Denne gang kan du læse om...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Denne gang kan du læse om..."

Transkript

1 December 2014 Ny gangbro over kanalen. Foto: Finn Bye Andersen Bestyrelsen Formand Per Skov Madsen Næstformand Finn Holck Klausen Kasserer Knud-Erik Jensen Alstrup Strandvej 3, 4840 Nr. Alslev. Foreningens repræsentant i Vandværkssammenslutningen Ordinære medlemmer Niels F. Petersen Niels B. Petersen Suppleanter Inger-Lise Petersen Erik Dalhoff Øvrige Erik Frydendal Larssen Foreningens repræsentant i Butiksforeningen Ansvarshavende redaktør Per Skov Madsen Denne gang kan du læse om... Fangekoret på besøg på Askø Foto: Finn Bye Andersen at fibernettet er i etableringsfasen, referat fra generalforsamlingen i ASG, julens arrangementer, finde link til Visionsgruppens arbejde og meget mere. Kig forresten ind på askoe.dk - Beboerforeningen har fået en meget lækker og brugbar hjemmeside. Glædelig jul og godt nytår ønskes I alle af redaktøren. Annika Funch Bondehøj Alstrup Strandvej 2a 4840 Nørre Alslev Mail: / web: askoe-nyt.dk Tlf Generalforsamling Foto: Finn Bye Andersen Deadline for næste blad er d. 1. marts

2 Siden sidst Et lunt efterår med mange bonusdage i sommerhuset er nu ved at blive afløst af lidt vinter. Mange har allerede lukket sommerhuset af for vinteren, men andre (inkl. jeg selv) nyder også vinteren på Askø. Det er en helt speciel oplevelse at være på Askø, når de fleste timer i døgnet er mørke, stilheden er endnu mere udpræget end ellers, og når den frostklare luft føles endnu renere end om sommeren. Hvis I har brug for afslapning i stedet for juleræs, så tag til Askø og nyd det. Askøfærgen Der er som sådan ikke noget nyt på færgefronten, men I kan være forvisset om, at jeg holder jer orienteret når muligt. De mange bolde i luften svæver stadig og mangler at blive landet på en fornuftig og spiselig måde for os alle. Uanset hvad, så giver vi kommunen samarbejde og kamp til stregen, da vi alle ved, at vores lille perle Askø/Lilleø er værd at kæmpe for. Vandværket Næsten som forventet, har renovering af vandværket grebet mere om sig end planlagt, præcis lige som det gør, når en gammel bil eller hus skal renoveres. Jeg vil ikke gå i detaljer, men blot konstatere, at bestyrelsens økonomiske råderum er blevet væsentligt begrænset, som en konsekvens af ekstraregninger. Det er ikke blot selve vandværket, som har trukket på vekslerne, men også den tilhørende rørføring, som forsyner forbrugerne på hele Askø. Den er i en meget ringe forfatning, og har været årsag til mange ledningsbrud de seneste måneder. Dette problem har vores opmærksomhed lige nu, og vil blive håndteret som det nu er økonomisk muligt. Denne model kræver blot, at vi fortsætter den selvjustits, som vi jo en gang har vist, at vi er i stand til at føre. Denne frihed under ansvar stiller krav til os alle, om at påpege når/hvis problemaffald bliver forsøgt afleveret. Frie åbningstider er en fordel for os alle, så vær med til at sikre disse. Legeplads er en realitet til jul Askø Strandvig Aktivitets- og Samværsområde bliver endelig en realitet, da jeg nu har fået Naturstyrelsens dispensation for strandbeskyttelseszonen samt tilsagn fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter om støtte med det fulde beløb til anskaffelse og opsætning af legepladsen. Bestyrelsen har derefter gennemført en hurtig tilbudsrunde, hvor flere firmaer viste deres interesse, men der var kun tre, som gav et endeligt tilbud. Firmaet CADO fra Køge vandt entreprisen, og er nu i gang med at forberede opsætningen, som allerede vil blive i uge 51, altså nu hvor I modtager Askø Nyt. Legepladsen vil officielt blive indviet til foråret, men vil selvfølgelig kunne benyttes fra nu af Udskiftning i bestyrelsen Ved den netop afholdte generalforsamling blev to af bestyrelsesposterne skiftet ud, da Næstformand Peter Røntved Andersen og Sekretær Annika Funch Bondehøj begge valgte at trække sig. Herfra skal lyde en ydmyg tak til deres store arbejde i foreningen, med håb om, at I en dag atter kan afse tid til at genoptage dette. Nye ansigter i bestyrelsen er Næstformand Finn Holck Klausen og Sekretær Niels Bent Petersen, hvor sidstnævnte tidligere har deltaget aktivt i bestyrelsesarbejdet. God jul og godt nytår til jer alle Formand Per Skov Madsen Genbrugspladsen Lolland Kommunes forsøgsordning med forbedrede åbningstider på genbrugspladsen, har været tilfredsstillende, og der arbejdes nu med, enten at beholde disse åbningstider permanent eller endda at udvide dem endnu mere. Rent faktisk arbejdes der for at holde døgnåbent alle dage, så vi kan komme af med vores affald, når vi har mest brug for det. 3 Generalforsamling 2014 Foto: Finn Bye Andersen 4

3 Referat fra generalforsamlingen Askø Strandvig Grundejerforening fredag d. 31. oktober 2014 kl Sted: Askø café/købmandshandel Dagsorden: Pkt 1. Valg af dirigent. Pkt 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år. Pkt 3a. Aflæggelse af foreningens regnskab underskrevet af bestyrelse og revisorer. Pkt 3b. Aflæggelse af vandværkets regnskab underskrevet af bestyrelse og revisorer. Pkt 4. Behandling af rettidigt indsendte forslag. Pkt 5a. Behandling af foreningens budget, herunder fastsættelse af kontingent. Pkt 5b. Behandling af vandværkets budget, herunder fastsættelse af vandafgifter. Pkt 5c. Fastsættelse af gebyr ved manglende selvaflæsning af vand, for sen indbetaling, ved udsendelse af rykkerskrivelse samt ved lukning og åbning for vandtilførslen. Endvidere fastsættelse af %-sats for rentetilskrivelse ved udeblivelse af betaling ud over 1 mdr. Pkt 6a. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Pkt 6b. Valg af suppleanter for bestyrelsen. Pkt 7a. Valg af bilagskontrollant. Pkt 7b. Valg af suppleant for bilagssuppleant Pkt 8. Eventuelt. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen. ********************* ad1 Valg af dirigent. Erik Frydendal Larssen blev valgt til dirigent. Finn Bye Andersen blev valgt til referent. Liste for optælling af stemmeberettiget blev noteret. 23 hhv. 25 repræsentanter for grundejerne og vandværk var mødt op. Indkaldelse og dagsordenen for generalforsamlingen blev godkendt. Herefter fik formanden Per Skov Madsen ordet til pkt.2. 5 ad.2 Bestyrelsens beretning om det forløbne år. Da beretningen var udsendt i forvejen, nævnte Per Skov Madsen (PSM) kun de væsentlige punkter. Der er stadig store problemer med overfladevand i kloaksystemet. Enten er det defekte kloakdæksler eller ulovlige tilslutninger af regnvand. Nye grundejere bedes være opmærksom på udledning af regnvandet, så det ikke kommer i kloaksystemet. Vedrørende dræn nævnte PSM, at sætningsskader efter opgravning vil blive udbedret. Drænene bliver spulet igennem i efteråret, og i den forbindelse kan vandtrykket i vandhanerne falde, når spulevognen skal fyldes med vand. Arbejdet med udbedring af drænsystemet bliver genoptaget og udvidet. Vandværket er pt. under renovering. I den forbindelse har renoveringen haft nogle omkostningsmæssig uforudsete hændelser. Ønskerne fra Lilleø om at få en vandledning fra Askø vandværk bliver i øjeblikket behandlet. Der er søgt om kr. hos kommunen til vandledningen. Angående beskæring af beplantning giver dette anledning til juridiske undersøgelser, idet adgang til beskæring mod sti/stikvej skal lovliggøres for at overholde reglerne. Da brandloven nok pt. er den mest restriktive, vil foreningen i samarbejde med myndighederne forsøge sig af den vej. - REFA beklager sig over udhæng fra træer og lign. på visse stikveje, hvilket beskadiger de dyre sidespejle på renovationsvognene. Der vil ikke blive tømt skrald på disse veje, hvilket er meget uheldigt for dem på vejen, der beskærer deres træer og buske. Arbejdsdagen forløb over al forventning. Flere var mødt op og var med til at forskønne vores område. Jørgen Gosmer havde flot ryddet en del af stranden med sin store traktor. Den tidligere omtalte afgift for fællesarbejdet udskydes derfor. Efter veludført arbejde var der en rigtig hyggelig samspisning i dejligt solskin. Vedrørende aktivitets- og samværsområdet har naturstyrelsen givet tilladelse til legepladsens placering på parkeringsområdet ved Nordstranden. (bilag blev vist på overhead). Endvidere har Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter givet kr. til dækning af en del af udgifterne. Et antal timer som 6

4 frivilligt arbejde er en betingelse. Berørte grundejere vil blive hørt i sagen. Grillhytten blev der ikke givet tilladelse til at opføre, da den var for høj. Cykelsti-projektet er nu endelig godkendt. En bro over kanalen ved pumpestationen samt stisystem er under udførelse. Stisystemet vil have sin afslutning ved Nordstranden ad anden stamvej. Genbrugspladsen, som i år var åben onsdag og lørdag hele dagen uden opsyn, har været en succes, idet der næsten ikke har været nogen påtaler om forurenet affald. PSM har talt med REFA om yderligere åbningsmuligheder. Der var megen ros fra Pers side til Annika for det store arbejde, hun lægger i både en facebookgruppe, hjemmeside og Askø-Nyt. Spareforslaget fra kommunens side vedrørende færgen til Askø har bl.a. medført, at der er sammensat en Visionsgruppe på 7 personer, hvis opgave det er at samle argumenter til at bearbejde kommunen med. Til slut nævnte PSM åbningstiderne ved Askø Købmandshandel. Der er problemer med at få hjælp til at drive butikken både med stort og småt, som bl.a. kan være prismærkning, kontrol af varer for datomærkning, oprydning, hentning af varer på havnen, aflæsning af samme samt rengøring. Det er nødvendig med ekstra hjælp for at drive Askø Købmandshandel. ********************* Efter bestyrelsens beretning var der følgende kommentarer: Birgit Klausen (AS131) - Har man ikke været alle grundene igennem vedrørende overfladevand? - PSM svarede: Nej, det har man ikke, idet man ikke har lovlig adgang til undersøgelse af grunde. Erik Dalhoff (AS129) tilføjede, at Lolland Kommune ved forurenet udledning kan tiltvinge sig adgang til ejendomme jf. lovgivning på området. Dette kan komme på tale, hvis renseanlægget udleder for meget urenset spildevand. Vedtægtsændring blev drøftet på mødet med henblik på lovliggørelse af adgangsforhold til grundene. Gitte Lindgaard (AS64) Hvad kan der gøres for at få beskåret træer/buske ved stikvejene, så man undgår at få ridset sin bil? 7 Erik Dalhoff (AS 129) oplyste, efter at have sat sig grundigt ind i lovkomplekset, at bestyrelsen må ændre grundejerforeningens vedtægter på dette område. ED arbejder videre med nye forslag til vedtægtsændringer. Birgit Klausen (AS131) Dvs. at efter nugældende regler må man godt beskære naboens træer, hvis grene hænger ind over egen grund, men ikke ved fælles vej. - Svaret var ja. Jørgen Gosmer (AS 235) Oplyste, at hegnssynssager kun er gældende for nabo mod nabo og ikke mod området. Inger-Lise Pedersen AS238) Opfordrede bestyrelsen til at udarbejde nye vedtægter, da vores nuværende vedtægter ikke er gode nok til at håndhæve klipning af hegn/hæk/træer mod stik- og stamvej. Bestyrelsen lovede at tage sig af sagen snarest. Dorrit Larssen (AS243) Har Naturstyrelsen bestemt placeringen af legepladsen pga. højden på diget? - PSM svarede bekræftende på spørgsmålet. Randi Scharling (AS257) Vil gerne vide, hvem der passer legepladsen og fører tilsyn? PSM svarede, at det skal vi selv gøre. Leif Sørensen (AS115) Spurgte om hullerne i stamveje og stikveje vil blive udbedret efter gravearbejdet? PSM svarede, at det vil de blive. Jørn Egvang (AS54) Benyttede lejligheden til at rose bestyrelsen for det store frivillige arbejde, der er blevet udført. - Dette var der stor tilslutning til fra forsamlingen. Beretningen blev enstemmigt godkendt. ad.3a Aflæggelse af foreningens regnskab. Ud fra beslutningen på sidste års generalforsamling blev det udsendte driftsregnskab vist på en overhead. Kassereren gennemgik kun hovedtallene. Da der ikke var spørgsmål til regnskabet, satte dirigenten det under afstemning. Regnskabet for Askø Grundejerforening blev godkendt. ad.3b Aflæggelse af vandværkets regnskab. Vandværket regnskab blev vist på overhead og hovedtal gennemgået. Jørn Egvang (AS54) Spurgte, om der var noget økonomisk mellemværende med henblik på SEAS-NVE's fiberskab ved vandværket. Kassereren svarede, at det var der ikke. Regnskabet blev herefter enstemmigt godkendt. ad.4 Behandling af rettidigt indsendte forslag. 8

5 Der var ikke indkommet forslag til generalforsamlingen. ad.5a Behandling af foreningens budget, herunder fastsættelse af kontingent. Kontingentet for 2014/2015 er således: 2425 kr. for grundejere med hus på grunden og 3435 kr. for grundejere uden hus på grunden (fast afgift på vand). Kontingent er inkl. 100 kr. til butiksforeningen. Budgetforslaget blev enstemmigt vedtaget med 23 stemmer. ad.5b Behandling af vandværkets budget, herunder fastsættelse af vandafgifter. Hovedtallene blev gennemgået på overhead. - Det blev bemærket af Gitte Lindgaard (AS64), at den faste afgift stiger med 200 kr. Jørn Egvang (AS54) spurgte, om man ikke kunne sænke trykket for at imødegå sprængninger af rør. Svar: Det er ikke muligt, da de yderst liggende grunde også skal have et rimeligt vandtryk. Inger-Lise (AS 238) Hvad indebærer det, at Lilleø skal med på Askø Vandværk? - Svar: Der skal ikke betales anlægsudgifter af vandværket. Jørgen Gosmer (AS 235) Her på Askø skal der betales kr for tilslutning. Skal Lilløboerne ikke betale den samme udgift? - Svar: Lilleøboerne skal selv erholde udgiften til anlæg. Erik Dalhoff (AS129) opfordrede bestyrelsen til at undersøge indskud til vandværket. Finn B. Andersen (AS135) spurgte, om der var søgt tilladelse til vandudvinding pga. Lilleøs tilslutning.- Svar: Ja, kommunen havde givet tilladelse. Budgetforslaget blev enstemmigt vedtaget med en stigning på den faste afgift på 200 kr. ad.5c Fastsættelse af gebyrer ved manglende selvaflæsning af vand, for sen indbetaling, ved udsendelse af rykkerskrivelse samt ved lukning og åbning for vandtilførslen. Endvidere fastsættelse af %-sats for rentetilskrivelse ved udeblivelse af betaling ud over 1 mdr. Takster inkl. den faste vandafgift og gebyrer blev fremvist på overhead. På et spørgsmål fra Jørn Egvang (AS 54) oplyste kassereren, at sidste frist for vandaflæsning normalt er i uge 42. Takster for overstående blev enstemmigt vedtaget. 9 ad.6a Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er kasserer og 1 bestyrelsesmedlem. Som kasserer modtog Knud-Erik Jensen genvalg med akklamation. Der udspandt sig en diskussion om uddelegering af kassererjobbet, da KEJ varslede mulig fratræden som kasserer efter denne 2 års periode. Annika Funch Bondehøj (AFB) og Peter Røntved Andersen ønskede af familiemæssige årsager at udtræde af bestyrelsen. AFB fortsætter som redaktør af AskøNyt samt varetager opdatering af hjemmesiden og facebook. Som nye bestyrelsesmedlemmer blev foreslået Niels Bent Petersen (AS 148) for 2 år og Finn Klausen (AS 131) for 1 år. Begge modtog valg med stort bifald. ad.6b Valg af suppleanter for bestyrelsen Erik Dalhoff (AS 129) modtog genvalg. ad.7a Valg af bilagskontrollant. Anker Madsen (AS 258) modtog genvalg. ad. 7b Valg af suppleant for bilagskontrollant Helge Grunnet-Lauridsen (AS 160) modtog genvalg. ad.8 Eventuelt. Gitte Lindgaard (A564) spurgte om legepladsen er sikkerhedsgodkendt. PSM svarede at det er den. Inger-Lise (AS 238) spurgte om, hvor mange timer til frivilligt arbejde, der er med i legepladsprojektet? - PSM svarede, at det er 200 timer. Herefter var der en diskussion om beskæring af beplantningen rundt om parkeringspladsen/legepladsen. - PSM svarede, at vedrørende beskæring af beplantningen mod Østerhovedvej, ville grundejerne blive hørt. Randi Scharling (AS 257) ville gerne vide, hvor åbningen til legepladsen ville blive? -PSM svarede, at den ville blive åben mod vest (mod fodboldbanen). Jørgen Gosmer (AS 235) foreslog træerne opstammet på friarealet. Dorrit Larssen (AS243) - Kommer der bænke på legepladsen? - PSM svarede, at det gør der, og at der i øvrigt er adgang for alle (også cykelturister). 10

6 Inger-Lise Petersen sluttede af med ros til Per og takkede for initiativet omkring legepladsen. Dirigenten afsluttede herefter generalforsamlingen med at byde de nye medlemmer af bestyrelsen velkommen, og gav ordet til formanden, som takkede for god ro og orden. Mødet sluttede kl Meddelelser HUSK! Der er nye sejltider på Askøfærgen pr. 14. december Se mere under menu Sejlplan på Julen på Askø/Lilleø: Lillejuleaften i åbningstiden kl er der gløgg og småkager i Askø Købmandshandel. Kig forbi og ønsk din nabo en glædelig jul Juleaften kl er der gudstjeneste i Askø kirke. 3. juledag, d. 27. december kl ved menighedsrådet er der juletræsfest i Askø præstegård. Alle er velkomne I sidste AskøNyt kom de første historier frem om Mie Lobedanz og hendes barndom på Askø og Lilleø i tiden omkring 1950'erne. Her fremgik det også, at der ville kunne læses flere af disse historier i bladet og på askoenyt.dk fremover. Men i mellemtiden har Mie Lobedanz selv udarbejdet en hjemmeside, som redaktøren derfor vil opfordre til at besøge, hvis man er historieinteresseret. Historierne vil derfor ikke blive bragt i AskøNyt. Visionsgruppen for Askø/ Lilleø har udarbejdet et rigtigt flot materiale på baggrund af brugerudtalelser til brug for Lolland kommunes endelig beslutning vedr. færgernes og øernes fremtid. Klik ind på og find linket til Visionsplan og Idékatalog

7 Askø havn i efteråret billeder og tekst af Finn Bye Askø havn september 2014: Molen udbedres efter stormen Bodils rasen i december Høstgudstjeneste i Askø kirke d. 21. september - billeder og tekst af Finn Bye Her nogle billeder fra høstgudstjenesten i Askø kirke d. 21. september Som en integreret del af høstgudstjenesten medvirkede en mindre del af "fangekoret" med sang og musik. Og som en dejlig fornyelse deltog korsanger Anne Marie Raft fra Bandholm i gudstjenesten. Efter gudstjenesten var der brunch på præstegården med deltagelse af ca. 35 personer. Efterfølgende var der en fin gæsteoptræden af to pilgrimme (William & Alexandra Riggins, bill. øv. hø.) fra Minnesota i USA, der både sang og spillede og på den måde udtrykte det kristne budskab. De er bosat i München og deres hjemmeside er Askø havn september 2014: Det gamle cykelskur blev revet ned, og en ny og attraktiv stedfortræder kom op. Som en fin afslutning på dagen bød fangekoret igen på en musisk oplevelse med 3 sange, hvoraf den ene var skrevet af Jesper Jørgensen fra Lilleø. Askø havn november 2014: Så blev havnehuset også gjort klar til fibernet en god og sikker forbindelse, som især gæstesejlerne og måske andre turister vil få stor glæde af til næste år

8 Fibernet på Askø/Lilleø - af Bent Hansen Bredbånd på Askø/Lilleø Danmarks første Gigabit-øer Den 4/ blev dagen hvor Askø/Lilleø blev en del af den digitale danske infrastruktur, som de første danske småøer. Et stort skridt, som danner grundlag for udvikling og vækst. Det vil gøre det lettere at bruge og være bosat på øerne, og samtidig gøre det attraktivt for tilflyttere og fritidshusejere at vælge Askø/Lilleø til erhverv og bolig. Vi har igen stået sammen om at skabe gode rammer for fremtiden. TILLYKKE til Askø/Lilleø. Se pressens dækning af begivenheden på Standerstrygning d. 1. november - billeder og tekst af Finn Bye Den 1. november afholdt Askø Sejlklub standerstrygning i et flot solskinsvejr på havnen. Peter Larsen (også kaldet Skov-Petter) havde sørget for maden, der bestod af gule ærter med magert røget og kogt svinekød, kogt medister og selvfølgelig grisehaler. Både kødet og især de gule ærter blev rost til skyerne. Fremragende tillavet. En stor tak for maden til Peter Larsen og fru Grethe. De gule ærter blev skyllet ned med en øl og en dram, måske to. Få en forsmag her: Ekstra info: FIBIA vil være på øen før skærtorsdag med deres informationsbil, hvor de vil være behjælpelig med valg af pakker og lign

Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009

Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009 SAM s Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009 Til medlemsforeningernes kasserere: Husk: Kontingent senest 1. december 2009. Se

Læs mere

Referat fra Estvad Rønbjerg Jagtforenings generalforsamling

Referat fra Estvad Rønbjerg Jagtforenings generalforsamling Referat fra Estvad Rønbjerg Jagtforenings generalforsamling Fredag den 21 september 2012 kl 19:00. Offentliggjordt i Foreningsnyt side 15, december 2011. Dagsorden ifg. Vedtægterne: 1. Velkomst ved formanden.

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 21 februar 2006.

Referat fra generalforsamlingen den 21 februar 2006. Viborg den 28 februar. 2006 1. MØDEDELTAGERE Fra bestyrelsen deltog: Jesper Myrtue, Teglmarken 113, Formand Jan Ø. Møller, Ålekrogen 36., næstformand Christina Jeppesen, Ålekrogen 9, Kasserer. Jens Arne

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Generalforsamling d. 16-03-2015 I Alslev Forsamlingshus

Generalforsamling d. 16-03-2015 I Alslev Forsamlingshus 1. Valg af ordstyrer. Bent Christensen blev valgt 2. Valg af referent og stemmetællere Søren K. Madsen blev valgt som referent. Kurt Nielsen som stemmetæller 3. Bestyrelsens beretning v/ formanden Årsberetning

Læs mere

Fællesbladet FÆLLESBLADET. Læs i dette nummer

Fællesbladet FÆLLESBLADET. Læs i dette nummer FÆLLESBLADET Fællesbladet Faellesblad@gmail.com Udgives af: AIF, Skads Kirke, SAGU og Skads Andrup Lokalråd. Links til hjemmesider: www.skadsandrup.dk Bladudvalg: AIF Thomas Herter herter@esenet.dk 76121287

Læs mere

ny stemme fylder 45 år

ny stemme fylder 45 år ny stemme fylder 45 år 1963 1964 45 ÅR NR. 3 Juni 2008 46. ÅRGANG Medlemsblad for DLFL ny stemme Nr. 3 2008 46. årgang Medlemsbladet»ny stemme«udgives af bestyrelsen for Dansk Landsforening for Laryngectomerede

Læs mere

TIDENDE TIDENDE. Herringløse. Herringløse. Julelysene blev tændt - side 8. Ny sti blev indviet og våd - side 4. Gambia inspirerede - side 10

TIDENDE TIDENDE. Herringløse. Herringløse. Julelysene blev tændt - side 8. Ny sti blev indviet og våd - side 4. Gambia inspirerede - side 10 Herringløse Herringløse TIDENDE TIDENDE Februar 2015 Julelysene blev tændt - side 8 Ny sti blev indviet og våd - side 4 Gambia inspirerede - side 10 Forrygende jazz på skolen - side 22 Historien om byens

Læs mere

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Velkomst af formanden Indkaldelsen udsendt rettidigt konstaterede dirigenten Dagsorden: 1. Valg af referent og dirigent (sidstnævnte

Læs mere

MÅRSLET-bladet FEBRUAR 2015 1. Februar 2015. www.maarslet-bladet.dk

MÅRSLET-bladet FEBRUAR 2015 1. Februar 2015. www.maarslet-bladet.dk MÅRSLET-bladet FEBRUAR 2015 1 Februar 2015 www.maarslet-bladet.dk 2 MÅRSLET-bladet FEBRUAR 2015 E-mail Mårslet-bladet Indlaeg@maarslet-bladet.dk www.maarslet-bladet.dk MÅRSLET-Bladet Lokalbladet for foreningerne

Læs mere

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet februar 2015 KLUBBLAD NR 1 2015. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet februar 2015 KLUBBLAD NR 1 2015. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden KLUBBLAD NR 1 2015 HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden FØLG FØLG ALLE MED AKTIVITETER PÅ Side PÅ 1 Hals Bådelaug Udvalgs og bestyrelsesmedlemmer Bestyrelse: Allan Cocks 42 16 24

Læs mere

Det har også været vinter hos ABC

Det har også været vinter hos ABC Nummer 1 Marts 2015 Det har også været vinter hos ABC Vinterbillede fra ABC. Foto: Harry-Bjørn ABC 1 Makrellen Adresseliste for bestyrelse og udvalg i Aabenraa Båd Club Bestyrelsen Formand: Svend E. Mundeling

Læs mere

ParkinsonPosten. Parkinsonforeningen Sjællands Østkreds. Roskilde Greve Køge Solrød Lejre Stevns

ParkinsonPosten. Parkinsonforeningen Sjællands Østkreds. Roskilde Greve Køge Solrød Lejre Stevns ParkinsonPosten Parkinsonforeningen Sjællands Østkreds Roskilde Greve Køge Solrød Lejre Stevns Der var rigtig mange til Temaaften med ergoterapeut Jannie Jensen. Se referat side 17. Forår 2015 ParkinsonPosten

Læs mere

Forening. Skovridervej 1 8410 Rønde REFERAT. Dagsorden. 4) Den. Ad 1

Forening. Skovridervej 1 8410 Rønde REFERAT. Dagsorden. 4) Den. Ad 1 REFERAT AF GENERALFORSAMLING 7. FEBRUAR 2011 Dansk Ride Instruktør Forening c/o Helle Eriksen Skovridervej 1 8410 Rønde E mail: drif@drif.dk Tlf. : 20 95 72 88 Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Formandens

Læs mere

SAB-Nyt. Orientering om helhedsplan. SAB NYT ÅRGANG 5 NR 4 December 2011

SAB-Nyt. Orientering om helhedsplan. SAB NYT ÅRGANG 5 NR 4 December 2011 SAB-Nyt... Mandag den 24. oktober startede Hansson & Knudsen de fysiske arbejder på den store renovering i afdeling 16 - Skovparken. Fyldig dækning inde i bladet. Læs side 3, 4, 8, 9 og 14. 7 10 23 3 Nyt

Læs mere

MÅRSLET-bladet APRIL 2009 1. April 2009 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD. www.maarslet-bladet.

MÅRSLET-bladet APRIL 2009 1. April 2009 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD. www.maarslet-bladet. MÅRSLET-bladet APRIL 2009 1 April 2009 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD www.maarslet-bladet.dk 2 MÅRSLET-bladet APRIL 2009 MÅRSLET-Bladet Lokalbladet

Læs mere

Bogø Sejlklub: http://bogoe-sejlklub.dk Side 1

Bogø Sejlklub: http://bogoe-sejlklub.dk Side 1 Marts 2015 23. årgang Bogø Sejlklub: http://bogoe-sejlklub.dk Side 1 Bogø Sejlklub Formand Jens Linnet Ålborgvej 15 40 41 23 12 Kasserer Birgit Tjørnemark Grønsundvej 616 20 70 61 65 Øvrige bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Ferietid. Krav fra 3F. Bliv væk med vilje. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. Marts 2011

Ferietid. Krav fra 3F. Bliv væk med vilje. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. Marts 2011 Marts 2011 danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Ferietid Undgå utilfredshed blandt medarbejderne. Læs hvordan ferie varsles korrekt på side 6. Krav fra 3F Krav om overenskomster fra 3F og forhandling

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

Husk i februar: Februar 2014 Nr. 1 årgang 20

Husk i februar: Februar 2014 Nr. 1 årgang 20 Februar 2014 Nr. 1 årgang 20 Husk i februar: Søndag den 2. februar kl. 14.00 Gudstjeneste i Drejø Kirke Mandag den 10. februar kl. 19.00 Sangaften Lørdag den 15. februar kl. 14.00 Mindehøjtidelighed ved

Læs mere

Brug hinanden 11 historier om frivillighed

Brug hinanden 11 historier om frivillighed Brug hinanden 11 historier om frivillighed Redaktion: Frivilligafdelingen Tekst: Gitte Roe Eriksen Foto: Stefan Kai Nielsen, EKKO Pressefoto Grafisk design: Lotte Rask Tryk: KLS Grafisk Hus A/S Oplag:

Læs mere

Nr. 2 40. årgang Feb-Apr. 2015 GODT NYTÅR 2015. 1. Ry Gruppes blad

Nr. 2 40. årgang Feb-Apr. 2015 GODT NYTÅR 2015. 1. Ry Gruppes blad Nr. 2 40. årgang Feb-Apr. 2015 GODT NYTÅR 2015 1. Ry Gruppes blad STAMMEN Gruppeblad for 1. Ry Gruppe og F.R.Y.S. som er gruppens støtteforening. Bladet udkommer 7 gange årligt, i et oplag på 300 eksemplarer.

Læs mere

MAGASIN. Nyder livet som sommerhusejer. Giv dit sommerhus personlighed EJER. Peter Gade: Erik Peitersen: Renovering gav flere lejere

MAGASIN. Nyder livet som sommerhusejer. Giv dit sommerhus personlighed EJER. Peter Gade: Erik Peitersen: Renovering gav flere lejere EJER MAGASIN MAGASINET FOR SOMMERHUSEJERE Nr. 2 2008 Peter Gade: Nyder livet som sommerhusejer Foto: www.petergade.net Erik Peitersen: Giv dit sommerhus personlighed Bente og Egon: Renovering gav flere

Læs mere

Møllelundgården, Hovedgaden 72, 4140 Borup

Møllelundgården, Hovedgaden 72, 4140 Borup A / B B O R U P S Ø P A R K S Ø P A R K E N 2-5 8, 4 1 4 0 B O R U P M Ø D E R E F E R A T A/B BORUP SØPARK Forum: Ordinær generalforsamling c/o DO SUM v/ LINDA FERRÉ JENSEN Tidspunkt: Torsdag den 9. april

Læs mere

Hirtshals Golfklub - om stedet og de første år

Hirtshals Golfklub - om stedet og de første år Hirtshals Golfklub - om stedet og de første år Forord. I sommeren 2011 blev der begået indbrud på Rimmen. Gerningsmændene gennembrød muren indtil klubbens kontor ved hjælp af en traktor med frontlæsser.

Læs mere

C I FOR BEDRE FORSTÅELSE. Cochlear Implant Foreningen

C I FOR BEDRE FORSTÅELSE. Cochlear Implant Foreningen C I FOR BEDRE FORSTÅELSE N Y H E D S B R E V - D E C E M B E R 2 0 0 8-7. Å R G A N G - N R. 2 Cochlear Implant Foreningen 250 faldende blade 142 fuglestemmer 25 kvækkende frøer Vi hjælper dig med at høre

Læs mere

Ordinær Generalforsamling i Halsnæs Bryghus A/S 19.05.2012. Beretning:

Ordinær Generalforsamling i Halsnæs Bryghus A/S 19.05.2012. Beretning: Ordinær Generalforsamling i Halsnæs Bryghus A/S 19.05.2012. Beretning: Også i år må jeg indlede med at sige, at det er en kæmpe fornøjelse at få lov til at aflægge beretning for Halsnæs Bryghus A/S. Året

Læs mere

4 Hovedstadsområdet nær druknet

4 Hovedstadsområdet nær druknet 23 OKTOBER 2011 3 Hver sjette lejer uden indboforsikring Ved du, hvilken kæmperegning du kan risikere at stå med, hvis du ikke er forsikret? 4 Hovedstadsområdet nær druknet I juli i år blev hovedstadsområdet

Læs mere

Nyt fra Søndervig. Forår 2015 GRUNDEJERFORENINGEN SØNDERVIG BEBOERFORENING. www.sondervig.dk. om Søndervig Beboerforening...side 2

Nyt fra Søndervig. Forår 2015 GRUNDEJERFORENINGEN SØNDERVIG BEBOERFORENING. www.sondervig.dk. om Søndervig Beboerforening...side 2 GRUNDEJERFORENINGEN SØNDERVIG BEBOERFORENING Nyt fra Søndervig Forår 2015 l Søndervig-sangen og oplysninger om Søndervig Beboerforening...side 2 l Indkaldelse til generalforsamling og regnskab...side 3

Læs mere