, og i den forbindelse kan vandtrykket i vandhanerne falde, når spulevognen skal fyldes med vand. Arbejdet med udbedring af drænsystemet bliver genoptaget og udvidet. Vandværket er pt. under renovering. I den forbindelse har renoveringen haft nogle omkostningsmæssig uforudsete hændelser. Ønskerne fra Lilleø om at få en vandledning fra Askø vandværk bliver i øjeblikket behandlet. Der er søgt om kr. hos kommunen til vandledningen. Angående beskæring af beplantning giver dette anledning til juridiske undersøgelser, idet adgang til beskæring mod sti/stikvej skal lovliggøres for at overholde reglerne. Da brandloven nok pt. er den mest restriktive, vil foreningen i samarbejde med myndighederne forsøge sig af den vej. - REFA beklager sig over udhæng fra træer og lign. på visse stikveje, hvilket beskadiger de dyre sidespejle på renovationsvognene. Der vil ikke blive tømt skrald på disse veje, hvilket er meget uheldigt for dem på vejen, der beskærer deres træer og buske. Arbejdsdagen forløb over al forventning. Flere var mødt op og var med til at forskønne vores område. Jørgen Gosmer havde flot ryddet en del af stranden med sin store traktor. Den tidligere omtalte afgift for fællesarbejdet udskydes derfor. Efter veludført arbejde var der en rigtig hyggelig samspisning i dejligt solskin. Vedrørende aktivitets- og samværsområdet har naturstyrelsen givet tilladelse til legepladsens placering på parkeringsområdet ved Nordstranden. (bilag blev vist på overhead). Endvidere har Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter givet kr. til dækning af en del af udgifterne. Et antal timer som 6

4 frivilligt arbejde er en betingelse. Berørte grundejere vil blive hørt i sagen. Grillhytten blev der ikke givet tilladelse til at opføre, da den var for høj. Cykelsti-projektet er nu endelig godkendt. En bro over kanalen ved pumpestationen samt stisystem er under udførelse. Stisystemet vil have sin afslutning ved Nordstranden ad anden stamvej. Genbrugspladsen, som i år var åben onsdag og lørdag hele dagen uden opsyn, har været en succes, idet der næsten ikke har været nogen påtaler om forurenet affald. PSM har talt med REFA om yderligere åbningsmuligheder. Der var megen ros fra Pers side til Annika for det store arbejde, hun lægger i både en facebookgruppe, hjemmeside og Askø-Nyt. Spareforslaget fra kommunens side vedrørende færgen til Askø har bl.a. medført, at der er sammensat en Visionsgruppe på 7 personer, hvis opgave det er at samle argumenter til at bearbejde kommunen med. Til slut nævnte PSM åbningstiderne ved Askø Købmandshandel. Der er problemer med at få hjælp til at drive butikken både med stort og småt, som bl.a. kan være prismærkning, kontrol af varer for datomærkning, oprydning, hentning af varer på havnen, aflæsning af samme samt rengøring. Det er nødvendig med ekstra hjælp for at drive Askø Købmandshandel. ********************* Efter bestyrelsens beretning var der følgende kommentarer: Birgit Klausen (AS131) - Har man ikke været alle grundene igennem vedrørende overfladevand? - PSM svarede: Nej, det har man ikke, idet man ikke har lovlig adgang til undersøgelse af grunde. Erik Dalhoff (AS129) tilføjede, at Lolland Kommune ved forurenet udledning kan tiltvinge sig adgang til ejendomme jf. lovgivning på området. Dette kan komme på tale, hvis renseanlægget udleder for meget urenset spildevand. Vedtægtsændring blev drøftet på mødet med henblik på lovliggørelse af adgangsforhold til grundene. Gitte Lindgaard (AS64) Hvad kan der gøres for at få beskåret træer/buske ved stikvejene, så man undgår at få ridset sin bil? 7 Erik Dalhoff (AS 129) oplyste, efter at have sat sig grundigt ind i lovkomplekset, at bestyrelsen må ændre grundejerforeningens vedtægter på dette område. ED arbejder videre med nye forslag til vedtægtsændringer. Birgit Klausen (AS131) Dvs. at efter nugældende regler må man godt beskære naboens træer, hvis grene hænger ind over egen grund, men ikke ved fælles vej. - Svaret var ja. Jørgen Gosmer (AS 235) Oplyste, at hegnssynssager kun er gældende for nabo mod nabo og ikke mod området. Inger-Lise Pedersen AS238) Opfordrede bestyrelsen til at udarbejde nye vedtægter, da vores nuværende vedtægter ikke er gode nok til at håndhæve klipning af hegn/hæk/træer mod stik- og stamvej. Bestyrelsen lovede at tage sig af sagen snarest. Dorrit Larssen (AS243) Har Naturstyrelsen bestemt placeringen af legepladsen pga. højden på diget? - PSM svarede bekræftende på spørgsmålet. Randi Scharling (AS257) Vil gerne vide, hvem der passer legepladsen og fører tilsyn? PSM svarede, at det skal vi selv gøre. Leif Sørensen (AS115) Spurgte om hullerne i stamveje og stikveje vil blive udbedret efter gravearbejdet? PSM svarede, at det vil de blive. Jørn Egvang (AS54) Benyttede lejligheden til at rose bestyrelsen for det store frivillige arbejde, der er blevet udført. - Dette var der stor tilslutning til fra forsamlingen. Beretningen blev enstemmigt godkendt. ad.3a Aflæggelse af foreningens regnskab. Ud fra beslutningen på sidste års generalforsamling blev det udsendte driftsregnskab vist på en overhead. Kassereren gennemgik kun hovedtallene. Da der ikke var spørgsmål til regnskabet, satte dirigenten det under afstemning. Regnskabet for Askø Grundejerforening blev godkendt. ad.3b Aflæggelse af vandværkets regnskab. Vandværket regnskab blev vist på overhead og hovedtal gennemgået. Jørn Egvang (AS54) Spurgte, om der var noget økonomisk mellemværende med henblik på SEAS-NVE's fiberskab ved vandværket. Kassereren svarede, at det var der ikke. Regnskabet blev herefter enstemmigt godkendt. ad.4 Behandling af rettidigt indsendte forslag. 8

5 Der var ikke indkommet forslag til generalforsamlingen. ad.5a Behandling af foreningens budget, herunder fastsættelse af kontingent. Kontingentet for 2014/2015 er således: 2425 kr. for grundejere med hus på grunden og 3435 kr. for grundejere uden hus på grunden (fast afgift på vand). Kontingent er inkl. 100 kr. til butiksforeningen. Budgetforslaget blev enstemmigt vedtaget med 23 stemmer. ad.5b Behandling af vandværkets budget, herunder fastsættelse af vandafgifter. Hovedtallene blev gennemgået på overhead. - Det blev bemærket af Gitte Lindgaard (AS64), at den faste afgift stiger med 200 kr. Jørn Egvang (AS54) spurgte, om man ikke kunne sænke trykket for at imødegå sprængninger af rør. Svar: Det er ikke muligt, da de yderst liggende grunde også skal have et rimeligt vandtryk. Inger-Lise (AS 238) Hvad indebærer det, at Lilleø skal med på Askø Vandværk? - Svar: Der skal ikke betales anlægsudgifter af vandværket. Jørgen Gosmer (AS 235) Her på Askø skal der betales kr for tilslutning. Skal Lilløboerne ikke betale den samme udgift? - Svar: Lilleøboerne skal selv erholde udgiften til anlæg. Erik Dalhoff (AS129) opfordrede bestyrelsen til at undersøge indskud til vandværket. Finn B. Andersen (AS135) spurgte, om der var søgt tilladelse til vandudvinding pga. Lilleøs tilslutning.- Svar: Ja, kommunen havde givet tilladelse. Budgetforslaget blev enstemmigt vedtaget med en stigning på den faste afgift på 200 kr. ad.5c Fastsættelse af gebyrer ved manglende selvaflæsning af vand, for sen indbetaling, ved udsendelse af rykkerskrivelse samt ved lukning og åbning for vandtilførslen. Endvidere fastsættelse af %-sats for rentetilskrivelse ved udeblivelse af betaling ud over 1 mdr. Takster inkl. den faste vandafgift og gebyrer blev fremvist på overhead. På et spørgsmål fra Jørn Egvang (AS 54) oplyste kassereren, at sidste frist for vandaflæsning normalt er i uge 42. Takster for overstående blev enstemmigt vedtaget. 9 ad.6a Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er kasserer og 1 bestyrelsesmedlem. Som kasserer modtog Knud-Erik Jensen genvalg med akklamation. Der udspandt sig en diskussion om uddelegering af kassererjobbet, da KEJ varslede mulig fratræden som kasserer efter denne 2 års periode. Annika Funch Bondehøj (AFB) og Peter Røntved Andersen ønskede af familiemæssige årsager at udtræde af bestyrelsen. AFB fortsætter som redaktør af AskøNyt samt varetager opdatering af hjemmesiden og facebook. Som nye bestyrelsesmedlemmer blev foreslået Niels Bent Petersen (AS 148) for 2 år og Finn Klausen (AS 131) for 1 år. Begge modtog valg med stort bifald. ad.6b Valg af suppleanter for bestyrelsen Erik Dalhoff (AS 129) modtog genvalg. ad.7a Valg af bilagskontrollant. Anker Madsen (AS 258) modtog genvalg. ad. 7b Valg af suppleant for bilagskontrollant Helge Grunnet-Lauridsen (AS 160) modtog genvalg. ad.8 Eventuelt. Gitte Lindgaard (A564) spurgte om legepladsen er sikkerhedsgodkendt. PSM svarede at det er den. Inger-Lise (AS 238) spurgte om, hvor mange timer til frivilligt arbejde, der er med i legepladsprojektet? - PSM svarede, at det er 200 timer. Herefter var der en diskussion om beskæring af beplantningen rundt om parkeringspladsen/legepladsen. - PSM svarede, at vedrørende beskæring af beplantningen mod Østerhovedvej, ville grundejerne blive hørt. Randi Scharling (AS 257) ville gerne vide, hvor åbningen til legepladsen ville blive? -PSM svarede, at den ville blive åben mod vest (mod fodboldbanen). Jørgen Gosmer (AS 235) foreslog træerne opstammet på friarealet. Dorrit Larssen (AS243) - Kommer der bænke på legepladsen? - PSM svarede, at det gør der, og at der i øvrigt er adgang for alle (også cykelturister). 10

6 Inger-Lise Petersen sluttede af med ros til Per og takkede for initiativet omkring legepladsen. Dirigenten afsluttede herefter generalforsamlingen med at byde de nye medlemmer af bestyrelsen velkommen, og gav ordet til formanden, som takkede for god ro og orden. Mødet sluttede kl Meddelelser HUSK! Der er nye sejltider på Askøfærgen pr. 14. december Se mere under menu Sejlplan på Julen på Askø/Lilleø: Lillejuleaften i åbningstiden kl er der gløgg og småkager i Askø Købmandshandel. Kig forbi og ønsk din nabo en glædelig jul Juleaften kl er der gudstjeneste i Askø kirke. 3. juledag, d. 27. december kl ved menighedsrådet er der juletræsfest i Askø præstegård. Alle er velkomne I sidste AskøNyt kom de første historier frem om Mie Lobedanz og hendes barndom på Askø og Lilleø i tiden omkring 1950'erne. Her fremgik det også, at der ville kunne læses flere af disse historier i bladet og på askoenyt.dk fremover. Men i mellemtiden har Mie Lobedanz selv udarbejdet en hjemmeside, som redaktøren derfor vil opfordre til at besøge, hvis man er historieinteresseret. Historierne vil derfor ikke blive bragt i AskøNyt. Visionsgruppen for Askø/ Lilleø har udarbejdet et rigtigt flot materiale på baggrund af brugerudtalelser til brug for Lolland kommunes endelig beslutning vedr. færgernes og øernes fremtid. Klik ind på og find linket til Visionsplan og Idékatalog

7 Askø havn i efteråret billeder og tekst af Finn Bye Askø havn september 2014: Molen udbedres efter stormen Bodils rasen i december Høstgudstjeneste i Askø kirke d. 21. september - billeder og tekst af Finn Bye Her nogle billeder fra høstgudstjenesten i Askø kirke d. 21. september Som en integreret del af høstgudstjenesten medvirkede en mindre del af "fangekoret" med sang og musik. Og som en dejlig fornyelse deltog korsanger Anne Marie Raft fra Bandholm i gudstjenesten. Efter gudstjenesten var der brunch på præstegården med deltagelse af ca. 35 personer. Efterfølgende var der en fin gæsteoptræden af to pilgrimme (William & Alexandra Riggins, bill. øv. hø.) fra Minnesota i USA, der både sang og spillede og på den måde udtrykte det kristne budskab. De er bosat i München og deres hjemmeside er Askø havn september 2014: Det gamle cykelskur blev revet ned, og en ny og attraktiv stedfortræder kom op. Som en fin afslutning på dagen bød fangekoret igen på en musisk oplevelse med 3 sange, hvoraf den ene var skrevet af Jesper Jørgensen fra Lilleø. Askø havn november 2014: Så blev havnehuset også gjort klar til fibernet en god og sikker forbindelse, som især gæstesejlerne og måske andre turister vil få stor glæde af til næste år

8 Fibernet på Askø/Lilleø - af Bent Hansen Bredbånd på Askø/Lilleø Danmarks første Gigabit-øer Den 4/ blev dagen hvor Askø/Lilleø blev en del af den digitale danske infrastruktur, som de første danske småøer. Et stort skridt, som danner grundlag for udvikling og vækst. Det vil gøre det lettere at bruge og være bosat på øerne, og samtidig gøre det attraktivt for tilflyttere og fritidshusejere at vælge Askø/Lilleø til erhverv og bolig. Vi har igen stået sammen om at skabe gode rammer for fremtiden. TILLYKKE til Askø/Lilleø. Se pressens dækning af begivenheden på Standerstrygning d. 1. november - billeder og tekst af Finn Bye Den 1. november afholdt Askø Sejlklub standerstrygning i et flot solskinsvejr på havnen. Peter Larsen (også kaldet Skov-Petter) havde sørget for maden, der bestod af gule ærter med magert røget og kogt svinekød, kogt medister og selvfølgelig grisehaler. Både kødet og især de gule ærter blev rost til skyerne. Fremragende tillavet. En stor tak for maden til Peter Larsen og fru Grethe. De gule ærter blev skyllet ned med en øl og en dram, måske to. Få en forsmag her: Ekstra info: FIBIA vil være på øen før skærtorsdag med deres informationsbil, hvor de vil være behjælpelig med valg af pakker og lign

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune.

2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune. Vedtægter for Askø Strandvig Grundejerforening - udprint fra www.askoe-nyt.dk Navn, hjemsted og formål: 1: Foreningens navn er Askø Strandvig. 2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune. 3:

Læs mere

Grundejerforeningen Løvsangerparken

Grundejerforeningen Løvsangerparken Generalforsamling den 12. marts 2008 Til stede personligt: nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74,

Læs mere

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro Referat fra Generalforsamling afholdt den 2. marts 2011 Sted: Aastruphus, Aastrup Allé 73, 6100 Haderslev Fremmødt: 34 stemmeberettiget. Deraf var der 5 fuldmagter. Pkt. 1. Velkomst. Pkt.2. Valg af dirigent:

Læs mere

Dale Korsvej Vandværk I/S Aggebogårdsvej 21 3080 Tikøb. Referat af ordinær generalforsamling, afholdt lørdag den 21, april 2012

Dale Korsvej Vandværk I/S Aggebogårdsvej 21 3080 Tikøb. Referat af ordinær generalforsamling, afholdt lørdag den 21, april 2012 Referat af ordinær generalforsamling, afholdt lørdag den 21, april 2012 Generalforsamlingen blev afholdt i Tikøb Idrætsforenings lokaler, Præstegårdsvej 19 B, Tikøb Pkt. 1. Valg af dirigent: Knud Stokholm

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

- 16 - VANDVÆRKET INFORMERER!!! Der er alt for mange fosfater i afledningsvandet.

- 16 - VANDVÆRKET INFORMERER!!! Der er alt for mange fosfater i afledningsvandet. Elly og Finn er glade for at være på Askø, og de er glade for mentaliteten på Lolland-Falster. Man har ikke så travlt, og når man står i kø i supermarkedet, så har folk tid til at snakke med hinanden.

Læs mere

Højvande, 6. januar 2012

Højvande, 6. januar 2012 Højvande, 6. januar 2012 Ma rts 2012 Formand Bent Hansen 2042 8702 bent.hansen@mail.tele.dk Næstformand Peter Røntved Andersen 6037 9931 peter.r.andersen@3f.dk Kontakt vedr. dræn Foreningens repræsentant

Læs mere

Dagsorden ifølge vedtægter

Dagsorden ifølge vedtægter Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen d. 25. februar 2015 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 39, 43, 55,

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Københavns Motorbådsklub

Københavns Motorbådsklub Københavns Motorbådsklub København d. 25. marts 2015 Referat af ordinær generalforsamling i KMK 22. marts 2015 kl. 10.00 Referent: Anders Carstensen Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Årsberetning 3. Årsregnskab

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Se også grundejerforeningens hjemmeside: www.helsingenord.dk 1. Valg af dirigent Formanden bød velkommen

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir. GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.dk Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov Onsdag den 16. november 2005 kl. 19.30 I Mødelokalet, Ellevang Kirke Afholdtes den ordinære generalforsamling for Der var i alt fremmødt 14 delegerede, som tilsammen repræsenterede 12 af de i alt 21 foreninger

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

Nivå Bypark I. Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling 23. april 2012

Nivå Bypark I. Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling 23. april 2012 Nivå Bypark I Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling 23. april 2012 Andelsboligforeningen Nivå Bypark I afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 23. april 2012 kl. 19.00 i foreningens fælleshus,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN Referat GENERALFORSAMLING Tid : Tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00. Sted : Medborgerhuset, 4760 Vordingborg. Formand Preben Schou bød velkommen. A: VALG AF DIRIGENT Poul

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov.

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov. Referat af generalforsamlingen Grf. Kærlodden 5-161 den 13.4.2011 Deltagere: 26 fremmødte, en husstand ved fuldmagt. Punkt 1: Valg af dirigent: Henning (157) Valg af referent: Per (147) Punkt 2: Beretning

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG Referat af generalforsamlingen afholdt søndag den 3. juli 2011 på Rørvig Centret, Nørrevangsvej 49, 4581 Rørvig Dagsorden: Pkt. 1 Valg af dirigent. Pkt. 2 Formanden

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling

Referat Ordinær Generalforsamling Referat Ordinær Generalforsamling Dato: Torsdag d. 14. marts 2013 Sted: Kantinen ved ØBG, Buskelundtoften 3A, 8600 Silkeborg Referent: Brian Nykjær Brandt Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling

Referat fra ordinær generalforsamling I/S LUNDØ NORDRE VANDVÆRK OG GRUNDEJERFORENING Referat fra ordinær generalforsamling Beder 31. juli 2012. Referat fra den ordinære generalforsamling, afholdt i Lundø forsamlingshus den 28. juli 2012. Formanden

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Grundejerforeningen Tornerosebugten

Grundejerforeningen Tornerosebugten Grundejerforeningen Tornerosebugten Ordinær generalforsamling søndag den 10-06-2012 i Odden Forsamlingshus Antal deltagere: ca. 20 (19 stemmeberettigede var repræsenteret, heraf 4 ved fuldmagt) Dagsorden

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. Terslev den 9. oktober 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. I henhold til grundejerforeningens vedtægter 8, indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling onsdag den

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Generalforsamling onsdag d. 26.03.14 i Ottestrup forsamlingshus

Generalforsamling onsdag d. 26.03.14 i Ottestrup forsamlingshus Generalforsamling onsdag d. 26.03.14 i Ottestrup forsamlingshus Henrik (formand) byder velkommen! 1) Valg af dirigent: Peter Filtenborg. Konstaterer at generalforsamlingen er lovlig og beslutningsdygtig,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800 ANDELSBOLIGFORENINGEN PEBLINGE DOSSERING 30 (PD30) Peblinge Dossering 30 2200 København N Nr.: Dato: 12339 30 APR 2014 (Bedes anført ved henvendelser) Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl.

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 1.Valg af dirigent, referent og stemmetæller. Som dirigent blev Eigil Obling (nr. 35) valgt, referent blev Marianne Olufson (nr.

Læs mere

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Den 12. marts 2005, kl. 13.00 Byggecentrum, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken Generalforsamling Afholdt: Onsdag d. 25.03.2015 Afholdt på: Dalum Landbrugsskole Referat i henhold til dagsorden på indkaldelse. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Sven-Erik Peterson blev valgt som dirigent.

Læs mere

Mogenstrup (Jrundejerforening

Mogenstrup (Jrundejerforening '. p. l r ~nn Mogenstrup (Jrundejerforening Dagsorden: Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling, afholdt den 29. marts 2012 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Flemming

Læs mere

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34 Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T Bremensgade 30-34 År 2007, den 13. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

Referat af generalforsamling for Kastaniehøj Grundejerforening og Vandværk

Referat af generalforsamling for Kastaniehøj Grundejerforening og Vandværk Referat af generalforsamling for Kastaniehøj Grundejerforening og Vandværk Mødet blev afholdt d. 18. marts 2012 kl. 14.00 i Gundsølille Hallen. Der var fremmødt 31 stemmeberettiget og bestyrelsen havde

Læs mere

2.2. Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 OKTOBER

2.2. Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 OKTOBER 2.2 Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 2009 OKTOBER 2 2. Ordinære generalforsamling 2009 - Referat Kommentarer til referatet: Det vil fremgå af det efterstående referat, at

Læs mere

Generalforsamling 19. november 2014

Generalforsamling 19. november 2014 Generalforsamling 19. november 2014 Nappedam Bådelaug 1. Valg af dirigent Dagsorden i henhold til vedtægter 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, samt fremlæggelse af planer for det kommende år.

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år.

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år. GENERALFORSAMLINGSREFERAT I EJERFORENINGEN MØLNDALSPARKEN År 2011, tirsdag den 22. marts, afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen matr.nr. 11 h Vridsløselille By, Herstedvester.

Læs mere

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø Formanden Steen Sønderup bød velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Referat af generalforsamlingen 2014

Referat af generalforsamlingen 2014 Grundejerforeningen Dammegårdsskoven Grundejerforeningen Dammegårdsskoven Bornholm Den 17. april 2014 Referat af generalforsamlingen 2014 Generalforsamlingen 2014 blev afholdt skærtorsdag den 17. april

Læs mere

Denne gang kan du læse om...

Denne gang kan du læse om... Formand Per Skov Madsen 2173 3849 45madsen@mil.dk Næstformand Peter Røntved Andersen 6037 9931 askoe206@hotmail.com Kontakt vedr. dræn Foreningens repræsentant i Digelag og Butiksforening Kasserer Knud-Erik

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i - 1 - Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i Harboøre Centret Lemvigvej 9A, 7673 Harboøre Lørdag den 9. juni 2012 kl. 14.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Vængernes Beboerlaug. Referat fra generalforsamlingen den 23.oktober 2013.

Vængernes Beboerlaug. Referat fra generalforsamlingen den 23.oktober 2013. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 23.oktober 2013. Den 23. oktober 2013 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008 Fremmødte Nr. 1 (2 fremmødte) nr. 3 (2 fremmødte) nr. 4 (1 fremmødt) nr. 6 (1 fremmødt) nr. 8 (1 fremmødt) nr. 9 (1 fremmødt) nr. 10 (2 fremmødte) nr. 11

Læs mere

Udskudt indtil der eventuelt blev behov for det.

Udskudt indtil der eventuelt blev behov for det. ntenneforeningen orup Møde: Ordinær generalforsamling 2007 Dato: 11.4.2007 Kl.: 19.00 Sted: Landbo Centrum, Møllevej 15 Deltagere: 42 medlemmer fremmødt. Dagsorden: Pkt. 1 Valg af dirigent. Henning Simoni

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 21. maj 2015 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 12. maj 2015 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 11 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011

GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011 GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011 Torsdag den 31. marts 2011, i fælleslokalerne på Skæphøj. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 Fra bestyrelsen deltog Vibeke(K91), Klaus(K81) og Torben(S81). Der var afbud fra Ingelise (J14) og Per (S18). Der var ved mødets begyndelse 37 fremmødte.

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 19. februar 2007 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 19. februar 2007 kl. 19.00 Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 19. februar 2007 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og nedsættelse af stemmeudvalg) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

Lyngby almennyttige Boligselskab VIRUMGÅRD

Lyngby almennyttige Boligselskab VIRUMGÅRD Lyngby almennyttige Boligselskab VIRUMGÅRD Til beboerne 2. april 2014 Hermed fremsendes referat for Ordinært afdelingsmøde i selskabslokalet, Dahliahaven 134 Tirsdag den 18. marts 2014 kl. 19.00 Til stede

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Læs mere

Formanden, Knud Bagge, bød velkommen til de fremmødte ca. 50 medlemmer, specielt til vores gæst, Henning Torrendrup

Formanden, Knud Bagge, bød velkommen til de fremmødte ca. 50 medlemmer, specielt til vores gæst, Henning Torrendrup G algebjerg rundejerforening august 2007 Referat af generalforsamlingen den 26. august 2007 Formanden, Knud Bagge, bød velkommen til de fremmødte ca. 50 medlemmer, specielt til vores gæst, Henning Torrendrup

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården

Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården Dagsorden: 1. Åbning af generalforsamlingen v/formanden 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent og stemmetællere 4.

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Møllehøj vandværk, tirsdag den 22.april 2014, kl. 19.00 på Kirke Hyllinge skole.

Referat af den ordinære generalforsamling i Møllehøj vandværk, tirsdag den 22.april 2014, kl. 19.00 på Kirke Hyllinge skole. Referat af den ordinære generalforsamling i Møllehøj vandværk, tirsdag den 22.april 2014, kl. 19.00 på Kirke Hyllinge skole. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Notering af antal fremmødte

Læs mere

Møllegårdens Antennelaug. Referat fra generalforsamlingen Den 24. april 2012

Møllegårdens Antennelaug. Referat fra generalforsamlingen Den 24. april 2012 Møllegårdens Antennelaug Referat fra generalforsamlingen Den 24. april 2012 Formanden Kim Troelsted bød velkommen. Pkt. 1 Valg af dirigent Til dirigent blev Kurt Povlsen enstemmigt valgt. Dirigenten konstaterede

Læs mere

Dåstrup Vandværk A.m.b.A.

Dåstrup Vandværk A.m.b.A. Referat fra den ordinære generalforsamling tirsdag den 17. marts 2015 Tirsdag den 17. marts 2015 kl.19.30 afholdt Dåstrup Vandværk a.m.b.a. ordinær generalforsamling i Dåstrup Forsamlingshus med følgende

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling A/B Sadolinparken 2 Ejd.nr.: 1-598 Dato: 21. marts 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013, den 21. marts kl. 17.20, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Sadolinparken 2 i Kvarterhuset,

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013.

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Bestyrelsen: Formand Jesper Krogh, Kasserer Anni Olsen, Ib Christensen, Carsten Rishøj,

Læs mere

Tryk: PRINTEREN, V.H. 58, TLF: 39 29 58 19.

Tryk: PRINTEREN, V.H. 58, TLF: 39 29 58 19. Juli 2004 Til husejeren Hermed udsendes referatet af den ordinære generalforsamling. Ved generalforsamlingen blev den nye udgave af Håndbog for Husejere uddelt og vedlægges til de husejere, der ikke var

Læs mere

Grundejerforeningen Store Vangen

Grundejerforeningen Store Vangen Grundejerforeningen Store Vangen Generalforsamling 10. april 2013 Referat Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Foreningens regnskab (vedlagt). 4. Indkomne forslag. 5. Budget 2013

Læs mere

Endvidere sagde han, at vores Lokalplan 61 siger, at det er medlemmerne, som kollektivt skal betale for vedligeholdelsen af ledningerne.

Endvidere sagde han, at vores Lokalplan 61 siger, at det er medlemmerne, som kollektivt skal betale for vedligeholdelsen af ledningerne. RØRPOSTEN Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Rørløkken, Herlev, afholdt tirsdag den 28. april 2015 kl. 18.30 på Herlev Skole, Herlev Bygade 92 B, 2730 Herlev. Formanden, Thomas

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Dagsorden: Pkt. 1. Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat. Afdeling 13 & 30 Afdelingsmøde 4/9 2012

Referat. Afdeling 13 & 30 Afdelingsmøde 4/9 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 4. Godkendelse af afdelingens budget 2013 samt forelæggelse af afdelingens

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs 39 grunde repræsenteret inkl. Fuldmagter. Formand Bjarne Christensen bød velkommen til mødet.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Terrasserne Onsdag den 8. juni 2005 På Comwell Roskilde

Referat af ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Terrasserne Onsdag den 8. juni 2005 På Comwell Roskilde Referat af ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Terrasserne Onsdag den 8. juni 2005 På Comwell Roskilde Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år. 3. Aflæggelse

Læs mere

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar.

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar. Generalforsamling i Vængerne 29. marts 2011 Antal fremmødte: 22 fremmødte + 6 bestyrelsesmedlemmer, 3 uden stemmeret Valg af dirigent Steen valg t Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15.

Læs mere

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af ordstyrer: Tage Kristensen 2. Valg af skriftsfører: Lars Barslund 3. Formandens beretning:

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver REFERAT Emne: Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver Mødedato Mødested/lokale Mødetidspunkt kl. Sluttidspunkt kl. Onsdag den 14 Maj 2014 Rorberthus, mødelokal 1 19:00 20:15 Deltager:

Læs mere

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Referat af ordinær generalforsamling d. 8. maj 2012 Tidspunkt: Tirsdag d. 8. maj 2012 kl. 19.30 i SBI s klubhus. Mødedeltagere fremgår af bilag 1. Dagsorden:

Læs mere

HAVEFORENINGEN SYVENDEHUS GENERALFORSAMLING. Referat af Generalforsamling afholdt på Herlev skole tirsdag den 20 Marts 2014 kl. 19:00.

HAVEFORENINGEN SYVENDEHUS GENERALFORSAMLING. Referat af Generalforsamling afholdt på Herlev skole tirsdag den 20 Marts 2014 kl. 19:00. HAVEFORENINGEN SYVENDEHUS GENERALFORSAMLING Referat af Generalforsamling afholdt på Herlev skole tirsdag den 20 Marts 2014 kl. 19:00. Tilstedeværende bestyrelse: Formand: Dirigent: Kasser: Bestyrelsesmedlemmer:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00 Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlauget Krogengen den 17. marts 2015 kl. 19:00 Fremmødte: 17 husstande, heraf 2 ved fuldmagt. Bestyrelsen var repræsenteret af: Formand Kristian Kruse-Birch (nr.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Odense, den 19. marts 2003 Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Referent: Hans Lynggaard Riis Dagsorden: Valg af dirigent Godkendelse

Læs mere