Denne gang kan du læse om...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Denne gang kan du læse om..."

Transkript

1 December 2014 Ny gangbro over kanalen. Foto: Finn Bye Andersen Bestyrelsen Formand Per Skov Madsen Næstformand Finn Holck Klausen Kasserer Knud-Erik Jensen Alstrup Strandvej 3, 4840 Nr. Alslev. Foreningens repræsentant i Vandværkssammenslutningen Ordinære medlemmer Niels F. Petersen Niels B. Petersen Suppleanter Inger-Lise Petersen Erik Dalhoff Øvrige Erik Frydendal Larssen Foreningens repræsentant i Butiksforeningen Ansvarshavende redaktør Per Skov Madsen Denne gang kan du læse om... Fangekoret på besøg på Askø Foto: Finn Bye Andersen at fibernettet er i etableringsfasen, referat fra generalforsamlingen i ASG, julens arrangementer, finde link til Visionsgruppens arbejde og meget mere. Kig forresten ind på askoe.dk - Beboerforeningen har fået en meget lækker og brugbar hjemmeside. Glædelig jul og godt nytår ønskes I alle af redaktøren. Annika Funch Bondehøj Alstrup Strandvej 2a 4840 Nørre Alslev Mail: / web: askoe-nyt.dk Tlf Generalforsamling Foto: Finn Bye Andersen Deadline for næste blad er d. 1. marts

2 Siden sidst Et lunt efterår med mange bonusdage i sommerhuset er nu ved at blive afløst af lidt vinter. Mange har allerede lukket sommerhuset af for vinteren, men andre (inkl. jeg selv) nyder også vinteren på Askø. Det er en helt speciel oplevelse at være på Askø, når de fleste timer i døgnet er mørke, stilheden er endnu mere udpræget end ellers, og når den frostklare luft føles endnu renere end om sommeren. Hvis I har brug for afslapning i stedet for juleræs, så tag til Askø og nyd det. Askøfærgen Der er som sådan ikke noget nyt på færgefronten, men I kan være forvisset om, at jeg holder jer orienteret når muligt. De mange bolde i luften svæver stadig og mangler at blive landet på en fornuftig og spiselig måde for os alle. Uanset hvad, så giver vi kommunen samarbejde og kamp til stregen, da vi alle ved, at vores lille perle Askø/Lilleø er værd at kæmpe for. Vandværket Næsten som forventet, har renovering af vandværket grebet mere om sig end planlagt, præcis lige som det gør, når en gammel bil eller hus skal renoveres. Jeg vil ikke gå i detaljer, men blot konstatere, at bestyrelsens økonomiske råderum er blevet væsentligt begrænset, som en konsekvens af ekstraregninger. Det er ikke blot selve vandværket, som har trukket på vekslerne, men også den tilhørende rørføring, som forsyner forbrugerne på hele Askø. Den er i en meget ringe forfatning, og har været årsag til mange ledningsbrud de seneste måneder. Dette problem har vores opmærksomhed lige nu, og vil blive håndteret som det nu er økonomisk muligt. Denne model kræver blot, at vi fortsætter den selvjustits, som vi jo en gang har vist, at vi er i stand til at føre. Denne frihed under ansvar stiller krav til os alle, om at påpege når/hvis problemaffald bliver forsøgt afleveret. Frie åbningstider er en fordel for os alle, så vær med til at sikre disse. Legeplads er en realitet til jul Askø Strandvig Aktivitets- og Samværsområde bliver endelig en realitet, da jeg nu har fået Naturstyrelsens dispensation for strandbeskyttelseszonen samt tilsagn fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter om støtte med det fulde beløb til anskaffelse og opsætning af legepladsen. Bestyrelsen har derefter gennemført en hurtig tilbudsrunde, hvor flere firmaer viste deres interesse, men der var kun tre, som gav et endeligt tilbud. Firmaet CADO fra Køge vandt entreprisen, og er nu i gang med at forberede opsætningen, som allerede vil blive i uge 51, altså nu hvor I modtager Askø Nyt. Legepladsen vil officielt blive indviet til foråret, men vil selvfølgelig kunne benyttes fra nu af Udskiftning i bestyrelsen Ved den netop afholdte generalforsamling blev to af bestyrelsesposterne skiftet ud, da Næstformand Peter Røntved Andersen og Sekretær Annika Funch Bondehøj begge valgte at trække sig. Herfra skal lyde en ydmyg tak til deres store arbejde i foreningen, med håb om, at I en dag atter kan afse tid til at genoptage dette. Nye ansigter i bestyrelsen er Næstformand Finn Holck Klausen og Sekretær Niels Bent Petersen, hvor sidstnævnte tidligere har deltaget aktivt i bestyrelsesarbejdet. God jul og godt nytår til jer alle Formand Per Skov Madsen Genbrugspladsen Lolland Kommunes forsøgsordning med forbedrede åbningstider på genbrugspladsen, har været tilfredsstillende, og der arbejdes nu med, enten at beholde disse åbningstider permanent eller endda at udvide dem endnu mere. Rent faktisk arbejdes der for at holde døgnåbent alle dage, så vi kan komme af med vores affald, når vi har mest brug for det. 3 Generalforsamling 2014 Foto: Finn Bye Andersen 4

3 Referat fra generalforsamlingen Askø Strandvig Grundejerforening fredag d. 31. oktober 2014 kl Sted: Askø café/købmandshandel Dagsorden: Pkt 1. Valg af dirigent. Pkt 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år. Pkt 3a. Aflæggelse af foreningens regnskab underskrevet af bestyrelse og revisorer. Pkt 3b. Aflæggelse af vandværkets regnskab underskrevet af bestyrelse og revisorer. Pkt 4. Behandling af rettidigt indsendte forslag. Pkt 5a. Behandling af foreningens budget, herunder fastsættelse af kontingent. Pkt 5b. Behandling af vandværkets budget, herunder fastsættelse af vandafgifter. Pkt 5c. Fastsættelse af gebyr ved manglende selvaflæsning af vand, for sen indbetaling, ved udsendelse af rykkerskrivelse samt ved lukning og åbning for vandtilførslen. Endvidere fastsættelse af %-sats for rentetilskrivelse ved udeblivelse af betaling ud over 1 mdr. Pkt 6a. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Pkt 6b. Valg af suppleanter for bestyrelsen. Pkt 7a. Valg af bilagskontrollant. Pkt 7b. Valg af suppleant for bilagssuppleant Pkt 8. Eventuelt. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen. ********************* ad1 Valg af dirigent. Erik Frydendal Larssen blev valgt til dirigent. Finn Bye Andersen blev valgt til referent. Liste for optælling af stemmeberettiget blev noteret. 23 hhv. 25 repræsentanter for grundejerne og vandværk var mødt op. Indkaldelse og dagsordenen for generalforsamlingen blev godkendt. Herefter fik formanden Per Skov Madsen ordet til pkt.2. 5 ad.2 Bestyrelsens beretning om det forløbne år. Da beretningen var udsendt i forvejen, nævnte Per Skov Madsen (PSM) kun de væsentlige punkter. Der er stadig store problemer med overfladevand i kloaksystemet. Enten er det defekte kloakdæksler eller ulovlige tilslutninger af regnvand. Nye grundejere bedes være opmærksom på udledning af regnvandet, så det ikke kommer i kloaksystemet. Vedrørende dræn nævnte PSM, at sætningsskader efter opgravning vil blive udbedret. Drænene bliver spulet igennem i efteråret, og i den forbindelse kan vandtrykket i vandhanerne falde, når spulevognen skal fyldes med vand. Arbejdet med udbedring af drænsystemet bliver genoptaget og udvidet. Vandværket er pt. under renovering. I den forbindelse har renoveringen haft nogle omkostningsmæssig uforudsete hændelser. Ønskerne fra Lilleø om at få en vandledning fra Askø vandværk bliver i øjeblikket behandlet. Der er søgt om kr. hos kommunen til vandledningen. Angående beskæring af beplantning giver dette anledning til juridiske undersøgelser, idet adgang til beskæring mod sti/stikvej skal lovliggøres for at overholde reglerne. Da brandloven nok pt. er den mest restriktive, vil foreningen i samarbejde med myndighederne forsøge sig af den vej. - REFA beklager sig over udhæng fra træer og lign. på visse stikveje, hvilket beskadiger de dyre sidespejle på renovationsvognene. Der vil ikke blive tømt skrald på disse veje, hvilket er meget uheldigt for dem på vejen, der beskærer deres træer og buske. Arbejdsdagen forløb over al forventning. Flere var mødt op og var med til at forskønne vores område. Jørgen Gosmer havde flot ryddet en del af stranden med sin store traktor. Den tidligere omtalte afgift for fællesarbejdet udskydes derfor. Efter veludført arbejde var der en rigtig hyggelig samspisning i dejligt solskin. Vedrørende aktivitets- og samværsområdet har naturstyrelsen givet tilladelse til legepladsens placering på parkeringsområdet ved Nordstranden. (bilag blev vist på overhead). Endvidere har Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter givet kr. til dækning af en del af udgifterne. Et antal timer som 6

4 frivilligt arbejde er en betingelse. Berørte grundejere vil blive hørt i sagen. Grillhytten blev der ikke givet tilladelse til at opføre, da den var for høj. Cykelsti-projektet er nu endelig godkendt. En bro over kanalen ved pumpestationen samt stisystem er under udførelse. Stisystemet vil have sin afslutning ved Nordstranden ad anden stamvej. Genbrugspladsen, som i år var åben onsdag og lørdag hele dagen uden opsyn, har været en succes, idet der næsten ikke har været nogen påtaler om forurenet affald. PSM har talt med REFA om yderligere åbningsmuligheder. Der var megen ros fra Pers side til Annika for det store arbejde, hun lægger i både en facebookgruppe, hjemmeside og Askø-Nyt. Spareforslaget fra kommunens side vedrørende færgen til Askø har bl.a. medført, at der er sammensat en Visionsgruppe på 7 personer, hvis opgave det er at samle argumenter til at bearbejde kommunen med. Til slut nævnte PSM åbningstiderne ved Askø Købmandshandel. Der er problemer med at få hjælp til at drive butikken både med stort og småt, som bl.a. kan være prismærkning, kontrol af varer for datomærkning, oprydning, hentning af varer på havnen, aflæsning af samme samt rengøring. Det er nødvendig med ekstra hjælp for at drive Askø Købmandshandel. ********************* Efter bestyrelsens beretning var der følgende kommentarer: Birgit Klausen (AS131) - Har man ikke været alle grundene igennem vedrørende overfladevand? - PSM svarede: Nej, det har man ikke, idet man ikke har lovlig adgang til undersøgelse af grunde. Erik Dalhoff (AS129) tilføjede, at Lolland Kommune ved forurenet udledning kan tiltvinge sig adgang til ejendomme jf. lovgivning på området. Dette kan komme på tale, hvis renseanlægget udleder for meget urenset spildevand. Vedtægtsændring blev drøftet på mødet med henblik på lovliggørelse af adgangsforhold til grundene. Gitte Lindgaard (AS64) Hvad kan der gøres for at få beskåret træer/buske ved stikvejene, så man undgår at få ridset sin bil? 7 Erik Dalhoff (AS 129) oplyste, efter at have sat sig grundigt ind i lovkomplekset, at bestyrelsen må ændre grundejerforeningens vedtægter på dette område. ED arbejder videre med nye forslag til vedtægtsændringer. Birgit Klausen (AS131) Dvs. at efter nugældende regler må man godt beskære naboens træer, hvis grene hænger ind over egen grund, men ikke ved fælles vej. - Svaret var ja. Jørgen Gosmer (AS 235) Oplyste, at hegnssynssager kun er gældende for nabo mod nabo og ikke mod området. Inger-Lise Pedersen AS238) Opfordrede bestyrelsen til at udarbejde nye vedtægter, da vores nuværende vedtægter ikke er gode nok til at håndhæve klipning af hegn/hæk/træer mod stik- og stamvej. Bestyrelsen lovede at tage sig af sagen snarest. Dorrit Larssen (AS243) Har Naturstyrelsen bestemt placeringen af legepladsen pga. højden på diget? - PSM svarede bekræftende på spørgsmålet. Randi Scharling (AS257) Vil gerne vide, hvem der passer legepladsen og fører tilsyn? PSM svarede, at det skal vi selv gøre. Leif Sørensen (AS115) Spurgte om hullerne i stamveje og stikveje vil blive udbedret efter gravearbejdet? PSM svarede, at det vil de blive. Jørn Egvang (AS54) Benyttede lejligheden til at rose bestyrelsen for det store frivillige arbejde, der er blevet udført. - Dette var der stor tilslutning til fra forsamlingen. Beretningen blev enstemmigt godkendt. ad.3a Aflæggelse af foreningens regnskab. Ud fra beslutningen på sidste års generalforsamling blev det udsendte driftsregnskab vist på en overhead. Kassereren gennemgik kun hovedtallene. Da der ikke var spørgsmål til regnskabet, satte dirigenten det under afstemning. Regnskabet for Askø Grundejerforening blev godkendt. ad.3b Aflæggelse af vandværkets regnskab. Vandværket regnskab blev vist på overhead og hovedtal gennemgået. Jørn Egvang (AS54) Spurgte, om der var noget økonomisk mellemværende med henblik på SEAS-NVE's fiberskab ved vandværket. Kassereren svarede, at det var der ikke. Regnskabet blev herefter enstemmigt godkendt. ad.4 Behandling af rettidigt indsendte forslag. 8

5 Der var ikke indkommet forslag til generalforsamlingen. ad.5a Behandling af foreningens budget, herunder fastsættelse af kontingent. Kontingentet for 2014/2015 er således: 2425 kr. for grundejere med hus på grunden og 3435 kr. for grundejere uden hus på grunden (fast afgift på vand). Kontingent er inkl. 100 kr. til butiksforeningen. Budgetforslaget blev enstemmigt vedtaget med 23 stemmer. ad.5b Behandling af vandværkets budget, herunder fastsættelse af vandafgifter. Hovedtallene blev gennemgået på overhead. - Det blev bemærket af Gitte Lindgaard (AS64), at den faste afgift stiger med 200 kr. Jørn Egvang (AS54) spurgte, om man ikke kunne sænke trykket for at imødegå sprængninger af rør. Svar: Det er ikke muligt, da de yderst liggende grunde også skal have et rimeligt vandtryk. Inger-Lise (AS 238) Hvad indebærer det, at Lilleø skal med på Askø Vandværk? - Svar: Der skal ikke betales anlægsudgifter af vandværket. Jørgen Gosmer (AS 235) Her på Askø skal der betales kr for tilslutning. Skal Lilløboerne ikke betale den samme udgift? - Svar: Lilleøboerne skal selv erholde udgiften til anlæg. Erik Dalhoff (AS129) opfordrede bestyrelsen til at undersøge indskud til vandværket. Finn B. Andersen (AS135) spurgte, om der var søgt tilladelse til vandudvinding pga. Lilleøs tilslutning.- Svar: Ja, kommunen havde givet tilladelse. Budgetforslaget blev enstemmigt vedtaget med en stigning på den faste afgift på 200 kr. ad.5c Fastsættelse af gebyrer ved manglende selvaflæsning af vand, for sen indbetaling, ved udsendelse af rykkerskrivelse samt ved lukning og åbning for vandtilførslen. Endvidere fastsættelse af %-sats for rentetilskrivelse ved udeblivelse af betaling ud over 1 mdr. Takster inkl. den faste vandafgift og gebyrer blev fremvist på overhead. På et spørgsmål fra Jørn Egvang (AS 54) oplyste kassereren, at sidste frist for vandaflæsning normalt er i uge 42. Takster for overstående blev enstemmigt vedtaget. 9 ad.6a Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er kasserer og 1 bestyrelsesmedlem. Som kasserer modtog Knud-Erik Jensen genvalg med akklamation. Der udspandt sig en diskussion om uddelegering af kassererjobbet, da KEJ varslede mulig fratræden som kasserer efter denne 2 års periode. Annika Funch Bondehøj (AFB) og Peter Røntved Andersen ønskede af familiemæssige årsager at udtræde af bestyrelsen. AFB fortsætter som redaktør af AskøNyt samt varetager opdatering af hjemmesiden og facebook. Som nye bestyrelsesmedlemmer blev foreslået Niels Bent Petersen (AS 148) for 2 år og Finn Klausen (AS 131) for 1 år. Begge modtog valg med stort bifald. ad.6b Valg af suppleanter for bestyrelsen Erik Dalhoff (AS 129) modtog genvalg. ad.7a Valg af bilagskontrollant. Anker Madsen (AS 258) modtog genvalg. ad. 7b Valg af suppleant for bilagskontrollant Helge Grunnet-Lauridsen (AS 160) modtog genvalg. ad.8 Eventuelt. Gitte Lindgaard (A564) spurgte om legepladsen er sikkerhedsgodkendt. PSM svarede at det er den. Inger-Lise (AS 238) spurgte om, hvor mange timer til frivilligt arbejde, der er med i legepladsprojektet? - PSM svarede, at det er 200 timer. Herefter var der en diskussion om beskæring af beplantningen rundt om parkeringspladsen/legepladsen. - PSM svarede, at vedrørende beskæring af beplantningen mod Østerhovedvej, ville grundejerne blive hørt. Randi Scharling (AS 257) ville gerne vide, hvor åbningen til legepladsen ville blive? -PSM svarede, at den ville blive åben mod vest (mod fodboldbanen). Jørgen Gosmer (AS 235) foreslog træerne opstammet på friarealet. Dorrit Larssen (AS243) - Kommer der bænke på legepladsen? - PSM svarede, at det gør der, og at der i øvrigt er adgang for alle (også cykelturister). 10

6 Inger-Lise Petersen sluttede af med ros til Per og takkede for initiativet omkring legepladsen. Dirigenten afsluttede herefter generalforsamlingen med at byde de nye medlemmer af bestyrelsen velkommen, og gav ordet til formanden, som takkede for god ro og orden. Mødet sluttede kl Meddelelser HUSK! Der er nye sejltider på Askøfærgen pr. 14. december Se mere under menu Sejlplan på Julen på Askø/Lilleø: Lillejuleaften i åbningstiden kl er der gløgg og småkager i Askø Købmandshandel. Kig forbi og ønsk din nabo en glædelig jul Juleaften kl er der gudstjeneste i Askø kirke. 3. juledag, d. 27. december kl ved menighedsrådet er der juletræsfest i Askø præstegård. Alle er velkomne I sidste AskøNyt kom de første historier frem om Mie Lobedanz og hendes barndom på Askø og Lilleø i tiden omkring 1950'erne. Her fremgik det også, at der ville kunne læses flere af disse historier i bladet og på askoenyt.dk fremover. Men i mellemtiden har Mie Lobedanz selv udarbejdet en hjemmeside, som redaktøren derfor vil opfordre til at besøge, hvis man er historieinteresseret. Historierne vil derfor ikke blive bragt i AskøNyt. Visionsgruppen for Askø/ Lilleø har udarbejdet et rigtigt flot materiale på baggrund af brugerudtalelser til brug for Lolland kommunes endelig beslutning vedr. færgernes og øernes fremtid. Klik ind på og find linket til Visionsplan og Idékatalog

7 Askø havn i efteråret billeder og tekst af Finn Bye Askø havn september 2014: Molen udbedres efter stormen Bodils rasen i december Høstgudstjeneste i Askø kirke d. 21. september - billeder og tekst af Finn Bye Her nogle billeder fra høstgudstjenesten i Askø kirke d. 21. september Som en integreret del af høstgudstjenesten medvirkede en mindre del af "fangekoret" med sang og musik. Og som en dejlig fornyelse deltog korsanger Anne Marie Raft fra Bandholm i gudstjenesten. Efter gudstjenesten var der brunch på præstegården med deltagelse af ca. 35 personer. Efterfølgende var der en fin gæsteoptræden af to pilgrimme (William & Alexandra Riggins, bill. øv. hø.) fra Minnesota i USA, der både sang og spillede og på den måde udtrykte det kristne budskab. De er bosat i München og deres hjemmeside er Askø havn september 2014: Det gamle cykelskur blev revet ned, og en ny og attraktiv stedfortræder kom op. Som en fin afslutning på dagen bød fangekoret igen på en musisk oplevelse med 3 sange, hvoraf den ene var skrevet af Jesper Jørgensen fra Lilleø. Askø havn november 2014: Så blev havnehuset også gjort klar til fibernet en god og sikker forbindelse, som især gæstesejlerne og måske andre turister vil få stor glæde af til næste år

8 Fibernet på Askø/Lilleø - af Bent Hansen Bredbånd på Askø/Lilleø Danmarks første Gigabit-øer Den 4/ blev dagen hvor Askø/Lilleø blev en del af den digitale danske infrastruktur, som de første danske småøer. Et stort skridt, som danner grundlag for udvikling og vækst. Det vil gøre det lettere at bruge og være bosat på øerne, og samtidig gøre det attraktivt for tilflyttere og fritidshusejere at vælge Askø/Lilleø til erhverv og bolig. Vi har igen stået sammen om at skabe gode rammer for fremtiden. TILLYKKE til Askø/Lilleø. Se pressens dækning af begivenheden på Standerstrygning d. 1. november - billeder og tekst af Finn Bye Den 1. november afholdt Askø Sejlklub standerstrygning i et flot solskinsvejr på havnen. Peter Larsen (også kaldet Skov-Petter) havde sørget for maden, der bestod af gule ærter med magert røget og kogt svinekød, kogt medister og selvfølgelig grisehaler. Både kødet og især de gule ærter blev rost til skyerne. Fremragende tillavet. En stor tak for maden til Peter Larsen og fru Grethe. De gule ærter blev skyllet ned med en øl og en dram, måske to. Få en forsmag her: Ekstra info: FIBIA vil være på øen før skærtorsdag med deres informationsbil, hvor de vil være behjælpelig med valg af pakker og lign

December 2015. Denne gang kan du læse om...

December 2015. Denne gang kan du læse om... December 2015 Den varslede snestorm d. 21. november kom aldrig forbi Askø og Lilleø. Men regn var der rigeligt af den weekend - til børn og barnlige sjæles store skuffelse. Smukke er de dog alligevel,

Læs mere

Efterår og vinter på Askø/Lilleø

Efterår og vinter på Askø/Lilleø Efterår og vinter på Askø/Lilleø Februar 2012 Foto: Annika F. Bondehøj December 2012 Vinteren 2011/2012 Foto: Lisa Mulvad Vinteren 2011/2012 Foto: Lisa Mulvad Foto: Nynne Jørgensen Foto: Lisa Mulvad November

Læs mere

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 11. juni 2016 1. VALG AF DIRIGENT Formanden Arne Munk bød velkommen til årets generalforsamling i Amerikanerhuset,

Læs mere

Oktober 2015. Denne gang kan du læse om...

Oktober 2015. Denne gang kan du læse om... Oktober 2015 Foto: Finn Bye - landsvale på nært hold Bestyrelsen 2014-2015 Formand Per Skov Madsen 2173 3849 45madsen@mil.dk Næstformand Finn Holck Klausen 2036 3093 holck-klausen@mail.tele.dk Kasserer

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

Bestyrelsen 2014-2015. Denne gang kan du læse om...

Bestyrelsen 2014-2015. Denne gang kan du læse om... Bestyrelsen 2014-2015 Marts 2015 Højvande i Askø havn efter stormen "Ole" i februar 2015. Fotos: Annika Bondehøj Formand Per Skov Madsen 2173 3849 45madsen@mil.dk Næstformand Finn Holck Klausen 2036 3093

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Paul Bjergfelt

Læs mere

Generalforsamling. indkaldelse og referat 2009

Generalforsamling. indkaldelse og referat 2009 Generalforsamling indkaldelse og referat 2009 Højby Vandværk 5260 Odense S. www.hojbyvand.dk sc@hojbyvand.dk Generalforsamling i Højby Vandværk AmbA den 18. marts 2009 kl. 19.30 i Højby Forsamlingshus

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling

Referat fra stiftende generalforsamling Referat fra stiftende generalforsamling Referat af stiftende generalforsamling i Andelsforeningen Askø Købmandshandel den 12. juni 2010 på Askø Skole. Lisa Mulvad (LM) bød på arbejdsgruppens vegne de mange

Læs mere

2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune.

2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune. Vedtægter for Askø Strandvig Grundejerforening - udprint fra www.askoe-nyt.dk Navn, hjemsted og formål: 1: Foreningens navn er Askø Strandvig. 2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune. 3:

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00 DAGSORDEN IFØLGE VEDTÆGTERNES 8 1. Valg af dirigent. Kurt Jerritslev blev valgt der konstaterede at generalforsamlingen var

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

-16- Efterårets begivenheder på Askø/Lilleø - tekst og billeder af Finn Bye Andersen

-16- Efterårets begivenheder på Askø/Lilleø - tekst og billeder af Finn Bye Andersen Efterårets begivenheder på Askø/Lilleø - tekst og billeder af Finn Bye Andersen Lørdag d. 26. okt. afholdt Askø Sejlklub standerstrygning. Det blev atter en hyggelig dag med godt samvær og i godt vejr.

Læs mere

-2- Denne gang kan du læse...

-2- Denne gang kan du læse... December 2013 Flot efterår Foto: Annika Bondehøj Formand Per Skov Madsen 2173 3849 45madsen@mil.dk Næstformand Peter Røntved Andersen 6037 9931 askoe206@hotmail.com (NY) Kontakt vedr. dræn Foreningens

Læs mere

Referat Generalforsamling i Grundejerforeningen Egenæs Vænge Søndag 7. Juni 2015

Referat Generalforsamling i Grundejerforeningen Egenæs Vænge Søndag 7. Juni 2015 Referat Generalforsamling i Grundejerforeningen Egenæs Vænge Søndag 7. Juni 2015 Søndag, d. 7. juni 2015 afholdtes ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Egenæs Vænge, Atterup. Følgende dagsorden,

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG Referat af generalforsamlingen afholdt søndag den 3. juli 2011 på Rørvig Centret, Nørrevangsvej 49, 4581 Rørvig Dagsorden: Pkt. 1 Valg af dirigent. Pkt. 2 Formanden

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd.

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd. Søften den 20.12.2011 Til: Grundejerne i Efterfølgende til: Favrskov Kommune Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen. Bilag: 1. Referat fra ordinær generalforsamling. 2. Formandens

Læs mere

SAMMENSLUTNINGEN AF SOMMERHUSEJERFORENINGER I JAMMERBUGT KOMMUNE

SAMMENSLUTNINGEN AF SOMMERHUSEJERFORENINGER I JAMMERBUGT KOMMUNE 3. Generalforsamling 14. november 2009 kl. 14:00 Fårup Skovhus R E F E R A T Formanden bød velkommen. Der var mødt 24 medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent Forsamlingen valgte Knud Jørgensen (Grundejerforeningen

Læs mere

Vejlaget Bispebjærg By

Vejlaget Bispebjærg By Vejlaget Bispebjærg By Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 9. april 2014 i "salen" på TK's Ungdomsgård, Tuborgvej 185. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Dale Korsvej Vandværk I/S Aggebogårdsvej 21 3080 Tikøb. Referat af ordinær generalforsamling, afholdt lørdag den 21, april 2012

Dale Korsvej Vandværk I/S Aggebogårdsvej 21 3080 Tikøb. Referat af ordinær generalforsamling, afholdt lørdag den 21, april 2012 Referat af ordinær generalforsamling, afholdt lørdag den 21, april 2012 Generalforsamlingen blev afholdt i Tikøb Idrætsforenings lokaler, Præstegårdsvej 19 B, Tikøb Pkt. 1. Valg af dirigent: Knud Stokholm

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Askø i billeder februar 2010:

Askø i billeder februar 2010: Åbent hus Askø i billeder februar 2010: December 2010 Vimal Graulund Fotos af Vimal Graulund Bestyrelse: Formand: Bent Hansen Odensegade 11 2100 Kbh. Ø. 2042 8702 bent.hansen@mail.tele.dk Foreningens repræsentant

Læs mere

Møde: Ordinær generalforsamling 2012 Dato: 22/3-2012 Kl.: 19:00 Sted: Det tidligere rådhus, Borup Deltagere: 52 medlemmer heraf 9 fuldmagter fremmødt

Møde: Ordinær generalforsamling 2012 Dato: 22/3-2012 Kl.: 19:00 Sted: Det tidligere rådhus, Borup Deltagere: 52 medlemmer heraf 9 fuldmagter fremmødt Møde: Ordinær generalforsamling 2012 Dato: 22/3-2012 Kl.: 19:00 Sted: Det tidligere rådhus, Borup Deltagere: 52 medlemmer heraf 9 fuldmagter fremmødt Dagsorden: Sag nr. 1. Valg af dirigent. Henrik Mølvig

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge

Læs mere

Grundejerforeningen Skærbo

Grundejerforeningen Skærbo Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen onsdag d. 27. februar 2013 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 29, 33, 37,

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Tømrerbakkens grundejerforening den 28/6 2014.

Referat fra generalforsamling i Tømrerbakkens grundejerforening den 28/6 2014. Referat fra generalforsamling i Tømrerbakkens grundejerforening den 28/6 2014. Tilstede: 13 stemmeberettigede parceller Dirigent: Niels Carlsson blev valgt som dirigent og konstaterede at generalforsamlingen

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

Grundejerforeningen Løvsangerparken

Grundejerforeningen Løvsangerparken Generalforsamling den 12. marts 2008 Til stede personligt: nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74,

Læs mere

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse.

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Stemmeberettigede: 25 incl. 1 fuldmagt. Dagsorden i

Læs mere

Beretning for Dagsorden ifølge vedtægter: Ad 1. Ad 2. Ad 3. Grundejerforeningen Skærbo

Beretning for Dagsorden ifølge vedtægter: Ad 1. Ad 2. Ad 3. Grundejerforeningen Skærbo Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen onsdag d. 26. februar 2014 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 55,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir. GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.dk Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen

Læs mere

Søndermarkens Grundejerforening & Antennelaug (sgal) 28-03-2007 / CR

Søndermarkens Grundejerforening & Antennelaug (sgal) 28-03-2007 / CR Søndermarkens Grundejerforening & Antennelaug (sgal) 28-03-2007 / CR Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 14 marts 2007. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i - 1 - Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i Harboøre Centret Lemvigvej 9A, 7673 Harboøre Lørdag den 9. juni 2012 kl. 14.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

Der er ikke tegnet forsikring vedrørende legepladsen.

Der er ikke tegnet forsikring vedrørende legepladsen. Referat af generalforsamlingen, Grundejerforeningen Jægerbuen, den 11. marts 2009 Bestyrelsen tilstede: John Blynov Benny Hansen - Kitty Steen Michael Sass & Britta Schou Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamlingen i Birkegårdens Grundejerforening

Referat af ordinær generalforsamlingen i Birkegårdens Grundejerforening Referat af ordinær generalforsamlingen i Birkegårdens Grundejerforening Tid og sted: 12. april 2016 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen, kasserer

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i grundejerforeningen Gjellesten Den 16. marts 2015 kl. 19.00 på Stengårdsskolen.

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i grundejerforeningen Gjellesten Den 16. marts 2015 kl. 19.00 på Stengårdsskolen. Grundejerforeningen GJELLESTEN Ølstykke den 16. marts 2015 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i grundejerforeningen Gjellesten Den 16. marts 2015 kl. 19.00 på Stengårdsskolen. Formand byder velkommen

Læs mere

Grundejer- og Antenneforeningen Kildesø Ølstykke 08-03-2010

Grundejer- og Antenneforeningen Kildesø Ølstykke 08-03-2010 Side 1 af 6 GRUNDEJER- OG ANTENNEFORENINGEN KILDESØ MØDEREFERAT Ordinær generalforsamling afholdt den 24. februar 2010 kl. 19-21.30. på Bækkegårdsskolen, Ølstykke Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Lørdag den 12. april 2014 kl på Havnsø hotel. Dagsorden i henhold til vedtægternes 10

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Lørdag den 12. april 2014 kl på Havnsø hotel. Dagsorden i henhold til vedtægternes 10 INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Lørdag den 12. april 2014 kl. 10.00 på Havnsø hotel Dagsorden i henhold til vedtægternes 10 1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmetæller. 3. Beretning fra bestyrelsen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010

E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010 E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og referent. 2. Aflæggelse af årsberetning for 2009. 3. Forelæggelse af årsregnskab 2009 til

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 21. maj 2015 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 12. maj 2015 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 11 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Tisvildelejeforeningen

Tisvildelejeforeningen Dagsorden Generalforsamling Tisvildelejeforeningen 22 juni kl. 10.00 Tisvildeleje 1. Valg af dirigent og referent. Tisvildelejeforeningen 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Afd: 368, dok.nr , dato:

Afd: 368, dok.nr , dato: Side 1 af 5 Dato for referat : 10. maj 2004 Referat af : Ordinær generalforsamling for Forening : Gårdlauget Den Gule Trekant Sted : Kulturhuset, Lyrskovsgade 4, lokale 5, 3sal Dato : Onsdag, den 5. maj

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Referat. 1. Valg af dirigent Ingen melder sig. Martin Pedersen påtager sig opgaven, og ingen protesterer.

Referat. 1. Valg af dirigent Ingen melder sig. Martin Pedersen påtager sig opgaven, og ingen protesterer. Referat Emne: Formål med mødet: Generalforsamling Ordinær generalforsamling Referent: Connie Sorth Dato: 11. oktober 2012 Sted: Svogerslev Kro Tilstedeværende: Antal deltagere: 20 husstande var repræsenteret.

Læs mere

Jeppe Skovgaard Schmidt

Jeppe Skovgaard Schmidt Jeppe Skovgaard Schmidt Fra: Familien Buur/Petersen Sendt: 20. august 2014 12:37 Til: Jeppe Skovgaard Schmidt Emne: Fjernelse/udskifning af bump på Knud Rasmussensvej, Lynge Vedhæftede

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38,

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, 1 Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, der blev afholdt tirsdag den 24. november 2009 kl. 19.00 i Willemoesgade 53, kælderen. Der var følgende dagsorden: Dagsorden 1. valg af dirigent

Læs mere

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34 Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T Bremensgade 30-34 År 2007, den 13. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling

Referat Ordinær Generalforsamling Referat Ordinær Generalforsamling Dato: Torsdag d. 14. marts 2013 Sted: Kantinen ved ØBG, Buskelundtoften 3A, 8600 Silkeborg Referent: Brian Nykjær Brandt Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011 Der var fremmødt 63 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 7 gyldige fuldmagter. (Bestyrelsen ønsker i den forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand der møder

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 27. marts 2008 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken Generalforsamling Afholdt: Onsdag d. 25.03.2015 Afholdt på: Dalum Landbrugsskole Referat i henhold til dagsorden på indkaldelse. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Sven-Erik Peterson blev valgt som dirigent.

Læs mere

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 År 2014, tirsdag den 29. april, kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Halgreensgade 9, fælleslokalet i gadeplan. For generalforsamlingen

Læs mere

Referat af generalforsamling i grundejerforeningen Svenstibakkevej afholdt den 24. oktober 2008

Referat af generalforsamling i grundejerforeningen Svenstibakkevej afholdt den 24. oktober 2008 Referat af generalforsamling i grundejerforeningen Svenstibakkevej afholdt den 24. oktober 2008 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Carsten Vestergaard. Carsten Vestergaard valgt. Carsten takkede

Læs mere

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Oplæsning af referat 4. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs 39 grunde repræsenteret inkl. Fuldmagter. Formand Bjarne Christensen bød velkommen til mødet.

Læs mere

Kirke Hyllinge Antennelaug

Kirke Hyllinge Antennelaug Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 31. marts 2009 kl. 19.00 i Karleby Forsamlingshus, Karlebyvej 177, Store Karleby, 4070 Kr. Hyllinge. Antal fremmødte: 45 medlemmer, 6 bestyrelsesmedlemmer,

Læs mere

Højvande, 6. januar 2012

Højvande, 6. januar 2012 Højvande, 6. januar 2012 Ma rts 2012 Formand Bent Hansen 2042 8702 bent.hansen@mail.tele.dk Næstformand Peter Røntved Andersen 6037 9931 peter.r.andersen@3f.dk Kontakt vedr. dræn Foreningens repræsentant

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING Dato : 18. Marts 2009. Sted : Kulturhuset Elværket, Frederikssund Referent: Bo Bertramsen Dagsordenen var følgende: 1 Valg af dirigent. 2 Valg af stemmetællere. 3 Formandens

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 10. JUNI 2006 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Fastsættelse af kontingent for året 2007

Læs mere

Kirke Hyllinge Antennelaug DK 4070 Kirke Hyllinge

Kirke Hyllinge Antennelaug DK 4070 Kirke Hyllinge Referat fra ordinær generalforsamling Torsdag den 27. marts 2008 kl. 19.00 i Karleby Forsamlingshus, Karlebyvej 177, Store Karleby, 4070 Kirke Hyllinge. Antal fremmødte: 51 medlemmer, 6 bestyrelsesmedlemmer,

Læs mere

Dagsorden ifølge vedtægter

Dagsorden ifølge vedtægter Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen d. 25. februar 2015 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 39, 43, 55,

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

MØ D E RE F E RAT-Genera lforsam I i n g

MØ D E RE F E RAT-Genera lforsam I i n g MØ D E RE F E RAT-Genera lforsam I i n g 19. marts 2013 MØDEEMNE: Møde nr. 6. Generalforsamling STED OG DATO: Nørrevang, tirsdag d. 19-03-2013, kl. 19:00 DELTAGERE: Formand: Arne Boye.Møllet, ff.71. arne@bove-moller.dk

Læs mere

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 34. årgang nr. 3 Juni 2010

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 34. årgang nr. 3 Juni 2010 Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 34. årgang nr. 3 Juni 2010 Resumé af referatet fra generalforsamling Tirsdag den 27. april 2010 kl. 19.00 Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Generalforsamling30/4 2012

Generalforsamling30/4 2012 Generalforsamling30/4 2012 Dagsorden 1. valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Godkendelse af beretning 4. Aflæggelse af årsregnskab for 2011 5. Godkendelse af årsregnskab for 2011 6. Budget og

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

G/F KLANPARKEN. Referat af ordinær generalforsamling 10. marts 2015

G/F KLANPARKEN. Referat af ordinær generalforsamling 10. marts 2015 Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år a) Formandens beretning (er udsendt tidligere) 3) Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2014

Læs mere

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TIRSDAG, DEN 28. FEBRUAR 2017. KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 20 personer, heraf var 18 stemmeberettigede. Der var ingen afgivne

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. Terslev den 9. oktober 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. I henhold til grundejerforeningens vedtægter 8, indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling onsdag den

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

Grundejerforeningen Østergårdsparken

Grundejerforeningen Østergårdsparken Grundejerforeningen Østergårdsparken Ordinær generalforsamling den 27. marts 2008. Rasmus Kjærgaard bød velkommen og orienterede om, at både formanden og næstformanden var blevet forhindrede i at deltage,

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling, lørdag d. 7. maj 2011 kl. 14.00 i Blåvandshuk Idrætscenter Strandvejen 2, Oksbøl. (Den gamle hal).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling, lørdag d. 7. maj 2011 kl. 14.00 i Blåvandshuk Idrætscenter Strandvejen 2, Oksbøl. (Den gamle hal). Indkaldelse til ordinær generalforsamling, lørdag d. 7. maj 2011 kl. 14.00 i Blåvandshuk Idrætscenter Strandvejen 2, Oksbøl. (Den gamle hal). Ifølge vedtægternes 12 er dagsordenen: a. Valg af dirigent.

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN d.18. JUNI 2011 KL 15.30 i Strøby Forsamlingshus.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN d.18. JUNI 2011 KL 15.30 i Strøby Forsamlingshus. www.jaernen.dk REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN d.18. JUNI 2011 KL 15.30 i Strøby Forsamlingshus. Dagsorden (ifølge vedtægterne) A. Valg af dirigent. B. Bestyrelsens beretning. C. Fremlæggelse af det reviderede

Læs mere

Grundejerforeningen Tornerosebugten

Grundejerforeningen Tornerosebugten Grundejerforeningen Tornerosebugten Ordinær generalforsamling søndag den 10-06-2012 i Odden Forsamlingshus Antal deltagere: ca. 20 (19 stemmeberettigede var repræsenteret, heraf 4 ved fuldmagt) Dagsorden

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Referat af generalforsamling i grundejerforeningen Sognefogedgård onsdag d. 3. marts 2004.

Referat af generalforsamling i grundejerforeningen Sognefogedgård onsdag d. 3. marts 2004. Referat af generalforsamling i grundejerforeningen Sognefogedgård onsdag d. 3. marts 2004. Dagsorden: 1) Valg af dirigent. 2) Valg af referent 3) Godkendelse af forretningsorden. 4) Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 25. april 2012 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 25. april 2012 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 25. april 2012 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

Dagsorden og referat fra Ordinær Generalforsamling d. 26/1-2011 kl. 19.30 på Skademosegård.

Dagsorden og referat fra Ordinær Generalforsamling d. 26/1-2011 kl. 19.30 på Skademosegård. Dagsorden og referat fra Ordinær Generalforsamling d. 26/1-2011 kl. 19.30 på Skademosegård. 1. Valg af referent 2. Valg af dirigent 3. Bestyrelsens beretning om det forløbne år 4. Aflæggelse af regnskab,

Læs mere

Vedtægter for STRANDPARKENS BÅDELAUG

Vedtægter for STRANDPARKENS BÅDELAUG Vedtægter for STRANDPARKENS BÅDELAUG Forord. Det er ethvert medlems pligt at gennemlæse og overholde disse love 1 Bådelaugets navn og hjemsted Bådelaugets navn er STRANDPARKENS BÅDELAUG (SBL) og hjemsted

Læs mere

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro Referat fra Generalforsamling afholdt den 2. marts 2011 Sted: Aastruphus, Aastrup Allé 73, 6100 Haderslev Fremmødt: 34 stemmeberettiget. Deraf var der 5 fuldmagter. Pkt. 1. Velkomst. Pkt.2. Valg af dirigent:

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

Grundejerforeningen Bredekæret

Grundejerforeningen Bredekæret Grundejerforeningen Bredekæret Referat af Generalforsamling 18. april 2012 Regnskab 2011/2012 Budget 2012/2013 Bestyrelsen 2012/2013 Formand Kasserer Sekretær Peter Toft Jon Finsen Kim Brejndal Bredekæret

Læs mere